A modul programja. A modul részletes leírása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A modul programja. A modul részletes leírása"

Átírás

1 1 A modul programja A modul kódja A modul neve A modul részletes leírása (41) MA-KRIZ MA krizeológia modul A modul a projekt által kidolgozott innovatív megoldás részét képezi. A fejlesztés egyik alapvetı célja az volt, hogy a szociális képzések a jelenleginél szorosabban szervezıdjenek rendszerré. A rendszer-jelleg erısítésének a projekt keretében alkalmazott eszközei a következık: - a képzési filozófiák és módszerek összehangolása - a rendszer elemei közötti kapcsolatok erısítése - a tanulás tervezésének támogatása A rendszer elemei között új típusú kapcsolat jön létre azáltal, hogy (részben vagy egészben) azonos modulok találhatók a különbözı képzési szinteken, illetve formákban. A megszerzett kreditek beszámításának lehetısége eddig is rendelkezésre állt, amit a validáció nem túl régen bevezetett eljárása tovább szélesített. A projekt által alkalmazott megoldás újdonságtartalma abban van, hogy a sajátos ismereteket, illetve készségeket képviselı képzések (modulok) alapvetı elemei már egy elızı képzési szakaszban is jelen vannak. A valamely szakmai irányt választó hallgató tudatosan tervezheti úgy a képzését, hogy az elsı szakaszban megszerzett kreditjeire ráépülhessen a következı képzési szakasz. A projektben létrehozott kapcsolatok jellegzetes formája az, melyben a hallgató a mesterképzési szakon megkezdi egy speciális modul tanulását, mellyel egyrészt teljesíti az MA szak kreditjeit, másrészt egyidejőleg teljesíti egy szakirányú továbbképzési szak kreditjeit. A szakirányú továbbképzési szak befejezéséhez további tanulmányok szükségesek, de az MA szak speciális moduljának és a szakirányú továbbképzésnek az egymásra épülése megkönnyíti a tanulás tervezését és megvalósítását. Az egymásra épülı speciális területek egyike a krizeológia. A Szociális munka mesterképzési szak megfelelı modulját (41) MA-KRIZ - MA krizeológia modul teljesítı hallgató e teljesítményével részben teljesíti a Pszichoszociális krízistanácsadó szakirányú továbbképzési szak követelményeit, és ott folytathatja a tanulmányait.

2 2 A krízistanácsadás az a terület, ahol a szakmai protokollokat a szakember személyes reflexiókkal és kreatív hozzáállással egészíti ki. Ez a reflektív-kreatív hozzáállás magából az elméleti modellbıl és az ennek alapján formálódó gyakorlatból következik: krízishelyzet alatt olyan problémahelyzetet értünk, amelynek megoldása a személy számára mindennél fontosabb, a helyzet elkerülhetetlen, ugyanakkor a problémamegoldáshoz szükséges felkészültségek hiányoznak. Ebbe a helyzetbe a szakember az empowermentmegközelítést elfogadva lép be: azaz nem kínál kész megoldásokat, hanem abban segíti kliensét, hogy az megtalálja az önmaga számára optimális megoldást. Így tehát a krízishelyzet kliens és segítı közös, közösen értelmezett és reflektált tanulási folyamatává válik. Optimális esetben a klienst új felkészültségei egy magasabb fejlıdési szintre juttatják. A pszichoszociális krízistanácsadó szakirányú továbbképzési szak egy olyan új szakértıi kör felkészítését tőzi ki célul, amely képes a különbözı társadalmi színtereken - oktatási, egészségügyi, szociális szektorban - megjelenı kríziseket felismerni, kezelni ill. menedzselni, így a megfelelı szociális vagy egészségügyi szolgáltatáshoz delegálni, a különbözı segítı folyamatokat koordinálni. A mesterképzési szak speciális modulja ennek a célnak részbeni megvalósítására irányul; a mesterszakot végzı szociális szakembert felkészíti a saját szakmai kompetenciáján belül a krízissel történı foglalkozásra, másrészt biztosítja a szakirányú továbbképzési szak kreditjeinek részbeni teljesítését. A modul tartalma A modul tartalma igazodik a Szociális munka mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményeihez, valamint a szaknak a Pécsi Tudományegyetemen érvényes tantervéhez. Másrészt figyelembe veszi a projekt keretében kidolgozott, és az Oktatási Hivatal által nyilvántartásba vett szakirányú továbbképzés programját és követelményeit. A modul 5 tantárgyelembıl áll, összes kreditértéke 10 kredit: SMNM0601 A kommunikációelmélet alapkérdései 2k SMNM1202 Krízisintervenció 2k SMNM16 Pszichopatológia 2k SMNM1101 Korszerő módszerek a pszichiátriai- és szenvedélybetegek ellátásában 2k SMNM Szociális munka a hospice-palliatív ellátásban 2k

