V. A Kormány tagjainak rendeletei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "V. A Kormány tagjainak rendeletei"

Átírás

1 7508 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 201 évi 8 szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A belügyminiszter 30/201 (VI. 16.) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati okról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 201 évi XLII. törvény 341. (1) bekezdés 1. pontjában, pont a), b) és d) alpontjában, 17. pontjában, 19. pontjában, 21. pont b) alpontjában, 341. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/201 (VI. 6.) Korm. rendelet 21., 10., 21. és 2 pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: 1. E rendelet alkalmazásában: a) ellátására létrehozott szolgálati : a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 201 évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 35 d) pont 1., és alpontja szerinti törvényekben meghatározott feladatatok ellátására létrehozott szolgálati, b) ellátására létrehozott munkakör: a Belügyminisztériumban a miniszteri irányítási jogkör megvalósítását közvetlenül szolgáló szolgálati ok, egyéb szerveknél a szerv alapvető rendeltetésének megvalósítást szolgáló szolgálati ok, c) munkakör: a szolgálati nak nem minősülő, a belügyminiszter által irányított szervnél rendszeresített egyéb önálló munkakör, mely az ellátandó feladatokra figyelemmel kormányzati szolgálati, közalkalmazotti, igazságügyi alkalmazott jogviszonyban vagy munkaviszonyban álló személlyel tölthető be, d) rendvédelmi szerv: a Hszt. 1. (1) bekezdés a) e) pontjában meghatározott rendvédelmi feladatokat ellátó szervek, e) státusz: az állománytáblázatban megjelölt szolgálati, munkakör ellátására rendszeresített létszámhely. (1) Az állománytáblázat tartalmazza: a) a szervezeti egység megnevezését, jogállását, szervkódját (munkáltatói számát), a rendvédelmi szerv szervezeti hierarchiájában elfoglalt helyét (központi, területi, helyi szerv), b) a szervezeti egység felépítésének megfelelően szervezeti elemekre bontva ba) az egyes szervezeti elemekhez tartozó rendszeresített szolgálati ok és munkakörök megnevezését (az ellátott feladat jellegét zárójelben), bb) a rendszeresített szolgálati ok és munkakörök számát, bc) a vezetői szolgálati ok és munkakörök vezetői kategóriáját, bd) a tiszti és tiszthelyettesi osztályba tartozó szolgálati ok kategóriáját, be) a munkakörökhöz rendelt foglalkoztatási jogviszony megnevezését, (közalkalmazotti jogviszony esetén a fizetési osztály megjelölésével), bf) a szolgálati hoz rendelt hivatásos pótlék mértékét, bg) a szolgálati hoz tartozó legalacsonyabb és legmagasabb rendfokozatot, bh) a szolgálati hoz előírt szakirányú és speciális rendészeti képesítési követelményeket, bi) a szolgálati hoz előírt idegennyelv-tudást, bj) a ruházati ellátási normát, bk) a speciális alkalmassági követelmények (pszichológiai alkalmasság) megjelölését, bl) a nemzetbiztonsági ellenőrzésre, valamint a vagyonnyilatkozat-tételre vonatkozó kötelezést, bm) a könnyített szolgálatban foglalkoztatottakkal betölthető szolgálati okat. (2) Az állománytáblázat összesítve tartalmazza a szervezeti egység szervezeti felépítését, valamint a rendszeresített szolgálati ok és munkakörök alapvető adatainak statisztikai összegzését, rendszerezését is. (3) Az állománytáblázatban fel kell tüntetni a hatálybalépésének dátumát, módosítás esetén a módosítás hatálybalépésének dátumát. (1) A rendvédelmi szerv szervezeti egységeinek állománytáblázatát, illetve annak módosítását a rendvédelmi szerv központi szerve készíti elő.

2 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 201 évi 8 szám 7509 (2) Az állománytáblázat módosítása helyett új állománytáblázatot kell előkészíteni a) ha új szervezeti egység jön létre, b) ha a szervezeti egység olyan lényeges átalakítására került sor, amely a rendszeresített szolgálati ok és munkakörök összességének legalább 20%-át érinti, vagy c) a jóváhagyó vagy a belügyminiszter döntése alapján. (1) Az új állománytáblázatot, valamint a rendvédelmi szerv központi szerve szervezeti egységei állománytáblázatának módosítását a belügyminiszter hagyja jóvá. Egyéb esetben az állománytáblázat módosítását a rendvédelmi szerv vezetője hagyja jóvá. (2) A rendvédelmi szerv szervezeti egységeinek állománytáblázatát, illetve annak módosítását három példányban kell elkészíteni és jóváhagyni. Egy példányt az állománytáblázattal rendelkező szervezeti egység, egy példányt a rendvédelmi szerv központi szerve, egy példányt a Belügyminisztérium kezel. (3) A Belügyminisztérium az állománytáblázatokat, illetve azok módosításait nyilvántartásba veszi és hatályon kívül helyezésüket követő ötven évig archív nyilvántartásként kezeli. (4) Az állománytáblázat hatályos adatait a számítógépes személyügyi, munkaügyi és szervezési nyilvántartó rendszerben is folyamatosan vezetni kell. (1) A rendvédelmi szerv központi szerve a rendvédelmi szerv egészére kiterjedő összesítő adatokat tartalmazó szervezeti állománytáblázatot vezet. A szervezeti állománytáblázatot elektronikus nyilvántartási rendszerben folyamatosan, havonta frissítve kell vezetni. (2) A szervezeti állománytáblázat tartalmazza: a) a rendvédelmi szerv valamennyi szervezeti egységére kiterjedően osztály, illetve osztály jogállású szervezeti elem szintjéig lebontva a rendvédelmi szerv felépítését, b) az a) pont szerinti bontásban ba) a vezetői szolgálati ok és munkakörök megnevezését és (a jogviszonynak megfelelő) besorolását, valamint az azokra rendszeresített és a ténylegesen betöltött státuszok számát, bb) a tiszti és tiszthelyettesi i osztályba tartozó szolgálati ok megnevezését, valamint az azokra rendszeresített és a ténylegesen betöltött státuszok számát, bc) a beosztotti munkakörök megnevezését, a hozzárendelt jogviszonyt, a munkakör jogviszonynak megfelelő besorolását, valamint a rendszeresített és ténylegesen betöltött státuszok számát. 6. A szolgálati ok besorolásához szükséges munkakör-értékelés végrehajtásának módszertanát és eljárási rendjét az 1. melléklet tartalmazza. 7. A rendszeresített szolgálati okat, azok besorolását és a okhoz rendelt hivatásos pótlék mértékét a) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv esetében a melléklet, b) a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv esetében a melléklet, c) a terrorizmust elhárító szerv esetében a melléklet, d) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv esetében az melléklet, e) a büntetés-végrehajtási szervezet esetében a 6. melléklet tartalmazza. 8. (1) A Belügyminisztériumban és a belügyminiszter által irányított szervnél vezényléssel betölthető szolgálati okat, azok besorolását és a okhoz rendelt hivatásos pótlék mértékét a 7. melléklet tartalmazza. (2) A Belügyminisztériumhoz és a belügyminiszter által irányított szervhez szolgálati ellátására vezényelhető hivatásos állományúak száma egyidejűleg legfeljebb a) a Belügyminisztériumnál: 145 fő, b) a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központnál: 41 fő, c) a rendészeti szakközépiskoláknál: 250 fő, d) a Nemzetközi Oktatási Központnál: 25 fő, e) a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóságnál: 25 fő lehet. (3) A (2) bekezdés szerinti létszámkeretbe nem kell beszámítani az európai uniós forrásból finanszírozott státusz terhére foglalkoztatott hivatásos állományút.

