A modul programja. A modul részletes leírása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A modul programja. A modul részletes leírása"

Átírás

1 1 A modul programja A modul kódja A modul neve A modul részletes leírása (41) MA-KRIZ MA krizeológia modul A modul a projekt által kidolgozott innovatív megoldás részét képezi. A fejlesztés egyik alapvetı célja az volt, hogy a szociális képzések a jelenleginél szorosabban szervezıdjenek rendszerré. A rendszer-jelleg erısítésének a projekt keretében alkalmazott eszközei a következık: - a képzési filozófiák és módszerek összehangolása - a rendszer elemei közötti kapcsolatok erısítése - a tanulás tervezésének támogatása A rendszer elemei között új típusú kapcsolat jön létre azáltal, hogy (részben vagy egészben) azonos modulok találhatók a különbözı képzési szinteken, illetve formákban. A megszerzett kreditek beszámításának lehetısége eddig is rendelkezésre állt, amit a validáció nem túl régen bevezetett eljárása tovább szélesített. A projekt által alkalmazott megoldás újdonságtartalma abban van, hogy a sajátos ismereteket, illetve készségeket képviselı képzések (modulok) alapvetı elemei már egy elızı képzési szakaszban is jelen vannak. A valamely szakmai irányt választó hallgató tudatosan tervezheti úgy a képzését, hogy az elsı szakaszban megszerzett kreditjeire ráépülhessen a következı képzési szakasz. A projektben létrehozott kapcsolatok jellegzetes formája az, melyben a hallgató a mesterképzési szakon megkezdi egy speciális modul tanulását, mellyel egyrészt teljesíti az MA szak kreditjeit, másrészt egyidejőleg teljesíti egy szakirányú továbbképzési szak kreditjeit. A szakirányú továbbképzési szak befejezéséhez további tanulmányok szükségesek, de az MA szak speciális moduljának és a szakirányú továbbképzésnek az egymásra épülése megkönnyíti a tanulás tervezését és megvalósítását. Az egymásra épülı speciális területek egyike a krizeológia. A Szociális munka mesterképzési szak megfelelı modulját (41) MA-KRIZ - MA krizeológia modul teljesítı hallgató e teljesítményével részben teljesíti a Pszichoszociális krízistanácsadó szakirányú továbbképzési szak követelményeit, és ott folytathatja a tanulmányait.

2 2 A krízistanácsadás az a terület, ahol a szakmai protokollokat a szakember személyes reflexiókkal és kreatív hozzáállással egészíti ki. Ez a reflektív-kreatív hozzáállás magából az elméleti modellbıl és az ennek alapján formálódó gyakorlatból következik: krízishelyzet alatt olyan problémahelyzetet értünk, amelynek megoldása a személy számára mindennél fontosabb, a helyzet elkerülhetetlen, ugyanakkor a problémamegoldáshoz szükséges felkészültségek hiányoznak. Ebbe a helyzetbe a szakember az empowermentmegközelítést elfogadva lép be: azaz nem kínál kész megoldásokat, hanem abban segíti kliensét, hogy az megtalálja az önmaga számára optimális megoldást. Így tehát a krízishelyzet kliens és segítı közös, közösen értelmezett és reflektált tanulási folyamatává válik. Optimális esetben a klienst új felkészültségei egy magasabb fejlıdési szintre juttatják. A pszichoszociális krízistanácsadó szakirányú továbbképzési szak egy olyan új szakértıi kör felkészítését tőzi ki célul, amely képes a különbözı társadalmi színtereken - oktatási, egészségügyi, szociális szektorban - megjelenı kríziseket felismerni, kezelni ill. menedzselni, így a megfelelı szociális vagy egészségügyi szolgáltatáshoz delegálni, a különbözı segítı folyamatokat koordinálni. A mesterképzési szak speciális modulja ennek a célnak részbeni megvalósítására irányul; a mesterszakot végzı szociális szakembert felkészíti a saját szakmai kompetenciáján belül a krízissel történı foglalkozásra, másrészt biztosítja a szakirányú továbbképzési szak kreditjeinek részbeni teljesítését. A modul tartalma A modul tartalma igazodik a Szociális munka mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményeihez, valamint a szaknak a Pécsi Tudományegyetemen érvényes tantervéhez. Másrészt figyelembe veszi a projekt keretében kidolgozott, és az Oktatási Hivatal által nyilvántartásba vett szakirányú továbbképzés programját és követelményeit. A modul 5 tantárgyelembıl áll, összes kreditértéke 10 kredit: SMNM0601 A kommunikációelmélet alapkérdései 2k SMNM1202 Krízisintervenció 2k SMNM16 Pszichopatológia 2k SMNM1101 Korszerő módszerek a pszichiátriai- és szenvedélybetegek ellátásában 2k SMNM Szociális munka a hospice-palliatív ellátásban 2k

3 3 A modulhoz kapcsolódó további tantárgyelemek: SMNM0701 Szociális ellátások 3k SMNM1201 Szociális munka etikai kérdései 2k SKNM0301 Mentálhigiéné 3k A modul filozófiája A modul a mesterképzési szakra jellemzı kompetenciák határai között, és a modul terjedelmi keretei között készíti fel a hallgatót a krízisek szociális szakemberként történı kezelésére. Napjainkban a krízisintervenció elsısorban az egészségügy, azon belül is a pszichiátria keretei között történik, ez azonban számos - sokszor nehezen átlátható és megoldható - problémával jár együtt. Elsıként a lélektani krízis alapvetıen szociális, egzisztenciát érintı természete és az egészségügy medicinális megközelítése közti paradigmális különbséget szükséges kiemelni. A segítı-gyógyító rendszerek napjainkban is gyakorta betegségmodellen alapuló szolgáltatást mőködtetnek: jól körülírt tünetek segítségével diagnosztizálható kórképek kezelésére fókuszálnak, így kevésbé kerül elıtérbe a szolgáltatásokat optimális esetben meghatározó holisztikus - pszichoszociális megközelítés. A modul a következı kompetenciák részbeni kialakítását teszi lehetıvé: Elsajátítandó kompetenciák: A hallgatók pszichoszociális krízishelyzetek professzionális segítıivé válnak. A képzés kompetenciát nyújt: krízishelyzetek azonosítására; krízisben lévı személyek azonosítására; krízisben lévı személyekkel való szakszerő törıdés, szupervízió melletti krízisintervenció megvalósítására; krízisintervenciós team-tevékenység végzésére; krízisintervenciós folyamatok megtervezésére és szakszerő kezelésére; krízismenedzsment irányítására; válság- és katasztrófahelyzetek kezelésének elısegítésére; katasztrófahelyzetek kezelésének team-munkában történı kezelésére;