3 3 A modulhoz kapcsolódó további tantárgyelemek: SMNM0701 Szociális ellátások 3k SMNM1201 Szociális munka etikai kérdései 2k SKNM0301 Mentálhigiéné 3k A modul filozófiája A modul a mesterképzési szakra jellemzı kompetenciák határai között, és a modul terjedelmi keretei között készíti fel a hallgatót a krízisek szociális szakemberként történı kezelésére. Napjainkban a krízisintervenció elsısorban az egészségügy, azon belül is a pszichiátria keretei között történik, ez azonban számos - sokszor nehezen átlátható és megoldható - problémával jár együtt. Elsıként a lélektani krízis alapvetıen szociális, egzisztenciát érintı természete és az egészségügy medicinális megközelítése közti paradigmális különbséget szükséges kiemelni. A segítı-gyógyító rendszerek napjainkban is gyakorta betegségmodellen alapuló szolgáltatást mőködtetnek: jól körülírt tünetek segítségével diagnosztizálható kórképek kezelésére fókuszálnak, így kevésbé kerül elıtérbe a szolgáltatásokat optimális esetben meghatározó holisztikus - pszichoszociális megközelítés. A modul a következı kompetenciák részbeni kialakítását teszi lehetıvé: Elsajátítandó kompetenciák: A hallgatók pszichoszociális krízishelyzetek professzionális segítıivé válnak. A képzés kompetenciát nyújt: krízishelyzetek azonosítására; krízisben lévı személyek azonosítására; krízisben lévı személyekkel való szakszerő törıdés, szupervízió melletti krízisintervenció megvalósítására; krízisintervenciós team-tevékenység végzésére; krízisintervenciós folyamatok megtervezésére és szakszerő kezelésére; krízismenedzsment irányítására; válság- és katasztrófahelyzetek kezelésének elısegítésére; katasztrófahelyzetek kezelésének team-munkában történı kezelésére;

4 4 válságkommunikáció megvalósítására; egészségügyi és szociális szolgáltatások szervezésére; informális (intézményrendszeren kívüli) közösségi támogató rendszerek fejlesztésére és krízishelyzetekben történı hasznosítására. A képzésen végzettek ismerik: a lélektani krízis jelenségét; a szociális krízishelyzet jelenségét; a kríziskutatások eredményeit; az öndestruktív viselkedésformák és a pszichoszociális krízis összefüggéseit; ezen belül különösen a szuicidológiai kutatások legfontosabb eredményeit; a szociális és egészségügyi intézmény- és szolgáltatásrendszert; az elérhetı egészségügyi és szociális szolgáltatási és támogatási formákat. A képzésen végzettek alkalmasak: válságban lévı személyek professzionális támogatására ; akut krízisintervenciós munka végzésére; katasztrófahelyzetek-kezelésében való szakszerő közremőködésre, azok irányítására; a kliensek segítıi rendszerekbe való delegálására; krízisre szakosodott segítıi rendszerek megtervezésében, mőködtetésében való együttmőködésre; saját szakmai tevékenységük folyamatos fejlesztésére (reflektív praxis). A szakképzettség gyakorlásához szükséges adottságok és készségek: magas szintő empátiás készség; individuális és szociális érzékenység; stressz-tőrı képesség; szelf-reflektivitás; jó problémamegoldó készség; alkalmasság team munkára; fejlett kommunikációs készség. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: családok átmeneti otthona

