GONDOLATOK A MUNKA FORRADALMÁNAK DIALEKTIKÁJÁRÓL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GONDOLATOK A MUNKA FORRADALMÁNAK DIALEKTIKÁJÁRÓL"

Átírás

1 Bene Sándor GONDOLATOK A MUNKA FORRADALMÁNAK DIALEKTIKÁJÁRÓL A munka forradalmának dialektikája felöleli a munkásosztály társadalmi mozgalmát és alkatát, a termelőerők forradalmi változását és a gazdasági törvényszerűségek átformálását; mindhárom tényező mély belső kapcsolatban áll egymással. E kapcsolat elméleti feltárása alkotja a szocializmus elméletének magját, mint ahogy a munka forradalmának megindítása és véghezvitele a forradalmi mozgalom stratégiájának csomópontját képezi a szocializmusban." Zoran Vidaković: Korak nazad dva koraka napred, Komunist", Bgd., 1971., 54. oldal. A TUDATOS TEVÉKENYSÉG AZ EMBER GENERIKUS JELLEMZŐJE A munka az emberi lét örök természeti feltétele, s éppen ezért nem függ az emberi élet semmilyen formájától, ellenkezőleg, a társadalmi lét öszszes formájának egyaránt közös jellemzője. Lényeges emberi tulajdonság ezért az ember és a természet dialógusának közvetítője, az emberi élet nélkülözhetetlen, örök eszköze, fennmaradásának biztosítéka. Tekintettel, hogy a javak termelése bizonyos kényszert hordoz magában, a munka így, megfelelő értelemben elengedhetetlen, illetve kényszerű tevékenység, olyan tevékenység, amelyet a fennmaradás érdekében mindenképpen végezni kell. Az emberi munka egyben az önmegvalósítás, az aktív önkifejezés jellegzetes, tudatos formája is. Azáltal, hogy tevékenységét az ember saját tudatának tárgyává teszi emberi lényének generikus lényegét fejezi ki. 1 Mint az önmegvalósítás és aktív önkifejezés jellegzetes formája az emberi munka átlépi a kényszerűség határait, és a megvalósult szabadság mértékévé válik. Ezáltal nemcsak az emberi eg-

2 zisztencia fejlődési módozatainak titkát, hanem a létezés határainak titkát is magában rejti." 2 A munka az ember, mint közösségi lény generikus jellemzője, s így félreérthetetlenül társadalmi jellegű. Emberi viszonynak is tekinthető egyben (az osztálytársadalmakban osztályviszonynak), amely nemcsak a termelési folyamatban dolgozó ember e folyamat többi részvevőjéhez való viszonyában nyilvánul meg, hanem az embernek a munkához való hozzáállásában is (a munka, mint kényszerűség, avagy elégedettséget kiváltó tevékenység, amely által önmagát kifejezi). Röviden, a társadalmi feltételek és az emberi termelési folyamatok tudatos célszerű kialakításáról, formálásáról, szabályozásáról van szó, amelyek ily módon állandóan és gyökeresen átalakítják az emberi termelés társadalmi viszonyait, mint ahogy e termelés állandóan és alapjaiban változtatja a természeti viszonyokat és az emberi élet alapjait." 3 A TEVÉKENYSÉG NEGATÍV FORMÁJÁNAK KIÜTKÖZÉSE A természet tudatos alakításának és alárendelésének folyamatában az ember saját generikus lényét tökéletesíti. Társadalmi-történelmi fejlődésében fokozatosan mindinkább emberré válik, legalábbis potenciálisan azzá; társadalmi életmódja ugyanis nem teszi lehetővé számára, hogy saját lénye felett teljességben uralkodjék. Mialatt az ember affirmálódik. saját generikus emberi lényét tökéletesíti, vele egyetemben társadalmi élete, amely a magántulajdonra és az egyéni kisajátítás minden következményére épül, olyan helyzetben tartja, amely az elidegenedés különböző formái által gáncsolja e generikus emberi lény kiépítésében. 4 Munkája, ahelyett, hogy a tevékenykedés és az önmegvalósítás szükségletének kielégítése lenne, mások termékei birtoklásának eszközévé válik. Ez a munka elveszti közvetlen célszerűségét, önkéntes tevékenység-jellegét, ez a munka nem lehet és nem is igazi emberi tevékenységi önkifejezés-szükséglet. Ez mindössze eszköz, amely a legközönségesebb fizikai emberi létezés szükségleteit elégíti ki. Az elidegenített munka nem öntevékenység, idegen, rákényszerített külső kötelezettség, mások számára végzett tevékenység. 5 Műszaki-technológiai értelemben a munkás hozzáforrott a termelőeszközökhöz, a mechanizmus része, hisz e kapcsolódás nélkül nem is létezne a folyamat, lényegében azonban társadalmi-gazdasági szempontból jogtalan kívülálló. 6 Saját céljaira kifejtett céltudatos tevékenység helyett, amely egyben saját alkotó erejének és szükségletei fejlődésének kifejezője lenne, a társadalmi termelés szubjektuma idegen céloknak rendeltetik alá, amelyek lényegesen korlátozzák alkotó erejét, és elferdítik szükség-

