2013 ÁPRILIS NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2013 ÁPRILIS NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE"

Átírás

1 2013 ÁPRILIS NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE Szen t Jakab (fiatalabb) Szent Ja kab ( fiatalabb)

2 ISTEN NAGY FIGYELMEZTETÉSE A MAI VILÁGNAK IGAZSÁG KÖNYVE 2013 április Maria Divine Mercy által kapott üzenetek Isten, az Atya: Én, a ti szeretett Atyátok leszögeztem végre a Nagyfigyelmeztetés napját. Egyedül csak Én ismerem ezt az idõpontot április 1. Drága leányom, az emberiség érdekében hozott áldozatok, melyeket Én, a ti szeretett Atyátok meghoztam, a végéhez közelednek. A gyermekeim iránt érzett tiszta szeretetemnek köszönhetõen, minden kísérletet megtettem annak érdekében, hogy megmentsem õket a bûn gonoszságától. Ezekben az idõkben, minden valláshoz és mindenféle fajhoz tartozó összes gyermekem megmentéséért folytatott végsõ csata most már az utolsó szakaszába érkezett. Ki fog közületek az Igazság mellett kiállni, minekután az már oly régóta adatik nektek? Ki fogja közületek Szent Szavamat elfogadni úgy, ahogyan az ma az Igazság Könyvében elétek van tárva? Azok közületek, akik ráripakodnak prófétámra, el lesznek hallgattatva, hogy így Gyermekeim képesek legyenek meghallani szeretett Fiam édes Hangját, mivel az biztonságos kikötõbe vonzza a lelkeket, hogy felkészítse õket a földi Új Paradicsomra. Felszólítom minden Gyermekemet az erõseket, a gyengéket, a sebezhetõket, a tudatlanokat és azokat, akik tele vannak büszkeséggel, akik azt hiszik, hogy ismerik a próféciák Igazságát, melyet az évszázadok során megígértem -, hogy válaszoljanak erre a Mennyei Királyságomból jövõ hívásra. Én, a ti szeretett Atyátok leszögeztem végre a Nagyfigyelmeztetés napját. Egyedül csak Én ismerem ennek a Nagy Napnak az idõpontját, amikor Fiam vissza fog térni, hogy igényt tartson arra a Királyságra, amelyet megígértem Neki. A Nagyfigyelmeztetés napja, mely nagy Ajándékként adatik nektek, kétfelé fogja osztani az emberiséget. Az egyik fele el fogja fogadni Fiam nagy Irgalmát. A másik fele elbújik majd és elszalad. Õk azt fogják hinni, hogy elég erejük lesz ahhoz, hogy ellenálljanak Isten azon beavatkozásának, amellyel meg akarja õket menteni. Amit pedig nem tudnak, hogy Én követni fogom õket egészen az Utolsó Napig, hogy megmentsem õket a végsõ rémülettõl, ahonnan többé már nincs visszatérés. Gyermekeim, ne féljetek Tõlem. Az irántatok való nagy Szeretetem miatt van az, hogy megengedtem a végsõ üldöztetést, amikor a gonosz olyan módon fogja magát megismertetni, mint még soha azelõtt. Minden Keresztény Egyház lelkileg földig lesz sújtva. Egyesek felszámolásra kerülnek. Mindenekelõtt a Katolikus Egyház fog a legtöbbet szenvedni, mivel annak most a központi magva lesz megfertõzve. Ez a betegség rosszindulatú lesz, de a Fiam által alapított Egyház túl fogja élni ezt a gonoszságot, még ha annak nagy része Rómán kívül fog is elhelyezkedni, mivel Péter Székét megszentségtelenítették. Álljatok fel mindnyájan, akik hûséget fogadtok Fiamnak. Maradjatok együtt és imádkozzatok, hogy a fertõzés ne falja fel azok lelkét, akik életüket Fiamnak adták. Ó, mennyire fogják õket kísérteni az új törvények, amelyekrõl azt fogják hinni, hogy a Mennyország írta elõ azokat Róma Széke által közvetítve. Milyen hevesen fog verni a szívük a szomorúságtól, amikor kitör a zûrzavar. Mennyire fognak sírni, amikor a felszentelt szolgákat százezrével fogják kiközösíteni az Egyházból. Csak ekkor fogják kinyújtani a kezüket és hívni Fiamat, hogy vezesse õket. Istenségem be fogja borítani a világot, és Fiam Királyságába gyûjti össze minden Gyermekemet. Nektek várnotok kell ezt a hívást, és hálás szívvel kell fogadnotok ezeket a nektek fegyverként adott Ajándékokat, amelyekre azért van szükségetek, hogy küzdjetek a gonoszság ellen, mely sötétbe fogja borítani a földet. A szelíd és alázatos szívûek, akik szeretnek Engem, az õ Atyjukat, és akik elfogadják egyszülött Fiam, Jézus Krisztus Istenségét, elsõként lesznek összegyûjtve. Azokat, akiknek neve az Élet Könyvében írva áll, meg fogják hívni, hogy a szentek mellet vezetõként uralkodjanak Izrael tizenkét törzsének soraiban. Aztán a langyos lelkûek is meg fognak világosodni közületek, és így a ti terhetek nehezebb lesz. A ti imáitoknak köszönhetõen lesz az, hogy a többiek, azok, akik elbújnak Elõlem, Védelmem hajlékába kerülnek. A fenevad, aki gyáván meglapul Elõttem, nem fogja egykönnyen megkaparintani az Én gyermekeim lelkét. Az Irgalmasság minden cselekedete, minden csoda és a Részemrõl történõ minden beavatkozás gyermekeim érdekében fog történni. Azok, akik Utamba és Gyermekeim útjába állnak, szörnyû büntetést fognak majd elszenvedni. Bár Én minden gyermekemet szeretem, mégsem fogok tétovázni, hogy megállítsam azokat közülük, akik ha megengedném nekik elvennék Királyságomat, amelyet a teljes családommal fogok betölteni. Óvakodjatok Haragomtól. Mert bár a Haragomat visszafogom és a Türelmem nagy, mégis nagy csapást fogok mérni a Földre, még akkor is, ha ennek következtében annak nagy része megsemmisül. Akárcsak egy betegség, amely felfalja az emberi Testet, éppen úgy az embernek testvére ellen irányuló gonosz cselekedetei is elpusztítják majd az egészséges sejteket. Ha ez a betegség nem lesz megállítva, és ha a beteg testrész nem lesz kivágva és eldobva, akkor

3 nem tudom a testet újra egészségessé tenni. Egyedül csak Fiam Földi Egyházának egészséges Teste jöhet majd az Én földi Új Királyságom kapuihoz. Azok, akik távol tartották magukat attól a kísértéstõl, hogy elutasítsák Fiamat, könnyebben méltóknak fognak találtatni arra, hogy egy Testként egyesüljenek Fiammal. Õk örök életet fognak kapni, és fájdalom nem lesz többé. Szeretett Atyátok, A Legmagasságosabb Isten Több mint hét milliárdot szeretnék végül haza vinni Isten gyermekeibõl Örök Paradicsomukba április 2. Drága szeretett leányom, a nyomás, amelyet Követõimre gyakorolnak, hogy elutasítsák ezeket a Szent Üzeneteket, növekedni fog. Sok félrevezetett Követõm fogja elutasítani Üzeneteim elfogadását. Egyértelmû, hogy jó szándékukban a végsõkig el fognak menni, hogy elfordítsák Tõlem az embereket azon meggyõzõdésükben, hogy õk Egyházam fölött õrködnek. Én vagyok az Egyház, és amíg Szent Szolgáim védelmezik Tanításaimat, Tanaimat, Szentségeimet és a Szent Eukarisztiát, addig mi Egyek vagyunk. Azok, beleértve Egyházam vezetõit is, akik megváltoztatják ezeket a Törvényeket, többé nem részei Egyházamnak. Ezek a változtatások még nem lettek bemutatva, de amikor ezek megmutatkoznak, nagy lesz az aggodalom. Nektek mondom, akiknek kétségeik vannak: kérlek, ne utasítsatok el Engem. Miközben ti a magatok módján megöleltek Engem, szintén könnyeket csaltok a Szemeimben. Ti most nem láthattok Engem, de hamarosan érezni fogjátok Isteni Jelenlétemet. Felszólítalak mindnyájatokat, hogy már most készüljetek fel a nagy és csodálatos jövõre, amelyet számotokra készítettem. A Mennyország örvend, amint a Szentlélek hamarosan leereszkedik, és szeretettel és felismeréssel áthatol a szíveteken. Oly sok lélek fog megmenekülni, annyira nagy az Én Szeretetem. Én sohasem fogom feladni. Ti szenvedni fogtok az Én Nevemért, de mindez feledésbe merül majd, amikor már Új Királyságom Kapuinál vagytok. Ti mindnyájan egy családot fogtok alkotni. Azokról beszélek, akik elvesztek Számomra, de minden szándékom az, hogy Irgalmam minél több emberre kiterjesszem. Jöjjetek Hozzám, és engedjétek, hogy feltétel nélküli Szeretetem nagyságát és a mindnyájatok iránti Könyörületemet biztosítsam számotokra. Azok, akik elutasítanak és bizonyos esetekben gyûlölnek Engem, Karjaimmal lesznek átkarolva, miközben Én megnyugtatom szívüket és megvilágosítom a lelküket. Én leszek az õ egyetlen reményük, amikor végre ráeszmélnek arra, hogy a sötét ösvény, amelyet választottak, semmi mást nem kínál számukra, mint boldogtalanságot és félelmet. Én ki fogom árasztani Istenségem Sugarait mely tele van Irgalmassággal az egész világra, és hamarosan megtisztítom az egész emberiséget, hogy ezáltal az Királyságomba gyorsan bebocsátást nyerjen. Az Én idõm szinte elérkezett, miközben arra a napra várok, amikor Atyám átadja Nekem Királyságom kulcsait. Amint a végsõ Szövetség lezárult, több mint hét milliárdot szeretnék végül haza vinni Isten gyermekeibõl, Örök Paradicsomukba. Ez a nektek megígért végsõ örökségetek. Ne utasítsátok azt vissza, mert a szomorúság, amit ezáltal magatokra vontok, félelmetes lesz; és ha mégis hátat fordítanátok Nekem, eljön az idõ, amikor már semmit sem tehetek megmentésetekért. Az utolsó napon ismét el fogok jönni. De azt megelõzõen nem fogok a Földön járni április 3. Drága szeretett leányom, Hangom Ereje mindössze két év alatt oly sok nemzetet ért el ezeken az Üzeneteken keresztül, hogy most lelkek milliói fognak segíteni testvéreik lelkének megmentésében. Isten Szava, mely e Mennyei Híváson keresztül lobban lángra, terjedni fog fiaitok, lányaitok és testvéreitek által az egész világon. E Küldetés sebessége, mely viharszerûen hódította meg a világot, a Szentlélek Ereje által van táplálva. Oly sok nyelven, oly sok nemzet, oly sok lélek ragadta meg Irgalmam Kezét és követ Engem, amint Én az Örök Életre vezetem õket. Atyám a végidõkre megígérte az Igazság Könyvét a világnak. Õ az Ígéretét mindig teljesíti. Senki sem ismerheti az Igazság Könyvének tartalmát, mert arról nektek eddig nem kellett tudnotok. Ennek tartalma csak Dániel prófétának volt megadva, de Atyámtól õ azt az utasítást kapta, hogy ne hozza nyilvánosságra annak titkait. Most, leányom, neked, mint a végidõk prófétájának megadatott ennek tartalma, és Isten Szava által sok gyümölcsöt fog teremni. Az Igazság Könyve azért adatik a világnak, hogy megmentse az emberi nemet a biztos haláltól. Ez egy életmentõ Ajándék a lélek számára. Rendkívüli kegyelmeket hoz magával. Az Igazságot hozza nektek, nem csupán azért, hogy Tanításaimra emlékeztessen benneteket, hanem hogy felkészítsen benneteket az

4 Egyházam elleni támadásra, mely a lelkek pusztulását fogja eredményezni. Az Igazság Könyve, szeretett Követõim, Atyám Tervét is fel fogja tárni számotokra, hogy segítsen nektek a megfelelõ elõkészületeket megtenni, melyekre szükség van, hogy beléphessetek az Új és Dicsõséges földi Paradicsomba. Az Igazság Könyve nélkül, ti, szeretett Tanítványaim olyanok lennétek, mint a vágóhídra vezetett bárányok, mert tudnotok kell, hogy az Istenbe vetett hiteteket kétségbe fogják vonni és minden erõfeszítést meg fognak tenni annak érdekében, hogy eltöröljék minden nyomomat, Jézus Krisztusét, a Föld színérõl. Amikor az emberek Isten Igazságára éheznek, vigaszt keresvén, egy másik irányba fognak fordulni. Nincs egyetlen ember a földön, aki képes lenne a túlélésre a nélkül, hogy ne hinne valamiben, ami az életet ígéri. Sajnos sokan a hamis tanok után rohangálnak, melyek gyengeségükre irányulnak. Az önszeretet azt jelenti, hogy a vallások, és az úgynevezett szellemileg megvilágosodott szekták az emberi szív kapzsiságára irányulnak. Az önelégültség nem az Istenhez vagy az Igazsághoz vezet. Aztán azok a szegény lelkek, akik nem hisznek semmilyen földi élet utáni életben, lelki nyomorúságban tengõdnek, remény nélkül a szívükben. A Szentlélek Ereje, Hangom mennydörgése s a csodák melyeket tenni fogok, lesznek ezen Üzenetek hitelességének bizonyítékai, melyek lelkek millióit fogják megnyerni. Jelenlétem beborítja a Földet és ez sok gyûlöletet váltott ki, mivel a Sátán mérgezi Követõim elméjét. Jelenlétem ott van a világ Tabernákulumaiban, Egyházaimban és minden kiválasztott látnok szavaiban. De ezekben, az emberiség számára adott utolsó Üzeneteimben, Jelenlétem világméretû megtéréshez fog vezetni. Sohasem szabad elfelejtenetek Ígéretemet. Az utolsó napon újra el fogok jönni. De azt megelõzõen nem fogok a Földön járni. A figyelmeztetésem számotokra az, hogy hallgassatok a próféciákra. Bárki, aki azt állítja, hogy Én lennék, vagy bárki, aki azt mondja, hogy Jézus emberi testben jár a Földön, az egy hazug. Az Én idõm akkor jön el, amikor leereszkedem a Mennybõl pontosan úgy, ahogyan földi életem utolsó napján felmentem a Mennybe. Csak az Élõ Isten Pecsétjével rendelkezõk fognak a lelkek népírtásának e formájától megmenekülni április 4. Drága szeretett leányom, neked nem kell azokra hallgatnod, akik megkérdõjelezik, kifogásolják és gúnyosan lemosolyogják Üzeneteimet. Nincs szükség Legszentebb Szavam megvédésére. Az Én Szavam végleges és egyetlen embernek sincs joga azt megkérdõjelezni. Ti vagy elfogadtok Engem, vagy nem. Amíg a Keresztények egymás között harcolnak ezen Üzenetek miatt, amelyek már oly régóta meg voltak jövendölve, addig ellenségként kezelik egymást. Ti nem lehettek ellenségei testvéreiteknek, miközben Tanítványaimnak hívjátok magatokat. Miközben ti azzal vagytok elfoglalva, hogy egymásra kiabáljatok, a nagy ellenség, a Sátán seregei a leggonoszabb kegyetlenségeket tervezik, amilyeneket az emberiség Ádám és Éva megteremtése óta még soha nem látott. A háborúk, amelyekrõl beszéltem elkezdõdnek, és a terv az, hogy eltöröljék majd a lakosságot. Lehet, azt gondoljátok, hogy ezeket a háborúkat csak egy-két nemzet között fogják vívni, de ezt gondolni tévedés lenne. A fegyverek csak egyetlen forrásból fognak származni. Isten szegény gyermekei, milyen keveset tudtok azokról a szörnyû tettekrõl, amelyeket a legmagasabb szinten levõ Szabadkõmûves szekták forraltak ki Isten gyermekei ellen. Gonoszságukat el sem tudnátok képzelni, de ismerjétek fel ezeket a jeleket: amikor a bankok elveszik a szabadságotokat, otthonaitokat és azon képességeteket, hogy táplálni tudjátok családjaitokat, ez csak egy része lesz az emberiség ellen irányuló tervüknek. Rabszolgákká váltok, de azoknak, akik hûséget tanúsítanak Irántam és Tanításaim iránt, sohasem szabad Irgalmamat elfelejteniük. Meglehet, hogy ezek a kinyilatkoztatások félelemkeltõek, de mégis Igazak. Miközben felkészültök ezekre az Isten Teremtése elleni cselekedetekre, imáitok által segíteni fogtok sok szenvedés enyhítésében, melyeket ezek a gonosz szekták fognak okozni nektek. Bár imáitok enyhíteni fogják az ilyen rémtettek hatását, azok mégis ha szeretettel a szívetekben átadjátok Nekem arra fognak szolgálni, hogy megmentsék azokat, akik az ilyen szörnyû tettekben vétkesek. És bár ezek a félrevezetett és hideg lelkek továbbra is dacolni fognak Velem, megpróbálván kiirtani a világ népességét, Én megpróbálom majd megvilágosítani a szívüket, hogy elszakadjanak a Sátán e szörnyû kötelékétõl. Sokan vannak, akiket teljesen megszállt a Sátán, és egyesek számára kevés a remény. Csak az Irgalmasságom által adott csoda egyesítve azok szenvedésével, akik mint ajándékot ajánlják fel azt Nekem mentheti meg õket. Azok közületek, akik kegyetlen elutasításuk által átkoznak Engem, könyörögni fognak Irgalmamért, amikor ezek az események bekövetkeznek. Amikor arra kényszerítenek benneteket, hogy szenvedjetek és fogadjátok el a fenevad bélyegét, vagy meghaljatok, akkor sikítani fogtok Utánam. Akkor tolongani fogtok, hogy megtaláljátok az Élõ Isten Pecsétjét, amelyet ezekben az Üzenetekben Atyámon keresztül adok nektek de akkor már túl késõ lesz számotokra. Csak azok lesznek védelem alatt, akik elfogadják a Pecsétet, otthonaikban tartják, vagy maguknál hordják azt. Csak az Élõ Isten Pecsétjével rendelkezõk fognak a lelkek népirtásának e formájától megmenekülni. Egy percig se kételkedjetek Üzeneteimben, melyeket most nektek adok. Fogadjátok el Isteni beavatkozásomat, mert csupán csak megmenteni akarlak benneteket. A lelkekért folytatott harc olyan méreteket öltött, hogy ha nem avatkoznék

5 be prófétáimon keresztül, sokan közületek a fenevad és annak összes követõje oldalára állnának, akik báránybõrbe bújt farkasokként jelennének meg elõtettek. A Sátán rendkívül ravasz, és sohasem tálalná úgy fel cselekedeteit, mint amilyenek azok valójában. Nem, ehelyett úgy mutatja be azokat, mintha jók lennének, bátorításként és teljesen a ti érdekeitekben. Ez a csapda, amelyet õ felállított. Így csalogatja a jó szándékú, ártatlan lelkeket a barlangjába. Az a mód, ahogyan a Sátán fel fogja majd fedni önmagát ezeken a szegény lelkeken keresztül, akiket irányít, hogy meggyõzze õket, a gõg bûnén keresztül fog megmutatkozni. A bûn a maga leggonoszabb formájában a magasabb pozíciókban lévõk között lesz látható, akik másokat tönkre fognak tenni önzõ nyereségvágyuk miatt. A skála alján a kevélység bûnét lehet majd köztetek látni, amikor az Én Nevemben mások fölött ítélkeztek, csúnyán beszéltek róluk, és megpróbáljátok tönkre tenni személyiségüket, valamint kárt okoztok hírnevükben. Azért mondom el ezeket a szomorú tényeket, hogy tudjalak felkészíteni benneteket felfegyverezve Szeretetem Védelmével, hogy még azokat is meg tudjam menteni, akik végig vonulnak a Földön, hogy felfalják azt. Egyikõtök sem kaphat felhatalmazást arra, hogy másokat az Én Nevemben elítéljen, mert ez nem lehetséges április 5. Drága szeretett leányom, a Nekem tett engedelmességi fogadalmad értelmében, neked sohasem szabad megvédened Üzeneteimet. Ahhoz sincs jogod, hogy az Én Nevemben kifogásolj vagy kritizálj más látnokokat, vagy önjelölt prófétákat, legyenek azok bár igazak, vagy hamisak. Azoknak, akik azt állítják, hogy az Én Nevemben beszélnek, és akik elítélik ezeket a világnak adott Üzeneteket, tudniuk kell a következõket: Nektek nincs engedélyetek arra még ha kérnétek sem -, hogy nyilvánosan bárkit is elítéljetek, aki azt állítja magáról, hogy egy kiválasztott lélek. Amikor azt állítjátok, hogy ezek az Üzenetek hamisak, akkor azt mondjátok, hogy ezek hazugságok. A hazugságok csak a Sátántól jöhetnek. Ezek a világnak adott Szent Üzeneteim figyelmeztetnek benneteket azokra a szörnyû hazugságokra, amelyekkel a Sátán Isten minden gyermekének a lelkét eteti. Mennyire becsaptak benneteket azzal, hogy rászedtek titeket, hogy utasítsatok el Engem, szeretett at, Aki szomorúságomban, keserû könnyeket sírok a miatt, ahogyan elutasíttok Engem. Azok, akik azt mondják, hogy bárki írhatná ezeket a Mennyei Üzeneteket, megbántanak Engem. Hogyan tudhatná egy ember leírni Ajkam Szavait, amikor azok tõlem jönnek? Azt hiszitek, hogy az ilyen Szent Szavakat a halandó ember keze létre tudná hozni? Azt hiszitek, hogy bármely a bûn foltjával tarkított ember létre tudná hozni Szent Szavamat Mennyei Királyságom beavatkozása nélkül? Ha igen, akkor ti elhiszitek, hogy az ember képes ilyen módon a megtérés útját kovácsolni. Az ember semmi Isten nélkül. Ti nem vagytok méltók arra, hogy hitelt érdemlõen beszéljetek, amikor Isten Szavát hirdetitek. Ha Isten Szavát a saját ajkaitokkal Irányításom nélkül hirdetitek, akkor ti súlyos tévedéssel vétkeztek. Leányom, emlékeztetnem kell téged és minden választott lelket, hogy egyikõtök sem kaphat felhatalmazást arra, hogy másokat az Én Nevemben elítéljen, mert ez nem lehetséges. Most felszólítok minden Általam kiválasztott lelket: Emlékezzetek a nektek tett azon Ígéretemre, hogy újra eljövök. Most tudnotok kell, hogy mindnyájatoknak adatott egy Küldetés éspedig az, hogy felkészítsétek az emberek szívét Második Eljövetelemre. Most azt is tudnotok kell, hogy ez a Szentháromság által megszabott legutolsó küldetés. Senki sem kapott felhatalmazást közületek arra, hogy elítélje ezt a Küldetést, vagy bármely más Küldetést. Ha ezt teszitek, akkor félre doblak Magamtól benneteket. Ó, mennyire Belém hasítanak a választott lelkek bûnei, sokkal mélyebben, mint bárki másé. A Hozzám legközelebb állók, akik elárulnak engem, sértenek a legjobban. Amikor õk ellenem szegülnek, akkor szörnyû megosztottságot okoznak és megakadályozzák a lelkeket abban, hogy kövessék az örök üdvösség útját. Isten Anyja: Te azért vagy küldve, hogy elõkészítsd az utat az Õ Második eljövetelére április 6. Gyermekem, függetlenül attól, hogy milyen magányos vagy, és mennyire nehéz ez a Küldetés számodra, neked azt továbbra is folytatnod kell, és engedelmeskedned kell Fiamnak. Tiszteletben kell tartanod minden hozzád intézett kérést. Válaszolnod kell minden tõled elvárt feladatra, még akkor is, ha ez azt jelentené, hogy mások haragját magadra vonod. Isten minden egyes látnoka, akiknek (eddig) megjelentem, azok kezei által szenvedett, akik kegyetlenül elutasították õket. Bár sokan közülük végül is hittek, gyermekem, mégis te fogsz a legtöbbet szenvedni, mert Isten egy prófétája vagy. Isten prófétái mindig is gyûlöletet keltettek az Õ gyermekei körében, mert a Sátán rettenetesen megkorbácsolja azokat, akik Isten Szavát szólják. Mint a végidõk prófétája, a te ellenségeid nemcsak azokból fognak állni, akik elutasítják vagy gyûlölik Fiamat, hanem azokból is, akik szeretik Õt. A te ellenségeid számosabbak lesznek minden eddigi próféta ellenségeinél. Ezért van az,

6 hogy neked minden pillanatban engedelmeskedned kell Fiamnak és gyorsan válaszolnod Neki; mert Õ azért teszi ezeket a dolgokat és kéri, hogy kövesd utasításait, hogy biztonságban tartson téged. Te azért vagy küldve, hogy elõkészítsd az utat a Második Eljövetelre és ehhez a felelõsséghez sok szomorúság társul. Amíg a hazugságok, a gyûlölet és ezekkel az Üzenetekkel való heves szembe helyezkedés folytatódnak, neked vigasztalnod kell magad, mert e nélkül a Küldetés nélkül sokkal több olyan lélek lenne, aki nem fogadná el Fiam Irgalmasságát. Imádkozz minden egyes személyért, aki sértéseket vág hozzád, mert ha imádkozol értük, akkor Fiam megvilágosítja õket, és hamarosan megnyílnak szemeik az Igazságra. Én, a te szeretett Édesanyád, beborítalak téged legszentebb Palástommal, és minden egyes alkalommal eltaposom a Sátán fejét, amikor bántani próbál téged. Így tehát most menj békével, gyermekem. Bízz mindenkor Bennem, az Üdvösség Anyjában, mivel Én õrködöm e különleges Küldetés fölött. Bízz Fiamban, mert Õ tudja, mit tesz. Adj át mindent az Õ Szent Kezeibe. Szeretett Édesanyád. Isten Anyja. Az Üdvösség Anyja Az üstökös megjelenésének idõpontja, amelyrõl már beszéltem, közel van, amikor az emberek azt fogják hinni, hogy két Nap van április 6. Drága szeretett leányom, a csillagok hamarosan meg fognak változni és az üstökös megjelenésének idõpontja, amelyrõl már beszéltem, közel van, amikor az emberek azt fogják hinni, hogy két Nap létezik. Az emberiség hamarosan látni fog egy csodálatos látványt, és mennydörgésnek hangja lesz hallható, mely úgy fog tûnni, hogy a két Nap összeütközik. Irgalmasságom Sugarai minden lélekre ki fognak áradni, beleértve azokat is, akiknek annyira sötét a lelkük, hogy e fénytõl meg fognak vakulni. Amikor a mennydörgés hangja hallható lesz, egy csendes nyugalom ereszkedik majd a Földre, és a csend fülsüketítõ lesz. Egy hang sem lesz hallható, csak az Én Hangom csengése fog bevésõdni majd a szerencsétlenek lelkébe. Olyan leszek, mint a napnak egy sugara, amely minden egyes hibát, bûnt és minden kétségbeesett kiáltást tisztán láthatóvá tesz majd a bûnösök szemében. Jajveszékelés lesz, és az emberek a szomorúság mély érzését fogják a szívükben érezni, amint szembesülni fognak a lelkük állapotával. Tizenöt percig minden elcsendesedik, és aztán az élet menete olyan lesz, mint korábban, mintha ez a csoda meg sem történt volna. Azoknak, akiknek lelkét az Igazság megérintette, az élete nem lehet és nem is lesz többé ugyanolyan, mint annak elõtte volt. Õk majd követni fognak Engem, az Én Tanításaimat, és milliárdokat fognak megtéríteni. Üzeneteim a napi táplálékukká fognak válni a Szent Eukarisztiával együtt, és nem lesz szükségük semmi többre. Olyan erõsek lesznek, hogy semmi sem állja majd útjukat, semmi sem félemlíti vagy fékezi meg õket, amint maradék Hadseregemben az Új Paradicsomom felé menetelnek. A többieknek azt fogják mondani, hogy a Nagyfigyelmeztetést a Föld atmoszférájában történõ zavar idézte elõ, és azt majd könnyen megmagyarázzák. De ez (a magyarázat) egy hazugság lesz, mivel õk nem akarják Isten Létezését elismerni. Mert ha azt megtennék, akkor nem lennének képesek azon tervük véghezvitelére, hogy megtévesszék a világot az Antikrisztus üres ígéreteinek elfogadtatásával. Amikor ilyen nagymértékben tanúi vagytok Isten csodáinak, akkor tudnotok kell, hogy az a Tervem, hogy az emberiséget az üdvösség birodalmába vigyem, a végsõ szakaszába érkezett. Menjetek hûséges követõim, és bízzatok mindig azon Ígéretemben, amelyet minden lélek megmentése érdekében tettem. Nagy az Én Irgalmam, Hatalmam pedig mindenható. Azt fogják mondani, hogy ez az új templom egy olyan egyház, mely mindenkit egyesít, mert Isten minden gyermekét szereti április 7. Drága szeretett leányom, Isten minden egyes Egyháza a Földön, amelyek tisztelnek Engem, az Emberfiát, és azok, akik kifejezik Mennyei Atyám iránti hûségüket, hamarosan meg fognak oszlani. Egyes Egyházakon belül sokan fellázadnak majd, és nagy megosztottságok kerülnek felszínre, s mivel egyre jobban félrevezetik õket a saját soraikon belül, megpróbálnak olyan törvényeket bevezetni, amelyek elnézik a bûnt. Azoknak, akik erkölcsi kötelezettséget éreznek, mert szeretik és ismerik Isten Szent Szavát, szemrehányást fognak tenni, és azzal fogják õket vádolni, hogy kegyetlenek és szívtelenek. Az õ bûnük az lesz, hogy ellenszegülnek a bûnös törvényeknek, amelyeket azért fognak bevezetni, mert az Egyházakat az üldöztetés során az Antikrisztus fel fogja oszlatni. Amikor ezek megoszlanak és szilánkokra hullnak, akkor az alapjaik majd

7 meginognak. Többé már nem lesznek képesek határozottan kiállni a gonoszsággal és az igazságtalansággal szemben. Ekkor sok megrémült lélek számára, akik nagyon össze fognak zavarodni, megérik az idõ arra, hogy szemtanúi legyenek Isten egy alternatív templomának. Azt fogják mondani, hogy ez az új templom egy olyan egyház, mely mindenkit egyesít, mert Isten minden gyermekét szereti. És mivel Isten minden gyermekét szereti, ezért egyesíteni szeretné õket; és hogy nekik át kell ölelniük egymást függetlenül hittõl, vallástól, bõrszíntõl, fajtól és törvényeiktõl. Azt fogják mondani, hogy így mindnyájan egységessé válnának Isten Színe elõtt, és felkérik mindnyájukat, hogy küldjenek képviselõket az új templomba, amely Rómában lesz megtalálható. Továbbá azt fogják mondani, hogy ez lesz majd az Új Jeruzsálem, amely a Bibliában meg van jövendölve, és amelyet Isten választott vezetõje védelmez a hamis próféta. Oly sokan fognak bedõlni ennek a nagy hazugságnak, mely a János Evangélistának adott Isten Szent Szavának a megcsúfolása. Minden Szót, amelyek ennek a János prófétának adattak a végidõkre, megragadnak, átalakítanak és kiforgatnak, hogy megfeleljen az Antikrisztus napirendjének. Azokat, akik nem hajlandók elfogadni ezt az új, úgynevezett befogadó egyházat, nem fogják Kereszténynek tekinteni. Õket durván bántalmazni fogják és bolondoknak tekintik majd. Ha a Szentlélek nem vezetné õket, be lennének szippantva a hamis és trágár templomba, ami elrejti azt a ronda igazságot, amely felszíne alatt húzódik meg. Az Antikrisztus most azon munkálkodik, hogy elõkészítse fellépését a világ színpadára, és õ lesz az, aki nemcsak uralkodni fog ezek fölött az egyházak fölött, de elhitetve azt, hogy õ különleges isteni ajándékokkal rendelkezik, becsapja majd az embereket. A humanitárius ügyek iránti nagy szolgálataiért fogják tisztelni. Õ, az Antikrisztus, nemzetközi kitüntetéseket fog kapni karitatív munkájáért. És aztán azt fogják mondani, hogy õ egy szent ember karizmájával rendelkezik. Nem sokkal késõbb csodákat fognak neki tulajdonítani, míg végül azt fogja mondani, hogy õ egy Isten küldetésében járó próféta. Sokan be fognak dõlni ennek a szörnyû megtévesztésnek, mert a világ egyházai támogatni fogják õt, a hamis prófétától pedig megkapja a jóváhagyás pecsétjét. Végül a világ azt fogja hinni, hogy õ Én vagyok, Jézus Krisztus. Szavaim süket fülekre fognak találni, mivel az õ jelenléte felfalja majd az egész emberiséget, kinek tapsa el fogja hallgattatni azokat, akik Isten Igaz Szavát hirdetik. De Nagy Irgalmasságomnak köszönhetõen, Atyám Kezével együtt közbe fogok lépni az út minden jelentõs lépésénél. Üzeneteim a legutolsó napig sem fognak véget érni. Az Én Hangom sohasem fog meghalni. Isten azon gyermekei sem fognak meghalni soha, akik hûségesek maradnak Szent Szavához. Oly sok jó és szent pap van, akik összefogtak, hogy szétszedjék ezeket az üzeneteket április 9. Drága szeretett leányom, oly sok jó és szent pap van, akik összefogtak, hogy szétszedjék ezeket az Üzeneteket, de ahhoz nekik sem tudásuk sem pedig képesítésük nincsen, hogy ezt megtegyék. Az õ útjuk az, hogy szolgálják Istent. Õk nem engedhetik meg maguknak, hogy ilyen módon megfertõzõdjenek, mert ez által veszélyt jelentenek azon lelkek számára, akik felismerik a Hangomat ezekben az Üzenetekben. Miközben a New Age szellemi gyakorlataival kérkednek, sok pap úgy véli, hogy a lelkiélettel kapcsolatos tudása azt jelenti, hogy meg van a tehetsége Isten igaz prófétáinak a felismeréséhez. Annyira eltávolodtak Tõlem, hogy képtelenek felismerni Szent Szavamat. Én azért nem adtam nekik ilyen kegyelmeket, mert a büszkeség az útjukban áll. Nektek, felszentelt Szolgáim, akik közületek azt forraljátok Isten szolgálatában álló szent hivatalotok jelvényét fondorlatos módon eszközként felhasználva -, hogy eltávolítsátok Szavamtól egyházközösségetek híveit, tudnotok kell, hogy meg lesztek büntetve. Ti nem ismertek igazán Engem. Nem vagytok hûségesek Hozzám. Ti tudatlanok vagytok a lelkiélet ismereteiben, és nektek nincs jogotok másokat nyilvánosan megalázni, másokból gúnyt ûzni, vagy bárkit is lenézni az Én nevemben. Kivétel nélkül mindnyájan választ kell adnotok majd nekem. Meg foglak büntetni benneteket, ugyan nem a hitetlenségetek miatt, hanem a büszkeség bûne miatt, mely elhiteti veletek, hogy többet tudtok már a lelki dolgokról, mint Én, Jézus Krisztus, a Ti Mesteretek. Mennyire megsebeztek Engem. Mennyi csalódást okoztok Nekem, mert a ti árulásotok megsértette a Küldetésemet, mely az utolsó a maga nemében. Mert felelõsséget kell vállalnotok majd minden egyes bûnös lelkéért, akiket eltávolíttok Tõlem. És aztán, amikor az Igazságot tudatni fogják veletek, nehéz szívvel kell majd válaszolnotok ezekre a kérdésekre: Miért utasítottátok el Kelyhemet, amikor szeretettel és bizalommal adatott meg az Igazság számotokra, és amikor tudtátok a szívetekben, hogy ez Tõlem volt? Miért próbálkoztok akkor azzal, hogy megsemmisítsétek ezeket az Üzeneteket? Van fogalmatok arról, hogy mennyire komoly és szent fogadalmat tettetek az Én Nevemben? Nektek most vissza kell vonulnotok és olvasnotok kell imáimat, a Keresztes Imahadjárat imáit. Ha ezt megteszitek, akkor Én áldásomat adom rátok és a tisztánlátás erejét adom nektek. De csak az alázatos szívûek jöhetnek Hozzám. Vonuljatok vissza. Aztán gyertek Hozzám kiüresedve (meztelenül). Hagyjátok magatok mögött elfogult véleményeiteket, irigységbõl fakadó nézeteiteket és azon értékeléseteket ezekkel az Üzenetekkel kapcsolatban, miszerint ezek szóbeszéden, fecsegésen és homályos célozgatásokon alapulnának. Amikor eljön az a nap, Én, újra megkeresztellek benneteket, és ti ismét tiszták lesztek. A lelketek olyanná válik majd, mint a kis gyermekeké, és kínzó

8 éhséggel fogtok Jelenlétem után vágyni. Várom a válaszotokat. Én a teljes Szeretet vagyok. Én a teljes Könyörületesség vagyok. Jöjjetek Hozzám. Én vagyok minden, amire szükségetek van. Isten, az Atya: Ima az Új Paradicsom kulcsának elnyeréséért április 10. Szeretett leányom, ahogyan a Szentlélek Lángja beborítja azokat az alázatos lelkeket, akik olvassák ezeket az Üzeneteket, úgy fog terjedni világszerte a megtérés is. Isten Szent Szava olyan, mint egy erõs széllökés, amely a tökéletesség gyümölcseit hozza magával és mindazoknak a lelkeknek, akiket felébreszt. Azokból az elsõ elültetett magvakból rengeteg gyümölcs termett, amely kiterjed minden nemzetre, beleértve a kommunista rendszer alatt lévõket is. Leányom, mivel Szent Szavam minden vallású (egyén) elméjét és lelkét megragadja, kardhoz hasonlóan fogja átszelni azokat a nemzeteket, amelyek hátat fordítottak Nekem, szeretett Atyátoknak. Tehát, amikor növekszik a gyûlölet veled szemben akkor tudnod kell, hogy a lelkek megmentésére adott Szent Szavam sikerrel jár. Te, hírnököm, csak egy eszköz vagy. Ez a Küldetés nem rólad szól. Ez nem a te lelked megvilágításáról szól, mert nem ez a célom, még ha az kedves is a Számomra. Neked, leányom, mint az utolsó hírnöknek, csak közvetítened kell a világ felé a neked adott Üzeneteket, hogy az emberiség javát szolgálja. A te véleményednek és a mások számára adott tanácsodnak nincs jelentõsége, és jogod sincs arra, hogy másokkal megossz ilyen véleményeket. Amikor Isten Hangja megérinti az emberek szívét, akkor az sokak lelkében megsokszorozódik. Az Én Jóságom az mint az egész emberiséget szeretõ Atyáé, mely az ilyen nagy áldásokat lehetõvé teszi. Amint az meg volt jövendölve, nagy csodáknak lesznek szemtanúi azok, akik ezen a Küldetésen keresztül a Szentlélek Ajándékában részesültek. Megáldom mindazokat, akik szétszórják és terjesztik Üzeneteimet, mert erõfeszítéseik úgy gyümölcsöztetik Szavamat, akár a köd, mely beborítja a Földet. Azoknak, akik a Megtérés Ajándékára vártak a Hozzám tartozó szegény, üres lelkek most a következõket mondom: Én, a ti szeretõ Atyátok megígérem nektek, hogy amikor ezt az imát mondjátok, át foglak ölelni benneteket és megnyitom a szíveteket. Isten, az Atya: Ima az Új Paradicsom Kulcsának elnyeréséért Drága Atyám, én a te elveszett gyermeked vagyok, aki oly összezavarodott és vak, hogy semmi vagyok a Te Segítséged és Szereteted nélkül. Ments meg Engem Fiad, Jézus Krisztus Szeretete által és add nekem földi Új Paradicsomod Kulcsát. Ámen. Gyermekek, meg foglak áldani és védelmezlek foglak benneteket. Ti az Enyéim vagytok mindannyian. Miközben vágyódom utánatok és sírok közületek azokért, akik gyûlölnek Engem, Mindenható hatalmamat fogom felhasználni, hogy megnyissam megkeményedett szíveteket, hogy rátok tudjam hagyni azt az örökséget, amelyet Szeretettel Teremtettem. Azáltal, hogy feltárom elõttetek az eljövendõ eseményeket, beavatkozásom segíteni fog nektek megérteni azt, hogy mennyire szeretlek benneteket. Amikor ezek az események a szemeitek elõtt kibontakoznak, Én várni fogom, hogy Hozzám gyertek szeretettel és bizalommal a lelketekben. Szeretett Atyátok, A Legmagasságosabb Isten Minden lélekért, akiket Irgalmasságomnak szenteltek, százzal többet fogok megmenteni április 11. Drága szeretett leányom, neked haladnod kell elõre, és azokra a szegény lelkekre kell összpontosítanod, akik egyáltalán nem hisznek Istenben. Azokra utalok, akiknek még sohasem adatott meg az Isten, Teremtõjük létezésének az Igazsága. Emberek milliárdjai nem ismerik a Szentháromságot, mert el volt rejtve elõlük. Ezek azok a lelkek, akiket nagy Irgalmasságomban fogok részesíteni, és akiknek fel kell hívni a figyelmét a világnak adott eme Üzeneteimre. A többi lélek, akik aggodalmat okoznak Nekem, és nem hajlandók elfogadni az örök élet Igazságát, a langyos lelkûek. Sok ember, aki bizonytalan a megteremtésükkel vagy az Isten létezésével kapcsolatosan, hamarosan meg lesz mutatva az Igazság. Ismét megmutatom nekik nagy Irgalmasságomat, Szeretetem megérinti majd a lelküket, és megmenekülnek. De aztán ott vannak azok, akik továbbra is ellen fognak állni Beavatkozásomnak. Õk harcolni fognak minden olyan

9 próbálkozás ellen, mely számukra az Igazságot adja, Irgalmam bizonyítékát pedig az Arcomba fogják dobni. Én újból be fogok avatkozni, és továbbra is harcolni fogok a lelkükért. Végül ott vannak azok is, akik mindent tudnak Rólam, és azt a tényt, hogy Én vagyok a Messiás. Sem csoda, sem pedig a szeretet cselekedetei nem fogják õket Hozzám vonzani, mert õk a Sátánnak engedték át magukat. Ezeket a lelkeket a fenevad fogja felfalni, és õ nem fogja õket szabadon engedni, mert nem a Megváltójukat látják bennem. Õk még mindig nem ismerik az igazságot a fenevad tervérõl. Annak érdekében, hogy megmentsem õket, nektek, szeretett Követõim, hûségeteket kell ajándékoznotok Nekem, felajánlván õket imáitokban és mindannyiszor, amikor a Szent Eukarisztiát magatokhoz veszitek. Minden nap ajánljátok fel õket Nekem, és Én minden lélekért, akiket Irgalmasságomnak szenteltek, százzal többet fogok megmenteni. Tegyétek meg ezt minden nap. Minden hónap végén teljes lesz a ti örömötök, mert tudni fogjátok, hogy sok ilyen lelket adtatok a Nagy Irgalmasságnak. Ez csupán egy újabb Ajándék, amellyel megáldalak benneteket, és a kegyelmek, melyeket kapni fogtok, ha a Keresztes Imahadjárat eme imáját imádkozzátok, bõségesek lesznek. A Keresztes Imahadjárat 104. imája Szabadítsd ki ezeket a lelkeket a rabszolgaságból Drága Jézus, Eléd hozom fivérem, nõvérem lelkét, aki átengedte lelkét a Sátánnak. Vedd ezt a lelket és mentsd meg õt a Te Szent Szemeidben. Szabadítsd ki ezt a lelket a fenevad rabszolgaságából, és vidd õt az örök üdvösségre. Ámen. Irgalmasságomat továbbra is ajándékozni fogom az emberiségnek, különösen minden olyan léleknek, akik elutasítják Isten Szavát. Megáldalak benneteket hûséges Tanítványaim, és továbbra is elárasztalak titeket a Szentlélek Ajándékával. Boldogok a szívükben a szelídek, akik Isten kegyelmébõl levetkõzték büszkeségüket április 12. Drága szeretett leányom, közületek ki az, aki Elém tud járulni igazán szeretve Engem és önfeledten a Lábaim elé tud borulni? Ki az köztetek, aki valóban tisztel Engem és követi Tanításaimat, és aki önmagára való tekintet nélkül meg tudja alázni magát Elõttem? Ha alázatos szolgaságban Irgalmasságom elé tudjátok vetni magatokat, Én felemellek és felmagasztallak benneteket. De amikor az Én Nevemben felmagasztaljátok magatokat és azt mondjátok, hogy bizalmasabban ismertek Engem, mint mások, akkor a Lábam elé vetlek benneteket a földre. Miért értik még mindig félre oly sokan Tanításaim Igazságát, holott megadatott nekik az Igazság? Az ember a bûn foltja miatt nem méltó arra, hogy megálljon Elõttem. De azoknak, akik megértik az emberi lélek gyengeségét, tudniuk kell, hogy akik magukra vállalják, hogy a lelki dolgokkal kapcsolatos saját kiváló ismereteiket hirdessék, melyek Isten prófétái által adott Tanításain alapulnak, nagyon óvatosnak kell lenniük. Amikor az ilyen lelkek az úgynevezett ismereteiket hirdetik, dicsekedvén a Szent Tanokkal kapcsolatos intellektuális értékeléseikkel ahelyett, hogy az alázat fontosságára összpontosítanának, megsértenek Engem. Amikor õk a saját ismereteiket arra használják fel, hogy a napirendjüknek megfelelve elferdítsék az Igazságot annak érdekében, hogy Tanításaimnak egy mesterséges változatába csalogassák a lelkeket, mélyen megsértenek Engem, és ezért az Isten ellen elkövetett bûncselekményért meg fogom büntetni a vétkes lelkeket. Nektek, akik kultuszokat, lelki mozgalmakat hoztok létre, melyeket mind ti magatok találjátok ki, tudnotok kell, hogy amikor Isten Szavát megmásítjátok, súlyos bûnt követtek el. A ti hangotok, mely egyrészt Isten Szavát és az Õ teljes Dicsõségét hirdetik, meghallásra kerülnek, mert az Igazságot tartalmazzák. De amikor Isten Szavához a ti saját értelmezéseiteket is hozzáadjátok, és ezt arra használjátok, hogy másokat megtámadjatok az Én Nevemben, azzal vádolván õket, hogy helytelenül cselekszenek, akkor bûnt követtek el. Boldogok a szívükben szelídek, akik Isten Kegyelmébõl levetkõzték büszkeségüket, mert õk királyként fognak uralkodni az Új Paradicsomban. Boldogok azok, akiknek a Belém vetett teljes bizalmuk azt jelenti, hogy Szent Szavamat anélkül prédikálják és terjesztik, hogy saját maguk dicsõségére fordítanák a figyelmet, mert õk is menedéket találnak majd Királyságomban. Azok, akik azt állítják, hogy õk az Én elkötelezett követõim, de akik azt hiszik, hogy képesek másokat megítélni, mások hitét elemezni, akiknek az Istenbe vetett hite botrányt vált ki, és akik nyilvánosan elítélik azokat a szent lelkeket, akik az Én Nevemben jönnek, nem tartoznak Királyságomhoz. Ti a gonoszhoz tartoztok, mert ti nem Nekem, Jézus Krisztusnak vetítek alá magatokat. Én nem arra hívtalak benneteket, és engedélyt sem adtam nektek arra, hogy valamilyen különleges csoport létrehozása által más csoportokat nevetségessé (a gúny tárgyává) tegyetek. Nektek tudnotok kell mindnyájatoknak, akik büszkén dicsekedtek Tanításaimhoz fûzõdõ szellemi

10 képességeitekkel azért, hogy Isten egy másik gyermekét lenézzétek, különösen a választott lelkeket, hogy napjaitok meg vannak számlálva. A múltban, Türelmem meggátolt Engem abban, hogy véget vessek az ilyen téves küldetéseknek. Most, ezekben a végsõ idõkben nem fogom eltûrni azt a módot, ahogyan megpróbáljátok akadályozni Második Eljövetelemet. Milyen kevesen fogják közületek elfogadni azon tervemet, hogy felkészítselek benneteket Másodszori Eljövetelemre ez alkalommal már, hogy a Béke Új Korszakába vezesselek benneteket. Ti már ismeritek az Igazságot. Tudjátok, hogy újra el fogok jönni, de ti nem fogjátok elfogadni akárcsak, mint korábban, hogy Én vagyok a mindenség Királya, Aki arra szólít fel benneteket, hogy készítsétek fel a lelketeket. Kétezer év Számomra semmi. Olyan, mintha tegnap lett volna. Így tehát ma mindnyájatokat hívlak. Ami elszomorít, hogy azok, akik azt mondják, hogy szeretnek és nyilvánosan elismernek Engem, nem igazán ismernek. Õk megengedték, hogy a szervezett vallások kelepcéi, a nemzetközi politika, a túlzott pompa és szertartások elvonják figyelmüket Rólam. Én egyszerû vagyok elmében, testben és lélekben, és ezért azokat ölelem meg elõször, akik ilyen módon járulnak Elém. Amikor egy apa üdvözli hazaérkezett gyermekét, aki már egy ideje külföldön volt, akkor õ nem (gyermeke) ruhájának, cipõjének, ékszerének vagy a bõröndjének szentel figyelmet. Õ csak a Fiát látja, az õ arcát és azt a szeretetet, ami a szívében van az elsõ lélegzetvétele óta, azóta, hogy édesanyja méhébõl a világra jött. Õt nem érdekli a vagyona, nézetei és véleménye, vagy a másokról szóló pletykája, mindaz, amit felismer az a szeretet, amelyet gyermeke iránt érez, és az a szeretet, amelyet gyermeke érez iránta. A szeretet egyszerû. Nem bonyolult. Nem a gyûlöletbõl fakad. Ti nem szerethettek valakit, ha a lelketek haraggal és gyûlölettel van tele. Ha szerettek Engem, akkor szeretnetek kell azokat is, akik követnek Engem, független attól, hogy milyen gyengeségeik vannak. Nektek még azokat is szeretnetek kell, akik szörnyû bûnöket követnek el, mert Én az összes bûnök közül a leggonoszabbat is meg tudom bocsátani. Egy dolgot jegyezzetek meg: senkinek sincs joga másokat elítélni az Én Nevemben. Ezt egyedül csak Én tehetem. Ezt tudnotok kell: amikor a világot azon bûnösök miatt kell figyelmeztetni, akik Isten ellenségei, akkor ahhoz egyedül csak Nekem van jogom. De mindenesetre Én imákat fogok kérni a lelkükért. Egyetlen egy kivétel azonban lesz: Én soha nem fogom kérni, hogy imádkozzatok az Antikrisztusért, mert õ nem Istentõl jön.. A Katolikus Egyház most lép be leggonoszabb üldüztetésének történetébe április 13. Drága szeretett leányom, bátorítani szeretnék mindenkit, aki hisz Bennem és Üzeneteimben, melyeket ez a Könyv, az Igazság Könyve tartalmaz. Amikor egy ember követ Engem és felajánlja magát Nekem, akkor utánoznia kell Jellemvonásaimat. Ez azt jelenti, hogy neki mindenkit szeretnie kell az Én Nevemben, és úgy kell bánnia minden emberrel, mint ahogyan szeretné, hogy vele is bánjanak. Azonban, ha valóban a Gondviselésemre bízzátok magatokat, akkor e miatt szenvedni fogtok. Kegyetlenül fognak bánni veletek, és minden kísérletet meg fognak tenni annak érdekében, hogy megvessenek benneteket. Ezt Isten minden gyermekének mondom, de különösen a Keresztényeknek, mert a ti terhetek a legnehezebb. Felszólítom azokat a világon, akik hisznek Bennem, független attól, hogy hiszik e vagy sem, hogy Én ezen Üzeneteken keresztül beszélek hozzájuk. A Keresztények állandó célpontjai lesznek azoknak, akik Isten Törvényeit meg akarják változtatni, hogy ezáltal azok megfeleljenek a bûnös élvezetek utáni törekvéseiknek és önzõ vágyaiknak. A Katolikus Egyház most lép be leggonoszabb üldöztetésének történetébe, a feje tetejére lesz állítva, és ki lesz fordítva. A támadást már évtizedek óta kitervelték, és gondosan felépítették. Mennyire sírnak a szentek a Mennyben ezen végzetes események miatt, amelyek olyan sebességgel fognak most kibontakozni, hogy még azokat is sokkolni fogják, akik nem hisznek ezekben az Üzenetekben. Ezek zûrzavart fognak eredményezni, miközben sok felszentelt szolga tehetetlenné fog válni, mivel minden, ami eddig kedves volt számukra meg lesz kérdõjelezve, és fel lesz borítva. Õket a saját soraikon belül fogják az Én Nevemben megtámadni és megfélemlíteni. Azokat, akik közületek hûségesek földi Egyházamhoz, arra sürgetem, hogy legyenek éberek és tartsák meg Tanításaimat, ha hûségesek szeretnének maradni Hozzám. Nektek soha nem szabad elfogadnotok semmi mást, mint az Igazságot, amit tanítottak nektek. Ti hamarosan nagyon egyedül fogjátok érezni magatokat, és az Én szegény felszentelt szolgáim szorongatott helyzetbe jutnak az Irántam való hûségük miatt, a Péter által alapított Egyházat pedig ki fogják húzni alóluk. Mindazoknak mondom, akik a Hagyományokhoz hûséges Keresztények: maradjatok szilárdak, és ne fogadjatok el semmiféle olyan kísérletet, amely hitetek elhagyására ösztönözne benneteket. Félre állítanak majd benneteket és kényszeríteni fognak arra, hogy elfogadására, hogy gyermekeiteket hamis tanokra oktassák, nem Isten tanaira. Ezek az események most veszik kezdetüket, és Én azért figyelmeztetlek ezekre benneteket, hogy vezesselek titeket. Aki azzal vádol Engem, hogy Én e Küldetésen keresztül arra ösztönzöm a lelkeket, hogy hagyják cserben földi

11 Egyházamat, az nem érti Utasításaimat. Én egyszerûen csak azt kérem tõletek, hogy maradjatok hûségesek Tanításaimhoz, amikor úgy érzitek, hogy kényszerítenek benneteket az Egyház egy új változatának az elfogadására. Ez az új verzió sohasem lesz elfogadható Isten Szemében. Isten Anyja: Amikor Isten gyermekeit hazugságokkal félrevezetik, el fognak szakadni Istentõl április 14. Szeretett gyermekem, engedd meg, hogy vigaszt hozzak neked ebben az idõben. Engedd, hogy magamhoz szorítsalak téged, hogy erõt adhassak neked, miközben folytatod Isten Szavának terjesztését ezekben a nehéz idõkben. Amikor megkérdezték azokat, akik üldözték Fiamat, és aztán megölték, hogy Miért tettétek ezt? - Õk azt felelték hogy védelmezzük Isten Igéjét. Amikor azt kérdezték tõlük, hogy eltûrné-e Isten egy másik ember meggyilkolását, azzal érveltek, hogy ez megegyezett az Egyház Tanításával. És így lesz ez az utolsó idõkben is. Az emberek elferdítik majd Isten tanítását annak érdekében, hogy megindokolják az Õ Szent Szavának elutasítását. Fiam azért adja ezeket az Üzeneteket a világnak, hogy megtartsátok Tanításait. Õ azért teszi ezt, hogy senki se utasítsa el tévesen Szent Szavát, amikor földi Szent Egyházának Tanításait meghamisítják és megszentségtelenítik. Isten Szavát sohasem szabad megváltoztatni, de a próféciák pontosan megjövendölték ezeket a napokat, hogy mikor fog ez bekövetkezni, és hogy mikor fogja Péter sziklára épített Egyháza ezt megtenni. Fiam az Ige. Isten Igéjét Isten minden gyermekének tisztelnie kell. Amikor Isten gyermekeit a hazugságokkal félrevezetik, el fognak szakadni Istentõl. Amikor valami mást fogadtok el, mint Isten Igazsága, amikor elfogadjátok a bûnt és részt vesztek benne, akkor éket vertek magatok és Fiam közé. Ne feledjétek, hogy Én, az Isten Anyja, megvédem mindazokat, akik hívnak Engem. Védelmem minden ember és minden vallás számára van. Ha naponta elmondjátok Szent Rózsafüzéremet, akkor mindenfajta védelemben fogtok részesülni, és képesek lesztek megvédeni az Igazságot, Isten Szent Szavát. Legyen az bárki Fiam földi Egyházában, aki embereket vezet, de ha a gyülekezete elõtt nem tudja elmondani a Szent Rózsafüzért, akkor õ nem Istentõl jön. Édesanyátok. Isten Anyja. Az Üdvösség Anyja Sokan nem lesznek elég erõsek ahhoz, hogy harcoljanak az abortusz az eutanázia és az azonos nemûek házassága ellen április 15. Drága szeretett leányom, Isten ellenségei most nagy számban kelnek fel minden nemzetbõl, hogy elítéljék Isten Törvényeit. Sok új törvényt fognak bevezetni minden országban és minden egyházban. A törvények nagy része ellentétben lesz a Szent Bibliában lefektetett Mindenfajta bûnt törvényesíteni fognak, mert a fenevad sötétsége beborítja majd a világot. Azokat, akik ellenszegülnek ezeknek a törvényeknek, mint hóbortosokat elutasítják és megszállottakká nyilvánítják. A hangjukat azok fogják majd elnyomni, akik magukévá teszik a szekularizmust, mintha az egy hiteles vallás lenne. Minden észérvet fel fognak használni, hogy gonosz törvényeiket erõszakkal érvényre juttassák, és sokakat meg fognak téveszteni, mivel az emberi jogokat fogják eszközként felhasználni azért, hogy másokat ellenõrizzenek. Sokan nem lesznek elég erõsek ahhoz, hogy harcoljanak az abortusz, az eutanázia, és az azonos nemûek házassága ellen. Aztán, amint a törvényeket hatályba léptetik, a Katolikus Egyház bejelenti reformációját (megújulását), miszerint minden emberi jogot és vallást elismer. Ezt követni fogja majd egy szörnyû megosztottság azok között, akik a Szentlélektõl megkapták a szellemi megkülönböztetés ajándékát, és akiknek egyetlen vágya az önszeretet, és akik elutasítják Istent. Õk úgy vélik, hogy Isten és az Én Tanításaim akadályozzák életmódjukat, melyrõl azt hiszik, hogy egy szabad életstílus. A hatalmas globális elit-szervezet, mely a világ minden szögletébe beszivárgott, új egyházi törvényeket és összeesküvést fog megtervezni a vezetõk megdöntésére, miközben ugyanabban az idõben háborúkat dolgoznak ki, melyek pusztítást fognak magukkal hozni. Ezek annyira büszkék és a sátáni istenítéshez oly nagymértékben hûségesek, hogy azt hiszik, õk nélkülözhetetlenek. Mennyit kell majd szenvedniük gonosz tetteikért! Miközben õk hiszik, hogy ellenõrizhetnek másokat, és fondorlatos tervüket másokon kivitelezhetik, Atyám Keze le fog csapni rájuk. Csak annyi idõ lesz nekik adva, hogy hátat fordítsanak. Azután egyik a másik ellen fog fordulni, és elpusztítják egymást. Olyan nagy lesz a szenvedésük, hogy még a vége felé sem lehet majd õket rábírni arra, hogy vegyék észre mi vár rájuk, ha továbbra is ragaszkodnának a gonoszhoz. Ami az emberek többségét illeti, akik nem hisznek Istenben, elõször csak nagyon keveset fognak észrevenni ezekbõl az eseményekbõl. Majd csak miután a szabadságukat korlátozni fogják, fognak szembeszállni nyíltan a saját nemzetükön belüli igazságtalanságokkal. Akkor majd fel fogják ismerni a rémtettet, mely éppen azért jött létre, mert

12 Isten Fényét kioltották. Ennek helyébe a sötétség, az üresség, az éhség és a szeretet hiánya fog kerülni. Az ember majd csak ez után fog Isten Irgalmáért kiáltani. Én ott leszek majd arra várva, hogy vigaszt nyújtsak nekik és megmentsem szegény, megrémült lelküket. Amint a pogányság végigsöpör a Földön, Isten Igéjét szét fogják szaggatni április 16. Drága szeretett leányom, Egyházam számára elkezdõdött a Kálvária- hegy megmászásának elvszenvedése, amint az meg volt jövendölve. Mindazoknak, akik az Én Nevemben beszélnek, akik szeretnek Engem és tisztelik Tanításaimat, most szembe kell nézniük ezzel a gyötrelmes úttal Szent Szavam megvédése érdekében. Amint a pogányság végigsöpör a Földön, Isten Igéjét szét fogják szaggatni. Mindazoknak mondom, akik követnek Engem, hogy emelt fõvel járjatok. Soha ne mondjatok le az Igazságról, amikor mások arról akarnak meggyõzni benneteket, vagy arra akarnak rábeszélni titeket beleértve családotokat és barátaitokat is -, hogy forduljatok el Szent Szavamtól, melyet a Földön eltöltött idõm során adtam nektek. Nem szabad gyengítenetek azon szándékotokat, hogy hûségesek maradjatok Hozzám. Néhányan közületek erõsek lesznek az üldöztetés útja során. Lesznek azonban, akik el fognak esni. Egyesek feladják. Mások úgy döntenek majd, hogy elfogadják a Szent Tanként bemutatott hazugságokat, és el fognak szakadni Tõlem. A vállamon fogom hordozni mindazokat, akik teljesen megbíznak Bennem. Védelemben fogom részesíteni mindazokat, akik elég bátrak ahhoz, hogy továbbra is olyan módon mutassák be a Szentmise áldozatot, ahogyan azt megkívánják a szabályok. Védelmezni fogom azon szent szolgáim által bemutatott Szentségeket, akik nem hajlandók sem mozdulni sem pedig elhagyni az Értem végzett szolgálatukat. Azoknak egyáltalán nem kell aggódniuk, akik az Én Gondomra bízták magukat. Azok, akiknek egész életük folyamán megadatott az Igazság, és ennek ellenére Tanításaimat a hazugságok javára mégis el fogják utasítani, félre lesznek dobva Tõlem. Igazságosságom félelmetes: Ne higgye senki azt, hogy lelkiismeretfurdalás és minden következmény nélkül a megtévesztés mélységébe süllyedhet. Az Én Szeretetem elég erõs lesz ahhoz, hogy átölelje azokat, akik össze fognak zavarodni ezekben az idõkben. Isten minden gyermekét elérem majd, akik keresnek Engem, nem számít, hogy mennyire megfeketedett a lelkük. A zûrzavar közepette megismertetem végre magam, és a Lelkem végigsöpör majd a Földön, éppen akkor, amikor az emberek már azt hiszik, hogy ennél többet nem tehetnek. Ne feledjétek, hogy Én vagyok az Elsõ és az Utolsó, semmi sem gyõzedelmeskedhet Felettem, mert Én Mindenható vagyok; és amikor úgy érzitek, hogy a gonoszság már nagyon nyomasztó, melyet Isten ellenségei okoznak a világnak, ne feledjétek, hogy Én itt vagyok. Azért engedem meg ezt a szenvedést, ezt az utolsó üldöztetést, mert ez a végsõ fegyver a fenevad ellen. E nélkül õ ellopná a világ lakossága többségének a lelkét. Ez a lelkekért folytatott harc sokkolni fogja azokat, akik valóban szeretnek Engem, mert tanúi lesztek a gonoszságnak, mely azokban az emberekben lesz látható, akiket ti jónak tartottatok. A Sátán minden követ meg fog mozdítani és minden lelket fel fog használni, különösen azokat, akik Hozzám közel állnak, annak érdekében, hogy õk hátat fordítsanak Tanításaimnak. Miközben a csata már javában tombol, a megtéréseknek köszönhetõen milliárdok lelkét fogom megmenteni ezen a Küldetésen keresztül. Ez a jel, mely nem tévesztendõ össze a Fenevad Bélyegével, az Egy Világvallást fogja jelképezni április 17. Drága szeretett leányom, a Szívem hevesen ver, mivel Én azt a nyomorúságot és szenvedést fogom elszenvedni, amelyet az egész emberiségnek is el kell szenvednie. Ezt nem az Én Kezem fogja okozni, hanem a sátán átka, mivel szelleme kóborol és felfalja az útjában levõ lelkeket. Annyira gyanútlanok (az emberek) a gonosz befolyását illetõen, hogy a szenvedésükért minden mást fognak hibáztatni. Nehézségükért másokat okolnak és nem értik, hogy az Istenbe vetett hit hiánya hozta létre ezt a rombolást az életükben. Mialatt a gonosz lélek a markában tartja az emberiséget, Isten Fénye egy bizonyos módon össze fog ütközni vele, melyet számos dolog is bizonyítani fog. A viharok növekedni fognak és nagyon sok országban zavargások lesznek érezhetõk. Nyugtalanság lesz látható a nemzetekben, amint a kormányok hatalma elveszi azon emberek szabadságát, akik fölött uralkodnak. Aztán az Egyházak, beleértve mindazokat, akik szeretik Istent, a Szentháromságot, elkezdik szolgáltatásaik megszüntetését, és bezárják ajtóikat. Számos olyan templomot lehet majd látni az összes nyugati országban, amelyek be lesznek zárva. Hamarosan a kommunizmus védjegye lesz látható egy különleges jel formájában, amelyet a nyitva maradt templomokban, médiában, ruházati cikkeken és filmekben lehet majd látni, és a magas beosztásokban levõk is büszkén fogják viselni. Ez, mint egy tiszteletbeli jelvény lesz látható, és a hierarchia tagjai minden fõbb egyházban és vallási

13 felekezetben büszkélkedni fognak vele. Látni fogjátok ezt a jelképet nyilvános helyeken, az oltárokon, a repülõtereken és az egyházak vezetõi által viselt öltözéken. Ez a jel, mely nem tévesztendõ össze a Fenevad Bélyegével, az Egy Világvallást fogja jelképezni. Azok, akik ezért felelõsek, többé már nem fognak félni attól, hogy a jelet viseljék, mely az ellenõrzés és a fenevad iránti hûség jelképe lesz. Az a nap, amelyen a napi Szentmiseáldozatnak beszüntetik azt a formáját, ahogyan azt az Én Szent Nevemben kell bemutatni, egyben az a nap is lesz, amikor ez a jelkép megjelenik az oltárokon és a világ minden tabernákuluma elõtt. Imádkozzatok, szeretett követõim, hogy vigaszt találjatok azon felszentelt szolgáimnál, akik hûségesek maradnak Hozzám, mert nektek vigaszra lesz szükségetek a megpróbáltatás ezen ideje alatt. Én mindig felemellek és hordozlak majd benneteket. Én soha nem foglak elhagyni titeket, nektek viszont nem szabad eltérnetek Tanításaimtól vagy elfogadnotok a pogány gyakorlatokat, mint ha az, az Igazság helyettesítõje lenne. Kérem azokat, akik félnek és össze vannak zavarodva ezen Üzenetek miatt, hogy hallgassanak meg most Engem április 19. Drága szeretett leányom, milyen magányos számodra ez a Küldetés, annak ellenére, hogy több százezer ember körülvesz téged szeretetével és imájával. Amikor Nekem dolgozol és a Lábaim elõtt teljesen rám hagyatkozván átadod magad Nekem, akkor nagyon egyedül fogod érezni magad. Szembesülni fogsz ellenségeim haragjával, akik egy pillanatra sem fognak békén hagyni téged. Neked, leányom, most meg kell hallgatnod, amint ezeken a Szavakon keresztül, melyeket Isten gyermekeinek ajándékozok, egy különleges Ajándékot nyújtok mindazoknak, akik elutasítanak Engem. Kérem azokat, akik félnek és össze vannak zavarodva ezen Üzenetek miatt, hogy hallgassanak meg most Engem. Nem tudjátok, hogy mennyire szeretlek benneteket, még annak ellenére is, hogy nehezteltek Rám? Nem tudjátok, hogy Én soha nem büntetnélek meg benneteket, csak azért, mert ezeket az üzeneteket nem fogadjátok el, amelyek azért adatnak nektek, hogy felkészítsenek és megerõsítsenek titeket az elõttetek álló megpróbáltatásokra? Nem ismertek fel Engem, szeretett at, amikor most szólítalak benneteket? Én a ti Megváltótok vagyok, és Én sohasem dobnálak félre benneteket, amikor kétségek vannak az elmétekben. Hogyan is haragudhatnék rátok, amikor ti szerettek Engem és csak az Igazsággal törõdtök? Én azokra a kihívásokra készítelek fel most benneteket, amelyekkel szembe kell néznetek, midõn a földi Egyházamról megjövendölt próféciák ki fognak bontakozni. Annak érdekében, hogy Irgalmas Szeretetemhez vonzzalak benneteket, és hogy megvilágosítsam a szíveteket, az alábbi Ajándékot adom nektek. Megígérem nektek, hogy amikor így, ezen az imán keresztül hívtok Engem, akkor a kétségeitek, hogy Ki Vagyok Én, Aki most veletek beszél, el fognak tûnni. Felkínálom nektek ezt az Ajándékot, hogy az imákon keresztül amelyeket a világnak adok ezekben az idõkben megmenthessem az egész emberiséget. Ha büszkeség nélkül és nyílt, tiszta lelkiismerettel jöttök Hozzám, azonnal tudni fogjátok, hogy megkaptátok ezt az Ajándékot. Ez egy, a mások megtérése érdekében adott ajándék. A Keresztes Imahadjárat 105. imája: Ajándék mások Megtérésére Ó, legdrágább Jézusom, Irántad való Szeretettemmel kérlek, fogadd el lelkemet, hogy összhangban legyen Veled. Vedd lelkemet, borítsd be Szentlelkeddel és segíts nekem, hogy ezen ima által megmeneküljenek mindazok, akikkel kapcsolatba kerülök. Szent Irgalmaddal árassz el minden lelket, akikkel csak találkozom, és kínáld fel számukra az üdvösséget, melyre szükségük van ahhoz, hogy belépjenek Királyságodba. Halld meg imáimat. Hallgasd meg kérésemet és Irgalmasságod által mentsd meg az egész emberiséget. Ámen. Arra kérem azokat, akik rágalmakat szórtak ezekre az Üzenetekre, és akik elutasítják ezeket, hogy jöjjetek Hozzám. Meg fogom mutatni nektek az Igazságot. Hordozni foglak benneteket és vigaszt fogok hozni nektek. Mindig szeretni foglak benneteket, független attól, hogy mennyire megbántotok Engem. Amikor az ember nem hisz Istenben, akkor a jó és a rossz közötti különbséget sem fogadja el április 20. Drága szeretett leányom, a Mennyország tele van szomorúsággal azon fájdalom miatt, amelyet szeretett követõimnek kell elviselniük a Földön.

14 Minden angyal és szent egyként egyesül, hogy imádkozzanak az emberiségért, mivel annak egy ilyen gonosz támadást kell a Sátántól és gonosz szellemeitõl elviselnie. Miközben meghallgatom imáikat és annak megfelelõen cselekszem, arra kérek mindenkit, akik magukat Kereszténynek vallják, hogy úgy imádkozzanak, mint még soha annak elõtte. A naponkénti imák felajánlása a démoni erõk védelmével szemben, mely beszivárog a Földön, segíteni fog megtisztítani a Földet a gonosz szellemektõl. Nektek reményteljesnek kell lennetek és amennyiben hûségesek maradtok Hozzám, egyre erõsebbé váltok. A Keresztények ereje Isten Igazságával egyesülve, egy hatalmas védõfalat fog képezni a fenevaddal szemben, akinek azon terve, hogy bántalmazza Isten gyermekeit, ebben az idõben fog megvalósulni. Nektek a Színem elé kell járulnotok, és meg kell vallanotok Irántam való halhatatlan szereteteteket, és Én a Hadseregembe vezetlek benneteket, amelyet soha nem lehet legyõzni. Mivel több milliárdan térnek meg és fogadnak el Engem, ezért hadseregem egyre csak növekszik méreteiben, mely segíteni fog a fenevad elpusztításában. A ti kötelességetek az, szeretett követõim, hogy azokra összpontosítsatok, akik el fogják utasítani Irgalmasságom Kezét. Nem számít, ha a Nevemben nevetségessé tesznek benneteket, mindaz, amit tennetek kell, hogy esedezzetek a lelkek megmentéséért. Tudnotok kell, hogy Isten földi hadserege különleges kegyelmeket fog kapni ahhoz, hogy magával hozza azok lelkét, akik kételkednek Szent Szavamban. Amikor lehetõvé teszik a kétségek elmérgesedését, akkor az ember elszakad Istentõl. A kétségeket a Sátán ülteti az ember szívébe azért, hogy megtévessze Isten gyermekeit, elhitetvén velük azt, hogy Õ, az Isten nem Létezik. Amikor az ember nem hisz Istenben, akkor a jó és a rossz közötti különbséget sem fogadja el. Isten vezetése nélkül bele fog sétálni minden csapdába, amelyet a Sátán elébe helyez. Aztán oly sok gyûlölet fog megnyilvánulni az emberek szívében, mert ha nyitva hagyják magukat a gonosz elõtt, akkor a düh elönti a szívüket. A legrosszabb harag a Keresztényekre fog irányulni, és ezek az emberek mégsem fogják tudni, hogy miért éreznek így. Ezért van az, hogy akik azt állítják, hogy nem hisznek Istenben, több idõt töltenek azzal, hogy elítéljék azokat, akik hisznek. Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok a lelkükért. Bábel Tornyát újból fel fogják építeni és Isten templomaként fogják azt bemutatni április 21. Drága szeretett leányom, ki tudná Kereszthalálomat letagadni? Ki tudná letagadni, hogy Én azért mondtam le az Életemrõl, hogy mindenhol megmentse a bûnösöket? Aztán amikor eljön annak az ideje, hogy kõrõl kõre szétszedjék majd Egyházamat, ki lesz az közületek, aki le fogja tagadni földi Egyházam Igazságát? Nektek megadatott az Igazság. Ti ismeritek Tanításaimat. Így tehát Egyházamat Tanításaimról fogjátok felismerni. Egyházam a Földön maga az Igazság. Egyházam a Földön az Én Testem. Tehát, ha valaki közületek korbácsolja a Testemet, majd újra feltalálja Tanításomat, s aztán hazugságokat mutat be nektek, akkor meg fogtok tagadni Engem? Én, Jézus Krisztus, nem azért mondom el ezt nektek, hogy megosszalak benneteket. Azért mondom el ezeket a dolgokat, hogy tiszteljétek Tanításaimat, hogy megvédjétek a Szentségeket, és hogy szilárdan kitartsatok az Igazság mellett. Senki sem változtathatja meg a Földön Egyházam Tanításait. Senki. Senkinek sem adatott meg közületek az a felhatalmazás, hogy új tanokat nyilvánítson ki, és hogy úgy mutassa be azokat, mintha az Enyéim lennének. Mégis sokan közületek meg fognak Engem tagadni azáltal, hogy megtagadják a 2000 évvel ezelõtt nektek adott Igazságot. Oly hiányos a tudásotok a szent dolgokra vonatkozólag, hogy járatlanok lesztek az új törvényekben, melyek istenkáromlások lesznek Velem szemben, amikor azokat bevezetik Egyházamban a Földön. Csakúgy, mint korábban volt, a Bábel Tornyát újból fel fogják építeni, és Isten templomaként fogják azt bemutatni. Ez Rómában lesz található és jelképe lesz az egy új világvallásnak. Ez a szimbólum látható lesz a tetõn, a bejáraton és elsõbbséget fog élvezni a fõoltáron. Az Én drága, arany Tabernákulumom, meggyalázván a maga teljes Dicsõségében, az oltár közepén fog elhelyezkedni, hogy mindenki láthassa. Ez a sértés azt fogja jelenteni, hogy a fenevad elõtt nyitva fog állni az ajtó Tabernákulumom bitorlására. Jelenlétem ekkor fog eltûnni. Emberek milliói sokan, akik nem fogják fölismerni ennek a förtelemnek a jelentését -, mindent meg fognak tenni, amit kérnek majd tõlük, és õk imádkozni fognak a fenevad elõtt. Akik ebben az állítólagos templomban fognak szolgálni, egy új, arany emblémával ellátott öltözetet fognak viselni, amely egy szerény reverenda látszatát fogja kelteni. Az arany embléma, amelyet arcátlan módon fognak megjeleníteni, az egy új világvallás szimbóluma lesz. A Keresztek el fognak tûnni. Az Én Feszületem sehol sem lesz látható. Aztán ott, a nyilvános helyeken, ahol még látható lesz a kereszt, az embereket törvények által fogják kényszeríteni, hogy vegyék le azokat. Az új Toronyról, amely a Sátánnak fog tiszteletet nyújtani, számos országban másolatot fognak készíteni, s a csalás második részét csak aztán fogják megismertetni. A Pokol létezésérõl az Egyház nyilvánosan be fogja jelenteni, hogy ostobaság. Amikor ezt a szemenszedett hazugságot minden egyház el fogja fogadni, az embereket egy hamis biztonságérzettel fogják lecsillapítani. Azzal fognak érvelni, hogy Isten sohasem engedné meg egy ilyen hely (a Pokol) létezését. Hogy Õ mindenkit szeret; és hogy a Pokol létezését évszázadokon keresztül a vallási fanatikusok

15 terjesztették. És így az emberek még a halálos bûnt is el fogják nézni. A bûn olyan széles körben válik majd elfogadottá, hogy az emberek többé már nem fognak imádkozni, vagy Irgalmasságomért folyamodni, mert már nem Isten lesz az, akit õk elismernek. A fenevad lesz az, akinek átadják majd a lelküket, és Isten ellenségei gondosan meg fogják szervezni útjaik minden lépését. Isten Anyja: Ahhoz, hogy méltókká váljanak királyságára, csupaszra kell vetkõzniük a világi befolyásoktól április 22. Gyermekem, ahhoz, hogy Isten gyermekeit meg lehessen menteni, nekik követniük kell Fiam ösvényét. El kell fogadniuk a tényt: ahhoz, hogy méltókká váljanak Királyságára, csupaszra kell vetkõzniük a világi befolyásoktól, mely elválasztja õket Istentõl. Azok, akik a Fiamhoz fordulnak, amint eljutnak az Igazságra, észre fogják venni, hogy számos változás történik az életükben. Azok, akik nem ismerik Õt és elõször nyitják meg szívüket Elõtte, könnyekre fognak fakadni. Ezek a könnyek a szeretet következményei lesznek, melyeket Õ önt majd a szívükbe, és õk meg fognak rendülni. Ezek a megtérés könnyei lesznek. A szívüket és a lelküket olyan szeretet fogja eltölteni, amilyet eddig még nem ismertek. Ez Isten Szeretete és egy Ajándék a Mennybõl. Nem sokkal ezután eltelvén Isten Fényével vonzani fogják a gonosz sötétségét, aki azokat a lelkeket keresi, akiket ez a Világosság eltöltött. Ekkor lesz az, hogy szenvedni fognak mások kezétõl, akiket a gonosz arra használ fel, hogy megtámadja a hitüket és az Isten iránti hûségüket. Azok, akik egyszerû szeretettel vannak Fiam iránt, minden emberi arroganciától és büszkeségtõl mentesek, akik nem engednek azok nyomásának, akik Fiamat elítélik, éppúgy fognak szenvedni, mint Õ is szenvedett. Fájdalmat fognak érezni, amikor a bûn tanúi lesznek, mert ugyanazt a fájdalmat fogják érezni, mint Fiam. Elesnek majd és megbotlanak, akárcsak Fiam tette a Kálvária útján. Mindaddig, amíg csak élnek, érezni fogják Fiam szenvedésének fájdalmát. Ez mindaddig kísérni fogja õket, amíg a világ végsõ megtisztulása be nem fejezõdik. Soha ne érezzétek azt, hogy a Fiam iránti hûség mindig csak fájdalommal van színezve, mert ez ugyanakkor örömet, békét és reményt is hoz, melyek végül az örök életre vezetnek. Soha nem szabad megengednetek, hogy Fiam iránti szeretetetek elválasszon benneteket Isten többi gyermekeitõl. Ehelyett nektek mindenkit el kell érnetek, különösen azokat, akik sohasem nyitották meg szívüket Fiam elõtt. Nekik szükségük van a segítségetekre. A megtérés Ajándéka által, megkaptátok azokat a Kegyelmeket, amelyekre szükségetek van, hogy ezeket a lelkeket a Fiamhoz hozzátok. Ezt azon fájdalom elfogadása által kell megtennetek, melyeket Krisztus katonáiként kell elviselnetek, és imáitok meg a másokért hozott áldozataitok által. Szeretett Édesanyátok. Az Üdvösség Anyja Minden hamis prófétát el fogok vetni magamtól, és szigorúan megbüntetem õket április 23. Drága szeretett leányom, látnokaim világszerte nagy szenvedésen mennek keresztül ebben az idõben, mivel elviselik azt a fájdalmat, amelyre szükség van ahhoz, hogy az emberek lelke megmeneküljön. Õk miután az Én Szolgálatomra ajánlották fel magukat, egyedül fognak járni, amint azt Én is tettem, amikor felkapaszkodtam a Kálvária Hegyére, mert csak nagyon kevesen lesznek, akik a segítségükre fognak jönni. Mint ahogy a Hozzám tartozó igaz lelkek elszenvedik a fájdalmat, a gúnyt és az elutasítást, úgy fogják felmagasztalni a hamis prófétákat és látnokokat is, akik sokakat be fognak csapni. A hamis próféták közületek fognak kiemelkedni és vonzani fogják a dicséretet és a dicsõséget. Az alázat látszata és az édes szavak mögött egy üresség lesz, amelyet a gonosz szelleme hordoz. Figyelmeztetem a világot, hogy ne kövesse azokat a hamis prófétákat, akik az Én Nevemben dicsõséget, hízelgést és dicséretet keresnek a maguk számára. Azok közül, akiket Én, Jézus Krisztus küldök, senki sem fogja önmagát felmagasztalni azért, hogy a lábai elé hulljanak. Egyetlen Hozzám tartozó próféta sem fog emelvényre állni és azt mondani, hogy kiválóbb, mint ti. Neki nem kell azt mondania, hogy kiválóbb, mint felebarátai, ahhoz, hogy ezt tegye. Mindaz, amit tennie kell, hogy úgy hirdesse az úgynevezett bölcsesség szavait, mely elhiteti veletek, hogy õt az Istenhez való saját értelmezése szerinti hûségéért kellene dicsérnetek. A hamis próféta ahelyett, hogy imákra ösztönözne, és hogy közelebb vinne Istenhez benneteket, parancsolni fog nektek, de mindenekelõtt az iránta való tiszteletet fogja tõletek megkövetelni. Õ ezt azáltal fogja megtenni, hogy azokat a tulajdonságokat mutatja nektek, melyeket ti az egyszerû emberekkel hoztok kapcsolatba. Ezek a hamis próféták a büszkeség bûnével fogják magukhoz vonzani a lelkeket. A hamis próféta gõgje más lelkekbe is vonzani fogja a gõgöt. Egyik a másikat fogja dicsérni, Isten Nevét felhasználván, hogy nagyságukat hirdessék. Legyetek óvatosak azokkal szemben, akik arra fognak kérni benneteket, hogy az általuk különlegesnek mondott ajándékokkal, melyek vonzzák a szellemvilágot, biztosítsátok be magatokat. Nektek kerülnötök kell azokat, akik az Én Nevemben arra hívnak meg benneteket, hogy olyan szellemekkel foglalkozzatok, amelyekrõl azt fogják mondani, hogy nagy békét és vigasztalást hoznak nektek, de ahol Istent meg sem említik. Ha nem arra hívnak benneteket, hogy

16 alázattal meghajoljatok Isten elõtt, hanem e helyett azt kérik Tõletek, hogy elõbb magatokat és saját jóléteteket helyezzétek mások szükségletei elé, akkor tudnotok kell, hogy az sohasem jöhet Istentõl. Nektek sohasem szabad a saját vagy mások érdekeit Isten elé helyeznetek. Mindennek, amit tõletek kérnek, meg kell felelnie Isten Akaratának. Az e világ hamis prófétái közül sokan olyan szellemekkel dolgoznak, amelyek nem Istentõl jönnek. Õk a belsõ gyógyulás, a pozitív gondolkodás és a metafizika fontosságát fogják elõsegíteni, melyek mindegyikének csak egy jelentõsége van: arra fogják ösztönözni az embert, hogy felmagasztalja magát Isten elõtt. Minden hamis prófétát el fogok vetni Magamtól, és szigorúan megbüntetem õket. Büntetésük meghaladja majd az egyszerû halandó ember büntetését, mivel õk felelõsek lesznek oly sok lélek elvesztéséért. Isten Anyja: Ez alkalommal Õ nem emberi testben fog eljönni április 24. Szeretett gyermekeim, Fiam, az emberiség iránti nagy Szeretetébõl fakadóan, most Második Eljövetelére készít fel benneteket. Mivel Õ szeret benneteket, most prófétái által szól hozzátok annak biztosítására, hogy senki se legyen kizárva Irgalmából. Mint ahogyan Isten elküldte Keresztelõ Jánost, hogy felkészítse a világot Fiam Isten egyszülött Fia, a Messiás számára, most Fiam ugyanúgy feltárja a végsõ tervet számotokra. Az üdvösség e végsõ terve hasonló lesz az Õ elsõ eljöveteléhez, de egy különbséggel: Ez alkalommal Õ nem emberi testben fog eljönni. Most, hogy az Igazság újra feltárásra kerül számotokra, Fiam, Szent Szaván keresztül emlékeztet benneteket mindarra, ami Istentõl jön, miközben a végsõ szakaszt készíti elõ. Amikor Fiam a Földön járt, Isten gyermekeinek megadatott az Igazság. Most a teljes Igazság adatik meg nektek beleértve Isten ellenségeinek a munkálkodására vonatkozó kinyilatkoztatásokat is, s mindez a ti érdeketekben, hogy ne lehessen megtéveszteni benneteket. Nektek nagylelkûeknek kell lennetek, amikor Õ elhozza nektek ezeket az Ajándékokat, melyek a lelketeket fogják táplálni. Amikor az évek során megjelentem Isten kiválasztott látnokainak, ez azért volt, hogy felkészítsem a lelketeket ezekre az idõkre. Most, amikor felkészültök az üldöztetésre, amely a Keresztényeket fogja sújtani, ez rendkívül nehéz lesz, mert ez az üldöztetés a lélek megbecstelenítése lesz, és ez fogja okozni a legnagyobb fájdalmat. Amikor már ismeritek Isten Szava Igazságát, és tudni fogjátok, hogyan kell felismerni a csaló munkálkodását, akkor erõsebbé váltok. Sokkal fontosabb, hogy hûségesek maradjatok Isten Szavához, minthogy elfogadjátok azokat a hazugságokat, melyeket azok fognak bemutatni nektek, akik nem Istentõl jönnek. Fiam nagy dicsõségre fog emelni benneteket, ha engedelmeskedtek Szent Szavának és megtartjátok Tanításait. Azt kérem tõletek, hogy azt a tiszteletet mutassátok Fiam iránt, amelyet megérdemel. Azok, akik elutasították Õt, amikor a Földön járt, végül mégis elfogadták az Igazságot, hogy Ki volt Õ valójában, amikor meghalt a Kereszten. Azok, akik ma elutasítják az Õ Szavát, végül fel fogják ismerni az Igazságot azon a Napon, amikor ítélni jön. Sokak számára az már túl késõ lesz. Imádkozzatok, hogy minden lélek hûséges maradjon szeretett Fiam, Jézus Krisztus örökségéhez, mert csak azokat lehet Királyságába felvenni, akik elfogadják Õt. Szeretett Édesanyátok. Az Üdvösség Anyja Ezeknek az aljas cselekedeteknek meg kell történniük, mivel a Föld megtisztításra kerül április 24. Drága szeretett lányom, ahogy Én folytatom a Szentlélek Ajándéka által a Föld megtisztítását, egyre nagyobb lesz a gyûlölet Ellenem, Jézus Krisztus ellen. Amint az emberek szívében a Jelenlétem megnövekszik, megannyi gyûlölet lesz látható azok tevékenységein keresztül, akik ellentmondanak Legszentebb Szavamnak. Azok, akik folyatják az olyan törvények behozatalát, amelyek káromlásnak számítanak Istennel szemben, növelni fogják erõfeszítéseiket, hogy bemocskolják Isten Szavát. Ezeknek az aljas cselekedeteknek meg kell történniük, mivel a Föld megtisztításra kerül. Ahogyan a megtisztítás fokozódik, úgy fog a bûn gonoszsága is feltárulni majd számotokra. Észre fogjátok venni, hogy minden elképzelhetõ Isten ellenes cselekedetet, az ellenségeim mozdítják majd elõ. Sokan ártatlanoknak fogják magukat vallani, de ezeket a jogszabályokat az Enyéim, akik ismerik az Igazságot, nem fogják elfogadni. A megkülönböztetés Ajándéka, amit sok léleknek adományozok, azt jelenti, hogy azokat a gonosz cselekedeteket, amelyeket a hatalmi pozíciókban lévõk követnek el, akik a nemzeteket ellenõrzik, olyannak lehet majd látni, amilyenek azok valójában a Sátán munkálkodásának. A Sátán gonosz szellemei megnövelték jelenlétüket azok lelkében, akik nem hisznek Istenben. Nem elégednek meg azzal, hogy ezek a lelkek hátat fordítsanak Istennek, hanem ezek a gonosz szellemek arra ösztönzik ezeket az embereket, hogy támogassák a legaljasabb bûnöket. Idõvel ezek a lelkek annyira romlottak lesznek, és annyira tele lesznek Isten iránti gyûlölettel, hogy elmerülnek majd egy olyan sötétségbe, amely sohasem lesz képes Isten Fényét elviselni.

17 Ne feledjétek: az Én Irgalmam nagy. Csak Irgalmam által lehet megmenteni ezeket a lelkeket. Nincs más remény a számukra, mert e lelkek közül sokan nem képesek arra, hogy a saját szabad akaratuk által kérjék Irgalmasságom Kezét, annyira megfertõzõdtek. Azok, akik ismernek és szeretnek Engem, kell, hogy segítsenek ezeknek a szegény lelkeknek könyörögvén a lelkük üdvösségéért. Nektek kérnetek kell, hogy forduljanak most Hozzám, hogy közbe tudjak lépni, megállítván az üldöztetést, melyet a világnak akarnak okozni. Nektek esedeznetek kell Hozzám személyes áldozataitokon keresztül -, hogy elálljanak a népirtástól, amelyet terveznek. A népirtás legrosszabb formája az igazságtalan háborúk és az anyjuk méhében történõ ártatlanok meggyilkolása által lesz majd látható. Õk folyamatosan hazudni fognak és nyilvános szentbeszédük ostobaság lesz Isten szemében április 25. Drága szeretett leányom, nem fog eltelni sok idõ addig, amikor a szakadárok összegyûlnek a Katolikus Egyházban, akik felhagytak Isten iránti engedelmességükkel, hogy gonosz támadást indítsanak azon felszentelt szolgák ellen, akik hûségesek az Igazsághoz. Azok, akik az Én Testemhez hûtlenek, számos törvényt fognak megváltoztatni és a Szent Eukarisztia jelentésérõl új értelmezéseket fognak alkotni. Sokan Isten szent szolgái közül és minden Keresztény felekezet hívei szemtanúi lesznek, amint a Szentlelket megtámadják. Sokan meg fognak döbbenni a Nevem és Tanításaim újraértelmezésének a módjától, ahogyan a hangsúly az embernek a másik ember iránti kötelességére kerül. Arra fogják ösztönözni az embereket, hogy szeressék egymást, és nehézségeiket tegyék Isten Oltára elé. Kívülrõl jó dolognak fogják látni a Kereszténységnek ezt a megközelítési módját. Ez a szeretet fontosságát fogja támogatni, de nem úgy, ahogyan azt Isten elõírta. Látni lehet majd, amint a magasabb pozíciókban levõ emberek vallásos szertartásokon egymást nyilvánosan dicsérik. Tiszteletadásként meghajolnak majd egymás elõtt, és hízelgésükben Isten ellenségeinek a lábai elé vetik magukat. Mindezek a lenyûgözõ szertartások elbolondítják majd a világot, és sokan nem fogják észrevenni e ceremóniák célját. Ezek a cselekedetek, az új szentbeszédek és az új ceremóniák, amelyek állítólag Engem fognak tisztelni, természetüknél fogva feketék lesznek, mert a fenevadat fogják dicsõíteni. A sötétség királya az õ gonosz szellemeivel együtt hirtelen sokak szívét megmozgatja, azokét, akik felelõsséggel tartoznak követõim vezetéséért. Néhányan ezek közül a szolgák közül nem veszik észre, hogy õket a gonosz kísérti. Azt mondom nekik jöjjetek most! Jöjjetek Hozzám a Bûnbánat Szentsége által! Ha aggódtok a hitetek miatt, meg foglak világítani benneteket, de elõbb meg kell szabadítanotok lelketeket a büszkeségtõl. A büszkeség az, ami ostoba módon megtéveszt benneteket elhitetvén veletek, hogy a ti értelmetek különb, mint Istené. Mások, kik olyanok, mint a báránybõrbe bújt farkasok, eladták lelküket a Sátánnak. És éppúgy õk is ravaszok lesznek a Sátán cselekedeteihez hasonlóan, és hasonlóképpen fogják Isten gyermekeit is becsapni. Az által fognak másokat elcsábítani, hogy dicsérni fogják szolgáikat, mintha azok szentek lennének, és ez vonzani fogja azokat a szolgákat, akik szeretik önmagukat, tele vannak büszkeséggel, és akik mint juhok, követni fogják õket. Õk folyamatosan hazudni fognak, és nyilvános szentbeszédeik (homíliájuk) ostobaság lesz Isten Szemében. Egy szikrányi igaz alázatot sem lehet majd látni egyetlen szavukban sem, bár õk minden tõlük telhetõt meg fognak tenni annak biztosítására, hogy nyilvánosan Isten alázatos szolgáiként viselkedjenek. A Szentlélek Ereje hiányozni fog a jelenlétükbõl, és az Enyéim, akik igazán ismernek Engem, tanúsítani fogják ezt. Oly sok felszentelt szegény szolgám lesz beszippantva ezekbe a hazugságokba, melyek Testem megszentségtelenítéséhez fognak vezetni, és sokan azok közül, akik az Irántam való szeretetükkel büszkélkednek, lesznek az elsõk, akik beverik a következõ szeget, mivelhogy újra keresztre feszítenek Engem. Leányom, az irántad mutatott gyûlölet két oldalról fog jönni, mint közvetlen eredménye földi Egyházam felbomlásának. Az egyik oldalon azok fognak elhelyezkedni, akik azt mondják, hogy földi Egyházamat képviselik, de õk minden, csak épp azok nem lesznek, mivel egy egészen más tant fognak képviselni. A másik oldalon lesznek, az Én hûséges szolgáim, akik nem fognak hinni neked. Tudnotok kell, hogy az Igazság félelmet és dühöt fog kiváltani. Az Isten prófétáinak adott Igazság, nemcsak dühöt fog kiváltani a félelem miatt, hanem felháborodást is. A felháborodás és a düh a gonosztól származik. A gonosz, az ember szívén keresztül rendkívül messzire fog elmenni, hogy Isten Szavát elhallgattassa. A próféták elleni düh gyûlöletet Isten ellen. Az Anitkrisztus Keletrõl való lesz, nem pedig Nyugatról április 26. Drága szeretett leányom, a világ az Antikrisztus fellépésére készül. Õ már ki lett képezve számos befolyásos politikai

18 erõ által, hogy megtegye nagyszerû fellépését. Az Antikrisztus Keletrõl való lesz, nem pedig Nyugatról, de szeretve, tisztelve lesz és nagyra fogják õt becsülni mindkét oldalról, és a föld minden sarkában. A következõképpen fog elkezdõdni: Az Antikrisztus, hamarosan egy háborút fog elõidézni, Isten ellenségeinek segítségével, két nemzet között, melyek élén két makacs és erõteljes vezetõ áll. Ez a háború egyre csak fokozódni fog, és átterjed majd a többi országra is. Amikor a veszély már olyan súlyossá válik, hogy kezd kihatással lenni a legerõteljesebb nemzetekre is, akkor elkezdõdnek a béketárgyalások. Mintegy a semmibõl fog a fenevad elõlépni. És olyan ügyességgel fog véget vetni a háborúknak, hogy az lenyûgözi a világot. Neki egy erõteljes hangja lesz. Õ roppant intelligens lesz és egy lenyûgözõ karizmatikus ember benyomását fogja kelteni. Az õ megnyerõ külseje, kelleme és humorérzéke olyan lesz, mint egy erõs hipnotikus mágnes. Õ vonzani fogja a közismert vezetõk és a média nagy dicséretét és nagy hírnévre tesz szert. Viselkedése befolyással lesz az üzleti vezetõkre, akik úgy fognak rá tekinteni, mint a jólét megteremtésének eszközére, mivel a gazdasági élet majd fejlõdni kezd. Olyan különleges lesz az Antikrisztus megjelenése, hogy a nemzetek túl fogják harsogni egymást, arra bátorítván õt, hogy látogassa meg országukat. Szeretni fogják õt, aki Küldetésem amikor a Földön jártam - legapróbb részleteit, minden pillanatát le fogja utánozni. A szeretet, a béke és a nemzetek közötti egységrõl prédikálván, látni lehet majd, hogy bármerre is jár nagy csodákat fog tenni. Ez nem egy olyan ember, mint bárki más. Ez nem egy olyan ember, mint bármely más karizmatikus vezetõ. Az õ csillaga ragyogni és csillogni fog, mint senki másé õt megelõzõen. Õrá úgy fognak tekinteni, mint az emberbaráti egy-világvallás névleges vezetõjére. Ennek az utálatnak az úgynevezett sikere neki lesz tulajdonítható. Mindenki a lába elé fog hullani. Arcának képmása mindenhol megtalálható lesz. Õt együtt lehet majd látni sok más vallási felekezet vezetõvel. Hamarosan azt fogják mondani, hogy az emberek spontán módon meggyógyulnak a jelenlétében. A Sátán hatalmának köszönhetõen, õ olyan cselekedetek véghezvitelére lesz képes, melyek sokakat sokkolni fog és ezeket csodáknak fogják minõsíteni. Addigra a tudatlanok, mint Messiásra fognak föltekinteni. Aztán arra fog célzásokat tenni, hogy õt Isten küldte a világ megmentésére. Sokan, beleértve azokat is a világban, akik nem fogadják el Jelenlétemet, meg lesznek gyõzõdve arról, hogy ez az ember nem más, mint az Emberfia, maga Jézus Krisztus. Azok, akik tisztelik õt, engedelmesen eleget tesznek kérésének, és akik imádják õt, olyan gonosz módon fognak megfertõzõdni, hogy a lelkük egy vákuumba lesz beszippantva, és lehetetlennek fog tûnni számukra az abból való szabadulás. Azok, akik Tanításaim Igazságait ismerik, fel fogják ismerni a csalást, amelyet az emberi nem elé helyeznek, és õk ellen fognak állni ennek az utálatnak. Azok, akik azt mondják, hogy ismerik Istent és gyakorló Keresztények, nem lesznek képesek megérteni a visszatérésemre tett Ígéretemet. Amikor Én újból visszatérek, azért jövök, hogy ítéljek. Sohasem fogok másodszor a Földön járni. Mert tanításaim teljes ismerete ellenére sem fogják megérteni, amit mondtam. Most emlékeztetem õket: Én nem fogok testben járni. Bárki, aki azt mondja önmagáról, hogy õ Én vagyok, az egy hazug. Minden nap meg kell kérdeznetek magatoktól: Vajon Isten ma jóváhagyná cselekedeteimet? április 27. Drága szeretett leányom, meg kell magyaráznom minden egyes embernek, aki jelenleg a Földön él, a nekik adott idõ fontosságát. Én sohasem avatkoztam be az ember akaratába, mert ez az emberiségnek adott legnagyobb Ajándékok egyike, és azt sohasem lehet elvenni. A Sátán viszont beavatkozik az ember szabad akaratába, és kezdettõl fogva könyörtelenül azt kereste, hogy rabszolgává tegye az emberi elmét, és hogy ellopja a lelkét. Ezért az embernek adott szabad akarat lesz az, amelyet a gonosz szellemek fel fognak kutatni. De szintén az ember szabad akaratán múlik az is, hogy kinyithassa az ajtót Királyságomhoz. Mert hús-vér vagytok, ezért halandók vagytok, és a rendelkezésetekre álló egyedüli idõ, hogy felkészüljetek az örök életre, most van. Ezt sohasem szabad elfelednetek. Nektek minden pillanatban készen kell állnotok, mert ahogyan Atyám életet adott nektek, úgy a nap bármelyik pillanatában el is veheti azt tõletek. Ha most meghalnátok, méltók lennétek arra, hogy Elém jöjjetek? Tudjátok e, hogy milyen hibákat és cselekedeteket követtetek el, és hogy milyen gyûlöletet mutattatok felebarátaitok iránt, amelyek fel lesznek fedve Elõttem? Annak érdekében, hogy az örök életet meg lehessen adni nektek, tudnotok kell, hogy mi az, amit most tennetek kell, hogy tisztára mossátok magatokat az Én Szememben. Azoknak, akik elnézik a bûnt és másokat bántanak, másrészt pedig imádkoznak és olyan életet élnek, amelyrõl azt mondják, hogy azt Nekem szentelték, a következõket mondom: Képmutatásotokkal minden órában megbántotok Engem. Minden nap távolabb kerül a lelketek Tõlem. Nektek követnetek kell a Tízparancsolatot, pontosan úgy, ahogyan azt Atyámtól kaptátok, különben nem mondhatjátok, hogy az Enyéim vagytok. Nagyon sok lélek nem jut a Mennyországba, és sokaknak el kell szenvedniük a megtisztulást, amelyre azért van szükség, hogy méltók lehessenek belépni Királyságomba. De sokkal több lélek vettetik az örök sötétségbe. Haláluk pillanatában a Földön oly kevesen ismerik fel, hogy megbántották Istent. Milyen rémültek és szomorúak õk akkor! Felismerik, hogy a bûnbánat ideje számukra lejárt, és hogy már túl késõ van számukra ebben a szakaszban.

19 Miért nem értitek meg, hogy a halál bármelyik pillanatban bekövetkezhet? Azt tudnotok kell, hogy amikor megbántjátok Istent, akkor nektek törekednetek kell arra, hogy megváltoztassátok viselkedési módotokat, annak érdekében, hogy békére találjatok. Amikor elkerülitek a bûnt és folyamatosan megpróbáljátok helyre hozni azt a módot, ahogyan másokkal bántok, csak akkor fogtok igazi békére találni. Amikor béke van a lelketekben ami csak akkor valósulhat meg, ha a bûnt leküzditek és bûnbánatot mutattok gonosz tetteitek miatt -, akkor közelebb kerültök Istenhez. Minden nap meg kell kérdeznetek magatoktól: Vajon Isten ma jóváhagyná cselekedeteimet? A szívetekben tudni fogjátok a választ. A most adott Szavaim az Utolsó Napon újból hallhatóak lesznek április 28. Drága szeretett leányom, azért jövök ebben az idõben, hogy figyelmeztesselek téged azok árulására, akik körülvesznek téged ebben a Küldetésben. Sokan kénytelenek lesznek hátat fordítani ennek a munkának, és neked egyáltalán nem szabad utánuk szaladnod. Én sem szaladtam soha azok után, akik üldöztek Engem. Ehelyett felajánlottam Magam, mint egy leölésre szánt bárányt a lelkek megmentése érdekében. Figyeld csak meg, hogyan veszik hamarosan a keblükre a kinevezett és a Sátán által felkészített hamis prófétákat azok, akik azt mondják magukról, hogy Isten szolgái. Próféciájukat, melyek mindegyike tagadja az Igazságot, arra fogják felhasználni, hogy megszégyenítsenek benneteket. Senki ne gondolja egy pillanatra sem, hogy Üzeneteimet, amelyek azért adatnak a világnak, hogy Második Eljövetelemre készítsék fel az emberiséget, nem fogják szétszaggatni. Leányom, ezeket az akadályokat figyelmen kívül kell hagynod. Engedelmességed által erõsebbé foglak téged tenni mert az idõ nem a te oldaladon áll -, biztosítván azt, hogy a Kegyelmeket, melyeket az emberiségre árasztok, mindenki elnyerhesse. Az Én igaz prófétáim nagy többsége nem ismeri a Szentírást vagy a próféciákat, melyeket Irgalmasságomból adok a világnak. Nekik nem kell részeket idézniük a Szent Bibliából, mert Én nem erre kérem õket. A Szavam úgy adatik, amilyen az valójában. Az Én Bibliám szent. Nem megengedett számukra, hogy azért idézzenek részleteket belõle, hogy ez által bármiféle Isteni Kinyilatkoztatás hitelességét igazolják. Amikor Én egy Üzenetet adok, akkor a próféta azt írja le, amit Én diktálok neki, és sohasem kérem tõle, hogy részeket idézzen azokból, amelyek az Apostolok által adattak a világnak. Én nagyobb vagyok, mindenkinél, aki Engem szolgál. Az Én Szavam Szent. Ajándékaim azért adatnak számotokra, hogy felkészítse a lelketeket, és éppen ezért minden igaz prófétának imákat is adok, melyek a Szívemmel való egyesülés ellenállhatatlan vágyát gyújtják meg bennetek. Az üldöztetés, amelyet el kell viselned, folytatódni fog, és egyre rosszabb lesz. És amikor már azt gondolod, hogy semmi többet nem tudsz tenni, Én be fogom bizonyítani Isteni Jelenlétemet a világnak. Szenvedj, kicsim, méltósággal. Ne védd meg a Szavamat, bármennyire csábító is ez, még akkor sem, ha gonosz hazugságokat mutatnak be neked. Azok, akik ismernek Engem, azt is tudni fogják, hogy mikor nem származnak Tõlem a Szavak, mert Én a szívükben lakom. Azonban a Sátán annyira ravasz, hogy utánozni tud Engem, egyetlen kivétellel: õ sohasem fogja elismerni azt, hogy Én testben jöttem el, vagy, hogy a Testem jelen van a Szent Eukarisztiában. A Lelkem most egyre erõsödik és továbbra is szembe fog szegülni a gonosz erõkkel. Angyalaim minden démont el fognak pusztítani, s mire az utolsó nap elérkezik, egy sem marad belõlük. A most neked adott Szavaim az Utolsó Napon újból hallhatóak lesznek. Emlékezz azokra. Én vagyok a kezdet és a vég. Én eljövök, ahogyan azt megígértem, hogy örök életet hozzak nektek. Álljanak most fel mindazok közületek, akik hisznek Bennem, és fogadjátok el az Igazságot. Gyertek Hozzám. Uralkodjék Atyám Akarata az Új Ég és az Új Föld fölött. Örvendjetek, mert Én a békét és az egységet hozom mindazoknak, akiknek a neve be van írva az Élet Könyvébe. Az Én utolsó Szövetségem beteljesült. Uralkodásom elérkezett. Álljatok fel, és fogadjátok el Isten Kezét. Az a nap, amikor majd ezeket a Szavakat halljátok, az a nap lesz, amikor már tudni fogjátok az Igazságot. Ne hagyjátok magatokat megtéveszteni, mert csak Isten és az Isteni kinyilatkoztatások Ajándékai hozhatnak számotokra szeretetet, békét, örömet és megtérést, melyek ezen Üzenetek által végigsöpörnek a világon. Mindezek számotokra egy Ajándék. Ezek célja, hogy megmutassa nektek az igaz utat jogos örökségetekhez. Fogadjátok ezt szívélyesen és hálával a lelketekben. Szeretett A kereszt egy új formája kerül majd bevezetésre április 30.

20 Drága szeretett leányom, az Én Hatalmam soha nem fog meggyengülni; mint egy fény, halványabb lesz a sûrû köd közepette, de mindig látható lesz, még ha olyan gyenge lesz is, akár egy halvány pislákoló fény. Amikor a világ újra megváltozik, mivel a gonosz szellem a megosztottságra megosztottságot hoz, akkor egyedül csak Isten Fénye lesz az, ami fenntart majd benneteket. Jelenlétemet érezni fogják azok, akik Hozzám folyamodnak segítségért, mert Én sohasem foglak elhagyni benneteket, különösen akkor nem, amikor úgy érzitek, hogy minden reménytelen. Semmi más, csakis az Igazság fog segíteni nektek helyt állnotok, amikor a szeretet hiánya a mai világban nyilvánvaló módon egyre csak növekszik, amint az emberek szíve kõvé változik. Az Igazságot a Szent Biblia tartalmazza. Ez az a táplálék, amely éltetni tudja az embert úgy most, mint a jövõben. Rövidesen lehetetlen lesz akár csak egy Bibliát is vásárolni, mivel sok nemzet ragaszkodni fog az új törvényekhez különösen Európában -, mely törvények minden olyan könyvet be fognak tiltani, amelyek Isten Szavát terjesztik. A levél most íródik, hogy hívja mindazokat, akik a Katolikus Egyház szolgálatában állnak. Hamarosan minden felszentelt szolgám tájékoztatva lesz a változásokról, amelyekrõl azt fogják mondani, hogy az Egyház javát szolgálják. Az új szabályok, amelyek a Szentmise alatt mondott imák módosításaiban lesznek észlelhetõk, ártalmatlannak fognak tûnni. Sokan nem veszik észre ennek a jelentõségét, de ez a Szent Eukarisztiához és a benne lévõ Jelenlétemhez kapcsolódik. A megemlékezés szót fogják használni, és hamarosan minden templomot megfosztanak kincseitõl. A kincsek elvétele, beleértve az arany Tabernákulumokat is melyeket fából és kõbõl készítettel cserélnek fel egyike lesz azoknak a jeleknek, melyeket összegyûjtenek az Új Világvallás számára. A templomokat a falaikon belül fogják megváltoztatni, és ez magába foglalja majd az oltárok megszentségtelenítését is. A Szentségtartók a Szent Eukarisztia tartója kezdenek eltûnni, és a Szentségkitétel napjai véget érnek. Vessétek csak meg most Szent Szavamat, és majd könnyeket fogtok sírni, amikor ezek a cselekedetek fel fognak tárulni elõtettek! Hamarosan nem sokkal késõbb a felszentelt szolgáim által viselt öltözékeket meg fogják változtatni, és a Kereszt egy új formája kerül majd bevezetésre. Az új rémtett nem egy egyszerû kereszten alapszik. Ehelyett, diszkréten, a fenevad fejét fogja ábrázolni. Azt kérem tõletek, hogy most gyûjtsétek össze Szent Keresztjeimet és tartsátok azokat otthonaitokban, Szenteltvízzel együtt. Arra sürgetlek benneteket, hogy ragaszkodjatok az Igazsághoz, amelyrõl beszéltem nektek. Aztán azt akarom, hogy teljesen bízzatok meg Bennem. Sohase higgyétek, hogy elhagylak titeket, kiszolgáltatván a gonosznak benneteket. Én továbbra is mindenkor közel maradok hozzátok. Különleges áldást árasztok szeretett, hûséges szolgáim fejére, hogy Szentséges Szívemmel egybefonva tartsam õket. Tartsátok szíveteket közel Hozzám, és egymáshoz is. Vigasztaljátok és erõsítsétek egymást, mert nektek az elõttetek álló idõk elõtt és alatt sokkal jobban kell szeretnetek egymást, mint valaha. Én vagyok a ti családotok. Ti az Enyéim vagytok. Mi egyesülve maradunk egészen addig a pillanatig, amikor a harsonák megszólalnak, és a bejelentés megtörténik, hogy Második Eljövetelemben végül kinyilatkoztathatom Magam. Akkor érezni fogjátok az örömet és a békét, amelyet megígértem nektek. Aztán minden szenvedés véget ér.

2012 JANUÁR ÉS FEBRUÁR 8. RÉSZ NAGY FIGYELMEZTETÉS

2012 JANUÁR ÉS FEBRUÁR 8. RÉSZ NAGY FIGYELMEZTETÉS 2012 JANUÁR ÉS FEBRUÁR 8. RÉSZ NAGY FIGYELMEZTETÉS ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE ISTEN NAGY FIGYELMEZTETÉSE A MAI VILÁGNAK IGAZSÁG KÖNYVE 2012 január és február Maria Divine Mercy által kapott üzenetek JANUÁR Szûz

Részletesebben

Erről az Imakönyvről www.thewarningsecond-coming.com http://www.masodikeljovetel.hu/

Erről az Imakönyvről www.thewarningsecond-coming.com http://www.masodikeljovetel.hu/ Erről az Imakönyvről Az imák, és litániák (dőlt kiemeléssel) amelyek ebben a könyvben találhatóak nem emberi eredetűek. Ezek egy egyszerű hétköznapi nőnek adattak, aki férjezett családanya, Európában lakik,

Részletesebben

A Nagyfigyelmeztetés - 2011 február Admin, Admin. Creative Commons - BY -- 2012

A Nagyfigyelmeztetés - 2011 február Admin, Admin. Creative Commons - BY -- 2012 A Nagyfigyelmeztetés - 2011 február Admin, Admin Creative Commons - BY -- 2012 Table of Contents Bevezetés "The Warning" Acta Apostolicae Sedis A Szeretet az út az Üdvösséghez Világméretű Megtérés van

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL. 2012 február. Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza.

ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL. 2012 február. Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza. A NAGYFIGYELMEZTETÉS ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL 2012 február Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza. A karizmatikus eredetűnek tulajdonítható

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

1.RÉSZ 2010 NOVEMBER DECEMBER ÉS AZ

1.RÉSZ 2010 NOVEMBER DECEMBER ÉS AZ 1.RÉSZ 2010 NOVEMBER DECEMBER NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE ISTEN NAGY FIGYELMEZTETÉSE A MAI VILÁGNAK IGAZSÁG KÖNYVE 2010 november december M.D.Mercy által az elsõ két hónapban kapott üzenetek

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE

NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE 2013 SZEPTEMBER NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE ISTEN NAGY FIGYELMEZTETÉSE A MAI VILÁGNAK IGAZSÁG KÖNYVE 2013 szeptember Maria Divine Mercy által kapott üzenetek ÉN TIZENKÉT EGYSZERÛ EMBERT VÁLASZTOTTAM

Részletesebben

2012 JÚLIUS ÉS AUGUSZTUS 11. RÉSZ ÉS AZ

2012 JÚLIUS ÉS AUGUSZTUS 11. RÉSZ ÉS AZ 2012 JÚLIUS ÉS AUGUSZTUS 11. RÉSZ NAGY FIGYELMEZTETÉS ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE ISTEN NAGY FIGYELMEZTETÉSE A MAI VILÁGNAK IGAZSÁG KÖNYVE 2012 július és augusztus Maria Divine Mercy által kapott üzenetek JÚLIUS

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

12. nap Negatív érzelmeink (félelem, szorongás, harag, szégyen, indulat, bátortalanság, keserűség, bánat, bosszúvágy) felajánlása

12. nap Negatív érzelmeink (félelem, szorongás, harag, szégyen, indulat, bátortalanság, keserűség, bánat, bosszúvágy) felajánlása 12. nap Negatív érzelmeink (félelem, szorongás, harag, szégyen, indulat, bátortalanság, keserűség, bánat, bosszúvágy) felajánlása Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében Szentlélek-hívás Zúgó szél, égi

Részletesebben

Üzenetek Jézus Krisztustól. való felkészítésül. A http://www.thewarningsecondcoming.com/ alapján. Jelen dokumentum. Az üzenetek megtalálhatóak a

Üzenetek Jézus Krisztustól. való felkészítésül. A http://www.thewarningsecondcoming.com/ alapján. Jelen dokumentum. Az üzenetek megtalálhatóak a Üzenetek Jézus Krisztustól a Nagyfigyelmeztetésre és a Második Eljövetelre való felkészítésül. A http://www.thewarningsecondcoming.com/ alapján. Jelen dokumentum 2010. november 8 2013. január 31.-ig tartalmazza

Részletesebben

A Nagyfigyelmeztetés. Egy titkos prófétával való beszélgetés. 2011. július

A Nagyfigyelmeztetés. Egy titkos prófétával való beszélgetés. 2011. július A Nagyfigyelmeztetés Egy titkos prófétával való beszélgetés 2011. július Megjegyzés: Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon, a 2010. november 8-tól megjelent üzenetek fordítását tartalmazza.

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

NAGY Y F F G ELM EZT ÉS A Z I G G K YVE 2014 SZEPTEMBER

NAGY Y F F G ELM EZT ÉS A Z I G G K YVE 2014 SZEPTEMBER NAGY FIGYELMEZTETÉS ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE 2014 SZEPTEMBER ISTEN NAGY FIGYELMEZTETÉSE A MAI VILÁGNAK IGAZSÁG KÖNYVE 2014 szeptember Maria Divine Mercy által kapott üzenetek AZ ÜDVÖSSÉG KÜLDETÉSE (MISSZIÓJA)

Részletesebben

I. Mi a megtévesztés?

I. Mi a megtévesztés? I. Mi a megtévesztés? 1. Megtévesztés, félrevezetés, hitetés Mt 24,4-5 Jézus így válaszolt nekik: Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen /4005/ valaki titeket! Mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyörű otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Nagyfigyelmeztetés - 2010 november Admin, nagyfigyelmeztetes.hu. Creative Commons - BY -- 2012

A Nagyfigyelmeztetés - 2010 november Admin, nagyfigyelmeztetes.hu. Creative Commons - BY -- 2012 A Nagyfigyelmeztetés - 2010 november Admin, nagyfigyelmeztetes.hu Creative Commons - BY -- 2012 Table of Contents Bevezető Acta Apostolicae Sedis "The Warning" A Szűzanya első üzenete Megváltónktól, Jézus

Részletesebben

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL TERÉZ ANYA SAJÁT SZAVAIVAL Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. Teréz Anya saját példáján tanított meg minket, mit jelent valójában élni az evangéliumot. Azt gondolom, hogy a

Részletesebben

ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL. 2012 március. Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza.

ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL. 2012 március. Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza. A NAGYFIGYELMEZTETÉS ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL 2012 március Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza. A karizmatikus eredetűnek tulajdonítható

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett A húsvh svét értéke nekünk nk és s Istennek? Mit jelent a húsvét az átlagember számára? Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software

Részletesebben

AZ ÜDVÖSSÉG KÜLDETÉSE (MISSZIÓJA) A TÖRTÉNELEM EME NAGY PILLANATÁBAN, ÉLETÜNK HÁTRALÉVÕ NAPJAIBAN NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE 2014 MÁJUS

AZ ÜDVÖSSÉG KÜLDETÉSE (MISSZIÓJA) A TÖRTÉNELEM EME NAGY PILLANATÁBAN, ÉLETÜNK HÁTRALÉVÕ NAPJAIBAN NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE 2014 MÁJUS AZ ÜDVÖSSÉG KÜLDETÉSE (MISSZIÓJA) A TÖRTÉNELEM EME NAGY PILLANATÁBAN, ÉLETÜNK HÁTRALÉVÕ NAPJAIBAN NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE 2014 MÁJUS Simon apostol ISTEN NAGY FIGYELMEZTETÉSE A MAI VILÁGNAK

Részletesebben

A Keresztes Imahadjárat imái

A Keresztes Imahadjárat imái A Keresztes Imahadjárat imái (1) Ajándékom Jézusnak a lelkek megmentéséért... 2011. november 17. (2) Ima a globális uralkodókért... 2011. november 18. (3) Szabadítsátok meg a világot a félelemtől... 2011.

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

MEGELÉGEDETTSÉG. Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból

MEGELÉGEDETTSÉG. Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból MEGELÉGEDETTSÉG Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból Fordította: Kerekes Mariann Lektorálta: Mannó Judit A fordítás alapja: CONTENTMENT Bahá í Publishing Trust; London, 1996 Magyarországi Bahá í Közösség Országos

Részletesebben

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8).

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Nagy öröm Lectio: ApCsel 8,1-25. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Fülöp Samáriában hirdette a Messiást. Jézusról tett bizonyságot, a Szabadítóról. Az ember mindig kapcsolatban kellene,

Részletesebben

7. RÉSZ ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE

7. RÉSZ ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE 2011 NOVEMBER ÉS DECEMBER 7. RÉSZ NAGY FIGYELMEZTETÉS ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE ISTEN NAGY FIGYELMEZTETÉSE A MAI VILÁGNAK IGAZSÁG KÖNYVE 2011 november és december Maria Divine Mercy által kapott üzenetek NOVEMBER

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

Keresztút 2. JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET

Keresztút 2. JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET Keresztút Ha jó emberekkel találkozol, megtapasztalod, milyen jó, ha szeretnek. Kérdezted már egyszer is magadtól: honnan ez a szeretet? Mi, emberek ezt nem az utcán találtuk valahol vagy a kereskedőnél

Részletesebben

A Nagyfigyelmeztetés. Egy titkos prófétával való beszélgetés. 2011. augusztus

A Nagyfigyelmeztetés. Egy titkos prófétával való beszélgetés. 2011. augusztus A Nagyfigyelmeztetés Egy titkos prófétával való beszélgetés 2011. augusztus Megjegyzés: Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon, a 2010. november 8-tól megjelent üzenetek fordítását tartalmazza.

Részletesebben

ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL. 2011 augusztus. Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza.

ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL. 2011 augusztus. Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza. A NAGYFIGYELMEZTETÉS ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL 2011 augusztus Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza. A karizmatikus eredetűnek tulajdonítható

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyörű otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors SCHUMANN CHAMISSO Frauenliebe und Leben Op. 42 Asszonyszerelem, asszonysors Frauenliebe und leben Asszonyszerelem, asszonysors Op.42 1. Mióta láttam őt, vaknak hiszem magam, Bárhová is nézek, csak őt látom;

Részletesebben

ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL. 2012 május. Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza.

ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL. 2012 május. Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza. A NAGYFIGYELMEZTETÉS ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL 2012 május Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza. A karizmatikus eredetűnek tulajdonítható lelki

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

IMÁK A KERESZTES IMAHADJÁRAT 96 IMÁJA ÉS 4 LITÁNIÁJA

IMÁK A KERESZTES IMAHADJÁRAT 96 IMÁJA ÉS 4 LITÁNIÁJA IMÁK A KERESZTES IMAHADJÁRAT 96 IMÁJA ÉS 4 LITÁNIÁJA A Keresztes Imahadjárat imái Az imák elé csatolt, bevezetõ gondolatok és üzenetek (Szerkesztõi megjegyzés: A dátumok az üzenetek átadásának idejét mutatják,

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag A Biblia gyermekeknek bemutatja A földműves és a mag Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, /

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, / MÁJUSI LITÁNIA Kezdőének 1 Uram irgalmazz nekünk, / Krisztus, kegyelmezz nekünk, Krisztus, hallgass minket, / Krisztus hallgass meg minket, Uram, irgalmazz nekünk! 2 Mennybéli Atya Isten, / Megváltó Fiú

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás Igazságban járni: 1. előadás 1 1. lépés: Nevezd meg a problémát Bűn Bizonytalanság 2 Az ember öt dimenziója Szellemi Erkölcsi Társadalmi Pszichológi ai Biológiai 3 A teremtek sorrend Lélek (lelki) Jellem

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez.

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez. Életgyónáshoz Életrendezés Nemes Ödön jezsuita atya gondolatai Alapelvek A kapcsolataimban, élethelyzeteimben, testi-lelki betegségeimben, kudarcaimban tapasztalt nehézségeimet, ne tekintsem problémának,

Részletesebben

HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT

HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT a Szent Imre Templomban 2011. június 23.-án Ákos atyának, plébánosunknak köszöntük meg Imacsoportunknak nyújtott szerető támogatását. Kedves Ákos Atya! Szeretetláng

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

A Nagyfigyelmeztetés. 2010. november 8. 2011. február 19.

A Nagyfigyelmeztetés. 2010. november 8. 2011. február 19. A Nagyfigyelmeztetés 2010. november 8. 2011. február 19. Megjegyzés: Egyes üzenetek lefordítása még folyamatban van, ezen üzenetek címe és dátuma - a fordítások elkészültéig angol nyelven található meg

Részletesebben

ISTEN MEGBOCSÁJT??? Jézusotok

ISTEN MEGBOCSÁJT??? Jézusotok ISTEN MEGBOCSÁJT??? Gyermekeimnek nem azt kell mondani, hogy mindnyájan meg lesznek mentve, mert ez hamis lenne. Hiszen csak azok lesznek megmentve, akik az Én megbocsátásomat keresik, és követnek engem

Részletesebben

Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE. Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III.

Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE. Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III. Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III. fejezet Kiadó: Missionsdienst Sonnenstrahlen D-7120 Bietigheim-Bissingen,

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

NAGYFIGYELMEZTETÉS NAGYOBBIK JAKAB

NAGYFIGYELMEZTETÉS NAGYOBBIK JAKAB NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE 2014 FEBRUÁR NAGYOBBIK JAKAB ISTEN NAGY FIGYELMEZTETÉSE A MAI VILÁGNAK IGAZSÁG KÖNYVE 2014 február Maria Divine Mercy által kapott üzenetek 1037 SOK MINDEN, AMIT

Részletesebben

ŐSZENTSÉGE XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETE A BÉKE VILÁGNAPJÁRA 2012. JANUÁR 1.

ŐSZENTSÉGE XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETE A BÉKE VILÁGNAPJÁRA 2012. JANUÁR 1. ŐSZENTSÉGE XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETE A BÉKE VILÁGNAPJÁRA 2012. JANUÁR 1. A FIATALOK NEVELÉSE AZ IGAZSÁGOSSÁGRA ÉS A BÉKÉRE 1. Az új év kezdete, amely Isten ajándéka az emberiség számára, arra indít, hogy

Részletesebben

SZERDA. Keresztes Imahadjárat 96. imája. Hogy megáldja és védelmezze a mi Keresztes Imahadjárat csoportunkat

SZERDA. Keresztes Imahadjárat 96. imája. Hogy megáldja és védelmezze a mi Keresztes Imahadjárat csoportunkat SZERDA FELKÉSZÜLÉS AZ IMÁRA: Legyen minden esetben kereszt, szentelt víz, szentelt gyertya. Kérjük, minden alkalommal a szentelt vízzel szenteljétek meg környezeteteket, ahol imádkoztok! Utasítások az

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Isten kis szolgája

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Isten kis szolgája A Biblia gyermekeknek bemutatja Sámuel, Isten kis szolgája Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Lyn Doerksen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Elgondolás szerint válogatott próféciák a Nagyfigyelmeztetésbõl Isten Nagyfigyelmeztetésébõl korunk emberének

Elgondolás szerint válogatott próféciák a Nagyfigyelmeztetésbõl Isten Nagyfigyelmeztetésébõl korunk emberének ISTEN NAGYFIGYELMEZTETÉSE KORUNK EMBERÉHEZ Elgondolás szerint válogatott próféciák a Nagyfigyelmeztetésbõl Isten Nagyfigyelmeztetésébõl korunk emberének Ajánlott forrás: www.nagyfigyelmeztetes.com NAGY

Részletesebben

Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat.

Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat. Francis Frangipane: hogy..szabadon bocsássa a foglyokat.. Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat. Ennek a korszaknak az utolsó óráiban hatalmas hadsereg áll fel; sok olyan emberből

Részletesebben

Az Igazság Könyve. Az Igazság Könyve. Tartalom. Némán is lehet sok mindent közölni

Az Igazság Könyve. Az Igazság Könyve. Tartalom. Némán is lehet sok mindent közölni Az Igazság Könyve Az Igazság Könyve Tartalom Némán is lehet sok mindent közölni Dániel könyve János látomása a tekercsel-könyvel kapcsolatban Egy mai próféta és próféciái Válogatás (kivonatok) a 2011 évi

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus csodái Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt.

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. A kis Kételkedő ezt kérdezte: Tényleg hiszel abban, hogy van élet a születés után? A kis Hívő így válaszolt:

Részletesebben

Medjugorjei üzenetek, 2012.

Medjugorjei üzenetek, 2012. Medjugorjei üzenetek, 2012. Drága gyermekek! Amikor anyai aggodalommal a szívetekbe tekintek, fájdalmat és szenvedést látok; sebzett múltat és szüntelen keresést; látom gyermekeimet, akik boldogok szeretnének

Részletesebben

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja.

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. HIMNUSZ (H 299) Föld vigadása, ég új ragyogása, Nap hajnalfénye, Alkotód szülője, ments meg a mélytől,

Részletesebben