Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből"

Átírás

1 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme (8392 Zalavár, Dózsa u. 1.) Jelen vannak: Berkenyés István polgármester Tóth László alpolgármester Hajas Balázs képviselő Lucz József képviselő Szalai Balázs képviselő Dr. Prótár Henrietta aljegyző tanácskozási joggal összes napirendhez Berkenyés István polgármester köszöntötte a megjelenteket, jelenléti ív alapján megállapította, hogy a Képviselő-testület teljes létszámmal határozatképes, az 5 képviselőből 5 fő jelen van. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Hajas Balázs képviselőt és Tóth László alpolgármestert, jegyzőkönyvvezetőnek dr. Prótár Henrietta aljegyzőt javasolta, a Képviselő-testület vita nélkül 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással határozat hozatal nélkül a jegyzőkönyv hitelesítőkre és a jegyzőkönyvvezetőre tett javaslatot elfogadta. Berkenyés István polgármester javaslatot tett a napirendre,a Képviselő-testület a napirendről szóló javaslatot 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbiak szerint fogadta el: Napirend: 1./ Polgármesteri beszámoló (Írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Berkenyés István polgármester 2./A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról és a települési szilárd hulladék szállítási díjról szóló 2/2011.(III.31.) önkormányzati rendelet módosítása (Írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Berkenyés István polgármester 3./ évi gyermekvédelmi beszámoló (Írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Berkenyés István polgármester 4./ Törvényességi észrevétel tárgyalása és a közép- hosszú távú vagyongazdálkodási terv elfogadása (Írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Berkenyés István polgármester 5./ Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodás módosításának elfogadása

2 2 (Írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Berkenyés István polgármester 6./ Kis-Balaton II. ütemű beruházás lakossági fórumával kapcsolatos bérleti díj megállapítása (Szóbeli előterjesztés) Előterjesztő: Berkenyés István polgármester 7./ Szoborállítási engedély Önkormányzat által történő megerősítése (Szóbeli előterjesztés) Előterjesztő: Berkenyés István polgármester 8./ Vegyes ügyek Napirendek tárgyalása: 1./ Polgármesteri beszámoló (Írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Berkenyés István polgármester Berkenyés István polgármester : A beszámoló az elmúlt időszakban hozott határozatokat, döntéseket és azok végrehajtását tartalmazza. Írásbeli előterjesztés alapján ismertette napirendet: Zalavár község Polgármesterétől 8392 Zalavár, Dózsa u. 1. Tisztelt Képviselő-testület! Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testülete napján tartott tképviselő-testületi ülést, az ülésen hozott döntések végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről az alábbiak szerint számolok be: 1./ Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testülete a i ülésen 3 rendeletet alkotott : - 6/2013. (V.02.) önkormányzati rendelet Zalavár Község Önkormányzatának és intézményeinek évi költségvetéséről szóló 6/2012(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról -7/2013. (V.02.) önkormányzati rendelet az önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról és a évi pénzmaradvány jóváhagyásáról - 8/2013. (V.02.) önkormányzati rendelet Zalavár község Önkormányzat pénzkezelésének rendjéről 2./ Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testülete a i ülésen 9 határozatot hozott: 27/2013.(IV.30.) sz. határozat a.) Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zalavár-Balatonmagyaród községek Körjegyzősége évi gazdálkodásáról szóló beszámolót a mellékletnek megfelelően elfogadja. b.) Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyenesdiási Óvoda és Bölcsőde Zalavári tagóvoda évi gazdálkodásáról szóló beszámolót az étkeztetési térítési díj

3 3 hátralék kimutatását és az étkezők létszámának ( étkezési napok száma ) kimutatását követően tárgyalja meg ismételten. A Képviselő-testület utasítja az aljegyzőt, hogy a térítési díj kimutatások beszerzéséről gondoskodjon. Határidő: Felelős: dr. Prótár Henrietta aljegyző A kimutatást Gyenesdiás Önkormányzatától megkértük, még nem áll rendelkezésünkre. Balatonmagyaród község Önkormányzat Képviselő-testülete a Körjegyzőség zárszámadását nem fogadta el Balatonmagyaród Önkormányzat túlfizetése miatt, a zárszámadás elfogadását kértük Balatonmagyaródtól, az Önkormányzatok egymás közötti elszámolása ugyanis nem érinti a zárszámadást. 28/2013. (IV.30.) sz. határozat a.)zalavár község Önkormányzat Képviselő-testülete augusztus 31. napjával a Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda köznevelési intézmény évi CXC törvény 84. (7) bekezdés b.) pontja alapján történő átalakításával- az intézmény zalavári óvoda tagintézményéből szeptember 1. napjától önálló köznevelési intézményt hoz létre Zalavári Óvoda elnevezéssel. b.) Az a.) pontban megjelölt létrehozni kívánt köznevelési intézmény székhelye: 8392 Zalavár, Dózsa Gy. u. 61., fenntartója: Zalavár község Önkormányzata, gazdálkodási jogköre: önállóan működő, jogi személyiséggel rendelkező költségvetési szerv, alaptevékenysége: napi 8 óra nyitvatartást meghaladó óvodai nevelést ellátó intézmény 2 csoporttal, maximális gyermeklétszám: 35 fő, alkalmazottak: 3 fő óvónő, 2 fő dajka. c.)a Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a köznevelésről szóló évi CXC törvény 83. (4) bekezdés szerinti véleményezési eljárást bonyolítsa le. d.)a Képviselő-testület utasítja az aljegyzőt, hogy az a.) pont szerinti eljárás lefolytatását követően az intézmény alapító okiratát készítse le és soron következő ülésen terjessze elő. Határidő: véleményezési eljárás lefolytatására május 31. Alapító okirat előterjesztésére: június 30. Az egyeztetési eljárás lebonyolítását elkezdtük, eddig a zalavári tagóvoda alkalmazotti közössége küldte meg az átszervezést támogató véleményét. Az egyeztetési eljárás határideje június hónap elején jár le. 29/2013.(IV.30.) sz. határozat a.) Zalavár Önkormányzat Képviselő-testülete a évi belső ellenőrzésről szóló beszámolót a mellékletnek megfelelően elfogadja. b.) Zalavár Önkormányzat Képviselő-testülete a évi belső ellenőrzési munkaterv módosítását a mellékletnek megfelelően elfogadja. A Képviselő-testület utasítja az aljegyzőt, hogy a határozatból adódó feladatokat hajtsa végre. Határidő: szöveg szerint Felelős: dr. Prótár Henrietta aljegyző A határozat kivonatot a belső ellenőr részére megküldtük. 30/2013.(IV.30.)sz. határozat Zalavár Község Önkormányzatának évre vonatkozó éves összesített közbeszerzési terve nemleges, mivel a tervezett beszerzések értékének nagyságrendje várhatóan nem éri el a évre irányadó közbeszerzési értékhatárokat.

