Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből"

Átírás

1 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme (8392 Zalavár, Dózsa u. 1.) Jelen vannak: Berkenyés István polgármester Tóth László alpolgármester Hajas Balázs képviselő Lucz József képviselő Szalai Balázs képviselő Dr. Prótár Henrietta aljegyző tanácskozási joggal összes napirendhez Berkenyés István polgármester köszöntötte a megjelenteket, jelenléti ív alapján megállapította, hogy a Képviselő-testület teljes létszámmal határozatképes, az 5 képviselőből 5 fő jelen van. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Hajas Balázs képviselőt és Tóth László alpolgármestert, jegyzőkönyvvezetőnek dr. Prótár Henrietta aljegyzőt javasolta, a Képviselő-testület vita nélkül 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással határozat hozatal nélkül a jegyzőkönyv hitelesítőkre és a jegyzőkönyvvezetőre tett javaslatot elfogadta. Berkenyés István polgármester javaslatot tett a napirendre,a Képviselő-testület a napirendről szóló javaslatot 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbiak szerint fogadta el: Napirend: 1./ Polgármesteri beszámoló (Írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Berkenyés István polgármester 2./A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról és a települési szilárd hulladék szállítási díjról szóló 2/2011.(III.31.) önkormányzati rendelet módosítása (Írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Berkenyés István polgármester 3./ évi gyermekvédelmi beszámoló (Írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Berkenyés István polgármester 4./ Törvényességi észrevétel tárgyalása és a közép- hosszú távú vagyongazdálkodási terv elfogadása (Írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Berkenyés István polgármester 5./ Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodás módosításának elfogadása

2 2 (Írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Berkenyés István polgármester 6./ Kis-Balaton II. ütemű beruházás lakossági fórumával kapcsolatos bérleti díj megállapítása (Szóbeli előterjesztés) Előterjesztő: Berkenyés István polgármester 7./ Szoborállítási engedély Önkormányzat által történő megerősítése (Szóbeli előterjesztés) Előterjesztő: Berkenyés István polgármester 8./ Vegyes ügyek Napirendek tárgyalása: 1./ Polgármesteri beszámoló (Írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Berkenyés István polgármester Berkenyés István polgármester : A beszámoló az elmúlt időszakban hozott határozatokat, döntéseket és azok végrehajtását tartalmazza. Írásbeli előterjesztés alapján ismertette napirendet: Zalavár község Polgármesterétől 8392 Zalavár, Dózsa u. 1. Tisztelt Képviselő-testület! Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testülete napján tartott tképviselő-testületi ülést, az ülésen hozott döntések végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről az alábbiak szerint számolok be: 1./ Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testülete a i ülésen 3 rendeletet alkotott : - 6/2013. (V.02.) önkormányzati rendelet Zalavár Község Önkormányzatának és intézményeinek évi költségvetéséről szóló 6/2012(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról -7/2013. (V.02.) önkormányzati rendelet az önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról és a évi pénzmaradvány jóváhagyásáról - 8/2013. (V.02.) önkormányzati rendelet Zalavár község Önkormányzat pénzkezelésének rendjéről 2./ Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testülete a i ülésen 9 határozatot hozott: 27/2013.(IV.30.) sz. határozat a.) Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zalavár-Balatonmagyaród községek Körjegyzősége évi gazdálkodásáról szóló beszámolót a mellékletnek megfelelően elfogadja. b.) Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyenesdiási Óvoda és Bölcsőde Zalavári tagóvoda évi gazdálkodásáról szóló beszámolót az étkeztetési térítési díj

3 3 hátralék kimutatását és az étkezők létszámának ( étkezési napok száma ) kimutatását követően tárgyalja meg ismételten. A Képviselő-testület utasítja az aljegyzőt, hogy a térítési díj kimutatások beszerzéséről gondoskodjon. Határidő: Felelős: dr. Prótár Henrietta aljegyző A kimutatást Gyenesdiás Önkormányzatától megkértük, még nem áll rendelkezésünkre. Balatonmagyaród község Önkormányzat Képviselő-testülete a Körjegyzőség zárszámadását nem fogadta el Balatonmagyaród Önkormányzat túlfizetése miatt, a zárszámadás elfogadását kértük Balatonmagyaródtól, az Önkormányzatok egymás közötti elszámolása ugyanis nem érinti a zárszámadást. 28/2013. (IV.30.) sz. határozat a.)zalavár község Önkormányzat Képviselő-testülete augusztus 31. napjával a Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda köznevelési intézmény évi CXC törvény 84. (7) bekezdés b.) pontja alapján történő átalakításával- az intézmény zalavári óvoda tagintézményéből szeptember 1. napjától önálló köznevelési intézményt hoz létre Zalavári Óvoda elnevezéssel. b.) Az a.) pontban megjelölt létrehozni kívánt köznevelési intézmény székhelye: 8392 Zalavár, Dózsa Gy. u. 61., fenntartója: Zalavár község Önkormányzata, gazdálkodási jogköre: önállóan működő, jogi személyiséggel rendelkező költségvetési szerv, alaptevékenysége: napi 8 óra nyitvatartást meghaladó óvodai nevelést ellátó intézmény 2 csoporttal, maximális gyermeklétszám: 35 fő, alkalmazottak: 3 fő óvónő, 2 fő dajka. c.)a Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a köznevelésről szóló évi CXC törvény 83. (4) bekezdés szerinti véleményezési eljárást bonyolítsa le. d.)a Képviselő-testület utasítja az aljegyzőt, hogy az a.) pont szerinti eljárás lefolytatását követően az intézmény alapító okiratát készítse le és soron következő ülésen terjessze elő. Határidő: véleményezési eljárás lefolytatására május 31. Alapító okirat előterjesztésére: június 30. Az egyeztetési eljárás lebonyolítását elkezdtük, eddig a zalavári tagóvoda alkalmazotti közössége küldte meg az átszervezést támogató véleményét. Az egyeztetési eljárás határideje június hónap elején jár le. 29/2013.(IV.30.) sz. határozat a.) Zalavár Önkormányzat Képviselő-testülete a évi belső ellenőrzésről szóló beszámolót a mellékletnek megfelelően elfogadja. b.) Zalavár Önkormányzat Képviselő-testülete a évi belső ellenőrzési munkaterv módosítását a mellékletnek megfelelően elfogadja. A Képviselő-testület utasítja az aljegyzőt, hogy a határozatból adódó feladatokat hajtsa végre. Határidő: szöveg szerint Felelős: dr. Prótár Henrietta aljegyző A határozat kivonatot a belső ellenőr részére megküldtük. 30/2013.(IV.30.)sz. határozat Zalavár Község Önkormányzatának évre vonatkozó éves összesített közbeszerzési terve nemleges, mivel a tervezett beszerzések értékének nagyságrendje várhatóan nem éri el a évre irányadó közbeszerzési értékhatárokat.

