Javaslatot tett a napirendi pontokra, melyet a testület az alábbiak szerint elfogadott.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Javaslatot tett a napirendi pontokra, melyet a testület az alábbiak szerint elfogadott."

Átírás

1 ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETE Arnót, Petıfi S.u.l20. Tel: 46/ fax: 46/ Szám: 3/2013 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatalban február 13-án megtartott rendkívüli testületi ülésén. A nyílt testületi ülés 17 órakor kezdıdött. Jelen vannak: dr. Üveges István polgármester Bodnár Katalin jegyzı Bénó Gábor képviselı Barcsák Pálné képviselı Orosz Ferenc képviselı Tızsér László képviselı Hunyorné Varga Katalin jkv.vezetı Távol marad: Hegedős Sándor alpolgármester, dr. Molnár Imre képviselı Dr. Üveges István: Köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitotta. A jegyzıkönyv hitelesítésére Bénó Gábor és Orosz Ferenc képviselıket javasolta, melyet a testület tagjai jóváhagyólag tudomásul vettek. Javaslatot tett a napirendi pontokra, melyet a testület az alábbiak szerint elfogadott. 1./ évi költségvetés megvitatása elıadó: polgármester 2./ A szociális ellátásokról és gyermekvédelem helyi szabályairól szóló- többször módosított 10/2006. (V.31.) önkormányzati rendelet módosítása 3./ Hıszolgáltatási szerzıdés módosításáról, megszüntetésérıl és elszámolásról szóló megállapodás megvitatása, jóváhagyása az E-Star Alternatív Nyrt. cs.a. - vel elıadó: polgármester 4./ Képviselıi tiszteletdíjról szóló 4/2010.(II.13.) rendelet módosítása 5./ Polgármester illetményének módosítása 6./ Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítás 7./ Tájékoztatás jogszabályváltozásról ( Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX tv.) 7./ Egyebek 1

2 1./ napirendi pont: évi költségvetés megvitatása elıadó: polgármester dr. Üveges István: Elmondta, hogy a mai napon percekkel ezelıtt ért véget a Pénzügyi Bizottság ülés, ahol a testületi ülés napirendi pontjaival azonos napirendi pontok kerültek megtárgyalásra. A Költségvetéssel kapcsolatban elmondta, hogy a tételek magukért beszélnek, új alapokra került az önkormányzatok finanszírozása. A költségvetésben szereplı 12 M Ft-os hitelfelvétel sok kérdıjeles még, attól függ, hogy beadják-e a vis maior támogatásra az igényt vagy sem. 31 M Ft a hiány soha nem néztek még ilyen nehéz év elébe, ezt minden költségvetés készítésekor elmondják, aztán mindig jobban alakult a pénzügyi helyzet, mint azt elıre várták. Összesen 35 M Ft önhiki-s támogatást kapott tavaly az önkormányzat, ebbıl karácsony elıtt érkezett meg a 28 M Ft. Mindez a felsıbb szervekkel való korrekt kapcsolat eredménye. /A 2013.évi költségvetés szöveges elıterjesztése a jegyzıkönyv 1.sz. melléklete/ Bodnár Katalin: Köszöntötte a jelenlévıket. Az elıterjesztéshez kapcsolódva kiegészítésként elmondta a Pénzügyi Bizottság ülésén is elhangzott ismertetést, mely szerint a 2013-as év átmeneti év, megváltozik az önkormányzatok támogatási rendszere, felváltja a normatív alapú finanszírozást a feladatalapú támogatási rendszer. A törvény életbe lépésével nem tervezhet mőködési hiányt az önkormányzat, a 2011 évi támogatások alapján számolta ki az illetékes minisztérium az ez évi feladatalapú támogatás összegét. Részt vettek az Egerben megtartott három megyére kiterjedı konferencián, a Belügyminisztérium fıosztályvezetıje ismertette a költségvetéssel kapcsolatos információkat. A tájékoztatóból kiderült, hogy a évi számokhoz képest 40%-al alacsonyabb az idei elıirányzat összege. A személyi jövedelemadó központi bevétel lesz, eddig ebbıl 8 % az önkormányzatoknál maradt, valamint a gépjármőadó 60 %-a, ami eddig szintén önkormányzati bevétel volt, elvonásra kerül. Az iparőzési adó 100 %-ban marad az önkormányzatnál. A feladatfinanszírozás lényege, hogy a kötelezı minimális szintet biztosítják. Felhasználási kötelezettségrıl van szó, ez egy virtuális pénz, aminek a mértékét rontja az önkormányzat elvárt bevétele, ez egyik sajátossága az új rendszernek. Korábban az önkormányzatnak a szakfeladat rendnél nem volt ilyen szigorú kötöttsége. Most minden egyes feladatra minden forint le van bontva, a évi költségvetés alapján lett kiszámítva, ez sok esetben kevésnek tőnik, pl a közvilágításra sok önkormányzat nem kap annyi pénzt, mint ami a számla kifizetéséhez szükséges lenne. Ez átmeneti év, végsı soron a évi költségvetés másként alakulhat, de ebben az évben ezek a sarokszámok. Átrendezıdtek a köznevelési feladatok, az iskola a KIK-hez került, ezt a döntését az önkormányzat 2005 március 30-ig majd felülvizsgálhatja, akkor lesz lehetıség a mőködtetés változtatására, hiszen novemberében úgy döntött a testület, hogy nem vállalják a mőködtetést. Az óvodai feladatok vonatkozásában is megváltozott a finanszírozás, az elismerhetı pedagóguslétszám és a szakmai létszám az alap, de ehhez is kevés a mőködtetési támogatás, és a bértámogatás együtt kevés. A jelenlegi struktúrában az intézmény mőködtetése a közmővelıdési feladatok támogatása is új jogcím, a felhalmozási hiány tervezésének tilalma nem szerepel a törvényben. A tegnap elhangzott tájékoztatáson elmondták, hogy tavaly 74 önkormányzat kapott engedélyt felhalmozási hitel felvételére. 2

