Folyamatba épített Előzetes és Utólagos Vezetői Ellenőrzés (FEUVE) Tartalomjegyzék

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Folyamatba épített Előzetes és Utólagos Vezetői Ellenőrzés (FEUVE) Tartalomjegyzék"

Átírás

1 4. számú függelék Folyamatba épített Előzetes és Utólagos Vezetői Ellenőrzés (FEUVE) Tartalomjegyzék 4.1 A VMKI gazdasági folyamatábrái 4.2 A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje 4.3 A VMKI Beszámolási ellenőrzési nyomvonala 4.4 A VMKI Kiküldetések, Reprezentáció, Rendezvények ellenőrzési nyomvonala 4.5 A VMKI Minősített időszaki igénybejelentés ellenőrzési nyomvonala 4.6 A VMKI Ruházati ellátás ellenőrzési nyomvonala 4.7 A VMKI Selejtezés ellenőrzési nyomvonala 4.8 A VMKI Költségvetés tervezés folyamat ellenőrzési nyomvonala 4.9 A VMKI Közüzemi díjak, fenntartási kiadások ellenőrzési nyomvonala 4.10 A VMKI Beruházás, felújítás ellenőrzési nyomvonala 4.11 A VMKI Számlázási rend ellenőrzési nyomvonala 4.12 A VMKI Illetmény és TB számfejtés ellenőrzési nyomvonala 4.13 A VMKI Vagyongazdálkodási ellenőrzési nyomvonal 4.14 A VMKI Leltározási ellenőrzési nyomvonal

2 Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 4.1 VMKI Gazdasági Folyamatábrái

3 tervezés Folyamatok: - előkészítő munka koncepció Vezetői döntés a tartható fejlődés koncepcióról Gazdasági vezető köteles áttekinteni a szervezet és a háttérintézmények feladatait és bevételi lehetőségeit Célok meghatározása Feltételek figyelembe vétele + jogszabályok Részletes tervezet Sajátbevételek - törvény alapján Kiadások- kötelező/önként vállalt feladatok Felelős/ellenőrzés = gazdasági vezető Főigazgatóság, igazgatóságok és háttérintézmények párhuzamos tervezés Saját tevékenységhez kapcsolódó bevételek Intézményi bevételek Vagyonhasznosítási bevételek Bírság bevételek Felhalmozási célú bevételek Átvett pénzeszköz Működési célú átvett pénzeszköz Központi támogatás + bevételek Kiadások - kötelező feladatok - önként vállalt feladatok

4 Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 4.1 Intézményi kiadások Fennálló pénzügyi kötelezettségek Fejlesztések felújítások Személyi juttatások Dologi Egyéb folyó kiadások Végleges pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadások Nyomtatvány ellenőrzés Számítástechnikai program Vezetői ellenőrzés

5 féléves és éves beszámoló A féléves és éves, jogszabályban meghatározott határidőre elkészítendő beszámoló ellenőrzési folyamatai: a főkönyvi könyvelés ellenőrzése egyeztetés nyilvántartásokkal egyeztetés üzemeltetéssel egyeztetés a szervezeti egységekkel pénzforgalmi jelentés és tájékoztatás elkészítése, ellenőrzése főkönyvi és elő irányzati számlák zárása, ellenőrzése mérlegkészítés és ellenőrzése Módszertana: Dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata. Informatikai támogatottság, K11 program. Pénzügyi, számviteli, és statisztikai adatok, költségvetés, beszámolók, szerződések, programok elemzése és értékelése. Eszközgazdálkodási csoport készletek és tárgyi eszközök leltárkészítés analitika alapján A beszámolási időszakra vonatkozó banki, pénztári és vegyes bizonylatok könyvelése Pénzeszköz, vevőszállító, bankszámla, ingatlan és adósok leltárának feladása a felelős osztálynak Főkönyvi és pénzforgalmi táblák elkészítése A főkönyvi könyvelés vezető ellenőrzése

6 Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 4.1 Egyeztetés nyilvántartásokkal Egyeztetés üzemeltetéssel Egyeztetés a szervezeti egységekkel Analitikus feladások könyvelése Pénzforgalmi jelentés és tájékoztató elkészítése Vezetői ellenőrzés Főkönyvi és előirányzati számlák zárása, ellenőrzése Mérlegkészítés Vezetői ellenőrzés Mérlegmellékletek összeállítása

7 Beszámoló szöveges indoklása Zárszámadás elkészítése, továbbítása jóváhagyásra KSH statisztikák KVI vagyonkataszter elkészítése Zárszámadási törvény elfogadása után a következő évben a jóváhagyott előirányzat-maradvány megnyitása

8 Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 4.1 A beszerzési folyamat Beszerzési igények összegyűjtése (értékmeghatározás) Pályázati kiírás Közvetlen beszerzés Beszállító kiválasztás Ellenőrzési pontok: 1. engedélyezési eljárás felelősei 2. dokumentumok vizsgálata 3. nyilvántartások összehasonlítása, egyeztetése 4. aláírások kötelező vizsgálata 5. informatika MEGRENDELÉS/SZERZŐDÉSKÖTÉS

9 ÁTVÉTEL/TELJESÍTÉSIGAZOLÁS SZÁMLA A beszerzési folyamat Folyamatok 1. Előkészítő szakasz: Szükséglet felmérés, elbírálás, kötelezettségvállalás, ellenjegyzés. Kötelezettségvállalás nyilvántartásba vétele, szállítási szerződés megkötése, jogi ellenjegyzés, megrendelés, szerződés.