4 4 Amennyiben a tárgyévben bekövetkezett változások szükségessé teszik a közbeszerzési eljárás lefolytatását, a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény, vagy változás felmerülésekor. Határidő: december 31. Felelős: polgármester, jegyző A határozat végrehajtást egyenlőre nem igényel. 31/2013.(IV.30.) sz. határozat Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Pannon Interregionális Fejlesztési Nonprofit Kft. alapító tagja nyilatkozik, hogy -nem kíván a Kft. tagja maradni, -az Önkormányzatra, mint tagra eső tartozás átvállalása fejében tagságáról lemond azon tag javára, aki vállalni tudja a Kft. felhalmozódott tartozásainak rendezését, illetve további működtetését. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről Nagypáli község polgármesterét értesítse. Határidő: azonnal Felelős: Berkenyés István polgármester A határozatot Nagypáli község Polgármestere részére megküldtük, válasz még nem érkezett. 32/2013.(IV.30.) sz. határozat Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testülete Balázsi Ferenc egyéni vállalkozó ( 8392 Zalavár, Petőfi u. 22/b.) Zalavár község Önkormányzatától bérelt Zalavár 22/b. sz. alatti ingatlanon kerékpáros pihenő kialakítása iránti kérelmét az alábbi feltételekkel támogatja: a.) az ingatlanon folytatott tevékenység élelmiszer-jellegű kiskereskedelmi jellegét őrizze meg, a lakosságot ne zavarja b.) a kerékpáros pihenőhely kialakításhoz szükséges hatósági engedélyek beszerzése és a költségek viselése Balázsi Ferencet terheli c.) a Képviselő-testület tekintettel a fenti ingatlanra napján kötött bérleti szerződés 6./ pontjában foglaltakra- a pihenőhely kialakítása során létrejövő, eredeti állapotot megváltoztató értéknövelő beruházáshoz ( pl. zöldterület rendezés, tujasor ) abban az esetben járul hozzá, ha a bérleti jogviszony megszűnését követően bérlő annak megtérítésére nem tart igényt d.) a Képviselő-testület az alábbi fejlesztéseket hagyja jóvá: asztalok és székek kihelyezése, 2 db mobil WC elhelyezése és üzemeltetése, tujasor és zöldterület rendezés, hulladéktároló áthelyezése A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a kérelmezőt értesítse. Határidő: azonnal Felelős: Berkenyés István polgármester A határozatot Balázsi Ferenc részére megküldtük. 33 /2013.(IV.30.) sz. határozat a.)zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat és a Suli Harmónia Gyermekeket Segítő Alapítvány, továbbiakban: Alapítvány (8767 Felsőrajk, Szabadság u. 46.) között július 13. napján, a közoktatási és iskola fenntartói feladatok ellátására kötött közoktatási szerződéssel és az étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 12/2006.(IX.) önkormányzati rendelettel ellentétben- tekintettel a évi CLXXXVIII. törvény 19. (1) bekezdése szerinti, az állami köznevelési alapfeladat KLIK által jogutódként bekövetkező

5 5 ellátására és a közötti időszak átmeneti jellegére január 1. és június 15. közötti időszakra az intézményi térítési díjak Alapítvány általi megfizetését az alábbiak szerint fogadja el: 1./ az igénylők által havonta befizetett térítési díjak átutalása és 2./ az igénylők után igénybe vett állami támogatás időarányos mértékű átutalása havonta. b.) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a évben esedékes térítési díjakból az Alapítvány napján Ft összeget megfizetett. A Képviselő-testület megkeresi az Alapítványt, hogy az iskolai közétkeztetés szolgáltatás keretében az a.) pont szerint felmerült és lejárt esedékességű tartozásokat haladéktalanul egyenlítse ki. A Képviselő-testület felkéri Berkenyés István polgármestert, hogy a határozatból adódó feladatokat hajtsa végre. Határidő: azonnal Felelős: Berkenyés István polgármester A határozatot az Alapítvány részére napján megküldtük, válasz és befizetés nem érkezett május 21.-én ismételten megkerestük az Alapítványt a térítési díjak rendezésével kapcsolatosan, időközben a lejárt esedékességű számlák összege Ft lett. Az E.on Kft. az iskolánál felmerült Ft összegű gázszámla miatt fizetési felszólítást küldött, melyre fizetési halasztást kértünk az állami jogutódlás megtörténtéig- utolsó tájékoztatás szerint június 30.-ig. Az Alapítvány térítési díj tartozását és az E.on Kft. felé fennálló Önkormányzati tartozást a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ keszthelyi tankerülete felé jeleztük és állásfoglalást kértünk az állami jogutódlással kapcsolatban. 34/2013.(IV.30.) sz. határozat Zalavár Önkormányzat Képviselő-testülete a DRV. Zrt. által -Zalavár szennyvízrendszerének évi ( és évi kiegészítést is tartalmazó) beruházási, felújítási és pótlási tervét nem fogadja el. A Képviselő-testület üzemi szivattyú cseréjét annak végleges meghibásodása esetén támogatja - Zalavár vízellátásának évi beruházási javaslatát ( és évi kiegészítéssel) elutasítja tekintettel a folyamatban levő vízminőség javító programra. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről a DRV.Zrt-t értesítse. Határidő: Felelős: Berkenyés István polgármester A határozatot a DRV ZRt részére megküldtük. 35./2013. (IV.30.)sz. határozat Zalavár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Község közbiztonságának növelését szolgáló fejlesztések megvalósítására - a 8/2013. (III.29.) BM rendelet alapján - pályázat benyújtását határozza el. A tervezett fejlesztési beruházás összköltsége bruttó ,- Ft.(azaz: hatmilliókilencszáznyolcvanháromezer-háromszáznyolcvanekettő Ft.), melynek 20 %-os önereje, ,- Ft.-ot (azaz: egymillió-háromszázkilencvenhatezer-hatszázhetvenhét Ft.). A Képviselő-testület a vállalt önerőt az Önkormányzat évi költségvetése terhére biztosítja. A Képviselő-testület megbízza Berkenyés István polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról az Önkormányzat nevében és képviseletében intézkedjen. Határidő: azonnal

