Támogatási szerződés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Támogatási szerződés"

Átírás

1 Azonosító szám: amely létrejött Támogatási szerződés egyrészről a Hatékony vállalkozásokért vállalati tanácsadás a közép-dunántúli régióban Konzorcium nevében eljáró OTP Bank Nyrt. mint támogatásközvetítő (a továbbiakban: Támogatásközvetítő), Postacím: 1051 Budapest, Nádor u. 16. Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16. Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): Adószám/adóazonosító jel: másrészről az XY cég, mint címzett (a továbbiakban: Címzett) Postacím: Székhely: Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám): Adószám/adóazonosító jel: Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: Aláírásra jogosult képviselője: (Támogatásközvetítő és Címzett a továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1. Szerződés tárgya 1.1. Szerződő Felek az alábbi támogatási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötik: A Szerződés tárgya a Hatékony vállalkozásokért vállalati tanácsadás a Közép-dunántúli régióban című pályázati kiírás keretében a Címzett által benyújtott, a Szerződés 1. sz. mellékletét képező Projektadatlap 1 és annak mellékletei által meghatározott tartalmú vállalati tanácsadási projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása Címzett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a Szerződésnek és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal megvalósítja A Címzett jelen okirat aláírásával nyilatkozik arról, hogy a jelen támogatásra való jogosultságát megalapító körülményekben a pályázatának benyújtását követően nem állott be változás. Nyilatkozik arról is, hogy a 3. pontban írt tanácsadási szolgáltatásra vonatkozó támogatáson kívül más, vissza nem térítendő anyagi támogatásban nem részesül 2. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne 2.1. A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja a Szerződés hatályba lépésének időpontja, amely egybeesik a tanácsadóval megkötött megbízási szerződés hatályba lépésével A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja a Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja. A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni. 1 Továbbá az eredeti Projekt-adatlaphoz kapcsolódó Változás-bejelentő, ha van ilyen. 1

2 2.3. A Projekt fizikai megvalósulása, befejezése és lezárása A Projekt fizikai megvalósulásának tervezett napja: 201..X.Y A Projekt megvalósulásának napja az a nap, amelyen a Projekt megvalósítására irányuló pályázatban meghatározott projektcél a pályázati felhívásban foglaltaknak megfelelően, szerződésszerűen teljesült, és valamennyi, a Projektben szereplő tevékenység elvégzésre, a tanácsadói számla kiegyenlítésre került. A Projektnek legkésőbb a Szerződés hatályba lépését (ami megegyezik a tanácsadóval megkötött megbízási szerződés hatályba lépésével) követő 6 (hat) hónapon belül, de legkésőbb június 30-ig meg kell valósulnia A projektzárási dokumentáció (záró kifizetési igénylés és záró projekt-előrehaladási jelentés) benyújtásának határideje a Projekt megvalósulásától (azaz a tanácsadói számla kiegyenlítésétől) számított 30 (harminc) nap A Projekt akkor tekinthető befejezettnek, lezártnak, ha a Szerződésben meghatározott feladat, cél szerződésszerűen teljesült, és a Címzett által benyújtott projektzárási dokumentáció, és a Projekt megvalósulásának eredményeiről szóló záró projekt-előrehaladási jelentés Támogatásközvetítő általi jóváhagyása megtörtént, a Támogatásközvetítő jóváhagyta és a jóváhagyott támogatási összeget kifizette A Projekt keretében a megvalósulás napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségekre támogatás nem folyósítható A Címzett kötelezettséget vállal arra, hogy december 31-ig a tanácsadási szolgáltatás során keletkezett dokumentumokat megőrzi és elkülönítetten nyilvántartja. 3. A Projekt költsége, a támogatás forrása, összege és jogcíme 3.1. A Projekt tervezett összköltsége XXX Ft, azaz betűvel forint A Projekt elszámolható költsége XXX Ft, azaz betűvel forint. A Projekt elszámolható költségeit a Szerződés 1. számú mellékletét képező Projektadatlap tartalmazza A Projekthez felhasználásra kerülő források részletes bontását Szerződés 1. számú mellékletét képező Projektadatlap tartalmazza A támogatás mértéke a Projekt elszámolható költségének XX%-a, de legfeljebb XX Ft, azaz betűvel forint A támogatás jogcíme A Szerződés tárgyát képező támogatás a Bizottság 70/2001/EK számú (2001. január 12.), az EKszerződés 87. és 88. cikkének a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló rendelete (HL L , o.) alapján kis- és középvállalkozásoknak nyújtott vissza nem térítendő támogatásnak (visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatásnak) minősül. A külső tanácsadók által nyújtott szolgáltatások elszámolására a Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott előirányzatokról szóló 30/2012. (VI. 8.) NFM rendelet pontja vonatkozik. 2

3 4. A Projekt megvalósításához kapcsolódó változás-bejelentési, szerződésmódosítási és jelentéstételi kötelezettségek 4.1. Változás-bejelentés A Projektadatlapban, Szerződésben és a hozzá csatolt bármely dokumentumban, azok adataiban, illetve az azokban közölt tényekben bekövetkező valamennyi változást a Címzett annak bekövetkeztét követően haladéktalanul, de legfeljebb 8 (nyolc) napon belül köteles írásban bejelenteni a Támogatásközvetítő részére, és a bejelentéshez köteles a módosított dokumentumot csatolni. A változások bejelentésének elfogadásával a Szerződés minden külön intézkedés nélkül módosul Amennyiben a Címzett adólevonási jogában változás következik be, haladéktalanul köteles azt bejelentenie a Támogatásközvetítőnek. Amennyiben a változást követően a Címzett ÁFA levonásra vonatkozó jogosultságában változás következik be, úgy a Szerződést módosítani szükséges A Címzett haladéktalanul köteles jelenteni a Támogatásközvetítőnek minden olyan körülményt, amely a Projekt megvalósítását, a támogatás céljának elérését veszélyezteti, ha a Projekt megvalósítása részben vagy egészben meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a pályázatban, illetve a Szerződésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved, illetve ennek bekövetkezése fenyeget. A Támogatásközvetítő bármikor jogosult a Címzettől a Projektre vonatkozóan bármilyen információt kérni, a Címzett pedig köteles azt megadni. Jelen támogatási szerződés csak a felek közös megegyezésével, kizárólag írásban módosítható. Ez egyben azt is jelenti, hogy a Támogatás Közvetítő nem köteles a Címzett módosítási igényei alapján módosítani a szerződést. Ugyanakkor a Címzett köteles a szerződés módosítására irányuló igényét annak indokaival kellő időben a Támogatás Közvetítővel közölni. A Tanácsadási Szerződés teljesítési határidejének megváltozását, illetve annak valószínűségét a Címzett köteles haladéktalanul írásban bejelenti a Támogatás Közvetítőnek, minthogy a 6. pont alpontjainak tartalmát érintő körülmény. Címzett tudomásul veszi, hogy e bejelentés önmagában nem eredményezi jelen szerződés módosítását. A Tanácsadási Szerződés teljesítés előtti megszűnését a Címzett köteles haladéktalanul írásban jelezni a Támogatás Közvetítőnek Jelentéstétel A Címzett a Projekt megvalósítását (azaz a tanácsadói számla kiegyenlítését) követő 30 (harminc) napon belül köteles záró projekt-előrehaladási jelentést benyújtani a Támogatásközvetítőhöz (a záró projektelőrehaladási jelentés és a záró kifizetési igénylés formanyomtatványa letölthető a Támogatásközvetítő honlapjáról). 5. A támogatás folyósítása A támogatási szerződés keretében megítélt támogatás a Címzett részére a Projekt zárási dokumentációjának elfogadásáról szóló értesítést követő 30 (harminc) napon belül kerül folyósításra. A támogatás folyósítása közvetlenül a Címzettnek a támogatási szerződésben megjelölt bankszámlájára történő utalással történik. 6. A támogatás folyósításának visszatartása 6.1. A Támogatásközvetítő a Szerződésben meghatározott esetekben köteles, illetve jogosult a támogatás folyósítását visszatartani A Támogatásközvetítő visszatartja a támogatás folyósítását, ha a) a Címzettnek a Szerződés megkötését követően az adóhatóságok (állami adóhatóság, vámhatóság, önkormányzati adóhatóság) tájékoztatása szerint lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartása van; 3

4 b) a támogatási szerződésben meghatározott megvalósítási időszak kezdő időpontjától számított 6 hónapon belül a támogatott tevékenység nem kezdődik meg, vagy az erre irányuló, akkreditált tanácsadóval kötött szerződés nem lép hatályba c) a Címzettnek felróhatóan következik be a Projekt meghiúsulását, tartós akadályoztatását előidéző körülmény; d) a Címzett az adott nyilatkozatok bármelyikét visszavonja, e) a Címzett által elvégzett tevékenység eltér a pályázati céltól; f) a záró kifizetési igényléshez kapcsolódóan szerződésmódosítás van folyamatban; g) a projektzárási dokumentáció elutasításra kerül Amennyiben a Címzett a visszatartásra okot adó körülményt a Támogatásközvetítő által kitűzött határidőn belül nem szünteti meg, az szerződésszegésnek minősül A támogatás visszatartása esetén a Címzettet kártalanítás, kártérítés, illetve késedelmi kamat nem illeti meg. A Címzettet a vele szemben alkalmazott szankciók nem mentesítik a Szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítése alól. 7. Szerződésszegés esetei és jogkövetkezményei 7.1. A Szerződés megszegésének minősül különösen, ha: a) a Címzett a támogatást jogszabályellenesen, nem rendeltetésszerűen, illetve a Projektadatlap 4.2, 4.3 és 4.4 pontjában rögzített pályázati céltól eltérően használja fel, b) hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Címzett a pályázati dokumentációban illetve a Projekt megvalósítása során a pályázat, Projekt szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot közölt vagy szolgáltatott, bármelyik nyilatkozata valótlannak bizonyul, illetve a támogatás feltételét képező nyilatkozatai bármelyikét visszavonja, c) a Címzett a támogatást nem a Szerződésben meghatározott Projektre használja fel, d) a Címzett a tulajdonosi szerkezetében bekövetkezett változások miatt már nem felel meg a pályázati feltételeknek, e) a Projekt a Címzettnek felróható okból 6 (hat) hónap alatt nem valósul meg, f) a Címzettnek felróhatóan következik be a Projekt meghiúsulását, tartós akadályoztatását előidéző körülmény, g) a Címzett nem tesz eleget a bejelentési vagy nyilatkozattételi kötelezettségének, h) a Címzett a Szerződésben vállalt Projekt megvalósítási kötelezettségét csak részben teljesíti, i) a Címzett nem teljesíti határidőre a záró projekt-előrehaladási jelentés, illetve záró kifizetési igénylés benyújtásával kapcsolatos jelentéstételi kötelezettségét, és azt az erre vonatkozó felszólítás kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) napon belül sem teljesíti, vagy a jelentést nem a megfelelő formában vagy nem a megfelelő információkkal és mellékletekkel nyújtja be, j) a Címzett az ellenőrzésre jogosult ellenőrző szervek munkáját akadályozza, vagy az ellenőrzést megtagadja, és az ellenőrzést az erre irányuló írásbeli felszólításban megjelölt határidőig sem teszi lehetővé, k) a Címzett bármely egyéb jogszabályban vagy a Szerződésben rögzített kötelezettségét megszegi. Címzett tudomásul veszi, hogy amennyiben a Támogatás Közvetítő elállására a Címzett felróható magatartásából fakadó kötelezettségszegés miatt kerül sor, úgy a KDOP sz. Vállalati tanácsadás elnevezésű projektben a Támogatás Közvetítő által kiírt Jelentkezési Felhívásra újabb pályázatot nem jogosult benyújtani, illetve annak alapján támogatásra nem jogosult. Amennyiben jelen szerződés a teljesítés és a támogatás kifizetése előtt más okból szűnik meg, a Címzett más akkreditált tanácsadóval kötött szerződés alapján jogosult lehet támogatásra Elállás a Szerződéstől Amennyiben a Címzett a támogatást jogszabályellenesen, rendeltetésellenesen használja fel, illetve a rá vonatkozó bármilyen jogszabályi, szerződéses vagy egyéb előírást megszegi, a Támogatásközvetítő jogosult a Szerződéstől elállni. 4

