V. A Kormány tagjainak rendeletei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "V. A Kormány tagjainak rendeletei"

Átírás

1 7508 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 201 évi 8 szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A belügyminiszter 30/201 (VI. 16.) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati okról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 201 évi XLII. törvény 341. (1) bekezdés 1. pontjában, pont a), b) és d) alpontjában, 17. pontjában, 19. pontjában, 21. pont b) alpontjában, 341. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/201 (VI. 6.) Korm. rendelet 21., 10., 21. és 2 pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: 1. E rendelet alkalmazásában: a) ellátására létrehozott szolgálati : a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 201 évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 35 d) pont 1., és alpontja szerinti törvényekben meghatározott feladatatok ellátására létrehozott szolgálati, b) ellátására létrehozott munkakör: a Belügyminisztériumban a miniszteri irányítási jogkör megvalósítását közvetlenül szolgáló szolgálati ok, egyéb szerveknél a szerv alapvető rendeltetésének megvalósítást szolgáló szolgálati ok, c) munkakör: a szolgálati nak nem minősülő, a belügyminiszter által irányított szervnél rendszeresített egyéb önálló munkakör, mely az ellátandó feladatokra figyelemmel kormányzati szolgálati, közalkalmazotti, igazságügyi alkalmazott jogviszonyban vagy munkaviszonyban álló személlyel tölthető be, d) rendvédelmi szerv: a Hszt. 1. (1) bekezdés a) e) pontjában meghatározott rendvédelmi feladatokat ellátó szervek, e) státusz: az állománytáblázatban megjelölt szolgálati, munkakör ellátására rendszeresített létszámhely. (1) Az állománytáblázat tartalmazza: a) a szervezeti egység megnevezését, jogállását, szervkódját (munkáltatói számát), a rendvédelmi szerv szervezeti hierarchiájában elfoglalt helyét (központi, területi, helyi szerv), b) a szervezeti egység felépítésének megfelelően szervezeti elemekre bontva ba) az egyes szervezeti elemekhez tartozó rendszeresített szolgálati ok és munkakörök megnevezését (az ellátott feladat jellegét zárójelben), bb) a rendszeresített szolgálati ok és munkakörök számát, bc) a vezetői szolgálati ok és munkakörök vezetői kategóriáját, bd) a tiszti és tiszthelyettesi osztályba tartozó szolgálati ok kategóriáját, be) a munkakörökhöz rendelt foglalkoztatási jogviszony megnevezését, (közalkalmazotti jogviszony esetén a fizetési osztály megjelölésével), bf) a szolgálati hoz rendelt hivatásos pótlék mértékét, bg) a szolgálati hoz tartozó legalacsonyabb és legmagasabb rendfokozatot, bh) a szolgálati hoz előírt szakirányú és speciális rendészeti képesítési követelményeket, bi) a szolgálati hoz előírt idegennyelv-tudást, bj) a ruházati ellátási normát, bk) a speciális alkalmassági követelmények (pszichológiai alkalmasság) megjelölését, bl) a nemzetbiztonsági ellenőrzésre, valamint a vagyonnyilatkozat-tételre vonatkozó kötelezést, bm) a könnyített szolgálatban foglalkoztatottakkal betölthető szolgálati okat. (2) Az állománytáblázat összesítve tartalmazza a szervezeti egység szervezeti felépítését, valamint a rendszeresített szolgálati ok és munkakörök alapvető adatainak statisztikai összegzését, rendszerezését is. (3) Az állománytáblázatban fel kell tüntetni a hatálybalépésének dátumát, módosítás esetén a módosítás hatálybalépésének dátumát. (1) A rendvédelmi szerv szervezeti egységeinek állománytáblázatát, illetve annak módosítását a rendvédelmi szerv központi szerve készíti elő.

2 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 201 évi 8 szám 7509 (2) Az állománytáblázat módosítása helyett új állománytáblázatot kell előkészíteni a) ha új szervezeti egység jön létre, b) ha a szervezeti egység olyan lényeges átalakítására került sor, amely a rendszeresített szolgálati ok és munkakörök összességének legalább 20%-át érinti, vagy c) a jóváhagyó vagy a belügyminiszter döntése alapján. (1) Az új állománytáblázatot, valamint a rendvédelmi szerv központi szerve szervezeti egységei állománytáblázatának módosítását a belügyminiszter hagyja jóvá. Egyéb esetben az állománytáblázat módosítását a rendvédelmi szerv vezetője hagyja jóvá. (2) A rendvédelmi szerv szervezeti egységeinek állománytáblázatát, illetve annak módosítását három példányban kell elkészíteni és jóváhagyni. Egy példányt az állománytáblázattal rendelkező szervezeti egység, egy példányt a rendvédelmi szerv központi szerve, egy példányt a Belügyminisztérium kezel. (3) A Belügyminisztérium az állománytáblázatokat, illetve azok módosításait nyilvántartásba veszi és hatályon kívül helyezésüket követő ötven évig archív nyilvántartásként kezeli. (4) Az állománytáblázat hatályos adatait a számítógépes személyügyi, munkaügyi és szervezési nyilvántartó rendszerben is folyamatosan vezetni kell. (1) A rendvédelmi szerv központi szerve a rendvédelmi szerv egészére kiterjedő összesítő adatokat tartalmazó szervezeti állománytáblázatot vezet. A szervezeti állománytáblázatot elektronikus nyilvántartási rendszerben folyamatosan, havonta frissítve kell vezetni. (2) A szervezeti állománytáblázat tartalmazza: a) a rendvédelmi szerv valamennyi szervezeti egységére kiterjedően osztály, illetve osztály jogállású szervezeti elem szintjéig lebontva a rendvédelmi szerv felépítését, b) az a) pont szerinti bontásban ba) a vezetői szolgálati ok és munkakörök megnevezését és (a jogviszonynak megfelelő) besorolását, valamint az azokra rendszeresített és a ténylegesen betöltött státuszok számát, bb) a tiszti és tiszthelyettesi i osztályba tartozó szolgálati ok megnevezését, valamint az azokra rendszeresített és a ténylegesen betöltött státuszok számát, bc) a beosztotti munkakörök megnevezését, a hozzárendelt jogviszonyt, a munkakör jogviszonynak megfelelő besorolását, valamint a rendszeresített és ténylegesen betöltött státuszok számát. 6. A szolgálati ok besorolásához szükséges munkakör-értékelés végrehajtásának módszertanát és eljárási rendjét az 1. melléklet tartalmazza. 7. A rendszeresített szolgálati okat, azok besorolását és a okhoz rendelt hivatásos pótlék mértékét a) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv esetében a melléklet, b) a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv esetében a melléklet, c) a terrorizmust elhárító szerv esetében a melléklet, d) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv esetében az melléklet, e) a büntetés-végrehajtási szervezet esetében a 6. melléklet tartalmazza. 8. (1) A Belügyminisztériumban és a belügyminiszter által irányított szervnél vezényléssel betölthető szolgálati okat, azok besorolását és a okhoz rendelt hivatásos pótlék mértékét a 7. melléklet tartalmazza. (2) A Belügyminisztériumhoz és a belügyminiszter által irányított szervhez szolgálati ellátására vezényelhető hivatásos állományúak száma egyidejűleg legfeljebb a) a Belügyminisztériumnál: 145 fő, b) a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központnál: 41 fő, c) a rendészeti szakközépiskoláknál: 250 fő, d) a Nemzetközi Oktatási Központnál: 25 fő, e) a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóságnál: 25 fő lehet. (3) A (2) bekezdés szerinti létszámkeretbe nem kell beszámítani az európai uniós forrásból finanszírozott státusz terhére foglalkoztatott hivatásos állományút.

3 7510 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 201 évi 8 szám 9. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen rendszeresített szolgálati okat, továbbá azok kategóriába sorolását és a okhoz rendelt hivatásos pótlék mértékét a 8. melléklet tartalmazza. 10. (1) Ha a 7. és 8. mellékletben meghatározott szolgálati t a belügyminiszter által irányított polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományába tartozó tölti be, a hivatásos pótlék mértéke 250%. (2) A Szervezett Bűnözés Elleni Központban a belügyminiszter által vezényelt hivatásos állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 250%. 11. (1) A Hszt. 11 (2) bekezdés a) pontja és b) pont ba) alpontjai szerinti vezetői osztályba tartozó vezetői ba kinevezés feltétele az egyetemi végzettség, vagy azzal egy tekintet alá eső mesterfokozatú Master vagy magister (rövidítve MA, MSc) felsőfokú végzettség megléte. (2) A,, 6., 7. és 8. mellékletben meghatározott tiszti osztály E kategóriába tartozó szolgálati ba történő kinevezés feltétele a rendészeti szakvizsga sikeres teljesítése. (3) A és mellékletben meghatározott tiszti osztály D kategóriába tartozó szolgálati ba történő kinevezés feltétele a rendészeti szakvizsga sikeres teljesítése. (4) A Hszt. 11 (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti kiemelt vezetői és középvezetői vezetői szolgálati ba történő kinevezés feltétele a rendészeti szakvizsga, a rendészeti vezetővé képző, valamint a rendészeti mestervezetővé képző tanfolyam sikeres teljesítése. (5) A Hszt. 11 (2) bekezdés c) pontja szerinti beosztott vezetői szolgálati ba történő kinevezés feltétele a rendészeti szakvizsga és a rendészeti vezetővé képző tanfolyam sikeres teljesítése. (6) A vezetői besorolású tanácsadó és főtanácsadó szolgálati ba kinevezés feltétele a rendészeti szakvizsga sikeres teljesítése, de nem feltétele a rendészeti vezetővé, illetve a rendészeti mestervezetővé képző tanfolyam elvégzése. 1 (1) A Hszt. 1. (1) bekezdés a) c) pontjában meghatározott rendvédelmi szervek vezetői és a tiszti osztályba tartozó szolgálati ai betöltéséhez elismerhető felsőfokú végzettségeket, továbbá az egyes szolgálati ok ellátásához szükséges eket, szakmai alap-, közép- és felsőfokú szakmai képzettségeket, valamint az egyéb képzettségi feltételeket a 9. melléklet tartalmazza. (2) A Hszt. 1. (1) bekezdés e) pontjában meghatározott rendvédelmi szerv vezetői és a tiszti osztályba tartozó szolgálati ai betöltéséhez elismerhető felsőfokú végzettségeket, továbbá az egyes szolgálati ok ellátásához szükséges eket, szakmai alap-, közép- és felsőfokú szakmai képzettségeket, valamint az egyéb képzettségi feltételeket a 10. melléklet tartalmazza. (3) A Hszt. 1. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott rendvédelmi szerv vezetői és a tiszti osztályba tartozó szolgálati ai betöltéséhez elismerhető felsőfokú végzettségeket, továbbá az egyes szolgálati ok ellátásához szükséges eket, szakmai alap-, közép- és felsőfokú szakmai képzettségeket, valamint az egyéb képzettségi feltételeket a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló 9/201 (III. 2) BM rendelet tartalmazza. 1 A folyamatos ügyeleti szolgálat ellátására szervezett szolgálati ok, a készenléti jellegű szolgálati ok, valamint az őrszolgálati ok körének meghatározását a 11. melléklet tartalmazza. 1 Az 1 -t a belügyminiszter irányítása alatt álló polgári nemzetbiztonsági szolgálatokra is alkalmazni kell. 1 Ez a rendelet 201 július 1-jén lép hatályba. 16. Azt a hivatásos állományút, aki 201 június 30-án hatályos jogszabály alapján a szolgálati ára előírt képesítési (végzettségi, képzettségi) követelményeknek megfelelt vagy a részére előírt képzést határidőben megkezdi, az adott szolgálati betöltéséig a képesítési követelményeknek megfeleltnek kell tekinteni. 17. Hatályát veszti a belügyminiszter irányítása alá tartozó egyes fegyveres szerveknél rendszeresített hivatásos okról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 65/2011. (XII. 30.) BM rendelet. Dr. Pintér Sándor s. k., belügyminiszter

4 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 201 évi 8 szám melléklet a 30/201 (VI. 16.) BM rendelethez A szolgálati ok besorolásához szükséges munkakör-értékelés végrehajtásának módszertana és eljárási rendje I. Módszertan A tiszthelyettesi és a tiszti állomány részére megállapított önálló munkaköri kategóriákat a Hszt. 11 (3) bekezdése tartalmazza. A kategóriák alapja a munkakör elemzés és értékelés eredményeként megállapított munkaköri. A munkaköri megállapítása a Hszt. 15 (1) bekezdésének megfelelően a i illetmény meghatározásához szükséges. Az egyes szolgálati ok besorolása a munkakör tartalmának meghatározott módszertanon és eljárási rendben végrehajtott elemzése és értékelése alapján kerül megállapításra. A munkakör elemzés a munkaköri ismérvek feltárásánál a munkakör tartalmára vonatkozó jellemzőket veszi alapul. A munkakör elemzés és értékelés szakaszai: - elemzési szakasz: adatgyűjtés; - értékelési szakasz: a munkakörök egymáshoz viszonyított relatív értékének és a munkakörök közötti különbség relatív mérőszámmal történő meghatározása. A munkakör elemzési és értékelési folyamat során a következő dimenziók vizsgálata szükséges: - tudás, - problémamegoldás, - felelősség, - terhelés. Az értékelés során további tényezők kerülhetnek felhasználásra. A munkakör tartalmának vizsgálatakor továbbá figyelembe kell venni a szolgálati szervezeti szintjét is (központi, területi, helyi szerv). [A központi szerveknél például az irányításból adódó magasabb elvárt tudás-és felelősségi szint feladatok ellátása kiemelkedő szerepet kap.] Az elemzési és értékelési tényezők aránya kifejezi a munkaköröknek más munkakörhöz viszonyított értékét. Az egységes dimenziók és értékelési követelmények használata lehetővé teszi a munkakörök tárgyilagos rangsorolását, amelyek alapján a Hszt-ben meghatározott munkaköri kategóriákba kerülnek. A dimenziókon belül használt értékelési tényezők között fontosságuk szerint további különbség tehető, azaz sor kerülhet súlyozásra. A szolgálatellátás sajátosságaiból adódó speciális kockázatok a Hszt a alapján alapvetően a hivatásos pótlék mértékének megállapításakor kerül figyelembevételre, ugyanakkor a hivatkozott -ban szereplő tényezőkre onként eltérő mértékben - a munkakör elemzés és értékelés során is tekintettel kell lenni. Az értékelés során használt dimenziók, ez egyes dimenziókon belüli tényezők, valamint az egyes tényezők közötti súlyozás mértékét az alábbi ábra szemlélteti.

5 7512 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 201 évi 8 szám Dimenziók Szaktudás Emberi kapcsolatok Tevékenység terjedelme Vezetői tapasztalat a munkakör elemzési modell súlyozási arányai 38% 2% alapfok középfok Tudás felsőfok több idegen nyelv max. 48% Továbbképzési szükséglet, igény Fix pontozás informatikai ismeretek alapvizsga szakvizsga vezetőképzés 6% előmeneteli vizsga egyéb továbbképzés speciális képzettségi igény Hely- és személyismeret 2% Problémamegoldás Gondolkodás szabadsága Gondolkodási kihívás 14% Kommunikáció 2% 18% Együttműködés 2% Cselekvés szabadsága Felelősség Befolyás nagysága Befolyás terjedelme 15% Korrupció 7% 28% Kényszerítő eszközök alkalmazása 6% Minősített időszaki feladat Terhelés Fizikai terhelés Pszichés terhelés 6% Munkakörnyezetből adódó terhelés

6 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 201 évi 8 szám 7513 II. Eljárásrend 1. Új szolgálati esetén a javaslatot meg kell küldeni a Belügyminisztérium humánigazgatási feladatait ellátó szervezeti egységén keresztül a belügyminiszternek. A javaslatban meg kell határozni az I. pontban szereplő módszertan szerinti dimenziókat, és meg kell határozni a javasolt kategóriát. A javaslatot indokolni kell, megjelölve a költségvetési fedezet rendelkezésre állását. A Belügyminisztérium humánigazgatási szerve az I. pontban szereplő módszertan alapján, valamint a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság bevonásával megvizsgálja a javasolt szolgálati t. Ha indokolt az új szolgálati létrehozása, a Belügyminisztérium humánigazgatási szerve javaslatot tesz a rendszeresített szolgálati ok módosítására, az erre vonatkozó jogszabály előkészítésére.

7 7514 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 201 évi 8 szám melléklet a 30/201 (VI. 16.) BM rendelethez Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv szolgálati ai I. Vezetői osztályba tartozó szolgálati ok 1. Központi szervnél 1. vezetői hivatásos pótlék mértéke (%) központi szerv vezetője országos rendőrfőkapitány nem kiemelt vezető központi szerv vezetőjének helyettese szakirányító 1 bűnügyi országos rendőrfőkapitányhelyettes rendészeti országos rendőrfőkapitányhelyettes szolgálatvezető humánigazgatási, ellenőrzési) (ORFK hivatalvezető (ORFK) szakirányító 2 főosztályvezető főosztályvezető 1 főtanácsadó (főkapitányi biztos) gazdasági országos rendőrfőkapitányhelyettes középvezető beosztott vezető főosztályvezetőhelyettes 1 1 főosztályvezetőhelyettes 2 főosztályvezető-helyettes irodavezető osztályvezető Területi szervnél 1. hivatásos pótlék mértéke (%) vezetői nem kiemelt vezető területi szerv vezetője rendőrfőkapitány igazgató (RRI) igazgató-helyettes (RRI, BSZKI) közép-vezető szakirányító 2 bűnügyi (MRFK) rendészeti (MRFK) rendőrfőkapitány-helyettes rendőrfőkapitány-helyettes 8. gazdasági (MRFK) rendőrfőkapitány-helyettes 9. főosztályvezető 2 főosztályvezető (RRI)

8 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 201 évi 8 szám beosztott vezető főosztályvezetőhelyettes 2 szolgálatvezető (MRFK, RRI humánigazgatási, ellenőrzési, határrendészeti, KHSZ) hivatalvezető 1 osztályvezető 1 osztályvezető Helyi szervnél 1. vezetői hivatásos pótlék mértéke (%) közép-vezető főosztályvezető 1 kapitányságvezető (kiemelt) határrendészeti kirendeltségvezető (kiemelt) főosztályvezető 2 kapitányságvezető nem főosztályvezetőhelyettes 2 határrendészeti kirendeltségvezető kapitányságvezető-helyettes (kiemelt) 8. beosztott vezető osztályvezető osztályvezető 2 hivatalvezető (kiemelt) őrsparancsnok (osztály jogállású) II. Tiszti osztályba tartozó szolgálati ok 1. hivatásos pótlék mértéke (%) szerv alapfeladafeladat nem alap- ügyeletvezető 150 kiemelt főreferens 150 E osztályvezető-helyettes alosztályvezető kiemelt főnyomozó központi főügyeletes D csoportvezető kiemelt főelőadó kiemelt főellenőr***** C főnyomozó 150

9 7516 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 201 évi 8 szám 1 ügyeletes nyomozótiszt főelőadó ügyeletvezető alosztályvezető 125** alosztályvezető (közterületi támogató) területi E osztályvezető-helyettes 150*** 200**** 20. titkárságvezető (alosztály jogállású) főorvos 50 2 szolgálatirányító tiszt 200**** 2 sajtószóvivő 2 D főügyeletes 2 alosztályvezető-helyettes alosztályvezető-helyettes (közterületi támogató) csoportvezető, 125*** 200**** 28. kiemelt főellenőr***** kiemelt főelőadó 200**** 30. kiemelt főmérnök kiemelt főnyomozó kiemelt főtechnikus 150*** 200**** 150*** 3 kiemelt fővizsgáló 3 kiképzésvezető 3 kiképzésszervező 36. lőtérvezető pszichológus (bűnügyi) 38. szakorvos (bűnügyi) 39. főellenőr***** főelőadó **** 41. főnyomozó 200**** 4 C főrevizor 50 4 főtechnikus 150*** 4 fővizsgáló 4 ügyeletes 46. ellenőr ***** B előadó I

10 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 201 évi 8 szám mérnök nyomozótiszt 50. technikustiszt 150*** 51. vizsgálótiszt 50 5 A előadó II alosztályvezető 50 5 hivatalvezető (alosztály jogállású) 50 5 osztályvezető-helyettes D őrsparancsnok (alosztály jogállású) 57. őrsparancsnok-helyettes (osztály jogállású) 58. szolgálatirányító tiszt 59. alosztályvezető-helyettes csoportvezető kiemelt főelőadó 50 6 C kiemelt főnyomozó 6 helyi kiemelt főtechnikus 6 kiemelt fővizsgáló 6 őrsparancsnok-helyettes (alosztály jogállású) 66. főnyomozó 67. főtechnikus B 68. fővizsgáló 69. főelőadó nyomozótiszt 71. technikustiszt 7 A vizsgálótiszt 7 előadó I. 50 III. Tiszthelyettesi osztályba tartozó szolgálati ok 1. hivatásos pótlék mértéke (%) szerv nem E csoportparancsnok 150 központi D referens 150 C segédelőadó csoportparancsnok 200**** őrparancsnok E 8. területi szolgálatparancsnok 9. szolgálatparancsnok (közterületi támogató) helyszínelő 11. D helyszínelő és balesetvizsgáló

11 7518 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 201 évi 8 szám 1 nyomozó 1 szakoktató 1 technikus 125* 150** 1 ügyeletes 16. referens 200*** 17. raktárvezető vizsgáló 19. kiemelt főhatárrendész járőrparancsnok 125* 200*** fogdafelügyelő 2 főhatárrendész, 125* 2 futár 50 2 járőrvezető 125* 2 járőrvezető (közterületi támogató) 200 C kutyavezető 200*** 27. szolgálatparancsnok-helyettes 28. segédelőadó kiképző 30. bűnügyi referens fogdaőr járőr 3 járőr (közterületi támogató) 200 B 3 gépjárművezető 50 3 kísérőőr 36. bűnügyi segédelőadó 125* * objektumőr A 38. járőrtárs 50* őrparancsnok 40. szolgálatparancsnok E 41. szolgálatirányító parancsnok 4 csoportparancsnok 125** 4 helyi helyszínelő 4 helyszínelő és balesetvizsgáló 4 körzeti megbízott D 125** 46. nyomozó 47. határrendészeti szakértő 48. szolgálatparancsnok-helyettes

12 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 201 évi 8 szám technikus 125** 50. vizsgáló 51. referens 50 5 C segédtechnikus 5 ügyeletes 5 kiképző kiemelt főhatárrendész járőrparancsnok 125** 125** 57. bűnügyi referens fogdafelügyelő főhatárrendész 125** 60. hajóvezető 61. hajóvizsgáló B 6 járőrvezető 125** 6 kutyavezető segédelőadó 50 6 bűnügyi segédelőadó fogdaőr határrendész járőr 125** 125** 69. kísérőőr 70. A motorcsónakvezető 71. objektumőr 7 gépjárművezető 50 7 bűnügyi fogalmazó 7 járőrtárs 50* 50* 50* Az önálló intézkedésre nem jogosult rész-szakképesítéssel rendelkező állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 50%. 125**: A szolgálati állat kiképzésében résztvevő, azzal folyamatosan foglalkozó, arról gondoskodó, valamint azzal szolgálati tevékenységet ellátó állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 125%. 150***: A Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet Bűnügyi Technikai Főosztály Központi Technikai Osztály beosztotti állománya esetében a hivatásos pótlék mértéke 150%. 200****: A közterületi támogató feladatok ellátására létrehozott szervezet MEKTA közterületi támogató feladatokat közvetlenül ellátó állománya, továbbá a Repülőtéri Rendőri Igazgatóság Idegenrendészeti Osztály Légitolonc Alosztály szakfeladatot közvetlenül ellátó állománya esetében a hivatásos pótlék mértéke 200%. ***** Az ellenőr/főellenőr/kiemelt főellenőr szolgálati ok esetében akkor jár az ra vonatkozó magasabb mértékű hivatásos pótlék, ha a szolgálati t bűnügyi, közbiztonsági, vagy mobil ellenőrzési feladatok végrehajtására rendszeresítették.

13 7520 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 201 évi 8 szám IV. Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ (területi szerv besorolású) 1. Vezetői osztályba tartozó szolgálati ok 1. hivatásos pótlék mértéke (%) vezetői nem kiemelt vezető közép-vezető területi szerv vezetője igazgató szakirányító 2 igazgató-helyettes főosztályvezető 2 főosztályvezető beosztott vezető osztályvezető 1 osztályvezető osztályvezető (BEI) 200 Tiszti osztályba tartozó szolgálati ok A B C D 1. hivatásos pótlék mértéke (%) nem E D C alosztályvezető * 300** 150 osztályvezető-helyettes 175* 300** 150 kiemelt főelőadó 175* 300** 450*** 150 kiemelt főnyomozó 175* 300** 450*** főelőadó főnyomozó 175* 300** 450***

14 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 201 évi 8 szám 7521 Tiszthelyettesi osztályba tartozó szolgálati ok A B C D 1. hivatásos pótlék mértéke (%) nem D technikus referens * 300** 450*** ** 450*** C segédelőadó 175* a titkos információgyűjtésre feljogosított bűnüldöző szervek részére háttértámogató és ellátó ot végző állománya esetében a hivatásos pótlék mértéke 175%. 300**: tényleges műveleti támogató feladatot közvetlenül ellátó állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 300%. 450*** speciális műveleti feladatot ténylegesen ellátó állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 450%. V. Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ (területi szerv besorolású) 1. Vezetői osztályba tartozó szolgálati ok kiemelt vezető közép-vezető beosztott vezető területi szerv vezetője igazgató szakirányító 2 igazgató-helyettes főosztályvezető 1 főosztályvezető hivatásos pótlék mértéke (%) vezetői nem főosztályvezetőhelyettes 1 főosztályvezető-helyettes osztályvezető 1 osztályvezető Tiszti osztályba tartozó szolgálati ok A B C D 1. hivatásos pótlék mértéke (%) nem alosztályvezető E osztályvezető-helyettes D kiemelt főelőadó

15 7522 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 201 évi 8 szám 6. kiképzésvezető 7. kiképzésszervező 8. lőtérvezető 9. C főelőadó Tiszthelyettesi osztályba tartozó szolgálati ok A B C D 1. hivatásos pótlék mértéke (%) nem referens D szakoktató C segédelőadó VI. Készenléti Rendőrség szolgálati ai (területi szerv besorolású) 1. Vezetői osztályba tartozó szolgálati ok 1. hivatásos pótlék mértéke (%) vezetői nem kiemelt vezető központi szerv vezetőjének helyettese műveleti országos rendőrfőkapitányhelyettes (Készenléti Rendőrség parancsnoka) szakirányító 1 igazgató 200 főosztályvezető 1 igazgató-helyettes (KR GI GEK) közép-vezető főosztályvezető 2 szolgálatvezető (humánigazgatási, ellenőrzési, ÁFSZ, KR LRSZ) főosztályvezető főosztályvezető (KEŐ) szolgálatvezető (TŰSZ) hivatalvezető igazgató-helyettes (NNI, GI) főosztályvezetőhelyettes 1 szolgálatvezető (ÜVSZ) beosztott vezető főosztályvezetőhelyettes 2 főosztályvezető-helyettes főosztályvezető-helyettes (KEŐ) osztályvezető 1 osztályvezető

16 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 201 évi 8 szám osztályvezető (KEŐ SZO, TŰSZ) 500 szolgálatvezető-helyettes (KR LRSZ) 650 Tiszti szolgálati ok A B C D 1. hivatásos pótlék mértéke (%) nem 150** osztályvezető-helyettes ** 200 alosztályvezető 225*** E 600****** karmester 6. főorvos 7. ügyeletvezető helikoptervezető alosztályvezető-helyettes 600****** csoportvezető 225***, 600****** ** kiemelt főelőadó ***, 1 D 600****** kiemelt főellenőr******* kiemelt főnyomozó 225*** 1 karmester-helyettes 1 kiemelt főmérnök kiképzésvezető kiemelt biztonsági főtiszt 600****** főelőadó 600****** 19. főrevizor 20. C főtechnikus biztonsági főtiszt főmérnök mérnök B előadó I biztonsági tiszt szólamvezető 27. A előadó II. 200

17 7524 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 201 évi 8 szám 1. Tiszthelyettesi szolgálati ok A B C D E szolgálatparancsnok csoportparancsnok szolgálatirányító hivatásos pótlék mértéke (%) 150** *** *** 600****** ****** 6. őrparancsnok biztonsági gépkocsivezető ****** 8. fedélzeti szolgálattevő (helikopter hajózó) 300**** 1 D tűzszerész 600 nem 9. referens raktárvezető 11. PSZH parancsnok technikus nyomozó személybiztosító helyszínbiztosító lakásbiztosító 150** ** *** ****** ****** ****** 18. zenész 19. vízágyúgépkocsi-parancsnok járőrparancsnok *** 21. szakoktató C járőrvezető *** 2 kiemelt kísérőőr kutyavezető kiemelt objektumőr segédelőadó 150** *** 27. futár 28. kiképző fogdafelügyelő járőr *** 31. PSZH kezelő 200 B 3 vízágyú gépkocsi-kezelő gépjárművezető 200

18 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 201 évi 8 szám kísérőőr objektumőr A járőrtárs * *: Az önálló intézkedésre nem jogosult rész-szakképesítéssel rendelkező állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke %. 150**: A Személy és Objektumvédelmi Igazgatóság Objektumvédelmi Főosztály okat ellátó állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 150%. 225***: A Rendészeti Igazgatóság bevetési főosztályainak támogató alegységeinél szolgálatot teljesítő állomány, a Személy és Objektumvédelmi Igazgatóság Megelőző- és Tanúvédelmi Osztály Tanúvédelmi Szolgálat állománya, a Lovas és Kutyás Szolgálati Osztály állományában, a szolgálati állat kiképzésében résztvevő, azzal folyamatosan foglalkozó, arról gondoskodó, valamint azzal szolgálati tevékenységet ellátó állomány, a Különleges Szolgálatok Igazgatósága Bevetési Főosztály III. Bevetést Támogató Osztály beosztotti állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 225%. 300****: A Különleges Szolgálatok Igazgatósága Légirendészeti Szolgálat fedélzeti szolgálattevő (helikopter hajózó) ok esetében a hivatásos pótlék mértéke 300%. 500*****: A Köztársasági Elnöki Őrség főosztályvezető, főosztályvezető-helyettesi és a KR KEŐ Személyvédelmi Osztály osztályvezető a, valamint a Tűzszerész Szolgálat vezető ai esetében a hivatásos pótlék mértéke 600%. 600******: A Köztársasági Elnöki Őrség személyvédelmi feladatait ellátó állománya és a Tűzszerész Szolgálat beosztotti állománya esetében a hivatásos pótlék mértéke 600%. ******* A kiemelt főellenőr szolgálati ok esetében akkor jár az ra vonatkozó magasabb mértékű hivatásos pótlék, ha a szolgálati t bűnügyi, közbiztonsági, vagy mobil ellenőrzési feladatok végrehajtására rendszeresítették.

19 7526 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 201 évi 8 szám VII. Budapesti Rendőr-főkapitányság 1. Vezetői osztályba tartozó szolgálati ok a) Területi szervnél 1. vezetői hivatásos pótlék mértéke (%) kiemelt vezető közép-vezető területi szerv vezetője szakirányító 1 főosztályvezető 2 rendőrfőkapitány bűnügyi (BRFK) rendőrfőkapitány-helyettes rendészeti rendőrfőkapitány-helyettes (BRFK) gazdasági (BRFK) rendőrfőkapitány-helyettes főosztályvezető szolgálatvezető (humánigazgatási, ellenőrzési) hivatalvezető beosztott vezető nem főosztályvezetőhelyettes 2 főosztályvezető-helyettes osztályvezető 1 osztályvezető b) Helyi szervnél 1. vezetői hivatásos pótlék mértéke (%) nem közép-vezető főosztályvezető 1 kapitányságvezető (kiemelt) főosztályvezető 2 kapitányságvezető főosztályvezetőhelyettes 2 kapitányságvezető-helyettes (kiemelt) beosztott vezető osztályvezető 2 osztályvezető hivatalvezető (kiemelt) őrsparancsnok (osztály jogállású)

20 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 201 évi 8 szám II. Tiszti osztályba tartozó szolgálati ok szerv E hivatásos pótlék mértéke (%) ügyeletvezető 125 alosztályvezető osztályvezető-helyettes *** *** nem 6. főorvos szolgálatirányító tiszt főügyeletes alosztályvezető-helyettes csoportvezető kiemelt főellenőr**** D kiemelt főelőadó kiemelt főnyomozó 200*** 1 kiemelt főtechnikus kiemelt fővizsgáló területi lőtérvezető főellenőr**** főelőadó főnyomozó 200*** 20. C főrevizor főtechnikus 125, 75 2 fővizsgáló ügyeletes B ellenőr**** előadó I nyomozótiszt *** 27. technikustiszt 125, vizsgálótiszt A előadó II alosztályvezető hivatalvezető (alosztály jogállású) 75 3 D őrsparancsnok (alosztály jogállású) őrsparancsnok-helyettes (osztály jogállású) helyi szolgálatirányító tiszt alosztályvezető-helyettes C csoportvezető kiemelt főelőadó

MAGYAR KÖZLÖNY 82. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 82. szám MAGYAR KÖZLÖNY 82. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 16., kedd Tartalomjegyzék 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél

Részletesebben

A belügyminiszter. BM rendelete a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről

A belügyminiszter. BM rendelete a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről A belügyminiszter./2015. ( ) BM rendelete a hivatásos szolgálati okról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról

Részletesebben

5. Adatbiztonsági intézkedések. 6. Záró rendelkezések

5. Adatbiztonsági intézkedések. 6. Záró rendelkezések M G Y R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 81. szám 7465 5. datbiztonsági intézkedések 9. z Országgyűlési Őrség parancsnoka köteles megtenni minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok

Részletesebben

A belügyminiszter. BM rendelete

A belügyminiszter. BM rendelete A belügyminiszter./2015. ( ) BM rendelete az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet módosításáról A rendvédelmi feladatokat

Részletesebben

A Belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete

A Belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete 1 T E R V E Z E T!! A Belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete a hivatásos katasztrófavédelmi szerv szervezeti változásával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról A fegyveres szervek

Részletesebben

A belügyminiszter. /2011. ( ) BM rendelete

A belügyminiszter. /2011. ( ) BM rendelete 1 TERVEZET! A belügyminiszter /2011. ( ) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alá tartozó egyes fegyveres szerveknél rendszeresített hivatásos beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről

Részletesebben

19/2008. (IX. 18.) IRM rendelet

19/2008. (IX. 18.) IRM rendelet 19/2008. (IX. 18.) IRM rendelet az igazságügyi és rendészeti miniszter felügyelete, irányítása alá tartozó fegyveres szerveknél rendszeresített hivatásos beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről

Részletesebben

A belügyminiszter. BM rendelete

A belügyminiszter. BM rendelete A belügyminiszter./2015. ( ) BM rendelete az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet módosításáról A rendvédelmi feladatokat

Részletesebben

AZ ÚJ HSZT TERVEZETT ILLETMÉNYRENDSZERÉNEK ELEMEI

AZ ÚJ HSZT TERVEZETT ILLETMÉNYRENDSZERÉNEK ELEMEI AZ ÚJ HSZT TERVEZETT ILLETMÉNYRENDSZERÉNEK ELEMEI Alapilletmény beosztási illetmény szolgálati időpótlék a hivatásos állományú besorolása alapján megállapított fizetési fokozathoz tartozó illetményszorzó

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 135. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 19., csütörtök. Tartalomjegyzék. 232/2010. (VIII. 19.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 135. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 19., csütörtök. Tartalomjegyzék. 232/2010. (VIII. 19.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 19., csütörtök 135. Tartalomjegyzék 232/2010. (VIII. 19.) Korm. rendelet 1175/2010. (VIII. 19.) Korm. határozat 1176/2010. (VIII. 19.)

Részletesebben

84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá

84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá 84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél, illetve más kutató- és

Részletesebben

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere. I. Választott tisztségviselők

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere. I. Választott tisztségviselők 6. számú melléklet Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere I. Választott tisztségviselők A kulcsszám 1-4. pozícióján 0 szerepel. Az 5. pozíció a választási szinteket jelzi. A 6. pozíció

Részletesebben

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere. 2010. július 6-ától. I. Választott tisztségviselők

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere. 2010. július 6-ától. I. Választott tisztségviselők 3. számú melléklet Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere 2010. július 6-ától I. Választott tisztségviselők A kulcsszám 1-4. pozícióján 0 szerepel. Az 5. pozíció a választási szinteket

Részletesebben

2012. április 27-én 11.00 óra

2012. április 27-én 11.00 óra 2012. április 27-én 11.00 óra TISZTELT MINISZTER ÚR! TISZTELT ELNÖK ÚR! ÁLLAMTITKÁR URAK, KABINETFŐNÖK ÚR, TÁBORNOK URAK, HÖLGYEIM ÉS URAIM, KEDVES VENDÉGEINK! BEJELENTEM, HOGY KÖVÉR LÁSZLÓ AZ ORSZÁGGYŰLÉS

Részletesebben

A Belügyminiszter./2011. (...) BM rendelete

A Belügyminiszter./2011. (...) BM rendelete 1 A Belügyminiszter./2011. (....) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 -

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2014. az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékbe történő felvételre

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2014. az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékbe történő felvételre PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2014. az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékbe történő felvételre A Belügyminisztérium (a továbbiakban: BM) a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 15. (1) bekezdése,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 204. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. december 31., péntek. Tartalomjegyzék. 15/2010. (XII. 31.

MAGYAR KÖZLÖNY. 204. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. december 31., péntek. Tartalomjegyzék. 15/2010. (XII. 31. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. december 31., péntek 204. szám Tartalomjegyzék 15/2010. (XII. 31.) BM rendelet 16/2010. (XII. 31.) BM rendelet 31/2010. (XII. 31.) KIM rendelet

Részletesebben

20/1997. (III. 19.) BM rendelet

20/1997. (III. 19.) BM rendelet 20/1997. (III. 19.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól

Részletesebben

20/1997. (III. 19.) BM

20/1997. (III. 19.) BM 20/1997. (III. 19.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól

Részletesebben

A belügyminiszter. BM rendelete

A belügyminiszter. BM rendelete 1. melléklet a 13951/BM. számú munkaanyaghoz A belügyminiszter / ( ) BM rendelete a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről

Részletesebben

Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat. Törvény szerinti illetmények, munkabérek

Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 08 - Adatszolgáltatás a személyi és a foglalkoztatottak, választott összetételéréről 01 miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes 02 miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető 03 kormánybiztos,

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1002 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

2013. október 22-én 13.00 óra BM központi épület, márványaula OKTÓBER 23-AI ÜNNEPSÉG ÁDER JÁNOS, MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE

2013. október 22-én 13.00 óra BM központi épület, márványaula OKTÓBER 23-AI ÜNNEPSÉG ÁDER JÁNOS, MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE 2013. október 22-én 13.00 óra BM központi épület, márványaula OKTÓBER 23-AI ÜNNEPSÉG ÁDER JÁNOS, MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE - A BELÜGYMINISZTER ELŐTERJESZTÉSÉRE - NEMZETI ÜNNEPÜNK, OKTÓBER 23-A,

Részletesebben

A honvédelmi miniszter /2007. ( ) HM. r e n d e l e t e. a fontos és bizalmas munkakörökről, valamint a biztonsági ellenőrzések szintjéről

A honvédelmi miniszter /2007. ( ) HM. r e n d e l e t e. a fontos és bizalmas munkakörökről, valamint a biztonsági ellenőrzések szintjéről MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE. számú példány Tervezet 08.22. A honvédelmi miniszter /2007. ( ) HM r e n d e l e t e a fontos és bizalmas munkakörökről, valamint a biztonsági ellenőrzések szintjéről

Részletesebben

a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság állományába és kinevezte a soproni hivatásos tűzoltó-parancsnokság tűzoltóparancsnokának

a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság állományába és kinevezte a soproni hivatásos tűzoltó-parancsnokság tűzoltóparancsnokának Dr. Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere Dr. Bakondi György tűzoltó altábornagy, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója javaslatára kinevezte tűzoltó főhadnaggyá

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 82. szám 7611

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 82. szám 7611 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 82. szám 7611 Az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítők szállásköltség-kerete földrészenkénti bontásban Földrész neve Valutanem I. kategória II. kategória Európa

Részletesebben

Buda Országos Rendőr-főkapitányság

Buda Országos Rendőr-főkapitányság Buda Országos Rendőr-főkapitányság Nagy Tamás r. főhadnagy rendőrségi tanácsos a Rendőrség közegészségügyi-járványügyi főfelügyelője munkavédelmi főfelügyelő-helyettes munkahigiénés szakértő Budapest,

Részletesebben

Munkaanyag a közalkalmazottak jogállását érintő egyes kérdésekről szóló 1/1993. (IV. 20.) MüM rendelet módosításáról

Munkaanyag a közalkalmazottak jogállását érintő egyes kérdésekről szóló 1/1993. (IV. 20.) MüM rendelet módosításáról Szociális és Munkaügyi Minisztérium Jogi Főosztály 16543-4/2007-SZMM Munkaanyag a közalkalmazottak jogállását érintő egyes kérdésekről szóló 1/1993. (IV. 20.) MüM rendelet módosításáról Budapest, 2007.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 319/2000. (XII.18.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 319/2000. (XII.18.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 319/2000. (XII.18.) számú h a t á r o z a t a a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság parancsnokának felmentéséről, pályázat kiírásáról A Közgyűlés a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 49. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 49. szám MAGYAR KÖZLÖNY 49. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. április 10., péntek Tartalomjegyzék 97/2015. (IV. 10.) Korm. rendelet A nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggő lényeges adatokról, valamint

Részletesebben

a) a hivatásos katasztrófavédelmi szervek hivatásos állományának tagjaira és közalkalmazottaira;

a) a hivatásos katasztrófavédelmi szervek hivatásos állományának tagjaira és közalkalmazottaira; M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 39. szám 2015. március 25., szerda V. A Kormány tagjainak rendeletei A belügyminiszter 9/2015. (III. 25.) BM rendelete a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az

Részletesebben

Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzésben való részvétel feltételei

Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzésben való részvétel feltételei Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzés célja Az iskolarendszeren kívüli rendőr szakképzés célja, hogy a rendőrség középfokú szakképesítéshez kötött beosztásaiba előírt szakképzettség megszerzését

Részletesebben

IPARBIZTONSÁGI KÉPZÉS- ÉS TOVÁBBKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON. Iparbiztonsági szakértői napok

IPARBIZTONSÁGI KÉPZÉS- ÉS TOVÁBBKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON. Iparbiztonsági szakértői napok IPARBIZTONSÁGI KÉPZÉS- ÉS TOVÁBBKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON Dr. KÁTAI-URBÁN Lajos tű. alezredes, PhD egyetemi docens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági szakértői napok Visegrád,

Részletesebben

Az 54 861 01 OKJ számú Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (kivonat)

Az 54 861 01 OKJ számú Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (kivonat) Az 54 861 01 OKJ számú Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (kivonat) 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés

Részletesebben

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET OKTATÁSI KÖZPONTJA. 1108 Budapest, Újhegyi út 9-11. Tel.: 261-7011 Fax: 431-0180

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET OKTATÁSI KÖZPONTJA. 1108 Budapest, Újhegyi út 9-11. Tel.: 261-7011 Fax: 431-0180 BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET OKTATÁSI KÖZPONTJA 1108 Budapest, Újhegyi út 9-11. Tel.: 261-7011 Fax: 431-0180 A Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központja képzési rendszeréről A büntetés-végrehajtási

Részletesebben

Egészséges és biztonságos munkavégzés

Egészséges és biztonságos munkavégzés A belügyminiszter által irányított rendvédelmi szervek feladatai és tevékenysége az Egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosításában a munkavédelem és a közegészségügy-járványügy keretein

Részletesebben

A belügyminiszter. BM rendelete

A belügyminiszter. BM rendelete A belügyminiszter./2015. ( ) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő személyügyi igazgatás rendjéről A rendvédelmi feladatokat

Részletesebben

325/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet

325/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet 325/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a testnevelés és sport területén történő végrehajtásáról A Kormány a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

ANYÁK NAPJA 2012. május 4. 11.00 óra Belügyminisztérium központi épület, márványaula

ANYÁK NAPJA 2012. május 4. 11.00 óra Belügyminisztérium központi épület, márványaula ANYÁK NAPJA 2012. május 4. 11.00 óra Belügyminisztérium központi épület, márványaula TISZTELT ÁLLAMTITKÁR URAK! KABINETFŐNÖK ÚR! HELYETTES ÁLLAMTITKÁR ASSZONYOK, URAK! TÁBORNOK URAK! HÖLGYEIM ÉS URAIM!

Részletesebben

FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA

FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 105 5. számú függelék az FKI SZMSZ-hez: AZ FKI ALAPÍTÓ OKIRATA FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA A katasztrófavédelemről és a hozzá

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 6. sz. melléklet a 1164/115 ZMNE számhoz 1. sz. példány A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA 2007 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános

Részletesebben

T/5050. számú törvényjavaslat

T/5050. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/5050. számú törvényjavaslat a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény és a nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

12/2004. (II. 13.) GKM rendelet

12/2004. (II. 13.) GKM rendelet 12/20. (II. 13.) GKM rendelet a földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII.

Részletesebben

RENDÉSZETI KUTATÁSOK A RENDVÉDELEM FEJLESZTÉSE című nemzetközi tudományos konferencia Pécs, 2011. június 23. PROGRAMJA

RENDÉSZETI KUTATÁSOK A RENDVÉDELEM FEJLESZTÉSE című nemzetközi tudományos konferencia Pécs, 2011. június 23. PROGRAMJA RENDÉSZETI KUTATÁSOK A RENDVÉDELEM FEJLESZTÉSE című nemzetközi tudományos konferencia Pécs, 2011. június 23. PROGRAMJA A konferencia célja: A rendészeti kutatások fogalmi és tevékenységi körének feltárásával

Részletesebben

Kossuth Lajos Hadtudományi Kar

Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Telefon: 432-9000/29-357 Telefax: 432-9027 Szakok, képzési idő, vizsgatárgyak Képz. Választható szak, szakpár A N Biztonság-és védelempolitikai

Részletesebben

- Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar. - Rendőrtiszti Főiskola Rendészettudományi Kar

- Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar. - Rendőrtiszti Főiskola Rendészettudományi Kar DR. KÁTAI-URBÁN LAJOS tű. alezredes egyetemi docens MKE Vegyipari Biztonságtechnikai Szakosztály Biztonságtechnika 2015. Továbbképző szeminárium Balatonalmádi, 2015. május 27. - Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Pécs Szám: 51-1-140/2008. J ó v á h a g y o m : Dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy bv. főtanácsos Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoka A BARANYA MEGYEI

Részletesebben

ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya. Kérdőíves felmérés. A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata

ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya. Kérdőíves felmérés. A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya Kérdőíves felmérés A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata A felmérés céljai a jelenlegi közszolgálati tisztviselői állomány végzettségével,

Részletesebben

Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben!

Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben! Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben! Többen jelezték, hogy véleményük szerint nem megfelelő a fizetési osztályba sorolásuk. Az alábbi cikk közérthetően magyarázza

Részletesebben

A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN. Egységes szerkezetben az 1-19. sz. módosítással (A módosítások lábjegyzetben jelölve)

A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN. Egységes szerkezetben az 1-19. sz. módosítással (A módosítások lábjegyzetben jelölve) A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN Egységes szerkezetben az 1-19. sz. módosítással (A módosítások lábjegyzetben jelölve) 2011. március 31. 2 A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 2. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 2. szám MAGYAR KÖZLÖNY 2. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. január 10., péntek Tartalomjegyzék 1/2014. (I. 10.) Korm. rendelet A Gotthárd-Therm Fürdő és Idegenforgalmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet szükséges szakhatósági állásfoglalás kiadásának eljárási szabályairól A Kormány a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi

Részletesebben

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM rendelete a Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítő és külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya devizaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli

Részletesebben

Képzési és Továbbképzési Szabályzat 2015.

Képzési és Továbbképzési Szabályzat 2015. Képzési és Továbbképzési Szabályzat 2015. Szakmai Program 15. sz. szabályzata Hatályba lépett: 2015. I. A személyes gondoskodást végző személyek működési nyilvántartása A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 39. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 39. szám MAGYAR KÖZLÖNY 39. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 25., szerda Tartalomjegyzék 64/2015. (III. 25.) Korm. rendelet A Magyar Kémény Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű

Részletesebben

II. FEJEZET A FENNTARTÓI TESTÜLET ÉS HIVATALA MÛKÖDÉSÉNEK SZABÁLYAI

II. FEJEZET A FENNTARTÓI TESTÜLET ÉS HIVATALA MÛKÖDÉSÉNEK SZABÁLYAI 41268 MAGYAR KÖZLÖNY 2011. évi 165. szám A Kormány 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelete a Nemzeti Közszolgálati Egyetemrõl, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsõoktatásról szóló 2011. évi

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 45. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 45. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 45. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2015. szeptember 11., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 23/2015. (IX. 11.) BM utasítás a migrációs helyzet kezelésével kapcsolatos feladatokat

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE TERVEZET MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE. számú példány A honvédelmi miniszter /2009. ( ) HM rendelete az étkezési utalvánnyal való ellátásról A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú

Részletesebben

TERVEZET EZ A TERVEZET A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

TERVEZET EZ A TERVEZET A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Iktatószám: GKM/4330/ /2007 A földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges képesítésről és ról szóló 12/2004. (II. 13.)

Részletesebben

hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. 4., 10. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. 4., 10. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, 7568 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 82. szám A belügyminiszter 31/2015. (VI. 16.) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát

Részletesebben

A LÖTOSZ önkéntes és ifjúsági tűzoltó szervezeteinek szervezeti felépítése

A LÖTOSZ önkéntes és ifjúsági tűzoltó szervezeteinek szervezeti felépítése 1 A LÖTOSZ önkéntes és ifjúsági tűzoltó szervezeteinek szervezeti felépítése Az önkéntes tűzoltó szervezet felépítése 1. A csoport a. A tűzoltó szervezet legkisebb szervezeti egysége a csoport, amely áll

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása PROF. DR. BLESZITY JÁNOS ny. tű vezérőrnagy egyetemi tanár, intézetigazgató BM OKF Budapest, 2014. 03. 10. Legyen a hallgatónk! Nemzeti

Részletesebben

5. Hatályon kívül helyező rendelkezések. 6. Hatályba léptető rendelkezések

5. Hatályon kívül helyező rendelkezések. 6. Hatályba léptető rendelkezések 89036 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 222. szám 29. E rendelet 15. (7) bekezdésétől eltérően a közigazgatási szerv 2014-ben a 2014. január 1-jei állapotnak megfelelően köteles adatot szolgáltatni legkésőbb

Részletesebben

Teljesítményértékelési szabályzat

Teljesítményértékelési szabályzat MTA Agrártudományi Kutatóközpont Teljesítményértékelési szabályzat Martonvásár, 2013. május 22. Bedő Zoltán főigazgató 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA Jelen teljesítményértékelési szabályzat célja a Kutatóközpont

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Pécs Szám: 51-1-24/4/2010. J ó v á h a g y o m : Dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy bv. főtanácsos Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoka A BARANYA MEGYEI

Részletesebben

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás Gazdasági élet Igazgatása Környezet Védelme Közrend, Közbiztonság védelme, rendészet Humán igazgatás Rendészeti igazgatás Jogi szabályozás Alaptörvény (46. cikk) Rtv 1994:XXXIV. tv. Hszt 1996: XLIII. tv.

Részletesebben

Az MH Altiszti Akadémia parancsnokának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Az MH Altiszti Akadémia parancsnokának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA MAGYAR HONVÉDSÉG ALTISZTI AKADÉMIA Az MH Altiszti Akadémia parancsnokának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az MH Altiszti Akadémia állományában lévő beosztások betöltésére Pályázatot nyújthatnak be korlátozás nélkül

Részletesebben

A szabályzat célja. A szabályzat hatálya

A szabályzat célja. A szabályzat hatálya O R S Z Á G O S B Í R Ó S Á G I H I V A T A L ELNÖKE Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 16/2012. (X. 18.) OBH utasítása a meghagyással kapcsolatos eljárás és a meghagyásba bevont szervek besorolásáról

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan közgazdász tisztek képzése, akik a képzés során

Részletesebben

NAV Bevetési Főigazgatósága

NAV Bevetési Főigazgatósága NAV Bevetési Főigazgatósága dr. Demeter Tamás pénzügyőr ezredes, főtanácsos Nemzeti Adó- és Vámhivatal bevetési főigazgató Általános tájékoztató a Bevetési Főigazgatóság profiljáról, feladatrendszeréről,

Részletesebben

BIZTONSÁGI KOCKÁZATOK RENDÉSZETI VÁLASZOK című nemzetközi tudományos konferencia Pécs, 2014. június 25. PROGRAMJA

BIZTONSÁGI KOCKÁZATOK RENDÉSZETI VÁLASZOK című nemzetközi tudományos konferencia Pécs, 2014. június 25. PROGRAMJA BIZTONSÁGI KOCKÁZATOK RENDÉSZETI VÁLASZOK című nemzetközi tudományos konferencia Pécs, 2014. június 25. PROGRAMJA A konferencia célja: Napjaink globalizálódó világában az egyes biztonsági kockázatok felismerésére,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 130. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 130. szám MAGYAR KÖZLÖNY 130. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. július 31., szerda Tartalomjegyzék 303/2013. (VII. 31.) Korm. rendelet Az egyes nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső jogviszonyokról és a nemzetbiztonsági

Részletesebben

1 Dr. Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere hosszú időn át végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként soron kívül előléptette:

1 Dr. Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere hosszú időn át végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként soron kívül előléptette: 1 Dr. Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere hosszú időn át végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként soron kívül előléptette: Tűzoltó őrnaggyá: Dr. Sápi Gergely Ferenc tűzoltó századost, a

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. JAKAB László. Fax(ok) E-mail(ek) jakab.laszlo@zmne.

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. JAKAB László. Fax(ok) E-mail(ek) jakab.laszlo@zmne. Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Fax(ok) E-mail(ek) Állampolgárság Dr. JAKAB László jakab.laszlo@zmne.hu magyar Születési dátum 1950. 03. 21. Neme férfi Szakmai tapasztalat Időtartam

Részletesebben

7 Konyhalány Alapfokú iskolai végzettség (8 általános) - 7 Szobaasszony Alapfokú iskolai végzettség (8 általános) -

7 Konyhalány Alapfokú iskolai végzettség (8 általános) - 7 Szobaasszony Alapfokú iskolai végzettség (8 általános) - HAY kat. HAY munkaköri besorolások Képzettség Gyakorlat 6 Kertész Alapfokú iskolai (8 általános) - 6 Segédmunkás Alapfokú iskolai (8 általános) - 6 Takarító Alapfokú iskolai (8 általános) - 7 Gépkocsimosó

Részletesebben

A bűnügyi hírszerző szakirányon folyó alapképzésre történő jelentkezés feltétele a rendőrséggel fennálló hivatásos szolgálati viszony.

A bűnügyi hírszerző szakirányon folyó alapképzésre történő jelentkezés feltétele a rendőrséggel fennálló hivatásos szolgálati viszony. ALAPKÉPZÉS Rendészettudományi Kar 2013. szeptemberben induló alapképzési szakok Bűnügyi igazgatási [bűnügyi hírszerző] A bűnügyi igazgatási képzés a jogi és igazgatási képzési terület alapszakja. Az alapszakon

Részletesebben

FIATALKORÚAK BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETE 2316 Tököl, Ráckevei út 6. Tel: 06-24/503-100 Fax: 06-24/479-394 NTG: 111-1000 e-mail: tokol.uk@bv.gov.

FIATALKORÚAK BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETE 2316 Tököl, Ráckevei út 6. Tel: 06-24/503-100 Fax: 06-24/479-394 NTG: 111-1000 e-mail: tokol.uk@bv.gov. FIATALKORÚAK BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETE 2316 Tököl, Ráckevei út 6. Tel: 06-24/503-100 Fax: 06-24/479-394 NTG: 111-1000 e-mail: tokol.uk@bv.gov.hu TÜK: 30513-200/237-2/2014. Jóváhagyom:. Csóti András

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM 2007/43. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 3513 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2008. június 23 27. Megjelenik minden héten. XI. évfolyam, 2008/26. szám I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek Személyügyi

Részletesebben

Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából

Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából 2013. I. negyedév Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet Informatikai és Rendszerelemzési Fõigazgatóság Budapest,

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 29. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 29. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 29. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2015. június 19., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 1/2015. (VI. 19.) ME utasítás miniszterelnöki biztos kinevezéséről 3423 17/2015. (VI. 19.)

Részletesebben

23/2008. (OT 14.) ORFK utasítás. a Rendőrség hivatásos állományú tagjainak szolgálatteljesítési idejéről, valamint a szolgálati időrendszerekről

23/2008. (OT 14.) ORFK utasítás. a Rendőrség hivatásos állományú tagjainak szolgálatteljesítési idejéről, valamint a szolgálati időrendszerekről 23/2008. (OT 14.) ORFK utasítás a Rendőrség hivatásos állományú tagjainak szolgálatteljesítési idejéről, valamint a szolgálati időrendszerekről Szám: 5-1/23/2008. TÜK A Rendőrség hivatásos állományú tagjai

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. FEJEZET - ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. FEJEZET - ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. FEJEZET - ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A SZERVEZETRE VONATKOZÓ ADATOK... 4 2. AZ INTÉZET JOGÁLLÁSA ÉS KAPCSOLATRENDSZERE... 6 3. AZ INTÉZET FELADATAI... 6 4.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 136. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 136. szám MAGYAR KÖZLÖNY 136. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. augusztus 15., csütörtök Tartalomjegyzék 308/2013. (VIII. 15.) Korm. rendelet A budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar Bosnyák tér közötti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER 8442/2007. TERVEZET! (honlapra) ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról Budapest,

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 55. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 55. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 55. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. november 8., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 41/2013. (XI. 8.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről 19988 42/2013. (XI. 8.) EMMI

Részletesebben

Szent István Egyetem. SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE.

Szent István Egyetem. SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE. Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE TARTALOMJEGYZÉK I. Adatlap 2 II. Képzési kimeneti követelmények (KKK) 3 III.

Részletesebben

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról A tervezet a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő azon miniszteri

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 30. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. május 6., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 30. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. május 6., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. május 6., péntek 30. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 11/2011. (V. 6.) BM utasítás a Belügyminisztérium és szervei készenlétbe

Részletesebben

II. fejezet A RENDŐRKAPITÁNYSÁG

II. fejezet A RENDŐRKAPITÁNYSÁG RENDŐRKAPITÁNYSÁG V A S V Á R 9800 Vasvár, Járdányi prof. u. 10. Pf.:37 94/370-119 94/572-009 BM: 26/40-20 26/40-22 E-mail: Vasvarrk@vas.police.hu Szám: 18060/ /2014.ált J ó v á h a g y o m : Szombathely,

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik korszerű általános és szakmai ismereteik,

Részletesebben

15213-89/2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009.

15213-89/2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem alapító okirata A felsőoktatásról szóló 2005. évi CI. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. -ának (1) bekezdése és a 115.

Részletesebben

A VÁLTOZÓ RENDÉSZET AKTUÁLIS KIHÍVÁSAI című nemzetközi tudományos konferencia Pécs, 2013. június 27. PROGRAMJA

A VÁLTOZÓ RENDÉSZET AKTUÁLIS KIHÍVÁSAI című nemzetközi tudományos konferencia Pécs, 2013. június 27. PROGRAMJA A VÁLTOZÓ RENDÉSZET AKTUÁLIS KIHÍVÁSAI című nemzetközi tudományos konferencia Pécs, 2013. június 27. PROGRAMJA A konferencia célja: A változó társadalmi környezetben a rendészettel összefüggő kihívások

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatok beérkezési határideje: 2012. augusztus 25.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatok beérkezési határideje: 2012. augusztus 25. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár (MH 25. KGYLDD) parancsnoka pályázatot hirdet a Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár, Vezető Szervek, Gazdálkodás Támogató

Részletesebben

Magyar Úszó Szövetség. Képesítési Szabályzat

Magyar Úszó Szövetség. Képesítési Szabályzat Magyar Úszó Szövetség Képesítési Szabályzat A Magyar Úszó Szövetség (a továbbiakban: Szakszövetség) elnöksége a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. (1) bekezdésének f) pontja, a 77. p) pontja, a sport

Részletesebben

A Honvéd Vezérkar Főnökének PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA egyes beosztások betöltésére

A Honvéd Vezérkar Főnökének PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA egyes beosztások betöltésére HONVÉD VEZÉRKAR FŐNÖK A Honvéd Vezérkar Főnökének PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA egyes beosztások betöltésére A Honvéd Vezérkar Főnöke a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-én

Részletesebben

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő A Kormány../2005. ( ) Korm. rendelete a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról A Kormány a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tv. (a továbbiakban:

Részletesebben

A MÁRIANOSZTRAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A MÁRIANOSZTRAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN Márianosztrai Fegyház és Börtön Márianosztra Ikt. szám: 30522-810/444/2014. Jóváhagyom:... Csóti András bv. vezérőrnagy országos parancsnok A MÁRIANOSZTRAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. FIGYELEM! A kérelemben fontos a képzési körök pontos megjelölése az alábbiak figyelembe vételével:

TÁJÉKOZTATÓ. FIGYELEM! A kérelemben fontos a képzési körök pontos megjelölése az alábbiak figyelembe vételével: TÁJÉKOZTATÓ A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) értelmében engedélyezési eljárás kezdeményezésére a https://felnottkepzesiengedely.munka.hu on-line felületen elérhető

Részletesebben