20/1997. (III. 19.) BM rendelet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "20/1997. (III. 19.) BM rendelet"

Átírás

1 20/1997. (III. 19.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) a (2) bekezdésének e) pontjában, valamint a Hszt. végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) 45. -ának (2) bekezdésében, 50. -ának (2) bekezdésében, 54. -ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el: I. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya kiterjed: a) a belügyminiszter által irányított fegyveres szervekre (a Rendőrség, a Katasztrófavédelem hivatásos szervei), a hivatásos önkormányzati tűzoltóságokra (a továbbiakban együtt: fegyveres szervek), valamint az e szervek hivatásos szolgálati viszonyban és - ha a jogszabály eltérően nem rendelkezik - a szerződéses szolgálati viszonyban (a továbbiakban együtt: hivatásos állomány) álló tagjaira; b) a Belügyminisztérium egyes hivatali szervezeti egységeire, továbbá a Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott minisztériumi szervekre, önálló belügyi szervekre és rendészeti oktatási intézményekre (a továbbiakban együtt: egyéb szervek), valamint e szervekhez rendszeresített hivatásos beosztásokra berendelt és vezényelt hivatásos állományúakra. II. Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása, folyósítása [A Hszt. 42. (3) bekezdéséhez] 2. A hivatásos állomány eltérő státuszon foglalkoztatott - köztisztviselői vagy közalkalmazotti munkakört betöltő - tagja illetményre és egyéb járandóságra a hivatásos szolgálati jogviszonyra vonatkozó szabályok szerint jogosult. [A Hszt. 43. (2) bekezdéséhez] 3. Rendfokozati illetménynek megfelelő mértékű pótlékként a ténylegesen viselt rendfokozatnak megfelelő rendfokozati illetmény összege jár. (A Hszt ához)

2 4. (1) A hivatásos állomány rendelkezési állományba helyezett tagjának az eredeti beosztása szerinti illetmény folyósítandó, ha rendelkezési állományba helyezésére a Hszt. 44. (1) bekezdésének b) és f) alpontja szerint került sor. (2) Aki részére az oktatási intézményben folytatott tanulmányai befejezése után felkészültségének megfelelő beosztás nem biztosítható a pályakezdőkre vonatkozó szabályok szerint, aki tanulmányai megkezdése előtt szolgálati beosztást töltött be, eredeti beosztása figyelembevételével jogosult illetményre. (3) A Hszt. 44. (1) bekezdésének b), c), e), f) pontja esetén az illetmény folyósítását az eredeti szolgálati hely szerinti fegyveres szerv végzi, s a fedezet is azt a fegyveres szervet terheli; (4) A Hszt. 44. (1) bekezdésének - d) pontja esetén a folyósítást a katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmény végzi, a fedezet a fegyveres szervet terheli; amennyiben a hivatásos állomány tagja polgári felsőoktatási intézményben folytatja tanulmányait, az oktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatában, valamint a tanulmányi szerződésben foglaltak irányadók; - h) pontja esetén a szakszervezeti tisztségviselő eredeti beosztása szerinti illetményre jogosult, illetménye és egyéb járandóságai azt a fegyveres szervet terhelik, ahol tisztségviselőként tevékenykedik, a folyósítást is az a fegyveres szerv végzi; - i) pontja esetén az illetmény folyósítását a közigazgatási szerv végzi, s a fedezet is a közigazgatási szervet terheli. (5) A rendvédelmi felsőoktatási intézményben [a Hszt. 44. (1) bekezdésének d) pontja szerint] tanulmányokat folytató hallgató részére járó illetmény és illetményjellegű juttatások fedezetéről az adott fegyveres szervnél központilag kell gondoskodni. (A Hszt ához) 5. (1) A létszámcsökkentés vagy átszervezés miatt alacsonyabb beosztásba helyezett részére előző beosztására megállapított beosztási illetményt kell folyósítani. (2) Ha a hivatásos állomány tagját a Hszt. 48. (1) bekezdésének b) és d) alpontja szerint helyezik alacsonyabb beosztásba, akkor az új beosztásra megállapított beosztási illetményre jogosult. (A Hszt ához) 6. (1) A hivatásos állomány tagjának az eredeti beosztása ellátása mellett, megbízás alapján járó díjazás mértékét az állományilletékes parancsnok a feladattal, valamint a feladat ellátására beosztottak számával arányosan állapítja meg. (2) Amennyiben a hivatásos állomány tagja közalkalmazottat vagy köztisztviselőt helyettesít, a (1) bekezdés szabályait megfelelően alkalmazni kell.

3 (3) Ha a hivatásos állomány helyettesítést ellátó tagja a megbízás alapján díjazásban részesül, a helyettesítés során végzett tevékenysége nem minősül túlszolgálatnak. (A Hszt ához) 7. (1) A tanulmányokhoz nyújtott támogatások közül a Hszt ában foglaltak megtérítésére a hivatásos állomány azon tagja kötelezhető, aki tanulmányi szerződés alapján iskolarendszerű vagy iskolarendszeren kívüli oktatásban, képzésben vesz részt. (2) Nem kötelezhető a támogatás visszatérítésére, aki a fegyveres szerv által elrendelt szakmai továbbképzésen, illetőleg átképzésen vesz részt. (3) Tanulmányi támogatásnak minősül: a) beosztásuk alól mentesített, illetőleg az állománybavételt megelőzően nappali képzésben résztvevők esetében a tanulmányok idejére folyósított illetmény, külön juttatás; b) a beosztásuk ellátása mellett levelező vagy esti tagozaton tanulók esetében a tanulmányi munkaidő-kedvezmény tartamára járó távolléti díj; c) külföldi tanulmányokat folytatók esetében az a) alpontban foglaltak szerinti juttatások, valamint a külföldi napidíjat illetően a devizaellátmánynak a visszafizetés esedékessé válásának napján érvényes MNB középárfolyamon forintra átszámított összege; d) a fegyveres szerv által biztosított tandíjkedvezmény, a polgári tanintézetekben tanulók részére fizetett tandíj, tanszerhozzájárulás, valamint az átvállalt oktatási (tanulmányi) költségek; e) a tanulmányi szerződésben rögzített egyéb pénzbeli juttatások (különösen az utazási költségtérítés, szállásköltség). (4) A természetbeni élelmezés értékének visszatérítésénél figyelembe kell venni az élelmezés nyersanyagértékét (nyersanyagnormát), valamint a természetbeni élelmezés pénzbeli megváltását. (5) A (3) és (4) bekezdés szerinti juttatások közül az illetményjellegű juttatásoknál a személyi jövedelemadó, a nyugdíj-, az egészségbiztosítási és a munkavállalói járulék levonása utáni nettó összeget, a természetbeni juttatásoknál pedig a felhasználáskor érvényes norma szerinti összeget kell figyelembe venni. (6) A tandíjtartozás összegét a tanintézet által a tandíjakról kiállított számlákra teljesített kifizetések alapján kell megállapítani. (7) A tanulmányi támogatás visszatérítésére az állományilletékes parancsnoknak írásban kell a hivatásos állomány tagját felszólítania, aki a felszólítás ellen - a kézhezvételtől számított 15 napon belül - az elöljáró parancsnokhoz fellebbezést nyújthat be. (A Hszt ához)

4 7/A. Munkaszüneti napon teljesített szolgálatért a hivatásos állomány tagját az aznapi munkájáért járó illetményén felül a távolléti díj is megilleti. [A Hszt. 87. (2) bekezdéséhez és a 88. (5) bekezdéséhez] 8. (1) Az elrendelhető túlszolgálat tartama naptári évenként 450 óra. (2) Az elrendelt túlszolgálatra eső időarányos távolléti díjat 174 órás havi osztószámmal kiszámított egy órára eső távolléti díj alapulvételével kell megállapítani. [A Hszt hoz és a Hszt. 245/H. (6) bekezdéséhez] 9. Pénzbeli megváltás címén a ki nem vett szabadsággal arányos összegű kifizetéskori esedékességnek megfelelő összegű távolléti díj jár. Az illetmény [A Hszt. 100/A. -ához] 10. A Belügyminisztérium hivatali szervezeti egységeihez, valamint a belügyminiszter irányításával működő szervekhez közszolgálati vagy közalkalmazotti munkakörbe berendelt, illetve vezényelt hivatásos állomány illetményét úgy kell megállapítani, hogy az a besorolása szerinti illetményen túl a ténylegesen hivatásos jogviszonyban töltött idő alapján őt megillető szolgálati időpótlékot is tartalmazza. [A Hszt (4) bekezdéséhez] 11. [A Hszt (3) bekezdéséhez és a Hszt. 245/H. (4) bekezdéséhez] 12. (1) A hivatásos állomány minisztériumba szolgálati feladat ellátására vezényelt vagy berendelt középfokú végzettségű tagja a Hszt ának (2) bekezdésében meghatározott mértékű illetménykiegészítésre jogosult. (2) A hivatásos állomány minisztériumba szolgálati feladat ellátására vezényelt vagy berendelt felsőfokú végzettségű tagja a minisztériumban 50%-os illetménykiegészítésre jogosult. (3) Az (1) és (2) bekezdések szerinti illetménykiegészítés a hivatásos állomány tagja számára a vezénylés, berendelés időtartamára jár. (4) Az illetménykiegészítések részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza. (A Hszt és 245/I. -ához) 13. (1) Azokat a szolgálati beosztásokat, amelyekben az idegen nyelv használata után nyelvpótlék fizethető, illetve ahol az idegen nyelv ismerete a szolgálati beosztással járó feladat, az állománytáblázatok tartalmazzák.

5 (2) Az idegennyelv-tudás igazolására az Idegen Nyelvi Továbbképző Központ által kiállított állami nyelvvizsga bizonyítvány, illetőleg az ezzel azonos értékű vizsgát tanúsító okirat fogadható el. A nyelvtudás igazolására a Hszt ának (2) bekezdése szerint elfogadható okiratokat külön jogszabály tartalmazza. (3) A hivatásos állomány olyan tagja részére, aki az angol, a francia vagy a német nyelvből a (2) bekezdés szerinti nyelvvizsga-bizonyítvánnyal rendelkezik, beosztásától függetlenül nyelvtudási pótlékot kell folyósítani a) C típusú felső-, illetve középfokú nyelvvizsga esetén a Hszt. 245/I. -ának (1) bekezdésében, b) A vagy B típusú felső-, illetve középfokú nyelvvizsga esetén a Hszt a (1) bekezdésének a), illetve b) pontjában, c) bármely típusú alapfokú nyelvvizsga esetén a Hszt a (1) bekezdésének c) pontjában meghatározottak szerint. Juttatások, költségtérítések, kedvezmények és támogatások (A Hszt ához) 14. (1)-(3) (4) A hivatásos állomány azon tagjának, akinek a külön juttatás kifizetésekor a Hszt a alapján csökkentett illetmény jár, a külön juttatás összegét a teljes illetménye alapján kell kiszámítani. (5) (A Hszt ához) 15. (1) A jubileumi jutalmat a Hszt ának (2) bekezdése szerint az esedékesség napján, azaz azon a napon kell kifizetni, amely a számánál fogva a szolgálati viszony kezdő napjának megfelel; ha ez a lejárat hónapjában hiányzik, a hónap utolsó napján. (2) A jubileumi jutalmat a Hszt a alapján csökkentett illetményben részesülőnek is a teljes illetménye alapulvételével kell megállapítani. (3) A hivatásos állomány azon tagjának, akinek a Hszt a szerint a szolgálati idejét vagy annak egy részét kedvezményesen számították, a jubileumi jutalom azon a napon esedékes, amelyiken a jogosultsághoz szükséges szolgálati időt a kedvezményes számítással eléri. (4) A jubileumi jutalom utólagos kifizetése esetén a jutalom összegét a jogosultság megszerzésekor érvényes távolléti díj alapulvételével kell megállapítani. (5) A (4) bekezdés alapján megállapított jubileumi jutalom késedelmes kifizetése esetén késedelmi kamat jár.

6 (6) A jubileumi jutalmat a hivatásos állomány tagjának nyugállományba helyezésekor az utolsó szolgálatteljesítési napon ki kell fizetni. (A Hszt ához) 16. (1) Szolgálati kiküldetést teljesít a hivatásos állomány tagja, aki szolgálati érdekű feladatát a szolgálatteljesítés helyének közigazgatási határain kívül teljesíti. (2) A kiküldetés szolgálati jellegének megállapítására és a kiküldetés menetlevélen történő elrendelésére az állományilletékes parancsnok jogosult. 17. (1) A hivatásos állomány tagja szolgálati kiküldetése teljesítése esetén az ezzel összefüggésben felmerülő többletkiadásai megtérítésére jogosult. (2) Kiküldetési költségtérítés a) utazási költség; b) szállásköltség; c) napidíj (élelmezési többletköltség) címén állapítható meg. 18. (1) A hivatásos állomány tagja részére meg kell téríteni a kiküldetés teljesítésével kapcsolatban indokoltan felmerült utazási költségeit. (2) Az utazás alkalmával igénybe vehető közlekedési eszközt gazdaságossági és célszerűségi szempontok figyelembevételével az állományilletékes parancsnok határozza meg. (3) Nem számolható el külön szállásköltség azokra az éjszakákra, amelyekre a hivatásos állomány tagja a fegyveres szerv szálláshelyét térítésmentesen vette igénybe. (4) Szállásköltség címén a kötelező reggeli ára és a gépkocsi esetleges parkolási (őrzési) költségei is elszámolhatók. (5) Amennyiben a hivatásos állomány tagja kötelező reggeli árát számoltatja el, a napidíj összegét 25%-kal csökkenteni kell. (6) Nem illeti meg napidíj azt: a) akit állandó lakóhelyére (családja lakóhelyére) küldenek ki; b) aki a kiküldetés időtartama alatt térítés nélküli természetbeni élelmezési ellátásban részesül. A nemzeti szakértőként foglalkoztatott hivatásos állományút megillető juttatások 18/A. (1) A nemzeti szakértőként történő foglalkoztatás időtartama alatt a hivatásos állomány tagját a vezénylését megelőző besorolásának megfelelő illetményén és az uniós

7 intézmény által fizetendő napidíjon felül az e rendeletben meghatározott egyéb juttatások illetik meg. (2) A nemzeti szakértőnek a nemzeti szakértőként történő foglalkoztatás időtartamára, a foglalkoztatás helye szerinti országban közös háztartásban életvitelszerűen együtt élő házastársa, élettársa (a továbbiakban: házastárs), gyermeke után a tényleges kiutazásától a végleges hazautazásának napjáig napidíjpótlék jár. (3) A napidíjpótlék összege a) házastárs esetén a napidíj 20%-a; b) gyermek esetén a nemzeti szakértő napidíjának ba) 12. életév betöltéséig 8%-a, bb) 12. életév betöltését követően 10%-a, ameddig a gyermek iskolarendszerű oktatás keretében középfokú vagy szakképzésben vesz részt, de legfeljebb a gyermek 23. életévének betöltéséig; c) fogyatékos gyermek esetén a nemzeti szakértő napidíjának ca) 12. életév betöltéséig 10%-a, cb) 12. életév betöltését követően 15%-a, ameddig a gyermek iskolarendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, de legfeljebb a gyermek 23. életévének betöltéséig. (4) A napidíjpótlék időarányosan jár a nemzeti szakértővel a foglalkoztatás helye szerinti országban együtt nem élő házastárs és gyermek alkalmi, 15 napot meghaladó látogatása esetén. (5) Nem jár napidíjpótlék, ha a (2) bekezdés szerinti napidíjpótlékra jogosító személy a tárgyhónapban külföldön szerzett jövedelemmel rendelkezik. A jövedelem megszerzését a nemzeti szakértő írásban köteles bejelenteni a vezénylő fegyveres szerv állományilletékes parancsnokának legkésőbb a tárgyhónap 20. napjáig. (6) A napidíjpótlékot havonta utólag, legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig kell forintban az érintett bankszámlájára történő átutalással kifizetni. A nemzeti szakértőként történő foglalkoztatás megszűnése esetén a napidíjpótlék kifizethető a hazautazást megelőző öt munkanappal korábban. 18/B. (1) A szolgálati beosztás helye szerinti fegyveres szerv a nemzeti szakértő kérelmére, a foglalkoztatás helye szerinti országba történt megérkezés után az első 75 napra járó napidíjpótlékot egy összegben előre is kifizetheti. (2) Amennyiben a nemzeti szakértőként történő foglalkoztatás időtartama a 75 napot nem éri el, a hivatásos állomány tagja köteles az (1) bekezdésben kifizetett összeg időarányos részét a hazaérkezéstől számított 8 napon belül visszafizetni.

8 18/C. (1) A nemzeti szakértőként foglalkoztatott hivatásos állományú kérelmére a szolgálat helye szerinti fegyveres szerv viseli a nemzeti szakértő és napidíjpótlékra jogosító személyek ingóságainak szállítási költségeit a foglalkoztatás megkezdésekor és a végleges hazautazáskor, feltéve, hogy azt az uniós intézmény nem téríti meg. (2) A nemzeti szakértőként foglalkoztatott hivatásos állományú és a vele együtt a foglalkoztatás helye szerinti országban tartózkodó házastársa és gyermeke a foglalkoztatás időtartamára a külföldön történő gyógykezelésre vonatkozó - a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvényben meghatározott - szabályok szerint jogosult egészségügyi ellátás igénybevételére. (3) Évente egy alkalommal a nemzeti szakértőként foglalkoztatott hivatásos állományú kérelmére a szolgálati beosztás helye szerinti fegyveres szerv viseli a Magyarországon élő házastársának, gyermekének a foglalkoztatás helye szerinti országba történő kiutazásának és hazautazásának költségét, a nemzeti szakértő kiutazása és végleges hazautazása évének kivételével. (A Hszt ához) 19. (1) Távolléti díj számítása szempontjából rendszeres illetménypótléknak minősül: a) az idegennyelv-tudási pótlék; b) a különleges bevetési pótlék; c) a lovasjárőr pótlék; d) a kutyavezetői pótlék; e) a gépjárművezetői pótlék; f) a különleges gépjárművezetői pótlék; g) a díszelgési pótlék; h) a hajóvezetői pótlék; i) a nyomozói pótlék; j) a zenekari pótlék; k) fokozottan veszélyes beosztás pótléka; l) szolgálati idő pótlék; m) a tanácsosi címpótlék; n) a főtanácsosi címpótlék; o) vezetői illetménypótlék;

9 p) veszélyes katasztrófavédelmi és tűzoltó beosztás pótléka; r) rendőrségi közterületi pótlék; s) határrendészeti pótlék. (2) A távolléti díj összegének megállapításánál az esedékesség időpontjában érvényes alapilletmény, illetménykiegészítés, rendszeres illetménypótlékok együttes összege az irányadó. (A Hszt ához) 20. (1) Az egyik szolgálati helyről a másikra szolgálati érdekből történő áthelyezéssel kapcsolatos költségek: a) amennyiben a hivatásos állomány tagja az új szolgálatteljesítési helyére költözik, az átköltözéssel kapcsolatban: - utazási költség, - ingóságok szállítási költsége, - átköltözési átalány; b) amennyiben a hivatásos állomány tagja új szolgálatteljesítési helyére nem költözik át, és a szolgálatteljesítés helye lakhelyétől eltér: - utazási költség, - különélési díj. (2) Az (1) bekezdésben foglalt költségtérítések a fegyveres szervek próbaidőt töltő tagjait nem illetik meg. 21. (1) Az áthelyezett saját személye, a vele együtt költöző házastársa, élettársa (a továbbiakban együttesen: házastárs) és általa eltartott, vele közös háztartásban élő családtagjai után jogosult ténylegesen felmerült utazási költségeinek megtérítésére. (2) Az utazás alkalmával igénybe vehető közlekedési eszközt a gazdaságosság és célszerűség figyelembevételével az állományilletékes parancsnok határozza meg. (3) Ha az áthelyezett személy új szolgálatteljesítési helyére a szolgálattételre való jelentkezéssel egyidőben átköltözni nem tud, részére az átköltözés későbbi időpontban való lebonyolítása végett a lakóhelyére történő egyszeri oda-vissza utazás költségét is meg kell téríteni. (4) A költségtérítésre való jogosultság megilleti a hivatásos állomány tagját akkor is, ha áthelyezésére fegyelmi büntetésből eredő alacsonyabb beosztásba helyezése miatt került sor.

10 (5) Költségtérítésként a számlával igazolt költségek számolhatók el. (6) Vasúti utazás esetén a hivatalos díjszabás szerinti másodosztályú menetjegy ára téríthető. 22. (1) Az ingóságok átszállításával kapcsolatban a számlával igazolt költségeket kell megtéríteni. (2) Átszállítási költségek különösen a fuvarozási, rakodási és biztosítási költségek. (3) Szállítási költségként felszámítható az üres csomagolóeszközök és az esetleges igénybe vett szállítóeszközök régi szolgálatteljesítési helyre történő visszaszállításának igazolt költsége is. 23. (1) Átköltözési átalányként számolhatók el a költözéssel kapcsolatos egyéb nem, vagy nehezen számszerűsíthető kiadások, így különösen a csomagolási, tisztítási költségek. (2) Az áthelyezett személy átköltözési átalányra akkor jogosult, ha a) nős, illetve férjezett, vagy olyan gyermeke van, akinek eltartására kötelezett és ingóságait régi szolgálatteljesítési helyéről az újra átszállította; b) egyedülálló, de igazolja, hogy az új szolgálatteljesítési helyére legalább a lakhatás alapvető feltételeit biztosító bútort átszállította. (3) Eltartott gyermekként csak az áthelyezett saját háztartásában eltartott gyermeket lehet figyelembe venni. Egyéb hozzátartozók a átköltözési átalányra való jogosultság megállapításánál nem vehetők számításba. (4) Az átköltözési átalány összege az illetményalap meghatározott százalékának megfelelő mértékű, s a hivatásos állomány tagja átköltözés előtti lakásának méretével arányos az alábbiak szerint: a) legalább három és fél szoba esetén 130%, b) három szoba esetén 120%, c) két és fél szoba esetén 110%, d) két szoba esetén 95%, e) másfél szoba esetén 80%,

11 f) egy szoba esetén 65%. 24. (1) A hivatásos állomány újonnan kinevezett tagja, valamint a tiszti avatás után az első szolgálati beosztásukba kerülők ha átköltöznek, az átköltözésükkel kapcsolatos szállítási és utazási költségtérítésre, valamint az átköltözési átalányra jogosultak. (2) Ugyanazon önálló állománytáblával rendelkező szolgálati helyen szolgálatot teljesítő házastársak együttes áthelyezése esetén az átköltözködési költségeket csak az egyik házastárs számíthatja fel. 25. (1) Különélési díjra jogosult a más helységbe áthelyezett nős, vagy férjezett, vagy családfenntartónak minősülő személy, akinek az új szolgálatteljesítés helyén lakása nincs és ezen okból családjától különélni kényszerül. (2) A családtól való különélésnek minősül az élettárstól való különélés is, amennyiben a jogosult az áthelyezést megelőzően legalább 6 hónapon át élet- és vagyonközösségben együtt élt élettársával. Ennek igazolására el kell fogadni a közös nyilatkozatot. (3) A különélési díj szempontjából az áthelyezett eltartási kötelezettségét csak a saját háztartásában eltartott gyermeket illetően lehet megállapítani. (4) Különélési díj megilleti azt az egyedülálló személyt is, aki igazolja, hogy keresőképtelen és jövedelem nélküli szülőjét (szüleit), vagy más eltartó nélküli kiskorú testvérét (testvéreit) áthelyezése előtt saját háztartásában tartotta el, feltéve, hogy azoknak eltartásra kötelezhető és keresőképes más hozzátartozója nincs és a hivatásos állomány tagja új szolgálatteljesítés helyére lakás hiányában őket elköltöztetni nem tudja. (5) A különélési díj a hivatásos állomány tagjának az áthelyezés időpontjától számított egy évig folyósítható. A különélési díj tovább történő folyósítását az állományilletékes parancsnok évente meghosszabbíthatja, ha fontos szolgálati érdek miatt a különélés nem szüntethető meg. (6) A különélési díj összege egy napra a hivatalos kiküldetést teljesítők részére számla nélkül adható napidíj összegével megegyező. 26. (1) Ha az áthelyezett az új szolgálatteljesítési helyéről naponta családjához úgy vissza tud térni, hogy lakóhelyén legalább 10 órát eltölthet, különélési díj helyett utazási költségtérítésre jogosult. (2) Az utazáshoz igénybe vehető és a költségtérítés szempontjából irányadó közlekedési eszközt a gazdaságosság és a szolgálati érdek figyelembevételével az állományilletékes parancsnok határozza meg. A költségek megtérítésére a 35. -ban foglaltak vonatkoznak. (3) Nem folyósítható különélési díj, illetőleg utazási költségtérítés, ha az áthelyezett az új szolgálatteljesítési helyén a felajánlott lakható és a külön jogszabályban meghatározott jogos lakásszükségletnek megfelelő lakást nem fogadja el. A jogos lakásszükségletet kielégítőnek minősül az a lakás is, amely a régi szolgálatteljesítési helyen lévő lakással megegyező nagyságú és komfortfokozatú.

12 27. (1) A különélési díjra jogosult részére a különélési díj fele összegben folyósítható: a) a kórházban töltött napokra; b) az egészségügyi szabadság idejére, akkor is, ha emiatt családjának lakóhelyére egy hétnél hosszabb időre hazatér. (2) Szabadság idejére különélési díj nem jár. (3) A különélőnek havonta négy alkalommal az állandó lakóhelyére (családjához) és onnan a szolgálatteljesítési helyére visszautazás költségét az utazási költségtérítésre vonatkozó szabályok szerint kell megtéríteni. 28. A hivatásos állomány tagjának áthelyezése esetén vele együtt költöző házastársa kereset-, illetőleg jövedelemkiesésének átmeneti pótlására szolgáló jövedelemkiegészítés megállapításáról és folyósításáról külön jogszabály rendelkezik. 29. Az áthelyezéssel kapcsolatosan felmerült költségek azt terhelik, akinek a kezdeményezésére a hivatásos állomány tagjának áthelyezése történt. 30. A Hszt. 49. (1)-(2) bekezdése alapján más helységbe vezényelt hivatásos állományú költségtérítéseire a kiküldetésre vonatkozó szabályok irányadók azzal a különbséggel, hogy amennyiben a 25. és 27. -ban foglaltak teljesülnek, napidíj helyett különélési díjra válik jogosulttá. 31. A szabadságról, a munkaszüneti és a pihenőnapról történő visszarendeléssel kapcsolatos költségek különösen: a) utazási költség; b) előre kifizetett, és a visszarendelés miatt igénybe nem vett szolgáltatások vissza nem térített ellenértéke. 32. A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről külön jogszabály rendelkezik. 33. (1) Amennyiben a szolgálatteljesítés helyének közigazgatási határain belül helyi tömegközlekedést működtetnek, a hivatásos állomány tagja szolgálati helyére történő utazás céljából helyi közlekedési bérletre jogosult. A hivatásos állomány tagja részére a bérletet az illetményt biztosító fegyveres szerv legkésőbb az előző évi bérlet érvényességi idejének lejártáig vásárolja meg és adja át. (2) A hivatásos állomány tagja szolgálati viszonyának megszűnése esetén a közlekedési bérletet a szolgálatteljesítés utolsó napján tartozik visszaszolgáltatni. (A Hszt ához) 34. A hivatásos állomány tagja és családtagjai külön rendelkezésben meghatározott feltételek szerint, és az ott meghatározott térítési díj ellenében kedvezményes üdülésre jogosultak a fegyveres szerv, valamint a fegyveres szerv felügyeletét ellátó minisztérium kezelésében levő üdülőkben, hétvégi pihenőházakban.

13 35. (1) Visszatérítendő kamatmentes családalapítási támogatás a házas vagy élettársi viszonyban élő hivatásos állományúnak adható, aki 35 évnél nem idősebb, és a támogatást anyagi körülményei indokolják. (2) Nem részesíthető támogatásban: a) akinél a szolgálati viszony megszüntetése folyamatban van; b) aki büntető- vagy fegyelmi eljárás alatt áll; c) akinek illetményét - a fennálló tartozásai miatt - további levonásokkal terhelni már nem lehet. (3) A támogatás kizárólag a családi otthon kialakításával összefüggő berendezési és felszerelési tárgyak beszerzésére engedélyezhető. (4) A támogatás a szolgálati viszony ideje alatt egy alkalommal - házastársak esetében csak az egyik fél részére - engedélyezhető. (5) A legfeljebb négyéves futamidőre adható támogatás felső határa a mindenkori illetményalap összegének nyolcszorosát nem haladhatja meg. (6) Ha a hivatásos állomány tagjának szolgálati jogviszonya a törlesztés ideje alatt önhibájából szűnik meg, a vissza nem fizetett támogatás egy összegben, azonnal esedékessé válik. (7) A vissza nem térített családalapítási támogatás-tartozást hivatalból törölni kell, ha a kedvezményezett szolgálati kötelmekkel összefüggő baleset vagy betegség következtében elhalálozott. (8) A tartozás törlését az állományilletékes parancsnok kivételesen, rendkívüli méltánylást érdemlő esetben engedélyezheti. A vissza nem fizetett támogatás adóköteles jövedelemnek minősül. 36. (1) A hivatásos állomány tagja közcélú lakástelefon létesítéséhez támogatást legfeljebb a külön jogszabályban meghatározott belépési díj mértékéig az illetményelőleg folyósítására vonatkozó szabályok szerint igényelhet. (2) A támogatás fedezetére a rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás eredeti előirányzatának legfeljebb 1%-áig terjedő mértékben keretet kell képezni. 37. A szociális és kegyeleti gondoskodásra vonatkozó rendelkezéseket külön jogszabály tartalmazza. 38. (1) A fegyveres szerv részére jóváhagyott éves költségvetési kiadási előirányzat terhére illetményelőleg-keretet kell képezni. Az éves keret a költségvetésben jóváhagyott rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás eredeti előirányzatának legfeljebb 5%-áig terjedhet.

14 (2) Az illetményelőleg törlesztéséből visszafolyó összeg az illetményelőleg-keretet nem növeli. 39. (1) A hivatásos állomány tagja részére családi, egészségügyi vagy más szociális ok figyelembevételével kamatmentes illetményelőleg kifizetését az arra irányuló indoklással alátámasztott kérelem alapján az állományilletékes parancsnok engedélyezheti. (2) Az adható illetményelőleg felső határa a kérelmező besorolás szerinti illetményének a havi személyi jövedelemadó-előleggel, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének legfeljebb kétszerese, azonban ez nem haladhatja meg a folyósítás napján érvényes minimálbér havi összegének ötszörösét. (3) Az illetményelőleg havi részletekben legfeljebb 6 havi visszafizetési kötelezettség mellett engedélyezhető. (4) Az illetményelőleg törlésére a 35. (7)-(8) bekezdéseit megfelelően alkalmazni kell A tanulmányi szerződésekre vonatkozóan külön jogszabály rendelkezései irányadók. 42. A hivatásos állomány tagja külön jogszabályban meghatározott adómentes mértéknek megfelelő összegben étkezési hozzájárulásra jogosult. 43. A hivatásos állomány tagjának fogpótlásával kapcsolatos költségtérítés szabályait miniszteri rendelet határozza meg. 44. (1) Szemüvegtérítés címén a hivatásos állomány tagját kérelme alapján a számlával igazolt, de legfeljebb a mindenkori illetményalap 30%-ának megfelelő összeg illeti meg. (2) A kérelmet az állományilletékes parancsnoknál kell előterjeszteni, melyhez mellékelni kell a fegyveres szerv nevére kiállított, a hivatásos nevével ellátott számla másolatát. (3) A szemüvegtérítés kifizetésének feltétele a külön jogszabályban meghatározott időközönként előírt szűrővizsgálaton való részvétel. (A Hszt ához) 45. (1) A hivatásos állomány azon tagja, aki szolgálatteljesítési helyén önálló lakással nem rendelkezik, és a fegyveres szerv az elhelyezéséről egyéb módon nem tud gondoskodni, kérelmére albérleti, bérleti díj hozzájárulásban részesíthető. A hozzájárulás kifizetését az állományilletékes parancsnok engedélyezi. (2) A hozzájárulás összege a hivatásos állomány tagját terhelő bérleti, albérleti díj 50%-a, legfeljebb azonban a mindenkori illetményalap 50%-a. (3) A hivatásos állomány tagja köteles haladéktalanul tájékoztatni a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáróját a kérelmében előadottak, illetve lakáskörülményeinek változásáról.

15 (4) A lakhatási támogatásra vonatkozó részletes szabályokat külön jogszabály tartalmazza. [A Hszt ához és a 192. (1) bekezdéséhez] 46. A hivatásos állomány nyugállományba helyezett tagja részére - amennyiben arra jogosult - a két hónapra járó családi pótlékot a Hszt (1) bekezdésben meghatározott összeggel együttesen kell kifizetni. (A Hszt ához) 47. (1) A hivatásos állomány minisztériumba berendelt tagja részére - az egyenruházati utánpótlási illetmény kivételével, mely a fegyveres szervet terheli - a foglalkoztatásával felmerülő költségek fedezetét az érintett fegyveres szervtől történő előirányzatátcsoportosítást követően a minisztériumnak kell biztosítania. (2) A Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálatához berendelt hivatásos állományúak foglalkoztatásával felmerülő költségek a Szolgálatot terhelik. 48. (1) A Belügyminisztérium költségvetési fejezetbe tartozó fegyveres szervektől a Rendőrtiszti Főiskolára (a továbbiakban: főiskola) berendelt, vagy vezényelt oktatók, vezetők és ügyintézők illetménye és egyéb járandóságai a főiskola költségvetését terhelik, azokat a főiskola folyósítja. (2) Az egyéb katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézményekbe berendeltek, vagy vezényeltek vonatkozásában a fegyveres szerv és a felsőoktatási intézmény között létrejött megállapodás az irányadó. (A Hszt ához) 49. (1) A különleges bevetési pótlékra, a díszelgési pótlékra, a nyomozói pótlékra, az ügyeleti pótlékra, a különleges gépjárművezetői pótlékra, a kutyavezetői pótlékra, a veszélyes tűzoltó beosztás pótlékra, a veszélyes katasztrófavédelmi beosztás pótlékra, az egyéb veszélyességi pótlékra, a rendőrségi közterületi pótlékra, valamint a határrendészeti pótlékra vonatkozó szabályokat a 2. számú melléklet tartalmazza. (2) A kormányrendelet 36. -ában meghatározott fokozottan veszélyes beosztás pótlékot megállapítani és folyósítani csak akkor lehet, ha a tárgyhavi pótlékra jogosultságot a nyilvántartás alapján a szolgálati elöljáró igazolta. III. Átmeneti rendelkezések (A Hszt ához) 50. (1) szeptember 1-jétől a hivatásos állomány tagjának besorolásakor (a továbbiakban: új besorolás) a beosztási kategóriát az illetménytáblázat és a kormányrendelet 2. számú melléklete, továbbá a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek és az önkormányzati tűzoltóság hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjaival kapcsolatos munkáltatói jogkörök szabályozásáról, valamint e szerveknél rendszeresített hivatásos

16 beosztások meghatározásáról szóló belügyminiszteri rendelet vonatkozó mellékletei alapján, a fizetési fokozatot pedig az áttéréskori, illetőleg az azzal azonos szintű vagy annál magasabb beosztásban eltöltött szolgálati idő alapján kell megállapítani, kivéve, ha a korábbi magasabb beosztásból fenyítés miatt történt az áthelyezés. Ezen utóbbi esetben csak az áthelyezés utáni szolgálati idő vehető számításba. (2) Abban az esetben, ha a korábbi beosztás időközben megszűnt, annak megfelelő szintű beosztás kérdésében a BM Személyzeti és Munkaügyi Főosztály fegyveres szervvel együttesen kialakított álláspontja az irányadó. 51. (1) Amennyiben a hivatásos állomány tagjának új besorolása a hivatásos állomány évi illetményrendezésének elveiről, illetménybesorolásának átmeneti szabályozásáról, valamint a 19/1987. BM utasítás módosításáról szóló 3/1996. (II. 14.) BM rendelet (a továbbiakban: BM Rendelet) szerinti besorolásával megegyezik, ezt a besorolási parancsban kell rögzíteni azzal, hogy az illetménye változatlan. (2) Amennyiben az új besorolás szerinti beosztási kategóriája eltér a BM Rendeletben foglaltaktól, az 50. (1) bekezdése szerint be kell sorolni, a besorolással az illetménye változatlan marad. (3) A hivatásos állomány azon tagjának esetében, akinek az új besorolása a BM Rendelet szerintinél magasabb, illetményemelést egyedi elbírálás alapján, különösen indokolt esetben az állományilletékes parancsnok - a jóváhagyott éves költésvetési keretén belül - engedélyezhet. 52. (1) A beosztási illetmény és az illetménykiegészítés Hszt. szerinti összegét külön jogszabályban meghatározott ütemezéssel kell elérni. (2) A Hszt. hatálybalépését követően a hivatásos állományba kerültek illetményét az új illetményrendszer szabályai szerint az adott fegyveres szervnél folyósított illetmények átlagának figyelembevételével kell megállapítani. (A Hszt ához) 53. A Hszt ának (4) bekezdésében foglaltak megfelelően irányadók a 40 év szolgálati viszonyban töltött idő esetén járó jubileumi jutalom kifizetése tekintetében. 54. (1) Ezen rendelet értelmében a megszűnő közterületi szolgálati juttatás a megszűnő szolgálati idő pótlékkal egy tekintet alá esik a továbbfolyósítás szempontjából. (2) A beosztási illetménybe beépülő juttatás mértékét az utolsó négy naptári negyedévben - ennek hiányában az utolsó naptári hónap(ok)ban - folyósított juttatás egyhavi átlaga összegének figyelembevételével kell megállapítani. 55. A Hszt. hatálybalépésekor már folyósított Hszt. szerinti, a BM Rendelettel megállapított illetménypótlékokat - amennyiben a hivatásos állomány tagja arra továbbra is jogosult október 31-ig változatlan összegben kell továbbfolyósítani.

17 56. A katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmény kettős jogállású hallgatóira vonatkozó külön jogszabályok rendelkezéseinek hiányában ezen rendelet szabályait kell alkalmazni. IV. Hatályba léptető rendelkezések 57. Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. A rendelet 53. -ában foglaltakat szeptember 1-jétől kell alkalmazni. 1. számú melléklet a 20/1997. (III. 19.) BM rendelethez Illetménykiegészítésre jogosító szervezetek, szervezeti egységek Rendőrség Katasztrófavédelem, valamint a hivatásos önkormányzati tűzoltóság Egyéb szervek 50/15%-ra jogosultak - BM egyes hivatali szervezeti egységei - Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata 40/20%-ra jogosultak 40/20%-ra jogosultak 40/20%-ra jogosultak - Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) központi szervei - ORFK speciális bűnügyi szervei - Köztársasági Őrezred - Nemzeti Nyomozó Iroda - BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) központi szervei - Rendőrtiszti Főiskola Távközlési Szolgálat Oktatási Főigazgatóság 30/15%-ra jogosultak 30/15%-ra jogosultak 30/15%-ra jogosultak ORFK területi besorolású szervei Rendészeti szakközépiskolák OKF területi besorolású háttérintézményei

18 - Rendészeti Biztonsági Szolgálat - Budapesti és megyei rendőr-főkapitányság megyei illetékességű középirányító szervei - Fővárosi polgári védelmi és megyei katasztrófavédelmi igazgatóság megyei illetékességű középirányító szervei - Katasztrófavédelmi Oktatási Központ Nemzetközi Oktatási Központ állománya - Repülőtéri Katasztrófavédelmi Igazgatóság területi feladatokat ellátó - Fővárosi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság megyei illetékességű középirányító szervei 15/10%-ra jogosultak 15/10%-ra jogosultak - Rendőrkapitányságok (kerületi, városi, vízi) - Repülőtéri Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyi feladatokat ellátó állománya - Országház Tűzoltó-parancsnokság - Katasztrófavédelem polgári védelmi kirendeltségei - Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok (kerületi, városi) 2. számú melléklet a 20/1997. (III. 19.) BM rendelethez Illetménypótlékok I. A kormányrendelet 50. -a értelmében különleges bevetési pótlékra jogosultak: 1. A Rendőrségen a) 150%-os mértékben - Rendészeti Biztonsági Szolgálat (REBISZ) Különleges Szolgálatok Parancsnokság Terrorelhárító Szolgálata, - Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság Neutron bevetési egysége,

19 - Bűnügyi Ellátó Igazgatóság Műveleti Főosztály Bevetési Osztálya, - Bűnügyi Ellátó Igazgatóság Tanúvédelmi Szolgálat Személyvédelmi Osztálya; b) 125%-os mértékben - külszolgálatot teljesítők, - REBISZ Bevetési Parancsnokság Támogató Kommandó alegységei, - REBISZ Repülőtéri Biztonsági Szolgálat Közbiztonsági Osztály Sólyom Bevetési Alosztály; c) 100%-os mértékben - Bűnügyi Ellátó Igazgatóság Tanúvédelmi Szolgálat Tanúvédelmi Osztálya, - REBISZ Bevetési Parancsnokság, - REBISZ Különleges Szolgálatok Parancsnoksága Pénzkísérő Szolgálat, - Nemzeti Nyomozó Iroda, - Köztársasági Őrezred Személyvédelmi Főosztály (kivéve az adminisztratív munkakörben lévők és a Megelőző Védelmi Osztály Tűzszerész Alosztály állománya), - Köztársasági Őrezred Személyügyi Szolgálat Személyügyi és Oktatási Osztály Kiképzési és Oktatási Alosztálya (kivéve az adminisztratív munkakörben lévők), - BRFK Központi Ügyeleti Főosztály Akció Osztálya [segédelőadó/ügyeletes(ek) kivételével], - megyei rendőr-főkapitányságok bevetési alosztályai A Belügyminisztérium irányításával működő fegyveres szerveknél foglalkoztatott fedett nyomozók 150%-os mértékben. 4. Az Európai Unió Válságkezelő Nemzetközi Rendőri Erők Magyar Kontingensének tagja évente két hónapig a felkészülési idő alatt a) 120%-os mértékben, ha a felkészítő tanfolyamot kiválóan megfelelt, b) 100%-os mértékben, ha a felkészítő tanfolyamot megfelelt minősítéssel végezte el. II. A kormányrendelet 45. -a értelmében díszelgési pótlékra jogosultak:

20 1. Országos Rendőr-főkapitányságon - Köztársasági Őrezred díszőri feladatokat ellátó hivatásos állományú tagjai, - Magyar Köztársaság Lovas Díszegységébe osztott lovasrendőrök. III. A kormányrendelet 54. -a értelmében nyomozói pótlékra jogosító beosztások: a rendőrségnél: - előadó (megelőzési), - főelőadó (megelőzési), - kiemelt főelőadó (megelőzési), - technikus (bűnügyi), - főtechnikus (bűnügyi), - kiemelt főtechnikus (bűnügyi), - nyomozó, - főnyomozó, - kiemelt főnyomozó, - vizsgáló, - fővizsgáló, - kiemelt fővizsgáló, - katonai vétségek nyomozását végző fegyelmi előadó, főelőadó, kiemelt főelőadó, - helyszínelő és balesetvizsgáló, - helyszínelő, - körzeti megbízott, - segédtechnikus, - valamint a felsoroltak szolgálati elöljárói osztályvezetői szintig, amennyiben bűnügyi megelőző, felderítő és vizsgálati feladatot ténylegesen ellátnak; IV. Az ügyeleti pótlék mértéke az illetményalap 3,8%-a8 órás ügyeleti szolgálat esetén,

20/1997. (III. 19.) BM

20/1997. (III. 19.) BM 20/1997. (III. 19.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól

Részletesebben

5. Adatbiztonsági intézkedések. 6. Záró rendelkezések

5. Adatbiztonsági intézkedések. 6. Záró rendelkezések M G Y R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 81. szám 7465 5. datbiztonsági intézkedések 9. z Országgyűlési Őrség parancsnoka köteles megtenni minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok

Részletesebben

A Belügyminiszter./2011. (...) BM rendelete

A Belügyminiszter./2011. (...) BM rendelete 1 A Belügyminiszter./2011. (....) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint

Részletesebben

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 4/1995.(I.30.) számú önkormányzati rendelete

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 4/1995.(I.30.) számú önkormányzati rendelete Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 4/1995.(I..) számú önkormányzati rendelete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény végrehajtásáról. Orfű Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

AZ ÚJ HSZT TERVEZETT ILLETMÉNYRENDSZERÉNEK ELEMEI

AZ ÚJ HSZT TERVEZETT ILLETMÉNYRENDSZERÉNEK ELEMEI AZ ÚJ HSZT TERVEZETT ILLETMÉNYRENDSZERÉNEK ELEMEI Alapilletmény beosztási illetmény szolgálati időpótlék a hivatásos állományú besorolása alapján megállapított fizetési fokozathoz tartozó illetményszorzó

Részletesebben

Bevezető rendelkezések 1.

Bevezető rendelkezések 1. Murakeresztúr Község önkormányzati Képviselőtestületének 12/2004.(V. 21.) számú rendelete a köztisztviselők munkavégzésének szabályairól, valamint az egyéb juttatásokról Murakeresztúr Község Önkormányzati

Részletesebben

A Belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete

A Belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete 1 T E R V E Z E T!! A Belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete a hivatásos katasztrófavédelmi szerv szervezeti változásával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról A fegyveres szervek

Részletesebben

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM rendelete a Magyar Honvédség hivatásos állományú tagjai nyugellátásának, a szerződéses katonák rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugellátásának, valamint a hivatásos

Részletesebben

Mérk nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

Mérk nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Mérk nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2001./IX.05./ Kt. sz rendelete Mérk nagyközség Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők díjazásának egyes szabályi, szociális, jóléti

Részletesebben

ÚJLENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2004. (VIII.19.) számú rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról

ÚJLENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2004. (VIII.19.) számú rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról ÚJLENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2004. (VIII.19.) számú rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról Az Újlengyel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

Hévízgyörk Községi Önkormányzata Képviselő-testületének a 2/2010.(II.16.)sz. és az 5/2011. (II.12.) sz. rendeletekkel módosított

Hévízgyörk Községi Önkormányzata Képviselő-testületének a 2/2010.(II.16.)sz. és az 5/2011. (II.12.) sz. rendeletekkel módosított Hévízgyörk Községi Önkormányzata Képviselő-testületének a 2/2010.(II.16.)sz. és az 5/2011. (II.12.) sz. rendeletekkel módosított 11/2001.(X.30.). ÖKT. sz. rendelete a képviselő-testület hivatalának köztisztviselői

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 28/2001. (IX.28.)

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 28/2001. (IX.28.) PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 28/2001. (IX.28.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők munkavégzéséről és juttatásairól 1 /Egységes szerkezetben/ Pápa Város Képviselőtestülete a köztisztviselők

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény végrehajtásáról (Egységes szerkezetben a 24/2004.(X.01.)Önk.sz. rendelettel.) A 24/2004.(X.01.)Önk.sz.

Részletesebben

/2003. XI. 24. / A rendelet hatálya

/2003. XI. 24. / A rendelet hatálya 2001-47c Budapest Főváros Terézváros Önkormányzatának 47/2001. (XII. 14.) sz. rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól a) Módosítások: 21/2002. (V. 10.) ör.

Részletesebben

Szatymaz Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának. K ö z s z o l g á l a t i S z a b á l y z a t a

Szatymaz Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának. K ö z s z o l g á l a t i S z a b á l y z a t a Szatymaz Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának K ö z s z o l g á l a t i S z a b á l y z a t a A köztisztviselők jogállásáról szóló módosított 1992. évi XXIII. törvény /KTV/ előírásainak megfelelően

Részletesebben

Pánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2001./XI.1. / számú rendelete. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól támogatásairól

Pánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2001./XI.1. / számú rendelete. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól támogatásairól Pánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2001./XI.1. / számú rendelete A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól támogatásairól A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.

Részletesebben

19/2008. (IX. 18.) IRM rendelet

19/2008. (IX. 18.) IRM rendelet 19/2008. (IX. 18.) IRM rendelet az igazságügyi és rendészeti miniszter felügyelete, irányítása alá tartozó fegyveres szerveknél rendszeresített hivatásos beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről

Részletesebben

A belügyminiszter. BM rendelete

A belügyminiszter. BM rendelete A belügyminiszter./2015. ( ) BM rendelete az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet módosításáról A rendvédelmi feladatokat

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1.

1. A rendelet hatálya 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 40/2012.(X. 4.) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára biztosított juttatásokról, támogatásokról * a módosításokkal

Részletesebben

A belügyminiszter. /2011. (..) BM rendelete

A belügyminiszter. /2011. (..) BM rendelete A belügyminiszter /2011. (..) BM rendelete a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok hivatásos állománya választható béren kívüli juttatásainak éves összegéről, fajtáiról, mértékéről, kifizetésének rendjéről

Részletesebben

2.4.2. Az intézmény által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

2.4.2. Az intézmény által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái 2.4.2. Az intézmény által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái 1. A SZEMÉLYÜGYI NYILVÁNTARTÁS ADATKÖRE a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyárólszóló

Részletesebben

Drávatamási Önkormányzatának 4/2006 (V.2.) rendelete a Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

Drávatamási Önkormányzatának 4/2006 (V.2.) rendelete a Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Drávatamási Önkormányzatának 4/2006 (V.2.) rendelete a Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Drávatamási Önkormányzatának Képviselőtestülete a köztisztviselők

Részletesebben

1 /2004. (I. 26.) számú rendelete

1 /2004. (I. 26.) számú rendelete Gölle Község Önkormányzatának 1 /2004. (I. 26.) számú rendelete a Büssü, Gölle, Kisgyalán Községek Körjegyzősége köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Gölle község Önkormányzatának

Részletesebben

A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete

A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE. számú példány TERVEZET A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete a hivatásos és szerződéses katonai szolgálat létesítéséről, módosításáról, megszüntetéséről,

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú

Részletesebben

I. Fejezet. Bevezető rendelkezések

I. Fejezet. Bevezető rendelkezések Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2012. (XI. 14.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Albertirsa

Részletesebben

40/2001.(XI.16.) ÖKT. sz. rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege

40/2001.(XI.16.) ÖKT. sz. rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat A BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁBAN FOGLALKOZTATOTT KÖZTISZTVISELOK ILLETMÉNYKIEGÉSZÍTÉSÉROL ÉS VEZETOI PÓTLÉKÁRÓL, AZ OKET MEGILLETO SZOCIÁLIS, JÓLÉTI ÉS

Részletesebben

A belügyminiszter 76/2015. (XII. 22.) BM rendelete egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A belügyminiszter 76/2015. (XII. 22.) BM rendelete egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 20 szám 26711 A belügyminiszter 76/2015. (XII. 22.) BM rendelete egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV.

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú

Részletesebben

II. FEJEZET AZ ILLETMÉNYRE ÉS AZ ILLETMÉNYJELLEGŰ JUTTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

II. FEJEZET AZ ILLETMÉNYRE ÉS AZ ILLETMÉNYJELLEGŰ JUTTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 7600 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 82. szám A belügyminiszter 33/2015. (VI. 16.) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb juttatásairól

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb juttatásairól KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2013. szeptember 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

(egységes szerkezetben) A rendelet hatálya

(egységes szerkezetben) A rendelet hatálya Bocskaikerti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2009.(II.19.) KT. sz. rendelettel módosított 23/2003. (XII. 1.) KT. sz. rendelete a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 82. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 82. szám MAGYAR KÖZLÖNY 82. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 16., kedd Tartalomjegyzék 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél

Részletesebben

Előterjesztés a közszolgálati tisztségviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló rendelet megalkotására

Előterjesztés a közszolgálati tisztségviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló rendelet megalkotására 1. Előterjesztő és készítette: Előterjesztés a közszolgálati tisztségviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló rendelet megalkotására Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 1 Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 38/2001 (X.19) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Módosította: 37/2003.

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE az 55/2004. (XII.16.) és 3/2010. (II.16.) rendelettel módosított

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE az 55/2004. (XII.16.) és 3/2010. (II.16.) rendelettel módosított KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE az 55/2004. (XII.16.) és 3/2010. (II.16.) rendelettel módosított 45/2003. (XII.16.) r e n d e l e t e a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális,

Részletesebben

Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2005. (I.31.) Ö.K. számú RENDELETE *

Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2005. (I.31.) Ö.K. számú RENDELETE * Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2005. (I.31.) Ö.K. számú RENDELETE * A Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői jogviszonyával összefüggő juttatásokról és támogatásokról Zsámbék

Részletesebben

A honvédelmi miniszter./2007. ( ) HM r e n d e l e t e

A honvédelmi miniszter./2007. ( ) HM r e n d e l e t e A honvédelmi miniszter./2007. ( ) HM r e n d e l e t e a hivatásos, szerződéses és hadköteles katonák, a honvédségi közalkalmazottak egyes illetményen kívüli pénzbeli szociális juttatásairól szóló 14/2002.

Részletesebben

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM rendelete a Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítő és külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya devizaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli

Részletesebben

6. A 3. -ban meghatározott állománykategóriák természetbeni ellátása a termékek rendszeresítését és normásítását követően a következő cikkekből áll

6. A 3. -ban meghatározott állománykategóriák természetbeni ellátása a termékek rendszeresítését és normásítását követően a következő cikkekből áll 1 Tervezet! A belügyminiszter../2012. ( ) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek hivatásos állományú tagjainak 2012. évi ruházati utánpótlási ellátmánya felhasználási

Részletesebben

2005. évi 2. számú szabályzat az egyéb juttatásokról Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács (továbbiakban: OIT) a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény 39. q) pontja alapján

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE TERVEZET MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE. számú példány A honvédelmi miniszter /2009. ( ) HM rendelete az étkezési utalvánnyal való ellátásról A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú

Részletesebben

ELSÕ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK MÁSODIK RÉSZ SAJÁT JOGÚ NYUGELLÁTÁSOK I. FEJEZET. www.rszv.hu. 1. Szolgálati nyugdíj

ELSÕ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK MÁSODIK RÉSZ SAJÁT JOGÚ NYUGELLÁTÁSOK I. FEJEZET. www.rszv.hu. 1. Szolgálati nyugdíj 4052 MAGYAR KÖZLÖNY 2011. évi 20. szám A Kormány 21/2011. (III. 2.) Korm. rendelete a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai és hozzátartozói nyugellátása, valamint a hivatásos és a szerzõdéses állományúak

Részletesebben

32/2002. (XII. 12.) BM

32/2002. (XII. 12.) BM 32/2002. (XII. 12.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tűzoltóságoknál, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak képesítési követelményeiről és képzési rendszeréről A

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Hivatal Cafetéria Szabályzatáról A közszolgálati tisztviselőkről szóló

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 57/2001. ( ) számú rendelete a közszolgálati jogviszony egyes kérdéseiről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 57/2001. ( ) számú rendelete a közszolgálati jogviszony egyes kérdéseiről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 57/2001. (10. 10.) számú rendelete a közszolgálati jogviszony egyes kérdéseiről A közgyűlés a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv.

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2 A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Heves Megye Önkormányzatának 17/2003. (X. 31.) HMÖ rendelete

Heves Megye Önkormányzatának 17/2003. (X. 31.) HMÖ rendelete 163 Heves Megye Önkormányzatának 17/2003. (X. 31.) HMÖ rendelete a Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselőket és ügykezelőket megillető szociális és jóléti juttatásokról, valamint

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról

TÁJÉKOZTATÓ. a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról TÁJÉKOZTATÓ a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról A 2011. évi CLXVII. törvény értelmében korhatár előtti öregségi nyugdíj 2011. december 31-ét követő kezdő naptól nem állapítható

Részletesebben

I. Fejezet Bevezető rendelkezések 1..

I. Fejezet Bevezető rendelkezések 1.. Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzatának 7/1995. (IV. 19.) Ök. rendelete Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzatának

Részletesebben

BEREKFÜRDŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Tel/Fax: 59/ , ELŐTERJESZTÉS

BEREKFÜRDŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Tel/Fax: 59/ ,  ELŐTERJESZTÉS ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 23/2001.(X.25.) Önkorm. rendelet módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A közszolgálati

Részletesebben

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi szervezetek alapképzése Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi kötelezettség A polgári védelmi kötelezettség személyes kötelezettség az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. (1) E rendelet 7. -ának hatálya kiterjed a Zuglói Önkormányzati Rendészet köztisztviselőire is.

1. A rendelet hatálya. 2. (1) E rendelet 7. -ának hatálya kiterjed a Zuglói Önkormányzati Rendészet köztisztviselőire is. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2014. (XI.18.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők és ügykezelők jogviszonyának egyes kérdéseiről /egységes szerkezetben

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzatának 22/2003.(XI.10.) KT számú rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról

Balatonboglár Város Önkormányzatának 22/2003.(XI.10.) KT számú rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról Balatonboglár Város Önkormányzatának 22/2003.(XI.10.) KT számú rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról A módosításokkal egységes szerkezetben Utolsó átvezetett módosítás:

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2016. (IX.5.) önkormányzati rendelete a közszolgálati tisztségviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról (egységes szerkezetben a 29/2016.

Részletesebben

14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás. a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól I.

14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás. a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól I. 14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól Szám: 14/2013. A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésével

Részletesebben

2010. évi 6. számú szabályzat a bírák és az igazságügyi alkalmazottak belföldi kiküldetése esetén fizetendő költségtérítés szabályairól A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI.

Részletesebben

15 / (X. 15.) RENDELETE A KÖZTISZTVISELŐK SZOCIÁLIS, JÓLÉTI, KULTURÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI JUTTATÁSAIRÓL

15 / (X. 15.) RENDELETE A KÖZTISZTVISELŐK SZOCIÁLIS, JÓLÉTI, KULTURÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI JUTTATÁSAIRÓL BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT K ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15 / 2001. (X. 15.) RENDELETE A KÖZTISZTVISELŐK SZOCIÁLIS, JÓLÉTI, KULTURÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI JUTTATÁSAIRÓL 1 Balatonszemes község Önkormányzati

Részletesebben

A Belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete

A Belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete 1 TERVEZET!! A Belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete a Köztársasági Őrezred megszüntetésével és más rendészeti tárgyú szervezeti változásokkal összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Részletesebben

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2003. /XI. 7../ Ör. rendelete

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2003. /XI. 7../ Ör. rendelete Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2003. /XI. 7../ Ör. rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyával összefüggő juttatásokról és támogatásokról szóló

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! PEST MEGYEI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG 1.M.407/2007/15 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Pest Megyei Munkaügyi Bíróság által képviselt felperesnek által képviselt Pest Megyei Rendőr-főkapitányság (1139 Budapest,

Részletesebben

I. Fejezet Bevezető rendelkezések

I. Fejezet Bevezető rendelkezések Csomád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004. (XII.06.) számú rendelete A Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői, közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről A 9/2005.(XII.06.)

Részletesebben

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testületének az 5/2003.(II.13.) és a 13/2003.(X.30.) rendeleteivel módosított 14/2001.(X.3.

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testületének az 5/2003.(II.13.) és a 13/2003.(X.30.) rendeleteivel módosított 14/2001.(X.3. 1 Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testületének az 5/2003.(II.13.) és a 13/2003.(X.30.) rendeleteivel módosított 14/2001.(X.3.) rendelete a köztisztviselõk díjazásáról szociális, jóléti juttatásairól,

Részletesebben

I. Fejezet Bevezető rendelkezés A RENDELET HATÁLYA

I. Fejezet Bevezető rendelkezés A RENDELET HATÁLYA Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2003. (X. 29.) rendelete Kerepes Nagyközség Polgármesteri Hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről egységes szerkezetben

Részletesebben

2017. ÉVI FOKOZATI VIZSGA TANANYAG

2017. ÉVI FOKOZATI VIZSGA TANANYAG 22. sz. melléklet a HHK/57-1/2017. nyt. számhoz 2017. ÉVI FOKOZATI VIZSGA TANANYAG a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.)

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2014. (XI.18.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők és ügykezelők jogviszonyának egyes kérdéseiről /egységes szerkezetben

Részletesebben

A rendelet hatálya. Díjazás

A rendelet hatálya. Díjazás 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény

Részletesebben

Kisszállás Községi Önkormányzat 14/2001.(XI.1.) RENDELETE. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

Kisszállás Községi Önkormányzat 14/2001.(XI.1.) RENDELETE. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Kisszállás Községi Önkormányzat 14/2001.(XI.1.) RENDELETE A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről (a 3/2003.(III.1.) számú rendeleti módosítással egységes

Részletesebben

(2) A köztisztviselő és az ügykezelő a Ktv. 49/F. -ában foglaltaknak megfelelően cafetéria juttatásra jogosult.

(2) A köztisztviselő és az ügykezelő a Ktv. 49/F. -ában foglaltaknak megfelelően cafetéria juttatásra jogosult. A Tolna Megyei Önkormányzat 6/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb juttatásairól szóló 16/2003. (X. 28.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

A belügyminiszter. /2011. ( ) BM rendelete

A belügyminiszter. /2011. ( ) BM rendelete 1 TERVEZET! A belügyminiszter /2011. ( ) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alá tartozó egyes fegyveres szerveknél rendszeresített hivatásos beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2013.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság Mfv.II.10.034/2007/2. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bíróság P.T. I. rendű, H. Sz. II. rendű és

Részletesebben

Módosította: a) 45/2007. (XII. 22.) /2008. I. 1-2009. X. 31./

Módosította: a) 45/2007. (XII. 22.) /2008. I. 1-2009. X. 31./ Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 3/2006. (I. 30.) rendelete a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátásokról Módosította: a) 45/2007. (XII. 22.) /2008.

Részletesebben

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete a köznevelési intézményekben kérhető térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól, valamint a tanulmányi

Részletesebben

(2) A rendelet hatálya a munkavállalóra a 2. ; 4. ; 5. és 10. -ban szabályozott juttatások vonatkozásában nem terjed ki.

(2) A rendelet hatálya a munkavállalóra a 2. ; 4. ; 5. és 10. -ban szabályozott juttatások vonatkozásában nem terjed ki. Kőszegpaty község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014.(IX.17.) önkormányzati rendelete a Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői juttatásainak, támogatásainak egyes kérdéseiről Kőszegpaty

Részletesebben

T/3812. számú. törvényjavaslat

T/3812. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3812. számú törvényjavaslat a szolgálati nyugdíjjal összefüggő egyes törvénymódosításokról Előadó: dr. Takács Albert igazságügyi és rendészeti miniszter Budapest, 2007. szeptember

Részletesebben

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról amelyet megkötöttek egyrészről a MÁV-TRAKCIÓ Zrt., mint munkáltató (továbbiakban: Munkáltató),másrészről a jelen megállapodás aláíróiként

Részletesebben

A belügyminiszter. BM rendelete

A belügyminiszter. BM rendelete A belügyminiszter./2015. ( ) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak

Részletesebben

39/1997. (VII. 18.) BM rendelet. a belügyi szervek szociális és kegyeleti gondoskodással kapcsolatos egyes feladatairól

39/1997. (VII. 18.) BM rendelet. a belügyi szervek szociális és kegyeleti gondoskodással kapcsolatos egyes feladatairól 39/1997. (VII. 18.) BM rendelet a belügyi szervek szociális és kegyeleti gondoskodással kapcsolatos egyes feladatairól A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996.

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE a bölcsődés-korú gyermeket nevelő családok szociális támogatásáról (Hatálytalan 2011. május 1-jétől, hatályon kívül helyezte a bölcsődés korú

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja Gyál Város Önkormányzatának 2/2010.(II.12.) Ök. számú rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról Módosítására kiadott 19/2010(XII.22)önkormányzati rendelettel

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

K/3/2017. (I.23.) számú határozata. a Kiküldetési Szabályzat módosításáról

K/3/2017. (I.23.) számú határozata. a Kiküldetési Szabályzat módosításáról A Semmelweis Egyetem Kancellárjának K/3/2017. (I.23.) számú határozata a Kiküldetési Szabályzat módosításáról Az SZMSZ 3/A. (8) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a Semmelweis Egyetem

Részletesebben

I. fejezet. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya és értelmező rendelkezések

I. fejezet. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya és értelmező rendelkezések Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő testületének 10/2001. (XI. 19) sz. rendelete a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti támogatásairól

Részletesebben

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2002.(I.24.) számú RENDELETE

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2002.(I.24.) számú RENDELETE Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2002.(I.24.) számú RENDELETE Nagykereki Községi Önkormányzat Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi

Részletesebben

I. fejezet Bevezető rendelkezések

I. fejezet Bevezető rendelkezések NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 11/2001. (XI. 30.) SZ. ÖR. RENDELETE A KÉPVISELŐTESTÜLET HIVATALÁNAK KÖZTISZTVISELŐIT MEGILLETŐ JUTTATÁSOKRÓL ÉS TÁMOGATÁSOKRÓL Nyárlőrinc Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Hatályos:2009. március 27. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 30/2001.(IX.28.) Ök. számú rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a személyi állomány 2008. évi illetményfejlesztéséről és a kereset növelését szolgáló intézkedésekről

MEGÁLLAPODÁS. a személyi állomány 2008. évi illetményfejlesztéséről és a kereset növelését szolgáló intézkedésekről HONVÉDELMI ÉRDEKEGYEZTETŐ FÓRUM. sz. példány MEGÁLLAPODÁS a személyi állomány 2008. évi illetményfejlesztéséről és a kereset növelését szolgáló intézkedésekről A Honvédelmi Érdekegyeztető Fórum (HÉF) munkaadói

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-i ülésére 2. napirend: Göndörné Frajka Gabriella jegyző

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-i ülésére 2. napirend: Göndörné Frajka Gabriella jegyző 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-i ülésére 2. napirend: Tárgy: Köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló rendelet

Részletesebben

A KAPOSVÁRI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG

A KAPOSVÁRI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG A KAPOSVÁRI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG M. 217/1998/4. s z á m A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A bíróság a Független Rendőrszakszervezet (Budapest, Király u. 71. 1077, ügyintéző: Dr. Szöllősi Tibor) által képviselt

Részletesebben

I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2001. (XI.4.) Önkormányzati rendelete a Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről / egységes

Részletesebben

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL Miskolc 2012. 6.17. sz. Egyetemi Szabályzat SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

Részletesebben

A belügyminiszter. BM rendelete

A belügyminiszter. BM rendelete Tervezet! A belügyminiszter /2015. ( ) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szervek szolgálati jelvényeinek rendszeresítésével, valamint az ilyen szerveknél szolgálati jogviszonyban

Részletesebben

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról:

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Bérpótló juttatás: A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére megállapított rendelkezésre

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet személyi hatálya. II. fejezet. Az önkormányzat képviselő-testülete által megállapított juttatások. Utazási kedvezmény

I. fejezet. A rendelet személyi hatálya. II. fejezet. Az önkormányzat képviselő-testülete által megállapított juttatások. Utazási kedvezmény Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelete a közszolgálati tisztviselők juttatásainak és közszolgálati jogviszonyának

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2013. (II. 12.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2013. (II. 12.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2013. (II. 12.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.

Részletesebben

a köztisztviselk közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseirl

a köztisztviselk közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseirl !"# a köztisztviselk közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseirl Szentendre Város Önkormányzatának Képvisel-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8/2001. (XII.15.) sz. Kt. rendelete a 11/2003. (XII.11.) számú Kt. rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők

Részletesebben

T/12490/27. számú EGYSÉGES JAVASLAT. a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló törvényjavaslat zárószavazásához

T/12490/27. számú EGYSÉGES JAVASLAT. a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló törvényjavaslat zárószavazásához MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/12490/27. számú EGYSÉGES JAVASLAT a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló törvényjavaslat zárószavazásához Előadó: Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra 2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó kivétje vagy átalányban megállapított jövedelme után fizetendő nyugdíjjárulékával szemben érvényesítheti a

Részletesebben