20/1997. (III. 19.) BM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "20/1997. (III. 19.) BM"

Átírás

1 20/1997. (III. 19.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) a (2) bekezdésének e) pontjában, valamint a Hszt. végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) 45. -ának (2) bekezdésében, 50. -ának (2) bekezdésében, 54. -ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el: I. Általános rendelkezések 1. 1 A rendelet hatálya kiterjed: a) a belügyminiszter által irányított fegyveres szervekre (a Határőrség, a Rendőrség, a Katasztrófavédelem hivatásos szervei), a hivatásos önkormányzati tűzoltóságokra (a továbbiakban együtt: fegyveres szervek), valamint az e szervek hivatásos szolgálati viszonyban és - ha a jogszabály eltérően nem rendelkezik - a szerződéses szolgálati viszonyban (a továbbiakban együtt: hivatásos állomány) álló tagjaira; b) a Belügyminisztérium egyes hivatali szervezeti egységeire, továbbá a Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott minisztériumi szervekre, önálló belügyi szervekre és rendészeti oktatási intézményekre (a továbbiakban együtt: egyéb szervek), valamint e szervekhez rendszeresített hivatásos beosztásokra berendelt és vezényelt hivatásos állományúakra. II. Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása, folyósítása [A Hszt. 42. (3) bekezdéséhez] 2. A hivatásos állomány eltérő státuszon foglalkoztatott - köztisztviselői vagy közalkalmazotti munkakört betöltő - tagja illetményre és egyéb járandóságra a hivatásos szolgálati jogviszonyra vonatkozó szabályok szerint jogosult. [A Hszt. 43. (2) bekezdéséhez] 3. Rendfokozati illetménynek megfelelő mértékű pótlékként a ténylegesen viselt rendfokozatnak megfelelő rendfokozati illetmény összege jár. (A Hszt ához) 4. (1) A hivatásos állomány rendelkezési állományba helyezett tagjának az eredeti beosztása szerinti illetmény folyósítandó, ha rendelkezési állományba helyezésére a Hszt. 44. (1) bekezdésének b) és f) alpontja szerint került sor. (2) Aki részére az oktatási intézményben folytatott tanulmányai befejezése után felkészültségének megfelelő beosztás nem biztosítható a pályakezdőkre vonatkozó szabályok szerint, aki 1. oldal tanulmányai megkezdése előtt szolgálati beosztást töltött be, eredeti beosztása figyelembevételével jogosult illetményre. (3) A Hszt. 44. (1) bekezdésének b), c), e), f) pontja esetén az illetmény folyósítását az eredeti szolgálati hely szerinti fegyveres szerv végzi, s a fedezet is azt a fegyveres szervet terheli; (4) A Hszt. 44. (1) bekezdésének - d) pontja esetén a folyósítást a katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmény végzi, a fedezet a fegyveres szervet terheli; amennyiben a hivatásos állomány tagja polgári felsőoktatási intézményben folytatja tanulmányait, az oktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatában, valamint a tanulmányi szerződésben foglaltak irányadók; - h) pontja esetén a szakszervezeti tisztségviselő eredeti beosztása szerinti illetményre jogosult, illetménye és egyéb járandóságai azt a fegyveres szervet terhelik, ahol tisztségviselőként tevékenykedik, a folyósítást is az a fegyveres szerv végzi; - i) pontja esetén az illetmény folyósítását a közigazgatási szerv végzi, s a fedezet is a közigazgatási szervet terheli. (5) A rendvédelmi felsőoktatási intézményben [a Hszt. 44. (1) bekezdésének d) pontja szerint] tanulmányokat folytató hallgató részére járó illetmény és illetményjellegű juttatások fedezetéről az adott fegyveres szervnél központilag kell gondoskodni. (A Hszt ához) 5. (1) A létszámcsökkentés vagy átszervezés miatt alacsonyabb beosztásba helyezett részére előző beosztására megállapított beosztási illetményt kell folyósítani. (2) Ha a hivatásos állomány tagját a Hszt. 48. (1) bekezdésének b) és d) alpontja szerint helyezik alacsonyabb beosztásba, akkor az új beosztásra megállapított beosztási illetményre jogosult. (A Hszt ához) 6. (1) A hivatásos állomány tagjának az eredeti beosztása ellátása mellett, megbízás alapján járó díjazás mértékét az állományilletékes parancsnok a feladattal, valamint a feladat ellátására beosztottak számával arányosan állapítja meg. (2) Amennyiben a hivatásos állomány tagja közalkalmazottat vagy köztisztviselőt helyettesít, a (1) bekezdés szabályait megfelelően alkalmazni kell. (3) Ha a hivatásos állomány helyettesítést ellátó tagja a megbízás alapján díjazásban részesül, a helyettesítés során végzett tevékenysége nem minősül túlszolgálatnak. (A Hszt ához) 7. (1) A tanulmányokhoz nyújtott támogatások közül a Hszt ában foglaltak megtérítésére a hivatásos állomány azon tagja kötelezhető, aki tanulmányi szerződés alapján iskolarendszerű vagy iskolarendszeren kívüli oktatásban, képzésben vesz részt. (2) Nem kötelezhető a támogatás visszatérítésére, aki a fegyveres szerv által elrendelt szakmai továbbképzésen, illetőleg átképzésen vesz részt. (3) Tanulmányi támogatásnak minősül: a) beosztásuk alól mentesített, illetőleg az állománybavételt megelőzően nappali képzésben résztvevők esetében a tanulmányok idejére folyósított illetmény, külön juttatás; b) a beosztásuk ellátása mellett levelező vagy esti tagozaton tanulók esetében a tanulmányi munkaidő-kedvezmény tartamára járó távolléti díj; c) külföldi tanulmányokat folytatók esetében az a) alpontban foglaltak szerinti juttatások, valamint a külföldi napidíjat illetően a devizaellátmánynak a visszafizetés esedékessé válásának napján érvényes MNB középárfolyamon forintra átszámított összege; 1 Megállapította: 12/2001. (VI. 29.) BM rendelet 1.. Hatályos: VII. 1-től.