3 Az önkormányzatot köti az önkormányzati törvény, így elıre mőködési hiány nem tervezhetı, csak felhalmozási hiány, ez csökkenthetı, ha a testület úgy dönt a beterjesztett rendelettervezetben szereplı kiegészítı állami támogatás mértékét csökkentheti. Ismertette a beterjesztett költségvetés fıbb összegeit: Az önkormányzat évi költségvetését e Ft költségvetési fıösszeggel fogadják el, melynek része a 2012.évi pénzmaradvány tervezett e Ft os összege is. A képviselı-testület az önkormányzat évi költségvetését: e Ft költségvetési bevétellel évrıl e Ft pénzmaradvánnyal fogadja el. Ez a pénzmaradvány az önhiki-s támogatást is tartalmazza ben az önkormányzat költségvetési fıösszege 351 M Ft volt, most több az önkormányzati bevétel, úgy hogy az iskola költségvetése kikerült, valamint a kisléptékő pályázat összege is itt szerepel e Ft az az összeg, ami kötött felhasználású állami támogatás. A bevételi különbözet összege kiegészítı állami támogatásként szerepel a tervezetben. Ennek a fedezetése kiegészítı támogatás igényelhetı majd, de a szabályozása még nincs kidolgozva. Benne van a költségvetésben a 15 M Ft, ami a víziközmő számlán kell, hogy szerepeljen, valamint a 19 M Ft, ami a bérlakás felhalmozási célú tartaléka. Próbálták úgy összeállítani a költségvetést, hogy minden bevételi forrást feltártak, pl. közfoglalkoztatást betervezték az óvodánál, ami információ rendelkezésre állt azt beépítették. Egy épületben van a polgármesteri Hivatal és az önkormányzat székhelye is ez. A feladatok függvényében próbálták a költségeket szétosztani. Sok önkormányzatnál kiszervezték az étkeztetést, az önkormányzatok egymással is elszámolhatnak. Sajópálfaláról is járnak ide gyerekek az iskolába, kérheti az önkormányzat a hozzájárulást, de át kell gondolni, hogy mennyi bevétel várható. A költségvetés elıterjesztés készítést megelızte a tételes egyeztetés Barcsák Pálné óvodavezetıvel és Bodolai Andrea gazdálkodási elıadóval, melyrıl jegyzıkönyv készült. Megállapítható, hogy az óvoda állami támogatása nem elegendı, de nem elegendı a támogatás az egyéb önkormányzati feladatok finanszírozására sem. Kérte, hogy a bevételek növelésére, a kiadások csökkentésére tegyék meg javaslataikat, sok mozgásteret nem lát. Dr. Üveges István: Felkérte Barcsák Pálnét a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy foglalja össze a Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzottakat. Barcsák Pálné: A Bizottság ülésen elhangzott, hogy abszolút takarékosan, de reálisan kell tervezni, nem szabad alultervezni a rezsit, a támogatás lebontva havonta érkezik a MÁK-tól. A számlavezetést szétbontották, polgármesteri hivatal, óvoda, konyha intézményekre. A gazdálkodási elıadó elmondta, hogy nem mínusszal tervezik, de ott van a kiegészítı támogatás tervezése, ez végül is a hiányzó pénzt tartalmazza, feladatra lebontva érkezik havonta a támogatás. 3