5 Elállás alapjául szolgáló okok különösen: a) szerződésszegés, b) a bejelentési és nyilatkozattételi kötelezettségével a Címzett 30 (harminc) napot meghaladó késedelembe esik, c) Címzett az arra okot adó körülményt követő 30 (harminc) napon belül nem tesz eleget az előírt ellenőrzéstűrési és információszolgáltatási kötelezettségeinek, d) a Címzett ellen a Cégközlönyben közzétett módon csőd-, felszámolási, végelszámolási, hivatalbóli törlési eljárás indult vagy végrehajtási eljárás van folyamatban, e) a Szerződésben rögzített kötelezettségek teljesítése a Szerződésben foglalt határidőre egyáltalán nem vagy csak részben valósult meg, a) ha hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Címzett a projektzárási dokumentáció, illetve a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott az igénylés és/vagy a pályázat benyújtásakor, b) amennyiben a Projekt meghiúsulását vagy tartós akadályoztatását előidéző körülmény a Címzettnek felróható okból következett be. c) amennyiben a Támogatásközvetítő valamely okból nem rendelkezik a Projekt megvalósításához elnyert támogatás felett, azaz jelen szerződés 3.4. pontjában rögzített támogatási összeg fedezete nem biztosított Jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszakövetelése A Támogatásközvetítő a Szerződés módosítása, felmondása vagy az attól történő elállás nélkül is elrendelheti a Címzett részére folyósított támogatás részleges vagy teljes a jogszabálysértéssel, illetve a nem rendeltetésszerű vagy szerződésellenes felhasználással arányos mértékű visszafizetését. Ebben az esetben a Címzett a jogosulatlanul igénybe vett támogatási összeget vagy részösszeget a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű kamattal növelten köteles visszafizetni a Támogatásközvetítő által meghatározott határidőn belül a megjelölt bankszámlára. A kamatszámítás kezdő időpontja a Címzettnek nyújtott támogatás jogosulatlan felhasználásának kezdő napja, utolsó napja pedig a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja. 8. Támogatások ellenőrzése 8.1. Címzett a Szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás felhasználásának, illetve a Projekt megvalósulásának ellenőrzését a Támogatásközvetítő és a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet VII. FEJEZET AZ ALAPOKBÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK ELLENŐRZÉSE szakaszában meghatározottak részére lehetővé teszi. Címzett biztosítani köteles, hogy az előzetesen részére bejelentett helyszíni ellenőrzések alkalmával az erre feljogosított képviselője jelen legyen, és a szükséges dokumentumok rendelkezésre bocsátásával, a szükséges információk, kért adatok megadásával, valamint a fizikai eszközökhöz való hozzáférés biztosításával segítse az ellenőrzések végrehajtását, továbbá a vizsgálat alapján készített jegyzőkönyv átvételét aláírásával igazolja. 9. A Projekt dokumentumainak nyilvántartása és megőrzése 9.1. Címzett köteles a Projekt dokumentumainak nyilvántartását és őrzését biztosítani és azt a Támogatásközvetítő részére hozzáférhetővé tenni. Címzett a Projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten tart nyilván, és legalább december 31-ig megőrzi. 10. A Projekttel kapcsolatos tulajdonjog és szellemi jogok A Projekt eredményei, így különösen (az akárcsak részben) a támogatásból létrehozott dokumentumok tulajdonjoga, valamint a Projekt során létrejött vagy beszerzett vagyoni értéket képviselő szellemi alkotások kizárólagos felhasználásának joga a Címzettet illeti. 5

6 10.2. A Projekt megvalósításának végére a Projekt eredményeképpen létrejött szellemi alkotások kizárólagos felhasználásának jogát amennyiben azzal eredetileg nem rendelkezett, és az átruházás nem ütközik jogszabályi rendelkezésbe át kell ruházni a Címzettre. Az átruházás dokumentumait a záró beszámolóhoz csatolni kell A Címzett a Szerződés aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Támogatásközvetítő kezelésében lévő, a támogatás felhasználására vonatkozó adatokat a Támogatásközvetítő nyilvánosságra hozhatja. A Támogatás Közvetítő köteles a jelen jogviszony alapján tudomására jutott, a Címzettre vonatkozó üzleti titkot megőrizni, melynek érdekében az érintett alkalmazottaival és személyes közreműködőivel titoktartási nyilatkozatot íratott alá. A Címzett tudomásul veszi, hogy közte és az Akkreditált tanácsadó közt létrejött tanácsadói szerződés teljesítését a Támogatás Közvetítő képviselője jogosult szerződés időtartama alatt annak helyszínén is ellenőrizni. Támogatás Közvetítő kijelenti, hogy a Címzett pályázatával kapcsolatban tudomására jutott személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény előírásainak megfelelően és csak a pályázattal kapcsolatos jogai gyakorlása és kötelezettségei teljesítése körében kezeli 11. A Szerződés megszűnése Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés a teljesítést (beleértve az ellenőrzéstűrési, valamint a dokumentum-megőrzési kötelezettséget is) megelőzően csak vis maior, lehetetlenülés, a Támogatásközvetítő vagy a Címzett általi elállás, vagy a bíróság határozata alapján, illetve közös megegyezéssel szűnik meg. A Szerződő Felek a jogviszony jellegére való tekintettel a felmondás jogát kizárják Címzett elállhat a Szerződéstől, amennyiben annak teljesítésére a szerződéskötést követően neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes. 12. Záró rendelkezések Jelen Szerződés 7 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A jelen Szerződéshez csatolt 2 db melléklet és a jelen Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a jelen Szerződésben hivatkozott mellékletek, továbbá a Címzetti pályázati felhívás a Közép-Dunántúli Operatív Program keretében megvalósuló Hatékony vállalkozásokért vállalati tanácsadás a Közép-dunántúli régióban című dokumentum mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan részei függetlenül attól, hogy azok a jelen Szerződéshez ténylegesen csatolásra kerültek-e Címzett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát és a vonatkozó jogszabályokat ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el Amennyiben a Támogatásközvetítő bármely, a Szerződés alapján keletkező bejelentési, jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség, vagy igénylés teljesítéséhez formanyomtatványt bocsát rendelkezésre (így különösen kifizetési igénylés, záró projekt-előrehaladási jelentés, szerződésmódosítás Címzett általi kezdeményezése stb.), szerződésszerű teljesítésnek kizárólag a megadott formanyomtatvány használata minősül. A formanyomtatványok a Támogatásközvetítő honlapjáról ( tölthetők le Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon- és telefaxszámáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követően 8 (nyolc) naptári napon belül tájékoztatják egymást A Címzett és a Támogatásközvetítő közötti hivatalos kommunikáció kizárólag postai úton történő levelezés formájában valósulhat meg, ide nem értve a pályázati eljárás során a Címzett regisztrációját követően létrejött hivatalos webes felületről érkező, Támogatásközvetítőtől származó hivatalos digitális értesítés(eke)t A Szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Címzett dokumentumőrzési kötelezettsége december 31.-ig áll fenn. 6