2 d) a fegyveres szerv által biztosított tandíjkedvezmény, a polgári tanintézetekben tanulók részére fizetett tandíj, tanszerhozzájárulás, valamint az átvállalt oktatási (tanulmányi) költségek; e) a tanulmányi szerződésben rögzített egyéb pénzbeli juttatások (különösen az utazási költségtérítés, szállásköltség). (4) A természetbeni élelmezés értékének visszatérítésénél figyelembe kell venni az élelmezés nyersanyagértékét (nyersanyagnormát), valamint a természetbeni élelmezés pénzbeli megváltását. (5) A (3) és (4) bekezdés szerinti juttatások közül az illetményjellegű juttatásoknál a személyi jövedelemadó, a nyugdíj-, az egészségbiztosítási és a munkavállalói járulék levonása utáni nettó összeget, a természetbeni juttatásoknál pedig a felhasználáskor érvényes norma szerinti összeget kell figyelembe venni. (6) A tandíjtartozás összegét a tanintézet által a tandíjakról kiállított számlákra teljesített kifizetések alapján kell megállapítani. (7) A tanulmányi támogatás visszatérítésére az állományilletékes parancsnoknak írásban kell a hivatásos állomány tagját felszólítania, aki a felszólítás ellen - a kézhezvételtől számított 15 napon belül - az elöljáró parancsnokhoz fellebbezést nyújthat be. (A Hszt ához) 7/A. 1 Munkaszüneti napon teljesített szolgálatért a hivatásos állomány tagját az aznapi munkájáért járó illetményén felül a távolléti díj is megilleti. [A Hszt. 87. (2) bekezdéséhez és a 88. (5) bekezdéséhez] 8. (1) Az elrendelhető túlszolgálat tartama naptári évenként 450 óra. (2) Az elrendelt túlszolgálatra eső időarányos távolléti díjat 174 órás havi osztószámmal kiszámított egy órára eső távolléti díj alapulvételével kell megállapítani. [A Hszt hoz és a Hszt. 245/H. (6) bekezdéséhez] július 1-jétől szabadság megváltására csak a szolgálati viszony megszüntetése esetén, az adott évre időarányosan járó és a Hszt. 12. (1) bek. szerinti elévülési időn belül ki nem adott szabadság vonatkozásában kerülhet sor. Pénzbeli megváltás címén a ki nem vett szabadsággal arányos összegű kifizetéskori esedékességnek megfelelő összegű távolléti díj jár. Az illetmény [A Hszt. 100/A. -ához] A Belügyminisztérium hivatali szervezeti egységeihez, valamint a belügyminiszter irányításával működő szervekhez közszolgálati vagy közalkalmazotti munkakörbe berendelt, illetve vezényelt hivatásos állomány illetményét úgy kell megállapítani, hogy az a besorolása szerinti illetményen túl a ténylegesen hivatásos jogviszonyban töltött idő alapján őt megillető szolgálati időpótlékot is tartalmazza [A Hszt (4) bekezdéséhez] [A Hszt (3) bekezdéséhez és a Hszt. 245/H. (4) bekezdéséhez] 5 2. oldal (1) A hivatásos állomány minisztériumba szolgálati feladat ellátására vezényelt vagy berendelt középfokú végzettségű tagja a Hszt ának (2) bekezdésében meghatározott mértékű illetménykiegészítésre jogosult. (2) A hivatásos állomány minisztériumba szolgálati feladat ellátására vezényelt vagy berendelt felsőfokú végzettségű tagja a minisztériumban 50%-os illetménykiegészítésre jogosult. (3) Az (1) és (2) bekezdések szerinti illetménykiegészítés a hivatásos állomány tagja számára a vezénylés, berendelés időtartamára jár. (4) Az illetménykiegészítések részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza. (A Hszt és 245/I. -ához) (1) Azokat a szolgálati beosztásokat, amelyekben az idegen nyelv használata után nyelvpótlék fizethető, illetve ahol az idegen nyelv ismerete a szolgálati beosztással járó feladat, az állománytáblázatok tartalmazzák. (2) Az idegennyelv-tudás igazolására az Idegen Nyelvi Továbbképző Központ által kiállított állami nyelvvizsga bizonyítvány, illetőleg az ezzel azonos értékű vizsgát tanúsító okirat fogadható el. A nyelvtudás igazolására a Hszt ának (2) bekezdése szerint elfogadható okiratokat külön jogszabály tartalmazza. (3) 7 A hivatásos állomány olyan tagja részére, aki az angol, a francia vagy a német nyelvből a (2) bekezdés szerinti nyelvvizsga-bizonyítvánnyal rendelkezik, beosztásától függetlenül nyelvtudási pótlékot kell folyósítani a) C típusú felső-, illetve középfokú nyelvvizsga esetén a Hszt. 245/I. -ának (1) bekezdésében, b) A vagy B típusú felső-, illetve középfokú nyelvvizsga esetén a Hszt a (1) bekezdésének a), illetve b) pontjában, c) bármely típusú alapfokú nyelvvizsga esetén a Hszt a (1) bekezdésének c) pontjában meghatározottak szerint. Juttatások, költségtérítések, kedvezmények és támogatások (A Hszt ához) 14. (1)-(3) 8 (4) A hivatásos állomány azon tagjának, akinek a külön juttatás kifizetésekor a Hszt a alapján csökkentett illetmény jár, a külön juttatás összegét a teljes illetménye alapján kell kiszámítani. (5) 8 (A Hszt ához) 15. (1) A jubileumi jutalmat a Hszt ának (2) bekezdése szerint az esedékesség napján, azaz azon a napon kell kifizetni, amely a számánál fogva a szolgálati viszony kezdő napjának megfelel; ha ez a lejárat hónapjában hiányzik, a hónap utolsó napján. (2) A jubileumi jutalmat a Hszt a alapján csökkentett illetményben részesülőnek is a teljes illetménye alapulvételével kell megállapítani. 1 Beiktatta: 38/1999. (X. 29.) BM rendelet 1.. Hatályos: XI. 6-tól. 2 Megállapította: 12/2001. (VI. 29.) BM rendelet 2.. Hatályos: VII. 1-től. 3 Megállapította: 4/2006. (I. 20.) BM rendelet 1.. Hatályos: I. 23-tól. Alkalmazni kell: I. 1-től. 4 Hatályon kívül helyezte: 12/2001. (VI. 29.) BM rendelet 8.. Hatálytalan: VII. 1-től. 5 Megállapította: 12/2001. (VI. 29.) BM rendelet 3.. Hatályos: VII. 1-től. 6 Megállapította: 17/2001. (IX. 5.) BM rendelet 1. (1). Hatályos: IX. 13-tól. 7 Beiktatta: 17/2001. (IX. 5.) BM rendelet 1. (2). Hatályos: IX. 13-tól. 8 Hatályon kívül helyezte: 22/2005. (IV. 19.) BM rendelet 3.. Hatálytalan: IV. 27-től.

3 (3) A hivatásos állomány azon tagjának, akinek a Hszt a szerint a szolgálati idejét vagy annak egy részét kedvezményesen számították, a jubileumi jutalom azon a napon esedékes, amelyiken a jogosultsághoz szükséges szolgálati időt a kedvezményes számítással eléri. (4) A jubileumi jutalom utólagos kifizetése esetén a jutalom összegét a jogosultság megszerzésekor érvényes távolléti díj alapulvételével kell megállapítani. (5) A (4) bekezdés alapján megállapított jubileumi jutalom késedelmes kifizetése esetén késedelmi kamat jár. (6) 1 A jubileumi jutalmat a hivatásos állomány tagjának nyugállományba helyezésekor az utolsó szolgálatteljesítési napon ki kell fizetni. (A Hszt ához) 16. (1) Szolgálati kiküldetést teljesít a hivatásos állomány tagja, aki szolgálati érdekű feladatát a szolgálatteljesítés helyének közigazgatási határain kívül teljesíti. (2) A kiküldetés szolgálati jellegének megállapítására és a kiküldetés menetlevélen történő elrendelésére az állományilletékes parancsnok jogosult. 17. (1) A hivatásos állomány tagja szolgálati kiküldetése teljesítése esetén az ezzel összefüggésben felmerülő többletkiadásai megtérítésére jogosult. (2) Kiküldetési költségtérítés a) utazási költség; b) szállásköltség; c) napidíj (élelmezési többletköltség) címén állapítható meg. 18. (1) A hivatásos állomány tagja részére meg kell téríteni a kiküldetés teljesítésével kapcsolatban indokoltan felmerült utazási költségeit. (2) Az utazás alkalmával igénybe vehető közlekedési eszközt gazdaságossági és célszerűségi szempontok figyelembevételével az állományilletékes parancsnok határozza meg. (3) Nem számolható el külön szállásköltség azokra az éjszakákra, amelyekre a hivatásos állomány tagja a fegyveres szerv szálláshelyét térítésmentesen vette igénybe. (4) Szállásköltség címén a kötelező reggeli ára és a gépkocsi esetleges parkolási (őrzési) költségei is elszámolhatók. (5) Amennyiben a hivatásos állomány tagja kötelező reggeli árát számoltatja el, a napidíj összegét 25%-kal csökkenteni kell. (6) Nem illeti meg napidíj azt: a) akit állandó lakóhelyére (családja lakóhelyére) küldenek ki; b) aki a kiküldetés időtartama alatt térítés nélküli természetbeni élelmezési ellátásban részesül. A nemzeti szakértőként foglalkoztatott hivatásos állományút megillető juttatások 2 18/A. 2 (1) A nemzeti szakértőként történő foglalkoztatás időtartama alatt a hivatásos állomány tagját a vezénylését megelőző besorolásának megfelelő illetményén és az uniós intézmény által fizetendő napidíjon felül az e rendeletben meghatározott egyéb juttatások illetik meg. (2) A nemzeti szakértőnek a nemzeti szakértőként történő foglalkoztatás időtartamára, a foglalkoztatás helye szerinti országban közös háztartásban életvitelszerűen együtt élő házastársa, élettársa (a továbbiakban: házastárs), gyermeke után a tényleges kiutazásától a végleges hazautazásának napjáig napidíjpótlék jár. (3) A napidíjpótlék összege a) házastárs esetén a napidíj 20%-a; b) gyermek esetén a nemzeti szakértő napidíjának ba) 12. életév betöltéséig 8%-a, bb) 12. életév betöltését követően 10%-a, ameddig a gyermek 3. oldal iskolarendszerű oktatás keretében középfokú vagy szakképzésben vesz részt, de legfeljebb a gyermek 23. életévének betöltéséig; c) fogyatékos gyermek esetén a nemzeti szakértő napidíjának ca) 12. életév betöltéséig 10%-a, cb) 12. életév betöltését követően 15%-a, ameddig a gyermek iskolarendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, de legfeljebb a gyermek 23. életévének betöltéséig. (4) A napidíjpótlék időarányosan jár a nemzeti szakértővel a foglalkoztatás helye szerinti országban együtt nem élő házastárs és gyermek alkalmi, 15 napot meghaladó látogatása esetén. (5) Nem jár napidíjpótlék, ha a (2) bekezdés szerinti napidíjpótlékra jogosító személy a tárgyhónapban külföldön szerzett jövedelemmel rendelkezik. A jövedelem megszerzését a nemzeti szakértő írásban köteles bejelenteni a vezénylő fegyveres szerv állományilletékes parancsnokának legkésőbb a tárgyhónap 20. napjáig. (6) A napidíjpótlékot havonta utólag, legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig kell forintban az érintett bankszámlájára történő átutalással kifizetni. A nemzeti szakértőként történő foglalkoztatás megszűnése esetén a napidíjpótlék kifizethető a hazautazást megelőző öt munkanappal korábban. 18/B. 2 (1) A szolgálati beosztás helye szerinti fegyveres szerv a nemzeti szakértő kérelmére, a foglalkoztatás helye szerinti országba történt megérkezés után az első 75 napra járó napidíjpótlékot egy összegben előre is kifizetheti. (2) Amennyiben a nemzeti szakértőként történő foglalkoztatás időtartama a 75 napot nem éri el, a hivatásos állomány tagja köteles az (1) bekezdésben kifizetett összeg időarányos részét a hazaérkezéstől számított 8 napon belül visszafizetni. 18/C. 2 (1) A nemzeti szakértőként foglalkoztatott hivatásos állományú kérelmére a szolgálat helye szerinti fegyveres szerv viseli a nemzeti szakértő és napidíjpótlékra jogosító személyek ingóságainak szállítási költségeit a foglalkoztatás megkezdésekor és a végleges hazautazáskor, feltéve, hogy azt az uniós intézmény nem téríti meg. (2) A nemzeti szakértőként foglalkoztatott hivatásos állományú és a vele együtt a foglalkoztatás helye szerinti országban tartózkodó házastársa és gyermeke a foglalkoztatás időtartamára a külföldön történő gyógykezelésre vonatkozó - a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvényben meghatározott - szabályok szerint jogosult egészségügyi ellátás igénybevételére. (3) Évente egy alkalommal a nemzeti szakértőként foglalkoztatott hivatásos állományú kérelmére a szolgálati beosztás helye szerinti fegyveres szerv viseli a Magyarországon élő házastársának, gyermekének a foglalkoztatás helye szerinti országba történő kiutazásának és hazautazásának költségét, a nemzeti szakértő kiutazása és végleges hazautazása évének kivételével. (A Hszt ához) 19. (1) Távolléti díj számítása szempontjából rendszeres illetménypótléknak minősül: a) az idegennyelv-tudási pótlék; b) a különleges bevetési pótlék; c) a lovasjárőr pótlék; d) a kutyavezetői pótlék; e) a gépjárművezetői pótlék; f) a különleges gépjárművezetői pótlék; g) a díszelgési pótlék; h) a hajóvezetői pótlék; i) a nyomozói pótlék; j) a zenekari pótlék; k) 3 fokozottan veszélyes beosztás pótléka; 1 Beiktatta: 38/1999. (X. 29.) BM rendelet 2.. Hatályos: XI. 6-tól. 2 Beiktatta: 36/2005. (VIII. 5.) BM rendelet 4.. Hatályos: VIII. 13-tól. 3 Megállapította: 28/2003. (VII. 9.) BM rendelet 1. (1). Hatályos: VII. 17-től.

4 l) 1 szolgálati idő pótlék; m) 2 a tanácsosi címpótlék; n) 2 a főtanácsosi címpótlék; o) 3 vezetői illetménypótlék; p) 4 veszélyes katasztrófavédelmi és tűzoltó beosztás pótléka; r) 5 rendőrségi közterületi pótlék; s) 5 határőrségi határrendészeti pótlék. (2) A távolléti díj összegének megállapításánál az esedékesség időpontjában érvényes alapilletmény, illetménykiegészítés, rendszeres illetménypótlékok együttes összege az irányadó. (A Hszt ához) 20. (1) Az egyik szolgálati helyről a másikra szolgálati érdekből történő áthelyezéssel kapcsolatos költségek: a) amennyiben a hivatásos állomány tagja az új szolgálatteljesítési helyére költözik, az átköltözéssel kapcsolatban: - utazási költség, - ingóságok szállítási költsége, - átköltözési átalány; b) amennyiben a hivatásos állomány tagja új szolgálatteljesítési helyére nem költözik át, és a szolgálatteljesítés helye lakhelyétől eltér: - utazási költség, - különélési díj. (2) Az (1) bekezdésben foglalt költségtérítések a fegyveres szervek próbaidőt töltő tagjait nem illetik meg. 21. (1) Az áthelyezett saját személye, a vele együtt költöző házastársa, élettársa (a továbbiakban együttesen: házastárs) és általa eltartott, vele közös háztartásban élő családtagjai után jogosult ténylegesen felmerült utazási költségeinek megtérítésére. (2) Az utazás alkalmával igénybe vehető közlekedési eszközt a gazdaságosság és célszerűség figyelembevételével az állományilletékes parancsnok határozza meg. 4. oldal (3) Ha az áthelyezett személy új szolgálatteljesítési helyére a szolgálattételre való jelentkezéssel egyidőben átköltözni nem tud, részére az átköltözés későbbi időpontban való lebonyolítása végett a lakóhelyére történő egyszeri oda-vissza utazás költségét is meg kell téríteni. (4) A költségtérítésre való jogosultság megilleti a hivatásos állomány tagját akkor is, ha áthelyezésére fegyelmi büntetésből eredő alacsonyabb beosztásba helyezése miatt került sor. (5) Költségtérítésként a számlával igazolt költségek számolhatók el. (6) Vasúti utazás esetén a hivatalos díjszabás szerinti másodosztályú menetjegy ára téríthető. 22. (1) Az ingóságok átszállításával kapcsolatban a számlával igazolt költségeket kell megtéríteni. (2) Átszállítási költségek különösen a fuvarozási, rakodási és biztosítási költségek. (3) Szállítási költségként felszámítható az üres csomagolóeszközök és az esetleges igénybe vett szállítóeszközök régi szolgálatteljesítési helyre történő visszaszállításának igazolt költsége is. 23. (1) Átköltözési átalányként számolhatók el a költözéssel kapcsolatos egyéb nem, vagy nehezen számszerűsíthető kiadások, így különösen a csomagolási, tisztítási költségek. (2) Az áthelyezett személy átköltözési átalányra akkor jogosult, ha a) nős, illetve férjezett, vagy olyan gyermeke van, akinek eltartására kötelezett és ingóságait régi szolgálatteljesítési helyéről az újra átszállította; b) egyedülálló, de igazolja, hogy az új szolgálatteljesítési helyére legalább a lakhatás alapvető feltételeit biztosító bútort átszállította. (3) Eltartott gyermekként csak az áthelyezett saját háztartásában eltartott gyermeket lehet figyelembe venni. Egyéb hozzátartozók a átköltözési átalányra való jogosultság megállapításánál nem vehetők számításba. (4) Az átköltözési átalány összege az illetményalap meghatározott százalékának megfelelő mértékű, s a hivatásos állomány tagja átköltözés előtti lakásának méretével arányos az alábbiak szerint: a) legalább három és fél szoba esetén 130%, b) három szoba esetén 120%, c) két és fél szoba esetén 110%, d) két szoba esetén 95%, e) másfél szoba esetén 80%, f) egy szoba esetén 65%. 24. (1) A hivatásos állomány újonnan kinevezett tagja, valamint a tiszti avatás után az első szolgálati beosztásukba kerülők ha átköltöznek, az átköltözésükkel kapcsolatos szállítási és utazási költségtérítésre, valamint az átköltözési átalányra jogosultak. (2) Ugyanazon önálló állománytáblával rendelkező szolgálati helyen szolgálatot teljesítő házastársak együttes áthelyezése esetén az átköltözködési költségeket csak az egyik házastárs számíthatja fel. 25. (1) Különélési díjra jogosult a más helységbe áthelyezett nős, vagy férjezett, vagy családfenntartónak minősülő személy, akinek az új szolgálatteljesítés helyén lakása nincs és ezen okból családjától különélni kényszerül. (2) A családtól való különélésnek minősül az élettárstól való különélés is, amennyiben a jogosult az áthelyezést megelőzően legalább 6 hónapon át élet- és vagyonközösségben együtt élt élettársával. Ennek igazolására el kell fogadni a közös nyilatkozatot. (3) A különélési díj szempontjából az áthelyezett eltartási kötelezettségét csak a saját háztartásában eltartott gyermeket illetően lehet megállapítani. 1 Megállapította: 4/2006. (I. 20.) BM rendelet 2. (1). Hatályos: I. 23-tól. Alkalmazni kell: I. 1-től. 2 Beiktatta: 38/1999. (X. 29.) BM rendelet 3.. Hatályos: XI. 6-tól. 3 Beiktatta: 17/2001. (IX. 5.) BM rendelet 2.. Hatályos: IX. 13-tól. 4 Megállapította: 4/2006. (I. 20.) BM rendelet 2. (2). Hatályos: I. 23-tól. Alkalmazni kell: I. 1-től. 5 Beiktatta: 4/2006. (I. 20.) BM rendelet 2. (2). Hatályos: I. 23-tól. Alkalmazni kell: I. 1-től.

5 (4) Különélési díj megilleti azt az egyedülálló személyt is, aki igazolja, hogy keresőképtelen és jövedelem nélküli szülőjét (szüleit), vagy más eltartó nélküli kiskorú testvérét (testvéreit) áthelyezése előtt saját háztartásában tartotta el, feltéve, hogy azoknak eltartásra kötelezhető és keresőképes más hozzátartozója nincs és a hivatásos állomány tagja új szolgálatteljesítés helyére lakás hiányában őket elköltöztetni nem tudja. (5) A különélési díj a hivatásos állomány tagjának az áthelyezés időpontjától számított egy évig folyósítható. A különélési díj tovább történő folyósítását az állományilletékes parancsnok évente meghosszabbíthatja, ha fontos szolgálati érdek miatt a különélés nem szüntethető meg. (6) A különélési díj összege egy napra a hivatalos kiküldetést teljesítők részére számla nélkül adható napidíj összegével megegyező. 26. (1) Ha az áthelyezett az új szolgálatteljesítési helyéről naponta családjához úgy vissza tud térni, hogy lakóhelyén legalább 10 órát eltölthet, különélési díj helyett utazási költségtérítésre jogosult. (2) Az utazáshoz igénybe vehető és a költségtérítés szempontjából irányadó közlekedési eszközt a gazdaságosság és a szolgálati érdek figyelembevételével az állományilletékes parancsnok határozza meg. A költségek megtérítésére a 35. -ban foglaltak vonatkoznak. (3) Nem folyósítható különélési díj, illetőleg utazási költségtérítés, ha az áthelyezett az új szolgálatteljesítési helyén a felajánlott lakható és a külön jogszabályban meghatározott jogos lakásszükségletnek megfelelő lakást nem fogadja el. A jogos lakásszükségletet kielégítőnek minősül az a lakás is, amely a régi szolgálatteljesítési helyen lévő lakással megegyező nagyságú és komfortfokozatú. 27. (1) A különélési díjra jogosult részére a különélési díj fele összegben folyósítható: a) a kórházban töltött napokra; b) az egészségügyi szabadság idejére, akkor is, ha emiatt családjának lakóhelyére egy hétnél hosszabb időre hazatér. (2) Szabadság idejére különélési díj nem jár. (3) A különélőnek havonta négy alkalommal az állandó lakóhelyére (családjához) és onnan a szolgálatteljesítési helyére visszautazás költségét az utazási költségtérítésre vonatkozó szabályok szerint kell megtéríteni. 28. A hivatásos állomány tagjának áthelyezése esetén vele együtt költöző házastársa kereset-, illetőleg jövedelemkiesésének átmeneti pótlására szolgáló jövedelemkiegészítés megállapításáról és folyósításáról külön jogszabály rendelkezik. 29. Az áthelyezéssel kapcsolatosan felmerült költségek azt terhelik, akinek a kezdeményezésére a hivatásos állomány tagjának áthelyezése történt. 30. A Hszt. 49. (1)-(2) bekezdése alapján más helységbe vezényelt hivatásos állományú költségtérítéseire a kiküldetésre vonatkozó szabályok irányadók azzal a különbséggel, hogy amennyiben a 25. és 27. -ban foglaltak teljesülnek, napidíj helyett különélési díjra válik jogosulttá. 31. A szabadságról, a munkaszüneti és a pihenőnapról történő visszarendeléssel kapcsolatos költségek különösen: a) utazási költség; b) előre kifizetett, és a visszarendelés miatt igénybe nem vett szolgáltatások vissza nem térített ellenértéke. 32. A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről külön jogszabály rendelkezik. 33. (1) Amennyiben a szolgálatteljesítés helyének közigazgatási határain belül helyi tömegközlekedést működtetnek, a hivatásos állomány tagja szolgálati helyére történő utazás céljából helyi közlekedési bérletre jogosult. A hivatásos állomány tagja részére a bérletet az illetményt biztosító fegyveres szerv legkésőbb az előző évi bérlet érvényességi idejének lejártáig vásárolja meg és adja át. (2) A hivatásos állomány tagja szolgálati viszonyának megszűnése esetén a közlekedési bérletet a szolgálatteljesítés utolsó napján tartozik visszaszolgáltatni. 5. oldal 34. A hivatásos állomány tagja és családtagjai külön rendelkezésben meghatározott feltételek szerint, és az ott meghatározott térítési díj ellenében kedvezményes üdülésre jogosultak a fegyveres szerv, valamint a fegyveres szerv felügyeletét ellátó minisztérium kezelésében levő üdülőkben, hétvégi pihenőházakban. 35. (1) Visszatérítendő kamatmentes családalapítási támogatás a házas vagy élettársi viszonyban élő hivatásos állományúnak adható, aki 35 évnél nem idősebb, és a támogatást anyagi körülményei indokolják. (2) Nem részesíthető támogatásban: a) akinél a szolgálati viszony megszüntetése folyamatban van; b) aki büntető- vagy fegyelmi eljárás alatt áll; c) akinek illetményét - a fennálló tartozásai miatt - további levonásokkal terhelni már nem lehet. (3) A támogatás kizárólag a családi otthon kialakításával összefüggő berendezési és felszerelési tárgyak beszerzésére engedélyezhető. (4) A támogatás a szolgálati viszony ideje alatt egy alkalommal - házastársak esetében csak az egyik fél részére - engedélyezhető. (5) A legfeljebb négyéves futamidőre adható támogatás felső határa a mindenkori illetményalap összegének nyolcszorosát nem haladhatja meg. (6) Ha a hivatásos állomány tagjának szolgálati jogviszonya a törlesztés ideje alatt önhibájából szűnik meg, a vissza nem fizetett támogatás egy összegben, azonnal esedékessé válik. (7) A vissza nem térített családalapítási támogatás-tartozást hivatalból törölni kell, ha a kedvezményezett szolgálati kötelmekkel összefüggő baleset vagy betegség következtében elhalálozott. (8) A tartozás törlését az állományilletékes parancsnok kivételesen, rendkívüli méltánylást érdemlő esetben engedélyezheti. A vissza nem fizetett támogatás adóköteles jövedelemnek minősül. 36. (1) A hivatásos állomány tagja közcélú lakástelefon létesítéséhez támogatást legfeljebb a külön jogszabályban meghatározott belépési díj mértékéig az illetményelőleg folyósítására vonatkozó szabályok szerint igényelhet. (2) A támogatás fedezetére a rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás eredeti előirányzatának legfeljebb 1%-áig terjedő mértékben keretet kell képezni. 37. A szociális és kegyeleti gondoskodásra vonatkozó rendelkezéseket külön jogszabály tartalmazza. 38. (1) A fegyveres szerv részére jóváhagyott éves költségvetési kiadási előirányzat terhére illetményelőleg-keretet kell képezni. Az éves keret a költségvetésben jóváhagyott rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás eredeti előirányzatának legfeljebb 5%-áig terjedhet. (2) Az illetményelőleg törlesztéséből visszafolyó összeg az illetményelőleg-keretet nem növeli. 39. (1) A hivatásos állomány tagja részére családi, egészségügyi vagy más szociális ok figyelembevételével kamatmentes illetményelőleg kifizetését az arra irányuló indoklással alátámasztott kérelem alapján az állományilletékes parancsnok engedélyezheti. (2) Az adható illetményelőleg felső határa a kérelmező besorolás szerinti illetményének a havi személyi jövedelemadó-előleggel, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének legfeljebb kétszerese, azonban ez nem haladhatja meg a folyósítás napján érvényes minimálbér havi összegének ötszörösét. (3) Az illetményelőleg havi részletekben legfeljebb 6 havi visszafizetési kötelezettség mellett engedélyezhető. (4) Az illetményelőleg törlésére a 35. (7)-(8) bekezdéseit megfelelően alkalmazni kell A tanulmányi szerződésekre vonatkozóan külön jogszabály rendelkezései irányadók. (A Hszt ához) 1 Hatályon kívül helyezte: 12/2001. (VI. 29.) BM rendelet 8.. Hatálytalan: VII. 1-től.

