A modul programja. A modul részletes leírása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A modul programja. A modul részletes leírása"

Átírás

1 1 A modul programja A modul kódja A modul neve A modul részletes leírása (41) MA-KRIZ MA krizeológia modul A modul a projekt által kidolgozott innovatív megoldás részét képezi. A fejlesztés egyik alapvetı célja az volt, hogy a szociális képzések a jelenleginél szorosabban szervezıdjenek rendszerré. A rendszer-jelleg erısítésének a projekt keretében alkalmazott eszközei a következık: - a képzési filozófiák és módszerek összehangolása - a rendszer elemei közötti kapcsolatok erısítése - a tanulás tervezésének támogatása A rendszer elemei között új típusú kapcsolat jön létre azáltal, hogy (részben vagy egészben) azonos modulok találhatók a különbözı képzési szinteken, illetve formákban. A megszerzett kreditek beszámításának lehetısége eddig is rendelkezésre állt, amit a validáció nem túl régen bevezetett eljárása tovább szélesített. A projekt által alkalmazott megoldás újdonságtartalma abban van, hogy a sajátos ismereteket, illetve készségeket képviselı képzések (modulok) alapvetı elemei már egy elızı képzési szakaszban is jelen vannak. A valamely szakmai irányt választó hallgató tudatosan tervezheti úgy a képzését, hogy az elsı szakaszban megszerzett kreditjeire ráépülhessen a következı képzési szakasz. A projektben létrehozott kapcsolatok jellegzetes formája az, melyben a hallgató a mesterképzési szakon megkezdi egy speciális modul tanulását, mellyel egyrészt teljesíti az MA szak kreditjeit, másrészt egyidejőleg teljesíti egy szakirányú továbbképzési szak kreditjeit. A szakirányú továbbképzési szak befejezéséhez további tanulmányok szükségesek, de az MA szak speciális moduljának és a szakirányú továbbképzésnek az egymásra épülése megkönnyíti a tanulás tervezését és megvalósítását. Az egymásra épülı speciális területek egyike a krizeológia. A Szociális munka mesterképzési szak megfelelı modulját (41) MA-KRIZ - MA krizeológia modul teljesítı hallgató e teljesítményével részben teljesíti a Pszichoszociális krízistanácsadó szakirányú továbbképzési szak követelményeit, és ott folytathatja a tanulmányait.

2 2 A krízistanácsadás az a terület, ahol a szakmai protokollokat a szakember személyes reflexiókkal és kreatív hozzáállással egészíti ki. Ez a reflektív-kreatív hozzáállás magából az elméleti modellbıl és az ennek alapján formálódó gyakorlatból következik: krízishelyzet alatt olyan problémahelyzetet értünk, amelynek megoldása a személy számára mindennél fontosabb, a helyzet elkerülhetetlen, ugyanakkor a problémamegoldáshoz szükséges felkészültségek hiányoznak. Ebbe a helyzetbe a szakember az empowermentmegközelítést elfogadva lép be: azaz nem kínál kész megoldásokat, hanem abban segíti kliensét, hogy az megtalálja az önmaga számára optimális megoldást. Így tehát a krízishelyzet kliens és segítı közös, közösen értelmezett és reflektált tanulási folyamatává válik. Optimális esetben a klienst új felkészültségei egy magasabb fejlıdési szintre juttatják. A pszichoszociális krízistanácsadó szakirányú továbbképzési szak egy olyan új szakértıi kör felkészítését tőzi ki célul, amely képes a különbözı társadalmi színtereken - oktatási, egészségügyi, szociális szektorban - megjelenı kríziseket felismerni, kezelni ill. menedzselni, így a megfelelı szociális vagy egészségügyi szolgáltatáshoz delegálni, a különbözı segítı folyamatokat koordinálni. A mesterképzési szak speciális modulja ennek a célnak részbeni megvalósítására irányul; a mesterszakot végzı szociális szakembert felkészíti a saját szakmai kompetenciáján belül a krízissel történı foglalkozásra, másrészt biztosítja a szakirányú továbbképzési szak kreditjeinek részbeni teljesítését. A modul tartalma A modul tartalma igazodik a Szociális munka mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményeihez, valamint a szaknak a Pécsi Tudományegyetemen érvényes tantervéhez. Másrészt figyelembe veszi a projekt keretében kidolgozott, és az Oktatási Hivatal által nyilvántartásba vett szakirányú továbbképzés programját és követelményeit. A modul 5 tantárgyelembıl áll, összes kreditértéke 10 kredit: SMNM0601 A kommunikációelmélet alapkérdései 2k SMNM1202 Krízisintervenció 2k SMNM16 Pszichopatológia 2k SMNM1101 Korszerő módszerek a pszichiátriai- és szenvedélybetegek ellátásában 2k SMNM Szociális munka a hospice-palliatív ellátásban 2k

3 3 A modulhoz kapcsolódó további tantárgyelemek: SMNM0701 Szociális ellátások 3k SMNM1201 Szociális munka etikai kérdései 2k SKNM0301 Mentálhigiéné 3k A modul filozófiája A modul a mesterképzési szakra jellemzı kompetenciák határai között, és a modul terjedelmi keretei között készíti fel a hallgatót a krízisek szociális szakemberként történı kezelésére. Napjainkban a krízisintervenció elsısorban az egészségügy, azon belül is a pszichiátria keretei között történik, ez azonban számos - sokszor nehezen átlátható és megoldható - problémával jár együtt. Elsıként a lélektani krízis alapvetıen szociális, egzisztenciát érintı természete és az egészségügy medicinális megközelítése közti paradigmális különbséget szükséges kiemelni. A segítı-gyógyító rendszerek napjainkban is gyakorta betegségmodellen alapuló szolgáltatást mőködtetnek: jól körülírt tünetek segítségével diagnosztizálható kórképek kezelésére fókuszálnak, így kevésbé kerül elıtérbe a szolgáltatásokat optimális esetben meghatározó holisztikus - pszichoszociális megközelítés. A modul a következı kompetenciák részbeni kialakítását teszi lehetıvé: Elsajátítandó kompetenciák: A hallgatók pszichoszociális krízishelyzetek professzionális segítıivé válnak. A képzés kompetenciát nyújt: krízishelyzetek azonosítására; krízisben lévı személyek azonosítására; krízisben lévı személyekkel való szakszerő törıdés, szupervízió melletti krízisintervenció megvalósítására; krízisintervenciós team-tevékenység végzésére; krízisintervenciós folyamatok megtervezésére és szakszerő kezelésére; krízismenedzsment irányítására; válság- és katasztrófahelyzetek kezelésének elısegítésére; katasztrófahelyzetek kezelésének team-munkában történı kezelésére;

4 4 válságkommunikáció megvalósítására; egészségügyi és szociális szolgáltatások szervezésére; informális (intézményrendszeren kívüli) közösségi támogató rendszerek fejlesztésére és krízishelyzetekben történı hasznosítására. A képzésen végzettek ismerik: a lélektani krízis jelenségét; a szociális krízishelyzet jelenségét; a kríziskutatások eredményeit; az öndestruktív viselkedésformák és a pszichoszociális krízis összefüggéseit; ezen belül különösen a szuicidológiai kutatások legfontosabb eredményeit; a szociális és egészségügyi intézmény- és szolgáltatásrendszert; az elérhetı egészségügyi és szociális szolgáltatási és támogatási formákat. A képzésen végzettek alkalmasak: válságban lévı személyek professzionális támogatására ; akut krízisintervenciós munka végzésére; katasztrófahelyzetek-kezelésében való szakszerő közremőködésre, azok irányítására; a kliensek segítıi rendszerekbe való delegálására; krízisre szakosodott segítıi rendszerek megtervezésében, mőködtetésében való együttmőködésre; saját szakmai tevékenységük folyamatos fejlesztésére (reflektív praxis). A szakképzettség gyakorlásához szükséges adottságok és készségek: magas szintő empátiás készség; individuális és szociális érzékenység; stressz-tőrı képesség; szelf-reflektivitás; jó problémamegoldó készség; alkalmasság team munkára; fejlett kommunikációs készség. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: családok átmeneti otthona

5 5 hajléktalan-ellátórendszer kórházi szociális munka hospice és palliatív ellátások katasztrófavédelem családsegítés gyermekvédelmi alapszolgáltatások általános rendszere gyermekvédelmi szakellátások komplex rendszere iskolai szociális munka (gyermek és ifjúságvédelmi felelısök) közösségi szociális munka egyházi keretek között végzett lelkipásztori, ill. segítıi tevékenység. A modul módszertana A krízisben lévık ellátása során megjelenı problémák megoldásában segítséget nyújt, ha a hagyományos medicinális modell helyett krízisparadigmában gondolkodunk. A szemléletváltás nehézsége abban rejlik, hogy a krízisben lévı személlyel való találkozás alapvetıen más megközelítést igényel, mint az egyre inkább szolgáltatássá váló, elidegenítıen technicizálódó orvos-beteg kapcsolatban megszokott. A lélektani krízis pszichés jellemzıi sajátos kommunikációs változásokban jelennek meg, hiszen a krízis kommunikációjában mindig tetten érhetı a kommunikáció krízise is. Ezek ismerete elengedhetetlen a krízisállapot felismerésében és kezelésében. A lélektani krízis felismerése és kezelése nagy kihívást jelent a segítıknek, ezért nélkülözhetetlen a modern krízisparadigmán alapuló gondolkodás elsajátítása, valamint a krízis pszichológiai szabályszerőségeinek, lefolyásának és kommunikációs jellemzıinek ismerete is. Célunk az ún. reflektív kompetencia, mint a professzionális fejlıdés lehetıségének és szükségességének felvillantása: ezen a szinten a szakember nem csupán azt tudja, mit kell tenni, de azt is, hogy ezt pontosan mi célból, és miképpen teszi. Mi a segítés személyes jelentısége önmaga számára? Alkalmanként képes rá, hogy az egyedi, változó helyzetekre különleges kreativitással válaszoljon. Módszerek: kritikai diskurzus, Bohm-féle dialógus, reflektív napló, reflektív csoportgyakorlatok.

6 6 A modul tananyaga Kommunikációelmélet Kredit: 2 Elıadás Szeminárium Gyakorlat Félévek száma: 1 Óraszám: 10 Értékelés: Szigorlat Kollokvium Tantárgy leírása: Gyakorlati jegy A kurzus célja, hogy a hallgató számára átfogó ismereteket biztosítson a társadalmi kommunikáció egyes, a krízistanácsadás területén releváns témáiról és elméleteirıl (különösen: az interaktív és a participációs elméletrıl). A közéleti és a kultúraközi kommunikációról való ismeretek a tágabb, makro szintő közeget, míg az intézményi színtérre jellemzı sajátosságok a segítı kapcsolat közvetlen kontextusát jelentik. A segítı beszélgetés bármely formájának késıbbi gyakorlásához, valamint a közösségekkel végzett sokrétő munkához elengedhetetlen az egyes kommunikációs médiumok eltérı jellegzetességeinek, kapcsolatra gyakorolt hatásának, valamint az ezek révén elérhetı intervenciós lehetıségeknek a bemutatása. A személyközi kommunikáció terén a fontosabb, tárgyalásra kerülı témák a követezıek: a kommunikáció axiómái, a kontroll és affiliáció kifejezésének lehetıségei, a nonverbális és verbális kommunikációs csatornák egymáshoz való viszonya, utóbbival összefüggésben a nyelv kapcsolatépítı szerepe, valamint a terápiás dialógust facilitáló kommunikációs-kapcsolati tényezık. Ezek az ismeretek felkészítik a hallgatót rendszerszemlélető, reflektív gondolkodás gyakorlására, és megfelelı alapokat jelentenek a segítı beszélgetés módszereinek elsajátításához, valamint a kommunikáció participációs elméletével összhangban lévı szociális konstrukcionista terápiás megközelítés elméleti alapjainak megértéséhez.

7 7 Kötelezı olvasmányok: B. Erdıs, M.: A nyelvben élı kapcsolat. Typotex, Budapest, Buda, B.: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerőségei. Animula, Budapest, Csermely, P.: A rejtett hálózatok ereje. Hogyan stabilizálják a gyenge kapcsolatok a világot? Természet Világa, április Griffin, E.: Bevezetés a kommunikációelméletbe. (Kötelezı a , , , , valamint oldal) Kézdi, B.(2003): A kulturális pszichológia hozzájárulása a szuicidológia diszkurzív paradigmájának kialakulásához. in: Kállai, J., Kézdi, B.(szerk.) Új távlatok a klinikai pszichológiában. Új Mandátum, Budapest Ajánlott olvasmányok: Seltzer, M, Seltzer, W., Homb, N., Midstigen, P.(2001) Eposz, közös szövegalkotás és kívülállóság. Pszichoterápia, X. évf Anderson, H., Goolishian, H., A.(1988): Human Systems as Lingusitic Systems: Preliminary and Evoloving Ideas about the Implications for Clinical Theory. Family Tantárgyért felelıs oktató: B. Erdıs Márta, habil dr. Oktató: B. Erdıs Márta, habil dr Krizeológia I. Általános elméletek Kredit: 3 Elıadás Szeminárium Gyakorlat Félévek száma: 1 Óraszám: 10 Értékelés: Szigorlat Kollokvium Tantárgy leírása: Gyakorlati jegy A kurzus célja, hogy a hallgató számára átfogó ismereteket biztosítson a pszichoszociális krízisrıl: az elmélet korai elızményeirıl, a modernkori kríziskoncepció létrejöttének társadalmi-kulturális kontextusáról. A hallgató megismeri az eredeti, Caplan nevéhez főzıdı, az akcidentális krízisekre vonatkozó elgondolásokat, valamint ezek gazdagodását, kiteljesedését más elmélet-alkotók, különösen Erik Erikson munkássága révén. A kurzus során áttekintjük a késımodern fejleményeket, irányokat, így a modell specifikus alkalmazási lehetıségeit és relevanciáját a közösségi ellátásokban és a közösségi mentálhigiéné és a pozitív pszichológia számos színterén. Emellett tárgyaljuk kríziskoncepció hatását arra a módra, ahogyan az élethosszig tartó emberi fejlıdést, az

8 8 életút során adódó problémák és változások tematizálását és kezelését koncipiáljuk. A hallgató elsajátítja a pszichoszociális krízis ismérveit, az egyes modellek szerinti szakaszait, a krízis lehetséges kimeneteleit, különös tekintettel a krízisek személyiségfejlıdésben játszott szerepére. Kötelezı olvasmányok: Csürke, J, Vörös, V., Osváth, P., Árkovits, A. (2009) Mindennapi kríziseink. A lélektani krízis és a krízisintervenció kézikönyve (különösen 1-9; 29-47; ; ) Oriold, Budapest B. Erdıs Márta: A nyelvben élı kapcsolat. Typotex, Budapest, Erikson, E.: A fiatal Luther és más írások. Gondolat, Bp., Telkes, J: Válság, változás, változtatás. A kríziskoncepció jelentısége a mentálhigiénés gyakorlatban. In: Gerevich, J. (szerk.) Közösségi mentálhigiéné. Gondolat, Bp Watzlawick, P., Weakland, J.H., Fisch, R. (1990): Változás. A problémák keletkezésének és megoldásának elvei. Gondolat, Budapest. Ajánlott olvasmányok: R. A. Neimeyer J. D. Raskin (2000): Constructions of Disorder. APA, Washington Tantárgyért felelıs oktató: B. Erdıs Márta, habil dr. Oktató: B. Erdıs Márta, habil dr Krizeológia II. (Családi krízisek, Házasdsági és párkapcsolati krízisek) Kredit: 3 Elıadás Szeminárium Gyakorlat Félévek száma: 1 Óraszám: 10 Értékelés: Szigorlat Kollokvium Tantárgy leírása: A tantárgy célja a családról, annak struktúrájáról Gyakorlati és jegy mőködésérıl szóló pszichológia tudás elmélyítése és a családi konzultáció kommunikatív összetevıivel, eszközeivel kapcsolatos kompetenciák rendszerelvő szemléleti keretben történı fejlesztése, különös tekintettel a fıbb tanácsadási, esetmenedzselési beavatkozási