7 12.7. Címzett kijelenti, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény előírásainak megfelelően a Projektadatlapon feltüntetett, a Projekt megvalósításában résztvevő személyek személyes adatainak a Támogatásközvetítő által történő kezeléséhez kifejezetten hozzájárult. Ennek alapján Címzett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik Címzett kijelenti, hogy az általa kötött, a 3. pont szerinti, tanácsadásra irányuló megbízási szerződés elkészítéséhez a Vállalati tanácsadás projekt honlapjáról ( származó tanácsadói szerződésmintát vette igénybe. Címzett kijelenti, hogy valamennyi, a Címzett és a Tanácsadó közt létrejött tanácsadói szerződésben foglalt jog és kötelezettség a két szerződő fél között a szerződéskötést megelőzően ismert volt, a tanácsadói szerződés a felek közt akarategyezőséggel jött létre, továbbá a tanácsadói szerződés teljesítéséből eredő semmilyen probléma, kár következményét és felelősségét Támogatásközvetítőre mint harmadik félre át nem hárítják Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók A Címzett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal igazolja(k), hogy társasági dokumentumaik vagy alapító okiratuk alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Címzett képviseletére és cégjegyzésére, továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik(nek), tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták, és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Címzett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését. Szerződő Felek a jelen Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták. XY beosztás, OTP Bank Nyrt. Támogatásközvetítő P.H. Kelt, év hónap napján.. XY beosztás, cégnév Címzett P.H. Kelt, év hónap napján. Jóváhagyta a PÉB.. ülésén. XY beosztás, MVA P.H. Kelt, év hónap napján. 7

8 Mellékletek: 1. sz. melléklet- Projektadatlap másolata 2. sz. melléklet - A pénzügyi elszámolás részletes szabályai 3. sz. melléklet- Saját forrás igazolása 8

9 1. sz. melléklet Projektadatlap 9

10 2. sz. melléklet A pénzügyi elszámolás részletes szabályai

11 A pénzügyi elszámolás részletes szabályai 1. A kifizetés igénylése záró kifizetési igénylés keretében A támogatási szerződés hatályba lépése után a projekttel kapcsolatos kifizetés a projekt terhére egy összegben, utólagosan, a Címzett által pénzügyileg is rendezett, az adott elszámolásra kerülő tanácsadási tevékenységről szóló, akkreditált tanácsadó szervezet által kibocsátott számla és a tartalmilag és formailag megfelelően benyújtott projektzárási dokumentáció elfogadását követően forintban történik. A Projekt keretében a Címzett előlegigénylésre nem jogosult. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a Címzettnek a záró kifizetési igénylés pénzügyi teljesítésekor nincs lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása. A Támogatásközvetítő a záró kifizetési igénylés jóváhagyásául további feltételeket köthet ki a támogatási szerződés megkötésekor. A projektzárási dokumentáció Címzetti pályázati felhívás E2 pontja szerinti, számú mellékletekkel ellátott benyújtásának végső határideje a projekt megvalósulását (azaz a tanácsadói számla kiegyenlítését) követő 10. (tizedik) munkanap. A záró kifizetési igénylést a Támogatásközvetítő tartalmilag és formailag is ellenőrzi. Az igénylésnek meg kell felelnie a támogatási szerződésben rögzített követelményeknek, valamint csatolni kell a jelen melléklet 5. pontjában rögzített dokumentumokat. Ha a benyújtott kifizetési igénylés formailag, tartalmilag hiányos, hibás és/vagy az ellenőrzés eredményei alapján nem támasztja alá kellő mértékben a támogatás igénylését, akkor a Támogatásközvetítő valamennyi kifogás megjelölésével egy alkalommal hiánypótlást és kiegészítést kér. Ezt követően a Címzettnek pótolnia kell a hiányt. A hiánypótlás teljesítésére legfeljebb a levél kézhezvételétől számított 30 (harminc) nap áll a Címzett rendelkezésére. A Támogatásközvetítő alapvető hibák, hiányosságok esetén a kifizetési igénylést elutasíthatja. Az igénylés befogadásáról a Címzettet az internetes bejelentkezési felületen keresztül értesítik, majd a támogatás utalásáról a Támogatásközvetítő intézkedik a rá vonatkozó eljárásrendnek megfelelően. 2. A támogatás folyósítása A támogatási szerződés keretében megítélt támogatás a Címzett részére a Projekt záró dokumentációjának elfogadását követő 30 (harminc) napon belül kerül folyósításra, melybe nem számít bele a hiánypótlás ideje. A támogatás folyósítása közvetlenül a Címzettnek a támogatási szerződésben megjelölt bankszámlájára történő utalással történik, a közlemény rovatban a projektazonosító szám feltüntetésével. A Projekt akkor tekinthető befejezettnek, lezártnak, ha a Támogatásközvetítő a Címzett záró projektelőrehaladási jelentését és záró kifizetési igénylését elfogadta, és az igényelt támogatást a Címzettnek átutalta. 3. Elszámolható költségek A Projekt megvalósítása során csak olyan költségek számolhatóak el, melyekre a címzetti pályázati felhívás lehetőséget nyújt, és amelyek a Szerződés 1. sz. mellékletét képező Projektadatlapban betervezésre kerültek. A költségek elszámolása mindig a hatályos, vonatkozó jogszabályok alapján történhet. 4. Általános forgalmi adó A továbbhárított áfa csak akkor elszámolható kiadás, amennyiben a Címzett a Projekttel érintett tevékenysége tekintetében nem jogosult azt levonni. A levonható áfa nem elszámolható költség még abban az esetben sem, ha a Címzett ténylegesen nem él a levonás, illetve a visszaigénylés lehetőségével. A hatályos magyar áfatörvény rendelkezései szintén betartandók. Amennyiben a támogatási szerződés megkötésekor hatályos ÁFA-szabályozás a támogatási szerződés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a támogatási szerződés áfára vonatkozó rendelkezéseit a Szerződő Felek 11