3 7510 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 201 évi 8 szám 9. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen rendszeresített szolgálati okat, továbbá azok kategóriába sorolását és a okhoz rendelt hivatásos pótlék mértékét a 8. melléklet tartalmazza. 10. (1) Ha a 7. és 8. mellékletben meghatározott szolgálati t a belügyminiszter által irányított polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományába tartozó tölti be, a hivatásos pótlék mértéke 250%. (2) A Szervezett Bűnözés Elleni Központban a belügyminiszter által vezényelt hivatásos állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 250%. 11. (1) A Hszt. 11 (2) bekezdés a) pontja és b) pont ba) alpontjai szerinti vezetői osztályba tartozó vezetői ba kinevezés feltétele az egyetemi végzettség, vagy azzal egy tekintet alá eső mesterfokozatú Master vagy magister (rövidítve MA, MSc) felsőfokú végzettség megléte. (2) A,, 6., 7. és 8. mellékletben meghatározott tiszti osztály E kategóriába tartozó szolgálati ba történő kinevezés feltétele a rendészeti szakvizsga sikeres teljesítése. (3) A és mellékletben meghatározott tiszti osztály D kategóriába tartozó szolgálati ba történő kinevezés feltétele a rendészeti szakvizsga sikeres teljesítése. (4) A Hszt. 11 (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti kiemelt vezetői és középvezetői vezetői szolgálati ba történő kinevezés feltétele a rendészeti szakvizsga, a rendészeti vezetővé képző, valamint a rendészeti mestervezetővé képző tanfolyam sikeres teljesítése. (5) A Hszt. 11 (2) bekezdés c) pontja szerinti beosztott vezetői szolgálati ba történő kinevezés feltétele a rendészeti szakvizsga és a rendészeti vezetővé képző tanfolyam sikeres teljesítése. (6) A vezetői besorolású tanácsadó és főtanácsadó szolgálati ba kinevezés feltétele a rendészeti szakvizsga sikeres teljesítése, de nem feltétele a rendészeti vezetővé, illetve a rendészeti mestervezetővé képző tanfolyam elvégzése. 1 (1) A Hszt. 1. (1) bekezdés a) c) pontjában meghatározott rendvédelmi szervek vezetői és a tiszti osztályba tartozó szolgálati ai betöltéséhez elismerhető felsőfokú végzettségeket, továbbá az egyes szolgálati ok ellátásához szükséges eket, szakmai alap-, közép- és felsőfokú szakmai képzettségeket, valamint az egyéb képzettségi feltételeket a 9. melléklet tartalmazza. (2) A Hszt. 1. (1) bekezdés e) pontjában meghatározott rendvédelmi szerv vezetői és a tiszti osztályba tartozó szolgálati ai betöltéséhez elismerhető felsőfokú végzettségeket, továbbá az egyes szolgálati ok ellátásához szükséges eket, szakmai alap-, közép- és felsőfokú szakmai képzettségeket, valamint az egyéb képzettségi feltételeket a 10. melléklet tartalmazza. (3) A Hszt. 1. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott rendvédelmi szerv vezetői és a tiszti osztályba tartozó szolgálati ai betöltéséhez elismerhető felsőfokú végzettségeket, továbbá az egyes szolgálati ok ellátásához szükséges eket, szakmai alap-, közép- és felsőfokú szakmai képzettségeket, valamint az egyéb képzettségi feltételeket a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló 9/201 (III. 2) BM rendelet tartalmazza. 1 A folyamatos ügyeleti szolgálat ellátására szervezett szolgálati ok, a készenléti jellegű szolgálati ok, valamint az őrszolgálati ok körének meghatározását a 11. melléklet tartalmazza. 1 Az 1 -t a belügyminiszter irányítása alatt álló polgári nemzetbiztonsági szolgálatokra is alkalmazni kell. 1 Ez a rendelet 201 július 1-jén lép hatályba. 16. Azt a hivatásos állományút, aki 201 június 30-án hatályos jogszabály alapján a szolgálati ára előírt képesítési (végzettségi, képzettségi) követelményeknek megfelelt vagy a részére előírt képzést határidőben megkezdi, az adott szolgálati betöltéséig a képesítési követelményeknek megfeleltnek kell tekinteni. 17. Hatályát veszti a belügyminiszter irányítása alá tartozó egyes fegyveres szerveknél rendszeresített hivatásos okról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 65/2011. (XII. 30.) BM rendelet. Dr. Pintér Sándor s. k., belügyminiszter

4 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 201 évi 8 szám melléklet a 30/201 (VI. 16.) BM rendelethez A szolgálati ok besorolásához szükséges munkakör-értékelés végrehajtásának módszertana és eljárási rendje I. Módszertan A tiszthelyettesi és a tiszti állomány részére megállapított önálló munkaköri kategóriákat a Hszt. 11 (3) bekezdése tartalmazza. A kategóriák alapja a munkakör elemzés és értékelés eredményeként megállapított munkaköri. A munkaköri megállapítása a Hszt. 15 (1) bekezdésének megfelelően a i illetmény meghatározásához szükséges. Az egyes szolgálati ok besorolása a munkakör tartalmának meghatározott módszertanon és eljárási rendben végrehajtott elemzése és értékelése alapján kerül megállapításra. A munkakör elemzés a munkaköri ismérvek feltárásánál a munkakör tartalmára vonatkozó jellemzőket veszi alapul. A munkakör elemzés és értékelés szakaszai: - elemzési szakasz: adatgyűjtés; - értékelési szakasz: a munkakörök egymáshoz viszonyított relatív értékének és a munkakörök közötti különbség relatív mérőszámmal történő meghatározása. A munkakör elemzési és értékelési folyamat során a következő dimenziók vizsgálata szükséges: - tudás, - problémamegoldás, - felelősség, - terhelés. Az értékelés során további tényezők kerülhetnek felhasználásra. A munkakör tartalmának vizsgálatakor továbbá figyelembe kell venni a szolgálati szervezeti szintjét is (központi, területi, helyi szerv). [A központi szerveknél például az irányításból adódó magasabb elvárt tudás-és felelősségi szint feladatok ellátása kiemelkedő szerepet kap.] Az elemzési és értékelési tényezők aránya kifejezi a munkaköröknek más munkakörhöz viszonyított értékét. Az egységes dimenziók és értékelési követelmények használata lehetővé teszi a munkakörök tárgyilagos rangsorolását, amelyek alapján a Hszt-ben meghatározott munkaköri kategóriákba kerülnek. A dimenziókon belül használt értékelési tényezők között fontosságuk szerint további különbség tehető, azaz sor kerülhet súlyozásra. A szolgálatellátás sajátosságaiból adódó speciális kockázatok a Hszt a alapján alapvetően a hivatásos pótlék mértékének megállapításakor kerül figyelembevételre, ugyanakkor a hivatkozott -ban szereplő tényezőkre onként eltérő mértékben - a munkakör elemzés és értékelés során is tekintettel kell lenni. Az értékelés során használt dimenziók, ez egyes dimenziókon belüli tényezők, valamint az egyes tényezők közötti súlyozás mértékét az alábbi ábra szemlélteti.

5 7512 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 201 évi 8 szám Dimenziók Szaktudás Emberi kapcsolatok Tevékenység terjedelme Vezetői tapasztalat a munkakör elemzési modell súlyozási arányai 38% 2% alapfok középfok Tudás felsőfok több idegen nyelv max. 48% Továbbképzési szükséglet, igény Fix pontozás informatikai ismeretek alapvizsga szakvizsga vezetőképzés 6% előmeneteli vizsga egyéb továbbképzés speciális képzettségi igény Hely- és személyismeret 2% Problémamegoldás Gondolkodás szabadsága Gondolkodási kihívás 14% Kommunikáció 2% 18% Együttműködés 2% Cselekvés szabadsága Felelősség Befolyás nagysága Befolyás terjedelme 15% Korrupció 7% 28% Kényszerítő eszközök alkalmazása 6% Minősített időszaki feladat Terhelés Fizikai terhelés Pszichés terhelés 6% Munkakörnyezetből adódó terhelés

6 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 201 évi 8 szám 7513 II. Eljárásrend 1. Új szolgálati esetén a javaslatot meg kell küldeni a Belügyminisztérium humánigazgatási feladatait ellátó szervezeti egységén keresztül a belügyminiszternek. A javaslatban meg kell határozni az I. pontban szereplő módszertan szerinti dimenziókat, és meg kell határozni a javasolt kategóriát. A javaslatot indokolni kell, megjelölve a költségvetési fedezet rendelkezésre állását. A Belügyminisztérium humánigazgatási szerve az I. pontban szereplő módszertan alapján, valamint a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság bevonásával megvizsgálja a javasolt szolgálati t. Ha indokolt az új szolgálati létrehozása, a Belügyminisztérium humánigazgatási szerve javaslatot tesz a rendszeresített szolgálati ok módosítására, az erre vonatkozó jogszabály előkészítésére.

7 7514 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 201 évi 8 szám melléklet a 30/201 (VI. 16.) BM rendelethez Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv szolgálati ai I. Vezetői osztályba tartozó szolgálati ok 1. Központi szervnél 1. vezetői hivatásos pótlék mértéke (%) központi szerv vezetője országos rendőrfőkapitány nem kiemelt vezető központi szerv vezetőjének helyettese szakirányító 1 bűnügyi országos rendőrfőkapitányhelyettes rendészeti országos rendőrfőkapitányhelyettes szolgálatvezető humánigazgatási, ellenőrzési) (ORFK hivatalvezető (ORFK) szakirányító 2 főosztályvezető főosztályvezető 1 főtanácsadó (főkapitányi biztos) gazdasági országos rendőrfőkapitányhelyettes középvezető beosztott vezető főosztályvezetőhelyettes 1 1 főosztályvezetőhelyettes 2 főosztályvezető-helyettes irodavezető osztályvezető Területi szervnél 1. hivatásos pótlék mértéke (%) vezetői nem kiemelt vezető területi szerv vezetője rendőrfőkapitány igazgató (RRI) igazgató-helyettes (RRI, BSZKI) közép-vezető szakirányító 2 bűnügyi (MRFK) rendészeti (MRFK) rendőrfőkapitány-helyettes rendőrfőkapitány-helyettes 8. gazdasági (MRFK) rendőrfőkapitány-helyettes 9. főosztályvezető 2 főosztályvezető (RRI)

8 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 201 évi 8 szám beosztott vezető főosztályvezetőhelyettes 2 szolgálatvezető (MRFK, RRI humánigazgatási, ellenőrzési, határrendészeti, KHSZ) hivatalvezető 1 osztályvezető 1 osztályvezető Helyi szervnél 1. vezetői hivatásos pótlék mértéke (%) közép-vezető főosztályvezető 1 kapitányságvezető (kiemelt) határrendészeti kirendeltségvezető (kiemelt) főosztályvezető 2 kapitányságvezető nem főosztályvezetőhelyettes 2 határrendészeti kirendeltségvezető kapitányságvezető-helyettes (kiemelt) 8. beosztott vezető osztályvezető osztályvezető 2 hivatalvezető (kiemelt) őrsparancsnok (osztály jogállású) II. Tiszti osztályba tartozó szolgálati ok 1. hivatásos pótlék mértéke (%) szerv alapfeladafeladat nem alap- ügyeletvezető 150 kiemelt főreferens 150 E osztályvezető-helyettes alosztályvezető kiemelt főnyomozó központi főügyeletes D csoportvezető kiemelt főelőadó kiemelt főellenőr***** C főnyomozó 150

9 7516 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 201 évi 8 szám 1 ügyeletes nyomozótiszt főelőadó ügyeletvezető alosztályvezető 125** alosztályvezető (közterületi támogató) területi E osztályvezető-helyettes 150*** 200**** 20. titkárságvezető (alosztály jogállású) főorvos 50 2 szolgálatirányító tiszt 200**** 2 sajtószóvivő 2 D főügyeletes 2 alosztályvezető-helyettes alosztályvezető-helyettes (közterületi támogató) csoportvezető, 125*** 200**** 28. kiemelt főellenőr***** kiemelt főelőadó 200**** 30. kiemelt főmérnök kiemelt főnyomozó kiemelt főtechnikus 150*** 200**** 150*** 3 kiemelt fővizsgáló 3 kiképzésvezető 3 kiképzésszervező 36. lőtérvezető pszichológus (bűnügyi) 38. szakorvos (bűnügyi) 39. főellenőr***** főelőadó **** 41. főnyomozó 200**** 4 C főrevizor 50 4 főtechnikus 150*** 4 fővizsgáló 4 ügyeletes 46. ellenőr ***** B előadó I

10 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 201 évi 8 szám mérnök nyomozótiszt 50. technikustiszt 150*** 51. vizsgálótiszt 50 5 A előadó II alosztályvezető 50 5 hivatalvezető (alosztály jogállású) 50 5 osztályvezető-helyettes D őrsparancsnok (alosztály jogállású) 57. őrsparancsnok-helyettes (osztály jogállású) 58. szolgálatirányító tiszt 59. alosztályvezető-helyettes csoportvezető kiemelt főelőadó 50 6 C kiemelt főnyomozó 6 helyi kiemelt főtechnikus 6 kiemelt fővizsgáló 6 őrsparancsnok-helyettes (alosztály jogállású) 66. főnyomozó 67. főtechnikus B 68. fővizsgáló 69. főelőadó nyomozótiszt 71. technikustiszt 7 A vizsgálótiszt 7 előadó I. 50 III. Tiszthelyettesi osztályba tartozó szolgálati ok 1. hivatásos pótlék mértéke (%) szerv nem E csoportparancsnok 150 központi D referens 150 C segédelőadó csoportparancsnok 200**** őrparancsnok E 8. területi szolgálatparancsnok 9. szolgálatparancsnok (közterületi támogató) helyszínelő 11. D helyszínelő és balesetvizsgáló

11 7518 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 201 évi 8 szám 1 nyomozó 1 szakoktató 1 technikus 125* 150** 1 ügyeletes 16. referens 200*** 17. raktárvezető vizsgáló 19. kiemelt főhatárrendész járőrparancsnok 125* 200*** fogdafelügyelő 2 főhatárrendész, 125* 2 futár 50 2 járőrvezető 125* 2 járőrvezető (közterületi támogató) 200 C kutyavezető 200*** 27. szolgálatparancsnok-helyettes 28. segédelőadó kiképző 30. bűnügyi referens fogdaőr járőr 3 járőr (közterületi támogató) 200 B 3 gépjárművezető 50 3 kísérőőr 36. bűnügyi segédelőadó 125* * objektumőr A 38. járőrtárs 50* őrparancsnok 40. szolgálatparancsnok E 41. szolgálatirányító parancsnok 4 csoportparancsnok 125** 4 helyi helyszínelő 4 helyszínelő és balesetvizsgáló 4 körzeti megbízott D 125** 46. nyomozó 47. határrendészeti szakértő 48. szolgálatparancsnok-helyettes

12 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 201 évi 8 szám technikus 125** 50. vizsgáló 51. referens 50 5 C segédtechnikus 5 ügyeletes 5 kiképző kiemelt főhatárrendész járőrparancsnok 125** 125** 57. bűnügyi referens fogdafelügyelő főhatárrendész 125** 60. hajóvezető 61. hajóvizsgáló B 6 járőrvezető 125** 6 kutyavezető segédelőadó 50 6 bűnügyi segédelőadó fogdaőr határrendész járőr 125** 125** 69. kísérőőr 70. A motorcsónakvezető 71. objektumőr 7 gépjárművezető 50 7 bűnügyi fogalmazó 7 járőrtárs 50* 50* 50* Az önálló intézkedésre nem jogosult rész-szakképesítéssel rendelkező állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 50%. 125**: A szolgálati állat kiképzésében résztvevő, azzal folyamatosan foglalkozó, arról gondoskodó, valamint azzal szolgálati tevékenységet ellátó állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 125%. 150***: A Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet Bűnügyi Technikai Főosztály Központi Technikai Osztály beosztotti állománya esetében a hivatásos pótlék mértéke 150%. 200****: A közterületi támogató feladatok ellátására létrehozott szervezet MEKTA közterületi támogató feladatokat közvetlenül ellátó állománya, továbbá a Repülőtéri Rendőri Igazgatóság Idegenrendészeti Osztály Légitolonc Alosztály szakfeladatot közvetlenül ellátó állománya esetében a hivatásos pótlék mértéke 200%. ***** Az ellenőr/főellenőr/kiemelt főellenőr szolgálati ok esetében akkor jár az ra vonatkozó magasabb mértékű hivatásos pótlék, ha a szolgálati t bűnügyi, közbiztonsági, vagy mobil ellenőrzési feladatok végrehajtására rendszeresítették.

13 7520 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 201 évi 8 szám IV. Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ (területi szerv besorolású) 1. Vezetői osztályba tartozó szolgálati ok 1. hivatásos pótlék mértéke (%) vezetői nem kiemelt vezető közép-vezető területi szerv vezetője igazgató szakirányító 2 igazgató-helyettes főosztályvezető 2 főosztályvezető beosztott vezető osztályvezető 1 osztályvezető osztályvezető (BEI) 200 Tiszti osztályba tartozó szolgálati ok A B C D 1. hivatásos pótlék mértéke (%) nem E D C alosztályvezető * 300** 150 osztályvezető-helyettes 175* 300** 150 kiemelt főelőadó 175* 300** 450*** 150 kiemelt főnyomozó 175* 300** 450*** főelőadó főnyomozó 175* 300** 450***

14 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 201 évi 8 szám 7521 Tiszthelyettesi osztályba tartozó szolgálati ok A B C D 1. hivatásos pótlék mértéke (%) nem D technikus referens * 300** 450*** ** 450*** C segédelőadó 175* a titkos információgyűjtésre feljogosított bűnüldöző szervek részére háttértámogató és ellátó ot végző állománya esetében a hivatásos pótlék mértéke 175%. 300**: tényleges műveleti támogató feladatot közvetlenül ellátó állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 300%. 450*** speciális műveleti feladatot ténylegesen ellátó állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 450%. V. Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ (területi szerv besorolású) 1. Vezetői osztályba tartozó szolgálati ok kiemelt vezető közép-vezető beosztott vezető területi szerv vezetője igazgató szakirányító 2 igazgató-helyettes főosztályvezető 1 főosztályvezető hivatásos pótlék mértéke (%) vezetői nem főosztályvezetőhelyettes 1 főosztályvezető-helyettes osztályvezető 1 osztályvezető Tiszti osztályba tartozó szolgálati ok A B C D 1. hivatásos pótlék mértéke (%) nem alosztályvezető E osztályvezető-helyettes D kiemelt főelőadó

15 7522 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 201 évi 8 szám 6. kiképzésvezető 7. kiképzésszervező 8. lőtérvezető 9. C főelőadó Tiszthelyettesi osztályba tartozó szolgálati ok A B C D 1. hivatásos pótlék mértéke (%) nem referens D szakoktató C segédelőadó VI. Készenléti Rendőrség szolgálati ai (területi szerv besorolású) 1. Vezetői osztályba tartozó szolgálati ok 1. hivatásos pótlék mértéke (%) vezetői nem kiemelt vezető központi szerv vezetőjének helyettese műveleti országos rendőrfőkapitányhelyettes (Készenléti Rendőrség parancsnoka) szakirányító 1 igazgató 200 főosztályvezető 1 igazgató-helyettes (KR GI GEK) közép-vezető főosztályvezető 2 szolgálatvezető (humánigazgatási, ellenőrzési, ÁFSZ, KR LRSZ) főosztályvezető főosztályvezető (KEŐ) szolgálatvezető (TŰSZ) hivatalvezető igazgató-helyettes (NNI, GI) főosztályvezetőhelyettes 1 szolgálatvezető (ÜVSZ) beosztott vezető főosztályvezetőhelyettes 2 főosztályvezető-helyettes főosztályvezető-helyettes (KEŐ) osztályvezető 1 osztályvezető

16 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 201 évi 8 szám osztályvezető (KEŐ SZO, TŰSZ) 500 szolgálatvezető-helyettes (KR LRSZ) 650 Tiszti szolgálati ok A B C D 1. hivatásos pótlék mértéke (%) nem 150** osztályvezető-helyettes ** 200 alosztályvezető 225*** E 600****** karmester 6. főorvos 7. ügyeletvezető helikoptervezető alosztályvezető-helyettes 600****** csoportvezető 225***, 600****** ** kiemelt főelőadó ***, 1 D 600****** kiemelt főellenőr******* kiemelt főnyomozó 225*** 1 karmester-helyettes 1 kiemelt főmérnök kiképzésvezető kiemelt biztonsági főtiszt 600****** főelőadó 600****** 19. főrevizor 20. C főtechnikus biztonsági főtiszt főmérnök mérnök B előadó I biztonsági tiszt szólamvezető 27. A előadó II. 200

17 7524 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 201 évi 8 szám 1. Tiszthelyettesi szolgálati ok A B C D E szolgálatparancsnok csoportparancsnok szolgálatirányító hivatásos pótlék mértéke (%) 150** *** *** 600****** ****** 6. őrparancsnok biztonsági gépkocsivezető ****** 8. fedélzeti szolgálattevő (helikopter hajózó) 300**** 1 D tűzszerész 600 nem 9. referens raktárvezető 11. PSZH parancsnok technikus nyomozó személybiztosító helyszínbiztosító lakásbiztosító 150** ** *** ****** ****** ****** 18. zenész 19. vízágyúgépkocsi-parancsnok járőrparancsnok *** 21. szakoktató C járőrvezető *** 2 kiemelt kísérőőr kutyavezető kiemelt objektumőr segédelőadó 150** *** 27. futár 28. kiképző fogdafelügyelő járőr *** 31. PSZH kezelő 200 B 3 vízágyú gépkocsi-kezelő gépjárművezető 200

18 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 201 évi 8 szám kísérőőr objektumőr A járőrtárs * *: Az önálló intézkedésre nem jogosult rész-szakképesítéssel rendelkező állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke %. 150**: A Személy és Objektumvédelmi Igazgatóság Objektumvédelmi Főosztály okat ellátó állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 150%. 225***: A Rendészeti Igazgatóság bevetési főosztályainak támogató alegységeinél szolgálatot teljesítő állomány, a Személy és Objektumvédelmi Igazgatóság Megelőző- és Tanúvédelmi Osztály Tanúvédelmi Szolgálat állománya, a Lovas és Kutyás Szolgálati Osztály állományában, a szolgálati állat kiképzésében résztvevő, azzal folyamatosan foglalkozó, arról gondoskodó, valamint azzal szolgálati tevékenységet ellátó állomány, a Különleges Szolgálatok Igazgatósága Bevetési Főosztály III. Bevetést Támogató Osztály beosztotti állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 225%. 300****: A Különleges Szolgálatok Igazgatósága Légirendészeti Szolgálat fedélzeti szolgálattevő (helikopter hajózó) ok esetében a hivatásos pótlék mértéke 300%. 500*****: A Köztársasági Elnöki Őrség főosztályvezető, főosztályvezető-helyettesi és a KR KEŐ Személyvédelmi Osztály osztályvezető a, valamint a Tűzszerész Szolgálat vezető ai esetében a hivatásos pótlék mértéke 600%. 600******: A Köztársasági Elnöki Őrség személyvédelmi feladatait ellátó állománya és a Tűzszerész Szolgálat beosztotti állománya esetében a hivatásos pótlék mértéke 600%. ******* A kiemelt főellenőr szolgálati ok esetében akkor jár az ra vonatkozó magasabb mértékű hivatásos pótlék, ha a szolgálati t bűnügyi, közbiztonsági, vagy mobil ellenőrzési feladatok végrehajtására rendszeresítették.

19 7526 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 201 évi 8 szám VII. Budapesti Rendőr-főkapitányság 1. Vezetői osztályba tartozó szolgálati ok a) Területi szervnél 1. vezetői hivatásos pótlék mértéke (%) kiemelt vezető közép-vezető területi szerv vezetője szakirányító 1 főosztályvezető 2 rendőrfőkapitány bűnügyi (BRFK) rendőrfőkapitány-helyettes rendészeti rendőrfőkapitány-helyettes (BRFK) gazdasági (BRFK) rendőrfőkapitány-helyettes főosztályvezető szolgálatvezető (humánigazgatási, ellenőrzési) hivatalvezető beosztott vezető nem főosztályvezetőhelyettes 2 főosztályvezető-helyettes osztályvezető 1 osztályvezető b) Helyi szervnél 1. vezetői hivatásos pótlék mértéke (%) nem közép-vezető főosztályvezető 1 kapitányságvezető (kiemelt) főosztályvezető 2 kapitányságvezető főosztályvezetőhelyettes 2 kapitányságvezető-helyettes (kiemelt) beosztott vezető osztályvezető 2 osztályvezető hivatalvezető (kiemelt) őrsparancsnok (osztály jogállású)

20 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 201 évi 8 szám II. Tiszti osztályba tartozó szolgálati ok szerv E hivatásos pótlék mértéke (%) ügyeletvezető 125 alosztályvezető osztályvezető-helyettes *** *** nem 6. főorvos szolgálatirányító tiszt főügyeletes alosztályvezető-helyettes csoportvezető kiemelt főellenőr**** D kiemelt főelőadó kiemelt főnyomozó 200*** 1 kiemelt főtechnikus kiemelt fővizsgáló területi lőtérvezető főellenőr**** főelőadó főnyomozó 200*** 20. C főrevizor főtechnikus 125, 75 2 fővizsgáló ügyeletes B ellenőr**** előadó I nyomozótiszt *** 27. technikustiszt 125, vizsgálótiszt A előadó II alosztályvezető hivatalvezető (alosztály jogállású) 75 3 D őrsparancsnok (alosztály jogállású) őrsparancsnok-helyettes (osztály jogállású) helyi szolgálatirányító tiszt alosztályvezető-helyettes C csoportvezető kiemelt főelőadó

MAGYAR KÖZLÖNY 82. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 82. szám MAGYAR KÖZLÖNY 82. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 16., kedd Tartalomjegyzék 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél

Részletesebben

5. Adatbiztonsági intézkedések. 6. Záró rendelkezések

5. Adatbiztonsági intézkedések. 6. Záró rendelkezések M G Y R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 81. szám 7465 5. datbiztonsági intézkedések 9. z Országgyűlési Őrség parancsnoka köteles megtenni minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok

Részletesebben

A belügyminiszter. BM rendelete a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről

A belügyminiszter. BM rendelete a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről A belügyminiszter./2015. ( ) BM rendelete a hivatásos szolgálati okról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról

Részletesebben

A belügyminiszter. BM rendelete

A belügyminiszter. BM rendelete A belügyminiszter./2015. ( ) BM rendelete az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet módosításáról A rendvédelmi feladatokat

Részletesebben

A Belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete

A Belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete 1 T E R V E Z E T!! A Belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete a hivatásos katasztrófavédelmi szerv szervezeti változásával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról A fegyveres szervek

Részletesebben

A belügyminiszter. /2011. ( ) BM rendelete

A belügyminiszter. /2011. ( ) BM rendelete 1 TERVEZET! A belügyminiszter /2011. ( ) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alá tartozó egyes fegyveres szerveknél rendszeresített hivatásos beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről

Részletesebben

19/2008. (IX. 18.) IRM rendelet

19/2008. (IX. 18.) IRM rendelet 19/2008. (IX. 18.) IRM rendelet az igazságügyi és rendészeti miniszter felügyelete, irányítása alá tartozó fegyveres szerveknél rendszeresített hivatásos beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről

Részletesebben

a belügyminiszter BM rendelete egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

a belügyminiszter BM rendelete egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról TERVEZET 1. a belügyminiszter /2015. ( ) BM rendelete egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról

Részletesebben

A belügyminiszter. BM rendelete

A belügyminiszter. BM rendelete A belügyminiszter./2015. ( ) BM rendelete az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet módosításáról A rendvédelmi feladatokat

Részletesebben

A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság irányítási rendje

A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság irányítási rendje 1. sz. függelék A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság irányítási rendje I.) Az igazgató közvetlen alárendeltségébe és irányítása alá 1. igazgatóhelyettes 2. gazdasági igazgatóhelyettes 3. humán

Részletesebben

AZ ÚJ HSZT TERVEZETT ILLETMÉNYRENDSZERÉNEK ELEMEI

AZ ÚJ HSZT TERVEZETT ILLETMÉNYRENDSZERÉNEK ELEMEI AZ ÚJ HSZT TERVEZETT ILLETMÉNYRENDSZERÉNEK ELEMEI Alapilletmény beosztási illetmény szolgálati időpótlék a hivatásos állományú besorolása alapján megállapított fizetési fokozathoz tartozó illetményszorzó

Részletesebben

32/2002. (XII. 12.) BM

32/2002. (XII. 12.) BM 32/2002. (XII. 12.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tűzoltóságoknál, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak képesítési követelményeiről és képzési rendszeréről A

Részletesebben

A belügyminiszter. /2015. ( ) BM rendelete

A belügyminiszter. /2015. ( ) BM rendelete Melléklet a BM/13590/2014. számú előterjesztéshez A belügyminiszter /2015. ( ) BM rendelete a belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

Részletesebben

84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá

84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá 84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél, illetve más kutató- és

Részletesebben

A katonai-szakmai ismeretekhez kötött hivatásos és szerződéses katonai beosztások megoszlása

A katonai-szakmai ismeretekhez kötött hivatásos és szerződéses katonai beosztások megoszlása Melléklet a /2007. (..) HM rendelethez A katonai-szakmai ismeretekhez kötött hivatásos és szerződéses katonai beosztások megoszlása HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM Az államtitkár közvetlen irányítása alatt működő

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 -

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések...

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 135. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 19., csütörtök. Tartalomjegyzék. 232/2010. (VIII. 19.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 135. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 19., csütörtök. Tartalomjegyzék. 232/2010. (VIII. 19.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 19., csütörtök 135. Tartalomjegyzék 232/2010. (VIII. 19.) Korm. rendelet 1175/2010. (VIII. 19.) Korm. határozat 1176/2010. (VIII. 19.)

Részletesebben

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere. I. Választott tisztségviselők

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere. I. Választott tisztségviselők 6. számú melléklet Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere I. Választott tisztségviselők A kulcsszám 1-4. pozícióján 0 szerepel. Az 5. pozíció a választási szinteket jelzi. A 6. pozíció

Részletesebben

A belügyminiszter /2012. (...) BM. utasítása

A belügyminiszter /2012. (...) BM. utasítása T E R V E Z E T A belügyminiszter /2012. (......) BM utasítása a rendőrség különleges foglalkoztatási állományának tagjai által ellátható feladatokról A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23.

Részletesebben

A belügyminiszter../2011. (.) BM rendelete. a rendészeti szakvizsgáról és a rendészeti vezetőképzésről. 1. A rendelet hatálya

A belügyminiszter../2011. (.) BM rendelete. a rendészeti szakvizsgáról és a rendészeti vezetőképzésről. 1. A rendelet hatálya A belügyminiszter./2011. (.) BM rendelete a rendészeti szakvizsgáról és a rendészeti vezetőképzésről A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény

Részletesebben

DR. PINTÉR SÁNDOR, MAGYARORSZÁG BELÜGYMINISZTERE

DR. PINTÉR SÁNDOR, MAGYARORSZÁG BELÜGYMINISZTERE DR. PINTÉR SÁNDOR, MAGYARORSZÁG BELÜGYMINISZTERE A SZOLGÁLATTELJESÍTÉS KÖZBEN, A SZOLGÁLATI KÖTELMEKKEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN MEGSÉRÜLT AKTÍV HIVATÁSOS ÉS NYUGÁLLOMÁNYÚ RENDŐRÖKNEK, HATÁRŐRÖKNEK, TŰZOLTÓKNAK,

Részletesebben

2012. április 27-én 11.00 óra

2012. április 27-én 11.00 óra 2012. április 27-én 11.00 óra TISZTELT MINISZTER ÚR! TISZTELT ELNÖK ÚR! ÁLLAMTITKÁR URAK, KABINETFŐNÖK ÚR, TÁBORNOK URAK, HÖLGYEIM ÉS URAIM, KEDVES VENDÉGEINK! BEJELENTEM, HOGY KÖVÉR LÁSZLÓ AZ ORSZÁGGYŰLÉS

Részletesebben

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék Az ÓBUDAI EGYETEMEN OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK és TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere. 2010. július 6-ától. I. Választott tisztségviselők

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere. 2010. július 6-ától. I. Választott tisztségviselők 3. számú melléklet Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere 2010. július 6-ától I. Választott tisztségviselők A kulcsszám 1-4. pozícióján 0 szerepel. Az 5. pozíció a választási szinteket

Részletesebben

A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN

A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN 2014. május 15. 2 A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN A Debreceni Egyetem Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2014. az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékbe történő felvételre

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2014. az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékbe történő felvételre PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2014. az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékbe történő felvételre A Belügyminisztérium (a továbbiakban: BM) a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 15. (1) bekezdése,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2007. TERVEZET! E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a központi költségvetési szervként működő

Részletesebben

A Belügyminiszter./2011. (...) BM rendelete

A Belügyminiszter./2011. (...) BM rendelete 1 A Belügyminiszter./2011. (....) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint

Részletesebben

ÁDER JÁNOS, MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE - A BELÜGYMINISZTER ELŐTERJESZTÉSÉRE - KIMAGASLÓ SZOLGÁLATI TEVÉKENYSÉGE ELISMERÉSÉÜL

ÁDER JÁNOS, MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE - A BELÜGYMINISZTER ELŐTERJESZTÉSÉRE - KIMAGASLÓ SZOLGÁLATI TEVÉKENYSÉGE ELISMERÉSÉÜL ÁDER JÁNOS, MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE - A BELÜGYMINISZTER ELŐTERJESZTÉSÉRE - KIMAGASLÓ SZOLGÁLATI TEVÉKENYSÉGE ELISMERÉSÉÜL A RENDŐRSÉG NAPJA ALKALMÁBÓL ELŐLÉPTETI RENDŐR VEZÉRŐRNAGGYÁ SZABÓ JENŐ

Részletesebben

A belügyminiszter. BM rendelete

A belügyminiszter. BM rendelete Tervezet! A belügyminiszter /2015. ( ) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szervek szolgálati jelvényeinek rendszeresítésével, valamint az ilyen szerveknél szolgálati jogviszonyban

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 204. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. december 31., péntek. Tartalomjegyzék. 15/2010. (XII. 31.

MAGYAR KÖZLÖNY. 204. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. december 31., péntek. Tartalomjegyzék. 15/2010. (XII. 31. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. december 31., péntek 204. szám Tartalomjegyzék 15/2010. (XII. 31.) BM rendelet 16/2010. (XII. 31.) BM rendelet 31/2010. (XII. 31.) KIM rendelet

Részletesebben

9370 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 91. szám

9370 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 91. szám 9370 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 91. szám A Kormány 157/2015. (VI. 25.) Korm. rendelete a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvénnyel

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1002 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat. Törvény szerinti illetmények, munkabérek

Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 08 - Adatszolgáltatás a személyi és a foglalkoztatottak, választott összetételéréről 01 miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes 02 miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető 03 kormánybiztos,

Részletesebben

A belügyminiszter. BM rendelete

A belügyminiszter. BM rendelete 1. melléklet a 13951/BM. számú munkaanyaghoz A belügyminiszter / ( ) BM rendelete a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről

Részletesebben

BELÜGYMINISZTER PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA RENDÉSZETI SZAKVIZSGA VIZSGABIZOTTSÁGI NÉVJEGYZÉKÉBE

BELÜGYMINISZTER PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA RENDÉSZETI SZAKVIZSGA VIZSGABIZOTTSÁGI NÉVJEGYZÉKÉBE BELÜGYMINISZTER PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA RENDÉSZETI SZAKVIZSGA VIZSGABIZOTTSÁGI NÉVJEGYZÉKÉBE Belügyminiszter a rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti szakvizsgáról, a Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottságról,

Részletesebben

20/1997. (III. 19.) BM rendelet

20/1997. (III. 19.) BM rendelet 20/1997. (III. 19.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól

Részletesebben

20/1997. (III. 19.) BM

20/1997. (III. 19.) BM 20/1997. (III. 19.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól

Részletesebben

A belügyminiszter. /2011. ( ) BM rendelete

A belügyminiszter. /2011. ( ) BM rendelete Melléklet a BM/6174/2011. számú előterjesztéshez A belügyminiszter /2011. ( ) BM rendelete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó

Részletesebben

Buda Országos Rendőr-főkapitányság

Buda Országos Rendőr-főkapitányság Buda Országos Rendőr-főkapitányság Nagy Tamás r. főhadnagy rendőrségi tanácsos a Rendőrség közegészségügyi-járványügyi főfelügyelője munkavédelmi főfelügyelő-helyettes munkahigiénés szakértő Budapest,

Részletesebben

2.4.2. Az intézmény által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

2.4.2. Az intézmény által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái 2.4.2. Az intézmény által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái 1. A SZEMÉLYÜGYI NYILVÁNTARTÁS ADATKÖRE a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyárólszóló

Részletesebben

A belügyminiszter. /2015. ( ) BM rendelete

A belügyminiszter. /2015. ( ) BM rendelete 1 Indoklás A tervezet célja, hogy a tárgykört szabályzó, a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tűzoltóságoknál, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 319/2000. (XII.18.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 319/2000. (XII.18.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 319/2000. (XII.18.) számú h a t á r o z a t a a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság parancsnokának felmentéséről, pályázat kiírásáról A Közgyűlés a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

6. A 3. -ban meghatározott állománykategóriák természetbeni ellátása a termékek rendszeresítését és normásítását követően a következő cikkekből áll

6. A 3. -ban meghatározott állománykategóriák természetbeni ellátása a termékek rendszeresítését és normásítását követően a következő cikkekből áll 1 Tervezet! A belügyminiszter../2012. ( ) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek hivatásos állományú tagjainak 2012. évi ruházati utánpótlási ellátmánya felhasználási

Részletesebben

5. Hatályon kívül helyező rendelkezések. 6. Hatályba léptető rendelkezések

5. Hatályon kívül helyező rendelkezések. 6. Hatályba léptető rendelkezések 89036 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 222. szám 29. E rendelet 15. (7) bekezdésétől eltérően a közigazgatási szerv 2014-ben a 2014. január 1-jei állapotnak megfelelően köteles adatot szolgáltatni legkésőbb

Részletesebben

Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben!

Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben! Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben! Többen jelezték, hogy véleményük szerint nem megfelelő a fizetési osztályba sorolásuk. Az alábbi cikk közérthetően magyarázza

Részletesebben

2013. október 22-én 13.00 óra BM központi épület, márványaula OKTÓBER 23-AI ÜNNEPSÉG ÁDER JÁNOS, MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE

2013. október 22-én 13.00 óra BM központi épület, márványaula OKTÓBER 23-AI ÜNNEPSÉG ÁDER JÁNOS, MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE 2013. október 22-én 13.00 óra BM központi épület, márványaula OKTÓBER 23-AI ÜNNEPSÉG ÁDER JÁNOS, MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE - A BELÜGYMINISZTER ELŐTERJESZTÉSÉRE - NEMZETI ÜNNEPÜNK, OKTÓBER 23-A,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Kaposvári Munkaügyi Bíróság 2.M.733/2000/4. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A bíróság a Független Rendőr Szakszervezet dr. Topánka Erika képviselő által képviselt K. Z. felperesnek a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság

Részletesebben

ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya. Kérdőíves felmérés. A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata

ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya. Kérdőíves felmérés. A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya Kérdőíves felmérés A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata A felmérés céljai a jelenlegi közszolgálati tisztviselői állomány végzettségével,

Részletesebben

Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzésben való részvétel feltételei

Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzésben való részvétel feltételei Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzés célja Az iskolarendszeren kívüli rendőr szakképzés célja, hogy a rendőrség középfokú szakképesítéshez kötött beosztásaiba előírt szakképzettség megszerzését

Részletesebben

a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság állományába és kinevezte a soproni hivatásos tűzoltó-parancsnokság tűzoltóparancsnokának

a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság állományába és kinevezte a soproni hivatásos tűzoltó-parancsnokság tűzoltóparancsnokának Dr. Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere Dr. Bakondi György tűzoltó altábornagy, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója javaslatára kinevezte tűzoltó főhadnaggyá

Részletesebben

A honvédelmi miniszter /2007. ( ) HM. r e n d e l e t e. a fontos és bizalmas munkakörökről, valamint a biztonsági ellenőrzések szintjéről

A honvédelmi miniszter /2007. ( ) HM. r e n d e l e t e. a fontos és bizalmas munkakörökről, valamint a biztonsági ellenőrzések szintjéről MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE. számú példány Tervezet 08.22. A honvédelmi miniszter /2007. ( ) HM r e n d e l e t e a fontos és bizalmas munkakörökről, valamint a biztonsági ellenőrzések szintjéről

Részletesebben

a) a hivatásos katasztrófavédelmi szervek hivatásos állományának tagjaira és közalkalmazottaira;

a) a hivatásos katasztrófavédelmi szervek hivatásos állományának tagjaira és közalkalmazottaira; M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 39. szám 2015. március 25., szerda V. A Kormány tagjainak rendeletei A belügyminiszter 9/2015. (III. 25.) BM rendelete a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az

Részletesebben

../2006. (. ) BM rendelet

../2006. (. ) BM rendelet ../2006. (. ) BM rendelet a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó igazságügyi szakértői szakterületeken az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú

Részletesebben

ANYÁK NAPJA 2013. május 3., 11.00 óra Belügyminisztérium márványaula DR. PINTÉR SÁNDOR, MAGYARORSZÁG BELÜGYMINISZTERE, ANYÁK NAPJA ALKALMÁBÓL

ANYÁK NAPJA 2013. május 3., 11.00 óra Belügyminisztérium márványaula DR. PINTÉR SÁNDOR, MAGYARORSZÁG BELÜGYMINISZTERE, ANYÁK NAPJA ALKALMÁBÓL ANYÁK NAPJA 2013. május 3., 11.00 óra Belügyminisztérium márványaula DR. PINTÉR SÁNDOR, MAGYARORSZÁG BELÜGYMINISZTERE, ANYÁK NAPJA ALKALMÁBÓL KÖSZÖNETÉT ÉS ELISMERÉSÉT FEJEZI KI A SZOLGÁLATTELJESÍTÉSSEL

Részletesebben

Munkaanyag a közalkalmazottak jogállását érintő egyes kérdésekről szóló 1/1993. (IV. 20.) MüM rendelet módosításáról

Munkaanyag a közalkalmazottak jogállását érintő egyes kérdésekről szóló 1/1993. (IV. 20.) MüM rendelet módosításáról Szociális és Munkaügyi Minisztérium Jogi Főosztály 16543-4/2007-SZMM Munkaanyag a közalkalmazottak jogállását érintő egyes kérdésekről szóló 1/1993. (IV. 20.) MüM rendelet módosításáról Budapest, 2007.

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 82. szám 7611

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 82. szám 7611 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 82. szám 7611 Az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítők szállásköltség-kerete földrészenkénti bontásban Földrész neve Valutanem I. kategória II. kategória Európa

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA (2009. évi)

AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA (2009. évi) AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA (2009. évi) 1. Fejezet száma, megnevezése: XIV. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 2. Költségvetési szerv a) Azonosító adatai - Törzskönyvi

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 6. sz. melléklet a 1164/115 ZMNE számhoz 1. sz. példány A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA 2007 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános

Részletesebben

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM rendelete a Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítő és külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya devizaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli

Részletesebben

Teljesítményértékelési szabályzat

Teljesítményértékelési szabályzat MTA Agrártudományi Kutatóközpont Teljesítményértékelési szabályzat Martonvásár, 2013. május 22. Bedő Zoltán főigazgató 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA Jelen teljesítményértékelési szabályzat célja a Kutatóközpont

Részletesebben

A mentő tűzvédelem rendszere

A mentő tűzvédelem rendszere Főigazgató-helyettesi Szervezet Tű A mentő tűzvédelem rendszere Fülep Zoltán tű. alezredes Országos Tűzoltósági Fő Tűzoltósági főosztályvezető Mentő tűzvédelem A 2011. évi CXXVIII. Törvény kimondja, hogy

Részletesebben

Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet

Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Nemzeti Közszolgálati Egyetem 1. Jogelőd intézmények - Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző

Részletesebben

Képzési és Továbbképzési Szabályzat 2015.

Képzési és Továbbképzési Szabályzat 2015. Képzési és Továbbképzési Szabályzat 2015. Szakmai Program 15. sz. szabályzata Hatályba lépett: 2015. I. A személyes gondoskodást végző személyek működési nyilvántartása A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

(1) A Hszt. 2. l) és m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Hszt. 2. l) és m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: TERVEZET!!! 2012. évi... törvény a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról 1. A fegyveres szervek

Részletesebben

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról A tervezet a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő azon miniszteri

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 49. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 49. szám MAGYAR KÖZLÖNY 49. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. április 10., péntek Tartalomjegyzék 97/2015. (IV. 10.) Korm. rendelet A nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggő lényeges adatokról, valamint

Részletesebben

NAV Bevetési Főigazgatósága

NAV Bevetési Főigazgatósága NAV Bevetési Főigazgatósága dr. Demeter Tamás pénzügyőr ezredes, főtanácsos Nemzeti Adó- és Vámhivatal bevetési főigazgató Általános tájékoztató a Bevetési Főigazgatóság profiljáról, feladatrendszeréről,

Részletesebben

A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN. Egységes szerkezetben az 1-19. sz. módosítással (A módosítások lábjegyzetben jelölve)

A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN. Egységes szerkezetben az 1-19. sz. módosítással (A módosítások lábjegyzetben jelölve) A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN Egységes szerkezetben az 1-19. sz. módosítással (A módosítások lábjegyzetben jelölve) 2011. március 31. 2 A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Gödöllői Városi Múzeum igazgatói állásának betöltésére. Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás Gazdasági élet Igazgatása Környezet Védelme Közrend, Közbiztonság védelme, rendészet Humán igazgatás Rendészeti igazgatás Jogi szabályozás Alaptörvény (46. cikk) Rtv 1994:XXXIV. tv. Hszt 1996: XLIII. tv.

Részletesebben

325/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet

325/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet 325/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a testnevelés és sport területén történő végrehajtásáról A Kormány a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

ALAPKÉPZÉSBEN, EGYSÉGES, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK. Képz. terület. KRK bűnügyi igazgatásigazdaságvédelmi

ALAPKÉPZÉSBEN, EGYSÉGES, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK. Képz. terület. KRK bűnügyi igazgatásigazdaságvédelmi NKE-RTK Intézmény elérhetősége: 1121 Budapest, Farkasvölgyi u. 12. Telefon: (1) 432-9000, (1) 392-3565 Fax: (1) 392-3562 Honlap: http://www.uni-nke.hu Felvételivel kapcsolatos egyéb elérhetőség: Kari Tanulmányi

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan közgazdász tisztek képzése, akik a képzés során

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 28-i ülésére Tárgy: Intézményvezetői pályázat kiírása Sorszám: IV/11 Előkészítette: Sápi András oktatási referens Véleményező Bizottság: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és

Részletesebben

43/2010. (OT 24.) ORFK utasítás. a beosztáshoz szükséges fizikai alkalmasság ellenőrzéséről. I. fejezet. Általános rendelkezések. II.

43/2010. (OT 24.) ORFK utasítás. a beosztáshoz szükséges fizikai alkalmasság ellenőrzéséről. I. fejezet. Általános rendelkezések. II. 43/2010. (OT 24.) ORFK utasítás Szám: 43/2010. a beosztáshoz szükséges fizikai alkalmasság ellenőrzéséről A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII.

Részletesebben

Az 54 861 01 OKJ számú Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (kivonat)

Az 54 861 01 OKJ számú Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (kivonat) Az 54 861 01 OKJ számú Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (kivonat) 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása PROF. DR. BLESZITY JÁNOS ny. tű vezérőrnagy egyetemi tanár, intézetigazgató BM OKF Budapest, 2014. 03. 10. Legyen a hallgatónk! Nemzeti

Részletesebben

Önéletrajz. 1. Személyi adatok. janosne.tolnai@oktvf.gov.hu

Önéletrajz. 1. Személyi adatok. janosne.tolnai@oktvf.gov.hu Önéletrajz 1. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: Tolnai Jánosné Dr. Születési név: Szatmári Katalin Anyja neve: Bognár Aranka Neme: nő Születési hely, idő: Budapest, 1954.04.29 Családi állapot: házas Állampolgárság:

Részletesebben

A Rendészettudományi Karon alapképzésben és mesterképzésben meghirdetett szakok és a szakokhoz kapcsolódó felvételi/érettségi követelmények

A Rendészettudományi Karon alapképzésben és mesterképzésben meghirdetett szakok és a szakokhoz kapcsolódó felvételi/érettségi követelmények NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR NKE-RTK Cím: Budapest, Farkasvölgyi u 12. 1121 Telefonszám: 392-3565, 392-3500/19-240 Fax: 392-3562, illetve 19-416 E-mail: tanig@rtf.hu Honlap: www.rtf.hu

Részletesebben

IPARBIZTONSÁGI KÉPZÉS- ÉS TOVÁBBKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON. Iparbiztonsági szakértői napok

IPARBIZTONSÁGI KÉPZÉS- ÉS TOVÁBBKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON. Iparbiztonsági szakértői napok IPARBIZTONSÁGI KÉPZÉS- ÉS TOVÁBBKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON Dr. KÁTAI-URBÁN Lajos tű. alezredes, PhD egyetemi docens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági szakértői napok Visegrád,

Részletesebben

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő A Kormány../2005. ( ) Korm. rendelete a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról A Kormány a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tv. (a továbbiakban:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatok beérkezési határideje: 2012. augusztus 25.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatok beérkezési határideje: 2012. augusztus 25. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár (MH 25. KGYLDD) parancsnoka pályázatot hirdet a Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár, Vezető Szervek, Gazdálkodás Támogató

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 39. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 39. szám MAGYAR KÖZLÖNY 39. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 25., szerda Tartalomjegyzék 64/2015. (III. 25.) Korm. rendelet A Magyar Kémény Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 45. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 45. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 45. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2015. szeptember 11., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 23/2015. (IX. 11.) BM utasítás a migrációs helyzet kezelésével kapcsolatos feladatokat

Részletesebben

TERVEZET EZ A TERVEZET A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

TERVEZET EZ A TERVEZET A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Iktatószám: GKM/4330/ /2007 A földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges képesítésről és ról szóló 12/2004. (II. 13.)

Részletesebben

2012. augusztus 17-én 11.00 óra BM központi épület, márványaula AUGUSZTUS 20-AI ÜNNEPSÉG

2012. augusztus 17-én 11.00 óra BM központi épület, márványaula AUGUSZTUS 20-AI ÜNNEPSÉG 2012. augusztus 17-én 11.00 óra BM központi épület, márványaula AUGUSZTUS 20-AI ÜNNEPSÉG TISZTELT ÁLLAMTITKÁR URAK! KABINETFŐNÖK ÚR, TÁBORNOK URAK, HÖLGYEIM ÉS URAIM, KEDVES VENDÉGEINK! BEJELENTEM, HOGY

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE

AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE Jóváhagyta: A dokumentum kódja: SZ-17/M01 Változat száma: 01 Prof. Dr. Nagy

Részletesebben

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE TERVEZET MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE. számú példány A honvédelmi miniszter /2009. ( ) HM rendelete az étkezési utalvánnyal való ellátásról A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 2. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 2. szám MAGYAR KÖZLÖNY 2. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. január 10., péntek Tartalomjegyzék 1/2014. (I. 10.) Korm. rendelet A Gotthárd-Therm Fürdő és Idegenforgalmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

12/2004. (II. 13.) GKM rendelet

12/2004. (II. 13.) GKM rendelet 12/20. (II. 13.) GKM rendelet a földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII.

Részletesebben

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről 113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről Az egészségügyi ellátási kötelezettségről és a területi finanszírozási normatívákról szóló 1996.

Részletesebben

I. Fejezet Bevezető rendelkezés A RENDELET HATÁLYA

I. Fejezet Bevezető rendelkezés A RENDELET HATÁLYA Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2003. (X. 29.) rendelete Kerepes Nagyközség Polgármesteri Hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről egységes szerkezetben

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. JAKAB László. Fax(ok) E-mail(ek) jakab.laszlo@zmne.

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. JAKAB László. Fax(ok) E-mail(ek) jakab.laszlo@zmne. Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Fax(ok) E-mail(ek) Állampolgárság Dr. JAKAB László jakab.laszlo@zmne.hu magyar Születési dátum 1950. 03. 21. Neme férfi Szakmai tapasztalat Időtartam

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Pécs Szám: 51-1-24/2/2010. J ó v á h a g y o m : Dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy bv. főtanácsos Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoka A BARANYA MEGYEI

Részletesebben

A belügyminiszter. BM rendelete

A belügyminiszter. BM rendelete A belügyminiszter./2015. ( ) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő személyügyi igazgatás rendjéről A rendvédelmi feladatokat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú ni us 22., hétfõ 84. szám Ára: 855 Ft TARTALOMJEGYZÉK 2009. évi XLVIII. tör vény A ne héz hely zet be ke rült, la kás hi tel lel ren del ke zõ pol

Részletesebben

A honvédelmi miniszter./2006. ( ) HM. rendelete

A honvédelmi miniszter./2006. ( ) HM. rendelete MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE. számú példány A honvédelmi miniszter./2006. ( ) HM rendelete a Magyar Honvédség, valamint a miniszter közvetlen irányítása (felügyelete) alá tartozó szervezetek

Részletesebben