3 léteit. 7 Ellentétben a létének külső feltételeit változtató és ellenőrző tényleges emberi tulajdonságok kialakításával, közösségének inverz erői olyan külső társadalmi viszonyokat szítanak, amelyek által beavatkozhatnak az emberi bensőbe, hogy szükségleteit és értékeit formálhassák. Az embertől elidegenedett termelő tevékenység lényege abban nyilvánul meg, hogy az ember azon képességeinek tagadására és megsemmisítésére törekszik, mellyel önmagát saját alkotóerejét, termelőképességét, szükségleteit és céljait, társadalmi értékeit és szociális kapcsolatait létrehozza, megváltoztatja és fejleszti a termelésen belül, ami által a társadalmi egzisztencia természeti feltételei változnak." 8 ÖNTEVÉKENY TERMELŐGYAKORLAT MÁBAN GYÖKEREZŐ JÖVENDŐ A kínlódó cselekvés megvalósuló álma Korunk forradalmasított társadalmi termelőerői nemcsak az emberi élet anyagi szférájában idéztek elő korszakra szóló változást az egész emberi lét alapkövetelményeit vették formálás alá. Az emberi individum új lehetőségeket keres és talál megnövekedett anyagi és társadalmi feltételek közepette eddigi elnyomott személyiségének kinyilvánítására, emberi mivoltának emancipálódására. Sokszorosan megnövekedett anyagi és társadalmi lehetőségei új formákat vélnek sejtetni anyagi-közösségi erejének kifejezéséhez, emberi generikus jellegének teljesebbé tételéhez. Munkájának, mint önmegvalósítása legközvetlenebb formájának, ezen keresztül meg személyiségének felszabadítása ilyen ígéretes feltételek közepette csak anyagiasán és felületesen, részlegesen lehetetlen. Emberi személyiséghez méltó, átfogó, teljesebb felszabadítás a jogos igény. Az ember és a társadalom, történelmi fejlődése folyamán létrejönnek az ember felszabadulásának feltételei, a negatív termelési mód elidegenedés/belső ellentéteiben kialakulnak a tényleges termelés", az autentikus emberi tevékenység" erői és irányzatai. Az emberi tevékenység ellentétesen megkétszereződik: egyszerre fetisizáló, elidegenítő 9 és emberi lényeget megvalósító tevékenység. A társadalmi termelés e negatív, elidegenedett formájának alapvető belső ellentétben érik, nyíltan ellenszegül és túlhaladásán munkálkodik a tényleges emberi tevékenység, a valódi termelés, az egyetemes cserében létrehozott szükségletek, képességek, élvezetek, termelő erők stb. egyetemessége", a természeti erők felett az ember teljes erejének győzelme felé. A munka folyamatos átalakulása öntevékenységgé csak a munkás forradalmi gyakorlatában mehet végbe, aki a munka belső negatív ellen-

4 tetei közepette saját tevékenységével tárja fel és teszi lehetővé e tevékenység átalakítását tényleges termeléssé. 10 Törénelmileg teljesen egyértelmű és törvényszerű, hogy a szabad termelők egyenjogú szabad közössége, a munka köztársasága csakis felszabadított munkával, nem a szükség kierőszakolta, kényszerű munkával érhető el. Csakis célszerű tevékenységgel, önmegvalósító munkával. Ha az ember és a társadalom felszabadítását nem a munka jellegének radikális változtatásával akarnánk elérni, kiindulva a munkában benne foglalt tényleges termelés irányzataiból, akkor a munka elidegenített jellegének levetkeztetését a munkán kívüli emberi tevékenységben és egzisztenciában kellene elősegíteni. Kiutat így az embernek a munka alóli felszabadításában találnánk, a munka eltűnésében, kihalásában; a szabad emberi tevékenység kialakulását más irányban, kultúrtevékenységben, a szabad időben kellene keresni. Ennek alapján a szabad emberi tevékenység a munka eltűnésével és nem az öntevékenységbe való áthaladásával jönne létre. 11 A munka megszűnése nem jelenti és nem is jelentheti a termelő-tevékenység megszűnését, csakis e tevékenység elidegenedett formájának eltűnését, amely a munkát jellemzi. Az elidegenedett tevékenység kívülálló jellegének, bérjellegének megszűnése a munkásosztály forradalmi tevékenységének történelmi, törvényszerű eredménye, ugyanakkor alapvető és természetes követelménye minden egyéni és társadalmi életnek. A munka ilyen jellegű emancipációja semmiképpen nem jelenti a termelőtevékenység és általában a gyakorlati tevékenység minden nehézség nélküli, közönséges szórakozássá való egyszerűsödését. Habár önmegvalósító, kényszermentes foglalatossággá alakul, mint szabad gyakorlat, gyakorlati tevékenység érezhető megerőltetést jelent; ugyanakkor mégis élvezetként hat, hiszen e megerőltetés az ember önigazolásának ekvivalentuma. Nem tűnik kötelességnek, inkább önmaga szabad kifejezésének, szabadsága megnyilvánulásának, ahol minden individum szabad fejlődése az összesség szabad fejlődésének feltétele. Ha a gyakorlati tevékenység az elidegenedés feltételei közepette az ember elszemélytelenedését jelenti, akkor felszabadítása a személyiség igazolását kell, hogy előrevetítse. A munka tehát egyik oldalról nem nélkülözhető gyakorlati tevékenységgé, az emberi egzisztencia természetes és örök feltételévé válik, más oldalról viszont szabad tevékenységgé, öngyakorlattá. E két tevékenységi forma úgy viszonyul egymáshoz, mint szükségesség és szabadság.

5 A FORRADALMI MUNKÄSGYAKORLAT MEGNYILVÁNULÁSA A MUNKA FELSZABADÍTÁSÁNAK DIALEKTIKÁJÁBAN A munkásosztály alaptevékenységében, az antagonisztikus jellegétől még meg nem szabadult termelésben megteremtődnek: először a munkafolyamatban a radikális változások objektív feltételei (a munka termelőerőinek anyagi és emberi, egyéni és társadalmi feltételei), és másodszor ezek egyenértékei a munkások oldalán szükségletek, érdekek és törekvések, egyéni motívumok, társadalmi eszmék és értékek, amelyek a radikális változások lehetőségeit és irányait fejezik ki. A termelő- és társadalmi életmód lényeges összetevőinek radikális változtatása, a negatív termelési mód megszüntetése és pozitívval való felváltása másként nem történhet, csak az emberek tömeges aktivitásával, melynek hajtóereje szükségleteikben, törekvéseikben és érdekeikben rejlik, amelyek tartósan nem békíthetők össze az antagonisztikus termelési mód maradványainak korlátozásaival. A tényleges termelés lehetőségeinek feltárása, megerősítése és fejlesztése az öntevékeny termelők forradalmi történelmi tettének eredménye. 12 Az ilyen termelés megteremtése a társadalmi mozgalom és termelői tudat szükségleteinek, érdekeinek és törekvéseinek hatása aiatt történik, termelőképességeik, társadalmi kapcsolataik és társadalmi erejük küzdelmes kifejtésével, a dolgozók tényleges érdekei egyesítésének megvalósításának, valamint a szociális szervezettsége és a termelési folyamat szabályzásának küzdelmes kialakításával. 13 A társadalmi termelés, a munka és a tőle elhatárolt más tevékenység antagonisztikus jellegét nem lehet megsemmisíteni a társadalmi élet más területén, csakis azon a talajon, amelyen létrejött, és amelyen beérnek a feltételek az öntevékenységbe való túlhaladására. Ilymódon a fejlett szocialista gyakorlat fő súlypontja a munkára helyeződik át, a körülmények és a szubjektumok munkában történő önkialakítására, amelyben megteremtődnek a feltételek az ember szabad, társult tevékenységére. A munkásönigazgatásnak, mint a fejlett szocialista forradalmi gyakorlat formájának lényege éppen ebben a feltétel-teremtésben rejlik. 14 A munkásönigazgatás szembeállítja a termelő anyagi és társadalmi életének minden lehetséges oldalát, munkáját és annak feltételeit, terméke eredményének társadalmi elismerési módját a társadalom teljes termelőgyakorlatával, amelyen belül éppen ezen szembeállítás folytán világlanak ki a humanizált, közvetlen társadalmasított gyakorlat lehetőségei A társadalom szocialista átalakulásának folyamatában a forradalmi gyakorlat két alapvető ágának összefonódása, kölcsönhatása érezhető: a gyakorlatban a termelést a forradalmi szubjektum magához ragadja és önmagát alakítja; az ember tevékenysége elválaszthatatlan a történelmi

6 valóságtól, a termeléstől, amit forradalmi tevékenységével meg kell, hogy szabadítson ellentétes társadalmi formájától. 15 A munka és a szükségletek közti állandó kölcsönhatás a munkásönigazgatási struktúrákban nagy társadalmi lehetőséget nyert, és ösztönzőleg hatnak további erősödéséhez. A forradalmi osztály számára messzemenően jelentős ez a kölcsönhatás, melynek keretében a társadalom egyetlen része sem fejlesztheti és elégítheti ki magasabbrendű szükségleteit 16 az öntevékenység általános, az egész munkásságon belüli fejlesztése nélkül. 17 Az önigazgatási struktúrának lényeges előnye, hogy közös tartalmat talál a munkások, mint az önigazgatás részvevőinek tevékenysége és a társadalmi munka azon részlegei között, amelyek kifejezett tulajdonságokkal rendelkeznek (alkotó tartalom, az anyagi termelés szellemi tényezője, közvetlen társadalmi összefonódottság a munkafolyamatban, a társadalmi munka részvevőinek fejlett motivációja). Ez a közös tartalom az öntevékenység prototípusaként jelentkezik. A munkásság társadalmi szerepe, hogy nyíltan és közvetlenül szembehelyezkedik saját forradalmi tevékenysége a bérmunkás-jelleggel, illetve mindazon társadalmi feltételekkel és folyamatokkal, amelyek továbbra is vissza akarják taszítani a bérviszonyokba, az egész antagonisztikus társadalmi felosztás keretei közé. Ezzel a közvetlen és nyílt szembehelyezkedéssel a munkásságnak nagyobb lehetősége nyílik a bérviszonnyal szembeni gyakorlati-kritikai hozzáállásának kifejlesztéséhez, ahhoz, hogy saját tevékenységével hozza létre az antagonisztikus munka túlhaladásának feltételeit, az öntevékenység általi megszüntetése lehetőségeit. A történelem igazolja, hogy ez nem valósítható meg a munkásra és létének társadalmi feltételeire gyakorolt külső hatással, ez a munka és a munkás egész tevékenysége jellegének radikális változtatásával, a munka forradalma" felé való irányítottságával érthető el. 18 A termelés felszabadításának és a szabad termelők közössége megteremtésének történelmi alanya az öntevékeny termelő", aki forradalmi tettei során szembenáll az antagonisztikus munka forrásaival, folyamataival és következményeivel. Ugyan ő a munkásönigazgatásnak, mint a munkásság forradalmi jellegű öntevékenysége történelmi formájának alanya is a forradalmi gyakorlatában forradalmi természetének dialektiája által, a bérviszonyok által ösztönzött munkás. Forradalmi dialektikája viszont ugyanaz, mint emancipációjának és a termelés emberibbé válásának a történelmi fejlődés alatt kialakult feltételei. E feltétetelekből indul ki az öntevékeny termelők történelmi alkotó munkája; a jövő társadalma csakis az ő építményük lehet. A munkásönigazgatásnak, mint az öntvékeny termelők gyakorlatilag megvalósult forradalmi elhivatottságának a tényleges termelés" történelmi alanyának létrehozása, aki saját tevékenységében képes összefogni a termelésben a társadalom-

7 пак a munkamegosztás által szétaprózott elemeit, a társadalmi munka termelőerejét, saját társadalmi erejének gyarapítására tudja fordítani, aki képes az anyagi termelési folyamatok célszerű irányítására, és fel tudja használni öntevékenységének, társadalmi autonómiájának és a szuverén termelők társulásának javára. Olyan termelők nélkül, akik képesek erre nem valósítható meg a valódi, emberséges és társadalmasított termelés. Erre alkalmas emberek viszont nem léteznek a forradalmi termelésben végbemenő önalakító tevékenység nélkül, vagyis anélkül, hogy az öntevékeny termelők nyíltan összeütköznek az ellentétes termelési mód és a benne létrejött bérmunkajelleg korlátaival, amit folyamatosan igyekszik megújítani. A TERMELŐERŐK JELLEGZETES MEGNYILVÁNULÁSA A munkásság rá van utalva, hogy az önigazgatási struktúrában megalapozza és fejlessze a termelőerők totális forradalmasításának lehetőségeit, hogy az önigazgatási döntést a technológiai, gazdasági és más folyamatok feletti tudományos irányításra alapozza, hogy saját anyagivégrehajtó munkáját felcserélje mind magasabb fokú mechanizált és automatizált termelési folyamatokkal, hogy meggyorsítsa a társadalmi újratermelést és saját asszociálódását a nagy technikai-gazdasági rendszerek létrehozásával a társadalmi termelésben, 19 és hogy meggyorsítsa a tudományos ismeretek alkalmazását a társadalmi munka minden területén. A fejlett szocializmus objektív feltételekkel rendelkezik saját potenciális történelmi előnyeinek (a termelők közvetlen társadalmi összetartozásának, szükségleteik és képességeik fejlődésének, a munkára való önigazgatási motivációjuknak) a termelőerők fő komponenseként való aktivizálására. A társadalmi termelés kollektív és egyéni részvevőinek termelőerői és fejlődési lehetőségei közti lényeges különbség fokozatos csökkentésével és megszüntetésével lehetővé válik a munka társadalmi termelőerejének megsokszorozódása és a felhalmozás, meg a termelők fogyasztásának megnövekedése ebből a potenciálból. A termelők közvetlen társadalmi összefonódása a felhalmozás és a felhalmozott érték ellenőrzése meg a társadalmi termelés egészének a legmegfelelőbb fejlődéséről való döntéshozatal céljából lehetővé teszi a felhalmozás és a termelők fogyasztásának megnövekedését a termelőerők e társadalmi potenciáljából." 20 A minőségileg és mennyiségileg megnövekedett új termelőerők és emberi szükségletek új törvényszerűséget hordoznak magukban: a részek

8 önállóságának és az egészbe való kényszermentes integrációjának elengedhetetlen törvényét. 21 A szellemi élet a társadalmi termelés azon területe, amelynek túlnyomó részét a munkásság forradalmi tevékenységével a legkésőbb fogja át. A forradalmi gyakorlatnak meg kell erősödnie az anyagi termelésben, javítania kell a feltételeket az anyagi és a szellemi termelés közeledésére, tényleges összefonódására. A fejlett termelési gyakorlat tartalmazza ezen feltételeket és létrehozza az ilyen irányzatokat, amelyek be is kapcsolódnak az antagonisztikus termelési módba; a forradalmi gyakorlat hivatott megszabadítani negatív formáiktól. Csak az önigazgatási alapon szervezett munkásoknak a szellemi termeléssel alkotott közvetlen kapcsolata és annak bekapcsolódása a társadalmi termelőerők aktív növelésébe segítheti elő azt, hogy e szellemi termelés is jelentős részvevője legyen a munka öntevékenységbe való áthaladásának. Ez mindenekelőtt feltételezi a tudománynak, a haladó társadalmi eszmének, a humanista irodalomnak és művészetnek, az ember és társadalma igazi haladására irányított társadalmi értékeknek aktív bekapcsolódását a munkásság szükségleteinek és képességeinek, társadalmi orientációjának és kritikai öntudatának fejlesztésébe, bérmunkás jellegének túlhaladásába. Olyan társadalmi forma van kialakulóban, amelyben az anyagi és szellemi termelők a modern kollektív munkásság alkotóelemévé válnak, új értékeknek és szükségleteknek, az önállóság és a saját társult munkájukról való döntés utáni törekvések hordozói lesznek. Ez mindössze a technológiai fejlődés forradalmi arculatának goromba felvázolása, mivel a technológia nagyarányú rohamos fejlődése mind közelebb hozta a munka igazi, szabad tevékenységgé való átváltoztatásának lehetőségét. 22 A TÁRSADALMI TULAJDON, MINT TÉNYEZŐ À bérmunka öntevékenységben való megszüntetésének lényeges feltétele az antagonisztikus tulajdonviszonyok megszüntetése a termelők közösségében, 23 melyben a dolgozók a társadalom összes anyagi folyamatait racionálisan rendezik be és sokoldalúan fejlesztik és elégítik ki az egyéni és közös szükségleteket. Az ilyen társadalmi tulajdonviszonyok tagadják a más munkája feletti gazdasági hatalmat, azt a hatalmat, amely más munkája feltételeiről és eredményeiről való döntésben nyilvánul meg, ugyanakkor közvetlen társadalmi viszonyokat jelentenek a társadalmasított munka részvevői között a munka feltételeinek és eredményeinek elosztásáról és felhasználásáról szóló döntés folyamatában. 24 Az említett társadalmi viszonyok lényeges jellemzője, hogy lehetővé teszik

9 a munkaközösségek önigazgatását, biztosítják az önigazgatás eredményeiért vállalt társadalmi felelősséget, a munka és az újratermelés társadalmi tervezését. A szocialista társadalmi viszonyok építése folyamatának fő mozgatóereje a mai szocialista gyakorlat feltételei közepette éppen a társadalmi tulajdonviszonyok fejlődése, s e fejlődés folyamán a szocialista társadalom szubjektív és anyagi erői képessé válnak a tulajdonviszonyokból eredő kiváltság minden formájának leküzdésére. ÉRTÉKTÖBBLET BÉR JELLEG A munkásság öntevékenységének megvalósulása és szabad termelők közössége kialakulásának forradalmi folyamatában a munkásosztály és a munkásság egész tevékenysége megtartja kettős jellegét. E tevékenység még az antagonisztikus munka jellegét is magánviseli, de ugyanakkor az öntevékenység jellemzőit is magában hordja. Szűkebb értelemben még olyan munka, (elidegenített munka), mely megtartotta a munkásosztály bérviszony-jellegét, de előtör már a tényleges termelés" irányzata, az öntevékenységé, amely a munkásosztály forradalmi jellegét igazolja, és kimutatkozik gyakorlata minden formájában, mely által igyekszik túlhaladni a munka és társadalom antagonisztikus felosztottságát. A szocializmus pillanatnyi történelmi fejlődési fokán a relatív értéktöbblet termelése szükséges gazdasági törvényszerűség a munka és a termelőerők jellegénél fogva; az értéktöbblet állandó növelésének forradalmi-társadalmi feltételei fokozottabb megvalósítása a társadalmi jellegének tagadását vonja maga után. 25 A társult termelők a magas fokon társadalmasított munka termékeit oly módon sajátítják ki, hogy a munka társadalmi kombinációját saját asszociációjukká változtatják. Az újratermelés minden egyes ilyen lépcsőfoka egy ugrást jelent az értéktöbblet termelése megszüntetése és a termelésnek a termelők valódi szükségleteire és céljaira való felhasználása felé. Hogy milyen mértékben tartja meg a felhalmozás továbbra is értéktöbblet jellegét, a bérrel, a bérmunkás életével szembehelyezkedett, termelőtől elidegenített érték jellegét attól függ, hogy milyen célra használják fel ezen összegyűjtött értéket a termelők szükségleteihez és érdekeihez viszonyítva, hogy a termelők milyen mértékben és módon ellenőrzik ezen eszközök felhasználását, mozgását (azaz az egész társadalmi újratermelést), és milyen mértékben hangolják össze érdekeiket és céljaikat. 20 A munkásosztály forradalmi gyakorlatának végső célja, hogy megszüntesse az értéktermelést (vele egyetemben az értéktöbblet termelését) a termelőtevékenységben, amikor a termelés eredményei és társadalmi

10 viszonyai nem függenek a felhasznált munka mennyiségétől (munkaidőben kifejezve) csak a termelők azon képességeitől, hogy fejlesszék és aktivizálják a társadalmi erőket és saját alkotóerejüket. 27 Jegyzetek 1 A munka tudatos univerzális emberi tevékenység, amellyel mint generikus lény, az ember önmagát igazolja, közben a természettel végez anyagcserét, s ezalatt önmagát is alakítja, nemcsak a természetet; eközben a dolgozó kapcsolatot teremt a többi társadalmi lénnyel, munkája jellegét pedig meghatározza a termelőerők fejlettségi foka és a társadalmi viszonyok jellege, mint általa feltételezett tényezők." Danilo Ž. Markovié: Osnovi sociologije rada, Savremena administracija, Bgd, 1975., 98. oldal. a Radovan Rixta i saradnici: Civilizacija na raskršću, Komunist", Bgd, 1972., 98. old. 3 Zoran Vidaković: Korak nazad dva koraka napred, Komunist", Bgd, 1971., 62. oldal. 4 A munka különböző történelmi formáiban (úgymint rab-, alárendelt, bérmunka) állandóan külső kényszerként végzett munka alakjában jelentkezett a szabadságot, boldogságot jelentő munkával ellentétben." Marks: Nacrt za kritiku političke ekonomije, Kultura, Bgd, A dolgozó ebben a munkában nem talál kielégülést, inkább boldogtalannak érzi magát, nem fejleszti szabadságát, fizikai és lelki energiáját, hanem marcangolja saját lényét, mezteleníti saját lelkét. Ezért munkája nem önkéntes, hanem erőszakos munka, ezért ez nem a szükséglet kielégítése, csupán eszköz a munkán kívüli szükségletei kielégítésére." Marks -Engels: Rani radovi,, Zagreb, 1961, 213. oldal. 6 A társadalom (azaz a kapitalista termelési mód) mechanizmusának függvényeiként az emberek egymáshoz és tevékenységük feltételeihez meg eredményeihez úgy viszonyulnak, mint a létrehozott termelési gépezet perszonifikált funkciói, mint ennek emberi tartozékai és adalékai." Zoran Vidaković: Korak nazad dva koraka napred, Komunist", Bgd, oldal. 7 A burzsoá gazdaságban a kapitalista termelésben az emberi belső ennek teljes kiépítésében teljesen lemsztelenedik és bizonyos egyoldalú cél lerombolása önnön céljainak feláldozása árán valósul meg egy teljesen külső cél érdekében." Marks: Nacrt za kritiku političke ekonomije, Kultura, Bgd. I960., 26. oldal. 8 Zoran Vidaković: Korak nazad dva koraka napred, Komunist", Bgd, 1917., 66. oldal. 9 A negatív (elidegenedett) termelési.mód az ember és a társadalomnak a külső természet iránti kedvezőtlen viszonyában (lényegesen korlátozott erejében) nyilvánul meg (ereje gyarapítása), valamint az ember

11 természeti és társadalmi létének társadalmi antagonizmusában jut kifejezésre." Zoran Vidaković: Društvena moć radničke klase, Rad", Bgd, 1970., 97. oldal. Természetesen ugyanakkor tudatában kell lennünk, hogy mindez egy történelmi folyamat és nem máról holnapra megoldandó feladat. Azonban a társadalmi haladás, amely a társadalom stabilitásának feltétele nem abban az illuzórikus harcban fejeződik ki, hogy a meglévő társadalom ideális társadalommá váljék, hanem abban, hogy felszabadítsa az utat azon társadalmi erők akciójához, amelyek ezen haladásnak valóban a hordozói és hordozói is lehetnek. Az új alkotmánynak és a társult munka törvényének pedig ez a fő célja." Edvard Kardelj: Diskusija na III sednici SK SKJ, Borba 18. aprila g. Mint ahogy a munka a forradalmi gyakorlatban az öntevékenységben szűnik meg, úgy e gyakorlat szubjektuma-objektuma, a forradalmi munkásosztály a szuverén termelők közösségében szűnik meg. Mindkét esetben a megszűnés" egészen különbözik az eltűnéstől"; az átalakulásról van szó, amelyben feloldódnak az ellentétek, eltűnik egy oldal a munka ellentétes jellege, a bérmunkás és fejlődik, kialakul a másik oldal, a tényleges termelés és a munkásosztály forradalmi természetében megalapozódó termelők közössége." Z. Vidaković: Društvena moć radničke klase, Rad", Bgd. I960., 228. oldal. Mely ideológiai és elméleti kapcsolatot fedezünk fel az emberi tevékenység, a tényleges termelés tartalmazta termelőmunka teljes elvitatása és azon elvárások között, hogy nagy gesztusokkal, forradalmi frázisokkal és megváltói cselekedetekkel lehetséges lezárni egy társadalmi állapotot, és megnyitni egy új fejezetet. " Zoran Vidaković: Korak nazad dva koraka napred, Komunist", Bgd, 1971., 336. oldal. Z. Vidaković: Korak nazad dva koraka napred, Komunist", Bgd, 1971., 71. oldal. A munkásönigazgatás lényege az emberi gyakorlat ellentétes szerkezetének olyan feloldásában rejlik, amelyben a létrejövő önmagát alakító tevékenység szubjektuma saját teljes lényében szembekerül tevékenysége ellentétes formáinak forrásaival, folyamataival, eredményeivel, és létrehozza igazi közösségében saját szabad tevékenységét és társadalmi kapcsolatait, legyőzvén ezen formákat, folyamatokat és képződményeket." Z. Vidaković: Društvena moć radničke klase, Rad", Bgd , 229. oldal. Ebben az értelemben nincs helye a munka felszabadításának" (az emberi gyakorlatnak, a termelésnek a felszabadítása azon szociális erők által, amelyek meghiúsítják az ember és az igazi társadalmi közösség fejlődésének lényeges, gyorsan kibontakozó lehetőségeit) és a munkásosztály felszabadítása" megkülönböztetésének. A gyakorlat csak ezen egységben lehet forradalmi, a termelésnek és alanyának a társadalmi élet antagonisztikus formái (az elidegenedés) alól való felszabadítása alkalmával. A forradalmi gyakorlat alanya felszabadulhat, mert fel-

12 leli saját tevékenységében felszabadulása történelmi feltételeit és mozgatóerőit, ugyanakkor a termelés is felszabadítható, mert a termelő a forradalmi gyakorlat igazi szubjektuma." Zoran Vidaković: Korak nazad dva koraka napred, Komunist", Bgd , 365. oldal. A munkásönigazgatási struktúra döntő jellegű előrehaladása akkor válik valóra, ha a társadalmi munka és újratermelés egész folyamatában a forradalmi osztály olyan meghatározó tényezői kerekednek felül, amelyek megakadályozzák, hogy a társadalom egyetlen része is valóra válthassa saját érdekeit a munkásönigazgatási struktúrán kívül, még ha akarja is. Úgy tűnik, hogy a modern jugoszláv társadalomban a társadalmi harc folyamán a fő hangsúly éppen ezen van." Z. Vidaković: Društvena moć radničke klase, Rad", Bgd , 210. oldal. E kölcsönhatás még egy oldala mutatkozik ki az önigazgatási struktúrában olymódon, hogy az önigazgatás által, amely mindennemű szükségletek kielégítésének feltételévé válik és egyben kifejezi a munkásság törekvését a teljes emberi tevékenység (összefogás, társadalmi szabadság stb.) felé az öntevékenység eredendő szükségletévé válik, habár a munka még mindig a szükségletek kielégítésének eszköze." Z. Vidaković: Društvena moć radničke klase, Rad", Bgd , 217. oldal. A munka átalakítása önalakító tevékenységgé csakis a munkásság forradalmi gyakorlatában lehetséges, aki ellentétekkel terhelt saját tevékenységén, a munkán belül felfedezi, megerősíti és felszabadítja e tevékenység tényleges termeléssé való átváltozásának lehetőségeit." Z. Vidaković: Društvena moć radničke klase, Rad", Bgd , 225. oldal. A nagy technikai rendszerek megjelenése a modern civilizáció fejlődési törvénye. Azonban döntő szerepet kap az a képességük, illetve képtelenségük, hogy a termelőerők megnövekedését összekapcsolják a munka felszabadításával, a szabadsággal... A problémát nem a lavina zúdulásának gyorsaságával fejlődő technológiai koncentráció jelenti náluk, hanem az emberi arculat hiánya. A modern társadalom tehát szembetalálja magát egy történelmileg új típusú szociális integráció kiépítésének sürgető szükségletével, amely a privát-monopolista és bürökratikus-etatikus integrációk ellentézise lesz. Szembetalálja magát a fejlett szocializmus tudományos-technológiai forradalma új változásának szükségességével, amelynek lényeges kritériuma, ismertetőjele, hogy a munka felszabadítása összefonódik az alapvető gazdasági viszonyokba gyökerező közvetlen szocialista demokráciával." Miroslav Pečuljić: Budućnost koja je počela, Institut za političke studije Fakulteta političkih nauka, Bgd , 94. oldal. Z. Vidaković: Korak nazad dva koraka napred, Komunist", Bgd , 37. oldal. Azokban a környezetekben, ahol a társulás már ható tényező először is igazolódik, hogy a gazdasági folyamatokban lehetőség van a társult munka folyamatává való átalakulásra és további fejlődésre, és lehetőség van arra, hogy a gazdasági ható tényezők alá legyenek rendelve

MÁRKUS GYÖRGY MARXIZMUS ÉS ANTROPOLÓGIA

MÁRKUS GYÖRGY MARXIZMUS ÉS ANTROPOLÓGIA MÁRKUS GYÖRGY MARXIZMUS ÉS ANTROPOLÓGIA SZOCIOLÓGIAI TANULMÁNYOK 2. KÉSZÜLT A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZOCIOLÓGIAI KUTATÓINTÉZETE GONDOZÁSÁBAN MÁRKUS GYÖRGY MARXIZMUS ÉS ANTROPOLÓGIA (AZ EMBERI LÉNYEG

Részletesebben

Joze Goricar FOGYASZTÓI TÁRSADALOM FOGYASZTÓI MAGATARTÁS*

Joze Goricar FOGYASZTÓI TÁRSADALOM FOGYASZTÓI MAGATARTÁS* Joze Goricar FOGYASZTÓI TÁRSADALOM FOGYASZTÓI MAGATARTÁS* A fogyasztói társadalom, ill. a bőség társadalma napjaink jelensége a fejlett ipari országokban. Miközben ezt kimondjuk, kizárólag az anyagi jólétre

Részletesebben

Karl-Heinz Peschke A GAZDASÁG KERESZTÉNY SZEMMEL

Karl-Heinz Peschke A GAZDASÁG KERESZTÉNY SZEMMEL Karl-Heinz Peschke A GAZDASÁG KERESZTÉNY SZEMMEL Original (published in English): Karl-Heinz Peschke, SVD SOCIAL ECONOMY IN THE LIGHT OF CHRISTIAN FAITH Editor: ORDO SOCIALIS ISBN 3-7902-5204-2 Translation

Részletesebben

Roger Scruton: MI A KONZERVATIVIZMUS?

Roger Scruton: MI A KONZERVATIVIZMUS? Roger Scruton: MI A KONZERVATIVIZMUS? Ha egy konzervatívot a politikai meggyőződéséről kérdezzük, könnyen kaphatjuk válaszként, hogy nincs ilyen meggyőződése, sőt, a modernitás legsúlyosabb eltévelyedésének

Részletesebben

Vállalkozási ismeretek

Vállalkozási ismeretek Bevezető A vállalkozási ismeretek című jegyzet a Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai Karán tanuló mérnök hallgatók részére készült. A jegyzet felépítése, az egyes témakörök megválasztása és azok súlya

Részletesebben

AZ ÉRTÉKINNOVÁCIÓ KITERJESZTÉSE

AZ ÉRTÉKINNOVÁCIÓ KITERJESZTÉSE MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSELMÉLET ÉS GYAKORLAT DOKTORI ISKOLÁJA ASWAD DINA AZ ÉRTÉKINNOVÁCIÓ KITERJESZTÉSE A BELSŐ ÉS KÜLSŐ ÜGYFÉLELÉGEDETTSÉGEN ALAPULÓ LOJALITÁSRA A doktori iskola

Részletesebben

E SZÁM MUNKATÁRSAI. Cseke Gábor Herseni, Traian Niri, Angara Rostás Zoltán

E SZÁM MUNKATÁRSAI. Cseke Gábor Herseni, Traian Niri, Angara Rostás Zoltán E SZÁM MUNKATÁRSAI BUCUREŞTI Cseke Gábor Herseni, Traian Niri, Angara Rostás Zoltán KOLOZSVÁR Balogh Edgár Csehi Gyula Csetri Elek Dáné Tibor Gáll Ernő Imreh István K. Jakab Antal Kádár Bogárka Kántor

Részletesebben

A testnevelés értékreprezentációja a közoktatásban - Quo vadis iskolai testnevelés? -

A testnevelés értékreprezentációja a közoktatásban - Quo vadis iskolai testnevelés? - Pannon Egyetem Interdiszciplináris Doktori Iskola: Bölcsészettudományok és Társadalomtudományok Neveléstudományi doktori program Pedagógusképzés Pedagógiája alprogram Doktori (Phd) értekezés A testnevelés

Részletesebben

Kis- és középvállalatok pénzügyi irányítása

Kis- és középvállalatok pénzügyi irányítása Kis- és középvállalatok pénzügyi irányítása Tartalomjegyzék Küldetés... 5 Célok.... 5 Bevezető... 5 A pénzügyi irányítás lényege... 6 A vállalat pénzügyi politikája... 13 A vállalat pénzügyi vezetésének

Részletesebben

XL. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM 1981. MÁJUS

XL. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM 1981. MÁJUS XL. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM 1981. MÁJUS * * * Hatvan év szolgálat 337 GALL JÁNOS A forradalmi párt létrejöttének és szerepének kérdéséhez 341 MARŢIAN NICIU A nemzetközi viszonyok a Román Kommunista Párt felfogásában

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN I. MIKROÖKONÓMIA

KÖZGAZDASÁGTAN I. MIKROÖKONÓMIA A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Farkasné Fekete Mária Molnár József KÖZGAZDASÁGTAN I. MIKROÖKONÓMIA DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0

Részletesebben

Farkas Zoltán AZ EGYÉN, A KÖRNYEZET ÉS A CSELEKVÉS

Farkas Zoltán AZ EGYÉN, A KÖRNYEZET ÉS A CSELEKVÉS Farkas Zoltán AZ EGYÉN, A KÖRNYEZET ÉS A CSELEKVÉS Miskolci Egyetem, 2004 TARTALOM 1. A cselekvés megközelítése 1.1. Az egyén és a környezet A) A személyiség és alakulása a) A személyiség fogalma b) A

Részletesebben

Szociálpolitika és társadalom

Szociálpolitika és társadalom 87-88 TÁRSADALOMPOLITIKAI OLVASÓKÖNYVEK Szociálpolitika és társadalom Válogatás Ferge Zsuzsa tanulmányaiból T-WINS AZ ELTE SZOCIOLÓGIAI INTÉZET SZOCIÁLPOLITIKAI TANSZÉKE ÉS A T-TWINS KIADÓI ÉS TIPOGRÁFIAI

Részletesebben

Viselkedés családon kívüli kortársközegben

Viselkedés családon kívüli kortársközegben Viselkedés családon kívüli kortársközegben Egyén és közösség Egyén és közösség fogalma Amikor egy közösségről beszélünk, akkor egyúttal azokról az egyénekről is szó van, akik a közösséget alkotják. Az

Részletesebben

Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési. Program

Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési. Program Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Program írta: Fábián Katalin Kiegészítések, helyi sajátosságok: Antal Éva Tóth Imréné Turczer Zoltánná Mozsárné Bordás Margit Markó Károlyné Kissné Fuglinszky Judit

Részletesebben

T. K ISS TAMÁS. Felfogások a hazai közösségkutatásban. (József Attila)

T. K ISS TAMÁS. Felfogások a hazai közösségkutatásban. (József Attila) T. K ISS TAMÁS HIÁBA FÜRÖSZTÖD ÖNMAGADBAN, CSAK MÁSBAN MOSHATOD MEG ARCODAT (József Attila) Felfogások a hazai közösségkutatásban A hazai közösségelméleti kutatások jelentős múltra tekintenek vissza. A

Részletesebben

Civil/nonprofit szervezetek a kohéziós politikában elméleti alapok. Civil and non-profit organisations in the cohesion policy theoretical background

Civil/nonprofit szervezetek a kohéziós politikában elméleti alapok. Civil and non-profit organisations in the cohesion policy theoretical background Tér és Társadalom / Space and Society 26. évf., 1. szám, 2012 Civil/nonprofit szervezetek a kohéziós politikában elméleti alapok Civil and non-profit organisations in the cohesion policy theoretical background

Részletesebben

KÉRME kiadvány - 2014

KÉRME kiadvány - 2014 Az értékek értéke A vállalatok társadalmi felelősségvállalása keresztény megközelítésben Vállalatirányítási módszer a fenntartható vállalkozásokért AZ ÉRTÉKEK ÉRTÉKE A vállalatok társadalmi felelősségvállalása

Részletesebben

Személyes vezetés Egyetemi jegyzet

Személyes vezetés Egyetemi jegyzet 2011 Személyes vezetés Egyetemi jegyzet Dr. Komor Levente Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Társadalomtudományi Intézet Tartalomjegyzék 1. A változó vezetés felfogás... 4 1.1 A

Részletesebben

A NEMZET MEGHATÁROZÁSA

A NEMZET MEGHATÁROZÁSA CONSTANTIN VLAD A NEMZET MEGHATÁROZÁSA A nemzeteket természetes és kötelező módon a sajátosságok végtelen sokfélesége jellemzi, amelyek egyaránt vonatkoznak kialakulásukra, fejlődésükre és létformájuk

Részletesebben

Bevezetés a közgazdaságtanba I.

Bevezetés a közgazdaságtanba I. Bevezetés a közgazdaságtanba I. (alapfogalmak és mikroökonómia) Dr. Nagy András előadásai 2 Bevezetés a közgazdaságtanba I. (alapfogalmak és mikroökonómia) Dr. Nagy András, 2004-6 A szerző művét az Általános

Részletesebben

OTDK-DOLGOZAT. Vicsek Renáta MA 2013.

OTDK-DOLGOZAT. Vicsek Renáta MA 2013. OTDK-DOLGOZAT Vicsek Renáta MA 2013. A CSR ÉS A TUDATOS FOGYASZTÓ KAPCSOLATA A KÖRNYEZETI DIMENZIÓ MENTÉN THE RELATIONSHIP OF CSR AND THE CONSCIOUS CONSUMER AT THE ENVIRONMENTAL DIMENSION Vicsek Renáta

Részletesebben

Stratégiai kutatások Magyarország 2015 VISSZA AZ ALAPOKHOZ!

Stratégiai kutatások Magyarország 2015 VISSZA AZ ALAPOKHOZ! Stratégiai kutatások Magyarország 2015 VISSZA AZ ALAPOKHOZ! Jelen kötet a Miniszterelnöki Hivatal Magyar Tudományos Akadémia Stratégiai Kutatások 2005 megállapodás keretében került finanszírozásra. Stratégiai

Részletesebben

Új szocializmus felé: Bevezető

Új szocializmus felé: Bevezető Új szocializmus felé: Bevezető W. Paul Cockshott Allin Cottrell 1993 A szocializmus ki lett próbálva. Hetven esztendővel a bolsevik forradalom után a történelem ítélete az, hogy megbukott. Azok, akik az

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés

Doktori (PhD) értekezés Doktori (PhD) értekezés Kiss Gabriella 2009 1 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola Kiss Gabriella INTERKULTURÁLIS KIHÍVÁSOK ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KOMPETENCIÁK

Részletesebben

A GLOBALIZÁLÓDÓ IDEGENFORGALMI PIAC SZÁLLODAIPARI TRENDEK ÉS MAGYARORSZÁGI ÉRVÉNYESÜLÉSÜK. Doktori értekezés. dr. Szalók Csilla

A GLOBALIZÁLÓDÓ IDEGENFORGALMI PIAC SZÁLLODAIPARI TRENDEK ÉS MAGYARORSZÁGI ÉRVÉNYESÜLÉSÜK. Doktori értekezés. dr. Szalók Csilla MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Vállalkozáselmélet és gyakorlat Doktori Iskola A GLOBALIZÁLÓDÓ IDEGENFORGALMI PIAC SZÁLLODAIPARI TRENDEK ÉS MAGYARORSZÁGI ÉRVÉNYESÜLÉSÜK Doktori értekezés dr. Szalók

Részletesebben

Rendszerváltási igény a XXI. század statisztikájában

Rendszerváltási igény a XXI. század statisztikájában Rendszerváltási igény a XXI. század statisztikájában Gáspár Tamás kandidátus, az ECOSTAT, illetve a Budapesti Gazdasági Főiskola tudományos főmunkatársa E-mail: gaspar.tamas@kkfk.bgf.hu Szabó László kandidátus,

Részletesebben

DR. SZEGHEGYI ÁGNES EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT TÁVOKTATÁS C TANTERV

DR. SZEGHEGYI ÁGNES EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT TÁVOKTATÁS C TANTERV DR. SZEGHEGYI ÁGNES EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT TÁVOKTATÁS C TANTERV Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 8 1 EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT, MINT STRATÉGIAI TÉNYEZŐ... 10 1.1 MENEDZSMENT DEFINÍCIÓJA, FELADATA, FUNKCIÓI...

Részletesebben

Egyén és társadalom a Grundrisséban

Egyén és társadalom a Grundrisséban ROTH ENDRE Egyén és társadalom a Grundrisséban Marx A politikai gazdaságtan birálatának alapvonalai című műve a marxi elméleti hagyaték körüli vitákban az egyik legtöbbet emlegetett munka, amely meggyőzően

Részletesebben

Vállalat Gazdaságtan. Szerkesztette: Kelemen Tamás. BME Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék 2012.

Vállalat Gazdaságtan. Szerkesztette: Kelemen Tamás. BME Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék 2012. Vállalat Gazdaságtan Szerkesztette: Kelemen Tamás BME Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék 2012. 1 Bevezetés... 4 Vállalkozások kialakulása... 4 A Vállalkozás célja... 5 Vállalatok jogi szervezeti

Részletesebben