10 Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Lebonyolítási szakasz: Mennyiségi, minőségi, időbeli teljesítés elfogadása, teljesítés igazolás. Szállítmány átvétele, raktári bevételezés vagy használatba vételezés, nyilvántartás. 3. Elszámolási szakasz: Okmányok, dokumentumok érvényesítése, számfejtés, utalványozás, ellenjegyzés, kifizetés, átutalás teljesítése, pénzügyi analitika vezetése, számla, ÁFA analitika, kötelezettség teljesítésének kivezetése, pénzügyi teljesítés számviteli elszámolása.

11 Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 4.2 SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE Az államháztartás működési rendjéről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. (4) bekezdésének megfelelően a szerv vezetőjének kötelessége a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét kialakítani. A Szabálytalanság fogalma: A szabálytalanság valamely létező szabálytól (törvény, rendelet, utasítás, szabályzat, stb.) való eltérést jelent, az államháztartás működési rendjében, a gazdálkodás bármely gazdasági eseményében, az állami feladatellátás bármely tevékenységében, az egyes műveletekben, stb. előfordulhat. Alapesetei lehetnek: 1. a szándékosan okozott szabálytalanságok (félrevezetés, csalás, sikkasztás, megvesztegetés, szándékosan okozott szabálytalan kifizetés, stb.); 2. a nem szándékosan okozott szabálytalanságok (figyelmetlenségből, hanyag magatartásból, helytelenül vezetett nyilvántartásból, stb. származó szabálytalanság) 1. A szabálytalanságok megelőzésével kapcsolatosan a szerv vezetőjének felelőssége, hogy: a jogszabályoknak megfelelő szabályzatok alapján működjön a szervezet; 1 Tekintettel arra, hogy a szándékosság kérdése az adott eljárások lefolytatása során, a megfelelő szankciók kiszabásakor kerül értékelésre, jelen útmutató nem foglalkozik ezzel a megkülönböztetéssel, a szabálytalanságokat ezen a téren azonos alapon kezeli.

12 a szabályozottságot, illetve a szabályok betartását folyamatosan kísérje figyelemmel; szabálytalanság esetén hatékony intézkedés szülessék, a szabálytalanság korrigálásra kerüljön annak a mértéknek megfelelően, amilyen mértéket képviselt a szabálytalanság. A szabálytalanságokkal kapcsolatos intézkedések általános célja, hogy: hozzájáruljon a különböző jogszabályokban és szabályzatokban meghatározott előírások sérülésének, megszegésének, szabálytalanság kialakulásának megakadályozásához (megelőzés); keretet biztosítson ahhoz, hogy azok sérülése, megsértése esetén a megfelelő állapot helyreállításra kerüljön; a hibák, hiányosságok, tévedések korrigálása, a felelősség megállapítása, az intézkedések foganatosítása megtörténjen. A szabálytalanságok kezelése (az eljárási rend kialakítása, a szükséges intézkedések meghozatala, a kapcsolódó nyomon követés, a keletkezett iratanyagok elkülönített nyilvántartása) a szerv vezetőjének a feladata, amely feladatot a szerv vezetője a szervben kialakított munkaköri, hatásköri, felelősségi és elszámoltathatósági rendnek megfelelően az egyes szervezeti egységek vezetőire átruházhatja. 1. A szabálytalanságok megelőzése A szabályozottság biztosítása, a szabálytalanságok megakadályozása elsődlegesen a szerv vezetőjének felelőssége. Az 370/2011. (XII.321.) Kormányrendelet 3. A szerv vezetője felelős a belső kontrollrendszer keretében - a szervezet minden szintjén érvényesülő - megfelelő a) kontrollkörnyezet, b) kockázatkezelési rendszer, c) kontrolltevékenységek, d) információs és kommunikációs rendszer, és e) nyomon követési rendszer (monitoring) kialakításáért, működtetéséért és fejlesztéséért. 4. A belső kontrollrendszer tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belső szabályzatokat, melyek biztosítják, hogy a) a szerv valamennyi tevékenysége és célja összhangban legyen a szabályszerűséggel, szabályozottsággal, valamint a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség követelményeivel, b) az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásban ne kerüljön sor pazarlásra, visszaélésre, rendeltetésellenes felhasználásra, c) megfelelő, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre a szerv működésével kapcsolatosan, és d) a belső kontrollrendszer harmonizációjára és összehangolására vonatkozó jogszabályok végrehajtásra kerüljenek a módszertani útmutatók figyelembevételével. A intézményeket érintő legáltalánosabb szabályzatokat, a teljesség igénye nélkül, az 1. számú melléklet tartalmazza. 2. A szabálytalanságok észlelése a FEUVE rendszerben A szabálytalanságok észlelése a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerében történhet a munkavállaló és munkáltató részéről egyaránt. A szerv valamely munkatársa észlel szabálytalanságot