6 6. oldal A hivatásos állomány tagja külön jogszabályban meghatározott adómentes mértéknek megfelelő összegben étkezési hozzájárulásra jogosult. 43. A hivatásos állomány tagjának fogpótlásával kapcsolatos költségtérítés szabályait miniszteri rendelet határozza meg. 44. (1) 2 Szemüvegtérítés címén a hivatásos állomány tagját kérelme alapján a számlával igazolt, de legfeljebb a mindenkori illetményalap 30%-ának megfelelő összeg illeti meg. (2) 3 A kérelmet az állományilletékes parancsnoknál kell előterjeszteni, melyhez mellékelni kell a fegyveres szerv nevére kiállított, a hivatásos nevével ellátott számla másolatát. (3) 4 A szemüvegtérítés kifizetésének feltétele a külön jogszabályban meghatározott időközönként előírt szűrővizsgálaton való részvétel. (A Hszt ához) 45. (1) 5 A hivatásos állomány azon tagja, aki szolgálatteljesítési helyén önálló lakással nem rendelkezik, és a fegyveres szerv az elhelyezéséről egyéb módon nem tud gondoskodni, kérelmére albérleti, bérleti díj hozzájárulásban részesíthető. A hozzájárulás kifizetését az állományilletékes parancsnok engedélyezi. (2) 5 A hozzájárulás összege a hivatásos állomány tagját terhelő bérleti, albérleti díj 50%-a, legfeljebb azonban a mindenkori illetményalap 50%-a. (3) A hivatásos állomány tagja köteles haladéktalanul tájékoztatni a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáróját a kérelmében előadottak, illetve lakáskörülményeinek változásáról. (4) A lakhatási támogatásra vonatkozó részletes szabályokat külön jogszabály tartalmazza. [A Hszt ához és a 192. (1) bekezdéséhez] 46. A hivatásos állomány nyugállományba helyezett tagja részére - amennyiben arra jogosult - a két hónapra járó családi pótlékot a Hszt (1) bekezdésben meghatározott összeggel együttesen kell kifizetni. (A Hszt ához) 47. (1) A hivatásos állomány minisztériumba berendelt tagja részére - az egyenruházati utánpótlási illetmény kivételével, mely a fegyveres szervet terheli - a foglalkoztatásával felmerülő költségek fedezetét az érintett fegyveres szervtől történő előirányzat-átcsoportosítást követően a minisztériumnak kell biztosítania. (2) A Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálatához berendelt hivatásos állományúak foglalkoztatásával felmerülő költségek a Szolgálatot terhelik (1) A Belügyminisztérium költségvetési fejezetbe tartozó fegyveres szervektől a Rendőrtiszti Főiskolára (a továbbiakban: főiskola) berendelt, vagy vezényelt oktatók, vezetők és ügyintézők illetménye és egyéb járandóságai a főiskola költségvetését terhelik, azokat a főiskola folyósítja. (2) Az egyéb katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézményekbe berendeltek, vagy vezényeltek vonatkozásában a fegyveres szerv és a felsőoktatási intézmény között létrejött megállapodás az irányadó. (A Hszt ához) (1) 8 A különleges bevetési pótlékra, a díszelgési pótlékra, a nyomozói pótlékra, az ügyeleti pótlékra, a különleges gépjárművezetői pótlékra, a kutyavezetői pótlékra, a veszélyes tűzoltó beosztás pótlékra, a veszélyes katasztrófavédelmi beosztás pótlékra, az egyéb veszélyességi pótlékra, a rendőrségi közterületi pótlékra, valamint a határőrségi határrendészeti pótlékra vonatkozó szabályokat a 2. számú melléklet tartalmazza. (2) A kormányrendelet 36. -ában meghatározott fokozottan veszélyes beosztás pótlékot megállapítani és folyósítani csak akkor lehet, ha a tárgyhavi pótlékra jogosultságot a nyilvántartás alapján a szolgálati elöljáró igazolta. BH Nyomozói pótlékra az jogosult, aki a beosztása ellátása során bűnügyi megelőző és felderítő tevékenységet folytat, feltéve, hogy a pótlékra jogosító beosztást a jogszabály felsorolása tartalmazza [1996. évi XLIII. tv. (Hszt.) 254. (2)-(3) bek., 342. (1) bek. c) pont, 140/1996. (VIII. 31.) Korm. r ok, 54. (1) és (2) bek., 20/1997. (III. 19.) BM r. 49. ]. III. Átmeneti rendelkezések (A Hszt ához) 50. (1) szeptember 1-jétől a hivatásos állomány tagjának besorolásakor (a továbbiakban: új besorolás) a beosztási kategóriát az illetménytáblázat és a kormányrendelet 2. számú melléklete, továbbá a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek és az önkormányzati tűzoltóság hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjaival kapcsolatos munkáltatói jogkörök szabályozásáról, valamint e szerveknél rendszeresített hivatásos beosztások meghatározásáról szóló belügyminiszteri rendelet vonatkozó mellékletei alapján, a fizetési fokozatot pedig az áttéréskori, illetőleg az azzal azonos szintű vagy annál magasabb beosztásban eltöltött szolgálati idő alapján kell megállapítani, kivéve, ha a korábbi magasabb beosztásból fenyítés miatt történt az áthelyezés. Ezen utóbbi esetben csak az áthelyezés utáni szolgálati idő vehető számításba. (2) Abban az esetben, ha a korábbi beosztás időközben megszűnt, annak megfelelő szintű beosztás kérdésében a BM Személyzeti és Munkaügyi Főosztály fegyveres szervvel együttesen kialakított álláspontja az irányadó. 51. (1) Amennyiben a hivatásos állomány tagjának új besorolása a hivatásos állomány évi illetményrendezésének elveiről, illetménybesorolásának átmeneti szabályozásáról, valamint a 19/1987. BM utasítás módosításáról szóló 3/1996. (II. 14.) BM rendelet (a továbbiakban: BM Rendelet) szerinti besorolásával megegyezik, ezt a besorolási parancsban kell rögzíteni azzal, hogy az illetménye változatlan. (2) Amennyiben az új besorolás szerinti beosztási kategóriája eltér a BM Rendeletben foglaltaktól, az 50. (1) bekezdése szerint be kell sorolni, a besorolással az illetménye változatlan marad. (3) A hivatásos állomány azon tagjának esetében, akinek az új besorolása a BM Rendelet szerintinél magasabb, illetményemelést egyedi elbírálás alapján, különösen indokolt esetben az állományilletékes parancsnok - a jóváhagyott éves költésvetési keretén belül - engedélyezhet. 52. (1) A beosztási illetmény és az illetménykiegészítés Hszt. szerinti összegét külön jogszabályban meghatározott ütemezéssel kell elérni. 1 Megállapította: 38/1999. (X. 29.) BM rendelet 4.. Hatályos: XI. 6-tól. 2 Megállapította: 38/1999. (X. 29.) BM rendelet 5.. Hatályos: XI. 6-tól. 3 Megállapította: 1/1998. (I. 16.) BM rendelet 10. (2) b). Hatályos: II. 1-től. 4 Beiktatta: 1/1998. (I. 16.) BM rendelet 10. (2) b). Hatályos: II. 1-től. 5 Megállapította: 38/1999. (X. 29.) BM rendelet 6.. Hatályos: XI. 6-tól. 6 Megállapította: 12/2001. (VI. 29.) BM rendelet 4.. Hatályos: VII. 1-től. 7 Megállapította: 28/2003. (VII. 9.) BM rendelet 2.. Hatályos: VII. 17-től. 8 Megállapította: 4/2006. (I. 20.) BM rendelet 3.. Hatályos: I. 23-tól. Alkalmazni kell: I. 1-től.

7 (2) A Hszt. hatálybalépését követően a hivatásos állományba kerültek illetményét az új illetményrendszer szabályai szerint az adott fegyveres szervnél folyósított illetmények átlagának figyelembevételével kell megállapítani. (A Hszt ához) 53. A Hszt ának (4) bekezdésében foglaltak megfelelően irányadók a 40 év szolgálati viszonyban töltött idő esetén járó jubileumi jutalom kifizetése tekintetében. 54. (1) Ezen rendelet értelmében a megszűnő közterületi szolgálati juttatás a megszűnő szolgálati idő pótlékkal egy tekintet alá esik a továbbfolyósítás szempontjából. (2) A beosztási illetménybe beépülő juttatás mértékét az utolsó négy naptári negyedévben - ennek hiányában az utolsó naptári hónap(ok)ban - folyósított juttatás egyhavi átlaga összegének figyelembevételével kell megállapítani. 55. A Hszt. hatálybalépésekor már folyósított Hszt. szerinti, a BM Rendelettel megállapított illetménypótlékokat - amennyiben a hivatásos állomány tagja arra továbbra is jogosult október 31-ig változatlan összegben kell továbbfolyósítani. 56. A katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmény kettős jogállású hallgatóira vonatkozó külön jogszabályok rendelkezéseinek hiányában ezen rendelet szabályait kell alkalmazni. IV. Hatályba léptető rendelkezések 57. Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. A rendelet 53. -ában foglaltakat szeptember 1-jétől kell 7. oldal alkalmazni. E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti: - a hivatásos állomány évi illetményrendezésének elveiről, illetménybesorolásának átmeneti szabályozásáról, valamint a 19/1987. BM utasítás módosításáról szóló 3/1996. (II. 14.) BM rendelet; - az illetménymegállapítás és -folyósítás elveiről szóló 19/1987. BM utasítás, valamint az azt módosító 44/1987. BM utasítás, 35/1988. BM utasítás, 38/1990. BM utasítás, 26/1990. (X. 5.) BM rendelet, 12/1991. (X. 1.) BM rendelet, 6/1992. (BK 5.) BM utasítás, 11/1994. (V. 19.) BM rendelet; - a Budapesten közterületi szolgálatot teljesítő hivatásos állomány részére közterületi szolgálati juttatás rendszeresítéséről szóló 20/1987. BM utasítás, valamint az azt módosító 45/1987. BM utasítás és a 29/1988. BM utasítás; - az illetményelőleg folyósításának és visszafizetésének szabályozásáról szóló 24/1992. BM utasítás a hivatásos állomány tagjai vonatkozásában; - a hivatásos állomány és a polgári alkalmazottak társadalombiztosítási és gyógyító-megelőző ellátásának szabályozásáról szóló 21/1988. BM utasítás 2. pont a) alpontja a szemüvegtérítés tekintetében a hivatásos állomány tagjai vonatkozásában; - a családalapítási előleg újbóli szabályozásáról szóló 10/1988. BM utasítás, valamint az azt módosító 1/1994. (BK 3.) BM utasítás; - a budapesti helyi közlekedési eszközök igénybevételéről szóló 36/1987. BM utasítás, valamint az azt módosító 1/1994. BM utasítás. 1. számú melléklet a 20/1997. (III. 19.) BM rendelethez 1 Illetménykiegészítésre jogosító szervezetek, szervezeti egységek Rendőrség Határőrség Katasztrófavédelem, valamint a hivatásos önkormányzati tűzoltóság Egyéb szervek 50/15%-ra jogosultak - BM egyes hivatali szervezeti egységei - Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata 40/20%-ra jogosultak 40/20%-ra jogosultak 40/20%-ra jogosultak 40/20%-ra jogosultak - Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) központi szervei - ORFK speciális bűnügyi szervei - Köztársasági Őrezred - Nemzeti Nyomozó Iroda - Határőrség Országos Parancsnokság (HOP) központi szervei - BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) központi szervei - Rendőrtiszti Főiskola Távközlési Szolgálat Oktatási Főigazgatóság 30/15%-ra jogosultak 30/15%-ra jogosultak 30/15%-ra jogosultak 30/15%-ra jogosultak ORFK területi besorolású szervei HOP területi besorolású háttérintézményei OKF területi besorolású háttérintézményei Rendészeti szakközépiskolák - Rendészeti Biztonsági Szolgálat - Budapesti és megyei rendőr-főkapitányság megyei illetékességű középirányító szervei - A határőr igazgatóságok megyei (regionális) illetékességű középirányító szervei - Fővárosi polgári védelmi és megyei katasztrófavédelmi igazgatóság megyei illetékességű középirányító szervei - Katasztrófavédelmi Oktatási Központ Nemzetközi Oktatási Központ - Repülőtéri Katasztrófavédelmi Igazgatóság területi feladatokat ellátó állománya 1 Megállapította: 22/2005. (IV. 19.) BM rendelet 1.. Hatályos: IV. 27-től.

8 8. oldal - Fővárosi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság megyei illetékességű középirányító szervei 15/10%-ra jogosultak 15/10%-ra jogosultak 15/10%-ra jogosultak - Rendőrkapitányságok (kerületi, városi, vízi) - Határrendészeti kirendeltségei - Határvadász századok - Idegenrendészeti központ - Bűnügyi felderítő szolgálatok - Repülőtéri Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyi feladatokat ellátó állománya - Országház Tűzoltó-parancsnokság - Katasztrófavédelem polgári védelmi kirendeltségei - Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok (kerületi, városi) 2. számú melléklet a 20/1997. (III. 19.) BM rendelethez* Illetménypótlékok I. A kormányrendelet 50. -a értelmében különleges bevetési pótlékra jogosultak: 1.* A Rendőrségen a) 150%-os mértékben - Rendészeti Biztonsági Szolgálat (REBISZ) Különleges Szolgálatok Parancsnokság Terrorelhárító Szolgálata, - Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság Neutron bevetési egysége, - Bűnügyi Ellátó Igazgatóság Műveleti Főosztály Bevetési Osztálya, - Bűnügyi Ellátó Igazgatóság Tanúvédelmi Szolgálat Személyvédelmi Osztálya; b)* 125%-os mértékben - külszolgálatot teljesítők, - REBISZ Bevetési Parancsnokság Támogató Kommandó alegységei, - REBISZ Repülőtéri Biztonsági Szolgálat Közbiztonsági Osztály Sólyom Bevetési Alosztály; c)* 100%-os mértékben - Bűnügyi Ellátó Igazgatóság Tanúvédelmi Szolgálat Tanúvédelmi Osztálya, - REBISZ Bevetési Parancsnokság, - REBISZ Különleges Szolgálatok Parancsnoksága Pénzkísérő Szolgálat, - Nemzeti Nyomozó Iroda, - Köztársasági Őrezred Személyvédelmi Főosztály (kivéve az adminisztratív munkakörben lévők és a Megelőző Védelmi Osztály Tűzszerész Alosztály állománya), - Köztársasági Őrezred Személyügyi Szolgálat Személyügyi és Oktatási Osztály Kiképzési és Oktatási Alosztálya (kivéve az adminisztratív munkakörben lévők), - BRFK Központi Ügyeleti Főosztály Akció Osztálya [segédelőadó/ügyeletes(ek) kivételével], - megyei rendőr-főkapitányságok bevetési alosztályai. 2. Határőrség Országos Parancsnokságán a)* 125%-os mértékben a Bevetési Főosztály Speciális Bevetési Alosztályának állománya és a külszolgálatot teljesítők, b)* 100%-os mértékben a Bevetési Főosztály állománya (a Légi Bevetési Alosztály állományának kivételével), c)* 100%-os mértékben a Határőr Igazgatóságok Bevetési Osztályai Bevetési Alosztályainak állománya. 3.* A Belügyminisztérium irányításával működő fegyveres szerveknél foglalkoztatott fedett nyomozók 150%-os mértékben. 4.* Az Európai Unió Válságkezelő Nemzetközi Rendőri Erők Magyar Kontingensének tagja évente két hónapig a felkészülési idő alatt a) 120%-os mértékben, ha a felkészítő tanfolyamot kiválóan megfelelt, b) 100%-os mértékben, ha a felkészítő tanfolyamot megfelelt minősítéssel végezte el. II. A kormányrendelet 45. -a értelmében díszelgési pótlékra jogosultak: 1.* Országos Rendőr-főkapitányságon - Köztársasági Őrezred díszőri feladatokat ellátó hivatásos állományú tagjai, - Magyar Köztársaság Lovas Díszegységébe osztott lovasrendőrök. III.* A kormányrendelet 54. -a értelmében nyomozói pótlékra jogosító beosztások: a rendőrségnél: - előadó (megelőzési), - főelőadó (megelőzési), - kiemelt főelőadó (megelőzési), - technikus (bűnügyi), - főtechnikus (bűnügyi), - kiemelt főtechnikus (bűnügyi), - nyomozó, - főnyomozó, - kiemelt főnyomozó, - vizsgáló, - fővizsgáló, - kiemelt fővizsgáló, - katonai vétségek nyomozását végző fegyelmi előadó, főelőadó, kiemelt főelőadó, - helyszínelő és balesetvizsgáló, - helyszínelő, - körzeti megbízott, - segédtechnikus, - valamint a felsoroltak szolgálati elöljárói osztályvezetői szintig, amennyiben bűnügyi megelőző, felderítő és vizsgálati feladatot ténylegesen ellátnak; a határőrségnél: - nyomozó, főnyomozó, kiemelt főnyomozó, - vizsgáló, fővizsgáló, kiemelt fővizsgáló, amennyiben bűnügyi megelőző, felderítő vagy nyomozói feladatot ténylegesen ellát,

9 kiemelt főelőadó, amennyiben bűnügyi megelőző, felderítő vagy nyomozói feladatot ténylegesen ellát, - segédelőadó (bűnügyi-technikai), - katonai vétségek nyomozását végző fegyelmi kiemelt főreferens, kiemelt fővizsgáló, fővizsgáló, - valamint a felsoroltak szolgálati elöljárói osztályvezetői 9. oldal szintig, amennyiben bűnügyi megelőző, felderítő vagy nyomozói feladatokat ténylegesen ellátnak. IV. Az ügyeleti pótlék mértéke az illetményalap 3,8%-a 8 órás ügyeleti szolgálat esetén, 5,0%-a 12 órás ügyeleti szolgálat esetén, 7,4%-a 24 órás ügyeleti szolgálat esetén. Ügyeleti pótlékra jogosult az orvos is, aki a hivatásos állomány tagjai szolgálatteljesítése idején, annak érdekében orvosi ügyeletet lát el. V. Különleges gépjárművezetői pótlék folyósítása szempontjából különleges gépjárműnek minősülnek: A rendőrségen: - rabszállító gépkocsi, - autómentő gépkocsi, - darus tehergépkocsi, - harci-járművek, - vízágyú, - üzemanyag-szállító tehergépkocsi, - műhelykocsi, - lószállító tehergépkocsi, - sebesültszállító gépkocsi, híradós gépkocsi, - páncélozott gépjármű. A határőrségnél: 1 - harci járművek, - üzemanyag-szállító tehergépkocsi, - darus tehergépkocsi, - műhelykocsi, - iszapszippantó tehergépkocsi, - kotró tehergépkocsi, - vontatók. A tűzoltóságnál: - magasból mentő gépkocsi, - műszaki mentő gépkocsi, - légzőbázis, - tűzoltó gépjármű fecskendő, - habbal oltó, - porral oltó, - létra, - emelőkosaras gépjármű, - műszaki mentőszer, - daru, - vízszállító, - K teher, - gyors beavatkozó, - erdőtüzes, - tömlőszállító, - egyedi járművek. A polgári védelemnél: - polgári védelmi labor gépkocsi, - polgári védelmi hírközpont gépkocsi, - polgári védelmi VFCS (Veszély Felderítő Csoport) gépkocsi. jogosultak, akik - a szolgálati kutyával való foglalkozást (kiképzést, gondozást, ápolást és etetést) napi rendszerességgel, munkaköri feladatként végzik, illetve a szolgálati idejüknek több mint felét kutyával látják el, - a kutyás kiképzést végző szakoktató (kiképző, tanár) és a kutyavezető parancsnoka, amennyiben beosztásukhoz szolgálati állatot ténylegesen rendszeresítettek. A pótlék megállapítása szempontjából szolgálati kutyának minősül az az eb is, amely magántulajdonban van, de a szolgálati elöljáró engedélyével szolgálatellátásra használnak, illetve szolgálati célokra kiképeznek. VII. 3 A kormányrendelet 37/A. -ában meghatározott feltételekkel veszélyes tűzoltói beosztás pótlékára jogosító beosztások: - rohamparancsnok, - rohamparancsnok-helyettes, - háttérparancsnok, - szolgálatparancsnok, - szolgálatparancsnok-helyettes, - szolgálatvezető, - alosztályvezető (tűzoltási), - szerparancsnok, - szerparancsnok (gépjárművezető), - szerparancsnok (gépész), - szerparancsnok (hajóvezető), - technikus (vegyész), - technikus (tűzoltási), - hajóskapitány, - főgépész, gépész, - kormányos, - merülésvezető, - merülésvezető-helyettes, - különleges szerkezelő, - különleges szerkezelő (gépjárművezető), - különleges szerkezelő (műszaki mentőbázis), - szolgálatvezető (Országház TP), - gépjárművezető, - gépjárművezető (tartalék), - beosztott tűzoltó, - beosztott tűzoltó (tartalék), - beosztott tűzoltó (kishajóvezető), - matróz, - matróz (gépjárművezető), - búvár-szolgálatvezető, - búvár, VI. 2 A kormányrendelet 52. -a értelmében kutyavezetői pótlékra 1 Megállapította: 38/2004. (VI. 29.) BM rendelet 16. (2). Hatályos: VII. 2-től. A folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 2 Beiktatta: 12/2001. (VI. 29.) BM rendelet 7. (2). Hatályos: VII. 1-től. 3 Megállapította: 22/2005. (IV. 19.) BM rendelet 2.. Hatályos: IV. 27-től.

10 - búvár (gépjárművezető), - búvár (kishajóvezető), - tűzoltási csoportvezető, - törzstiszt, - mentésvezető, - mentőszerkezelő, - szerződéses tűzoltó, - kiemelt főelőadó (speciális), - főelőadó (készenléti), - segédelőadó (készenléti), - segédelőadó (gépjárművezető), - segédelőadó (speciális), - főelőadó (Veszélyhelyzeti Felderítő Szolgálat), - előadó (Veszélyhelyzeti Felderítő Szolgálat), - segédelőadó (Veszélyhelyzeti Felderítő Szolgálat). VII/A. 1 A kormányrendelet 37/A. (2) bekezdésében meghatározott veszélyes katasztrófavédelmi beosztás pótlékra jogosító beosztások: Helyi szerveknél: A körzeti polgári védelmi parancsnokság (kirendeltség) hivatásos állománya, a vezetői besorolásban lévők kivételével. Területi szerveknél: A polgári veszélyhelyzet kezelési, valamint a mentésszervezési osztályok állományából: - főelőadó. Központi szerveknél: A polgári veszélyhelyzet kezelési, valamint a mentésszervezési főosztályok állományából: - főelőadó. VIII A kormányrendelet 37/B. -a szerinti egyéb veszélyességi pótlékra jogosult munkakörök a) rendőrségnél: - őrparancsnok, - fogdaőr (I-II), - járőrvezető (kísérő), - kísérő őr, - a felsorolt munkaköröket szolgálatba vezényléssel ellátó más beosztásúak; b) határőrségnél: - szolgálati csoportvezető, - felcser, - a felsorolt munkaköröket szolgálatba vezényléssel ellátó más beosztásúak; c) katasztrófavédelemnél és a hivatásos önkormányzati tűzoltóságoknál, - aki beosztásánál fogva, vagy elöljáró rendelkezése alapján lát el a kormányrendelet 37/B. c) pontja szerinti szolgálatot, - aki az elöljáró rendelkezése szerint a tűzoltásban, kárelhárításban közvetlenül (helyszínen) vesz részt és annak tartama legalább a négy órát eléri. 2. Az egyéb veszélyességi pótlékot 24 órás szolgálatra kell számítani. Ha a szolgálat ennél rövidebb tartamú, de legalább - az 1. c) pontban foglalt kivétellel - a nyolc órát eléri, a pótlékot arányosan csökkentve kell megállapítani. IX oldal A kormányrendelet 38. -ában meghatározott rendőrségi közterületi pótlékra jogosító rendőrségi szolgálati beosztások: A közrendvédelmi, közlekedésrendészeti tevékenységet ellátó állományból: Helyi szerveknél (kerületi, városi rendőrkapitányságok): - osztályvezető, - osztályvezető-helyettes, - alosztályvezető, - alosztályvezető-helyettes, - csoportvezető, - főelőadó, - előadó, - szolgálatparancsnok, - őrsparancsnok, - őrsparancsnok-helyettes, - járőrvezető, - fogdaőr-parancsnok, - fogdaőr, - járőr, - gépjárművezető, - kutyavezető, - objektumőr, - kísérőőr, - mozgóőr, - hajóvezető, - hajóvizsgáló, - motorcsónak vezető. Területi szerveknél: - futár, valamint a Budapesti és Megyei Rendőr-főkapitányságoknál, továbbá a REBISZ Bevetési Osztálynál, Objektumvédelmi Osztálynál, Terrorelhárító Műveleti Osztálynál, Pénzkísérő Szolgálatnál, Repülőtéri Biztonsági Szolgálat Közbiztonsági Osztálynál, Szállító Osztálynál, Légi Rendészeti Parancsnokságnál, Tűzszerész Szolgálatnál, Állami Futárszolgálatnál, Autópálya Rendőrségnél: - osztályvezető-helyettes, - alosztályvezető, - alosztályvezető-helyettes, - főreferens, - szakreferens, - főelőadó, - előadó, - szolgálatparancsnok, - parancsnok (REBISZ bombaadat), - csoportvezető, - részlegvezető, - járőrvezető, - járőr, - szolgálatparancsnok-helyettes, - vízágyú gépkocsi parancsnok, - helikopter vezető, - PSZH parancsnok, - őrparancsnok, - vízágyú gépkocsi kezelő, - PSZH vezető, - PSZH lövész, - gépjárművezető, - objektumőr, - fogdaőr, - szolgálatvezető, 1 Beiktatta: 4/2006. (I. 20.) BM rendelet 9., melléklet. Hatályos: I. 23-tól. Alkalmazni kell: I. 1-től. 2 Beiktatta: 28/2003. (VII. 9.) BM rendelet 3. (3). Hatályos: VII. 17-től.

11 - kísérőőr, - felszámoló, - mesterlövő, - kutyavezető, - tűzszerész. Központi szerveknél: A Köztársasági Őrezred Személyvédelmi Főosztálynál, Objektumvédelmi Főosztálynál, Hírközlési és Biztonságtechnikai Alosztálynál, Forgalmi Alosztálynál: - osztályvezető-helyettes, - alosztályvezető, - csoportvezető, - főelőadó, - főmérnök, - őrségparancsnok, - díszőrség parancsnok, - díszőrség parancsnok-helyettes, - koronaőrző parancsnok, - koronaőrző parancsnok-helyettes, - szolgálatparancsnok, - szolgálatparancsnok-helyettes, - kiemelt biztonsági főtiszt, - kiemelt főmérnök, - mérnök, - biztonsági főtiszt, - biztonsági tiszt, - helyszínbiztosító, - biztonsági gépkocsivezető, - gépjárművezető, - tűzszerész, - díszőr, - koronaőrző, - parlamenti őr, - járőrvezető, - járőr, - lakásbiztosító, - raktárvezető, - objektumőr, - technikus. X. 1 A kormányrendelet 38/A. -ában meghatározott határőrségi határrendészeti pótlékra jogosító határőrségi szolgálati beosztások: Helyi szerveknél (határrendészeti kirendeltségek, határvadász századok, idegenrendészeti központok állományából): - határrendészeti kirendeltség vezető, - határvadász századparancsnok, - idegenrendészeti központvezető, - kirendeltségvezető-helyettes, - századparancsnok-helyettes, - központvezető-helyettes, - osztályvezető (határrendészeti kirendeltség), - alosztályvezető, 11. oldal - főelőadó, - előadó, - csoportvezető, - technikai tiszt, - szakaszparancsnok, - szolgálati csoportvezető, - szolgálati részlegvezető, - szakértő, - főhatárrendész, - határrendész, - fő-útlevélkezelő, - útlevélkezelő, - járőrvezető, - járőr, - kutyavezető, - hajóvezető, - őr. Területi szerveknél a Határőr Igazgatóságok bevetési osztályai (a bevetés irányítási alosztály kivételével) állományából: - alosztályvezető, - csoportvezető, - főelőadó, - előadó, - szolgálati csoportvezető, - szolgálati részlegvezető, - szakértő, - főhatárrendész, - határrendész, - járőrvezető, - járőr, - kutyavezető, - őr. Központi szerveknél a bevetési főosztály állományából: - alosztályvezető, - főelőadó, - előadó, - szolgálati csoportvezető, - szolgálati részlegvezető, - szakértő, - főhatárrendész, - határrendész, - járőrvezető, - járőr, - fő-útlevélkezelő, - útlevélkezelő, - kutyavezető, - őr. 1 Beiktatta: 4/2006. (I. 20.) BM rendelet 9., melléklet. Hatályos: I. 23-tól. Alkalmazni kell: I. 1-től.

12 12. oldal Tartalomjegyzék 20/1997. (III. 19.) BM rendelet 1 a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb juttatásainak 1 megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól I. 1 Általános rendelkezések 1 II. 1 Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása, folyósítása 1 Az illetmény 2 Juttatások, költségtérítések, kedvezmények és támogatások 2 A nemzeti szakértőként foglalkoztatott hivatásos állományút megillető juttatások 3 III. 6 Átmeneti rendelkezések 6 IV. 7 Hatályba léptető rendelkezések 7 1. számú melléklet a 20/1997. (III. 19.) BM rendelethez 7 Illetménykiegészítésre jogosító szervezetek, szervezeti egységek 7 2. számú melléklet a 20/1997. (III. 19.) BM rendelethez 8 Illetménypótlékok 8

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 7508 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 201 évi 8 szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A belügyminiszter 30/201 (VI. 16.) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél

Részletesebben

41/2000. (XII. 12.) BM rendelet

41/2000. (XII. 12.) BM rendelet 41/2000. (XII. 12.) BM rendelet a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról A lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások

A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások Ki minősül biztosítottnak? Az, aki - munkaviszonyban (ideértve az országgyűlési képviselőt is), közalkalmazotti, illetőleg közszolgálati jogviszonyban, ügyészségi

Részletesebben

17/2009. (OT 10.) ORFK utasítás. a Rendőrség Kutyás és Lovas Szolgálati Szabályzatáról. I. fejezet. Általános rendelkezések

17/2009. (OT 10.) ORFK utasítás. a Rendőrség Kutyás és Lovas Szolgálati Szabályzatáról. I. fejezet. Általános rendelkezések 17/2009. (OT 10.) ORFK utasítás a Rendőrség Kutyás és Lovas Szolgálati Szabályzatáról Szám: 17/2009. A szolgálati állatokkal kapcsolatos gazdálkodási, állategészségügyi, takarmányozási, képzési, szolgálat

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT Hatály: 2014. VII. 24-től NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 43/2014. (IV. 9.) szenátusi határozat, valamint a 93/2014. (VII. 16.) szenátusi

Részletesebben

5. Adatbiztonsági intézkedések. 6. Záró rendelkezések

5. Adatbiztonsági intézkedések. 6. Záró rendelkezések M G Y R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 81. szám 7465 5. datbiztonsági intézkedések 9. z Országgyűlési Őrség parancsnoka köteles megtenni minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. augusztus 30., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi CXXXVII. törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 66434 326/2013.

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról a 14/2015. (III.

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2011.

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

KEDVES KOLLÉGA! os munkanélküliségi rátát jelent).

KEDVES KOLLÉGA! os munkanélküliségi rátát jelent). KEDVES KOLLÉGA! Egy régóta hiányolt kisokost tartasz a kezedben, melyben a számodra igen nagy jelentőségű MUNKABÉRRŐL olvashatsz. Különös fontosságát nemcsak attól kapta, hogy mintegy négymillió polgártársunk

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban Közgyűlés) a szociális igazgatásról

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.aa/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói

Részletesebben

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. a lakáscélú állami támogatásokról

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. a lakáscélú állami támogatásokról A lakásfinanszírozási kormányrendelet (12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet) egybeszerkesztve az azt módosító 3/2005. (I. 12.) Korm. rendelettel (a módosítások idézõjelben és színnel jelölve). Az egybeszerkesztés

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 29., vasárnap Tartalomjegyzék 495/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak

Részletesebben

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről A Kormány a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 42. - ában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 15. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda Tartalomjegyzék 17/2013. (I. 30.) Korm. rendelet A büntetés-végrehajtási szervezet részérõl a központi államigazgatási szervek

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 26., szerda Tartalomjegyzék 2014. évi LXXIV. törvény Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó-

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 49. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 49. szám MAGYAR KÖZLÖNY 49. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. április 10., péntek Tartalomjegyzék 97/2015. (IV. 10.) Korm. rendelet A nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggő lényeges adatokról, valamint

Részletesebben

122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet. az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről

122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet. az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről 1. oldal 122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről A Kormány az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (1) bekezdés m) pontjában kapott

Részletesebben

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/8888. számú törvényjavaslat a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere

Részletesebben

11/1996. (III. 29.) ORFK utasítás. a Rendőrség Körözési Munkájának Ideiglenes Szabályzata kiadásáról

11/1996. (III. 29.) ORFK utasítás. a Rendőrség Körözési Munkájának Ideiglenes Szabályzata kiadásáról 11/1996. (III. 29.) ORFK utasítás a Rendőrség Körözési Munkájának Ideiglenes Szabályzata kiadásáról Szám: 5-1/11/1996. TÜK A rendőri szervenéknél az elmúlt években végrehajtott átszervezések, a bűnügyi

Részletesebben

EMELT ÖSSZEGŰ CSALÁDI PÓTLÉK. Az ügyintézés menete:

EMELT ÖSSZEGŰ CSALÁDI PÓTLÉK. Az ügyintézés menete: 2013. április 4-i tájékoztatás: Az 54. számú Magyar Közlönyben foglaltaknak megfelelően a 24/2013. (III.29.) számú EMMI rendelet és annak 26. számú melléklete szerint a scoliosis (M.41.0- M41.9), illetve

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Változások - 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet - az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint 1. oldal a működési enge 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi

Részletesebben

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez Jövedelemre vonatkozó adatok -Nyugdíj vagy nyugdíjszerű ellátásként kell feltüntetni az öregségi nyugdíjat,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER SOPRON 2010 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 5 A HALLGATÓK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 5 A hallgatói

Részletesebben

15/2013. (IV. 24.) ORFK utasítás

15/2013. (IV. 24.) ORFK utasítás 15/2013. (IV. 24.) ORFK utasítás az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv ügyeleti szolgálata és a közreműködésével teljesítendő jelentési és tájékoztatási kötelezettség rendjéről

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 206. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 206. szám MAGYAR KÖZLÖNY 206. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 11., szerda Tartalomjegyzék 469/2013. (XII. 11.) Korm. rendelet Az Európai Uniós támogatások igénybevételéhez kapcsolódó egyes kormányrendeletek

Részletesebben

1988. évi I. TÖRVÉNY. a közúti közlekedésről 1. A törvény célja. A törvény hatálya

1988. évi I. TÖRVÉNY. a közúti közlekedésről 1. A törvény célja. A törvény hatálya - 1-1988. évi I. TÖRVÉNY 1 (A végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [A vastag betűs szöveg az 1988: I. törvény (a továbbiakban Tv.), a vékony betűs szöveg a 30/1988.

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 88748 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 221. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erőforrások minisztere 83/2013. (XII. 29.) EMMI rendelete a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony bevezetésével

Részletesebben