4 4 Amennyiben a tárgyévben bekövetkezett változások szükségessé teszik a közbeszerzési eljárás lefolytatását, a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény, vagy változás felmerülésekor. Határidő: december 31. Felelős: polgármester, jegyző A határozat végrehajtást egyenlőre nem igényel. 31/2013.(IV.30.) sz. határozat Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Pannon Interregionális Fejlesztési Nonprofit Kft. alapító tagja nyilatkozik, hogy -nem kíván a Kft. tagja maradni, -az Önkormányzatra, mint tagra eső tartozás átvállalása fejében tagságáról lemond azon tag javára, aki vállalni tudja a Kft. felhalmozódott tartozásainak rendezését, illetve további működtetését. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről Nagypáli község polgármesterét értesítse. Határidő: azonnal Felelős: Berkenyés István polgármester A határozatot Nagypáli község Polgármestere részére megküldtük, válasz még nem érkezett. 32/2013.(IV.30.) sz. határozat Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testülete Balázsi Ferenc egyéni vállalkozó ( 8392 Zalavár, Petőfi u. 22/b.) Zalavár község Önkormányzatától bérelt Zalavár 22/b. sz. alatti ingatlanon kerékpáros pihenő kialakítása iránti kérelmét az alábbi feltételekkel támogatja: a.) az ingatlanon folytatott tevékenység élelmiszer-jellegű kiskereskedelmi jellegét őrizze meg, a lakosságot ne zavarja b.) a kerékpáros pihenőhely kialakításhoz szükséges hatósági engedélyek beszerzése és a költségek viselése Balázsi Ferencet terheli c.) a Képviselő-testület tekintettel a fenti ingatlanra napján kötött bérleti szerződés 6./ pontjában foglaltakra- a pihenőhely kialakítása során létrejövő, eredeti állapotot megváltoztató értéknövelő beruházáshoz ( pl. zöldterület rendezés, tujasor ) abban az esetben járul hozzá, ha a bérleti jogviszony megszűnését követően bérlő annak megtérítésére nem tart igényt d.) a Képviselő-testület az alábbi fejlesztéseket hagyja jóvá: asztalok és székek kihelyezése, 2 db mobil WC elhelyezése és üzemeltetése, tujasor és zöldterület rendezés, hulladéktároló áthelyezése A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a kérelmezőt értesítse. Határidő: azonnal Felelős: Berkenyés István polgármester A határozatot Balázsi Ferenc részére megküldtük. 33 /2013.(IV.30.) sz. határozat a.)zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat és a Suli Harmónia Gyermekeket Segítő Alapítvány, továbbiakban: Alapítvány (8767 Felsőrajk, Szabadság u. 46.) között július 13. napján, a közoktatási és iskola fenntartói feladatok ellátására kötött közoktatási szerződéssel és az étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 12/2006.(IX.) önkormányzati rendelettel ellentétben- tekintettel a évi CLXXXVIII. törvény 19. (1) bekezdése szerinti, az állami köznevelési alapfeladat KLIK által jogutódként bekövetkező

5 5 ellátására és a közötti időszak átmeneti jellegére január 1. és június 15. közötti időszakra az intézményi térítési díjak Alapítvány általi megfizetését az alábbiak szerint fogadja el: 1./ az igénylők által havonta befizetett térítési díjak átutalása és 2./ az igénylők után igénybe vett állami támogatás időarányos mértékű átutalása havonta. b.) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a évben esedékes térítési díjakból az Alapítvány napján Ft összeget megfizetett. A Képviselő-testület megkeresi az Alapítványt, hogy az iskolai közétkeztetés szolgáltatás keretében az a.) pont szerint felmerült és lejárt esedékességű tartozásokat haladéktalanul egyenlítse ki. A Képviselő-testület felkéri Berkenyés István polgármestert, hogy a határozatból adódó feladatokat hajtsa végre. Határidő: azonnal Felelős: Berkenyés István polgármester A határozatot az Alapítvány részére napján megküldtük, válasz és befizetés nem érkezett május 21.-én ismételten megkerestük az Alapítványt a térítési díjak rendezésével kapcsolatosan, időközben a lejárt esedékességű számlák összege Ft lett. Az E.on Kft. az iskolánál felmerült Ft összegű gázszámla miatt fizetési felszólítást küldött, melyre fizetési halasztást kértünk az állami jogutódlás megtörténtéig- utolsó tájékoztatás szerint június 30.-ig. Az Alapítvány térítési díj tartozását és az E.on Kft. felé fennálló Önkormányzati tartozást a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ keszthelyi tankerülete felé jeleztük és állásfoglalást kértünk az állami jogutódlással kapcsolatban. 34/2013.(IV.30.) sz. határozat Zalavár Önkormányzat Képviselő-testülete a DRV. Zrt. által -Zalavár szennyvízrendszerének évi ( és évi kiegészítést is tartalmazó) beruházási, felújítási és pótlási tervét nem fogadja el. A Képviselő-testület üzemi szivattyú cseréjét annak végleges meghibásodása esetén támogatja - Zalavár vízellátásának évi beruházási javaslatát ( és évi kiegészítéssel) elutasítja tekintettel a folyamatban levő vízminőség javító programra. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről a DRV.Zrt-t értesítse. Határidő: Felelős: Berkenyés István polgármester A határozatot a DRV ZRt részére megküldtük. 35./2013. (IV.30.)sz. határozat Zalavár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Község közbiztonságának növelését szolgáló fejlesztések megvalósítására - a 8/2013. (III.29.) BM rendelet alapján - pályázat benyújtását határozza el. A tervezett fejlesztési beruházás összköltsége bruttó ,- Ft.(azaz: hatmilliókilencszáznyolcvanháromezer-háromszáznyolcvanekettő Ft.), melynek 20 %-os önereje, ,- Ft.-ot (azaz: egymillió-háromszázkilencvenhatezer-hatszázhetvenhét Ft.). A Képviselő-testület a vállalt önerőt az Önkormányzat évi költségvetése terhére biztosítja. A Képviselő-testület megbízza Berkenyés István polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról az Önkormányzat nevében és képviseletében intézkedjen. Határidő: azonnal

