A nemzeti fejlesztési miniszter /2014. ( ) NFM rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A nemzeti fejlesztési miniszter /2014. ( ) NFM rendelete"

Átírás

1 1 A nemzeti fejlesztési /2014. ( ) NFM rendelete a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása igénybevételének részletes szabályairól A Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCXXX. törvény 76. (2) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes ek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva az egyes ek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. p) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyrel és az egyes ek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági rel egyetértésben a következőket rendelem el: 1. Értelmező rendelkezések 1. E rendelet alkalmazásában közlekedési teljesítmény: az egyes járművek, szerelvények férőhelyének, befogadóképességének és hasznos kilométerének szorzata, több jármű közlekedtetése esetén az előzőek szerint járművenként számított teljesítmények összege. 2. A támogatás igénylésének feltételei 2. A Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet 19. pontja szerinti támogatásra a Kvtv. 3. melléklet 19. pontjában meghatározott települési önkormányzat akkor jogosult, ha a) a helyi közösségi közlekedést aa) a személyszállítási szolgáltatásokról szóló évi XLI. törvény (a továbbiakban: Sztv.) pontja szerint, ab) az Sztv. 5. (3) bekezdés a) pontja szerinti együttműködési megállapodás alapján vagy ac) az Sztv. 5. (3) bekezdés b) pontja szerinti megállapodáshoz kapcsolódóan állami, önkormányzati vagy egyéb szolgáltatóval kötött közszolgáltatási szerződés alapján amennyiben az érintett önkormányzatok közötti megállapodás így rendelkezik végzi, b) a helyi közösségi közlekedést a tárgyév január 1-jétől december 31-éig folyamatosan fenntartja és c) ha a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. törvény 5. melléklet 10. pontja alapján támogatásban részesült a felhasznált támogatással a támogatási szerződésben meghatározott határidőben hiánytalanul elszámolt.

2 2 3. A Kvtv. 3. melléklet 19. pontjában meghatározott éves támogatási keretet az e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelően benyújtott támogatási kérelmekben közölt adatok alapján a tárgyévet megelőző évben ténylegesen teljesített környezetvédelmi szempontból a 2. melléklet szerinti mértékben súlyozott közlekedési teljesítmény arányában kell elosztani a) a településkategóriák alapján aa) a megyei jogú városok és ab) a városok, a nagyközségek és a községek, illetve b) az egyes közlekedési üzemágazatok között a súlyozott a tárgyévet megelőző évi üzemi szintű fajlagos ráfordításaik figyelembevételével. 4. (1) A támogatás összege az önkormányzat által a helyi közlekedés működtetésének folyamatos üzemeltetésének és eszközfenntartási ráfordításainak finanszírozására fordított támogatásával együttesen nem haladhatja meg a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott elvek szerint számított, a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek és az ágazatban szokásos ésszerű nyereség együttes összegét. (2) Az (1) bekezdéstől eltérően az olyan települési önkormányzat esetében, amely a szolgáltatót az Sztv. 23. (3)-(8) bekezdése szerinti pályázati eljárásban választotta ki, a közszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséért járó ellentételezés a települési önkormányzat által a helyi közlekedés működtetésének, folyamatos üzemeltetésének és eszközfenntartási ráfordításainak finanszírozására fordított támogatásával nem fedezett mértékéig nyújtható támogatás azzal, hogy az nem eredményezheti a szolgáltató túlfinanszírozását. (3) A támogatás összegét az (1) és (2) bekezdés alapján időarányosan kell megállapítani, ha a helyi közlekedést a tárgyévet megelőző év során hozták létre és annak működtetését a települési önkormányzat a tárgyévben is fenntartja. 5. A támogatás kizárólag a helyi közlekedés működtetésének, folyamatos üzemeltetésének és eszközfenntartási ráfordításainak finanszírozására használható fel. 3. A kérelem benyújtásának és elbírálásának szabályai 6. (1) A támogatási kérelmet az 1. melléklet szerinti adatlap Kincstár által üzemeltett elektronikus rendszeren keresztül szolgáltatónként kitöltött és kinyomtatott egy eredeti és egy másolati példányának a Kincstár települési önkormányzat székhelye szerint illetékes területi szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság) június 15-éig történő megküldésével lehet benyújtani. A