6 6 Felelős: Berkenyés István polgármester A pályázat benyújtásra kerül. 36/2013.(IV.30.)sz. határozat Zalavár Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában levő, nyilvántartás szerint nullára íródott fűkaszák selejtezési szabályzat szerinti értékesítése mellett dönt. A Képviselő-testület a működőképes fűkaszák vételárát 50 eft/db összegben, a működésképtelen fűkaszák vételárát eredeti értéke és műszaki állapota figyelembe vételével 20 eft/db és 30 eft/db összegben állapítja meg. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a fűkaszák értékesítéséről gondoskodjon. Határidő: Felelős: Berkenyés István polgármester A határozat végrehajtása folyamatban van. 3./ Átruházott hatáskörben hozott döntések: - Temetési segély Szép Zsófia részére FT összegben és Kundrákné Benkő Klára részére Ft összegben került megállapításra. 4./ Egyéb tájékoztatás -Ügyvédi felszólítást kapott Hévíz város és a Hévíz Balaton Airport a bérleti szerződésben vállalt kötelezettség betartása miatt ( szóbeli kiegészítés testületi ülésen) -A reptéri hangárajtók eltulajdonításával kapcsolatos bírósági eljárásról tájékoztató (szóbeli kiegészítés testületi ülésen) -Erdőgazdálkodási tevékenység felmondásának fejleményei (szóbeli kiegészítés testületi ülésen) Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy fogadja el beszámolómat. Zalavár, május 23. Berkenyés István Polgármester Hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület határozathozatal nélkül, 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a polgármester beszámolóját elfogadta. 2./A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról és a települési szilárd hulladék szállítási díjról szóló 2/2011.(III.31.) önkormányzati rendelet módosítása (Írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Berkenyés István polgármester Berkenyés István polgármester : A hulladékszállítást megállapító részt a rendeletből törölni kell mivel az állam állapítja meg, már tavaly hatályon kívül kellett volna helyezni, most ezt pótolják. Írásbeli előterjesztés alapján ismerteti napirendet:

7 7 Előterjesztés Zalavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 30.-án tartandó ülésére Indokolás és hatásvizsgálat a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról és a települési szilárd hulladék szállítási díjról szóló 2/2011.(III.31.) önkormányzati rendelet módosításához Tisztelt Képviselő-testület! A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról és a települési szilárd hulladék szállítási díjról szóló 2/2011.(III.31.) önkormányzati rendelet állapítja meg a hulladékszállítás díját és feltételeit. A hulladékról szóló évi CLXXXV. Törvény 35 alapján és 47 (4) bekezdése alapján január 1. napjától a hulladékszállítási díj mértéke központilag kerül szabályozásra miniszteri rendeletben, ezért a rendelet 2. mellékletében levő ármegállapítást, valamint az Önkormányzat ármegállapítására vonatkozó 15 (2) bekezdését és (8) bekezdését hatályon kívül kell helyezni visszamenőleges hatállyal. Fentiek alapján a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról és a települési szilárd hulladék szállítási díjról szóló 2/2011.(III.31.) önkormányzati rendeletet módosítani szükséges, melynek előzetes hatásvizsgálatát az alábbiak szerint javaslom elfogadni. társadalmi kihatásai: nincs gazdasági kihatásai: nincs költségvetési kihatásai: van, az Önkormányzat megelőlegezi a hulladékdíjat környezeti következményei: nincsenek egészségügyi következményei: nincsenek adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: van megalkotásának szükségessége: törvényi kötelem megalkotása elmaradásának várható következményei: törvényességi észrevétel alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a körjegyzőségen dolgozók foglalkoztatása révén a személyi feltételek jelenleg biztosítottak, szervezeti változást, tárgyi feltételeket nem igényel Lehetséges döntési alternatívák és az azokhoz kapcsolódó előnyök és hátrányok: A képviselő-testület egyetért az előzetes hatásvizsgálatban foglaltakkal. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Jat a szerint az előzetes hatásvizsgálatra vonatkozó tájékoztatást szíveskedjenek megtárgyalni és a rendeletet megalkotni: Zalavár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2013.(V.31.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról és a települési szilárd hulladék szállítási díjról szóló 2/2011.(III.31.)önkormányzati rendelet módosításáról Zalavár község Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX törvény, az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló évi XLII. tv., valamint a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény 35 alapján és 47 (4) bekezdése alapján alapján, az Alaptörvény 32. cikkében foglalt felhatalmazás alapján a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról és a települési szilárd hulladék szállítási díjról szóló 2/2011.(III.31.)önkormányzati rendelet ( továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A R. 15 (2) bekezdése és 15. (8) bekezdése hatályon kívül helyezve. 2. A R. 2. melléklete hatályon kívül helyezve. 3. (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit január 1. napjától kell alkalmazni. E rendelet hatályba lépését követő 3. napon hatályát veszti.

8 8 (2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. Zalavár, május 30. Berkenyés István polgármester dr. Bognár András mb. jegyző Rendelet kihirdetve: Zalavár, május 31. nap. dr. Bognár András mb.jegyző Lucz József képviselő : A szállítási díj változatlan marad? Berkenyés István polgármester : Igen, 10% csökkenés várható július 1.-től. Több hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással egyhangúlag megalkotta a A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról és a települési szilárd hulladék szállítási díjról szóló 2/2011.(III.31.)önkormányzati rendelet módosításáról szóló 9/2013.(V.31.) önkormányzati rendeletet: Zalavár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2013.(V.31.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról és a települési szilárd hulladék szállítási díjról szóló 2/2011.(III.31.)önkormányzati rendelet módosításáról Zalavár község Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX törvény, az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló évi XLII. tv., valamint a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény 35 alapján és 47 (4) bekezdése alapján alapján, az Alaptörvény 32. cikkében foglalt felhatalmazás alapján a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról és a települési szilárd hulladék szállítási díjról szóló 2/2011.(III.31.)önkormányzati rendelet ( továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A R. 15 (2) bekezdése és 15. (8) bekezdése hatályon kívül helyezve. 2. A R. 2. melléklete hatályon kívül helyezve. 3. (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit január 1. napjától kell alkalmazni. E rendelet hatályba lépését követő 3. napon hatályát veszti. (2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

9 9 Zalavár, május 30. Berkenyés István polgármester dr. Bognár András mb. jegyző Rendelet kihirdetve: Zalavár, május 31. nap. dr. Bognár András mb.jegyző 3./ évi gyermekvédelmi beszámoló (Írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Berkenyés István polgármester Berkenyés István polgármester : Törvényi kötelezettség a gyermekvédelmi beszámoló elfogadása, az előterjesztés kompletten tartalmaz mindent. Látható, hogy az óvodai és iskolai étkeztetés nagy veszteséget okoz az Önkormányzatnak, 45 gyermek ingyen, 5 gyermek 50%- os kedvezménnyel kapja az étkeztetést az iskolában és a normatíva nem takarja be a költségeket. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 37/2013.(V.30.)sz. határozat Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012.évi értékelését a mellékletnek megfelelően elfogadja. A Képviselő-testület utasítja az aljegyzőt, hogy az értékelést a Zala Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére küldje meg. Határidő: 2013.május 31. Felelős: dr. Prótár Henrietta aljegyző Melléklet a 37/2013. sz. határozathoz: Zalavár Községi Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak évi értékelése 1. A település demográfiai mutatói A település neve: Állandó lakosok száma december 31-én: 966 fő Zalavár Korcsoportos bontás: fő fő

10 évesek megbontása: fő fő fő 2. Az Önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyer.) 18. -a alapján: (1) A jogosult gyermek számára a) a települési önkormányzat jegyzője az e törvényben meghatározott feltételek szerint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot, b) a települési önkormányzat képviselő-testülete az e törvényben, illetve az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint rendkívüli gyermekvédelmi támogatást állapít meg. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 19. (1) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a) a (5) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, b) a 20/A..-ban meghatározott pénzbeli támogatásnak, c) a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények az igénybevételére (5) Gyermekétkeztetés esetén a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő aa) bölcsődés, ab) óvodás, ac) 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, ad) fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó intézményben elhelyezett, aa)-ac) alpont szerinti életkorú gyermek után az intézményi térítési díj 100%-át, b) az a) pont alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át, c) három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-át, d) az ad) alpont alá nem tartozó, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át, kedvezményként kell biztosítani [az a)-e) pont a továbbiakban együtt: normatív kedvezmény] december 31. napján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesített gyermekek létszáma 57 fő volt. 1 család /3 fő gyermek/ kérelme került elutasításra, egy főre jutó magasabb jövedelem miatt. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek kor szerinti megoszlása: 0-6 éves 13 fő 7-14 éves 28 fő, éves 13 fő. 19 év feletti: 3 fő. Családok száma 29, ebből egyedülálló szülő 13: Egy gyermekes: 14, ebből egyedülálló szülő: 9 Két gyermekes: 8, ebből egyedülálló szülő: 3 Három gyermekes: 6, ebből egyedülálló szülő: 1 Négy vagy öt gyermekes: 2, ebből egyedülálló szülő: évben két alkalommal augusztus és november hónapban - egyszeri Ft/fő támogatásban részesültek a kedvezményre jogosult gyermekek. Augusztusban 56 fő /3 nagykorú, 53 kiskorú/, novemberben 57 fő /3 nagykorú, 54 kiskorú/ gyermek részére került kifizetésre mindösszesen 650 e Ft, amelyet a Magyar Államkincstár 100 %-os mértékben megtérített önkormányzatunk részére. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

11 11 A Gyer a alapján: A települési önkormányzat képviselő-testülete a gyermeket a rendeletében meghatározott mértékű rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti, ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. A Gyer (5) bekezdése alapján A települési önkormányzat képviselő-testületének döntése alapján a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetbeni ellátás formájában is nyújtható, különösen a védelembe vett gyermekek számára évben kiegészítő és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránt kérelem nem került benyújtásra. Óvodáztatási támogatás iránti kérelem nem került benyújtásra. Gyermekétkeztetés: Az Óvodai ellátást az Önkormányzat szeptember 1. napjától az Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy- Zalavár Közös Fenntartású Intézmény alapján működteti. A zalavári óvodában a október 1-ei statisztikai létszám 30 fő volt. Ebből 11 fő /rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő/ ingyenesen étkező, 3+2 fő /5 fő három vagy több gyermekes család, 2 fő tartósan beteg/ 50%-os kedvezményben részesül. Az Önkormányzat az általános iskolai oktatást szeptember 1. napjától a Suli Harmónia-2007 Gyermekeket Segítő Alapítvánnyal kötött közoktatási szerződés alapján működteti. A gyermek étkeztetése is ennek keretei között történik. / A decemberi étkezési nyilvántartásunk alapján 45 fő étkezett ingyenesen 5 fő 50%-os kedvezményt kapott és 7 fő fizetett 100%-ot az étkezésért./ Egyéb pénzbeli juttatások: - 2 fő újszülött részesült Ft/fő újszülött támogatásban. 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása: Családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás Az Önkormányzat a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatással kapcsolatos feladatokat a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Társulása fenntartásában, Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye keretében működő Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Családsegítő Szolgálata útján látja el. A feladatokat egy fő családsegítő és egy fő gyermekjóléti munkatárs látta el. Feladataik ellátásához az Önkormányzat külön helyiséget biztosított. Ügyfélfogadás a fogadóórák szerinti kiírás alapján. A szolgáltatások igénybe vétele térítésmentes volt. Gyermekek napközbeni ellátása Községünkben a gyermekek napközbeni ellátását a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény hatálya alá tartozó óvodában és iskolai napköziben biztosította. Gyermekek átmeneti gondozása Községünkben az átmeneti gondozásra vonatkozó igény nem merült fel. 4. Felügyeleti szerv ellenőrzésére évben nem került sor. 5. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok Tájékoztatók, segédanyagok eljuttatása a célszemélyekhez. Káros szenvedélyekről szóló előadások tartása gyermekkorúak részére, szórólapok készítése. Nagyobb odafigyelés a kiskorú és fiatalkorú gyermekekre, a krízishelyzetben lévő családokra. 6. Bűnmegelőzési program Községünk rendelkezik bűnmegelőzési (közbiztonsági) koncepcióval, melyet a 120/2005.(XI.22.) számú határozatával fogadott el Zalavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Gyermekkorú vagy fiatalkorú által elkövetett bűncselekmény nem történt községünkben. 7. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés

12 12 Községünkben 2005 óta működik polgárőr egyesület. Mind az egyesület tagjaival, mind a helyi körzeti megbízottal jó munkakapcsolat alakult ki. Zalavár, május 23. Berkenyés István Polgármester 4./ Törvényességi észrevétel tárgyalása és a közép- hosszú távú vagyongazdálkodási terv elfogadása (Írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Berkenyés István polgármester Berkenyés István polgármester : A közép és hosszútávú vagyongazdálkodási tervet tavaly el kellett volna fogadni, mivel ez nem történ meg, törvényességi észrevételt kapott az Önkormányzat :

13 13 Berkenyés István polgármester : A vagyongazdálkodási terv elkészült, cél a vagyon elsősorban pályázati lehetőségek kihasználása révén- növelése, vagyonértékesítést az Önkormányzat nem tervez. Az Önkormányzat vagyona folyamatosan nő, jelenleg mintegy 2,2 milliárd forint. A jelenleg futó pályázatok közül a vízminőség javítása miatt 140 millió Ft vagyonnövekedés várható, a művelődési ház energetikai pályázatának hiánypótlása 2 hónapja elkészült, azóta nincs róla semmi hír. Ismerteti az előterjesztést: Zalavár Község Polgármesterétől 8392 Zalavár Dózsa u. 1.

14 14 Tárgy: Vagyongazdálkodási terv jóváhagyása Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének Tisztelt Képviselő testület! A nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 1. (1) bekezdése rögzíti, hogy a helyi önkormányzat tulajdonában álló vagyon a nemzeti vagyon részét képezi. A helyi önkormányzat vagyona tekintetében a tulajdonost megillető jogok gyakorlásáról a képviselő-testület rendelkezik, a vagyonnal kapcsolatos egyes jogosítványok mint a vagyongazdálkodás (birtoklás, használat, fenntartás, értékesítés, bérbeadás, egyéb hasznosítás, stb.) más részére történő átengedés feltételeit és módját az Nvtv. állapítja meg. A nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 9. (1) bekezdése a helyi önkormányzatnak kötelezettségként írja elő közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terv elkészítését. A törvény hatályba lépése óta nem jelent meg olyan jogszabály, mely a vagyongazdálkodási terv kötelező tartalmi, vagy formai követelményeit előírta volna. A vagyongazdálkodási terv megalkotására a határidő december 31. volt, melyet a Képviselő-testület nem készített el, ezért a Zala Megyei Kormányhivatal ZAB-030/1020-1/2013. sz. törvényességi felhívással élt. A törvényességi felhívásban foglaltak elfogadását javasolom, továbbá kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés mellékletét képező vagyongazdálkodási terv megvitatására. Mindezek alapján a Tisztelt Képviselő-testület elé terjesztem a következő h a t á r o z a t i j a v a s l a t /-ot/ /2013.(V.30.) sz. határozat a.) Zalavár Önkormányzat Képviselő-testülete a Zala Megyei Kormányhivatal ZAB-030/1020-1/2013. számú törvényességi felhívásában foglaltakat elfogadja. b.)zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 9. (1) bekezdésében foglaltak alapján az előterjesztés mellékletét képező Zalavár Község Önkormányzata Közép-és Hosszútávú Vagyongazdálkodási Tervét változtatás nélkül elfogadja. Felelős: Berkenyés István polgármester Zalavár, május 24. Berkenyés István polgármester Hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 38/2013. (V.30.) sz. határozat a.) Zalavár Önkormányzat Képviselő-testülete a Zala Megyei Kormányhivatal ZAB- 030/1020-1/2013. számú törvényességi felhívásában foglaltakat elfogadja. b.)zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 9. (1) bekezdésében foglaltak alapján az előterjesztés mellékletét képező Zalavár Község Önkormányzata Közép-és Hosszútávú Vagyongazdálkodási Tervét változtatás nélkül elfogadja. Felelős: Berkenyés István polgármester Melléklet a 38/2013. sz. határozathoz:

15 15 Zalavár község Önkormányzat KÖZÉP- ÉS HOSSZÚTÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 1. BEVEZETÉS A folyamatosan változó társadalmi-gazdasági környezet, az átalakulások korszakát élő közszolgáltatások, a közigazgatási rendszer jelenleg is zajló teljes átszervezése, a feldatat-és hatáskörök áttelepítése, a feladatfinanszírozási, s ezáltal is leszűkített központi támogatási rendszer megjelenése, az állami fenntartásba kerülő közintézmények, az előbbiekhez kapcsolódó folyamatosan változó jogi szabályozási környezet szükségessé teszi a működés biztosítása, az eredményes gazdálkodás fenntartása érdekében a közép- és hosszútávú elképzelések meghatározását. A vagyongazdálkodási terv célja, hogy kijelölje a vagyongazdálkodással összefüggő intézkedések irányvonalát, valamint meghatározza a vagyongazdálkodás szabályozási pontjait és legfontosabb célkitűzéseit. 2. JOGI KÖRNYEZET Magyarország Alaptörvénye 38. cikkében rögzíti, hogy az állam és a helyi önkormányzat tulajdona nemzeti vagyon. A nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 1. (1) bekezdése rögzíti, hogy a helyi önkormányzat tulajdonában álló vagyon a nemzeti vagyon részét képezi. A helyi önkormányzat vagyona tekintetében a tulajdonost megillető jogok gyakorlásáról a képviselő-testület rendelkezik, a vagyonnal kapcsolatos egyes jogosítványok (például a birtoklás, használat, fenntartás) más részére történő átengedés feltételeit és módját az Nvtv. állapítja meg. A törvény 7. (1)-(2) bekezdése szerint a nemzeti vagyon ezen belül az önkormányzati vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) megfogalmazza az önkormányzatok számára az átláthatóság követelményét. E törvény végrehajtására kiadott Korm. rendelet új szabályokat határoz meg az önkormányzatok számára, miszerint elkülönülten kell tervezni és kezelni az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetési bevételeit és kiadásait. Ez jelentős adminisztrációs teher, de megalapozza a tervezett átalakítások, átszervezések végrehajtását. A kötelezettségvállalásokat és ellenjegyzéseket érintően e rendelet rendelkezéseit kell figyelembe venni. A vagyonelemek tekintetében azokat főszabály szerint az Önkormányzat könyveiben kell nyilvántartani. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény a lakás és helyiséggazdálkodás szabályait tartalmazza azokkal a kiegészítő szabályokkal, melyeket önkormányzati rendeletben kell meghatározni. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2005. (I.11.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól, mely meghatározza az Önkormányzat vagyonának csoportosítását, annak tételes felsorolását, rendelkezik a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, hatáskörökről és kitér a vagyon hasznosításának, értékesítésének szabályaira. A vagyongazdálkodásra vonatkozó helyi önkormányzati rendeletnek meg kell felelnie a magasabb szintű jogszabályokban foglaltaknak, s azokat nem ismételhetik. 3. A VAGYONGAZDÁLKODÁS ALAPELVEI, A KÖZÉP- ÉS

16 16 HOSSZÚTÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁS Általános alapelvek a) Az önkormányzati vagyonnal mint a nemzeti vagyonnal felelős módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni. b) A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró képességéhez igazodó, elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá a feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése. c) Az önkormányzati vagyon fejlesztésének (létrehozás, bővítés, felújítás) céljait a Képviselőtestület döntései és az éves költségvetési rendelet határozza meg, a megvalósítás elsődlegesen pályázati forrásból valósítható meg. d) Az önkormányzati vagyon hasznosításának alternatívái: A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása, hasznosításának célja a kötelező és önként vállalt feladatok hatékony és eredményes ellátása. Középtávú vagyongazdálkodási terv A hasznosítás formái A feladatellátáshoz nem szükséges vagyon hasznosítása (bérbeadás, használatba-adás, haszonbérlet, értékesítés). A meglévő vagyon fenntartása (üzemeltetés, karbantartás, felújítás). A vagyon növekedésének, gyarapításának elősegítése (fejlesztés, beruházás, adomány elfogadása, térítésmentes juttatás, stb.). 1. Feladattal nem terhelt vagyon értékesítése A rendelkezésre álló feladatellátáshoz nem szükséges - vagyon értékesítését megalapozva, a vagyonrendelet előírásai szerint a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény alapján kell lefolytatni. A feleslegessé vált/selejtezendő vagyontárgyak nyilvános értékesítésének további megszervezése. A vagyon értékesítéséből származó bevétel elsődlegesen fejlesztési célokra történő felhasználása. 2. Ingatlanvagyon hasznosítása A lakás és nem lakás célú helyiségek elsősorban bérleti szerződés keretében történő hasznosítása, földterületek haszonbérbe adása, egyéb kihasználatlan ingatlanok hasznosítása, különös tekintettel a régi bolthelyiségre, fontos törekvés az ingatlanok kihasználtságának folyamatosan tartása. A bérleti- és haszonbérleti szerződések folyamatos nyomon követése, megszűnés esetén a bérleti lehetőség meghirdetése. 3. Meglévő vagyon fenntartása A meglévő vagyon fenntartása tekintetében különösen nagy figyelmet szükséges fordítani a pályázati lehetőségekre, azok kihasználásával elsődleges cél az ingatlanok (közutak, járdák) felújítása, korszerűsítése, a középületek energetikai felújítása. Az energetikai felújítások keretében cél az alternatív energia hasznosítása, a felújításra szoruló ingatlanvagyon lehetőség szerinti felújítása.

17 17 4. Vagyon növekedésének, gyarapításának elősegítése Az Önkormányzat vagyongyarapítási törekvései, középtávú célkitűzései között a sármelléki repülőtér fejlesztése, hasznosításának növelése áll elsősorban. A vagyon növekedésének elősegítése területén az Önkormányzat csak pályázati támogatással, s minél alacsonyabb önerővel tud részt venni tekintettel a saját bevételek összegére. Hosszú távú vagyongazdálkodási terv 1. Alapjául a fenti középtávú vagyongazdálkodási terv szolgál. A vagyonhasznosítás során a teljes vagyonfelélést el kell kerülni, a vagyonelemek felülvizsgálatát folyamatosan kell tartani. 2. A kedvező pályázati támogatási intenzitású, vagyongyarapodást, vagy meglévő vagyon fenntartást eredményező pályázati lehetőségeket ki kell használni! 3. Hosszú távú cél a vagyongazdálkodási tervben, az Önkormányzat Gazdasági Programjában és egyéb időközben meghozott döntéseiben foglaltak végrehajtása, a vagyonhasznosításhoz kötődő döntések mindenkori végrehajtása. Zárszóként általánosan megfogalmazható az a cél, hogy a Képviselő-testület eseti döntéseivel, az adott körülmények és jogszabályi környezet mindenkori figyelembevételével a vagyongazdálkodás legelőnyösebb és ésszerűbb formájában hasznosítja vagyonát. Zalavár, május 30. Berkenyés István polgármester 5./ Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodás módosításának elfogadása (Írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Berkenyés István polgármester Berkenyés István polgármester : A társulási tanács a megállapodás módosítását már elfogadta, július 1.-től Keszthely város lesz a gesztor Önkormányzat, a belső ellenőrzéshez és a házigondozáshoz az Önkormányzatoknak hozzá kell járulni. A többi szociális ellátás a szolgáltatási központon keresztül van biztosítva. A belső ellenőrzési terület bővült Zalacsány, Ligetfalva, Nemesbük és Zalaköveskút Önkormányzatokkal, a szociális részt is bővíteni kellene, így kevesebb lenne az Önkormányzatokra eső hozzájárulás összege. A ben kötött társulási megállapodást át kellett dolgozni, ki van húzva, ami már nem az Önkormányzatok feladata: oktatás, sport és ifjúságvédelem, területfejlesztési feladat is alig maradt. Sokat vitatkoztak rajta, nagy munka volt, de úgy érzi a keszthelyi térség jól működik. Hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 39/2013.(V.30. ). sz. határozat Zalavár község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta A Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás társulási megállapodás módosítása című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta. 1. Zalavár község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény

18 18 (továbbiakban: Mötv.) 95. (4) bekezdése alapján a társulási tanács munkaszervezeti feladatait július 1. napjától a Keszthelyi Közös Önkormányzati Hivatal (8360 Keszthely, Fő tér 1.) ellássa. 2. Zalavár község Önkormányzata Képviselő-testülete június 30-ai hatállyal jóváhagyja a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás társulási megállapodásának az Mötv szerinti rendelkezéseinek megfelelően összeállított, az előterjesztés Melléklete szerinti módosításoknak megfelelően egységes szerkezetbe foglalt módosítását, és felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás aláírására. Határidő: május 31. Felelős: Berkenyés István polgármester Dr. Bognár András mb. jegyző Melléklet a 39/2013. sz. határozathoz: Keszthely és Környéke TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA Kistérségi Többcélú Társulás létrehozásáról A Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA MELLÉKLET Alulírott települési önkormányzatok képviselő-testületei a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Tv. (Ötv.) 1.. (6) bekezdés c) pontjában, valamint a területfejlesztésről és területrendezésről szóló évi XXI. Törvény (Tft.) 10.. (1) bekezdésében biztosított hatáskörükben eljárva a évi CVII. Törvény (Tkt.) 1. (1) bekezdése szerint az alábbi többcélú kistérségi Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 87. -ában biztosított hatáskörükben eljárva az alábbi társulást (továbbiakban: Társulás) hozzák létre. A évi CVII. Törvény (Tkt.) szerint megalakuló Társulás általános jogutódja a költségvetési szervként működő és e Társulás megalakulásával megszűnő július 21-én kelt megállapodással létrejött - Keszthely-Hévízi Kistérségi Fejlesztési és Többcélú Társulásnak. FEJEZET A társulás létrehozásának célja 1.1. A Társulás létrehozásának célja a tagtelepülések önkormányzatainak feladatés hatáskörébe tartozó szociális és gyermekjóléti, valamint a belső ellenőrzéssel összefüggő feladatok hatékonyabb, célszerűbb ellátása, továbbá a Keszthely és Környéke 1 Kistérség területének összehangolt fejlesztése, különösen fejlesztési tervek, programok készítése, megvalósítása a településfejlesztés összehangolása. 1 Hatályos: november 21-től

19 Társulás célja továbbá, hogy a Keszthely és Környéke 2 Kistérség nemzetközi kapcsolatainak fejlesztésével erősítse és kiaknázza az európai integrációból származó előnyöket, az egész kistérség idegenforgalmi és gazdasági fejlesztésére A települési önkormányzatok a többcélú kistérségi társulás keretein belül törekszenek a társulás intézményesítésére, a kistérség összehangolt fejlesztésének előmozdítására, az önkormányzati közszolgáltatások színvonalának kiegyenlített emelésére, az egyes térségi feladatok hatékony ellátására. Általános rendelkezések 2.1 A Társulásban részt vevő önkormányzatok neve és székhelye 3 : 1. Balatongyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Balatongyörök Kossuth L. u. 29., képviselő: Biró Róbert polgármester. 2. Bókaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bókaháza Kossuth u. 6., képviselő: Lóth Eszter polgármester. 3. Esztergályhorváti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Esztergályhorváti Deák F. u. l., képviselő: Kocsis Lajos polgármester. 4. Gétye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Gétye Kossuth L. u. 4., képviselő: Talabér Lászlóné polgármester 5. Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Gyenesdiás Kossuth u. 97., képviselő: Gál Lajos polgármester 6. Karmacs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Karmacs Szent Anna tér 1., képviselő: Targuba Árpád polgármester 7. Keszthely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Keszthely Fő tér 1., képviselő: Ruzsics Ferenc polgármester 8. Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgyörgyvár Kossuth L. u. 48., képviselő: Ádovics István polgármester 9. Vállus Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Vállus Rákóczi u. 57., képviselő: Herczeg Béla polgármester 10. Várvölgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Várvölgy Kossuth u. 67., képviselő: Szánti József polgármester 11. Vindornyafok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Vindornyafok Kossuth L. u. 50., képviselő: Jencski József polgármester 12. Vindornyalak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Vindornyalak Bástya tér 2., képviselő: Kovács János polgármester 13. Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Vonyarcvashegy Kossuth L. u. 42., képviselő: Péter Károly polgármester 14. Zalaapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete Zalaapáti Szent I. tér 9., képviselő: Vincze Tibor polgármester 15. Zalaszántó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Zalaszántó Fő u. 50., képviselő: Farkas Lajos polgármester 2 Hatályos: november 21-től 3 Hatályos: november 21-től

20 Zalavár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Zalavár Dózsa Gy. u. 1., képviselő: Berkenyés István polgármester. A felsorolt települések lakosságszámát, településenként és összesen a Megállapodás 1. számú melléklete tartalmazza A Társulás mindenkori működési évére vonatkozó települési lakosságszámokat a Megállapodás 1. számú függeléke tartalmazza, mely minden költségvetési évben az önkormányzatok költségvetésének elfogadásával kerül megállapításra A Társulás neve: Keszthely és Környéke 4 Kistérségi Többcélú Társulás. A Társulás székhelye: 8360 Keszthely, Fő tér 1. Képviselője: a társulás elnöke. Pecsétje: körpecsét, a köriratban a társulás neve olvasható, közepén a Magyar Köztársaság címerével A Társulás jogállása: A Társulás önálló jogi személy, gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni A Társulás működésének időtartama: A társult önkormányzatok a Társulást határozatlan időtartamra hozzák létre azzal, hogy létrejöttétől számított három évig a Társulásból nem lépnek ki. FEJEZET A Társulás feladatai 4.1. A Társulás a jogszabályban meghatározott feltételek és a társulás döntései szerint gondoskodik az alábbi feladatkörbe tartozó közszolgáltatások biztosításához kapcsolódó és térségi együttműködést igénylő egyes feladat- és hatáskörök ellátásáról: a) oktatás és nevelés; b) szociális ellátás; c) egészségügyi ellátás; d) család-, gyermek- és ifjúságvédelem; e) közművelődési, közgyűjteményi tevékenység; f) helyi közlekedés, helyi közútfenntartás; g) ingatlan- és vagyongazdálkodás; h) ivóvízellátás, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, valamint bel- és csapadékvíz-elvezetés; i) kommunális szolgáltatások és energiaellátás; j) környezet- és természetvédelem, valamint hulladékkezelés; k) szennyvíztisztítás és -elvezetés; 4 Hatályos: november 21-től 5 Hatályos: november 21-től

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. február 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. február 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére Tárgy: Zirc Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának 25. számú módosítása Előadó: Sümegi Attila aljegyző

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS A Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás létrehozásáról A hajdúszoboszlói statisztikai kistérség települési önkormányzatainak képviselő-testületei önkéntes és szabad elhatározásukból,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok fenntartói jogának átadásához

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án, 8:00 kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 661-2/2013. JEGYZŐKÖNYV Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről Határozatok:

Részletesebben

ÓBAROK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 2063 Óbarok, Iskola utca 3 M E G H Í V Ó

ÓBAROK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 2063 Óbarok, Iskola utca 3 M E G H Í V Ó Ügyszám: 845/2015/Ó. ÓBAROK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 2063 Óbarok, Iskola utca 3 M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom Önöket, Óbarok Község Önkormányzata Képviselőtestületének, 2015. május 28-án (csütörtök),

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 27-én 16.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 187-7/2011. 18. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Sárréti

Részletesebben

Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év

Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év Szám Dátum Határozat szövege Határidő 1-2013 01.15. Pogány község önkormányzati képviselőtestülete a Pogányi Azonnal Körjegyzőség

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Csömödér. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2014. év február hó 5. napján. Határozatok:

JEGYZŐKÖNYV. Csömödér. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2014. év február hó 5. napján. Határozatok: JEGYZŐKÖNYV Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. év február hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: 1/2014.(11.05.) Z\ 2/2014.(11.05.) Z1 3/2014.(11.05.) A15 4/2014.(11.05.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. május 14-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (VIII.02.) önkormányzati rendelete 1 a gyermekvédelem Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 17/2013.(VIII.02.)

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 114-123 /2012. (XII. 27.) számú határozatok.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. december 17-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. Jelen voltak: Képviselők a jelenléti ív szerint Vincze András címzetes

Részletesebben

Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház kistárgyalójában megtartott ülésén.

Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház kistárgyalójában megtartott ülésén. 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/37/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én megtartott nyílt testületi üléséről Tárgy: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 9-i soron következő

Részletesebben

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március 2013. december 5-i képviselő-testületi ülés határozatai Tököl Város Képviselő-testülete, hozzájárul ahhoz, hogy a Türr István Képző és Kutató Intézet (1054

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A Képviselőtestület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Füredi János sk. polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Az ülés helye: Tanácsterem. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Medve Éva, Meggyes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. szeptember hó 13-án

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V E

J E GY Z Ő K Ö NY V E Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. április 20-án megtartott ülésének J E GY Z Ő K Ö NY V E - 1 - Az ülésről hangfelvétel készült! J e gy z ő k ö ny v Készült: a Zalaegerszeg és

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 3/2011. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Sármellék község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 12.- én 17 óra 30 perc kezdettel megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Sármellék község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 12.- én 17 óra 30 perc kezdettel megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Sármellék község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 12.- én 17 óra 30 perc kezdettel megtartott üléséről Az ülés helye: Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, Fűkő Csaba, dr. Kiss

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1573/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A szociális és gyermekvédelmi

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Tiszacsege Város Önkormányzata 6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Tiszacsege Város Önkormányzata 6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tiszacsege Város Önkormányzata 6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. december 12. napján megtartott nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr.

Részletesebben