4 4 válságkommunikáció megvalósítására; egészségügyi és szociális szolgáltatások szervezésére; informális (intézményrendszeren kívüli) közösségi támogató rendszerek fejlesztésére és krízishelyzetekben történı hasznosítására. A képzésen végzettek ismerik: a lélektani krízis jelenségét; a szociális krízishelyzet jelenségét; a kríziskutatások eredményeit; az öndestruktív viselkedésformák és a pszichoszociális krízis összefüggéseit; ezen belül különösen a szuicidológiai kutatások legfontosabb eredményeit; a szociális és egészségügyi intézmény- és szolgáltatásrendszert; az elérhetı egészségügyi és szociális szolgáltatási és támogatási formákat. A képzésen végzettek alkalmasak: válságban lévı személyek professzionális támogatására ; akut krízisintervenciós munka végzésére; katasztrófahelyzetek-kezelésében való szakszerő közremőködésre, azok irányítására; a kliensek segítıi rendszerekbe való delegálására; krízisre szakosodott segítıi rendszerek megtervezésében, mőködtetésében való együttmőködésre; saját szakmai tevékenységük folyamatos fejlesztésére (reflektív praxis). A szakképzettség gyakorlásához szükséges adottságok és készségek: magas szintő empátiás készség; individuális és szociális érzékenység; stressz-tőrı képesség; szelf-reflektivitás; jó problémamegoldó készség; alkalmasság team munkára; fejlett kommunikációs készség. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: családok átmeneti otthona

5 5 hajléktalan-ellátórendszer kórházi szociális munka hospice és palliatív ellátások katasztrófavédelem családsegítés gyermekvédelmi alapszolgáltatások általános rendszere gyermekvédelmi szakellátások komplex rendszere iskolai szociális munka (gyermek és ifjúságvédelmi felelısök) közösségi szociális munka egyházi keretek között végzett lelkipásztori, ill. segítıi tevékenység. A modul módszertana A krízisben lévık ellátása során megjelenı problémák megoldásában segítséget nyújt, ha a hagyományos medicinális modell helyett krízisparadigmában gondolkodunk. A szemléletváltás nehézsége abban rejlik, hogy a krízisben lévı személlyel való találkozás alapvetıen más megközelítést igényel, mint az egyre inkább szolgáltatássá váló, elidegenítıen technicizálódó orvos-beteg kapcsolatban megszokott. A lélektani krízis pszichés jellemzıi sajátos kommunikációs változásokban jelennek meg, hiszen a krízis kommunikációjában mindig tetten érhetı a kommunikáció krízise is. Ezek ismerete elengedhetetlen a krízisállapot felismerésében és kezelésében. A lélektani krízis felismerése és kezelése nagy kihívást jelent a segítıknek, ezért nélkülözhetetlen a modern krízisparadigmán alapuló gondolkodás elsajátítása, valamint a krízis pszichológiai szabályszerőségeinek, lefolyásának és kommunikációs jellemzıinek ismerete is. Célunk az ún. reflektív kompetencia, mint a professzionális fejlıdés lehetıségének és szükségességének felvillantása: ezen a szinten a szakember nem csupán azt tudja, mit kell tenni, de azt is, hogy ezt pontosan mi célból, és miképpen teszi. Mi a segítés személyes jelentısége önmaga számára? Alkalmanként képes rá, hogy az egyedi, változó helyzetekre különleges kreativitással válaszoljon. Módszerek: kritikai diskurzus, Bohm-féle dialógus, reflektív napló, reflektív csoportgyakorlatok.

6 6 A modul tananyaga Kommunikációelmélet Kredit: 2 Elıadás Szeminárium Gyakorlat Félévek száma: 1 Óraszám: 10 Értékelés: Szigorlat Kollokvium Tantárgy leírása: Gyakorlati jegy A kurzus célja, hogy a hallgató számára átfogó ismereteket biztosítson a társadalmi kommunikáció egyes, a krízistanácsadás területén releváns témáiról és elméleteirıl (különösen: az interaktív és a participációs elméletrıl). A közéleti és a kultúraközi kommunikációról való ismeretek a tágabb, makro szintő közeget, míg az intézményi színtérre jellemzı sajátosságok a segítı kapcsolat közvetlen kontextusát jelentik. A segítı beszélgetés bármely formájának késıbbi gyakorlásához, valamint a közösségekkel végzett sokrétő munkához elengedhetetlen az egyes kommunikációs médiumok eltérı jellegzetességeinek, kapcsolatra gyakorolt hatásának, valamint az ezek révén elérhetı intervenciós lehetıségeknek a bemutatása. A személyközi kommunikáció terén a fontosabb, tárgyalásra kerülı témák a követezıek: a kommunikáció axiómái, a kontroll és affiliáció kifejezésének lehetıségei, a nonverbális és verbális kommunikációs csatornák egymáshoz való viszonya, utóbbival összefüggésben a nyelv kapcsolatépítı szerepe, valamint a terápiás dialógust facilitáló kommunikációs-kapcsolati tényezık. Ezek az ismeretek felkészítik a hallgatót rendszerszemlélető, reflektív gondolkodás gyakorlására, és megfelelı alapokat jelentenek a segítı beszélgetés módszereinek elsajátításához, valamint a kommunikáció participációs elméletével összhangban lévı szociális konstrukcionista terápiás megközelítés elméleti alapjainak megértéséhez.

7 7 Kötelezı olvasmányok: B. Erdıs, M.: A nyelvben élı kapcsolat. Typotex, Budapest, Buda, B.: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerőségei. Animula, Budapest, Csermely, P.: A rejtett hálózatok ereje. Hogyan stabilizálják a gyenge kapcsolatok a világot? Természet Világa, április Griffin, E.: Bevezetés a kommunikációelméletbe. (Kötelezı a , , , , valamint oldal) Kézdi, B.(2003): A kulturális pszichológia hozzájárulása a szuicidológia diszkurzív paradigmájának kialakulásához. in: Kállai, J., Kézdi, B.(szerk.) Új távlatok a klinikai pszichológiában. Új Mandátum, Budapest Ajánlott olvasmányok: Seltzer, M, Seltzer, W., Homb, N., Midstigen, P.(2001) Eposz, közös szövegalkotás és kívülállóság. Pszichoterápia, X. évf Anderson, H., Goolishian, H., A.(1988): Human Systems as Lingusitic Systems: Preliminary and Evoloving Ideas about the Implications for Clinical Theory. Family Tantárgyért felelıs oktató: B. Erdıs Márta, habil dr. Oktató: B. Erdıs Márta, habil dr Krizeológia I. Általános elméletek Kredit: 3 Elıadás Szeminárium Gyakorlat Félévek száma: 1 Óraszám: 10 Értékelés: Szigorlat Kollokvium Tantárgy leírása: Gyakorlati jegy A kurzus célja, hogy a hallgató számára átfogó ismereteket biztosítson a pszichoszociális krízisrıl: az elmélet korai elızményeirıl, a modernkori kríziskoncepció létrejöttének társadalmi-kulturális kontextusáról. A hallgató megismeri az eredeti, Caplan nevéhez főzıdı, az akcidentális krízisekre vonatkozó elgondolásokat, valamint ezek gazdagodását, kiteljesedését más elmélet-alkotók, különösen Erik Erikson munkássága révén. A kurzus során áttekintjük a késımodern fejleményeket, irányokat, így a modell specifikus alkalmazási lehetıségeit és relevanciáját a közösségi ellátásokban és a közösségi mentálhigiéné és a pozitív pszichológia számos színterén. Emellett tárgyaljuk kríziskoncepció hatását arra a módra, ahogyan az élethosszig tartó emberi fejlıdést, az

8 8 életút során adódó problémák és változások tematizálását és kezelését koncipiáljuk. A hallgató elsajátítja a pszichoszociális krízis ismérveit, az egyes modellek szerinti szakaszait, a krízis lehetséges kimeneteleit, különös tekintettel a krízisek személyiségfejlıdésben játszott szerepére. Kötelezı olvasmányok: Csürke, J, Vörös, V., Osváth, P., Árkovits, A. (2009) Mindennapi kríziseink. A lélektani krízis és a krízisintervenció kézikönyve (különösen 1-9; 29-47; ; ) Oriold, Budapest B. Erdıs Márta: A nyelvben élı kapcsolat. Typotex, Budapest, Erikson, E.: A fiatal Luther és más írások. Gondolat, Bp., Telkes, J: Válság, változás, változtatás. A kríziskoncepció jelentısége a mentálhigiénés gyakorlatban. In: Gerevich, J. (szerk.) Közösségi mentálhigiéné. Gondolat, Bp Watzlawick, P., Weakland, J.H., Fisch, R. (1990): Változás. A problémák keletkezésének és megoldásának elvei. Gondolat, Budapest. Ajánlott olvasmányok: R. A. Neimeyer J. D. Raskin (2000): Constructions of Disorder. APA, Washington Tantárgyért felelıs oktató: B. Erdıs Márta, habil dr. Oktató: B. Erdıs Márta, habil dr Krizeológia II. (Családi krízisek, Házasdsági és párkapcsolati krízisek) Kredit: 3 Elıadás Szeminárium Gyakorlat Félévek száma: 1 Óraszám: 10 Értékelés: Szigorlat Kollokvium Tantárgy leírása: A tantárgy célja a családról, annak struktúrájáról Gyakorlati és jegy mőködésérıl szóló pszichológia tudás elmélyítése és a családi konzultáció kommunikatív összetevıivel, eszközeivel kapcsolatos kompetenciák rendszerelvő szemléleti keretben történı fejlesztése, különös tekintettel a fıbb tanácsadási, esetmenedzselési beavatkozási

9 9 formákra. Kompetenciák: A hallgató megismeri a családokkal végzett konzultációs technikákat, terápiás stratégiákat, a technikai alkalmazások elméleti hátterét, a konzultáció és terápia indikációit és kontraindikációit. A rendszerszemlélet, mint tudományos paradigma alkalmazásával képessé válik a segítséget kérı családokra, mint élı, nyitott rendszerekre tekinteni és adekvát intervenciós technikákat alkalmazni. A szociális konstruktivista modellek (a megoldásközpontú, a kollaboratív és a narratív terápiák) ismertetése a hallgatók tájékozottságát és új módszerekre való nyitottságát hivatott növelni. Kötelezı olvasmányok: A családsegítés elmélete és gyakorlata. Szöveggyőjtemény Szerk.: Feuer Mária Akadémiai Kiadó, Bp ( oldalak) Bagdy Emıke: Családi szocializáció és személyiségzavarok Nemzeti Tankönyvkiadó Bp. évszám nélkül ( oldalak) Család- pszichiátria- terápia Szerk.: Koltai Mária Medicina Könyvkiadó Rt., Bp ( oldalak) Goldenberg, H. I.: Áttekintés a családról II. kötet, és a III. kötetben a oldalak Ajánlott olvasmányok: Barnes, Gill Gorell (1991): Családterápia, gondozás. Mérei Ferenc Mentálhigiénés Szolgálat, Budapest. Berg, Insoo Kim (1995): Konzultáció sokproblémás családokkal. Animula, Budapest. Tantárgyért felelıs oktató: Mándi Nikoletta Oktató: Mándi Nikoletta Pszichiátria, pszichopatológia Kredit: 3 Elıadás Szeminárium Gyakorlat Félévek száma: 1 Óraszám: 10 Értékelés: Szigorlat Kollokvium Gyakorlati jegy

