Tokodaltáró Község Önkormányzatának 22/2002. (XII. 13.) sz. A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK KEZELÉSÉRE SZERVEZETT KÖTELEZŐ HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tokodaltáró Község Önkormányzatának 22/2002. (XII. 13.) sz. A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK KEZELÉSÉRE SZERVEZETT KÖTELEZŐ HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL"

Átírás

1 Tokodaltáró Község Önkormányzatának 22/2002. (XII. 13.) sz. r e n d e l e t e A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK KEZELÉSÉRE SZERVEZETT KÖTELEZŐ HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL (módosításokkal egységes szerkezetben) Tokodaltáró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szól évi XLIII. törvény 21. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a települési szilárd hulladék gyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatás megvalósulása érdekében az alábbi rendeletet alkotja: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Tokodaltáró Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) a települési szilárd hulladék rendszeres összegyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik. (2) A közszolgáltatás célja a településtisztaság, a köztisztaság biztosítása, a közegészségügy, valamint az épített és természeti környezet védelme. A kötelező közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések célja a közszolgáltatás kiszámítható, folyamatos és biztonságos ellátása, a tevékenység ellenőrizhetősége. (3) A rendelet hatálya Tokodaltáró Község közigazgatási területén lévő magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező intézményekre (gazdasági egységekre), valamint a közigazgatásilag Esztergomhoz tartozó, de költségvetési finanszírozás vonatkozásában Tokodaltáró külterületének tekintett Villanytelep (Ovittelep) lakóira terjed ki. (4) Tokodaltáró Község közigazgatási területén, valamint a Villanytelepen lévő valamennyi ingatlan tulajdonosa, tulajdonosi közössége, használója, kezelője (a továbbiakban együtt: tulajdonos) az ingatlanon keletkező, illetve felgyülemlő települési szilárd hulladék összegyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról az e rendelet szerint szervezett kötelező közszolgáltatás igénybevétele útján köteles gondoskodni. (5) A rendelet előírásai nem vonatkoznak a veszélyes hulladékokra és a települési folyékony hulladékra, de vonatkoznak a lakosságnál keletkező veszélyes hulladékra. (6) Tilos a hulladékot elhagyni - a gyűjtés, a begyűjtés, lerakás szabályaitól eltérő módon - felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni. 1

2 ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 2. (1) Alapfogalmak: a.) Települési szilárd hulladék aa.) Háztartási hulladék: Az emberek mindennapi élete során a lakásokban, valamint a pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben és a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein, valamint az intézményekben keletkező, ab.) Közterületi hulladék: közforgalmú és zöldterületen keletkező, ac.)háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék: gazdasági vállalkozásoknál keletkező - külön jogszabályban meghatározott - veszélyesnek nem minősülő szilárd hulladék. b.) Kommunális veszélyes hulladék: festék, oldószer, tisztítószer, vegyszer, növényvédőszer, gyógyszer, szárazelem, akummulátor, stb. c.) Komposztálás:A kerti és konyhai szerves száraz és zöld anyagának jó arányú és helyes összerakása. A talajlakó mikroszkopikus méretű élőlények, sugárgombák, giliszták segítségével a hulladék lebomlik. Bonyolult biokémiai folyamatok hatására a lebomlott anyag újra felépül, és a növényeknek értékes tápanyaggá, humusszá alakul. d.) Kötelező közszolgáltatás: a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására irányuló közszolgáltatás. e.) Közszolgáltató: a Tokodaltáró Község közigazgatási területén az e rendelet 3. -a értelmében a közszolgáltatás teljesítésére kizárólagos jogosultsággal rendelkező társas vállalkozás. f.) Kezelés: a települési szilárd hulladék összegyűjtése, átmeneti tárolása és a kijelölt lerakóhelyre való elszállítása. A KÖZSZOLGÁLTATÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI A közszolgáltató 3. (1) Az e rendeletben meghatározott települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás végzésére a Rumpold-Esztergom Kft. [(továbbiakban: közszolgáltató) Esztergom, Schweidel u. 9., cégjegyzékszám: )] jogosult. (2) A közszolgáltató a közte és Tokodaltáró Önkormányzata között az án létrejött szolgáltatási szerződésnek a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény, és a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről szóló 241/2000. (XII. 23.) Kormányrendelet szerinti módosításával szerezte meg a jogot a közszolgáltatási feladat végzésére. (3) A kötelező helyi közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységet kizárólag a közszolgáltató végezheti. (4) A közszolgáltató kötelezettségei: 2

3 a.) A közszolgáltatást folyamatosan és teljeskörűen végzi. b.) A közszolgáltató köteles a tulajdonostól a megfelelően átadott hulladékot átvenni. A közszolgáltató a hulladék átvételével szerzi meg annak tulajdonjogát, és ettől az időponttól viseli a kárveszélyt. c.) A szállításból eredő szennyeződés esetén a szolgáltató köteles a hulladék eltakarításáról, az eredeti környezeti állapot helyreállításáról gondoskodni. d.) A szolgáltató köteles a hulladék mennyiségéről nyilvántartást vezetni, és a jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tenni. e.) A szolgáltató évente részletes költségelszámolást készít, s azt átadja az önkormányzatnak. A szolgáltatás során szerzett tapasztalatairól évente legalább egy alkalommal beszámol Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének. (5) A Szolgáltató a közszolgáltatás ellátása során csak a jelzéssel (matricával) ellátott edényeket kezeli. Az önkormányzat 4. (1) Az önkormányzat a jelenleg érvényben lévő szerződés lejártakor a közszolgáltató kiválasztásának céljából a jogszabályi előírásoknak megfelelően jár el. (2) A képviselő-testület e rendeletben határozza meg a közszolgáltatási díjat (közszolgáltatási szemétdíj). (3) Az önkormányzat kötelessége, hogy minden információt a szolgáltató rendelkezésére bocsásson, amely a szolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához szükséges. (4) Az önkormányzat feladata, hogy a településen működtetett közszolgáltatásokat összehangolja. (5) Az önkormányzat gyakorolja a kötelező közszolgáltatás teljesítésével összefüggő hatósági jogokat. Feladata az ezzel kapcsolatos feltételek megteremtése. (6) A képviselő-testület a kötelező közszolgáltatással és a közszolgáltatóval kapcsolatos tapasztalatokat évente értékeli. A tulajdonos 5. (1) A tulajdonos alapvető kötelessége, hogy a hulladék keletkezését a lehető legalacsonyabb szinten tartsa, s törekedjen az arra alkalmas hulladék komposztálására. (2) A tulajdonos az ingatlanon települési szilárd hulladékot nem halmozhat fel, és az ingatlanon keletkezett hulladékot közterületre nem helyezheti ki. (3) A települési szilárd hulladékot a tulajdonos az elszállításra való átvételig gyűjteni, illetve tárolni köteles. (4) A tulajdonos köteles az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék kezelésére az önkormányzat által szervezett közszolgáltatást igénybe venni, illetve a hulladékot a begyűjtésre a Szolgáltatónak a matricával ellátott szabvány edényben átadni, és a közszolgáltatási díjat kiegyenlíteni. Az alkalmazható gyűjtőedények közül köteles olyan űrméretűt és abban a darabszámban igénybe venni, amellyel az ingatlanán keletkezett szilárd hulladék tárolása két ürítés között környezetszennyezés nélkül megoldható. 3

4 (5) A tulajdonosnak a települési szilárd hulladékot a közszolgáltatónak elszállítás céljából történő átadásáig úgy kell gyűjtenie, tárolnia, illetve kezelnie, hogy az mások testi épségét, jó közérzetét ne veszélyeztesse, a település környezetét ne szennyezze, a település növény- és állatvilágát ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja. (6) A háztartásban, illetőleg az intézményi fogyasztásból, felhasználásból vagy szolgáltatásból keletkezett veszélyes hulladékot a tulajdonos (termelő) köteles elkülönítve, a környezet szennyezését és károsítását kizáró módon gyűjteni. A veszélyes hulladék begyűjtése a lakosságtól a lomtalanítás és egyéb gyűjtési akciók keretében szervezetten történik. Erről a közszolgáltató minden esetben hirdetményben előre tájékoztatja a lakosságot. (7) Az ingatlan tulajdonosa a gyűjtőedény űrtartalmát meghaladó mennyiségű alkalmi hulladék esetén a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott jelzéssel (matricával) ellátott zsákot köteles igénybe venni. A zsákot a Szolgáltató, mint többletmegrendelést kezeli, és külön díjazás (ami a zsák ára) ellenében szállítja el. Egyéb módon az edényzet mellé hulladék nem helyezhető el. (8) A szokásos mennyiség felett keletkező szilárd hulladék elszállítására a tulajdonosok a közszolgáltatótól konténert rendelhetnek, az elszállítás díját a tulajdonosok kötelesek megfizetni. (9) Az ingatlantulajdonos köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, amennyiben új ingatlan kialakítása, tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. Az ingatlantulajdonos a Szolgáltató megkeresésére szerződéskötés céljából előzőekre vonatkozóan köteles adatot szolgáltatni. II. FEJEZET A KÖZSZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁNAK RENDJE 6. A hulladék gyűjtése, szállítása és ártalmatlanítása (1) A közszolgáltató a kommunális hulladékot begyűjti, elszállítja és ártalmatlanítja a Rumpold Cégcsoport műszaki védelemmel ellátott Bicskei Hulladékkezelő telepén. (2) Tokodaltárón vegyes edényzetben (60, 120, 240, 1100 literes) történik a gyűjtés. (3) A lakossági hulladék gyűjtése a közszolgáltató tulajdonában lévő zárt rendszerű, öntömörítős járműparkkal, az önkormányzattal egyeztetett program alapján heti gyakorisággal, csütörtöki napon történik. Önkormányzati intézmények, telephelyű vállalkozások települési szilárd hulladékszállítása a lakossági hulladékszállítással azonos napon történik. (4) Téli (havas, csúszós) időben a gyűjtést megelőzően a gyűjtési útvonalak járhatóságát a közszolgáltató az önkormányzattal egyezteti. (5) Amennyiben a járatnap ünnepnap, a hulladékszállítás rendjéről a közszolgáltató előzetesen hirdetményben értesíti a tulajdonosokat. (6) Az indokoltan elmaradt szolgáltatás 24 órán belül pótlásra kerül, akadályoztatás esetén a közszolgáltató megoldási javaslatot tesz. 4

5 A közszolgáltatás igénybevétele 7. (1) A tulajdonos köteles a közszolgáltató által nyújtott közszolgáltatást igénybe venni. A hulladék gyűjtésére és átadására szolgáló gyűjtőtartályok, zsákok használata, kezelése 8. (1) A tulajdonos a települési szilárd hulladékot a Szolgáltatónak történő átadásig a hulladék elszállítására szolgáló szabvány edényzetben az ingatlanon belül köteles tárolni (2) A tulajdonos köteles a gyűjtőtartályt, zsákot a hulladék elszállítása céljából a közszolgáltató által megjelölt időben a közterületen, az elszállítást végző járművel megközelíthető és a kiürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A kihelyezett gyűjtőtartály, zsák nem akadályozhatja a gépjármű- és gyalogosforgalmat, és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás előidézésének veszélyével. (3) A hulladék elszállításához szükséges zsák beszerzése, pótlása, a gyűjtőtartályok beszerzése, tisztítása, karbantartása a tulajdonos kötelessége. (4) Szigorúan tilos a gyűjtőtartályba, zsákba folyékony, mérgező, robbanó vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti a szállítással foglalkozók vagy mások életét, testi épségét, egészségét. (5) Tilos a települési szilárd hulladék közé a rendelet 2. ad) pontja szerint meghatározott kommunális veszélyes hulladékot rakni. Azt a rendelet 5. (6) bekezdése szerint kell gyűjteni és átadni. (6) A tulajdonos a gyűjtőedényt úgy köteles kihelyezni, hogy a gyűjtőedény fedele a környezet szennyezésének elkerülése érdekében lecsukott állapotban legyen. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az edény mozgatásakor és ürítésekor a hulladék ne szóródjon, az ürítést ne akadályozza. A települési szilárd hulladék elszállításának megtagadása 9. (1) A közszolgáltató a közszolgáltatás keretében megtagadhatja a hulladék elszállítását ha a.) a gyűjtőtartály az alkalmazott gépi ürítési módszerrel - a tulajdonosnak felróható okból - nem üríthető. b.) A szállításra átadott hulladék az ürítés, illetve a szállítás során a szállítást végző személyek életében, testi épségében, egészségében, továbbá a járműben vagy berendezésében kárt okozhat, illetve az ártalmatlanítás során a környezetet veszélyezteti, c.) Érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a gyűjtőtartály mérgező, robbanó, folyékony, veszélyes vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési szilárd hulladékkal együtt nem gyűjthető, illetve nem ártalmatlanítható, illetve nem minősül települési szilárd hulladéknak. 5

6 d.) A közszolgáltató által ily módon el nem szállított hulladék elszállításáról a tulajdonos köteles gondoskodni. A lomtalanítás 10. (1) A közszolgáltató által évente egy alkalommal szervezett - előre meghatározott időpontban elvégzett - lomtalanítás keretében a közszolgáltató a lakosságnál keletkezett, a rendszeres elszállításra használatos gyűjtőtartályokban, zsákokban el nem helyezhető hulladékot elszállítja és ártalmatlanítja. (2) A lomtalanítás alá tartozó hulladékot a tulajdonos a közszolgáltató által meghatározott időpontban helyezheti ki elszállítás céljából arra a helyre, amelyet a közszolgáltató hirdetményében megjelölt, a kommunális veszélyes hulladékot elkülönítetten, a környezet szennyezését és károsítását kizáró módon. (3) A lomtalanítás keretében elszállításra kihelyezett hulladékot úgy kell elhelyezni, hogy az a jármű- és gyalogosforgalmat ne zavarja, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, továbbá ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. A közterületen keletkező települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás 11. (1) Aki közterületen közterület-használati engedélyhez kötött olyan árusító, szolgáltató, kereskedelmi vagy egyéb tevékenységet végez vagy kíván végezni, amellyel összefüggésben kötelező közszolgáltatás alá tartozó települési szilárd hulladék keletkezik, köteles ezt a közszolgáltatónak bejelenteni, és a közszolgáltatóval a közterületen végzendő tevékenység időtartamára, valamint a várható hulladék fajtájára, összetételére és mennyiségére figyelemmel szerződést kötni. (2) A közterület rendeltetésszerű nyilvános használata során keletkező települési szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról az önkormányzat gondoskodik. A közterületen keletkező települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására a falugazda a szükségleteknek megfelelően rendel konténert, s ennek díját esetenként külön számlázza ki a közszolgáltató. A közszolgáltatási szemétdíj 12. (1) A közszolgáltatási díjat az az ingatlantulajdonos fizeti, aki a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles. (2) A Szolgáltató évente november 15-ig a 242/2000. (XII. 23.) Kormányrendelt alapján költségelemzést tartalmazó javaslatot készít. (3) Az önkormányzat által megállapított díjat és az igénybe vehető gyűjtőedények méreteit az 1. sz. melléklet tartalmazza. (4) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat negyedéves bontásban fizeti meg a Szolgáltatónak. (5) A díjhátralék esetén a Szolgáltató és a Jegyző a Hgt. 26. (2), (3) és (4) bekezdésében meghatározottak szerint jár el. 6

7 Szelektív hulladékgyűjtés 13. (1) Az önkormányzat a Szolgáltatóval közösen a Géza utcában, a Béke téren, a Sport utcában, valamint a Kun B. utcában az újrahasznosítható települési szilárd hulladék elkülönített gyűjtése érdekében gyűjtőszigeteket hozott létre. (2) A gyűjtőszigeteken üveg, papír és műanyag elkülönített gyűjtése történik. (3) A gyűjtőszigetekből a hulladék gyűjtését, szállítását, kezelését és hasznosítását a Szolgáltató végzi. (4) A szolgáltató a szelektív hulladékgyűjtésre használt gyűjtőedényzet bérletére szerződést kötött az önkormányzattal. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos előírások megtartásának ellenőrzése 14. (1) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi rendelkezések megtartásának ellenőrzését - a vonatkozó jogszabályok szerint - az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Komárom-Esztergom Megyei Intézete végzi. (2) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos szabálysértési ügyekben hatóságként Tokodaltáró Község jegyzője jár el. III. FEJEZET Szabálysértések 15. (1) Aki a (2) bekezdésben meghatározott magatartási szabályokat, kötelezettségeket és tilalmakat megszegi - amennyiben súlyosabbnak minősülő cselekmény nem valósul meg - szabálysértést követ el, és harmincezer Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. (2) szabálysértést követ el az, s vele szemben az (1) bekezdés szerint kell eljárni, aki: a) szemetet felhalmoz b) a gyűjtőtartályba, zsákba mérgező, robbanó, folyékony vagy a szolgáltatást végző dolgozó testi épségét, egészségét vagy a gépjárművet veszélyeztető anyagot helyez el, c) közútra, útpadkára építési törmeléket engedély nélkül szállít vagy elhelyez d) alkalmi jelleggel igénybe vett közterületen és környékén keletkezett hulladékot nem gyűjti össze, és elszállításáról nem gondoskodik, e)lomtalanítás alá tartozó hulladékot a közszolgáltató által megjelölt időponttól eltérő időben kihelyez, illetve olyan hulladékot helyez ki, amelyre a lomtalanítás nem vonatkozik. 7

8 (3) Az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Kormányrendelet szabályai szerint kell eljárni azzal szemben, aki a közterületet beszennyezi, és az általa előidézett szennyezést nem takarítja el. IV. FEJEZET Záró rendelkezések 16. (1) E rendelet január 1-jén lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő közzététellel gondoskodik. Varga János Ruzsa Anna polgármester jegyző 8

9 1. sz. melléklet A szolgáltatási díjtételek évre: A hulladékkezelési közszolgáltatás egységnyi díja a szállítás, begyűjtés és az ártalmatlanítás költségeit tartalmazza az alábbiak szerint: a.) 60 literes edény heti egyszeri ürítése 131,56 Ft + áfa = 151,294 Ft b.) 120 literes edény heti egyszeri ürítése 263,16 Ft + áfa = 302,634 Ft c.) 240 literes edény heti egyszeri ürítése 526,32 Ft + áfa = 605,266 Ft d.) 1100 literes edény egyszeri ürítése 2.412,3 Ft + áfa = 2.774,145 Ft 9

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011.(X.5.) sz. önkormányzati rendelettel, valamint a 6/2010. (XII. 15.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 14/2005.(XII.21.) sz. önkormányzati

Részletesebben

5/2002. (IV.3.) sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. (1) fejezet

5/2002. (IV.3.) sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. (1) fejezet Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének a 11/2003. (VI. 13.) a 4/2005.(II.16.) a 22/2008.)XII. 12.) a 15/2009.(IX.04.) a 16/2009.(IX.29.) és a 19/2009.(XII. 11.) a 17/2010. (XII. 16.)

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Zagyvaszántó község közigazgatási területére terjed ki.

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Zagyvaszántó község közigazgatási területére terjed ki. EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 14/2004.(IV.30.) Rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 01/2005.(I.31.), a 2/2006.(I.26.) és 15/2006.(XI.30.) és 7/2007.(XI.22.) Rendelettel

Részletesebben

NAGYBÁNHEGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (IX. 26.) ÖR.

NAGYBÁNHEGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (IX. 26.) ÖR. NAGYBÁNHEGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (IX. 26.) ÖR. számú rendelete A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról. Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Erdőkertes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2011. (XII.30.) sz., 8/2011. (IV.01.) sz., 1/2011. (I.28.) sz. és 17/2010.(XII.16.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított 12/2008.(12.04.)

Részletesebben

1 Módosítva a 33/2008./XI.28.sz. ÖK. rendelet 1. -a alapján 2

1 Módosítva a 33/2008./XI.28.sz. ÖK. rendelet 1. -a alapján 2 Ócsa Város 1 Önkormányzatának 10/1999./III.31./számu Önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről 2 1

Részletesebben

12.. Az ingatlantulajdonos a szolgáltató felhívására az edényben összetömörödött vagy befagyott hulladékot ürítésre alkalmas állapotba hozza.

12.. Az ingatlantulajdonos a szolgáltató felhívására az edényben összetömörödött vagy befagyott hulladékot ürítésre alkalmas állapotba hozza. Ete Község Képviselőtestülete 3/2006.(III.28.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról. (a 11/2007.(IV.27.) számú, az 1/2012.(I.25.) számú, és a 8/2012.(VI.7) számú

Részletesebben

(Egységes szerkezetben) DRÁVAPISKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 9/2002. (XII. 21.) rendelete. a hulladékgazdálkodási feladatokról.

(Egységes szerkezetben) DRÁVAPISKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 9/2002. (XII. 21.) rendelete. a hulladékgazdálkodási feladatokról. (Egységes szerkezetben) DRÁVAPISKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2002. (XII. 21.) rendelete a hulladékgazdálkodási feladatokról. Drávapiski Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

A rendelet célja. Általános rendelkezések 2..

A rendelet célja. Általános rendelkezések 2.. NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2003. / IV.15./ SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK ÖSSZEGYŰJTÉSÉRE, ELSZÁLLÍTÁSÁRA ÉS ÁRTALMATLANÍTÁSÁRA SZERVEZETT KÖTELEZŐ HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2008.(XII.19.), 12/2009.(VIII.14.), 24/2009.(XII.18.) rendeletekkel módosított 19/2002.(XII.12.) rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések

I. FEJEZET. Általános rendelkezések Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5 / 2009. (V.28.) rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról, valamint a szervezett köztisztasági

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzat 14/2010. (XII.23.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (Egységes szerkezet )

Döbrököz Község Önkormányzat 14/2010. (XII.23.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (Egységes szerkezet ) Döbrököz Község Önkormányzat 14/2010. (XII.23.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (Egységes szerkezet ) Döbrököz Község Önkormányzati Képviselő-testülete a

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 20/2002. (XII. 18.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal és szelektív hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 1 Törökszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a helyi

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya Bucsa Község Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelete a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos közszolgáltatásról, a település közigazgatási területén Bucsa Község

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 36/2002. (2003. I. 01.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 36/2002. (2003. I. 01.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 36/2002. (2003. I. 01.) számú r e n d e l e t e a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról A Közgyűlés a helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

Kastélyosdombó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011.(XI.29.)

Kastélyosdombó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011.(XI.29.) Kastélyosdombó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011.(XI.29.) RENDELETE a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Kastélyosdombó Község Képviselő-testülete

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 56/2001. (XII.12.) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 56/2001. (XII.12.) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 56/2001. (XII.12.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben a módosításáról

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II. 7.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II. 7.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hatályos:2014-03-21 -tól a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 1/2014. (II. 7.) önkormányzati rendelet Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselő - testületének

Csetény Község Önkormányzat Képviselő - testületének Csetény Község Önkormányzat Képviselő - testületének 9/2004.(VI.24.) számú rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Csetény Község Önkormányzata

Részletesebben

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2010. (VIII. 26.) rendelete a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos közszolgáltatásról 1

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2010. (VIII. 26.) rendelete a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos közszolgáltatásról 1 FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2010. (VIII. 26.) rendelete a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos közszolgáltatásról 1 Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Arnót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1./2014.(I. 30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Arnót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1./2014.(I. 30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Arnót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1./2014.(I. 30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Arnót Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012.

Részletesebben

Csonkamindszent Községi Önkormányzat. a hulladékkezelési közszolgáltatásról. KT. Rendeletekkel egységes szerkezetben)

Csonkamindszent Községi Önkormányzat. a hulladékkezelési közszolgáltatásról. KT. Rendeletekkel egységes szerkezetben) Csonkamindszent Községi Önkormányzat 8/2002. (XIl.11.) KT. Re nd e 1 e t e a hulladékkezelési közszolgáltatásról D L-KOM KFT. k.: 2011 IJ EC 2 3.?-l 1 g?._ g e 6 (A 912011. (Xll 16.), a 812010. (Xll03.),

Részletesebben

Jágónak Község Önkormányzat 7 /2013. (XII.18.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Jágónak Község Önkormányzat 7 /2013. (XII.18.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Jágónak Község Önkormányzat 7 /2013. (XII.18.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Jágónak Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Inárcs Nagyközség

Részletesebben

VIGÁNTPETEND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE

VIGÁNTPETEND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE VIGÁNTPETEND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE 7/2009. (XII.21.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról, valamint a szervezett köztisztasági

Részletesebben

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Záradék: A rendelet megalkotásának napja: 2014. február 26.

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 20/2003. (XII. 30.) számú

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 20/2003. (XII. 30.) számú Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2003. (XII. 30.) számú Rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról ( egységes szerkezetben a

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Nagytarcsa. Község Önkormányzatának 12/2004. (IX.22.) rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Egységes szerkezetben Nagytarcsa Község

Részletesebben

Jánoshida községi Önkormányzat. 12/2014.(IX.18.) rendelete

Jánoshida községi Önkormányzat. 12/2014.(IX.18.) rendelete Jánoshida községi Önkormányzat 12/2014.(IX.18.) rendelete A közterületek tisztántartásáról, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Jánoshida község Önkormányzatának

Részletesebben