Civilek a Nemzeti Fejlesztési Tervezés Nyilvánosságáért CNNy munkacsoport tagjai:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Civilek a Nemzeti Fejlesztési Tervezés Nyilvánosságáért CNNy munkacsoport tagjai:"

Átírás

1

2 Civilek a Nemzeti Fejlesztési Tervezés Nyilvánosságáért CNNy munkacsoport tagjai: Független Ökológiai Központ Közösségfejlesztõk Egyesülete Levegõ Munkacsoport Magyar Szegénységellenes Hálózat Magyar Természetvédõk Szövetsége Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány NOSZA Egyesület Ökotárs Alapítvány Önkéntes Központ Alapítvány Szövetség a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért A CNNy munkacsoport elérhetõségei: Postacím: 1076 Budapest, Garay u Szerkesztette: Móra Veronika

3 CNNy TIZEDIK JELENTÉS A NEMZETI STRATÉGIAI ANYAGOK TERVEZÉSÉNEK NYILVÁNOSSÁGÁRÓL Civilek a Nemzeti Fejlesztési Tervezés Nyilvánosságáért Szerkesztette: Móra Veronika A kézirat lezárva: január 13..

4 A jelentés a Bátory Alapítvány támogatásával készült 500 példányban. Nyomdai elõkészítés és sokszorosítás: CZEDE Kft. 2

5 Összefoglaló - visszatekintés A füzet, amit az olvasó most a kezében tart, a Civilek a Nemzeti Fejlesztési Terv Nyilvános s ágáért (CNNy) munkacs oport 10., jubileumi jelentés e, s ta - lán túlzás nélkül állítható: egyben egy időszak lezárása is tavaszán amikor a Magyar Termés zetvédők S zövets ége, a Nonprofit Információs és Oktatóközpont és a Soros Alapítvány kezdeményezésére a CNNy létrejött, még épp csak a látóhatáron lehetett sejteni a as uniós költség - vetési időszak támogatási forrásainak felhasználását megalapozó tervezési folyamatot, most pedig már az időszak végén, az utolsó pályázati kiírá sok - nál tartunk. Az akkor 15 tagot számláló informális munkacsoport létrehozását is éppen az motiválta, hogy 2005 elejére világossá vált: a tervezési munka csúszás - ban van, s félő, hogy ennek éppen a társadalmi részvétel, a bevonás, a kon - zultáció fogja kárát látni. Azon túl, hogy az egyeztetés uniós elvárás, el ma - radásával éppen a fejlesztések által érintett társ adalmi csoportok s zem - pontjainak, véleményének, érdekeinek becsatornázása szenvedett volna csorbát. A CNNy ezért már a kezdetektől deklarálta, hogy nem célja a tervek tartalmi befolyásolása (ezt meghagyta az érintett ágazati szervezeteknek), kizárólag a folyamat nyomon követése és jobbítása. A CNNy létrejöttekor több alapvető dolog tis ztázás ra s zorult. Elős zör is, meg kellett is merni, át kellett látni egy meglehetős en bonyolult, s oks zereplős folyamatot, egymásra épülő, de különböző funkciójú dokumentumok sorá - val, jelentős számú kormányzati részvevővel és azok kapcsolatrendszerei - vel, a rendszert leginkább jellemző három- és négybetűs rövidítések gar - madájával együtt elején ezek közül még nagyon sok képlékeny volt, folyamatosan változott ezek nyomon követése, a miből mi lett áttekinté - se már önmagában emberpróbáló volt azok számára, akik nem ebben a közegben végzik napi munkájukat. Emellett a kormányzati fejlesztéspolitikai intézményrendszer képviselőivel való els ő találkozás ok egyértelművé tették, hogy tis ztázni kell: mit is értünk társadalmi részvétel és egyeztetés alatt? Milyen lépések, módszerek van - nak, mit tekinthetünk jó gyakorlatnak? Egyértelművé vált, hogy civilként ebben csak magunkra számíthatunk. Ezért a CNNy-ben résztvevő szerve - ze tek a munkacsoport belső működési rendjének megalkotása mellett első nagyobb közös akciójukként kidolgozták A társadalmi egyeztetés alap - jai a nemzeti stratégiai anyagok kidolgozásának folyamatában című doku - men tumot, azzal a céllal, hogy egy egységes keretbe foglalják az egyez te - tés s orán követendő elveket és eljárásokat. Ez az anyag azóta is irányadó maradt, sőt más szervezetek és szakértők másféle egyeztetési folyamatok - ban is hivatkozási alapnak tartják. Talán nem felesleges itt sem megismétel - ni a jó társadalmi egyeztetés akkor meghatározott alapelveit: 3

6 Strukturáltság A kormány az NFT kidolgozása előtt nyilvánosságra hozza a terv kidolgo - zás ának folyamatát, menetrendjét és felelős eit, valamint tervet kés zít az egyeztetési eljárásról (továbbiakban: Társadalmi Egyeztetési Terv), amelyet megvitat a civil szervezetekkel. A terv meghatározza a részvétel célját, célcs oportjait, ütemtervét, az információ elérhetős égének lehetős égeit, va - la mint a civil oldalról érkező észrevételek figyelembevételének, beépítésé - nek módját, kereteit. Részvételi elv Az NFT kidolgozása, az arról való egyeztetés részvételi alapú, azaz a civil szervezetek az eljárás teljes ideje alatt partnerként vesznek részt a folya - mat ban. Szerepük nem korlátozódik pusztán az elkészült anyagok vélemé - nyezésére, hanem lehetőségük van részt venni a célok és prioritások meg - hatá rozásában és az alternatívák szelekciójában is. Folyamatosság Az NFT tervezés e folyamán a civil s zervezetekkel való kapcs olat folyama - tos, a szervezetek részvétele nem kampányszerű, a Társadalmi Egyezteté - s i Tervet (ld. S trukturáltság) követi. Nyitotts ág, nyilvános s ág Az NFT terv kidolgozásával kapcsolatos információk relevánsak és elér - hetők (pl. NFH honlap), azok biztosítása folyamatos. Az egyeztetési folya - mat nyitott, abba folyamatosan kapcsolódhatnak be az érdeklődő civil szer - vezetek. Átláthatóság, befolyásolhatóság Az NFT kidolgozása során érvényesül az átláthatóság és befolyásolhatóság elve, azaz a terv elkészítésének folyamata, felelősei a kezdetektől ismertek, a tervezési folyamat ütemezése reális, tartható, az inputok összegyűjtésére, a dokumentumok véleményezésére megfelelő határidők állnak rendelke - zés re. A tervezés államigazgatási szereplői folyamatosan informálják civil partnereiket, a kapcs olattartás t dokumentálják, a partnerek felvetés eire vá - laszt adnak, és a felvetéseket előre lefektetett elvek alapján beépítik az NFT dokumentumaiba. Visszacsatolás, értékelés Az NFT véglegesítése után a kormányzat jelentést ad arról, hogy hogyan zajlott le a társadalmi egyeztetés folyamata, hogyan történt a civil szerve - zetek bevonása a tervezési folyamatba, és hogyan építették be a különböző véleményeket az NFT-be. 4

