Vidékünk a XX. század során több ízben is részese volt a világtörténelmi

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vidékünk a XX. század során több ízben is részese volt a világtörténelmi"

Átírás

1 Krónika 51 Recskó Szabolcs MAGYARKANIZSA MEGYEI VÁROS KATONAI PARANCSNOKSÁGA, ÁPRILIS AUGUSZTUS Vidékünk a XX. század során több ízben is részese volt a világtörténelmi eseményeknek. Az I. világháború és az azt követő trianoni békediktátum voltak az első igazán nagy erőpróba, igénybevétel az itt élőknek, akkor még Magyarország részeként június 4. után azonban hamarosan egy hivatalosan is megerősített új korszak kezdődött el: a kisebbségi sors, elszakítva az anyaországtól, sok-sok megpróbáltatással, hátrányos megkülönböztetéssel, megaláztatással, betelepítésekkel. De iure az december 1-jén kikiáltott Szerb-Horvát-Szlovén Királyság ekkortól valóban életre kelt, s a világbéke megőrzésének aktív résztvevőjeként, a megalakult Kisantant Szövetség tagjaként biztosította Európa e részén a békét. Ez a viszonylagos béke azonban igencsak agyaglábakon álló koloszszusnak bizonyult. Gyorsan kiderült, hogy a győztesek békéje aligha olyan tartós, mint ahogy azt várták. A nagy gazdasági válság, a harmincas évek németországi fejleményei mind-mind olyan jelek voltak, melyek valami végzetes eseménysorozatot vetítettek előre... A soron következő világháború nem is oly sokára valóban kitört. A Délvidéket áprilisában érte el teljes erővel. Ennek a II. világháborús eseménynek egyik momentumát ismerteti munkánk rövid áttekintés formájában. Az év tavaszán Németország igen intenzíven készült a Szovjetunió elleni háborúra. Adolf Hitler elképzelése szerint a támadás sikere érdekében a Jugoszláv Királyságot is be kellett vonni a háromhatalmi szerződés aláírói közé. Ez nem történt zökkenőmentesen, mert bár a jugoszláv delegáció Bécsben csatlakozott az egyezményhez, ám az országban időköz-

2 52 Recskó Szabolcs Szerző ben végbement puccs nyomán lényegesen megváltozott a helyzet, ami meghiúsította a német elképzeléseket. Hitlerék szerint elkerülhetetlenné vált az ország lerohanása április 6-án Belgrád bombázásával meg is kezdődött a támadás. A magyar miniszterelnöknek, gróf Teleki Pálnak az öngyilkossága sem akadályozhatta azonban meg Magyarországot abban, hogy a helyzetet kihasználva tovább gyarapítsa addigi sikereit a trianoni döntéssel elszakított országrészek visszaszerzésében, még ha ez a háborúban való aktív részvételt is jelentette. 2 A Legfelsőbb Honvédelmi Tanács meghatározása alapján ismertek voltak azok a kritériumok, melyek értelmében Magyarország fegyveres ereje részt fog venni a Jugoszláv Királyság elleni támadásban, az ott élő magyarok, illetve a Délvidék védelme miatt. Ezek pedig a következők voltak: ha a délszláv állam felbomlik, megszűnik, ha az ott élő magyar kisebbséget atrocitások érik, ha hatalmi vákuum alakulna ki a német támadást követően a magyarlakta területeken. 3 Mivel a Wermacht csapatok és a Luftwaffe támadó egységei nagyon rövid idő alatt igen hatásos eredményeket értek el, a jugoszláv hadvezetés nem tehetett egyebet, mint viszszavonulást rendelt el elsősorban a Duna-Tisza folyók közén. Az események gyorsan peregtek április 10-én Zágrábban kikiáltották a Független Horvát Állam megalakulását, s ez tulajdonképpen azt jelentette, hogy az I. világháború után létrejött új délszláv állam de facto megszűnt létezni. 4 Ehhez járult még, hogy hamarosan Németország, Olaszország, majd 1 Niederhauser o. 2 U.o o. 3 Molnár o. 4 U.o. 21. o.

3 Cím Magyarkanizsa katonai parancsnoksága 53 Magyarország is elismerte Horvátországot mint független államot. Ezzel még egy feltétele teljesült a magyar beavatkozás terveinek. 5 A honvédség alakulatai április 11-én a kora délutáni órákban indultak támadásra a magyar-jugoszláv határ teljes szélességében. Erre az akcióra a 3. magyar hadsereg keretében az I.,IV.,V. hadtestek, valamint a gyorshadtest alakulatait jelölték ki Gorondy-Novák Elemér tábornok vezetésével. Szórványos helyi ellenállás leküzdése után megtörtént a Zombor, Szabadka és Topolya irányában vezetett támadás nyomán Bácska visszafoglalása. A teljes akció április 14- én estig be is fejeződött. 6 A magyarkanizsai polgárok, akár a zentaiak, figyelemmel kísérhették a támadó német bombázó-kötelékeket április 6-án virágvasárnap kora reggelén, amint északról déli irányba húztak a céljuk felé. Valamivel később a rádióban elhangzó hírekből is némi információt kaphattak, egészen a műsor sugárzásának a megszakításáig. A főváros bombázásával egy időben kezdte meg a visszavonulást a Jugoszláv Királyi Hadsereg Belgrád irányába. 7 Visszavonulásuk során több hidat felrobbantottak (pl. Zentánál, Újvidéknél), hogy megnehezítsék a támadók előrenyomulását. Ennek ellenére néhány nappal később meg is érkeztek a Honvédség V. hadtestének állományába tartozó alakulatok Magyarkanizsára április 12. volt ekkor. 8 Grimm Ferenc helybéli rádiókereskedő volt az, aki személyesen indult el motorkerékpárján Horgos felé, hogy találkozzék a honvédekkel. 9 Az érkező honvédeket a magyar lakosság itt is, mint más településeken, örömmel várta s felszabadítókként üdvözölte. Hamarosan sor került I. Péter király Fő téren álló szobrának a századi magyar történelem 223. o. 6 Molnár 22.o. 7 U.o. 24.o. 8 Forró 24. o. 9 Magyarkanizsai Tiszavidék, április sz. 1. o.

4 Horthy Miklós kiáltványa a Délvidék visszafoglalása alkalmából A visszafoglalt Bácska és a baranyai háromszög

5

6 56 Recskó Szabolcs Szerző ledöntésére is. A lelkesedés leírhatatlan volt. 10 A hadműveletek befejeztével hamarosan bevezették a katonai közigazgatást. Ez április 18-én történt. A Magyar Királyi Honvéd Vezérkar főnöke, Werth Henrik tábornok rendeletének nyomán a Bácskában, Baranyában és a Muraközben a következő katonai parancsnokságok létesültek: 17 járási, 3 törvényhatósági jogú városi (Szabadka, Zombor, Újvidék) és 2 megyei városi (Magyarkanizsa, Zenta) központtal. Ezek a parancsnokságok mint elsőfokú közigazgatási hatóságok működtek. 11 A katonai közigazgatási parancsnokságoknak katonai és polgári személyzetük volt. Magyarkanizsára vitéz Kulay Oszkár alezredest helyezték katonai parancsnoknak 12, helyettese pedig Rácz őrnagy 13 lett. A másodfokú közigazgatási hatóság a Déli hadsereg Katonai Közigazgatási Csoportjának Parancsnoksága volt, melynek élére Novákovits Béla tábornokot nevezték ki. Hatásköre az egész felszabadult területre kiterjedt, s a székhelye Szabadkán volt található. Harmadfokú közigazgatási hatóságként a Szállásmesteri Csoportot említhetjük. 14 Magyarkanizsán akárcsak Zentán különböző hivatalok vagy osztályok működtek: Elnöki osztály, Építészeti és munkaügyi osztály, Katonaügyi, tan- és ipari osztály, Számvevői osztály, Adó- és javadalmi osztály, Közegészségügyi osztály, 10 U. o. 11 Összetartás, május sz. 5. o. 12 Magyarkanizsai Tiszavidék május sz. 1. o. 13 Molnár 27. o. 14 ZTL F: Zenta megyei város katonai parancsnoksága

7 Magyarkanizsa katonai parancsnoksága 57 Közellátási osztály, Gazdasági és jogi osztály, Árvaszék, Anyakönyvi hivatal, Tűzoltóság, Magyar Királyi Rendőrség, Magyar Királyi Adóhivatal, Magyar Királyi Járásbíróság. 15 Valamint a rendfenntartó szervek: Rendőrőrs Nyomozói csoport Magyar Királyi Csendőrség (a városhoz tartozó kiterjedt tanyavilágban). 16 A hatalomátvétel után azonnal igyekeztek felmérni a keletkezett károkat, amelyek egyrészt a trianoni döntés óta eltelt időszakban keletkeztek a városban és annak környékén, másrészt pedig amelyek a bevonulás idején álltak elő. Biztosítani kellett a polgárok közbiztonságát, bevezetni a magyar jogrendet, működőképessé tenni a karhatalmat. Tennivaló akadt bőven. A politikai helyzet fonáksága miatt a Bánság nem került Magyarország fennhatósága alá. Így a Tisza menti városok, Magyarkanizsa és Zenta határmenti településekké lettek, ahol határőrség, m. kir. folyamőrség is működött (a Bánság Szerbia része maradt, de német katonai megszállás mellett). 17 Az egyik nagyon fontos probléma a földreform kérdése volt. Ezt igyekeztek megoldani, mert jelentős számú szegény, föld nélküli vagy kevés földdel rendelkező magyar család élt itt 15 Összetartás, május sz. 5. o. 16 ZTL F: Zenta megyei város katonai parancsnoksága 17 Popin 1. o.

8 58 Recskó Szabolcs is, mint bárhol másutt. Ez a földreform a jugoszláv földkisajátítás során elvett területet vette célba, melyek az I. világháború után kerültek az új hatalom birtokába. Ezek a területek április 15-vel mentek át a magyar állam tulajdonába, s a július 17-én az M.E számú rendeletével ezt a kormány szentesítette. Összesen mintegy katasztrális holdról volt szó a Délvidéken. 18 Az új földreform azonban nem járt a várt eredménnyel, mert javarészt elmaradt, vagy csak részben sikerült végrehajtani. 19 A magyarkanizsai közigazgatás rendelkezésére katasztrális hold állt. Ezen a területen több település és virágzó tanyavilág volt található: Adorján Oromhegyes Tóthfalu Fogadjisten (Velebit ). 20 Itt jelentős számú, mintegy lakos élt. 21 Életüknek a munka mellett fontos eleme volt az iskola, a vallás. A gyermekeknek szükségük volt bizonyos szintű oktatásra. Aki tudta, az taníttatta a gyermekeit a jobb élet reményében. A városban működött is ebben az időszakban egy állami elemi, egy állami polgári és egy iparostanonc-iskola, valamint egy internátus, a bennlakó tanulóknak. Vallásukat tekintve nézve a városban s a peremterületeken élők döntő többségben római katolikusok voltak. Két plébánia működött Magyarkanizsán, és három a külterületeken. A pravoszláv hitfelekezetnek cse- 18 Magyarországi rendeletek tára II. kötet, o. 19 Arday 29. o. 20 ZTL F: Magyarkanizsa megyei város katonai parancsnoksága 21 ZTL F: Magyarkanizsa megyei város katonai parancsnoksága

9 Magyarkanizsa katonai parancsnoksága 59 kély számú híve volt ekkor. 22 A másik igen fontosnak tartott probléma a betelepítettek kérdése volt. Az I. világháború után a délvidéki városokban és településeken igyekeztek megváltoztatni az etnikai egyensúlyt a letelepített dobrovoljácokkal. A katonai közigazgatás egyik első intézkedése az volt, hogy kitelepítette (eredeti lakóhelyükre) azokat, akik október 31-ét követően jöttek a Délvidékre. 23 Talán figyelmet érdemlő adat, hogy a Bácskából Szerbiába áttelepítettek száma körüli volt. Ennél jóval nagyobb számok is ismertek. Horvátországból például , Albániából , Bulgáriából pedig főt telepítettek át. 24 Magyarkanizsa esetében a Magyarkanizsai Tiszavidék hetilap szerint több százan távoztak a városból áprilisában. 25 A katonai parancsnokság idején lassan a közéleti tevékenység is igyekezett visszatérni a maga medrébe. Némi idő múltán megkezdték a működésüket a társadalmi, művelődési profeszszionális, politikai és sportegyesületek, szervezetek. Miután Bácska is visszatért az anyaországhoz, itt is eljött az ideje, hogy felelevenítsék az I. világháborús hősökre való tisztes emlékezést a Hősök emlékünnepének megünneplésével. Ezt a napot az évi XIV. t.c. avatta nemzeti ünneppé, és minden május utolsó vasárnapján tartották, amely napon minden egyesület és szervezet képviseltette magát az ünnepségen a lakossággal, valamint a katonasággal együtt ZTL F: Magyarkanizsa megyei város katonai parancsnoksága 23 A.Sajti 40. o. 24 Arday 28. o. 25 Magyarkanizsai Tiszavidék, április sz. 4. o. 26 Zentai Újság, május sz. 2. o.

10 60 Recskó Szabolcs A társadalmi egyesületek közül megemlíthetők : Baross Szövetség, Tűzharcos Szövetség, Magyarkanizsai Leventeegyesület, Magyar Ifjúság, Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége, Szívgárda. 27 Kulturális egyesületek és körök: Keresztény Nőegylet, Katolikus Kör, Magyarkanizsai Iparos és Polgári Dalkör, Cserkészegylet, Iparos Olvasókör, Adorjáni Katolikus Gazda- és Olvasókör, Délvidéki Magyar Közművelődési Szövetség, Zsidó Nőegylet, Katolikus Olvasókör. 28 A gazdasági, professzionális és sportegyesületek közül a következők említhetők: Úri Kaszinó, Önkéntes Tűzoltóegyesület, Gazdakör, Gazdasági Legényegylet, Ipartestület, Magyarkanizsai Munkásszervezet, Kereskedők Egyesülete, 27 Magyarkanizsai Tiszavidék, május sz. 3. o. 28 ZTL F: Magyarkanizsa megyei város katonai parancsnoksága

11 Magyarkanizsa katonai parancsnoksága 61 Magyarkanizsai Malomszövetkezet, Keresztény Kiskereskedők Árubeszerző és Elosztó Szövetkezete, Oromhegyesi Mezőgazdasági Egyesület, Gazdák Kölcsönös Tűzkárbiztosító Szövetkezete, Temetkezési Egylet, Építőmunkás Szakcsoport, Magyarkanizsai Sport Klub. 29 A politikai pártok is megkezdték működésüket, köztük: a Revíziós Liga, a Magyar Élet Pártja. 30 A katonai közigazgatás nem tarthatott túl sokáig. A magyar kormány július 22-én meghozta az 5440/1941. M.E. jelzetű rendeletét, amellyel szentesítette a polgári közigazgatás bevezetését a visszacsatolt déli országrészekben. 31 A katonai közigazgatás megszűnésének időpontját pedig a 35. számú titkos katonai közigazgatási rendelettel határozták meg augusztus 15-én éjféltől. 32 Ezzel véget ért ez a korszak, s elkezdődött egy másik, az új polgári közigazgatás, amely bizonyos tekintetben az I. világháború előtti időszaknak volt a folytatása. Ám mégsem volt ugyanaz és az elvárásokkal ellentétben nem is tartott túl sokáig október elején vidékünket ismét elérte a háború, s jött vöröscsillagos felszabadulás. De ez már természetesen egy másik korszak, másik történettel ZTL F: Magyarkanizsa megyei város katonai parancsnoksága 30 Magyarkanizsai Tiszavidék, május sz. 1. o. és november sz. 1. o. 31 Magyarországi rendeletek tára II. kötet, o. 32 Dobos o.

12 62 Recskó Szabolcs FELHASZNÁLT IRODALOM A.Sajti Enikő: Délvidék A magyar kormányok délszláv politikája. Budapest, Arday Lajos: Magyarok a Délvidéken, Jugoszláviában. Budapest, századi magyar történelem Budapest, Dobos János: Zenta 1941-ben [Kézirat. Lelőhely: ZTL F:002. Kéziratgyűjtemény] Forró Lajos: Jelöletlen tömegsírok Magyarkanizsán, Martonoson és Adorjánon. Szeged, Lelkes György: Magyar helységnév-azonosító szótár. Baja, Magyarországi rendeletek tára II. kötet. Budapest, Molnár Tibor: Zenta és Magyarkanizsa községek II. világháborús hősi halottjai. Zenta, Niederhauser Emil: Kelet-Európa története. Budapest, Popin, Vladimir: Senta 1941 [Kézirat. Lelőhely: ZTL F:002. Kéziratgyűjtemény] LEVÉLTÁRI FORRÁSOK ZTL F:096., Magyarkanizsa megyei város katonai parancsnoksága ZTL F:097., Zenta megyei város katonai parancsnoksága

2010.1 REVÍZIÓ, PROPAGANDA, KISEBBSÉGI KÉRDÉS 1938 1944

2010.1 REVÍZIÓ, PROPAGANDA, KISEBBSÉGI KÉRDÉS 1938 1944 T Á R S A D A L O M T Ö R T É N E L E M M Û V E L Ô D É S 2010.1 TUDOMÁNYOS SZEMLE REVÍZIÓ, PROPAGANDA, KISEBBSÉGI KÉRDÉS 1938 1944 REVÍZIÓ, PROPAGANDA: A. Sajti Enikô: Magyarország és Jugoszlávia a terület-visszacsatolások

Részletesebben

TRIANONTÓL PÁRIZSIG (Magyarország lehetőségek és kényszerek között 1920-1947)

TRIANONTÓL PÁRIZSIG (Magyarország lehetőségek és kényszerek között 1920-1947) SZAKÁLY SÁNDOR TRIANONTÓL PÁRIZSIG (Magyarország lehetőségek és kényszerek között 1920-1947) Az I. világháború a Magyar Királyság, mint az Osztrák-Magyar Monarchia társországa számára, 1918. november 3-án

Részletesebben

A délvidéki magyarok még ma is magyar állampolgárok!

A délvidéki magyarok még ma is magyar állampolgárok! A délvidéki magyarok még ma is magyar állampolgárok! Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Európa jogi szakjogász, MVSZ elnökségi tag) Jelen tanulmány célja, hogy bemutassa azt a - vélhetõen sokak számára meglepõ - tényt,

Részletesebben

A történeti Magyarország felbomlása: katonai akciók, demarkációs vonalak

A történeti Magyarország felbomlása: katonai akciók, demarkációs vonalak Források Részlet az 1918. november 13 14-i aradi magyar román tárgyalások anyagaiból Jászi miniszter reflektál az elhangzott észrevételekre. Nagy hálával tartozik Maniu Gyulának azért a nyílt férfias állásfoglalásért,

Részletesebben

Politikai-hatalmi változások az első világháborútól a másodikig

Politikai-hatalmi változások az első világháborútól a másodikig 31 Az első világháborút követő események Az első világháború politikai, katonai és gazdasági következményei Európa, az Osztrák-Magyar Monarchia, azon belül pedig a Mátyusföld számára sorsdöntő változást

Részletesebben

9. A ZENTAI ZSIDÓSÁG ÉS A VÉSZKORSZAK

9. A ZENTAI ZSIDÓSÁG ÉS A VÉSZKORSZAK 9. A ZENTAI ZSIDÓSÁG ÉS A VÉSZKORSZAK Könyvünk olyan fejezetéhez értünk, amelyet nehéz tárgyilagosan megírni (és elolvasni). A náci ideológia egy olyan, a gyakorlatba is átültetett szörnyszülöttjéről kell

Részletesebben

A Magyar Jugoszláv Társaság története (1945. október 1949 vége) Sajtó alá rendezte, a bevezetőt írta és jegyzetekkel ellátta A.

A Magyar Jugoszláv Társaság története (1945. október 1949 vége) Sajtó alá rendezte, a bevezetőt írta és jegyzetekkel ellátta A. Rex József A Magyar Jugoszláv Társaság története (1945. október 1949 vége) Sajtó alá rendezte, a bevezetőt írta és jegyzetekkel ellátta A. Sajti Enikő Néhány szó a szerzőről és a kéziratról Egy évvel ezelőtt

Részletesebben

Kecskeméti mozaikok - kecskeméti mozzanatok. Szerkesztette: Tóth Nándor

Kecskeméti mozaikok - kecskeméti mozzanatok. Szerkesztette: Tóth Nándor Kecskeméti mozaikok - kecskeméti mozzanatok Szerkesztette: Tóth Nándor Kecskemét 2014 TARTALOM 1. Bevezetés 2. Kecskemét 1944 októberében /Tóth Nándor/ 3. Provokáció vagy forradalom /Kenderes Csaba, Kordik

Részletesebben

A román magyar kapcsolatok katonai vonatkozásai 1940 1944 között

A román magyar kapcsolatok katonai vonatkozásai 1940 1944 között Illésfalvi Péter A román magyar kapcsolatok katonai vonatkozásai 1940 1944 között A román magyar viszony már a XX. század elején is az egyik legneuralgikusabb eleme volt a kárpát-medencei népek együttélésének,

Részletesebben

Kovács Attila Tátrai Ágnes Magyarok a Muravidéken 1918-1945. Kronológia

Kovács Attila Tátrai Ágnes Magyarok a Muravidéken 1918-1945. Kronológia Kovács Attila Tátrai Ágnes Magyarok a Muravidéken 1918-1945 Kronológia 1 2 Kovács Attila, Tátrai Ágnes Magyarok a Muravidéken 1918-1945 Kronológia 2013 3 CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in

Részletesebben

A TITÓI JUGOSZLÁVIA ELSŐ 10 ÉVE A TISZA MENTÉN

A TITÓI JUGOSZLÁVIA ELSŐ 10 ÉVE A TISZA MENTÉN Molnár Tibor A TITÓI JUGOSZLÁVIA ELSŐ 10 ÉVE A TISZA MENTÉN I. KÖZIGAZGATÁS SZERVEZETE ZENTÁN ÉS KÖRNYÉKÉN 1945 ÉS 1955 KÖZÖTT I. 1. A Zentai Járási Népbizottság 1945 és 1955 között Zentán és környékén

Részletesebben

Az Ahtisaari-javaslat A legújabb nemzetközi javaslat a koszovói kérdés széles körű rendezésére

Az Ahtisaari-javaslat A legújabb nemzetközi javaslat a koszovói kérdés széles körű rendezésére Az Ahtisaari-javaslat A legújabb nemzetközi javaslat a koszovói kérdés széles körű rendezésére 2007. március 26-án az ENSZ-főtitkár különmegbízottja elkészítette a koszovói rendezésre vonatkozó végleges

Részletesebben

GAUGUIN : D où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous? Románok és magyarok HONNAN JÖVÜNK, MIK VAGYUNK ÉS HOVÁ TARTUNK?

GAUGUIN : D où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous? Románok és magyarok HONNAN JÖVÜNK, MIK VAGYUNK ÉS HOVÁ TARTUNK? KÖPECZI BÉLA GAUGUIN : D où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous? Románok és magyarok HONNAN JÖVÜNK, MIK VAGYUNK ÉS HOVÁ TARTUNK? I. A Tiszatáj kérdés-feltevése nem az egyéni sorsot, hanem a magyar

Részletesebben

SIMON ZSUZSANNA Erdély köz- és szakigazgatása a második bécsi döntés után

SIMON ZSUZSANNA Erdély köz- és szakigazgatása a második bécsi döntés után SIMON ZSUZSANNA Erdély köz- és szakigazgatása a második bécsi döntés után A második bécsi döntés A magyar-román tárgyalások augusztus 16-án kezdődtek, de nem vezettek eredményre, sőt mindkét fél újabb

Részletesebben

VARGA LÁSZLÓ BÉKE PORAIKRA. Az 1. és a 2. világháború áldozatai és hősei Nagymegyeren

VARGA LÁSZLÓ BÉKE PORAIKRA. Az 1. és a 2. világháború áldozatai és hősei Nagymegyeren VARGA LÁSZLÓ BÉKE PORAIKRA Az 1. és a 2. világháború áldozatai és hősei Nagymegyeren A kiadvány megjelenését támogatták: Illyés Közalapítvány, Budapest Nagymegyer Város Önkormányzata Balony Község Önkormányzata

Részletesebben

Onga község paraszti társadalmának átalakulása 1945-1961 között SZAKDOLGOZAT

Onga község paraszti társadalmának átalakulása 1945-1961 között SZAKDOLGOZAT MISKOLCI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR Onga község paraszti társadalmának átalakulása 1945-1961 között SZAKDOLGOZAT Konzulens: Dr. hab. Ö. Kovács József Tanszékvezető, egyetemi docens Készítette: Demkovics

Részletesebben

Milyen legyen a ruszin autonómia? A kárpátaljai vajdaság ügye

Milyen legyen a ruszin autonómia? A kárpátaljai vajdaság ügye Fedinec Csilla Milyen legyen a ruszin autonómia? A kárpátaljai vajdaság ügye Az elsõ autonómiatörvény Az elsõ világháború kitörésének pillanatában meglehetõsen feszültek voltak a nemzetiségi viszonyok

Részletesebben

A. Sajti Enikő. Ecclesiastical Sources of Partisan Retaliations

A. Sajti Enikő. Ecclesiastical Sources of Partisan Retaliations A. Sajti E.: EGYHÁZI FORRÁSOK... LÉTÜNK 2010/3. 11 26. 94(497.11) 194 :2-283 ORIGINAL SCIENTIFIC PAPER A. Sajti Enikő SZTE, BTK, Történeti Intézet, Szeged sajti@hist.u-szeged.hu Egyházi források a partizán

Részletesebben

MUNKAANYAG. Csomós István. Az MH alkotmányos rendeltetése a társadalomban. elfoglalt helye, a magyar államiság ezer esztendeje és

MUNKAANYAG. Csomós István. Az MH alkotmányos rendeltetése a társadalomban. elfoglalt helye, a magyar államiság ezer esztendeje és Csomós István Az MH alkotmányos rendeltetése a társadalomban elfoglalt helye, a magyar államiság ezer esztendeje és hadtörténelmi sikerei A követelménymodul megnevezése: Katonai alapfeladatok A követelménymodul

Részletesebben

ÖTVENHATOS MAGYAR MENEKÜLTEK

ÖTVENHATOS MAGYAR MENEKÜLTEK ÖTVENHATOS MAGYAR MENEKÜLTEK Az 1956-os forradalom és szabadságharc leverését követően elindult menekülthullám nemcsak magyar szempontból érdekes és fontos, hanem nemzetközi szempontból is meghatározó

Részletesebben

Bleiburg egy ausztriai kisváros,

Bleiburg egy ausztriai kisváros, Bleiburg, a horvát Katiny Független Horvát Állam (FHÁ), amelyhez hozzátartozott Bosznia és Hercegovina is, csak nevében volt független. Területén német és olasz csapatok tartózkodtak, létrejöttét a tengelyhatalmaknak

Részletesebben

A Bácsmegyei Napló, Dettre János és az októbrista emigráció

A Bácsmegyei Napló, Dettre János és az októbrista emigráció Dévavári Zoltán A Bácsmegyei Napló, Dettre János és az októbrista emigráció Az 1918 1920-as impériumváltást követően az orientációs pontot vesztett, megtizedelődött magyar értelmiség és a szerveződés kérdésében

Részletesebben

Mák Ferenc: Menekülésben

Mák Ferenc: Menekülésben Mák Ferenc: Menekülésben Pataky András nyugalmazott kopácsi tanító Rettegő türelem című dokumentum értékű naplófeljegyzéseiben önmagának fogalmazta meg a kérdést: "Mi nehezebb? Otthon ülni, rettegni, remélni

Részletesebben

Adatok Kézdivásárhely 1940 1944 közötti történetéhez

Adatok Kézdivásárhely 1940 1944 közötti történetéhez Tóth-Bartos András Acta Siculica 2011, 355 371 Adatok Kézdivásárhely 1940 1944 közötti történetéhez Erdély 20. századi történetében egyik meghatározó, a kollektív tudatra is hosszú távon hatást kifejtő

Részletesebben

A romániai magyar kisebbség a két világháború között

A romániai magyar kisebbség a két világháború között FORRÁSOK Iuliu Maniu: A kisebbségi kérdés Az állam hatalmát a parasztság, az ipar, a kereskedelem, illetve a románok egész gazdasági életének és társadalmi kiteljesedésének fellendülése és megerősödése

Részletesebben

T. Kiss Tamás FRONTVONALBAN

T. Kiss Tamás FRONTVONALBAN T. Kiss Tamás FRONTVONALBAN T. Kiss Tamás FRONTVONALBAN Molnár Mihály élete dokumentumok tükrében SZEGED, 2013 A kötet megjelenését támogatta: Lektor Valuch Tibor Könyv- és borítóterv Molnár Iscsu István

Részletesebben

9. Magyarország története az első világháborútól a második világháborús összeomlásig

9. Magyarország története az első világháborútól a második világháborús összeomlásig 9. Magyarország története az első világháborútól a második világháborús összeomlásig Érettségi témakörök TÉMÁK 9.1. Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása és következményei 9.2. A Horthy-rendszer jellege

Részletesebben

Kárpátalja történeti áttekintése

Kárpátalja történeti áttekintése Kárpátalja történeti áttekintése a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség eredeti szövege KMKSZ, Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, Ungvár, 1999. Kárpátalján sem a két világháború közötti elsõ kisebbségi

Részletesebben

Farkas Ádám A MAGYAR-SZOVJET MŰVELŐDÉSI TÁRSASÁG TÖRTÉNETE 1945-1954

Farkas Ádám A MAGYAR-SZOVJET MŰVELŐDÉSI TÁRSASÁG TÖRTÉNETE 1945-1954 Farkas Ádám A MAGYAR-SZOVJET MŰVELŐDÉSI TÁRSASÁG TÖRTÉNETE 1945-1954 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 I. Bevezetés 3 II. A magyar-szovjet kapcsolatok 1945 és 1948 között 5 III. Már a párt árnyékában.

Részletesebben

1735 A Conscriptio Judaeorum még csupán 890 zsidót talált Bereg, Ung, Máramaros és Ugocsa megyében.

1735 A Conscriptio Judaeorum még csupán 890 zsidót talált Bereg, Ung, Máramaros és Ugocsa megyében. 1 ZSIDÓK KÁRPÁTALJÁN: KRONOLÓGIA (1648 2012) * Összeállította: Fedinec Csilla (MTA TK Kisebbségkutató Intézet) 1648 1657 Bogdan Hmelnickij hetman kozákjai által elűzött vagy előlük menekülő zsidók érkeztek

Részletesebben