13 Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 4.2 a) Amennyiben a szabálytalanságot a szervezeti egység valamely munkatársa észleli, köteles értesíteni a szervezeti egység vezetőjét. Amennyiben a szervezeti egység vezetője az adott ügyben érintett, a munkatársnak a vezető felettesét, annak érintettsége estén a felügyeleti szervet kell értesítenie. (Írásos értesítést a külön szabályzatokban lefektetett esetekben szükséges tenni.) b) Ha az a) pontban megfogalmazottaknak megfelelően értesített személy megalapozottnak találja a szabálytalanságot, úgy erről értesíti a szerv vezetőjét. c) A szerv vezetőjének kötelessége gondoskodni a megfelelő intézkedések meghozataláról, illetve indokolt esetben a szükséges eljárások megindításáról. A szerv vezetője észleli a szabálytalanságot A szerv vezetője illetve a szervezeti egységek vezetőinek észlelése alapján a feladat, hatáskör és felelősségi rendnek megfelelően kell intézkedést hozni a szabálytalanság korrigálására, megszüntetésére. A szerv belső ellenőrzése észleli a szabálytalanságot Amennyiben a belső ellenőr ellenőrzési tevékenysége során szabálytalanságot tapasztal, a 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően jár el. A szervnek intézkedési tervet kell kidolgoznia a belső ellenőrzés megállapításai alapján, az intézkedési tervet végre kell hajtania. Külső ellenőrzési szerv észleli a szabálytalanságot A külső ellenőrzési szerv szabálytalanságra vonatkozó megállapításait az ellenőrzési jelentés tartalmazza. A büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja esetén az ellenőrző szervezet működését szabályozó törvény, rendelet alapján jár el (pl. ÁSZ, az EU ellenőrzést gyakorló szervei, stb.). A szabálytalanságra vonatkozó megállapítások alapján a szervnek intézkedési tervet kell kidolgozni. 3. A szabálytalanság észlelését követő szükséges intézkedések, eljárások megindítása A szerv vezetője felelős a szükséges intézkedések végrehajtásáért. Bizonyos esetekben (pl. büntető- vagy szabálysértési ügyekben) a szükséges intézkedések meghozatala az arra illetékes szervek értesítését is jelenti annak érdekében, hogy megalapozottság esetén az illetékes szerv a megfelelő eljárásokat megindítsa. Más esetekben (pl. fegyelmi ügyekben) a szerv vezetője vizsgálatot rendelhet el a tényállás tisztázására. A vizsgálatban való részvételre munkatársakat, indokolt esetben külső szakértőt is felkérhet a munkajogi szabályok tiszteletben tartásával. A vizsgálat eredménye lehet további vizsgálat elrendelése is. Erre többnyire akkor kerül sor, ha a szabálytalanság megállapítását követően a felelősség eldöntéséhez és/vagy a hasonló esetek megelőzése érdekében szükséges intézkedések meghatározásához nem elég a rendelkezésre álló információ. A 2. számú melléklet mutatja be az egyes eljárásokra irányadó jogszabályok főbb rendelkezéseit. 4. A szerv vezetőjének feladata a szabálytalansággal kapcsolatos eljárás (intézkedés) nyomon követése során: nyomon követi az elrendelt vizsgálatokat, a meghozott döntések, illetve a megindított eljárások helyzetét; figyelemmel kíséri az általa és a vizsgálatok során készített javaslatok végrehajtását;

14 a feltárt szabálytalanság típusa alapján a további szabálytalanság-lehetőségeket beazonosítja, (a hasonló projektek, témák, kockázatok meghatározása) információt szolgáltat a belső ellenőrzés számára, elősegítve annak folyamatban lévő ellenőrzéseit, az ellenőrzési környezetre és a vezetési folyamatokat érintő eseményekre való nagyobb rálátást. 5. A szerv vezetőjének feladata a szabálytalansággal kapcsolatos eljárás (intézkedés) nyilvántartása során: a szabálytalanságokkal kapcsolatban keletkezett iratanyagok (jogszabály szabályozza) nyilvántartásának naprakész és pontos vezetéséről gondoskodik; egy elkülönített, a szabálytalanságokkal kapcsolatos nyilvántartásban iktatni kell a kapcsolódó írásos dokumentumokat; nyilván tartja a megtett intézkedéseket, az azokhoz kapcsolódó határidőket; a pályázati úton felhasználásra kerülő források, előirányzatok tekintetében figyelembe veszi a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjaj, az EQUAL Közösségi Kezdeményezés programhoz és a Kohéziós Alap projektek támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számvietli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 360/2004. (XII. 26.) Kormányrendelet VII. Szabálytalanságok kezelése című fejezetében meghatározottakat. 6. Jelentési kötelezettségek A 370/2011 (XII.31.) Kormányrendelet alapján 28. Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység vezetője és alkalmazottai kötelesek: c) a saját hatáskörébe tartozóan az ellenőrzés megállapításai, és javaslatai alapján a végrehajtásért felelősöket és a végrehajtás határidejét feltüntető intézkedési tervet készíteni, az intézkedéseket a megadott határidőig végrehajtani, arról a szerv vezetőjét és a belső ellenőrzési vezetőt tájékoztatni; 49. (1) Az éves ellenőrzési jelentés elkészítéséért a belső ellenőrzési vezető felelős, amelyet jóváhagyásra megküld a szerv vezetőjének. (2) A szerv vezetője az éves ellenőrzési jelentést megküldi a fejezetet irányító szerv belső ellenőrzési vezetője részére a tárgyévet követő év február 15-ig.

15 Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 4.2 A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság belső szabályzatai 1. sz. melléklet Belső ellenőrzési kézikönyv Iratkezelési szabályzat Igazgatói utasítás a kötelezettségvállalásról Szabályzat részletek Munkavédelmi szabályzat Riasztási terv szabályzata Számviteli politika és kapcsolódó szabályzatok Pénzkezelési szabályzat Leltározási és leltárkészítési szabályzat Eszközök, források értékelési szabályzata Tevékenységek önköltség-számítási szabályzata Bizonylati szabályzat és bizonylati album Számlarend Szervezeti és működési szabályzat ügyrendek TÜK szabályzat Tűzvédelmi szabályzat Informatikai rendszer biztonsági szabályzat

16 Egyes eljárások 2. számú melléklet A Büntető Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény 10. (1) bekezdése szerint bűncselekmény az a szándékosan vagy - ha a törvény a gondatlan elkövetést is bünteti - gondatlanságból elkövetett cselekmény, amely veszélyes a társadalomra, és amelyre a törvény büntetés kiszabását rendeli. A büntetőeljárásról szóló évi XIX. törvény (a továbbiakban Be.) 6. (1) bekezdése kimondja, hogy a bíróságnak, az ügyésznek és a nyomozó hatóságnak kötelessége a törvényben foglalt feltételek megléte esetén büntetőeljárást megindítani. A Be (2) bekezdése előírja, hogy a hivatalos személy köteles a hatáskörében tudomására jutott bűncselekményt feljelenteni. A feljelentést rendszerint az ügyésznél vagy a nyomozó hatóságnál kell megtenni. A szabálysértésekről szóló évi LXIX. törvény 1. (1) szerint szabálysértés az a jogellenes, tevékenységben vagy mulasztásban megnyilvánuló cselekmény, melyet törvény, kormányrendelet vagy önkormányzati rendelet szabálysértésnek nyilvánít, s amelynek elkövetőit az e törvényben meghatározott joghátrány fenyeget. A törvény második része foglalkozik részletesen a szabálysértési eljárással, a 82. (1) bekezdése kimondja, hogy szabálysértési eljárás feljelentés, illetőleg a szabálysértési hatóság részéről eljáró személy észlelése vagy tudomása alapján indulhat meg. A Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény 339. (1) bekezdése kimondja, hogy aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. A kártérítési eljárás megindítására a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény rendelkezései (elsősorban a XXIII. Fejezet, a munkaviszonyból és a munkaviszony jellegű jogviszonyból származó perek) az irányadók. Kártérítési felelősség tekintetében irányadók továbbá a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény (Mt.), a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény (Ktv.), a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (Kjt.), valamint a hivatalos állományúak jogviszonyáról szóló évi XLIII. törvény megfelelő rendelkezései. Fegyelmi eljárás, illetve felelősség tekintetében az Mt., a Ktv., Hszt., illetve a Kjt. megfelelő rendelkezései az irányadók.

17 Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 4.2 Jogszabályi háttér 3. számú melléklet az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény; az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet; a szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI.26.) Korm. rendelet; a Büntető Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény; a büntetőeljárásról szóló évi XIX. törvény; a szabálysértésekről szóló évi LXIX. törvény; a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény; a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény; a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény; A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló évi XLIII. törvény; a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény; a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet a hivatalos állományúak jogviszonyáról szóló évi XLIII. Törvény

18 Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 4.3 A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Beszámolási ellenőrzési nyomvonala Sorsz. A téma vagy feladat megnevezése Jogszabályok (belső, speciális) Előkészítő, koordináló, javaslatkészítő Dokumentum elkészítése Felelős, kötelezettség vállaló Határidő Ellenőrzés, Érvényesítés Utalványozás Ellenjegyzés Pénzügyi teljesítés Könyv. megj. Beszámolás Elszámolás Féléves-, éves beszámoló és a mérlegjelentések A könyvvezetés utóellenőrzése 1 (főkönyv és analitikák) 2 Főkönyvi kivonat egyeztetése Előkészítő: Koordináló: Végrehajtó: Osztály főelőadói Előkészítő: Koordináló: Végrehajtó: Osztály főelőadói Könyvelési naplók és könyvelési alapbizonylatok Könyvelési naplók és főkönyvi kivonat Felelős: Felelős: Utalványozás. Utalványozás. Könyv. megj.: felé Könyv. megj.: felé 3 Leltározás, egyeztetés Előkészítő: Koordináló: Végrehajtó: Leltározó bizottság, Osztály főelőadói, Eszköz, készlet leltári listák, főkönyvi kivonat és nyilvántartásai valamint a könyvelési alapbizonylatok Felelős: Utalványozás. Könyv. megj.: felé 4 Leltár jóváhagyása Előkészítő: Koordináló: Végrehajtó: Leltározó bizottság, Osztály főelőadói, Leltár és bizonylatai Felelős: Utalványozás. Könyv. megj.: z felé

19 Sorsz. A téma vagy feladat megnevezése Jogszabályok (belső, speciális) Előkészítő, koordináló, javaslatkészítő Dokumentum elkészítése Felelős, kötelezettség vállaló Határidő Ellenőrzés, Érvényesítés Utalványozás Ellenjegyzés Pénzügyi teljesítés Könyv. megj. Beszámolás Elszámolás 5 Könyvviteli mérleg összeállítása, jóváhagyása Előkészítő: Koordináló: Végrehajtó: Osztály főelőadói Főkönyvi kivonat leltár, mérleg Felelős: Negyedéves: Utalványozás. Könyv. megj.: felé 6 Pénzforgalmi jelentés összeállítása Előkészítő: Koordináló: Végrehajtó: Osztály főelőadói Főkönyvi kivonat, pénzforgalmi jelentés Felelős: Utalványozás. Könyv. megj.: felé 7 7/1 7/2 7/3 7/4 Adó és járulék-elszámolás egyeztetése: 1. a munkáltató által levont és az adóhatóságnak átutalt szja. összege 2. a munkáltató által levont és az adóhatóságnak átutalt munkavállalót terhelő egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék összege 3. a munkáltató által levont és az adóhatóságnak átutalt munkavállalókat terhelő magán-nyugdíjpénztári tagdíj összege 4. A társadalombiztosítási és családtámogatási kifizetőhely által folyósított családi pótlék, táppénz, egyéb társadalombiztosítási ellátás összege Előkészítő: Kiemelt főelőadó Koordináló: Kiemelt főelőadó Végrehajtó: Kiemelt főelőadó Egyeztető: Kiemelt főelőadó Előkészítő: Kiemelt főelőadó Koordináló: Kiemelt főelőadó Végrehajtó: Kiemelt főelőadó Egyeztető: Kiemelt főelőadó Előkészítő: Kiemelt főelőadó Koordináló: Kiemelt főelőadó Végrehajtó: Kiemelt főelőadó Egyeztető: Kiemelt főelőadó Előkészítő: Kiemelt főelőadó Koordináló: Kiemelt főelőadó Végrehajtó: Kiemelt főelőadó Egyeztető: Kiemelt főelőadó Számlakarton, Pénzforgalmi jel. melléklete Számlakarton, Pénzforgalmi jel. melléklete Számlakarton, Pénzforgalmi jel. melléklete Számlakarton, Pénzforgalmi jel. melléklete Felelős: igazgató Felelős: igazgató Felelős: igazgató Felelős: igazgató Havonta Havonta Havonta Havonta Utalványozás. Utalványozás. Utalványozás. Utalványozás. Könyv. megj.: felé Könyv. megj.: felé Könyv. megj.: felé Könyv. megj.: felé 7/5 5. A munkáltató által levont Előkészítő: Kiemelt főelőadó Számlakarton, Felelős: Havonta Utalványozás. Könyv. megj.:

20 Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 4.3 Sorsz. 7/6 7/7 8/1 A téma vagy feladat megnevezése munkavállalói járulék összege 6. A személyi juttatásokra, munkaadókat terhelő járulékokra és a kamatkiadásokra vonatkozó költségszámításokhoz szükséges kiegészítő adatok 7. A dologi kiadásokból az áfa-adóalap összege 9.1. A tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg Jogszabályok (belső, speciális), Számlarend Előkészítő, koordináló, javaslatkészítő Koordináló: Kiemelt főelőadó Végrehajtó: Kiemelt főelőadó Egyeztető: Kiemelt főelőadó Előkészítő: Kiemelt főelőadó Koordináló: Kiemelt főelőadó Végrehajtó: Kiemelt főelőadó Egyeztető: Kiemelt főelőadó Előkészítő: Osztály főelőadói Koordináló: Osztály főelőadói Végrehajtó: Osztály főelőadói Egyeztető Osztály főelőadói Előkészítő: Osztály főelőadói Koordináló: Osztály főelőadói Végrehajtó: Osztály főelőadói Egyeztető Osztály főelőadói Dokumentum elkészítése Pénzforgalmi jel. melléklete Számlakarton, Pénzforgalmi jel. melléklete Főkönyvi kivonat, Pénzforgalmi jel. melléklete Főkönyvi kivonat, Pénzforgalmi jel. melléklete Felelős, kötelezettség vállaló igazgató Felelős: igazgató Felelős: igazgató Felelős: igazgató Határidő Havonta Havonta Ellenőrzés, Érvényesítés Utalványozás Ellenjegyzés Utalványozás. Utalványozás. Utalványozás. Pénzügyi teljesítés Könyv. megj. Beszámolás Elszámolás felé Könyv. megj.: felé Könyv. megj.: felé Könyv. megj.: felé 8/ A tárgyévben elengedett követelések értéke Előkészítő: Osztály főelőadói Koordináló: Osztály főelőadói Végrehajtó: Osztály főelőadói Egyeztető Osztály főelőadói Főkönyvi kivonat, Pénzforgalmi jel. melléklete Felelős: igazgató Utalványozás. Könyv. megj.: felé 9 Előirányzat-maradvány összeállítása Előkészítő: Osztály főelőadói Koordináló: Osztály főelőadói Végrehajtó: Osztály főelőadói Egyeztető Osztály főelőadói Főkönyvi kivonat, előirányzat maradvány kimutatás táblázat Felelős: igazgató Utalványozás. Könyv. megj.: felé A kiegészítő mellékletek összeállítása

21 Sorsz. 10/1 A téma vagy feladat megnevezése 1. A szerv létszáma és személyi juttatásai Jogszabályok (belső, speciális) Előkészítő, koordináló, javaslatkészítő Előkészítő: Kiemelt főelőadó Koordináló: Végrehajtó: Számviteli osztály főelőadói, előadói Dokumentum elkészítése Főkönyvi kivonat, kiegészítő melléklet Felelős, kötelezettség vállaló Felelős: igazgató Határidő Ellenőrzés, Érvényesítés osztály vezetője Utalványozás Ellenjegyzés Utalványozás. Pénzügyi teljesítés Könyv. megj. Beszámolás Elszámolás Könyv. megj.: felé 10/2 2. A előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése Előkészítő: Osztályvezető Koordináló: Osztályvezető Végrehajtó: osztály főelőadói Főkönyvi kivonat, kiegészítő melléklet Felelős: igazgató Utalványozás. Könyv. megj.: felé 10/3 10/4 10/5 10/6 10/7 10/8 3. Az immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása 4. A feladatmutatók állományának alakulása 5. A normatív, a normatív kötött felhasználású állami hozzájárulás, a cél- és címzett támogatás, a központosított előirányzatok elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók állományának alakulása 6. A követelések és kötelezettségek állományának alakulása 7. A befektetett eszközök, követelések, készletek és értékpapírok értékvesztésének alakulása 8. A kötelezettségvállalások állományának alakulása, ezen belül elkülönítetten az EU támogatási programok kötelezettségvállalásának és finanszírozásának alakulása Előkészítő: Osztályvezető Koordináló: Osztályvezető Végrehajtó: osztály főelőadói () Előkészítő: Osztályvezető Koordináló: Osztályvezető Előkészítő: Számviteli Koordináló: Fő Végrehajtó: Számviteli Előkészítő: Számviteli Koordináló: Fő Végrehajtó: Számviteli osztály főelőadói, előadói Előkészítő: Számviteli Koordináló: Fő Végrehajtó: Számviteli osztály főelőadói, előadói Előkészítő: Fő fő Végrehajtó: Közgazdasági Osztály, főelőadói, előadói Főkönyvi kivonat, kiegészítő melléklet Főkönyvi kivonat, kiegészítő melléklet Főkönyvi kivonat, kiegészítő melléklet Főkönyvi kivonat, kiegészítő melléklet Főkönyvi kivonat, kiegészítő melléklet Főkönyvi kivonat, kiegészítő melléklet Felelős: igazgató Felelős: Számviteli fő Felelős: Számviteli fő Felelős: Számviteli fő Felelős: Számviteli fő Felelős: fő-helyettes fő Főosztály vezetője Fő Főosztály vezetője Fő Főosztály vezetője Fő Főosztály vezetője Fő Főosztály vezetője Fő Utalványozás. Utalványozás. Utalványozás. Utalványozás. Utalványozás. Utalványozás. Könyv. megj.: felé Könyv. megj.: fő felé Könyv. megj.: z fő felé Könyv. megj.: fő felé Könyv. megj.: fő felé Könyv. megj.: fő felé

22 Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 4.3 Sorsz A téma vagy feladat megnevezése Az intézményi költségvetés beszámolójának szöveges indoklása Az előző évben az ellenőrzés által feltárt hiányosságok módosításainak szöveges indoklása Az összeállított beszámoló jelentés egyeztetése az érintettekkel Jogszabályok (belső, speciális) Előkészítő, koordináló, javaslatkészítő Előkészítő: Számviteli Osztály Felelős: Fő fő Előkészítő: Számviteli Osztály Felelős: Fő fő Előkészítő: Számviteli Osztály Felelős: Fő fő Dokumentum elkészítése Mérleg, Szöveges beszámoló jelentés Mérleg, Szöveges beszámoló jelentés Mérleg, Szöveges beszámoló jelentés Felelős, kötelezettség vállaló Felelős: Számviteli fő Felelős: Számviteli fő Felelős: Számviteli fő Határidő Ellenőrzés, Érvényesítés Főosztály vezetője Fő Főosztály vezetője Fő Főosztály vezetője Fő Utalványozás Ellenjegyzés Utalványozás. Utalványozás. Utalványozás. Pénzügyi teljesítés Könyv. megj. Beszámolás Elszámolás Könyv. megj.: fő felé Könyv. megj.: fő felé Könyv. megj.: fő felé

23 4.4 VMKI kiküldetés, repi,rendezvény

24 Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság VMKI MinIdIgénybejelentési nyomvonal 4.6 VMKI ruházat nyomvonal

25 4.7 VMKI selejtezés nyomvonal

26 Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság VMKI Költségvetés tervezés folyamat ellenőrzési nyomvonal

27 4.9 VMKI közüzemi díjak és fenntartási kiadások nyomvonala

F E U V E - kézikönyv

F E U V E - kézikönyv Melléklet F E U V E kézikönyv Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszer Tartalom: Ismertető A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje Kockázatkezelési eljárásrend Ellenőrzési

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE FEUVE-RENDSZER SZERINT, A PM-ÚTMUTATÓ ALAPJÁN

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE FEUVE-RENDSZER SZERINT, A PM-ÚTMUTATÓ ALAPJÁN GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE FEUVE-RENDSZER SZERINT, A PM-ÚTMUTATÓ ALAPJÁN A szabályzat az intézmény mint költségvetési szerv folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ KONTROLL RENDSZERE. Miskolc, 2014.

A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ KONTROLL RENDSZERE. Miskolc, 2014. A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ KONTROLL RENDSZERE Miskolc, 2014. PREAMBULUM Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 61-62. és 69. -a szabályozza az államháztartási kontrollok rendszerének,

Részletesebben

SZ-NK-20 SZABÁLYZAT A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERÉNEK SZABÁLYZATA

SZ-NK-20 SZABÁLYZAT A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERÉNEK SZABÁLYZATA Kanizsai Dorottya Kórház 8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8. Tel.: 06-93/502-000, T.fax: 06-93/502-064 SZ-NK-20 SZABÁLYZAT A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS

Részletesebben

PRO REKREATIONE KÖSZHASZNÚ NONPROFIT KFT

PRO REKREATIONE KÖSZHASZNÚ NONPROFIT KFT PRO REKREATIONE KÖSZHASZNÚ NONPROFIT KFT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft jogállása A Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

JÓZSEFVÁROSI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÓZSEFVÁROSI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 8. számú melléklet JÓZSEFVÁROSI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. december 16. Jogszabályok: - a Gyermekek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november

Részletesebben

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása Ercsi polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése című ÁROP 1.A.2/A-2008-0116. számon regisztrált európai uniós projekt szervezetfejlesztési feladatok ellátása keretében Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Tét Város Polgármesteri hivatal részére Tét Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tét város Polgármesteri hivatal ügyrendje G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T Ü G Y R

Részletesebben

Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA

Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA Érvényes: 2006. december

Részletesebben

A GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 222/2012. (VIII.31.) önkormányzati határozat melléklete A GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Koleszár Istvánné intézményvezető Jóváhagyta: Kazincbarcika Város Önkormányzatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 7-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 7-i ülésére Tárgy: Összefoglaló jelentés Zirc Városi Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzéséről Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés

Részletesebben

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Intézmény vezetője: Jóváhagyom: Balogh Árpád főigazgató Oktatási és Kulturális Minisztérium mint

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1. Szabályzatkészítési kötelezettség... 3 1.2. A költségvetési szervek belső kontrollrendszere... 3 1.3.

Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1. Szabályzatkészítési kötelezettség... 3 1.2. A költségvetési szervek belső kontrollrendszere... 3 1.3. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1. Szabályzatkészítési kötelezettség... 3 1.2. A költségvetési szervek belső kontrollrendszere... 3 1.3. A szabályzat hatálya... 4 2. Folyamatba épített, előzetes és

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Gazdasági ügyrendje. a gazdasági szervezet gazdálkodással összefüggő feladataira

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Gazdasági ügyrendje. a gazdasági szervezet gazdálkodással összefüggő feladataira Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Gazdasági ügyrendje a gazdasági szervezet gazdálkodással összefüggő feladataira Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes

Részletesebben

II. fejezet: Szervezeti felépítés... 8. 1. Az ÚSZF jelenlegi munkavállalói szerkezete...8 2. A költségvetési szerv vezetése és a vezetők feladatai...

II. fejezet: Szervezeti felépítés... 8. 1. Az ÚSZF jelenlegi munkavállalói szerkezete...8 2. A költségvetési szerv vezetése és a vezetők feladatai... ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az Újpest Önkormányzat Szociális Foglalkoztatója Szervezeti és működési szabályzata Az Újpest Önkormányzat Szociális Foglalkoztatója

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2012. KÉSZÍTETTE: DR. TÖRÖK KATALIN BELSŐ ELLENŐRZÉSI VEZETŐ Győr, 2012. november Tartalom I. Bevezetés... 3 II. A belső ellenőrzés hatáskörét, feladatait és céljait meghatározó

Részletesebben

VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 030532 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1.1. Az intézményi SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Hévízgyörki Polgármesteri Hivatal 2192 Hévízgyörk Kossuth L.u.124. GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E Hatályos: 2013. április 1 -től 2 Ü G Y R E N D A Hévízgyörki Polgármesteri

Részletesebben

21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról

21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról 21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

Részletesebben

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BELSŐ KONTROLLRENDSZERÉRŐL ÉS BELSŐ ELLENŐRZÉSÉRŐL SZÓLÓ 370/2011. (XII.31.) KORM. RENDELET VÉGREHAJTÁSA A GYAKORLATBAN

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BELSŐ KONTROLLRENDSZERÉRŐL ÉS BELSŐ ELLENŐRZÉSÉRŐL SZÓLÓ 370/2011. (XII.31.) KORM. RENDELET VÉGREHAJTÁSA A GYAKORLATBAN A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BELSŐ KONTROLLRENDSZERÉRŐL ÉS BELSŐ ELLENŐRZÉSÉRŐL SZÓLÓ 370/2011. (XII.31.) KORM. RENDELET VÉGREHAJTÁSA A GYAKORLATBAN A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BELSŐ KONTROLLRENDSZERÉNE K MŰKÖDTETÉSE,

Részletesebben

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Ü G Y R E N D A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztálya gazdálkodással összefüggő

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Belső Kontroll Szabályzat

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Belső Kontroll Szabályzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Belső Kontroll Szabályzat Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes: visszavonásig Tartalomjegyzék 1. A belső kontrollrendszer

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 38/2013. (X. 11.) EMMI utasítása az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Az emberi erőforrások minisztere 38/2013. (X. 11.) EMMI utasítása az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról 19394 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2013. évi 50. szám Az emberi erőforrások minisztere 38/2013. (X. 11.) EMMI utasítása az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról A

Részletesebben

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és Működési Szabályzata I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és Működési Szabályzata I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 12870 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2014. évi 62. szám A büntetés-végrehajtás országos parancsnokának 10/2014. (XII. 12.) BVOP utasítása a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések SÁTORALJAÚJHELYI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete polgármesteri hivatalt hozott létre az Önkormányzat

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Alapvetı rendelkezések 1. A szervezetre vonatkozó adatok 1. oldal 2. Az intézet feladatai 4. oldal II. Szervezeti felépítés 1. Az intézet szervezeti és irányítási rendje

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Iktatási szám: SÁTORALJAÚJHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Jóváhagyom: Sátoraljaújhely, 2010. június 30. dr. Illésné Szilágyi Szilvia mb. gazdasági igazgató dr. Borzi Márta minőségirányítási

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015 Tartalomjegyzék I. Jogszabályi háttér 2 II. Az intézmény elnevezése, besorolása, jogi státusza, alaptevékenysége kormányzati funkció szerint 3 III. Az intézmény

Részletesebben

ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE ÁLTALÁNOS RÉSZ

ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE ÁLTALÁNOS RÉSZ 4. számú melléklet 1 ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE A Zalaegerszegi Polgármesteri Hivatal belső kontrollrendszerét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, (a továbbiakban

Részletesebben

193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet. a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről. I. Fejezet. A rendelet hatálya

193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet. a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről. I. Fejezet. A rendelet hatálya 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. -a (2) bekezdésének u) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben