MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ"

Átírás

1 MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/364-1/2010./I. Üi.: Juhászné/Hegedűsné Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ BESZÁMOLÓ Tárgy: Beszámoló Makó Város Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról Rendelet-tervezet Makó Város Önkormányzata évi zárszámadásáról Melléklet: Tisztelt Képviselő-testület! Az Államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. tv a, valamint a többször módosított 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet ának értelmében az önkormányzat jegyzője által készített zárszámadási rendelet tervezetet, valamint a könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített tartalmú önkormányzat és költségvetési szervei adatait összevontan tartalmazó éves pénzforgalmi jelentést, könyvviteli mérleget és pénzmaradvány kimutatást a polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti. Makó Város Önkormányzat évi gazdálkodásának főszámai az alábbiak: Makó Város Önkormányzat évi bevétel Eredeti előirányzata: e Módosított előirányzata: e Teljesítés: e Makó Város Önkormányzat évi kiadása Eredeti előirányzat: e Módosított előirányzata: e Teljesítés: e Módosított pénzmaradványa e Az önkormányzat bevételi előirányzatának teljesítése: A működési, felhalmozási célú - hitel és a kötvény kibocsátás esetleges visszafizetési technikai tétel előirányzat összegét, valamint a függő és átfutó tételeket is magában foglaló - módosított évi bevételeket Makó Város Önkormányzata 82,71 %-ra, e-ra teljesítette. HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX:

2 Az igazgatási tevékenység működési bevételének teljesítése 100 %; a módosított előirányzathoz viszonyítottan. Az eredeti előirányzattól történő pozitív eltérést a továbbszámlázás, kamat bevétel magas teljesítése indokolja. További jelentős többletbevétel mutatkozik még az egyéb bevételeknél, ami a fúrásiszap, hulladék átvételi és ártalmatlanítási bevételből adódik. A működési bevétel előirányzatánál és teljesítésénél a jogszabályi előírásoknak megfelelő - a valuta árfolyam változás átvezetésének számviteli rögzítése miatt mutatkozik jelentős bevétel. A részben önálló intézmények/önállóan működő költségvetési szervek működési bevételeinek teljesítése 96,66 %. Az intézmények vonatkozásában szinte 100 %-os a teljesítés a módosított előirányzathoz képest, kivéve az általános iskolai oktatásnál, ahol a teljesítés 88,24 %. A Termálés Gyógyfürdő teljesített bevételei a feladat átszervezés miatt még itt jelentkeznek, mely felhasználásra kerül az áthúzódó kiadások rendezéséhez. Az Egyesített Népjóléti Intézmény bevétele a kihasználtsági mutatók alapján év végére meghaladta az eredetileg előirányzott bevételi összeget. A Városi Piac bevételei az eredeti előirányzathoz képest mintegy 10 %-kal elmaradtak, ami a kiadások csökkentésével lett kompenzálva. Makó Városi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság működési bevételei az eredeti előirányzathoz képest jelentősen túl teljesültek, a szabad kapacitás kihasználásának eredményeként. A megképződött bevételi többlet a Képviselő-testület határozata alapján a pályázaton elnyert vízszállító gépjármű beszerzésének önerejét képezi. A normatív kötött támogatás, a keresetkiegészítés fedezete minden esetben megérkezett. Az önkormányzat sajátos működési bevételénél az adóbevételek az iparűzési adó bevétel kivételével a tervezett szerint alakultak, illetve kismértékű túlteljesítés mutatkozik az eredeti előirányzathoz képest. Az iparűzési adónál az eredeti előirányzat tervezésekor a gazdasági válságra való tekintettel visszafogott bevétel került beállításra, annak érdekében, hogy a költségvetés tervezésekor a biztos bevételekkel lehessen számolni. A e -os bevételi többlet az eredeti előirányzathoz képest elsősorban Makó városban működő 2-3 nagy vállalkozás - a gazdasági válság ellenére is - nagy arányú bevétel növekedése eredményeként következett be. Ez a bevételi többlet biztosította a Képviselő-testület által benyújtott pályázatok önerejének, illetve az év során jelentkező többletfeladatok ellátásának fedezetét. Az átengedett központi adók az év során rendben, időben megérkeztek. Az önkormányzat költségvetési támogatásai 97,73 %-ra teljesültek, a jogszabályokban meghatározott ütemben rendszeresen megérkeznek, az előirányzattól való elmaradás oka, hogy a működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatásaként év végén megítélt e ben érkezett meg, mely így a pénzmaradványt növeli. A fejlesztési célú támogatások teljesítése: Az előző években megkezdett TEKI és CÉDE finanszírozású projektek támogatásai a pénzügyi elszámolásnak megfelelően megérkeztek, míg a 2009-ben rendelkezésre álló Hagymaház belső festési munkái, Erdei János Sportcsarnok bádogos szerkezeteinek felújítása, belterületi járdák burkolat felújításának XII-XIV. üteme, de igénybe nem vett/fel nem használt támogatások teljesülése elmaradt az előirányzatoktól. A sajátos felhalmozási és tőke bevételek között kerülnek elszámolásra az önkormányzat vagyongazdálkodásához kapcsolódóan: a vízi-közművagyon hasznosításából származó bérleti díj bevételek, a gázközmű vagyon ellentételezéseként kapott államkötvény ellenértéke. Továbbá itt került eredeti előirányzatként tervezésre a szeméttelep hasznosításából származó bérleti díj bevétel is, mely fedezetéül szolgál a kiadások között teljesítendő lakossági szemétszállítási díjkedvezmény miatti fizetési kötelezettségünknek. Tekintettel arra, hogy a szolgáltatóval történő elszámolás áthúzódott évre, így a sem a bevételi sem a kiadási oldalon teljesítés nem mutatkozik. A működési célú átvett pénzeszközök teljesülése a beszámoló időszakában 101,4 %-os. Az intézményi működési célú pénzátvétel 100 %-os, mely a feladatellátás üteméhez kapcsolódik (pályázatok). HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX:

3 A Kisebbségi Önkormányzatok bevételei a támogatási feltételeknek megfelelően alakult, illetve a feladatalapú támogatásként évvégén kapott pót-támogatás utalása átvétele áthúzódik évre. A részben önálló/önállóan működő intézmények működési célú pénzeszköz átvételénél az előirányzat feladás az igénybevétel függvényében történik, mely az év végén a pénzmaradványuk részét képezik. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 25,79 %-os teljesülésének indoka, hogy a pályázatokhoz megítélt támogatások itt kerültek tervezésre, azok beérkezése a kivitelezési ütemhez igazodóan történik meg. Pénzmaradvány: A költségvetési rendeletben e előirányzat került elfogadásra, melyből e került felhasználásra úgy, hogy a fejlesztési célú pénzmaradvány tartalmazza a testületi döntés alapján pályázatokhoz kapcsolódó kötvénykibocsátásból származó pénzeszközöket is. Ennek megfelelően, ezen összegek a kiadási oldalon tartalékként rendelkezésre állnak. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a évi eredeti költségvetési rendeletét e működési hitellel fogadta el, a beszámoló időpontjáig működési hitel felvételére nem került sor. A költségvetési rendeletben e felhalmozási hitel lett tervezve a Panel Plusz program munkáihoz, a beszámoló időpontjáig ezen feladatra hitel nem került felvételre. A teljesítésnél mutatkozó e felhalmozási célú hitel a Képviselő-testület döntése alapján a évi Sikeres Magyarországért kölcsönszerződés alapján lehívott összeget tartalmazza, melyek korábban már költségvetésből megelőlegezett része a tartalékban szerepel a következő évi pályázatok önerejéhez. A fentiekben hivatkozottak szerint a Kötvény kibocsátáshoz kapcsolódó árfolyamváltozás könyvelése számviteli előírásoknak megfelelően megtörtént. Önkormányzati kiadási előirányzat teljesítése: Az önkormányzat kiadási teljesítési mutatója 52,25 %. A kiadási előirányzatok időarányostól való negatív eltérését elsősorban a testület által elfogadott pályázatok útján megvalósuló beruházások, felújítások előirányzatainak költségvetésbe történő beállítása eredményezi, mivel ezek mögött pénzügyi teljesítés még nincs, illetve a kötvényből következő években megvalósítandó beruházások önerejéhez kapcsolódó tartalék képzés az ok. Az igazgatási tevékenység kiadásainak teljesítése 97,37 %, a belső szakfeladatok előirányzatain belül a kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó nem tényleges kiadások változása követi az árfolyamváltozást, amit számviteli nyilvántartáson át kell vezetni a bevételi és kiadási oldalon is. Az előirányzatok a bevételek alakulásával összhangban alakultak, figyelembe véve az egyes feladatokhoz igazodó előirányzat módosításokat, így néhány feladat kivételével a teljesítés a 100 %-hoz közelít. A településőrökkel kapcsolatos kiadások és a gondozási szükséglethez kapcsolódó szakértői díjak kifizetése áthúzódik a következő évre. Képviselői alap eredeti előirányzata megemelésre került az előző évben fel nem használt előirányzattal, csökkentve lett a képviselők által felajánlott feladatokhoz kapcsolódó kiadási előirányzattal, melyek a feladat ellátási terület szakfeladatára átkönyvelésre kerültek, az itt képződött maradvány átvitelre kerül a következő évre. A működéshez kapcsolódó sikeres pályázatok támogatásai megérkeztek, elszámolásuk megtörtént. (JövŐr átfogó bűnmegelőzési program, Town Twinning, közmunkaprogramok) A részben önálló/önállóan működő intézmények kiadási előirányzata összességében 46,63 %-ra teljesült. A Gyógyfürdő kiadási előirányzata és a teljesítés megegyezik, megtörtént az intézmény megszűnése miatti elszámolás. A Városi Piac kiadási előirányzataiban mutatkozik a visszafogott gazdálkodás, figyelemmel a tervezett bevétel elmaradására. A szennyvízcsatorna és szennyvíztisztítási társulás 0,22 % -os kiadási teljesítése indokolja összességében az alacsony teljesítési százalékot. A többi HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX:

4 intézménynél a teljesítés az előirányzatnak megfelelő. A kötvény kibocsátásból tervezett kiadások következő évi ütemének előirányzatai és az óvadéki betét befektetésre céltartalékként kerültek megtervezésre e összegben, míg működéshez kapcsolódó céltartalékként e szerepel a beszámolóban. A Tűzoltóság gazdálkodása során a kapott állami támogatás, a pótelőirányzatként biztosított kereset-kiegészítés, a szabad kapacitás kihasználásból származó többletbevétel és az előző évi pénzmaradvány felhasználásával oldotta meg a feladatainak ellátását. A közüzemi szolgáltatások takarékos felhasználásával, illetve az évközben végrehajtott fűtéskorszerűsítésnek köszönhetően a költségek nem számottevően emelkedtek, így a többlet támogatást szakmai készlet-, munkaruha, védőruha beszerzésekre, illetve a szakmai gépjárművekkel történő megemelkedett tűzoltással, műszaki mentéssel kapcsolatos költségekre fordíthatta. Alapítványok, társadalmi és egyéb szervek támogatásai összességében az előirányzatnak megfelelő teljesítést mutatnak. A testületi döntéseknek megfelelően történtek a finanszírozások, kisebb eltéréssel, például a képviselői alapból átadott pénzeszközök támogatásból történő átadásához a szerződések megkötése áthúzódik a következő évre. Szociális ellátás: Szociális ellátásra a tervezett eredeti előirányzat, kiegészítve az állami támogatásokkal kifizetése kerültek. A gazdasági év során a rendelkezésre álló önkormányzati önerő lehetővé tette azt, hogy valamennyi szociális ellátásra jogosult a rászorultság elvének megfelelően minden ellátási jogcímben megkaphassa az igényelt támogatást. A lakástámogatás előirányzatának terhére kifizetés minimális összegben történt, áthúzódó feladatra. Ilyen típusú pályázat kiírására, illetve teljesítésre nem került sor. Felhalmozási kiadások teljesítése: Beruházási kiadások 59,04 %-os teljesülésének indoka, hogy a betervezett fejlesztések még vagy nem kezdődtek el, vagy ha elkezdődtek számlázásra így kifizetésre sem került sor. Általánosságban megállapítható, hogy a pályázatokhoz kapcsolódó előkészítő kiadások jelentkeztek kiadásként. A beruházás befejeződött, annak pénzügyi teljesítése megtörtént, ill. elszámolása még folyamatban van: - a Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztésénél, - belterületi csapadékvíz csatorna fejlesztésnél - és a fürdővárosi turisztikai látványosság Fátyol Misi szobor állításának. A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság technikai eszközök, illetve a vízszállító gépjármű beszerzése megtörtént az előirányzat a Tűzoltóság által átadásra került önerő átvezetésével rendezésre került, ugyanakkor itt még minimális eszköz pótlása folyamatban van. Tanösvények és ügyességi pályák építése a Maros parton pályázat esetén a pályázat előkészítéséhez felmerült költségek kerültek kifizetésre. Felújítási kiadások: A felújítási kiadások teljesítése 68,26 %, szinte valamennyi feladat pályázati forrásból valósul meg, ezek között a legjelentősebbek a DAOP, ÖM, TEKI és a CÉDE pályázatok. Befejezésre került a - közlekedésbiztonsági célú kerékpárút kivitelezése, - elektromos hiányosságok megszüntetése a Polgármesteri Hivatalban, - kistelepülési iskolák tárgyi feltételeinek javítása, - a járdafelújítások VII, VIII, IX. üteme, illetve az ÖM rendkívüli beruházási tartalékból megvalósult programok, - meglévő köztéri illemhely felújítása, automatizálása, - Juhász Gy. tér, Pipacs u útburkolat felújítása, - Polgármesteri hivatal épület fűtés rendszerének korszerűsítése. A felhalmozási, valamint a felújítási kiadások között szerepelnek azok az előirányzatok is, amelyeket a pályázatok benyújtásához a Képviselő-testület önerőként biztosít, de teljesítés még HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX:

5 nem történt, amelynek következménye az alacsony teljesítési százalék. Makó Város Önkormányzat zárszámadási rendeletének mérlegadatai is alátámasztják azt a tényt, hogy az előző gazdálkodási év a tervezés éve volt, felkészülés a következő évek fejlesztésiberuházási feladataira. Ebben az évben a beruházások elkezdődtek, a vagyonkimutatás folyamatban lévő beruházások, felújítások során előző évhez képest 307,35 %-os a növekedés. Az előző évhez képest lényeges eltérést nem mutatnak a pénzkészletek, bankszámlák egyenlege, jelenleg is rendelkezésre áll az előző évben kibocsátott kötvény beruházásokra eddig fel nem használt pénzkészlete. Ez eredményezi azt, hogy az előző évi tartalékhoz képest a tárgyévi tartalék szinte nem változott. A 2008-ban kibocsátott e értékű kötvény a zárszámadási rendeletünkben e hosszú lejáratú fejlesztési célú hitelként jelenik meg, a számvitelileg elszámolt (forint és svájci frank közötti) árfolyamváltozások eredményeként. Összességében a gazdálkodás általános értékelésénél megállapítható, hogy a Képviselő-testület által megfogalmazott működési célok teljesültek, a fejlesztések vonatkozásában a 2010-es év hoz látványos fejlesztési megvalósulást. A fejlesztési feladatok megvalósulásához, az intézmények kötelezettséggel terhelt feladatainak 2010-es megvalósításához szükséges forrás pénzmaradványként rendelkezésre áll, e összegben. Tisztelt Képviselő-testület! A fentiek alapján kérem a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását. Makó, április 13. Dr. Buzás Péter polgármester HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX:

6 Makó Város Önkormányzatának /2010. (...) rendelete Makó Város Önkormányzata évi költségvetési zárszámadásáról TERVEZET Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény 82. -ában meghatározott jogkörében eljárva a évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja. 1. (1) A képviselő-testület Makó Város Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-től a 15-ig számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően: e bevétellel e kiadással e pénzmaradvánnyal jóváhagyja. (2) Az önkormányzat bevételeit forrásonként az 1. számú, a módosított kiadási előirányzatokat a 2/a., míg a teljesített kiadásokat jogcímenként a 2/b. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. A részben önálló költségvetési szervek bevételi előirányzatainak teljesítését az 1/2. számú, míg a kiadási előirányzatainak a teljesítését a 2/1. számú melléklet tartalmazza tagintézményi bontásban is. Az önkormányzathoz tartozó költségvetési szervek december 31-én engedélyezett létszámkeretét a 3. számú táblázat tartalmazza. (3) Az állami normatív támogatás elszámolását a 1/1. számú melléklet alapján fogadja el azzal, hogy az önkormányzat az elszámolás alapján normatív támogatás igénylésre jogosult. (4) Az önkormányzat eredeti, valamint módosított kiadási előirányzatát és kiadási teljesítésének alakulását az előző év tényadatához képest jogcímenként a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 2. (1) A működési, valamint felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét az 5. számú melléklet szerint fogadja el. (2) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 4. számú, az adósságállomány alakulását a 4.a. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (3) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 3. A Makói Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulását a 7. számú, míg a Makói Román Kisebbségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulását a 8. számú melléklet tartalmazza. 1

7 4. Az önkormányzat a december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 9. számú mellékletben foglalt a mérlegben, vagyonkimutatásban szereplő adatok alapján e -ban állapítja meg, míg a 9.a. táblázat a vagyonkimutatást mutatja. 5. (1)A képviselő-testület az önkormányzat évi egyszerűsített mérlegét a 10. számú, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 11. számú, az egyszerűsített pénzmaradványkimutatását a 12. számú, valamint az egyszerűsített eredmény-kimutatását a 13. számú mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. (2)A képviselő-testület a pénzmaradvány felhasználását a 14. számú mellékletnek megfelelően engedélyezi. (3) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 15. számú mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá. (4)A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalon keresztül a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítja, illetve figyelemmel kíséri. (5)Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 6. A képviselő-testület a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit a Polgármesteri Hivatalon keresztül a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesíti. 7. Ezen rendelet a kihirdetése utáni napon lép hatályba. Dr. Buzás Péter polgármester Dr. Bánfi Margit jegyző 2

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/313-1/2011/I. Üi.: Hegedűsné Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Beszámoló Makó Város Önkormányzat

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 235-112/2009. MELLÉKLETEK: 22+9 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2009. (IV.) Kgy.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/60-1/2014/I. Üi.: Juhászné Kérdő Edina Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Makó város önkormányzata

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése 1. napirendi pont Megtárgyalják: A közgyűlés bizottságai 01/412-2/2004. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK előterjesztése Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának beszámolója

Részletesebben

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete számára

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete számára Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete számára Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester A képviselő-testületi ülés időpontja: 2012. május 03. sz. napirend Tárgy: A Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/102-14/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 16/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának

Részletesebben

A költségvetés címrendje, bevételei és kiadásai. 2. (1) A képviselő-testület a költségvetési címrendet a következők szerint határozza meg:

A költségvetés címrendje, bevételei és kiadásai. 2. (1) A képviselő-testület a költségvetési címrendet a következők szerint határozza meg: Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Lesencetomaj Község Önkormányzat. Képviselő-testület 1/2009. (II.06.) rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Lesencetomaj Község Önkormányzat. Képviselő-testület 1/2009. (II.06.) rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Lesencetomaj Község Önkormányzat Képviselő-testület 1/2009. (II.06.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Lesencetomaj Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2009.

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III. 05.) önkormányzati rendelete

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III. 05.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/202. (III. 05.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 202. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/20-12/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2014. április 28-én tartandó nyilvános ülésére 4. Napirendi pont: Tárgy: A Tápiógyörgye

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április S A J Ó S ZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNY Z A T Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Részletesebben

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Felsőzsolca Város Önkormányzata 2008. évi gazdálkodását a Képviselő-testület 2008. évi költségvetéséről alkotott 2/2008. (II.29.) számú

Részletesebben

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2006. (III. 10.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről.

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2006. (III. 10.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről. PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2006. (III. 10.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről.* Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben

Jánoshida Község Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2010.(II.15.) önkormányzati r e n d e l e t e

Jánoshida Község Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2010.(II.15.) önkormányzati r e n d e l e t e Jánoshida Község Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2010.(II.15.) önkormányzati r e n d e l e t e Jánoshida Község Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről Jánoshida Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XII. évfolyam 5. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2011. MÁJUS 19. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 98/2011. (V.11.) sz. hat. Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottságba

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1.

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. szeptember 4. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2014. ÁPRILIS 25. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 43/2014. (IV.17.) sz. hat. ZMJVK 68/2014. (IV.17.) sz. hat. A Zalai Közszolgáltató

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 16-án, 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben