A Balatonon végzett korábbi szeizmikus mérések újraértékelése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Balatonon végzett korábbi szeizmikus mérések újraértékelése"

Átírás

1 A Magyar Állami Földtani Intézet Évi jelentése, A Balatonon végzett korábbi szeizmikus mérések újraértékelése Re-evaulation of earlier seismic measurements on Lake Balaton CSERNY TIBOR 1, PRÓNAY ZSOLT 2, NEDUCZA BORISZLÁV 2 1 Magyar Állami Földtani Intézet, 1143 Budapest, Stefánia út Magyar Állami Eötvös Lóránd Geofizikai Intézet, 1145 Budapest, Colombus u ) Tá r g y s z a v a k : Balaton, szeizmikus szelvény, negyedidőszak, iszapvastagság térkép, aljzat, szeizmotektonikai térkép, tektonikai elemek Összefoglalás A balatoni kutatások során között kubai magyar együttműködés keretében az akkoriban legmodernebb geofizikai módszernek számító szeizmikus (szeizmoakusztikus) és echográfos szelvényezést végeztünk. A folyamatos regisztrátumok 373 km összhosszúságban, egyenletes hálóban lefedték a Balaton egészét. A szelvények kiértékelésének eredményeként képet alkothattunk a tavi üledékek térbeli helyzetéről, az iszap szerkezetéről, továbbá, a Balaton aljzatának változatos morfológiájáról és földtani felépítéséről, megközelítőleg 30 méteres mélységig között megtörtént a szeizmikus mérések thermo-papíron rögzített regisztrátumainak megóvását szolgáló archiválás (szkennelés, szeizmikus formátumba alakítás) és újraértékelés. A szelvények újraértelmezése elsősorban a Siófoki-, de kis mértékben a Szemesi-részmedencében is lehetővé tette a Balaton-fenék földtani szerkezeteinek (rétegek, tektonikai elemek) a korábbiaknál jóval pontosabb térbeli meghatározását. Ez módot ad arra, hogy a továbbiakban célirányosan tervezhessük meg a Balaton kialakulását megelőző, idősebb pleisztocénban lerakódott üledékek kutatását. Keywords: Lake Balaton, seismic profiles, Quaternary, mud-thickness map, lake bottom, seismotectonic map, tectonic elements Abstract Investigations of Lake Balaton by the Geological Institute of Hungary started in Between 1987 and 1989 within the framework of Cuban Hungarian cooperation was used one of the most modern geophysical methods at that time, namely seismic (seismo-acoustic) and echographic profiling. A total of 373 km was registered covering the entire lake in a uniform network. As a result of the profiles evaluation a picture was drown up about the spatial distribution of lacustrine sediments, the mud structure as well as the variable morphology and geological setting, till 30 m depth from the lake bottom. During 2003 and 2004, the original thermo-paper records were digitally archived and re-evaluated. The re-evaluation gave the opportunity for a more detailed spatial determination of the geological structure of the bed (layers, faults), in the Siófok subbasin and to a lesser degree in the Szemes subbasin. This gives an opportunity to plan the research of Pleistocene sediments, deposited before the lake formation. Bevezetés A Balaton 3 6 km széles parti sávján elvégzett építésföldtani térképező munkát követően, a tavon észlelt vízminőségromlást és a Magyar Állami Földtani Intézetben ben újraindult a tó környezetföldtani kutatása. Ennek részeként, között kubai magyar együttműködés keretében, az akkoriban legmodernebb geofizikai módszernek számító szeizmikus (szeizmoakusztikus) és echográfos szelvényezés történt, melyet később a szakemberek röviden kubai mérésnek neveztek. Összesen 35 db keresztirányú és 4 db hosszanti szelvényt mértünk le, 373 km összhosszúságban, folyamatos regisztrátumok készítésével. A keresztszelvények egymástól átlagosan 2000 m-re, a hosszantiak 4000 m-re haladtak, közel egyenletes hálóban lefedve a Balaton 2 m-nél mélyebb vízzel borított felületét (1. ábra). A szelvények kiértékelésének eredményeként képet alkothattunk a tavi üledékek térbeli helyzetéről, az iszap szerkezetéről, továbbá a Balaton aljzatának változatos morfológiájáról és földtani szerkezetéről, átlagosan 30 méteres mélységig. Az elkészült regisztrátumok kiváló minőségét több hazai és nemzetközi szakember is elismerte, publikációkban, tankönyvekben, kézikönyvekben is bemutatta. Az édesvízi tavi körülmények között elvégzett szelvényezés út-

2 274 CSERNY TIBOR et al. 1. ábra. A Balatonon mért geofizikai szelvények és fúrások helyszínrajza A Tó 1 16, és Tó 24. fúrások a szeizmikus mérések előtt mélyültek, a Tó és Tó fúrások a geofizikai mérések eredményeinek figyelembevételével, a mérések után Figure 1. Location of the geophysical profiles and cores on Lake Balaton Boreholes Tó 1 to16 and Tó 24 were drilled prior to the seismic measurements, while boreholes Tó 17 to 23 and Tó 25 to 33 were drilled after the measurements, taking their results into account törő vállalkozás volt, amit a későbbiekben több kutatócsoport további mérésekkel és módszerfejlesztésekkel egészített ki, elsősorban a Balatonon és a Velencei-tóban, később folyóvizekben és víztározókban. A mérések kiértékelése és eredményeinek részbeni publikálása után (CSERNY, CORRA- DA 1989a, b; 1990; CSERNY 1993), a Balatonon végzett szeizmikus mérések új lendületet vettek (SACCHI et. al. 1998; SACCHI 2001; PRÓNAY et al. 2002; CSERNY, PRÓNAY 2004), és napjainkban egyre-másra születnek az újabb eredmények. A közel két évtizede elvégzett szeizmikus mérések thermo-papír regisztrátumai pusztulásnak indultak. Az értékes adatok fennmaradása érdekében a szelvényeket szkenneltük, szeizmikus formátumba alakítottuk, archiváltuk, majd a korábbinál korszerűbb módszerekkel újból feldolgoztuk. A jelen dolgozat célja a mérések időtálló eredményeinek rövid felsorolása, az újraértékelt szelvények néhány szép részletének bemutatása. Ezzel szeretnénk megemlékezni a Földtani Intézetben 25 évvel ezelőtt megindult balatoni kutatásokról és a 17 éve elvégzett kubai magyar vízi geofizikai mérésekről. Előbbi az állóvizekben megkezdett és komplex földtani módszerekkel elvégzett limnogeológiai vizsgálatok, utóbbi az édesvizeken szisztematikusan elvégzett, sekély behatolású geofizikai mérések kezdetét jelentette. a A geofizikai mérések módszere A mérések alapelve az, hogy a rugalmas hullámok egy része az eltérő sebességű vagy sűrűségű közeg határfelületéről visszaverődik, míg másik része belép a következő rétegbe. A reflexiós mérések során, több más hullámtípus mellett, ezeket a visszavert hullámokat regisztráljuk az idő függvényében. A 2. ábrán négy mérési pozícióban tüntettük fel az adót és a vevőt, illetve folyamatos vonallal az aktuális sugárutakat. A mérések eredménye minden esetben a legközelebbi reflektáló pont, amely dőlt rétegek esetén nem feltétlenül az adó és a vevő alatt van. A feldolgozás során a sebesség ismeretében a felvételekből mélységszelvény készíthető. A reflektált, a direkt- és a refraktált hullámok mind a vízi, mind a szárazföldi méréseknél megtalálhatók, míg a szeizmikus szakemberek életét sokszor megkeserítő felületi hullámok, transzverzális jellegű hullámok lévén, a vízben nem terjednek. Vízzel telített üledékek esetén a hullámtípusok konverziója, amikor a P (longitudinális)- és SV (vertikálisan polarizált transzverzális)-hullámok a reflexió során egymásba alakulnak, nem lép fel. A laza réteg nagy frekvenciákat csillapító és energiaelnyelő hatása is elmarad a vízi méréseknél, az adó és a vevő egyaránt a jó b 2. ábra. A geofizikai mérések elvi vázlata a a rétegek, a víztest helyzete, valamint a jeladó és vevő helyzete; b a természetes szituáció szeizmikus regisztrátuma Figure 2. Theoretical sketch of the measurements a Layers, water body, and the location of transmitter and detector; b a seismic record of the bottom

3 Balatonon végzett korábbi szeizmikus mérések újraértékelése 275 csatolást és átvitelt biztosító vízben van. Ezért nagyobb frekvenciák használhatók, így jobb felbontás érhető el. A vízi méréseknek kétségtelen előnyeikkel szemben egy nagy hátrányuk van, a víz levegő határfelület és a fenék között ide-oda verődő, alig csillapodó többszörösök jelenléte. Ezek energiája nagyságrendekkel nagyobb lehet a reflexiókénál, így sok esetben a vízmélység kétszeresére korlátozódik a kutatható mélység. A probléma kemény fenék esetén jelentős, laza, iszapos fenék esetén a többszörösök amplitúdója kicsi, sokszor elhanyagolható. A kubai szakemberekkel közösen végzett mérések kanadai gyártmányú, M 2A típusú, szeizmikus szelvényező hidroszondával és szovjet PEL 3 típusú hajózási echoszondával (I. tábla, 1. fénykép) történtek. A jelek rögzítése elektrokémiai úton, speciális papírra történt, időszelvény formájában. Az akusztikus energiaforrás (sparker vagy boomer, I. tábla, 2. fénykép) jeleket hozott létre a víz felszínén, amik tovább terjedtek a vízben és az üledékekben, illetve az akusztikus impedancia kontrasztjának megfelelően a határfelületeken visszaverődtek és reflektálódtak (I. tábla, 3. fénykép). A hidrofoncsoport (streamer) a hidrofonnal szemben a jel/zaj-viszonyt és az irányérzékenységet javítja. Az eszközöket egy viszonylag állandó sebességgel haladó hajó vontatta (I. tábla, 4. fénykép). A mérések kezdeti szakaszában a következő paraméterekkel dolgoztunk: a lövések közötti idő 0,375 sec, a hajó sebessége 4-6 km/ó, a szűrés Hz volt. A merülési mélységek: boomernél 1 m, a multielektródás jelforrásnál 0,3 m, míg a hidrofoncsoport a víz felszínén úszott. Az energiaforrás és a hidrofoncsoport első eleme közötti távolság boomer esetében 1 m, sparkernél 3 m volt. A Keszthelyi-öbölben, ahol vastag üledéket vártunk, a jelkeltések közötti időt 0,5625 sec-ra növeltük, ez nagyobb behatolási mélységet tett lehetővé. A kubai mérések eredményei Az eredetileg csak a balatoni iszapvastagság meghatározását célul kitűző geofizikai mérések legfontosabb tudományos eredményei (CSERNY, CORRADA 1989a, b, 1990; CSERNY 1993) az alábbiakban foglalhatók össze: 1. A Balatonban lerakódott tavi üledékek átlagos vastagsága 5 m, ezek az üledékek azonban a fenéken nem egyenletes vastagságban találhatók meg. Vannak területek, ahol iszap nem halmozódik fel (pl. Tihanyi-kút, Fonyód előtti térség), egyes mélyedésekben eléri a 7 m-t is (pl. a Keszthelyi- és Szigligeti-öböl, a Zánka előtti részmedence). Az iszapvastagsági térkép (3. ábra) jól mutatja a negyedidőszak előtt egyenetlenül erodálódott felszínt és azt a tényt, hogy a Balaton több kisebb, egymástól szeparált tavacska láncolatából alakult ki. 2. A szeizmogramokon látható laza, tavi üledékek alatti szilárdabb aljzat felső m-es szakaszában 7 rétegsortípust, és kettőn belül 5 további rétegfajtát lehetett kiválasztani (4. ábra). A kijelölt 7 rétegsortípus eltérő litológiai jellegeket vagy eltérő települési viszonyokat tükröz. A rétegsortípusok és ezen belül a rétegek földtani 3. ábra. A Balaton negyedidőszaki üledékeinek vastagságtérképe a geofizikai mérések és a fúrások adatai alapján Figure 3. Mud thickness map of the Quaternary lake sediments based on the seismic measurements and on the boreholes 4. ábra. A Balaton szilárd aljzatának szeizmikus és tektonikai térképe, a geofizikai mérések és a fúrások adatai alapján A Tihanyi-félszigettől keletre a 4. és 5. rétegsortípusokon belül elkülönült rétegek helyzete is fel van tüntetve. 1 7 = rétegsortípusok, a szeizmikus regisztrátumokon észlelt hullám-visszaverődés paraméterei (amplitúdó, frekvencia) alapján. Az egyes típusok részletesebb leírása a szövegben olvasható. 8 9 = tektonikai elemek: 8 = vízszintes elmozdulás, 9 = függőleges törés, 10 = tektonikailag zavart zóna Figure 4. Seismotectonic map of the solid lake bottom based on geophysical measurements and borehole data 1 7 layer groups, based on the parameters of recorded wave reflection (amplitude and frequency). Detailed description of each layer-group is in the text. Within layer groups 4 and 5 there are distinct layers, which can be seen east of the Tihany Penninsula = tectonic elements: 8 = horizontal movements, 9 = vertical faults, 10 = tectonically disturbed zone

4 276 CSERNY TIBOR et al. azonosítása a későbbiekben lefúrt fúrások segítségével részben megtörtént. Az 1., 2., 3., 6. és 7. rétegsortípus vízszintesen települő rétegek összességét jelöli. A 4. és 5. rétegsortípus néhány fokkal dél-délkeletnek dőlő rétegeket tartalmaz, amelyeken belül a rétegfajták szétválasztására is lehetőség nyílt a Siófoki- és részben a Szemesi-medencében (CSERNY, CORRADA 1989b; CSERNY 1993). Az 1., 3., 5. és 7. rétegsortípusok egymáshoz hasonló képződményeket tartalmaznak, az alábbi eltérésekkel és hasonlóságokkal: az 1. és 3. tavi üledékeinek aljában mindig van tőzeg, az 5. és 7.-ben legfeljebb szervesanyagtartalmú iszap található. Egyik rétegsortípusban sincs éles határ szemcseösszetételben a fiatal, tavi üledék és az aljzat képződménye között. Az aljzat felső rétegében az agyagos kőzetliszt dominál, majd a kőzetliszt, illetve a finomhomok. A rétegeket általában (a 7. kivételével) tömött, kemény agyagmárga vagy homokkőpad választja el egymástól. A 2. és a 6. is mutat egymáshoz hasonlóságot: mindkettő laza tavi üledékeinek a legaljában tőzeg található. Az aljzatban dominál a kőzetliszt. A 4. rétegsortípus átmenetet jelent a rétegsortípusok tárgyalt két csoportja között. 3. A szeizmogramokon megfigyelhető zavart zónákat törésként vagy törészónaként értelmeztük. A minősítések során kis és nagy amplitúdójú vízszintes eltolódásokat és függőleges vetőket jelöltünk meg. Az eltolódásoknál az értékelt zavart zóna kiterjedésének mérethatára legalább 150 m, a függőleges törések esetében az elmozdult blokkok egymáshoz viszonyított helyzete minimum 10 m volt. Az aljzat általunk kimutatott tektonikai elemei közül az egyik legjelentősebb a Tihanyi-félsziget nyugati partján húzódó balos eltolódás, amely a Balaton aljzatát 2 részmedencére osztja. Közülük a keleti, ún. Siófoki-részmedencében meglévő hosszanti törések dilatációs (másodlagos, kis) töréseknek tűnnek, melyek csapás mentén gyakran elhalnak. Földtani határokat nem metszenek, az aljzat legalsó rétegeiben jelentkeznek. A haránttörések 2 irányban, éspedig ÉÉNy DDK-i és É D-i csapásban jelentkeznek. A részmedence legmarkánsabban jelentkező É D-i törése a fiatal, laza üledékekben is nyomozható, és jobbos eltolódásnak adódik. A vízszintes mozgás aktív voltát a környéken észlelt földrengések mechanizmusai is igazolják. A balos Tihanyi-eltolódástól nyugatra eső részmedencében több kisebb és egy nagy amplitúdójú hosszanti, illetve haránttörést lehetett kijelölni. A részmedence kb. felénél húzódó ÉÉNy DDK-i irányú harántzóna balos eltolódásnak látszik. A kubai szelvények ismételt feldolgozása A kubai geofizikusok thermo-papíron rögzített szeizmikus szelvényeit első lépésben 400 dpi (képpont/hüvelyk) felbontással, időnként a szelvény hossza miatt több darabban, beszkenneltük. Ezt követően az előállt adatsort egy erre a célra írt programmal szeizmikus formátumba alakítottuk olyan módon, hogy a szürke szín árnyalataihoz amplitúdóértékeket rendeltünk. Az így kapott szeizmikus csatorna természetesen féloldalas volt, mert az összes negatív amplitúdót az eredeti regisztrátumon fehér (időnként koszlott szürke) szín jelölte. A csatorna dinamikája meglehetősen szerény (maximum 8 bit) volt, és további feldolgozásra csak korlátozottan mutatkozott alkalmasnak. A szelvényeket az eredeti beméréseket jelző vonalak és erre tollal bejelölt időértékek alapján skáláztuk. Minden egyes vonalhoz hozzárendeltük a geodéziai bemérésből származó koordinátákat, és ezzel az adott helyen a szelvény nullaidejének és végének bejelölésével az időtartományban is helyükre kerültek a csatornák. A vonalak között mind a térbeli koordinátákat, mind az időket lineáris interpolációval határoztuk meg, csökkentve a szelvény deformálódásából és a papírtekercsek összeragasztásából adódó hibákat. Az ilyen módon előállított szelvények már alkalmasak voltak a szeizmikus méréseknél megszokott számítógépes értelmezésre. Az újraértékelést és a szelvények értelmezését sok probléma nehezítette. Gondot okozott, hogy a kubai kollegák közvetlenül a rendelkezésünkre álló szelvényeken végezték el az értelmezést, azaz néhány reflexió ki volt színezve, vetők és szakadások voltak bejelölve, amelyek alatt az eredeti beérkezéseket már nem feltétlenül tudtuk követni. Utólag rekonstruálhatatlan volt, hogy a kubai geofizikusok melyik szelvények mérésénél használtak boomert, mikor sparkert, illetve mikor változtattak paramétereket, erősítést vagy adó vevő távolságot. A paraméterek változtatásának köszönhetően előfordult, hogy a hosszanti és harántszelvények kereszteződésénél az egyik irányból nézve jellegzetes, jól elkülöníthető, a másik irányból jellegtelen reflexiók voltak. Ugyanilyen jelenség figyelhető meg papírcsere vagy félbehagyott és másnap folytatott szelvények esetén is. Néhány szelvényen, egyes szomszédos szakaszok némi túlzással úgy néznek ki, mintha semmi közük sem lenne egymáshoz (5. ábra). A bemutatott szelvényszakaszon néhány jellemző reflexiót nyíllal jelölünk: a sárgával és pirossal jelölt szintek (ha a jellegük kissé meg is változik) követhetők, míg a kék és a zöld színűek a legnagyobb jóindulattal sem. Ilyen esetekben a szintek követése szükségszerűen megszakad. Mindezek eredményeképpen a szkennelt szelvényrendszer minősége nem volt homogén, ami jelentősen megnehezítette az újraértelmezést. A szelvények bemérése az akkori technológiával (eleinte 4 parti pontról teodolittal, majd a hajóról szextánssal) átlagosan 500 m-enként történt, ami mai szemmel nézve ritkának tűnik, és ezért a kereszteződések helye csak több tíz csatorna pontossággal határozható meg. A papíron rögzített szelvényeken a koordinátabemérések helyét, illetve az időskálát kézzel rajzolták be, ezek a digitális adatsorokban jelentős bizonytalanságokat okoznak. Az eredeti szelvény ragasztásainál a reflexiók rendre elugranak, ez is nehezíti a konzekvens szintazonosítást. A papíron kézzel bejelölt időbeosztás a szelvények mentén nem egyenközű, jobb ötlet híján szelvényenként egy-egy átlagos értéket

5 Balatonon végzett korábbi szeizmikus mérések újraértékelése ábra. Példa a szintek azonosításának nehézségeire a P31-es szelvény két folytatólagos szakaszán Figure 5. An example for the difficult layer-correlation on two continuous segments of the seismic profile P31 használtunk, ami, különösen a kereszteződéseknél, szembetűnő inkonzisztenciát okozott. Elképzelhető, hogy az 5. ábrán bemutatott szelvényrészletek rossz illeszkedése is részben ilyen pozicionálási hibákból fakad. A mért szelvényhálózat jelentős részén egyértelmű reflexiók hiányában az értelmezés, vagyis az összetartozó szeizmikus elemek azonosítása, csak textúraanalízissel történhetett meg. Ez a paraméterek változása miatt elég sok bizonytalanságot hordozhat, az egyes kategóriák helyenként folytonosan átlapolódnak, besorolásuk szubjektív elemeket is tartalmaz, de összességében ezek a részek is tartalmaznak szerkezeti információt. Az említett reflexióhiányos szakaszok földtani okokkal magyarázhatók. Egyes esetekben ez az ok a közeg nem rétegzett jellege, például törmelék vagy vastag és homogén agyagréteg, más esetekben a fenéken található homok vagy az alatta levő környezetéhez képest nagy sebességű, illetve sűrűségű anyag (pl. mészkő- vagy homokkőpad), esetleg az iszapban lévő gáz, amely leárnyékolja az alatta levő rétegeket. Más szelvényszakaszokon meglepően jó reflexiókat kapunk, alkalmanként ezeket jellegük alapján is tudjuk korrelálni az egyes szelvények között. A kijelölt szintek közötti korrelációt az is nehezíti, alkalmanként lehetetlenné is teszi, hogy a rétegvastagságokhoz és a terület változékonyságához képest a szelvények messze vannak egymástól. A felsorolt problémák miatt a lemért szelvények újraértelmezése nem tehető teljesen ellentmondásmentessé, bár erre törekedtünk. Miért használjuk mégis ezt az adatrendszert? Azért, mert ez a mai napig létező leginkább homogén, a Balaton egész területére kiterjedő méréssorozat, így az ebből szerezhető ismeretek egyelőre mással nem pótolhatók. A kubai szelvények újraértelmezése Először 1997-ben próbálkoztunk a szelvények újraértelmezésével. Akkor elsősorban a kubai kollégák értelmezésére támaszkodtunk. Megállapításaikat csak helyenként módosítottuk, inkább csak ellenőriztük és pontosítottuk azokat. Az akkori újraértelmezés a Balaton nagyobbik részén nem elsősorban a reflexiókon, hanem a szelvények textúrájának összehasonlításán alapult. Az eredeti értelmezés alapul vételéhez akkor azért ragaszkodtunk, mert az az összes akkori, azóta részben elpusztult, adat figyelembevételével történt. Most alapvetően kétféle szeizmikus értelmezést végeztünk, egy minimalista és egy maximalista megközelítésűt. A minimalista értelmezés során csak az egyértelműen látható, megfogható dolgokra támaszkodtunk. Az egyes szelvényeken észlelt reflexiókat csak akkor vittük át a másikra, ha az egymást keresztező, vagy folytatódó szelvényen egyértelműen látszott a reflexió folytatása. Ha az egyik-másik szint lefelé kijutott a mérési tartományból (kifutott a regisztrátumról), és a keresztvonalak nem tették egyértelművé az azonosítását, akkor hiába került vissza máshol a mérési tartományba (jelent meg a regisztrátumon), már külön szintnek tekintettük. Ugyanígy, ha a keresztező szelvényen nem látszott határozott reflexió, hiába volt egyértelműen kijelölhető az előző szelvényen, a réteg kijelölését nem folytattuk. Összefoglalásul elmondhatjuk, hogy a minimalista verziónál csak az egyértelmű dolgokhoz, a nyers tényekhez ragaszkodtunk, minden mást elvetettünk. A maximalista értelmezés során az első lépésben az egyes szelvényeken, minden korábbi információt figyelmen kívül hagyva, kijelöltük a szeizmikus vezérszinteket, illetve az olyan jellemző reflexiókat, amelyek szerkezeti szempontból megadták a szelvény csontvázát. Ezek után a kereszteződéseket vizsgáltuk, és több iterációs lépésben azonosítottuk az összetartozó reflexiókat. Ennek érdekében alkalmanként egyes szinteket újra kellett jelölnünk, módosítanunk kellett, vagy másik fázisra kellett áttérnünk. A műveletsor végén egy olyan, ellentmondásmentes adatsor állt elő, amelyben a jelölések konzekvensek voltak, a kereszteződésekben az egymást metsző reflexiós szintek jelölése megegyezett, és a bejelölt szintek szerkezeti szempontból leképezték a Balaton- felső méteres szakaszának rétegsorát. Összesen 511 vezérszintet jelöltünk ki, amelyek együttes hossza m. A szelvényeken kijelölhető legrö-

6 278 CSERNY TIBOR et al. 6. ábra. A bejelölt reflexiós szintek kereszteződéseinek száma Figure 6. Number of intersections of the marked reflection levels videbb szakasz 17 m, a leghosszabb 6562 m volt. Azokat a szinteket, amelyek legalább két mérési vonalon azonosíthatók voltak, sorszámmal láttuk el, összesen 54 ilyen határfelületet találtunk. Ezek további vizsgálatával 14 olyan reflexiót találtunk, amely legalább három és 8 szintet mely háromnál is több szelvényen volt követhető. A bejelölt reflexiós szintek kereszteződéseinek számát a 6. ábrán mutatjuk be. Az összetartozó reflexiókhoz színeket rendeltünk, és az ilyen módon perspektivikusan megjelenített határfelületeket a kereszteződéseknél újra ellenőriztük. Az 1. táblázatban összefoglaltuk a kiválasztott reflexiós szinteket, azok színét, továbbá a követhető reflexió hosszát, valamint a rétegek közötti, betűkkel jelölt helyzetét. Ez az összefoglaló táblázat lehetővé teszi, hogy például a 4. és 7. ábrákon szereplő rétegeket és a közöttük lévő határokat értelmezhessük. Néhány jellegzetes szelvényrészletet mutatunk be a II. és III. táblán. Összesen 35 kereszt- és 11 hosszanti szelvényt értékeltünk újra, amelyek közül az egyik leglátványosabb a Siófoki-részmedencében lemért P30-as szelvény volt (7. ábra). Ezen tudjuk bemutatni a szeizmikus jelek alapján szétválasztott 1., 5. és 7. rétegsortípusokat és Q, P, O, A, B, C rétegeket, valamint szerkezeti elemeket. 1. rétegsortípus geofizikai jellemzése: a kis vastagságú iszap alatt (közel a part) az akusztikus energia bizonyos szóródása többszörös hullám-visszaverődést eredményez a szeizmogramon. A rendelkezésre álló parti és partközeli fúrások alapján feltételezhető, hogy az aljzatban (deluviális illetve proluviális genetikájú) cementált törmelék van jelen, amely szétszórja az energiát, és nem teszi lehetővé, hogy mélyebb tartományokból szerezzünk információt. Ez a rétegsortípus a bemutatott P30-as szelvényen kívül a Tihanyi-félszigettől nyugatra eső szelvényeken, a Balaton északi partjához közeleső szakaszon volt elkülöníthető. 5. rétegsortípus: 1-3 -kal dél-délkeletnek dőlő, egymásra települő rétegek sorozata. Ez a települési helyzet teszi lehetővé, hogy a szelvényeken egy nagyon határozottan jelentkező alsó határfelület felett (a Q réteg felszíne) további szinteket és közöttük rétegeket válasszunk ki. A P30-as szelvényen kívül Balatonakali térségtől nyugatra a tó déli felének és a Siófoki-részmedence teljes egészének aljzatát ez a rétegsortípus alkotja, melyen belül a reflexiós felületek és rétegek geofizikai jellemzése a következő: A P réteg felületéről visszavert hullám általában nagy amplitúdójú, és 3 vagy 4 fázisban észlelhető. A O réteg felületéről visszavert hullám amplitúdója kisebb, frekvenciája pedig magasabb mint a P rétegé, 2-3 folyamatos fázisa figyelhető meg. A réteg vastagsága 0 20 m között ingadozik. Tekintettel arra, hogy a réteg belsejéből alig verődtek vissza jelek, feltételezhető, hogy az ú.n. O réteg litológiai felépítése a többiénél homogénebb. Az A réteg felső határfelületében nincs megszakítás, a jel általában 3-4 fázisból áll és az O rétegfelszínére vonatkozónál alacsonyabb frekvenciájú. Az A réteg belsejében számos, a felső határra is jellemző, de annál kisebb amplitúdójú, megszakításos jelet figyeltünk meg. E rétegen belül tehát további rétegződés lehet (A1 réteg), vagyis az A réteg kőzettanilag heterogénebb, horizontálisan igen változékony. A B réteg felső határa erodálódott. Csak a szelvény legdélibb felén látható, ott, ahol a Q, P, O és A rétegek mélyebb helyzetben vannak. Maga a B réteg az A felső határáéval azonos frekvenciájú, de nagyobb amplitúdójú 1. táblázat. A jelentősebb határfelületek és követhető hosszuk Table 1. Major reflection surfaces and their detected length

7 Balatonon végzett korábbi szeizmikus mérések újraértékelése ábra. A P30-as geofizikai szelvény regisztrátuma és interpretációja A színes határfelületek több regisztrátumon is azonosíthatók, míg a feketével jelölt reflexiók csak ezen a szelvényen láthatók. A többi jelölés megegyezik a 4. ábráéval, az 1., 5. és 7. rétegsortípus és a betűkkel jelölt rétegek leírása fentebb a szövegben olvasható Figure 7. The record and evaluation of the seismic profile P30 The coloured boundary surfaces can be detected on other records as well, while the black ones were only detected on this record. The other remarks used in this figure are the same as the ones used in Figure 4. Description of the layer groups 1, 5 and 7 as well as the layers marked with letters are in the text hullámfázissal jellemezhető, és folyamatos vonalként van jelen a réteg teljes vastagságában. A B réteg a leginkább mikrorétegzett; kevés horizontális változékonyságot mutat. A lemélyült fúrás agyagos kőzetliszt és kőzetlisztes agyag váltakozását mutatja. 7. rétegsortípust nagy amplitúdójú reflexiós jelek jellemzik, két jól definiálható fázissal. A regisztrátumon meglevő többszörös jelek megakadályozzák, hogy információt szerezzünk a mélyebb szintekről. A part menti fúrások tanúsága szerint itt minimális iszapvastagság alatt valószínűleg áthalmozott, vízben ülepített (és ezért jól tömörödött), finomszemcsés homok található. Összefoglalás Megállapíthatjuk, hogy a Balatonon több mint 17 évvel ezelőtt elvégzett folyamatos szeizmikus szelvényezés fontos tudományos és gyakorlati eredményeket hozott. Az egész tófelületen arányos elosztásban elvégzett méréssorozat mind a mérések minőségét, mind pedig mennyiségét tekintve egyedülálló teljesítmény és eredmény volt. A tengeri kutatásoknál már jól bevált módszernek és mérési technikának édesvízi körülmények közötti adaptálásában a kubai geofizikus kollégáknak úttörő szerepük volt, és a több mint 100 éves múlttal rendelkező balatoni kutatások egyik jelentős, új fázisának kezdetét jelentette. A lemért 373 km hosszú geofizikai szelvények értékelése alapján, a méréseket követő évben további 16 db új fúrást (Tó 17 23, és Tó 25 33) mélyíthettünk le. A szeizmikus szelvények és a kutatási program során ( ) lemélyült fúrások (Tó1 33) rétegsorainak komplex földtani feldolgozása segítségével pontos válaszokat adhattunk olyan fontos kérdésekre, mint a Balaton kialakulásának ideje, a vízzel borítottság fejlődéstörténete, a vízszint és vízminőség változásának menete. Ugyanakkor a szelvények regisztrátumainak tönkremenetelét megelőzendő, korszerű archiválását követően az újrafeldolgozás és értelmezés néhány új eredményt is hozott. Ezek közül kiemelkedik, hogy elsősorban a Siófoki-, de kis mértékben a Szemesi-részmedencében az egyes rétegek haránt- és keresztszelvényben történő korrelálásának elvégzésével lehetővé válik térbeli helyzetüknek a korábbiaknál jóval pontosabb meghatározása. Ezzel lehetőség nyílik például arra is, hogy egy későbbi, a Balaton kialakulását megelőző, idősebb pleisztocénban lerakódott üledékek kutatását célirányosan megtervezhessünk. Köszönetnyilvánítás A szerzők hálájukat fejezik ki a Ruben Corrada geofizikus által vezetett kubai szakembergárdának a szeizmikus mérések elvégzéséért és az elsődleges kiértékelésben való részvételükért, továbbá a Balatoni Vízügyi Kirendeltség akkori vezetőjének, Soha Szilveszternek és kollegáinak a tavon rendelkezésünkre biztosított vízi járművekért. Köszönet illeti Dank Viktort, a KFH volt elnökét és Hámor Gézát, a MÁFI volt igazgatóját, akik felismerték a témában rejlő szakmai újdonságot, és azt anyagilag és erkölcsileg messzemenően támogatták.

8 280 CSERNY TIBOR et al. Irodalom References CSERNY, T. 1993: Lake Balaton, Hungary. In GIERLOWSKI- KORDESCH and KELTS (eds): A Global Geological Record of Lake Basins. Cambridge University Press, Cambridge, pp CSERNY T., CORRADA, R. 1989a: A Balaton medencéje és holocén üledékei részletes geofizikai-földtani vizsgálatának újabb eredményei. A Magyar Állami Földtani Intézet Évi Jelentése ről, pp CSERNY T., CORRADA, R. 1989b: Complex geological investigation of Lake Balaton (Hungary) and its results. Acta Geologica Hungarica 32 (1 2), pp CSERNY T., CORRADA, R. 1990: A Balaton aljzatának szedimentológiai térképe. A Magyar Állami Földtani Intézet Évi Jelentése 1988-ról, pp CSERNY T., PRÓNAY ZS. 2004: Szeizmoakusztikus mérések a Balatonon: a kezdetektől napjainkig. Földtani Kutatás 41 (2), pp PRÓNAY, ZS., CSERNY, T., TÖRÖS, E. 2002: Environmental seismic measurements on inland waters. In: Proceedings of the VIIIth Conference of the Environmental and Engineering Geophysical Society European Section, Aveiro (Portugal), CD, Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest SACCHI, M., CSERNY, T., DÖVÉNYI, P., HORVÁTH, F., MAGYARI, O., MCGEE, T.M.. MIRABILE, L., TONIELLI, R. 1998: Seismic stratigraphy of the Late Miocene sequence beneath Lake Balaton. Pannonian Basin, Hungary. Acta Geologica Hungarica 41 (1), pp SACCHI, M. 2001: Late Miocene evolution of the Western Pannonian basin, Hungary. Ph.D. Dissertation Thesis. Manuscript, Eötvös Lóránd University, Budapest.

A Tihanyi Formáció a Balaton környékén: típusszelvény, képződési körülmények, rétegtani jellemzés

A Tihanyi Formáció a Balaton környékén: típusszelvény, képződési körülmények, rétegtani jellemzés 143/1, 73 98., Budapest, 2013 A Balaton környékén előforduló pannon-tavi üledékek földtana V. A Tihanyi Formáció a Balaton környékén: típusszelvény, képződési körülmények, rétegtani jellemzés SZTANÓ Orsolya

Részletesebben

KÜLÖNBÖZŐ LELETFELDERÍTÉSI MÓDSZEREK TALÁLKOZÁSA TÉRBEN ÉS IDŐBEN BADACSONYTOMAJON (VILLA RUSTICA)

KÜLÖNBÖZŐ LELETFELDERÍTÉSI MÓDSZEREK TALÁLKOZÁSA TÉRBEN ÉS IDŐBEN BADACSONYTOMAJON (VILLA RUSTICA) 31 KÜLÖNBÖZŐ LELETFELDERÍTÉSI MÓDSZEREK TALÁLKOZÁSA TÉRBEN ÉS IDŐBEN BADACSONYTOMAJON (VILLA RUSTICA) SZÉKELY BALÁZS 1, MOLNÁR GÁBOR 1, PATTANTYÚS Á. MIKLÓS 2 1 ELTE Geofizikai Tanszék Űrkutató Csoport,

Részletesebben

A szeizmikus módszer geotechnikai alkalmazásainak kritikai vizsgálata

A szeizmikus módszer geotechnikai alkalmazásainak kritikai vizsgálata Nyugat-Magyarországi Egyetem Kitaibel Pál doktori iskola Geo-környezettudományi program DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS A szeizmikus módszer geotechnikai alkalmazásainak kritikai vizsgálata Sorszám: 118 Törös

Részletesebben

A BALATON VÍZKÉSZLET-VÁLTOZÁSÁNAK VIZSGÁLATA DIGITÁLIS TEREPMODELLEK ALKALMAZÁSÁVAL

A BALATON VÍZKÉSZLET-VÁLTOZÁSÁNAK VIZSGÁLATA DIGITÁLIS TEREPMODELLEK ALKALMAZÁSÁVAL Földrajzi Közlemények 2015. 139. 2. pp. 92 107. A BALATON VÍZKÉSZLET-VÁLTOZÁSÁNAK VIZSGÁLATA DIGITÁLIS TEREPMODELLEK ALKALMAZÁSÁVAL SZEMES ÉVA TELBISZ TAMÁS VARGA GYÖRGY NOVÁKY BÉLA CALCULATION OF CHANGES

Részletesebben

A Kárpát-Pannon-térség geodinamikája

A Kárpát-Pannon-térség geodinamikája A Kárpát-Pannon-térség geodinamikája A Kárpát-Pannon-térségére a legjelentősebb jelenkori lemeztektonikai hatást a meglehetősen merev Adriai mikrolemez vagy más néven Adria tüske gyakorolja az 1. ábrán

Részletesebben

AZ ALSÓ-TISZA-VIDÉK ÁRTERÉNEK GEOMORFOLÓGIAI JELLEGZETESSÉGEI ÉS KORA. Bevezetés

AZ ALSÓ-TISZA-VIDÉK ÁRTERÉNEK GEOMORFOLÓGIAI JELLEGZETESSÉGEI ÉS KORA. Bevezetés Földrajzi Közlemények 2011. 135. 3. pp. 261 274. AZ ALSÓ-TISZA-VIDÉK ÁRTERÉNEK GEOMORFOLÓGIAI JELLEGZETESSÉGEI ÉS KORA KISS TÍMEA HERNESZ PÉTER GEOMORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS AND AGE OF THE LOWER TISZA

Részletesebben

INSZOLÁCIÓS APRÓZÓDÁS A MARSON

INSZOLÁCIÓS APRÓZÓDÁS A MARSON Földrajzi Közlemények 2009. 133. 1. pp. 1 12. INSZOLÁCIÓS APRÓZÓDÁS A MARSON KUTI ADRIENN 1 KERESZTURI ÁKOS 2 INSOLATION WEATHERING ON MARS Abstract Based on theoretical approach and surface observations,

Részletesebben

Kiadja az Eötvös Loránd Tudományegyetem Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszéke

Kiadja az Eötvös Loránd Tudományegyetem Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszéke RS&GIS Távérzékelési, fotogrammetriai, térképészeti és térinformatikai szakfolyóirat III. évfolyam / 1. 2013. június A Távérzékelési technológiák és térinformatika a szolgáltatók és felhasználók folyóirata.

Részletesebben

KIS- BALATONI ÉS BALATONI FÚRÁSOK ARCHEOMALAKOLÓGIAI VIZSGÁLATÁNAK EREDMÉNYEI

KIS- BALATONI ÉS BALATONI FÚRÁSOK ARCHEOMALAKOLÓGIAI VIZSGÁLATÁNAK EREDMÉNYEI 137 KIS- BALATONI ÉS BALATONI FÚRÁSOK ARCHEOMALAKOLÓGIAI VIZSGÁLATÁNAK EREDMÉNYEI THE RESULTS OF THE ARCHAEOMALACOLOGICAL INVESTIGATON OF THE CORE SEQUENCES FROM BALATON AND LITTLE BALATON BASINS SÜMEGI

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI ELTEMETETT ÉS REJTETT KARSZTOS TÉRSZÍNEK FELSZÍNFEJLŐDÉSE 1. Bevezetés

A MAGYARORSZÁGI ELTEMETETT ÉS REJTETT KARSZTOS TÉRSZÍNEK FELSZÍNFEJLŐDÉSE 1. Bevezetés Földrajzi Közlemények 2010. 134. 4. pp. 373 391. A MAGYARORSZÁGI ELTEMETETT ÉS REJTETT KARSZTOS TÉRSZÍNEK FELSZÍNFEJLŐDÉSE 1 VERESS MÁRTON 2 DEVELOPMENT OF CRYPTOKARSTIC AND LATENT KARSTIC SURFACES IN

Részletesebben

1:100 000 MAGYARÁZÓ. Magyarország fedett földtani térképéhez (az egységek rövid leírása) A MAGYAR ÁLLAMI FÖLDTANI INTÉZET TÉRKÉPMAGYARÁZÓI

1:100 000 MAGYARÁZÓ. Magyarország fedett földtani térképéhez (az egységek rövid leírása) A MAGYAR ÁLLAMI FÖLDTANI INTÉZET TÉRKÉPMAGYARÁZÓI A MAGYAR ÁLLAMI FÖLDTANI INTÉZET TÉRKÉPMAGYARÁZÓI MAGYARÁZÓ Magyarország fedett földtani térképéhez (az egységek rövid leírása) 1:100 000 Szerkesztette: GYALOG LÁSZLÓ Közreműködött: Budai Tamás, Chikán

Részletesebben

A magyarországi Tisza egy reprezentatív szakaszának hidromorfológiai jellemzése

A magyarországi Tisza egy reprezentatív szakaszának hidromorfológiai jellemzése Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar A magyarországi Tisza egy reprezentatív szakaszának hidromorfológiai jellemzése Tudományos Diákköri Konferencia 2010. Készítette: Sági Rajmund,

Részletesebben

Felszínmozgások okainak vizsgálata földtani, vízföldtani és geofizikai módszerekkel Diplomaterv

Felszínmozgások okainak vizsgálata földtani, vízföldtani és geofizikai módszerekkel Diplomaterv Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Geofizikai Intézeti Tanszék Felszínmozgások okainak vizsgálata földtani, vízföldtani és geofizikai módszerekkel Diplomaterv Deák Zsuzsa Villő, Környezetgeofizika

Részletesebben

TALAJVÍZ-MINŐSÉGI ÉS -MENNYISÉGI MONITORING VÁROSI KÖRNYEZETBEN, SZEGEDEN. Bevezetés

TALAJVÍZ-MINŐSÉGI ÉS -MENNYISÉGI MONITORING VÁROSI KÖRNYEZETBEN, SZEGEDEN. Bevezetés Földrajzi Közlemények 2012. 136. 3. pp. 254 270. TALAJVÍZ-MINŐSÉGI ÉS -MENNYISÉGI MONITORING VÁROSI KÖRNYEZETBEN, SZEGEDEN FEJES ILDIKÓ FARSANG ANDREA M. TÓTH TIVADAR GROUNDWATER QUANTITY AND QUALITY MONITORING

Részletesebben

KARSZTFEJLŐDÉS XI. Szombathely, 2006. pp. 153-170. GEOFIZIKAI VIZSGÁLATOK FEDETT KARSZTON (HOMÓD- ÁROK, BAKONY) 1

KARSZTFEJLŐDÉS XI. Szombathely, 2006. pp. 153-170. GEOFIZIKAI VIZSGÁLATOK FEDETT KARSZTON (HOMÓD- ÁROK, BAKONY) 1 KARSZTFEJLŐDÉS XI. Szombathely, 2006. pp. 153-170. GEOFIZIKAI VIZSGÁLATOK FEDETT KARSZTON (HOMÓD- ÁROK, BAKONY) 1 SZALAI SÁNDOR 2 -VERESS MÁRTON 3 -NOVÁK ATTILA 2 -SZARKA LÁSZLÓ 2 2 MTA Geodéziai és Geofizikai

Részletesebben

Ajánlások a határon átnyúló közös termálvízkészlet-gazdálkodáshoz

Ajánlások a határon átnyúló közös termálvízkészlet-gazdálkodáshoz A Magyar Állami Földtani Intézet Évi Jelentése, 2011 167 Ajánlások a határon átnyúló közös termálvízkészlet-gazdálkodáshoz Recommendations for joint management strategies of transboundary thermal groundwater

Részletesebben

Jelenkori övzátony (parti gát) képzõdés és hullámtéri lerakódás a Közép-Tisza térségében

Jelenkori övzátony (parti gát) képzõdés és hullámtéri lerakódás a Közép-Tisza térségében Földrajzi Értesítõ 2002. LI. évf. 3 4. füzet, pp. 257 278. Jelenkori övzátony (parti gát) képzõdés és hullámtéri lerakódás a Közép-Tisza térségében SCHWEITZER FERENC 1 NAGY ISTVÁN 2 ALFÖLDI LÁSZLÓ 3 Abstract

Részletesebben

Pethő GÁBOR, VASS PÉTER, GEOFIZIKA ALApJAI

Pethő GÁBOR, VASS PÉTER, GEOFIZIKA ALApJAI Pethő GÁBOR, VASS PÉTER, GEOFIZIKA ALApJAI 4 IV. GEOTERMIKUS KUTATÓ MÓDSZER 1. RÖvID TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS Hőmérők már Galilei korában is készültek, azonban a fizikai jelenségekhez kötött, ma is használatos

Részletesebben

A BALATON-FELVIDÉK FÖLDTANA

A BALATON-FELVIDÉK FÖLDTANA A BALATON-FELVIDÉK FÖLDTANA Magyarázó a Balaton-felvidék földtani térképéhez, 1: 50 000 Írta: BUDAI TAMÁS, CSÁSZÁR GÉZA, CSILLAG GÁBOR, DUDKO ANTONYINA, KOLOSZÁR LÁSZLÓ és MAJOROS GYÖRGY Közremûködött:

Részletesebben

A CELEBRATION-7 szelvény komplex geofizikai vizsgálata, és a sebesség-anomália fogalma 1

A CELEBRATION-7 szelvény komplex geofizikai vizsgálata, és a sebesség-anomália fogalma 1 A CELEBRATION-7 szelvény komplex geofizikai vizsgálata, és a sebesség-anomália fogalma 1 avagy egy refrakciós első beérkezéses szeizmikus sebességszelvény és az erőtér-geofizikai feldolgozási eredmények

Részletesebben

Földrajzi Közlemények 2010. 134. 3. 249 p. ELŐSZÓ

Földrajzi Közlemények 2010. 134. 3. 249 p. ELŐSZÓ Földrajzi Közlemények 2010. 134. 3. 249 p. ELŐSZÓ A Magyar Földrajzi Társaság 2010 júliusában Pécsen megtartott 63. Vándorgyűlésének tudományos ülésszakára kiválasztott hat előadás, melyeknek írásos verzióját

Részletesebben

A pulai pliocén maarkráter (Dunántúli-középhegység) tavi üledékeinek földtani viszonyai

A pulai pliocén maarkráter (Dunántúli-középhegység) tavi üledékeinek földtani viszonyai A Magyar Állami Földtani Intézet Évi Jelentése, 2004 253 A pulai pliocén maarkráter (Dunántúli-középhegység) tavi üledékeinek földtani viszonyai Geologic pattern of lake sediments in an Pliocene maar crater

Részletesebben

Új vízmosás osztályozási rendszer bemutatása egy mintaterület példáján

Új vízmosás osztályozási rendszer bemutatása egy mintaterület példáján Földrajzi Értesítő 2008. LVII. évf. 1 2. füzet, pp. 169 184. Új vízmosás osztályozási rendszer bemutatása egy mintaterület példáján Jakab Gergely 1 Abstract Testing a new classification system of gullies

Részletesebben

Nagyobb építmények tervezéséhez szükséges szeizmológiai ismeretek és vizsgálatok

Nagyobb építmények tervezéséhez szükséges szeizmológiai ismeretek és vizsgálatok Nagyobb építmények tervezéséhez szükséges szeizmológiai ismeretek és vizsgálatok 1. A szeizmológiai vizsgálatok célja A vizsgálatok célja a létesítmény tervezéséhez meghatározni a kérdéses terület földrengés

Részletesebben

Régészeti kutatások Magyarországon 2009

Régészeti kutatások Magyarországon 2009 Szentpéteri József Interdiszciplináris kutatások a Bács-Kiskun megyei Solt, Tételhegy lelôhelyen Beszámoló a Castrum Tetel Program (2007 2009) fôbb eredményeirôl A 2005-ben megkezdett régészeti terepbejárások

Részletesebben

Ecology of Lake Balaton/ A Balaton ökológiája

Ecology of Lake Balaton/ A Balaton ökológiája Ecology of Lake Balaton/ A Balaton ökológiája MTA BLKI Elektronikus folyóirata 014. (1): 13-4. A BALATON ENERGIAHÁZTARTÁSÁNAK MODELLEZÉSE STANDARD METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK ALAPJÁN Kugler Szilvia 1,, Weidinger

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 1011-1023

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 1011-1023 Vidovenyecz V. 1 Antal Zs. 2 Nagy Z. 1 Fekete-Páris J. 3 Hegedűs I. 3 Pomogyi P. 1 A 2010 2011. ÉVI BALATONI NÁDASMINŐSÍTÉS EREDMÉNYEI AZ EMBERI BEAVATKOZÁSOK TÜKRÉBEN KIVONAT A Balaton Közép-Európa legnagyobb

Részletesebben

ÚJ MÓDSZER A FOLYÓTERASZOK KIMUTATÁSÁRA FÖLDTANI

ÚJ MÓDSZER A FOLYÓTERASZOK KIMUTATÁSÁRA FÖLDTANI ÚJ MÓDSZER A FOLYÓTERASZOK KIMUTATÁSÁRA FÖLDTANI FÚRÁSOK ADATAI ÉS TÉRINFORMATIKAI MÓDSZEREK ALAPJÁN, MAGYARORSZÁGI MINTATERÜLETEKEN BUGYA TITUSZ 1 1. BEVEZETÉS A folyóvízi teraszrendszerek vizsgálata

Részletesebben

LÉGTÉRKAPACITÁS SZÁMÍTÁS ELMÉLETI MODELLEK ALAPJÁN 3

LÉGTÉRKAPACITÁS SZÁMÍTÁS ELMÉLETI MODELLEK ALAPJÁN 3 Számel Bence Domonkos 1 Szabó Géza 2 LÉGTÉRKAPACITÁS SZÁMÍTÁS ELMÉLETI MODELLEK ALAPJÁN 3 A légiközlekedés biztonsága részben az alkalmazott műszaki rendszerek biztonságán, részben az alkalmazott szabályrendszer

Részletesebben

A HÉVÍZI-TÓ KÖRNYEZETI, TERMÉSZETI ÉS GYÓGY- IDEGENFORGALMI JELENTŐSÉGÉNEK BEMUTATÁSA

A HÉVÍZI-TÓ KÖRNYEZETI, TERMÉSZETI ÉS GYÓGY- IDEGENFORGALMI JELENTŐSÉGÉNEK BEMUTATÁSA A HÉVÍZI-TÓ KÖRNYEZETI, TERMÉSZETI ÉS GYÓGY- IDEGENFORGALMI JELENTŐSÉGÉNEK BEMUTATÁSA Megbízó: HÉVÍZGYÓGYFÜRDŐ ÉS SZENT ANDRÁS REUMAKÓRHÁZ KHT. Budapest, 2008. november Vezetői összefoglaló A 4,4 ha kiterjedésű

Részletesebben