REFLEKTÍV PSZICHOSZOCIÁLIS KRÍZISTANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI KÉRELME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "REFLEKTÍV PSZICHOSZOCIÁLIS KRÍZISTANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI KÉRELME"

Átírás

1 REFLEKTÍV PSZICHOSZOCIÁLIS KRÍZISTANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI KÉRELME Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

2 Pszichoszociális krízistanácsadó szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelménye I. A szakirányú továbbképzés neve: pszichoszociális krízistanácsadó II. A létesítő intézmény neve: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar III. A szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneteli követelménye: 1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: pszichoszociális krízistanácsadás szakirányú továbbképzés 2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: pszichoszociális krízistanácsadó 3. A szakirányú továbbképzés képzési területe: társadalomtudományi képzési terület 4. A szak felvételének feltétele: Legalább alapképzésben (BA) - vagy annak megfelelő fokozat és szakképzettség birtokában-, bármely képzési területen megszerzett oklevél 5. A képzési idő: Félévek száma: 2 félév 6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit 7. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben 2

3 Elsajátítandó kompetenciák: A hallgatók pszichoszociális krízishelyzetek professzionális segítőivé válnak. A képzés kompetenciát nyújt: - krízishelyzetek azonosítására; - krízisben lévő személyek azonosítására; - krízisben lévő személyekkel való szakszerű törődés, szupervízió melletti krízisintervenció megvalósítására; - krízisintervenciós team-tevékenység végzésére; - krízisintervenciós folyamatok megtervezésére és szakszerű kezelésére; - krízismenedzsment irányítására; - válság- és katasztrófahelyzetek kezelésének elősegítésére; - katasztrófahelyzetek kezelésének team-munkában történő kezelésére; - válságkommunikáció megvalósítására; - egészségügyi és szociális szolgáltatások szervezésére; - informális (intézményrendszeren kívüli) közösségi támogató rendszerek fejlesztésére és krízishelyzetekben történő hasznosítására. A képzésen végzettek ismerik: - a lélektani krízis jelenségét; - a szociális krízishelyzet jelenségét; - a kríziskutatások eredményeit; - az öndestruktív viselkedésformák és a pszichoszociális krízis összefüggéseit; - ezen belül különösen a szuicidológiai kutatások legfontosabb eredményeit; - a szociális és egészségügyi intézmény- és szolgáltatásrendszert; - az elérhető egészségügyi és szociális szolgáltatási és támogatási formákat. A képzésen végzettek alkalmasak: - válságban lévő személyek professzionális támogatására ; - akut krízisintervenciós munka végzésére; - katasztrófahelyzetek-kezelésében való szakszerű közreműködésre, azok irányítására; 3

4 - a kliensek segítői rendszerekbe való delegálására; - krízisre szakosodott segítői rendszerek megtervezésében, működtetésében való együttműködésre; - saját szakmai tevékenységük folyamatos fejlesztésére (reflektív praxis). A szakképzettség gyakorlásához szükséges adottságok és készségek: - magas szintű empátiás készség; - individuális és szociális érzékenység; - stressz-tűrő képesség; - szelf-reflektivitás; - jó problémamegoldó készség; - alkalmasság team munkára; - fejlett kommunikációs készség. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: - családok átmeneti otthona - hajléktalan-ellátórendszer - kórházi szociális munka - hospice és palliatív ellátások - katasztrófavédelem - családsegítés - gyermekvédelmi alapszolgáltatások általános rendszere - gyermekvédelmi szakellátások komplex rendszere - iskolai szociális munka (gyermek és ifjúságvédelmi felelősök) - közösségi szociális munka - egyházi keretek között végzett lelkipásztori, ill. segítői tevékenység. 4

5 8. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditértékek: Alapozó képzés: 12 kredit értékben a kommunikációelmélet, a fejlődés- és személyiséglélektan, az esetkezelés és a korszerű tanácsadási módszerek megismerésére épül. Törzsképzés: 38 kredit értékben a szuicidológia, a krizeológia (ezen belül az általános elméletek, a családi ill. házassági krízisek, valamint az egzisztencialista, szalutogenetikus nézőpont bevezetése történik meg), továbbá a szociális és egészségügyi szolgáltatások rendszere, szervezése és menedzsmentje, a készségfejlesztések és laborgyakorlatok (a mentálhigiénés tanácsadás, a család- és párkonzultáció és a krízisintervenció területén), valamint addiktológiai konzultáció, pszichiátriai és pszichopatológiai ismeretek, a pszichotrauma és kezelése (ezen belül a katasztrófamenedzsment), a hospice, palliatív ellátás, gyásztanácsadás és szakmai tevékenységeket átívelő etikai kérdések tárgyalása történik. A törzsképzés részét képezi a terepgyakorlat, amelyet szupervízió és esetmegbeszélő csoport kísér. 9. A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit 5

6 ADATLAP 1. A kérelmező neve, címe: Pécsi Tudományegyetem 2. A kérelem tárgya: Pszichoszociális krízistanácsadó szakirányú továbbképzési szak indítása 3. A szak megnevezése: Pszichoszociális krízistanácsadó szakirányú továbbképzési szak 4. A szakképzettség megnevezése: Pszichoszociális krízistanácsadó 5. Képzési forma: Levelező 6. A képzés képesítési követelményei tartalmazó (Kormány- vagy miniszteri rendelet): - 7. A képzés felelős szakmai vezetője: Oktató: Dr. Csürke József, Ph.D. 6

7 A SZAKINDÍTÁSI KÉRELEM INDOKLÁSA I. A szak indításának indoklása A pszichoszociális krízistanácsadó szakirányú továbbképzési szak egy olyan új szakértői kör felkészítését tűzi ki célul, amely képes a különböző társadalmi színtereken - oktatási, egészségügyi, szociális szektorban - megjelenő kríziseket felismerni, kezelni, ill. menedzselni, így a megfelelő szociális vagy egészségügyi szolgáltatáshoz delegálni. Részletesen: A krízistanácsadás az a terület, ahol a szakmai protokollokat a szakember személyes reflexiókkal és kreatív hozzáállással egészíti ki. Ez a reflektív-kreatív hozzáállás magából az elméleti modellből és az ennek alapján formálódó gyakorlatból következik: krízishelyzet alatt olyan problémahelyzetet értünk, amelynek megoldása a személy számára mindennél fontosabb, a helyzet elkerülhetetlen, ugyanakkor a problémamegoldáshoz szükséges felkészültségek hiányoznak. Ebbe a helyzetbe a szakember az empowerment-megközelítést elfogadva lép be: azaz nem kínál kész megoldásokat, hanem abban segíti kliensét, hogy az megtalálja az önmaga számára optimális megoldást. Így tehát a krízishelyzet kliens és segítő közös, közösen értelmezett és reflektált tanulási folyamatává válik. Optimális esetben a klienst új felkészültségei egy magasabb fejlődési szintre juttatják. A krízis tehát nem betegség, de betegséget okozhat: a krízis akut, sürgős beavatkozást igénylő lélektani állapotként a tranzitív diagnózisok közé sorolható. Olyan átmeneti léthelyzetnek tekinthető, amely spontán, vagy a megfelelő beavatkozás következtében behatárolt időn belül (meg)oldódik. Kedvezőtlen esetben viszont ismétlődések révén krónikussá válhat, esetleg következményesen különböző lelki zavarok alakulhatnak ki, például depresszió, pszichózis, ill. öndestruktív magatartás (szerhasználat, szuicidium). A krízis önmagában nem tekinthető definitív pszichiátriai betegségnek, a krízisek gyakori jelentkezése vagy krónikussá válása azonban a háttérben lappangó lelki betegségre vagy személyiségzavarra világíthat rá. Napjainkban a krízisintervenció elsősorban az egészségügy, azon belül is a pszichiátria keretei között történik, ez azonban számos - sokszor nehezen átlátható és megoldható - problémával jár együtt. Elsőként a lélektani krízis alapvetően szociális, egzisztenciát érintő természete és az egészségügy medicinális megközelítése közti paradigmális különbséget szükséges kiemelni. A segítő-gyógyító rendszerek napjainkban is gyakorta betegségmodellen alapuló szolgáltatást működtetnek: jól körülírt tünetek segítségével diagnosztizálható kórképek kezelésére fókuszálnak, így kevésbé kerül előtérbe a szolgáltatásokat optimális esetben meghatározó holisztikus - pszichoszociális megközelítés. 7

8 A krízis, mint mélyreható, élet-átváltoztató tanulási folyamat, az életünk során számos alkalommal ismétlődik: természetesen nincs minden alkalommal szükség professzionális segítségre, azonban fontos tudni, hogy ezekben a helyzetekben egy jól megválasztott időpontban történő minimális beavatkozás komoly fejlődést indíthat el. Mindannyian átéltünk már kilátástalannak, vagy válságosnak tűnő időszakot, amikor a kiút megtalálásában egy baráti beszélgetés segített. Gyakran a helyzet lényegesen bonyolultabb, vagy azért mert a környezet támogatása elérhetetlen, vagy a segítség nem elégséges a válság megoldásához. Ilyenkor professzionális beavatkozás válik szükségessé. Bár hazánkban számos krízisellátó szolgálat működik eredményesen, azonban az egységes szakmai-szervezeti háttér csak részlegesen alakult ki. Szakmai körökben sem ismert olyan jól kidolgozott krízisintervenciós modell vagy szakmai protokoll, amely irányt mutat a különböző szakemberek (orvos, pszichiáter, pszichológus, szociális munkás, lelkész, tanár, stb.) hatékony együttműködéséhez. A jelen társadalmi környezetben a kríziskoncepció jelentőségét az adja, hogy társadalmi válsághelyzetben mind a fejlődési, érési, mind pedig az akcidentális krízisek kreatív megoldása nehezebb: részben az általános értelemben vett erőforrások hiánya, nehezített hozzáférhetősége, részben pedig az emberi kapcsolatok tartós zavara miatt. Minden krízishelyzetben összekapcsolódnak a társadalmi-társas, kulturális és személyes faktorok: ezek eredője adja a megoldást. Ugyanakkor ez a modell nagy hangsúlyt helyez a közösségi erőforrásokra és az erőforrások szervezésére, összekapcsolására, a felépülés és fejlődés lehetőségeire. A kríziskoncepció így a kölcsönös függőséget (interdependenciát) és a rendszerszemléletet helyezi előtérbe. A krízishelyzetek fontos jellemzője, hogy ezek univerzálisak: azaz élete során mindenki több alkalommal átéli őket. Ebből következik, hogy a terület tanulmányozása során nagymértékben építhetünk a leendő segítők saját élményeire. A pszichoterápia bizonyos értelemben emberi értékeink vizsgálata. A krízisben végzett segítő tevékenységre ez az állítás hangsúlyozottan igaz. A krízishelyzetek megkövetelik a szelf-reflektivitás fejlesztését, mind a segítő, mind pedig a kliens oldaláról. Megkövetelik továbbá a reziliencia fejlesztését, és az önkorrekció képességét. A krízishelyzetekben a kliens gyorsan változik: a segítő, aki ezeknek a változásoknak a facilitálójává és tanújává válik, folyamatosan arra kényszerül, hogy átértékelje a kliensről alkotott korábbi vélekedéseinek jó részét. Ez az alapállás fogékonnyá teszi arra, hogy saját szakmaiságát, és azokat a segítői rendszereket is újjáértékelje, amelyben tevékenykedik. Erre a nélkülözhetetlen alapállásra jó felkészülést jelent a kritikai-reflektív, az élmény-alapú és a dialogikus tanulásirányítási módszerek bevezetése. Érdekes módon az egészségügyi ellátásban ritkán lehet találkozni olyan páciensekkel, akiknél klasszikus lélektani krízist definiálunk. Ennek egyik oka lehet, hogy a krízisben lévők jelentkezése 8

9 esetén a krízistüneteket a segítők - a paradigmális különbségek és információhiány miatt - nem ismerik fel, így a megfelelő beavatkozásra sem kerülhet sor. A másik lehetőség, hogy a válságállapotot az egyén környezete segítségével meg tudja oldani - sok esetben csak átmenetileg - és csak súlyos szövődmények és/vagy mentális zavar kialakulása esetén kerül sor az egészségügyi vagy a pszichiátriai ellátó rendszerek igénybe vételére. Ilyenkor a kialakult tünetek (depresszió, szorongás, viselkedészavar, öngyilkossági kísérlet, stb.) azonban már elfedhetik a lélektani krízis sajátosságait, így nem kerül felismerésre, hogy milyen pszichológiai állapot áll valójában a manifeszt pszichopatológiai tünetek hátterében. Ez alapvetően meghatározza a páciens kezelését, hiszen legtöbbször - a csak tüneti kezelést jelentő - pszichotróp medikáció beállítása történik. A pszichiátriai gyakorlatban gyakran látjuk, hogy a felszínen lévő depressziós vagy szorongásos tünetek esetén a kezelést pusztán a hangulatjavító vagy szorongásoldó gyógyszer felírása jelenti, míg a valódi megoldást jelentő lélektani segítségnyújtás elmarad. Ez az ineffektív beavatkozás azonban nem segíti elő a személyiség fejlődését a krízis oldásán keresztül, inkább állandósítja ezt a kedvezőtlen állapotot. Ráadásul a felírt gyógyszer a krízishelyzet súlyosbodásakor jelentkező öngyilkossági szándék végzetes módszerét is jelentheti (Fekete és mtsai, 2003). A krízisben alkalmazott adekvát pszichológiai segítségnyújtás - a krízisintervenció - nemcsak az aktuálisan beszűkült lélektani állapot oldódását eredményezi, de megelőzheti a későbbi pszichés szövődmények kialakulását, emellett a személyiség érésének esélyét is magában rejti. A krízisben lévők ellátása során megjelenő problémák megoldásában segítséget nyújt, ha a hagyományos medicinális modell helyett krízisparadigmában gondolkodunk. A szemléletváltás nehézsége abban rejlik, hogy a krízisben lévő személlyel való találkozás alapvetően más megközelítést igényel, mint az egyre inkább szolgáltatássá váló, elidegenítően technicizálódó orvosbeteg kapcsolatban megszokott. A lélektani krízis pszichés jellemzői sajátos kommunikációs változásokban jelennek meg, hiszen a krízis kommunikációjában mindig tetten érhető a kommunikáció krízise is. Ezek ismerete elengedhetetlen a krízisállapot felismerésében és kezelésében. A lélektani krízis felismerése és kezelése nagy kihívást jelent a segítőknek, ezért nélkülözhetetlen a modern krízisparadigmán alapuló gondolkodás elsajátítása, valamint a krízis pszichológiai szabályszerűségeinek, lefolyásának és kommunikációs jellemzőinek ismerete is. Célunk az ún. reflektív kompetencia, mint a professzionális fejlődés lehetőségének és szükségességének felvillantása: ezen a szinten a szakember nem csupán azt tudja, mit kell tenni, de azt is, hogy ezt pontosan mi célból, és miképpen teszi. Mi a segítés személyes jelentősége önmaga számára? Alkalmanként képes rá, hogy az egyedi, változó helyzetekre különleges kreativitással válaszoljon. Módszerek: kritikai diskurzus, Bohm-féle dialógus, reflektív napló, reflektív csoport-gyakorlatok. 9

10 A szakképzés várható hasznosítási területei A pszichoszociális krízistanácsadók olyan speciális szaktudással rendelkező szakértői a lélektani és szociális kríziseknek, amely képessé teszi őket saját, eredeti felsőfokú szakképzettségüknek megfelelő szakterületükön az ott megjelenő krízisek felismerésére, kezelésére, ill. menedzselésére. A szakirányú továbbképzési szak sikerrel hasznosítható a következő szakterületen: - felsőfokú végzettséggel rendelkező egészségügyi szakdolgozók, diplomás ápolók, mentőtisztek, egészségügyi szolgáltatások koordinációjával foglalkozó szakemberek, továbbá egészségügyi intézményekben tevékenykedő szociális szakemberek; - oktatási rendszerben tevékenykedő pedagógusok, ifjúságsegítők, iskolai szociális munkások, szociálpedagógusok; - szociális szolgáltatások széles spektrumában, különösen olyan diplomás szociális szakemberek számára, akik a családvédelem, a gyermekvédelem, a hajléktalan ellátás, az idővédelem, a pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása szakterületén tevékenykednek; - egyházi intézményekben dolgozó személyek. Nemzetközi trendek az új szak vonatkozásában, ezek várható megjelenése Magyarországon Áttekintve a nemzetközi trendeket - különösen az angolszász területen lefolytatott képzéseket - szembetűnő, hogy az ottani hagyományoknak, a rugalmasabb képzési kereteknek megfelelően a képzési kínálat igen sokrétű és kiterjedt. Mind a képzés szintjeit, mind a célpopulációt tekintve nagyon nagy a választék. E területen elsősorban szakirányú továbbképzésekben, képzési modulokban, vagy akár önállóan elvégezhető kurzusokban gondolkodnak. Magyarországon a felsőoktatás rendszerének átalakítása nyomán - további szempontként figyelembe véve a fizetőképes kereslet alakulását is - prognosztizálható, hogy megnő az igény a rövidebb képzések iránt, feltéve, hogy ezek az adott munkakörben hasonló előnyöket jelentenek majd, mint külföldön. Mivel a munkaerőpiacon erős a versenyhelyzet, hosszú távon a munkavállaló számára kifizetődő lehet speciális ismereteket adó rövidebb tanulmányi programok elvégzése. A nemzetközi krízistanácsadó képzéseket áttekintve a következő általános jellemzőket azonosíthatjuk: A krízis-modellhez köthető képzések többnyire az átfogóbb kockázatkezelés (risk-management) modelljeibe ágyazottan jelennek meg, így a kríziskoncepció teljes hatókörét tekintve elsősorban az akcidentális krízisek kezelésével foglalkoznak. 10

11 A képzések - a kríziskoncepció eredeti üzenetétől eltérve - nemegyszer a medikalizálódás jeleit mutatják (pl. diagnózisok terminusaiban történik a problémák meghatározása, háttérbe szorul a krízis ún. promotív (fejlesztő, előrevivő) aspektusa. Ugyanakkor - a költséghatékonyság jegyében - a közösségi források bevonása és az interprofesszionális együttműködés igényének szem előtt tartása messzemenően jellemző. Átfogó képzési program helyett specifikus tartalmakat hordozó képzéseket (kurzusokat, modulokat) ajánlanak, pl. külön-külön a rendőrség, a pedagógusok, közösségi munkások, az egyházi dolgozók, a krízisintervenciós teamek, a vállalati krízisintervenciós segítők, vagy éppen a felsőoktatásban dolgozó krízisintervenciós szakemberek számára. A képzések így gyakran nem jelenítik meg azt a holisztikus, rendszerszemléletű, reflektív gondolkodásmódot, ami a kríziskoncepció klasszikusaira messzemenően jellemző volt. Ebből következhet, hogy némelyik kapcsolódó terület képzési programjainak hatékonysága alulmarad az elvárásokhoz képest, az értékelő vizsgálatok vitatják ezeknek a módszereknek a hasznosságát (pl. a CISM, a critical incident stress management módszere körül kialakult viták). Ugyanakkor vannak olyan programok is, amelyek az általunk tervezett képzéssel mutatnak erős hasonlóságot (hivatkozások alább, az irányok és programok részletes ismertetésénél). A viszonylagos széttagoltságot jelzi a nem egységes szakmai terminológia: a különböző képzések jellemzően mást értenek krízis, stressz, trauma stb. alatt, attól függően, hogy a képzést tervező szakemberek milyen (általában általuk nem reflektált) elméleti modellt követnek. A képzések tervezésekor, de a krízisintervencióra való felkészítés során is messzemenően figyelembe veszik a korszerű infokommunikációs rendszerek sajátosságait. Mind az infrastruktúra, mind pedig az oktatók, tanulásirányítási módszerek vonatkozásában felkészültek arra, hogy a képzés egyes elemeit távoktatás formájában valósítsák meg. Másfelől, a képzés tartalmaiban is megjelennek a krízisintervenció mediatizált formái (pl. telefonon végzett krízisintervenció-, tanácsadás; valamint tanácsadás, konzultáció a krízisről való kommunikáció esetében a különböző médiumoknál, pl., televízió, vagy a közösségi média esetében stb.) Mind a nemzetközi, mind a hazai színtéren fontos szakmai előzmény a sürgősségi telefonszolgálatok munkássága: azok a gyakorlat-orientált, krízisintervencióra felkészítő képzések, amelyek az eltérő alapképzettségű önkéntesek számára a professzionalitás igényével szerveződnek, számos akadémiai környezetben szervezett képzés kiindulópontjait adják. Szintén nemzetközi példára szerveződtek hazánkban a KIT-ek, a krízisintervenciós teamek, amelyek katasztrófahelyzet esetén nyújtanak azonnali szakszerű segítséget. (Szabó Lajos munkássága, pl. IV. Pécs Sürgősségi Napok). Sajátos színtere a krízistanácsadásnak a fogyatékkal élők és pszichiátriai betegek krízisben való segítése. Hazánkban a közösségi pszichiátriai ellátás bevezetése adja e téma jelentőségét. 11

12 Egyes nemzetközi képzési trendeknek megfelelően, a jelen képzést eltérő alapképzettségű személyek számára, egy évre tervezzük. Nem tartanánk szerencsésnek a túlzott specializációt, egyrészt, mert ez nem illeszkedik az általunk preferált rendszerszemléletű gondolkodásmódhoz, a reflektív hozzáálláshoz, ami képzésünk filozófiája. Másfelől, a hazai képzési kereslettel ez jelenleg összeegyeztethetetlennek tűnik. Ahogyan a gazdasági válság és az egészségügyi/szociális szférát sújtó megszorítások nyomán világszerte, úgy a hazai színtéren is megnövekedett a közösségi ellátások, a közösségi támogató rendszerek súlya (önsegítés, önkéntesség, a reziliencia kialakítása közösségi támogató források segítségével, közösségi pszichiátria stb.). Várható, hogy ez a trend a fokozódó medikalizálódás ellen hat (költséghatékonyság szempontjai). Saját képzésünket ennek megfelelően tervezzük, összhangban az eredeti Caplan-i modell üzenetével. A továbbiakban néhány konkrét példa segítségével szemléltetjük a fontosabb irányokat: Felsőoktatási környezetben végzett krízistanácsadás: öngyilkosság-megelőzés, a zavart vagy nehezen beilleszkedő hallgatók segítése; sürgősségi készenléti terv; oktatók, mint segítők számára szervezett képzések. Iskolai környezetben végzett krízistanácsadás: felkészülés kritikus eseményekre, a szervezet működtetése válsághelyzetekben, azonnali segítségre szoruló személyek azonosítása az iskolai környezetben, a krízisről való kommunikáció kérdései, krízisintervenciós terv készítése, traumatikus eseményt követő közösségi rehabilitáció lépései; a munkahelyi stáb szerepe a krízisintervencióban. A témához kapcsolódóan értékelő kutatások eredményeit összefoglaló szaktanulmányok is rendelkezésre állnak. (pl. Grossman, J. et al. (1995) Strategies for School-Based Response to Loss: Proactive Training and Postvention Consultation. Crisis: The Journal of Crisis Intervention and Suicide Prevention. 16 (1) Egy másik terület a krízisintervenciós teamek tevékenységével (CIT, magyar változat a KIT) kapcsolatba hozható disaster response managment. E terület másik fő iránya a fejlődő országok jellegzetes problémáival hozható összefüggésbe. (A katasztrófahelyzetek kezelésén túl a pl. menekültügy, a migráció stb.) Egy holland intézmény ún. short course-t, rövid tanulmányi programot kínál az érdeklődőknek. 12

13 A mentálhigiénés képzések egy része évtizedek óta arra irányul, hogy a rendőröket felkészítse családi krízisekbe történő optimális beavatkozásra, ezáltal mérsékeljék az erőszakot, javítsák a lakosság mentális egészségét. Egy 160 órás tanfolyamot követően a lefolytatott értékelő kutatás szerint csökkent az erőszak mértéke, erősödött a résztvevő rendőrök személyes biztonsága, saját munkájukkal való elégedettsége, és erősödtek a közösségi kapcsolatok is. (Mortin, B. Training Police as Specialists in Family Crisis Intervention A vállalati környezetben a krízismenedzsement részben eltérő, részben igen hasonló tartalmakat fed. Alaptétele, hogy a dolgozó pszichoszociális jólléte a vállalkozás érdeke (elköteleződés, magasabb színvonalú munka). Értik alatta a munkakörnyezetben, a munka folyamán adódó akcidentális krízisek kezelését, a dolgozó személyes krízisei megoldásának elősegítését. Maga a vállalati tanácsadás, mint műfaj is gyakran a krízismodell alapján szerveződik, rövid távú kapcsolatot kínálva a klienseknek. A legtöbb képzés előtérbe helyezi a kommunikáció kérdését. ace_crisis.html Magyar nyelven: Barlai, R. - Kővágó, Gy. (2004): Krízismenedzsment, kríziskommunikáció; Budapest, Századvég Kiadó. Példák képzésekre: Egy kanadai képzőhelyen (Humber) a Krízisintervenció- és tanácsadás tanulmányi program hat kötelező kurzusból áll, ezeket a hallgató tetszés szerinti sorrendben, részben távoktatás keretei között sajátíthatja el. A képzésben való részvétel feltétele bármilyen szociális, egészségügyi vagy humán területen megszerzett diploma. Kiemelten ajánlják szociális munkások, tanácsadók, ápolók és más egészségügyi személyzet, ill. bármilyen sürgősségi munkát végző személy, lelkész, gyászoló személyekkel hivatásszerűen kapcsolatba kerülő szolgáltató részére. A tanulmányi program hat kötelező eleme: A krízisintervenció alapjai; A krízisintervenció gyakorlatának jogi és etikai kérdései; Az öngyilkosság megelőzése; Gyásztanácsadás és krízisintervenció; Krízisintervenció családok számára; Az agresszív viselkedés kezelése. 13

14 A University of Central Florida eltérő csoportok és közösségek (iskolák, rendőrség, közösségfejlesztők, különböző közösségi szolgáltatók) számára szervezi krízistanácsadói képzéseit. A gyakorlati terepek igen nagy szerepet játszanak e képzésekben. Oktatják a klinikai interjú, az egyéni és csoportos konzultáció és a krízisintervenció módszereit. A tanuló a gyakorlati modellek működésének megfigyelését követően maga is gyakorolja a megfigyelt készségeket; ehhez a tanulási folyamathoz kapcsolódik az elmélet és a kutatás. A modell tehát a tapasztalatokat ( learning by doing ), az élményeket, a mentorálást, a szerepmodelleket, és a reflektív praxist helyezi előtérbe, azzal a céllal, hogy a leendő szakember autonómiájának, szelf-reflektivitásának fejlődését elősegítse. Kiemelik a támogató, professzionális, bátorító és kollegiális szakmai környezet jelentőségét. Az American Institute of Health Care Professionals krízistanácsadó-képzése távoktatás keretei között zajlik. A képzésre diplomás ápolók, szociális munkások, egyéb egészségügyi diplomások, pszichológusok, diplomával rendelkező humán szolgáltatók, lelkészek, krízistanácsadóként tevékenykedő szakemberek, rendőrök, tűzoltók, katasztrófavédelem területén dolgozó diplomások jelentkezését várják. A képzés tartalma: A krízisintervenció elmélete (elméleti ismeretek, etikai és kulturális kérdések); Krízisintervenció: helyzetfelmérés és kezelés I. (esetek feldolgozásával); Krízisintervenció: helyzetfelmérés és kezelés II. (esetek feldolgozása, és a különböző helyzetek jellemzőinek azonosítása); Stresszkezelés (távoktatásban); Krízis és trauma kezelése (gyász, öngyilkosság, coping, elhárítás, kognitív terápiák); Relaxációs stratégiák (meditáció, relaxáció, spiritualitás); Krízisintervenciós terv készítése (Treatment planning) 14

15 Az új szak létrehozásának képzési és kutatási előzményei az intézetben Képzési előzmények: A PTE BTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszéke igen jelentős szakmai és szellemi potenciállal és műhelyekkel rendelkező oktatási és kutatási közösség, ahol egy alapszak és három mesterszak képzése folyik. A Tanszék szakgazdaként a szociális munka alapszak (szakfelelős: Prof. Dr. Kelemen Gábor egyetemi tanár), a szociális munka mesterszak (szakfelelős: Prof. Dr. Baráth Árpád egyetemi tanár), a szociálpolitika mesterszak (szakfelelős: Dr. Szöllősi Gábor egyetemi docens) megvalósítója, továbbá az Egészségtudományi Karral együttműködve az egészségügyi szociális munka mesterszak (szakfelelős: Prof. Dr. Kelemen Gábor egyetemi tanár) képzését gondozza. A szociális munka szakon az országban egyedülálló módon klinikai szociális munkás képzést, a szociálpolitika mesterszakon területi szociálpolitika szakirányú képzést folytat. A PTE BTK történelmi jelentőségű a szociális munka képzési programjának hazai megalapításában, valamint azok fejlesztésében az elmúlt két évtizedben. Tanszékünkön 1991-ben indult főiskolai szintű ún. általános szociális munkás képzés Prof. Dr. Nagy Endre vezetésével, mely 2002-től egyetemi szintű szociális munkás képzési program akkreditációját nyerte el, az ELTE után a második egyetemi képzőhelyként. Jelenleg is a PTE BTK a szociális munka BA szak esetében a szakgazda kar és főállású professzora, Dr. Kelemen Gábor a képzés szakfelelőse is. A Tanszék történetének huszonegy esztendeje folyamán kialakultak, majd megszilárdultak a minőségi képzés feltételei: a képzőhely szakmai elismertséget szerzett regionális és országos viszonylatban is. Tanszékünk a dél-dunántúli régió kiemelt szociális továbbképzési központja, amely az akkreditált szociális képzéseket konzorciumban valósítja meg állami és civil szereplőkkel. A Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék akkreditált szociális szakvizsga központként működik 2007 óta. Kiépítette saját ún. terepoktatási hálózatát, mely a szociális munkás képzéseknek specifikuma és nélkülözhetetlen tartozéka. Az egyetemi szintű diplomát szerző hallgatók intézményen belül, a PTE BTK hat doktori iskolája 18 programjának valamelyikében folytathatják társadalomtudományi tanulmányaikat. A szociális munka és szociálpolitika mesterszakon végzett hallgatók doktori tanulmányainak folytatása terén főként a PTE BTK Pszichológiatudományi, Politológia, Kultúratudomány, Kommunikáció, Antropológia, Oktatás 15

16 és társadalom doktori programjai biztosítják az optimális szakmai hátteret. Ugyancsak továbblépési lehetőségek az ETK Egészségtudományi doktori programjai. Nemzetközi kapcsolatok: Horvátország: Prof. Dr. Baráth Árpád (a BTK egyetemi tanára), a Zágrábi Orvostudományi Egyetem egykori docense (az Egészségpszichológia Tanszék egykori tanszékvezetője, ), a nyolcvanas években társszerzője és felelős kutatásvezetője volt számos posztgraduális oktatásfejlesztési (K+F) programnak, ide sorolva az általános orvosképzés mester-fokozatú (MA) programok fejlesztését és folyamatos minőségellenőrzését. Általa és időközben, a BTK Szociális Munka Tanszék oktatói részletes betekintést nyerhettek a Zágrábi Egyetem Jogi Karán, 1996-ban bevezetett MA és PhD szintű szociális munka képzések tartalmi felépítésébe és oktatási módszereibe. Németország: A BTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék az 1996/97-es tanévtől kezdve az Erasmus-Socrates nemzetközi hallgatói-oktatói csereprogram állandó résztvevője, amely program lehetővé tette, hogy a tanszék oktatói és hallgatói két németországi egyetem szociális munka BA és MA szintű képzések felépítésével ismerkedjenek meg, és azokról nyerjenek közvetlen szakmai tapasztalatot (Bergen és Kiel egyetemek szociális képzési programok). Egyesült Királyság: A BTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék 2006-tól a Leonardo Nemzeti Iroda oktatócsere és hallgatói mobilitás (hallgatói szakmai gyakorlatok) programjainak kedvezményezettje. A Tanszék a program keretében oktatókat küld a Chesteri Egyetemre (Prof. Dr. Aidan Worsley) oktatási és kutatási céllal (Prof. Dr. Kelemen Gábor, B. Erdős Márta Habil. Dr., Madácsy József), valamint hallgatókat - terepgyakorlatra - a Cheshire County Council szociális intézményeibe, továbbá a Sherborne Area Partnership (Nigel Engert) partnerintézményeként működő Yeovil Trinity Foyer-be (Rose Adams). A program lehetőséget kínál a közösségi szociális munka idős- és fogyatékos ellátás területén felgyülemlett nemzetközi tapasztalatainak tanulmányozására, illetve a hajléktalan fiatalok integrációjában alkalmazott módszerek megismerésére. Egyesült Államok: Prof. Dr. Baráth Árpád, 2001-ben tett tanulmányútja során látogatást tett a Michigan Egyetem Szociális Munka Tanszékén (University of Michigan School of Social Work), és 16

17 részletes betekintést nyert MA szintű szociális munka képzési programok formai és tartalmi rendszerébe. Dr. Tomi Gomory, a Floridai Egyetem (FSU) professzora, a szociális munka oktatója, a 2005/2006 tanév őszi szemeszterét vendégoktatóként a BTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszékén töltötte, Fulbright ösztöndíjjal. Dr. Joan Borst, a Grand Walley State University, School of Social Work, College of Community and Public Support, Grand Rapids, Michigen professzoraként vendégeskedett Tanszékünkön 2009/2010- es tanév őszén, Fulbright ösztöndíjjal. 17

18 FŐBB KUTATÁSI TERÜLETEK A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszékén oktató munkatársak kutatási területeit az alábbiakban foglaljuk össze. (A Tanszéken működő kutatási és szakmai műhelyekről részletesen: és a kapcsolódó Kutatóközpontról (SZINEK): Dr. Csürke József, PhD., egyetemi adjunktus, tanszékvezető - Mentálhigiéné, health promotion, counseling, szupervízió - A lélektani krízis promóciós aspektusa - Diszkurzív szuicidológia - A krizeológia egzisztencialista pszichoterápiás vonatkozásai Prof. Dr. Baráth Árpád, PhD., egyetemi tanár - Egészségpszichológia - Orvosi szociológia - Pszichoterápia - Alkotáslélektan - Kreatív (művészeti) terápiák a trauma-kezelésben - Önsegítés (csoport-dinamika) - Nonprofit (civil) szektorkutatások - Hatékonyságvizsgálat és tantervfejlesztés a felsőoktatásban - Kvantitatív és kvalitatív empirikus kutatások módszertani vizsgálata Borda Viktória, egyetemi tanársegéd - Területfejlesztés - Szociális városrehabilitáció Boros Julianna, egyetemi tanársegéd - Területi egyenlőtlenségek - Szegregáció (lakhatás, oktatás) - Cigányság 18

19 Brettner Zsuzsanna, egyetemi tanársegéd - Időskori társadalmi exklúzió - Önkormányzati időspolitika Dr. habil. B. Erdős Márta, PhD., egyetemi docens - OTKA kutatócsoport tagja , illetve (folyamatban) - Terápiás közösségek kommunikációs kutatása (Leo Amici Alapítvány, Phare-projekt) "Konstrukciók az addikciókról" c. ISM által támogatott kutatási projekt vezetője Dr. habil. Juhász Gábor, PhD., egyetemi docens - A civil/non-profit szektor működése - Szociális gazdaság - Szociális/non-profit vállalkozások - Emberi és társadalmi tőke - Emberi erőforrás-gazdálkodás - Jóléti gazdaság - jóléti állam - Szociális szolgáltatásmenedzsment - Humán kutatás-fejlesztés-és innováció Prof. Dr. Kelemen Gábor, egyetemi tanár - A droghasználók interakciójának sajátosságai - Az emberi lehetőség-szféra növekedéséhez és az önerő felszabadításhoz vezető dinamikus, interaktív folyamatok feltételei Madácsy József, egyetemi tanársegéd - A szenvedélybetegek magyarországi önsegítő csoportjainak etnográfiai vizsgálata. Az interdiszciplináris kutatás a kulturális antropológia, az addiktológia és a társadalomfilozófia határterületein mozog. 19

20 Mándi Nikoletta, egyetemi tanársegéd - Az "új segítés" antropológiai vonatkozásai - A professzionális támogató rendszer antropológiai vizsgálata a szenvedélybetegek rehabilitációs ellátásában - Addiktológiai rehabilitáció. Szenvedélybetegek felépülési narratívái Molnár Dániel, egyetemi tanársegéd : HR szolgáltatások kiszervezésének értékelő kutatása (Human Exchange Kutatóintézet - Pannonjob Kft.) : A súlyosan-halmozottan fogyatékos személyeket nevelők munkavállalását elősegítő jó gyakorlatok összegyűjtése, elemzése, a támogató intézményi, szolgáltató környezet feltérképezése. (FSZK 4863) Témavezető: Dr. Juhász Gábor : Increasing Public Health Safety Alongside the New Eastern European Border Line. (IOM Brussels) Témavezetők: Prof. Baráth Árpád, Dr. Szilárd István, Prof. Ternák Gábor : Dél-dunántúli általános- és középiskolás fiatalok attitűdváltozásainak komplex vizsgálata (KAB KEF 07-A-0039) : A gazdálkodási tevékenység, kontrolling és a versenyképesség-javítás összefüggései. (ROP / /36) Témavezető: Dr. Kemény Gábor től: Pszichoszociális változás és az átalakulás retorikája a tizenkét lépéses mozgalmakban. (OTKA) Témavezető: Dr. Kelemen Gábor : Szombathely térszervező erejének határfelettisége (Phare CBC) Kutatásvezető: Prof. Csapó Tamás Dr. habil. Molnár Margit C.Sc. egyetemi docens - szociálpolitika történet - szociális/jóléti jogok Mucsi Georgina, egyetemi tanársegéd - hospice-palliatív ellátások és a szociális munka lehetőségei; 20

Reflektív pszichoszociális krízistanácsadó szakirányú továbbképzési szak

Reflektív pszichoszociális krízistanácsadó szakirányú továbbképzési szak 1 A modul programja modul kódja modul neve (51) SZT-KRIZ Reflektív pszichoszociális krízistanácsadó szakirányú továbbképzési szak modul részletes leírása A modul a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX.

Részletesebben

Psychosocial crisis counseling Postgraduate certificate program

Psychosocial crisis counseling Postgraduate certificate program 1 A modul programja modul kódja modul neve modul részletes leírása (511) SZT-E-CRIS Psychosocial crisis counseling Postgraduate certificate program A modul a felsıoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

A modul programja. A modul részletes leírása

A modul programja. A modul részletes leírása 1 A modul programja A modul kódja A modul neve A modul részletes leírása (41) MA-KRIZ MA krizeológia modul A modul a projekt által kidolgozott innovatív megoldás részét képezi. A fejlesztés egyik alapvetı

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

Szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Tankerület-igazgatási vezető pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak Szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezés

Részletesebben

A modul részletes leírását a mellékelt szakindítási kérelem, regisztrálásának adatait az Oktatási Hivatal mellékelt határozata tartalmazza.

A modul részletes leírását a mellékelt szakindítási kérelem, regisztrálásának adatait az Oktatási Hivatal mellékelt határozata tartalmazza. 1 A modul programja A modul kódja A modul neve A modul részletes leírása (541) SZT-E-SOCSERV Postgraduate certificate program Specialization in complex social services A modul a felsőoktatásról szóló 2005.

Részletesebben

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment szakmérnök levelező szakirányú továbbképzés képzési- és kimeneti követelményei Budapest, 2012. Vállalkozásmenedzsment szakmérnök szakirányú

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MENEDZSMENT szakirányú továbbképzési szak A 21. században a település- és területfejlesztés fontossága várhatóan tovább növekszik.

Részletesebben

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar - Tanárképző Intézet Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tantárgy megnevezése Beveztés a pszichológiába

Részletesebben

Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar

Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak 2008 Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Indított szakirányok: - Képzési terület, képzési ág: társadalomtudomány Képzési ciklus: szakirányú

Részletesebben

A szakirányú továbbképzés megnevezése: VÁLTOZÁS- ÉS VÁLSÁGMENEDZSMENT. Jelentkezési feltételek: bármilyen végzettséget adó alapszakon szerzett oklevél

A szakirányú továbbképzés megnevezése: VÁLTOZÁS- ÉS VÁLSÁGMENEDZSMENT. Jelentkezési feltételek: bármilyen végzettséget adó alapszakon szerzett oklevél A szakirányú továbbképzés megnevezése: VÁLTOZÁS- ÉS VÁLSÁGMENEDZSMENT Szakképzettség: változás- és válságmenedzser Képzési terület: gazdaságtudományok Jelentkezési feltételek: bármilyen végzettséget adó

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ szakirányú továbbképzési szak A szak felvételének feltétele: Alapképzésben szerzett fokozat és szakképzettség birtokában bölcsészettudomány képzési területen

Részletesebben

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak Osztálymenedzsment A tantárgy típusa DF DD DS DC x II. Tantárgy felépítése

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés (Social and Youth Work at ISCED level 5) 2. A szakképzettség

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az EU projektmenedzser képzés a projektek sikeres előkészítésével, menedzselésével, végrehajtásával, és

Részletesebben

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy elzése Terepfeldolgozó 2. Tantárgy oktatójának Almásy Judit nappali tagozaton 4 tanóra/ hét óraadó tanár, szupervízor A megbeszélések kiscsoportos formában, egy szemeszter keretében zajlanak.

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Antal Zsolt PhD

Részletesebben

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek CGB1203 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné dr. Kiss Katalin főiskolai docens A tantárgyfelelős

Részletesebben

OLASZ-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak

OLASZ-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak OLASZ-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ szakirányú továbbképzési szak A szak felvételének feltétele: Legalább alapképzésben bölcsészettudományi vagy társadalomtudományi képzési területen szerzett

Részletesebben

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR szakirányú továbbképzési szak Képzés célja: A megújuló tanárképzésben a mentortanár képzés célja a pedagógiai kultúra megerősítése, amelynek segítségével a tanárjelöltek nyitottak

Részletesebben

INNOVÁCIÓK AZ ÓVODAI NEVELÉS GYAKORLATÁBAN PEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

INNOVÁCIÓK AZ ÓVODAI NEVELÉS GYAKORLATÁBAN PEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS INNOVÁCIÓK AZ ÓVODAI NEVELÉS GYAKORLATÁBAN PEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS A SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉNEK ÉS INDÍTÁSÁNAK CÉLJA: Olyan szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott

Részletesebben

DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2015 A képzés során a hallgatók megismerkednek a településmenedzsment komplex szemléletmódjával, így képessé válnak a stratégiai tervezésre,

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak 1. A szak képzési és kimeneti követelményei a. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Diplomás szakreferens

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

SZOLNOKI FŐISKOLA VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK SZOLNOK 2012. Vízgazdálkodási szakmérnök szakirányú továbbképzési szak A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: vízgazdálkodási

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar. Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak TANTERV

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar. Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak TANTERV Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak TANTERV Szakfelelős: Dr. Christián László - 2015 - I. A Szakokleveles magánnyomozó szakirányú

Részletesebben

Szent István Egyetem. SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE.

Szent István Egyetem. SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE. Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE TARTALOMJEGYZÉK I. Adatlap 2 II. Képzési kimeneti követelmények (KKK) 3 III.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a vizsgaidőszak

Részletesebben

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Back András 1 I. A Közszolgálati

Részletesebben

Mesterképzési szakok - Egészségügyi szociális munka (MSc)

Mesterképzési szakok - Egészségügyi szociális munka (MSc) Mesterképzési szakok - Egészségügyi szociális munka (MSc) 1. A mesterképzési szak megnevezése: egészségügyi szociális munka (Social Work in Health Care) 2. A mesterképzési szakon szerezhetõ végzettségi

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2017/2018-AS TANÉV

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2017/2018-AS TANÉV A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2017/2018-AS TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Részletesebben

Tanácsadói attitűd a közszférában a közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzés tapasztalatai -

Tanácsadói attitűd a közszférában a közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzés tapasztalatai - Tanácsadói attitűd a közszférában a közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzés tapasztalatai - Innováció Növekedés Fenntarthatóság VII. Országos Tanácsadói Konferencia Budapest, 2014. október

Részletesebben

Mérés-értékelés pedagógus szakvizsga

Mérés-értékelés pedagógus szakvizsga Mérés-értékelés pedagógus szakvizsga KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK 1. A szakirányú továbbképzés megnevezése Pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés 2. A szakirányú továbbképzésben

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK

EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=102184.263634 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Nagy Edit főiskolai docens Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus AK Zárthelyi dolgozat írása az

Részletesebben

4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program

4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program 4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program Kurzusvezetö és kurzuscím 4101-K A magatartás modellezése neurokémiája és gyógyszeres befolyásolása. (magyar) (Dr. Bagdy György)

Részletesebben

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek értéke: 120 kredit

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek értéke: 120 kredit SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK INTEGRÁCIÓS PEDAGÓGUSA SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: OH-FHF/10237/2010. Képzésvezető: Dr. Mező Ferenc főiskolai

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 2015/16. tanév 1. félév. Dr. Margitics Ferenc. főiskolai tanár. Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet

KÖVETELMÉNYEK. 2015/16. tanév 1. félév. Dr. Margitics Ferenc. főiskolai tanár. Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet KÖVETELMÉNYEK 2015/16. tanév 1. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés Tantárgy neve Bevezetés a pszichológiába

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája INM1013L Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak) Számonkérés módja Gy Tantárgyfelelős neve Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár Tantárgy oktatója:

Részletesebben

A pszichológia mint foglalkozás

A pszichológia mint foglalkozás A pszichológia mint foglalkozás Alkalmazott területek Polonyi Tünde, PhD Klinikai pszichológia Klinikum területe: mentális problémák, mentális egészség hiánya. De mi a mentális egészség? Eltérés a normától?

Részletesebben

PÁLYAORIENTÁCIÓ SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/1554-3/2014.

PÁLYAORIENTÁCIÓ SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/1554-3/2014. PÁLYAORIENTÁCIÓ SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/1554-3/2014. Képzésvezető: Dr. Móré Mariann egyetemi docens Képzési idő: 4 Szakképzettség megnevezése:

Részletesebben

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés KÖVETELMÉNYEK Differenciált fejlesztés pszichológiája SPB 2301 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi

Részletesebben

Mentálhigiénés asszisztens / PEFŐ

Mentálhigiénés asszisztens / PEFŐ 1. a) Fogalmazza meg a szociális munka főbb dilemmáit, és saját munkaköréből támassza alá egy-egy példával! b) Határozza meg a neurózis és a pszichózis fogalmát! Soroljon fel jellemző tüneteket, tünetegyüteseket!

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CGB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: Vállalkozásfejlesztés MSc szak A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalú elsajátított elméleti és módszertani ismeretanyag

Részletesebben

Események TÁMOP MEGHÍVÓ. Tisztelt Partnerünk!

Események TÁMOP MEGHÍVÓ. Tisztelt Partnerünk! Események TÁMOP TISZTELETTEL MEGHÍVJUK ÖNT A PROJEKT KERETÉBEN?KARRIERPÁLYA A SZOCIÁLIS KÉPZÉSEKBEN? CÍMMEL SZERVEZETT WORKSHOPRA Idõpont: 2012. június 13. (szerda) A workshopon való részvétel ingyenes!

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Részletesebben

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány Projektzáró tanulmány 1 Projektzáró tanulmány Az elvégzett képzés főbb jellemzői Az elvégzett képzés neve: Egyéni bánásmód differenciált tanulásszervezés pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

Részletesebben

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 III. évfolyam

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája Fejlődéslélektan A tantárgy típusa DF

Részletesebben

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING BUDAPEST 72. PF.: 35. 1426 / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam TANTÁRGYI

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény Multikulturális nevelés TKM2101 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr. Kis Katalin főiskolai tanár

Részletesebben

Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési

Részletesebben

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére.

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére. 1 Mi a képzés célja? A hallgatók a képzés során elsajátított ismereteik és készségeik birtokában alkalmazni tudják az adatfelvételi és számítógépes Mi lesz akkor a diplomámba írva? szociológia BA szociális

Részletesebben

I.A tanácsadás története a századfordulótól napjainkig (Crites, Mérei)

I.A tanácsadás története a századfordulótól napjainkig (Crites, Mérei) A TANÁCSADÓ SZAKPSZICHOLÓGUS KÉPZÉS ALAPOZÓ KOMPLEX SZIGORLATÁNAK TÉMÁI I.A tanácsadás története a századfordulótól napjainkig (Crites, Mérei) II:A tanácsadás rendszerei (Super, Oetting-Hurst, Wiegersma,

Részletesebben

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT A tárgy neve: A szociális munka módszertan II. (Csoportokkal és közösségekkel végzett szociális munka) Félévi óraszám: L:10 óra Kreditértéke:4 kredit Helye

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz II. évfolyam GI szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz LEVELEZŐ Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szervezeti magatartás és vezetés Tanszék:Vállalkozás

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények által benyújtott alapképzési- és szakirányú továbbképzési szakok létesítésére/indítására vonatkozó kérelem.

A felsőoktatási intézmények által benyújtott alapképzési- és szakirányú továbbképzési szakok létesítésére/indítására vonatkozó kérelem. Adatlap 1. a kérelmező intézmény neve, címe: BMF 2. a szak megnevezése: üzleti tanácsadás 3. a képzés szintje: szakirányú továbbképzés 4. a szak indításának tervezett oktatási formái: levelező tagozat

Részletesebben

BMNPS52400M Kutatásmódszertan BMNPS01300M f 2 Gy szk BMNPS02400M BMNPS13100M BMNPS23300M

BMNPS52400M Kutatásmódszertan BMNPS01300M f 2 Gy szk BMNPS02400M BMNPS13100M BMNPS23300M 0B PSZICHOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK TATÁRGYLISTÁJA APPALI TAGOZAT Érvényes a 2013/2014-es tanévtől Tárgy kódja Tantárgy megnevezése Előfeltétel Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Heti óraszám Félévi

Részletesebben

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Budapest 2013 Nyomtatott kommunikáció

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája A pszichológia alapjai A tantárgy típusa DF

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

SZAKSZERŰ LELKIGONDOZÁS ERDÉLYBEN! - AKKREDITÁLT LELKIGONDOZÓI KÉPZÉS -

SZAKSZERŰ LELKIGONDOZÁS ERDÉLYBEN! - AKKREDITÁLT LELKIGONDOZÓI KÉPZÉS - SZAKSZERŰ LELKIGONDOZÁS ERDÉLYBEN! - AKKREDITÁLT LELKIGONDOZÓI KÉPZÉS - Szervező: KALOT Egyesület és Babes-Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Kara A képzés helyszíne: Csíksomlyó, a KALOT Egyesület

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Terméktervező Intézet Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, illetve Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési

Részletesebben

SSC specialista szakirányú továbbképzési szak

SSC specialista szakirányú továbbképzési szak Edutus Főiskola SSC specialista szakirányú továbbképzési szak Tanterv Farkas Beáta.09.16. A szak alapadatai: SSC specialista * SSC specialist Képzésért felelős intézmény Intézményi azonosító száma Edutus

Részletesebben

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája A tantárgy típusa Tantárgy

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM NEVELÉS-ÉS MŰVELŐDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET

DEBRECENI EGYETEM NEVELÉS-ÉS MŰVELŐDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET Felnőttoktató pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak 1. A képzésért felelős kar megnevezése: Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar 2. A szakért felelős oktató: Engler Ágnes Ph.D. 3. Képzési

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz IV. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szolgáltatás menedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szolgáltatás menedzsment Tanszék: Tantárgyfelelős

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék

KÖVETELMÉNYEK 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék Pedagógiai szociálpszichológia M 1010 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

Részletesebben

Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény. Szabó Anna Felnőttképzési vezető

Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény. Szabó Anna Felnőttképzési vezető Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény Szabó Anna Felnőttképzési vezető Nem akkreditált, egyházunk által elfogadott képzések Kreditpontos szociális szférában, munkatársi továbbképzés Felnőttképzési

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS Felsőoktatási szakképzés megjelölése: Indított szakirányok: Képzési terület: Besorolási szak: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): Szakért felelős

Részletesebben

Komplex szociális szolgáltatások szakirányú továbbképzési szak SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI KÉRELME. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

Komplex szociális szolgáltatások szakirányú továbbképzési szak SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI KÉRELME. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Komplex szociális szolgáltatások szakirányú továbbképzési szak SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI KÉRELME Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 2012. 1 Komplex szociális szolgáltatások szakirányú továbbképzési

Részletesebben

Jelentkezési felhívás a szeptemberben induló Felnőttoktatási fejlesztő szakirányú továbbképzésre

Jelentkezési felhívás a szeptemberben induló Felnőttoktatási fejlesztő szakirányú továbbképzésre Jelentkezési felhívás a 2014. szeptemberben induló Felnőttoktatási fejlesztő szakirányú továbbképzésre Kiknek ajánljuk ezt a képzést? A képzést ajánljuk - közoktatási és szakképző intézményeknek vezetőinek,

Részletesebben

ÜZLETI INFORMATIKA SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelménye

ÜZLETI INFORMATIKA SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelménye ÜZLETI INFORMATIKA SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelménye Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi

Részletesebben

FEJLESZTŐPEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: OH-FHF/2325-4/2008.

FEJLESZTŐPEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: OH-FHF/2325-4/2008. FEJLESZTŐPEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: OH-FHF/2325-4/2008. Képzésvezető: Dr. Mező Ferenc főiskolai docens Képzési idő: 4 Szakképzettség megnevezése: Fejlesztőpedagógus A bekerülés feltétele:

Részletesebben

PSZICHOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől

PSZICHOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Heti óraszám Ajánlott félév Felvétel típusa Meghirdető tanszék/intézet PSZICHOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől

Részletesebben

GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/297-4/2012.

GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/297-4/2012. GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/297-4/2012. Képzésvezető: Dr. Gortka-Rákó Erzsébet főiskolai docens Képzési idő: 4 félév Szakképzettség megnevezése: Gyermek-

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar GAZDASÁGVÉDELMI SZAKKÖZGAZDÁSZ. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar GAZDASÁGVÉDELMI SZAKKÖZGAZDÁSZ. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar GAZDASÁGVÉDELMI SZAKKÖZGAZDÁSZ szakirányú továbbképzési szak A gazdasági büntetőjogi és a kriminalisztikai szakjogász posztgraduális jogi szakirányú továbbképzési

Részletesebben

III. FITNESS TERÁPIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

III. FITNESS TERÁPIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI III. FITNESS TERÁPIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Fitness terápia 2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

Részletesebben

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció 2013/2014 I. félév 1. sz. táblázat Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Üzleti kommunikáció Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó

Részletesebben

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON Tény, hogy a munkavállalók munkahelyi, családi és magán életi problémái nagymértékben képesek befolyásolni a munkavállaló munkahelyi teljesítményét, és ez által közvetett vagy

Részletesebben

ESZTÉTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK

ESZTÉTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: ESZTÉTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK bölcsészettudomány mester nappali Bölcsészettudományi Kar 4 félév

Részletesebben

Tanulás- és kutatásmódszertan

Tanulás- és kutatásmódszertan PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tanulás- és kutatásmódszertan 2012/2013. II. félév Tantárgyi útmutató

Részletesebben

Szociológia mesterszak. Pótfelvételi tájékoztató Miskolci Egyetem, BTK, Szociológiai Intézet, 2015.

Szociológia mesterszak. Pótfelvételi tájékoztató Miskolci Egyetem, BTK, Szociológiai Intézet, 2015. Szociológia mesterszak Pótfelvételi tájékoztató 2015. Miskolci Egyetem, BTK, Szociológiai Intézet, 2015. JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: AUGUSZTUS 10! JELENTKEZNI LEHET: www.felvi.hu Részletes tájékoztató a képzésről:

Részletesebben

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 HÍRLEVÉL 2014/I. 2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 kiemelt projekt keretében az idén is indulnak térítésmentes, a továbbképzési kötelezettség

Részletesebben

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel Edutus Főiskola 2015 A képzés célja a változó európai feltételekhez igazodó legkorszerűbb ismeretanyag átadása

Részletesebben

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához Elfogadta a Pszichológia Intézet Intézeti Tanácsa 2011.02.15. Érvényes a 2011 tavaszán záróvizsgázókra Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához (Részletesebb leíráshoz ld. A pszichológia BA

Részletesebben