12 minden külön nyilatkozata, szerződésmódosítása nélkül módosítja. Amennyiben az ÁFA mértéke csökken, vagy a Címzettnek ÁFA-levonási jogosultsága keletkezik a Projekt vonatkozásában, a támogatás összege is arányosan csökken. Amennyiben az áfa mértéke nő, a támogatás összege nem növelhető, amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik. Amennyiben a Címzettet a támogatási szerződés szerint megillető támogatás az ÁFA összegét nem foglalja magában, a Projekthez kapcsolódó ÁFA-fizetési kötelezettség a Címzettet terheli. 5. A projektzárási szakaszban benyújtandó dokumentumok A Címzett által benyújtott projektzárási dokumentációhoz az alábbiakban felsorolt példányait kell csatolni. A másolati példányokat a Címzett vagy a Címzett jelen projektben aláírási joggal bíró képviselőjének ellenjegyzésével kell ellátni. A honlapon kitöltött Kifizetési kérelem és Záró Projekt Előrehaladási Jelentés (ZPEJ) nyomtatott változata (5. számú melléklet) Teljesítési igazolás (6. számú melléklet) Eredetivel megegyező a pályázó által hitelesített másolat. Tanácsadási dokumentum eredeti nyomtatott változata (7. számú melléklet) A Címzett és az akkreditált tanácsadó által cégszerűen aláírva, keltezéssel ellátva. Tanácsadási dokumentum elektronikus változata (8. számú melléklet) A tanácsadói dokumentum elektronikus változata Címzett és az akkreditált tanácsadó által cégszerűen aláírva, keltezéssel ellátva kerüljön digitalizálásra. Tanácsadó számlája (9. számú melléklet) A Címzett a hatályos jogszabályok (2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról, évi XCII. törvény az adózás rendjéről) szerint a Címzett nevére kiállított számlák hitelesített, másolati példányát köteles a kifizetési igénylések részeként benyújtani. Pénzügyi teljesítés igazolása (10. számú melléklet) Az a bizonylat, mely bizonyítja a pénzügyi teljesítés megtörténtét. Változás bejelentési nyilatkozat (11. számú melléklet) A weboldalról letölthető nyilatkozat minta kitöltött cégszerűen aláírt eredeti példánya. Köztartozás-mentességet igazoló dokumentum (12. számú melléklet) A pályázó szervezetnek igazolni szükséges, hogy nincsen fennálló köztartozása. Az eredeti számlán cégszerű aláírással kell a teljesítést igazolni, illetve a számlára rá kell vezetni a projektazonosítót és a Támogatás elszámolására benyújtásra került szövegezést. A pénzügyi teljesítésnek a számla teljes összegének (támogatás+önrész) kifizetését igazolnia kell. Amennyiben a pénzügyi teljesítést igazoló dokumentumon több tétel is szerepel, a kifizetéshez kapcsolódó számla kiegyenlítését igazoló tételt egyértelmű, a beazonosítást elősegítő jelzéssel kell ellátni. A Támogatásközvetítő fenntartja a jogot arra, hogy a kötelezően beküldendő dokumentumok mellett az egyes projekttevékenységekhez kapcsolódó további alátámasztó bizonylatokat kérjen be a Címzettől. 12

13 3. sz. melléklet Saját forrás igazolása 13

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (székhely: 1116 Budapest, Tomaj u. 4., aláírásra jogosult képviselője: Lehel László elnök-igazgató), továbbiakban mint

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS a Püspökladány, a hagyományokra építő, aktív város című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek támogatására amely

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (tervezet)

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) az ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-2012-0001 Az érkerti lakótelep nagyvárosias lakókörnyezetének minőségi megújítása című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap

Részletesebben

Másrészről, ( (Székhely:.., Szervezet képviselője: ), továbbiakban mint Címzett

Másrészről, ( (Székhely:.., Szervezet képviselője: ), továbbiakban mint Címzett TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS a Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek támogatására amely létrejött

Részletesebben

Amennyiben a Projekt megvalósítás kezdő időpontja a tervezett időponttól eltér, azt a Címzett köteles az ok megjelölésével

Amennyiben a Projekt megvalósítás kezdő időpontja a tervezett időponttól eltér, azt a Címzett köteles az ok megjelölésével 3.sz. melléklet Azonosító szám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA amely létrejött egyrészről a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6720 Szeged, Széchenyi tér 11), mint Támogató Közvetítő Szervezet (továbbiakban:

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: DDOP-5.1.1-11-2011-0004 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: NYDOP-2.1.1/I-11-2011-0015 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató)

Részletesebben

Támogatási Szerződés. egyrészről a Nemzetgazdasági Minisztérium (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (továbbiakban: Támogató)

Támogatási Szerződés. egyrészről a Nemzetgazdasági Minisztérium (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) Szerződés száma: «azonositoszam» Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzetgazdasági Minisztérium (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) másrészről

Részletesebben

Támogatási Szerződés szakaszolt projekt II. szakaszának megvalósítására

Támogatási Szerződés szakaszolt projekt II. szakaszának megvalósítására Iktatószám: Kedvezményezett neve: Projekt címe: Projekt azonosítószám: KEHOP-1.3.1. Támogatási Szerződés szakaszolt projekt II. szakaszának megvalósítására Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL JOGI HÁTTÉR

UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL JOGI HÁTTÉR UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL JOGI HÁTTÉR I. A TÁMOGATÁSI JOGVISZONY SAJÁTOSSÁGAI A támogatási jogviszony sajátos polgári jogi jogviszony. (támogatási szerződés/támogatói okirat) Sajátosságok

Részletesebben

Támogatási Szerződés tervezet (1milliárd forint alatti támogatási összeggel megvalósuló projektekhez)

Támogatási Szerződés tervezet (1milliárd forint alatti támogatási összeggel megvalósuló projektekhez) Azonosító szám: TIOP-2.1.2-08/1-2009-0005 Támogatási Szerződés tervezet (1milliárd forint alatti támogatási összeggel megvalósuló projektekhez) amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT MINTA

TÁMOGATÓI OKIRAT MINTA Iktatószám: Kedvezményezett neve: Projekt címe: Projekt azonosítószám: TÁMOGATÓI OKIRAT MINTA Preambulum A Vidékfejlesztési Program 19. intézkedése a vidékfejlesztési tevékenységben jelentős szerepet vállaló,