3 3 benyújtási határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a kérelmező az elektronikus rendszerben a kérelmet június 14-én éjfélig rögzítette, és azt legkésőbb június 15-én postára adta. E határidő elmulasztása jogvesztő. A kizárólag postai úton benyújtott támogatási kérelem érvénytelen. (2) A támogatási kérelem tartalmazza a) a települési önkormányzat nevét, címét, telefonszámát, adószámát, KSH statisztikai számjelét, adószámát és fizetési számlaszámát a számlavezető bank megnevezésével, b) a helyi személyszállítást végző közlekedési szolgáltató nevét, címét és telefonszámát. (3) A támogatási kérelemhez csatolni kell a) a települési önkormányzat határozatba foglalt nyilatkozatát arról, hogy aa) a 2. b) pontja szerinti feltétel teljesítését vállalja, ab) a helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz), valamint fejlesztéséhez a tárgyévet megelőző évre vonatkozóan december 31-i fordulónappal szolgáltatónként milyen nettó összegű, saját forrásból származó, vissza nem térítendő önkormányzati támogatást számolt el, ac) pályázati eljárás útján vagy pályázati eljárás nélkül a közszolgáltatással közvetlenül megbízva kötötte meg a szolgáltatóval a közszolgáltatási szerződést b) ha a települési önkormányzat ba) a helyi közlekedést lebonyolító gazdálkodó szervezetet vagy költségvetési szervet tart fenn, a gazdálkodó szervezet 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, illetve a költségvetési szerv alapító okiratát, továbbá a tárgyévet megelőző évi menetrendet, bb) a helyi közlekedés lebonyolítására állami, önkormányzati vagy egyéb szolgáltatóval közszolgáltatási szerződést kötött, a közszolgáltatási szerződést, a tárgyévet megelőző évi menetrendet és a helyi közlekedés díjszabását, bc) a helyi közlekedés lebonyolítására állami, önkormányzati vagy egyéb szolgáltatóval a közszolgáltatási szerződésnek megfelelő szerződést vagy a koncessziós szerződést kötött, a koncessziós szerződést, a tárgyévet megelőző évi menetrendet igazoló dokumentumot, és a helyi közlekedés díjszabását, c) a 2. a) pont ac) alpontja szerinti esetben az Sztv. 5. (3) bekezdése szerinti megállapodást, a közszolgáltatási szerződést és a tárgyévet megelőző évi menetrendet, d) a helyi közlekedés tárgyévet megelőző évi közlekedési teljesítményét és a megjelölt gazdálkodási adatait bemutató, szolgáltatónként kitöltött 1. melléklet szerinti adatlapot, e) a szolgáltató tárgyévet megelőző évre vonatkozó éves költségvetési beszámolóját. (4) A (3) bekezdés szerinti dokumentumokat eredetben vagy a jegyző által hitelesített másolatban kell benyújtani. (5) Az Igazgatóság a felülvizsgált támogatási kérelmek egy eredeti példányát és az elektronikusan rögzített adatokat tartalmazó adatbázist június 30-áig megküldi a közlekedésért felelős nek (a továbbiakban: ). A Kincstár június 30-áig megküldi a nek a 2. c) pontja szerinti települési önkormányzatok nevét, a részükre folyósított támogatás összegét és az általuk vállalt önkormányzati önrész mértékét. 7. (1) A támogatásról a a helyi önkormányzatokért felelős és az államháztartásért felelős egyetértésével augusztus 15-éig dönt.

4 4 (2) A a támogatási döntést a támogatást igénylőjével írásban, a Kincstárral elektronikus úton közli. A az általa vezetett minisztérium honlapján és a Hivatalos Értesítőben települési önkormányzatonként, ha a támogatásra a települési önkormányzat több gazdálkodó szervezetre tekintettel jogosult, szolgáltatónként közzéteszi a támogatások összegét. 4. A támogatás folyósítása és az elszámolás szabályai 8. A támogatást szeptember 20-át követően havonta négy egyenlő részletben a helyi önkormányzatokért felelős utalványozása alapján a Kincstár folyósítja. A támogatást a települési önkormányzat a fizetési számláján történő jóváírást követő 3 napon belül a szolgáltatónak átutalja. 9. A támogatást a szolgáltató a számvitelről szóló évi C. törvény 77. (2) bekezdés d) pontja alapján egyéb bevételeként számolja el. 10. (1) A települési önkormányzat a támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról december 31-i fordulónappal az éves költségvetési beszámolóban számol el. (2) A települési önkormányzat az éves költségvetési beszámoló benyújtásával egyidejűleg megküldi az Igazgatóság részére az önkormányzati önrész, valamint a támogatás összegének a szolgáltató részére határidőben történő átadását igazoló bizonylatok másolatát és az ezekről készült bizonylat összesítő dokumentumot. (3) Az Igazgatóság az általa szükség esetén az Igazgatóság által a hiányok pótlására kötelezés teljesítését követően felülvizsgált, (2) bekezdés szerinti dokumentumokat a felülvizsgálat lezárását követően véleményével együtt megküldi a részére. 5. Záró rendelkezések 11. Ez a rendelet a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba. 12. Hatályát veszti a helyi közösségi közlekedés támogatásáról szóló 25/2012. (V. 9.) NFM rendelet. Budapest, március Egyetértek: nemzeti fejlesztési

5 5 Pintér Sándor belügy Varga Mihály nemzetgazdasági

6 6 1. melléklet a /2014. ( ) NFM rendelethez Adatlap a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása igényléséhez A települési önkormányzat KSH statisztikai számjele:... neve:... címe:... telefonszáma:... adószáma:... számlaszáma:... számlavezető bank neve:... közlekedési szolgáltató neve:... címe:... telefonszáma:... 1 A B C D E F Tárgyévet megelőző év (6) 2 helyi közösségi közlekedési üzemágazat neve 3 hatósági férőhellyel (1)(2) (ezer férőhelykilométer) 4 dízelüzemű autóbusz 5 gázüzemű autóbusz (LPG) 6 gázüzemű autóbusz (CNG) 7 közúti vasút a szolgáltató helyi közösségi közlekedési teljesítménye összesen, az adott településre vonatkozóan (ezer férőhely-kilométer) (7) statisztikai férőhellyel (3) (4) (ezer férőhelykilométer a szolgáltató helyi közösségi közlekedési tevékenységére vonatkozó üzemi (üzleti) tevékenység ráfordítása összesen, az adott településre vonatkozóan (5) (ezer forint) önkormányzati működési támogatás nettó összege (ezer forint) (8) önkormányzati fejlesztési támogatás nettó összege (ezer forint) (9)

7 7 (villamos) 8 trolibusz 9 Összesen A B C D 1 Tárgyévet megelőző év 2 Társaság 1 Társaság 2 Társaság 3 3 a helyi közlekedésből származó tényleges nettó (áfa nélküli) díjbevétel (ezer forint) 4 igénybe vett szociálpolitikai menetdíjtámogatás nettó (áfa nélküli) összege (ezer forint) 5 bevételekkel nem fedezett, indokolt költség (10) (ezer forint) Egyéb megjegyzés 1 (11) :... Egyéb megjegyzés 2 (12) :... Kelt:... P. H.... települési önkormányzat polgármestere... települési önkormányzat jegyzője Tájékoztató adatok: (1) A hatósági engedélyes közlekedési teljesítmény oszlopot kötelező kitölteni. (2) Hatósági férőhely: a megengedhető terhelés alapján számított, a járművel a forgalmi engedélye szerint szállítható személyek számaként bejegyzett férőhely (az utazószemélyzet leszámításával). (3) Ha rendelkezésre áll a teljesítmény adat, akkor az oszlopot ki kell tölteni. (4) Statisztikai férőhely: a kocsiszekrények ülőhelyeinek és a (kerékdobok, lépcsők és lábtartó dobogók nélküli) szabad állófelületéből 5 fő/m2-rel számított állóhelyeinek összege. (5) A szolgáltató helyi közösségi közlekedési tevékenységére vonatkozó üzemi (üzleti) tevékenység ráfordítása összesen: a számvitelről szóló törvénynek és a számviteli politikának megfelelően a több településen működő szolgáltató, az adott településen végzett valamennyi helyi közösségi közlekedési tevékenységére kimutatott üzemi (üzleti) tevékenység ráfordítása.