6 6 Felelős: Berkenyés István polgármester A pályázat benyújtásra kerül. 36/2013.(IV.30.)sz. határozat Zalavár Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában levő, nyilvántartás szerint nullára íródott fűkaszák selejtezési szabályzat szerinti értékesítése mellett dönt. A Képviselő-testület a működőképes fűkaszák vételárát 50 eft/db összegben, a működésképtelen fűkaszák vételárát eredeti értéke és műszaki állapota figyelembe vételével 20 eft/db és 30 eft/db összegben állapítja meg. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a fűkaszák értékesítéséről gondoskodjon. Határidő: Felelős: Berkenyés István polgármester A határozat végrehajtása folyamatban van. 3./ Átruházott hatáskörben hozott döntések: - Temetési segély Szép Zsófia részére FT összegben és Kundrákné Benkő Klára részére Ft összegben került megállapításra. 4./ Egyéb tájékoztatás -Ügyvédi felszólítást kapott Hévíz város és a Hévíz Balaton Airport a bérleti szerződésben vállalt kötelezettség betartása miatt ( szóbeli kiegészítés testületi ülésen) -A reptéri hangárajtók eltulajdonításával kapcsolatos bírósági eljárásról tájékoztató (szóbeli kiegészítés testületi ülésen) -Erdőgazdálkodási tevékenység felmondásának fejleményei (szóbeli kiegészítés testületi ülésen) Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy fogadja el beszámolómat. Zalavár, május 23. Berkenyés István Polgármester Hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület határozathozatal nélkül, 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a polgármester beszámolóját elfogadta. 2./A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról és a települési szilárd hulladék szállítási díjról szóló 2/2011.(III.31.) önkormányzati rendelet módosítása (Írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Berkenyés István polgármester Berkenyés István polgármester : A hulladékszállítást megállapító részt a rendeletből törölni kell mivel az állam állapítja meg, már tavaly hatályon kívül kellett volna helyezni, most ezt pótolják. Írásbeli előterjesztés alapján ismerteti napirendet:

7 7 Előterjesztés Zalavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 30.-án tartandó ülésére Indokolás és hatásvizsgálat a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról és a települési szilárd hulladék szállítási díjról szóló 2/2011.(III.31.) önkormányzati rendelet módosításához Tisztelt Képviselő-testület! A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról és a települési szilárd hulladék szállítási díjról szóló 2/2011.(III.31.) önkormányzati rendelet állapítja meg a hulladékszállítás díját és feltételeit. A hulladékról szóló évi CLXXXV. Törvény 35 alapján és 47 (4) bekezdése alapján január 1. napjától a hulladékszállítási díj mértéke központilag kerül szabályozásra miniszteri rendeletben, ezért a rendelet 2. mellékletében levő ármegállapítást, valamint az Önkormányzat ármegállapítására vonatkozó 15 (2) bekezdését és (8) bekezdését hatályon kívül kell helyezni visszamenőleges hatállyal. Fentiek alapján a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról és a települési szilárd hulladék szállítási díjról szóló 2/2011.(III.31.) önkormányzati rendeletet módosítani szükséges, melynek előzetes hatásvizsgálatát az alábbiak szerint javaslom elfogadni. társadalmi kihatásai: nincs gazdasági kihatásai: nincs költségvetési kihatásai: van, az Önkormányzat megelőlegezi a hulladékdíjat környezeti következményei: nincsenek egészségügyi következményei: nincsenek adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: van megalkotásának szükségessége: törvényi kötelem megalkotása elmaradásának várható következményei: törvényességi észrevétel alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a körjegyzőségen dolgozók foglalkoztatása révén a személyi feltételek jelenleg biztosítottak, szervezeti változást, tárgyi feltételeket nem igényel Lehetséges döntési alternatívák és az azokhoz kapcsolódó előnyök és hátrányok: A képviselő-testület egyetért az előzetes hatásvizsgálatban foglaltakkal. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Jat a szerint az előzetes hatásvizsgálatra vonatkozó tájékoztatást szíveskedjenek megtárgyalni és a rendeletet megalkotni: Zalavár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2013.(V.31.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról és a települési szilárd hulladék szállítási díjról szóló 2/2011.(III.31.)önkormányzati rendelet módosításáról Zalavár község Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX törvény, az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló évi XLII. tv., valamint a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény 35 alapján és 47 (4) bekezdése alapján alapján, az Alaptörvény 32. cikkében foglalt felhatalmazás alapján a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról és a települési szilárd hulladék szállítási díjról szóló 2/2011.(III.31.)önkormányzati rendelet ( továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A R. 15 (2) bekezdése és 15. (8) bekezdése hatályon kívül helyezve. 2. A R. 2. melléklete hatályon kívül helyezve. 3. (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit január 1. napjától kell alkalmazni. E rendelet hatályba lépését követő 3. napon hatályát veszti.

8 8 (2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. Zalavár, május 30. Berkenyés István polgármester dr. Bognár András mb. jegyző Rendelet kihirdetve: Zalavár, május 31. nap. dr. Bognár András mb.jegyző Lucz József képviselő : A szállítási díj változatlan marad? Berkenyés István polgármester : Igen, 10% csökkenés várható július 1.-től. Több hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással egyhangúlag megalkotta a A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról és a települési szilárd hulladék szállítási díjról szóló 2/2011.(III.31.)önkormányzati rendelet módosításáról szóló 9/2013.(V.31.) önkormányzati rendeletet: Zalavár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2013.(V.31.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról és a települési szilárd hulladék szállítási díjról szóló 2/2011.(III.31.)önkormányzati rendelet módosításáról Zalavár község Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX törvény, az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló évi XLII. tv., valamint a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény 35 alapján és 47 (4) bekezdése alapján alapján, az Alaptörvény 32. cikkében foglalt felhatalmazás alapján a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról és a települési szilárd hulladék szállítási díjról szóló 2/2011.(III.31.)önkormányzati rendelet ( továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A R. 15 (2) bekezdése és 15. (8) bekezdése hatályon kívül helyezve. 2. A R. 2. melléklete hatályon kívül helyezve. 3. (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit január 1. napjától kell alkalmazni. E rendelet hatályba lépését követő 3. napon hatályát veszti. (2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

9 9 Zalavár, május 30. Berkenyés István polgármester dr. Bognár András mb. jegyző Rendelet kihirdetve: Zalavár, május 31. nap. dr. Bognár András mb.jegyző 3./ évi gyermekvédelmi beszámoló (Írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Berkenyés István polgármester Berkenyés István polgármester : Törvényi kötelezettség a gyermekvédelmi beszámoló elfogadása, az előterjesztés kompletten tartalmaz mindent. Látható, hogy az óvodai és iskolai étkeztetés nagy veszteséget okoz az Önkormányzatnak, 45 gyermek ingyen, 5 gyermek 50%- os kedvezménnyel kapja az étkeztetést az iskolában és a normatíva nem takarja be a költségeket. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 37/2013.(V.30.)sz. határozat Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012.évi értékelését a mellékletnek megfelelően elfogadja. A Képviselő-testület utasítja az aljegyzőt, hogy az értékelést a Zala Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére küldje meg. Határidő: 2013.május 31. Felelős: dr. Prótár Henrietta aljegyző Melléklet a 37/2013. sz. határozathoz: Zalavár Községi Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak évi értékelése 1. A település demográfiai mutatói A település neve: Állandó lakosok száma december 31-én: 966 fő Zalavár Korcsoportos bontás: fő fő

10 évesek megbontása: fő fő fő 2. Az Önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyer.) 18. -a alapján: (1) A jogosult gyermek számára a) a települési önkormányzat jegyzője az e törvényben meghatározott feltételek szerint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot, b) a települési önkormányzat képviselő-testülete az e törvényben, illetve az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint rendkívüli gyermekvédelmi támogatást állapít meg. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 19. (1) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a) a (5) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, b) a 20/A..-ban meghatározott pénzbeli támogatásnak, c) a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények az igénybevételére (5) Gyermekétkeztetés esetén a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő aa) bölcsődés, ab) óvodás, ac) 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, ad) fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó intézményben elhelyezett, aa)-ac) alpont szerinti életkorú gyermek után az intézményi térítési díj 100%-át, b) az a) pont alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át, c) három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-át, d) az ad) alpont alá nem tartozó, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át, kedvezményként kell biztosítani [az a)-e) pont a továbbiakban együtt: normatív kedvezmény] december 31. napján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesített gyermekek létszáma 57 fő volt. 1 család /3 fő gyermek/ kérelme került elutasításra, egy főre jutó magasabb jövedelem miatt. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek kor szerinti megoszlása: 0-6 éves 13 fő 7-14 éves 28 fő, éves 13 fő. 19 év feletti: 3 fő. Családok száma 29, ebből egyedülálló szülő 13: Egy gyermekes: 14, ebből egyedülálló szülő: 9 Két gyermekes: 8, ebből egyedülálló szülő: 3 Három gyermekes: 6, ebből egyedülálló szülő: 1 Négy vagy öt gyermekes: 2, ebből egyedülálló szülő: évben két alkalommal augusztus és november hónapban - egyszeri Ft/fő támogatásban részesültek a kedvezményre jogosult gyermekek. Augusztusban 56 fő /3 nagykorú, 53 kiskorú/, novemberben 57 fő /3 nagykorú, 54 kiskorú/ gyermek részére került kifizetésre mindösszesen 650 e Ft, amelyet a Magyar Államkincstár 100 %-os mértékben megtérített önkormányzatunk részére. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

11 11 A Gyer a alapján: A települési önkormányzat képviselő-testülete a gyermeket a rendeletében meghatározott mértékű rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti, ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. A Gyer (5) bekezdése alapján A települési önkormányzat képviselő-testületének döntése alapján a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetbeni ellátás formájában is nyújtható, különösen a védelembe vett gyermekek számára évben kiegészítő és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránt kérelem nem került benyújtásra. Óvodáztatási támogatás iránti kérelem nem került benyújtásra. Gyermekétkeztetés: Az Óvodai ellátást az Önkormányzat szeptember 1. napjától az Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy- Zalavár Közös Fenntartású Intézmény alapján működteti. A zalavári óvodában a október 1-ei statisztikai létszám 30 fő volt. Ebből 11 fő /rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő/ ingyenesen étkező, 3+2 fő /5 fő három vagy több gyermekes család, 2 fő tartósan beteg/ 50%-os kedvezményben részesül. Az Önkormányzat az általános iskolai oktatást szeptember 1. napjától a Suli Harmónia-2007 Gyermekeket Segítő Alapítvánnyal kötött közoktatási szerződés alapján működteti. A gyermek étkeztetése is ennek keretei között történik. / A decemberi étkezési nyilvántartásunk alapján 45 fő étkezett ingyenesen 5 fő 50%-os kedvezményt kapott és 7 fő fizetett 100%-ot az étkezésért./ Egyéb pénzbeli juttatások: - 2 fő újszülött részesült Ft/fő újszülött támogatásban. 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása: Családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás Az Önkormányzat a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatással kapcsolatos feladatokat a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Társulása fenntartásában, Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye keretében működő Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Családsegítő Szolgálata útján látja el. A feladatokat egy fő családsegítő és egy fő gyermekjóléti munkatárs látta el. Feladataik ellátásához az Önkormányzat külön helyiséget biztosított. Ügyfélfogadás a fogadóórák szerinti kiírás alapján. A szolgáltatások igénybe vétele térítésmentes volt. Gyermekek napközbeni ellátása Községünkben a gyermekek napközbeni ellátását a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény hatálya alá tartozó óvodában és iskolai napköziben biztosította. Gyermekek átmeneti gondozása Községünkben az átmeneti gondozásra vonatkozó igény nem merült fel. 4. Felügyeleti szerv ellenőrzésére évben nem került sor. 5. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok Tájékoztatók, segédanyagok eljuttatása a célszemélyekhez. Káros szenvedélyekről szóló előadások tartása gyermekkorúak részére, szórólapok készítése. Nagyobb odafigyelés a kiskorú és fiatalkorú gyermekekre, a krízishelyzetben lévő családokra. 6. Bűnmegelőzési program Községünk rendelkezik bűnmegelőzési (közbiztonsági) koncepcióval, melyet a 120/2005.(XI.22.) számú határozatával fogadott el Zalavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Gyermekkorú vagy fiatalkorú által elkövetett bűncselekmény nem történt községünkben. 7. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés

12 12 Községünkben 2005 óta működik polgárőr egyesület. Mind az egyesület tagjaival, mind a helyi körzeti megbízottal jó munkakapcsolat alakult ki. Zalavár, május 23. Berkenyés István Polgármester 4./ Törvényességi észrevétel tárgyalása és a közép- hosszú távú vagyongazdálkodási terv elfogadása (Írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Berkenyés István polgármester Berkenyés István polgármester : A közép és hosszútávú vagyongazdálkodási tervet tavaly el kellett volna fogadni, mivel ez nem történ meg, törvényességi észrevételt kapott az Önkormányzat :

13 13 Berkenyés István polgármester : A vagyongazdálkodási terv elkészült, cél a vagyon elsősorban pályázati lehetőségek kihasználása révén- növelése, vagyonértékesítést az Önkormányzat nem tervez. Az Önkormányzat vagyona folyamatosan nő, jelenleg mintegy 2,2 milliárd forint. A jelenleg futó pályázatok közül a vízminőség javítása miatt 140 millió Ft vagyonnövekedés várható, a művelődési ház energetikai pályázatának hiánypótlása 2 hónapja elkészült, azóta nincs róla semmi hír. Ismerteti az előterjesztést: Zalavár Község Polgármesterétől 8392 Zalavár Dózsa u. 1.

14 14 Tárgy: Vagyongazdálkodási terv jóváhagyása Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének Tisztelt Képviselő testület! A nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 1. (1) bekezdése rögzíti, hogy a helyi önkormányzat tulajdonában álló vagyon a nemzeti vagyon részét képezi. A helyi önkormányzat vagyona tekintetében a tulajdonost megillető jogok gyakorlásáról a képviselő-testület rendelkezik, a vagyonnal kapcsolatos egyes jogosítványok mint a vagyongazdálkodás (birtoklás, használat, fenntartás, értékesítés, bérbeadás, egyéb hasznosítás, stb.) más részére történő átengedés feltételeit és módját az Nvtv. állapítja meg. A nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 9. (1) bekezdése a helyi önkormányzatnak kötelezettségként írja elő közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terv elkészítését. A törvény hatályba lépése óta nem jelent meg olyan jogszabály, mely a vagyongazdálkodási terv kötelező tartalmi, vagy formai követelményeit előírta volna. A vagyongazdálkodási terv megalkotására a határidő december 31. volt, melyet a Képviselő-testület nem készített el, ezért a Zala Megyei Kormányhivatal ZAB-030/1020-1/2013. sz. törvényességi felhívással élt. A törvényességi felhívásban foglaltak elfogadását javasolom, továbbá kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés mellékletét képező vagyongazdálkodási terv megvitatására. Mindezek alapján a Tisztelt Képviselő-testület elé terjesztem a következő h a t á r o z a t i j a v a s l a t /-ot/ /2013.(V.30.) sz. határozat a.) Zalavár Önkormányzat Képviselő-testülete a Zala Megyei Kormányhivatal ZAB-030/1020-1/2013. számú törvényességi felhívásában foglaltakat elfogadja. b.)zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 9. (1) bekezdésében foglaltak alapján az előterjesztés mellékletét képező Zalavár Község Önkormányzata Közép-és Hosszútávú Vagyongazdálkodási Tervét változtatás nélkül elfogadja. Felelős: Berkenyés István polgármester Zalavár, május 24. Berkenyés István polgármester Hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 38/2013. (V.30.) sz. határozat a.) Zalavár Önkormányzat Képviselő-testülete a Zala Megyei Kormányhivatal ZAB- 030/1020-1/2013. számú törvényességi felhívásában foglaltakat elfogadja. b.)zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 9. (1) bekezdésében foglaltak alapján az előterjesztés mellékletét képező Zalavár Község Önkormányzata Közép-és Hosszútávú Vagyongazdálkodási Tervét változtatás nélkül elfogadja. Felelős: Berkenyés István polgármester Melléklet a 38/2013. sz. határozathoz:

15 15 Zalavár község Önkormányzat KÖZÉP- ÉS HOSSZÚTÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 1. BEVEZETÉS A folyamatosan változó társadalmi-gazdasági környezet, az átalakulások korszakát élő közszolgáltatások, a közigazgatási rendszer jelenleg is zajló teljes átszervezése, a feldatat-és hatáskörök áttelepítése, a feladatfinanszírozási, s ezáltal is leszűkített központi támogatási rendszer megjelenése, az állami fenntartásba kerülő közintézmények, az előbbiekhez kapcsolódó folyamatosan változó jogi szabályozási környezet szükségessé teszi a működés biztosítása, az eredményes gazdálkodás fenntartása érdekében a közép- és hosszútávú elképzelések meghatározását. A vagyongazdálkodási terv célja, hogy kijelölje a vagyongazdálkodással összefüggő intézkedések irányvonalát, valamint meghatározza a vagyongazdálkodás szabályozási pontjait és legfontosabb célkitűzéseit. 2. JOGI KÖRNYEZET Magyarország Alaptörvénye 38. cikkében rögzíti, hogy az állam és a helyi önkormányzat tulajdona nemzeti vagyon. A nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 1. (1) bekezdése rögzíti, hogy a helyi önkormányzat tulajdonában álló vagyon a nemzeti vagyon részét képezi. A helyi önkormányzat vagyona tekintetében a tulajdonost megillető jogok gyakorlásáról a képviselő-testület rendelkezik, a vagyonnal kapcsolatos egyes jogosítványok (például a birtoklás, használat, fenntartás) más részére történő átengedés feltételeit és módját az Nvtv. állapítja meg. A törvény 7. (1)-(2) bekezdése szerint a nemzeti vagyon ezen belül az önkormányzati vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) megfogalmazza az önkormányzatok számára az átláthatóság követelményét. E törvény végrehajtására kiadott Korm. rendelet új szabályokat határoz meg az önkormányzatok számára, miszerint elkülönülten kell tervezni és kezelni az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetési bevételeit és kiadásait. Ez jelentős adminisztrációs teher, de megalapozza a tervezett átalakítások, átszervezések végrehajtását. A kötelezettségvállalásokat és ellenjegyzéseket érintően e rendelet rendelkezéseit kell figyelembe venni. A vagyonelemek tekintetében azokat főszabály szerint az Önkormányzat könyveiben kell nyilvántartani. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény a lakás és helyiséggazdálkodás szabályait tartalmazza azokkal a kiegészítő szabályokkal, melyeket önkormányzati rendeletben kell meghatározni. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2005. (I.11.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól, mely meghatározza az Önkormányzat vagyonának csoportosítását, annak tételes felsorolását, rendelkezik a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, hatáskörökről és kitér a vagyon hasznosításának, értékesítésének szabályaira. A vagyongazdálkodásra vonatkozó helyi önkormányzati rendeletnek meg kell felelnie a magasabb szintű jogszabályokban foglaltaknak, s azokat nem ismételhetik. 3. A VAGYONGAZDÁLKODÁS ALAPELVEI, A KÖZÉP- ÉS

16 16 HOSSZÚTÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁS Általános alapelvek a) Az önkormányzati vagyonnal mint a nemzeti vagyonnal felelős módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni. b) A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró képességéhez igazodó, elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá a feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése. c) Az önkormányzati vagyon fejlesztésének (létrehozás, bővítés, felújítás) céljait a Képviselőtestület döntései és az éves költségvetési rendelet határozza meg, a megvalósítás elsődlegesen pályázati forrásból valósítható meg. d) Az önkormányzati vagyon hasznosításának alternatívái: A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása, hasznosításának célja a kötelező és önként vállalt feladatok hatékony és eredményes ellátása. Középtávú vagyongazdálkodási terv A hasznosítás formái A feladatellátáshoz nem szükséges vagyon hasznosítása (bérbeadás, használatba-adás, haszonbérlet, értékesítés). A meglévő vagyon fenntartása (üzemeltetés, karbantartás, felújítás). A vagyon növekedésének, gyarapításának elősegítése (fejlesztés, beruházás, adomány elfogadása, térítésmentes juttatás, stb.). 1. Feladattal nem terhelt vagyon értékesítése A rendelkezésre álló feladatellátáshoz nem szükséges - vagyon értékesítését megalapozva, a vagyonrendelet előírásai szerint a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény alapján kell lefolytatni. A feleslegessé vált/selejtezendő vagyontárgyak nyilvános értékesítésének további megszervezése. A vagyon értékesítéséből származó bevétel elsődlegesen fejlesztési célokra történő felhasználása. 2. Ingatlanvagyon hasznosítása A lakás és nem lakás célú helyiségek elsősorban bérleti szerződés keretében történő hasznosítása, földterületek haszonbérbe adása, egyéb kihasználatlan ingatlanok hasznosítása, különös tekintettel a régi bolthelyiségre, fontos törekvés az ingatlanok kihasználtságának folyamatosan tartása. A bérleti- és haszonbérleti szerződések folyamatos nyomon követése, megszűnés esetén a bérleti lehetőség meghirdetése. 3. Meglévő vagyon fenntartása A meglévő vagyon fenntartása tekintetében különösen nagy figyelmet szükséges fordítani a pályázati lehetőségekre, azok kihasználásával elsődleges cél az ingatlanok (közutak, járdák) felújítása, korszerűsítése, a középületek energetikai felújítása. Az energetikai felújítások keretében cél az alternatív energia hasznosítása, a felújításra szoruló ingatlanvagyon lehetőség szerinti felújítása.

17 17 4. Vagyon növekedésének, gyarapításának elősegítése Az Önkormányzat vagyongyarapítási törekvései, középtávú célkitűzései között a sármelléki repülőtér fejlesztése, hasznosításának növelése áll elsősorban. A vagyon növekedésének elősegítése területén az Önkormányzat csak pályázati támogatással, s minél alacsonyabb önerővel tud részt venni tekintettel a saját bevételek összegére. Hosszú távú vagyongazdálkodási terv 1. Alapjául a fenti középtávú vagyongazdálkodási terv szolgál. A vagyonhasznosítás során a teljes vagyonfelélést el kell kerülni, a vagyonelemek felülvizsgálatát folyamatosan kell tartani. 2. A kedvező pályázati támogatási intenzitású, vagyongyarapodást, vagy meglévő vagyon fenntartást eredményező pályázati lehetőségeket ki kell használni! 3. Hosszú távú cél a vagyongazdálkodási tervben, az Önkormányzat Gazdasági Programjában és egyéb időközben meghozott döntéseiben foglaltak végrehajtása, a vagyonhasznosításhoz kötődő döntések mindenkori végrehajtása. Zárszóként általánosan megfogalmazható az a cél, hogy a Képviselő-testület eseti döntéseivel, az adott körülmények és jogszabályi környezet mindenkori figyelembevételével a vagyongazdálkodás legelőnyösebb és ésszerűbb formájában hasznosítja vagyonát. Zalavár, május 30. Berkenyés István polgármester 5./ Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodás módosításának elfogadása (Írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Berkenyés István polgármester Berkenyés István polgármester : A társulási tanács a megállapodás módosítását már elfogadta, július 1.-től Keszthely város lesz a gesztor Önkormányzat, a belső ellenőrzéshez és a házigondozáshoz az Önkormányzatoknak hozzá kell járulni. A többi szociális ellátás a szolgáltatási központon keresztül van biztosítva. A belső ellenőrzési terület bővült Zalacsány, Ligetfalva, Nemesbük és Zalaköveskút Önkormányzatokkal, a szociális részt is bővíteni kellene, így kevesebb lenne az Önkormányzatokra eső hozzájárulás összege. A ben kötött társulási megállapodást át kellett dolgozni, ki van húzva, ami már nem az Önkormányzatok feladata: oktatás, sport és ifjúságvédelem, területfejlesztési feladat is alig maradt. Sokat vitatkoztak rajta, nagy munka volt, de úgy érzi a keszthelyi térség jól működik. Hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 39/2013.(V.30. ). sz. határozat Zalavár község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta A Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás társulási megállapodás módosítása című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta. 1. Zalavár község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény

18 18 (továbbiakban: Mötv.) 95. (4) bekezdése alapján a társulási tanács munkaszervezeti feladatait július 1. napjától a Keszthelyi Közös Önkormányzati Hivatal (8360 Keszthely, Fő tér 1.) ellássa. 2. Zalavár község Önkormányzata Képviselő-testülete június 30-ai hatállyal jóváhagyja a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás társulási megállapodásának az Mötv szerinti rendelkezéseinek megfelelően összeállított, az előterjesztés Melléklete szerinti módosításoknak megfelelően egységes szerkezetbe foglalt módosítását, és felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás aláírására. Határidő: május 31. Felelős: Berkenyés István polgármester Dr. Bognár András mb. jegyző Melléklet a 39/2013. sz. határozathoz: Keszthely és Környéke TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA Kistérségi Többcélú Társulás létrehozásáról A Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA MELLÉKLET Alulírott települési önkormányzatok képviselő-testületei a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Tv. (Ötv.) 1.. (6) bekezdés c) pontjában, valamint a területfejlesztésről és területrendezésről szóló évi XXI. Törvény (Tft.) 10.. (1) bekezdésében biztosított hatáskörükben eljárva a évi CVII. Törvény (Tkt.) 1. (1) bekezdése szerint az alábbi többcélú kistérségi Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 87. -ában biztosított hatáskörükben eljárva az alábbi társulást (továbbiakban: Társulás) hozzák létre. A évi CVII. Törvény (Tkt.) szerint megalakuló Társulás általános jogutódja a költségvetési szervként működő és e Társulás megalakulásával megszűnő július 21-én kelt megállapodással létrejött - Keszthely-Hévízi Kistérségi Fejlesztési és Többcélú Társulásnak. FEJEZET A társulás létrehozásának célja 1.1. A Társulás létrehozásának célja a tagtelepülések önkormányzatainak feladatés hatáskörébe tartozó szociális és gyermekjóléti, valamint a belső ellenőrzéssel összefüggő feladatok hatékonyabb, célszerűbb ellátása, továbbá a Keszthely és Környéke 1 Kistérség területének összehangolt fejlesztése, különösen fejlesztési tervek, programok készítése, megvalósítása a településfejlesztés összehangolása. 1 Hatályos: november 21-től

19 Társulás célja továbbá, hogy a Keszthely és Környéke 2 Kistérség nemzetközi kapcsolatainak fejlesztésével erősítse és kiaknázza az európai integrációból származó előnyöket, az egész kistérség idegenforgalmi és gazdasági fejlesztésére A települési önkormányzatok a többcélú kistérségi társulás keretein belül törekszenek a társulás intézményesítésére, a kistérség összehangolt fejlesztésének előmozdítására, az önkormányzati közszolgáltatások színvonalának kiegyenlített emelésére, az egyes térségi feladatok hatékony ellátására. Általános rendelkezések 2.1 A Társulásban részt vevő önkormányzatok neve és székhelye 3 : 1. Balatongyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Balatongyörök Kossuth L. u. 29., képviselő: Biró Róbert polgármester. 2. Bókaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bókaháza Kossuth u. 6., képviselő: Lóth Eszter polgármester. 3. Esztergályhorváti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Esztergályhorváti Deák F. u. l., képviselő: Kocsis Lajos polgármester. 4. Gétye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Gétye Kossuth L. u. 4., képviselő: Talabér Lászlóné polgármester 5. Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Gyenesdiás Kossuth u. 97., képviselő: Gál Lajos polgármester 6. Karmacs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Karmacs Szent Anna tér 1., képviselő: Targuba Árpád polgármester 7. Keszthely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Keszthely Fő tér 1., képviselő: Ruzsics Ferenc polgármester 8. Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgyörgyvár Kossuth L. u. 48., képviselő: Ádovics István polgármester 9. Vállus Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Vállus Rákóczi u. 57., képviselő: Herczeg Béla polgármester 10. Várvölgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Várvölgy Kossuth u. 67., képviselő: Szánti József polgármester 11. Vindornyafok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Vindornyafok Kossuth L. u. 50., képviselő: Jencski József polgármester 12. Vindornyalak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Vindornyalak Bástya tér 2., képviselő: Kovács János polgármester 13. Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Vonyarcvashegy Kossuth L. u. 42., képviselő: Péter Károly polgármester 14. Zalaapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete Zalaapáti Szent I. tér 9., képviselő: Vincze Tibor polgármester 15. Zalaszántó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Zalaszántó Fő u. 50., képviselő: Farkas Lajos polgármester 2 Hatályos: november 21-től 3 Hatályos: november 21-től

20 Zalavár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Zalavár Dózsa Gy. u. 1., képviselő: Berkenyés István polgármester. A felsorolt települések lakosságszámát, településenként és összesen a Megállapodás 1. számú melléklete tartalmazza A Társulás mindenkori működési évére vonatkozó települési lakosságszámokat a Megállapodás 1. számú függeléke tartalmazza, mely minden költségvetési évben az önkormányzatok költségvetésének elfogadásával kerül megállapításra A Társulás neve: Keszthely és Környéke 4 Kistérségi Többcélú Társulás. A Társulás székhelye: 8360 Keszthely, Fő tér 1. Képviselője: a társulás elnöke. Pecsétje: körpecsét, a köriratban a társulás neve olvasható, közepén a Magyar Köztársaság címerével A Társulás jogállása: A Társulás önálló jogi személy, gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni A Társulás működésének időtartama: A társult önkormányzatok a Társulást határozatlan időtartamra hozzák létre azzal, hogy létrejöttétől számított három évig a Társulásból nem lépnek ki. FEJEZET A Társulás feladatai 4.1. A Társulás a jogszabályban meghatározott feltételek és a társulás döntései szerint gondoskodik az alábbi feladatkörbe tartozó közszolgáltatások biztosításához kapcsolódó és térségi együttműködést igénylő egyes feladat- és hatáskörök ellátásáról: a) oktatás és nevelés; b) szociális ellátás; c) egészségügyi ellátás; d) család-, gyermek- és ifjúságvédelem; e) közművelődési, közgyűjteményi tevékenység; f) helyi közlekedés, helyi közútfenntartás; g) ingatlan- és vagyongazdálkodás; h) ivóvízellátás, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, valamint bel- és csapadékvíz-elvezetés; i) kommunális szolgáltatások és energiaellátás; j) környezet- és természetvédelem, valamint hulladékkezelés; k) szennyvíztisztítás és -elvezetés; 4 Hatályos: november 21-től 5 Hatályos: november 21-től

E lő t e r j e s z t é s. Pereszteg Község Önkormányzatának vagyongazdálkodási tervéről

E lő t e r j e s z t é s. Pereszteg Község Önkormányzatának vagyongazdálkodási tervéről E lő t e r j e s z t é s Pereszteg Község Önkormányzatának vagyongazdálkodási tervéről Tisztelt Képviselő-testület! A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 1. (1) bekezdése

Részletesebben

MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP-ÉS HOSSZÚTÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 1. BEVEZETÉS A folyamatosan változó társadalmi-gazdasági környezet, az átalakulások korszakát élő közszolgáltatások, a közigazgatási

Részletesebben

Javaslat Decs Nagyközség Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadására

Javaslat Decs Nagyközség Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadására Az előterjesztés száma: 14/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. január 30-án 18-órakor megtartandó ülésére Javaslat Decs Nagyközség

Részletesebben

Előterjesztés. Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. február 13. napján tartandó ülésére. 13. számú napirendi pont

Előterjesztés. Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. február 13. napján tartandó ülésére. 13. számú napirendi pont Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13. napján tartandó ülésére 13. számú napirendi pont Tárgy: Közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terv Előterjesztő és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30. napján tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30. napján tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30. napján tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási

Részletesebben

K I V O N A T. Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17-ei testületi üléséről

K I V O N A T. Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17-ei testületi üléséről K I V O N A T Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17-ei testületi üléséről Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2013. (VI.17.) Kt. számú határozata

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 1/2013. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. január 30-án 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-4/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 26-i ülésére Tárgy: Eplény község közép- és hosszú

Részletesebben

SZAJOL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚTÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE. 2013. január

SZAJOL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚTÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE. 2013. január SZAJOL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚTÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 2013. január 2 1. Bevezetés A folyamatosan változó társadalmi, gazdasági környezet, az átalakulás korszakát élő közszolgáltatások,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület augusztus 9-i ülésére Kétpó Községi Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület augusztus 9-i ülésére Kétpó Községi Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. augusztus 9-i ülésére Kétpó Községi Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. augusztus 9-i ülésére

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terv elfogadásáról

E L Ő T E R J E S Z T É S közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terv elfogadásáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terv elfogadásáról A 2012. november 29-i testületi ülésen fogadta

Részletesebben

Prügy Községi Önkormányzat KÖZÉP - ES HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 2013-2023.

Prügy Községi Önkormányzat KÖZÉP - ES HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 2013-2023. Prügy Községi Önkormányzat KÖZÉP - ES HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 2013-2023. Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 9. (1) bekezdése

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 26.-án 17 óra 30 perckor

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE

FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE Felsőtárkány, 2013. március 27. I. TÁRSADALMI KÖRNYEZET: A közszférában is jelentkező folyamatos változások többek között

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 11-ei rendes ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 11-ei rendes ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Polgármestere 2336 Dunavarsány Kossuth L. u. 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. március 18-án 19 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. március 18-án 19 órakor megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-3/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. március 18-án 19 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. SZEPTEMBER 03-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. SZEPTEMBER 03-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polgarmester@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 8/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete 9/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti alapellátási feladatok intézményi társulás keretében történő

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

A rendelet normaszövegét törvényességi szempontból megvizsgáltam:

A rendelet normaszövegét törvényességi szempontból megvizsgáltam: BADACSONYTOMAJ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. Telefon: 87/571-270 Fax: 87/471-289 E-mail: onkormanyzat@badacsonytomaj.hu Szám: 1/13-./2015.. ELŐTERJESZTÉS Badacsonytomaj Város

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. február 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. február 14-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 44/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. február 14-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu 4. napirendi pont Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu Ügyiratszám: 16-48/2015. Előterjesztő: Németh Balázs polgármester Előkészítette:

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E A gyermekek védelméről (Egységes szerkezetben a 8/2005. (VI. 28.) Kt. rendelet*, a 4/2010. (II.

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 12/2006. (IX. 8.) RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 12/2006. (IX. 8.) sz. rendeletének módosításaival)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6.

SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy: Gyermekvédelmi szakellátási intézményi társulás létrehozása Mell.: 1 db társulási megállapodás tervezet Szentes Város Önkormányzata Helyben

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete 12/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2015.(VIII..07.) önkormányzati rendelet 10/2015.(VIII..07.) önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a 3/2008. (III. 28.) és a 9/2011. (VIII. 11.),

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat étkezési térítési díjakról szóló rendelet megalkotására

ALPOLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat étkezési térítési díjakról szóló rendelet megalkotására BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a Képviselő-testület 2012. december 5-i ülésére. Készítette: Bucella Gézáné Tárgy: Javaslat étkezési térítési díjakról szóló rendelet

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére 11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Az intézményfenntartó társulások munkaszervezeti, az

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívott: Rontó Attila kisebbségi képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Meghívott: Rontó Attila kisebbségi képviselő K ö r ö m K ö z s é g i Önkormányzat Képviselő-testülete 3577 Köröm, Rákóczi u. 11. Tel.: 49/459-821; Fax: 49/459-817 E-mail: korom@korom.hu Szám: 4/2016. JEGYZŐKÖNYV Készült: Köröm Község Önkormányzat

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda Ikt.szám: 5293/2014. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda J a v a s l a t a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve

2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat 2014. február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 1 Jegyzőkönyv Készült: Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 19-én 15.00 órakor

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 1/2015.(I.05.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 2/2015.(I.05.)

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

Tárgy: Az Eperjes és Nagytőke Község Önkormányzataival kötendő óvodai feladatellátási

Tárgy: Az Eperjes és Nagytőke Község Önkormányzataival kötendő óvodai feladatellátási Szentes Város Jegyzőjétől 6600Szentes, Kossuth tér 6. Iktatószám: P-1570/2013 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Az Eperjes

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról BÁTAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról A gyermekvédelmi

Részletesebben

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21.

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) 2016. március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 68/2013. (IV. 25.) határozata

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az önkormányzat által biztosított szociális étkezés szolgáltatási önköltségének megállapítására és térítési díjának felülvizsgálatára.

Tárgy: Javaslat az önkormányzat által biztosított szociális étkezés szolgáltatási önköltségének megállapítására és térítési díjának felülvizsgálatára. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. MÁRCIUS 24-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 780-5/2016. Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB IV. NAPIREND Tárgy: Javaslat

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól A rendelet megalkotásának napja: 2001. június 26. I. rész 1 Tata

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez MÁTÉSZALKA V Á R O S POLGÁRMESTERÉTŐ L 4701. Mátészalka, Hősök-tere 9. Tel.: (44) 501-358 Fax: (44) 501-360 e-mail: polgarmester@mateszalka.hu Száma: 57-2/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról (t e r v e z e t) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 5 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 223/2015. (IX.30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. szeptember 30-i ülés módosított napirendi

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelete az Inárcsi Tipegő Bölcsőde térítési díjairól

Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelete az Inárcsi Tipegő Bölcsőde térítési díjairól Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelete az Inárcsi Tipegő Bölcsőde térítési díjairól Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület Előterjesztő: Kmetty Károly polgármester

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása Előterjesztés A 6. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása a polgármester és az óvodavezető Előzmények: - Határozat- tervezet: az előterjesztés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete március 26-án megtartott soron kívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete március 26-án megtartott soron kívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. március 26-án megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Czédly Gyula

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

(1)A személyes gondoskodást nyújtó ellátások iránti kérelmet az intézmény vezetőjénél lehet benyújtani. (2) 3 4 3.. A gyermekek védelmének rendszere

(1)A személyes gondoskodást nyújtó ellátások iránti kérelmet az intézmény vezetőjénél lehet benyújtani. (2) 3 4 3.. A gyermekek védelmének rendszere A P Á T I S T V Á N F A L V A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE (AKÖKT) 4/2008.(V.29.) r e n d e l e t e A gyermekek védelméről és a gyermekjóléti alapellátásokról Módosította: 5/2011.(V.26.) és

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án 16 órakor a Községháza tárgyaló termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Szám: I-1- /2012. ELŐTERJESZTÉS Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 206. december 3-án megtartott nyilvános, rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2003. /VII.25./ számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Egységes szerkezetben a módosító 2/2004. /II.16./, 11/2004. /VI.4./, 9/2005. /IX.l./,

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kosd Község Önkormányzat Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009. (X. 29.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I.

Kosd Község Önkormányzat Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009. (X. 29.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I. Kosd Község Önkormányzat Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009. (X. 29.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Kosd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

Tárgy:a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról

Tárgy:a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról Összeállította: Dr. Szabó Attila Előterjesztette: Dr. Szabó Attila Látta: Tárgy:a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekétkeztetési

Részletesebben

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról.

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 0/003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tartalomjegyzék I. FEJEZET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete 37/2013.(X.28.) önkormányzati rendeletének módosítása

Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete 37/2013.(X.28.) önkormányzati rendeletének módosítása Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Bizottság Elnökétől Képviselő-testület 2016. március hónap 31. napján tartandó ülésére Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kiss Lajos polgármester, Schumacher Mária képviselő b./ Tanácskozási joggal résztvevő:

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kiss Lajos polgármester, Schumacher Mária képviselő b./ Tanácskozási joggal résztvevő: Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 40-3/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. május 19-én 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK november 17-ei képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK november 17-ei képviselő-testületi ülésére ALSÓZSOLCA VÁROS JEGYZŐJÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel.: 46/520-020; Fax: 46/520-021 polg.hiv@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016. november

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 9-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 9-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2013/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. május 9-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról Inárcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben