Támogatási szerződés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Támogatási szerződés"

Átírás

1 Azonosító szám: amely létrejött Támogatási szerződés egyrészről a Hatékony vállalkozásokért vállalati tanácsadás a közép-dunántúli régióban Konzorcium nevében eljáró OTP Bank Nyrt. mint támogatásközvetítő (a továbbiakban: Támogatásközvetítő), Postacím: 1051 Budapest, Nádor u. 16. Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16. Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): Adószám/adóazonosító jel: másrészről az XY cég, mint címzett (a továbbiakban: Címzett) Postacím: Székhely: Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám): Adószám/adóazonosító jel: Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: Aláírásra jogosult képviselője: (Támogatásközvetítő és Címzett a továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1. Szerződés tárgya 1.1. Szerződő Felek az alábbi támogatási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötik: A Szerződés tárgya a Hatékony vállalkozásokért vállalati tanácsadás a Közép-dunántúli régióban című pályázati kiírás keretében a Címzett által benyújtott, a Szerződés 1. sz. mellékletét képező Projektadatlap 1 és annak mellékletei által meghatározott tartalmú vállalati tanácsadási projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása Címzett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a Szerződésnek és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal megvalósítja A Címzett jelen okirat aláírásával nyilatkozik arról, hogy a jelen támogatásra való jogosultságát megalapító körülményekben a pályázatának benyújtását követően nem állott be változás. Nyilatkozik arról is, hogy a 3. pontban írt tanácsadási szolgáltatásra vonatkozó támogatáson kívül más, vissza nem térítendő anyagi támogatásban nem részesül 2. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne 2.1. A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja a Szerződés hatályba lépésének időpontja, amely egybeesik a tanácsadóval megkötött megbízási szerződés hatályba lépésével A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja a Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja. A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni. 1 Továbbá az eredeti Projekt-adatlaphoz kapcsolódó Változás-bejelentő, ha van ilyen. 1

2 2.3. A Projekt fizikai megvalósulása, befejezése és lezárása A Projekt fizikai megvalósulásának tervezett napja: 201..X.Y A Projekt megvalósulásának napja az a nap, amelyen a Projekt megvalósítására irányuló pályázatban meghatározott projektcél a pályázati felhívásban foglaltaknak megfelelően, szerződésszerűen teljesült, és valamennyi, a Projektben szereplő tevékenység elvégzésre, a tanácsadói számla kiegyenlítésre került. A Projektnek legkésőbb a Szerződés hatályba lépését (ami megegyezik a tanácsadóval megkötött megbízási szerződés hatályba lépésével) követő 6 (hat) hónapon belül, de legkésőbb június 30-ig meg kell valósulnia A projektzárási dokumentáció (záró kifizetési igénylés és záró projekt-előrehaladási jelentés) benyújtásának határideje a Projekt megvalósulásától (azaz a tanácsadói számla kiegyenlítésétől) számított 30 (harminc) nap A Projekt akkor tekinthető befejezettnek, lezártnak, ha a Szerződésben meghatározott feladat, cél szerződésszerűen teljesült, és a Címzett által benyújtott projektzárási dokumentáció, és a Projekt megvalósulásának eredményeiről szóló záró projekt-előrehaladási jelentés Támogatásközvetítő általi jóváhagyása megtörtént, a Támogatásközvetítő jóváhagyta és a jóváhagyott támogatási összeget kifizette A Projekt keretében a megvalósulás napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségekre támogatás nem folyósítható A Címzett kötelezettséget vállal arra, hogy december 31-ig a tanácsadási szolgáltatás során keletkezett dokumentumokat megőrzi és elkülönítetten nyilvántartja. 3. A Projekt költsége, a támogatás forrása, összege és jogcíme 3.1. A Projekt tervezett összköltsége XXX Ft, azaz betűvel forint A Projekt elszámolható költsége XXX Ft, azaz betűvel forint. A Projekt elszámolható költségeit a Szerződés 1. számú mellékletét képező Projektadatlap tartalmazza A Projekthez felhasználásra kerülő források részletes bontását Szerződés 1. számú mellékletét képező Projektadatlap tartalmazza A támogatás mértéke a Projekt elszámolható költségének XX%-a, de legfeljebb XX Ft, azaz betűvel forint A támogatás jogcíme A Szerződés tárgyát képező támogatás a Bizottság 70/2001/EK számú (2001. január 12.), az EKszerződés 87. és 88. cikkének a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló rendelete (HL L , o.) alapján kis- és középvállalkozásoknak nyújtott vissza nem térítendő támogatásnak (visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatásnak) minősül. A külső tanácsadók által nyújtott szolgáltatások elszámolására a Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott előirányzatokról szóló 30/2012. (VI. 8.) NFM rendelet pontja vonatkozik. 2

3 4. A Projekt megvalósításához kapcsolódó változás-bejelentési, szerződésmódosítási és jelentéstételi kötelezettségek 4.1. Változás-bejelentés A Projektadatlapban, Szerződésben és a hozzá csatolt bármely dokumentumban, azok adataiban, illetve az azokban közölt tényekben bekövetkező valamennyi változást a Címzett annak bekövetkeztét követően haladéktalanul, de legfeljebb 8 (nyolc) napon belül köteles írásban bejelenteni a Támogatásközvetítő részére, és a bejelentéshez köteles a módosított dokumentumot csatolni. A változások bejelentésének elfogadásával a Szerződés minden külön intézkedés nélkül módosul Amennyiben a Címzett adólevonási jogában változás következik be, haladéktalanul köteles azt bejelentenie a Támogatásközvetítőnek. Amennyiben a változást követően a Címzett ÁFA levonásra vonatkozó jogosultságában változás következik be, úgy a Szerződést módosítani szükséges A Címzett haladéktalanul köteles jelenteni a Támogatásközvetítőnek minden olyan körülményt, amely a Projekt megvalósítását, a támogatás céljának elérését veszélyezteti, ha a Projekt megvalósítása részben vagy egészben meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a pályázatban, illetve a Szerződésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved, illetve ennek bekövetkezése fenyeget. A Támogatásközvetítő bármikor jogosult a Címzettől a Projektre vonatkozóan bármilyen információt kérni, a Címzett pedig köteles azt megadni. Jelen támogatási szerződés csak a felek közös megegyezésével, kizárólag írásban módosítható. Ez egyben azt is jelenti, hogy a Támogatás Közvetítő nem köteles a Címzett módosítási igényei alapján módosítani a szerződést. Ugyanakkor a Címzett köteles a szerződés módosítására irányuló igényét annak indokaival kellő időben a Támogatás Közvetítővel közölni. A Tanácsadási Szerződés teljesítési határidejének megváltozását, illetve annak valószínűségét a Címzett köteles haladéktalanul írásban bejelenti a Támogatás Közvetítőnek, minthogy a 6. pont alpontjainak tartalmát érintő körülmény. Címzett tudomásul veszi, hogy e bejelentés önmagában nem eredményezi jelen szerződés módosítását. A Tanácsadási Szerződés teljesítés előtti megszűnését a Címzett köteles haladéktalanul írásban jelezni a Támogatás Közvetítőnek Jelentéstétel A Címzett a Projekt megvalósítását (azaz a tanácsadói számla kiegyenlítését) követő 30 (harminc) napon belül köteles záró projekt-előrehaladási jelentést benyújtani a Támogatásközvetítőhöz (a záró projektelőrehaladási jelentés és a záró kifizetési igénylés formanyomtatványa letölthető a Támogatásközvetítő honlapjáról). 5. A támogatás folyósítása A támogatási szerződés keretében megítélt támogatás a Címzett részére a Projekt zárási dokumentációjának elfogadásáról szóló értesítést követő 30 (harminc) napon belül kerül folyósításra. A támogatás folyósítása közvetlenül a Címzettnek a támogatási szerződésben megjelölt bankszámlájára történő utalással történik. 6. A támogatás folyósításának visszatartása 6.1. A Támogatásközvetítő a Szerződésben meghatározott esetekben köteles, illetve jogosult a támogatás folyósítását visszatartani A Támogatásközvetítő visszatartja a támogatás folyósítását, ha a) a Címzettnek a Szerződés megkötését követően az adóhatóságok (állami adóhatóság, vámhatóság, önkormányzati adóhatóság) tájékoztatása szerint lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartása van; 3

4 b) a támogatási szerződésben meghatározott megvalósítási időszak kezdő időpontjától számított 6 hónapon belül a támogatott tevékenység nem kezdődik meg, vagy az erre irányuló, akkreditált tanácsadóval kötött szerződés nem lép hatályba c) a Címzettnek felróhatóan következik be a Projekt meghiúsulását, tartós akadályoztatását előidéző körülmény; d) a Címzett az adott nyilatkozatok bármelyikét visszavonja, e) a Címzett által elvégzett tevékenység eltér a pályázati céltól; f) a záró kifizetési igényléshez kapcsolódóan szerződésmódosítás van folyamatban; g) a projektzárási dokumentáció elutasításra kerül Amennyiben a Címzett a visszatartásra okot adó körülményt a Támogatásközvetítő által kitűzött határidőn belül nem szünteti meg, az szerződésszegésnek minősül A támogatás visszatartása esetén a Címzettet kártalanítás, kártérítés, illetve késedelmi kamat nem illeti meg. A Címzettet a vele szemben alkalmazott szankciók nem mentesítik a Szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítése alól. 7. Szerződésszegés esetei és jogkövetkezményei 7.1. A Szerződés megszegésének minősül különösen, ha: a) a Címzett a támogatást jogszabályellenesen, nem rendeltetésszerűen, illetve a Projektadatlap 4.2, 4.3 és 4.4 pontjában rögzített pályázati céltól eltérően használja fel, b) hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Címzett a pályázati dokumentációban illetve a Projekt megvalósítása során a pályázat, Projekt szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot közölt vagy szolgáltatott, bármelyik nyilatkozata valótlannak bizonyul, illetve a támogatás feltételét képező nyilatkozatai bármelyikét visszavonja, c) a Címzett a támogatást nem a Szerződésben meghatározott Projektre használja fel, d) a Címzett a tulajdonosi szerkezetében bekövetkezett változások miatt már nem felel meg a pályázati feltételeknek, e) a Projekt a Címzettnek felróható okból 6 (hat) hónap alatt nem valósul meg, f) a Címzettnek felróhatóan következik be a Projekt meghiúsulását, tartós akadályoztatását előidéző körülmény, g) a Címzett nem tesz eleget a bejelentési vagy nyilatkozattételi kötelezettségének, h) a Címzett a Szerződésben vállalt Projekt megvalósítási kötelezettségét csak részben teljesíti, i) a Címzett nem teljesíti határidőre a záró projekt-előrehaladási jelentés, illetve záró kifizetési igénylés benyújtásával kapcsolatos jelentéstételi kötelezettségét, és azt az erre vonatkozó felszólítás kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) napon belül sem teljesíti, vagy a jelentést nem a megfelelő formában vagy nem a megfelelő információkkal és mellékletekkel nyújtja be, j) a Címzett az ellenőrzésre jogosult ellenőrző szervek munkáját akadályozza, vagy az ellenőrzést megtagadja, és az ellenőrzést az erre irányuló írásbeli felszólításban megjelölt határidőig sem teszi lehetővé, k) a Címzett bármely egyéb jogszabályban vagy a Szerződésben rögzített kötelezettségét megszegi. Címzett tudomásul veszi, hogy amennyiben a Támogatás Közvetítő elállására a Címzett felróható magatartásából fakadó kötelezettségszegés miatt kerül sor, úgy a KDOP sz. Vállalati tanácsadás elnevezésű projektben a Támogatás Közvetítő által kiírt Jelentkezési Felhívásra újabb pályázatot nem jogosult benyújtani, illetve annak alapján támogatásra nem jogosult. Amennyiben jelen szerződés a teljesítés és a támogatás kifizetése előtt más okból szűnik meg, a Címzett más akkreditált tanácsadóval kötött szerződés alapján jogosult lehet támogatásra Elállás a Szerződéstől Amennyiben a Címzett a támogatást jogszabályellenesen, rendeltetésellenesen használja fel, illetve a rá vonatkozó bármilyen jogszabályi, szerződéses vagy egyéb előírást megszegi, a Támogatásközvetítő jogosult a Szerződéstől elállni. 4

5 Elállás alapjául szolgáló okok különösen: a) szerződésszegés, b) a bejelentési és nyilatkozattételi kötelezettségével a Címzett 30 (harminc) napot meghaladó késedelembe esik, c) Címzett az arra okot adó körülményt követő 30 (harminc) napon belül nem tesz eleget az előírt ellenőrzéstűrési és információszolgáltatási kötelezettségeinek, d) a Címzett ellen a Cégközlönyben közzétett módon csőd-, felszámolási, végelszámolási, hivatalbóli törlési eljárás indult vagy végrehajtási eljárás van folyamatban, e) a Szerződésben rögzített kötelezettségek teljesítése a Szerződésben foglalt határidőre egyáltalán nem vagy csak részben valósult meg, a) ha hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Címzett a projektzárási dokumentáció, illetve a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott az igénylés és/vagy a pályázat benyújtásakor, b) amennyiben a Projekt meghiúsulását vagy tartós akadályoztatását előidéző körülmény a Címzettnek felróható okból következett be. c) amennyiben a Támogatásközvetítő valamely okból nem rendelkezik a Projekt megvalósításához elnyert támogatás felett, azaz jelen szerződés 3.4. pontjában rögzített támogatási összeg fedezete nem biztosított Jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszakövetelése A Támogatásközvetítő a Szerződés módosítása, felmondása vagy az attól történő elállás nélkül is elrendelheti a Címzett részére folyósított támogatás részleges vagy teljes a jogszabálysértéssel, illetve a nem rendeltetésszerű vagy szerződésellenes felhasználással arányos mértékű visszafizetését. Ebben az esetben a Címzett a jogosulatlanul igénybe vett támogatási összeget vagy részösszeget a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű kamattal növelten köteles visszafizetni a Támogatásközvetítő által meghatározott határidőn belül a megjelölt bankszámlára. A kamatszámítás kezdő időpontja a Címzettnek nyújtott támogatás jogosulatlan felhasználásának kezdő napja, utolsó napja pedig a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja. 8. Támogatások ellenőrzése 8.1. Címzett a Szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás felhasználásának, illetve a Projekt megvalósulásának ellenőrzését a Támogatásközvetítő és a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet VII. FEJEZET AZ ALAPOKBÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK ELLENŐRZÉSE szakaszában meghatározottak részére lehetővé teszi. Címzett biztosítani köteles, hogy az előzetesen részére bejelentett helyszíni ellenőrzések alkalmával az erre feljogosított képviselője jelen legyen, és a szükséges dokumentumok rendelkezésre bocsátásával, a szükséges információk, kért adatok megadásával, valamint a fizikai eszközökhöz való hozzáférés biztosításával segítse az ellenőrzések végrehajtását, továbbá a vizsgálat alapján készített jegyzőkönyv átvételét aláírásával igazolja. 9. A Projekt dokumentumainak nyilvántartása és megőrzése 9.1. Címzett köteles a Projekt dokumentumainak nyilvántartását és őrzését biztosítani és azt a Támogatásközvetítő részére hozzáférhetővé tenni. Címzett a Projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten tart nyilván, és legalább december 31-ig megőrzi. 10. A Projekttel kapcsolatos tulajdonjog és szellemi jogok A Projekt eredményei, így különösen (az akárcsak részben) a támogatásból létrehozott dokumentumok tulajdonjoga, valamint a Projekt során létrejött vagy beszerzett vagyoni értéket képviselő szellemi alkotások kizárólagos felhasználásának joga a Címzettet illeti. 5

6 10.2. A Projekt megvalósításának végére a Projekt eredményeképpen létrejött szellemi alkotások kizárólagos felhasználásának jogát amennyiben azzal eredetileg nem rendelkezett, és az átruházás nem ütközik jogszabályi rendelkezésbe át kell ruházni a Címzettre. Az átruházás dokumentumait a záró beszámolóhoz csatolni kell A Címzett a Szerződés aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Támogatásközvetítő kezelésében lévő, a támogatás felhasználására vonatkozó adatokat a Támogatásközvetítő nyilvánosságra hozhatja. A Támogatás Közvetítő köteles a jelen jogviszony alapján tudomására jutott, a Címzettre vonatkozó üzleti titkot megőrizni, melynek érdekében az érintett alkalmazottaival és személyes közreműködőivel titoktartási nyilatkozatot íratott alá. A Címzett tudomásul veszi, hogy közte és az Akkreditált tanácsadó közt létrejött tanácsadói szerződés teljesítését a Támogatás Közvetítő képviselője jogosult szerződés időtartama alatt annak helyszínén is ellenőrizni. Támogatás Közvetítő kijelenti, hogy a Címzett pályázatával kapcsolatban tudomására jutott személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény előírásainak megfelelően és csak a pályázattal kapcsolatos jogai gyakorlása és kötelezettségei teljesítése körében kezeli 11. A Szerződés megszűnése Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés a teljesítést (beleértve az ellenőrzéstűrési, valamint a dokumentum-megőrzési kötelezettséget is) megelőzően csak vis maior, lehetetlenülés, a Támogatásközvetítő vagy a Címzett általi elállás, vagy a bíróság határozata alapján, illetve közös megegyezéssel szűnik meg. A Szerződő Felek a jogviszony jellegére való tekintettel a felmondás jogát kizárják Címzett elállhat a Szerződéstől, amennyiben annak teljesítésére a szerződéskötést követően neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes. 12. Záró rendelkezések Jelen Szerződés 7 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A jelen Szerződéshez csatolt 2 db melléklet és a jelen Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a jelen Szerződésben hivatkozott mellékletek, továbbá a Címzetti pályázati felhívás a Közép-Dunántúli Operatív Program keretében megvalósuló Hatékony vállalkozásokért vállalati tanácsadás a Közép-dunántúli régióban című dokumentum mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan részei függetlenül attól, hogy azok a jelen Szerződéshez ténylegesen csatolásra kerültek-e Címzett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát és a vonatkozó jogszabályokat ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el Amennyiben a Támogatásközvetítő bármely, a Szerződés alapján keletkező bejelentési, jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség, vagy igénylés teljesítéséhez formanyomtatványt bocsát rendelkezésre (így különösen kifizetési igénylés, záró projekt-előrehaladási jelentés, szerződésmódosítás Címzett általi kezdeményezése stb.), szerződésszerű teljesítésnek kizárólag a megadott formanyomtatvány használata minősül. A formanyomtatványok a Támogatásközvetítő honlapjáról (www.tanacsadastamogatas.hu) tölthetők le Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon- és telefaxszámáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követően 8 (nyolc) naptári napon belül tájékoztatják egymást A Címzett és a Támogatásközvetítő közötti hivatalos kommunikáció kizárólag postai úton történő levelezés formájában valósulhat meg, ide nem értve a pályázati eljárás során a Címzett regisztrációját követően létrejött hivatalos webes felületről érkező, Támogatásközvetítőtől származó hivatalos digitális értesítés(eke)t A Szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Címzett dokumentumőrzési kötelezettsége december 31.-ig áll fenn. 6

7 12.7. Címzett kijelenti, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény előírásainak megfelelően a Projektadatlapon feltüntetett, a Projekt megvalósításában résztvevő személyek személyes adatainak a Támogatásközvetítő által történő kezeléséhez kifejezetten hozzájárult. Ennek alapján Címzett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik Címzett kijelenti, hogy az általa kötött, a 3. pont szerinti, tanácsadásra irányuló megbízási szerződés elkészítéséhez a Vállalati tanácsadás projekt honlapjáról (https://www.tanacsadastamogatas.hu/kdop/system/files/tanacsadoi_szerzodes_kdop_2011_12_01.docx) származó tanácsadói szerződésmintát vette igénybe. Címzett kijelenti, hogy valamennyi, a Címzett és a Tanácsadó közt létrejött tanácsadói szerződésben foglalt jog és kötelezettség a két szerződő fél között a szerződéskötést megelőzően ismert volt, a tanácsadói szerződés a felek közt akarategyezőséggel jött létre, továbbá a tanácsadói szerződés teljesítéséből eredő semmilyen probléma, kár következményét és felelősségét Támogatásközvetítőre mint harmadik félre át nem hárítják Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók A Címzett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal igazolja(k), hogy társasági dokumentumaik vagy alapító okiratuk alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Címzett képviseletére és cégjegyzésére, továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik(nek), tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták, és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Címzett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését. Szerződő Felek a jelen Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták. XY beosztás, OTP Bank Nyrt. Támogatásközvetítő P.H. Kelt, év hónap napján.. XY beosztás, cégnév Címzett P.H. Kelt, év hónap napján. Jóváhagyta a PÉB.. ülésén. XY beosztás, MVA P.H. Kelt, év hónap napján. 7

8 Mellékletek: 1. sz. melléklet- Projektadatlap másolata 2. sz. melléklet - A pénzügyi elszámolás részletes szabályai 3. sz. melléklet- Saját forrás igazolása 8

9 1. sz. melléklet Projektadatlap 9

10 2. sz. melléklet A pénzügyi elszámolás részletes szabályai

11 A pénzügyi elszámolás részletes szabályai 1. A kifizetés igénylése záró kifizetési igénylés keretében A támogatási szerződés hatályba lépése után a projekttel kapcsolatos kifizetés a projekt terhére egy összegben, utólagosan, a Címzett által pénzügyileg is rendezett, az adott elszámolásra kerülő tanácsadási tevékenységről szóló, akkreditált tanácsadó szervezet által kibocsátott számla és a tartalmilag és formailag megfelelően benyújtott projektzárási dokumentáció elfogadását követően forintban történik. A Projekt keretében a Címzett előlegigénylésre nem jogosult. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a Címzettnek a záró kifizetési igénylés pénzügyi teljesítésekor nincs lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása. A Támogatásközvetítő a záró kifizetési igénylés jóváhagyásául további feltételeket köthet ki a támogatási szerződés megkötésekor. A projektzárási dokumentáció Címzetti pályázati felhívás E2 pontja szerinti, számú mellékletekkel ellátott benyújtásának végső határideje a projekt megvalósulását (azaz a tanácsadói számla kiegyenlítését) követő 10. (tizedik) munkanap. A záró kifizetési igénylést a Támogatásközvetítő tartalmilag és formailag is ellenőrzi. Az igénylésnek meg kell felelnie a támogatási szerződésben rögzített követelményeknek, valamint csatolni kell a jelen melléklet 5. pontjában rögzített dokumentumokat. Ha a benyújtott kifizetési igénylés formailag, tartalmilag hiányos, hibás és/vagy az ellenőrzés eredményei alapján nem támasztja alá kellő mértékben a támogatás igénylését, akkor a Támogatásközvetítő valamennyi kifogás megjelölésével egy alkalommal hiánypótlást és kiegészítést kér. Ezt követően a Címzettnek pótolnia kell a hiányt. A hiánypótlás teljesítésére legfeljebb a levél kézhezvételétől számított 30 (harminc) nap áll a Címzett rendelkezésére. A Támogatásközvetítő alapvető hibák, hiányosságok esetén a kifizetési igénylést elutasíthatja. Az igénylés befogadásáról a Címzettet az internetes bejelentkezési felületen keresztül értesítik, majd a támogatás utalásáról a Támogatásközvetítő intézkedik a rá vonatkozó eljárásrendnek megfelelően. 2. A támogatás folyósítása A támogatási szerződés keretében megítélt támogatás a Címzett részére a Projekt záró dokumentációjának elfogadását követő 30 (harminc) napon belül kerül folyósításra, melybe nem számít bele a hiánypótlás ideje. A támogatás folyósítása közvetlenül a Címzettnek a támogatási szerződésben megjelölt bankszámlájára történő utalással történik, a közlemény rovatban a projektazonosító szám feltüntetésével. A Projekt akkor tekinthető befejezettnek, lezártnak, ha a Támogatásközvetítő a Címzett záró projektelőrehaladási jelentését és záró kifizetési igénylését elfogadta, és az igényelt támogatást a Címzettnek átutalta. 3. Elszámolható költségek A Projekt megvalósítása során csak olyan költségek számolhatóak el, melyekre a címzetti pályázati felhívás lehetőséget nyújt, és amelyek a Szerződés 1. sz. mellékletét képező Projektadatlapban betervezésre kerültek. A költségek elszámolása mindig a hatályos, vonatkozó jogszabályok alapján történhet. 4. Általános forgalmi adó A továbbhárított áfa csak akkor elszámolható kiadás, amennyiben a Címzett a Projekttel érintett tevékenysége tekintetében nem jogosult azt levonni. A levonható áfa nem elszámolható költség még abban az esetben sem, ha a Címzett ténylegesen nem él a levonás, illetve a visszaigénylés lehetőségével. A hatályos magyar áfatörvény rendelkezései szintén betartandók. Amennyiben a támogatási szerződés megkötésekor hatályos ÁFA-szabályozás a támogatási szerződés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a támogatási szerződés áfára vonatkozó rendelkezéseit a Szerződő Felek 11

12 minden külön nyilatkozata, szerződésmódosítása nélkül módosítja. Amennyiben az ÁFA mértéke csökken, vagy a Címzettnek ÁFA-levonási jogosultsága keletkezik a Projekt vonatkozásában, a támogatás összege is arányosan csökken. Amennyiben az áfa mértéke nő, a támogatás összege nem növelhető, amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik. Amennyiben a Címzettet a támogatási szerződés szerint megillető támogatás az ÁFA összegét nem foglalja magában, a Projekthez kapcsolódó ÁFA-fizetési kötelezettség a Címzettet terheli. 5. A projektzárási szakaszban benyújtandó dokumentumok A Címzett által benyújtott projektzárási dokumentációhoz az alábbiakban felsorolt példányait kell csatolni. A másolati példányokat a Címzett vagy a Címzett jelen projektben aláírási joggal bíró képviselőjének ellenjegyzésével kell ellátni. A honlapon kitöltött Kifizetési kérelem és Záró Projekt Előrehaladási Jelentés (ZPEJ) nyomtatott változata (5. számú melléklet) Teljesítési igazolás (6. számú melléklet) Eredetivel megegyező a pályázó által hitelesített másolat. Tanácsadási dokumentum eredeti nyomtatott változata (7. számú melléklet) A Címzett és az akkreditált tanácsadó által cégszerűen aláírva, keltezéssel ellátva. Tanácsadási dokumentum elektronikus változata (8. számú melléklet) A tanácsadói dokumentum elektronikus változata Címzett és az akkreditált tanácsadó által cégszerűen aláírva, keltezéssel ellátva kerüljön digitalizálásra. Tanácsadó számlája (9. számú melléklet) A Címzett a hatályos jogszabályok (2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról, évi XCII. törvény az adózás rendjéről) szerint a Címzett nevére kiállított számlák hitelesített, másolati példányát köteles a kifizetési igénylések részeként benyújtani. Pénzügyi teljesítés igazolása (10. számú melléklet) Az a bizonylat, mely bizonyítja a pénzügyi teljesítés megtörténtét. Változás bejelentési nyilatkozat (11. számú melléklet) A https://www.tanacsadastamogatas.hu/kdop/mellekletek weboldalról letölthető nyilatkozat minta kitöltött cégszerűen aláírt eredeti példánya. Köztartozás-mentességet igazoló dokumentum (12. számú melléklet) A pályázó szervezetnek igazolni szükséges, hogy nincsen fennálló köztartozása. Az eredeti számlán cégszerű aláírással kell a teljesítést igazolni, illetve a számlára rá kell vezetni a projektazonosítót és a Támogatás elszámolására benyújtásra került szövegezést. A pénzügyi teljesítésnek a számla teljes összegének (támogatás+önrész) kifizetését igazolnia kell. Amennyiben a pénzügyi teljesítést igazoló dokumentumon több tétel is szerepel, a kifizetéshez kapcsolódó számla kiegyenlítését igazoló tételt egyértelmű, a beazonosítást elősegítő jelzéssel kell ellátni. A Támogatásközvetítő fenntartja a jogot arra, hogy a kötelezően beküldendő dokumentumok mellett az egyes projekttevékenységekhez kapcsolódó további alátámasztó bizonylatokat kérjen be a Címzettől. 12

13 3. sz. melléklet Saját forrás igazolása 13

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Matematikai és fizikai képzés a természettudományos, a műszaki és az informatikai felsőoktatásban TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0064 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók MNP-III-PA/01/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közösségi Akciók Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben

GOP-2.1.1-1 l/m -2012-5666

GOP-2.1.1-1 l/m -2012-5666 GOP-2.1.1-1 l/m -2012-5666 TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Gazdaságfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága a GOP-2011-2.1.1/M Mikrovállalkozások fejlesztése" című

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Kutatási és Technológiai Innovációs Alap keretében vissza nem térítendő támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA Azonosító szám: Iktatószám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA amely létrejött egyrészről a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (1055 Budapest, Honvéd u 13-15.), mint a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program

Részletesebben

«hsz» TÁMOGATÓI OKIRAT

«hsz» TÁMOGATÓI OKIRAT KSZ név cím «hsz» Iktató szám: «Iktató_szám» Pályázó neve: «pályázó_neve» Pályázó címe: «irsz» «varos», «utca» Projekt azonosító száma: Tárgy: Támogatási kérelem elbírálása TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem,

Részletesebben

(Támogató és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

(Támogató és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel. Szerződés száma: «PKR szerződésszám» Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (1011 Budapest, Fő utca 44-50.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) Postacím:

Részletesebben

FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS. Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására

FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS. Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására amely létrejött egyrészről Pályázati azonosító: Befogadási azonosító: Iktatószám: Finanszírozási szerződés száma: FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására Foglalkoztatási

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. a nyílt kiválasztási eljárással támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez

Általános Szerződési Feltételek. a nyílt kiválasztási eljárással támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez Általános Szerződési Feltételek a nyílt kiválasztási eljárással támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez 1. Általános rendelkezések 1.1.Jelen Általános Szerződési

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. "Déli-Belváros megújítása projekt - Belváros művészeti negyedének létrehozása" KMOP- 5. 2. 2/B-09-2f-20 l 0-000 l

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. Déli-Belváros megújítása projekt - Belváros művészeti negyedének létrehozása KMOP- 5. 2. 2/B-09-2f-20 l 0-000 l TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS "Déli-Belváros megújítása projekt - Belváros művészeti negyedének létrehozása" Azonosító szám : KMOP- 5. 2. 2/B-09-2f-20 l 0-000 l ~PR.QRÉGIÓ Nemzell Fe]lem'll 0gynök$ét l www.u)szochonyltorv.9

Részletesebben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. TRESZNER Villamosipari, Szolgáltató Kft. Pécs Budapest, 2009.08.13. Hársfa u. 48. Iktatószám: K-2009-GOP-2.1.1-09/B.-0156309 7627 Tárgy: Szerződéskötés feltételei Tisztelt Pályázó! Hivatkozással a Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Szerződés szám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amelyet létrejött egyrészről a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.; törzsszám: 329387; adószám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatot az alábbi címre kérjük beküldeni: Tiszaug Község Polgármesteri Hivatala 6064 Tiszaug, Rákóczi Ferenc út 51.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatot az alábbi címre kérjük beküldeni: Tiszaug Község Polgármesteri Hivatala 6064 Tiszaug, Rákóczi Ferenc út 51. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kiíró: Tiszaug Község Önkormányzata Beadási határidő: 2011... Pályázat típusa: települési, civil szervezetek támogatása 1. A pályázat célja: Tiszaug község közigazgatási területén működő

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Iktatószám: AL/.. /2013. TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: másrészről: a Gazdasági Versenyhivatal székhelye: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. adószáma: 15325275-1-41 számla száma: 10032000-01468223-00000000

Részletesebben

Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás., Tisztelt Népjóléti Bizottság!

Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás., Tisztelt Népjóléti Bizottság! Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szakfeladat átadás szerződése, Tisztelt Népjóléti Bizottság! A Kőbányai Szivárvány Nonprofit

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város

Salgótarján Megyei Jogú Város Szám:33143/2013 Város Alpolgármestere J a v a s l a t a Zöldfa úti komplex telep-program című, TÁMOP 5.3.6-11/1-2012-0086 azonosító számú pályázathoz benyújtott konzorciumi szerződés módosításának jóváhagyására

Részletesebben

Mikrohitel Kézikönyv

Mikrohitel Kézikönyv Mikrohitel Kézikönyv Új Széchenyi Hitel Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Hatályos: 2012. március 25. napjától MIKROHITEL KÉZIKÖNYV a Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány által az Új Széchenyi

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására 1. Preambulum A KŐSZEGI KISTÉRSÉG ÉS A FELSŐ-RÉPCEMENTI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Konzorcium tagjai (a továbbiakban

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (TERVEZET)

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (TERVEZET) amely létrejött, egyrészről a TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (TERVEZET) Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány Címe/Székhelye: 1122 Budapest, Határőr út 35. Adószám: Bankszámla

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(IV.1.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról, átvételéről Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására 1. Preambulum A Budapest Főváros IX. Kerület (továbbiakban Kedvezményezett) a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Készült: 2011. június 1. Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. Általános feltételek... 5 2. Kifizetési igénylések típusai: előleg, időközi, záró... 7 2.1. Normál előleg...

Részletesebben

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Az EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN EMELŐGÉPEK, ANYAGMOZGATÓGÉPEK SZÁLLÍTÁSA TÁRGYÚ UNIÓS ÉRTÉKHATÁRT ELÉRŐ NYÍLT

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS. Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS. Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására 1. Preambulum A által fenntartott intézmények, vagyis a jelen Együttműködési Megállapodás tagjai (a továbbiakban Partnerek)

Részletesebben

CÍMZETTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM

CÍMZETTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM CÍMZETTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM keretében megvalósuló Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások részére c. programhoz 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata 2015. 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) előírásainak, így különösen a 48. 54. -okban foglaltaknak érvényre juttatásáért,

Részletesebben