4 Tızsér képviselı úr jelezte, hogy a bevételi finanszírozás különbözetre támogatást lehet igényelni, tavaly rosszabb volt a helyzet. Reményét fejezte, ki, hogy nem kell újra létszámleépítésben gondolkodni, mint tették ezt az elmúlt években Molnár képviselı úr megjegyezte, hogy számszakilag egyensúlyban van a költségvetés, nem tervezhetik mínusszal. A kiegészítı támogatásnak csak egy részét kapják meg, az év közbeni átcsoportosítás adhat majd lehetıséget a fedezet biztosítására, fel kell deríteni más bevételi forrást, vagy ha nincs olyan akkor meg kell vizsgálni milyen feladatot kell elhagyni. A közvilágításnál spórolásként jelezte, hogy minden második lámpát le lehetne kapcsoltatni. Erre válaszolva Bodolai Andrea elmondta, hogy a támogatás adott, ha a közvilágításnál nem használják fel a betervezett összeget, a fennmaradó összeget visszavonják az önkormányzattól. Molnár képviselı úr arról is érdeklıdött, hogy a védınıi költségeket hová tervezték a költségvetésben, és jelezte, hogy szükségét lárja a védınıi állás mielıbbi betöltésének.a gazdálkodási elıadó elmondta, hogy a család és nıvédelem szakfeladaton szerepel június 30-ig 1 védını és a II. körzet helyettesítés bére, a II. félévre két védını bére, valamint az orvosi rendelı és fogorvosi rendelı víz, gáz és villany költségek is ide kerültek tervezésre. Orosz képviselı úr megjegyezte, hogy van lehetıség negyedévente a költségvetés módosítására, most elfogadják a beterjesztettet, és következı alkalommal el lehet végezni a szükséges módosítást. Dr. Üveges István: A költségvetés tervezésekor 2011-ben 42 M Ft volt a hiány, de évek óta nagy hiány mutatkozik a tervezésnél. Év végére eddig sikerült ezt korrigálni. El kell gondolkodni azon, hogy ekkora mérető hiánynál érdemes-e pár millió forintot lehúzni. Kérte a testülettıl, hogy a tavalyi évre visszatekintve mondják el, hogy ha valamit feleslegesnek ítéltek meg. Elıre kell menekülni, a felettes szervekkel való jó kapcsolat is segít átlendülni a nehézségeken. Rendszeren áttekintik a pénzügyi helyzetet, véleménye szerint most nem túl rossz a helyzet. Teljesen új finanszírozási rendszer lépett életbe, nem tudják ennek a végkimenetelét. Az állam átvállalta az önkormányzati hitelállományt, ez nagy segítség volt,. Az ÖNHIKI-s támogatásból ha sikerül az iskola hıszolgáltatási szerzıdését kiváltani akkor az E-Star-os történet végére pont kerül. Ha kéri a testület, mélyedjenek el a költségvetésben, de alapjaiban véve reálisnak tartja a beterjesztett anyagot. Az elmúlt évben egy nagymérető beruházást hitel nélkül lebonyolított az önkormányzat, mindezt egy ilyen válság sújtotta idıszakban. Ha nagy baj lenne, akkor ı kérné, hogy nézzék meg és csökkentsék amit lehet. Bodnár Katalin: Javasolta, hogy mielıtt döntenek a 2013.évi költségvetésrıl, a vis maior pályázat benyújtásáról is dönteniük kellene. Dr. Üveges István: Emlékeztette a testület tagjait, hogy január 16-án a Petıfi S. u. Sajópálfala felé esı végén löszfal omlás történt, útlezárás után letakarították a leömlött földet az útról és az árokból. A Katasztrófavédelemtıl és a Közútkezelıtıl is kijöttek. Napokkal késıbb Budapestrıl a Bányakapitányságról is érkezett egy 3 tagú bizottság, akik vis maior helyzetnek ítélték meg, helyreállítás költségeként 40 M Ft került megállapításra. A partfal felett a szántáson a víz kormányzásának megoldása lenne szükséges, de az nem önkormányzati terület, így a fı gondot nem tudnák ebbıl megoldani. A Kormányhivatal építésze is megállapította a vis maior helyzetet, a helyreállításra be lehetne adni a pályázatot, felkértek egy szakértıt, aki a mai napon megküldte a javaslatát. 4

5 Az elsı változat szerint a csapadékvíz elvezetés és útpadka helyreállítása 2-3 M Ft ba kerülne, mivel Arnót nem esik bele a kedvezményezettek körébe így az önrész ehhez 30 %.. Az út károsodása miatt 1500 m 2 leaszfaltozására volna lehetıség, ennek a fıösszege 6-7 M Ft és ehhez jön még a tervezıi díj. Ha józanul nézik a helyzetet, tudható, hogy a Közút már tavaly leírta hogy Arnót teljes területét újraaszfaltozzák, erre az évre is meg van az ígéret, ezek alapján kérdéses, hogy rá kell e szánni 30 % önrészt erre a pályázatra. A fı probléma ezzel a pályázattal nem kerülne megoldásra, védekezésre nem adnak csak helyreállításra. Útaszfaltozásra Eu-s és állami forrás is rendelkezésre áll, ígéret is van rá hogy elvégzik, de eddig még ez nem történt meg. A felsorolt feladatok nagy része már megoldódott, közmunkásokkal is helyre tudják állítani az árkot, ehhez engedély sem kell. Javasolta, hogy a vis maiort zárják le, ne nyújtsák be a pályázatot. Bodnár Katalin: Párhuzamosan zajlott a vis maior pályázat és a költségvetés elıkészítése, a 12 M Ft-os önrész betervezésre került a költségvetésbe, de ha nem indokolt a pályázat benyújtása, akkor ezzel az összeggel csökkentett költségvetést tudják elfogadni. Meg lehet az utat csináltatni, de a föld továbbra is le fog zúdulni a magántulajdonú területrıl, erre viszont nem lehet vis maiort benyújtani. Tızsér László: Az út tulajdonjoga az önkormányzaté, de a kezelıje a Közút. Orosz Ferenc: A Petıfi S.utcán, ha történik egy baleset, akkor az önkormányzaté a felelısség? A Közút nem adhat be pályázatot az önkormányzaton keresztül? Dr. Üveges István: Ezen a területen a Magyar Állam a felelıs. A Közút nem településre leosztva kapja a pénzt, hanem kapja az egész megyére, és úgy osztják el. Bodnár Katalin: A költségvetésrıl történı szavazás elıtt részszavazást kért arról, hogy a polgármester elıterjesztése alapján a költségvetésben szereplı 12 M Ft ne szerepeljen a költségvetésben. Dr. Üveges István: Kérte szavazzanak arról, hogy nem nyújtja be a testület a löszfal omlás miatt a vis maior pályázatot, tekintettel arra, hogy a megyei közútkezelı már tavaly is írásban nyilatkozott, hogy a teljes Petıfi utca újraaszfaltozásra kerül, ennek a munkálatnak részét képezi majd az útpadka és a vízelvezetı árok is. Arnót Község Önkormányzati Képviselı-testülete 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát: Arnót község Önkormányzati Képviselı-testületének 18./2013.(II.13.) számú Képviselı-testületi határozata Tárgy: Vis maior pályázat benyújtásáról döntés Arnót Község Önkormányzat Képviselı-testülete a löszfal omlás miatti helyreállításra nem nyújtja be a vis maior pályázatot, tekintettel egyrészt a 30 5