7 De mit is csinált a CNNy mindennek érdekében? Elős zör is s okat levelezett a Nemzeti Fejlesztési Hivatallal (majd később Ügynökséggel), a tervezés - ben rés zt vevő minis ztériumokkal, a minis zterelnökkel. Tájékoztatás t kért, előrelépést sürgetett és javaslatokat tett, hogy a fent már említett infor - mációs űrt betölthesse, és hogy hozzájáruljon a társadalmi egyeztetés tény - le ges elindulásához, majd erősítéséhez. Találkozókat kért az intézmény - rend s zer s zereplőitől több-keves ebb s ikerrel, fórumokon és rendezvé - nye ken vett részt, értesüléseket os ztott meg. Néhány hónapnyi működés után született meg az ötlet, hogy mindazt a tu - dást és anyagot, amit a CNNy felhalmozott, rendszeres jelentések formá já - ban tegye közkinccsé. Így született meg május 31-én az első Jelentés a nemzeti stratégiai anyagok tervezésének nyilvánosságáról, amelyet egy s zabadtéri s ajtótájékoztató keretében mutattak be a munkacs oport képvis e - lői, és amelyet még további kilenc követett. A jelentés ek célja kettős volt: egyrés zt tájékoztatás t nyújtott a civil s zerveze - teknek és érdeklődőknek a folyamatokról, az egyes dokumentumok miben - lé té ről és a szereplőkről folyamatábrákat, elérhetőségeket is közzétéve másrészt a döntéshozók és az intézményrendszer számára fogalmazott meg javaslatokat és észrevételeket. Ebben fontos eszköz volt az előtte-utá - na jellegű összehasonlító elemzések végzése pl. annak megállapítására, hogy egy adott dokumentumhoz érkezett vélemények beépítése nyomán mennyi ben változott azok tartalma, mennyire vették figyelembe a tervké s zí - tők a véleményezők észrevételeit. A félévente-évente megjelenő jelentések kronológiai sorrendben követték a fejlesztési tervek készülésével és társadalmi egyeztetésével kapcsolatos tör té néseket, felhívták a figyelmet a hiányosságokra és visszásságokra. Mintegy állandó rovatként külön figyelmet szenteltek a releváns honlapok nak, mint a modern tájékoztatás alapvető eszközeinek, és minden füzetben le - közölték az adott idős zakban keletkezett levelezés t is a CNNy által küldött leveleket és a rájuk kapott válas zokat egyaránt. A kritika mellett azonban a CNNy dicsérni is tudott, de talán s zerényte len - ség nélkül állítható, hogy ki is vette a részét a fejlesztési dokumentumok tár - sadalmi egyeztetésének fejlesztéséből. Ennek első fontos állomása a ig tartó Ors zágos Fejles ztés politikai Koncepció (OFK) társ adalmi vitája volt 2005 nyarán, amikor az érdeklődők már internetes kérdőív kitöltésével fe - jezhették ki véleményüket (kár, hogy mindezt a szabadságolási időszak kellős közepén...), sőt később névre szóló visszajelzést is kaptak. Mire ma - ga a hétéves fejles ztés i terv (amely az idők s orán Nemzeti S tratégiai Refe - ren ciakeret, Új Magyarország Program, majd Új Magyarország Fejlesztési Terv néven futott) egyeztetés ére s or került, már mondhatni bejáratott utakon haladt a folyamat. Ahogy akkor, a 4. jelentésben írtuk: a társadalmi egyez - te tés ek technikai értelemben korrekt módon, a korábbi tapas ztalatokat fel - has z nálva, azokat továbbfejles ztve zajlottak. Kérdőív, fórumok, partnerek 5

8 köz vetlen bevonása, elektronikus levelekben történő véleményezés szá - mos módszert, technikát alkalmazott az NFH, majd NFÜ. A partneri vélemé - nyek többségének sorsa nyomon követhető volt, az anyagok felkerültek az NFÜ honlapjára. Az ötödik jelentés után, 2007-től alapvetően megváltozott a folyamat jellege és ezzel az CNNy feladata is: a tervezési dokumentumok az OFK, az ÚMFT és az Operatív Programok elfogadása után már a tényleges pályá - zati kiírások elkészítése és egyeztetése következett, azaz már konkrétan a pénzről volt szó. A rendszer egyre szerteágazóbb lett, így immár a CNNynek sem volt ereje arra, hogy minden egyes dokumentum megszületését szorosan nyomon kövesse, inkább a civilek számára fontos pályázatokra, így a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) és a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) kétéves akcióterveire és kiírásaira össz - pontosított. Górcső alá vette a pályázati felhívások kidolgozásában központi s zerepet játs zó, civil képvis előket is a s oraik között tudó Monitoring Bizott - ságokat és Pályázat Előkészítő Munkacsoportokat (PEMCS) különösen utóbbiak zártságát és átláthatatlanságát bírálva. Elemzői rendre összeve - tették az akciótervekben foglalt ütemezést a megvalósulással (valamennyi időszakra: , , ), s megállapították, hogy a vágyak rendre elmaradnak a tényektől. Ráadásul a csúszások inkább sújtották a civilek számára is hozzáférhető pályázati programokat, mint a kiemelt nagy - projekteket. Némileg kakukktojás ként his zen nem s zoros értelemben vett tervezés i do - ku mentumokról van szó - foglalkoztak a 6-9. jelentések két speciális, de a ci vilek számára (elvileg) jelentős pályázati eljárásrenddel: a közvetett támo - gatással (global grant) és az automatikus pályázatokkal. Előbbi igazi rész - vé teli s ikertörténetként indult, his zen az NFÜ adományozói tapas ztalatokkal rendelkező alapítványokkal közös en dolgozta ki a kifejezetten kis ebb s zer - vezeteknek szóló, külső közvetítő bevonásával zajló pályázati rendszer eljárásrendjét. Majd, amikor végre megjelent a várva várt első ilyen kiírás, a beadási határidő napján indoklás nélkül visszavonták a konstrukciót en - nek magyarázata azóta is várat magára... Szintén egyszerűbb, és így a kis szervezetek számára könnyebbséget jelenthetne az automatikus tehát érdemi elbírálás nélküli pályázati forma, itt viszont épp az a probléma, hogy olyan területeken (pl. is kolai pályázatoknál) is alkalmazzák, ahol a szak mai értékelés engedhetetlen lenne, hiszen így ki tudja, milyen tartalmú programok részesülnek támogatásban. Végezetül, meg kell említeni azokat a visszatérő motívumokat, amelyeket minden jelentésben szinte papagájszerűen ismételve önmagunkat, leír - tunk, s amelyek időszerűsége sajnos mit sem változott az elmúlt 7 évben: 6

9 1) Az egyeztetési folyamatok tervezhetőségének hiánya: a CNNy által a kez detektől szorgalmazott Társadalmi Egyeztetési Terv soha nem ké - s zült el, nem lehetett tudni (legfeljebb informális értes ülés ek alapján), hogy mikor várható egy-egy dokumentum egyeztetésének elindulása. Ez egyben az átláthatóság kárára is vált, hiszen egymásra épülő, egymás - ból következő dokumentumokról lévén szó, azok ad-hoc megjelenése egyszer csak felkerültek a honlapra miatt nehezen lehetett áttekinteni ezek egymáshoz való viszonyát, funkcióját. 2) Hasonlóképpen ismételt kérések ellenére csorbát szenvedett a ko rai bevonás elve is: minden alkalommal már csak a kész (kormány által elfogadott) dokumentumok véleményezésére, észrevételezésére volt mód, a partnereknek nem nyílt lehetős égük arra, hogy a célok, priori tás ok meg - ha tá rozásában már a folyamat elejétől fogva részt vegyenek. 3) Mind a dokumentumok címének, struktúrájának, mind az intézményrend - szer szereplőinek gyakori változásai is az átláthatóság rovására men tek; ez különösen a választások előtt-után volt feltűnő jelenség folyamán a NS RK, ÚMP majd ÚMFT (ld. fent) néven valójában mind végig egy dokumentumról volt szó, míg folyamán az ÚMFT mel lett bevezetett Új Széchényi Terv megjelenése nehezítette a partnerek életét. 4) Nem tudott érvényesülni a folyamatosság elve sem: a tervezés folya - mán az intenzívebb kommunikáció és a hallgatás időszakai váltották egy mást (pl. az OFK elfogadása után több hónapig nem lehetett semmit hallani arról, hogy hogyan tovább). Ehhez adódtak a határidők be nem tartása, a folyamatos csúszások (akár még egy levélre küldött válasz tekintetében is), amelyek visszavezetnek a tervezhetőség első pontban említett problémájához is. Mindezek, a teljes időszakon átívelő problémák végeredményben azt mon - dat ták velünk, hogy bár a nemzeti fejlesztési tervezés társadalmi egyez tetése a kiinduló, nulla állapothoz képes t s okat javult, kialakult egy rend s zer, mégis, a Kormányzat részéről a társadalmi egyeztetés formális, köte lezően vég rehajtandó feladat maradt, a leggyengébb láncszem a tervezési folya - matban, a terv végleges változatának elkészítésében tulaj don képpen csak za varó tényező. Csak remélni merjük, hogy a évekre vonatkozó, ér - demben ebben az évben elinduló tervezés során ez változni fog Móra Ve ronika 7

10 A es TÁMOP, TIOP és KEOP akciótervek megvalósulása Az elemzés módszertana Az akciótervekben szereplő ütemtervek megvalósulását ötödik alkalommal vesszük elemzés alá. A CNNy 6., 7. és 8. jelentésében a as ak ció - terveket vizsgáltuk, a 8. és 9. jelentésben a es akcióterve ket, és a jubileumi, 10. jelentésben a es akcióterveket vesszük gór cső alá. Elemzésünkhöz a következő forrásokat használtuk: A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapjáról december 6-i állapot szerint letölthető as akcióterveket ( január 21. április 14. között feltöltött akciótervek): A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és az Új Széchenyi Terv honlapján megjelent pályázati kiírásokat, kiemelt projekt felhívásokat és azok archí - vu mait a december 6-i állapot szerint. Elemzésünk a TÁMOP-ra, a TIOP-ra és a KEOP-ra fókuszált. Első lépésben az akciótervekben szereplő valamennyi konstrukciót beazo - nos ítottuk, más odik lépés ben a kezdés ként megjelölt időpontot ös s ze - vetettük az jelenlegi állapottal. Összesen 164 különféle konstrukciót vizs - gáltunk meg így. A konstrukciók főbb adatait az alábbi táblázat foglalja össze, amit átfogó elemzés és a következtetések levonása követ. Meg kell jegyeznünk, hogy az eddig vizsgált két akcióterv ( és ) és azok megvalósulása közel sem volt annyira kaotikus és átláthatatlan, mint a virtuális Új Széchenyi Tervnek köszönhetően a jelen - legi állapot, így könnyen előfordulhat, hogy az elemzésbe legjobb szán - dékunk ellenére is hiba csúszott. A teljesség igénye nélkül az alábbi okok nehezítették az elemzést (és az előre tervezni kívánó pályázók életét): A rendszer nem egységes kezdés időpontjára a tervezők operatív prog - ramtól és intézkedéstől függően hónapot, negyedévet vagy félévet adnak meg. Minden esetben azt a formátumot vettük át, ami az akciótervben található elején az új akcióterv intézkedései egybefolytak a korábbi kétéves ciklusból áthúzódó, még futó konstrukciókkal. Az új akciótervben számos konstrukció száma és neve is ugyanaz maradt, de arra is volt példa, hogy azonos szám alatt más konstrukció jelent meg ben megjelent egy korábban még ismeretlen, újfajta gyakorlat: meghirdetésre kerültek olyan konstrukciók is, amelyek nem szere - 8

11 pel nek az akciótervekben. Ilyen például az Új Széchenyi Terv kere - tében meghirdetett TÁMOP , , , , , vagy a kie melt projektek között a TÁMOP és , valamint a kiemelt TIOP Ezeket a konstrukciókat az alábbi táblázat azért nem tartal - mazza, mert az akciótervek megvalósulását vizsgáltuk és nehéz olyan program megvalósulását vizsgálni, ami nincs is a tervben. Egy másik újdonság, ami a tájékozódást igencsak nehézkessé teszi, hogy a kormányzati retorikával ellentétben az új kormányzat által elfogadott akció tervek 87%-ban a korábbi, gyakran elmarasztalt tervekre épülnek (ld. részletesen CNNy 9. jelentés). Az Új Széchenyi Terv által megfogal ma zott hét program ezekből az akciótervekből építkezik. Az Új Széche nyi Terv a már meglévő konstrukciók töredékét új virtuális egysé gek be csomagolja, és új elnevezésekkel látja el, miközben a kon struk ciók nagyobb része, az akciótervek szerkezete és elnevezése megmarad az ÚMFT régi rendszerében. Néhány konstrukció bekerült az ÚSzT programjai közé, többségük azonban maradt az ÚMFT eredeti tervezési struktúrájában és ernyője alatt, ugyanakkor kommunikációban ezek a programok is az ÚS zt logóját köteles ek már has ználni. Ez az átláthatatlanság biztosan nem segíti a pályázók könnyű tájékozódását. Az Új Széchenyi Tervről elmondhatjuk, hogy elsősorban kommunikációs területen történt s tratégiai váltás, de eközben a háttérben s em az akció - tervek, s em a kons trukciók elnevezései nem változnak. Megtalálni az e gyes konstrukciókat soha nem volt ennyire bonyolult: egyszerre kell ku - tat ni az NFÜ meghaladott, leváltott rends zerében és az ÚS zt prog - ramjai között, ráadásul a két honlap arculatában teljesen identikus, és tele van egymás ra mutató keres zthivatkozás okkal. Ahol egy-egy kon - strukciót az ÚSzT programjai között találtunk meg, az alábbi táblázatban jelöltük, hogy ezzel is s egíts ük a tájékozódásban a tis ztelt olvasót. A végrehajtást segítő technikai konstrukció egyes operatív programoknál részletesen alá van bontva az akciótervben (KEOP), máshol nem (TÁMOP, TIOP). Az alábbi táblázat minden olyan konstrukciót tartalmaz, ami az ak - ciótervekben megjelenik, vagyis szigorúan az akciótervek sajátos logi káját követtük. Minden olyan konstrukció, amelynek tervezett indítása 2011 lett volna, és amelyről nincs információ a honlapon, megkapta a címkét. Ezzel együtt lehetséges, hogy a konstrukció elindult, csak az NFÜ és ÚSzT hon - lapján ezt nem sikerült kommunikálni, ad absurdum nekünk nem sikerült megtalálni a megfelelő helyen programok dzsungelében. A fenti nehézségek ellenére is igyekeztük az adatokat a lehető legpon to - sabban feldolgozni. 9

12 OP Kód Státusz Konstrukció neve Eljárás TÁMOP utód TÁMOP utód TÁMOP utód TÁMOP utód TÁMOP utód TÁMOP új TÁMOP utód TÁMOP új Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergenciarégiókban) Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Középmagyarországi Régióban Hátrányos helyzetűek foglalkoztatását ösztönző járulékkedvezmények Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése II. Közösségi feladatokhoz kapcsolódó munkaerő-piaci programok támogatása Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok támogatása Versenyképességi szerződések foglalkoztatási elemeinek támogatása TÁMOP új Tranzitfoglalkoztatás az építőiparban Keret (M Ft) kiemelt 21,70 kiemelt 60,00 kiemelt 5,00 Tervezett indítás III. negyedév I. negyedév I. negyedév Állapot ÚSzT? fut fut fut kiemelt 8,52 kiemelt 7,00 egyfordulós pályázat közvetett támogatás közvetett támogatás/ egyfordulós pályázat közvetett támogatás IV. negyedév 4,49 fut 4,00 3,40 4,15 Foglalkoztatás Foglalkoztatás Foglalkoztatás Foglalkoztatás 10

13 TÁMOP új Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése kiemelt 9,00 I. negyed TÁMOP utód Munkahelyi képzések támogatása automatikus és egyfordulós 7,80 I. negyed fut TÁMOP utód Újra tanulok kiemelt 19,80 TÁMOP utód TÁMOP utód A szakképzés és a felnőttképzés minőségének és tartalmának fejlesztése Határon átnyúló együttműködés a szakképzés és a felnőttképzés területén TÁMOP új 5-ről a 6-ra TÁMOP új TÁMOP utód TÁMOP utód A munka és a család összehangolását segítő intézkedések a) innovatív, kísérleti kezdeményezések támogatása b) vállalati (intézményi) kezdeményezések támogatása Munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó civil szervezetek kapacitásának megerősítése XXI. századi közoktatás (fejlesztéskoordináció) 2. ütem TÁMOP új Új tartalomfejlesztések a közoktatásban kiemelt 4,67 egyfordulós pályázat automatikus adóvisszatérítés a) közvetett támogatás b) egyfordulós pályázat közvetett támogatás 0,90 II. negyed I. negyed II. negyed fut 60,00 I. 6,00 I. 1,60 kiemelt 9,02 egyfordulós vagy közvetett támogatás 10,75 II. negyed I. félév II. félév Vállalkozásfejlesztés 11

14 TÁMOP utód Természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban TÁMOP utód Innovatív iskolák fejlesztése TÁMOP utód Pedagógus képzés, továbbképzés TÁMOP utód TÁMOP utód Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Referencia intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése egyfordulós 14, egyfordulós/ automatikus vagy közvetett támogatás egyfordulós/ automatikus vagy közvetett támogatás 48,80 II. félév 16,02 I. félév egyfordulós 2, fut egyfordulós/ automatikus vagy közvetett támogatás 2, lezárult TÁMOP utód Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban 2. ütem kiemelt 1, TÁMOP utód Diagnosztikus mérések fejlesztése egyfordulós 0,74 I. félév TÁMOP új Helyi oktatásirányítás fejlesztése egyfordulós/ automatikus 3,

15 TÁMOP új Óvodafejlesztés TÁMOP utód Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása (tanulást segítő támogató formák bevezetése) TÁMOP utód Területi együttműködések, társulások, hálózati tanulás TÁMOP utód TÁMOP új TÁMOP utód Építő közösségek - A) közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompetenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgálatában 3. ütem Építő közösségek - B) A korszerű, többfunkciós (multifunkcionális) közművelődési fejlesztéseket szolgáló közösségi programok, együttműködések, új tanulási formák kialakulásának elősegítése "Tudásdepó - Expressz" A: A könyvtári hálózat nem formális és informális kép - zési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében 3. ütem egyfordulós/ automatikus vagy közvetett támogatás 4, egyfordulós/ automatikus vagy közvetett támogatás 18,64 II. félév egyfordulós 4,20 I. félév egyfordulós 1,50 1. ütemben: I. félév 2. ütemben: II. félév egyfordulós 0, II. félév egyfordulós 1,31 A) II. félév lezárult fut fut Tudomány - Innováció Tudomány - Innováció 13

16 TÁMOP utód TÁMOP utód TÁMOP új TÁMOP utód TÁMOP új TÁMOP új TÁMOP új TÁMOP új TÁMOP utód "Tudásdepó - Expressz" B: Országos könyvtári szolgáltatások bővítése, fejlesztése az oktatás és képzés támogatásának érdekében 2. ütem Múzeumok Mindenkinek Program Múzeumok oktatásiképzési szerepének erősítése B) komponens, 3. ütem Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében Esélyegyenlőség és Integráció III. szakasz Közoktatási intézmények esélyegyenlőségi alapú fejlesztéseinek támogatása A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódását csökkentő intézkedések támogatása Alternatív tanulási útvonalak támogatása a hátrányos helyzetű, formális iskolarendszerből lemorzsolódott fiatal felnőttek számára Esélyegyenlőségi elvű minőségi oktatás, valamint az egész életen át tartó tanulás támogatása az LHH kistérségekben Nemzetiségi és migráns tanulók nevelésének és oktatásának támogatása egyfordulós 0,59 automatikus 0,55 egyfordulós 1,86 kiemelt 2,64 egyfordulós 4,01 egyfordulós 7,67 egyfordulós 2,00 LHH eljárás 18,14 egyfordulós 2,05 B) II. félév I. félév I. félév I. félév II. félév I. félév I. félév II. félév II. félév 14

17 TÁMOP utód Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja TÁMOP utód Iskolai tehetséggondozás TÁMOP utód TÁMOP B TÁMOP C utód utód TÁMOP utód Országos tehetségsegítő hálózat létrehozása (Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program) B komponens Speciális mentori, koordinátori és tanácsadói, valamint tréningszolgáltatások fejlesztése a felsőoktatási intézmé - nyek és a civil szféra partnerségében Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása, vidéki felsőoktatási integráció elősegítése Tartalomfejlesztés, képzők képzése, különös tekintettel a matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai, valamint pedagógiai képzésekre és azok fejlesztésére TÁMOP utód Nemzetközi közreműködéssel megvalósuló alap- és célzott alapkutatási projektek támogatása egyfordulós 2,94 egyfordulós/ automatikus vagy közvetett támogatás egyfordulós/ automatikus vagy közvetett támogatás 1,71 1,98 egyfordulós 6,46 egyfordulós egyfordulós 7,54 egyfordulós 27,16 II. félév I. félév I. félév I. negyedév II. negyedév I. negyedév lezárult 1.meghirdetés: IV. negyed. 2. meghirdetés: IV. negyed. Tudomány - Innováció 15

18 TÁMOP utód Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja egyfordulós 3,69 TÁMOP utód Nemzeti Kiválóság Program 1 kiemelt 17,18 TÁMOP utód LHH kistérségek projektjei LHH eljárás 1,99 TÁMOP utód Gyerekesély program országos kiterjesztésének szakmai-módszertani megalapozása és a program kísérése kiemelt 1,41 TÁMOP A TÁMOP A TÁMOP B új (részben utód) utód utód TÁMOP utód TÁMOP B utód Integrált térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok Alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt segítő programjai Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben LHH illetve egyfordulós 12,13 egyfordulós 1,91 egyfordulós 2,80 egyfordulós 4,93 egyfordulós 1,40 III. negyedév II. negyedév I-II. félév fut I. negyedév fut I. negyedév és I félév I. félév II. félév fut I. félév II. félév 16

19 TÁMOP utód Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének sikeres munkaerőpiaci integráció megalapozása" program szakmai és módszertani támogatása kiemelt 1,10 TÁMOP utód TÁMOP utód Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének sikeres munkaerőpiaci integráció megalapozása A nők elleni erőszak áldozatait segítő szolgáltatások fejlesztése egyfordulós 2,04 egyfordulós 0,57 TÁMOP utód Komplex telep-program" egyfordulós 4,68 TÁMOP új TÁMOP új TÁMOP utód TÁMOP utód Nők a vidéki területek fenntartható fejlődésében A leghátrányosabb helyzetű csoportok munkaerő-piaci esélyeinek növelése érdekében motiváló képzések és támogató szolgáltatások Szociális szolgáltatások modernizációja, központi stratégiai tervezési kapacitások megerősítése, szociálpolitikai döntések megalapozása Központi szociális információs fejlesztések kiemelt 0,70 A komponens: egyfordulós és kiemelt B komponens: Kiemelt 19,40 kiemelt 1,64 kiemelt 1, II. félév II. félév lezárult I. félév I-II. félév II. félév A komponens: II. félév B komponens: II-III. negyedév. fut IV. negyedév IV. negyedév Foglalkoztatás Foglalkoztatás 17

20 TÁMOP kiegészítő felhívás TÁMOP utód TÁMOP 5.4.5* utód TÁMOP A TÁMOP B TÁMOP C utód utód utód TÁMOP utód TÁMOP utód Központi szociális információs fejlesztések - Ellátottak személyi nyilvántartása Szociális képzések fejlesztése, szakemberek képzése, továbbképzése és készségfejlesztése valamint a helyi fejlesztési kapacitások megerősítése A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai tudásának kialakítása A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai tudásának elterjesztése és hozzáférhető szolgáltatások fejlesztése A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai tudásának elterjesztése és hozzáférhető szolgáltatások fejlesztése A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai tudásának elterjesztése és hozzáférhető szolgáltatások fejlesztése Látássérült emberek elemi rehabilitációs szolgáltatásainak továbbfejlesztése Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására * kiegészítő tervezési felhívás kiemelt 0,44 egyfordulós 2,81 kiemelt 0,40 egyfordulós 0,50 egyfordulós/ kiemelt 0,20 egyfordulós 0,10 egyfordulós 1,50 egyfordulós 3,01 IV. negyedév I. félév II. félév IV. negyedév I. félév I. félév II. negyedév II. félév 18

21 TÁMOP új TÁMOP új TÁMOP B új Szociális képzések rendszerének modernizációja Az autizmussal élő emberek életminőségét támogató, országos lefedettségű szakmai tanácsadó hálózat kiépítése Közösségi kezdeményezések és önkéntes programok támogatása B komponens: A családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése kiemelt 3,20 kiemelt 0,80 egyfordulós 1,34 TÁMOP utód Az önkéntesség elterjesztése egyfordulós 0,86 TÁMOP utód TÁMOP A. TÁMOP B. utód új Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása A komponens: Elítéltek visszavezetése a társadalomba oktatási és munkáltatási, valamint egyéb reintegrációs programokon keresztül B komponens: Bűnmegelőzés szempont jából kiemelten fontos, bűnelkövető, vagy bűnelkövetés szempontjából veszélyeztetett gyermek- és fiatalkorúak segítése egyfordulós 1,88 egyfordulós 1,54 egyfordulós 2,00 TÁMOP C. új C komponens: Az áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítés egyfordulós 2, I. félév I. negyedév I. félév I. félév I. félév II. félév II. negyedév, I. félév I. negyedév I. félév fut fut lezárult lezárult lezárult 19

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Oross Jolán SZMM Tervezési és Fejlesztési Titkárság, Társadalmi befogadás iroda. Hajdúszoboszló, 2008. április 22. Miről lesz szó? Az uniós forrásokból

Részletesebben

SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK A HUMÁNERŐFORRÁS OPERATÍV PROGRAMOKBAN. 2008. április 03.

SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK A HUMÁNERŐFORRÁS OPERATÍV PROGRAMOKBAN. 2008. április 03. SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK A HUMÁNERŐFORRÁS OPERATÍV PROGRAMOKBAN 2008. április 03. TÁMOP, TIOP, akciótervek és konstrukciók Az akcióterveket az EU-nak nem kell benyújtani, a Kormány fogadja el

Részletesebben

Aktuális pályázati konstrukciók az oktatásfejlesztés szolgáltatában

Aktuális pályázati konstrukciók az oktatásfejlesztés szolgáltatában Aktuális pályázati konstrukciók az oktatásfejlesztés szolgáltatában Bevezetés Uniós források a közoktatásban A támogatási rendszer Fejlesztési dokumentumok Rendelkezésre álló lehetőségek TÁMOP 3 TIOP 1

Részletesebben

1 sz melléklet NFÜ pályázati menetrend NFÜ PÁLYÁZATI MENETREND 1. számú melléklet (forrás: www.nfu.hu)

1 sz melléklet NFÜ pályázati menetrend NFÜ PÁLYÁZATI MENETREND 1. számú melléklet (forrás: www.nfu.hu) 1.1.1/F Telephelyfejlesztés 2009. március 17,32 TDM 2009. március 3,8 5.1.3 Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése 2009. március 10,71 Akadálymentesítés 2009. március 7,59 Belterületi utak fejlesztése 2009.

Részletesebben

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei 2009-2010-ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza 2007-2008. évi AT TÁMOP 2-TIOP 3. TISZK TÁMOP 2.2.3 6 régió 31 pályázó,

Részletesebben

Beadás kezdete. Beadás vége

Beadás kezdete. Beadás vége OP Azonosító kód Pályázat címe Keret (Mrd Ft) Beadás kezdete Beadás vége Pályázók köre Támogatás összege Támogatás mértéke GOP- 2009-1.1.2 Kutatás-fejlesztési központok fejlesztése, megerősítése 1,27 2009.08.31

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

(A táblázatban az EU forrásból társfinanszírozott pályázatok www.palyazatportal.hu 2008-ra tervezett megjelenését láthatjuk.

(A táblázatban az EU forrásból társfinanszírozott pályázatok www.palyazatportal.hu 2008-ra tervezett megjelenését láthatjuk. Új Magyarország Fejlesztési Terv 00-as pályázati ütemterve 00-ra tervezett megjelenését láthatjuk. Forrás: NFÜ) Sorszám Témakör Megjelentetés ideje 00 OP Konstrukció száma Konstrukció rövid címe Várható

Részletesebben

Európai Uniós forrásokhoz való hozzájutás lehetőségei. Farkas Attila szakmai főtanácsadó Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Európai Uniós forrásokhoz való hozzájutás lehetőségei. Farkas Attila szakmai főtanácsadó Szociális és Munkaügyi Minisztérium Európai Uniós forrásokhoz való hozzájutás lehetőségei Farkas Attila szakmai főtanácsadó Szociális és Munkaügyi Minisztérium Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007-2013 Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete

Részletesebben

A könyvtárak fejlesztési lehetőségei. a TÁMOP-ban és a TIOP-ban

A könyvtárak fejlesztési lehetőségei. a TÁMOP-ban és a TIOP-ban A könyvtárak fejlesztési lehetőségei a TÁMOP-ban és a TIOP-ban Oktatási és Kulturális Minisztérium Könyvtári Osztály A könyvtárak fejlesztési lehetőségei az EU támogatási rendszerében (2007-2013) Országos

Részletesebben

Tapasztalatok a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél 2007-2009

Tapasztalatok a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél 2007-2009 Tapasztalatok a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél 2007-2009 EUREGIO III PROJECT MASTER CLASS PROGRAM 2009. szeptember 3. Emlékeztetőül 2007-2013 között Magyarországnak 1,4 milliárd euró fejlesztési forrás

Részletesebben

KÖNYVTÁRI INNOVÁCIÓ INNOVATÍV KÖNYVTÁRAK

KÖNYVTÁRI INNOVÁCIÓ INNOVATÍV KÖNYVTÁRAK KÖNYVTÁRI INNOVÁCIÓ INNOVATÍV KÖNYVTÁRAK Sörény Edina vezető tanácsos Emberi Erőforrások Minisztériuma Könyvtári Osztály Budapest, 2012. július 13. TARTALOM Könyvtár és Innováció Kulturális fejlesztések

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ

TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ Digitális Nemzet Fejlesztési Program 1631/2014. (XI. 6.) Korm. határozat a Digitális Nemzet

Részletesebben

ÚMFT pályázatok a szociális szférában

ÚMFT pályázatok a szociális szférában ÚMFT pályázatok a szociális szférában 2009-2010 Református vonatkozású pályázatok Benyújtott pályázatok száma: 105 Benyújtott pályázatok összértéke: 12 343 963 297 Ft Támogatott pályázatok száma: 9 Támogatott

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben

"Európai Unió 2007-2013" fejlesztési időszak 2007-2012. évi támogatási döntésű Jász-Nagykun-Szolnok megyei projektek

Európai Unió 2007-2013 fejlesztési időszak 2007-2012. évi támogatási döntésű Jász-Nagykun-Szolnok megyei projektek EU 2013 "Európai Unió 2007-2013" fejlesztési időszak 2007 - évi támogatási döntésű Jász-Nagykun-Szolnok megyei projektek (Új Széchenyi Tervből támogatások külön táblázatban) nként Adatok forrása: www.nfu.hu;

Részletesebben

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv dr. Molnár-Gallatz Zsolt Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ÚMFT prioritások és OP-k Foglalkoztatás és növekedés

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A MAG Zrt. által kínál lehetőségek Dr. Novák Csaba ügyvezető igazgató, MAG Zrt. A Nemzeti Fejlesztési Terv gazdaságfejlesztési eredményei

Részletesebben

A Közép-magyarországi régió vállalkozásainak támogatása a KMOP keretein belül. Varju László, Elnök, KMRFT október 14.

A Közép-magyarországi régió vállalkozásainak támogatása a KMOP keretein belül. Varju László, Elnök, KMRFT október 14. A Közép-magyarországi régió vállalkozásainak támogatása a KMOP keretein belül Varju László, Elnök, KMRFT 2008. október 14. KMRFT - Adatok, feladatok A Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács

Részletesebben

v e r s e n y k é p e s s é g

v e r s e n y k é p e s s é g anyanyelv ápolása kulturális tevékenysége k gyakorlása művészi alkotás szabadsága v e r s e n y k é p e s s é g közös társadalmi szükségletek ellátása K Ö Z K U L T Ú R A közkulturális infrastruktúra működése

Részletesebben

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató A válság és a régió Szakmai berkekben köztudott, hogy a gazdaságfejlesztéshez és pályázatokhoz kapcsolódó intézményrendszer meglehetısen sokszereplıs

Részletesebben

Humánerőforrás fejlesztés az Új Széchenyi Tervben. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Humánerőforrás fejlesztés az Új Széchenyi Tervben. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Humánerőforrás fejlesztés az Új Széchenyi Tervben Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Társadalmi Megújulás Operatív Program /TÁMOP/ Támogatás intenzitás: 100 % - vissza

Részletesebben

Intézményrendszernek végzett munkák

Intézményrendszernek végzett munkák Boza Pál HDI Consulting Kft. 2013. október 29. Budapest HDI Consulting Kft. Intézményrendszernek végzett munkák KEOP IH számára pályázati konstrukciók előkészítése pl. KEOP 4.3.1 Norvég Alap energiahatékonysági

Részletesebben

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban Dönsz Teodóra, csoportvezető Magyar Természetvédők Szövetsége Zöld Régiók Hálózata A program célja a hazai környezetvédők

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív program (EFOP) 2015

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív program (EFOP) 2015 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív program (EFOP) 2015 Pályázatok listája és megjelenésének tervezett ideje Együttműködő társadalom EFOP első prioritás EFOP-1.1.1. Megváltozott munkaképességű emberek

Részletesebben

Tájékoztató a 2009. évi innovációs és technológiai pályázati lehetıségekrıl

Tájékoztató a 2009. évi innovációs és technológiai pályázati lehetıségekrıl Tájékoztató a 2009. évi innovációs és technológiai pályázati lehetıségekrıl László Csaba KDRFÜ Nonprofit Kft. KSZ Operatív igazgató Székesfehérvár 2009. 05. 14. Közép-Dunántúli Régió operatív programja

Részletesebben

Vasvári: Önkormányzati beruházások finanszírozása címû tanulmány Melléklete

Vasvári: Önkormányzati beruházások finanszírozása címû tanulmány Melléklete Vasvári: Önkormányzati beruházások finanszírozása címû tanulmány Melléklete 1 Mellékletek M1. táblázat Az NFÜ projektadatbázisának és a KELER Zrt. ISIN-adatbázisának struktúrája NFÜ-adatbázis mező KELER

Részletesebben

INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA

INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Informatikai vállalkozásoknak szóló pályázatok

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája hat éves időtávban (2014-2020) fogalmazza meg az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájával kapcsolatos célokat és az ezekhez kapcsolódó

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Új Magyarország Fejlesztési Terv 40. lecke Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007-2013

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28.

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28. Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram Bernáth

Részletesebben

A KDOP évi Akciótervének pályázati lehetőségei. Kígyóssy Gábor, KDRFÜ vezető tervező Székesfehérvár, március 30.

A KDOP évi Akciótervének pályázati lehetőségei. Kígyóssy Gábor, KDRFÜ vezető tervező Székesfehérvár, március 30. A KDOP 2011-2013. évi Akciótervének pályázati lehetőségei Kígyóssy Gábor, KDRFÜ vezető tervező Székesfehérvár, 2011. március 30. Az ÚSZT legfőbb céljai Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás

Részletesebben

KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA

KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Kulturális-közművelődési intézményeknek

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 FogLak projekt2 Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 A projekt célja Az utcán élő hajléktalan

Részletesebben

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19.

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Dr. Debreczeni Ferenc Ügyvezető Igazgató ÉARFÜ Nonprofit Kft. UMFT eredményei régiónkét (valamennyi

Részletesebben

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4.

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4. OTP Consulting Romania OTP Bank Romania Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, 2008. április 4. A Nemzeti Stratégiai Referencia Kerethez kapcsolódó Operatív Programok Humánerőforrás-fejlesztési Operatív

Részletesebben

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái.

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Szalka Anita 2011. November 15. 2011.12.02. 1 A közösségi

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében Önkormányzatok számára kiírt aktuális pályázati lehetőségek Témakör Nevelési intézmények fejlesztése Dél Alföld,

Részletesebben

Önkormányzati pályázati elképzelések, eredmények 2008-2009. években Berhidán

Önkormányzati pályázati elképzelések, eredmények 2008-2009. években Berhidán i pályázati elképzelések, eredmények 2008-2009. években Berhidán Sorszám Pályázati cél pályázó Projekt helyzete Támogatási igény- összeg Megjegyzés 1 TIOP-1.1.1/07/1 Informatikai infrastruktúra fejlesztése

Részletesebben

Fejlesztéspolitika az egészségügyben

Fejlesztéspolitika az egészségügyben Fejlesztéspolitika az egészségügyben EUREGIO III PROJECT MASTER CLASS PROGRAM 2009. szeptember 2. Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) 2007-2013(15) - ~1,8 milliárd euró TÁMOP: 253 millió euró TIOP:

Részletesebben

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) évre szóló éves fejlesztési kerete

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) évre szóló éves fejlesztési kerete A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete Vállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás azonosító jele neve VEKOP-1.2.1-15 Mikro-,

Részletesebben

Az EU-s támogatások jelentősége

Az EU-s támogatások jelentősége Az ESZA NKft, mint Közreműködő Szervezet szerepe a hajléktalanellátás fejlesztésében az EU-s források hatékony szétosztása, kezelése és monitorozása Előadó: Laczkó Brigitta, programirányító Miről lesz

Részletesebben

Körkép oktatási fejlesztések jelene és jövője

Körkép oktatási fejlesztések jelene és jövője Körkép oktatási fejlesztések jelene és jövője Kapcsáné Németi Júlia szakmai vezető SNI program EDUCATIO Kft. HEFOP 2.1.2 HEFOP 2.1.6 TÁMOP 3.1.6. Óvoda HEFOP 3.1.4 Iskola HEFOP 3.1.3 TÁMOP 3.4.2. TÁMOP

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztési és megújuló energetikai pályázatok Sárvár, 2012. március 21.

Vállalkozásfejlesztési és megújuló energetikai pályázatok Sárvár, 2012. március 21. Vállalkozásfejlesztési és megújuló energetikai pályázatok Sárvár, 2012. március 21. Új Széchenyi Terv Kitörési pontok Gyógyító Magyarország Egészségipari Program Zöldgazdaság-fejlesztési Program Otthonteremtési

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. neve:

VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. neve: A Széchenyi 2020, az Új Széchenyi Terv és a Nemzeti Együttműködési Alap összefoglaló táblázata vállalkozások költségvetési szervek és nonprofit szervezetek részére VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK

Részletesebben

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető 2014-2020-as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető Kb. 8000 milliárd Ft 2007-2013 Lakásberuházás korlátozott lehetőségek Forrás nagysága: operatív programnak nyújtott

Részletesebben

3.2. Ágazati Operatív Programok

3.2. Ágazati Operatív Programok 3.2. Ágazati Operatív Programok A. Versenyképesség operatív program Irányító Hatóság Gazdasági Minisztérium Közreműködő Szervezetek Ellenőrző Hatóság a Számvevőszék Auditáló Hatósága A pályázók köre: A

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program

Környezet és Energia Operatív Program Környezet és Energia Operatív Program Heltai László referens, KEOP IH FVM VKSZI, 2008. június 17. Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) Derogációk: - Szennyvíz: - 2010-ig a 10 000 LE feletti agglomerációk,

Részletesebben

Tájékoztató. a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről

Tájékoztató. a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről Ikt. szám: 49-28/2015/222 Ügyintéző: Macz Orsolya Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Helyben Tájékoztató a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről

Részletesebben

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI (2011.02.09.) 1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉS I. Magyarország területén megvalósuló

Részletesebben

várható fejlesztési területek

várható fejlesztési területek 2014-2020 várható fejlesztési területek EU támogatási prioritások A Bizottság által meghatározott 11 tematikus célkitűzéshez való kötelező illeszkedés 1.a kutatás, a technológiai fejlesztés és innováció

Részletesebben

SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében

SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében TÁMOP-5.5.1.A-10/1-2010-0011 Horizontális célkitűzések megvalósítását elősegítő helyi közösségi kezdeményezések, programok támogatása A projekt

Részletesebben

A B C D E. 2. GINOP Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard március

A B C D E. 2. GINOP Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard március 1. melléklet az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozathoz A GINOP éves fejlesztési kerete 1. A kis- és középvállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás 1. azonosító jele neve keretösszege

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin 2015.06.17. 2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin NORRIA Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.

Részletesebben

KEOP 1.2.0 - Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatási lehetőségei

KEOP 1.2.0 - Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatási lehetőségei KEOP 1.2.0 - Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatási lehetőségei Az alábbi cikk röviden ismerteti az Új Magyarország Fejlesztési Terv (UMFT), az Operatív

Részletesebben

keretösszege (Mrd meghirdetésének módja GINOP Ipari parkok fejlesztése 6 standard Meghirdetve áprilisban

keretösszege (Mrd meghirdetésének módja GINOP Ipari parkok fejlesztése 6 standard Meghirdetve áprilisban Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 20. évre szóló éves fejlesztési keret azonosító jele GINOP-1.1.1- GINOP-1.1.2- VEKOP- GINOP-1.1.3- GINOP-1.1.4- neve Vállalkozói inkubációs tevékenységek

Részletesebben

Szinergia és jövőkép: a projekt kapcsolódásai, kimenete és a tapasztalatok hasznosítása

Szinergia és jövőkép: a projekt kapcsolódásai, kimenete és a tapasztalatok hasznosítása Szinergia és jövőkép: a projekt kapcsolódásai, kimenete és a tapasztalatok hasznosítása Tett - Program az áldozatokért és tettesekért 2011. március 2. Siófok Lénárd Krisztina Projekt szakmai koordinátor

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM KUTATÁS, FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓ TÁMOGATÁS A GINOP-BAN Keller Péter főosztályvezető-helyettes Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24.

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24. Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP-1.4.2-16 kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, 2016. június 24. Előterjesztő: Társulás Elnöke Előkészítő: Munkaszervezet Hatósági

Részletesebben

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13.

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13. Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok SZEMINÁRIUM 2014. Október 13. Iván Sörös Osztályvezető,

Részletesebben

Energiahatékonysági és energetikai beruházások EU-s forrásból történı támogatása

Energiahatékonysági és energetikai beruházások EU-s forrásból történı támogatása Energiahatékonysági és energetikai beruházások EU-s forrásból történı támogatása Az NFÜ KEOP-IH helye a Támogatási Intézményrendszerben Szaktárcák -> a feladatkörben érintett miniszterrel egyeztetve Nemzeti

Részletesebben

ESZA Kht. Dr. Tátrai Ferenc Ügyvezető igazgató

ESZA Kht. Dr. Tátrai Ferenc Ügyvezető igazgató ESZA Kht. Dr. Tátrai Ferenc Ügyvezető igazgató Alapítás: 2179/2000 (VIII. 19) korm. hat. Társasági Szerződés: 2000. október 16. Bejegyzés: 2001. február 26. Munkaszervezet felállítása: 2001. április 3.

Részletesebben

Petykó Zoltán elnök. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Petykó Zoltán elnök. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Petykó Zoltán elnök Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Önkormányzatok részére megítélt támogatás mértéke és megoszlása Megítélt támogatás 2007-10 között Mrd Ft Mrd Ft 1200 1000 800 600 400 200 0 139 177 190

Részletesebben

Gazdaságfejlesztés 2014-2020. Biró Eszter igazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ. Debrecen, 2013.11.29.

Gazdaságfejlesztés 2014-2020. Biró Eszter igazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ. Debrecen, 2013.11.29. Gazdaságfejlesztés 2014-2020 Biró Eszter igazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Debrecen, 2013.11.29. Partneri kapcsolat alakult ki az ügyfelekkel Projekt Partner Rendszer A Projekt Partneri Rendszer

Részletesebben

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Smitola László Széchenyi Programiroda Nyugat-dunántúli Régió fejlesztési tanácsadó KEOP tel.: 06-20-450-5878 Széchenyi Programirodák

Részletesebben

Környezet- és természetvédelmi pályázati kiírások a Közép-magyarországi régióban

Környezet- és természetvédelmi pályázati kiírások a Közép-magyarországi régióban Környezet- és természetvédelmi pályázati kiírások a Közép-magyarországi régióban Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség közép-magyarországi műhelytalálkozója, Budapest, 2010. május 20. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Gazdaságfejlesztés 2014-2020. Barta E. Gyula vezérigazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ. Pécs, 2013.12.06.

Gazdaságfejlesztés 2014-2020. Barta E. Gyula vezérigazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ. Pécs, 2013.12.06. Gazdaságfejlesztés 2014-2020 Barta E. Gyula vezérigazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Pécs, 2013.12.06. A bizalom megnyilvánul a megkeresésekben 80 000 74 000 76 000 70 000 Darabszámok 60 000

Részletesebben

Aktuális pályázati konstrukciók a KEOP-on belül. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Aktuális pályázati konstrukciók a KEOP-on belül. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Aktuális pályázati konstrukciók a KEOP-on belül Zöldgazdaság-fejlesztési program 1. prioritás: Egészséges, tiszta települések 2. prioritás: Vizeink jó kezelése 3. prioritás: Természeti értékeink jó kezelése

Részletesebben

NONPROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK LEHETŐSÉGTÁRA

NONPROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK LEHETŐSÉGTÁRA NONPROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Nonprofit gazdasági társaságoknak szóló

Részletesebben

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA EFOP-1.3.9-17 ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás célja, hogy összhangban az Európai Unió és Magyarország között létrejött Partnerségi Megállapodás irányelveivel

Részletesebben

2014-2020 Pályázatok irányai

2014-2020 Pályázatok irányai 2014-2020 Pályázatok irányai Operatív programok 2014-2020 ÁROP VOP TIOP 2007-2013 EKOP GOP 975 Mrd 2014-2020 KOOP TÁMOP VEKOP VOP GINOP 2 668 Mrd KEOP EFOP ROP KÖZOP 1322/2013 (VI. 12.) Korm. határozat

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2008. Kabai Anikó 2008. 06. 03.

Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2008. Kabai Anikó 2008. 06. 03. Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2008. Kabai Anikó 2008. 06. 03. A minőségi javulás ígérete Változások az új tervezési időszakban NFT I. tapasztalatok ÚMFT Hosszú támogatási folyamat, ezen belül elhúzódó

Részletesebben

A projektzáró tájékoztató rendezvény június 23.

A projektzáró tájékoztató rendezvény június 23. A projektzáró tájékoztató rendezvény 2010. június 23. A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokaji kistérség fejlesztési és együttműködési

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI-SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020. Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu

EGÉSZSÉGÜGYI-SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020. Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu EGÉSZSÉGÜGYI-SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 3 Az Operatív Programok szerkezete 4 Egészségügyi-szociális intézményeknek

Részletesebben

A közművelődési munka a fejlesztési források tükrében. Beke Márton HROD Közösségi Társadalomfejlesztési Központ

A közművelődési munka a fejlesztési források tükrében. Beke Márton HROD Közösségi Társadalomfejlesztési Központ A közművelődési munka a fejlesztési források tükrében Beke Márton HROD Közösségi Társadalomfejlesztési Központ A közművelődési munka a fejlesztési források tükrében Fejlesztés(i)-források A társadalmi

Részletesebben

SZÉCHENYI PROGRAMIRODA ZALA MEGYE TOP FEJLESZTÉSEK

SZÉCHENYI PROGRAMIRODA ZALA MEGYE TOP FEJLESZTÉSEK SZÉCHENYI PROGRAMIRODA ZALA MEGYE TOP FEJLESZTÉSEK AZ ITP ELFOGADÁSA A Zala Megyei Önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) végrehajtásának zalai keretrendszerét Integrált

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program MÓDOSÍTOTT GINOP ÜTEMTERV 20. GINOP-1.1.1- GINOP-1.1.2- VEKOP- GINOP-1.1.3- GINOP-1.1.4- GINOP-1.2.1- neve keretösszege Vállalkozói inkubációs tevékenységek

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) PÉNZÜGYI ESZKÖZEI

A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) PÉNZÜGYI ESZKÖZEI A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) PÉNZÜGYI ESZKÖZEI SZABÓ KRISZTINA JÚLIA NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMOK VÉGREHAJTÁSÁÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

A megyei tervezési folyamat

A megyei tervezési folyamat A megyei tervezési folyamat állása, aktualitásai KÍGYÓSSY GÁBOR Területfejlesztési munkatárs, vezető tervező Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal ÁROP Fejér megyei nyitókonferencia Székesfehérvár, 2014.

Részletesebben

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást ajánlom szíves figyelmükbe: Pályázat címe: Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek

Részletesebben

TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt

TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt Kapcsolat a Programmal II. cél: Gyermek alapellátás egységesebbé tétele az esélyegyenlőség javítása érdekében a hozzáférhetőség javításával és a jobb

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatás Versenyképes munkaerő Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5-6. prioritás Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiaci Programok Főosztály Foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

Projektek egy ökoiskolában

Projektek egy ökoiskolában Projektek egy ökoiskolában Forrás Pályázni kell Innovatív iskolák Fenntartás, működés- állami és önkormányzati finanszírozás Fejlesztés Fejlesztéshez forrást kell teremteni Pályázatok EU-s pályázatok forrásai

Részletesebben

SZÉCHENYI PROGRAMIRODA TOP FORRÁSOK VESZPRÉM MEGYÉBEN

SZÉCHENYI PROGRAMIRODA TOP FORRÁSOK VESZPRÉM MEGYÉBEN SZÉCHENYI PROGRAMIRODA TOP FORRÁSOK VESZPRÉM MEGYÉBEN Németh Tamás Fejlesztési tanácsadó Tartalom TOP 1. körös felhívások összegzése 2016. II. félévben megjelenő Felhívások Terület- és Településfejlesztési

Részletesebben

1. A Nemzeti Fejlesztési Terv I. tekintetében eljáró közreműködő szervezetek feladatainak változása:

1. A Nemzeti Fejlesztési Terv I. tekintetében eljáró közreműködő szervezetek feladatainak változása: 1. A Nemzeti Terv I. tekintetében eljáró közreműködő szervezetek feladatainak változása: 1 2 3 4 5 A B C D E Prioritás Intézkedés Jelenlegi közreműködő szervezet program Gazdasági Versenyképesség Humán

Részletesebben

4798 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 49. szám

4798 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 49. szám 4798 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 49. szám A Kormány 1210/2015. (IV. 10.) Korm. határozata az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról

Részletesebben

4798 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 49. szám

4798 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 49. szám 4798 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 49. szám A Kormány 1210/2015. (IV. 10.) Korm. határozata az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról

Részletesebben

K&H Támogatási Értesítő 2013. évi 4. szám Április

K&H Támogatási Értesítő 2013. évi 4. szám Április K&H Támogatási Értesítő 2013. évi 4. szám Április Kérdése van? A Támogatási Értesítővel kapcsolatos észrevételeit, i jellegű kérdéseit, illetve készítési és projektmenedzsment szolgáltatásaink iránti érdeklődését,

Részletesebben