IMAHÉT A KRISZTUS-HÍVŐK EGYSÉGÉÉRT ORSZÁGOS MEGNYITÓ ISTENTISZTELET BUDAPEST-FASORI EVANGÉLIKUS TEMPLOM január 20.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IMAHÉT A KRISZTUS-HÍVŐK EGYSÉGÉÉRT ORSZÁGOS MEGNYITÓ ISTENTISZTELET BUDAPEST-FASORI EVANGÉLIKUS TEMPLOM. 2013. január 20."

Átírás

1 IMAHÉT A KRISZTUS-HÍVŐK EGYSÉGÉÉRT ORSZÁGOS MEGNYITÓ ISTENTISZTELET BUDAPEST-FASORI EVANGÉLIKUS TEMPLOM január 20. vasárnap 18 óra Szolgálattevők: Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek, MKPK elnöke; Steinbach József református püspök, az Ökumenikus Tanács elnöke; Gáncs Péter evangélikus elnök-püspök; a MEÖT alelnöke; Dr. Orosz Atanáz görög katolikus püspök; Papp János baptista egyházelnök, a MEÖT alelnöke; Csernák István metodista szuperintendens; Dr. Frank Hegedűs anglikán káplán; Kalota József orthodox érseki vikárius, a MEÖT alelnöke; Ma gyar István ortodox protoierej; Magyar Márius ortodox esperes; Ostoici Zoran ortodox esperesi helynök; Jancsev Tancso ortodox protoierej; Pataky Albert pünkösdi egyházelnök; Tarr Zoltán református zsinati tanácsos; Dr. Fischl Vilmos evangélikus lelkész, a MEÖT főtitkára. Énekkar: Oroszlányi Evangélikus Kórus Vezényel: Milán Zoltánné Orgonál: Gálos Miklós

2 AZ ÖKUMENIKUS ISTENTISZTELET RENDJE A szolgálattevők bevonulása dalit dobok megszólaltatása közben A GYÜLEKEZET KÖSZÖNTÉSE A SZENTLÉLEK HÍVÁSA L: lelkész Gy: gyülekezet I. Ünnepélyes kezdet Üdvözlés Aradi György a fasori gyülekezet lelkésze L: Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen veletek, Gy: és a Te lelkeddel. L: Az Atya, + a Fiú és a Szentlélek nevében. Gy: Ámen. Kórusének Bevezetés, meghívás Isten imádására Dr. Fischl Vilmos evangélikus lelkész, az Ökumenikus Tanács főtitkára L: Jézus mondta: Ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Most legyünk csend ben és ismerjük fel a közöttünk jelenlévő Szentháromság Istent! Csendesség Invokáció L: Ahol félelem nélküli az értelem, és emelt fővel járhatsz, ahol az ismeret szabad, ahol a világot nem tördelték darabokra szűk belső falak, ahol a szavak az igazság mélyéből törnek elő, ahol a fáradhatatlan küzdelem a tökéletesség felé nyújtózik, ahol az értelem tiszta folyama nem tévelyeg a halott szokások kietlen homoksivatagjába, ahol Te segíted az értelem előrehaladását a gondolat és tett kiteljesedésébe. Gy: Engedd, hogy országom a szabadság ezen mennyor szágába jusson el! (Rabindranath Tagore) 2

3 Énekelt imádság. Ezalatt ülünk vagy térde lünk. 2. Keressetek buzgón, és megtaláltok! Téged keresünk, Uram, hogy bűn s átok Erőt ne vegyen mi rajtunk, légy nékünk Égi utunk, igazságunk, életünk! 3. Zörgessetek buzgón Isten ajtaján! Elfáradtunk, Uram, e világ zaján; Ó, nyisd meg az égi béke szép honát, Add, hogy zenghessünk örök halleluját! II. Dicséret és hálaadás Dr. Orosz Atanáz görög katolikus püspök A püspök megkéri a résztvevőket, hogy az imádság alatt fogják meg egymás kezét, hogy így jelenítsük meg az egy ség és szolidaritás láncát. Püspök: Dicsérünk Téged drága Istenünk, hogy sokfélének te remtettél minket. Köszönjük Neked a sokféle kultúrát, nyelvet, hitünk különböző kifejezési módját, szokásainkat, hagyományain kat. Köszönetet mondunk Neked egyházi hagyományain kért, amelyek erősítették és aktívan megőrizték közössége inket ott is, ahol azok kisebbségben élnek. Taníts minket, hogy ünnepelni tudjuk különböző identitásainkat és ha gyományainkat, s hogy megerősítsük azokat a baráti és testvéri kötelékeket, amelyek nagyobb egységre vezetnek. Gy: Milyen szép és gyönyörűséges, amikor a testvérek egységben vannak! Püspök: Dicsérünk Téged Jézus Krisztus, hogy halálod és feltá madásod által megbékéltettél bennünket Istennel és egy mással. Dicsérünk, hogy minden ember méltóságának és értékének tiszteletére tanítasz. Köszönjük, hogy minden nap belépsz életünkbe és szolidaritásra hívsz azokkal, akik emberi méltóságát politikai, szociális, vagy gazdasági rend szerek törték meg. Taníts minket, hogy táplálhassuk a re ményt, hogy Benned legyőzhetjük mindazt, ami gonosz ezen a világon. Gy: Milyen szép és gyönyörűséges, amikor a testvérek egységben vannak! 3

4 Püspök: Dicsérünk Téged Szent Lélek kölcsönös egymásrau taltságunkért, és szolidaritásunkért, ami népekként és egy házakként is régi örökségünk. Taníts arra, hogy kincsnek tartsuk az egység már meglévő kötelékeit, amikor folytonos jelenlétedért könyörgünk. Lelkesíts minket a köztünk lévő teljes, látható egység felé vezető úton, amelyen mindazok kal a népekkel és mozgalmakkal együtt járunk, amelyek az életért folyó küzdelemre kötelezték el magukat. Gy: Milyen szép és gyönyörűséges, amikor a testvérek egységben vannak! III. Bűnvallás, feloldozás Tarr Zoltán, református zsinati tanácsos L: Tudjuk, hogy Krisztusban már egy vagyunk. Ennek el lenére emberi gyengeségünk miatt az egységnek e valósá gát nem tudtuk mindig hitelesen megélni. Megvalljuk a megosztottság bűnét és az Úr gyógyítását várjuk. Csendesség Gy: Alázattal borulunk lábad elé, drága Istenünk, amikor eszünkbe jutnak bűneink és megosztottságunk, amiért mi is felelősek vagyunk. Megvalljuk, hogy mi is őrizzük a kasztrendszer, az osztálytársadalom, a rasszizmus és a ha talom okozta, örökölt határokat és mindazt, ami a keresz ténységet megosztottságban tartja. Bocsánatodat kérjük, hogy egyházakként gyakran használtuk történelmünket és múltunkat arra, hogy másoknál különbnek tartsuk magun kat, és megtörjük azt az egységet, amelyre minket Krisztus hívott el. Bocsásd meg megosztottságunkat és segíts, hogy to vábbra is az egység felé törekedjünk, Jézus drága nevében kérünk. Ámen Könyörgés Gy: Jöjj most Jézus közénk, gyógyíts minket és megosz tottságunkat. Vezess a tisztesség ösvényén, hogy minden ki megtalálja életét. Jöjj közénk Jézus, és taníts minket arra, hogyan kell meg hallanunk a társadalom peremére taszítottak kiáltását. Jöjj közénk Jézus és lelkesíts minket közös munkálko dásra mindazokkal, akik a felszabadításért küzdenek, hogy megtört testeden belül az egységet építhessük. Ámen Kórusének IV. Igeliturgia Gal 3, Csernák István, metodista szuperintendens Orgonajáték Zsolt 86, Pataky Albert pünkösdi egyházelnök Orgonajáték Lk 24,13-35 Papp János, baptista egyházelnök 4

5 2. Bölcs terveit megérleli, Rügyet fakaszt az ág. Bár mit sem ígér bimbaja, Pompás lesz a virág. Ki kétkedőn boncolja őt, Annak választ nem ád, De a hívő előtt az Úr Megfejti önmagát. 3. Ne félj tehát, kicsiny csapat, Ha rád felleg borul: Kegyelmet rejt, s belőle majd Áldás esője hull. Bízzál az Úrban, rólad ő Meg nem feledkezik, Sorsod sötétlő árnya közt Szent arca rejtezik. Szentbeszéd, Lukács 24,13-35 alapján Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergombudapesti érsek, MKPK elnöke Kórusének Igehirdetés, Mikeás 6,6-8 alapján Steinbach József, dunántúli református püspök, a MEÖT elnöke Orgonajáték Apostoli Hitvallás, bevezeti Tarr Zoltán református zsinati tanácsos Orgonajáték 5

6 2. Tisztítsd meg ajkad oltárról vett szénnel, Rútat ne illess, mit a lelked szégyell! Jót cselekedjél mindenekkel bőven Minden idődben! 3. Új teremtés vagy: vetkezd le a régit! Ördög ha üldöz, e világ ha rémít, Csak meg ne hátrálj, maradj meg az újban, Véled az Úr van! 4. Tisztítsd meg szíved, Krisztus szent egyháza, Urunk, miattad pogány ne gyalázza! S hogy megtartassál, nosza, újulj végre, Szent papi népe! Közbenjáró imádság Gáncs Péter, evangélikus elnök-püspök Püspök: Miközben egymással beszélgetve járjuk életutunkat vegyük észre milyen erőfeszítéseket tesz az ökumenikus mozgalom a Krisztus által óhajtott egyházi egység megva lósítása érdekében. Gy: Küldd el Szent Lelkedet, hogy erősítse elhatározá sunkat, mélyítse el beszélgetéseinket, hogy Jézus imádsá gát magunkénak valljuk. Püspök: Amikor Krisztus megtöretett testeként járunk az úton, fájdalommal tapasztaljuk, hogy még mindig képtelenek va gyunk a kenyér megtörésében együtt részesedni. Siettesd a napot, amikor végre az Úr asztalánál is megvalósítjuk a tel jes testvériséget! 6

7 Gy: Égesd szívünkbe a vágyat, hogy mindazt le akarjuk győzni, ami elválaszt bennünket, és hogy megosztottsá gunkban is az EGY Krisztust láthassuk. Püspök: A szabadság felé vándorolva, a dalit közösségekkel együtt gondolunk azokra az emberekre, akik hozzájuk ha sonló diszkriminációt szenvednek el. Legyen az egyházak egysége az igazságtalan helyzetekben is a reménység jele. Gy: Erősítsd egyházaink elkötelezettségét, hogy társadal mainkban, és közösségeinkben helyet adjunk az elnyo mottaknak. Tegyük lehetővé, hogy méltóságban és szabad ságban élhessenek. Engedd, hogy az ő jelenlétük és képes ségeik által is formálódjunk! Püspök: A föld gyermekeiként járva az úton felismerjük, hogy zarándokok vagyunk a nekünk ajándékozott gyönyörű te remtett világban. Engedd, hogy a földet a Te teremtmé nyedként tiszteljük! Tégy minket érzékennyé, hogy vigyáz zunk rá! Gy: Szentlelked újítsa meg a teremtést, és add, hogy oda figyeljünk a nincstelen emberek szenvedésére, akik hagyo mányosan bölcs gondozói a földnek és erőforrásainak. Püspök: Jézus barátaiként járva az úton, segíts, hogy a perem re került közösségeket kísérhessük szerte a világon. Jézus őket választotta ki arra, hogy azonosuljon velük s legyőz vén évszázadok szégyenét szabadságra és méltóságra lelje nek. Engedd, hogy Krisztus ilyen tanítványaival mi is ba rátságot kössünk. Például a dalit keresztényekkel, akiket gyakran azért üldöznek, mert Krisztust választják és eluta sítják a kasztrendszert. Gy: Bővítsd és mélyítsd a Veled és egymással való barát ságunkat, kapcsolatainkat hogy elhívásodhoz hűségesek és hitelesek maradhassunk. Püspök: A korlátokon túlhaladva engedd, hogy az egység és egyenlőség közösségeit építsük. Gy: Adj nekünk bátorságot, hogy legyőzzük azokat a kul túrákat és struktúrákat, amelyek megakadályozzák, hogy egymásban Isten jelenlétét felismerjük. Püspök: Amikor a Sárához hasonló asszonyok, valamint a disz krimináció és igazságtalanság egyéb áldozatai iránti együt térzésben kellene járnunk, rázz fel minket érzéketlenségünkből! Gy: Végy körül minket szereteteddel, amikor Isten kép mását fedezzük fel minden emberben, akivel csak találko zunk. Tégy képessé minket, hogy az egyenlőtlenség társa dalmi struktúráinak áttörésével igazságosan cselekedjünk. Püspök: Amikor ünnepelve járunk, akkor vesszük észre, hogy a saját közösségünkben tapasztalt egység a hit és remény evangéliumáról tanúskodik. Míg ezt az egységet ünnepeljük, add, hogy gazdag sokféleségünket is örömként éljük meg, mint ami a Szentháromság életét tükrözi. Gy: Hadd ünnepeljük az emberi élet csodálatos sokszínű ségét, amely a méltóságért és a túlélésért folyó küzdelemből született sokféle elnyomás közepette. Engedd, hogy külön - bözőségünkben is a népedhez való töretlen hűséged jelét lássuk! Krisztus nevében tárjuk Eléd imádságainkat Istenünk. Ámen 7

8 Miatyánk Kalota József orthodox érseki vikárius L: Amikor a tanítványok megkérdezték Jézust hogyan imádkozzanak, Ő így válaszolt: amikor imádkoztok, ezt mondjátok: Mi Atyánk... A béke jelét adjuk egymásnak. L: Az Úr békessége legyen Veletek mindenkor, Gy: és a Te lelkeddel. L: Fogjunk kezet egymással a béke jeleként! Kórusének Himnusz Elbocsátó áldások: anglikán és ortodox főpásztorok valamint a Johannita Lovagrend káplánja Dalit dobok, a szolgálattevők kivonulása Az offertórium az ökumené céljait szolgálja. 8

IMAHÉT A KRISZTUS-HÍVŐK EGYSÉGÉÉRT ORSZÁGOS MEGNYITÓ ISTENTISZTELET

IMAHÉT A KRISZTUS-HÍVŐK EGYSÉGÉÉRT ORSZÁGOS MEGNYITÓ ISTENTISZTELET IMAHÉT A KRISZTUS-HÍVŐK EGYSÉGÉÉRT ORSZÁGOS MEGNYITÓ ISTENTISZTELET SZENT ISTVÁN BAZILIKA 2015. január 18. vasárnap 19 óra Szolgálattevők: Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek, MKPK

Részletesebben

IMA HÉT A Krisz tus-hí võk egy sé gé ért

IMA HÉT A Krisz tus-hí võk egy sé gé ért IMA HÉT A Krisz tus-hí võk egy sé gé ért 2011. 2007. január 21-28. 16-23 2006 2011... a... süketeket kitartottak is hallóvá az apostolok teszi, a némákat tanításában, is beszélõvé.... (ApCsel (Mk 7.37)

Részletesebben

IMA HÉT. A Krisz tus-hí võk egy sé gé ért. 2009. ja nu ár 18-25. ... legyenek eggyé kezedben. (Ez 37,17)

IMA HÉT. A Krisz tus-hí võk egy sé gé ért. 2009. ja nu ár 18-25. ... legyenek eggyé kezedben. (Ez 37,17) IMA HÉT A Krisz tus-hí võk egy sé gé ért 2009. ja nu ár 18-25. 2009... legyenek eggyé kezedben. (Ez 37,17) TAR TA LOM 3 Elõszó, köszöntõ a magyar kiadáshoz 5 Út mu ta tó az Ima hét szer ve zõi szá má ra

Részletesebben

Magyar ökumenikus imaóra

Magyar ökumenikus imaóra Magyar ökumenikus imaóra Ti vagytok erre a tanúk (Lk 24,48 ) 49. ökumenikus találkozó 2 Magyar ökumenikus imaóra Ti vagytok erre a tanúk (Lk 24,48) 3 Magyar ökumenikus imaóra Ti vagytok erre a tanúk (Lk

Részletesebben

ELÔSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ

ELÔSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ IMAHÉT AA Krisztus-hívõk vık egységéért egysøgøørt 2006. 2007. januær január 21-28. 15 22. 2006 2007... a süketeket is hallóvá teszi, a némákat is beszélõvé. Mert ahol (Mk ketten 7.37) vagy hærman sszegyßlnek

Részletesebben

IMA HÉT. 2015. január 18 25. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! Jn 4,7

IMA HÉT. 2015. január 18 25. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! Jn 4,7 IMA HÉT A Krisz tus-hí võk egy sé gé ért 2015. január 18 25. 2015 Jézus így szólt hozzá: Adj innom! Jn 4,7 TAR TA LOM 3 Köszöntô a magyar kiadáshoz 6 Bevezetés a 2015-ös témához 12 A 2015-ös imahét anyagának

Részletesebben

Imádságok a Kövi Szűz Mária templom 150 éves jubileumára

Imádságok a Kövi Szűz Mária templom 150 éves jubileumára Imádságok a Kövi Szűz Mária templom 150 éves jubileumára Április 15-től szeptember 11-ig Szentháromság Atya Fiú Szentlélek Mária tisztelete I Mária tisztelete II Családért Ifjúságért Engesztelés Hazáért

Részletesebben

ÖKUMENIKUS ESKETÉSI REND

ÖKUMENIKUS ESKETÉSI REND ÖKUMENIKUS ESKETÉSI REND REFORMÁTUS ÉS KATOLIKUS ÖKUMENIKUS ESKÜVŐ, ha a szertartás református templomban történik KATOLIKUS ÉS REFORMÁTUS ÖKUMENIKUS ESKÜVŐ, ha a szertartás katolikus templomban történik

Részletesebben

Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Gitáros Füzet

Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Gitáros Füzet Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Gitáros Füzet 2009 Tartalomjegyzék A mélyből Hozzád száll szavam 40. A Nap felkelésétől lenyugvásáig 10. A sár lehúz,

Részletesebben

ÖKUMENIKUS VILÁGIMANAP Egyiptom 2014. március 7.

ÖKUMENIKUS VILÁGIMANAP Egyiptom 2014. március 7. ÖKUMENIKUS VILÁGIMANAP Egyiptom 2014. március 7. Éltető forrás a pusztában Ökumenikus Világimanapi liturgia 2014 Egyiptom 2 3 Ökumenikus Világimanapi liturgia 2014 Egyiptom Alapvető tudnivalók Az ország

Részletesebben

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET 15 PERC SZERETET házaspárok számára P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Schönstatt-szentélyt Magyarországnak Alapítvány Óbudavár,

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ÖKUMENIKUS CHARTA IRÁNYELVEIHEZ

GONDOLATOK AZ ÖKUMENIKUS CHARTA IRÁNYELVEIHEZ UT UNUM SINT 60 ÉVE ALAKULT MEG AZ EGYHÁZAK VILÁGTANÁCSA GONDOLATOK AZ ÖKUMENIKUS CHARTA IRÁNYELVEIHEZ Félévszázados az EURÓPAI EGYHÁZAK KONFERENCIÁJA * * * 65 éve szolgálja a Krisztushoz tartozók egységét

Részletesebben

MINDENT JÉZUSNAK MÁRIA ÁLTAL, MINDENT MÁRIÁNAK JÉZUSÉRT!

MINDENT JÉZUSNAK MÁRIA ÁLTAL, MINDENT MÁRIÁNAK JÉZUSÉRT! MINDENT JÉZUSNAK MÁRIA ÁLTAL, MINDENT MÁRIÁNAK JÉZUSÉRT! MARISTA TESTVÉREK 2008 1. SEGÍTSÉGÜL-HÍVÁSOK Jézus Szentséges Szíve, irgalmazz nekünk. Szűz Mária Szeplőtelen Szíve, könyörögj érettünk. Szent József,

Részletesebben

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete Böjt idejére I. (2012. február 22-március 3.)

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete Böjt idejére I. (2012. február 22-március 3.) Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete 1 Böjt idejére I. (2012. február 22-március 3.) Szerkesztette: Zalatnay István Budapest, 2012 2 Reggeli áhítat Böjt első hetében /2012.II.22-III.3./ I. BEVEZETŐ RÉSZ

Részletesebben

ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT

ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT TARTALOM IMA és ÉNEKFÜZET Minden az imán áll vagy bukik. Az Élő rózsafüzér egy esdeklő könyörgés Szűz Máriához, hogy Európa útját különleges védelmébe vegye." Christoph

Részletesebben

The Holy See UT UNUM SINT. II. János Pál pápa enciklikája az ökumenikus törekvésekről 1995. május 25. Úrnapján. Bevezetés 1 4

The Holy See UT UNUM SINT. II. János Pál pápa enciklikája az ökumenikus törekvésekről 1995. május 25. Úrnapján. Bevezetés 1 4 The Holy See UT UNUM SINT II. János Pál pápa enciklikája az ökumenikus törekvésekről 1995. május 25. Úrnapján Bevezetés 1 4 I. A KATOLIKUS EGYHÁZ ÖKUMENIKUS ELKÖTELEZETTSÉGE 1. Isten terve és a közösség

Részletesebben

Ima papi-szerzetesi hivatásokért

Ima papi-szerzetesi hivatásokért Ima papi-szerzetesi hivatásokért 1. Urunk, adj nekünk jó papokat, ne olyanokat, amilyeneket megérdemlünk! Urunk, adj nekünk jó papokat, akik hivatásuk fenségét átérzik és azt nem saját fényüknek tekintik!

Részletesebben

Ottawai Kálvin Magyar Református Gyülekezet Ottawai Magyar Katolikus Közösség

Ottawai Kálvin Magyar Református Gyülekezet Ottawai Magyar Katolikus Közösség Ottawai Kálvin Magyar Református Gyülekezet Ottawai Magyar Katolikus Közösség 2012. január 22. Ökumenikus istentisztelet iszt elet 1132.. szám Lelkipásztor: Ft. Kürnyek Róbert és Nt. Péter László St. Elizabeth

Részletesebben

2006. október 1. az önkormányzati választások napja f Napórabarátok találkozójáról beszámoló a 11. oldalon. Püspöki konferencia egyházunk székházában

2006. október 1. az önkormányzati választások napja f Napórabarátok találkozójáról beszámoló a 11. oldalon. Püspöki konferencia egyházunk székházában evangélikus hetilap 71. évfolyam, 40. szám 2006. október 1. Szentháromság ünnepe után 16. vasárnap Ára: 165 Ft Az már nem kétséges, hogy Magyarországon ma mély morális válság van, és ennek mindenképpen

Részletesebben

IMAFÜZET BRENNER JÁNOS 1931-1957. Brenner János Szombathelyen született 1931. december 27-én, a háromgyermekes család második fiúgyermekeként.

IMAFÜZET BRENNER JÁNOS 1931-1957. Brenner János Szombathelyen született 1931. december 27-én, a háromgyermekes család második fiúgyermekeként. IMAFÜZET BRENNER JÁNOS BOLDOGGÁ AVATÁSÁÉRT BRENNER JÁNOS 1931-1957 Brenner János Szombathelyen született 1931. december 27-én, a háromgyermekes család második fiúgyermekeként. Később mindhárom fiúból pap

Részletesebben

1./ Békesség néktek! 2./ Gyülekező énekként énekeljük a 165. énekünk 1. és 6. versét. A 165. énekünk első verse így kezdődik: Itt van Isten köztünk,

1./ Békesség néktek! 2./ Gyülekező énekként énekeljük a 165. énekünk 1. és 6. versét. A 165. énekünk első verse így kezdődik: Itt van Isten köztünk, 1./ Békesség néktek! 2./ Gyülekező énekként énekeljük a 165. énekünk 1. és 6. versét. A 165. énekünk első verse így kezdődik: Itt van Isten köztünk, jertek őt imádni, hódolattal eléállni... Itt van Isten

Részletesebben

Tartalomjegyzék 8/1. 8/4 Tartalomjegyzék --- ----- --- -----

Tartalomjegyzék 8/1. 8/4 Tartalomjegyzék --- ----- --- ----- 8/4 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 8/1 Cím Oldal --- ----- HADD JÖJJEK ÉN............H- 1 HÁLAADÓ ZSOLTÁR........... H- 2 HÁLÁT ADOK AZ ESTI ÓRÁN........H- 3 HÁLÁT ADOK, HOGY ITT A REGGEL.... H- 4 HA

Részletesebben

TE VAGY AZ URAM, SZENT VAGY

TE VAGY AZ URAM, SZENT VAGY TE VAGY AZ e a/e Te vagy az, akiből élet árad e a/e Te vagy csak igaz szó a számban. D C e a/e Szívem kincse, lélegzetem, mindenem. Te vagy az, akire mindig vártam, Hajnalcsillag vagy az éjszakában, Olyan

Részletesebben

TELJES HITTAN KÉRDÉSEK A BÉRMÁLKOZÓKNAK

TELJES HITTAN KÉRDÉSEK A BÉRMÁLKOZÓKNAK TELJES HITTAN KÉRDÉSEK A BÉRMÁLKOZÓKNAK 1. Miért élünk a világon? Azért élünk a világon, hogy Istent és szeretetét megismerjük, ezt viszonozzuk, és eljussunk az örök életre. 2. Hogyan szerette Isten a

Részletesebben

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja VILÁGP STA Újfolyam, VII. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2011. tél Tegyünk tanúságot a szeretetről Aranymise az égben és a földön 8. oldal Majomtól vagy nem majomtól származunk? 10 11.

Részletesebben

Pálya. Huszonöt éves Dunaharaszti evangélikus temploma. Diakónia a szavak nélküli igehirdetés. Közgyûlés az északi kerületben

Pálya. Huszonöt éves Dunaharaszti evangélikus temploma. Diakónia a szavak nélküli igehirdetés. Közgyûlés az északi kerületben evangélikus hetilap 72. évfolyam, 47. szám 2007. november 25. Az egyházi esztendõ utolsó (örök élet) vasárnapja Ára: 180 Ft izgalmas kihívást jelent egy olyan korabeli angliai Luther-képpel szembesülni,

Részletesebben

A család a szeretet mestermûve

A család a szeretet mestermûve országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 17. szám 2005. április 24. Húsvét ünnepe után 4. vasárnap (Cantate) Ára: 164 Ft etikai-filozófiai kérdés: van-e joga az embernek ahhoz, hogy maga válassza meg

Részletesebben

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 8. szám 2009. augusztus Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Mennyei manna az Újszövetségben Jézus

Részletesebben

Engesztelő imádságok hazánk lelki megújulásáért. Szerkesztette: Jánossy Gábor

Engesztelő imádságok hazánk lelki megújulásáért. Szerkesztette: Jánossy Gábor Engesztelő imádságok hazánk lelki megújulásáért Szerkesztette: Jánossy Gábor Stella Maris Alapítvány Budapest, 2007 Jelen összeállításunkhoz kiadványainkból: Rózsafüzér imakönyv bővített, átdolgozott kiadás,

Részletesebben