6 %-os önrészre, másrészt arra, hogy a megyei közútkezelı már tavaly is írásban nyilatkozott, hogy a teljes Petıfi utca újraaszfaltozásra kerül, ennek a munkálatnak részét képezi majd az útpadka és a vízelvezetı árok is, az érintett szakaszon is. Felelıs: Polgármester Határidı: azonnal Dr. Üveges István :Kérte a bizottságok elnökeit foglalják össze az ülésükön meghozott döntés a évi költségvetéssel kapcsolatban. Tızsér László: Elmondta, hogy a Szociális Bizottság megtárgyalta a 2013évi költségvetés elıterjesztését és az elfogadásra javasolta. Barcsák Pálné: A Pénzügyi Bizottság határozatában szintén elfogadásra javasolja a évi költségvetést. Dr. Üveges István : Kérte a évi költségvetés elfogadását. Arnót Község Önkormányzati Képviselı-testülete 5 igen szavazattal megalkotta alábbi rendeletét: Arnót Község Önkormányzati Képviselı-testületének 1./2013. (II. 14.) rendelete az önkormányzat évi költségvetésérıl / A rendelet a jegyzıkönyv 2.sz. melléklete/ 2./ napirendi pont: A szociális ellátásokról és gyermekvédelem helyi szabályairól szólótöbbször módosított 10/2006. (V.31.) önkormányzati rendelet módosítása Bodnár Katalin: Tájékoztatta a bizottság tagjait, hogy az önkormányzat szociális ellátásokról szóló rendelete tartalmazza a méltányossági közgyógyellátásra való jogosultságot, az ápolási díjat valamint az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot is, ez utóbbi a járásokhoz került át, azért kell a rendeletbıl kivenni. Tekintettel a feladatfinanszírozási rendszer életbelépésre javasolja a Pénzügyi Bizottságnak a Szociális Bizottság által tett javaslat megvitatását, ami úgy szól, hogy felül kell vizsgálni és csökkenteni kell a méltányos szociális ellátásokat. Tızsér László: A Szociális Bizottság elnökeként tájékoztatta a bizottságot, hogy a méltányos közgyógyellátást igénybevevık helyzetét továbbra sem szeretnék megnehezíteni. A szociális kiadásokon belül az eseti segélyek terhére javasolták ennek a felhasználását, de ezt nem fogadták el, abban maradtak, hogy meg kell hagyni a méltányos közgyógyellátást a 600 e Ftot jelent éves szinten, az ápolási díj viszont megszüntethetı. Fejenként Ft-ot kell befizetnie az önkormányzatnak, és 78 e F értékő gyógyszert vehet igénybe a kérelmez. 6

7 Bodnár Katalin: Elmondta, hogy a kérelmezı akkor kaphatja ezt meg a méltányossági közgyógyellátást, ha 5700 Ft felet van a havi gyógyszerköltsége, és 57 e Ft az átlagjövedelme a családnak Barcsák Pálné: A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek, hogy maradjon meg a méltányossági közgyógyellátás, az ápolási díjat viszont szüntessék meg. dr. Üveges István: Kérte szavazzon a testület a a szociális rendelet módosításának elfogadásáról a méltányos közgyógyellátás megtartásával. Arnót Község Önkormányzati Képviselı-testülete 5 igen szavazattal megalkotta alábbi rendeletét: Arnót Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2./2013.(II.14.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és gyermekvédelem helyi szabályairól szóló- többször módosított 10/2006. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról / A rendeletmódosítás a jegyzıkönyv 3.sz. melléklete/ 3./ Hıszolgáltatási szerzıdés módosításáról, megszüntetésérıl és elszámolásról szóló megállapodás megvitatása, jóváhagyása az E-Star Alternatív Nyrt. cs.a. - vel elıadó: polgármester dr. Üveges István: Tájékoztatta a testületet, hogy havonta 800 e Ft-ot fizet a hıszolgáltatási szerzıdés alapján az E-Starnak az önkormányzat. A 12 éves futamidejő szerzıdésbıl még 5 év van hátra, most reálisan meg lehet ettıl válnia az önkormányzatnak. Tállai András államtitkár úr hozzájárult ahhoz, hogy a decemberben kapott önhikistámogatásból ezt a 10,6 M Ft-ot kifizetheti az önkormányzat. Elızetesen egyeztetett az E- Starral is, a mai nappal is hajlandóak megszüntetni a szerzıdést, amennyiben vállalja az önkormányzat az összeg kifizetését. Bonyolítja az ügyet a gázkvóta kérdése, július 1 ig az E-ONal megszőnik a szerzıdés, addig fel kell használni. Az E-ON is pozitívan állt a kérdéshez. A mai nappal az önhiki terhére rendelkezésre áll a 10,6 M Ft, ezt átutalják, az együttes kérelem szól a gázkvótáról, itt 2 gázóra van az egyik az iskoláé, a másik a konyháé. A gázszámla 1,3 M Ft volt, ebbıl a konyháé 70 e Ft. Légköbméter arányosan kell kiszámlázni az önkormányzat által használt helyiségek főtésköltségét. Már a januári számlát is megosztva küldik. Fontos a Hıszolgáltatási szerzıdés módosítás és a hozzá tartozó kérelem, valamint a hıszolgáltatási szerzıdés módosításáról, megszüntetésérıl és elszámolásáról szóló megállapodás módosítás jóváhagyása a testület részérıl. Dr. Üveges István: A KIK hajlandó átvenni a gázkazánt, de ez kell a konyhához is. Ezért a KIK és az önkormányzat közötti szerzıdésbe belekerül a kazán arányosan történı mőködtetése. A Vízóra és a villanyóra megosztható, külön lesz számlázva. Az E-Startól kapott információ alapján elmondta, hogy az állam részérıl nincs központi kezdeményezés, de legalább 100 önkormányzattal kötött már szerzıdést a cég. Ha ettıl a szerzıdéstıl megválnak egy év alatt visszahozza az árát. 7

8 Bodnár Katalin: A hıszolgáltatási szerzıdést megszüntetik, ezt bele kell venni a szerzıdésbe január 1-tıl a Klebelsberg Intézet fizeti a gázdíjat. A Képviselı-testület szolgáltatói díjként fizeti meg a évre vonatkozóan a teljes összeget, mert az önhiki-s támogatást mőködési célra lehet felhasználni. Az épület önkormányzati tulajdonban marad, de a KIK kapja meg a vagyonkezelıi jogot. Dr. Üveges István: Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén elrendelt szünet ideje alatt egyeztetett az E-Star képviselıjével, Két módosítás fog érkezni, a szerzıdésbe bekerül, hogy a hıszolgáltatási díj megegyezik a tényleges gázfogyasztással, a másik módosítás pedig, hogy a szerzıdés a KIK és az E-ON közötti szerzıdés életbelépésével megszőnik. A kézfizetı kezesség kell bele, ha a KIK nem fizet, akkor az önkormányzatnak kell fizetnie a díjat. A szerzıdés szerint fizetnek, olyan is elıfordulhatna, hogy addig nem engedi el az önkormányzatot az E-Star míg az E-ON -nál tart a gázkvóta. Barcsák Pálné: A Pénzügyi Bizottság az ülésen elfogadta a módosításokkal a szerzıdéseket. Arnót Község Önkormányzati Képviselı-testülete 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát: Arnót község Önkormányzati Képviselı-testületének 19./2013.(II.13.) számú Képviselı-testületi határozata Tárgy: Az iskolai épület főtésérıl szóló hıszolgáltatási szerzıdés módosítás és a hozzá tartozó kérelem, valamint a hıszolgáltatási szerzıdés módosításáról, megszüntetésérıl és elszámolásáról szóló megállapodás módosítás jóváhagyása a testület részérıl az E-Star Alteratív Nyrt cs.a. -vel Arnót Község Önkormányzati Képviselı-testülete 1. a Hıszolgáltatási szerzıdés módosítást és a hozzá tartozó kérelmet, valamint 2. a hıszolgáltatási szerzıdés módosításáról, megszüntetésérıl és elszámolásáról szóló megállapodás módosítást elfogadja. A szerzıdés megszüntetéséhez szükséges forrást a Belügyminisztérium Önkormányzati Államtitkára engedélye alapján a decemberében megkapott önhiki (önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok támogatása) biztosítja 10 millió 583 ezer 333 forint értékben. Felelıs: polgármester Határidı: azonnal / A 2 szerzıdés és a kérelem a jegyzıkönyv 4.sz. melléklete/ 4./ napirendi pont: Képviselıi tiszteletdíjról szóló 4/2010.(II.13.) rendelet módosítása Bodnár Katalin: A Pénzügyi Bizottság ülésén is elmondta, hogy a Képviselıi tiszteletdíjról szóló rendeletmódosítást azért javasolja most tárgyalni, mert az erre biztosított fedezet része 8

9 a költségvetésnek. Ahhoz, hogy kifizethetı legyen a tiszteletdíj, rendeletben kell rendelkezni annak mértékérıl. A beterjesztett költségvetési rendeletben, illetve a tiszteletdíj módosításáról szóló rendeletben szereplı összeg megegyezik a októberében megállapított összeggel. Javasolja a rendelettervezet elfogadását. Dr. Üveges István: Javasolta, hogy tartsák hatályban ezt a tiszteletdíjról szóló rendeletet, ha mégis úgy hozza az élet, hogy nem lesz rá fedezet, akkor majd szüneteltethetik. Barcsák Pálné : A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a képviselı testületnek a tiszteletdíjról szóló rendelet hatályban tartását. Arnót Község Önkormányzati Képviselı-testülete 5 igen szavazattal megalkotta alábbi rendeletét: Arnót község Önkormányzati Képviselı-testületének 3./2013. (II.14.) rendelete a képviselıi tiszteletdíj megállapításáról szóló 4/2010.(II.12.) rendelet módosításáról / A rendelet a jegyzıkönyv 5.sz. melléklete/ 5./ napirendi pont: Polgármester illetményének módosítása dr. Üveges István : A napirendi pont tárgyalásához a személyes érintettségét bejelentette. Bodnár Katalin: Javasolta, hogy szavazzon a testület arról, hogy kizárja dr. Üveges István polgármestert a polgármesteri illetmény megállapítására vonatkozó határozathozatalból. szavazásból. Arnót Község Önkormányzati Képviselı-testülete 4 igen 1 tartózkodás szavazattal meghozta alábbi határozatát: Arnót Község Önkormányzatának 20/2013. (II.13.) számú képviselı-testületi határozata Tárgy: dr. Üveges István kizárása a szavazásból személyes érintettség miatt Arnót Község Önkormányzata dr. Üveges István polgármestert személyes érintettség miatt az illetményének megállapítására vonatkozó szavazásból. Felelıs: jegyzı Határidı: azonnal Barcsák Pálné: Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság vita után egyhangú szavazattal a polgármester illetményét a 11-szeres szorzó alapján Ft-ban javasolja megállapítani. Bodnár Katalin: Javasolta szavazzon a testület a határozati javaslatról. 9

10 Arnót Község Önkormányzati Képviselı-testülete 4 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát: Arnót Község Önkormányzatának 21./2013. (II.13.) számú képviselı-testületi határozata Tárgy: Polgármester illetményének meghatározása Arnót Község Önkormányzati Képviselı-testülete dr. Üveges István polgármester alapilletményét január 1-i hatállyal Ft/hó bruttó összegben határozza meg. Határidı: azonnal Felelıs: jegyzı a határozat megküldéséért. 6./ napirendi pont: Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítás Bodnár Katalin: Elmondta, hogy jogszabály módosítás miatt szükséges a hivatal alapító okiratának a módosítása. Január 1-tıl változott az elnevezés: Arnóti Polgármesteri Hivatalra. A vezetı kinevezésének szabályai is változtak, ez is átvezetésre került. A szakfeladat rendet is aktualizálták. Javasolta a beterjesztett módosítástervezet elfogadását. Dr. Üveges István: Kérte szavazzanak a javaslatról. Arnót Község Önkormányzati Képviselı-testülete 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát: Arnót Község Önkormányzatának 22../2013. (II.13.) számú képviselı-testületi határozata Tárgy: Polgármesteri Hivatal Alapító Okirat módosítás jóváhagyása Arnót Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az Arnót Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítását, valamint az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát jelen határozat 1. és 2 sz. melléklete szerint elfogadta. A határozat mellékletét képezı alapító okirat módosítás a törzskönyvi nyilvántartásban történı átvezetése után lép hatályba. Megbízza dr. Üveges István polgármestert, hogy a módosító és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratok törzskönyvi nyilvántartás felé fennálló bejelentési kötelezettségét teljesítse. Felelıs: polgármester Határidı: azonnal 10

11 / Az alapító okirat a jegyzıkönyv 6.sz. melléklete/ 7./ napirendi pont: Tájékoztatás jogszabályváltozásról ( Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX tv.) Bodnár Katalin: Ismertette az elıterjesztést : január 01-én hatályba lépett a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. tv. rendelkezéseinek jelentıs része. A hatályos jogszabályt jelen elıterjesztés mellékleteként elektronikus formában megküldöm tájékoztatás céljából. Az új törvény alapvetı célkitőzései, legfontosabb elemei A törvény alapvetı célja, egy modern, költségtakarékos, feladatorientált önkormányzati rendszer kiépítése, amely lehetıséget biztosít a demokratikus és hatékony mőködésre, ugyanakkor a választópolgárok önkormányzáshoz való kollektív jogait érvényre juttató és védendı módon - szigorúbb kereteket szab az önkormányzati autonómiának. Az önkormányzati rendszer kereteinek megváltoztatása csak az államszervezet más elemeinek megújításával együtt, a nagy ellátórendszerek reformjával összefüggésben teljesedhet ki. Az új törvény rendelkezései lehetıséget biztosítanak a megújult ágazati struktúrák befogadására, mőködtetésére (pl. differenciált hatáskör-telepítés). A törvény a magyar önkormányzati hagyományokra építve, figyelembe véve az Európai Önkormányzati Charta elveit, azokat összhangba hozva a hazai sajátosságokkal, meghatározza a helyi önkormányzás alapvetı fogalmi elemeit, megnevezi alanyát, tárgyát, tartalmát. A törvény értelmében települési önkormányzatok a községekben, a városokban, a járásszékhely városokban, a megyei jogú városokban és a fıvárosi kerületekben mőködnek. A fıvárosi önkormányzat települési és területi önkormányzatnak is minısül. A megyei önkormányzat pedig területi önkormányzat, amely törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat lát el. Továbbra is, minden településen választanak önkormányzati képviselı-testületet és polgármestert. A törvény teljesen megváltoztatja az önkormányzati hivatalok struktúráját, a 2000 fınél kevesebb lakosú településeken, csak az ún. közös önkormányzati hivatalok biztosítják a hivatali feladatellátást. Az új törvény a következı fontosabb új elemeket tartalmazza: 1. a lakosság önszervezıdı közösségeinek támogatása, a település önfenntartó képességének erısítése, 2. az állami és önkormányzatok közötti új feladatmegosztás alapjainak meghatározása, 3. a megyei önkormányzatok feladatkörének változása a területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési feladatok meghatározásával, 4. a polgármester státuszának, feladat- és hatáskörének megerısítése, 5. a jegyzı kinevezési jogkörének polgármesterhez történı telepítése, 6. az összeférhetetlenségre vonatkozó szabályok egységesítése, 7. a társulásra vonatkozó szabályok egyszerősítése, 8. a közös önkormányzati hivatal struktúrájának kialakítása, 11

12 9. a finanszírozásban új feladatalapú támogatási rendszer kialakítása, a mőködıképesség erısítése, 10. a helyi önkormányzatok kötelezettségvállalására vonatkozó szabályok új alapokra helyezése az eladósodás megakadályozása érdekében, 11. a törvényességi felügyelet eszközrendszerének meghatározása. Az új rendelkezések fokozatosan lépnek hatályba az Mötv alapján, ezért a helyi önkormányzatokról szóló, évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) rendelkezéseit, az Mötv.-vel együtt kell alkalmazni. Fontos utalni arra, hogy az új törvény nem csak az Ötv.-t váltja fel fokozatosan, hanem az ún. kapcsolódó törvényeket is (a társulásra, kistérségi társulásra, a polgármesterek, illetve a települési képviselık jogállására vonatkozó törvényeket). A hatálybalépés legfontosabb dátumai a következık: I január 1.-jén döntıen a megyei önkormányzatokra, a vagyongazdálkodásra, az önkormányzatok hitelfelvételi korlátjára, valamint a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletére vonatkozó szabályok léptek hatályba. II április 15.-én léptek hatályba a testület által rendeletben meghatározható tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások és az elkövetıjével szemben kiszabható pénzbírságok. III január 1.-jén a törvény rendelkezéseinek zöme, többek között az önkormányzati gazdálkodásra és finanszírozásra, a közös önkormányzati hivatalokra vonatkozó rendelkezések léptek hatályba. IV évi általános önkormányzati választáskor, pedig a települési képviselık, polgármesterek jogállására és az összeférhetetlenségükre vonatkozó szabályok lépnek életbe. A hatályon kívül helyezı fontosabb rendelkezései az új törvénynek a következık: I január 1.-jén: hatályát veszti az Ötv. a helyi önkormányzatok vagyonára és a törvényességi ellenırzésére vonatkozó szabályai. II január 1.-tıl: az Ötv. egyes rendelkezései mellett, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl szóló évi CXXXV. törvény, a területszervezési eljárásról szóló, évi XLI. törvény, és a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló, évi CVII. törvény évi önkormányzati választások napján: a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról szóló, évi LXIV. törvény, a helyi önkormányzati képviselık jogállásának egyes kérdéseirıl szóló, évi CXVI. törvény, és az Ötv. A polgármester jogkörét érintı fı változások: A polgármester jogosítványai jelentısen kiszélesedtek: o A polgármester elıterjesztése alapján lehetséges a bizottságok létrehozása és a kötelezıen létrehozandó bizottságok kivételével megszüntetése, továbbá a polgármester elıterjesztésére változtatható meg a bizottságok száma, személyi összetétele (Mötv. 57. (1) bek., 58. (2) bek.). o A polgármester gyakorolja a munkáltatói jogokat a jegyzı tekintetében (Mötv. 67. f.) pontja), o Ha a képviselı-testület határozatképtelenség vagy határozathozatal hiánya miatt két egymást követı alkalommal ugyanazon ügyben nem hozott döntést, úgy a testület át nem 12

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/1/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 10-16. Rendeletek száma: 3-5. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. február 14-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Dr. Barta Zsuzsanna,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó J E G Y Z İ K Ö N Y V Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó Tárgy: Hatsz.: 1./ A 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 7/2008./IV.24./

Részletesebben

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2005. (V. 27.) számú rendelete. (Egységes szerkezetben!)