5 5 hajléktalan-ellátórendszer kórházi szociális munka hospice és palliatív ellátások katasztrófavédelem családsegítés gyermekvédelmi alapszolgáltatások általános rendszere gyermekvédelmi szakellátások komplex rendszere iskolai szociális munka (gyermek és ifjúságvédelmi felelısök) közösségi szociális munka egyházi keretek között végzett lelkipásztori, ill. segítıi tevékenység. A modul módszertana A krízisben lévık ellátása során megjelenı problémák megoldásában segítséget nyújt, ha a hagyományos medicinális modell helyett krízisparadigmában gondolkodunk. A szemléletváltás nehézsége abban rejlik, hogy a krízisben lévı személlyel való találkozás alapvetıen más megközelítést igényel, mint az egyre inkább szolgáltatássá váló, elidegenítıen technicizálódó orvos-beteg kapcsolatban megszokott. A lélektani krízis pszichés jellemzıi sajátos kommunikációs változásokban jelennek meg, hiszen a krízis kommunikációjában mindig tetten érhetı a kommunikáció krízise is. Ezek ismerete elengedhetetlen a krízisállapot felismerésében és kezelésében. A lélektani krízis felismerése és kezelése nagy kihívást jelent a segítıknek, ezért nélkülözhetetlen a modern krízisparadigmán alapuló gondolkodás elsajátítása, valamint a krízis pszichológiai szabályszerőségeinek, lefolyásának és kommunikációs jellemzıinek ismerete is. Célunk az ún. reflektív kompetencia, mint a professzionális fejlıdés lehetıségének és szükségességének felvillantása: ezen a szinten a szakember nem csupán azt tudja, mit kell tenni, de azt is, hogy ezt pontosan mi célból, és miképpen teszi. Mi a segítés személyes jelentısége önmaga számára? Alkalmanként képes rá, hogy az egyedi, változó helyzetekre különleges kreativitással válaszoljon. Módszerek: kritikai diskurzus, Bohm-féle dialógus, reflektív napló, reflektív csoportgyakorlatok.

6 6 A modul tananyaga Kommunikációelmélet Kredit: 2 Elıadás Szeminárium Gyakorlat Félévek száma: 1 Óraszám: 10 Értékelés: Szigorlat Kollokvium Tantárgy leírása: Gyakorlati jegy A kurzus célja, hogy a hallgató számára átfogó ismereteket biztosítson a társadalmi kommunikáció egyes, a krízistanácsadás területén releváns témáiról és elméleteirıl (különösen: az interaktív és a participációs elméletrıl). A közéleti és a kultúraközi kommunikációról való ismeretek a tágabb, makro szintő közeget, míg az intézményi színtérre jellemzı sajátosságok a segítı kapcsolat közvetlen kontextusát jelentik. A segítı beszélgetés bármely formájának késıbbi gyakorlásához, valamint a közösségekkel végzett sokrétő munkához elengedhetetlen az egyes kommunikációs médiumok eltérı jellegzetességeinek, kapcsolatra gyakorolt hatásának, valamint az ezek révén elérhetı intervenciós lehetıségeknek a bemutatása. A személyközi kommunikáció terén a fontosabb, tárgyalásra kerülı témák a követezıek: a kommunikáció axiómái, a kontroll és affiliáció kifejezésének lehetıségei, a nonverbális és verbális kommunikációs csatornák egymáshoz való viszonya, utóbbival összefüggésben a nyelv kapcsolatépítı szerepe, valamint a terápiás dialógust facilitáló kommunikációs-kapcsolati tényezık. Ezek az ismeretek felkészítik a hallgatót rendszerszemlélető, reflektív gondolkodás gyakorlására, és megfelelı alapokat jelentenek a segítı beszélgetés módszereinek elsajátításához, valamint a kommunikáció participációs elméletével összhangban lévı szociális konstrukcionista terápiás megközelítés elméleti alapjainak megértéséhez.

7 7 Kötelezı olvasmányok: B. Erdıs, M.: A nyelvben élı kapcsolat. Typotex, Budapest, Buda, B.: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerőségei. Animula, Budapest, Csermely, P.: A rejtett hálózatok ereje. Hogyan stabilizálják a gyenge kapcsolatok a világot? Természet Világa, április Griffin, E.: Bevezetés a kommunikációelméletbe. (Kötelezı a , , , , valamint oldal) Kézdi, B.(2003): A kulturális pszichológia hozzájárulása a szuicidológia diszkurzív paradigmájának kialakulásához. in: Kállai, J., Kézdi, B.(szerk.) Új távlatok a klinikai pszichológiában. Új Mandátum, Budapest Ajánlott olvasmányok: Seltzer, M, Seltzer, W., Homb, N., Midstigen, P.(2001) Eposz, közös szövegalkotás és kívülállóság. Pszichoterápia, X. évf Anderson, H., Goolishian, H., A.(1988): Human Systems as Lingusitic Systems: Preliminary and Evoloving Ideas about the Implications for Clinical Theory. Family Tantárgyért felelıs oktató: B. Erdıs Márta, habil dr. Oktató: B. Erdıs Márta, habil dr Krizeológia I. Általános elméletek Kredit: 3 Elıadás Szeminárium Gyakorlat Félévek száma: 1 Óraszám: 10 Értékelés: Szigorlat Kollokvium Tantárgy leírása: Gyakorlati jegy A kurzus célja, hogy a hallgató számára átfogó ismereteket biztosítson a pszichoszociális krízisrıl: az elmélet korai elızményeirıl, a modernkori kríziskoncepció létrejöttének társadalmi-kulturális kontextusáról. A hallgató megismeri az eredeti, Caplan nevéhez főzıdı, az akcidentális krízisekre vonatkozó elgondolásokat, valamint ezek gazdagodását, kiteljesedését más elmélet-alkotók, különösen Erik Erikson munkássága révén. A kurzus során áttekintjük a késımodern fejleményeket, irányokat, így a modell specifikus alkalmazási lehetıségeit és relevanciáját a közösségi ellátásokban és a közösségi mentálhigiéné és a pozitív pszichológia számos színterén. Emellett tárgyaljuk kríziskoncepció hatását arra a módra, ahogyan az élethosszig tartó emberi fejlıdést, az

8 8 életút során adódó problémák és változások tematizálását és kezelését koncipiáljuk. A hallgató elsajátítja a pszichoszociális krízis ismérveit, az egyes modellek szerinti szakaszait, a krízis lehetséges kimeneteleit, különös tekintettel a krízisek személyiségfejlıdésben játszott szerepére. Kötelezı olvasmányok: Csürke, J, Vörös, V., Osváth, P., Árkovits, A. (2009) Mindennapi kríziseink. A lélektani krízis és a krízisintervenció kézikönyve (különösen 1-9; 29-47; ; ) Oriold, Budapest B. Erdıs Márta: A nyelvben élı kapcsolat. Typotex, Budapest, Erikson, E.: A fiatal Luther és más írások. Gondolat, Bp., Telkes, J: Válság, változás, változtatás. A kríziskoncepció jelentısége a mentálhigiénés gyakorlatban. In: Gerevich, J. (szerk.) Közösségi mentálhigiéné. Gondolat, Bp Watzlawick, P., Weakland, J.H., Fisch, R. (1990): Változás. A problémák keletkezésének és megoldásának elvei. Gondolat, Budapest. Ajánlott olvasmányok: R. A. Neimeyer J. D. Raskin (2000): Constructions of Disorder. APA, Washington Tantárgyért felelıs oktató: B. Erdıs Márta, habil dr. Oktató: B. Erdıs Márta, habil dr Krizeológia II. (Családi krízisek, Házasdsági és párkapcsolati krízisek) Kredit: 3 Elıadás Szeminárium Gyakorlat Félévek száma: 1 Óraszám: 10 Értékelés: Szigorlat Kollokvium Tantárgy leírása: A tantárgy célja a családról, annak struktúrájáról Gyakorlati és jegy mőködésérıl szóló pszichológia tudás elmélyítése és a családi konzultáció kommunikatív összetevıivel, eszközeivel kapcsolatos kompetenciák rendszerelvő szemléleti keretben történı fejlesztése, különös tekintettel a fıbb tanácsadási, esetmenedzselési beavatkozási

9 9 formákra. Kompetenciák: A hallgató megismeri a családokkal végzett konzultációs technikákat, terápiás stratégiákat, a technikai alkalmazások elméleti hátterét, a konzultáció és terápia indikációit és kontraindikációit. A rendszerszemlélet, mint tudományos paradigma alkalmazásával képessé válik a segítséget kérı családokra, mint élı, nyitott rendszerekre tekinteni és adekvát intervenciós technikákat alkalmazni. A szociális konstruktivista modellek (a megoldásközpontú, a kollaboratív és a narratív terápiák) ismertetése a hallgatók tájékozottságát és új módszerekre való nyitottságát hivatott növelni. Kötelezı olvasmányok: A családsegítés elmélete és gyakorlata. Szöveggyőjtemény Szerk.: Feuer Mária Akadémiai Kiadó, Bp ( oldalak) Bagdy Emıke: Családi szocializáció és személyiségzavarok Nemzeti Tankönyvkiadó Bp. évszám nélkül ( oldalak) Család- pszichiátria- terápia Szerk.: Koltai Mária Medicina Könyvkiadó Rt., Bp ( oldalak) Goldenberg, H. I.: Áttekintés a családról II. kötet, és a III. kötetben a oldalak Ajánlott olvasmányok: Barnes, Gill Gorell (1991): Családterápia, gondozás. Mérei Ferenc Mentálhigiénés Szolgálat, Budapest. Berg, Insoo Kim (1995): Konzultáció sokproblémás családokkal. Animula, Budapest. Tantárgyért felelıs oktató: Mándi Nikoletta Oktató: Mándi Nikoletta Pszichiátria, pszichopatológia Kredit: 3 Elıadás Szeminárium Gyakorlat Félévek száma: 1 Óraszám: 10 Értékelés: Szigorlat Kollokvium Gyakorlati jegy

10 10 Tantárgy leírása: A tantárgy célja az, hogy felkészítse a leendı szociális munkást az egyének és családtagok viselkedését és kapcsolatait nagymértékben befolyásoló pszichiátriai zavarok felismerésére és olyan személyes, illetve szakmai kommunikáció kialakítására, amely az ilyen zavarokkal küszködı kliensekkel kapcsolatos munkához szükséges. A tantárgy egyaránt magában foglalja az egyes lelki jelenségek kóros változatainak és a fıbb pszichiátriai zavarok sajátosságainak, jellemzıinek témakörét. A pszichopatológiai modellek és osztályozások tükrében tárgyalja a pszichiátriai zavarok társadalmi vonatkozásait, a társadalmi és társas tényezık funkcióját, s a társadalom szerepét a pszichiátriai zavarok kezelésében. A hagyományos biológiai-vulnerabilitást és személyiségfejlıdési zavarokat hangsúlyozó elméletek mellett kiemelt figyelmet kapnak a pszichoszociális, szociokulturális, családpatológiai és deviancia modellek. A tárgy segítséget kíván nyújtani továbbá a pszichiátriai betegeket ellátó intézményrendszerében történı eligazodáshoz, továbbá a betegellátási modellek megismerése révén lehetıség kínálkozik a krízishelyzetekben történı segítségnyújtáshoz alkalmazott ellátási protokollok feltérképezésére. Kötelezı olvasmányok: Kelemen Gábor, Csákiné Király Lívia (2004): Pszichiátriai és szenvedélybetegek szociális ellátása. Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, Budapest. Füredi János (1998): A pszichiátria magyar kézikönyve, Medicina könyvkiadó, Budapest. Tringer László (1999): A pszichiátria tankönyve, Semmelweis Kiadó, Budapest. A lélek betegségei. Osiris, Budapest, 2005 Ajánlott olvasmányok: Horváth Szabolcs (2000): Pszichiátriai betegek rehabilitációjának intézményes formái. In: A rehabilitáció gyakorlata (szerk.: Huszár Ilona, Kullmann Lajos, Tringer László) Medicina, Budapest Irinyi Tamás (2000): Pszichiátriai szakápolástan. Medicina Könyvkiadó, Budapest. Tantárgyért felelıs oktató: Prof. Dr. Kelemen Gábor Oktató: Prof. Dr. Kelemen Gábor

11 11 Öndestruktív mintázatok: addiktológia és szuicidológia Kredit: 3 Elıadás Szeminárium Gyakorlat Félévek száma: 1 Óraszám: 10 Értékelés: Szigorlat Kollokvium Tantárgy leírása: Gyakorlati jegy A tárgy célkitőzése a hallgatók ismereteinek megalapozása és kibıvítése az öndestruktív mintázatok témakörében, így a szenvedélybetegségek és az öngyilkosság témakörének részletes és reflektív feldolgozása révén. A tantárgy érinteni kívánja a következı témaköröket: aktuális kábítószerhelyzet és öngyilkossági statisztika bemutatása. A szenvedélybetegség kialakulása, bio-pszichoszociális háttere, a drogok, használatuk, felismerhetıségük; a viselkedéses addikciók. A tárgy további célja, hogy az addiktív személy szubjektív világáról, a szenvedélybetegség igazi természetérıl, a drogfogyasztó magatartásról, és az ennek következtében kialakuló viselkedésrıl nyújtson általános ismereteket. Az addiktológiai kezelıhálózat bemutatása: elsıdleges, másodlagos, harmadlagos prevenció. Intézmények és programok bemutatása, amelyek mőködnek az addiktológiai betegek kezelésében. Terápiás közösségek és önsegítı csoportok. Segítık szerepe a szenvedélybetegség kezelésében és a szenvedélybetegek gondozásában. Az addiktológiai konzultáció szerepe a drogfogyasztók körében: attitőd és segítıi technikák. Az öngyilkosság jelenségvilága. Hazai és nemzetközi öngyilkosság-kutatási trendek és fontosabb eredmények. Szociológiai, pszichológiai, pszichiátriai elméletek. Diszkurzív szuicidológia. Az öngyilkosság-megelızésének kérdései és az integratív szemlélető komplex kezelés.

12 12 Kötelezı olvasmányok: Kelemen Gábor (2001): A Szenvedélybetegség, család, pszichoterápia. Pro Pannonia Kiadó Alapítvány, Pécs Rácz József (1999): Addiktológia. Tünettan és intervenció HIETE. Bp. Buda, B. (2001): Az öngyilkosság. Orvosi és társadalomtudományi tanulmányok. Animula. Budapest. Kézdi, B. (1995): A negatív kód. Pannónia Kiadó. Pécs. Fekete, S. - Osváth, P. (2004): Az öngyilkosság - Az örökléstıl a kultúráig. Pro Pannónia Kiadói Alapítvány. Pécs. Mindennapi kríziseink. A lélektani krízis és a krízisintervenció kézikönyve. (Szerk.: Csürke, J. - Vörös, V. - Osváth, P. - Árkovits, A.) Lélekben Otthon Könyvek. Budapest Ajánlott olvasmányok: Balikó, M. (1990): Telepszichofon (Öngyilkosság-megelızés lehetıségei telefonon át). Tantárgyért felelıs oktató: Prof. Dr. Kelemen Gábor Oktató: Dr. Csürke József, Molnár Dániel A gyásztanácsadás alapjai Hospice, palliatív ellátások Kredit: 3 Elıadás Szeminárium Gyakorlat Félévek száma: 1 Óraszám: 10 Értékelés: Szigorlat Kollokvium Gyakorlati jegy

13 13 Tantárgy leírása: A kurzus célja a hallgatók megismertetése a krízistanácsadók szerepével a gyásztanácsadásban, ill. a hospice-palliatív ellátásban. A fı hangsúly a hospice filozófiájának és az ellátás megvalósulásának bemutatására helyezıdik, elmélet és esetismertetések segítségével. Fontosabb tárgyalt témakörök: Hospice, mint a pszichoszociális segítés egyik színtere; A krízistanácsadó helye és szerepe a hospice-palliatív ellátásban; A veszteség elıtti idıszakból a veszteséget követı idıszakba vezetı út; A haldokló betegekkel foglalkozó szociális és egészségügyi szakemberek változó szerepe; Az elıre látható és a váratlan halál; a gyász; A haldokló betegek hozzátartozóinak szükségletei; a gyászoló betegtársak támogatása; Rossz hír közlése telefonon, kommunikáció; Kötelezı olvasmányok: Dr. Gergelyné Dr. Tóth Éva (2009): Szasz - Ewing - kór a young korban. AD LIBRUM, Budapest Huemer Werner (2010): Segítıként a halálos ágynál. Grál-Világa Magyarországi Alapítvány, Budapest Polcz Alaine (2008): Nem trappolok tovább. Jelenkor Kiadó, Budapest Singer Magdolna (2010): Vigasztalódás a gyászban. Jaffa Kiadó, Budapest Ajánlott olvasmányok: Gyukits György és Keresztes Cecília (2002): Szociális munka egy palliatív terápiában részesülı daganatos beteggel. In: Cseri Péter (szerk.): Segítségnyújtás a végeken. Magyar Hospice-Palliatív Egyesület, Mucsi Georgina (2011): Szociális munka a hospice-ban. In.: Kharón, XV. évf., 1. szám, Borbáth Zsuzsanna (2008): Jelen-lét. Szociális munkásként a haldokló mellett. Kha- Tantárgyért felelıs oktató: Mucsi Georgina Oktató: Mucsi Georgina

14 14 A modul értékelése A modul értékelése két szinten történik. Elsı szintjét az egyes kurzusok jelentik, melyek programja meghatározza az értékelés módját. Második szintjét a modul egészének értékelése jelenti, mely a reflektív tanulás módszertanának megfelelıen, reflektív portfólió alkalmazásával történik.

MA helyi szociálpolitika modul

MA helyi szociálpolitika modul 1 A modul programja A modul kódja A modul neve A modul részletes leírása (45) MA-HSZP MA helyi szociálpolitika modul A modul (és a vele párhuzamos szakirányú továbbképzési szak) azon szakemberek számára

Részletesebben

Reflektív addiktológiai segítés szakirányú továbbképzési szak

Reflektív addiktológiai segítés szakirányú továbbképzési szak Reflektív addiktológiai segítés szakirányú továbbképzési szak SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI KÉRELME Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 2012. 1 Reflektív addiktológiai segítés szakirányú továbbképzési

Részletesebben

A modul programja. BA készségfejlesztés modul. A modul részletes leírása

A modul programja. BA készségfejlesztés modul. A modul részletes leírása 1 A modul programja A modul kódja A modul neve A modul részletes leírása (23) BA-KF BA készségfejlesztés modul A modul a Szociális munka BA szak hét készségfejlesztı kurzusát szervezi egyetlen modulba.

Részletesebben

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat.

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat. Tisztelt Látogató! E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat. Kérjük, hogy a dokumentumra való hivatkozást megelőzően az ÁNTSZ központi (www.antsz.hu),

Részletesebben

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE Készítették: Bugarszki Zsolt Gordos Erika Marketti Judit Szerkesztette:

Részletesebben

KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA

KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA A kérelmezı intézmény a Szent István Egyetem A kérelem címzettje: az oktatási miniszter A véleményezı: a Magyar Akkreditációs Bizottság 2005. április

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Városfejlesztési társadalmi tanácsadó szakirányú továbbképzési szak SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI KÉRELME Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 2012. 1 Városfejlesztési társadalmi tanácsadó szakirányú

Részletesebben

Óratípus: Elıadás: X Szeminárium: X. Elıtanulmányi feltétel: -

Óratípus: Elıadás: X Szeminárium: X. Elıtanulmányi feltétel: - ALAPOZÓ TÖRZSTÁRGYAK Tantárgy neve: Kognitív pszichológiai mesterkurzus 4 Elıadás: X +3 A tárgy célja: a modern kísérleti pszichológia, ennek vezetı irányzatának, a kognitív pszichológia szemléletének,

Részletesebben

Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Társadalomismeret Tantárgy kódja CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.)

Részletesebben

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Társadalomismeret CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős

Részletesebben

Komplex szociális szolgáltatások szakirányú továbbképzési szak SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI KÉRELME. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

Komplex szociális szolgáltatások szakirányú továbbképzési szak SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI KÉRELME. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Komplex szociális szolgáltatások szakirányú továbbképzési szak SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI KÉRELME Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 2012. 1 Komplex szociális szolgáltatások szakirányú továbbképzési

Részletesebben

V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK. TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve

V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK. TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK TANTÁRGYLEÍRÁS Személyiségfejlesztő tréning Tantárgy kódja MH 1101 Kreditpont 5 Féléves kontakt óraszám 16 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika

Részletesebben

K o m p l e x z á r ó v i z s g a t é m a k ö r ö k P T E B T K SZOCIÁLIS MUNKA MESTERSZAK

K o m p l e x z á r ó v i z s g a t é m a k ö r ö k P T E B T K SZOCIÁLIS MUNKA MESTERSZAK 1 1. A szociális munka fogalma, szakmai koncepciója Compton, B. R. Galaway, B.: A szociális munka természete; In: A szociális munka elmélete és gyakorlata, 1. kötet, Semmelweis Kiadó, Budapest, 1996.,

Részletesebben

A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok

A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok Bevezetés Mielőtt a tehetséggondozásra felkészítő pedagógusképzés

Részletesebben

Mentálhigiéné és segítő hivatás

Mentálhigiéné és segítő hivatás Mentálhigiéné és segítő hivatás MENTÁLHIGIÉNÉ ÉS SEGÍTŐ HIVATÁS Fejezetek az elmélet és a gyakorlat területeiről PANNÓNIA KÖNYVEK TÁMOP 4.2.2/B-10/1-2010-0029 Tudományos képzés műhelyeinek támogatása

Részletesebben

A képességek alapján történı diagnosztikai eljárás és protokoll a foglalkozási rehabilitáció területén

A képességek alapján történı diagnosztikai eljárás és protokoll a foglalkozási rehabilitáció területén A képességek alapján történı diagnosztikai eljárás és protokoll a foglalkozási rehabilitáció területén Módszertani kézikönyv 2006 Somogy Megyei Munkaügyi Központ Szociális és Munkaügyi Minisztérium A képességek

Részletesebben

8.2.2. Pszichológia mesterképzési szak (klinikai- és egészségpszichológia szakirány) tantárgytematikái

8.2.2. Pszichológia mesterképzési szak (klinikai- és egészségpszichológia szakirány) tantárgytematikái 8... Pszichológia mesterképzési szak (klinikai- és egészségpszichológia szakirány) tantárgytematikái * A csillag (*) erős előfeltételeket jelöl, melyek az adott tanegység felvételének feltételei (míg a

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot.

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot. A nevelés történeti alapjai CGB1101 Meghirdetés féléve 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár SP A hallgatók megismertetése

Részletesebben

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI (BACHELOR) SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI (BACHELOR) SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI (BACHELOR) SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA NAGYKŐRÖS 01 TK601 TANULÁSMÓDSZERTAN jelentkezési előfeltétel 1 0 A tantárgy célja,

Részletesebben

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE FSZH Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet Addiktológiai Szakértői Munkacsoport Budapest, 2008. TARTALOM: A közösség fogalma A közösségi ellátás

Részletesebben

1. Képzési és kimeneti követelmények

1. Képzési és kimeneti követelmények integratív mentálhigiéné szakirányú továbbképzési szak létesítésére irányuló kérelem (10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet 6. -a alapján) 1 1. Képzési és kimeneti követelmények 1.1. A szakirányú továbbképzés

Részletesebben

A téma aktualitása. In.: Pedagógusképzés, 3 (32), 2005/2. 23-40.o. követelményeiről.

A téma aktualitása. In.: Pedagógusképzés, 3 (32), 2005/2. 23-40.o. követelményeiről. A segítő szakmák pszichológiai képzésének mai helyzete és megújítási lehetőségeik a modern szakirodalmak és módszerek tükrében. Ajánlás. Készítette: dr. Ritter Andrea A téma aktualitása Gáspár Mihály és

Részletesebben

Iskolánk Pedagógiai Programja

Iskolánk Pedagógiai Programja Iskolánk Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék I. Alapító Okirat II. Arculatterv III. Az iskola hagyományai IV. Az irányítás rendszere V. Személyi feltételek VI. Tárgyi feltételek VII. Kapcsolatrendszer

Részletesebben

TÁMOP 5.4.10. 12/1-2012-0001 Szociális képzési rendszerek modernizációja

TÁMOP 5.4.10. 12/1-2012-0001 Szociális képzési rendszerek modernizációja TÁMOP 5.4.10. 12/1-2012-0001 Szociális képzési rendszerek modernizációja 9/2000. ( VIII.4.) SZCSM rendeletben meghatározott ellátotti területekre kifejlesztett képzési programok kivonata Ellátotti terület:

Részletesebben

KIS TIGRIS GIMNÁZIUM ÉS SZAKISKOLA. Pedagógiai program

KIS TIGRIS GIMNÁZIUM ÉS SZAKISKOLA. Pedagógiai program KIS TIGRIS GIMNÁZIUM ÉS SZAKISKOLA Pedagógiai program Nevelési program 1. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka világnézeti és pedagógiai alapelvei: Iskolánk neve, a kis tigris azokra a keleti országokra

Részletesebben

Módszertan A tanári mesterség alapjai c.tárgyból Kooperatív technikák felhasználásával

Módszertan A tanári mesterség alapjai c.tárgyból Kooperatív technikák felhasználásával Módszertan A tanári mesterség alapjai c.tárgyból Kooperatív technikák felhasználásával Készült: A Gyır-Sopron-Moson megyei Pedagógiai Intézettel együttmőködve A TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0006 Összeállította:

Részletesebben

B. Erdõs Márta. A nyelvben élõ kapcsolat

B. Erdõs Márta. A nyelvben élõ kapcsolat B. Erdõs Márta A nyelvben élõ kapcsolat KOMMUNIKÁCIÓKUTATÁS A sorozat megjelent kötetei: Hamp Gábor: Kölcsönös tudás Havasréti József: Alternatív regiszterek B. Erdõs Márta A NYELVBEN ÉLÕ KAPCSOLAT Egy

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2006

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2006 DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2006 A szociális munka alapképzés Nyíregyházán 1990-ben indult az általános szociális munkás képzés. A képzés indítása

Részletesebben

FEHÉRNÉ DOMOKOS ILDIKÓ TANÁCSADÁS, KONZULTÁCIÓ A FIATAL FELNŐTT KOROSZTÁLY SZÁMÁRA A TANÁCSADÓ ÉS KONZULTÁCIÓS KÖZPONTOK LÉTREHOZÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE

FEHÉRNÉ DOMOKOS ILDIKÓ TANÁCSADÁS, KONZULTÁCIÓ A FIATAL FELNŐTT KOROSZTÁLY SZÁMÁRA A TANÁCSADÓ ÉS KONZULTÁCIÓS KÖZPONTOK LÉTREHOZÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Egészségbiztosítási Intézet Szociális Munka Tanszék Egészségügyi Szociális Munka mesterképzési szak Levelező munkarend FEHÉRNÉ DOMOKOS ILDIKÓ TANÁCSADÁS, KONZULTÁCIÓ

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Gyógypedagógiai és gyógypedagógiai pszichológiai alapismeretek Tantárgy kódja INM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) -

Részletesebben