8 8 (6) Ha a településen több szolgáltató látja el a közlekedési szolgáltatást, a szolgáltatók által megadott adatokat a település vonatkozásában összesítve és szolgáltatónként is szükséges megadni. (7) A szolgáltató helyi közösségi közlekedési teljesítménye összesen: a településen működő szolgáltató összes helyi járati közlekedési teljesítménye. (8) Önkormányzati működési támogatás: az önkormányzatok által önkormányzati önrészként vagy egyéb jogcímen nyújtott, működési célú - a helyi közösségi közlekedés folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz biztosított támogatás. (9) Önkormányzati fejlesztési támogatás: az önkormányzat által a helyi közösségi közlekedés fejlesztési céljára nyújtott támogatás. (10) Az önkormányzat által a helyi közlekedés működtetésének (folyamatos üzemeltetésének és eszközfenntartási ráfordításainak) finanszírozására fordított támogatással csökkentett, bevételekkel nem fedezett indokolt költség és az ágazatban szokásos ésszerű nyereség együttes összege. A pályázati eljárás alapján megkötött közszolgáltatási szerződések esetében itt az ilyen eljárásban odaítélt szolgáltatás ellenértékét (a pályázati díjat) szükséges megadni. Ezen önkormányzatok esetében a közszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséért járó ellentételezés az önkormányzat által a helyi közlekedés működtetésének (folyamatos üzemeltetésének és eszközfenntartási ráfordításainak) finanszírozására fordított támogatásával nem fedezett mértékben vehető figyelembe. A táblázat kitöltése minden esetben kötelező. (11) Egyéb megjegyzés 1: a tárgyévet megelőző évben indított helyi közlekedés esetében a járatindítás pontos dátuma. (12) Egyéb megjegyzés 2: több települést kiszolgáló társaság esetében a megyei jogú városok kivételével a települések megnevezése.

9 9 2. melléklet a /2014. ( ) NFM rendelethez A helyi közösségi közlekedés évi környezetvédelmi súlyszámai A B C D 1 Környezetvédelmi súlyszámok 2 Gázüzemű autóbusz Dízel autóbusz Trolibusz Villamos (LPG és CNG) 3 1,00 1,75 1,75 2,90

10 10 INDOKOLÁS Az előterjesztés a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása igénybevételének részletes szabályairól szóló NFM rendelet tervezetét tartalmazza. A költségvetési törvény 76. (2) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján 2014-ben szükséges a költségvetési törvény 3. melléklet 19. pontja szerinti támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló rendeletet megalkotni, valamint a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatásáról szóló 25/2012. (V. 9.) NFM rendeletet hatályon kívül helyezni. A költségvetési törvény 3. mellékletének 19. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása című pontja évre 2,013 Mrd forintban állapítja meg a támogatás összegét - Budapest Főváros Önkormányzata kivételével - a települési önkormányzatok számára. A helyi közösségi közlekedés működtetésével kapcsolatos feladatok ellátására január 1-jétől a központi költségvetés évi egyszeri alkalommal támogatást biztosít azoknak a települési önkormányzatoknak, amelyek az adott évben a helyi közforgalmú közlekedésről gondoskodnak. Az előirányzat településkategóriákat és környezetvédelmi szempontokat is figyelembe véve a személyszállítási teljesítményekkel arányosan kerül felosztásra. A támogatás tehát nem egy veszteségtérítési rendszer, mivel az NFM nem áll közvetlen jogviszonyban a helyi közlekedési szolgáltatókkal, hanem az államháztartás központi és önkormányzati alrendszere közötti, pályázati alapon működő átcsoportosítás. A helyi közlekedés támogatásának éves költségvetési előirányzatát a költségvetési törvény határozza meg. A helyi közlekedés támogatásának éves előirányzata: 2004-ben 8,45 Mrd Ft, 2005-ben 14,8 Mrd Ft, 2006-ban 14,8 Mrd Ft (a Fővárosi Önkormányzat 2,7-szeres támogatásával együtt kb. 35 MrdFt), 2007-ben kb. 35,24 Mrd Ft (beleértve már a Fővárosi Önkormányzat 2,7-szeres igénybevételi jogosultságát.) 2008-ban 35,24 Mrd Ft (beleértve már a Fővárosi Önkormányzat 2,7-szeres igénybevételi jogosultságát.) 2009-ben 35,24 Mrd Ft (beleértve már a Fővárosi Önkormányzat előző évihez rögzített igénybevételi jogosultságát.) 2010-ben 35,24 Mrd Ft (beleértve már a Fővárosi Önkormányzat előző évihez rögzített igénybevételi jogosultságát.) 2011-ben 35,24 Mrd Ft (beleértve már a Fővárosi Önkormányzat előző évihez rögzített igénybevételi jogosultságát.)

11 ben 35,24 Mrd Ft (a törvény 3 040,0 millió Ft-ot Budapest kivételével a települési önkormányzatok, ,0 millió Ft-ot a főváros helyi közösségi közlekedésének támogatására irányzott elő.) 2012-ben a i rendelet már nem tartalmazta a Fővárosi Önkormányzatra vonatkozó speciális szabályokat (a metró és HÉV üzemágazatra vonatkozó adatok), mivel a költségvetési törvény a települési önkormányzatokra vonatkozó támogatás felosztása tekintetében a főváros kivételével írta elő a rendelet megalkotására vonatkozó felhatalmazást. (A Fővárosi Önkormányzattal a közlekedésért felelős és a helyi önkormányzatokért felelős a meghatározott összeg folyósításáról, felhasználásáról, elszámolásáról és ellenőrzéséről támogatási szerződést kötött.) 2013-ig a helyi közösségi közlekedés támogatásának felosztása minden évben a tárgyévre vonatkozó költségvetési törvény felhatalmazása alapján kiadott, a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedés támogatásáról szóló közlekedésért felelős rendelete alapján történt ban a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény megváltoztatta a települési önkormányzatok addigi támogatási rendszerét. A helyi közügyek ellátását 2013-tól egy, az önkormányzatok jövedelemtermelő képességét is figyelembe vevő általános jellegű támogatás, a települési önkormányzatok működésének támogatása szolgálta 113,1 milliárd forint összegben, a évre vonatkozó költségvetési törvény 2. mellékletének 1. d) pontja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. -ában meghatározott egyes helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok támogatását szolgálta és e körbe tartoztak a helyi közösségi közlekedéssel kapcsolatos feladatok is. A támogatás összege forint/fő, de településenként legalább 3 millió forint volt. A hivatkozott keretösszeg mellett a Belügyminisztérium a szerkezetátalakítási tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 22/2013 (VI.11.) BM rendelet módosításáról szóló 38/2013. (VI.11.) BM rendelet alapján 2,0267 Mrd forintot biztosított a helyi közösségi közlekedés finanszírozására a 2012-ben is támogatásban részesült önkormányzatok számára. A évben a költségvetési törvény felhatalmazó rendelkezése és a 3. melléklet 19. pontjában foglaltak alapján újra i rendelet kiadására kerül sor és a támogatás igénylésének rendszere a évet megelőző évek gyakorlatának megfelelően kialakított igénylési rendszerhez igazodik. Az önkormányzatok a támogatás igénylésére vonatkozó kérelmüket a Magyar Államkincstárnak az önkormányzat székhelye szerint területileg illetékes szervéhez nyújtják be, és amely önkormányzatok megfelelnek a törvényben, valamint a i rendeletben előírt feltételeknek, azok között kerül felosztásra a törvényben meghatározott keretösszeg ig a i rendeletek alapján a közlekedésért felelős egy tárcaközi bizottságot hozott létre, amely meghatározta a támogatás felosztásához szükséges, a tárgyévet megelőző év adataira épülő súlyszámokat. A támogatási keretösszeg a megfelelően benyújtott adatlapon közölt adatok alapján az adott évben teljesített környezetvédelmi szempontból súlyozott közlekedési teljesítmény arányában kerül felosztásra az egyes közlekedési üzemágazatok, illetve a megyei jogú városok és egyéb települések (városok, nagyközségek, községek) súlyozott az adott évi üzemi szintű fajlagos ráfordításai figyelembevételével.

12 12 Tekintettel arra, hogy a súlyszámok évek óta változatlanok, így az előterjesztés tervezete már nem tartalmazza a bizottságra vonatkozó szabályokat, hanem a i rendelet tervezetébe beépítésre kerültek a támogatás felosztásához és a döntési javaslat elkészítéséhez szükséges súlyszámok. A tárca 2014-ben is elkészíti a helyi közösségi közlekedés támogatásának igénylése során a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek meghatározásáról szóló módszertani útmutatót, amely az NFM honlapjáról megismerhető. A központi költségvetés által biztosított támogatás igénylésére, valamint annak elosztására vonatkozó javaslat elkészítésére 2014-ben a rendelet alapján kerül sor. Az Európai Parlament és az Európai Tanács a december 3-án hatályba lépett, a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1370/2007/EK rendeletében (a továbbiakban: EK rendelet) meghatározott elvek figyelemmel az Európai Közösségek Bíróságának C-280/00 számú, az Altmark Trans GmbH ügyben július 24-én hozott ítéletében foglalt feltételekre is - általánosan tiltják a gazdálkodó szervezetek támogatását. Az EK rendelet azonban lehetővé teszi a közszolgáltatási körbe tartozó közforgalmú személyszállításban az állami támogatást, amennyiben az nem juttat tiltott előnyt a támogatással érintett közlekedési szolgáltatók számára.

Budapest, 2014. január

Budapest, 2014. január BELÜGYMINISZTER BM/699/2014. Munkaanyag, nem tekinthető a minisztérium végleges álláspontjának. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) és (7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült: 2014. január 14-én. MUNKAANYAG

Részletesebben

7/2014. (I. 31.) BM rendelet. a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról

7/2014. (I. 31.) BM rendelet. a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról 7/2014. (I. 31.) BM rendelet a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 79. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 79. szám MAGYAR KÖZLÖNY 79. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. május 22., szerda Tartalomjegyzék 2013. évi LIX. törvény A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény és az erdőről, az erdő védelméről

Részletesebben

90/2013. (X. 7.) VM rendelet

90/2013. (X. 7.) VM rendelet (2013. október 9-től hatályos) 90/2013. (X. 7.) VM rendelet a 2013. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás-támogatás igénylésének és elbírálásának részletes feltételeiről, valamint az egészséges ivóvízzel

Részletesebben

OptiJUS Opten Kft. I 8/2014. (I. 31.) BM rendelet. 2014.2.1. és 2014.12.30. között hatályos szöveg. Tartalomjegyzék

OptiJUS Opten Kft. I 8/2014. (I. 31.) BM rendelet. 2014.2.1. és 2014.12.30. között hatályos szöveg. Tartalomjegyzék OptiJUS Opten Kft. I 8/2014. (I. 31.) BM rendelet 8/2014. (I. 31.) BM rendelet a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásáról és az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezéséről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Budapest, 2013. április

ELŐTERJESZTÉS. Budapest, 2013. április EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2013. április 10-én. ELŐTERJESZTÉS az Arany János Tehetséggondozó Program, az Arany János Kollégiumi

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 63498 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 115. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erőforrások minisztere 46/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete az Arany János Tehetséggondozó Program, az Arany

Részletesebben

Pályázati kiírás. 2015. június 8.

