JOGI ALAPISMERETEK A JOGSZABÁLY FOGALMA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JOGI ALAPISMERETEK A JOGSZABÁLY FOGALMA"

Átírás

1 JOGI ALAPISMERETEK 1 A JOGSZABÁLY FOGALMA TÁRSADALMI EGYÜTTÉLÉS Feltétele és nélkülözhetetlen kerete a szabályozottság, Magatartási szabályok megjelenése, kezdeti szabályok: tabuk NORMARENSZEREK Szokásjogi normák Erkölcsi normák Vallási normák Politikai normák Technikai normák Egyes foglalkozások szakmai szabályai A normarendszerek egymásra hatása A normarendszerek, illet leg a különböz normák egymás hatását er síthetik - a foglalkozás íratlan szabályai és a jog - erkölcs és jog (az adott magatartást mindegyik elfogadja vagy tiltja) A TÁRSADALMI NORMÁK JELLEMZ I Általánosan követend k (mindenkire nézve) Feltételezi az adott magatartás ismételtségét Általánosít Megsértésük szankcióval jár A társadalmi normák megoszlása hatásuk szerint Vertikális = alá-fölé rendeltségi viszonyban (Pl. ügyrend, utasítás, szervezeti,-m ködési szabályzat stb.) Horizontális = jogszabály (alá-fölé rendeltségt l független) A JOG FOGALMA Magatartásszabály A jogszabályban testet ölt magatartásszabályok elvontak, azokat az állami szervek alkotják vagy a szabályhoz állami kényszert kapcsolnak Betartásuk általánosan kötelez A szabályok érvényesülését az állam végs soron kényszerrel biztosítja A JOG A társadalom bizonyos fejlettségi fokán jött létre A társadalom irányításának legfontosabb eszköze Az állam hatalmi privillégiuma Átfogja a társadalom m ködésének alapvet és lényeges oldalait AZ ÁLLAM HATALMI PRIVILLÉGIUMA AZ ÁLLAMI SZERVEK RENDSZERE Országgy lés Köztársasági elnök Kormány (Miniszterelnök, Miniszterek) Alkotmánybíróság

2 Legfels bb Bíróság elnöke (bírói szervezet) Legf bb ügyész (ügyészi szervezet) Állami számvev szék Országgy lési Biztos Helyi önkormányzatok ORSZÁGGY LÉS legfels bb államhatalmi és népképviseleti szerv, az államszervezet csúcsa kizárólagos törvényhozó hatalom az állampolgárok képvisel ib l áll (akiket a szavazati joggal rendelkez állampolgárok négyéves id tartamra választanak meg) m ködésük a szabad mandátum elvén alapul ( nem hívhatók vissza és tevékenységükben nem utasíthatók) Az Országgy lés Operatív hatáskörrel nem rendelkezik, irányítási eszköze - a törvényhozás és - a végrehajtó hatalom ellen rzése Az Országgy lés hatásköre Törvényhozás: Alkotmány, kétharmados és feles törvények (államháztartási mérleg, költségvetés, kormányprogram elfogadása, nemzetközi szerz dések megkötése, hadi állapot kinyilvánítása, békekötés) Választás (Ke., Me., Ab., Ogy. Bizt., ÁSZ.elnöke, LB. elnöke, LÜ. Helyi államhatalom irányába A képvisel testület feloszlatása Feltétele: -az Alkotmánnyal ellentétes m ködés, - a Kormány javaslata, - az Ab. El zetes véleménye DÖNTÉSI HATÁSKÖRE Megyék területe, neve, székhelye Megyejogú várossá nyilvánítás F városi kerületek kialakítása Közkegyelem Köztársasági elnök Államf A nemzet egységének kifejez je Az államszervezet m ködésének re A fegyveres er k f parancsnoka Kiegyensúlyozó szerepe van az Ogy. és a Korm. között, de hatáskörüket nem veheti át. A köztársasági elnök hatalmának korlátai Jogalkotói jogkörrel nem rendelkezik Intézkedései jelent s részéhez a miniszterelnök vagy az illetékes miniszter ellenjegyzése szükséges. Ez alól kivétel: - választás id pontjának kit zése - az állam képviselete - részvételi, felszólalási és javaslattételi jog az ogy. és ogy.bizottságok ülésein - népszavazás kezdeményezése A köztársasági elnök felel ssége és védelme Személye sérthetetlen, 2

3 Politikai felel ssége nincs Jogi felel ssége csak szándékos törvénysértés esetén van Büntet eljárás alá csak a tisztségét l való megfosztás után vonható KORMÁNY JOGÁLLÁSA A közigazgatás csúcsszerve Végrehajtó-rendelkez hatalom Nincs az ogy. alá rendelve, de az ogy.-nak tartozik felel sséggel és tevékenységér l az ogy.-nak köteles beszámolni Az ogy. megvonhatja a bizalmat a K.-tól konstruktív bizalmatlansági indítvánnyal, de döntést nem hozhat helyette A KORMÁNY M KÖDÉSE A miniszterelnök felel sségén nyugszik A miniszterelnököt a Ke. javaslatára az ogy választja. A KORMÁNY HATÁSKÖRE Alkotmányos rend védelme, fegyveres er k, rend rség, rendészeti szervek irányítása, m ködtetése Kül- és belpolitika meghatározása, a közigazgatás irányítása Állampolgárok jogainak biztosítása, védelme Társadalmi, gazdasági, szociális célkit zések kidolgozása és megvalósítása Törvények végrehajtása jogalkotás ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG FELADATA Az alkotmány egyedi értelmezése El zetes és utólagos normakontroll Alkotmányjogi panaszok, alkotmánysértések vizsgálata Állami szervek hatásköri összeütközésének eldöntése Alkotmánybíróság határozata Nincs fellebbezés ellene, végre kell hajtani A Magyar Közlönyben ki kell hirdetni Bírói szervezet Legfels bb bíróság Táblabíróságok F városi, Megyei bíróságok Helyi bíróságok ÜGYÉSZI SZERVEZET Centrális Hierarchikus Ügyészi hatáskör Törvényességi felügyelet Nyomozás felügyelete Nyomozás Vádemelés és a vád képviselete TOVÁBBI ÁLLAMI SZERVEK Állami számvev szék Országgy lési Biztosok Helyi önkormányzatok 3

4 A JOG KIFEJEZÉS ÉRTELME Tételes jog = jogszabály Érvényesül jog = jogszabály+joggyakorlat Alanyi jog = valakinek a joga valamihez A JOGSZABÁLY JELLEMZ I Hatalmi jelleg Akikhez szól, azoknak általánosan követend Az adott magatartás ismételtsége vagy ismételtségre irányuló célzata Általánosítás (elvonatkoztatás) A jogszabályhoz jogkövetkezmény f z dik A JOGSZABÁLY ELEMEI Tényállás: jogilag jelent s elemek öszessége Rendelkezés: jogalkotói akarat Jogkövetkezmény: el ny vagy hátrány Jogszabályok megoszlása jellege szerint El író Tiltó Enged Jogszabályok megoszlása tartalmuk szerint Kógens Diszpozitív Jogszabály elemei Tényállás - történeti (objektív valóság) - jogi (törvényi) Rendelkezés Jogkövetkezmény A jogszabály érvényessége Jogalkotói jog Hierarchia Hivatalos kihiretés JOGALKOTÁS Az arra felhatalmazott szervek tudatos szabályozási tevékenysége hatalmi pozícióból Jogalkotói jog Alkotmányban és A jogalkotásról szóló törvényben meghatározottak szerint Jogalkotó szervek Az Alkotmányban vagy a jogalkotásról szóló törvényben meghatározott állami szervek és személyek, amelyek jogot alkothatnak Jogalkotásra felhatalmazott szervek és személyek hatályos jogunkban Országgy lés Kormány Miniszterek Önkormányzatok 4

5 5 A jogszabály hatálya Tárgyi Területi Személyi Id beni A jogrendszer és tagozódása Jogrendszer: a tételes jog összessége Jogág: azonos jogi tárgyra vonatkozó normák összessége Sajátos felel sségi formát hordozó jogszabályok csoportja Jogág pl.: közjog, polgári jog, büntet jog, munkajog stb. JOGALKALMAZÁS A jogszabályban megnyilvánuló állami parancs teljesítése: önkéntes jogkövetés állami kényszer A jogalkalmazás formái Laikus = önkéntes jogkövetés Hivatalos állami szervek döntése: Igazságszolgáltatási (bírói) Közigazgatási (ügyészség, közigazgatási szervek, fegyvezer er k, rendvédelmi szervek hatásköre) A jogalkalmazás elemei Tényállás megállapítás A jogszabály értelmezése A történeti és törvényi (jogi) tényállás egybevetése A tényállás min sítése A jogkövetkezmény megállapítása és végrehajtása A jogszabály értelmezése Logikai Nyelvtani Rendszertani Történeti A jogszabályok hierarchiája Alkotmánytörvény Törvény /Törvényerej rendelet/ Kormányrendelet /Minisztertanácsi rendelet/ (MT.) Miniszteri rendelet (Ogy.) (Ogy.) (ET.) (Korm.) (miniszter) /Államtitkári rendelkezés/ (államtitkár) Önkormányzati rendelet (önkormányzat) Jogszabályok jelölése Törvény: kiadás dátuma: római sorsz.- rövid jelölés / Tövényerej rendelet / kiadás dátuma: római sorsz.- rövid jelölés

6 Kormányrendelet, miniszteri rendelet, államtitkári rendelkezés arab ssz.- törve kiadás éve - zárójelben a kiadás hónapja, napja - rj. AZ EURÓPAI UNIÓ (EU) JOGSZABÁLYAI Az EU saját, autonóm jogrendszerrel rendelkezik: közösségi jog, mely magába foglalja az Eu teljes joganyagát A közösségi jog joganyagai Els dlege jos Másodlagos jog Esetjog Els dleges jog Alapító szerz dés Alapító szerz dést módosító szerz dések Csatlakozási egyezmények Egyesülési szerz dés Költségvetési szerz dés 6 Másodlagos jog Rendelet Irányelv Határozat Rendelet A közösségi jog leger sebb jogforrása Kötelez er vel bír A tagállamok közvetlenül alkalmazzák, nincs szükség nemzeti jogszabályi átvételre Lényege: az államok korlátozzák szuverén jogaikat, így a rendelet hatálya nem csak az államokra, hanem azok állampolgáraira is kiterjed Irányelv A közösségi jogalkotás legfontosabb eszköze Az elérend célt határozza meg, a megvalósítás módját a tagállamra bízza, feladat a közösségi joghoz való közelítés A megvalósítás módjának meghatározása = a jogharmonizációval, Az irányelvek Általános jelleggel tartalmazzák a közösségi célkit zéseket A tagállam bels jogi aktusai által a nemzeti jog szabályaivá válnak A harmonizált jogszabály a záró rendelkezései között deklarálja az EU irányelnek való megfelelést (Mvt.: 89/391/EGK irányelv) Határozat Konkrét ügyekre vonatkozó norma Kötelez, de csak annak kihez szól : a címzettnek Esetjog Az Európai Bíróság joganyaga Kötelez er vel nem bíró jogforrások Vélemény: konkrét kérdésekben ad álláspontot Célkit zés: cselekvési, magatartási elvárás Ajánlás: segíti a közöségi jog értelmezését

7 7 A MUNKAVÉDELMI TÖRVÉNY A munkavédelmi törvény (Mvt.) és végrehajtási rendeletei A munkavédelemhez kapcsolódó jogszabályok alkalmazása A munkavédelmi követelményeket a munkavédelemr l szóló évi XCIII. törvény (Mvt.) és a végrehajtására kiadott 5/1993. (XII. 26. ) MüM rendelet valamint a munkavédelemhez kapcsolódó jogszabályok alapján kell teljesíteni A munkavédelmi jogszabályok hierarchiája Törvényi szint Kormányrendeleti szint Miniszteri rendeleti szint Foglalkoztatás politikáért felel s miniszteri r. Egészségügyért felel s miniszteri rendelet Ágazati miniszteri rendelettel kiadott Biztonsági Szabályzatok Munkáltatói szabályozási szint (Eve juttatás szabályai, Mentési terv, Munkavédelmi Szabályzat, Technológiai,- kezelési,-karbantartási utasítás) Törvényi szint Alkotmány (1949. évi XX. Törvény) A munkavédelemr l szóló évi XCIII. tv. (Mvt.) A Munka Törvénykönyvér l szóló évi XXII. törvény (Mt.) A kémiai biztonságról szóló évi XXV. törvény Kormányrendeleti szint 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról 98/2001. (VI. 15. ) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokról A foglalkozáspolitikáért felel s min. rendeletek (nem teljes kör en) 5/1993. (XII. 26.) MüM r. Mvt. vhr. 4/2002. (II. 20.) SZCSM-EüM r. az építési munkahelyek minimális bizt. és eü. köv. 14/2004. (IV. 19. ) FMMr. A munkaeszközök bizt. és eü. köv. 18/2008. (XII. 3.) FMM r. eve. köv. Az egészségügyért felel s min. rendeletek (nem teljes kör en) 33/1998. (VI. 24.) NM r. a munkaköri, szakmai, ill. alkalmassági orvosi vizsgálat és véleményezésr l 50/1999. (XI. 3. ) EüM r. a képerny el tti munkavégzés min. követelményeir l 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM r. a munkahelyi kémiai biztonságról Ágazati min. rendelettel kiadott Biztonsági Szabályzatok (BSz) /kivonat/ Erdészeti BSz. /15/1989. (X.8.) MéM r./ Hegeszt.BSz. /143/2004. (XII.22.) GKM r./ Vízügyi BSZ. /24/2007.(VII.3.)KvVM Mez gazdasági BSz./16/2001.(III.3.)FVM r F.A.M. BSz. /72/2003.(X.29.) GKM r. Jelenleg 28 BSz van hatályban Az Mvt. hatálya Tárgyi Személyi Területi

8 Id beni Az Mvt. tárgyi hatálya Szervezett munkavégzésre terjed ki Szervezett munkavégzés a munkaviszonyban - ide nem értve a természetes személy munkáltató háztartásában egyszer sített foglalkoztatás keretében történ munkavégzést - a közszolgálati a közalkalmazotti jogviszonyban a bíró szolgálati viszonyában az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyában az ügyészségi szolgálati viszonyban szövetkezeti tagság esetén a munkaviszony jelleg jogviszonyban, a szakképz iskolákban a tanulói jogviszony keretében a szakmai képzési követelmények teljesülése során, továbbá a tanulószerz dés alapján a hallgatói jogviszonyban a gyakorlati képzés során a büntetés-végrehajtási jogviszonyban (el zetes letartóztatásban, elítéltként) a közigazgatási határozat alapján a Magyar Honvédség a rendvédelmi szervek a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok a katasztrófavédelem szerveinek tagjai által szolgálati viszonyukban az önkéntes jogviszonyban végzett munka, valamint a munkáltató által szervezett kezdeményezett irányított vagy jóváhagyott társadalmi munka Az Mvt. személyi hatálya Kiterjed az államra a munkáltatóra a munkavállalóra a munkavédelmi érdekképviseleti szervekre és személyekre Munkáltató A munkavállalót szervezett munkavégzés keretében foglalkoztató. Munkáltatónak kell tekinteni a munkaer -kölcsönzés keretében átengedett munkavállalót kölcsönvev ként foglalkoztatót A kirendelt munkavállalót foglalkoztatót A szakképzés keretében gyakorlati oktatást folytatót, valamint A mást nem foglalkoztató, a munkáját kizárólag személyesen végz egyéni vállalkozót (akkor is, ha egyéni céget alapított) a munkavégzés hatókörében tartózkodók védelmére vonatkozó rendelkezések tekintetében. A társadalmi munka esetén munkáltató a társadalmi munka szervez je. 8

9 9 Magyar adószámmal nem rendelkez külföldi munkáltató esetén munkáltató az a személy vagy szervezet, aki, illetve amely a tényleges irányítást gyakorolja, vagy a munkahelyért a f felel sséget viseli, ennek hiányában az, akinek a területén a munkavégzés folyik. Munkavállaló A szervezett munkavégzés keretében munkát végz személy. Az Mvt. területi hatálya Magyarországi munkavégzés, vámszabadterületek is Külföldi munkavégzés, ha azt törvény nemzetközi szerz dés, annak hiányában A nemzetközi magánjog elrendeli Az Mvt. id beni hatálya Az Mvt. határozatlan idej január 1-én lépett hatályba A módosítások a módosított rendelkezés hatálybaléptetésének id pontját is meghatározzák Az Mvt. alapelvei A védelem elve A tripartizmus elve A munkavállalók által értett nyelv használatának elve A védelem kiterjesztésének elve A munkavédelmi érdekvédelemhez való jog elve Az együttm ködés elve Az adatok védelmének elve A szaktevékenység elve A védelem elve A biztonságos és egészséges munkafeltételekhez való jog állampolgárságtól függetlenül mindenkit megillet aki Magyarország területén munkát végez A tripartizmus elve A munkavédelem három pilléren áll: állam munkáltató munkavállaló A munkavállaló által értett nyelv használatának elve Nem követelmény az anyanyelv használata de Biztosítani kell, hogy a munkavállaló megértse a munkavédelmi szabályokat és utasításokat A védelem kiterjesztésének elve A védelem a munkavállalókon kívül kiterjed A munkavégzés hatókörében tartózkodókra A munkáltató szolgáltatását igénybevev kre A munkavédelmi érdekvédelemhez való jog elve Országos Érdekegyeztet Fórum =OMB Munkavédelmi képvisel és mb.

10 10 Együttm ködés elve A törvény egymással együttm ködésre kötelezi a munkavédelem megvalósításában résztvev ket Az adatok védelmének elve A munkavédelmi eljárások során nyert adatok csak statisztikai célra és csak akkor használhatók fel, ha személyazonosításra alkalmatlanok Szaktevékenység elve Jogszabályban meghatározott tevékenységet csak a munkavédelmi törvényben meghatározott képesítéssel rendelkez személy végezheti Szaktevékenység formái Munkabiztonsági szaktevékenység Munka-egészségügyi szaktevékenység Munkabiztonsági szaktevékenység feltétele A munkavédelmi képesítés, amely lehet közép és fels fokú Munka-egészségügyi szaktevékenység feltétele Foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) Munkahigiéne Közegészségtan-járványtan Megel z orvostan Népegészségtan képesítés TRIPARTIT RENDSZER A MUNKAVÉDELEMBEN AZ ÁLLAM, A MUNKÁLTATÓ ÉS A MUNKAVÁLLALÓ FELADATMEGOSZTÁSA AZ ÁLLAM FELADATAI - funkcionális - ágazati - hatósági Az állam irányítási feladata: A munkavédelem megszervezése és irányítása Ennek keretében A munkavédelmi követelmények Jogok és kötelezettségek meghatározása a munkavédelmi el írások végrehajtásának segítése gazdasági szabályozással érdekeltség megteremtésével a munkavédelmi kutatások anyagi feltételeinek megteremtésével tájékoztatással és felvilágo-sítással a biztonságos életvitelre nevelés a nemzetgazdaság munkavédelmi helyzetének évenkénti áttekintése a szakmai oktatás területén az egészséget nem veszélyeztet és biztonságos munkavégzés szabályaira vonatkozó ismeretanyag meghatározása a nemzetgazdaság munkavédelmi helyzetének évenkénti áttekintése a megállapítások nyilvánosságra hozatala, a munkavédelmi információs rendszer kialakítása és m ködtetése részvétel a

11 11 munkavédelemben érintett nemzetközi szervezetek munkájában együttm ködés más államokkal a munkavédelmi feladatok összehangolása végett jelentés a munkavállalók biztonságát és egészségét érint közösségi szabályok végrehajtásáról Az állam ágazati feladata Biztonsági Szabályzatok kiadása Ágazati jelleg munkavédelmi kutatás fejlesztés tájékoztatás továbbképzés Az állam hatósági feladata hatósági engedélyezés hatósági nyilvántartás hatósági ellen rzés Hatósági engedélyezés A munkavédelmi hatóság engedélyezi a Magyar Mérnöki Kamara hatáskörébe nem tartozó munkabiztonsági szakért k m ködését Hatósági nyilvántartás A munkavédelmi szabályok munkáltatók általi megtartásáról más szerv el tt történ igazolás céljából (pl. a megváltozott munkaképesség munkavállalók foglalkoztatásának támogatása) a kiadott szakért i engedélyekr l Hatósági ellen rzés A hatósági ellen rzési feladatokat a munkavédelmi hatóság a munkavédelmi felügyel k útján látja el A hatósági ellen rzés kiterjed A munkavédelmi követelmények megvalósítására A munkáltató ez irányú feladatainak teljesítésére A MUNKÁLTATÓ Felel s az egészséget nem veszélyeztet és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításáért Felel s azért, hogy minden munkavállaló az általa ér-tett nyelven ismerhesse meg az egészséget nem veszélyeztet és biztonságos munkavégzés reá vonatkozó szabályait KÖLTSÉGVISELÉS A munkáltatói feladatok teljesítésével összefüggésben keletkez költségeket és egyéb terheket nem szabad a munkavállalóra hárítani A MUNKAVÁLLALÓ Csak a biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban a munkavédelemre vonatkozó szabályok, utasítások megtartásával a munkavédelmi oktatásnak megfelel en végezhet munkát. A munkavállaló köteles

12 12 munkatársaival együttm ködni munkáját úgy végezni, hogy ez saját vagy más egészségét és testi épségét ne veszélyeztesse Különösen köteles a rendelkezésére bocsátott munkaeszköz biztonságos állapotáról a t le elvárható módon meggy z dni azt rendeltetésének megfelel en és a munkáltató utasítása szerint használni a számára meghatározott karbantartási feladatokat elvégezni az egyéni véd eszközt rendeltetésének megfelel en használni és a t le elvárható tisztításáról gondoskodni a munkavégzéshez az egészséget és a testi épséget nem veszélyeztet ruházatot viselni munkaterületén a fegyelmet, a rendet és a tisztaságot megtartani a munkája biztonságos elvégzéséhez szükséges ismereteket elsajátítani és azokat a munkavégzés során alkalmazni a részére el írt orvosi - meghatározott körben pályaalkalmassági - vizsgálaton részt venni a veszélyt jelent rendellenességr l, üzemzavarról a munkáltatót azonnal tájékoztatni a rendellenességet, üzemzavart t le elvárhatóan megszüntetni vagy erre intézkedést kérni a felettesét l a balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jelenteni A munkavállaló önkényesen nem kapcsolhatja ki, nem távolíthatja el és nem alakíthatja át a biztonsági berendezéseket köteles együttm ködni a munkáltatóval, a munkavédelmi szaktevékenységet, illetve a munkáltató munkavédelmi feladatait ellátó személyekkel a munkavédelmi képvisel vel az egészséges és biztonságos munkakörnyezet meg rzése érdekében hozott hatósági intézkedések teljesítése, illet leg a munkáltató veszélyt megszüntet intézkedéseinek végrehajtása során is A munkavállaló jogosult megkövetelni az egészséget nem veszélyeztet és biztonságos munkavégzés feltételeit a veszélyes tevékenységhez a munkavédelemre vonatkozó szabályokban el írt véd intézkedések megvalósítását az egészséget nem veszélyeztet és biztonságos munkavégzéshez szükséges ismeretek rendelkezésére bocsátását, a betanuláshoz való lehet ség biztosítását; a munkavégzéshez munkavédelmi szempontból szükséges felszerelések, munka- és véd eszközök, az el írt véd ital, valamint tisztálkodószerek és tisztálkodási lehet ség biztosítását A munkavállalót nem érheti hátrány az egészséget nem veszélyeztet és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósítása érdekében történ fellépéséért, illetve a munkáltató vélt mulasztása miatt jóhiszem en tett bejelentéséért A munkavállaló jogosult megtagadni a munkavégzést ha azzal életét, egészségét vagy testi épségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné A munkavállaló köteles megtagadni a munkavégzést Ha azzal másokat veszélyeztetne közvetlenül és súlyosan Közvetlen és súlyos veszélyeztetésnek min sül különösen a szükséges biztonsági berendezések az egyéni véd eszközök m köd képtelensége, illetve hiánya

13 13 A MUNKAVÉDELMI FELEL SSÉG A FELEL SSÉG FOGALMA ÉS A MUNKAVÉDELMI FELEL SSÉG ESETEI A felel sség fogalma, terjedelme Következmények vállalása Cselekedet(ek)ért Mulasztás(ok)ért Telepített felel sség = következmények vállalása a jog erejénél fogva = jogalkotói akarat A felel sség filozófiája Annak kell a következményeket viselni, a kinek a felel sséget megalapozó magatartás elkövetése érdekkörében áll. A felel sség filozófiája a munkavédelemre vetítve Annak kell a felel sséget viselni, aki saját érdekei megvalósításához más személy munkáját veszi igénybe A munkavédelemben a felel sség A munkáltatót terheli és A felel sség oszthatatlan A felel sség terjedelme Szubjektív : vétkességen alapul Objektív: vétkességt l független, de van kimentési lehet ség Feltétlen: vétkességt l független és nincs kimentési lehet ség Vétkes magatartás Szándékos Egyenes (direkt) szándék: el re látja cselekménye lehetséges következményeit és azt kívánja, hogy az bekövetkezzen Eshet leges (vagylagos) szándék: el re látja cselekménye lehetséges következményeit és abba belenyugszik Gondatlan Súlyos gondatlanság: el re látja cselekménye (mulasztása) lehetséges következményeit, de könnyelm en bízik annak elmaradásával Hanyagság: nem látja el re cselekménye (mulasztása) lehetséges következményeit mert a t le elvárható gondosságot, figyelmet elmulasztja A felel sség megosztása Alanyi felel sség Anyagi felel sség Alanyi felel sség Szubjektív felel sség Természetes személy lehet csak felel s Az elkövet vonható csak felel sségre A jogkövetkezmény az elkövetés súlyához és az elkövet személyéhez igazodik

14 14 Az alanyi felel sség formái Fegyelmi felel sség Szabálysértési felel sség Büntet jogi felel sség FEGYELMI FELEL SSÉG A Munka Törvénykönyve nem szabályozza, helyette fegyelmi pótló jogintézményt szabályoz, amely szerint a törvényben meghatározott feltételek esetén rendkívüli felmondásra joghátrány alkalmazására van lehet ség A közszolgálati jogviszonyban a törvényben meghatározott eljárási rend szerint és az abban meghatárott büntatéseket lehet kiszabni SZABÁLYSÉRTÉSI FELEL SSÉG A szabálysértési felel sséget nemzeti szinten az évi LXIX. Törvény és a 218/1999. (XII. 29.) Korm. rendelet állapítja meg. A szabálysértés fogalma Az a jogellenes, tevékenységben vagy mulasztásban megnyilvánuló cselekmény, melyet törvény, kormányrendelet vagy önkormányzati rendelet szabálysértésnek nyilvánít, és amelynek elkövet it a szabálysértési törvényben meghatározott joghátrány fenyeget A szabálysértési cselekmény megállapításának kizárása Szabálysértés nem állapítható meg, ha a cselekmény b ncselekményt valósít meg Szabálysértési felel sség kizárása Gyermekkór Kóros elmeállapot Kényszer Fenyegetés Ténybeli tévedés Jogos védelem Végszükség Magánindítvány hiánya Szabálysértési felel sség megsz ntetése Halál Elévülés Felel sségre vonás mell zése kegyelem Elévülés Szubjektív: 6 hónap Objektív: 2 év Szabálysértési eljárás lefolytatására jogosult szervezetek Általános szabálysértési hatóság: jegyz Különös szabálysértési hatóság: Rend rség, Vám-és Pénzügy rség

15 15 Szabálysértés miatt eljáró más szervek: felügyeletek (pl) ÁNTSZ, Fogyasztóvédelem, Munkavédelmi felügy., Munkaügyi felügy. stb.) Szabálysértési eljárások Helyszíni bírság Helyszíni eljárás Szabálysértési tárgyalás Helyszíni bírság Tettenérés esetén 500-ft Ft-ig Ha az elkövet tudomásul veszi jogorvoslat nincs Helyszíni eljárás A szabálysértési eljárást a helyszínen kell lefolytatni és a helyszínen kell a bírságot kiszabni Szabálysértési tárgyalás A szabálysértési hatóság hivatali helyiségében történik Megjelenés a hatág idézése alapján Jogorvoslat Kifogás (hi. 8 nap) Egyes bíró jár el Végrehajtás Közvetlen letiltás Behajtás Közérdek munkára átváltoztatás (5000 Ft/nap) Elzárás ( Ft/nap) Szabálysértési tényállások a munkavédelemben Munkavédelmi szabálysértés Termel, biztonsági berendezések szabályainak megszegésében megnyilvánuló szabálysértés Termel, biztonsági berendezések szabályainak megszegésében megnyilvánuló szabálysértés Munkavédelmi szabálysértést követ el aki A munka egészséges és biztonságos végzésére, illetve annak ellen rzésére vonatkozó szabályokat megszegi vagy feladatkörében a szabályok végrehajtásának mell zését elt ri avagy munkáltatóként a munkabalesettel és foglalkozási megbetegedéssel kapcsolatos nyilvántartási, kivizsgálási, jegyz könyv készítési és bejelentési kötelezettségét kell id ben nem teljesíti vagy valótlan adatot közöl avagy a baleset (betegség) valódi okát eltitkolja, a valódi ok feltárását megakadályozza Termel, biztonsági berendezések szabályainak megszegését követi el, aki Termel vagy biztonsági berendezést üzemben tart annak ellenére, hogy az el írt vizsgálatot nem végezték el a vizsgálatot elvégezték, de annak eredménye kedvez tlen volt az engedély érvényessége lejárt

16 16 Munkavédelemhez kapcsolódó szabálysértési cselekmények visszaélés ipari robbanóanyaggal és pirotechnikai termékekkel villamos biztonsági szabályok megszegése kazánok és nyomástartó edények biztonsági szabályainak megszegése alkalmassági orvosi vizsgálatok elmulasztása építés biztonsági szabályainak megszegése a munkavédelmi képvisel munkajogi védelmére vonatkozó szabályok megszegése a munkavédelmi képvisel jogainak gyakorlásában történ szándékos akadályozás BÜNTET JOGI FELEL SSÉG Akkor áll fenn, ha az elkövet a munkavédelmi el írások megszegésével b ncselekményt valósít meg A b ncselekmény alakzatai B ntett: szándékos cselekmény, amelyre a törvény 2 évet meghaladó szabadságvesztés kiszabását rendeli Vétség: szándékos, 2 évet meg nem haladó szabadságvesztéssel fenyegetett gondatlanul elkövetett b ncselekmény Büntethet séget kizáró okok gyermekkor kóros elmeállapot kényszer és fenyegetés tévedés a cselekmény társadalomra veszélyességének csekély foka jogos védelem végszükség magánindítvány hiánya törvényben meghatározott egyéb ok. Büntethet séget megszüntet okok az elkövet halála elévülés kegyelem a cselekmény társadalomra veszélyességének megsz nése vagy csekéllyé válása törvényben meghatározott egyéb ok Munkavédelemmel kapcsolatos b ncselekmény Foglalkoztatás körében elkövetett veszélyeztetés vétsége Aki foglalkozása szabályainak megszegésével más vagy mások életét, testi épségét vagy egészségét gondatlanságból közvetlen veszélynek teszi ki vagy testi sértést okoz vétséget követ el és 1 évig terjed szabadságvesztéssel, közmunkával vagy pénzbüntetéssel büntetend. Min sít körülmények

17 17 Maradandó fogyatékosság, súlyos egészségromlás, tömegszerencsétlenség okozása 3 évig terjed Halál okozása 1-5 évig terjed Kett t l több ember halálának okozása 2-8 évig terjed szabadságvesztéssel büntetend Szándékos elkövetés A cselekmény b ntett Ha az elkövet a közvetlen veszélyt szándékosan idézte el Alapesetben 3 évig terjed Maradandó fogyatékosság, súlyos egészségromlás, tömegszerencsétlenség okozása 2-8 évig terjed Kett t l több ember halálának okozása 2-8 évig terjed szabadságvesztéssel büntetend ANYAGI FELEL SSÉG Polgári jogi kártérítési felel sség szerz désen kívül okozott károkért Munkajogi kártérítési felel sség Mindkét felel sségi kör objektív, tehát A felel sség független a magatartás vétkességét l (szándékosság, gondatlanság) A felel sséget a károkozás alapítja meg, de a károkozásért felel s kimentheti magát a felel sség alól, a törvényben meghatározott körülmények fennállásának bizonyításával Polgári jogi kártérítési felel sség szerz désen kívül okozott károkért A polgári jogi felel sségnek nem feltétele, hogy a károkozó és károsult között a törvény által szabályozott valamely jogviszony, például munkaviszony fennálljon. A felel sséget a törvény a károkozás jellege szerint szabályozza Általános szabályok Elvárhatósági szint általános A károsult kármegel zési és kár csökkentési kötelezettsége Megtiltja, hogy az életben, testi épségben és egészségben okozott kárért való felel sséget szerz désben el re kizárják A Ptk-ban szabályozott felel sségi körök A veszélyes üzem m ködéséb l ered kártérítési felel sség Felel sség az alkalmazott károkozásáért A magánmunkáltató kártérítési felel ssége Felel sség a megbízott által okozott kárért Felel sség az épületb l lehulló tárgy által okozott kárért Munkajogi kártérítési felel sség A munkáltató a munkavállalónak munkaviszonyával összefüggésben okozott kárért vétkességére tekintet nélkül, teljes mértékében felel A munkáltató mentesülése a felel sség alól ha bizonyítja, hogy a kárt m ködési körén kívül es elháríthatatlan ok vagy kizárólag a károsult elháríthatatlan magatartása okozta Nem kell megtéríteni a kárnak azt a részét, amelyet a munkavállaló vétkes magatartása idézett el. A kárviselés arányát az dönti el, hogy a munkavállaló vétkes közrehatása milyen mérv volt.

18 18 A munkavállaló vétkessége súlyának és ehhez képest a kárviselés arányának meghatározásánál jelent sége van annak, hogy a munkáltató a kár bekövetkezésében maga is vétkes magatartással hatott közre A munkáltató felel ssége A munkáltató a munkavállalója balesetével és megbetegedésével kapcsolatban el állott kárért (egészségkárosodásért) akkor felel, ha az a munkavállaló munkaviszonyával összefüggésben keletkezett. Annak bizonyítása, hogy az egészségkárosodás a munkaviszonnyal összefüggésben következett be, a munkavállalót terheli A kártérítés jogcímei Elmaradt jövedelem Dologi kár Költségek Járadék Hozzátartozó tartására kötelezett a sérült Általános kártérítést szolgál Nem vagyoni kár A munkáltató kötelezettsége a kártérítési eljárásban Kárigényfelhívás kiküldése (hi.: 15nap) Kárigény elbírálása, írásbeli indokolt válasz (hi.: 15nap) A sérült értesítése a kártérítés mértékének módosítására alapul szolgáló bérfejlesztésr l A kárigény elévülése A munkajogi elévülési id : 3 év, melyet az elévülési id kezdetét l kell számítani, de járadék csak 6 hónapra visszamen leg igényelhet Önálló elévülési id kezdete Átlagkereset és táppénz: a táppénz els fizetésének napja Az átlagkereset és a sérelem folytán csökkent kereset: az els jövedelem kiesés napja Az átlagkereset és a rokkantsági nyugdíj különbözete: a rokkantsági nyugállományba helyezés napja

19 19 KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁS A KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSI SZABÁLYOK ALKALMAZÁSA A MUNKAVÉDELEM TERÜLETÉN A közigazgatási eljárás és szolgáltatás jogszabályi alapja évi CXL törvény (Ket) Jogszabályi el zmény: évi IV. tv. és az azt átfogóan módosító évi I. tv. Subszidiárius (kisegít ) törvény: A subszidiaritás jelenléte az Mvt-ben A munkavédelmi hatósági eljárás eltérése a Ket. rendelkezéseit l. munkavédelmi hatósági eljárásban - a szakért i engedélyezés kivételével - az ügyfél nem jogosult elektronikus úton kapcsolatot tartani a hatósággal A munkavédelmi hatósági eljárások során az újrafelvételi eljárásra vonatkozó szabályok nem alkalmazhatók. Felügyeleti eljárás keretében a hatósági eljárás során hozott döntés nem változtatható meg és nem semmisíthet meg, ha a kötelezettséget megállapító döntés joger re emelkedését l vagy ha a teljesítési határid ezt meghaladja, akkor a teljesítési határid utolsó napjától számított egy év eltelt A munkavédelmi hatósági eljárás határideje az eljárás megindításától számított negyvenöt munkanap az alábbi eljárásokban - a munkabalesetekkel, foglalkozási megbetegedésekkel és fokozott expozíciós esetek - a balesetet munkabalesetnek min sítése - a munkáltató és a munkahelyen munkát végz személy közötti munkavégzésre irányuló jogviszony szervezett munkavégzésnek történ min sítése Közigazgatási hatósági ügy Minden olyan ügy, amelyben a közigazgatási hatóság az ügyfelet érint jogot vagy kötelességet állapít meg, adatot, tényt vagy jogosultságot igazol, hatósági nyilvántartást vezet vagy hatósági ellen rzést végez Joghatóság, hatáskör, illetékesség Joghatóság: ügyek elosztása a különböz államok hatóságai között.. Hatáskör: ügyek elosztása a különböz hatóságok között. Illetékesség: ügyek elosztása az azonos hatáskör hatóságok között. Joghatóság (nemzetközi hatáskör) Magyar állampolgár, Magyarországon nyilvántartásba vett jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez szervezet ügyfél hatósági ügyében - ha törvény eltér en nem rendelkezik - a Magyar Köztársaság területén a magyar hatóság jár el Ha az ügyfél nem magyar állampolgár, illetve külföldön nyilvántartásba vett jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez szervezet, akkor hatósági ügyében - ha jogszabály eltér en nem rendelkezik - a Magyar Köztársaság területén magyar hatóság jár el Hatáskör Valamely szervezet vagy személy feladatának és a feladathoz kapcsolódó jogosítványainak meghatározása A hatáskör megállapítása A hatóság hatáskörét jogszabály állapítja meg

20 20 A hatóság hatáskörét vagy annak gyakorlását - tv-ben meghatározott kivétellel - más hatóságra nem ruházhatja át A hatóságtól a hatáskörébe tartozó ügy - tv-ben meghatározott kivétellel - nem vonható el Illetékesség A hatóság a hatáskörébe tartozó ügyben illetékességi területén, valamint kijelölés alapján köteles eljárni Illetékességi terület Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az azonos hatáskör hatóságok közül az eljárásra az a hatóság illetékes, amelynek területén az ügyfél lakó- vagy tartózkodási helye (szálláshelye), székhelye, telephelye, fióktelepe) van az engedélyhez vagy bejelentéshez kötött tevékenységet gyakorolják vagy gyakorolni kívánják az ügy tárgyát képez ingatlan fekszik a jogellenes magatartást elkövették Törvény vagy kormányrendelet alapján az ügyfél hatósági ügyében külföldön a külpolitikáért felel s miniszter vagy a konzuli tisztvisel jár el A joghatóság, a hatáskör és az illetékesség vizsgálata A hatóság a joghatóságát, hatáskörét és illetékességét az eljárás minden szakaszában hivatalból köteles vizsgálni Hatáskör vagy illetékesség hiányában a hatóság a kérelmet és az ügyben keletkezett iratokat - az ügyfél egyidej értesítése mellett haladéktalanul átteszi a hatáskörrel és illetékességgel rendelkez hatósághoz A hatóság - tekintet nélkül a joghatóságára, valamint a hatáskörére és az illetékességére - hivatalból köteles megtenni azt az ideiglenes intézkedést, amelynek hiányában a késedelem elháríthatatlan kárral vagy veszéllyel járna Ügyfél Az a természetes vagy jogi személy avagy jogi személyiséggel nem rendelkez szervezet akinek (amelynek ) jogát, jogos érdekét vagy jogi helyzetét az ügy érinti akit (amelyet) hatósági ellen rzés alá vontak akire (amelyre) nézve a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz. Az ügyfél jogai megilletik az ügy elbírálásában hatóságként (szakhatóságként) részt nem vev hatóságot is, amelynek feladatkörét az ügy érinti Meghatározott ügyekben törvény az ügyfél jogaival ruházhatja fel az érdekvédelmi szervezeteket és azokat a társadalmi szervezeteket, amelyeknek nyilvántartásba vett tevékenysége valamely alapvet jog védelmére vagy valamilyen közérdek érvényre juttatására irányul Tanú és hatósági tanú Tanúként az hallgatható meg, aki valamely tényr l tudomással bír A tanúként megidézett személy köteles a hatóság el tt, az idézésben megjelölt id pontban megjelenni és tanúvallomást tenni Tanúként nem hallgatható meg Akit l nem várható bizonyítékként értékelhet vallomás Védett adatnak, hivatásbeli titoknak min sül tényr l az, aki nem kapott felmentést a titoktartás alól az arra jogosított szervt l vagy személyt l A tanúvallomást a tanú megtagadhatja ha az ügyfelek valamelyikének hozzátartozója, vagy

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok Nesztinger Péter munkavédelmi főreferens Munkavédelmi

Részletesebben

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit a szervezetten munkát végzők egészségének, munkavégző képességének

Részletesebben

A munkavédelem szabályozási rendszere Terjék László MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA 1949: XX.Tv.70/D. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG TERÜLETÉN ÉLİKNEK JOGUK VAN A LEHETİ LEGMAGASABB SZINTŐ TESTI ÉS LELKI EGÉSZSÉGHEZ.

Részletesebben

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása Munkavédelem jogi és eljárási ismeretei II. Ellenőrző kérdések 2012 1., A munkavédelem általános követelményei. - a munkavédelmi szabályok betarthatósága - a követelmények megválthatóságának elve - a megfelelőség

Részletesebben

Balog János Tamás r. alezredes a Rendőrség munkavédelmi főfelügyelője közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő-helyettes

Balog János Tamás r. alezredes a Rendőrség munkavédelmi főfelügyelője közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő-helyettes A közfoglalkoztatottak körében előforduló balesetek, foglalkozási megbetegedések bejelentése, kivizsgálása és minősítése" ORFK Humánigazgatási Szolgálat Egészségügyi Szakirányító és Hatósági Főosztály

Részletesebben

A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete

A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete Ikt. sz.: RH/206-7/2014 A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete 2014. augusztus 28. Tartalomjegyzék 1. A szabályzat célja...

Részletesebben

Miniszterelnöki Hivatal. Dr. Tordai Csaba Szakállamtitkár Úr részére. Budapest. Tisztelt Szakállamtitkár Úr!

Miniszterelnöki Hivatal. Dr. Tordai Csaba Szakállamtitkár Úr részére. Budapest. Tisztelt Szakállamtitkár Úr! Miniszterelnöki Hivatal Dr. Tordai Csaba Szakállamtitkár Úr részére Budapest Tisztelt Szakállamtitkár Úr! A Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége ezúton szeretné szíves állásfoglalását

Részletesebben

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Tv. Szabályozza az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

legfeljebb 4 havi illetmény legfeljebb 4 havi ellátmány (külszolgálat alatt) 1. táblázat: Kártérítés mértéke a Ktv. és a Kttv.

legfeljebb 4 havi illetmény legfeljebb 4 havi ellátmány (külszolgálat alatt) 1. táblázat: Kártérítés mértéke a Ktv. és a Kttv. Táblázatok, folyamatábra Ktv. szabályai szerint Kttv. szabályai szerint (hatályos) gondatlan elkövetés 3 havi illetmény 3 havi ellátmány (külszolgálat alatt) legfeljebb 4 havi illetmény legfeljebb 4 havi

Részletesebben

A bizonyítás. Az eljárás nem szükségképpeni része.

A bizonyítás. Az eljárás nem szükségképpeni része. A bizonyítás A bizonyítás fogalma A bizonyítási eljárás (vagy bizonyítás) - a hivatalbóli eljárás alapelvén nyugvó, - a hatóság az ügyfelek és az eljárás más résztvevői közreműködésével zajló eljárási

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről A MUNKAVÁLLALÓ JOGAI. Információs brossúra

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről A MUNKAVÁLLALÓ JOGAI. Információs brossúra MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi A MUNKAVÁLLALÓ JOGAI Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi Magyarországon a versenyszféra

Részletesebben

A bíróság jogszabálysértés megállapítása esetén a közigazgatási döntést hatályon kívül helyezi, és szükség esetén a hatóságot új eljárásra kötelezi.

A bíróság jogszabálysértés megállapítása esetén a közigazgatási döntést hatályon kívül helyezi, és szükség esetén a hatóságot új eljárásra kötelezi. Közigazgatási határozatok felülvizsgálata A munkaügyi jogvitákon kívül a munkaügyi bíróság hatáskörébe tartozik a munkaügyi ellenőrzés, a munkavédelem keretében hozott közigazgatási határozat, a munkaügyi

Részletesebben

1949. évi XX. TÖRVÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA 70/D.

1949. évi XX. TÖRVÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA 70/D. 1949. évi XX. TÖRVÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA 70/D. (1) A Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez. (2) Ezt a jogot a Magyar Köztársaság

Részletesebben

A MAGYAR KÖZIGAZGATÁS ÁTALAKULÁSA...3

A MAGYAR KÖZIGAZGATÁS ÁTALAKULÁSA...3 TARTALOMJEGYZÉK A MAGYAR KÖZIGAZGATÁS ÁTALAKULÁSA...3 1. Bevezetés...3 2. Az államigazgatás átalakulása...4 2.1. A központi közigazgatás és annak átalakulása...4 2.2. A területi-helyi államigazgatás átalakulása

Részletesebben

9. Az elítéltek jogai és kötelességei. Az elítélt nevelése*...59 9.1. Az elítéltek jogai...59 9.1.1. A szabadságvesztés végrehajtása alatt szünetelő

9. Az elítéltek jogai és kötelességei. Az elítélt nevelése*...59 9.1. Az elítéltek jogai...59 9.1.1. A szabadságvesztés végrehajtása alatt szünetelő TARTALOMJEGYZÉK A Kiadó előszava...3 I. Büntetés-végrehajtási jog...4 1. A büntetés és intézkedés végrehajthatósága, intézkedés a végrehajtás iránt és a végrehajtást kizáró okok. A szabadságvesztés végrehajtásának

Részletesebben

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása Előadó: dr. H. Nagy Judit főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Munkavédelmi oktatási tematika Összeállította: Lantos 72 Kft. Lantos György 2145 Szilasliget, Lázár Vilmos u. 27. Pázmány Péter Katolikus Egyetem munkavállalói részére A munkavédelem A munkavédelem a szervezett

Részletesebben

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN Készítette: Szabó László Global Safety Kft. A MUNKAVÉDELEM ALAPJAI A MUNKAVÉDELEM JOGI SZABÁLYOZÁSA 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

Részletesebben

A szakmai követelménymodul tartalma:

A szakmai követelménymodul tartalma: Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Mint a gép! Balesetek nélkül. Szimpózium

Mint a gép! Balesetek nélkül. Szimpózium Mint a gép! Balesetek nélkül. Szimpózium Az új Mt. alkalmazása a munkaügyi ellenőrzések tükrében Előadó: Dr. Csigi Imre Ferenc közigazgatási tanácsadó Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkaügyi Főosztály E-mail

Részletesebben

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól OptiJUS Opten Kft. 1 2004. évi CXL. törvény 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2015.07.01. óta hatályos szöveg Az Országgyűlés abból a célból,

Részletesebben

A közigazgatási határozatok végrehajtása

A közigazgatási határozatok végrehajtása A közigazgatási határozatok végrehajtása fogalma: a határozatban előírt pénzfizetési vagy egyéb magatartási kötelezettség teljesítésének kikényszerítése állami kényszer alkalmazásával, amennyiben a kötelezett

Részletesebben

B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI ÉS SZABÁLYSÉRTÉSI JOG

B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI ÉS SZABÁLYSÉRTÉSI JOG B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI ÉS SZABÁLYSÉRTÉSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG Egyes tételeknél szükséges a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (Btk.), a büntetőeljárásról szóló

Részletesebben

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA SALGÓTARJÁNI FORGÁCS FÉNY EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE ÉS JOGÁLLÁSA 1.) Az Egyesület neve: Forgács - Fény Egyesület 2.) Székhelye: 3100 Salgótarján, Forgách Antal út 1. 3.) Levelezési

Részletesebben

A DELIKTUÁLIS (KÁRTÉRÍTÉSI) FELELŐSSÉG SZABÁLYAI AZ ÚJ PTK.-BAN

A DELIKTUÁLIS (KÁRTÉRÍTÉSI) FELELŐSSÉG SZABÁLYAI AZ ÚJ PTK.-BAN A DELIKTUÁLIS (KÁRTÉRÍTÉSI) FELELŐSSÉG SZABÁLYAI AZ ÚJ PTK.-BAN ELŐADÓ: DR. KOVÁCS ZSOLT XXIII. ALTENBURGER GYULA SZIMPÓZIUM BALATONVILÁGOS, 2013. MÁJUS 31. A KONTRAKTUÁLIS ÉS A DELIKTUÁLIS FELELŐSSÉG

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ SZMSZ 5. sz. melléklet 4/2010. számú Főigazgatói utasítás a Szabálytalanságok kezelésének eljárásáról Hatályos: 2010. január 1. Dr. Brebán Valéria főigazgató

Részletesebben

FEGYELMI SZABÁLYZAT. A Baráti Kör tagsága tekintetében első fokon a Választmány, másodfokon a Közgyűlés rendelkezik fegyelmi jogkörrel.

FEGYELMI SZABÁLYZAT. A Baráti Kör tagsága tekintetében első fokon a Választmány, másodfokon a Közgyűlés rendelkezik fegyelmi jogkörrel. HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete -Kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezet- 8000. Székesfehérvár, Malom utca 2. Tel./ Fax: 00-36-22 311-255, www.htbkszfvar.hu, email: htbk.szfvar@regiment.hu

Részletesebben

Szabályozás fegyelmezés a szabályok betartása - betartatása a munkatársak körében. MRE Szeretetszolgálati Iroda 2012. november 27.

Szabályozás fegyelmezés a szabályok betartása - betartatása a munkatársak körében. MRE Szeretetszolgálati Iroda 2012. november 27. Szabályozás fegyelmezés a szabályok betartása - betartatása a munkatársak körében MRE Szeretetszolgálati Iroda 2012. november 27. SZABÁLYOZÓ KÖRNYEZET Jogi normák: 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

Részletesebben

Kártérítési jog. Kártérítési felelősség. Ptk. 339. Szerződésen kívüli károkozás. Kár. Felelősség feltételei- Szerződésszegésnél

Kártérítési jog. Kártérítési felelősség. Ptk. 339. Szerződésen kívüli károkozás. Kár. Felelősség feltételei- Szerződésszegésnél Kártérítési felelősség Kártérítési jog Dr. Kenderes Andrea Ptk. 339. -361. Kontraktuális Szerződésszegés Deliktuális Szerződésen kívüli károkozás Lényegében azonosak Ptk. 339. Aki másnak jogellenesen kárt

Részletesebben

Állásfoglalás a munkavállalók alkoholszondával történő ellenőrzéséről

Állásfoglalás a munkavállalók alkoholszondával történő ellenőrzéséről Állásfoglalás a munkavállalók alkoholszondával történő ellenőrzéséről Sok esetben nem csak jogos gazdasági érdeke diktálja a munkáltatónak, hogy munkavállalói tiszta fejjel, alkoholos befolyásoltságtól

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS KÖZIGAZGATÁSI FELADATOKRÓL... 2

TARTALOMJEGYZÉK 1. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS KÖZIGAZGATÁSI FELADATOKRÓL... 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS KÖZIGAZGATÁSI FELADATOKRÓL... 2 2. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAÜGGYEL KAPCSOLATOS KÖZIGAZGATÁSI FELADATOKRÓL... 5 1. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS

Részletesebben

Munkavédelem helyzete Magyarországon a hatósági munka tükrében

Munkavédelem helyzete Magyarországon a hatósági munka tükrében Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelem helyzete Magyarországon a hatósági munka tükrében Dr. H. Nagy Judit főosztályvezető NMH MMI Munkavédelmi Főosztály A bekövetkezett balesetek időpontja 25000 20000

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel. I.

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel. I. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel [Vastag betűvel az 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.), vékony betűvel

Részletesebben

A munkavédelmi szabályok megsértése, és azok jogkövetkezményei

A munkavédelmi szabályok megsértése, és azok jogkövetkezményei A munkavédelmi szabályok megsértése, és azok jogkövetkezményei A munkavédelem időszerű kérdései a bányászatban és a gáziparban Visegrád 2014. november 6-7. Dr. Káldi Zoltán bányakapitány Az előadással

Részletesebben

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A jogok generációi...3 A hatalmi ágak elválasztása... 4 Az Alaptörvény és a korábbi Alkotmány kapcsolata... 4 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 1.1.

Részletesebben

Teendők munkabaleset esetén

Teendők munkabaleset esetén Teendők munkabaleset esetén a jó munkahely mindnyájunknak fontos a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu a jó munkahely

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 197-06 Bevezetés a jogtudományba A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A jogi alapfogalmak, a közigazgatási

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 53/2007. BK vélemény... 53 56/2007. BK vélemény - A büntetéskiszabás során értékelhet tényez kr l... 54

TARTALOMJEGYZÉK. 53/2007. BK vélemény... 53 56/2007. BK vélemény - A büntetéskiszabás során értékelhet tényez kr l... 54 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 5 AJÁNLÓ... 11 EL SZÓ... 13 A BTK. ÁLTALÁNOS RÉSZÉHEZ... 15 1.) A BÜNTET TÖRVÉNY HATÁLYA, A KÉS BBI BÜNTET TÖRVÉNY VISSZAMEN LEGES HATÁLYÁNAK SZABÁLYAI. 16 1/1999. Büntet

Részletesebben

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi szervezetek alapképzése Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi kötelezettség A polgári védelmi kötelezettség személyes kötelezettség az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges

Részletesebben

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A megfelelő tételekhez szükséges a KK 18., 23., 25., 27. és az MK 95. számú állásfoglalásainak ismerete. MUNKAJOG 1. A Munka

Részletesebben

Változások a honvédelmi ágazatot érintő munkavédelmi szabályok területén. Budapest, 2012. május 8.

Változások a honvédelmi ágazatot érintő munkavédelmi szabályok területén. Budapest, 2012. május 8. Változások a honvédelmi ágazatot érintő munkavédelmi szabályok területén Budapest, 2012. május 8. Törvényi szint: Alaptörvény, biztonsággal kapcsolatos egyéb törvények Korm. r. szint: Miniszteri r. szint:

Részletesebben

http://www.lb.hu/joghat/jk0306.html

http://www.lb.hu/joghat/jk0306.html 1. oldal, összesen: 5 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSBB BÍRÓSÁGA 3/2006. KJE szám A Magyar Köztársaság nevében! A Magyar Köztársaság Legfelsbb Bíróságának közigazgatási jogegységi tanácsa a 2006. március

Részletesebben

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről 113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről Az egészségügyi ellátási kötelezettségről és a területi finanszírozási normatívákról szóló 1996.

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A munkavédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A munkavédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A munkavédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemrıl E törvény célja, hogy az Alkotmányban foglalt elvek alapján szabályozza az egészséget nem veszélyeztetı

Részletesebben

2009. évi törvény. a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről

2009. évi törvény. a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről Tervezet! 2009. február 23. 2009. évi törvény a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről Az Országgyűlés kinyilvánítva elkötelezettségét a demokratikus, jogállami

Részletesebben

JOGI ALAPTAN TÉTELEK

JOGI ALAPTAN TÉTELEK JOGI ALAPTAN TÉTELEK 1. Jogképződési módok 2. A jogszabály fogalma és szerkezeti elemei A jogszabályok csoportosításai 3. A magyar jogforrási rendszer A jogforrási rendszer alapelvei 4. A jogalkalmazás

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő

Szent István Egyetem Gödöllő Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/B. melléklete A HALLGATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK ÉS KÖTELESSÉGEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJE Gödöllő, 2006. augusztus 1.

Részletesebben

1996. évi XLIII. törvény. a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. I.

1996. évi XLIII. törvény. a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. I. Magyarország függetlenségének, törvényes rendjének, valamint a lakosság és az ország anyagi javainak védelmét ellátó szervek hivatásos állományától az állam tántoríthatatlan hőséget, bátor helytállást

Részletesebben

KÖNYVELŐI MOZGÁSTEREK. Etikai szabályzat és titoktartás könyvelői oldalról

KÖNYVELŐI MOZGÁSTEREK. Etikai szabályzat és titoktartás könyvelői oldalról KÖNYVELŐI MOZGÁSTEREK Etikai szabályzat és titoktartás könyvelői oldalról Fegyelmi vétség Kkt. 174.. 174.. (1) Fegyelmi vétséget követ el az a kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég, aki/amely a)

Részletesebben

FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM LYCÉE FAZEKAS MIHÁLY INSTITUTO FAZEKAS MIHÁLY

FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM LYCÉE FAZEKAS MIHÁLY INSTITUTO FAZEKAS MIHÁLY FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM LYCÉE FAZEKAS MIHÁLY INSTITUTO FAZEKAS MIHÁLY A KÖZALKALMAZOTTK ÖZALKALMAZOTTI TANÁCS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 5 sz. függeléke OM

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi KI ALKALMAS A MUNKAVÉGZÉSRE? Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi A munkavégzésre

Részletesebben

NYILATKOZAT a baleset (sérülés) körülményeiről

NYILATKOZAT a baleset (sérülés) körülményeiről Egészségbiztosító:. címe:..... Társadalombiztosítási kifizetőhely:..... címe:.... Hivatkozási szám:... Felhívjuk a figyelmét, hogy a év.. hó nap történt balesetével (sérülésével) kapcsolatban a 217/1997.

Részletesebben

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG MUNKAJOG A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi

Részletesebben

A hatóságra vonatkozó általános rendelkezések

A hatóságra vonatkozó általános rendelkezések A hatóságra vonatkozó általános rendelkezések Tartalom Joghatóság Hatáskör (hatósági jogkör) Hatáskör-elvonás és átruházás Illetékeség Joghatóság, hatáskör, illetékesség vizsgálat áttétel Ideiglenes intézkedés

Részletesebben

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

Munkavédelmi szabályzat

Munkavédelmi szabályzat Munkavédelmi szabályzat 2015. S z a b á l y z a t Oldal: 2/49. Beosztás Név Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta munkavédelmi (munkabiztonsági) szolgáltató Fire Electric New Molnár Csaba kancellár mb. műszaki

Részletesebben

Dr. Nemes András Általános közigazgatási ismeretek Jogalkotási és jogalkalmazási ismeretek

Dr. Nemes András Általános közigazgatási ismeretek Jogalkotási és jogalkalmazási ismeretek Dr. Nemes András Általános közigazgatási ismeretek Jogalkotási és jogalkalmazási ismeretek c. előadása Köz/ z/állam igazgatási alapok 1. A közigazgatás és az államigazgatás szinonim fogalmak Általános

Részletesebben

2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám

2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám 2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám 7/2008. (XII. 19.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt. üzembiztonsági ellenőrzéséről... 2 8/2008. (XII. 19.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről A munkavédelmi tevékenységet és munkavédelmi szaktevékenységet átalány díjas szerződés alapján - PAD-KÁR Kft. részéről

Részletesebben

A jogi személyek általános szabályai az új Ptk.-ban

A jogi személyek általános szabályai az új Ptk.-ban A jogi személyek általános szabályai az új Ptk.-ban A gazdasági társaságok közös szabályainak kiterjesztése A Könyvben szabályozott jogi személyek tagsággal bíró jogi személyek egyesület gazdasági társaságok

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

a 8/2010. (II.26.) számú rendelettel egységes szerkezetben.

a 8/2010. (II.26.) számú rendelettel egységes szerkezetben. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 8/2007. (III.21.) SZÁMÚ RENDELETE a közterület-felügyeletr l a 8/2010. (II.26.) számú rendelettel egységes szerkezetben. Tartalom A közterület-felügyelet

Részletesebben

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések 1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések Alkotmány: constitutio közös állapot, közös megegyezés, hogy milyen szabályok

Részletesebben

Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések

Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesülete (nyilvántartási száma: 08-02-0000783, a továbbiakban: Egyesület) összhangban a Polgári Törvénykönyvben,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 Tartalomjegyzék 3 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 11 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 13 A) A törvény hatálya 13 1. A törvény tárgyi hatálya 14 2. A törvény területi

Részletesebben

Munkajogi ismeretek 2014. dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor www.szaldobagyi.hu

Munkajogi ismeretek 2014. dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor www.szaldobagyi.hu Munkajogi ismeretek 2014. 1 A munkajogi szabályok rendszere Alaptörvény Törvények 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

A munkavédelem helyzete munkavállalók szemével VISEGRÁD 2014. november 7. BORHIDI GÁBOR ÜGYVIVŐ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI BIZOTTSÁG MUNKAVÁLLALÓI OLDAL

A munkavédelem helyzete munkavállalók szemével VISEGRÁD 2014. november 7. BORHIDI GÁBOR ÜGYVIVŐ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI BIZOTTSÁG MUNKAVÁLLALÓI OLDAL ÉRDEKVÉDELEM- ÉRDEKKÉPVISELET A munkavédelem helyzete munkavállalók szemével VISEGRÁD 2014. november 7. BORHIDI GÁBOR ÜGYVIVŐ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI BIZOTTSÁG MUNKAVÁLLALÓI OLDAL 1 2 Várható szervezeti

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

Magyar Precíziós Légfegyveres Országos Sportági Szövetség FEGYELMI SZABÁLYZAT

Magyar Precíziós Légfegyveres Országos Sportági Szövetség FEGYELMI SZABÁLYZAT Magyar Precíziós Légfegyveres Országos Sportági Szövetség FEGYELMI SZABÁLYZAT Fonyód 2014 1 A szabályzat illetékessége és hatásköre Illetékesség: A MAPOSZ illetékes a MAPOSZ tagjai, A MAPOSZ által üzemeltetett

Részletesebben

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2011. január 1-től

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2011. január 1-től Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2011. január 1-től - A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) államigazgatási és fegyveres rendvédelmi feladatokat is ellátó kormányhivatal. A NAV felügyeletét a miniszterelnök

Részletesebben

Munkavédelmi Szabályzat

Munkavédelmi Szabályzat ... (társaság neve)... (adószám) Munkavédelmi Szabályzat Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. Munkavédelmi szabályzat célja...3 2. Társaság bemutatása...4 3. Munkavédelmi szabályzat

Részletesebben

A honvédelmi miniszter.../2007. ( ) HM. r e n d e l e t e

A honvédelmi miniszter.../2007. ( ) HM. r e n d e l e t e A honvédelmi miniszter.../2007. ( ) HM r e n d e l e t e a katonai szolgálati viszony méltatlanság címén történő megszüntetésének eljárási szabályairól A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú

Részletesebben

Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben

Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben Dr. Kovács László Email: kovacs.laszlo@gtk.szie.hu Főbb témakörök 1. Röviden a Ptk. szerkezetéről 2. Átállási határidők - a régiről az

Részletesebben

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE FONTOSABB ELEMEI

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE FONTOSABB ELEMEI AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE FONTOSABB ELEMEI Jogpolitikai elızmények: Széll Kálmán Terv Magyar Munka terv Jogdogmatikai okok: szabályozás rugalmassá tétele jogforrási rendszer átalakítása szociális biztonság

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.... 3 II. A KOLLÉGIUM VEZETÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA... 3 2.... 3 A Kollégiumi Közgyűlés... 3 3....

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2015. VI. 27 2015. VIII. 14. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM SZABÁLYZAT A HALLGATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK ÉS A KÖTELESSÉGEK TELJESÍTÉSÉNEK, A HALLGATÓI JOGVISZONNYAL KAPCSOLATOS KÉRELMEK ELBÍRÁLÁSÁNAK,

Részletesebben

Munkáltatói felelısségbiztosítás. Különös biztosítási feltételek

Munkáltatói felelısségbiztosítás. Különös biztosítási feltételek Különös biztosítási feltételek A különös biztosítási feltételek sorszámozása az általános biztosítási feltételek sorszámozását úgy követi, hogy az új rendelkezésekkel érintett fejezetek azonos száma alatt

Részletesebben

A FEKETE ZOLTÁN KOLLÉGIUM ÉS MACHATSEK GYULA DIÁKHOTEL FEGYELMI SZABÁLYZATA

A FEKETE ZOLTÁN KOLLÉGIUM ÉS MACHATSEK GYULA DIÁKHOTEL FEGYELMI SZABÁLYZATA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A FEKETE ZOLTÁN KOLLÉGIUM ÉS MACHATSEK GYULA DIÁKHOTEL FEGYELMI SZABÁLYZATA SOPRON 2008 A Nyugat-magyarországi Egyetem Szenátusa a Fekete Zoltán Kollégium és Machatsek Gyula

Részletesebben

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő)

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő) ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő) Postacím:.. Székhely:.. Aláírásra jogosult képviselője:....

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

Főcím MUNKAJOGI KÁRFELELŐSSÉG. Dr. Ferencz Jácint PhD. egyetemi oktató Széchenyi István Egyetem Győr

Főcím MUNKAJOGI KÁRFELELŐSSÉG. Dr. Ferencz Jácint PhD. egyetemi oktató Széchenyi István Egyetem Győr Főcím MUNKAJOGI KÁRFELELŐSSÉG PhD. egyetemi oktató Széchenyi István Egyetem Győr Munkajogi kárfelelősség A felelősség köznapi értelemben a következmények vállalására utal. A jogi felelősség azt jelenti,

Részletesebben

Közigazgatási szankciótan. Gerencsér Balázs Szabolcs PhD. 2010

Közigazgatási szankciótan. Gerencsér Balázs Szabolcs PhD. 2010 Közigazgatási szankciótan Gerencsér Balázs Szabolcs PhD. 2010 Történeti áttekintés II. vh előtt alapvetően büntetőjogi irodalom Bűntett / vétség / kihágás Büntetőjogi felelősség (társadalomra veszélyesség)

Részletesebben

A műszaki vizsgálatról

A műszaki vizsgálatról A műszaki vizsgálatról A Nemzeti Közlekedési Hatóság a kormány kijelölése alapján felelős többek között a közúti járművek műszaki megvizsgálásáért is. A járművek műszaki megvizsgálásáról rendelkező jogszabályok

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) szabályozzák azon jogviszony kereteit, amely alapján az Eladó az egyedi szerződésben, illetve a keretszerződésben és a keretszerződés

Részletesebben

Egészségügyi dolgozók munkaköri alkalmassági véleményezésének jogszabályi háttere

Egészségügyi dolgozók munkaköri alkalmassági véleményezésének jogszabályi háttere Egészségügyi dolgozók munkaköri alkalmassági véleményezésének jogszabályi háttere dr. Nagy Károly főosztályvezető Munkahigiénés Főosztály OMFI 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének

Részletesebben

1. A közszolgálati tisztviselők jogviszonyának jellemzői, elhatárolása más, munkavégzésre irányuló jogviszonyoktól

1. A közszolgálati tisztviselők jogviszonyának jellemzői, elhatárolása más, munkavégzésre irányuló jogviszonyoktól A diasort hatályosította: dr. Márkus Györgyi (2014. augusztus 15.) 1 Az előadás tartalmi felépítése 1. A közszolgálati tisztviselők jogviszonyának jellemzői, elhatárolása más, munkavégzésre irányuló jogviszonyoktól

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 Szervezetrendszer...4 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG...6 53. A törvény célja, alapelvek, fontosabb fogalmak és értelmező rendelkezések...6 53.1. A törvény célja...6 53.2.

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2015/34. SZÁM TARTALOM. 38/2015. (IX. 07. MÁV-START Ért. 34.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Munkavédelmi Szabályzatáról...

ÉRTESÍTŐ 2015/34. SZÁM TARTALOM. 38/2015. (IX. 07. MÁV-START Ért. 34.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Munkavédelmi Szabályzatáról... ÉRTESÍTŐ 2015/34. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 38/2015. (IX. 07. MÁV-START Ért. 34.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Munkavédelmi Szabályzatáról... 2 34. szám Budapest, 2015. szeptember

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről. MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről. MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi Minden társadalomban különleges

Részletesebben

9700 Szombathely Kisfaludy S. 57. T/F: 94/500-354, regiofokusz@limexnet.hu www.regiofokusz.hu. Vállalkozásjog. Készítette: Hutflesz Mihály

9700 Szombathely Kisfaludy S. 57. T/F: 94/500-354, regiofokusz@limexnet.hu www.regiofokusz.hu. Vállalkozásjog. Készítette: Hutflesz Mihály Vállalkozásjog Készítette: Hutflesz Mihály A magyar jogrendszer. A jogalkotás rendszere, jogszabályi hierarchia, jogértelmezés, jogalkotás. JOGALKOTÓ SZERV Országgyőlés Kormány Miniszterelnök Miniszter

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISEL - TESTÜLETÉNEK 28/2003./XII.17./ SZ. RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISEL - TESTÜLETÉNEK 28/2003./XII.17./ SZ. RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISEL - TESTÜLETÉNEK 28/2003./XII.17./ SZ. RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL A 2/2004./I.28/, 25/2004./XII.15./, 16/2006./XI.22./, 37/2007.(XII.19.), 30/2008.(XII.17.) sz. rendelettel

Részletesebben

295/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségről

295/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségről 295/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségről A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI IV.

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI IV. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI IV. munkavégzés személyi feltételei I. A munkavállaló csak olyan munkára és akkor alkalmazható, ha annak ellátásához megfelelő élettani

Részletesebben