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2005. (V. 27.) számú rendelete. (Egységes szerkezetben!) Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2005. (V. 27.) számú rendelete Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben!) Tiszaszentimre Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. december 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. december 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. december 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Kránicz

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. (Bánhidi László, Czifra Zsuzsanna és Ohr Alajos igazoltan távol, jelen van 8 fı képviselı.)

J E G Y Z İ K Ö N Y V. (Bánhidi László, Czifra Zsuzsanna és Ohr Alajos igazoltan távol, jelen van 8 fı képviselı.) J E G Y Z İ K Ö N Y V 42/201 Készült Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 12-én megtartott nyílt testületi ülésén. Jelen voltak: 8 fı képviselı a jelenléti ív szerint (Bánhidi

Részletesebben

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17.

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. 1 SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. ELİTERJESZTÉS Sümegprága Települési Önkormányzat 2009. november 23-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Sümegprága

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Módosította: 8/2004.(IV.02.)Kt., 1/2005. (II.12.) ÖR,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. DECEMBER 12-ÉN TARTOTT KÖZMEGHALLGATÁS

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. DECEMBER 12-ÉN TARTOTT KÖZMEGHALLGATÁS 1 Alap Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. DECEMBER 12-ÉN TARTOTT KÖZMEGHALLGATÁS

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. november 28-án tartott ülésének jegyzıkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 15/2011. (XII. 01.) 2011. évi költségvetés módosítása

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2009. február 24-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2009. február 24-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 2/2009. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2009. február 24-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 11- TARTALOMJEGYZÉK 11/2009.(II.24.) PBH.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. szeptember 14- én megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 15-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 15-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl. Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon 68/425-000 Fax: 68/526-331 3/2010 JEGYZİKÖNYV Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010.

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 30-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 30-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl 01/218-32/2011. JEGYZİKÖNYV 2011. november 30-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Dr. Pintér György polgármester,

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2009. március 30-án 17.

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2009. március 30-án 17. Jegyzıkönyv Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2009. március 30-án 17.30 órai kezdettel Jelen vannak: Szathmáry Gergely polgármester Petneházy Gábor

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalában 2010. február 10-én a Pénzügyi Bizottság ülésén.

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalában 2010. február 10-én a Pénzügyi Bizottság ülésén. Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalában 2010. február 10-én a Pénzügyi Bizottság ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Feró István Ferenc elnök Szabó András Déry

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. február 22-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. február 22-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. február 22-én megtartott ülésérıl Határozat száma: 10-25. Rendeletek száma: 3-4. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. december 15-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. december 15-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült 2009. december 15-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Cseh János Veres-Herédi Eszter Marton Róbertné

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. január 16. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott soron következı nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. április 25-én - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testület ülésének

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl. 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 16-os sz. terem. Jelen vannak: Cservenák Pál Miklós

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 1515-3/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 28-án

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl 1 J e g y z ı k ö n y v Készült: 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl Jelen vannak: Giesz János polgármester dr. Kovács László alpolgármester dr. Nagy István alpolgármester Bakány János képviselı

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2008. február 14. napján megtartott ülésérıl. Sásd, Rákóczi u. 41.

J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2008. február 14. napján megtartott ülésérıl. Sásd, Rákóczi u. 41. J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2008. február 14. napján megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Jelen vannak: Városháza tanácskozóterme Sásd, Rákóczi u. 41.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 29-én reggel 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az elızı testületi ülés óta eltelt idıszak fontosabb eseményeirıl

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. december 08-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. december 08-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 16/2008. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. december 08-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 66-75 TARTALOMJEGYZÉK 66/2008.(XII. 08.)

Részletesebben

Jegyzıkönyv. rendelet Besenyszög község közvilágításának korszerősítésére

Jegyzıkönyv. rendelet Besenyszög község közvilágításának korszerősítésére Jegyzıkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 20-án megtartott ülésérıl Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló a két ülés között történt eseményekrıl

Részletesebben

készült a képviselı-testület 2007. január 31-én 14.00 órakor nyilvános kezdıdı ülésérıl

készült a képviselı-testület 2007. január 31-én 14.00 órakor nyilvános kezdıdı ülésérıl Budapest Fıváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z İ K Ö N Y V készült a képviselı-testület 2007. január 31-én 14.00 órakor nyilvános kezdıdı ülésérıl Helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XV., Bocskai u.

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009-2011. évi költségvetési koncepciója (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009-2011. évi költségvetési koncepciója (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 295. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009-2011. évi költségvetési koncepciója (tervezet) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben