Javaslatot tett a napirendi pontokra, melyet a testület az alábbiak szerint elfogadott.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Javaslatot tett a napirendi pontokra, melyet a testület az alábbiak szerint elfogadott."

Átírás

1 ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETE Arnót, Petıfi S.u.l20. Tel: 46/ fax: 46/ Szám: 3/2013 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatalban február 13-án megtartott rendkívüli testületi ülésén. A nyílt testületi ülés 17 órakor kezdıdött. Jelen vannak: dr. Üveges István polgármester Bodnár Katalin jegyzı Bénó Gábor képviselı Barcsák Pálné képviselı Orosz Ferenc képviselı Tızsér László képviselı Hunyorné Varga Katalin jkv.vezetı Távol marad: Hegedős Sándor alpolgármester, dr. Molnár Imre képviselı Dr. Üveges István: Köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitotta. A jegyzıkönyv hitelesítésére Bénó Gábor és Orosz Ferenc képviselıket javasolta, melyet a testület tagjai jóváhagyólag tudomásul vettek. Javaslatot tett a napirendi pontokra, melyet a testület az alábbiak szerint elfogadott. 1./ évi költségvetés megvitatása elıadó: polgármester 2./ A szociális ellátásokról és gyermekvédelem helyi szabályairól szóló- többször módosított 10/2006. (V.31.) önkormányzati rendelet módosítása 3./ Hıszolgáltatási szerzıdés módosításáról, megszüntetésérıl és elszámolásról szóló megállapodás megvitatása, jóváhagyása az E-Star Alternatív Nyrt. cs.a. - vel elıadó: polgármester 4./ Képviselıi tiszteletdíjról szóló 4/2010.(II.13.) rendelet módosítása 5./ Polgármester illetményének módosítása 6./ Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítás 7./ Tájékoztatás jogszabályváltozásról ( Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX tv.) 7./ Egyebek 1

2 1./ napirendi pont: évi költségvetés megvitatása elıadó: polgármester dr. Üveges István: Elmondta, hogy a mai napon percekkel ezelıtt ért véget a Pénzügyi Bizottság ülés, ahol a testületi ülés napirendi pontjaival azonos napirendi pontok kerültek megtárgyalásra. A Költségvetéssel kapcsolatban elmondta, hogy a tételek magukért beszélnek, új alapokra került az önkormányzatok finanszírozása. A költségvetésben szereplı 12 M Ft-os hitelfelvétel sok kérdıjeles még, attól függ, hogy beadják-e a vis maior támogatásra az igényt vagy sem. 31 M Ft a hiány soha nem néztek még ilyen nehéz év elébe, ezt minden költségvetés készítésekor elmondják, aztán mindig jobban alakult a pénzügyi helyzet, mint azt elıre várták. Összesen 35 M Ft önhiki-s támogatást kapott tavaly az önkormányzat, ebbıl karácsony elıtt érkezett meg a 28 M Ft. Mindez a felsıbb szervekkel való korrekt kapcsolat eredménye. /A 2013.évi költségvetés szöveges elıterjesztése a jegyzıkönyv 1.sz. melléklete/ Bodnár Katalin: Köszöntötte a jelenlévıket. Az elıterjesztéshez kapcsolódva kiegészítésként elmondta a Pénzügyi Bizottság ülésén is elhangzott ismertetést, mely szerint a 2013-as év átmeneti év, megváltozik az önkormányzatok támogatási rendszere, felváltja a normatív alapú finanszírozást a feladatalapú támogatási rendszer. A törvény életbe lépésével nem tervezhet mőködési hiányt az önkormányzat, a 2011 évi támogatások alapján számolta ki az illetékes minisztérium az ez évi feladatalapú támogatás összegét. Részt vettek az Egerben megtartott három megyére kiterjedı konferencián, a Belügyminisztérium fıosztályvezetıje ismertette a költségvetéssel kapcsolatos információkat. A tájékoztatóból kiderült, hogy a évi számokhoz képest 40%-al alacsonyabb az idei elıirányzat összege. A személyi jövedelemadó központi bevétel lesz, eddig ebbıl 8 % az önkormányzatoknál maradt, valamint a gépjármőadó 60 %-a, ami eddig szintén önkormányzati bevétel volt, elvonásra kerül. Az iparőzési adó 100 %-ban marad az önkormányzatnál. A feladatfinanszírozás lényege, hogy a kötelezı minimális szintet biztosítják. Felhasználási kötelezettségrıl van szó, ez egy virtuális pénz, aminek a mértékét rontja az önkormányzat elvárt bevétele, ez egyik sajátossága az új rendszernek. Korábban az önkormányzatnak a szakfeladat rendnél nem volt ilyen szigorú kötöttsége. Most minden egyes feladatra minden forint le van bontva, a évi költségvetés alapján lett kiszámítva, ez sok esetben kevésnek tőnik, pl a közvilágításra sok önkormányzat nem kap annyi pénzt, mint ami a számla kifizetéséhez szükséges lenne. Ez átmeneti év, végsı soron a évi költségvetés másként alakulhat, de ebben az évben ezek a sarokszámok. Átrendezıdtek a köznevelési feladatok, az iskola a KIK-hez került, ezt a döntését az önkormányzat 2005 március 30-ig majd felülvizsgálhatja, akkor lesz lehetıség a mőködtetés változtatására, hiszen novemberében úgy döntött a testület, hogy nem vállalják a mőködtetést. Az óvodai feladatok vonatkozásában is megváltozott a finanszírozás, az elismerhetı pedagóguslétszám és a szakmai létszám az alap, de ehhez is kevés a mőködtetési támogatás, és a bértámogatás együtt kevés. A jelenlegi struktúrában az intézmény mőködtetése a közmővelıdési feladatok támogatása is új jogcím, a felhalmozási hiány tervezésének tilalma nem szerepel a törvényben. A tegnap elhangzott tájékoztatáson elmondták, hogy tavaly 74 önkormányzat kapott engedélyt felhalmozási hitel felvételére. 2

3 Az önkormányzatot köti az önkormányzati törvény, így elıre mőködési hiány nem tervezhetı, csak felhalmozási hiány, ez csökkenthetı, ha a testület úgy dönt a beterjesztett rendelettervezetben szereplı kiegészítı állami támogatás mértékét csökkentheti. Ismertette a beterjesztett költségvetés fıbb összegeit: Az önkormányzat évi költségvetését e Ft költségvetési fıösszeggel fogadják el, melynek része a 2012.évi pénzmaradvány tervezett e Ft os összege is. A képviselı-testület az önkormányzat évi költségvetését: e Ft költségvetési bevétellel évrıl e Ft pénzmaradvánnyal fogadja el. Ez a pénzmaradvány az önhiki-s támogatást is tartalmazza ben az önkormányzat költségvetési fıösszege 351 M Ft volt, most több az önkormányzati bevétel, úgy hogy az iskola költségvetése kikerült, valamint a kisléptékő pályázat összege is itt szerepel e Ft az az összeg, ami kötött felhasználású állami támogatás. A bevételi különbözet összege kiegészítı állami támogatásként szerepel a tervezetben. Ennek a fedezetése kiegészítı támogatás igényelhetı majd, de a szabályozása még nincs kidolgozva. Benne van a költségvetésben a 15 M Ft, ami a víziközmő számlán kell, hogy szerepeljen, valamint a 19 M Ft, ami a bérlakás felhalmozási célú tartaléka. Próbálták úgy összeállítani a költségvetést, hogy minden bevételi forrást feltártak, pl. közfoglalkoztatást betervezték az óvodánál, ami információ rendelkezésre állt azt beépítették. Egy épületben van a polgármesteri Hivatal és az önkormányzat székhelye is ez. A feladatok függvényében próbálták a költségeket szétosztani. Sok önkormányzatnál kiszervezték az étkeztetést, az önkormányzatok egymással is elszámolhatnak. Sajópálfaláról is járnak ide gyerekek az iskolába, kérheti az önkormányzat a hozzájárulást, de át kell gondolni, hogy mennyi bevétel várható. A költségvetés elıterjesztés készítést megelızte a tételes egyeztetés Barcsák Pálné óvodavezetıvel és Bodolai Andrea gazdálkodási elıadóval, melyrıl jegyzıkönyv készült. Megállapítható, hogy az óvoda állami támogatása nem elegendı, de nem elegendı a támogatás az egyéb önkormányzati feladatok finanszírozására sem. Kérte, hogy a bevételek növelésére, a kiadások csökkentésére tegyék meg javaslataikat, sok mozgásteret nem lát. Dr. Üveges István: Felkérte Barcsák Pálnét a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy foglalja össze a Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzottakat. Barcsák Pálné: A Bizottság ülésen elhangzott, hogy abszolút takarékosan, de reálisan kell tervezni, nem szabad alultervezni a rezsit, a támogatás lebontva havonta érkezik a MÁK-tól. A számlavezetést szétbontották, polgármesteri hivatal, óvoda, konyha intézményekre. A gazdálkodási elıadó elmondta, hogy nem mínusszal tervezik, de ott van a kiegészítı támogatás tervezése, ez végül is a hiányzó pénzt tartalmazza, feladatra lebontva érkezik havonta a támogatás. 3

4 Tızsér képviselı úr jelezte, hogy a bevételi finanszírozás különbözetre támogatást lehet igényelni, tavaly rosszabb volt a helyzet. Reményét fejezte, ki, hogy nem kell újra létszámleépítésben gondolkodni, mint tették ezt az elmúlt években Molnár képviselı úr megjegyezte, hogy számszakilag egyensúlyban van a költségvetés, nem tervezhetik mínusszal. A kiegészítı támogatásnak csak egy részét kapják meg, az év közbeni átcsoportosítás adhat majd lehetıséget a fedezet biztosítására, fel kell deríteni más bevételi forrást, vagy ha nincs olyan akkor meg kell vizsgálni milyen feladatot kell elhagyni. A közvilágításnál spórolásként jelezte, hogy minden második lámpát le lehetne kapcsoltatni. Erre válaszolva Bodolai Andrea elmondta, hogy a támogatás adott, ha a közvilágításnál nem használják fel a betervezett összeget, a fennmaradó összeget visszavonják az önkormányzattól. Molnár képviselı úr arról is érdeklıdött, hogy a védınıi költségeket hová tervezték a költségvetésben, és jelezte, hogy szükségét lárja a védınıi állás mielıbbi betöltésének.a gazdálkodási elıadó elmondta, hogy a család és nıvédelem szakfeladaton szerepel június 30-ig 1 védını és a II. körzet helyettesítés bére, a II. félévre két védını bére, valamint az orvosi rendelı és fogorvosi rendelı víz, gáz és villany költségek is ide kerültek tervezésre. Orosz képviselı úr megjegyezte, hogy van lehetıség negyedévente a költségvetés módosítására, most elfogadják a beterjesztettet, és következı alkalommal el lehet végezni a szükséges módosítást. Dr. Üveges István: A költségvetés tervezésekor 2011-ben 42 M Ft volt a hiány, de évek óta nagy hiány mutatkozik a tervezésnél. Év végére eddig sikerült ezt korrigálni. El kell gondolkodni azon, hogy ekkora mérető hiánynál érdemes-e pár millió forintot lehúzni. Kérte a testülettıl, hogy a tavalyi évre visszatekintve mondják el, hogy ha valamit feleslegesnek ítéltek meg. Elıre kell menekülni, a felettes szervekkel való jó kapcsolat is segít átlendülni a nehézségeken. Rendszeren áttekintik a pénzügyi helyzetet, véleménye szerint most nem túl rossz a helyzet. Teljesen új finanszírozási rendszer lépett életbe, nem tudják ennek a végkimenetelét. Az állam átvállalta az önkormányzati hitelállományt, ez nagy segítség volt,. Az ÖNHIKI-s támogatásból ha sikerül az iskola hıszolgáltatási szerzıdését kiváltani akkor az E-Star-os történet végére pont kerül. Ha kéri a testület, mélyedjenek el a költségvetésben, de alapjaiban véve reálisnak tartja a beterjesztett anyagot. Az elmúlt évben egy nagymérető beruházást hitel nélkül lebonyolított az önkormányzat, mindezt egy ilyen válság sújtotta idıszakban. Ha nagy baj lenne, akkor ı kérné, hogy nézzék meg és csökkentsék amit lehet. Bodnár Katalin: Javasolta, hogy mielıtt döntenek a 2013.évi költségvetésrıl, a vis maior pályázat benyújtásáról is dönteniük kellene. Dr. Üveges István: Emlékeztette a testület tagjait, hogy január 16-án a Petıfi S. u. Sajópálfala felé esı végén löszfal omlás történt, útlezárás után letakarították a leömlött földet az útról és az árokból. A Katasztrófavédelemtıl és a Közútkezelıtıl is kijöttek. Napokkal késıbb Budapestrıl a Bányakapitányságról is érkezett egy 3 tagú bizottság, akik vis maior helyzetnek ítélték meg, helyreállítás költségeként 40 M Ft került megállapításra. A partfal felett a szántáson a víz kormányzásának megoldása lenne szükséges, de az nem önkormányzati terület, így a fı gondot nem tudnák ebbıl megoldani. A Kormányhivatal építésze is megállapította a vis maior helyzetet, a helyreállításra be lehetne adni a pályázatot, felkértek egy szakértıt, aki a mai napon megküldte a javaslatát. 4