Pályázati kiírás. 2015. június 8. Pályázati kiírás 2015. június 8. A vízgazdálkodásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a nemzetgazdasági miniszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben pályázatot hirdet

Részletesebben

43/2013. (VI.24.) EMMI rendelet

43/2013. (VI.24.) EMMI rendelet 43/2013. (VI.24.) EMMI rendelet egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól

Részletesebben

Budapest, 2012. február

Budapest, 2012. február NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 2772-2/2012. ELŐTERJESZTÉS a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja, a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja és a Halmozottan

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 34. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. március 24., szombat. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 34. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. március 24., szombat. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. március 24., szombat 34. szám Tartalomjegyzék 26/2012. (III. 24.) VM rendelet 27/2012. (III. 24.) VM rendelet 28/2012. (III. 24.) VM rendelet 29/2012.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 177. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 9., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 177. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 9., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 177. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 9., szerda Tartalomjegyzék 2009. évi CXXVIII. törvény A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról szóló

Részletesebben

6/2006. (II. 7.) KvVM rendelet

6/2006. (II. 7.) KvVM rendelet 6/2006. (II. 7.) KvVM rendelet a 2006. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás igénylésének és elbírálásának részletes feltételeiről, valamint az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 71. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 71. szám MAGYAR KÖZLÖNY 71. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. április 30., kedd Tartalomjegyzék 127/2013. (IV. 30.) Korm. rendelet A helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól

Részletesebben

Pályázati Kiírás. összhangban

Pályázati Kiírás. összhangban Pályázati Kiírás A nemzetgazdasági miniszter a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben pályázatot hirdet a Magyarország 2015. évi központi vetéséről szóló 2014. évi C. törvény

Részletesebben

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. KÖZLEMÉNYEK JOGSZABÁLYOK

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. KÖZLEMÉNYEK JOGSZABÁLYOK III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. TARTALOM oldal JOGSZABÁLYOK 213/2011. (X. 14.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási

Részletesebben

A Kormány 349/2014. (XII. 29.) Korm. rendelete a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjáról

A Kormány 349/2014. (XII. 29.) Korm. rendelete a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 185. szám 25789 A Kormány 349/2014. (XII. 29.) Korm. rendelete a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjáról

Részletesebben

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegű bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegű bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól 32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet a munkavédelmi jellegű bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 52. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 28., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 52. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 28., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 52. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 28., csütörtök Tartalomjegyzék 89/2013. (III. 28.) Korm. rendelet Egyes kormányrendeleteknek a szociális alapszolgáltatások finanszírozásával

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 29., vasárnap Tartalomjegyzék 495/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak

Részletesebben

213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 200. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 200. szám MAGYAR KÖZLÖNY 200. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 2., hétfő Tartalomjegyzék 2013. évi CCII. törvény A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 185. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 185. szám MAGYAR KÖZLÖNY 185. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 29., hétfő Tartalomjegyzék 347/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum

Részletesebben

26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám

26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám 26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám A Miniszterelnökséget vezető miniszter 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 37. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. április 7., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 37. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. április 7., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 37. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. április 7., csütörtök Tartalomjegyzék 54/2011. (IV. 7.) Korm. rendelet 5/2011. (IV. 7.) MNB rendelet 13/2011. (IV. 7.) NEFMI rendelet

Részletesebben

3/2012. (III. 1.) BM rendelet

3/2012. (III. 1.) BM rendelet 3/2012. (III. 1.) BM rendelet a megyei önkormányzati tartalékról, és az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatásáról A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről

Részletesebben

27/2013. (VI. 12.) NFM rendelet. a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól

27/2013. (VI. 12.) NFM rendelet. a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól 27/2013. (VI. 12.) NFM rendelet a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata 2015. 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) előírásainak, így különösen a 48. 54. -okban foglaltaknak érvényre juttatásáért,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 113. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 29., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 113. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 29., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 29., szerda 113. szám Tartalomjegyzék 235/2012. (VIII. 29.) Korm. rendelet 44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet 17/2012. (VIII. 29.) EMMI rendelet

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 49. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 25., szerda. Tartalomjegyzék. 23/2012. (IV. 25.) KIM rendelet

MAGYAR KÖZLÖNY. 49. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 25., szerda. Tartalomjegyzék. 23/2012. (IV. 25.) KIM rendelet MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 25., szerda 49. szám Tartalomjegyzék 23/2012. (IV. 25.) KIM rendelet 24/2012. (IV. 25.) KIM rendelet 26/2012. (IV. 25.) NEFMI rendelet 27/2012.

Részletesebben