11990 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 46. szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "11990 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 46. szám"

Átírás

1 11990 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 46. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 30/2010. (III. 30.) FVM rendelete a növény-egészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosításáról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló évi XLVI. törvény 76. (2) bekezdés 1., 6. és 7. pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következõket rendelem el: 1. (1) A növény-egészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet (a továb biak ban: R.) 33. (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (1) Az MgSzH területi szervének nyilvántartásba kell vennie és egyedi azonosító számmal kell ellátnia a) a 6. számú melléklet A. részében meghatározott növények, növényi termékek, egyéb anyagok, az 5. számú melléklet A. részének II. szakaszában felsorolt lágyszárú palánták különösen Capsicum annuum, Lycopersicon

2 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 46. szám lycopersicum, Musa L., Nicotiana L., Solanum melongena, továbbá Helianthus annuus, Lycopersicon lycopersicum, Medicago sativa, Phaseolus L. vetõmagvai, valamint áruburgonya termelõit, elõállítóit, felvásárlóit, gyûjtõraktározóit, nagykereskedelmi forgalmazóit, b) a Citrus, Fortunella, Poncirus fajok termésének gyûjtõraktározóit, c) a 6. számú melléklet B. részében meghatározott növények importõreit, valamint d) a 23. számú melléklet szerinti jelzést alkalmazó, feldolgozatlan nyersfából fa csomagolóanyagot elõállító üzemet, továbbá a faanyagok és fa csomagolóanyagok kezelését végzõ üzemet (a továb biak ban együtt: nyilvántartásra kötelezett). (2) Amennyiben a zárlati károsítók elterjedésének veszélye nem áll fenn, a) mentesül az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettség alól az a termelõ, aki a teljes növény, növényi termék vagy egyéb anyagkészletét saját célra használja, valamint az a kistermelõ, aki teljes növény, növényi termék vagy egyéb anyagkészletét a helyi piacon végsõ felhasználás céljából értékesíti (helyi forgalmazás), ez utóbbi azonban nem vonatkozik a 6. számú melléklet A. részének 1.1., 1.4., 1.5. és 2.1. pontjaiban felsorolt fásszárú szaporítóanyagokat, valamint az 1.3. pont alatti vetõburgonyát elõállító kistermelõkre; b) az (1) bekezdés nem vonatkozik növények, növényi termékek, élelmiszerek és állati takarmányok kis mennyiségének szállítására, amennyiben azokat a tulajdonos vagy az átvevõ nem üzemi célra vagy nagykereskedelmi forgalmazónak (viszonteladónak) történõ eladásra vagy akkor, ha szállítás közbeni fogyasztásra szánja, azonban 6. számú melléklet A. rész 1.1., 1.4., 1.5. és 2.1. pontjaiban felsorolt fásszárú szaporítóanyagok, valamint az 1.3. pont alatti vetõburgonya kis mennyiségének szállítása során be kell tartani az (1) bekezdésben foglaltakat, ha a szállítás célja eladás; c) az a) pont szerinti, kistermelõi mentesség csak a szabadföldi áruburgonyát 1 ha alatti, a termesztõ-berendezésben hajtatott áruburgonyát 0,3 ha alatti területen termelõkre érvényesíthetõ, a b) pont szerinti, kis mennyiségek szállítására és forgalmazására szolgáló mentesség nem érvényesíthetõ. (2) Az R. 33. (10) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (10) A 23. számú melléklet szerinti jelzést akkor lehet feltüntetni, ha a fa csomagolóanyag elõállítása, illetve kezelése megfelel a 23. számú melléklet elõ írásainak, és ez alapján az MgSzH területi szerve a jelzésben feltüntetendõ növény-egészségügyi nyilvántartási számot megadja. Hõkezelés esetén a megfelelést az üzemnek akkreditált vizsgáló intézet tanúsítványával kell igazolnia. 2. Az R. 36/C. és 36/D. -a helyébe a következõ rendelkezés lép: 36/C. A növényútlevelet a) az MgSzH területi szerve, vagy b) igazolási rendszerben termesztett (fémzárolt vagy certifikált) szaporítóanyag esetén, amennyiben a növényegészségügyi feltételek teljesítését az MgSzH területi szerve igazolta, az MgSzH erre jogosult szervezeti egysége, vagy c) az MgSzH területi szerve eseti felhatalmazása alapján a termelõ, elõállító, felvásárló, gyûjtõraktározó, forgalmazó, importõr állítja elõ és ha szükséges tárolja. 36/D. (1) A növényútlevél kibocsátásán annak elkészítését (ideértve az adatok kitöltését), valamint nyomtatását és ha szükséges tárolását kell érteni. (2) Az (1) bekezdésben meghatározottak biztosítása érdekében a 36/C. a) és b) pontjában meghatározott hatóságok: a) gondoskodnak arról, hogy a 36/C. c) pontja szerinti termelõ, elõállító, felvásárló, gyûjtõraktározó, forgalmazó vagy importõr a növényútlevél kiállításáért vagy az arra történõ felhatalmazásért vagy csereútlevél kiállításáért hozzájuk folyamodjon, b) ahol szükséges, az 5/B. (1) és (3) bekezdésében elõírt és a 34. és a 35. (2) bekezdése rendelkezéseinek meg fele lõen végrehajtott ellenõrzések, vagy a 33. -ban, illetve a 36/E. -ban meghatározott követelmények alapján meghatározzák a vizsgálatköteles árukra alkalmazandó korlátozásokat, és ennek meg fele lõen a növényútlevél területi érvényességét, vagy meghatározzák az említett növényútlevél cseréjét, valamint a kitöltendõ adatok körét, c) gondoskodnak arról, hogy az információt nyomtatott betûkkel vagy teljes egészében írógéppel töltsék ki; a növények vagy növényi termékek tudományos nevét latinul kell feltüntetni; az igazolatlan módosítások vagy törlések érvénytelenné teszik a növényútlevelet, d) gondoskodnak arról, hogy ha a vizsgálatköteles árut az adott védett zónára megfelelõnek találták, az erre vonatkozó, a 24. számú melléklet szerinti kódot a ZP (zona protecta) megkülönböztetõ jelzéssel feltüntessék a növényútlevélen, amely azt jelenti, hogy a termék alkalmas a védett zónába való belépésre,

3 11992 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 46. szám e) gondoskodnak arról, hogy ha egy növényútlevelet az Európai Unión kívülrõl származó engedélyköteles termék számára adnak ki, a növényútlevelet a származási ország vagy, ahol ez szükséges, a növényútlevélen szereplõ küldõ ország feltüntetésével használják, f) gondoskodnak arról, hogy ha egy növényútlevél helyébe csereútlevelet kell kiadni, a csereútlevélnek is a 36/B. (1) bekezdésben leírtaknak kell megfelelnie; az eredetileg nyilvántartásba vett elõállító vagy importõr növény-egészségügyi nyilvántartási számát is fel kell tüntetni a növényútlevélen az RP (replacement passport) megkülönböztetõ jelzéssel, ami azt jelenti, hogy a növényútlevél egy másik növényútlevél cseréjére szolgál, g) eljuttatják a növényútlevelet a felhasználókhoz, vagy felhatalmazzák a 36/C. c) pontja szerinti termelõt, elõállítót, felvásárlót, gyûjtõraktározót, forgalmazót vagy importõrt, hogy az elõ írásoknak meg fele lõen használja azt, h) gondoskodnak arról, hogy a növényútlevél címke részét a 36/C. c) pontja szerinti termelõ, elõállító, felvásárló, gyûjtõraktározó, forgalmazó vagy importõr, saját felelõsségére, úgy csatolja a növényekhez, növényi termékekhez vagy más anyagokhoz, azok csomagolásához vagy az azokat szállító jármûhöz, hogy ne lehessen a címkét újra felhasználni. (3) Ha a 36/C. c) pontja szerinti termelõ, elõállító, felvásárló, gyûjtõraktározó, forgalmazó vagy importõr olyan védett zónába szándékozik vizsgálatköteles árut szállítani, ahová nem rendelkezik érvényes növényútlevéllel, az MgSzH ille té kes területi szerve megvizsgálja azt és meghatározza, hogy a termék alkalmas-e az adott védett zónába való belépésre. Ilyen esetben a kérelmezõnek a kiszállítást megelõzõen idõben tájékoztatnia kell az MgSzH ille té kes területi szervét ilyen irányú szándékáról, és azzal egyidõben folyamodnia kell a megfelelõ növényútlevélért. 3. Az R. 36/E. (4) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: [A növényútlevél egy késõbbi idõpontban és az Európai Unió bármely részében felcserélhetõ egy másik növényútlevéllel az alábbi rendelkezéseknek meg fele lõen:] c) a csereútlevelet a kérelmezõ telephelye szerint ille té kes MgSzH területi szerve adhatja ki abban az esetben, ha az érintett termék azonossága garantálható, illetve az 1. és a 2. számú mellékletben felsorolt károsítók fertõzésének veszélye nem állt fenn a feladás óta, d) a csereútlevélnek tartalmaznia kell a csereútlevélre vonatkozó jelölést, az eredeti termelõ növény-egészségügyi nyilvántartási számát, valamint a növény-egészségügyi állapot megváltozása esetén az adott változásért felelõs természetes vagy jogi személy növény-egészségügyi nyilvántartási számát is. 4. Az R. 51. (3) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: [A 6. számú melléklet B. részében felsorolt növényekbõl, növényi termékekbõl és egyéb anyagokból álló vagy azokat tartalmazó szállítmányok importõreinek vagy vámügyintézéssel megbízott képviselõinek az 50/A. szerinti vám eljá rás alá vonáshoz be kell nyújtani a szállítmányra vonatkozó okmányt vagy nyilatkozatot, amely legalább a következõ adatokat tartalmazza:] d) az importõr (2) bekezdés szerinti növény-egészségügyi nyilvántartási számát. 5. Az R. 55/B. (9) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: [Az értesítés tartalmazza] d) az importõr nevét, címét és növény-egészségügyi nyilvántartási számát, 6. (1) Az R. 69. (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: [Ez a rendelet a következõ közösségi jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:] b) A Tanács 2007/33/EK irányelve (2007. június 11.) a burgonya-fonálféreg elleni védekezésrõl és a 69/465/EGK irányelv hatályon kívül helyezésérõl, (2) Az R. 69. (1) bekezdés o) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: [Ez a rendelet a következõ közösségi jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:] o) a Tanács 2000/29/EK irányelve (2000. május 22.) a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történõ behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekrõl, valamint az azt módosító, 1. a Bizottság 2001/33/EK, 2002/28/EK, 2002/36/EK, 2003/22/EK, 2003/47/EK, 2003/116/EK, 2004/31/EK, 2004/70/EK, 2004/102/EK, 2005/16/EK, 2005/77/EK, 2006/14/EK, 2006/35/EK, 2007/41/EK, 2008/64/EK, 2008/109/EK, 2009/7/EK, 2009/118/EK és 2010/1/EU irányelve, valamint a Tanács 2002/89/EK, 2005/15/EK irányelve,

4 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 46. szám az Európai Parlament és a Tanács 882/2004/EK rendelete (2004. április 29.) a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történõ megfelelés ellenõrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenõrzésekrõl, (3) Az R. 69. (2) bekezdés 6. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: [Ez a rendelet a következõ közösségi határozatoknak való megfelelést szolgálja] 6. a Bizottság 2004/4/EK határozata (2003. december 22.) a Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith elterjedése elleni, Egyiptomra vonatkozó szükséghelyzeti intézkedések tagállamok által történõ meghozatalának ideiglenes engedélyezésérõl, valamint az azt módosító 2004/836/EK, 2005/840/EK, 2006/749/EK, 2007/842/EK, 2008/857/EK és 2009/839/EK bizottsági határozat, (4) Az R. 69. (2) bekezdés 12. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: [Ez a rendelet a következõ közösségi határozatoknak való megfelelést szolgálja] 12. a Bizottság 2006/133/EK határozata (2006. február 13.) a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (a fenyõfa fonalférge) elterjedése elleni, Portugáliának az attól ismerten mentes területein kívüli más területeire vonatkozó ideiglenes kiegészítõ intézkedéseknek a tagállamok számára történõ elõ írásáról, valamint az azt módosító 2008/341/EK, 2008/378/EK, 2008/684/EK, 2008/790/EK, 2008/954/EK, 2009/420/EK, 2009/462/EK és 2009/993/EK bizottsági határozat, (5) Az R. 69. (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (3) Ez a rendelet a Közösségben a meghatározott növény-egészségügyi kockázatoknak kitett védett övezetek elismerésérõl szóló, július 4-i 690/2008/EK bizottsági rendelet, valamint az azt módosító 17/2010/EU bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg. 7. (1) Az R. 2. számú melléklete e rendelet 1. számú melléklete szerint módosul. (2) Az R. 4. számú melléklete e rendelet 2. számú melléklete szerint módosul. (3) Az R. 5. számú melléklete e rendelet 3. számú melléklete szerint módosul. (4) Az R. 6. számú melléklete e rendelet 4. számú melléklete szerint módosul. (5) Az R. 7. számú melléklete e rendelet 5. számú melléklete szerint módosul. (6) Az R. 8. számú melléklete e rendelet 6. számú melléklete szerint módosul. (7) Az R. 9. számú melléklete e rendelet 7. számú melléklete szerint módosul. (8) Az R. 17. számú melléklete e rendelet 8. számú melléklete szerint módosul. (9) Az R. 24. számú melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép. 8. Ez a rendelet a következõ közösségi jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja: a) a Bizottság 92/90/EGK irányelve (1992. november 3.) a növények, növényi termékek, illetve egyéb áruk termelõi és importõrei kötelezettségeinek, valamint nyilvántartásba vételük részleteinek megállapításáról, b) a Bizottság 92/105/EGK irányelve (1992. december 3.) egyes növények, növényi termékek, illetve egyéb áruk Közösségen belüli mozgásához használandó növényútlevelek bizonyos mértékû egységesítésének megállapításáról, valamint az ilyen növényútlevelek kibocsátásával kapcsolatos részletes eljárások, továbbá azok pótlásával kapcsolatos részletes eljárások és feltételek megállapításáról, valamint az azt módosító, a Bizottság 2005/17/EK irányelve, c) a Bizottság 93/50/EGK irányelve (1993. június 24.) a 77/93/EGK tanácsi irányelv V. számú mellékletének A részében fel nem sorolt egyes növények termesztõi, illetve az ilyen növények termesztési körzeteiben lévõ raktárak vagy szállítási központok hivatalos nyilvántartásba vételérõl, d) a Tanács 2007/33/EK irányelve (2007. június 11.) a burgonya-fonálféreg elleni védekezésrõl és a 69/465/EGK irányelv hatályon kívül helyezésérõl, e) a Bizottság 2008/61/EK irányelve (2008. június 17.) a 2000/29/EK tanácsi irányelv I V. mellékletében szereplõ károsító szervezetek, növények, növényi eredetû termékek és egyéb áruk kísérlet vagy tudományos célú tevékenység, valamint fajtaszelekciós munka céljából a Közösség területére, vagy annak egyes védett övezeteibe történõ beléptetésére vagy ezeken belüli mozgatására vonatkozó feltételek megállapításáról, f) a Bizottság 2009/118/EK irányelve (2009. szeptember 9.) a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történõ behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekrõl szóló 2000/29/EK tanácsi irányelv II V. mellékletének módosításáról,

5 11994 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 46. szám g) a Bizottság 2010/1/EU irányelve (2010. január 8.) a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történõ behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekrõl szóló 2000/29/EK tanácsi irányelv II V. mellékletének módosításáról, h) a Bizottság 2009/420/EK határozata (2009. május 28.) a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (a fenyõfa fonalférge) elterjedése elleni, Portugáliának az attól ismerten mentes területein kívüli más területeire vonatkozó ideiglenes kiegészítõ intézkedéseknek a tagállamok számára történõ elõ írásáról szóló 2006/133/EK határozat módosításáról, i) a Bizottság 2009/462/EK határozata (2009. június 12.) a körülhatárolt területeken kívülrõl származó fogékony faanyagokra vonatkozó alkalmazási idõpont tekintetében a 2009/420/EK határozattal módosított 2006/133/EK határozat melléklete 1. pontjának d) alpontjától való eltérésrõl, j) a Bizottság 2009/839/EK határozata (2009. november 13.) a Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith elterjedése elleni, Egyiptomra vonatkozó szükséghelyzeti intézkedések tagállamok által történõ meghozatalának ideiglenes engedélyezésérõl szóló 2004/4/EK határozat módosításáról, k) a Bizottság 2009/993/EK határozata (2009. december 17.) a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (a fenyõfa fonalférge) elterjedése elleni, Portugáliának az attól ismerten mentes területein kívüli más területeire vonatkozó ideiglenes kiegészítõ intézkedéseknek a tagállamok számára történõ elõ írásáról szóló 2006/133/EK határozat módosításáról, l) a Bizottság 17/2010/EU rendelete (2010. január 8.) a 690/2008/EK rendeletnek az olaszországi Velence megye Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. esetében védett övezetté nyilvánítása tekintetében történõ módosításáról. 9. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba és az azt követõ napon hatályát veszti. (2) Hatályát veszti a) az R. 69. (1) bekezdés p) pontja, b) az R. 2. számú melléklete B része a) pontjának 8. alpontja, c) az R. 5. számú melléklete B részének táblázatát megelõzõ szövegrész. Gráf József s. k., földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

6 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 46. szám számú melléklet a 30/2010. (III. 30.) FVM rendelethez 1. Az R. 2. számú melléklete A. rész II. szakasz a) pont 5. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép: [Károsító A fertõzés tárgya] 5. Ditylenchus destructor Thorne Ültetésre szánt Crocus L. virághagymái és gumói, a Gladiolus Toum. ex L. nemzetség törpe fajtái és azok hibridjei, úgymint Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort., Gladiolus tubergenii hort., Hyacinthus L., Iris L., Trigridia Juss, Tulipa L., valamint az ültetésre szánt burgonyagumók (Solanum tuberosum L.) 2. Az R. 2. számú melléklete B. rész b) pont 2. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép: [Károsító A fertõzés tárgya Védett zóna (zónák)] 2. Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. Az alábbi nemzetségekhez tartozó növények részei, a termés, vetõmag és ültetésre szánt növények kivételével, de beleértve a beporzásra szolgáló élõ pollent: Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. és Sorbus L. Spanyolország, Észtország, Franciaország (Korzika),, Olaszország (Abruzzo, Apúlia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (Parma és Piacenza megye) Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (Mantua megye kivételével) Marche, Molise, Piedmont, Szardinia, Szicília, Toscana, Umbria, Valle d Aosta, Veneto (kivéve: Rovigo és Velence megye, valamint Padova megyében Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d Adige, S. Urbano, Vescovana közigazgatási terület és Verona megyében az A4 autópályától délre fekvõ terület), Lettország, Litvánia, Portugália, Szlovénia (Gorenjska, Koroška, Maribor and Notranjska régiókat kivéve), Szlovákia [Blahó, Felsõvámos és Ekecs (Dunaszerdahely megye), Garamdamásd és Garamkelecsény (Lõcse megye), Málnapatak (Poltár megye), Tornagörgõ (Rozsnyó megye), Nagyrépény (Topolcsány megye), Nagykázmér, Legenye, Kisgéres, Szenteske és Zétény (Tõketerebes megye) települések kivételével], Finnország, az Egyesült Királyság (Észak-, Man-sziget és a Csatorna-szigetek)

7 11996 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 46. szám 3. Az R. 2. számú melléklete B. rész c) pont 1. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép: 1. Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr. [Károsító A fertõzés tárgya Védett zóna (zónák)] Faanyag, kivéve a kérgezett fát, továbbá a Castanea Mill hántolt fakérge Csehország,, Svédország, Egyesült Királyság (Man-sziget kivételével) 2. számú melléklet a 30/2010. (III. 30.) FVM rendelethez Az R. 4. számú melléklete B. részének 1. és 2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: [Leírás 1. Az A. rész 9., 9.1. és 18. pontjában felsorolt növényekre vonatkozó rendelkezések egyidejû fenntartásával megfelelõ esetben az alábbi nemzetségekhez tartozó növények és az azok megporzására szolgáló élõ virágpor: Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill, Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. és Sorbus L., a termés és a vetõmag kivételével, amelyek az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.-tól mentesnek elismert harmadik országokon kívüli harmadik országokból származnak (Svájc kivételével), vagy amelyekben a vonatkozó Növény-egészségügyi Intézkedések Nemzetközi Szabványának meg fele lõen károsítómentes területeket létesíteszik az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. károsítóval kapcsolatban és azokat annak ismerik el. 2. Az A. rész 9., 9.1. és 18. pontjában felsorolt növényekre vonatkozó rendelkezések egyidejû fenntartásával megfelelõ esetben az alábbi nemzetségekhez tartozó növények és az azok megporzására szolgáló élõ virágpor: Cotoneaster Ehrh. és Photinia davidiana (Dcne.) Cardot. a termés és a vetõmag kivételével, amely növények az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.-tól mentesnek elismert harmadik országokon kívüli harmadik országokból származnak, vagy amelyekben a vonatkozó Növény-egészségügyi Intézkedések Nemzetközi Szabványának meg fele lõen károsítómentes területeket létesíteszik az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. károsítóval kapcsolatban és azokat annak ismerik el. Védett zóna (zónák)] Spanyolország, Észtország, Franciaország (Korzika),, Olaszország (Abruzzo, Apúlia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (Parma és Piacenza megye) Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (Mantua megye kivételével) Marche, Molise, Piedmont, Szardinia, Szicília, Toscana, Umbria, Valle d Aosta, Veneto (kivéve: Rovigo és Velence megye, valamint Padova megyében Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d Adige, S. Urbano, Vescovana közigazgatási terület és Verona megyében az A4 autópályától délre fekvõ terület), Lettország, Litvánia, Portugália, Szlovénia (Gorenjska, Koroška, Maribor and Notranjska régiókat kivéve), Szlovákia [Blahó, Felsõvámos és Ekecs (Dunaszerdahely megye), Garamdamásd és Garamkelecsény (Lõcse megye), Málnapatak (Poltár megye), Tornagörgõ (Rozsnyó megye), Nagyrépény (Topolcsány megye), Nagykázmér, Legenye, Kisgéres, Szenteske és Zétény (Tõketerebes megye) települések kivételével], Finnország, az Egyesült Királyság (Észak-, Man-sziget és a Csatorna-szigetek) Spanyolország, Észtország, Franciaország (Korzika),, Olaszország (Abruzzo, Apúlia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (Parma és Piacenza megye) Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (Mantua megye kivételével) Marche, Molise, Piedmont, Szardinia, Szicília, Toscana, Umbria, Valle d Aosta, Veneto (kivéve: Rovigo és Velence megye, valamint Padova megyében Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d Adige, S. Urbano, Vescovana közigazgatási terület és Verona megyében az A4 autópályától délre fekvõ terület), Lettország, Litvánia, Portugália, Szlovénia (Gorenjska, Koroška, Maribor and Notranjska régiókat kivéve), Szlovákia [Blahó, Felsõvámos és Ekecs (Dunaszerdahely megye), Garamdamásd és Garamkelecsény (Lõcse megye), Málnapatak (Poltár megye), Tornagörgõ (Rozsnyó megye), Nagyrépény (Topolcsány megye), Nagykázmér, Legenye, Kisgéres, Szenteske és Zétény (Tõketerebes megye) települések kivételével], Finnország, az Egyesült Királyság (Észak-, Man-sziget és a Csatorna-szigetek)

8 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 46. szám számú melléklet a 30/2010. (III. 30.) FVM rendelethez 1. Az R. 5. számú melléklet A. rész I. szakasz pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: [Növények, növényi termékek és egyéb anyagok A Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. nemzetségekbe tartozó növényfajok és hibridjeik harmadik országból származó termése, ahol a termésben a Thephritidae nem európai populációja elõfordul Különleges elõ írások] A 16.1., és pontokban meghatározott termésre alkalmazandó elõ írások egyidejû fenntartásával, hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a) a termés a meghatározott károsítótól mentes területrõl származik, vagy b) a károsító egyetlen tünetét sem észlelték a termõhelyen és annak közvetlen környezetében a legutolsó teljes vegetációs idõszak kezdete óta, a betakarítást megelõzõ 3 hónap során legalább havonta elvégzett hatósági szemlék alkalmával, és a termõhelyen betakarított termésen a hatósági vizsgálat során nem észlelték a hivatkozott károsító tünetét, vagy c) a termésbõl vett reprezentatív mintán végzett hatósági vizsgálat alapján, a termésen a károsító fejlõdésének egyetlen stádiumában sem fordult elõ, vagy d) a termést meg fele lõen kezelték (gõzölés, hûtés vagy gyorsfagyasztás), amely hatásosnak bizonyult a károsító ellen anélkül, hogy a termésen kárt okozott volna, vagy ha mindez nem volt alkalmazható, vegyszeres kezelést végeztek, amennyiben azt jogszabályi rendelkezés lehetõvé teszi. 2. Az R. 5. számú melléklet A. rész I. szakasz 34. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: [Növények, növényi termékek és egyéb anyagok 34. Növényhez tapadó vagy kísérõ talaj és termesztõ közeg, amely teljesen vagy részben talajból vagy szilárd szerves anyagokból, például növényi részbõl, humuszból beleértve a tõzeget vagy a fakérget vagy bármely szilárd szervetlen anyagból áll, és a növény életképességének fenntartását szolgálja, és amely az alábbi országokból származik: a) Törökország, b) Belorusszia, Grúzia, Moldávia, Oroszország, Ukrajna, c) Európán kívüli országok, Algéria, Egyiptom, Izrael, Líbia, Marokkó és Tunézia kivételével Különleges elõ írások] Hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a) a termesztõközeg az elültetés idején talajtól és szerves anyagtól mentes volt, vagy rovartól és káros fonalféregtõl mentes volt és megfelelõ vizsgálatot, hõkezelést vagy gázosítást végeztek az egyéb károsítóktól való mentesség biztosítására, vagy megfelelõ hõkezelést vagy gázosítást végeztek a károsítóktól való mentesség biztosítására, és b) az elültetés óta megfelelõ intézkedéseket hoztak annak érdekében, hogy a termesztõközeg a károsítóktól mentes maradjon, vagy a szállítást megelõzõ két héten belül, a növényekrõl a termesztõközeget letisztították, a szállítás során az életképességük fenntartásához szükséges minimális mennyiség kivételével, valamint átültetés esetén, az erre a célra használt termesztõközeg megfelel az a) pontban elõírt követelményeknek.

9 11998 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 46. szám 3. Az R. 5. számú melléklet A. rész I. szakasz 46. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: [Növények, növényi termékek és egyéb anyagok 46. Az olyan országból származó, ültetésre szánt növény, a vetõmag, a hagymagumó, a hagyma és a rizóma kivételével, ahol az alább meghatározott károsítók elõfordulnak: Bean golden mosaic virus Cowpea mild mottle virus Lettuce infectious yellows virus Pepper mild tigré virus Squash leaf curl virus a Bemisia tabaci Genn. által átvitt más vírusok a) Ahol a Bemisia tabaci Genn. nem európai populációi vagy a meghatározott károsítók más vektorai nem fordulnak elõ b) Ahol a Bemisia tabaci Genn. nem európai populációi vagy a meghatározott károsítók más vektorai elõfordulnak Különleges elõ írások] A 4. számú melléklet A. részének 13. pontjában, valamint a 25.5., 25.6., 32.1., 32.2., 32.3., 35.1., 35.2., 44., 45.1., 45.2, és pontban meghatározott növényekre alkalmazandó elõ írások egyidejû fenntartásával Hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a felsorolt károsítók egyetlen tünetét sem észlelték a növényen a teljes vegetációs idõszak alatt. Hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a felsorolt károsítók egyetlen tünetét sem észlelték meghatározott idõszak során a növényen és a) a növény a Bemisia tabaci Genn. kártevõtõl és a felsorolt károsítók más vektorától mentes területekrõl származik, vagy b) a termõhely mentes a Bemisia tabaci Genn. kártevõtõl és a felsorolt károsítók más vektoraitól a megfelelõ idõközönként elvégzett hatósági szemle alapján, vagy c) a növényeket a Bemisia tabaci Genn. károsítótól való mentesítés érdekében megfelelõ kezelésnek vetették alá. 4. Az R. 5. számú melléklet A. rész II. szakasz 2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: [Növények, növényi termékek és egyéb anyagok 2. a) A körülhatárolt területekrõl amelyek részben a fenyõfa fonalférge ismert elõfordulási területeibõl, részben pedig az e területek körül pufferzónaként szolgáló, legalább 20 km szélességû területekbõl állnak származó fogékony növények úgymint az Abies Mill., Cedrus Trew., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. és Tsuga Carr. (a termések és a magok kivételével) b) A körülhatárolt területeirõl származó, a 2. a) pontban említett tûlevelûek faanyaga és hántolt fakérge a következõ formájú faanyagok kivételével: faforgács, fûrészpor, fahulladék vagy más törmelék, amely egészében vagy részben e tûlevelûekbõl származik, csomagolóládák, rekeszek vagy hordók, raklapok, keretezett rakodólapok és egyéb raklapok, alátétfa, térköztartók és állványok, beleértve azokat, amelyek nem tartották meg természetes hengeres felszínüket c) A körülhatárolt területeirõl származó egészében vagy részben a 2. a) pontban említett tûlevelûekbõl származó faforgács, fûrészpor, fahulladék vagy más törmelék faanyaga Különleges elõ írások] Hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a fogékony növények megfelelnek a 2006/133/EK bizottsági határozatban foglalt követelményeknek. a növényeket hatóságilag ellenõrizték és a Bursaphelenchus xylophilus károsítótól és az azáltal okozott tünetektõl mentesnek találták, és a termõhelyen vagy annak közvetlen környezetében az utolsó teljes vegetációs ciklus kezdete óta nem észleltek Bursaphelenchus xylophilusra utaló tüneteket. A 2006/133/EK bizottsági határozattal összhangban hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a faanyag és a hántolt kéreg Bizottság által elfogadott jegyzékben szereplõ, a felelõs hatóság által engedélyezett feldolgozóüzemben végzett olyan megfelelõ hõkezelésen esett át, amely során annak belseje az élõ Bursaphelenchus xylophilus-tól való mentesítés céljából 30 percen át elérte a legalább 56 C-os maghõmérsékletet. A 2006/133/EK bizottsági határozattal összhangban hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a faanyag átesett a Bizottság által elfogadott jegyzékben szereplõ, a felelõs hatóság által engedélyezett feldolgozóüzemben végzett megfelelõ gázosító kezelésen.

10 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 46. szám d) A körülhatárolt területeirõl származó egészében vagy részben a 2. a) pontban említett tûlevelûekbõl származó fogékony faanyaga az alábbi formában: alátétfa, térköztartók és állványok, beleértve azokat is, amelyek nem tartották meg természetes hengeres felszínüket; továbbá csomagolóláda, rekesz, dob és hasonló csomagolóanyag, ideértve a bortartó dobozokat, a teljes egészükben legfeljebb 6 mm vastagságú faanyagból készült dobozok kivételével raklap, keretezett rakodólap és egyéb raklap, illetve raklapkeret, függetlenül attól, hogy ténylegesen használják-e bármilyen áruszállításhoz vagy sem. A 2006/133/EK bizottsági határozattal összhangban hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a FAO növény-egészségügyi intézkedésekre vonatkozó 15. számú nemzetközi szabványának (A nemzetközi kereskedelemben használt fa csomagolóanyag szabályozására vonatkozó irányelvek) I. számú mellékletében foglalt, jóváhagyott Bizottság által elfogadott jegyzékben szereplõ, a felelõs hatóság által engedélyezett feldolgozóüzemben végzett kezelések egyikét alkalmazták és az említett szabvány II. melléklete szerint megjelölték. 5. Az R. 5. számú melléklet B. rész 1 5. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: [Növények, növényi termékek és más anyagok 1. Tûlevelûek (Coniferales) faanyaga Különleges elõ írások Az A. rész I. szakaszának 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6 és 1.7. pontjában felsorolt, a faanyagokra vonatkozó elõ írások sérelme nélkül, ahol alkalmazható: a) a fának kérgezettnek kell lennie, vagy b) hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a faanyag a Dendroctonus micans Kugelan-tól ismerten mentes területekrõl származik, vagy c) a fán vagy annak csomagolásán a jelenlegi kereskedelmi alkalmazásnak megfelelõen elhelyezett mesterségesen szárított ( kiln-dried ), KD, vagy más nemzetközileg elfogadott jelzés révén kell bizonyítani, hogy a fa a szárazanyag-tartalom százalékában kifejezve 20%-nál alacsonyabb nedvességtartalomig történõ mesterséges szárításon esett át a gyártás idején, amelyet megfelelõ idõ/hõmérséklet programmal értek el. Védett zóna (zónák)] Görögország,, Egyesült Királyság (Észak-, Man-sziget és Jersey)

11 12000 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 46. szám 2. Tûlevelûek (Coniferales) faanyaga 3. Tûlevelûek (Coniferales) faanyaga Az A. rész I. szakaszának 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6 és 1.7. pontjában, ahol alkalmazható, valamint az 1. pontban felsorolt, a faanyagokra vonatkozó elõ írások sérelme nélkül: a) a fának kérgezettnek kell lennie, vagy b) hatósági nyilatkozat arról, hogy a faanyag az Ips duplicatus Sahlbergh-tõl mentes területekrõl származik, vagy c) a fán vagy annak csomagolásán a jelenlegi kereskedelmi alkalmazásnak megfelelõen elhelyezett mesterségesen kiszárított ( kiln-dried ), KD, vagy más nemzetközileg elfogadott jelzés révén kell bizonyítani, hogy a fa a szárazanyag-tartalom százalékában kifejezve 20%-nál alacsonyabb nedvességtartalomig történõ mesterséges szárításon esett át a gyártás idején, amelyet megfelelõ idõ/hõmérséklet programmal értek el. Az A. rész I. szakaszának 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6 és 1.7. pontjában, ahol alkalmazható, valamint a B. rész 1. és 2. pontjában felsorolt, a faanyagokra vonatkozó elõ írások sérelme nélkül: a) a fának kérgezettnek kell lennie, vagy b) hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a faanyag az Ips typographus Heer-tõl ismerten mentes területekrõl származik, vagy c) a fán vagy annak csomagolásán a jelenlegi kereskedelmi alkalmazásnak megfelelõen elhelyezett mesterségesen szárított ( kiln-dried ), KD, vagy más nemzetközileg elfogadott jelzés révén kell bizonyítani, hogy a fa a szárazanyag-tartalom százalékában kifejezve 20%-nál alacsonyabb nedvességtartalomig történõ mesterséges szárításon esett át a gyártás idején, amelyet megfelelõ idõ/hõmérséklet programmal értek el. Görögország,, Egyesült Királyság, Egyesült Királyság

12 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 46. szám Tûlevelûek (Coniferales) faanyaga 5. Tûlevelûek (Coniferales) faanyaga Az A. rész I. szakaszának 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6 és 1.7. pontjában, ahol alkalmazható, valamint az 1., 2. és 3. pontban felsorolt faanyagokra vonatkozó elõ írások sérelme nélkül: a) a fának kérgezettnek kell lennie, vagy b) hatósági nyilatkozattal kell igazolni, hogy a faanyag az Ips amitinus Eichhof-tól mentes területekrõl származik, vagy c) a fán vagy annak csomagolásán a jelenlegi kereskedelmi alkalmazásnak megfelelõen elhelyezett mesterségesen szárított ( kiln-dried ), KD, vagy más nemzetközileg elfogadott jelzés révén kell bizonyítani, hogy a fa a szárazanyag-tartalom százalékában kifejezve 20%-nál alacsonyabb nedvességtartalomig történõ mesterséges szárításon esett át a gyártás idején, amelyet megfelelõ idõ/hõmérséklet programmal értek el. Az A. rész I. szakasz 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6 és 1.7. pontjában, ahol alkalmazható, valamint az 1., 2., 3. és 4. pontban felsorolt, a faanyagokra vonatkozó elõ írások sérelme nélkül: a) a fának kérgezettnek kell lennie, vagy b) hatósági nyilatkozattal kell igazolni, hogy a faanyag az Ips cembrae Heer-tõl mentes területekrõl származik, vagy c) a fán vagy annak csomagolásán a jelenlegi kereskedelmi alkalmazásnak megfelelõen elhelyezett mesterségesen szárított ( kiln-dried ), KD, vagy más nemzetközileg elfogadott jelzés révén kell bizonyítani, hogy a fa a szárazanyag-tartalom százalékában kifejezve 20%-nál alacsonyabb nedvességtartalomig történõ mesterséges szárításon esett át a gyártás idején, amelyet megfelelõ idõ/hõmérséklet programmal értek el. Görögország, Franciaország (Korzika),, Egyesült Királyság Görögország,, Egyesült Királyság (Észak-, Man-sziget)

13 12002 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 46. szám 6. Az R. 5. számú melléklet B. rész 6.1. és 6.2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: [Növények, növényi termékek és más anyagok 6.1. Tûlevelûek (Coniferales) faanyaga Különleges elõ írások Az A. rész I. szakasz 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6 és 1.7. pontjában, ahol alkalmazható, valamint az 1., 2., 3., 4. és 5. pontban felsorolt, a faanyagokra vonatkozó elõ írások sérelme nélkül: a) a fának kérgezettnek kell lennie, vagy b) hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a faanyag az Ips sexdentatus Börner-tõl mentes területekrõl származik, vagy c) a fán vagy annak csomagolásán a jelenlegi kereskedelmi alkalmazásnak megfelelõen elhelyezett mesterségesen kiszárított ( kiln-dried ), KD, vagy más nemzetközileg elfogadott jelzés révén kell bizonyítani, hogy a fa a szárazanyag-tartalom százalékában kifejezve 20%-nál alacsonyabb nedvességtartalomig történõ mesterséges szárításon esett át a gyártás idején, amelyet megfelelõ idõ/hõmérséklet programmal értek el A Castanea Mill. faanyaga a) A faanyagnak kérgezettnek kell lennie; vagy b) hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a faanyag: ba) Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr.-tól mentes területrõl származik, vagy bb) nedvességtartalmát mesterséges szárítással, megfelelõ idõ/hõmérsékletprogramot alkalmazva, szárazanyag-százalékban kifejezett 20% alá vitték. A fán vagy bármely, a mindenkori használattal kapcsolatos csomagolóanyagon szerepelnie kell az ezt igazoló mesterségesen szárított (Kiln-dried) vagy K.D., illetve bármely más, nemzetközileg elfogadott jelzésnek. Védett zóna (zónák)], Ciprus, Egyesült Királyság (Észak-, Man-sziget) Csehország,, Svédország, Egyesült Királyság (Man-sziget kivételével).

14 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 46. szám Az R. 5. számú melléklet B. rész pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: [Növények, növényi termékek és más anyagok A Castanea Mill. hántolt fakérge Különleges elõ írások Hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a faanyag a) Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr.-tól mentes területrõl származik, vagy b) a Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr. elleni gázosításon vagy más, alkalmas kezelésen ment át. Az 50/A. (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott dokumentumokon szerepelnie kell a hatóanyagot, a kéreg minimális hõmérsékletét, a g/m3-ben kifejezett arányszámot és az expozíció idõtartamát (h) feltüntetõ, gázosítással történt fertõtlenítés igazolásának. Védett zóna (zónák)] Csehország,, Svédország, Egyesült Királyság (Man-sziget kivételével). 8. Az R. 5. számú melléklet B. rész 21. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: [Növények, növényi termékek és más anyagok 21. Az alábbi nemzetségekhez tartozó növények és az azok megporzására szolgáló élõ virágpora: Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. és Sorbus L., a termés és a vetõmag kivételével Különleges elõ írások A 4. számú melléklet A. részének 9., 9.1. és 18. pontjában, a 4. számú melléklet B. részének 1. pontjában felsorolt növényekre vonatkozó tiltó rendelkezések egyidejû fenntartásával, hatósági nyilatkozat arról, hogy: a) a növények olyan harmadik országokból származnak, amelyeket az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.-tól mentesnek ismertek el; vagy b) a növények harmadik országbeli károsítótól mentes területekrõl származnak, amelyeket a vonatkozó Növény-egészségügyi Intézkedések Nemzetközi Szabványának meg fele lõen az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. károsítóval kapcsolatban létesíteszik és annak ismerik el; vagy c) a növények Valais svájci kantonból származnak; vagy d) növények a jobb oldali oszlopban felsorolt védett zónákból származnak; vagy e) a növényeket olyan táblán termesztették, illetve ha azokat Védett zóna (zónák)] Spanyolország, Észtország, Franciaország (Korzika),, Olaszország (Abruzzo, Apúlia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (Parma és Piacenza megye) Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (Mantua megye kivételével) Marche, Molise, Piedmont, Szardinia, Szicília, Toscana, Umbria, Valle d Aosta, Veneto (kivéve: Rovigo és Velence megye, valamint Padova megyében Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d Adige, S. Urbano, Vescovana közigazgatási terület és Verona megyében az A4 autópályától délre fekvõ terület), Lettország, Litvánia, Portugália, Szlovénia (Gorenjska, Koroška, Maribor and Notranjska régiókat kivéve), Szlovákia [Blahó, Felsõvámos és Ekecs (Dunaszerdahely megye), Garamdamásd és Garamkelecsény (Lõcse megye), Málnapatak (Poltár megye), Tornagörgõ (Rozsnyó megye), Nagyrépény (Topolcsány megye), Nagykázmér, Legenye,

15 12004 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 46. szám a legutolsó vegetációs idõszak április 1-jétõl október 31-ig terjedõ idõszakát magába foglaló legalább 7 hónapon át fenntartott pufferzónába szállították, ea) amely egy hatóságilag kijelölt, legalább 50 km területû pufferzóna határán belül legalább 1 km-re található, ahol legkésõbb a legutolsó teljes vegetációs idõszakot megelõzõ teljes vegetációs idõszak kezdete elõtt a gazdanövényekre egy hatóságilag engedélyezett és felügyelt ellenõrzési programot alkalmaznak, amelynek célja, hogy minimálisra csökkentse az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. ott termesztett növényekrõl való terjedésének kockázatát; a pufferzóna létesítését köve tõen a legutolsó teljes vegetációs idõszak kezdetétõl számítva legalább egyszer, a legmegfelelõbb idõben, hatósági vizsgálatokat végeznek a zónában, amely nem terjed ki a táblára és az azt körülvevõ 500 m-es sávra, és az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. tünetet mutató valamennyi gazdanövényt azonnal el kell távolítani; a vizsgálatok eredményeit minden év május 1-jéig megküldik a Bizottságnak és a többi tagállamnak; továbbá eb) amelyet, valamint a pufferzónát a legutolsó teljes vegetációs idõszakot megelõzõ teljes vegetációs idõszak kezdete elõtt hatóságilag engedélyeztek növénytermesztés céljára az e pontban meghatározott követelményeknek megfelelõen; és ec) amely és az azt körülvevõ 500 m-es sáv az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. károsítótól mentes volt a legutolsó teljes vegetációs idõszak kezdete óta a hatósági vizsgálat során, amelyet legalább kétszer végeznek a táblán a legmegfelelõbb idõben, egyszer június augusztus, egyszer pedig augusztus november között, Kisgéres, Szenteske és Zétény (Tõketerebes megye) települések kivételével], Finnország, az Egyesült Királyság (Észak-, Man-sziget és a Csatorna-szigetek)

16 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 46. szám és egyszer végeznek az említett körülötte lévõ sávban a legmegfelelõbb idõben, az augusztustól novemberig terjedõ idõszakban; és ed) ahonnan származó növényekrõl a legmegfelelõbb idõben hatóságilag vett mintákat megfelelõ laboratóriumi módszerekkel hatóságilag tesztelték látens fertõzésekre április 1. és április 1. között ezek a rendelkezések nem érintik a hatóságilag kijelölt pufferzónákon található táblákon termesztett és nevelt és a jobb oldali oszlopban felsorolt védett zónákba és azon belül szállított növényeket. 9. Az R. 5. számú melléklet B. rész pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: [Növények, növényi termékek és más anyagok Március 15. és június 30. között, méhkaptárak Különleges elõ írások Dokumentumokkal kell igazolni, hogy a méhkaptárak a) olyan harmadik országokból származnak, amelyeket az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.-tól mentesnek ismertek el; vagy b) a növények Valais svájci kantonból származnak; vagy c) a jobb oldali oszlopban felsorolt védett zónákból származnak; vagy d) a szállítás elõtt megfelelõ zárlati intézkedést foganatosítottak. Védett zóna (zónák)] Spanyolország, Észtország, Franciaország (Korzika),, Olaszország (Abruzzo, Apúlia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (Parma és Piacenza megye) Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (Mantua megye kivételével) Marche, Molise, Piedmont, Szardinia, Szicília, Toscana, Umbria, Valle d Aosta, Veneto (kivéve: Rovigo és Velence megye, valamint Padova megyében Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d Adige, S. Urbano, Vescovana közigazgatási terület és Verona megyében az A4 autópályától délre fekvõ terület), Lettország, Litvánia, Portugália, Szlovénia (Gorenjska, Koroška, Maribor and Notranjska régiókat kivéve), Szlovákia [Blahó, Felsõvámos és Ekecs (Dunaszerdahely megye), Garamdamásd és Garamkelecsény (Lõcse megye), Málnapatak (Poltár megye), Tornagörgõ (Rozsnyó megye), Nagyrépény (Topolcsány megye), Nagykázmér, Legenye, Kisgéres, Szenteske és Zétény

17 12006 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 46. szám (Tõketerebes megye) települések kivételével], Finnország, az Egyesült Királyság (Észak-, Man-sziget és a Csatorna-szigetek) 4. számú melléklet a 30/2010. (III. 30.) FVM rendelethez 1. Az R. 6. számú melléklet A. rész I. szakasz 1.7. pont b) alpontjának ex sora helyébe a következõ rendelkezés lép: ex Fahulladék és törmelék (a fûrészpor kivételével), amely nincs rönkökbe, brikettbe, labdacsokba (pellet) vagy hasonló alakra tömörítve. 2. Az R. 6. számú melléklet A rész I. szakasz 2.1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: 2.1. Az alábbi nemzetségekbe tartozó növényfajok ültetésre szánt növényei, a vetõmag kivételével: Abies Mill., Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Aster spp., Brassica spp., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranthema (DC) Des Moul., Dianthus L. és hibridjeik, Exarum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., az Impatiens L. új-guineai hibridjeinek minden fajtája, Lactuta spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l Hérit. ex Air., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Quercus L., Rubus L., Spinada L., Tanacetum L., Tsuga Carr. és Verbena L. és egyéb lágyszárú növények ültetésre szánt növényei, kivéve a Gramineae családba tartozókat, valamint a hagymát, a hagymagumót, a rizómát, a vetõmagot és a gumót. 3. Az R. 6. számú melléklet A rész I. szakasz 3. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: 3. Az alábbi növények ültetésre szánt hagymái, hagymagumói és rhizómái, amelyeket növénytermesztéssel hivatásszerûen foglalkozó személyeknek történõ elõállításra és értékesítésre felhatalmazott termelõ termesztett, és amelyek esetében a tagállamok felelõs hatóságai biztosítják, hogy a nevezett növények, növényi termékek és egyéb anyagok elõállítása más termékektõl egyértelmûen elkülönítve történik: Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston Golden Yellow, Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) Decne.; a Gladiolus Tourn. ex L. törpe változatai és hibridjei (pl. Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort. és Gladiolus tubergenii hort.), Hyacinthus L., Iris L., Ismene Herbert, Muscari Miller, Narcissus L., Orinthogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Tigridia Juss. és Tulipa L. A növényútlevél-kiállítás kötelezettsége nem vonatkozik a végsõ felhasználónak való értékesítésre termesztett és elõkészített növényekre, növényi termékekre és egyéb anyagokra. 4. Az R. 6. számú melléklet B. rész I. szakasz 6. pont b) alpontjának ex sora helyébe a következõ rendelkezés lép: ex Fûrészpor, amely nincs rönkökbe, brikettbe, labdacsokba (pellet) vagy hasonló alakra tömörítve (agglomerálva) 5. Az R. 6. számú melléklet B. rész I. szakasz 6. pont b) alpontjának ex sora helyébe a következõ rendelkezés lép: ex Egyéb fahulladék és törmelék, amely nincs rönkökbe, brikettbe, labdacsokba (pellet) vagy hasonló alakra tömörítve. 6. Az R. 6. számú melléklet B. rész I. szakasz 7. pont b) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép: 7. b) Növényekhez tapadt vagy azokhoz tartozó, teljes egészében vagy részben az a) pontban meghatározott anyagból vagy teljes egészében vagy részben tõzegbõl vagy a növények életképességének megõrzésére szánt, bármilyen szilárd anyagból álló, Törökországból, Fehéroroszországból, Grúziából, Moldovából, Oroszországból, Ukrajnából, valamint Algérián, Egyiptomon, Izraelen, Líbián, Marokkón és Tunézián kívüli nem európai országokból származó talaj és termesztõ közeg.

18 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 46. szám számú melléklet a 30/2010. (III. 30.) FVM rendelethez 1. Az R. 7. számú melléklet pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens és Globodera pallida (Stone) Behrens A burgonya-fonálféreg pontban felsorolt gazdanövényeinek és egyéb gyökeres, hagymás növényeknek a telepítése elõtti kötelezõ talajvizsgálatok és az áruburgonya terület legalább 0,5%-án a burgonya-fonálféreg jelenlétének kiderítésére végzett hatósági ellenõrzések adatairól az MgSzH területi szerve kötelezõ nyilvántartást vezet, beleértve a mentes vizsgálati eredmények feljegyzését is. Az áruburgonyában végzett felderítés adatait ÿminden év április 1-jéig kell eljuttatni a Bizottságnak Hatóságilag fertõzöttnek kell nyilvánítani az olyan parcellát vagy termesztõberendezést, amelynek talajából a hatósági vizsgálat vagy felderítés során fonálféreg-fertõzöttséget mutattak ki Hatóságilag fertõzöttnek kell nyilvánítani az olyan parcelláról származó burgonyát vagy az alábbi azon növényeket, melyek: a) a kártevõk gyökeres gazdanövényei: Capsicum annuum, Lycopersicon esculentum, Solanum melongena, b) egyéb gyökeres növények: Allium porrum, Beta vulgaris, Brassica spp., Fragaria, Asparagus, c) ültetésre szánt, talajban termesztett hagyma, gumó, rizóma azok kivételével, amelyek esetében a csomagolás alapján vagy más módon bizonyított, hogy azokat nem hivatásszerûen vágott virág elõállítással foglalkozó végfelhasználónak történõ értékesítésre szánják: Allium ascalonicum, Allium cepa, Dahlia, Gladiolus, Hyacinthus, Iris, Lilium, Narcissus, Tulipa, és egy olyan parcelláról származnak, amelyet a hatósági vizsgálat vagy felderítés nyomán burgonyafonálféreggel fertõzöttnek nyilvánítottak, vagy amelyek olyan talajjal érintkeztek, amelyben burgonya-fonálférget találtak. Fertõzöttnek kell nyilvánítani e növények tárolóhelyeit is A fertõzöttnek nyilvánított parcellára az MgSzH területi szerve az alábbi intézkedéseket hozza: A fertõzöttnek nyilvánított parcellán a) nem ültethetõ vetõburgonya termesztésére szánt burgonya; és b) nem ültethetõk vagy tárolhatók az a) c) pontban említett, ültetésre szánt növények. Az adott parcellán azonban ültethetõk az b) c) pontban felsorolt növények, ha azokat a betakarítás után alávetik az alábbi, hatóságilag jóváhagyott intézkedések valamelyikének úgy, hogy ennek következtében nem áll fenn a burgonya-fonálféreg elterjedésének azonosítható kockázata. Az intézkedés lehet: megfelelõ módszerekkel végzett fertõtlenítés, annak érdekében, hogy ne álljon fenn a burgonya-fonálféreg elterjedésének azonosítható veszélye; a talaj lemosással vagy kefével történõ eltávolítása egészen addig, amíg az gyakorlatilag mentes lesz a talajmaradványoktól A fertõzöttnek nyilvánított, áruburgonya és ipari célra termesztett burgonya ültetésére használt parcellákat alá kell vetni a burgonya-fonálféreg felszámolását célzó, a fertõzöttségi szintnek megfelelõ hatósági védekezési programnak. Ez tartalmazza a termesztési és forgalomba hozatali rendszerrel összefüggõ intézkedéseket, a kémiai védekezés, valamint a meghatározott legmagasabb rezisztenciafokú ellenálló burgonyafajták használatának elõ írását, valamint egyéb intézkedéseket. Az MgSzH Központ e programról írásban tájékoztatja a Bizottságot és a többi tagállamot. Azon burgonyafajták esetében, amelyek ellenállóságáról az MgSZH Központ még nem értesítette a Bizottságot 2009 elõtt, az ellenállóképesség fokát az MgSzH erre jogosult szervezeti egysége állapítja meg az útmutatójában megállapított, a standard pontszámokat jelölõ táblázat szerint A fertõzöttnek nyilvánított parcelláról származó növényekre az MgSzH területi szerve az alábbi intézkedéseket hozza: A fertõzöttnek nyilvánított parcelláról származó vetõburgonya vagy az a) pontban felsorolt növények nem ültethetõk el, kivéve, ha az MgSZH ille té kes területi szervének felügyelete mellett, a hatóság által elfogadott olyan tudományos bizonyítékon alapuló, megfelelõ módszer alkalmazásával fertõtlenítették, hogy nem áll fenn a burgonya-fonálféreg elterjedésének veszélye A fertõzöttnek nyilvánított parcelláról származó, ipari feldolgozásra vagy forgalmazásra szánt áruburgonyát hatóságilag jóváhagyott hulladékártalmatlanító eljárásokkal rendelkezõ feldolgozó vagy osztályozó üzembe kell szállítani, biztosítva azt, hogy nem áll fenn a burgonya-fonálféreg elterjedésének veszélye.

19 12008 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 46. szám A fertõzöttnek nyilvánított parcelláról származó, b) c) pontban felsorolt növények nem ültethetõk el, kivéve, ha, azokat alávetették az alábbi, hatóságilag jóváhagyott intézkedések valamelyikének, és így már nem fertõzõek. Az intézkedés lehet: megfelelõ módszerekkel végzett fertõtlenítés, a talaj lemosással vagy kefével történõ eltávolítása egészen addig, amíg az gyakorlatilag mentes lesz a talajmaradványoktól A fertõzöttnek nyilvánított tárolót fertõtleníteni kell Az MgSZH területi szerveinek be kell jelenteniük az MgSZH Központnak a fonálféreg fajok összetételében, a patotípusban, vagy a virulenciacsoportban beálló változással kapcsolatos gyanújukat. Minden ilyen esetben a hatóság által elfogadott megfelelõ módszerekkel el kell végezni a burgonya-fonálféreg fajok és adott esetben a patotípus vagy virulenciacsoport vizsgálatát az elõ ze tes eredmények megerõsítésére. A megerõsített eredményre vonatkozó adatokat évente, legkésõbb december 31-ig írásban meg kell küldeni a Bizottságnak és a többi tagállamnak Az MgSZH Központ minden évben legkésõbb január 31-ig írásban megküldi a Bizottságnak és a többi tagállamnak azon új burgonyafajták jegyzékét, amelyeket a hatósági vizsgálat ellenállónak talált a burgonyafonálféreggel szemben. Meg kell adni azokat a fajokat, patotípusokat, virulenciacsoportokat vagy populációkat, amelyekkel szemben a fajták ellenállóak, továbbá az ellenállóképesség fokát, valamint azt az évet, amelyben az ellenállóképességüket megállapították A hatósági vizsgálat vagy felderítés alapján fertõzöttnek nyilvánított parcella feloldható a korlátozások alól, ha a burgonya-fonálféreg jelenlétének kimutatásától vagy az utolsó burgonyaterméstõl számított legalább hat éves idõszakot köve tõen elvégzik az MgSzH által közzétett módszertani kézikönyv szerinti ismételt hatósági mintavételt és laboratóriumi vizsgálatot, melynek eredménye alapján burgonya-fonálféregõl mentes a parcella. A korlátozási idõszak 3 évre csökkenthetõ, ha közben megtették a megfelelõ, hatóságilag jóváhagyott védekezési intézkedéseket A rendelet 16. -val összhangban kísérleti vagy tudományos célú tevékenység, valamint fajtaszelekciós munka végzése céljából eltérések engedélyezhetõk az és pontban említett intézkedésektõl. 2. Az R. 7. számú melléklet pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: Azokról a területekrõl származó fogékony tûlevelûek (Coniferales) faanyagából újonnan készített csomagolóanyag esetében, a Thuja L. kivételével, ahol a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner and Buhere) Nicklet et al. elõfordul, az MgSzH ille té kes területi szerve elrendeli, hogy a csomagolóládák, rekeszek, dobok és hasonló csomagolóanyagok a teljes egészükben legfeljebb 6 mm vastagságú faanyagból készült dobozok kivételével raklapok, keretezett rakodólapok és egyéb raklapok, illetve raklapkeretek, alátétfa, térköztartók és állványok beleértve azokat is, amelyek nem tartották meg természetes gömbfa formájukat fogékony faanyagára a FAO növény-egészségügyi intézkedésekre vonatkozó 15. számú nemzetközi szabványa (A nemzetközi kereskedelemben használt fa csomagolóanyag szabályozására vonatkozó iránymutatások) I. mellékletében foglalt jóváhagyott intézkedések valamelyikét kell alkalmazni, és a szabvány II. mellékletének meg fele lõen kell forgalmazni. 3. Az R. 7. számú melléklet pont b) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép: b) Amennyiben fennáll a veszélye annak, hogy másik tagállam(ok)ból érkezõ vagy oda szállított burgonya befertõzõdhetett, az MgSzH Központ haladéktalanul értesíti az érintett tagállamo(ka)t, majd az értesítés tényét közli a Bizottsággal. Az értesítés tartalmazza: a burgonyatétel fajtáját, a feladó és a címzett nevét és címét, a feladás (szállítás) idõpontját, a feladott (szállított) tétel nagyságát, a növényútlevél másolatát vagy legalább a növényútlevél számát, adott esetben a termelõ vagy a forgalmazó növény-egészségügyi nyilvántartási számát és a szállítólevél másolatát. 4. Az R. 7. számú melléklet pont be) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép: be) a növényútlevél másolata vagy legalább a növényútlevél száma, ahol értelmezhetõ, valamint ahol értelmezhetõ, a termelõ növény-egészségügyi nyilvántartási száma és a szállítólevél másolata.

20 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 46. szám számú melléklet a 30/2010. (III. 30.) FVM rendelethez Az R. 8. számú melléklet II. szakaszában szereplõ hatósági engedély minta 11. pontja helyébe a következõ szövegrész lép: 11. Additional declaration: Kiegészítõ nyilatkozat: This material is [introduced into]/[moved within] ( ) the Community under Ministerial Decree 7/2001 implementing Directive 2008/61/EC Az anyag szállítása a Közösség [területére]/ [területén belül] 1 a 95/44/EK irányelvnek való megfelelést szolgáló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet szerint történik 1 Delete if not applicable A nem kívánt rész törlendõ 7. számú melléklet a 30/2010. (III. 30.) FVM rendelethez 1. Az R. 9. számú melléklet 4. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: 4. Allium cepa L., Allium porrum L., Allium schoenoprasum L. vetõmag A termelõ, termeltetõ minden év május 15-ig köteles az MgSzH ille té kes területi szervének bejelenteni a továbbszaporítás céllal termesztett bármely szaporítási fokozatú vetõmag elõállítását a faj, fajta, mennyiségi és területi adatok megnevezésével. Az MgSzH területi szerve a bejelentett területeken évente 1 alkalommal vizuális növény-egészségügyi vizsgálatot, illetve speciális laboratóriumi vizsgálatot végez, melynek eredményérõl szemlejegyzõkönyvet, illetve laboratóriumi bizonyítványt állít ki Ültetésre szánt Allium porrum A növényeket csak laboratóriumi vizsgálattal bizonyítottan, zárlati Globodera fajoktól mentes parcellán lehet elõállítani és tárolni, vagy olyan területen, amelyen az elõzõ 12 évben igazoltan nem termesztettek Solanum tuberosum, Lycopersicon esculentum, Capsicum annuum és Solanum melongena növényeket, vagy a megfelelõ, hatóságilag jóváhagyott vizsgálat eredményein alapulva az utolsó 12 év során igazoltan nem volt a parcellában burgonya-fonálféreg. Nem szükséges hatósági vizsgálat, ha MgSzH területi szerve megállapította, hogy nem áll fenn a burgonya-fonálféreg elterjedésének veszélye, mert az e pont szerinti növényekbõl elõállított növényeket ugyanazon a hatóságilag azonosítható, egybefüggõ termõhelyen belül fogják elültetni, vagy ha az elõállított növényeket a hatóság által elfogadott módszerrel kezelik (fertõtlenítik vagy róluk a talajt lemosással/lekeféléssel eltávolítják.) 4.3. Ültetésre szánt Allium cepa, A. ascalonicum hagymák A hagymákat, ha azokat hivatásszerûen tevékenykedõ végfelhasználónak történõ értékesítésre szánják, csak laboratóriumi vizsgálattal bizonyítottan, zárlati Globodera fajoktól mentes parcellán lehet elõállítani és tárolni, vagy olyan területen, amelyen az elõzõ 12 évben igazoltan nem termesztettek Solanum tuberosum, Lycopersicon esculentum, Capsicum annuum és Solanum melongena növényeket, vagy a megfelelõ, hatóságilag jóváhagyott vizsgálat eredményein alapulva az utolsó 12 év során igazoltan nem volt a parcellában burgonya-fonálféreg. Nem szükséges hatósági vizsgálat, ha MgSzH területi szerve megállapította, hogy nem áll fenn a burgonya-fonálféreg elterjedésének veszélye, mert az e pont szerinti növényekbõl elõállított növényeket ugyanazon a hatóságilag azonosítható, egybefüggõ termõhelyen belül fogják elültetni, vagy ha az elõállított növényeket a hatóság által elfogadott módszerrel kezelik (fertõtlenítik vagy róluk a talajt lemosással/lekeféléssel eltávolítják.) 2. Az R. 9. számú melléklet 6.1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: 6.1. Vetõburgonyát csak laboratóriumi vizsgálattal bizonyított, zárlati Globodera fajoktól mentes parcellán lehet elõállítani és tárolni. Nem szükséges hatósági vizsgálat, ha az MgSzH területi szerve megállapította, hogy nem áll fenn a burgonya-fonálféreg elterjedésének veszélye, mert a vetõburgonyából elõállított vetõburgonyát ugyanazon a hatóságilag azonosítható, egybefüggõ termõhelyen belül fogják elültetni.

MUNKAANYAG A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI! A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

MUNKAANYAG A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI! A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2009. ( ) FVM rendelete a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosításáról Az élelmiszerláncról

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2006. ( ) FVM rendelete a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosításáról A növényvédelemről

Részletesebben

56/2006. (VIII. 1.) FVM rendelet

56/2006. (VIII. 1.) FVM rendelet 56/2006. (VIII. 1.) FVM rendelet a növény-egészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosításáról A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény

Részletesebben

Az R. 2. számú melléklete A. része II. szakaszának a) pontja a következő 6.2. alponttal egészül ki:

Az R. 2. számú melléklete A. része II. szakaszának a) pontja a következő 6.2. alponttal egészül ki: 1. számú melléklet a 10/2009. (II. 25.) FVM rendelethez Az R. 1. számú melléklet A. rész I. szakasz a) pontjának 4. alpontja helyébe a következő szövegrész lép: [Rovarok, atkák és fonálférgek fejlődésük

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 17088 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 97. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A földművelésügyi miniszter 39/2015. (VII. 3.) FM rendelete a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes

Részletesebben

A vállalati K+F regionális ösztönzése Itáliában

A vállalati K+F regionális ösztönzése Itáliában A vállalati K+F regionális ösztönzése Itáliában K+F+I szakpolitikai szekció Dr. Pánczél Mária TéT attasé Róma K+F regionális ösztönzése Az olasz K+F+I szakpolitikák jellemzıi:

Részletesebben

Növényútlevél 0./14. oldal 07-06-10 Növényútlevél term2.doc

Növényútlevél 0./14. oldal 07-06-10 Növényútlevél term2.doc Növényútlevél 0./14. oldal 07-06-10 Növényútlevél term2.doc A növényútlevél és a termelői regisztráció növény-egészségügyi követelményei Összeállította: Bencze Erzsébet Kiss Karolina Merő Ferenc Molnár

Részletesebben

22. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 25., TARTALOMJEGYZÉK. szerda. Ára: 4095, Ft. Oldal

22. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 25., TARTALOMJEGYZÉK. szerda. Ára: 4095, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 25., TARTALOMJEGYZÉK Oldal szerda 22. szám Ára: 4095, Ft 36/2009. (II. 25.) Korm. ren de let A lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhõfelhasználás

Részletesebben

ISPM 15. Magyarország a követelményeket a 62/2005. (VII. 8) FVM rendelettel módosított 7/2001. (I.17.) FVM rendeletben építette be.

ISPM 15. Magyarország a követelményeket a 62/2005. (VII. 8) FVM rendelettel módosított 7/2001. (I.17.) FVM rendeletben építette be. ISPM 15 62/2005. (VII. 8.) FVM rendelet a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosításáról A zárlati károsítók fa csomagolóanyaggal

Részletesebben

62/2005. (VII. 8.) FVM rendelet

62/2005. (VII. 8.) FVM rendelet 62/2005. (VII. 8.) FVM rendelet a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosításáról A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény

Részletesebben

Organikus mezőgazdaság Olaszországban

Organikus mezőgazdaság Olaszországban Organikus mezőgazdaság Olaszországban Áttekintés Az olasz mezőgazdaság egyik legérdekesebb jelensége az utóbbi 10 évben az organikus gazdálkodásra áttért vállalkozások és területek ugrásszerű növekedése.

Részletesebben

2. Az R. 1. számú melléklete A. része I. szakasza a) pontjának 14. alpontja helyébe a következı rendelkezés lép:

2. Az R. 1. számú melléklete A. része I. szakasza a) pontjának 14. alpontja helyébe a következı rendelkezés lép: 1. számú melléklet a 72/2009. (VI. 25.) FVM rendelethez 1. Az R. 1. számú melléklete A. része I. szakaszának a) pontja a következı 10.1. alponttal egészül ki: [Rovarok, atkák és fonálférgek fejlıdésük

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 25. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 25. szám MAGYAR KÖZLÖNY 25. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2018. február 23., péntek Tartalomjegyzék 4/2018. (II. 23.) BM rendelet A belügyminiszter által alapított adományozott elismerekről szóló 37/2012. (VIII.

Részletesebben

5/2008. (I. 17.) FVM rendelet. a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosításáról

5/2008. (I. 17.) FVM rendelet. a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosításáról 5/2008. (I. 17.) FVM rendelet a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosításáról A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény 65.

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 113. szám 21781

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 113. szám 21781 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 113. szám 21781 A vidékfejlesztési miniszter 4/2010. (VII. 5.) VM rendelete a kistermelõi élelmiszer-termelés, -elõállítás és -értékesítés feltételeirõl szóló 52/2010.

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS EK RENDELETE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS EK RENDELETE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2009.3.18. COM(2009) 125 végleges 2009/0040 (CNS) C7-0005/09 Javaslat A TANÁCS EK RENDELETE az Európai Közösségben működő mezőgazdasági üzemek jövedelmére és

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 125. szám 13405 V. A Kormány tagjainak rendeletei A földművelésügyi miniszter 9/2014. (IX. 12.) FM rendelete a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI IRÁNYELVE

MELLÉKLET. a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI IRÁNYELVE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.7.14. C(2017) 4883 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI IRÁNYELVE a növényeket növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe

Részletesebben

rendelete a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosításáról

rendelete a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosításáról A földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. ( ) FVM rendelete a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosításáról A növényvédelemrıl

Részletesebben

110/2009. (VIII. 19.) FVM rendelet

110/2009. (VIII. 19.) FVM rendelet 110/2009. (VIII. 19.) FVM rendelet a bor forgalombahozatali járulék megfizetésének, kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 70/2007. (VII. 27.) FVM rendelet módosításáról A szőlőtermesztésről

Részletesebben

79/2009. (VI. 30.) FVM rendelet

79/2009. (VI. 30.) FVM rendelet 79/2009. (VI. 30.) FVM rendelet a mezıgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti tanúsításának, elıállításának, forgalmazásának, jelölésének és ellenırzésének részletes

Részletesebben

Lakossági tájékoztató az egyes építésügyi hatósági eljárásokról, valamint az építésügyi hatósági tevékenységről

Lakossági tájékoztató az egyes építésügyi hatósági eljárásokról, valamint az építésügyi hatósági tevékenységről Lakossági tájékoztató az egyes építésügyi hatósági eljárásokról, valamint az építésügyi hatósági tevékenységről Tartalomjegyzék 1. Telekalakítási engedélyezése...2 2. Az építési jogosultság igazolása...3

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter 77/2013. (IX. 10.) VM rendelete az állatgyógyászati termékekről szóló 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 77/2013. (IX. 10.) VM rendelete az állatgyógyászati termékekről szóló 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet módosításáról 66648 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 147. szám 4. Az R. 13. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 5. Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba. 6. A rendelet tervezetének

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 48. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 48. szám MAGYAR KÖZLÖNY 48. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. április 8., péntek Tartalomjegyzék 11/2016. (IV. 8.) BM rendelet A rendészeti feladatokat ellátó személyek, valamint a fegyveres biztonsági őrök

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 1., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1197, Ft. Oldal

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 1., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1197, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. au gusz tus 1., kedd 96. szám TARTALOMJEGYZÉK 11/2006. (VIII. 1.) MNB r. A hitelintézeti elszámolóházak üzletszabályzatára és szabályzataira vo nat

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 46. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. március 30., kedd. Tartalomjegyzék. 28/2010. (III. 30.

MAGYAR KÖZLÖNY. 46. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. március 30., kedd. Tartalomjegyzék. 28/2010. (III. 30. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. március 30., kedd 46. szám Tartalomjegyzék 28/2010. (III. 30.) FVM rendelet 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet 30/2010. (III. 30.) FVM rendelet 31/2010.

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. A KEDVTELÉSBŐL TARTOTT ÁLLATOK MOZGÁSÁNAK HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSÉHEZ (6. Módosított változat)

ÚTMUTATÓ. A KEDVTELÉSBŐL TARTOTT ÁLLATOK MOZGÁSÁNAK HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSÉHEZ (6. Módosított változat) ÚTMUTATÓ A KEDVTELÉSBŐL TARTOTT ÁLLATOK MOZGÁSÁNAK HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSÉHEZ (6. Módosított változat) I. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK Listán szereplő/nem szereplő harmadik ország: a kedvtelésből tartott állatok

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a forgalomba hozatalra szánt euróérmék címleteiről és műszaki előírásairól. (átdolgozás)

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a forgalomba hozatalra szánt euróérmék címleteiről és műszaki előírásairól. (átdolgozás) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.4.11. COM(2013) 184 final 2013/0096 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a forgalomba hozatalra szánt euróérmék címleteiről és műszaki előírásairól (átdolgozás) HU HU INDOKOLÁS

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET! Tárgy: az oktatási és kulturális miniszter ágazati irányítása alá tartozó igazságügyi szakértői szakterületeken az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához

Részletesebben

103. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. augusztus 18., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1029, Ft. Oldal

103. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. augusztus 18., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1029, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. augusztus 18., péntek 103. szám TARTALOMJEGYZÉK 60/2006. (VIII. 18.) FVM r. A 2006. évi iskolatej program második félévének szabályozásáról. 8056 18/2006.

Részletesebben

7/2007. (I. 30.) FVM rendelet. Fogalommeghatározások

7/2007. (I. 30.) FVM rendelet. Fogalommeghatározások 1. oldal, összesen: 13 7/2007. (I. 30.) FVM rendelet a szőlőtermelési potenciálra, a szőlőültetvények szerkezetátalakítására és -átállítására vonatkozó szabályozásról A mezőgazdasági és vidékfejlesztési

Részletesebben

Tervezet: A BIZOTTSÁG / /EK HATÁROZATA (...)

Tervezet: A BIZOTTSÁG / /EK HATÁROZATA (...) HU xxxx HU HU Tervezet: A BIZOTTSÁG / /EK HATÁROZATA (...) egyes harmadik országbeli könyvvizsgálók és könyvvizsgáló jogalanyok könyvvizsgálói tevékenységére vonatkozó átmeneti időszakról AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK

Részletesebben

TERVEZET- A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI ELŐTERJESZTÉS

TERVEZET- A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI ELŐTERJESZTÉS Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium NFGM/ 739 / /2009. ELŐTERJESZTÉS a nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatának, hitelesítésének és nemesfémtartalmuk tanúsításának részletes szabályairól szóló

Részletesebben

A MAGYAR EU KAPCSOLATOKRÓL

A MAGYAR EU KAPCSOLATOKRÓL XIII. ÉVFOLYAM 8 9. SZÁM 2007. OKTÓBER 4. A MAGYAR EU KAPCSOLATOKRÓL A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM EURÓPAI GAZDASÁGI INTEGRÁCIÓS ÉRTESÍTÕJE Szerkesztõség: 1027 Budapest, Bem rkp. 47. Telefon: 458-3538 MEGJELENIK

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.7.19. COM(2012) 403 final 2012/0196 (COD)C7-0197/12 Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 309/9

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 309/9 2004.10.6. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 309/9 A BIZOTTSÁG 2004/102/EK IRÁNYELVE (2004. október 5.) a növényeket növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen

Részletesebben

ÁLLATI MELLÉKTERMÉKET TARTALMAZÓ SZERVES TRÁGYA ÉS TALAJJAVÍTÓ FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS HATÓSÁGI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

ÁLLATI MELLÉKTERMÉKET TARTALMAZÓ SZERVES TRÁGYA ÉS TALAJJAVÍTÓ FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS HATÓSÁGI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND ÁLLATI MELLÉKTERMÉKET TARTALMAZÓ SZERVES TRÁGYA ÉS TALAJJAVÍTÓ FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS HATÓSÁGI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Kiadás dátuma: 2011. december Utolsó módosítás dátuma: - ÁLTALÁNOS ALAPELVEK

Részletesebben

142/2004. (IX. 30.) FVM-GKM együttes rendelet. a mezőgazdaság és az ipar területén folytatott géntechnológiai tevékenység egyes szabályairól

142/2004. (IX. 30.) FVM-GKM együttes rendelet. a mezőgazdaság és az ipar területén folytatott géntechnológiai tevékenység egyes szabályairól 142/2004. (IX. 30.) FVM-GKM együttes rendelet a mezőgazdaság és az ipar területén folytatott géntechnológiai tevékenység egyes szabályairól A géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. Törvény

Részletesebben

A HULLADÉKOK ENERGETIKEI HASZNOSÍTÁSA A HATÓSÁGI ENGEDÉLYEZÉS TÜKRÉBEN

A HULLADÉKOK ENERGETIKEI HASZNOSÍTÁSA A HATÓSÁGI ENGEDÉLYEZÉS TÜKRÉBEN HULLADÉKOK TERMIKUS HASZNOSÍTÁSA KONFERENCIA Budapest, 2014. október 07. A HULLADÉKOK ENERGETIKEI HASZNOSÍTÁSA A HATÓSÁGI ENGEDÉLYEZÉS TÜKRÉBEN Bese Barnabás általános igazgatóhelyettes Észak-magyarországi

Részletesebben

L 40/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja IRÁNYELVEK

L 40/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja IRÁNYELVEK L 40/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.2.11. IRÁNYELVEK A BIZOTTSÁG 2009/7/EK IRÁNYELVE (2009. február 10.) a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása

Részletesebben

43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet. a növényvédelmi tevékenységről

43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet. a növényvédelmi tevékenységről 1. oldal 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet a növényvédelmi tevékenységről Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. -a (2) bekezdésének 8., 9. és 11. pontjában foglalt

Részletesebben

ÍZES ITÁLIA. prezentáció. projekt

ÍZES ITÁLIA. prezentáció. projekt projekt ÍZES ITÁLIA prezentáció Mobil Kiadó és Grafikai Stúdió Kft. Tel.: +36 1 239 0822, +36 1 237 0200 Cellulare: +36 30 466 3463 mobilkft@upcmail.hu www.mobilkiado.hu 1 A kiadvány célja A potenciális

Részletesebben

A TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK HATÁSA A REGIONÁLIS FEJLETTSÉGI SZINT VÁLTOZÁSAIRA 1994-1999 KÖZÖTT AZ EURÓPAI UNIÓBAN

A TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK HATÁSA A REGIONÁLIS FEJLETTSÉGI SZINT VÁLTOZÁSAIRA 1994-1999 KÖZÖTT AZ EURÓPAI UNIÓBAN A TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK HATÁSA A REGIONÁLIS FEJLETTSÉGI SZINT VÁLTOZÁSAIRA 1994-1999 KÖZÖTT AZ EURÓPAI UNIÓBAN KARLIK CSILLA A kontinensünk tizenöt tagállamát tömörítő Európai Unió közismert társadalmigazdasági

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 126. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 126. szám MAGYAR KÖZLÖNY 126. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 15., hétfő Tartalomjegyzék 33/2014. (IX. 15.) MNB rendelet A Somogyvár-Kupavár rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról 13440 8/2014.

Részletesebben

projekt címe: projektgazda: készítette: dátum:

projekt címe: projektgazda: készítette: dátum: Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosításáról szóló 2012. évi XVIII. törvény egyes szakaszainak értelmezése az ökológiai termelésre vonatkozó előírások tükrében

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU) 2017/1279 VÉGREHAJTÁSI IRÁNYELVE

A BIZOTTSÁG (EU) 2017/1279 VÉGREHAJTÁSI IRÁNYELVE 2017.7.15. L 184/33 IRÁNYELVEK A BIZOTTSÁG (EU) 2017/1279 VÉGREHAJTÁSI IRÁNYELVE (2017. július 14.) a növényeket növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása a Közösségen

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. feltételhez kötöm: A termék dobozán kerüljön feltüntetésre a gyártó neve. kötelezem

H A T Á R O Z A T. feltételhez kötöm: A termék dobozán kerüljön feltüntetésre a gyártó neve. kötelezem Iktatószám: Tárgy: KEO/001/00582-0008/2015 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T A Túra-Truck Kft. (székhely: 2840 Oroszlány, Vasút utca 2., adószám: 11195258-2-11) által forgalmazott

Részletesebben

2. számú melléklet. A Sovány tejpor intervenció-tárolás jogcímben való részvétel várható feltételei

2. számú melléklet. A Sovány tejpor intervenció-tárolás jogcímben való részvétel várható feltételei 2. számú melléklet A Sovány tejpor intervenció-tárolás jogcímben való részvétel várható feltételei Jelen melléklet az intervenciós sovány tejpor tárolásában való részvételről szóló, a Mezőgazdasági és

Részletesebben

17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelet

17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelet 17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelet a légszennyezettség és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról A környezet védelmének

Részletesebben

/2008. ( ) FVM rendelete

/2008. ( ) FVM rendelete 1 A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2008. ( ) FVM rendelete a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról,

Részletesebben

LVIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM ÁRA: 882 Ft 2007. május 24. Kormányrendeletek. Miniszteri rendeletek. Közlemények

LVIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM ÁRA: 882 Ft 2007. május 24. Kormányrendeletek. Miniszteri rendeletek. Közlemények LVIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM ÁRA: 882 Ft 2007. május 24. T A R T A L O M S z á m T á r g y Oldal Kormányrendeletek 71/2007. (IV. 14.) Korm. r. A fás szárú energetikai ültetvényekrõl ----------------------------

Részletesebben

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.09.15 -

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.09.15 - A A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.09.15-382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról A Kormány a villamos energiáról szóló

Részletesebben

100/2008. (VIII. 6.) FVM rendelet. A támogatás célja. Fogalommeghatározások

100/2008. (VIII. 6.) FVM rendelet. A támogatás célja. Fogalommeghatározások 100/2008. (VIII. 6.) FVM rendelet a szőlőültetvények kivágásához nyújtott támogatás feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó

Részletesebben

37. számú tananyag Projekt neve: Készítette: Készült:

37. számú tananyag Projekt neve: Készítette: Készült: A szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet Projekt neve: ÁROP-2.2.10-10-2010-0005 Jogalkalmazás javítása

Részletesebben

A Kormány../2012. ( ) Korm. rendelete

A Kormány../2012. ( ) Korm. rendelete A Kormány../2012. ( ) Korm. rendelete a fenntartható bioüzemanyag-termelés követelményeiről és igazolásáról szóló 343/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a megújuló energia közlekedési

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI NÖVÉNYTERMESZTÉS, VADON TERMŐ NÖVÉNYEK GYŰJTÉSE ÉS GOMBATERMESZTÉS

ÖKOLÓGIAI NÖVÉNYTERMESZTÉS, VADON TERMŐ NÖVÉNYEK GYŰJTÉSE ÉS GOMBATERMESZTÉS ÖKOLÓGIAI NÖVÉNYTERMESZTÉS, VADON TERMŐ NÖVÉNYEK GYŰJTÉSE ÉS GOMBATERMESZTÉS A következőkben a biotermékek előállítását, jelölését és ellenőrzését szabályozó 834/2007/EK és 889/2008/EK rendeletek fontosabb

Részletesebben

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.)

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.) Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.) AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 55/2016. (VI.1.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 55/2016. (VI.1.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 55/2016. (VI.1.) számú KÖZLEMÉNYE a sovány tejpor rögzített áron való intervenciós felvásárlásának lezárásáról és a pályázati eljárás keretében történő intervenciós

Részletesebben

Kormányrendeletek. A Kormány 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelete az építőipari lánctartozás megakadályozását segítő intézkedésekről

Kormányrendeletek. A Kormány 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelete az építőipari lánctartozás megakadályozását segítő intézkedésekről 49452 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 61. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelete az építőipari lánctartozás megakadályozását segítő intézkedésekről A Kormány az 1.

Részletesebben

FIGYELEMBE VÉVE, hogy a felek fontosnak tartják a nemzetközi szinten meghatározott fejlesztési célokat és az ENSZ millenniumi fejlesztési céljait;

FIGYELEMBE VÉVE, hogy a felek fontosnak tartják a nemzetközi szinten meghatározott fejlesztési célokat és az ENSZ millenniumi fejlesztési céljait; HU HU HU ÖNKÉNTES PARTNERSÉGI MEGÁLLAPODÁS AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS A KONGÓI KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTT AZ ERDÉSZETI JOGSZABÁLYOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL, AZ ERDÉSZETI IRÁNYÍTÁSRÓL ÉS A FATERMÉKEK EURÓPAI UNIÓBA IRÁNYULÓ KERESKEDELMÉRŐL

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 41. szám 8073 V. A Kormány tagjainak rendeletei A vidékfejlesztési miniszter 34/2012. (IV. 6.) VM rendelete a mezõ- és erdõgazdasági légi munkavégzésrõl szóló 44/2005. (V. 6.)

Részletesebben

LX. ÉVFOLYAM 7. SZÁM ÁRA: 1315 Ft 2009. augusztus 14.

LX. ÉVFOLYAM 7. SZÁM ÁRA: 1315 Ft 2009. augusztus 14. LX. ÉVFOLYAM 7. SZÁM ÁRA: 1315 Ft 2009. augusztus 14. T A R T A L O M S z á m T á r g y Oldal Kormányrendeletek 143/2009. (VII. 6.) Korm. rendelet 145/2009. (VII. 10.) Korm. rendelet Az erdõgazdálkodási

Részletesebben

62/2006. (VIII. 30.) GKM rendelet. az elektromágneses összeférhetőségről

62/2006. (VIII. 30.) GKM rendelet. az elektromágneses összeférhetőségről 1. oldal 62/2006. (VIII. 30.) GKM rendelet az elektromágneses összeférhetőségről A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. -ának a) pontjában, valamint az elektronikus hírközlésről szóló 2003.

Részletesebben

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról A Kormány

Részletesebben

33/2010. (IV. 7.) FVM rendelet az állatgyógyászati termékekről szóló 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet módosításáról

33/2010. (IV. 7.) FVM rendelet az állatgyógyászati termékekről szóló 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet módosításáról 33/2010. (IV. 7.) FVM rendelet az állatgyógyászati termékekről szóló 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet módosításáról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. -a (2)

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.12.16. COM(2014) 910 final ANNEX 2 MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

Részletesebben

77/2007. (VII. 30.) FVM rendelet

77/2007. (VII. 30.) FVM rendelet 77/2007. (VII. 30.) FVM rendelet az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programra meghatározott előirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

A tej és tejtermékek közös piacszervezése

A tej és tejtermékek közös piacszervezése A tej és tejtermékek közös piacszervezése Piaci rendtartások az Európai Unióban sorozat része A Magyar Agrárkamara információs kiadványa Az EU mezőgazdasági jogi szabályozásának napi követését elősegítő,

Részletesebben

2013.09.01 5. 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet. a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről

2013.09.01 5. 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet. a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről 2013.09.01 5 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2009. ( ) FVM rendelet

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2009. ( ) FVM rendelet 1 A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2009. ( ) FVM rendelet a sertésállományok Aujeszky-betegségtől való mentesítésének szabályairól és a mentesség fenntartásáról Az élelmiszerláncról és

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 4. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. január 19., kedd. Tartalomjegyzék. 5/2010. (I. 19.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 4. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. január 19., kedd. Tartalomjegyzék. 5/2010. (I. 19.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. január 19., kedd 4. szám Tartalomjegyzék 5/2010. (I. 19.) Korm. rendelet 2/2010. (I. 19.) IRM rendelet 7/2010. (I. 19.) NFGM rendelet 4/2010. (I.

Részletesebben

1. (1) E rendeletet azon tevékenységekre kell alkalmazni, amelynek során a kistermelő az 1. melléklet szerinti kis mennyiségű,

1. (1) E rendeletet azon tevékenységekre kell alkalmazni, amelynek során a kistermelő az 1. melléklet szerinti kis mennyiségű, 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. (2) bekezdés

Részletesebben

1. melléklet a 25/2010. (X. 20.) VM rendelethez. 2. melléklet a 25/2010. (X. 20.) VM rendelethez

1. melléklet a 25/2010. (X. 20.) VM rendelethez. 2. melléklet a 25/2010. (X. 20.) VM rendelethez 1. melléklet a 25/2010. (X. 20.) VM rendelethez Az R. 4. számú melléklete kiegészül a következő 20. ponttal: 20. Acer spp., ültetésre szánt növények, a vetőmag kivételével Kína 2. melléklet a 25/2010.

Részletesebben

A munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről

A munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről A munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet 1 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet 2 A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII.

Részletesebben

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet. a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet. a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról 1. oldal 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról A Kormány a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.)

Részletesebben

28/2010. (XI. 9.) VM rendelet az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény végrehajtására kiadott egyes miniszteri rendeletek módosításáról

28/2010. (XI. 9.) VM rendelet az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény végrehajtására kiadott egyes miniszteri rendeletek módosításáról 28/2010. (XI. 9.) VM rendelet az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény végrehajtására kiadott egyes miniszteri rendeletek módosításáról Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49.

Részletesebben

127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet Hatályos: 2013.08.01 -

127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet Hatályos: 2013.08.01 - 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet Hatályos: 2013.08.01-127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a

Részletesebben

N Y I L V Á N O S H I R D E T M É N Y ÜZLETHELYSÉGEK BÉRBEADÁSÁRA

N Y I L V Á N O S H I R D E T M É N Y ÜZLETHELYSÉGEK BÉRBEADÁSÁRA Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta község Az üzlethelyiségekben illetékes bizottság Szám: 361-14/2016-II Kelt: 2016.05.04-én Z E N T A N Y I L V Á N O S H I R D E T M É N Y ÜZLETHELYSÉGEK

Részletesebben

Napraforgó vetômag A termôterületnek, ahol a vetômagot elôállították, mentesnek kell lennie napraforgó

Napraforgó vetômag A termôterületnek, ahol a vetômagot elôállították, mentesnek kell lennie napraforgó NÖVÉNYÚTLEVÉL A vetômag-szaporítás és -forgalmazás növény-egészségügyi ellenôrzése EU csatlakozásunk után A növény-egészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. II. rész JOGSZABÁLYOK. Törvények. 2007. évi XLVI. törvény

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. II. rész JOGSZABÁLYOK. Törvények. 2007. évi XLVI. törvény A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. június 7., csütörtök 70. szám I. kötet Ára: 210, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XLVI. tv. A nemzetközi polgári repülésrõl Chicagóban, az 1944. évi december

Részletesebben

A növénytermesztési technológiák élelmiszerbiztonsági kérdései. 2014. július 9.

A növénytermesztési technológiák élelmiszerbiztonsági kérdései. 2014. július 9. A növénytermesztési technológiák élelmiszerbiztonsági kérdései 2014. július 9. 2 Készült a TÁMOP-4.1.1.C- 12/1/KONV-2012-0014: Élelmiszerbiztonság és gasztronómia vonatkozású egyetemi együttműködés, DE-SZTE-EKF-NYME

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL Atkár Község

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 28.4.2005 COM(2005) 171 végleges 2005/0062 (CNS) 2005/0063 (CNS) Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE a madárinfluenza (klasszikus baromfipestis) elleni védekezésre

Részletesebben

70/2012. (VII. 16.) VM rendelet

70/2012. (VII. 16.) VM rendelet 70/2012. (VII. 16.) VM rendelet a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonásáról és támogatással történő lepárlásáról [Figyelem! Az itt elérhető módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

ÉME ÉPÍT IPARI M SZAKI ENGEDÉLY. TETOLKFT. 1097 Budapest, Tagló u. 11-13. Építési M gyantagyár 4254 Nyíradony Széchenyi u. 105.

ÉME ÉPÍT IPARI M SZAKI ENGEDÉLY. TETOLKFT. 1097 Budapest, Tagló u. 11-13. Építési M gyantagyár 4254 Nyíradony Széchenyi u. 105. ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MIN SÉGELLEN RZ INNOV ÁCIÓS NONPROFIT KORLÁTOLT FELEL SSÉG TÁRSASÁG H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf: 69. Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794 E-mail:

Részletesebben

J/4723. számú JELENTÉS

J/4723. számú JELENTÉS MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA J/4723. számú JELENTÉS a géntechnológiai tevékenységgel, annak mezőgazdasági és élelmiszer-előállítási alkalmazásával kapcsolatos egyes kérdésekről és az ezeket érintő magyar

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 59. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. június 6., hétfõ. Tartalomjegyzék. 7/2011. (VI. 6.

MAGYAR KÖZLÖNY. 59. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. június 6., hétfõ. Tartalomjegyzék. 7/2011. (VI. 6. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. június 6., hétfõ 59. Tartalomjegyzék 7/2011. (VI. 6.) MNB rendelet 49/2011. (VI. 6.) VM rendelet 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet 51/2011. (VI. 6.)

Részletesebben

25087/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öltőzői berendezések (szekrény és pad) beszerzése a MÁV-START Zrt. részére tárgyban

25087/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öltőzői berendezések (szekrény és pad) beszerzése a MÁV-START Zrt. részére tárgyban 25087/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öltőzői berendezések (szekrény és pad) beszerzése a MÁV-START Zrt. részére tárgyban Budapest, 2015. június 17. - 1- Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM GKM/17753/2007. TERVEZET az egyes rendeleteknek az energiafelhasználó termékek öko-tervezésére vonatkozó követelmények megállapítása érdekében történő módosításáról

Részletesebben

Takarító- és tisztítószer beszerzése a Készenléti Rendőrség részére

Takarító- és tisztítószer beszerzése a Készenléti Rendőrség részére Takarító- és tisztítószer beszerzése a Készenléti Rendőrség részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/94 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

123/2005. (XII. 27.) FVM rendelet. a tenyésztő szervezeti- és fajtaelismerés rendjéről

123/2005. (XII. 27.) FVM rendelet. a tenyésztő szervezeti- és fajtaelismerés rendjéről 123/2005. (XII. 27.) FVM rendelet a tenyésztő szervezeti- és fajtaelismerés rendjéről Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Átv.) 49. (1) bekezdése a) pontjának 7. és 8.

Részletesebben

67/2009. (VI. 9.) FVM rendelet. a zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek nemzeti szabályozásáról. Általános rendelkezés

67/2009. (VI. 9.) FVM rendelet. a zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek nemzeti szabályozásáról. Általános rendelkezés 1 67/2009. (VI. 9.) FVM rendelet a zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek nemzeti szabályozásáról Az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény 32. (1) bekezdés c) pontjában,

Részletesebben

128/2009. (X. 6.) FVM rendelet

128/2009. (X. 6.) FVM rendelet 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet az állatgyógyászati termékekről Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. - a (2) bekezdésének 24. pontjában, valamint (5) bekezdésének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. az egyes, a nemesfémekkel kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. az egyes, a nemesfémekkel kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium NFGM/ 739 / /2009. ELŐTERJESZTÉS az egyes, a nemesfémekkel kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról Budapest, 2009. március 1 EGYEZTETÉSI LAP A) Állami

Részletesebben

Dr. Kardeván Endre VM államtitkár

Dr. Kardeván Endre VM államtitkár Az EK-műtrágya -ként megjelölt műtrágyák forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről szóló 37/2006. (V. 18.) FVM rendelet - Projekt neve: ÁROP-2.2.10-10-2010-0005 Jogalkalmazás javítása a mezőgazdasági Készítette:

Részletesebben

A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 79/2008. (VI.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 79/2008. (VI.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 79/2008. (VI.17.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezıgazdasági üzemi

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG EGÉSZSÉG- ÉS FOGYASZTÓÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG

EURÓPAI BIZOTTSÁG EGÉSZSÉG- ÉS FOGYASZTÓÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG EURÓPAI BIZOTTSÁG EGÉSZSÉG- ÉS FOGYASZTÓÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG F. Igazgatóság Élelmiszerügyi és Állategészségügyi Hivatal DG(SANCO) 2011-8999 -MR VÉGLEGES VÉGLEGES JELENTÉS A MAGYARORSZÁGON 2011. NOVEMBER

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A-2

TARTALOMJEGYZÉK I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A-2 TARTALOMJEGYZÉK I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A-2 II. DOKUMENTÁCIÓ A-3 1. Ajánlatkérő neve, címe A-4 2. Az eljárás általános feltételei A-4 3. Az ajánlat módosítása vagy visszavonása A-4 4. Kiegészítő tájékoztatás

Részletesebben

Kedves Élő Tisza Védjegyfelhasználó!

Kedves Élő Tisza Védjegyfelhasználó! Kedves Élő Tisza Védjegyfelhasználó! Örömmel értesítjük, hogy a SZÖVET elnöksége úgy határozott, hogy a termékek, illetve szolgáltatások amit Önök kínálnak Élő Tisza termékek / szolgáltatások. Levelünkhöz

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 13526 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 59. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A vidékfejlesztési miniszter 49/2011. (VI. 6.) VM rendelete az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az

Részletesebben