5 Az elsı változat szerint a csapadékvíz elvezetés és útpadka helyreállítása 2-3 M Ft ba kerülne, mivel Arnót nem esik bele a kedvezményezettek körébe így az önrész ehhez 30 %.. Az út károsodása miatt 1500 m 2 leaszfaltozására volna lehetıség, ennek a fıösszege 6-7 M Ft és ehhez jön még a tervezıi díj. Ha józanul nézik a helyzetet, tudható, hogy a Közút már tavaly leírta hogy Arnót teljes területét újraaszfaltozzák, erre az évre is meg van az ígéret, ezek alapján kérdéses, hogy rá kell e szánni 30 % önrészt erre a pályázatra. A fı probléma ezzel a pályázattal nem kerülne megoldásra, védekezésre nem adnak csak helyreállításra. Útaszfaltozásra Eu-s és állami forrás is rendelkezésre áll, ígéret is van rá hogy elvégzik, de eddig még ez nem történt meg. A felsorolt feladatok nagy része már megoldódott, közmunkásokkal is helyre tudják állítani az árkot, ehhez engedély sem kell. Javasolta, hogy a vis maiort zárják le, ne nyújtsák be a pályázatot. Bodnár Katalin: Párhuzamosan zajlott a vis maior pályázat és a költségvetés elıkészítése, a 12 M Ft-os önrész betervezésre került a költségvetésbe, de ha nem indokolt a pályázat benyújtása, akkor ezzel az összeggel csökkentett költségvetést tudják elfogadni. Meg lehet az utat csináltatni, de a föld továbbra is le fog zúdulni a magántulajdonú területrıl, erre viszont nem lehet vis maiort benyújtani. Tızsér László: Az út tulajdonjoga az önkormányzaté, de a kezelıje a Közút. Orosz Ferenc: A Petıfi S.utcán, ha történik egy baleset, akkor az önkormányzaté a felelısség? A Közút nem adhat be pályázatot az önkormányzaton keresztül? Dr. Üveges István: Ezen a területen a Magyar Állam a felelıs. A Közút nem településre leosztva kapja a pénzt, hanem kapja az egész megyére, és úgy osztják el. Bodnár Katalin: A költségvetésrıl történı szavazás elıtt részszavazást kért arról, hogy a polgármester elıterjesztése alapján a költségvetésben szereplı 12 M Ft ne szerepeljen a költségvetésben. Dr. Üveges István: Kérte szavazzanak arról, hogy nem nyújtja be a testület a löszfal omlás miatt a vis maior pályázatot, tekintettel arra, hogy a megyei közútkezelı már tavaly is írásban nyilatkozott, hogy a teljes Petıfi utca újraaszfaltozásra kerül, ennek a munkálatnak részét képezi majd az útpadka és a vízelvezetı árok is. Arnót Község Önkormányzati Képviselı-testülete 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát: Arnót község Önkormányzati Képviselı-testületének 18./2013.(II.13.) számú Képviselı-testületi határozata Tárgy: Vis maior pályázat benyújtásáról döntés Arnót Község Önkormányzat Képviselı-testülete a löszfal omlás miatti helyreállításra nem nyújtja be a vis maior pályázatot, tekintettel egyrészt a 30 5

6 %-os önrészre, másrészt arra, hogy a megyei közútkezelı már tavaly is írásban nyilatkozott, hogy a teljes Petıfi utca újraaszfaltozásra kerül, ennek a munkálatnak részét képezi majd az útpadka és a vízelvezetı árok is, az érintett szakaszon is. Felelıs: Polgármester Határidı: azonnal Dr. Üveges István :Kérte a bizottságok elnökeit foglalják össze az ülésükön meghozott döntés a évi költségvetéssel kapcsolatban. Tızsér László: Elmondta, hogy a Szociális Bizottság megtárgyalta a 2013évi költségvetés elıterjesztését és az elfogadásra javasolta. Barcsák Pálné: A Pénzügyi Bizottság határozatában szintén elfogadásra javasolja a évi költségvetést. Dr. Üveges István : Kérte a évi költségvetés elfogadását. Arnót Község Önkormányzati Képviselı-testülete 5 igen szavazattal megalkotta alábbi rendeletét: Arnót Község Önkormányzati Képviselı-testületének 1./2013. (II. 14.) rendelete az önkormányzat évi költségvetésérıl / A rendelet a jegyzıkönyv 2.sz. melléklete/ 2./ napirendi pont: A szociális ellátásokról és gyermekvédelem helyi szabályairól szólótöbbször módosított 10/2006. (V.31.) önkormányzati rendelet módosítása Bodnár Katalin: Tájékoztatta a bizottság tagjait, hogy az önkormányzat szociális ellátásokról szóló rendelete tartalmazza a méltányossági közgyógyellátásra való jogosultságot, az ápolási díjat valamint az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot is, ez utóbbi a járásokhoz került át, azért kell a rendeletbıl kivenni. Tekintettel a feladatfinanszírozási rendszer életbelépésre javasolja a Pénzügyi Bizottságnak a Szociális Bizottság által tett javaslat megvitatását, ami úgy szól, hogy felül kell vizsgálni és csökkenteni kell a méltányos szociális ellátásokat. Tızsér László: A Szociális Bizottság elnökeként tájékoztatta a bizottságot, hogy a méltányos közgyógyellátást igénybevevık helyzetét továbbra sem szeretnék megnehezíteni. A szociális kiadásokon belül az eseti segélyek terhére javasolták ennek a felhasználását, de ezt nem fogadták el, abban maradtak, hogy meg kell hagyni a méltányos közgyógyellátást a 600 e Ftot jelent éves szinten, az ápolási díj viszont megszüntethetı. Fejenként Ft-ot kell befizetnie az önkormányzatnak, és 78 e F értékő gyógyszert vehet igénybe a kérelmez. 6

7 Bodnár Katalin: Elmondta, hogy a kérelmezı akkor kaphatja ezt meg a méltányossági közgyógyellátást, ha 5700 Ft felet van a havi gyógyszerköltsége, és 57 e Ft az átlagjövedelme a családnak Barcsák Pálné: A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek, hogy maradjon meg a méltányossági közgyógyellátás, az ápolási díjat viszont szüntessék meg. dr. Üveges István: Kérte szavazzon a testület a a szociális rendelet módosításának elfogadásáról a méltányos közgyógyellátás megtartásával. Arnót Község Önkormányzati Képviselı-testülete 5 igen szavazattal megalkotta alábbi rendeletét: Arnót Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2./2013.(II.14.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és gyermekvédelem helyi szabályairól szóló- többször módosított 10/2006. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról / A rendeletmódosítás a jegyzıkönyv 3.sz. melléklete/ 3./ Hıszolgáltatási szerzıdés módosításáról, megszüntetésérıl és elszámolásról szóló megállapodás megvitatása, jóváhagyása az E-Star Alternatív Nyrt. cs.a. - vel elıadó: polgármester dr. Üveges István: Tájékoztatta a testületet, hogy havonta 800 e Ft-ot fizet a hıszolgáltatási szerzıdés alapján az E-Starnak az önkormányzat. A 12 éves futamidejő szerzıdésbıl még 5 év van hátra, most reálisan meg lehet ettıl válnia az önkormányzatnak. Tállai András államtitkár úr hozzájárult ahhoz, hogy a decemberben kapott önhikistámogatásból ezt a 10,6 M Ft-ot kifizetheti az önkormányzat. Elızetesen egyeztetett az E- Starral is, a mai nappal is hajlandóak megszüntetni a szerzıdést, amennyiben vállalja az önkormányzat az összeg kifizetését. Bonyolítja az ügyet a gázkvóta kérdése, július 1 ig az E-ONal megszőnik a szerzıdés, addig fel kell használni. Az E-ON is pozitívan állt a kérdéshez. A mai nappal az önhiki terhére rendelkezésre áll a 10,6 M Ft, ezt átutalják, az együttes kérelem szól a gázkvótáról, itt 2 gázóra van az egyik az iskoláé, a másik a konyháé. A gázszámla 1,3 M Ft volt, ebbıl a konyháé 70 e Ft. Légköbméter arányosan kell kiszámlázni az önkormányzat által használt helyiségek főtésköltségét. Már a januári számlát is megosztva küldik. Fontos a Hıszolgáltatási szerzıdés módosítás és a hozzá tartozó kérelem, valamint a hıszolgáltatási szerzıdés módosításáról, megszüntetésérıl és elszámolásáról szóló megállapodás módosítás jóváhagyása a testület részérıl. Dr. Üveges István: A KIK hajlandó átvenni a gázkazánt, de ez kell a konyhához is. Ezért a KIK és az önkormányzat közötti szerzıdésbe belekerül a kazán arányosan történı mőködtetése. A Vízóra és a villanyóra megosztható, külön lesz számlázva. Az E-Startól kapott információ alapján elmondta, hogy az állam részérıl nincs központi kezdeményezés, de legalább 100 önkormányzattal kötött már szerzıdést a cég. Ha ettıl a szerzıdéstıl megválnak egy év alatt visszahozza az árát. 7

8 Bodnár Katalin: A hıszolgáltatási szerzıdést megszüntetik, ezt bele kell venni a szerzıdésbe január 1-tıl a Klebelsberg Intézet fizeti a gázdíjat. A Képviselı-testület szolgáltatói díjként fizeti meg a évre vonatkozóan a teljes összeget, mert az önhiki-s támogatást mőködési célra lehet felhasználni. Az épület önkormányzati tulajdonban marad, de a KIK kapja meg a vagyonkezelıi jogot. Dr. Üveges István: Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén elrendelt szünet ideje alatt egyeztetett az E-Star képviselıjével, Két módosítás fog érkezni, a szerzıdésbe bekerül, hogy a hıszolgáltatási díj megegyezik a tényleges gázfogyasztással, a másik módosítás pedig, hogy a szerzıdés a KIK és az E-ON közötti szerzıdés életbelépésével megszőnik. A kézfizetı kezesség kell bele, ha a KIK nem fizet, akkor az önkormányzatnak kell fizetnie a díjat. A szerzıdés szerint fizetnek, olyan is elıfordulhatna, hogy addig nem engedi el az önkormányzatot az E-Star míg az E-ON -nál tart a gázkvóta. Barcsák Pálné: A Pénzügyi Bizottság az ülésen elfogadta a módosításokkal a szerzıdéseket. Arnót Község Önkormányzati Képviselı-testülete 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát: Arnót község Önkormányzati Képviselı-testületének 19./2013.(II.13.) számú Képviselı-testületi határozata Tárgy: Az iskolai épület főtésérıl szóló hıszolgáltatási szerzıdés módosítás és a hozzá tartozó kérelem, valamint a hıszolgáltatási szerzıdés módosításáról, megszüntetésérıl és elszámolásáról szóló megállapodás módosítás jóváhagyása a testület részérıl az E-Star Alteratív Nyrt cs.a. -vel Arnót Község Önkormányzati Képviselı-testülete 1. a Hıszolgáltatási szerzıdés módosítást és a hozzá tartozó kérelmet, valamint 2. a hıszolgáltatási szerzıdés módosításáról, megszüntetésérıl és elszámolásáról szóló megállapodás módosítást elfogadja. A szerzıdés megszüntetéséhez szükséges forrást a Belügyminisztérium Önkormányzati Államtitkára engedélye alapján a decemberében megkapott önhiki (önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok támogatása) biztosítja 10 millió 583 ezer 333 forint értékben. Felelıs: polgármester Határidı: azonnal / A 2 szerzıdés és a kérelem a jegyzıkönyv 4.sz. melléklete/ 4./ napirendi pont: Képviselıi tiszteletdíjról szóló 4/2010.(II.13.) rendelet módosítása Bodnár Katalin: A Pénzügyi Bizottság ülésén is elmondta, hogy a Képviselıi tiszteletdíjról szóló rendeletmódosítást azért javasolja most tárgyalni, mert az erre biztosított fedezet része 8

9 a költségvetésnek. Ahhoz, hogy kifizethetı legyen a tiszteletdíj, rendeletben kell rendelkezni annak mértékérıl. A beterjesztett költségvetési rendeletben, illetve a tiszteletdíj módosításáról szóló rendeletben szereplı összeg megegyezik a októberében megállapított összeggel. Javasolja a rendelettervezet elfogadását. Dr. Üveges István: Javasolta, hogy tartsák hatályban ezt a tiszteletdíjról szóló rendeletet, ha mégis úgy hozza az élet, hogy nem lesz rá fedezet, akkor majd szüneteltethetik. Barcsák Pálné : A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a képviselı testületnek a tiszteletdíjról szóló rendelet hatályban tartását. Arnót Község Önkormányzati Képviselı-testülete 5 igen szavazattal megalkotta alábbi rendeletét: Arnót község Önkormányzati Képviselı-testületének 3./2013. (II.14.) rendelete a képviselıi tiszteletdíj megállapításáról szóló 4/2010.(II.12.) rendelet módosításáról / A rendelet a jegyzıkönyv 5.sz. melléklete/ 5./ napirendi pont: Polgármester illetményének módosítása dr. Üveges István : A napirendi pont tárgyalásához a személyes érintettségét bejelentette. Bodnár Katalin: Javasolta, hogy szavazzon a testület arról, hogy kizárja dr. Üveges István polgármestert a polgármesteri illetmény megállapítására vonatkozó határozathozatalból. szavazásból. Arnót Község Önkormányzati Képviselı-testülete 4 igen 1 tartózkodás szavazattal meghozta alábbi határozatát: Arnót Község Önkormányzatának 20/2013. (II.13.) számú képviselı-testületi határozata Tárgy: dr. Üveges István kizárása a szavazásból személyes érintettség miatt Arnót Község Önkormányzata dr. Üveges István polgármestert személyes érintettség miatt az illetményének megállapítására vonatkozó szavazásból. Felelıs: jegyzı Határidı: azonnal Barcsák Pálné: Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság vita után egyhangú szavazattal a polgármester illetményét a 11-szeres szorzó alapján Ft-ban javasolja megállapítani. Bodnár Katalin: Javasolta szavazzon a testület a határozati javaslatról. 9

10 Arnót Község Önkormányzati Képviselı-testülete 4 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát: Arnót Község Önkormányzatának 21./2013. (II.13.) számú képviselı-testületi határozata Tárgy: Polgármester illetményének meghatározása Arnót Község Önkormányzati Képviselı-testülete dr. Üveges István polgármester alapilletményét január 1-i hatállyal Ft/hó bruttó összegben határozza meg. Határidı: azonnal Felelıs: jegyzı a határozat megküldéséért. 6./ napirendi pont: Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítás Bodnár Katalin: Elmondta, hogy jogszabály módosítás miatt szükséges a hivatal alapító okiratának a módosítása. Január 1-tıl változott az elnevezés: Arnóti Polgármesteri Hivatalra. A vezetı kinevezésének szabályai is változtak, ez is átvezetésre került. A szakfeladat rendet is aktualizálták. Javasolta a beterjesztett módosítástervezet elfogadását. Dr. Üveges István: Kérte szavazzanak a javaslatról. Arnót Község Önkormányzati Képviselı-testülete 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát: Arnót Község Önkormányzatának 22../2013. (II.13.) számú képviselı-testületi határozata Tárgy: Polgármesteri Hivatal Alapító Okirat módosítás jóváhagyása Arnót Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az Arnót Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítását, valamint az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát jelen határozat 1. és 2 sz. melléklete szerint elfogadta. A határozat mellékletét képezı alapító okirat módosítás a törzskönyvi nyilvántartásban történı átvezetése után lép hatályba. Megbízza dr. Üveges István polgármestert, hogy a módosító és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratok törzskönyvi nyilvántartás felé fennálló bejelentési kötelezettségét teljesítse. Felelıs: polgármester Határidı: azonnal 10

11 / Az alapító okirat a jegyzıkönyv 6.sz. melléklete/ 7./ napirendi pont: Tájékoztatás jogszabályváltozásról ( Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX tv.) Bodnár Katalin: Ismertette az elıterjesztést : január 01-én hatályba lépett a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. tv. rendelkezéseinek jelentıs része. A hatályos jogszabályt jelen elıterjesztés mellékleteként elektronikus formában megküldöm tájékoztatás céljából. Az új törvény alapvetı célkitőzései, legfontosabb elemei A törvény alapvetı célja, egy modern, költségtakarékos, feladatorientált önkormányzati rendszer kiépítése, amely lehetıséget biztosít a demokratikus és hatékony mőködésre, ugyanakkor a választópolgárok önkormányzáshoz való kollektív jogait érvényre juttató és védendı módon - szigorúbb kereteket szab az önkormányzati autonómiának. Az önkormányzati rendszer kereteinek megváltoztatása csak az államszervezet más elemeinek megújításával együtt, a nagy ellátórendszerek reformjával összefüggésben teljesedhet ki. Az új törvény rendelkezései lehetıséget biztosítanak a megújult ágazati struktúrák befogadására, mőködtetésére (pl. differenciált hatáskör-telepítés). A törvény a magyar önkormányzati hagyományokra építve, figyelembe véve az Európai Önkormányzati Charta elveit, azokat összhangba hozva a hazai sajátosságokkal, meghatározza a helyi önkormányzás alapvetı fogalmi elemeit, megnevezi alanyát, tárgyát, tartalmát. A törvény értelmében települési önkormányzatok a községekben, a városokban, a járásszékhely városokban, a megyei jogú városokban és a fıvárosi kerületekben mőködnek. A fıvárosi önkormányzat települési és területi önkormányzatnak is minısül. A megyei önkormányzat pedig területi önkormányzat, amely törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat lát el. Továbbra is, minden településen választanak önkormányzati képviselı-testületet és polgármestert. A törvény teljesen megváltoztatja az önkormányzati hivatalok struktúráját, a 2000 fınél kevesebb lakosú településeken, csak az ún. közös önkormányzati hivatalok biztosítják a hivatali feladatellátást. Az új törvény a következı fontosabb új elemeket tartalmazza: 1. a lakosság önszervezıdı közösségeinek támogatása, a település önfenntartó képességének erısítése, 2. az állami és önkormányzatok közötti új feladatmegosztás alapjainak meghatározása, 3. a megyei önkormányzatok feladatkörének változása a területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési feladatok meghatározásával, 4. a polgármester státuszának, feladat- és hatáskörének megerısítése, 5. a jegyzı kinevezési jogkörének polgármesterhez történı telepítése, 6. az összeférhetetlenségre vonatkozó szabályok egységesítése, 7. a társulásra vonatkozó szabályok egyszerősítése, 8. a közös önkormányzati hivatal struktúrájának kialakítása, 11

12 9. a finanszírozásban új feladatalapú támogatási rendszer kialakítása, a mőködıképesség erısítése, 10. a helyi önkormányzatok kötelezettségvállalására vonatkozó szabályok új alapokra helyezése az eladósodás megakadályozása érdekében, 11. a törvényességi felügyelet eszközrendszerének meghatározása. Az új rendelkezések fokozatosan lépnek hatályba az Mötv alapján, ezért a helyi önkormányzatokról szóló, évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) rendelkezéseit, az Mötv.-vel együtt kell alkalmazni. Fontos utalni arra, hogy az új törvény nem csak az Ötv.-t váltja fel fokozatosan, hanem az ún. kapcsolódó törvényeket is (a társulásra, kistérségi társulásra, a polgármesterek, illetve a települési képviselık jogállására vonatkozó törvényeket). A hatálybalépés legfontosabb dátumai a következık: I január 1.-jén döntıen a megyei önkormányzatokra, a vagyongazdálkodásra, az önkormányzatok hitelfelvételi korlátjára, valamint a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletére vonatkozó szabályok léptek hatályba. II április 15.-én léptek hatályba a testület által rendeletben meghatározható tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások és az elkövetıjével szemben kiszabható pénzbírságok. III január 1.-jén a törvény rendelkezéseinek zöme, többek között az önkormányzati gazdálkodásra és finanszírozásra, a közös önkormányzati hivatalokra vonatkozó rendelkezések léptek hatályba. IV évi általános önkormányzati választáskor, pedig a települési képviselık, polgármesterek jogállására és az összeférhetetlenségükre vonatkozó szabályok lépnek életbe. A hatályon kívül helyezı fontosabb rendelkezései az új törvénynek a következık: I január 1.-jén: hatályát veszti az Ötv. a helyi önkormányzatok vagyonára és a törvényességi ellenırzésére vonatkozó szabályai. II január 1.-tıl: az Ötv. egyes rendelkezései mellett, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl szóló évi CXXXV. törvény, a területszervezési eljárásról szóló, évi XLI. törvény, és a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló, évi CVII. törvény évi önkormányzati választások napján: a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról szóló, évi LXIV. törvény, a helyi önkormányzati képviselık jogállásának egyes kérdéseirıl szóló, évi CXVI. törvény, és az Ötv. A polgármester jogkörét érintı fı változások: A polgármester jogosítványai jelentısen kiszélesedtek: o A polgármester elıterjesztése alapján lehetséges a bizottságok létrehozása és a kötelezıen létrehozandó bizottságok kivételével megszüntetése, továbbá a polgármester elıterjesztésére változtatható meg a bizottságok száma, személyi összetétele (Mötv. 57. (1) bek., 58. (2) bek.). o A polgármester gyakorolja a munkáltatói jogokat a jegyzı tekintetében (Mötv. 67. f.) pontja), o Ha a képviselı-testület határozatképtelenség vagy határozathozatal hiánya miatt két egymást követı alkalommal ugyanazon ügyben nem hozott döntést, úgy a testület át nem 12

13 ruházható hatáskörei kivételével a polgármester dönthet mindazon ügyekben, melyet az SZMSZ nevesít (Mötv. 68. (2) bek.). o A polgármester a képviselı-testület utólagos tájékoztatása mellett az át nem ruházható hatáskörök kivételével dönthet olyan, a két ülés között felmerülı, halaszthatatlan ügyekben, melyet az SZMSZ nevesít (Mötv. 68. (3) bek.). A testületek nyilvános vagy zárt ülésére vonatkozó szabályozás (Mötv. 46. ) jelentısen módosult. Nem változott, hogy az ülések fıszabályként nyilvánosak. A zárt ülés tartásának két kötelezı esete van: o önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi, méltatlansági, kitüntetési ügy, fegyelmi kiszabása, vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás; o az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetıi megbízás adása, visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást igénylı ügy tárgyalása. Ez a szabályozás pontosan ellentéte a korábbi szabályozásnak, amikor a fıszabályként a személyi ügyeket zárt ülés keretében kellett tárgyalni, kivéve, ha az érintett a nyilvános ülés tartásához hozzájárult. A jelenlegi szabályozás is lehetıvé teszi, hogy a testület döntsön zárt ülés tartásáról a vagyonával való rendelkezés esetén, az általa kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, vagy ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más üzleti érdekét sértené. A költségvetésre vonatkozó fıbb rendelkezések: A normatív állami támogatási rendszert felváltja helyi önkormányzatok feladatfinanszírozási rendszere: 117. (1) A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyőlés a központi költségvetésrıl szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok a) kötelezıen ellátandó, törvényben elıírt egyes feladatainak felhasználási kötöttséggel a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelı ellátását feladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemzı mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít, b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kötöttséggel járó, vagy felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújthat. (2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás biztosítása a következı szempontok figyelembevételével történik: a) takarékos gazdálkodás, b) a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele, c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele. (3) A figyelembe veendı bevételek körét és mértékét törvény határozza meg. (4) A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltségének fenntartását (1) A 117. (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettıl eltérı felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve a központi költségvetésbe visszafizetni. (2) Kivételes esetben jogszabályban meghatározott módon a helyi önkormányzat mőködıképessége megırzése érdekében kiegészítı támogatás adható. A fentiek szerint a feladatfinanszírozási rendszerben feladatmutatók alapján a költségvetési törvényben meghatározottak szerint a kötelezıen ellátandó önkormányzati feladatok finanszírozása történik. 13

14 A törvényességi felügyelet eszközrendszerének változásai A kormányhivatal a helyi önkormányzatok törvényességi felügyelete körében az Alaptörvényben meghatározott feladat- és hatáskörökön túl: a) törvényességi felhívással élhet; b) kezdeményezheti a képviselı-testület összehívását, valamint e törvényben meghatározott esetben összehívja a képviselı-testület ülését; c) kezdeményezheti a Kormánynál, hogy indítványozza az Alkotmánybíróságnál az önkormányzati rendelet Alaptörvénnyel való összhangjának felülvizsgálatát; d) kezdeményezheti a közigazgatási és munkaügyi bíróságnál az önkormányzat határozatának felülvizsgálatát; e) kezdeményezheti a határozathozatali, feladat ellátási kötelezettségét nem teljesítı helyi önkormányzattal szemben bírósági eljárás megindítását, a határozathozatal pótlásának elrendelését; f) javasolhatja a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelıs miniszternek, hogy kezdeményezze a Kormánynál az Alaptörvénnyel ellentétesen mőködı képviselıtestület feloszlatását; g) kezdeményezheti a Magyar Államkincstárnál a központi költségvetésbıl járó támogatás jogszabályban meghatározott részének visszatartását vagy megvonását; h) pert indíthat a sorozatos törvénysértést elkövetı polgármester tisztségének megszüntetése iránt; i) fegyelmi eljárást kezdeményezhet a helyi önkormányzat polgármestere ellen és a polgármesternél a jegyzı ellen; j) kezdeményezheti a helyi önkormányzat gazdálkodását érintı vizsgálat lefolytatását az Állami Számvevıszéknél; k) szakmai segítséget nyújt a helyi önkormányzatnak a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyben; l) törvényességi felügyeleti bírságot szabhat ki a helyi önkormányzatra az e törvényben meghatározott esetekben. (2) A kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárásának célja a helyi önkormányzat képviselı-testülete, bizottsága, részönkormányzata, polgármestere, fıpolgármestere, megyei közgyőlés elnöke, társulása, jegyzıje (a továbbiakban: érintett) mőködése jogszerőségének biztosítása. (3) A kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárásában vizsgálja a helyi önkormányzat: a) szervezetének, mőködésének, döntéshozatali eljárásának jogszerőségét; b) döntéseinek (rendelet, határozat) jogszerőségét; c) törvényen alapuló jogalkotási, továbbá jogszabályon alapuló döntési és feladat-ellátási (közszolgáltatási) kötelezettségének teljesítését. (Mötv.132. ) Fentieken túl a kormányhivatal jogköre: - kezdeményezheti a polgármesternél az ülés összehívását. Ha a polgármester a kormányhivatal képviselı-testületi ülésének összehívására tett javaslatának és a 44. szerint tett indítványnak tizenöt napon belül nem tesz eleget, a képviselı-testület ülését a kormányhivatal hívja össze. Az ülés összehívása során a kormányhivatal eltérhet a helyi önkormányzat szervezeti és mőködési szabályzatában meghatározott szabályoktól. -Önkormányzati rendelet Alaptörvénybe ütközése esetére alkotmánybírósági felülvizsgálat kezdeményezése, önkormányzati rendelet jogszabállyal való összhangja bírósági felülvizsgálatának kezdeményezése -A helyi önkormányzati jogalkotási kötelezettség elmulasztásának megállapítása -A helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettsége pótlása -Az önkormányzati határozat elleni bírósági eljárás kezdeményezési joga 14

15 -Törvényességi felügyeleti bírság megállapítása. Fenti jogszabály módosítások következtében a képviselı-testületnek felül kell vizsgálnia a Szervezeti és Mőködési szabályzatát, módosítania kell a Polgármesteri Hivatal alapító okiratát. Dr. Üveges István: Hozzászólás nem érkezett, kérte fogadja el a testület az elıterjesztést. Arnót Község Önkormányzati Képviselı-testülete 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát: Arnót Község Önkormányzatának 23../2013. (II.13.) számú képviselı-testületi határozata Tárgy: Tájékoztatás jogszabályváltozásról Arnót Község Önkormányzati Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX törvénnyel kapcsolatos tájékoztatást elfogadja. Felelıs: jegyzı Határidı: azonnal 7./ napirendi pont: Egyebek dr. Üveges István: Tájékoztatta a testületet, hogy a kóbor kutyák egy részét megint sikerült a sintérekkel elvitetni. A Petıfi utca rossz állapota sok kritikát kapott már, a Közútkezelıtıl kapott információk alapján elmondta, hogy a kátyúzásra a napokban sor fog kerülni. Az ÉMÁSZ-tól érkezett egy megkeresés a villamosenergia-vásárlási szerzıdés módosítása ügyében, az ajánlat szerint, március 1-tıl a január 1-i állapothoz képest 4%-os csökkenést irányoznak elı. Kérte szavazzanak a javaslatról.. Arnót Község Önkormányzati Képviselı-testülete 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát: Arnót Község Önkormányzatának 24./2013. (II.13.) számú képviselı-testületi határozata Tárgy: ÉMÁSZ Villamosenergia vásárlási szerzıdés módosítása 15

16 Arnót Község Önkormányzati Képviselı-testülete az ÉMÁSZ Villamosenergia-vásárlási szerzıdés módosítást jóváhagyja Felhatalmazza a polgármestert a szerzıdések aláírására. Felelıs: azonnal Határidı: azonnal. Dr. Üveges István: Tájékoztatta a testületet, hogy Orosz Ferencné visszakerült a Járástól a Polgármesteri Hivatalba, jegyzı asszony sikerrel járt el a visszakérését illetıen. Orosz Ferenc: El kellene indítani a használd a járdát! programot, mert sok gyalogos az úttesten közlekedik. Szó volt az Év Polgárıre cím adományozásáról, erre idıben kellene gondolni, és rendeletet kellene alkotni róla. A WI-FI t biztosítani kellene a hivatal épületében, errıl is beszéltek már. A TV-s közvetítések miatt elıre kellene tervezni a testületi üléseket, javasolta készüljön munkaterv. Barcsák Pálné: A szemétszállítással kapcsolatban jelezte, hogy az óvoda konténer bérlése nagyon drága, meg kellene érdeklıdni, hogy nem lehetne-e megvásárolni és csak a szállítási díjat kellene a továbbiakban fizetni. Dr. Üveges István: Köszönte az észrevételeket, utána fognak nézni. Tájékoztatta a testület tagjait, hogy február 15-én a házassági évfordulós ünnepség megtartására kerül sor 17 órától. Jövı héten csütörtökön a TIOP-os pályázat projektzáró ünnepsége lesz. Az ülésen más bejelentés nem történt, a polgármester úr megköszönte a megjelenést, az ülést bezárta. K.m.f. dr. Üveges István Polgármester Bodnár Katalin jegyzı Bénó Gábor jkv. hitelesítı Orosz Ferenc jkv. hitelesítı Hunyorné Varga Katalin jkv.vezetı 16

- a közszolgáltatások színvonalának emelése - minőség, gyorsaság, ügyfélcentrikusság,

- a közszolgáltatások színvonalának emelése - minőség, gyorsaság, ügyfélcentrikusság, Alapelvek: - alapjogok érvényesülése biztosítása (demokratikus működés), Európai Önkormányzati Charta - a közszolgáltatások színvonalának emelése - minőség, gyorsaság, ügyfélcentrikusság, - hatékony működés,

Részletesebben

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ fax: 46/

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ fax: 46/ ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 26/2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Dr. Üveges István: Köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitotta.

Dr. Üveges István: Köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitotta. ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETE Arnót, Petıfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 5/2013 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselı-testületének

Részletesebben

A törvényességi felügyelet szabályozása. Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium

A törvényességi felügyelet szabályozása. Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium A törvényességi felügyelet szabályozása és szakmai irányítása Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium I. A törvényességi felügyelet szabályozása A törvényességi felügyelettel kapcsolatos

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE SAJÓSZENTPÉTER VÁROS SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének a..) jegyzıkönyve, b.) napirendek: c.) rendeletek: 32., 33. d.) határozatai: 269., 270., 271.,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 24/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 150-154. TARTALOMJEGYZÉK OK: 150/2011.(XII.19.)

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. október 13-án (szerdán) 15 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott alakuló ülésérıl.

Részletesebben

Önkormányzati SZMSZ módosítása

Önkormányzati SZMSZ módosítása Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 241- /2013. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 31-én (hétfın) 14: 00 órakor tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester Fehér István

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának december 17-i ülésére

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának december 17-i ülésére Elıterjesztés sorszáma: 18. Melléklet: 1 db ELİTERJESZTÉS Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. december 17-i ülésére Tárgy: Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február 3-i ülésérıl 3-4/2014. (02. 03.) sz. határozat Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban november 17-én 12 óra 30 perctől megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban november 17-én 12 óra 30 perctől megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 12/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2015. november 17-én 12 óra 30 perctől megtartott

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke Egyed Attila Szabó András Papp

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 208. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat fennmaradó folyószámla hitelkeret átütemezésérıl E L İ T E R J E S Z T É S A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2013. július

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı Jegyzıkönyvvezetı:

Részletesebben

Simon Roland képviselı távolmaradása okát elıre jelezte.

Simon Roland képviselı távolmaradása okát elıre jelezte. 1 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA 8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U. 17. T: 87/350-587, Fax:87/550-038. Szám: 39-1/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. január 13-án 17,00 órakor kezdıdött nyilvános ülésérıl.

Részletesebben

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testület JEGYİKÖNYV 2012. december 14. JEGYZİKÖNYV

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testület JEGYİKÖNYV 2012. december 14. JEGYZİKÖNYV 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 14-én 9 órakor megkezdett ülésén. Az ülés helye: Körjegyzıség, 8244. Dörgicse, Fı u. 16. Jelen vannak: Kis-Pál

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Pomáz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása és egységes szerkezető alapító okirat elfogadásáról

ELİTERJESZTÉS. Pomáz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása és egységes szerkezető alapító okirat elfogadásáról Pomáz Város Önkormányzat Polgármestere ELİTERJESZTÉS Pomáz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása és egységes szerkezető alapító okirat elfogadásáról Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. június 7-én 9 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén jelenlévıkrıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen

Részletesebben

dr. Üveges István polgármester Barcsák Pálné képviselő Darnyiné Kövesdi Erzsébet képviselő Orosz Ferenc alpolgármester Tőzsér László képviselő

dr. Üveges István polgármester Barcsák Pálné képviselő Darnyiné Kövesdi Erzsébet képviselő Orosz Ferenc alpolgármester Tőzsér László képviselő ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 11/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testülete október 21-én megtartott rendkívüli ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testülete október 21-én megtartott rendkívüli ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. október 21-én megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Balazsiné Balaskó Mária képviselı Gál László képviselı Lecsı Péter

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Magyargécben a Községi Önkormányzat Képviselı-testületének, valamint az Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának 2011. november 29-i együttes ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. április 30-án megtartott soron következı ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Harangozó Csaba képviselı

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-ai ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. augusztus 1-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

Készült november 26.-án Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének. Juhász Zoltán Zsolt képviselő,

Készült november 26.-án Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének. Juhász Zoltán Zsolt képviselő, J E G Y Z Õ K Ö N Y V a Kardos Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 2013. november 26.-án megtartott ülésérõl. JEGYZÕKÖNYV Készült 2013. november 26.-án Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének

Részletesebben

Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyz Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke Bodolai Andrea gazdálkodási el adó

Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyz Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke Bodolai Andrea gazdálkodási el adó ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISEL -TESTÜLETE Arnót, Pet fi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 3/2014 J E G Y Z K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képvisel

Részletesebben

Alapvető cél Kiemelt cél:

Alapvető cél Kiemelt cél: Alapvető cél: - a helyi önkormányzáshoz való alapjogok érvényesülésének biztosítása: demokratikus és hatékony működés - a közszolgáltatások színvonalának emelése, - modern, költségtakarékos, feladatorientált

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. július 25. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. július 25. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 49/2012. (VII. 25.) CsKTT. 16-8065-1/2012 Tárgy: Együttmőködési Megállapodás a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása, a Munkaszervezete és Csongrád Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala között A

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére 2. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére Tárgy: I. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2015. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 31-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

M E G H Í V Ó. N a p i r e n d : Elıadó: 1./ Helyszíni törvényességi ellenırzés megállapításainak Bózsóné Dr. megtárgyalása (írásbeli)

M E G H Í V Ó. N a p i r e n d : Elıadó: 1./ Helyszíni törvényességi ellenırzés megállapításainak Bózsóné Dr. megtárgyalása (írásbeli) Községi Önkormányzat P o l g á r m e s t e r e Kıtelek, Szabadság út 1. szám M E G H Í V Ó Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete 2011. január 24-én (hétfı) délután 14 órakor ülést tart, melyre

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 11/2008. (II.13.) kt. határozat: A 2008. február 13-ai ülés napirendjének elfogadása. 12/2008. (II.13.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 206. december 3-án megtartott nyilvános, rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI Alap Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl. Szám: 1/1-197/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Dóc Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. október 10-én megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl T a r t a l o m j e g y z é k Dóc Községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-4/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Fertıszentmiklós Város Önkormányzat Képviselı Testülete és Csapod- Ebergıc-

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-21/2013. JEGYZİKÖNYV 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. november 15-én 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 240-10/2012. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

Távolmaradt: Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Máté Péter, dr. Tóth Csaba Attila képviselık

Távolmaradt: Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Máté Péter, dr. Tóth Csaba Attila képviselık Szám: IV. 170-15/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2011. október 19-én (szerdán) 8 óra 20 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott rendkívüli

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének március 21-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének március 21-i ülésére . Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. március 21-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. május 5-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v lkunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon: 68/425-000. Fax: 68/526-331 5/2012.

Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon: 68/425-000. Fax: 68/526-331 5/2012. Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon: 68/425-000. Fax: 68/526-331 5/2012. JEGYZİKÖNYV Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

18/2005. (X.26) számú R E N D E L E T E. a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésrıl.

18/2005. (X.26) számú R E N D E L E T E. a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésrıl. LAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 18/2005. (X.26) számú R E N D E L E T E a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésrıl. Lad Község Önkormányzat Képviselı-testülete a közigazgatási

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Gilvánfa Község Önkormányzati Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Gilvánfa Község Önkormányzati Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről. Jegyzőkönyv Készült Gilvánfa Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. október 22-én megtartott alakuló üléséről. Az ülés helye: Községháza Gilvánfa Az ülés ideje: 2014. október 22., 08.00 óra

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 27. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 27. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 27. sz. JEGYZİKÖNYV 2010. november 30-án megtartott zárt ülésérıl. Az ülés helye: Tanácskozó-terme, 3045. Bér, Petıfi út 32. Készült:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 6. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 25-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott rendkívüli

Részletesebben

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı 8. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának felülvizsgálata Az elıterjesztést

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 120. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsıde alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2009.

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 59/2011. (IX. 20.) CsKTT. 16-5633-4/2011 Tárgy: Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan használatba vétele Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta Csanytelek, Baross

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(II.07.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(II.07.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(II.07.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.:: I. 240-5/2012 Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

Törvényességi felügyeletet érintő jogszabályi változások

Törvényességi felügyeletet érintő jogszabályi változások Törvényességi felügyeletet érintő jogszabályi változások dr. Sipos János 1 Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztály Ágazati referensi rendszer Területfelelősi rendszer Ügyfelek: állampolgárok,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 10-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. március 24-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. március 24-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 6/2009. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. március 24-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 25-26. 1 TARTALOMJEGYZÉK 25/2009.(III.24.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. május 27-én megtartott soron következı ülésérıl Jelen vannak: Berecz Pál képviselı Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535-3/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. december 10-én (pénteken) 9 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott ü l é s

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Paál István polgármester Berki Zoltán alpolgármester

Részletesebben

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának február 11-i ülésére

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának február 11-i ülésére Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Román Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:.../2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V /Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzıkönyv

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 26-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 26-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szám: 4/2015 Határozatok száma: 47-48/2015.(02.26.) Rendeletek száma: 3/2015. (II.26.) JEGYZŐKÖNYV Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E február 15.

SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E február 15. 1 SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E 2010. február 15. Határozat száma 1/2010.(II.15.) Tárgy Az intézményi társulásban mőködtetett Mákvirág

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2011. október 24-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2011. október 24-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 13/2011. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2011. október 24-én megtartott ülésérıl Határozat száma: 43-46. TARTALOMJEGYZÉK 43/2011.(X.24.) PBH.

Részletesebben

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2015.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-23/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. december 27-én 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 145. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat köznevelési megállapodás kötésére a Négy Évszak Waldorf-pedagógiai Alapítvánnyal E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Jegyzıkönyv-hitelesítınek javasolta Kalláné Udvari Edit és Kulcsár Krisztina képviselıket.

Jegyzıkönyv-hitelesítınek javasolta Kalláné Udvari Edit és Kulcsár Krisztina képviselıket. 1 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA 8351. Sümegprága, Rákóczi u. 17. T/F:87/550-038. Szám: 39-26/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. április 22-én 18,00 órakor kezdıdött nyilvános ülésérıl. Az

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14. Ügyszám: 289-8/2013. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2013. február 14. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12. Ügyszám: 114-28/2012. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2012. június 12. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

Elıterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda mőködtetésére vonatkozó intézményfenntartói társulási megállapodás módosítására

Elıterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda mőködtetésére vonatkozó intézményfenntartói társulási megállapodás módosítására Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina osztályvezetı Elıterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda mőködtetésére vonatkozó intézményfenntartói társulási

Részletesebben

M E G H Í V Ó június 12-én (csütörtök) napjára de órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó június 12-én (csütörtök) napjára de órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület rendkívüli

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu)

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. április 25-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Intézményfenntartó Társulása 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. Száma: 3117-4/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Intézményfenntartó Társulása 2013. október 30-án /szerdán/ 18.05 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 11-18/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: 2009. június 18-án 17 óra 30 perckor kezdıdı rendkívüli, nyílt ülésérıl. Magyarpolány Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: Polt

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE 3. IKTATÓSZÁM: 2-5/2012. MELLÉKLET: DB TÁRGY: Javaslat egyes önkormányzati rendeltek módosítására és ére ELİTERJESZTİ: Vargha Tamás a

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Elıterjesztés sorszáma: 2. Melléklet: 2 db ELİTERJESZTÉS Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Tárgy: A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Bátaszék, Szabadság u. 4. 7140 Telefon: 74/491-958 Szám: 1001-21/2012./TT. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testületének,

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 584 / 2011. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom megyei területi kisebbségi önkormányzatokkal

Részletesebben

2010. október 13. JEGYZİKÖNYV. Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselı-testületének október 13-án megtartott alakuló ülésérıl

2010. október 13. JEGYZİKÖNYV. Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselı-testületének október 13-án megtartott alakuló ülésérıl Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselı-testülete Szám: 12/2010. Határozatok száma: 49-58 /2010. Rendeletek száma: 9 /2010. JEGYZİKÖNYV 2010. október 13-án megtartott alakuló ülésérıl Napirendi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 106-1/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyúl Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2010. február 09-én megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen

Részletesebben

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete Együttmőködési megállapodás mely létrejött egyrészrıl másrészrıl Sajószentpéter Városi Önkormányzat székhely: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. adószám: 15726085-2-05

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2008. (II.15) rendelet Ozora Község Önkormányzata 2008.évi költségvetésérıl

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2008. (II.15) rendelet Ozora Község Önkormányzata 2008.évi költségvetésérıl OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2008. (II.15) rendelet Ozora Község Önkormányzata 2008.évi költségvetésérıl Az Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. október 30-án 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. április 15-én megtartott ülésérıl az önkormányzat Kıtelek, Szabadság út 1. szám alatti tanácstermében. Jelen vannak:

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó Társulás Társulási Megállapodásának módosítása Melléklet:

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér Petıfi út 32. Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 9. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér Petıfi út 32. Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 9. sz. a 3045 Bér Petıfi út 32. Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 9. sz. JEGYZİKÖNYV Képviselı-testülete 2012.május 16-án megtartott rendkívüli sürgısséggel összehívott ülésérıl. Az ülés helye: Tanácskozó

Részletesebben

Határozati javaslat A napirendi pontok meghatározása 1. Döntés a Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó társulási megállapodásról; Előadó:

Határozati javaslat A napirendi pontok meghatározása 1. Döntés a Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó társulási megállapodásról; Előadó: Vámosszabadi Község Önkormányzat Jegyzőkönyv Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én (csütörtökön) 16.30 órakor tartott üléséről Az ülés helye: Vámosszabadi

Részletesebben

NEMESKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2/2011.(IV.13.) R E N D E L E T E

NEMESKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2/2011.(IV.13.) R E N D E L E T E NEMESKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2011.(IV.13.) R E N D E L E T E SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI 66/2013.(VIII.09.) határozat a Védőnői Szolgálatot Fenntartó Egészségügyi Társulás megszüntetése

HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI 66/2013.(VIII.09.) határozat a Védőnői Szolgálatot Fenntartó Egészségügyi Társulás megszüntetése A L S Ó N E M E S A P Á T I és N E ME S A P Á T I Községek ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2013. augusztus 9-ei együttes ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 151-2/2013/ANA. Tartalom:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Községi Önkormányzat RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-19/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült 2012. december 12-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében a röjtökmuzsaji és ebergıci

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Másolat Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2006. október 6-án megtartott ünnepélyes alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának

Részletesebben