Civilek a Nemzeti Fejlesztési Tervezés Nyilvánosságáért CNNy munkacsoport tagjai:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Civilek a Nemzeti Fejlesztési Tervezés Nyilvánosságáért CNNy munkacsoport tagjai:"

Átírás

1

2 Civilek a Nemzeti Fejlesztési Tervezés Nyilvánosságáért CNNy munkacsoport tagjai: Független Ökológiai Központ Közösségfejlesztõk Egyesülete Levegõ Munkacsoport Magyar Szegénységellenes Hálózat Magyar Természetvédõk Szövetsége Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány NOSZA Egyesület Ökotárs Alapítvány Önkéntes Központ Alapítvány Szövetség a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért A CNNy munkacsoport elérhetõségei: Postacím: 1076 Budapest, Garay u Szerkesztette: Móra Veronika

3 CNNy TIZEDIK JELENTÉS A NEMZETI STRATÉGIAI ANYAGOK TERVEZÉSÉNEK NYILVÁNOSSÁGÁRÓL Civilek a Nemzeti Fejlesztési Tervezés Nyilvánosságáért Szerkesztette: Móra Veronika A kézirat lezárva: január 13..

4 A jelentés a Bátory Alapítvány támogatásával készült 500 példányban. Nyomdai elõkészítés és sokszorosítás: CZEDE Kft. 2

5 Összefoglaló - visszatekintés A füzet, amit az olvasó most a kezében tart, a Civilek a Nemzeti Fejlesztési Terv Nyilvános s ágáért (CNNy) munkacs oport 10., jubileumi jelentés e, s ta - lán túlzás nélkül állítható: egyben egy időszak lezárása is tavaszán amikor a Magyar Termés zetvédők S zövets ége, a Nonprofit Információs és Oktatóközpont és a Soros Alapítvány kezdeményezésére a CNNy létrejött, még épp csak a látóhatáron lehetett sejteni a as uniós költség - vetési időszak támogatási forrásainak felhasználását megalapozó tervezési folyamatot, most pedig már az időszak végén, az utolsó pályázati kiírá sok - nál tartunk. Az akkor 15 tagot számláló informális munkacsoport létrehozását is éppen az motiválta, hogy 2005 elejére világossá vált: a tervezési munka csúszás - ban van, s félő, hogy ennek éppen a társadalmi részvétel, a bevonás, a kon - zultáció fogja kárát látni. Azon túl, hogy az egyeztetés uniós elvárás, el ma - radásával éppen a fejlesztések által érintett társ adalmi csoportok s zem - pontjainak, véleményének, érdekeinek becsatornázása szenvedett volna csorbát. A CNNy ezért már a kezdetektől deklarálta, hogy nem célja a tervek tartalmi befolyásolása (ezt meghagyta az érintett ágazati szervezeteknek), kizárólag a folyamat nyomon követése és jobbítása. A CNNy létrejöttekor több alapvető dolog tis ztázás ra s zorult. Elős zör is, meg kellett is merni, át kellett látni egy meglehetős en bonyolult, s oks zereplős folyamatot, egymásra épülő, de különböző funkciójú dokumentumok sorá - val, jelentős számú kormányzati részvevővel és azok kapcsolatrendszerei - vel, a rendszert leginkább jellemző három- és négybetűs rövidítések gar - madájával együtt elején ezek közül még nagyon sok képlékeny volt, folyamatosan változott ezek nyomon követése, a miből mi lett áttekinté - se már önmagában emberpróbáló volt azok számára, akik nem ebben a közegben végzik napi munkájukat. Emellett a kormányzati fejlesztéspolitikai intézményrendszer képviselőivel való els ő találkozás ok egyértelművé tették, hogy tis ztázni kell: mit is értünk társadalmi részvétel és egyeztetés alatt? Milyen lépések, módszerek van - nak, mit tekinthetünk jó gyakorlatnak? Egyértelművé vált, hogy civilként ebben csak magunkra számíthatunk. Ezért a CNNy-ben résztvevő szerve - ze tek a munkacsoport belső működési rendjének megalkotása mellett első nagyobb közös akciójukként kidolgozták A társadalmi egyeztetés alap - jai a nemzeti stratégiai anyagok kidolgozásának folyamatában című doku - men tumot, azzal a céllal, hogy egy egységes keretbe foglalják az egyez te - tés s orán követendő elveket és eljárásokat. Ez az anyag azóta is irányadó maradt, sőt más szervezetek és szakértők másféle egyeztetési folyamatok - ban is hivatkozási alapnak tartják. Talán nem felesleges itt sem megismétel - ni a jó társadalmi egyeztetés akkor meghatározott alapelveit: 3

6 Strukturáltság A kormány az NFT kidolgozása előtt nyilvánosságra hozza a terv kidolgo - zás ának folyamatát, menetrendjét és felelős eit, valamint tervet kés zít az egyeztetési eljárásról (továbbiakban: Társadalmi Egyeztetési Terv), amelyet megvitat a civil szervezetekkel. A terv meghatározza a részvétel célját, célcs oportjait, ütemtervét, az információ elérhetős égének lehetős égeit, va - la mint a civil oldalról érkező észrevételek figyelembevételének, beépítésé - nek módját, kereteit. Részvételi elv Az NFT kidolgozása, az arról való egyeztetés részvételi alapú, azaz a civil szervezetek az eljárás teljes ideje alatt partnerként vesznek részt a folya - mat ban. Szerepük nem korlátozódik pusztán az elkészült anyagok vélemé - nyezésére, hanem lehetőségük van részt venni a célok és prioritások meg - hatá rozásában és az alternatívák szelekciójában is. Folyamatosság Az NFT tervezés e folyamán a civil s zervezetekkel való kapcs olat folyama - tos, a szervezetek részvétele nem kampányszerű, a Társadalmi Egyezteté - s i Tervet (ld. S trukturáltság) követi. Nyitotts ág, nyilvános s ág Az NFT terv kidolgozásával kapcsolatos információk relevánsak és elér - hetők (pl. NFH honlap), azok biztosítása folyamatos. Az egyeztetési folya - mat nyitott, abba folyamatosan kapcsolódhatnak be az érdeklődő civil szer - vezetek. Átláthatóság, befolyásolhatóság Az NFT kidolgozása során érvényesül az átláthatóság és befolyásolhatóság elve, azaz a terv elkészítésének folyamata, felelősei a kezdetektől ismertek, a tervezési folyamat ütemezése reális, tartható, az inputok összegyűjtésére, a dokumentumok véleményezésére megfelelő határidők állnak rendelke - zés re. A tervezés államigazgatási szereplői folyamatosan informálják civil partnereiket, a kapcs olattartás t dokumentálják, a partnerek felvetés eire vá - laszt adnak, és a felvetéseket előre lefektetett elvek alapján beépítik az NFT dokumentumaiba. Visszacsatolás, értékelés Az NFT véglegesítése után a kormányzat jelentést ad arról, hogy hogyan zajlott le a társadalmi egyeztetés folyamata, hogyan történt a civil szerve - zetek bevonása a tervezési folyamatba, és hogyan építették be a különböző véleményeket az NFT-be. 4

7 De mit is csinált a CNNy mindennek érdekében? Elős zör is s okat levelezett a Nemzeti Fejlesztési Hivatallal (majd később Ügynökséggel), a tervezés - ben rés zt vevő minis ztériumokkal, a minis zterelnökkel. Tájékoztatás t kért, előrelépést sürgetett és javaslatokat tett, hogy a fent már említett infor - mációs űrt betölthesse, és hogy hozzájáruljon a társadalmi egyeztetés tény - le ges elindulásához, majd erősítéséhez. Találkozókat kért az intézmény - rend s zer s zereplőitől több-keves ebb s ikerrel, fórumokon és rendezvé - nye ken vett részt, értesüléseket os ztott meg. Néhány hónapnyi működés után született meg az ötlet, hogy mindazt a tu - dást és anyagot, amit a CNNy felhalmozott, rendszeres jelentések formá já - ban tegye közkinccsé. Így született meg május 31-én az első Jelentés a nemzeti stratégiai anyagok tervezésének nyilvánosságáról, amelyet egy s zabadtéri s ajtótájékoztató keretében mutattak be a munkacs oport képvis e - lői, és amelyet még további kilenc követett. A jelentés ek célja kettős volt: egyrés zt tájékoztatás t nyújtott a civil s zerveze - teknek és érdeklődőknek a folyamatokról, az egyes dokumentumok miben - lé té ről és a szereplőkről folyamatábrákat, elérhetőségeket is közzétéve másrészt a döntéshozók és az intézményrendszer számára fogalmazott meg javaslatokat és észrevételeket. Ebben fontos eszköz volt az előtte-utá - na jellegű összehasonlító elemzések végzése pl. annak megállapítására, hogy egy adott dokumentumhoz érkezett vélemények beépítése nyomán mennyi ben változott azok tartalma, mennyire vették figyelembe a tervké s zí - tők a véleményezők észrevételeit. A félévente-évente megjelenő jelentések kronológiai sorrendben követték a fejlesztési tervek készülésével és társadalmi egyeztetésével kapcsolatos tör té néseket, felhívták a figyelmet a hiányosságokra és visszásságokra. Mintegy állandó rovatként külön figyelmet szenteltek a releváns honlapok nak, mint a modern tájékoztatás alapvető eszközeinek, és minden füzetben le - közölték az adott idős zakban keletkezett levelezés t is a CNNy által küldött leveleket és a rájuk kapott válas zokat egyaránt. A kritika mellett azonban a CNNy dicsérni is tudott, de talán s zerényte len - ség nélkül állítható, hogy ki is vette a részét a fejlesztési dokumentumok tár - sadalmi egyeztetésének fejlesztéséből. Ennek első fontos állomása a ig tartó Ors zágos Fejles ztés politikai Koncepció (OFK) társ adalmi vitája volt 2005 nyarán, amikor az érdeklődők már internetes kérdőív kitöltésével fe - jezhették ki véleményüket (kár, hogy mindezt a szabadságolási időszak kellős közepén...), sőt később névre szóló visszajelzést is kaptak. Mire ma - ga a hétéves fejles ztés i terv (amely az idők s orán Nemzeti S tratégiai Refe - ren ciakeret, Új Magyarország Program, majd Új Magyarország Fejlesztési Terv néven futott) egyeztetés ére s or került, már mondhatni bejáratott utakon haladt a folyamat. Ahogy akkor, a 4. jelentésben írtuk: a társadalmi egyez - te tés ek technikai értelemben korrekt módon, a korábbi tapas ztalatokat fel - has z nálva, azokat továbbfejles ztve zajlottak. Kérdőív, fórumok, partnerek 5

8 köz vetlen bevonása, elektronikus levelekben történő véleményezés szá - mos módszert, technikát alkalmazott az NFH, majd NFÜ. A partneri vélemé - nyek többségének sorsa nyomon követhető volt, az anyagok felkerültek az NFÜ honlapjára. Az ötödik jelentés után, 2007-től alapvetően megváltozott a folyamat jellege és ezzel az CNNy feladata is: a tervezési dokumentumok az OFK, az ÚMFT és az Operatív Programok elfogadása után már a tényleges pályá - zati kiírások elkészítése és egyeztetése következett, azaz már konkrétan a pénzről volt szó. A rendszer egyre szerteágazóbb lett, így immár a CNNynek sem volt ereje arra, hogy minden egyes dokumentum megszületését szorosan nyomon kövesse, inkább a civilek számára fontos pályázatokra, így a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) és a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) kétéves akcióterveire és kiírásaira össz - pontosított. Górcső alá vette a pályázati felhívások kidolgozásában központi s zerepet játs zó, civil képvis előket is a s oraik között tudó Monitoring Bizott - ságokat és Pályázat Előkészítő Munkacsoportokat (PEMCS) különösen utóbbiak zártságát és átláthatatlanságát bírálva. Elemzői rendre összeve - tették az akciótervekben foglalt ütemezést a megvalósulással (valamennyi időszakra: , , ), s megállapították, hogy a vágyak rendre elmaradnak a tényektől. Ráadásul a csúszások inkább sújtották a civilek számára is hozzáférhető pályázati programokat, mint a kiemelt nagy - projekteket. Némileg kakukktojás ként his zen nem s zoros értelemben vett tervezés i do - ku mentumokról van szó - foglalkoztak a 6-9. jelentések két speciális, de a ci vilek számára (elvileg) jelentős pályázati eljárásrenddel: a közvetett támo - gatással (global grant) és az automatikus pályázatokkal. Előbbi igazi rész - vé teli s ikertörténetként indult, his zen az NFÜ adományozói tapas ztalatokkal rendelkező alapítványokkal közös en dolgozta ki a kifejezetten kis ebb s zer - vezeteknek szóló, külső közvetítő bevonásával zajló pályázati rendszer eljárásrendjét. Majd, amikor végre megjelent a várva várt első ilyen kiírás, a beadási határidő napján indoklás nélkül visszavonták a konstrukciót en - nek magyarázata azóta is várat magára... Szintén egyszerűbb, és így a kis szervezetek számára könnyebbséget jelenthetne az automatikus tehát érdemi elbírálás nélküli pályázati forma, itt viszont épp az a probléma, hogy olyan területeken (pl. is kolai pályázatoknál) is alkalmazzák, ahol a szak mai értékelés engedhetetlen lenne, hiszen így ki tudja, milyen tartalmú programok részesülnek támogatásban. Végezetül, meg kell említeni azokat a visszatérő motívumokat, amelyeket minden jelentésben szinte papagájszerűen ismételve önmagunkat, leír - tunk, s amelyek időszerűsége sajnos mit sem változott az elmúlt 7 évben: 6

9 1) Az egyeztetési folyamatok tervezhetőségének hiánya: a CNNy által a kez detektől szorgalmazott Társadalmi Egyeztetési Terv soha nem ké - s zült el, nem lehetett tudni (legfeljebb informális értes ülés ek alapján), hogy mikor várható egy-egy dokumentum egyeztetésének elindulása. Ez egyben az átláthatóság kárára is vált, hiszen egymásra épülő, egymás - ból következő dokumentumokról lévén szó, azok ad-hoc megjelenése egyszer csak felkerültek a honlapra miatt nehezen lehetett áttekinteni ezek egymáshoz való viszonyát, funkcióját. 2) Hasonlóképpen ismételt kérések ellenére csorbát szenvedett a ko rai bevonás elve is: minden alkalommal már csak a kész (kormány által elfogadott) dokumentumok véleményezésére, észrevételezésére volt mód, a partnereknek nem nyílt lehetős égük arra, hogy a célok, priori tás ok meg - ha tá rozásában már a folyamat elejétől fogva részt vegyenek. 3) Mind a dokumentumok címének, struktúrájának, mind az intézményrend - szer szereplőinek gyakori változásai is az átláthatóság rovására men tek; ez különösen a választások előtt-után volt feltűnő jelenség folyamán a NS RK, ÚMP majd ÚMFT (ld. fent) néven valójában mind végig egy dokumentumról volt szó, míg folyamán az ÚMFT mel lett bevezetett Új Széchényi Terv megjelenése nehezítette a partnerek életét. 4) Nem tudott érvényesülni a folyamatosság elve sem: a tervezés folya - mán az intenzívebb kommunikáció és a hallgatás időszakai váltották egy mást (pl. az OFK elfogadása után több hónapig nem lehetett semmit hallani arról, hogy hogyan tovább). Ehhez adódtak a határidők be nem tartása, a folyamatos csúszások (akár még egy levélre küldött válasz tekintetében is), amelyek visszavezetnek a tervezhetőség első pontban említett problémájához is. Mindezek, a teljes időszakon átívelő problémák végeredményben azt mon - dat ták velünk, hogy bár a nemzeti fejlesztési tervezés társadalmi egyez tetése a kiinduló, nulla állapothoz képes t s okat javult, kialakult egy rend s zer, mégis, a Kormányzat részéről a társadalmi egyeztetés formális, köte lezően vég rehajtandó feladat maradt, a leggyengébb láncszem a tervezési folya - matban, a terv végleges változatának elkészítésében tulaj don képpen csak za varó tényező. Csak remélni merjük, hogy a évekre vonatkozó, ér - demben ebben az évben elinduló tervezés során ez változni fog Móra Ve ronika 7

10 A es TÁMOP, TIOP és KEOP akciótervek megvalósulása Az elemzés módszertana Az akciótervekben szereplő ütemtervek megvalósulását ötödik alkalommal vesszük elemzés alá. A CNNy 6., 7. és 8. jelentésében a as ak ció - terveket vizsgáltuk, a 8. és 9. jelentésben a es akcióterve ket, és a jubileumi, 10. jelentésben a es akcióterveket vesszük gór cső alá. Elemzésünkhöz a következő forrásokat használtuk: A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapjáról december 6-i állapot szerint letölthető as akcióterveket ( január 21. április 14. között feltöltött akciótervek): A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és az Új Széchenyi Terv honlapján megjelent pályázati kiírásokat, kiemelt projekt felhívásokat és azok archí - vu mait a december 6-i állapot szerint. Elemzésünk a TÁMOP-ra, a TIOP-ra és a KEOP-ra fókuszált. Első lépésben az akciótervekben szereplő valamennyi konstrukciót beazo - nos ítottuk, más odik lépés ben a kezdés ként megjelölt időpontot ös s ze - vetettük az jelenlegi állapottal. Összesen 164 különféle konstrukciót vizs - gáltunk meg így. A konstrukciók főbb adatait az alábbi táblázat foglalja össze, amit átfogó elemzés és a következtetések levonása követ. Meg kell jegyeznünk, hogy az eddig vizsgált két akcióterv ( és ) és azok megvalósulása közel sem volt annyira kaotikus és átláthatatlan, mint a virtuális Új Széchenyi Tervnek köszönhetően a jelen - legi állapot, így könnyen előfordulhat, hogy az elemzésbe legjobb szán - dékunk ellenére is hiba csúszott. A teljesség igénye nélkül az alábbi okok nehezítették az elemzést (és az előre tervezni kívánó pályázók életét): A rendszer nem egységes kezdés időpontjára a tervezők operatív prog - ramtól és intézkedéstől függően hónapot, negyedévet vagy félévet adnak meg. Minden esetben azt a formátumot vettük át, ami az akciótervben található elején az új akcióterv intézkedései egybefolytak a korábbi kétéves ciklusból áthúzódó, még futó konstrukciókkal. Az új akciótervben számos konstrukció száma és neve is ugyanaz maradt, de arra is volt példa, hogy azonos szám alatt más konstrukció jelent meg ben megjelent egy korábban még ismeretlen, újfajta gyakorlat: meghirdetésre kerültek olyan konstrukciók is, amelyek nem szere - 8

11 pel nek az akciótervekben. Ilyen például az Új Széchenyi Terv kere - tében meghirdetett TÁMOP , , , , , vagy a kie melt projektek között a TÁMOP és , valamint a kiemelt TIOP Ezeket a konstrukciókat az alábbi táblázat azért nem tartal - mazza, mert az akciótervek megvalósulását vizsgáltuk és nehéz olyan program megvalósulását vizsgálni, ami nincs is a tervben. Egy másik újdonság, ami a tájékozódást igencsak nehézkessé teszi, hogy a kormányzati retorikával ellentétben az új kormányzat által elfogadott akció tervek 87%-ban a korábbi, gyakran elmarasztalt tervekre épülnek (ld. részletesen CNNy 9. jelentés). Az Új Széchenyi Terv által megfogal ma zott hét program ezekből az akciótervekből építkezik. Az Új Széche nyi Terv a már meglévő konstrukciók töredékét új virtuális egysé gek be csomagolja, és új elnevezésekkel látja el, miközben a kon struk ciók nagyobb része, az akciótervek szerkezete és elnevezése megmarad az ÚMFT régi rendszerében. Néhány konstrukció bekerült az ÚSzT programjai közé, többségük azonban maradt az ÚMFT eredeti tervezési struktúrájában és ernyője alatt, ugyanakkor kommunikációban ezek a programok is az ÚS zt logóját köteles ek már has ználni. Ez az átláthatatlanság biztosan nem segíti a pályázók könnyű tájékozódását. Az Új Széchenyi Tervről elmondhatjuk, hogy elsősorban kommunikációs területen történt s tratégiai váltás, de eközben a háttérben s em az akció - tervek, s em a kons trukciók elnevezései nem változnak. Megtalálni az e gyes konstrukciókat soha nem volt ennyire bonyolult: egyszerre kell ku - tat ni az NFÜ meghaladott, leváltott rends zerében és az ÚS zt prog - ramjai között, ráadásul a két honlap arculatában teljesen identikus, és tele van egymás ra mutató keres zthivatkozás okkal. Ahol egy-egy kon - strukciót az ÚSzT programjai között találtunk meg, az alábbi táblázatban jelöltük, hogy ezzel is s egíts ük a tájékozódásban a tis ztelt olvasót. A végrehajtást segítő technikai konstrukció egyes operatív programoknál részletesen alá van bontva az akciótervben (KEOP), máshol nem (TÁMOP, TIOP). Az alábbi táblázat minden olyan konstrukciót tartalmaz, ami az ak - ciótervekben megjelenik, vagyis szigorúan az akciótervek sajátos logi káját követtük. Minden olyan konstrukció, amelynek tervezett indítása 2011 lett volna, és amelyről nincs információ a honlapon, megkapta a címkét. Ezzel együtt lehetséges, hogy a konstrukció elindult, csak az NFÜ és ÚSzT hon - lapján ezt nem sikerült kommunikálni, ad absurdum nekünk nem sikerült megtalálni a megfelelő helyen programok dzsungelében. A fenti nehézségek ellenére is igyekeztük az adatokat a lehető legpon to - sabban feldolgozni. 9

12 OP Kód Státusz Konstrukció neve Eljárás TÁMOP utód TÁMOP utód TÁMOP utód TÁMOP utód TÁMOP utód TÁMOP új TÁMOP utód TÁMOP új Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergenciarégiókban) Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Középmagyarországi Régióban Hátrányos helyzetűek foglalkoztatását ösztönző járulékkedvezmények Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése II. Közösségi feladatokhoz kapcsolódó munkaerő-piaci programok támogatása Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok támogatása Versenyképességi szerződések foglalkoztatási elemeinek támogatása TÁMOP új Tranzitfoglalkoztatás az építőiparban Keret (M Ft) kiemelt 21,70 kiemelt 60,00 kiemelt 5,00 Tervezett indítás III. negyedév I. negyedév I. negyedév Állapot ÚSzT? fut fut fut kiemelt 8,52 kiemelt 7,00 egyfordulós pályázat közvetett támogatás közvetett támogatás/ egyfordulós pályázat közvetett támogatás IV. negyedév 4,49 fut 4,00 3,40 4,15 Foglalkoztatás Foglalkoztatás Foglalkoztatás Foglalkoztatás 10

13 TÁMOP új Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése kiemelt 9,00 I. negyed TÁMOP utód Munkahelyi képzések támogatása automatikus és egyfordulós 7,80 I. negyed fut TÁMOP utód Újra tanulok kiemelt 19,80 TÁMOP utód TÁMOP utód A szakképzés és a felnőttképzés minőségének és tartalmának fejlesztése Határon átnyúló együttműködés a szakképzés és a felnőttképzés területén TÁMOP új 5-ről a 6-ra TÁMOP új TÁMOP utód TÁMOP utód A munka és a család összehangolását segítő intézkedések a) innovatív, kísérleti kezdeményezések támogatása b) vállalati (intézményi) kezdeményezések támogatása Munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó civil szervezetek kapacitásának megerősítése XXI. századi közoktatás (fejlesztéskoordináció) 2. ütem TÁMOP új Új tartalomfejlesztések a közoktatásban kiemelt 4,67 egyfordulós pályázat automatikus adóvisszatérítés a) közvetett támogatás b) egyfordulós pályázat közvetett támogatás 0,90 II. negyed I. negyed II. negyed fut 60,00 I. 6,00 I. 1,60 kiemelt 9,02 egyfordulós vagy közvetett támogatás 10,75 II. negyed I. félév II. félév Vállalkozásfejlesztés 11

14 TÁMOP utód Természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban TÁMOP utód Innovatív iskolák fejlesztése TÁMOP utód Pedagógus képzés, továbbképzés TÁMOP utód TÁMOP utód Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Referencia intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése egyfordulós 14, egyfordulós/ automatikus vagy közvetett támogatás egyfordulós/ automatikus vagy közvetett támogatás 48,80 II. félév 16,02 I. félév egyfordulós 2, fut egyfordulós/ automatikus vagy közvetett támogatás 2, lezárult TÁMOP utód Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban 2. ütem kiemelt 1, TÁMOP utód Diagnosztikus mérések fejlesztése egyfordulós 0,74 I. félév TÁMOP új Helyi oktatásirányítás fejlesztése egyfordulós/ automatikus 3,

15 TÁMOP új Óvodafejlesztés TÁMOP utód Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása (tanulást segítő támogató formák bevezetése) TÁMOP utód Területi együttműködések, társulások, hálózati tanulás TÁMOP utód TÁMOP új TÁMOP utód Építő közösségek - A) közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompetenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgálatában 3. ütem Építő közösségek - B) A korszerű, többfunkciós (multifunkcionális) közművelődési fejlesztéseket szolgáló közösségi programok, együttműködések, új tanulási formák kialakulásának elősegítése "Tudásdepó - Expressz" A: A könyvtári hálózat nem formális és informális kép - zési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében 3. ütem egyfordulós/ automatikus vagy közvetett támogatás 4, egyfordulós/ automatikus vagy közvetett támogatás 18,64 II. félév egyfordulós 4,20 I. félév egyfordulós 1,50 1. ütemben: I. félév 2. ütemben: II. félév egyfordulós 0, II. félév egyfordulós 1,31 A) II. félév lezárult fut fut Tudomány - Innováció Tudomány - Innováció 13

16 TÁMOP utód TÁMOP utód TÁMOP új TÁMOP utód TÁMOP új TÁMOP új TÁMOP új TÁMOP új TÁMOP utód "Tudásdepó - Expressz" B: Országos könyvtári szolgáltatások bővítése, fejlesztése az oktatás és képzés támogatásának érdekében 2. ütem Múzeumok Mindenkinek Program Múzeumok oktatásiképzési szerepének erősítése B) komponens, 3. ütem Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében Esélyegyenlőség és Integráció III. szakasz Közoktatási intézmények esélyegyenlőségi alapú fejlesztéseinek támogatása A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódását csökkentő intézkedések támogatása Alternatív tanulási útvonalak támogatása a hátrányos helyzetű, formális iskolarendszerből lemorzsolódott fiatal felnőttek számára Esélyegyenlőségi elvű minőségi oktatás, valamint az egész életen át tartó tanulás támogatása az LHH kistérségekben Nemzetiségi és migráns tanulók nevelésének és oktatásának támogatása egyfordulós 0,59 automatikus 0,55 egyfordulós 1,86 kiemelt 2,64 egyfordulós 4,01 egyfordulós 7,67 egyfordulós 2,00 LHH eljárás 18,14 egyfordulós 2,05 B) II. félév I. félév I. félév I. félév II. félév I. félév I. félév II. félév II. félév 14

17 TÁMOP utód Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja TÁMOP utód Iskolai tehetséggondozás TÁMOP utód TÁMOP B TÁMOP C utód utód TÁMOP utód Országos tehetségsegítő hálózat létrehozása (Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program) B komponens Speciális mentori, koordinátori és tanácsadói, valamint tréningszolgáltatások fejlesztése a felsőoktatási intézmé - nyek és a civil szféra partnerségében Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása, vidéki felsőoktatási integráció elősegítése Tartalomfejlesztés, képzők képzése, különös tekintettel a matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai, valamint pedagógiai képzésekre és azok fejlesztésére TÁMOP utód Nemzetközi közreműködéssel megvalósuló alap- és célzott alapkutatási projektek támogatása egyfordulós 2,94 egyfordulós/ automatikus vagy közvetett támogatás egyfordulós/ automatikus vagy közvetett támogatás 1,71 1,98 egyfordulós 6,46 egyfordulós egyfordulós 7,54 egyfordulós 27,16 II. félév I. félév I. félév I. negyedév II. negyedév I. negyedév lezárult 1.meghirdetés: IV. negyed. 2. meghirdetés: IV. negyed. Tudomány - Innováció 15

18 TÁMOP utód Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja egyfordulós 3,69 TÁMOP utód Nemzeti Kiválóság Program 1 kiemelt 17,18 TÁMOP utód LHH kistérségek projektjei LHH eljárás 1,99 TÁMOP utód Gyerekesély program országos kiterjesztésének szakmai-módszertani megalapozása és a program kísérése kiemelt 1,41 TÁMOP A TÁMOP A TÁMOP B új (részben utód) utód utód TÁMOP utód TÁMOP B utód Integrált térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok Alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt segítő programjai Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben LHH illetve egyfordulós 12,13 egyfordulós 1,91 egyfordulós 2,80 egyfordulós 4,93 egyfordulós 1,40 III. negyedév II. negyedév I-II. félév fut I. negyedév fut I. negyedév és I félév I. félév II. félév fut I. félév II. félév 16

19 TÁMOP utód Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének sikeres munkaerőpiaci integráció megalapozása" program szakmai és módszertani támogatása kiemelt 1,10 TÁMOP utód TÁMOP utód Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének sikeres munkaerőpiaci integráció megalapozása A nők elleni erőszak áldozatait segítő szolgáltatások fejlesztése egyfordulós 2,04 egyfordulós 0,57 TÁMOP utód Komplex telep-program" egyfordulós 4,68 TÁMOP új TÁMOP új TÁMOP utód TÁMOP utód Nők a vidéki területek fenntartható fejlődésében A leghátrányosabb helyzetű csoportok munkaerő-piaci esélyeinek növelése érdekében motiváló képzések és támogató szolgáltatások Szociális szolgáltatások modernizációja, központi stratégiai tervezési kapacitások megerősítése, szociálpolitikai döntések megalapozása Központi szociális információs fejlesztések kiemelt 0,70 A komponens: egyfordulós és kiemelt B komponens: Kiemelt 19,40 kiemelt 1,64 kiemelt 1, II. félév II. félév lezárult I. félév I-II. félév II. félév A komponens: II. félév B komponens: II-III. negyedév. fut IV. negyedév IV. negyedév Foglalkoztatás Foglalkoztatás 17

20 TÁMOP kiegészítő felhívás TÁMOP utód TÁMOP 5.4.5* utód TÁMOP A TÁMOP B TÁMOP C utód utód utód TÁMOP utód TÁMOP utód Központi szociális információs fejlesztések - Ellátottak személyi nyilvántartása Szociális képzések fejlesztése, szakemberek képzése, továbbképzése és készségfejlesztése valamint a helyi fejlesztési kapacitások megerősítése A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai tudásának kialakítása A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai tudásának elterjesztése és hozzáférhető szolgáltatások fejlesztése A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai tudásának elterjesztése és hozzáférhető szolgáltatások fejlesztése A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai tudásának elterjesztése és hozzáférhető szolgáltatások fejlesztése Látássérült emberek elemi rehabilitációs szolgáltatásainak továbbfejlesztése Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására * kiegészítő tervezési felhívás kiemelt 0,44 egyfordulós 2,81 kiemelt 0,40 egyfordulós 0,50 egyfordulós/ kiemelt 0,20 egyfordulós 0,10 egyfordulós 1,50 egyfordulós 3,01 IV. negyedév I. félév II. félév IV. negyedév I. félév I. félév II. negyedév II. félév 18

21 TÁMOP új TÁMOP új TÁMOP B új Szociális képzések rendszerének modernizációja Az autizmussal élő emberek életminőségét támogató, országos lefedettségű szakmai tanácsadó hálózat kiépítése Közösségi kezdeményezések és önkéntes programok támogatása B komponens: A családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése kiemelt 3,20 kiemelt 0,80 egyfordulós 1,34 TÁMOP utód Az önkéntesség elterjesztése egyfordulós 0,86 TÁMOP utód TÁMOP A. TÁMOP B. utód új Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása A komponens: Elítéltek visszavezetése a társadalomba oktatási és munkáltatási, valamint egyéb reintegrációs programokon keresztül B komponens: Bűnmegelőzés szempont jából kiemelten fontos, bűnelkövető, vagy bűnelkövetés szempontjából veszélyeztetett gyermek- és fiatalkorúak segítése egyfordulós 1,88 egyfordulós 1,54 egyfordulós 2,00 TÁMOP C. új C komponens: Az áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítés egyfordulós 2, I. félév I. negyedév I. félév I. félév I. félév II. félév II. negyedév, I. félév I. negyedév I. félév fut fut lezárult lezárult lezárult 19

CNNy HARMADIK JELENTÉS A NEMZETI STRATÉGIAI ANYAGOK TERVEZÉSÉNEK NYILVÁNOSSÁGÁRÓL. Civilek a Nemzeti Fejlesztési Terv Nyilvánosságáért

CNNy HARMADIK JELENTÉS A NEMZETI STRATÉGIAI ANYAGOK TERVEZÉSÉNEK NYILVÁNOSSÁGÁRÓL. Civilek a Nemzeti Fejlesztési Terv Nyilvánosságáért CNNy HARMADIK JELENTÉS A NEMZETI STRATÉGIAI ANYAGOK TERVEZÉSÉNEK NYILVÁNOSSÁGÁRÓL Civilek a Nemzeti Fejlesztési Terv Nyilvánosságáért A kézirat lezárva: 2006. február 15. A jelentés az Soros Alapítvány

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (EFOP)

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (EFOP) EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (EFOP) 2013. december 18. 14:47 Magyar Természetvédők Szövetsége, Dr. Farkas István ügyvezető elnök A Magyar Természetvédők Szövetsége több mint 15 éve foglalkozik

Részletesebben

Partnerség a monitoringban. Környezetvédő civilek tapasztalatai az európai uniós alapok monitoring bizottságaiban

Partnerség a monitoringban. Környezetvédő civilek tapasztalatai az európai uniós alapok monitoring bizottságaiban Partnerség a monitoringban Környezetvédő civilek tapasztalatai az európai uniós alapok monitoring bizottságaiban 1 2 Magyar Természetvédők Szövetsége 1091 Budapest, Üllői út 91/b http://www.mtvsz.hu Partnerség

Részletesebben

A magyar-horvát határrégió EU forrásokból megvalósított fejlesztései

A magyar-horvát határrégió EU forrásokból megvalósított fejlesztései A magyar-horvát határrégió EU forrásokból megvalósított fejlesztései Kiértékelő tanulmány Magyarország Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 2013 EU Compass HUHR/1001/2.1.1/0004/03

Részletesebben

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ ROP.. Programigazgatóság Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez SZERKESZTŐ: dr.

Részletesebben

SZINTETIZÁLÓ ZÁRÓJELENTÉS

SZINTETIZÁLÓ ZÁRÓJELENTÉS SZINTETIZÁLÓ ZÁRÓJELENTÉS TÁMOP 4.1 felülvizsgálat és elemzés Oktatási Hivatal részére TÁMOP 7.2.1.-11/K-2012-0005 Felsőoktatási szakpolitikai és fejlesztéspolitikai elemzések az ESZA fejlesztések tervezése

Részletesebben

rita s) e rte Készítette: 2. LOT]

rita s) e rte Készítette: 2. LOT] A ta rsadalmi befogada st szolga lo fejleszte sek (TA MOP 5. prior rita s) e rte kele e se fu ggele k 2013. február 22. Készítette: Teller Nóra [Városkutatás HÉTFA 7. LOT] vezető értékelő ő Csite Andráss

Részletesebben

Egy lépés előre, kettő hátra 2. rész

Egy lépés előre, kettő hátra 2. rész Bugarszki Zsolt, Eszik Orsolya, Néray Ágnes, Soltész Ágnes, Szekeres Bertold, Sziklai István Egy lépés előre, kettő hátra 2. rész A nagy létszámú intézmények kitagolása és az önálló életvitel támogatása

Részletesebben

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete 2007 2013 Foglalkoztatás és növekedés Az Európai Bizottság döntésének dátuma: 2007. május

Részletesebben

J E L E N T É S A 2008-2009. 1105/2007. (XII.

J E L E N T É S A 2008-2009. 1105/2007. (XII. 3. Konkrét észrevételek és javaslatok a beszámoló rendszerét követve kék szín jelöléssel (Mo-i Roma Parlament) (Piros jelöléssel a beszámolónak az észrevételek szempontjából lényeges részei.) J E L E N

Részletesebben

CNNy MÁSODIK JELENTÉS A NEMZETI STRATÉGIAI ANYAGOK TERVEZÉSÉNEK NYILVÁNOSSÁGÁRÓL. Civilek a Nemzeti Fejlesztési Terv Nyilvánosságáért

CNNy MÁSODIK JELENTÉS A NEMZETI STRATÉGIAI ANYAGOK TERVEZÉSÉNEK NYILVÁNOSSÁGÁRÓL. Civilek a Nemzeti Fejlesztési Terv Nyilvánosságáért CNNy MÁSODIK JELENTÉS A NEMZETI STRATÉGIAI ANYAGOK TERVEZÉSÉNEK NYILVÁNOSSÁGÁRÓL Civilek a Nemzeti Fejlesztési Terv Nyilvánosságáért A kézirat lezárva: 2005. szeptember 30. A jelentés az Ökotárs Alapítvány

Részletesebben

Gyerekesély program a társadalmi és politikai mezőben

Gyerekesély program a társadalmi és politikai mezőben TANULMÁNY Darvas Ágnes Ferge Zsuzsa Gyerekesély program a társadalmi és politikai mezőben A tanulmány a gyerekszegénység elleni program első lokális, kistérségi megvalósításának főbb összetevőit és tapasztalatait

Részletesebben

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum 2004-2006 Magyar Köztársaság Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Egészségügyi Szociális és Családügyi

Részletesebben

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek a regionális kutatások periodikus kiadványa, az észak-magyarországi regionális fejlesztés szakmai folyóirata Megjelenik félévenként az Észak-magyarországi Regionális

Részletesebben

S Z A K D O L G O Z AT

S Z A K D O L G O Z AT S Z A K D O L G O Z AT Szili Ágnes 2012. 1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR Szakirányú továbbképzés PR és szóvivői szak Levelező tagozat AZ UNIÓS PÁLYÁZATOK KOMMUNIKÁCIÓJA Készítette: Szili

Részletesebben

XIX. Uniós Fejlesztések

XIX. Uniós Fejlesztések XIX. Uniós Fejlesztések I. A célok meghatározása, felsorolása Az Európai Unió regionális politikája alapvető célként a fejlődésben elmaradott területek felzárkóztatását, illetve strukturális átalakítását

Részletesebben

Háttéranyag a V/965. számú politikai vitához

Háttéranyag a V/965. számú politikai vitához A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA V/965/1 Háttéranyag a V/965. számú politikai vitához Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 (Harmadik olvasat, partnerségi egyeztetés utáni

Részletesebben

Szociális Jelentés Magyarország 2014

Szociális Jelentés Magyarország 2014 Szociális Jelentés Magyarország 2014 1. Bevezető... 5 2. A szegénység és társadalmi kirekesztés megszüntetését célzó meghatározó intézkedések... 6 3. A társadalmi felzárkózás területén a közelmúltban végrehajtott

Részletesebben

Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium. Széchenyi Vállalkozásfejlesztési Programja keretében

Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium. Széchenyi Vállalkozásfejlesztési Programja keretében Készült a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége kiadásában a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium irányításával mûködô Széchenyi Vállalkozásfejlesztési Programja keretében meghirdetett Az európai

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013

Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 (Második olvasat) Előszó Magyarország történelmi lehetőség kapujába érkezett: 2007 és 2013 között az

Részletesebben

Pályázat kiírója Pályázat címe Beadási határidő

Pályázat kiírója Pályázat címe Beadási határidő Pályázat kiírója Pályázat címe Beadási határidő Nemzeti Erőforrás Minisztérium Magyar Urbanisztikai Társaság 2012. 2011 UNY - Vissza az utcáról Pályázat nyújtható be életvitelszerűen közterületen élő hajléktalan

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Felhasznált és ajánlott irodalom

Felhasznált és ajánlott irodalom Felhasznált és ajánlott irodalom Térségfejlesztők a szegénység elleni küzdelemben Térségfejlesztők a szegénység elleni küzdelemben Módszertani útmutató Készült a Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben

Részletesebben

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány -

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány - A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere - 4. háttértanulmány - 1 Szerzők: Prókai Orsolya szakmai vezető Erdős Judit Szerepi Anna Erika A háttértanulmány a TÁMOP 5.3.8-11/A1-2012-0001

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Levelező tagozat. Public Relations szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Levelező tagozat. Public Relations szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Public Relations szakirány A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐK HELYZETE ÉS LEHETŐSÉGEI MA MAGYARORSZÁGON: PARTNERÜNK

Részletesebben

civil jelentés a Gyerekesélyekről, 2012 2013

civil jelentés a Gyerekesélyekről, 2012 2013 civil jelentés a Gyerekesélyekről, 2012 2013 Civil jelentés A gyerekesélyekről, 2012 2013 Budapest, 2014 A kötet megjelenését az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Emberi Erőforrás Támogatáskezelő segítette.

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Előadások tények gondolatok vélemények a konferenciáról

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Előadások tények gondolatok vélemények a konferenciáról Szociális és Munkaügyi Minisztérium Előadások tények gondolatok vélemények a konferenciáról Szerzők: Dr. Katonáné dr. Pehr Erika Zsíros Sándorné Dr. Klempa Éva Marcsa László Dr. Csepeli Ágota Dr. Somfai

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata Készítette: Jogú Város Önkormányzata EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit Kft.

Részletesebben

Pest Megyei Területfejlesztési Program

Pest Megyei Területfejlesztési Program Stratégiai Program munkarész Pest Megyei Területfejlesztési Program Készült Pest Megye Önkormányzatának megbízásából 2014-ben. Köszönetet mondunk azoknak a Pest megyei önkormányzatoknak, Pest megyei vállalkozásoknak,

Részletesebben

Ébresztő! Kopogtat a jövőd! - Kistérségi Gyerekesély Stratégia

Ébresztő! Kopogtat a jövőd! - Kistérségi Gyerekesély Stratégia 1 Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló 5 1. Előzmény 8 1.1. A Legyen jobb a gyermekeknek Nemzeti Stratégia elindításának indoka 8 2. Bevezető 12 2.1. A Ébresztő! Kopogtat a jövőd! Kistérségi Gyerekesély

Részletesebben