A nevelőtestület működésére, valamint a szakmai munkaközösségekre vonatkozó általános szabályok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A nevelőtestület működésére, valamint a szakmai munkaközösségekre vonatkozó általános szabályok"

Átírás

1 A nevelőtestület működésére, valamint a szakmai munkaközösségekre vonatkozó általános szabályok 1. sz. melléklet: 1. A nevelőtestület jogállását, döntési, véleményezési és javaslattételi jogkörét a Kötv (1-6), valamint a Vhr ai határozzák meg. a/ A nevelőtestület döntését, javaslatát és véleményét a munkaközösségek előzetes állásfoglalása alapján alakítja ki. A tantestület a tanév folyamán rendes és rendkívüli értekezletet tarthat. Rendes értekezletei: osztályozó értekezletek tanévnyitó, tanévzáró értekezlet nevelési értekezlet félévi értekezlet IPR munkacsoportok értekezletei havonta legalább egy munkaértekezlet szakmai értekezlet (konferencia). A tanévnyitó értekezlet dönt az iskola pedagógiai programjához illeszkedő éves iskolai munkaterv, a felelősi rend és a rendezvényterv elfogadásáról, a tanítás nélküli munkanapok felhasználásáról. Nevelési értekezletet az iskola munkatervében meghatározott napirenddel, időponttal az igazgató vagy az igazgató megbízásából az általános igazgatóhelyettes hívhat össze. A tanévzáró értekezlet időpontját az éves munkaprogramban határozzuk meg. Témája: a munkatervben szereplő tevékenység értékelése, hatékonyság vizsgálat. Az éves értékelés értekezleti jegyzőkönyvét az igazgató mint a félévi és tanévnyitó értekezleti dokumentációt is a fenntartónak megküldi. A vezetői értekezletet az igazgató tartja minden hónap első munkanapra eső hétfő délutánján. Az igazgató a rendkívüli nevelőtestületi értekezletet meghatározott napirenddel az értekezletet megelőzően két nappal hívhat össze. Nevelőtestületi kezdeményezéshez a pedagógusok egyharmadának az aláírása szükséges, valamint az ok megjelölése. Az értekezletet tanítási időn kívül a kezdeményezéstől számított nyolc munkanapon belül össze kell hívnia az igazgatónak. Az iskolaszék, a szülői szervezet, a DÖK kezdeményezése esetén a nevelőtestület dönt a kezdeményezés elfogadásáról. b/ A nevelőtestületi értekezletet az igazgató vagy a tagintézmény-vezető készíti elő. Nevelőtestületi értekezletek szervezésével, lebonyolításával az igazgató megbízhatja az általános igazgatóhelyettest is. A tagintézményi munkaértekezleteket a tagintézmény-vezetők hívhatják össze. Tagintézményi szinten a tagintézmény-vezető az értekezlet előkészítésével, megtartásával a tagintézmény-vezető helyetteseket is megbízhatja. Az IPR munkacsoportok összehívását a munkacsoport vezetője kezdeményezheti. A nevelőtestület írásos előterjesztés alapján tárgyalja a pedagógiai program, az SZMSZ, a Házirend, az IMIP, az iskolai munka egészét átfogó értékelés, a vezetői pályázat és egyéb a jogszabály által meghatározott szabályzatokat, amelyek csak a tantestület jóváhagyása után érvényesek. Munkaközösség - vezetők a nevelőtestület előtt szóban vagy írásban közlik a munkaközösség

2 véleményét, a munkatervhez tartozó kiegészítő vagy módosító javaslatukat, a saját működési területükre vonatkozó értékelést. A nevelőtestületi értekezlet vonatkozó napirendi pontjához az egyetértési vagy véleményezési jogot gyakorló iskolaszék képviselőjét, a szülői munkaközösség véleményét képviselő személyt meg kell hívni. Ugyanúgy jelen lehet a diák-önkormányzatvezető és diákképviselő is, ha tanulók jelentős többségét érintő kérdéseket tárgyal a nevelőtestület. A nevelőtestület akkor határozatképes, ha tagjainak kétharmada jelen van. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Szavazategyenlőség esetén az igazgató/tagintézmény-vezető szavazata dönti el a vitatott kérdést. A döntéseket határozatban kell megszövegezni, sorszámozottan nyilvántartásba venni. A tantestület egyetértésével az igazgató vagy tagintézmény-vezető bízhatja meg a pedagógusokat vagy az iskolatitkárt az értekezlet levezető elnöki, jegyzőkönyv vezetői, hitelesítői feladattal. A jegyzőkönyvet három munkanapon belül kell elkészíteni, két hitelesítővel aláírattatni, a fenntartóhoz továbbítani. A nevelőtestület az iskolaszékre ruházza át az intézmény helyiségeinek használatára vonatkozó döntési jogát. Egyéb átruházott jogkörről az SZMSZ rendelkezik. Utasítási jogkörrel az iskola igazgatója, általános igazgatóhelyettese, gazdasági igazgató helyettese vagy az igazgató tudtával a tagintézmény-vezető rendelkezik. Ennek megtétele előtt figyelembe kell venni a pedagógus nevelő-oktató munkájára vonatkozó jogszabályokat, munkaköri kötelezettségeit. Felkérés, megbízatás esetén az alábbi elveket kell figyelembe venni: szakképzettség, speciális képzés, szakmai érdeklődés elsődlegességének elve; egyenletes terhelés elve; a kedvezményezett csoportok érdekvédelmének, optimális terhelésének elve; tehermentesítés elve (vezetők, továbbtanulók, gyakornokok, gyakornokot segítők, nyugdíj előtt állók, kisgyermekesek, bejárók, stb.); egyéni kívánságok, ambíciók figyelembevételének elve; a külön díjazás elosztási elve. A megbízatások kiosztása előtt az igazgatónak/tagintézmény-vezetőknek a munkaközösségvezetők, közalkalmazotti tanács, szakszervezeti tisztségviselők véleményét ki kell kérnie. Az intézményegység - vezetők kinevezése vagy visszahívása esetén az igazgatótanács dönt. A tantárgyfelosztás készítésekor, az osztályfőnökök kiválasztásakor a munkaközösségekvezetők és tagintézmény-vezető helyettesek javaslatának figyelembevételével a tagintézmény-vezető és az igazgató egyeztetését követően az igazgató dönt. Tanórán kívüli rendszeres megbízatások, ismétlődő elfoglaltságok (napközis csoportvezető, diákönkormányzati-vezető, szakkörvezető, stb.) kijelölésénél a fentiekben megfogalmazottak alapján kell eljárni. A nevelőtestület véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet az intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben: tantárgyfelosztás, az egyes pedagógusok külön megbízása esetén. Vezetők, megbízottak munkakörei: Magasabb vezetők: az intézmény igazgatója, általános igazgató helyettes, gazdasági igazgató helyettes, intézményegység-vezetők Vezetők: tagintézmény-vezetők További pótlékkal járó megbízatások: Osztályfőnöki (alapfokú művészeti iskola önálló csoportot vezetői is) munkaközösség vezetői, tanszakvezetői

3 összevont osztályban tanítói felzárkóztatási számítástechnikai diákönkormányzatot segítő nevelői, különleges szakértelmet igénylő munkavégzés az EPSZSZ-nél gyógypedagógiai Felkért felelősök: programkoordinátorok, gyermek - és ifjúság védelmi felelősök, rendezvényszervezők, dekoratőrök, szertárfelelősök, tudósítók, egészségnevelők, az iskolai sportkör vezetője. A felelősi rendet minden tanévben a munkaterv elfogadásával együtt a tantestület hagyja jóvá. 2. A szakmai munkaközösség, tanszaki közösség javaslattételi és véleményezési jogköre gyakorlásával kapcsolódik be az iskola vezetésébe (Ktv.58.. Vhr. 30..alapján). A szakmai munkaközösségek, tanszakok éve munkatervük szerint végzik munkájukat. Ennek összeállításakor figyelembe veszik az iskola munkatervét, rendezvénytervét és a nevelőtestület által átruházott feladatokat. Az alapfokú művészeti iskolában az azonos művészeti ágon belül, az egy hangszercsoportot tanító tanárok szakmailag egy tanszakhoz tartoznak. A továbbiakban a munkaközösségre és vezetőjére vonatkozó dolgok értelemszerűen a tanszakokra és vezetőikre is érvényesek. Tanszakok: zongora, vonós, ütő, fúvós, néptánc. Munkaközösség-vezető az azonos tantárgyat oktató, illetőleg az azonos nevelési feladatot ellátó pedagógusok által megválasztott és az iskola igazgatója által megbízott pedagógus lehet. A munkaközösség vezetői feladatok ellátásának időtartamáról - a választással egyidejűleg - a munkaközösség tagjai döntenek. A szakmai közösséget a munkaközösség/tanszak-vezető képviseli. A tagintézményekben a szakmai feladatok helyi szervezésért a programkoordinátorok felelnek Tantárgyfelosztással, a pedagógusok külön megbízásával, a feladatok elosztásával kapcsolatos véleményezési jogkörét a nevelő testület a szakmai munkaközösségekre ruházza át. Az ezzel kapcsolatos döntéseiről a munkaközösség - vezető köteles értesíteni az igazgatót, a tagintézmény-vezetőt, a nevelőtestületet. A szakmai munkaközösség véleményezi a helyi tankönyv ellátási rendet, a felvett tanulók osztályba sorolását. Szakmai munkaközösségek: alsó tagozat (Eötvös-Murony, Karacs, Kamut, Dr. Hepp-Tarhos) fejlesztő munkaközösség természettudományos matematika, technika, informatika magyar nyelv és irodalom, történelem, könyvtár idegen nyelvi művészetek testnevelés napközis pályaorientációs, pályaválasztási, osztályfőnöki A munkaközösség - vezető javaslattevő, tanácsadó és szakmai-módszertani ellenőrzési tevékenységet végez. Felelős az éves munkaterv elkészítéséért. Visszahívásukra az iskola

4 igazgatója vagy általános igazgatóhelyettese - a közösség véleményének kikérésével - tehet javaslatot. A tanmenetek összeállítását, az azokon végrehajtott korrekciót, a tantervi követelményekhez való igazodást, a tanulók értékelését, valamint a törvényes órakeret felhasználását a munkaközösség vezetők ellenőrzik. Ebbe a munkába a tagintézmény-vezetők a szakmai programkoordinátorokat is bevonhatják. A programkoordinátorok a tagintézményi szakmai munkát (tanulmányi és egyéb versenyek, műsorok, mérés-értékelés, stb.) szervezik ott, ahol az adott műveltségi területnek nincs munkaközösség vezetője. A munkaközösség vezetők részt vesznek tagjaik értékelésében, minősítésében, javaslatot tehetnek jutalmazásra, kitüntetésre, a kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítésre. Szakjai alapján több munkaközösségbe tartozó nevelő szervezetileg a magasabb óraszámban tanított tárgyának megfelelő munkaközösségbe tartozik, de a másik tárgyának megfelelő munkaközösség munkájában is részt kell vennie. A szakmai munkaközösségek együttműködése, kapcsolattartásuk rendje: A szakmai munkaközösségek szakmai irányítása, a tagiskolák közötti feladatok koordinálása az általános igazgatóhelyettesre átruházott magasabb vezetői jogkör. A tanévindító tantestületi értekezleten elfogadott munkaprogram és éves rendezvényterv, valamint az előző tanévi munka értékelésekor kialakított szakmai ajánlások figyelembe vételével elkészített és elfogadott munkatervüket minden tanév szeptember végéig az általános igazgatóhelyettesnek benyújtják. A tanév elején összehívott munkaközösség-vezetői értekezleten kerülnek egyeztetésre a közös feladatok: pl. helyi tanterv módosítása, tanmenetek átdolgozása, a nem szakrendszerű oktatás kiemelt készség-és képességfejlesztési területeinek meghatározása, mérési-értékelési feladatok egyeztetése, a szakmai dokumentáció egységesítése, aktuális szakmai munka végzésének követelményei, kiemelt iskolai rendezvények, stb. A munkaközösségek félévi és év végi beszámolóikban a teljes tantestület előtt adnak számot szakmai tevékenységük eredményességéről, a következő időszak tennivalóiról. A beszámolót előzőekben a munkaközösség tagjaival elfogadtatják. Vezetői értekezleteken - előzetes felkérés alapján - egy-egy munkaközösség-vezető tájékoztatót tart az elvégzett munkáról, a tervezett programokról, egy-egy kiemelkedő fontosságú iskolai rendezvény előkészítéséről, stb. Több munkaközösséget érintő feladatok megoldása előtt a munkaközösség-vezetők az igazgató vagy az általános igazgatóhelyettes vezetésével koordinációs értekezletet tartanak. Ilyen alkalmak: szakmai napok, konferenciák szekció üléseinek meghatározása (vezetése, tematikája, helyszíne), tagiskolai rendezvények lebonyolítása, kiállítások, műsorok szervezése, projektnapok, projekt-és témahetek programjának összeállítása, pályázati programok megvalósítása, gyermek-és diák-önkormányzati programok kialakítása, stb. Az egymáshoz közel álló műveltségterületeken, az egymáshoz kapcsolódó ismeretek feldolgozását, közvetítését szolgáló eljárások kidolgozását közösen, egymással együttműködve végzik.

5 A nem szakrendszerű oktatás fejlesztési területeit, a pedagógiai program, a helyi tanterv egymáshoz kapcsolódó követelmény rendszerének, ismeretanyagának közös feldolgozását, tantárggyá alakítását, a tanulók részére történő közvetítését közösen, egymással együtt működve végzik. A tagiskolai szintű feladatok tekintetében a tagintézmény-vezetőkkel egyeztetnek a munkaközösség/tanszak-vezetők, programkoordinátorok. Integrált pedagógiai rendszer munkacsoportjai A 2009/2010-es tanévben bevezetett IPR működtetésére a menedzsmenten kívül két munkacsoportot alakított ki az intézmény. A bevezetés évében a városi iskolák az első évfolyamon alkalmazzák az IPR-t. Felmenő rendszerben további évfolyamokat és pedagógusokat kívánunk bevonni a programba, akkor további munkacsoportokat is tervezünk. IPR menedzsment feladata: Komplex IPR fejlesztés irányítása, koordinálása, szolgáltatás menedzselése. Integrációs stratégia kialakítása, munka és ütemterv megalkotása. Együttműködések szervezése intézményen belül és kívül. A partnerkapcsolatok erősítése. Az IPR feltételek megteremtése (személyi, tárgyi). Partneri kapcsolatok kiépítése és működtetése. Az eredmények mérése, értékelése, a továbbfejlesztés lehetőségeinek meghatározása. Egyéni fejlesztést segítő munkacsoport feladata: A tanulók képességei méréséhez mérő eszköz tervezése, segítségnyújtás a mérésben. Az egyéni fejlesztési tervek, a dokumentáció, és a megvalósítást támogató gyakorlatgyűjtemény megtervezése. Tanítók- tanárok munkájának segítése. A szöveges értékelő lap tervezése, aktualizálása. Óvoda- iskola átmenetet segítő munkacsoport feladata: Óvoda-iskola átmenet segítése (a falusi iskolákban a 4-5. osztály közötti és az általános iskola- középiskola átmenet is) Hospitációra épülő szakmai együttműködés koordinálása. A továbbképzéseken szerzett ismeretek beépítésének támogatása a nevelő- oktató munkába.

6 Szakmai támogatásnyújtás a kompetencia alapú oktatáshoz. A menedzsment és a munkacsoportok elfogadott munkaprogramjuk alapján dolgoznak. A munkacsoport vezetője által összehívott megbeszéléseikről jegyzőkönyvet vezetnek. A menedzsmentnek tagja az iskolavezető is. A két munkacsoport rendszeres kapcsolatot tart a menedzsmenttel, az óvodákkal, az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat pedagógusaival, munkatársaival. Minden munkacsoport az intézményi beszámoló részeként írásban ad számot munkájáról.

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium Klara-Leőwey-Gymnasium Pécs Lycée Klára Leőwey de Pécs 1 2014. november 18. 1 A továbbiakban Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Mikszáth Kálmán Líceum

Mikszáth Kálmán Líceum Mikszáth Kálmán Líceum SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: 2013. szeptember 10. PH.. Herczegné Varga Ilona igazgató 2013 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 4 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61.

BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. Bucsa, 2013. március 1 Tartalomjegyzék 1. A SZERVEZETI

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 3 I.2.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: 032357 Alapításának éve: 1994. (jogutódlással)

Részletesebben

Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. 1 Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. 2 Tartalom AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 6 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 2 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 2 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 2 4. Az intézmény meghatározása az Alapító Okirat szerint 3 5. Az intézmény

Részletesebben

Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.)

Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.) Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. március OM azonosító: 200931 1 Tartalomjegyzék I. Bevezető 1.Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Hubay Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

Hubay Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest Főváros XV. kerületi Hubay Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK Függelékek... 4 I. RÉSZ... 6 1. Általános rendelkezések... 6 1.1.

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szandaszőlősi Általános és Alapfokú (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szervezeti és működési szabályzat 2/67 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

FÓTI ÖKUMENIKUS ÁLTALÁNOS LÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

FÓTI ÖKUMENIKUS ÁLTALÁNOS LÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM FÓTI ÖKUMENIKUS ÁLTALÁNOS LÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2151 Fót, Vörösmarty u.4. OM azonosító: 032353 Szervezeti és Működési Szabályzata A szabályzat érvényes: 2011. szeptember 1-től Következő kötelező felülvizsgálat:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kossuth u. 2. sz. Hatályba lépés időpontja: 2013. december 01. 1 TartalomSZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1. Az SZMSZ célja, hatálya...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Jóváhagyta: 2013. március 27. PH.. Mravcsik Sándor igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A szervezeti

Részletesebben

AZ OVERTONES ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ OVERTONES ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ OVERTONES ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 BEVEZETÉS Az intézmény szervezeti és működési szabályzata meghatározza az alapító okiratban előírt tevékenységhez, a pedagógiai

Részletesebben

A Gyulai Implom József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Gyulai Implom József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Gyulai Implom József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 Gyulai Implom József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2014. Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzat Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Érvényes: 2013. április 01-től Ph.. Igazgató Tartalom Szervezeti és működési szabályzat... 3 Az intézmény általános

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zipernowsky Károly 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2013. 0 Tartalom BEVEZETŐ... 3 1. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZILVÁSI NEVELÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZILVÁSI NEVELÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZILVÁSI NEVELÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA Érvényes: 2008. szeptember 1-től Módosítva: 2010. szeptember 1-től Tartalom I. RÉSZ...

Részletesebben

AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalom I. Bevezetés... 5 1. Az SZMSZ célja, tartalma... 5 2. Az SZMSZ hatálya... 5 II. Intézményi alapadatok... 5 1. Intézményi

Részletesebben

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat. Sopron

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat. Sopron Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Szervezeti és működési szabályzat Sopron 2013 Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja...

Részletesebben

I. AZ SZMSZ CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA

I. AZ SZMSZ CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAK- KÉPZŐ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAK- KÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. AZ SZMSZ CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA 5 II. AZ ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA, ALAPTEVÉKENYSÉGE,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat Tatabánya 2008 Tartalom I. BEVEZETÉS

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Tartalom 1. Bevezető rész 5 1.1. Az SZMSZ célja, feladata... 5 1.2. Jogszabályi háttér... 5 1.3. Az intézmény adatai... 5 1.4. Az alapító okirat adatai... 5 1.5.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT AZ ÓBUDAI NÉPZENEI ISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Továbbiakban: SZMSZ) AZ SZMSZ CÉLJA: Az SZMSZ határozza meg az iskola

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT N y í r e g y h á z i M ó r i c z Z s i g m o n d Á l t a l á n o s I s k o l a OM 033423 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kertvárosi Tagintézmény Váci Mihály Tagintézmény Vécsey Károly Tagintézmény NYÍREGYHÁZA

Részletesebben

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) FÓTI ZENEISKOLA 2151 Fót, Dózsa György út 12-14. KLIK 122014 T.: 0627/538-945 Ügyiratszám: SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) Tartalomjegyzék I. Rész. Általános rendelkezések 4. old II. Rész. Az intézmény

Részletesebben

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA érvényes 2014. szeptember 9-től 1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. június Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma... 3 1.2. Jogszabályi háttér... 4 1.3. Az SZMSZ

Részletesebben

KÖKÖNYÖSI OKTATÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

KÖKÖNYÖSI OKTATÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KÖKÖNYÖSI OKTATÁSI KÖZPONT ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA, SPECIÁLIS SZAKISKOLÁJA, KOLLÉGIUMA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYE, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA

Részletesebben