2. verzió BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUM SZABAD FÉRŐHELYEK HASZNOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA. Budapest, március

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. verzió BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUM SZABAD FÉRŐHELYEK HASZNOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA. Budapest, 2008. március"

Átírás

1 2. verzió BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUM SZABAD FÉRŐHELYEK HASZNOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Budapest, március

2 A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1. számú mellékletének, a Szervezeti és Működési Rend 10. számú függelékének, a Szervezeti és Működési Rend Kiegészítése Kollégium anyagának 2. számú melléklete BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUM SZABAD FÉRŐHELYEK HASZNOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Budapest, március

3 Budapesti Műszaki Főiskola Kollégium Szabad férőhelyek hasznosításának szabályzata Bevezető 1. A Főiskola Kollégiumának szabad férőhelyeire vonatkozó hasznosítás feltételeit a térítési díjak mértékét és a pénzügyi elszámolás rendjét -a Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat véleményének figyelembe vételével- a Főiskola Alapfeladatokon kívüli tevékenységek szabályzata, valamint Gazdálkodási szabályzata dokumentumok rendelkezéseivel összhangban, a Kollégiumi Tanács egyetértése mellett, a Főiskola Szenátusa a következőképpen határozza meg. Általános rendelkezések 2. 1./ A tagkollégiumok férőhely lehetőségeik figyelembe vételével, szorgalmi időben is biztosíthatnak térítés ellenében szállás, illetve vendégszobai elhelyezést. 2./ A vendégfogadás besorolása kategóriákba, jogcímek: A Főiskola bel- és külföldi kapcsolatok vendégei, Egyéb vendégek. 3./ Szorgalmi és vizsgaidőszakon kívül szállást elsősorban: a haza nem utazó külföldi, valamint a szakmai termelési gyakorlatukat töltő hallgatóink, átutazás, vagy egyéb kérelem alapján saját hallgatóink, a főiskola különböző együttműködési megállapodásai alapján fogadott hallgatók, oktatók- és egyéb vendégek, elhelyezését lehet biztosítani, a megállapított térítési díj ellenében. 4./ A 3. pontban felsoroltakon túl, a tagkollégiumok szabad férőhelyeiket a nyári időszakban hasznosíthatják, elsősorban bel- és külföldi turizmus céljára. A vendégek elhelyezésének lehetőségei 3. 1./ A vendégek elhelyezése szorgalmi és vizsgaidőszakban történhet: hallgatói férőhelyen (tagkollégiumtól függően 2, 3, 4 és 6-ágyas szobákban), vendégszobában (tagkollégiumtól függően mosdós, zuhanyzós kialakítású szobákban). 2./ Szorgalmi és vizsgaidőszakon túl a rendelkezésre álló szabad férőhelyeket, az 1- es pontban felsorolt minőségi kategóriákban, a pont figyelembe vételével, az érvényes térítési díjak- és szabályozás alapján lehet hasznosítani.

4 A Kollégium szabad férőhelyeinek nyári hasznosítása 4. 1./ A tagkollégiumok szabad férőhelyeinek bel- és külföldi turizmus céljára történő nyári hasznosításáról - a kollégiumigazgató egyetértésével - az egyéb feladatok biztonságos ellátása ismeretében, évente a tagkollégium igazgatója dönt. 2./ A turisztikai igénybevételre vonatkozóan az igénybevevő vállalatokkal, utazási irodákkal, magán- és jogi személyekkel évenként külön szerződésben kell megállapodni. 3./ A szerződéseket a főiskola részéről a kollégiumigazgató, valamint a tagkollégium igazgatója írja alá. A végrehajtásért a tagkollégium igazgatója a felelős. 4./ A szerződésben részletezni kell az igénybevétel valamennyi lényeges kikötését, a kölcsönös kötelezettségeket, a bérleti díjat, valamint a fizetés módját és feltételeit. Szállás igénybevételének engedélyezése és lebonyolítása 5. 1./ A szállásigényeket a tagkollégium ügyintézője, vagy gondnoksága nyilvántartásban és előjegyzésben rögzíti. Szálláselőjegyzés felvétele, csak szabad kapacitás esetén lehetséges. 2./ A szállás engedélyezésére a tagkollégiumi igazgató jogosult. Az engedélyt névre szólóan kell kiállítani. 3./ Vendégek elhelyezését az 1. számú melléklet szerinti, Engedély- és adatlap eseti szállás igénybevételére nyomtatvány kitöltésével és aláírásával lehet biztosítani. 4./ Amennyiben a vendég az idegenforgalmi adó megfizetési kötelezettsége alól mentes, úgy ki kell töltenie, és aláírásával hitelesítenie kell a 2. számú melléklet szerinti, Nyilatkozat az idegenforgalmi adómentesség jogcíméről nyomtatványt. 5./ Térítési díj nélküli, illetve kedvezményes (rendelkezés szerinti) szállás igénybevételét, indokolt esetben a rektor és a kollégiumigazgató engedélyezhetik. 6./ Kedvezményes szállás igénybevételének engedélyezésekor az engedélyező feladata és felelőssége a kedvezmény mértékének megállapítása, melyet a szállásdíj %-ban, a fizetendő összeg megjelölésével kell megadni. 7./ A vendégek fontosabb adatait, a szállásdíj összegét, a számla számát, a kiadott ágynemű mennyiségét az erre rendszeresített Vendégkönyvbe is fel kell vezetni. Szállásdíj 6. 1./ A hallgatói, illetve a vendégszobai férőhelyekért fizetendő szállásdíjakat, a tagkollégium területi adottságai alapján, valamint a hasonló tevékenységet folytató intézmények árainak figyelembe vételével, az infláció és a felmerülő kiadások alapján kell megállapítani. 2./ A vendégfogadás szállásdíja a következőképpen tevődik össze:

5 Nettó szállásdíj - Ft/fő/éj Általános forgalmi adó (ÁFA) - Ft/fő/éj Idegenforgalmi adó (IFA) - Ft/fő/éj Fizetendő szállásdíj - Ft/fő/éj A szállásdíjak összegét ( Ft/fő/éj ) úgy kell meghatározni, hogy az, az egy ágyra jutó fenntartás kiadásait fedezze. 3./ A nyári időszakban, a szorgalmi és vizsgaidőszakon túl, a bérbe adott férőhelyek fölött jelentkező szabad kollégiumi férőhely kapacitásra vonatkozóan, a kollégiumigazgató és a tagkollégium igazgatója közösen, a mindenkori piaci áraknak megfelelően állapítja meg a vonatkozó szállásdíjakat. 4./ A szorgalmi és vizsgaidőszakra vonatkozó szállásdíjakat a tárgyév január 31-ig, míg a nyári időszakra alkalmazott térítési díjakat május 31-ig kollégiumigazgatói körlevélben kell közzétenni. 5./ A szállásdíjakat évente legalább egy alkalommal a kollégiumigazgatónak felül kell vizsgálni, és indokolt esetben módosítani szükséges. A szállásdíjak befizetése, pénzügyi elszámolása és felhasználásának rendje 7. 1./ A térítési díjak megállapítása és befizetése: A térítési díjak jelen szabályzatban előírtaknak megfelelő megállapításáért az engedélyező felelős. Az engedélynek a térítendő összeget minden esetben tartalmaznia kell. A térítési díj befizetése, elszámolása történhet: a.) készpénzben a kollégium portáján, vagy gondnokságán, illetve b.) átutalással, keretátadással. A szállásdíjakról minden esetben áfás számlát kell kiállítani. Az átutalással történő fizetés esetében a számlát a Főiskola Költségvetési- és Számviteli Osztálya állítja ki, és küldi meg a szállást igénybevevő, illetve a költségviselő részére. Keretátadással történő fizetés esetében a tagkollégium küldi meg a megfelelő dokumentumokat, a szállást igénybevevő, illetve a költségviselő részére. 2./ A készpénz bevételt hetente hétfőnként, illetve a készpénz tárolására vonatkozó szabályoknak megfelelő összeghatárt meghaladóan kell a főiskola számlájára befizetni. A befizetés postai úton, csekken történik. 3./ A ténylegesen elszállásolt vendégek utáni bevételről a tagkollégium hetente hétfőnként, illetve a hónap utolsó napját követő munkanapon összesítő elszámolást készít a 4. számú melléklet szerint, melyet a főiskola Pénzügyi- és Költségvetési Osztályának megküld. Ehhez a kimutatáshoz mellékelni kell a számlák egy-egy példányát, továbbá a főiskola számlájára való befizetést igazoló postai szelvény másolatát.

6 4./ A tagkollégium szabad férőhelyeinek hasznosításából képződött bevételek pénzügyi elszámolásánál, a vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok előírásait kell alkalmazni. 5./ A vendégfogadásból és hasznosításból képződött bevételek felhasználását, a Főiskola Alapfeladatokon kívüli tevékenységek szabályzata, 2.3. melléklet C csoportú kalkulációs lapjainak megfelelően kell levezetni, valamint felhasználásra, a tagkollégium rendelkezésére bocsátani. 6./ A rezsitérítés és a maradvány leosztására és felhasználására vonatkozóan, a Főiskola Alapfeladatokon kívüli tevékenységek szabályzata 3.1. és 3.2. melléklete rendelkezik. Záró rendelkezések 8. 1./ A hallgatói- és vendégszobai férőhelyen történő elhelyezésnél alkalmazott nyomtatványokat, a kollégium irattárában 3 évig kell megőrizni. 2./ Külföldi vendégek fogadásánál a jogszabály szerinti bejelentés teljesítéséért, a fogadó fél képviselője, illetve a Tagkollégium igazgatója a felelős. 3./ Jelen szabályzat mellékletei: 1. számú melléklet: 2. számú melléklet: 3. számú melléklet: Engedély és Adatlap, eseti szállás igénybevételére Nyilatkozat az idegenforgalmi adómentesség jogcíméről Összesítő elszámolás formanyomtatványa 4./ Jelen szabályzatot a Budapesti Műszaki Főiskola Szenátusa március 4-i ülésén megtárgyalta és elfogadta. Jelen 2. verziószámú szabályzat április 1-én lép hatályba. 5./ Jelen anyag mellékleteit, a GMF véleményének kikérése mellett, a Kollégiumi Tanács egyetértésével, a kollégiumigazgató hagyja jóvá. 6./ Ezzel egyidejűleg hatályát veszti, a július 1-én e tevékenységre vonatkozóan életbe léptetett és előzőleg alkalmazott belső főiskolai szabályzat. 7./ A BMF Kollégium Szabad férőhelyek hasznosításának szabályzatát a Főiskola, illetve a Kollégium honlapján nyilvánosságra kell hozni, és hozzáférhetővé kell tenni. Budapest, március Dr. Rudas Imre Rektor

7 BMF Kollégium Szabad férőhelyek hasznosításának szabályzata 2/1. számú melléklet Név / Full name and Nationality /: E N G E D É L Y és A D A T L A P eseti szállás igénybevételéhez... Születési hely, idő / Date and Place of Birth /:... Anyja neve / Mother's maiden name /:... Állandó lakóhely / Permanent Address /:... Személyi vagy útlevél igazolvány száma / Passport Number /:... Érkezés napja / Arrival Date /: Távozás napja / Departure Date /: hó / month /... nap / day / hó / month /... nap / day /... Az eltöltött vendégéjszakák száma / Number of nights to be spend /:... Kollégista vendége esetén, a vendéget fogadó hallgató neve:... Szoba száma:. Saját kezű aláírása:... A szállásdíj összege:...,-ft/fő/éj x... éj =...,-Ft Budapest/Székesfehérvár, hó nap Vendég aláírása / Signature of the Guest / Tagkollégiumi igazgató aláírása A KOLLÉGIUM TÖLTI KI! A vendégfogadás helyszíne: szoba Vendégkönyv ssz.:. Számlaszám 1.:... Számlaszám 2.:.... Idegenforgalmi adó szempontjából adómentes vendégéjszakák száma: Távozáskor a szobát óráig el kell hagyni. Kollégista hallgató a vendégének cselekedeteiért, teljes erkölcsi és anyagi felelősséggel tartozik. Felhívjuk a figyelmét, hogy amíg a Kollégium területén tartózkodik köteles a Házirendet, a Tűz, munka- és balesetvédelmi előírásokat betartani!

8 BMF Kollégium Szabad férőhelyek hasznosításának szabályzata 2/2. számú melléklet CSAK IDEGENFORGALMI ADÓMENTESSÉG ESETÉN TÖLTENDŐ KI! (To be filled out by claimants for dispense from local tax!) NYILATKOZAT AZ ADÓMENTESSÉG JOGCÍMÉRŐL (Declaration regarding dispense from local tax) (A megfelelő részt kérjük megjelölni! / Please, underline which is applicable! /) Az Önkormányzat rendelete alapján, a hatósági területén tartózkodva adómentes, és nem kell idegenforgalmi adót megfizetnie annak a személynek, aki: a.) A 18. életévét még nem töltötte be, vagy a 70. életévét már betöltötte. (The guest is younger than 18 years or older than 70 years.) b.) Gyógyintézetben, fekvőbeteg szakellátásban részesül, vagy szociális intézményben ellátott. (Person receiving treatment in local hospital or user of social services.) c.1.) A településen közép, vagy felsőfokú oktatási intézménynél tanulói, vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, vagy szakképzésben vesz részt. (Student at the local higher education institute or high school, or has active student status, or attending vocational training.) c.2.) Hatósági vagy bírósági intézkedés miatt tartózkodik a településen. (Makes stay due to measures taken by authorities.) c.3.) Szolgálati kötelezettség teljesítése miatt tartózkodik a településen. (Member of the authority on duty.) c.4.) A településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező, vagy a Htv (2) bekezdése szerinti ideiglenes jellegű iparűzési tevékenységet végző vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység, vagy e vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából tartózkodik a település illetékességi területén. d.) A településen lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, továbbá a használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag, illetőleg a használati jogosultságának időtartamára annak a Ptk b) pontja szerinti hozzátartozója. e.) Szellemi és testi fogyatékossággal élő személy. (Csak Székesfehérvár esetén!) (Person with special need.) Kijelentem, hogy az idegenforgalmi adómentességem a fenti jogcím miatt áll fenn. (I claim that my dispense from local tax is based on the title underlined.) Budapest/Székesfehérvár, hó nap Vendég aláírása / Signature of the Guest /

9 BMF Kollégium Szabad férőhelyek hasznosításának szabályzata 2/3. számú melléklet ÖSSZESÍTŐ ELSZÁMOLÁS A kollégiumi szabad férőhelyek szállásértékesítéséből származó bevételről: hó... naptól hó... napig I./ SZÁLLÁSÉRTÉKESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL RÉSZLETEZÉSE Fő:... Vendégéjszakák száma:... Ebből IFA köteles éjszakák száma:... Szállásdíj bevétel összesen: Ebből a beszedett Idegenforgalmi adó : Bruttó szállásdíj bevétel összesen: Ennek Általános forgalmi adó tartalma: Nettó szállásdíj bevétel összesen:...,-ft...,-ft...,-ft...,-ft...,-ft II./ IDEGENFORGALMI ADÓMENTESSÉG A 2/2. SZÁMÚ MELLÉKLET JOGCÍMEI SZERINT a.) pont alapján adómentes: Fő:... Vendégéjszakák száma:... Nettó szállásdíj bevétel:...,- Ft b.) pont alapján adómentes: Fő:... Vendégéjszakák száma:... Nettó szállásdíj bevétel:...,- Ft c.) pont alapján adómentes (c.1. + c.2. + c.3. + c.4.): Fő:... Vendégéjszakák száma:... Nettó szállásdíj bevétel:...,- Ft Ebből c.3.) pont alapján:... fő... éjszaka...,-ft (nettó szállásdíj bevétel) Ebből c.4.) pont alapján:... fő... éjszaka...,-ft (nettó szállásdíj bevétel) d.) pont alapján adómentes: Fő:... Vendégéjszakák száma:... Nettó szállásdíj bevétel:...,- Ft e.) pont alapján adómentes (Csak Székesfehérvár esetén!): Fő:... Vendégéjszakák száma:... Nettó szállásdíj bevétel:...,- Ft Adatlapok... - tól... - ig sorszám alatt, a Kollégium irattárában lerakva, illetve mellékelve... db készpénzes számla, tól... - ig sorszámozva a szállásdíjról, továbbá... db készpénzes számla, tól... - ig

10 sorszámozva az idegenforgalmi adóról. Budapest/Székesfehérvár, hó nap... Összeállította:... tagkollégiumi ügyintéző Igazolta: tagkollégiumi igazgató

Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2012. (VI.29.) rendelete az idegenforgalmi adóról

Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2012. (VI.29.) rendelete az idegenforgalmi adóról Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2012. (VI.29.) rendelete az idegenforgalmi adóról Ágfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

2. Eljárási rendelkezések. 3.

2. Eljárási rendelkezések. 3. S O N K Á D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 20/ 2011. ( X. 1 7. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e A Z I D E G E N F O R G A L M I A D Ó R Ó

Részletesebben

Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt. 29/2005. (XII. 1.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete Az idegenforgalmi adóról Módosította: 38/2006. (XI.30.) a 32/2007.(XI.29.) a 35/2008.(XI.27.), 30/2009.(XI.26.) a 7/2010.(II.25.)

Részletesebben

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009. (II. 26.) sz. rendelete az idegenforgalmi adóról

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009. (II. 26.) sz. rendelete az idegenforgalmi adóról Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009. (II. 26.) sz. rendelete az idegenforgalmi adóról Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12./2003./XII.15./ önkormányzati rendelete. az idegenforgalmi adóról

Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12./2003./XII.15./ önkormányzati rendelete. az idegenforgalmi adóról Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12./2003./XII.15./ önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról (Egységes szerkezetben az alaprendelet módosítására hozott 7/2009.(IV.01.) számú,

Részletesebben

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben)

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben) ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 29/2009. (XII.09.) számú RENDELETE

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 29/2009. (XII.09.) számú RENDELETE Zsámbék Város Képviselő-testületének 29/2009. (XII.09.) számú RENDELETE az idegenforgalmi adóról és egyes helyi adókról szóló rendeletek módosításáról I. Fejezet Idegenforgalmi adó Zsámbék Város Önkormányzati

Részletesebben

Kulcs Község Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2012. (XI. 5.) Önkormányzati rendelete az Idegenforgalmi adóról

Kulcs Község Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2012. (XI. 5.) Önkormányzati rendelete az Idegenforgalmi adóról Kulcs Község Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2012. (XI. 5.) Önkormányzati rendelete az Idegenforgalmi adóról Kulcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1)

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról * (Egységes szerkezetben)

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról * (Egységes szerkezetben) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról * (Egységes szerkezetben) I. Általános rendelkezések 1. Paks Város Önkormányzata a helyi adókról

Részletesebben

Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010. (XII.17.) Önk. rendelete a helyi adókról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010. (XII.17.) Önk. rendelete a helyi adókról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 72010. (XII.17.) Önk. rendelete a helyi adókról Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. i C. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2010.(XII. 14.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2010.(XII. 14.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2010.(XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról a módosításáról szóló 2/2011. (I. 25.) rendelettel egységes szerkezetben Kőröshegy Község

Részletesebben

Villány Város Önkormányzatának. a helyi adókról szóló. 14/2000. (XII. 11.) számú rendeletének. a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Villány Város Önkormányzatának. a helyi adókról szóló. 14/2000. (XII. 11.) számú rendeletének. a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege Villány Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 14/2000. (XII. 11.) számú rendeletének a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege Villány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közszolgáltatások

Részletesebben

CÍM: Előterjesztés a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról a költségvetési tervezés tükrében

CÍM: Előterjesztés a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról a költségvetési tervezés tükrében Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: I/9722/2011. CÍM: Előterjesztés a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról a költségvetési tervezés tükrében Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

I. fejezet. Építményadó

I. fejezet. Építményadó A Visegrádi Önkormányzat 22/2005. (XII. 16.) ör. rendelete a helyi adókról [egységes szerkezetben a *6/2006. (II. 23.), **17/2006. (XII. 1.), 12/207 (XI.22.), 15/2007 (XII.13.), a 16/2008 (XI.27.), valamint

Részletesebben

Pálosvörösmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2006. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Pálosvörösmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2006. (XII. 15.) önkormányzati rendelete Pálosvörösmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2006. (XII. 15.) önkormányzati rendelete Az idegenforgalmi adóról Egységes szerkezetben* Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a helyi adóval kapcsolatos szabályokról

TÁJÉKOZTATÓ a helyi adóval kapcsolatos szabályokról TÁJÉKOZTATÓ a helyi adóval kapcsolatos szabályokról a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, és Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: helyi adók. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: helyi adók. Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Tárgy: helyi adók Tisztelt Képviselő-testület! A Veszprém Megyei Kormányhivatal az illetékességi területén lévő települési önkormányzatok hatályos adórendeleteit felülvizsgálta, melynek során

Részletesebben

Tisztelt Szálláshely-szolgáltató/Ügyfél/Adózó!

Tisztelt Szálláshely-szolgáltató/Ügyfél/Adózó! Tisztelt Szálláshely-szolgáltató/Ügyfél/Adózó! Közös érdekünk, hogy Tisztelt Adózóink idıben ismerjék meg azokat a jogszabályokat és adókötelezettségeiket, melyek alapján az önkormányzati adóhatóság felé

Részletesebben

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/1996. (XII. 31.) számú rendelete a helyi idegenforgalmi adóról

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/1996. (XII. 31.) számú rendelete a helyi idegenforgalmi adóról Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/1996. (XII. 31.) a helyi idegenforgalmi adóról (az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) A helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1. (1) bekezdés

Részletesebben

Orfű Község Képviselőtestületének 11/2009. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Orfű Község Képviselőtestületének 11/2009. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Orfű Község Képviselőtestületének 11/2009. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. fejezet 1.. Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi adókról

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK

TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK NagyatádMed Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Bajcsy-Zsilinszky u. 1 Tel: 82/504-400 Fax: 82/351-035 E-mail: titkarsag@nagyatadmed.hu Dokumentum száma: SZ. 04. Változat: 03 Hatályba helyezve: 2012.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: helyi adók. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: helyi adók. Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Tárgy: helyi adók Tisztelt Képviselő-testület! A Veszprém Megyei Kormányhivatal az illetékességi területén lévő települési önkormányzatok hatályos adórendeleteit felülvizsgálta, melynek során

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. I. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. I. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2007. (VII. 27.) rendelete a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályozásáról A Törökbálint Nagyközség

Részletesebben

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2006./XII.12./ rendelet. A helyi adókról I. F E J E Z E T ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1..

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2006./XII.12./ rendelet. A helyi adókról I. F E J E Z E T ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2006./XII.12./ rendelet A helyi adókról I. F E J E Z E T ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK /1./ Ezen rendelet célja, hogy a helyi adók kivetéséből származó önkormányzati

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA 11. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 7. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA OKTATÁSI IGAZOLVÁNY SZABÁLYZATA. BUDAPEST 2015 (2015. június 27-től hatályos változat)

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA OKTATÁSI IGAZOLVÁNY SZABÁLYZATA. BUDAPEST 2015 (2015. június 27-től hatályos változat) A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA OKTATÁSI IGAZOLVÁNY SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015 (2015. június 27-től hatályos változat) TARTALOMJEGYZÉK Az oktatási igazolvány fajtái és a jogosultak köre... 3 A diákigazolványhoz

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez

ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe: Adószám: Adóazonosító jel: Statisztikai számjel: Nyilvántartási száma:

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2005. (XI.22.) rendelete A helyi adók megállapításáról és bevezetéséről

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2005. (XI.22.) rendelete A helyi adók megállapításáról és bevezetéséről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2005. (XI.22.) rendelete A helyi adók megállapításáról és bevezetéséről (a 11/2013. (X.18.) és a 2/2014.(IV.11.) önkormányzati rendelettel módosított

Részletesebben

GOTTSEGEN GYÖRGY ORSZÁGOS KARDIOLÓGIAI INTÉZET. Anyaotthon működési rendje

GOTTSEGEN GYÖRGY ORSZÁGOS KARDIOLÓGIAI INTÉZET. Anyaotthon működési rendje GOTTSEGEN GYÖRGY ORSZÁGOS KARDIOLÓGIAI INTÉZET Gazdasági Szabályzat Pénzgazdálkodási Osztály Készítette.. 2009.07.01 Dobosné Keresztényi Ágnes pénzgazdálkodási osztályvezető Ellenőrizte.. Pethőné Tarnai

Részletesebben