9 9 formákra. Kompetenciák: A hallgató megismeri a családokkal végzett konzultációs technikákat, terápiás stratégiákat, a technikai alkalmazások elméleti hátterét, a konzultáció és terápia indikációit és kontraindikációit. A rendszerszemlélet, mint tudományos paradigma alkalmazásával képessé válik a segítséget kérı családokra, mint élı, nyitott rendszerekre tekinteni és adekvát intervenciós technikákat alkalmazni. A szociális konstruktivista modellek (a megoldásközpontú, a kollaboratív és a narratív terápiák) ismertetése a hallgatók tájékozottságát és új módszerekre való nyitottságát hivatott növelni. Kötelezı olvasmányok: A családsegítés elmélete és gyakorlata. Szöveggyőjtemény Szerk.: Feuer Mária Akadémiai Kiadó, Bp ( oldalak) Bagdy Emıke: Családi szocializáció és személyiségzavarok Nemzeti Tankönyvkiadó Bp. évszám nélkül ( oldalak) Család- pszichiátria- terápia Szerk.: Koltai Mária Medicina Könyvkiadó Rt., Bp ( oldalak) Goldenberg, H. I.: Áttekintés a családról II. kötet, és a III. kötetben a oldalak Ajánlott olvasmányok: Barnes, Gill Gorell (1991): Családterápia, gondozás. Mérei Ferenc Mentálhigiénés Szolgálat, Budapest. Berg, Insoo Kim (1995): Konzultáció sokproblémás családokkal. Animula, Budapest. Tantárgyért felelıs oktató: Mándi Nikoletta Oktató: Mándi Nikoletta Pszichiátria, pszichopatológia Kredit: 3 Elıadás Szeminárium Gyakorlat Félévek száma: 1 Óraszám: 10 Értékelés: Szigorlat Kollokvium Gyakorlati jegy

10 10 Tantárgy leírása: A tantárgy célja az, hogy felkészítse a leendı szociális munkást az egyének és családtagok viselkedését és kapcsolatait nagymértékben befolyásoló pszichiátriai zavarok felismerésére és olyan személyes, illetve szakmai kommunikáció kialakítására, amely az ilyen zavarokkal küszködı kliensekkel kapcsolatos munkához szükséges. A tantárgy egyaránt magában foglalja az egyes lelki jelenségek kóros változatainak és a fıbb pszichiátriai zavarok sajátosságainak, jellemzıinek témakörét. A pszichopatológiai modellek és osztályozások tükrében tárgyalja a pszichiátriai zavarok társadalmi vonatkozásait, a társadalmi és társas tényezık funkcióját, s a társadalom szerepét a pszichiátriai zavarok kezelésében. A hagyományos biológiai-vulnerabilitást és személyiségfejlıdési zavarokat hangsúlyozó elméletek mellett kiemelt figyelmet kapnak a pszichoszociális, szociokulturális, családpatológiai és deviancia modellek. A tárgy segítséget kíván nyújtani továbbá a pszichiátriai betegeket ellátó intézményrendszerében történı eligazodáshoz, továbbá a betegellátási modellek megismerése révén lehetıség kínálkozik a krízishelyzetekben történı segítségnyújtáshoz alkalmazott ellátási protokollok feltérképezésére. Kötelezı olvasmányok: Kelemen Gábor, Csákiné Király Lívia (2004): Pszichiátriai és szenvedélybetegek szociális ellátása. Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, Budapest. Füredi János (1998): A pszichiátria magyar kézikönyve, Medicina könyvkiadó, Budapest. Tringer László (1999): A pszichiátria tankönyve, Semmelweis Kiadó, Budapest. A lélek betegségei. Osiris, Budapest, 2005 Ajánlott olvasmányok: Horváth Szabolcs (2000): Pszichiátriai betegek rehabilitációjának intézményes formái. In: A rehabilitáció gyakorlata (szerk.: Huszár Ilona, Kullmann Lajos, Tringer László) Medicina, Budapest Irinyi Tamás (2000): Pszichiátriai szakápolástan. Medicina Könyvkiadó, Budapest. Tantárgyért felelıs oktató: Prof. Dr. Kelemen Gábor Oktató: Prof. Dr. Kelemen Gábor

11 11 Öndestruktív mintázatok: addiktológia és szuicidológia Kredit: 3 Elıadás Szeminárium Gyakorlat Félévek száma: 1 Óraszám: 10 Értékelés: Szigorlat Kollokvium Tantárgy leírása: Gyakorlati jegy A tárgy célkitőzése a hallgatók ismereteinek megalapozása és kibıvítése az öndestruktív mintázatok témakörében, így a szenvedélybetegségek és az öngyilkosság témakörének részletes és reflektív feldolgozása révén. A tantárgy érinteni kívánja a következı témaköröket: aktuális kábítószerhelyzet és öngyilkossági statisztika bemutatása. A szenvedélybetegség kialakulása, bio-pszichoszociális háttere, a drogok, használatuk, felismerhetıségük; a viselkedéses addikciók. A tárgy további célja, hogy az addiktív személy szubjektív világáról, a szenvedélybetegség igazi természetérıl, a drogfogyasztó magatartásról, és az ennek következtében kialakuló viselkedésrıl nyújtson általános ismereteket. Az addiktológiai kezelıhálózat bemutatása: elsıdleges, másodlagos, harmadlagos prevenció. Intézmények és programok bemutatása, amelyek mőködnek az addiktológiai betegek kezelésében. Terápiás közösségek és önsegítı csoportok. Segítık szerepe a szenvedélybetegség kezelésében és a szenvedélybetegek gondozásában. Az addiktológiai konzultáció szerepe a drogfogyasztók körében: attitőd és segítıi technikák. Az öngyilkosság jelenségvilága. Hazai és nemzetközi öngyilkosság-kutatási trendek és fontosabb eredmények. Szociológiai, pszichológiai, pszichiátriai elméletek. Diszkurzív szuicidológia. Az öngyilkosság-megelızésének kérdései és az integratív szemlélető komplex kezelés.

12 12 Kötelezı olvasmányok: Kelemen Gábor (2001): A Szenvedélybetegség, család, pszichoterápia. Pro Pannonia Kiadó Alapítvány, Pécs Rácz József (1999): Addiktológia. Tünettan és intervenció HIETE. Bp. Buda, B. (2001): Az öngyilkosság. Orvosi és társadalomtudományi tanulmányok. Animula. Budapest. Kézdi, B. (1995): A negatív kód. Pannónia Kiadó. Pécs. Fekete, S. - Osváth, P. (2004): Az öngyilkosság - Az örökléstıl a kultúráig. Pro Pannónia Kiadói Alapítvány. Pécs. Mindennapi kríziseink. A lélektani krízis és a krízisintervenció kézikönyve. (Szerk.: Csürke, J. - Vörös, V. - Osváth, P. - Árkovits, A.) Lélekben Otthon Könyvek. Budapest Ajánlott olvasmányok: Balikó, M. (1990): Telepszichofon (Öngyilkosság-megelızés lehetıségei telefonon át). Tantárgyért felelıs oktató: Prof. Dr. Kelemen Gábor Oktató: Dr. Csürke József, Molnár Dániel A gyásztanácsadás alapjai Hospice, palliatív ellátások Kredit: 3 Elıadás Szeminárium Gyakorlat Félévek száma: 1 Óraszám: 10 Értékelés: Szigorlat Kollokvium Gyakorlati jegy

13 13 Tantárgy leírása: A kurzus célja a hallgatók megismertetése a krízistanácsadók szerepével a gyásztanácsadásban, ill. a hospice-palliatív ellátásban. A fı hangsúly a hospice filozófiájának és az ellátás megvalósulásának bemutatására helyezıdik, elmélet és esetismertetések segítségével. Fontosabb tárgyalt témakörök: Hospice, mint a pszichoszociális segítés egyik színtere; A krízistanácsadó helye és szerepe a hospice-palliatív ellátásban; A veszteség elıtti idıszakból a veszteséget követı idıszakba vezetı út; A haldokló betegekkel foglalkozó szociális és egészségügyi szakemberek változó szerepe; Az elıre látható és a váratlan halál; a gyász; A haldokló betegek hozzátartozóinak szükségletei; a gyászoló betegtársak támogatása; Rossz hír közlése telefonon, kommunikáció; Kötelezı olvasmányok: Dr. Gergelyné Dr. Tóth Éva (2009): Szasz - Ewing - kór a young korban. AD LIBRUM, Budapest Huemer Werner (2010): Segítıként a halálos ágynál. Grál-Világa Magyarországi Alapítvány, Budapest Polcz Alaine (2008): Nem trappolok tovább. Jelenkor Kiadó, Budapest Singer Magdolna (2010): Vigasztalódás a gyászban. Jaffa Kiadó, Budapest Ajánlott olvasmányok: Gyukits György és Keresztes Cecília (2002): Szociális munka egy palliatív terápiában részesülı daganatos beteggel. In: Cseri Péter (szerk.): Segítségnyújtás a végeken. Magyar Hospice-Palliatív Egyesület, Mucsi Georgina (2011): Szociális munka a hospice-ban. In.: Kharón, XV. évf., 1. szám, Borbáth Zsuzsanna (2008): Jelen-lét. Szociális munkásként a haldokló mellett. Kha- Tantárgyért felelıs oktató: Mucsi Georgina Oktató: Mucsi Georgina

14 14 A modul értékelése A modul értékelése két szinten történik. Elsı szintjét az egyes kurzusok jelentik, melyek programja meghatározza az értékelés módját. Második szintjét a modul egészének értékelése jelenti, mely a reflektív tanulás módszertanának megfelelıen, reflektív portfólió alkalmazásával történik.

Reflektív pszichoszociális krízistanácsadó szakirányú továbbképzési szak

Reflektív pszichoszociális krízistanácsadó szakirányú továbbképzési szak 1 A modul programja modul kódja modul neve (51) SZT-KRIZ Reflektív pszichoszociális krízistanácsadó szakirányú továbbképzési szak modul részletes leírása A modul a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX.

Részletesebben

Psychosocial crisis counseling Postgraduate certificate program

Psychosocial crisis counseling Postgraduate certificate program 1 A modul programja modul kódja modul neve modul részletes leírása (511) SZT-E-CRIS Psychosocial crisis counseling Postgraduate certificate program A modul a felsıoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény

Részletesebben

BA addiktológiai komplex modul

BA addiktológiai komplex modul 1 A modul programja A modul kódja A modul neve A modul részletes leírása (22) BA-KM-ADD BA addiktológiai komplex modul A PTE szociális munkás képzésében a Komplex modulok a tanterv olyan, kötelezıen választandó

Részletesebben

A modul részletes leírását a mellékelt szakindítási kérelem, regisztrálásának adatait az Oktatási Hivatal mellékelt határozata tartalmazza.

A modul részletes leírását a mellékelt szakindítási kérelem, regisztrálásának adatait az Oktatási Hivatal mellékelt határozata tartalmazza. 1 A modul programja A modul kódja A modul neve A modul részletes leírása (541) SZT-E-SOCSERV Postgraduate certificate program Specialization in complex social services A modul a felsőoktatásról szóló 2005.

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Városfejlesztési társadalmi tanácsadó szakirányú továbbképzési szak

Városfejlesztési társadalmi tanácsadó szakirányú továbbképzési szak 1 A modul programja A modul kódja A modul neve A modul részletes leírása (53) SZT- VTT Városfejlesztési társadalmi tanácsadó szakirányú továbbképzési szak A modul a felsıoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX.

Részletesebben

4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program

4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program 4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program Kurzusvezetö és kurzuscím 4101-K A magatartás modellezése neurokémiája és gyógyszeres befolyásolása. (magyar) (Dr. Bagdy György)

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a vizsgaidőszak

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Vállalati válságkezelés

Vállalati válságkezelés Pénzügy mesterszak Nappali tagozat Tantárgyi útmutató Vállalati válságkezelés 2013/2014. I. félév Tantárgy megnevezése: Vállalati válságkezelés Tantárgy kódja: Tanterv szerinti óraszám: 4+0 Elıtanulmányi

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

A modul programja. A modul kódja A modul neve. (531) SZT-E-URB Postgraduate certificate program Specialization in urban social development

A modul programja. A modul kódja A modul neve. (531) SZT-E-URB Postgraduate certificate program Specialization in urban social development 1 A modul programja A modul kódja A modul neve A modul részletes leírása (531) SZT-E-URB Postgraduate certificate program Specialization in urban social development A modul a felsıoktatásról szóló 2005.

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Nagy Edit főiskolai docens Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus AK Zárthelyi dolgozat írása az

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz kar 1.3 Intézet Magyar Földrajzi Intézet 1.4 Szakterület Földrajz 1.5 Képzési

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

GYERMEKREHABILITÁCIÓS SZAKGYÓGYTORNÁSZ

GYERMEKREHABILITÁCIÓS SZAKGYÓGYTORNÁSZ MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FİISKOLAI KAR GYERMEKREHABILITÁCIÓS SZAKGYÓGYTORNÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 2009. Miskolc GYERMEKREHABILITÁCIÓS SZAKGYÓGYTORNÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI

Részletesebben

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Prezentációs és íráskészségfejlesztés

Részletesebben

Mentálhigiénés asszisztens / PEFŐ

Mentálhigiénés asszisztens / PEFŐ 1. a) Fogalmazza meg a szociális munka főbb dilemmáit, és saját munkaköréből támassza alá egy-egy példával! b) Határozza meg a neurózis és a pszichózis fogalmát! Soroljon fel jellemző tüneteket, tünetegyüteseket!

Részletesebben

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy elzése Terepfeldolgozó 2. Tantárgy oktatójának Almásy Judit nappali tagozaton 4 tanóra/ hét óraadó tanár, szupervízor A megbeszélések kiscsoportos formában, egy szemeszter keretében zajlanak.

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak Osztálymenedzsment A tantárgy típusa DF DD DS DC x II. Tantárgy felépítése

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz I. évfolyam GM+PSZ szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti kommunikáció Tanszék: Vállalkozás és

Részletesebben

Tantárgyi program. Kontaktórák száma: Elmélet: 1 Gyakorlat: 1 Összesen 2

Tantárgyi program. Kontaktórák száma: Elmélet: 1 Gyakorlat: 1 Összesen 2 Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Fıiskolai Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Prezentációs

Részletesebben

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment szakmérnök levelező szakirányú továbbképzés képzési- és kimeneti követelményei Budapest, 2012. Vállalkozásmenedzsment szakmérnök szakirányú

Részletesebben

A modul programja. A modul részletes leírása

A modul programja. A modul részletes leírása 1 A modul programja A modul kódja A modul neve A modul részletes leírása (42) MA-ADD MA addiktológia modul A modul a projekt által kidolgozott innovatív megoldás részét képezi. A fejlesztés egyik alapvetı

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

REFLEKTÍV PSZICHOSZOCIÁLIS KRÍZISTANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI KÉRELME

REFLEKTÍV PSZICHOSZOCIÁLIS KRÍZISTANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI KÉRELME REFLEKTÍV PSZICHOSZOCIÁLIS KRÍZISTANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI KÉRELME Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 2012. 1 Pszichoszociális krízistanácsadó szakirányú

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CGB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT A tárgy neve: A szociális munka módszertan II. (Csoportokkal és közösségekkel végzett szociális munka) Félévi óraszám: L:10 óra Kreditértéke:4 kredit Helye

Részletesebben

1. blokk. 30 perc. 2. blokk. 30 perc. 3. blokk. 90 perc. 4. blokk. 90 perc. Beiktatott szünetek. ( open space ): 60 perc

1. blokk. 30 perc. 2. blokk. 30 perc. 3. blokk. 90 perc. 4. blokk. 90 perc. Beiktatott szünetek. ( open space ): 60 perc A Revita Alapítvány szakmai mőhelysorozatának tematikája A program címe: DISKURZUS A tartósan munka nélkül lévı emberek foglalkoztathatóságának fejlesztését célzó komplex szolgáltatástervezés és -fejlesztés

Részletesebben

Szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Tankerület-igazgatási vezető pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak Szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezés

Részletesebben

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar - Tanárképző Intézet Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tantárgy megnevezése Beveztés a pszichológiába

Részletesebben

Tantárgyi program. Kontaktórák száma: Elmélet: 1 Gyakorlat: 1 Összesen 2

Tantárgyi program. Kontaktórák száma: Elmélet: 1 Gyakorlat: 1 Összesen 2 Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Fıiskolai Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Üzleti etikett és protokoll Tantárgy kódja: Tantárgy

Részletesebben

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek CGB1203 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné dr. Kiss Katalin főiskolai docens A tantárgyfelelős

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Back András 1 I. A Közszolgálati

Részletesebben

A felsőoktatás-pedagógiai szakirány

A felsőoktatás-pedagógiai szakirány ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi mesterképzési szak A felsőoktatás-pedagógiai szakirány Tájékoztató anyag (2015.december) Tartalom A szakirány céljai... 2 A képzésben érdekeltek köre...

Részletesebben

RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK. Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú

RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK. Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK Tájékoztató a ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar neveléstudományi MA szak felsıoktatás-pedagógia szakirányán induló Felsıoktatás-pedagógia,

Részletesebben

Tantárgyi program 2010/2011. II. félév

Tantárgyi program 2010/2011. II. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgy megnevezése Tantárgyi program 2010/2011. II. félév Prezentációs és íráskészségfejlesztés

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar. Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak TANTERV

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar. Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak TANTERV Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak TANTERV Szakfelelős: Dr. Christián László - 2015 - I. A Szakokleveles magánnyomozó szakirányú

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEI. I. A felsıoktatási intézmény képzési programjának részét képezı képzési és kimeneti követelmények kötelezı tartalmi elemei

KÖVETELMÉNYEI. I. A felsıoktatási intézmény képzési programjának részét képezı képzési és kimeneti követelmények kötelezı tartalmi elemei KÖVETELMÉNYEI I. A felsıoktatási intézmény képzési programjának részét képezı képzési és kimeneti követelmények kötelezı tartalmi elemei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése Klinikai epidemiológia

Részletesebben

A szakirányú továbbképzés megnevezése: VÁLTOZÁS- ÉS VÁLSÁGMENEDZSMENT. Jelentkezési feltételek: bármilyen végzettséget adó alapszakon szerzett oklevél

A szakirányú továbbképzés megnevezése: VÁLTOZÁS- ÉS VÁLSÁGMENEDZSMENT. Jelentkezési feltételek: bármilyen végzettséget adó alapszakon szerzett oklevél A szakirányú továbbképzés megnevezése: VÁLTOZÁS- ÉS VÁLSÁGMENEDZSMENT Szakképzettség: változás- és válságmenedzser Képzési terület: gazdaságtudományok Jelentkezési feltételek: bármilyen végzettséget adó

Részletesebben

2. hét. 3. hét. 4. hét. 5. hét. 6. hét. 7. hét. Regisztrációs hét

2. hét. 3. hét. 4. hét. 5. hét. 6. hét. 7. hét. Regisztrációs hét Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgy megnevezése Tantárgyi program 2012/2013. I. félév Vállalkozástan II. Tantárgy kódja:

Részletesebben

INNOVÁCIÓK AZ ÓVODAI NEVELÉS GYAKORLATÁBAN PEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

INNOVÁCIÓK AZ ÓVODAI NEVELÉS GYAKORLATÁBAN PEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS INNOVÁCIÓK AZ ÓVODAI NEVELÉS GYAKORLATÁBAN PEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS A SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉNEK ÉS INDÍTÁSÁNAK CÉLJA: Olyan szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata)

Részletesebben

Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar

Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak 2008 Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Indított szakirányok: - Képzési terület, képzési ág: társadalomtudomány Képzési ciklus: szakirányú

Részletesebben

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING BUDAPEST 72. PF.: 35. 1426 / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam TANTÁRGYI

Részletesebben

Kognitív viselkedésterápiás konzultáns képzés 1. Megbeszélés 2013. december 17.

Kognitív viselkedésterápiás konzultáns képzés 1. Megbeszélés 2013. december 17. Kognitív viselkedésterápiás konzultáns képzés és foglalkoztatás Kognitív viselkedésterápiás konzultáns képzés 1. Megbeszélés 2013. december 17. Kognitív viselkedésterápiás konzultáns képzés és foglalkoztatás

Részletesebben

Tantárgyi program 2011/2012. I. félév

Tantárgyi program 2011/2012. I. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgy megnevezése Tantárgyi program 2011/2012. I. félév Vállalkozástan II. Tantárgy kódja:

Részletesebben

Társadalmi probléma és gyermekvédelem modul

Társadalmi probléma és gyermekvédelem modul 1 A modul programja A modul kódja A modul neve (481) MA-PROB-GYV Társadalmi probléma és gyermekvédelem modul A modul részletes leírása A (481) MA-PROB-GYV kódú, Társadalmi probléma és gyermekvédelem modul

Részletesebben

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning CB3063 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi kód) - Spanyol Ágnes tanársegéd-gyakornok SP A tréning

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az EU projektmenedzser képzés a projektek sikeres előkészítésével, menedzselésével, végrehajtásával, és

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr.

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr. Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra Készítette: Dr.

Részletesebben

M1853. szakosított ellátások területén 4 Szociológiai alapfogalmak B 5 A szociológiai adatfelvétel módszerei B 6 A helyi társadalom szerkezete B

M1853. szakosított ellátások területén 4 Szociológiai alapfogalmak B 5 A szociológiai adatfelvétel módszerei B 6 A helyi társadalom szerkezete B M FELADATOK Közreműködik az egyéni gondozási, rehabilitációs 4 folyamat megtervezésében, megvalósításában Közreműködik a személyre szóló napi- és heti rend 5 kiakításában Szükség esetén segítséget nyújt

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz II. évfolyam GI szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz LEVELEZŐ Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szervezeti magatartás és vezetés Tanszék:Vállalkozás

Részletesebben

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr.

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr. A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN Dr. Iker János A pedagógusképzés alapvetı problémái közül kettı Hiányzik: kutatásra,

Részletesebben

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Antal Zsolt PhD

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény Multikulturális nevelés TKM2101 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr. Kis Katalin főiskolai tanár

Részletesebben

Reflektív addiktológiai segítés szakirányú továbbképzési szak

Reflektív addiktológiai segítés szakirányú továbbképzési szak 1 A modul programja A modul kódja A modul neve (52) SZT-ADD Reflektív addiktológiai segítés szakirányú továbbképzési szak A modul részletes leírása A modul a felsıoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MENEDZSMENT szakirányú továbbképzési szak A 21. században a település- és területfejlesztés fontossága várhatóan tovább növekszik.

Részletesebben

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR szakirányú továbbképzési szak Képzés célja: A megújuló tanárképzésben a mentortanár képzés célja a pedagógiai kultúra megerősítése, amelynek segítségével a tanárjelöltek nyitottak

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz IV. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szolgáltatás menedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szolgáltatás menedzsment Tanszék: Tantárgyfelelős

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

I.A tanácsadás története a századfordulótól napjainkig (Crites, Mérei)

I.A tanácsadás története a századfordulótól napjainkig (Crites, Mérei) A TANÁCSADÓ SZAKPSZICHOLÓGUS KÉPZÉS ALAPOZÓ KOMPLEX SZIGORLATÁNAK TÉMÁI I.A tanácsadás története a századfordulótól napjainkig (Crites, Mérei) II:A tanácsadás rendszerei (Super, Oetting-Hurst, Wiegersma,

Részletesebben

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita A következı

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció 2010/2011 I. félév 1. sz. táblázat Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Üzleti kommunikáció Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

Helyi tanterv a Sportpszichológia tantárgyi modul oktatásához

Helyi tanterv a Sportpszichológia tantárgyi modul oktatásához Helyi tanterv a Sportpszichológia tantárgyi modul oktatásához Gimnázium 12. évfolyam (4 évfolyamos közoktatási típusú sportiskolai labdarúgó osztály) 1. A tanterv szerzıi: Rozmán Sándor Tóthné Kulcsár

Részletesebben

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció 2013/2014 I. félév 1. sz. táblázat Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Üzleti kommunikáció Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó

Részletesebben

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Vállalkozástan I.

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Vállalkozástan I. Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Vállalkozástan I. Tantárgy kódja:

Részletesebben

MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA)

MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható tanegység v = választható

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Alkalmazott Pszichológia Intézet 1.4

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

Részismereti képzés 1. csomag

Részismereti képzés 1. csomag 1 A modul programja A modul kódja A modul neve A modul részletes leírása (31) RK-1 Részismereti képzés 1. csomag A modul a szociális munka mesterképzési szakra jelentkezni kívánók számára nyújt tervezett,

Részletesebben

Pszichiátriai és szenvedélybetegek szociális ellátása 2010

Pszichiátriai és szenvedélybetegek szociális ellátása 2010 Pszichiátriai és szenvedélybetegek szociális ellátása 2010 Kötelező irodalom: 1. A szenvedélybetegek, valamint a pszichiátriai betegek otthonában folyó ápoló-gondozó tevékenység irányelveiről. Periféria

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

2008-tól felvett évfolyamok Tantervi háló Design- és mővészetelmélet BA szak (Megjegyzések: 1., 2.)

2008-tól felvett évfolyamok Tantervi háló Design- és mővészetelmélet BA szak (Megjegyzések: 1., 2.) 2008-tól felvett évfolyamok Tantervi háló Design- és mővészetelmélet BA szak (Megjegyzések: 1., 2.) TANTÁRGY NEVE Kód Kredit Heti tanórák száma Tantárgy típusa / Számonkérés módja Elızmény Félévek (óraszám)

Részletesebben

Tagozatkód: 05. Szakiskola 3 éves szakképzés

Tagozatkód: 05. Szakiskola 3 éves szakképzés SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ Tagozatkód: 05 Szakiskola 3 éves szakképzés A képzést azoknak a nyolcadikosoknak ajánljuk, akik szeretnek idős emberekkel vagy gyermekotthonban elhelyezett gyerekekkel foglalkozni,

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business alapjai. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business alapjai. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és Menedzsment Szak, Vállalkozásszervező Szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ E-business alapjai tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése:

Részletesebben

Mesterképzési szakok - Egészségügyi szociális munka (MSc)

Mesterképzési szakok - Egészségügyi szociális munka (MSc) Mesterképzési szakok - Egészségügyi szociális munka (MSc) 1. A mesterképzési szak megnevezése: egészségügyi szociális munka (Social Work in Health Care) 2. A mesterképzési szakon szerezhetõ végzettségi

Részletesebben

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Budapest 2013 Nyomtatott kommunikáció

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

PSZICHOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől

PSZICHOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Heti óraszám Ajánlott félév Felvétel típusa Meghirdető tanszék/intézet PSZICHOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől

Részletesebben

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Terméktervező Intézet Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, illetve Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés (Social and Youth Work at ISCED level 5) 2. A szakképzettség

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CGB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében (május 10.) írásbeli gyakorlati

Részletesebben

képzési és kimeneti követelményei

képzési és kimeneti követelményei Közoktatási vezetı és pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szak megnevezése: Közoktatási vezetı és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

Részletesebben

K o m p l e x z á r ó v i z s g a t é m a k ö r ö k P T E B T K SZOCIÁLIS MUNKA MESTERSZAK

K o m p l e x z á r ó v i z s g a t é m a k ö r ö k P T E B T K SZOCIÁLIS MUNKA MESTERSZAK 1 1. A szociális munka fogalma, szakmai koncepciója Compton, B. R. Galaway, B.: A szociális munka természete; In: A szociális munka elmélete és gyakorlata, 1. kötet, Semmelweis Kiadó, Budapest, 1996.,

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely

Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely 2011.február Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely Pedagógiai munkát segítık rendszere kulturális intézmények gyermekjóléti szolgálat iskola iskola pszichológus civilek szakszolgálatok tehetséggondozó

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz Kar 1.3 Intézet Társadalomföldrajz és Turizmus Intézet 1.4 Szakterület Kommunikációtudomány

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember. Pszichológia

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember. Pszichológia NYME-SEK Természettudományi és Mőszaki Kar Mősz. Inf. és Gazdaságtud. Intézet TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember Pszichológia Ipari termék- és formatervezı alapszak nappali tagozat

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Számvitel mesterszak Tantárgyi útmutató 2011/2012. I. félév

Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Számvitel mesterszak Tantárgyi útmutató 2011/2012. I. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Számvitel mesterszak Tantárgyi útmutató 2011/2012. I. félév 1 Tantárgy megnevezése: Vezetéselmélet és módszertan Tantárgy kódja: Tanterv

Részletesebben