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. "Déli-Belváros megújítása projekt - Belváros művészeti negyedének létrehozása" KMOP- 5. 2. 2/B-09-2f-20 l 0-000 l

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. Déli-Belváros megújítása projekt - Belváros művészeti negyedének létrehozása KMOP- 5. 2. 2/B-09-2f-20 l 0-000 l TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS "Déli-Belváros megújítása projekt - Belváros művészeti negyedének létrehozása" Azonosító szám : KMOP- 5. 2. 2/B-09-2f-20 l 0-000 l ~PR.QRÉGIÓ Nemzell Fe]lem'll 0gynök$ét l www.u)szochonyltorv.9

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

Támogatási Szerződés minta

Támogatási Szerződés minta Budapest Fővárosi Városrehabilitációs Keret keretében 4. számú melléklet Ügyiratszám: FPH / - /2013 Támogatási Szerződés minta amely létrejött egyrészről Budapest Főváros Önkormányzata (1052 Budapest,

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő -testületének 3/2014.(V. 8.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Támogatói Okirat minta

Támogatói Okirat minta Támogatói Okirat minta A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül a Nemzetgazdasági Minisztérium, mint Támogató által..-én kiadott GINOP 1.2.2-2015 Mikro-, kis- és középvállalkozások

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2012. augusztus hó 30. napján tartandó Képviselőtestületi

Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2012. augusztus hó 30. napján tartandó Képviselőtestületi E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2012. augusztus hó 30. napján tartandó Képviselőtestületi ülésére Tárgy: Három Szirom Óvoda építése Hajdúhadházon című, ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0014

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. A fentiekre figyelemmel a jelen Támogatói Okiratban az alábbiakat állapítom meg:

TÁMOGATÓI OKIRAT. A fentiekre figyelemmel a jelen Támogatói Okiratban az alábbiakat állapítom meg: Iktatószám: 632/2534/12/6/2015 Kedvezményezett neve:bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Projekt címe: Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítése Projekt azonosítószám: 1751973719 TÁMOGATÓI

Részletesebben

- T e r v e z e t - Szerződés száma: amely létrejött

- T e r v e z e t - Szerződés száma: amely létrejött Szerződés száma: IPARJOG_15 T Á M O G A T Á S I S Z E R Z Ő D É S - T e r v e z e t - amely létrejött egyrészről a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Székhely: 1061 Budapest, Andrássy

Részletesebben

Támogatási szerződés

Támogatási szerződés /2007. (..) Kgy. sz. határozat melléklete Támogatási szerződés Amely létrejött egyrészről a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: Szeged, Széchenyi tér 10-11.) képviselő: Dr. Botka László polgármester

Részletesebben

1.sz. melléklet. mely létrejött egyrészről

1.sz. melléklet. mely létrejött egyrészről 1.sz. melléklet SZERZŐDÉS TERVEZET az art mozi hálózat digitális fejlesztésére elnyert minisztériumi támogatás (18/2012. (VIII.29) EMMI rendelet) és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által biztosított

Részletesebben

Együtt a sikeres projektzárásért!

Együtt a sikeres projektzárásért! Együtt a sikeres projektzárásért! OTP Hungaro-Projekt Kft. bemutatása, feladatai Az OTP Hungaro-Projekt Kft. az OTP Bankcsoport tagja. Tanácsadói tevékenységével és szolgáltatásaival elsősorban az európai

Részletesebben

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ Tartalom Határidők a projekt megvalósításában Záró elszámolási csomag benyújtása Záró elszámolási csomag ellenőrzése Kötelező tevékenységek

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Gara Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Iktatószám: Kedvezményezett neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Projekt címe: HELP Helyi Esélyegyenlőségi és Lakhatási Program Projekt azonosítószám: TOP-6.9.1-15-PC1-2016-00001 Támogatási Szerződés

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (TERVEZET)

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (TERVEZET) amely létrejött, egyrészről a TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (TERVEZET) Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány Címe/Székhelye: 1122 Budapest, Határőr út 35. Adószám: Bankszámla

Részletesebben

Minta Támogatási Szerződés. az Európai Menekültügyi Alapból származó támogatási célú pénzeszközök felhasználásáról

Minta Támogatási Szerződés. az Európai Menekültügyi Alapból származó támogatási célú pénzeszközök felhasználásáról Azonosító szám: Minta Támogatási Szerződés az Európai Menekültügyi Alapból származó támogatási célú pénzeszközök felhasználásáról amely létrejött egyrészről az Belügyminisztérium (rövidítve: BM, székhelye:

Részletesebben

Minta Támogatási Szerződés. az Alapból származó támogatási célú pénzeszközök felhasználásáról

Minta Támogatási Szerződés. az Alapból származó támogatási célú pénzeszközök felhasználásáról Azonosító szám: Minta Támogatási Szerződés az Alapból származó támogatási célú pénzeszközök felhasználásáról amely létrejött egyrészről az Belügyminisztérium (rövidítve: BM, székhelye: 1051 Budapest, József

Részletesebben

Otthon Melege Program TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

Otthon Melege Program TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amelyet egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (székhelye: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.), mint támogató képviseletében eljáró Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Korlátolt

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.) (a továbbiakban: NFÜ), képviseli: dr.

M E G Á L L A P O D Á S. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.) (a továbbiakban: NFÜ), képviseli: dr. M E G Á L L A P O D Á S 1. sz melléklet a 3. napiredni ponthoz amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.) (a továbbiakban: NFÜ), képviseli: dr. Vági Márton

Részletesebben

PROJEKTNYITÓ ÉRTEKEZLET

PROJEKTNYITÓ ÉRTEKEZLET PROJEKTNYITÓ ÉRTEKEZLET TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 2012. október 26. PROJEKTNYITÓ ÉRTEKEZLET TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 Főkedvezményezett: Szent István Egyetem Víz- és Környezetgazdálkodási

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. MINTA I. Szerződő felek

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. MINTA I. Szerződő felek TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA I. Szerződő felek amely létrejött egyrészről a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium (1054 Budapest, Akadémia u 3., a célelőirányzat bankszámlaszáma: 10032000-00290737-52000001),

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések befogadása Pénzügyi adatok rögzítése az EMIR-ben Dokumentum-ellenőrzés

Részletesebben

Minta Közvetlen Támogatási Szerződés. az Alapból származó támogatási célú pénzeszközök felhasználásáról

Minta Közvetlen Támogatási Szerződés. az Alapból származó támogatási célú pénzeszközök felhasználásáról Azonosító szám: Minta Közvetlen Támogatási Szerződés az Alapból származó támogatási célú pénzeszközök felhasználásáról amely létrejött egyrészről a Belügyminisztérium (rövidítve BM, székhelye: 1051 Budapest,

Részletesebben

Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására 1. Preambulum A... Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) az Új Magyarország Fejlesztési Terv... Operatív Programjának

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0078 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ Elszámolási Kézikönyv a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott működési költségvetési támogatás szakmai tájékoztatójának és pénzügyi kimutatásának elkészítéséhez 1.

Részletesebben

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: dr. Kovács László ügyvezető igazgató. Tárgy: Javaslat támogatási szerződés jóváhagyására

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: dr. Kovács László ügyvezető igazgató. Tárgy: Javaslat támogatási szerződés jóváhagyására Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: dr. Kovács László ügyvezető igazgató Tárgy: Javaslat támogatási szerződés jóváhagyására Tisztelt Képviselő-testület! Kazincbarcika Város Önkormányzata

Részletesebben

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY Közösségeket Támogató Alap támogatásának igénybevételére

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY Közösségeket Támogató Alap támogatásának igénybevételére 1. függelék a 4/2014. (IV. 15.) önkormányzati rendelethez PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY Közösségeket Támogató Alap támogatásának igénybevételére 1. A Pályázó adatai: 1.1 A pályázó neve: 1.2 Címe: 1.3 Alapítás

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS. Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS. Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására 1. Preambulum A által fenntartott intézmények, vagyis a jelen Együttműködési Megállapodás tagjai (a továbbiakban Partnerek)

Részletesebben

Az Új Széchenyi Terv keretében benyújtott pályázatok megvalósításával kapcsolatos tudnivalók

Az Új Széchenyi Terv keretében benyújtott pályázatok megvalósításával kapcsolatos tudnivalók Az Új Széchenyi Terv keretében benyújtott pályázatok megvalósításával kapcsolatos tudnivalók A finanszírozás típusai és sorrendje Előleg Köztes kifizetés: a) Utófinanszírozás: a Kedvezményezett (a számlán

Részletesebben

(Támogató és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

(Támogató és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel. Szerződés száma: «PKR szerződésszám» Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (1011 Budapest, Fő utca 44-50.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) Postacím:

Részletesebben

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat!

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat! Pénzügyi és szakmai beszámoló és útmutató Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi Egészségügyi célú feladatok támogatása előirányzatból nyújtott támogatás felhasználásáról Támogatott szervezet

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: TÁMOP-2.4.3/B-2-10/2-2010-0013 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató)

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A SZÁLLÍTÓI ELŐLEG IGÉNYBEVÉTELÉHEZ. az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében

ÚTMUTATÓ A SZÁLLÍTÓI ELŐLEG IGÉNYBEVÉTELÉHEZ. az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében ÚTMUTATÓ A SZÁLLÍTÓI ELŐLEG IGÉNYBEVÉTELÉHEZ az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 keretében Hatályos: 2016. 11. 02. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 2.

Részletesebben

2. Államháztartáson kívüli forrás átadására vonatkozó szabályok

2. Államháztartáson kívüli forrás átadására vonatkozó szabályok Csehbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015. (I.22.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásának és átvételének szabályairól Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt

az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt PÁLYÁZATI ADATLAP az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt 1. sz. melléklet 1 Az önszerveződő közösség neve: Az önszerveződő közösség címe: A szervezet jogállása: A szervezet telefon-, faxszám,

Részletesebben

Támogatási szerződés projekt előkészítéséhez Általános Szerződési Feltételek

Támogatási szerződés projekt előkészítéséhez Általános Szerződési Feltételek Támogatási szerződés projekt előkészítéséhez Általános Szerződési Feltételek a II. Nemzeti Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program keretében Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfordulós pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására Biharkeresztes Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2010. évi költségvetési rendeletében elkülönített támogatási

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az újpesti kisvállalkozások gazdaságfejlesztési támogatásáról (T E R V E Z E T) Budapest Főváros

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

1. melléklet A Projekt költségvetése

1. melléklet A Projekt költségvetése 1. melléklet A Projekt költségvetése 1 2. melléklet A Projekt forrásai 2 3. melléklet A Projekt mérföldkövei 3 4. melléklet A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei 4 5. melléklet A Projekt indikátorai

Részletesebben

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (VII. 12.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről Hegymagas Község Önkormányzatának

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. A szervezet megnevezése:... A szervezet székhelye:... A szervezet levelezési címe:... A szervezet képviselőjének neve:...

PÁLYÁZATI ADATLAP. A szervezet megnevezése:... A szervezet székhelye:... A szervezet levelezési címe:... A szervezet képviselőjének neve:... 1. melléklet a 21/2015. (VIII.27.) számú önkormányzati rendelethez PÁLYÁZATI ADATLAP A pályázó szervezet adatai A szervezet megnevezése:....... A szervezet székhelye: A szervezet levelezési címe: A szervezet

Részletesebben

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10.

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (III.9.) önkormányzati rendelete a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról Hatályos: 2016. március 10. Nyirád 2016 A hirdetőtáblára

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. másrészről: a. (székhely: ; adóigazgatási szám: ; képviseli: ) a továbbiakban: Kedvezményezett,

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. másrészről: a. (székhely: ; adóigazgatási szám: ; képviseli: ) a továbbiakban: Kedvezményezett, TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3., adóigazgatási szám: 19672902-2-42, bejegyző végzés száma: Fővárosi

Részletesebben

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására 1. Preambulum A Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) a(z) Operatív Program tárgyú felhívására azonosító számon

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. december 11-i soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. december 11-i soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-8/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Közgyűlése 2009. december 11-i soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 123/2009. (XII. 11.) közgyűlési határozata Szekszárd Megyei Jogú

Részletesebben

3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót

3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót 3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

A pályázat benyújtásának határideje: március óra.

A pályázat benyújtásának határideje: március óra. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 21/2015.(VIII.27.) számú önkormányzati rendelete alapján pályázatot ír ki a helyi

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról ás átvételéről Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

Iktatószám: NKEK /2013 EMIR iktató szám: K-2013-KEOP /A/ /173 TÁMOGATÓI OKIRAT

Iktatószám: NKEK /2013 EMIR iktató szám: K-2013-KEOP /A/ /173 TÁMOGATÓI OKIRAT Iktatószám: NKEK-3744-7/2013 EMIR iktató szám: K-2013-KEOP- 4.10.0/A/12-2013-0155-0183675/173 TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Környezet és Energia Operatív Program Irányító

Részletesebben

Az Akadémia Domus programja támogatni kívánja a magyar közösségek szempontjából fontos konferenciák megrendezését, kiadványok megjelentetését.

Az Akadémia Domus programja támogatni kívánja a magyar közösségek szempontjából fontos konferenciák megrendezését, kiadványok megjelentetését. A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása a szomszédos országokban működő magyar tudományos szervezetek 2015. évi konferencia- és kiadvány-támogatására 1. A pályázat célja A Magyar Tudományos Akadémiáról

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a pályázatot hirdet Jegyzetelő szolgáltatás támogatása felsőoktatásban tanuló fogyatékos hallgatók érdekében (kód: 21221) címmel 1. A PÁLYÁZAT

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A legalább 12 hónapja betöltetlen

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA Támogatási Szerződés minta P26/6/X TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA Amely létrejött egyfelől a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány (székhelye: 1134. Budapest, Dózsa György út 144. - képviseletében: Dr. Tausz Katalin,

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia Előterjesztő: Fodor Rita

Részletesebben

1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT

1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT 1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés amely létrejött egyrészről a PAPYRUS HUNGÁRIA Kereskedelmi Zrt. Adószám: 10840807-2-43 KSH törzsszám: 10840807-5229-114-01

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Magyarszék Község Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2015.(I. 29.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek, alapítványok, egyházak pénzügyi támogatásáról Magyarszék Község Önkormányzata Képviselőtestülete

Részletesebben

Támogatási felhívás. 1. melléklet az 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

Támogatási felhívás. 1. melléklet az 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet az 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelethez Támogatási felhívás Magyarszék Önkormányzata tájékoztatja a helyi civil szervezeteket, alapítványokat, egyházakat, hogy Magyarszék Önkormányzatának

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS út- és mélyépítési műszaki ellenőri megbízás tárgyában

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS út- és mélyépítési műszaki ellenőri megbízás tárgyában PÁLYÁZATI FELHÍVÁS út- és mélyépítési műszaki ellenőri megbízás tárgyában 1. A pályázat kiírója I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Diósd Város Önkormányzata (székhely: 2049 Diósd, Szent István tér 1.) 2. A pályázat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A TÁMOP-6.1-2/11/1. kódszámú, Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok lokális színterek című pályázathoz

ELŐTERJESZTÉS A TÁMOP-6.1-2/11/1. kódszámú, Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok lokális színterek című pályázathoz ELŐTERJESZTÉS A TÁMOP-6.1-2/11/1. kódszámú, Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok lokális színterek című pályázathoz Tisztelt Képviselő-testület! A. Répcelak város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Catomio Andrea, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-dunántúli Területi Iroda Információs

Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Catomio Andrea, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-dunántúli Területi Iroda Információs Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Catomio Andrea, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-dunántúli Területi Iroda Információs nap magyar partnerek részére Pécs, 2011.június 23. Tartalom

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Elterjesztést készítette: Fodor Rita Mária Elterjeszt: Hegeds Ferenc

Részletesebben

Támogatási Szerződés tervezet (1milliárd forint alatti támogatási összeggel megvalósuló projektekhez)

Támogatási Szerződés tervezet (1milliárd forint alatti támogatási összeggel megvalósuló projektekhez) Azonosító szám: Támogatási Szerződés tervezet (1milliárd forint alatti támogatási összeggel megvalósuló projektekhez) amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi

Részletesebben

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete KISTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 38/2006. (XII.20.) RENDELETE AZ EGYESÜLETEKNEK, TÁRSADALMI SZERVEZETEKNEK, ALAPÍTVÁNYOKNAK ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖKRŐL Kistelek Város Képviselő-testülete

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés Városi Sportcsarnok építéséről - a Viadukt SE támogatási szerződésével összefüggő kérdésekről

Város Polgármestere. Előterjesztés Városi Sportcsarnok építéséről - a Viadukt SE támogatási szerződésével összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/213 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Városi Sportcsarnok építéséről

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: hatályos: 2015.08.18 - A legalább

Részletesebben

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására A beszerzési felhívást Zsámbék Város Önkormányzata közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

1. A Támogatás felhasználásra vonatkozó általános rendelkezések

1. A Támogatás felhasználásra vonatkozó általános rendelkezések T E L J E S Í T É S I F E L T É T E L EK NKFIH 3623-1/2015 Minta a 2015. január 1-jétől kezdődően meghozott támogatási döntések alapján a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból innovációs

Részletesebben

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből K i v o n a t Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.

Részletesebben

«keltezés» TÁMOGATÓI OKIRAT

«keltezés» TÁMOGATÓI OKIRAT ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (ESZA Nonprofit Kft.) Budapest, Váci út 45. 1134 Iktató szám: «Iktató_szám» Pályázó neve: «pályázó_neve» Pályázó címe: «irsz» «varos», «utca» «hsz» Tárgy: Támogatási

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján

Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján A Budakalász, 0184/4 hrsz kivett agyagbánya önkormányzati tulajdonban lévő tó felület értékesítésére KIÍRÓ:

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07.

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete út. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 FELVÉTELI

Részletesebben

éven belüli kölcsön felvételéről

éven belüli kölcsön felvételéről E LŐTERJESZTÉS éven belüli kölcsön felvételéről Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 19-i rendkívüli ülésére. Előterjesztők: Stayer László polgármester Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Nyilatkozat. 2. Kijelentjük, hogy a pályázat benyújtását megelőzően a projekt megvalósítását nem kezdtük meg.

Nyilatkozat. 2. Kijelentjük, hogy a pályázat benyújtását megelőzően a projekt megvalósítását nem kezdtük meg. Nyilatkozat 1. Alulírottak kijelentjük, hogy a projektjavaslatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak, hitelesek és megfelelnek a pályázati felhívásban és útmutatóban foglalt

Részletesebben