V. A Kormány tagjainak rendeletei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "V. A Kormány tagjainak rendeletei"

Átírás

1 7508 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 201 évi 8 szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A belügyminiszter 30/201 (VI. 16.) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati okról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 201 évi XLII. törvény 341. (1) bekezdés 1. pontjában, pont a), b) és d) alpontjában, 17. pontjában, 19. pontjában, 21. pont b) alpontjában, 341. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/201 (VI. 6.) Korm. rendelet 21., 10., 21. és 2 pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: 1. E rendelet alkalmazásában: a) ellátására létrehozott szolgálati : a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 201 évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 35 d) pont 1., és alpontja szerinti törvényekben meghatározott feladatatok ellátására létrehozott szolgálati, b) ellátására létrehozott munkakör: a Belügyminisztériumban a miniszteri irányítási jogkör megvalósítását közvetlenül szolgáló szolgálati ok, egyéb szerveknél a szerv alapvető rendeltetésének megvalósítást szolgáló szolgálati ok, c) munkakör: a szolgálati nak nem minősülő, a belügyminiszter által irányított szervnél rendszeresített egyéb önálló munkakör, mely az ellátandó feladatokra figyelemmel kormányzati szolgálati, közalkalmazotti, igazságügyi alkalmazott jogviszonyban vagy munkaviszonyban álló személlyel tölthető be, d) rendvédelmi szerv: a Hszt. 1. (1) bekezdés a) e) pontjában meghatározott rendvédelmi feladatokat ellátó szervek, e) státusz: az állománytáblázatban megjelölt szolgálati, munkakör ellátására rendszeresített létszámhely. (1) Az állománytáblázat tartalmazza: a) a szervezeti egység megnevezését, jogállását, szervkódját (munkáltatói számát), a rendvédelmi szerv szervezeti hierarchiájában elfoglalt helyét (központi, területi, helyi szerv), b) a szervezeti egység felépítésének megfelelően szervezeti elemekre bontva ba) az egyes szervezeti elemekhez tartozó rendszeresített szolgálati ok és munkakörök megnevezését (az ellátott feladat jellegét zárójelben), bb) a rendszeresített szolgálati ok és munkakörök számát, bc) a vezetői szolgálati ok és munkakörök vezetői kategóriáját, bd) a tiszti és tiszthelyettesi osztályba tartozó szolgálati ok kategóriáját, be) a munkakörökhöz rendelt foglalkoztatási jogviszony megnevezését, (közalkalmazotti jogviszony esetén a fizetési osztály megjelölésével), bf) a szolgálati hoz rendelt hivatásos pótlék mértékét, bg) a szolgálati hoz tartozó legalacsonyabb és legmagasabb rendfokozatot, bh) a szolgálati hoz előírt szakirányú és speciális rendészeti képesítési követelményeket, bi) a szolgálati hoz előírt idegennyelv-tudást, bj) a ruházati ellátási normát, bk) a speciális alkalmassági követelmények (pszichológiai alkalmasság) megjelölését, bl) a nemzetbiztonsági ellenőrzésre, valamint a vagyonnyilatkozat-tételre vonatkozó kötelezést, bm) a könnyített szolgálatban foglalkoztatottakkal betölthető szolgálati okat. (2) Az állománytáblázat összesítve tartalmazza a szervezeti egység szervezeti felépítését, valamint a rendszeresített szolgálati ok és munkakörök alapvető adatainak statisztikai összegzését, rendszerezését is. (3) Az állománytáblázatban fel kell tüntetni a hatálybalépésének dátumát, módosítás esetén a módosítás hatálybalépésének dátumát. (1) A rendvédelmi szerv szervezeti egységeinek állománytáblázatát, illetve annak módosítását a rendvédelmi szerv központi szerve készíti elő.

2 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 201 évi 8 szám 7509 (2) Az állománytáblázat módosítása helyett új állománytáblázatot kell előkészíteni a) ha új szervezeti egység jön létre, b) ha a szervezeti egység olyan lényeges átalakítására került sor, amely a rendszeresített szolgálati ok és munkakörök összességének legalább 20%-át érinti, vagy c) a jóváhagyó vagy a belügyminiszter döntése alapján. (1) Az új állománytáblázatot, valamint a rendvédelmi szerv központi szerve szervezeti egységei állománytáblázatának módosítását a belügyminiszter hagyja jóvá. Egyéb esetben az állománytáblázat módosítását a rendvédelmi szerv vezetője hagyja jóvá. (2) A rendvédelmi szerv szervezeti egységeinek állománytáblázatát, illetve annak módosítását három példányban kell elkészíteni és jóváhagyni. Egy példányt az állománytáblázattal rendelkező szervezeti egység, egy példányt a rendvédelmi szerv központi szerve, egy példányt a Belügyminisztérium kezel. (3) A Belügyminisztérium az állománytáblázatokat, illetve azok módosításait nyilvántartásba veszi és hatályon kívül helyezésüket követő ötven évig archív nyilvántartásként kezeli. (4) Az állománytáblázat hatályos adatait a számítógépes személyügyi, munkaügyi és szervezési nyilvántartó rendszerben is folyamatosan vezetni kell. (1) A rendvédelmi szerv központi szerve a rendvédelmi szerv egészére kiterjedő összesítő adatokat tartalmazó szervezeti állománytáblázatot vezet. A szervezeti állománytáblázatot elektronikus nyilvántartási rendszerben folyamatosan, havonta frissítve kell vezetni. (2) A szervezeti állománytáblázat tartalmazza: a) a rendvédelmi szerv valamennyi szervezeti egységére kiterjedően osztály, illetve osztály jogállású szervezeti elem szintjéig lebontva a rendvédelmi szerv felépítését, b) az a) pont szerinti bontásban ba) a vezetői szolgálati ok és munkakörök megnevezését és (a jogviszonynak megfelelő) besorolását, valamint az azokra rendszeresített és a ténylegesen betöltött státuszok számát, bb) a tiszti és tiszthelyettesi i osztályba tartozó szolgálati ok megnevezését, valamint az azokra rendszeresített és a ténylegesen betöltött státuszok számát, bc) a beosztotti munkakörök megnevezését, a hozzárendelt jogviszonyt, a munkakör jogviszonynak megfelelő besorolását, valamint a rendszeresített és ténylegesen betöltött státuszok számát. 6. A szolgálati ok besorolásához szükséges munkakör-értékelés végrehajtásának módszertanát és eljárási rendjét az 1. melléklet tartalmazza. 7. A rendszeresített szolgálati okat, azok besorolását és a okhoz rendelt hivatásos pótlék mértékét a) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv esetében a melléklet, b) a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv esetében a melléklet, c) a terrorizmust elhárító szerv esetében a melléklet, d) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv esetében az melléklet, e) a büntetés-végrehajtási szervezet esetében a 6. melléklet tartalmazza. 8. (1) A Belügyminisztériumban és a belügyminiszter által irányított szervnél vezényléssel betölthető szolgálati okat, azok besorolását és a okhoz rendelt hivatásos pótlék mértékét a 7. melléklet tartalmazza. (2) A Belügyminisztériumhoz és a belügyminiszter által irányított szervhez szolgálati ellátására vezényelhető hivatásos állományúak száma egyidejűleg legfeljebb a) a Belügyminisztériumnál: 145 fő, b) a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központnál: 41 fő, c) a rendészeti szakközépiskoláknál: 250 fő, d) a Nemzetközi Oktatási Központnál: 25 fő, e) a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóságnál: 25 fő lehet. (3) A (2) bekezdés szerinti létszámkeretbe nem kell beszámítani az európai uniós forrásból finanszírozott státusz terhére foglalkoztatott hivatásos állományút.

3 7510 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 201 évi 8 szám 9. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen rendszeresített szolgálati okat, továbbá azok kategóriába sorolását és a okhoz rendelt hivatásos pótlék mértékét a 8. melléklet tartalmazza. 10. (1) Ha a 7. és 8. mellékletben meghatározott szolgálati t a belügyminiszter által irányított polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományába tartozó tölti be, a hivatásos pótlék mértéke 250%. (2) A Szervezett Bűnözés Elleni Központban a belügyminiszter által vezényelt hivatásos állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 250%. 11. (1) A Hszt. 11 (2) bekezdés a) pontja és b) pont ba) alpontjai szerinti vezetői osztályba tartozó vezetői ba kinevezés feltétele az egyetemi végzettség, vagy azzal egy tekintet alá eső mesterfokozatú Master vagy magister (rövidítve MA, MSc) felsőfokú végzettség megléte. (2) A,, 6., 7. és 8. mellékletben meghatározott tiszti osztály E kategóriába tartozó szolgálati ba történő kinevezés feltétele a rendészeti szakvizsga sikeres teljesítése. (3) A és mellékletben meghatározott tiszti osztály D kategóriába tartozó szolgálati ba történő kinevezés feltétele a rendészeti szakvizsga sikeres teljesítése. (4) A Hszt. 11 (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti kiemelt vezetői és középvezetői vezetői szolgálati ba történő kinevezés feltétele a rendészeti szakvizsga, a rendészeti vezetővé képző, valamint a rendészeti mestervezetővé képző tanfolyam sikeres teljesítése. (5) A Hszt. 11 (2) bekezdés c) pontja szerinti beosztott vezetői szolgálati ba történő kinevezés feltétele a rendészeti szakvizsga és a rendészeti vezetővé képző tanfolyam sikeres teljesítése. (6) A vezetői besorolású tanácsadó és főtanácsadó szolgálati ba kinevezés feltétele a rendészeti szakvizsga sikeres teljesítése, de nem feltétele a rendészeti vezetővé, illetve a rendészeti mestervezetővé képző tanfolyam elvégzése. 1 (1) A Hszt. 1. (1) bekezdés a) c) pontjában meghatározott rendvédelmi szervek vezetői és a tiszti osztályba tartozó szolgálati ai betöltéséhez elismerhető felsőfokú végzettségeket, továbbá az egyes szolgálati ok ellátásához szükséges eket, szakmai alap-, közép- és felsőfokú szakmai képzettségeket, valamint az egyéb képzettségi feltételeket a 9. melléklet tartalmazza. (2) A Hszt. 1. (1) bekezdés e) pontjában meghatározott rendvédelmi szerv vezetői és a tiszti osztályba tartozó szolgálati ai betöltéséhez elismerhető felsőfokú végzettségeket, továbbá az egyes szolgálati ok ellátásához szükséges eket, szakmai alap-, közép- és felsőfokú szakmai képzettségeket, valamint az egyéb képzettségi feltételeket a 10. melléklet tartalmazza. (3) A Hszt. 1. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott rendvédelmi szerv vezetői és a tiszti osztályba tartozó szolgálati ai betöltéséhez elismerhető felsőfokú végzettségeket, továbbá az egyes szolgálati ok ellátásához szükséges eket, szakmai alap-, közép- és felsőfokú szakmai képzettségeket, valamint az egyéb képzettségi feltételeket a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló 9/201 (III. 2) BM rendelet tartalmazza. 1 A folyamatos ügyeleti szolgálat ellátására szervezett szolgálati ok, a készenléti jellegű szolgálati ok, valamint az őrszolgálati ok körének meghatározását a 11. melléklet tartalmazza. 1 Az 1 -t a belügyminiszter irányítása alatt álló polgári nemzetbiztonsági szolgálatokra is alkalmazni kell. 1 Ez a rendelet 201 július 1-jén lép hatályba. 16. Azt a hivatásos állományút, aki 201 június 30-án hatályos jogszabály alapján a szolgálati ára előírt képesítési (végzettségi, képzettségi) követelményeknek megfelelt vagy a részére előírt képzést határidőben megkezdi, az adott szolgálati betöltéséig a képesítési követelményeknek megfeleltnek kell tekinteni. 17. Hatályát veszti a belügyminiszter irányítása alá tartozó egyes fegyveres szerveknél rendszeresített hivatásos okról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 65/2011. (XII. 30.) BM rendelet. Dr. Pintér Sándor s. k., belügyminiszter

4 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 201 évi 8 szám melléklet a 30/201 (VI. 16.) BM rendelethez A szolgálati ok besorolásához szükséges munkakör-értékelés végrehajtásának módszertana és eljárási rendje I. Módszertan A tiszthelyettesi és a tiszti állomány részére megállapított önálló munkaköri kategóriákat a Hszt. 11 (3) bekezdése tartalmazza. A kategóriák alapja a munkakör elemzés és értékelés eredményeként megállapított munkaköri. A munkaköri megállapítása a Hszt. 15 (1) bekezdésének megfelelően a i illetmény meghatározásához szükséges. Az egyes szolgálati ok besorolása a munkakör tartalmának meghatározott módszertanon és eljárási rendben végrehajtott elemzése és értékelése alapján kerül megállapításra. A munkakör elemzés a munkaköri ismérvek feltárásánál a munkakör tartalmára vonatkozó jellemzőket veszi alapul. A munkakör elemzés és értékelés szakaszai: - elemzési szakasz: adatgyűjtés; - értékelési szakasz: a munkakörök egymáshoz viszonyított relatív értékének és a munkakörök közötti különbség relatív mérőszámmal történő meghatározása. A munkakör elemzési és értékelési folyamat során a következő dimenziók vizsgálata szükséges: - tudás, - problémamegoldás, - felelősség, - terhelés. Az értékelés során további tényezők kerülhetnek felhasználásra. A munkakör tartalmának vizsgálatakor továbbá figyelembe kell venni a szolgálati szervezeti szintjét is (központi, területi, helyi szerv). [A központi szerveknél például az irányításból adódó magasabb elvárt tudás-és felelősségi szint feladatok ellátása kiemelkedő szerepet kap.] Az elemzési és értékelési tényezők aránya kifejezi a munkaköröknek más munkakörhöz viszonyított értékét. Az egységes dimenziók és értékelési követelmények használata lehetővé teszi a munkakörök tárgyilagos rangsorolását, amelyek alapján a Hszt-ben meghatározott munkaköri kategóriákba kerülnek. A dimenziókon belül használt értékelési tényezők között fontosságuk szerint további különbség tehető, azaz sor kerülhet súlyozásra. A szolgálatellátás sajátosságaiból adódó speciális kockázatok a Hszt a alapján alapvetően a hivatásos pótlék mértékének megállapításakor kerül figyelembevételre, ugyanakkor a hivatkozott -ban szereplő tényezőkre onként eltérő mértékben - a munkakör elemzés és értékelés során is tekintettel kell lenni. Az értékelés során használt dimenziók, ez egyes dimenziókon belüli tényezők, valamint az egyes tényezők közötti súlyozás mértékét az alábbi ábra szemlélteti.

5 7512 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 201 évi 8 szám Dimenziók Szaktudás Emberi kapcsolatok Tevékenység terjedelme Vezetői tapasztalat a munkakör elemzési modell súlyozási arányai 38% 2% alapfok középfok Tudás felsőfok több idegen nyelv max. 48% Továbbképzési szükséglet, igény Fix pontozás informatikai ismeretek alapvizsga szakvizsga vezetőképzés 6% előmeneteli vizsga egyéb továbbképzés speciális képzettségi igény Hely- és személyismeret 2% Problémamegoldás Gondolkodás szabadsága Gondolkodási kihívás 14% Kommunikáció 2% 18% Együttműködés 2% Cselekvés szabadsága Felelősség Befolyás nagysága Befolyás terjedelme 15% Korrupció 7% 28% Kényszerítő eszközök alkalmazása 6% Minősített időszaki feladat Terhelés Fizikai terhelés Pszichés terhelés 6% Munkakörnyezetből adódó terhelés

6 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 201 évi 8 szám 7513 II. Eljárásrend 1. Új szolgálati esetén a javaslatot meg kell küldeni a Belügyminisztérium humánigazgatási feladatait ellátó szervezeti egységén keresztül a belügyminiszternek. A javaslatban meg kell határozni az I. pontban szereplő módszertan szerinti dimenziókat, és meg kell határozni a javasolt kategóriát. A javaslatot indokolni kell, megjelölve a költségvetési fedezet rendelkezésre állását. A Belügyminisztérium humánigazgatási szerve az I. pontban szereplő módszertan alapján, valamint a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság bevonásával megvizsgálja a javasolt szolgálati t. Ha indokolt az új szolgálati létrehozása, a Belügyminisztérium humánigazgatási szerve javaslatot tesz a rendszeresített szolgálati ok módosítására, az erre vonatkozó jogszabály előkészítésére.

7 7514 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 201 évi 8 szám melléklet a 30/201 (VI. 16.) BM rendelethez Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv szolgálati ai I. Vezetői osztályba tartozó szolgálati ok 1. Központi szervnél 1. vezetői hivatásos pótlék mértéke (%) központi szerv vezetője országos rendőrfőkapitány nem kiemelt vezető központi szerv vezetőjének helyettese szakirányító 1 bűnügyi országos rendőrfőkapitányhelyettes rendészeti országos rendőrfőkapitányhelyettes szolgálatvezető humánigazgatási, ellenőrzési) (ORFK hivatalvezető (ORFK) szakirányító 2 főosztályvezető főosztályvezető 1 főtanácsadó (főkapitányi biztos) gazdasági országos rendőrfőkapitányhelyettes középvezető beosztott vezető főosztályvezetőhelyettes 1 1 főosztályvezetőhelyettes 2 főosztályvezető-helyettes irodavezető osztályvezető Területi szervnél 1. hivatásos pótlék mértéke (%) vezetői nem kiemelt vezető területi szerv vezetője rendőrfőkapitány igazgató (RRI) igazgató-helyettes (RRI, BSZKI) közép-vezető szakirányító 2 bűnügyi (MRFK) rendészeti (MRFK) rendőrfőkapitány-helyettes rendőrfőkapitány-helyettes 8. gazdasági (MRFK) rendőrfőkapitány-helyettes 9. főosztályvezető 2 főosztályvezető (RRI)

8 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 201 évi 8 szám beosztott vezető főosztályvezetőhelyettes 2 szolgálatvezető (MRFK, RRI humánigazgatási, ellenőrzési, határrendészeti, KHSZ) hivatalvezető 1 osztályvezető 1 osztályvezető Helyi szervnél 1. vezetői hivatásos pótlék mértéke (%) közép-vezető főosztályvezető 1 kapitányságvezető (kiemelt) határrendészeti kirendeltségvezető (kiemelt) főosztályvezető 2 kapitányságvezető nem főosztályvezetőhelyettes 2 határrendészeti kirendeltségvezető kapitányságvezető-helyettes (kiemelt) 8. beosztott vezető osztályvezető osztályvezető 2 hivatalvezető (kiemelt) őrsparancsnok (osztály jogállású) II. Tiszti osztályba tartozó szolgálati ok 1. hivatásos pótlék mértéke (%) szerv alapfeladafeladat nem alap- ügyeletvezető 150 kiemelt főreferens 150 E osztályvezető-helyettes alosztályvezető kiemelt főnyomozó központi főügyeletes D csoportvezető kiemelt főelőadó kiemelt főellenőr***** C főnyomozó 150

9 7516 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 201 évi 8 szám 1 ügyeletes nyomozótiszt főelőadó ügyeletvezető alosztályvezető 125** alosztályvezető (közterületi támogató) területi E osztályvezető-helyettes 150*** 200**** 20. titkárságvezető (alosztály jogállású) főorvos 50 2 szolgálatirányító tiszt 200**** 2 sajtószóvivő 2 D főügyeletes 2 alosztályvezető-helyettes alosztályvezető-helyettes (közterületi támogató) csoportvezető, 125*** 200**** 28. kiemelt főellenőr***** kiemelt főelőadó 200**** 30. kiemelt főmérnök kiemelt főnyomozó kiemelt főtechnikus 150*** 200**** 150*** 3 kiemelt fővizsgáló 3 kiképzésvezető 3 kiképzésszervező 36. lőtérvezető pszichológus (bűnügyi) 38. szakorvos (bűnügyi) 39. főellenőr***** főelőadó **** 41. főnyomozó 200**** 4 C főrevizor 50 4 főtechnikus 150*** 4 fővizsgáló 4 ügyeletes 46. ellenőr ***** B előadó I

10 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 201 évi 8 szám mérnök nyomozótiszt 50. technikustiszt 150*** 51. vizsgálótiszt 50 5 A előadó II alosztályvezető 50 5 hivatalvezető (alosztály jogállású) 50 5 osztályvezető-helyettes D őrsparancsnok (alosztály jogállású) 57. őrsparancsnok-helyettes (osztály jogállású) 58. szolgálatirányító tiszt 59. alosztályvezető-helyettes csoportvezető kiemelt főelőadó 50 6 C kiemelt főnyomozó 6 helyi kiemelt főtechnikus 6 kiemelt fővizsgáló 6 őrsparancsnok-helyettes (alosztály jogállású) 66. főnyomozó 67. főtechnikus B 68. fővizsgáló 69. főelőadó nyomozótiszt 71. technikustiszt 7 A vizsgálótiszt 7 előadó I. 50 III. Tiszthelyettesi osztályba tartozó szolgálati ok 1. hivatásos pótlék mértéke (%) szerv nem E csoportparancsnok 150 központi D referens 150 C segédelőadó csoportparancsnok 200**** őrparancsnok E 8. területi szolgálatparancsnok 9. szolgálatparancsnok (közterületi támogató) helyszínelő 11. D helyszínelő és balesetvizsgáló

11 7518 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 201 évi 8 szám 1 nyomozó 1 szakoktató 1 technikus 125* 150** 1 ügyeletes 16. referens 200*** 17. raktárvezető vizsgáló 19. kiemelt főhatárrendész járőrparancsnok 125* 200*** fogdafelügyelő 2 főhatárrendész, 125* 2 futár 50 2 járőrvezető 125* 2 járőrvezető (közterületi támogató) 200 C kutyavezető 200*** 27. szolgálatparancsnok-helyettes 28. segédelőadó kiképző 30. bűnügyi referens fogdaőr járőr 3 járőr (közterületi támogató) 200 B 3 gépjárművezető 50 3 kísérőőr 36. bűnügyi segédelőadó 125* * objektumőr A 38. járőrtárs 50* őrparancsnok 40. szolgálatparancsnok E 41. szolgálatirányító parancsnok 4 csoportparancsnok 125** 4 helyi helyszínelő 4 helyszínelő és balesetvizsgáló 4 körzeti megbízott D 125** 46. nyomozó 47. határrendészeti szakértő 48. szolgálatparancsnok-helyettes

12 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 201 évi 8 szám technikus 125** 50. vizsgáló 51. referens 50 5 C segédtechnikus 5 ügyeletes 5 kiképző kiemelt főhatárrendész járőrparancsnok 125** 125** 57. bűnügyi referens fogdafelügyelő főhatárrendész 125** 60. hajóvezető 61. hajóvizsgáló B 6 járőrvezető 125** 6 kutyavezető segédelőadó 50 6 bűnügyi segédelőadó fogdaőr határrendész járőr 125** 125** 69. kísérőőr 70. A motorcsónakvezető 71. objektumőr 7 gépjárművezető 50 7 bűnügyi fogalmazó 7 járőrtárs 50* 50* 50* Az önálló intézkedésre nem jogosult rész-szakképesítéssel rendelkező állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 50%. 125**: A szolgálati állat kiképzésében résztvevő, azzal folyamatosan foglalkozó, arról gondoskodó, valamint azzal szolgálati tevékenységet ellátó állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 125%. 150***: A Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet Bűnügyi Technikai Főosztály Központi Technikai Osztály beosztotti állománya esetében a hivatásos pótlék mértéke 150%. 200****: A közterületi támogató feladatok ellátására létrehozott szervezet MEKTA közterületi támogató feladatokat közvetlenül ellátó állománya, továbbá a Repülőtéri Rendőri Igazgatóság Idegenrendészeti Osztály Légitolonc Alosztály szakfeladatot közvetlenül ellátó állománya esetében a hivatásos pótlék mértéke 200%. ***** Az ellenőr/főellenőr/kiemelt főellenőr szolgálati ok esetében akkor jár az ra vonatkozó magasabb mértékű hivatásos pótlék, ha a szolgálati t bűnügyi, közbiztonsági, vagy mobil ellenőrzési feladatok végrehajtására rendszeresítették.

13 7520 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 201 évi 8 szám IV. Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ (területi szerv besorolású) 1. Vezetői osztályba tartozó szolgálati ok 1. hivatásos pótlék mértéke (%) vezetői nem kiemelt vezető közép-vezető területi szerv vezetője igazgató szakirányító 2 igazgató-helyettes főosztályvezető 2 főosztályvezető beosztott vezető osztályvezető 1 osztályvezető osztályvezető (BEI) 200 Tiszti osztályba tartozó szolgálati ok A B C D 1. hivatásos pótlék mértéke (%) nem E D C alosztályvezető * 300** 150 osztályvezető-helyettes 175* 300** 150 kiemelt főelőadó 175* 300** 450*** 150 kiemelt főnyomozó 175* 300** 450*** főelőadó főnyomozó 175* 300** 450***

14 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 201 évi 8 szám 7521 Tiszthelyettesi osztályba tartozó szolgálati ok A B C D 1. hivatásos pótlék mértéke (%) nem D technikus referens * 300** 450*** ** 450*** C segédelőadó 175* a titkos információgyűjtésre feljogosított bűnüldöző szervek részére háttértámogató és ellátó ot végző állománya esetében a hivatásos pótlék mértéke 175%. 300**: tényleges műveleti támogató feladatot közvetlenül ellátó állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 300%. 450*** speciális műveleti feladatot ténylegesen ellátó állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 450%. V. Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ (területi szerv besorolású) 1. Vezetői osztályba tartozó szolgálati ok kiemelt vezető közép-vezető beosztott vezető területi szerv vezetője igazgató szakirányító 2 igazgató-helyettes főosztályvezető 1 főosztályvezető hivatásos pótlék mértéke (%) vezetői nem főosztályvezetőhelyettes 1 főosztályvezető-helyettes osztályvezető 1 osztályvezető Tiszti osztályba tartozó szolgálati ok A B C D 1. hivatásos pótlék mértéke (%) nem alosztályvezető E osztályvezető-helyettes D kiemelt főelőadó

15 7522 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 201 évi 8 szám 6. kiképzésvezető 7. kiképzésszervező 8. lőtérvezető 9. C főelőadó Tiszthelyettesi osztályba tartozó szolgálati ok A B C D 1. hivatásos pótlék mértéke (%) nem referens D szakoktató C segédelőadó VI. Készenléti Rendőrség szolgálati ai (területi szerv besorolású) 1. Vezetői osztályba tartozó szolgálati ok 1. hivatásos pótlék mértéke (%) vezetői nem kiemelt vezető központi szerv vezetőjének helyettese műveleti országos rendőrfőkapitányhelyettes (Készenléti Rendőrség parancsnoka) szakirányító 1 igazgató 200 főosztályvezető 1 igazgató-helyettes (KR GI GEK) közép-vezető főosztályvezető 2 szolgálatvezető (humánigazgatási, ellenőrzési, ÁFSZ, KR LRSZ) főosztályvezető főosztályvezető (KEŐ) szolgálatvezető (TŰSZ) hivatalvezető igazgató-helyettes (NNI, GI) főosztályvezetőhelyettes 1 szolgálatvezető (ÜVSZ) beosztott vezető főosztályvezetőhelyettes 2 főosztályvezető-helyettes főosztályvezető-helyettes (KEŐ) osztályvezető 1 osztályvezető

16 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 201 évi 8 szám osztályvezető (KEŐ SZO, TŰSZ) 500 szolgálatvezető-helyettes (KR LRSZ) 650 Tiszti szolgálati ok A B C D 1. hivatásos pótlék mértéke (%) nem 150** osztályvezető-helyettes ** 200 alosztályvezető 225*** E 600****** karmester 6. főorvos 7. ügyeletvezető helikoptervezető alosztályvezető-helyettes 600****** csoportvezető 225***, 600****** ** kiemelt főelőadó ***, 1 D 600****** kiemelt főellenőr******* kiemelt főnyomozó 225*** 1 karmester-helyettes 1 kiemelt főmérnök kiképzésvezető kiemelt biztonsági főtiszt 600****** főelőadó 600****** 19. főrevizor 20. C főtechnikus biztonsági főtiszt főmérnök mérnök B előadó I biztonsági tiszt szólamvezető 27. A előadó II. 200

17 7524 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 201 évi 8 szám 1. Tiszthelyettesi szolgálati ok A B C D E szolgálatparancsnok csoportparancsnok szolgálatirányító hivatásos pótlék mértéke (%) 150** *** *** 600****** ****** 6. őrparancsnok biztonsági gépkocsivezető ****** 8. fedélzeti szolgálattevő (helikopter hajózó) 300**** 1 D tűzszerész 600 nem 9. referens raktárvezető 11. PSZH parancsnok technikus nyomozó személybiztosító helyszínbiztosító lakásbiztosító 150** ** *** ****** ****** ****** 18. zenész 19. vízágyúgépkocsi-parancsnok járőrparancsnok *** 21. szakoktató C járőrvezető *** 2 kiemelt kísérőőr kutyavezető kiemelt objektumőr segédelőadó 150** *** 27. futár 28. kiképző fogdafelügyelő járőr *** 31. PSZH kezelő 200 B 3 vízágyú gépkocsi-kezelő gépjárművezető 200

18 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 201 évi 8 szám kísérőőr objektumőr A járőrtárs * *: Az önálló intézkedésre nem jogosult rész-szakképesítéssel rendelkező állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke %. 150**: A Személy és Objektumvédelmi Igazgatóság Objektumvédelmi Főosztály okat ellátó állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 150%. 225***: A Rendészeti Igazgatóság bevetési főosztályainak támogató alegységeinél szolgálatot teljesítő állomány, a Személy és Objektumvédelmi Igazgatóság Megelőző- és Tanúvédelmi Osztály Tanúvédelmi Szolgálat állománya, a Lovas és Kutyás Szolgálati Osztály állományában, a szolgálati állat kiképzésében résztvevő, azzal folyamatosan foglalkozó, arról gondoskodó, valamint azzal szolgálati tevékenységet ellátó állomány, a Különleges Szolgálatok Igazgatósága Bevetési Főosztály III. Bevetést Támogató Osztály beosztotti állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 225%. 300****: A Különleges Szolgálatok Igazgatósága Légirendészeti Szolgálat fedélzeti szolgálattevő (helikopter hajózó) ok esetében a hivatásos pótlék mértéke 300%. 500*****: A Köztársasági Elnöki Őrség főosztályvezető, főosztályvezető-helyettesi és a KR KEŐ Személyvédelmi Osztály osztályvezető a, valamint a Tűzszerész Szolgálat vezető ai esetében a hivatásos pótlék mértéke 600%. 600******: A Köztársasági Elnöki Őrség személyvédelmi feladatait ellátó állománya és a Tűzszerész Szolgálat beosztotti állománya esetében a hivatásos pótlék mértéke 600%. ******* A kiemelt főellenőr szolgálati ok esetében akkor jár az ra vonatkozó magasabb mértékű hivatásos pótlék, ha a szolgálati t bűnügyi, közbiztonsági, vagy mobil ellenőrzési feladatok végrehajtására rendszeresítették.

19 7526 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 201 évi 8 szám VII. Budapesti Rendőr-főkapitányság 1. Vezetői osztályba tartozó szolgálati ok a) Területi szervnél 1. vezetői hivatásos pótlék mértéke (%) kiemelt vezető közép-vezető területi szerv vezetője szakirányító 1 főosztályvezető 2 rendőrfőkapitány bűnügyi (BRFK) rendőrfőkapitány-helyettes rendészeti rendőrfőkapitány-helyettes (BRFK) gazdasági (BRFK) rendőrfőkapitány-helyettes főosztályvezető szolgálatvezető (humánigazgatási, ellenőrzési) hivatalvezető beosztott vezető nem főosztályvezetőhelyettes 2 főosztályvezető-helyettes osztályvezető 1 osztályvezető b) Helyi szervnél 1. vezetői hivatásos pótlék mértéke (%) nem közép-vezető főosztályvezető 1 kapitányságvezető (kiemelt) főosztályvezető 2 kapitányságvezető főosztályvezetőhelyettes 2 kapitányságvezető-helyettes (kiemelt) beosztott vezető osztályvezető 2 osztályvezető hivatalvezető (kiemelt) őrsparancsnok (osztály jogállású)

20 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 201 évi 8 szám II. Tiszti osztályba tartozó szolgálati ok szerv E hivatásos pótlék mértéke (%) ügyeletvezető 125 alosztályvezető osztályvezető-helyettes *** *** nem 6. főorvos szolgálatirányító tiszt főügyeletes alosztályvezető-helyettes csoportvezető kiemelt főellenőr**** D kiemelt főelőadó kiemelt főnyomozó 200*** 1 kiemelt főtechnikus kiemelt fővizsgáló területi lőtérvezető főellenőr**** főelőadó főnyomozó 200*** 20. C főrevizor főtechnikus 125, 75 2 fővizsgáló ügyeletes B ellenőr**** előadó I nyomozótiszt *** 27. technikustiszt 125, vizsgálótiszt A előadó II alosztályvezető hivatalvezető (alosztály jogállású) 75 3 D őrsparancsnok (alosztály jogállású) őrsparancsnok-helyettes (osztály jogállású) helyi szolgálatirányító tiszt alosztályvezető-helyettes C csoportvezető kiemelt főelőadó

5. Adatbiztonsági intézkedések. 6. Záró rendelkezések

5. Adatbiztonsági intézkedések. 6. Záró rendelkezések M G Y R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 81. szám 7465 5. datbiztonsági intézkedések 9. z Országgyűlési Őrség parancsnoka köteles megtenni minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok

Részletesebben

20/1997. (III. 19.) BM

20/1997. (III. 19.) BM 20/1997. (III. 19.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól

Részletesebben

A belügyminiszter. BM rendelete

A belügyminiszter. BM rendelete A belügyminiszter./2015. ( ) BM rendelete az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet módosításáról A rendvédelmi feladatokat

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 49. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 49. szám MAGYAR KÖZLÖNY 49. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. április 10., péntek Tartalomjegyzék 97/2015. (IV. 10.) Korm. rendelet A nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggő lényeges adatokról, valamint

Részletesebben

17/2009. (OT 10.) ORFK utasítás. a Rendőrség Kutyás és Lovas Szolgálati Szabályzatáról. I. fejezet. Általános rendelkezések

17/2009. (OT 10.) ORFK utasítás. a Rendőrség Kutyás és Lovas Szolgálati Szabályzatáról. I. fejezet. Általános rendelkezések 17/2009. (OT 10.) ORFK utasítás a Rendőrség Kutyás és Lovas Szolgálati Szabályzatáról Szám: 17/2009. A szolgálati állatokkal kapcsolatos gazdálkodási, állategészségügyi, takarmányozási, képzési, szolgálat

Részletesebben

15/2013. (IV. 24.) ORFK utasítás

15/2013. (IV. 24.) ORFK utasítás 15/2013. (IV. 24.) ORFK utasítás az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv ügyeleti szolgálata és a közreműködésével teljesítendő jelentési és tájékoztatási kötelezettség rendjéről

Részletesebben

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2014. (XII. 23.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2014. (XII. 23.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2014. évi 65. szám 13731 A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2014. (XII. 23.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról A fővárosi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 15. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda Tartalomjegyzék 17/2013. (I. 30.) Korm. rendelet A büntetés-végrehajtási szervezet részérõl a központi államigazgatási szervek

Részletesebben

AZ ÚJ HSZT TERVEZETT ILLETMÉNYRENDSZERÉNEK ELEMEI

AZ ÚJ HSZT TERVEZETT ILLETMÉNYRENDSZERÉNEK ELEMEI AZ ÚJ HSZT TERVEZETT ILLETMÉNYRENDSZERÉNEK ELEMEI Alapilletmény beosztási illetmény szolgálati időpótlék a hivatásos állományú besorolása alapján megállapított fizetési fokozathoz tartozó illetményszorzó

Részletesebben

A legfőbb ügyész 12/2012. (VI. 8.) LÜ. utasítása. az ügyészség szervezetéről és működéséről

A legfőbb ügyész 12/2012. (VI. 8.) LÜ. utasítása. az ügyészség szervezetéről és működéséről A legfőbb ügyész 12/2012. (VI. 8.) LÜ utasítása az ügyészség szervezetéről és működéséről Az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény 8. -ának (3) bekezdése alapján az ügyészség szervezetéről és működésének

Részletesebben

122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet. az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről

122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet. az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről 1. oldal 122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről A Kormány az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (1) bekezdés m) pontjában kapott

Részletesebben

11/1996. (III. 29.) ORFK utasítás. a Rendőrség Körözési Munkájának Ideiglenes Szabályzata kiadásáról

11/1996. (III. 29.) ORFK utasítás. a Rendőrség Körözési Munkájának Ideiglenes Szabályzata kiadásáról 11/1996. (III. 29.) ORFK utasítás a Rendőrség Körözési Munkájának Ideiglenes Szabályzata kiadásáról Szám: 5-1/11/1996. TÜK A rendőri szervenéknél az elmúlt években végrehajtott átszervezések, a bűnügyi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ 1 Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2015.04.21. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2 Tartalom I. FEJEZET... 9 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT Hatály: 2014. VII. 24-től NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 43/2014. (IV. 9.) szenátusi határozat, valamint a 93/2014. (VII. 16.) szenátusi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 172. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 172. szám MAGYAR KÖZLÖNY 172. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 11., csütörtök Tartalomjegyzék 2014. évi LXXXIII. törvény Az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről 24024 2014. évi

Részletesebben

A VÉDELMI RENDSZERBEN JELENTKEZŐ FELADATOK, ÉS AZ AZOKAT VÉGREHAJTÓ ÁLLOMÁNY SZÜKSÉGES KOMPETENCIÁI

A VÉDELMI RENDSZERBEN JELENTKEZŐ FELADATOK, ÉS AZ AZOKAT VÉGREHAJTÓ ÁLLOMÁNY SZÜKSÉGES KOMPETENCIÁI KATASZTRÓFAVÉDELEM SCHILD MARIANNA A VÉDELMI RENDSZERBEN JELENTKEZŐ FELADATOK, ÉS AZ AZOKAT VÉGREHAJTÓ ÁLLOMÁNY SZÜKSÉGES KOMPETENCIÁI TASKS ARISING IN THE DEFENCE SYSTEM AND PERSONNEL COMPETENCIES NECESSARY

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. tanévre 1. A 2014/2015. tanév fontosabb időpontjait, feladatait a 2014/2015

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Változások - 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet - az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint 1. oldal a működési enge 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi

Részletesebben

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/8888. számú törvényjavaslat a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere

Részletesebben

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap I/2011. számú szabályzat A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Változásokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. KÖTET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND II. KÖTET FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER Miskolc, 2014. 1.3. számú

Részletesebben

V I T A I R A T BEVEZETÉS

V I T A I R A T BEVEZETÉS BEVEZETÉS A 2010. tavaszi országgyűlési választások eredménye egyértelmű felhatalmazást adott arra, hogy új értékalapokra helyezzük az oktatási rendszer egészét. Ennélfogva szükségszerű egy új közoktatási

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 88748 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 221. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erőforrások minisztere 83/2013. (XII. 29.) EMMI rendelete a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony bevezetésével

Részletesebben

18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet. egyes miniszteri rendeleteknek az egységes munkavédelmi hatóság megszervezésével kapcsolatos módosításáról

18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet. egyes miniszteri rendeleteknek az egységes munkavédelmi hatóság megszervezésével kapcsolatos módosításáról 18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet egyes miniszteri rendeleteknek az egységes munkavédelmi hatóság megszervezésével kapcsolatos módosításáról A szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló

Részletesebben

JOGSZABÁLY. Telefon: 795-4722, fax: 795-0230. II. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 1335 Ft 2010. AUGUSZTUS 19.

JOGSZABÁLY. Telefon: 795-4722, fax: 795-0230. II. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 1335 Ft 2010. AUGUSZTUS 19. II. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 1335 Ft 2010. AUGUSZTUS 19. Felhívjuk elõfizetõink figyelmét, hogy az Oktatási és Kulturális Közlöny Szerkesztõsége elérhetõségei az alábbiak szerint megváltoztak: Telefon:

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 29., vasárnap Tartalomjegyzék 495/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak

Részletesebben

V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei

V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei 34700 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 146. szám V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei A belügyminiszter 45/2011. (XII. 7.) BM rendelete a tûzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról,

Részletesebben

A Kormány 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelete az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

A Kormány 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelete az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 119. szám 64089 (13) Az R2. 22. (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A Hivatal a szakképesítésekkel összefüggő feladatai keretében) b) kiadásra

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 12., péntek Tartalomjegyzék 142/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2011.

Részletesebben