10 10 Tantárgy leírása: A tantárgy célja az, hogy felkészítse a leendı szociális munkást az egyének és családtagok viselkedését és kapcsolatait nagymértékben befolyásoló pszichiátriai zavarok felismerésére és olyan személyes, illetve szakmai kommunikáció kialakítására, amely az ilyen zavarokkal küszködı kliensekkel kapcsolatos munkához szükséges. A tantárgy egyaránt magában foglalja az egyes lelki jelenségek kóros változatainak és a fıbb pszichiátriai zavarok sajátosságainak, jellemzıinek témakörét. A pszichopatológiai modellek és osztályozások tükrében tárgyalja a pszichiátriai zavarok társadalmi vonatkozásait, a társadalmi és társas tényezık funkcióját, s a társadalom szerepét a pszichiátriai zavarok kezelésében. A hagyományos biológiai-vulnerabilitást és személyiségfejlıdési zavarokat hangsúlyozó elméletek mellett kiemelt figyelmet kapnak a pszichoszociális, szociokulturális, családpatológiai és deviancia modellek. A tárgy segítséget kíván nyújtani továbbá a pszichiátriai betegeket ellátó intézményrendszerében történı eligazodáshoz, továbbá a betegellátási modellek megismerése révén lehetıség kínálkozik a krízishelyzetekben történı segítségnyújtáshoz alkalmazott ellátási protokollok feltérképezésére. Kötelezı olvasmányok: Kelemen Gábor, Csákiné Király Lívia (2004): Pszichiátriai és szenvedélybetegek szociális ellátása. Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, Budapest. Füredi János (1998): A pszichiátria magyar kézikönyve, Medicina könyvkiadó, Budapest. Tringer László (1999): A pszichiátria tankönyve, Semmelweis Kiadó, Budapest. A lélek betegségei. Osiris, Budapest, 2005 Ajánlott olvasmányok: Horváth Szabolcs (2000): Pszichiátriai betegek rehabilitációjának intézményes formái. In: A rehabilitáció gyakorlata (szerk.: Huszár Ilona, Kullmann Lajos, Tringer László) Medicina, Budapest Irinyi Tamás (2000): Pszichiátriai szakápolástan. Medicina Könyvkiadó, Budapest. Tantárgyért felelıs oktató: Prof. Dr. Kelemen Gábor Oktató: Prof. Dr. Kelemen Gábor

11 11 Öndestruktív mintázatok: addiktológia és szuicidológia Kredit: 3 Elıadás Szeminárium Gyakorlat Félévek száma: 1 Óraszám: 10 Értékelés: Szigorlat Kollokvium Tantárgy leírása: Gyakorlati jegy A tárgy célkitőzése a hallgatók ismereteinek megalapozása és kibıvítése az öndestruktív mintázatok témakörében, így a szenvedélybetegségek és az öngyilkosság témakörének részletes és reflektív feldolgozása révén. A tantárgy érinteni kívánja a következı témaköröket: aktuális kábítószerhelyzet és öngyilkossági statisztika bemutatása. A szenvedélybetegség kialakulása, bio-pszichoszociális háttere, a drogok, használatuk, felismerhetıségük; a viselkedéses addikciók. A tárgy további célja, hogy az addiktív személy szubjektív világáról, a szenvedélybetegség igazi természetérıl, a drogfogyasztó magatartásról, és az ennek következtében kialakuló viselkedésrıl nyújtson általános ismereteket. Az addiktológiai kezelıhálózat bemutatása: elsıdleges, másodlagos, harmadlagos prevenció. Intézmények és programok bemutatása, amelyek mőködnek az addiktológiai betegek kezelésében. Terápiás közösségek és önsegítı csoportok. Segítık szerepe a szenvedélybetegség kezelésében és a szenvedélybetegek gondozásában. Az addiktológiai konzultáció szerepe a drogfogyasztók körében: attitőd és segítıi technikák. Az öngyilkosság jelenségvilága. Hazai és nemzetközi öngyilkosság-kutatási trendek és fontosabb eredmények. Szociológiai, pszichológiai, pszichiátriai elméletek. Diszkurzív szuicidológia. Az öngyilkosság-megelızésének kérdései és az integratív szemlélető komplex kezelés.

12 12 Kötelezı olvasmányok: Kelemen Gábor (2001): A Szenvedélybetegség, család, pszichoterápia. Pro Pannonia Kiadó Alapítvány, Pécs Rácz József (1999): Addiktológia. Tünettan és intervenció HIETE. Bp. Buda, B. (2001): Az öngyilkosság. Orvosi és társadalomtudományi tanulmányok. Animula. Budapest. Kézdi, B. (1995): A negatív kód. Pannónia Kiadó. Pécs. Fekete, S. - Osváth, P. (2004): Az öngyilkosság - Az örökléstıl a kultúráig. Pro Pannónia Kiadói Alapítvány. Pécs. Mindennapi kríziseink. A lélektani krízis és a krízisintervenció kézikönyve. (Szerk.: Csürke, J. - Vörös, V. - Osváth, P. - Árkovits, A.) Lélekben Otthon Könyvek. Budapest Ajánlott olvasmányok: Balikó, M. (1990): Telepszichofon (Öngyilkosság-megelızés lehetıségei telefonon át). Tantárgyért felelıs oktató: Prof. Dr. Kelemen Gábor Oktató: Dr. Csürke József, Molnár Dániel A gyásztanácsadás alapjai Hospice, palliatív ellátások Kredit: 3 Elıadás Szeminárium Gyakorlat Félévek száma: 1 Óraszám: 10 Értékelés: Szigorlat Kollokvium Gyakorlati jegy

13 13 Tantárgy leírása: A kurzus célja a hallgatók megismertetése a krízistanácsadók szerepével a gyásztanácsadásban, ill. a hospice-palliatív ellátásban. A fı hangsúly a hospice filozófiájának és az ellátás megvalósulásának bemutatására helyezıdik, elmélet és esetismertetések segítségével. Fontosabb tárgyalt témakörök: Hospice, mint a pszichoszociális segítés egyik színtere; A krízistanácsadó helye és szerepe a hospice-palliatív ellátásban; A veszteség elıtti idıszakból a veszteséget követı idıszakba vezetı út; A haldokló betegekkel foglalkozó szociális és egészségügyi szakemberek változó szerepe; Az elıre látható és a váratlan halál; a gyász; A haldokló betegek hozzátartozóinak szükségletei; a gyászoló betegtársak támogatása; Rossz hír közlése telefonon, kommunikáció; Kötelezı olvasmányok: Dr. Gergelyné Dr. Tóth Éva (2009): Szasz - Ewing - kór a young korban. AD LIBRUM, Budapest Huemer Werner (2010): Segítıként a halálos ágynál. Grál-Világa Magyarországi Alapítvány, Budapest Polcz Alaine (2008): Nem trappolok tovább. Jelenkor Kiadó, Budapest Singer Magdolna (2010): Vigasztalódás a gyászban. Jaffa Kiadó, Budapest Ajánlott olvasmányok: Gyukits György és Keresztes Cecília (2002): Szociális munka egy palliatív terápiában részesülı daganatos beteggel. In: Cseri Péter (szerk.): Segítségnyújtás a végeken. Magyar Hospice-Palliatív Egyesület, Mucsi Georgina (2011): Szociális munka a hospice-ban. In.: Kharón, XV. évf., 1. szám, Borbáth Zsuzsanna (2008): Jelen-lét. Szociális munkásként a haldokló mellett. Kha- Tantárgyért felelıs oktató: Mucsi Georgina Oktató: Mucsi Georgina

14 14 A modul értékelése A modul értékelése két szinten történik. Elsı szintjét az egyes kurzusok jelentik, melyek programja meghatározza az értékelés módját. Második szintjét a modul egészének értékelése jelenti, mely a reflektív tanulás módszertanának megfelelıen, reflektív portfólió alkalmazásával történik.

Reflektív pszichoszociális krízistanácsadó szakirányú továbbképzési szak

Reflektív pszichoszociális krízistanácsadó szakirányú továbbképzési szak 1 A modul programja modul kódja modul neve (51) SZT-KRIZ Reflektív pszichoszociális krízistanácsadó szakirányú továbbképzési szak modul részletes leírása A modul a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX.

Részletesebben

BA addiktológiai komplex modul

BA addiktológiai komplex modul 1 A modul programja A modul kódja A modul neve A modul részletes leírása (22) BA-KM-ADD BA addiktológiai komplex modul A PTE szociális munkás képzésében a Komplex modulok a tanterv olyan, kötelezıen választandó

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program

4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program 4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program Kurzusvezetö és kurzuscím 4101-K A magatartás modellezése neurokémiája és gyógyszeres befolyásolása. (magyar) (Dr. Bagdy György)

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Vállalati válságkezelés

Vállalati válságkezelés Pénzügy mesterszak Nappali tagozat Tantárgyi útmutató Vállalati válságkezelés 2013/2014. I. félév Tantárgy megnevezése: Vállalati válságkezelés Tantárgy kódja: Tanterv szerinti óraszám: 4+0 Elıtanulmányi

Részletesebben

Városfejlesztési társadalmi tanácsadó szakirányú továbbképzési szak

Városfejlesztési társadalmi tanácsadó szakirányú továbbképzési szak 1 A modul programja A modul kódja A modul neve A modul részletes leírása (53) SZT- VTT Városfejlesztési társadalmi tanácsadó szakirányú továbbképzési szak A modul a felsıoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX.

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

A modul programja. A modul kódja A modul neve. (531) SZT-E-URB Postgraduate certificate program Specialization in urban social development

A modul programja. A modul kódja A modul neve. (531) SZT-E-URB Postgraduate certificate program Specialization in urban social development 1 A modul programja A modul kódja A modul neve A modul részletes leírása (531) SZT-E-URB Postgraduate certificate program Specialization in urban social development A modul a felsıoktatásról szóló 2005.

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Nagy Edit főiskolai docens Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus AK Zárthelyi dolgozat írása az

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz kar 1.3 Intézet Magyar Földrajzi Intézet 1.4 Szakterület Földrajz 1.5 Képzési

Részletesebben

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Prezentációs és íráskészségfejlesztés

Részletesebben

GYERMEKREHABILITÁCIÓS SZAKGYÓGYTORNÁSZ

GYERMEKREHABILITÁCIÓS SZAKGYÓGYTORNÁSZ MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FİISKOLAI KAR GYERMEKREHABILITÁCIÓS SZAKGYÓGYTORNÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 2009. Miskolc GYERMEKREHABILITÁCIÓS SZAKGYÓGYTORNÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy elzése Terepfeldolgozó 2. Tantárgy oktatójának Almásy Judit nappali tagozaton 4 tanóra/ hét óraadó tanár, szupervízor A megbeszélések kiscsoportos formában, egy szemeszter keretében zajlanak.

Részletesebben

REFLEKTÍV PSZICHOSZOCIÁLIS KRÍZISTANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI KÉRELME

REFLEKTÍV PSZICHOSZOCIÁLIS KRÍZISTANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI KÉRELME REFLEKTÍV PSZICHOSZOCIÁLIS KRÍZISTANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI KÉRELME Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 2012. 1 Pszichoszociális krízistanácsadó szakirányú

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak Osztálymenedzsment A tantárgy típusa DF DD DS DC x II. Tantárgy felépítése

Részletesebben

A modul programja. A modul részletes leírása

A modul programja. A modul részletes leírása 1 A modul programja A modul kódja A modul neve A modul részletes leírása (42) MA-ADD MA addiktológia modul A modul a projekt által kidolgozott innovatív megoldás részét képezi. A fejlesztés egyik alapvetı

Részletesebben

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar - Tanárképző Intézet Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tantárgy megnevezése Beveztés a pszichológiába

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz I. évfolyam GM+PSZ szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti kommunikáció Tanszék: Vállalkozás és

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CGB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

1. blokk. 30 perc. 2. blokk. 30 perc. 3. blokk. 90 perc. 4. blokk. 90 perc. Beiktatott szünetek. ( open space ): 60 perc

1. blokk. 30 perc. 2. blokk. 30 perc. 3. blokk. 90 perc. 4. blokk. 90 perc. Beiktatott szünetek. ( open space ): 60 perc A Revita Alapítvány szakmai mőhelysorozatának tematikája A program címe: DISKURZUS A tartósan munka nélkül lévı emberek foglalkoztathatóságának fejlesztését célzó komplex szolgáltatástervezés és -fejlesztés

Részletesebben

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT A tárgy neve: A szociális munka módszertan II. (Csoportokkal és közösségekkel végzett szociális munka) Félévi óraszám: L:10 óra Kreditértéke:4 kredit Helye

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata)

Részletesebben

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Back András 1 I. A Közszolgálati

Részletesebben

2. hét. 3. hét. 4. hét. 5. hét. 6. hét. 7. hét. Regisztrációs hét

2. hét. 3. hét. 4. hét. 5. hét. 6. hét. 7. hét. Regisztrációs hét Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgy megnevezése Tantárgyi program 2012/2013. I. félév Vállalkozástan II. Tantárgy kódja:

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar. Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak TANTERV

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar. Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak TANTERV Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak TANTERV Szakfelelős: Dr. Christián László - 2015 - I. A Szakokleveles magánnyomozó szakirányú

Részletesebben

Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar

Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak 2008 Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Indított szakirányok: - Képzési terület, képzési ág: társadalomtudomány Képzési ciklus: szakirányú

Részletesebben

A szakirányú továbbképzés megnevezése: VÁLTOZÁS- ÉS VÁLSÁGMENEDZSMENT. Jelentkezési feltételek: bármilyen végzettséget adó alapszakon szerzett oklevél

A szakirányú továbbképzés megnevezése: VÁLTOZÁS- ÉS VÁLSÁGMENEDZSMENT. Jelentkezési feltételek: bármilyen végzettséget adó alapszakon szerzett oklevél A szakirányú továbbképzés megnevezése: VÁLTOZÁS- ÉS VÁLSÁGMENEDZSMENT Szakképzettség: változás- és válságmenedzser Képzési terület: gazdaságtudományok Jelentkezési feltételek: bármilyen végzettséget adó

Részletesebben

A felsőoktatás-pedagógiai szakirány

A felsőoktatás-pedagógiai szakirány ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi mesterképzési szak A felsőoktatás-pedagógiai szakirány Tájékoztató anyag (2015.december) Tartalom A szakirány céljai... 2 A képzésben érdekeltek köre...

Részletesebben

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning CB3063 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi kód) - Spanyol Ágnes tanársegéd-gyakornok SP A tréning

Részletesebben

Kognitív viselkedésterápiás konzultáns képzés 1. Megbeszélés 2013. december 17.

Kognitív viselkedésterápiás konzultáns képzés 1. Megbeszélés 2013. december 17. Kognitív viselkedésterápiás konzultáns képzés és foglalkoztatás Kognitív viselkedésterápiás konzultáns képzés 1. Megbeszélés 2013. december 17. Kognitív viselkedésterápiás konzultáns képzés és foglalkoztatás

Részletesebben

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING BUDAPEST 72. PF.: 35. 1426 / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam TANTÁRGYI

Részletesebben

Helyi tanterv a Sportpszichológia tantárgyi modul oktatásához

Helyi tanterv a Sportpszichológia tantárgyi modul oktatásához Helyi tanterv a Sportpszichológia tantárgyi modul oktatásához Gimnázium 12. évfolyam (4 évfolyamos közoktatási típusú sportiskolai labdarúgó osztály) 1. A tanterv szerzıi: Rozmán Sándor Tóthné Kulcsár

Részletesebben

Tantárgyi program 2011/2012. I. félév

Tantárgyi program 2011/2012. I. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgy megnevezése Tantárgyi program 2011/2012. I. félév Vállalkozástan II. Tantárgy kódja:

Részletesebben

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR szakirányú továbbképzési szak Képzés célja: A megújuló tanárképzésben a mentortanár képzés célja a pedagógiai kultúra megerősítése, amelynek segítségével a tanárjelöltek nyitottak

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz IV. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szolgáltatás menedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szolgáltatás menedzsment Tanszék: Tantárgyfelelős

Részletesebben

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita A következı

Részletesebben

M1853. szakosított ellátások területén 4 Szociológiai alapfogalmak B 5 A szociológiai adatfelvétel módszerei B 6 A helyi társadalom szerkezete B

M1853. szakosított ellátások területén 4 Szociológiai alapfogalmak B 5 A szociológiai adatfelvétel módszerei B 6 A helyi társadalom szerkezete B M FELADATOK Közreműködik az egyéni gondozási, rehabilitációs 4 folyamat megtervezésében, megvalósításában Közreműködik a személyre szóló napi- és heti rend 5 kiakításában Szükség esetén segítséget nyújt

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr.

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr. Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra Készítette: Dr.

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az EU projektmenedzser képzés a projektek sikeres előkészítésével, menedzselésével, végrehajtásával, és

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

Társadalmi probléma és gyermekvédelem modul

Társadalmi probléma és gyermekvédelem modul 1 A modul programja A modul kódja A modul neve (481) MA-PROB-GYV Társadalmi probléma és gyermekvédelem modul A modul részletes leírása A (481) MA-PROB-GYV kódú, Társadalmi probléma és gyermekvédelem modul

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MENEDZSMENT szakirányú továbbképzési szak A 21. században a település- és területfejlesztés fontossága várhatóan tovább növekszik.

Részletesebben

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció 2013/2014 I. félév 1. sz. táblázat Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Üzleti kommunikáció Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz II. évfolyam GI szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz LEVELEZŐ Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szervezeti magatartás és vezetés Tanszék:Vállalkozás

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Antal Zsolt PhD

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

Részismereti képzés 1. csomag

Részismereti képzés 1. csomag 1 A modul programja A modul kódja A modul neve A modul részletes leírása (31) RK-1 Részismereti képzés 1. csomag A modul a szociális munka mesterképzési szakra jelentkezni kívánók számára nyújt tervezett,

Részletesebben

képzési és kimeneti követelményei

képzési és kimeneti követelményei Közoktatási vezetı és pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szak megnevezése: Közoktatási vezetı és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

Részletesebben

Pszichiátriai és szenvedélybetegek szociális ellátása 2010

Pszichiátriai és szenvedélybetegek szociális ellátása 2010 Pszichiátriai és szenvedélybetegek szociális ellátása 2010 Kötelező irodalom: 1. A szenvedélybetegek, valamint a pszichiátriai betegek otthonában folyó ápoló-gondozó tevékenység irányelveiről. Periféria

Részletesebben

2008-tól felvett évfolyamok Tantervi háló Design- és mővészetelmélet BA szak (Megjegyzések: 1., 2.)

2008-tól felvett évfolyamok Tantervi háló Design- és mővészetelmélet BA szak (Megjegyzések: 1., 2.) 2008-tól felvett évfolyamok Tantervi háló Design- és mővészetelmélet BA szak (Megjegyzések: 1., 2.) TANTÁRGY NEVE Kód Kredit Heti tanórák száma Tantárgy típusa / Számonkérés módja Elızmény Félévek (óraszám)

Részletesebben

Tagozatkód: 05. Szakiskola 3 éves szakképzés

Tagozatkód: 05. Szakiskola 3 éves szakképzés SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ Tagozatkód: 05 Szakiskola 3 éves szakképzés A képzést azoknak a nyolcadikosoknak ajánljuk, akik szeretnek idős emberekkel vagy gyermekotthonban elhelyezett gyerekekkel foglalkozni,

Részletesebben

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Vállalkozástan I.

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Vállalkozástan I. Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Vállalkozástan I. Tantárgy kódja:

Részletesebben

K o m p l e x z á r ó v i z s g a t é m a k ö r ö k P T E B T K SZOCIÁLIS MUNKA MESTERSZAK

K o m p l e x z á r ó v i z s g a t é m a k ö r ö k P T E B T K SZOCIÁLIS MUNKA MESTERSZAK 1 1. A szociális munka fogalma, szakmai koncepciója Compton, B. R. Galaway, B.: A szociális munka természete; In: A szociális munka elmélete és gyakorlata, 1. kötet, Semmelweis Kiadó, Budapest, 1996.,

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

A modul programja. BA gyermekvédelmi komplex modul. A modul részletes leírása

A modul programja. BA gyermekvédelmi komplex modul. A modul részletes leírása 1 A modul programja A modul kódja A modul neve A modul részletes leírása (21) BA-KM-GYV BA gyermekvédelmi komplex modul A PTE szociális munkás képzésében a Komplex modulok a tanterv olyan, kötelezıen választandó

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája Fejlődéslélektan A tantárgy típusa DF

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája INM1013L Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak) Számonkérés módja Gy Tantárgyfelelős neve Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár Tantárgy oktatója:

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája A pszichológia alapjai A tantárgy típusa DF

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business alapjai. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business alapjai. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és Menedzsment Szak, Vállalkozásszervező Szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ E-business alapjai tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése:

Részletesebben

FELNİTTOKTATÓI KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE

FELNİTTOKTATÓI KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE TÁJÉKOZTATÓ nexonedu Oktatási és Vizsgaközpont 1138 Budapest, Váci út 186. Tel: 4655-135 Fax: 4655-103 E-mail: nexon@nexon.hu Nyilvántartási szám: 01-0260-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1065

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

BUDA MARIANN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

BUDA MARIANN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ BUDA MARIANN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS mentálhigiénikus 1995 KLTE kutató-fejlesztı szakpedagógus 1987 KLTE matematikus és matematika szakos 1979 KLTE középiskolai tanár II. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely

Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely 2011.február Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely Pedagógiai munkát segítık rendszere kulturális intézmények gyermekjóléti szolgálat iskola iskola pszichológus civilek szakszolgálatok tehetséggondozó

Részletesebben

A mentálhigiéné fogalma (vázlat) Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet

A mentálhigiéné fogalma (vázlat) Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet A mentálhigiéné fogalma (vázlat) Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet A mentálhigiéné főbb felfogásai (Buda, 2001) Klinikai pszichológiai nézőpont Segítő-pasztorális nézőpont (Bagdy) (Tomcsányi)

Részletesebben

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Budapest 2013 Nyomtatott kommunikáció

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember. Pszichológia

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember. Pszichológia NYME-SEK Természettudományi és Mőszaki Kar Mősz. Inf. és Gazdaságtud. Intézet TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember Pszichológia Ipari termék- és formatervezı alapszak nappali tagozat

Részletesebben

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Terméktervező Intézet Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, illetve Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz Kar 1.3 Intézet Társadalomföldrajz és Turizmus Intézet 1.4 Szakterület Kommunikációtudomány

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz Kar 1.3 Intézet Magyar Földrajzi Intézet 1.4 Tanulmányi terület Földrajz 1.5 Képzési

Részletesebben

Képzés tervezett helyszíne. Baranya, Somogy, Tolna megye igény szerint, illetve országos indítás igény szerint

Képzés tervezett helyszíne. Baranya, Somogy, Tolna megye igény szerint, illetve országos indítás igény szerint Cím Képzés típusa Pontérték A továbbképzés érvényessége Engedélyszám Képzés tervezett indítása Képzés tervezett helyszíne Tervezett részvételi díj Ft Idıtartam Résztvevık száma (min.- max.): A program

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás és Kommunikációtudomány 1.3 Intézet Kommunikáció, Közkapcsolatok

Részletesebben

Társadalmi probléma és kirekesztés modul

Társadalmi probléma és kirekesztés modul 1 A modul programja A modul kódja A modul neve (482) MA-PROB-KIR Társadalmi probléma és kirekesztés modul A modul részletes leírása A fejlesztés a konstrukció következı célkitőzéseihez kapcsolódik: - a

Részletesebben

Stratégiai és üzleti tervezés

Stratégiai és üzleti tervezés PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 IV. évfolyam Gazdálkodás és menedzsment TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Stratégiai és üzleti tervezés 2013/2014. I. félév Tantárgy

Részletesebben

Vállalati válságkezelés

Vállalati válságkezelés Pénzügy mesterszak Nappali tagozat Tantárgyi útmutató Vállalati válságkezelés 2015/2016. I. félév Tantárgy megnevezése: Vállalati válságkezelés Tantárgy kódja: VVGK1K0MMEV Tanterv szerinti óraszám: 4+0

Részletesebben

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra,

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra, Projektmenedzsment a nemzetközi ifjúsági projektekben 90 órás képzés fiatalokkal foglalkozó szakemberek számára nemzetközi projektmenedzsment témakörben A képzés szervezıje: NCSSZI Mobilitás Országos Ifjúsági

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés

A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés FÉLÚTON... SZAKMAI KONFERENCIA Szeged, 2014. december 16. A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés Dina Miletta SZTE JGYPK egyetemi tanársegéd KÖVI oktató, tréner

Részletesebben

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE. Heti óraszám elmélet

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE. Heti óraszám elmélet MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE Tantárgy kódja Tantárgy neve, kurzushirdetı tanszék, tanszékvezetı/kurzushirdetı Heti óraszám elmélet Heti óraszám - gyakorlat Vizsgaforma Kredit

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához

Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához Szakközépiskola 11-12. évfolyam 1. A tanterv szerzıi: Dr. Magyarné Sz. Ilona, Tóthné Kulcsár Ibolya 2. Óraszámok: 11. osztály: 74 óra 12. osztály: 64 óra

Részletesebben

OLASZ-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak

OLASZ-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak OLASZ-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ szakirányú továbbképzési szak A szak felvételének feltétele: Legalább alapképzésben bölcsészettudományi vagy társadalomtudományi képzési területen szerzett

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ZENETERAPEUTA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK 1. A szakirányú továbbképzés megnevezése Zeneterapeuta módszer-specifikus szakirányú továbbképzés 2. A szakképzettség oklevélben

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudomány 1.3 Intézet Újságírás 1.4 Szakterület

Részletesebben

ADATLAP 2011. I. 1. A továbbképzési programot benyújtó (szervezet, magánszemély stb.) adatai: Név:

ADATLAP 2011. I. 1. A továbbképzési programot benyújtó (szervezet, magánszemély stb.) adatai: Név: ADATLAP 2011 A 9/2000 (VIII. 4.) SZCSM RENDELET ALAPJÁN A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST VÉGZİ SZEMÉLYEK TOVÁBBKÉPZÉSÉHEZ BENYÚJTOTT PROGRAMOK MINİSÍTÉSÉRE I. A TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMOT BENYÚJTÓ ADATAI I. 1. A

Részletesebben

Tantárgy neve: PSZM-TI-221/6 Társadalmi integrációt segítő tanácsadás speciális kollégium Kredit: 2

Tantárgy neve: PSZM-TI-221/6 Társadalmi integrációt segítő tanácsadás speciális kollégium Kredit: 2 Tantárgy neve: PSZM-TI-221/6 Társadalmi integrációt segítő tanácsadás speciális kollégium Kredit: 2 Félév: 3-4 Heti óraszám: 2 Óratípus: Előadás Szeminárium Gyakorlat X Értékelés: Gyakorlati jegy X Előfeltétel:

Részletesebben

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány Projektzáró tanulmány 1 Projektzáró tanulmány Az elvégzett képzés főbb jellemzői Az elvégzett képzés neve: Egyéni bánásmód differenciált tanulásszervezés pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

Részletesebben

Horváthné Csepregi Éva iskolapszichológus

Horváthné Csepregi Éva iskolapszichológus A nevelési tanácsadás feladatain belül a pszichológusokat érintő feladatkörök teljesítését a nevelési tanácsadást ellátó intézmény szervezeti és működési szabályzatában is rögzítetten lehet megosztani.

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben