KÖZIGAZGATÁSI OSZTÁLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZIGAZGATÁSI OSZTÁLY"

Átírás

1 KÖZIGAZGATÁSI OSZTÁLY Osztályvezető I. emelet 26. iroda Ügyfélfogadási idő: kedd szerda péntek Ügyintéző: Polgár Jenő köztisztviselő osztályvezető Telefon: 89/ cím: Szabálysértési ügyek alkalmazott jogszabályok A szabálysértésekről szóló évi LXIX. tv. és 218/1999. (XII.28.) Korm rendelet A meg nem fizetett pénzbírság esetében alkalmazható végrehajtási módok: letiltás, adók módjára történő végrehajtás, közérdekű munkavégzés, elzárásra átváltoztatás. Az elzárás végrehajtása a Büntetésvégrehajtási Intézetben történik, az önkéntes megjelenés elmaradása esetén az ügyész által jóváhagyott határozat alapján az elővezetést a rendőrség hatja végre. Az ügyintézés határideje A szabálysértésekről szóló évi LXIX. (Sztv.) törvény 82. (4) bek. alapján 30 nap. A szabálysértési eljárás a becsületsértés miatti eljárás kivételével illetékmentes, az utóbbiak illetéke Ft. A szabálysértési határozatok elleni kifogás és panasz szintén illetékmentes, a becsületsértés szabálysértés ügyében hozott határozat ellen a kifogás illetve panasz illetéke Ft. A kiszabott pénzbírság esetén részletfizetés kérhető, annak illetéke Ft. Az illetéket a beadványon illetékbélyegben kell leróni. Birtokháborítási ügyek alkalmazott jogszabály A Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. tv. 228/2009. (X.16.) Korm. rendelet Az eljárás kizárólag kérelem indul, az nyújthatja be, akit birtokától megfosztanak, vagy birtoklásában zavarnak, a cselekmény elkövetésétől számított egy éven belül. A birtokháborítás tárgyában hozott határozatot a közléstől számított 3 napon belül végre kell hajtani. A határozat ellen kizárólag az ellenérdekű fél ellen indított perben a helyi bíróságtól kérhető jogorvoslat. Az ügyintézés határideje A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. (Ket.) törvény 33. (1) bek. alapján 30 nap. Az eljárás 2.200,- Ft illetékköteles, amit a beadványon illetékbélyegben kell leróni. Lakásügy földszint 5. iroda Ügyfélfogadási idő: kedd szerda péntek Ügyintéző: Bakalár Attila köztisztviselő Telefon: 89/ cím: 1

2 Önkormányzat tulajdonában lévő lakások hasznosítása, bérbevételi ajánlatok nyilvántartása, lakásbérbeadás, a lakásbérlet megszűnésével kapcsolatos feladatok ellátása, fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása alkalmazott jogszabályok A lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. tv., Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 49/1993. (XII.21.) rendelete Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2/1995. (I.25.) rendelete A fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról Egyéb feladatok: Külföldiek ingatlanszerzési eljárásában történő közreműködés alkalmazott jogszabály A külföldiek ingatlanszerzéséről szóló 7/1996. (I.18.) Korm rendelet A lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatok, alkalmazott jogszabály A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I.31.) Korm rendelet Lakáscélú állami támogatással épített vagy vásárolt lakás elidegenítése estén a visszafizetési kötelezett felfüggesztése, átjegyzése, közreműködés a visszafizetési kötelezettség teljesítésében Az ügyintézés határideje A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szóló évi CXL. (Ket.) törvény 33. (1) bek. alapján 30 nap. Az eljárás 2.200,- Ft illetékköteles, amit a beadványon illetékbélyegben kell leróni. szabályairól Talált robbanótestek bejelentésével kapcsolatos eljárás alkalmazott jogszabály A tűzszerészeti mentesítési feladatok ellátásáról szóló 142/1999. (IX.8.) Korm rendelet Letölthető dokumentumok: 2

3 B É R B E V É T E L I A J Á N L A T /szociális célú/ /kérjük, hogy a nyomtatványt kitöltés előtt figyelmesen olvassa el/ I. Az ajánlattevő: családi és utóneve: leánykori családi és utóneve: születési helye és ideje: anyja leánykori családi és utóneve:..... lakóhelye (állandó lakcím): bejelentkezés időpontja: tartózkodási helye (ideiglenes lakcím, levelezési cím): állampolgársága: családi állapota: II. Az ajánlattevő: családi és utóneve: leánykori családi és utóneve: születési helye és ideje: anyja leánykori családi és utóneve:..... lakóhelye (állandó lakcím): bejelentkezés időpontja: tartózkodási helye (ideiglenes lakcím, levelezési cím): állampolgársága: családi állapota: Lakhatás jogcíme*: családtag albérlő szívességi lakáshasználó egyéb: Az ajánlattevővel együtt élő és költöző közeli hozzátartozó, illetve tartási szerződést kötött eltartó: Neve:.., születési helye és ideje:... 3

4 NYILATKOZAT 1./ Az ajánlattevő kijelenti, hogy a bérbevételi ajánlaton feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. 2./ Kijelenti továbbá, hogy nincsen - határozatlan időre illetve szociális célú bérbeadás keretében bérbevett önkormányzati bérlakása kivéve a társbérlet, - a tulajdonában beköltözhető állapotban lévő lakása, - idényjellegű tartózkodásra szolgáló üdülő épülete (hétvégi ház, nyaraló), - az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 szorosát meghaladó együttes forgalmi értékű további ingatlana, vagyoni értékű joga, ingó dolga. 3./ Kijelenti továbbá, hogy korábban nem volt olyan önkormányzati bérlakása, melyet bármely önkormányzat javára pénzbeli térítés ellenében leadott volna. 4./ Kijelenti, hogy nem volt olyan önkormányzati bérlakása, amelynek bérleti jogviszonyát felmondással azért szüntették meg: - mert a lakbért a megállapított időpontig nem fizette meg, vagy a lakás karbantartására vonatkozó kötelezettségét nem teljesítette; - a bérlő, vagy a vele együtt lakó személyek a bérbeadóval, a ház kezelőjével, a házfelügyelővel vagy a lakókkal szemben az együtt élés követelményeivel ellentétes, botrányos, tűrhetetlen magatartást tanúsítottak; - a bérlő, vagy a vele együtt lakó személyek a lakás közös használatra szolgáló helyiségeit és területét, az épület állagát rongálták, illetőleg rendeltetésükkel ellentétesen használták; - a bérlő, vagy a vele együtt lakó személyek az épület karbantartásával, felújításával, helyreállításával, átalakításával, bővítésével, korszerűsítésével kapcsolatos munkák elvégzését akadályozzák, illetőleg lakáshasználatának ellenőrzését nekik felróható módon ismételten meghiusították. 5./ Az ajánlattevő kijelenti továbbá, hogy önkormányzati bérlakást anélkül, hogy arra bérleti szerződése, vagy egyéb jogcíme lenne engedély nélkül nem tört fel és oda be nem költözött. 6./ Kijelenti, hogy Pápa városban legalább három éve életvitelszerűen él. Az ajánlattevő tudomásul veszi, hogy ha a nyilatkozat nem a valóságnak megfelelő adatokat tartalmazza, ill. valós adatot elhallgatott, vagy a változásokat 30 napon belül nem jelentette be, és ezáltal jogosulatlanul előnyhöz jutott, úgy a szociálisan rászoruló ajánlattevők nyilvántartásából a bérbeadó törli, és tőle új bérbevételi ajánlatot a későbbiekben sem fogad el. Tudomásul veszi továbbá, hogy ha valótlan adat alapján a szociális célú bérbeadásra sor került, úgy ez azonnali felmondási okul szolgál, és köteles lesz a lakást elhelyezési kötelezettség nélkül, 30 napon belül kiüríteni és elhagyni. A tájékoztató egy példányát átvettem. Pápa, ajánlattevő/k/ aláírása Kérjük, hogy bérbevételi ajánlatot olvasható nyomtatot nagybetűkkel, a személyi igazolványban szereplő adatok alapján töltse ki /a *-gal jelölt rész aláhúzandó/. A bérbevételi ajánlathoz mellékelni kell az ajánlattevőnek és a vele együtt költöző közeli hozzátartozójának, továbbá tartási szerződést kötött eltartójának az ajánlattételt megelőző 12 hónapra vonatkozó jövedelemigazolását, annak hiányában arra vonatkozó nyilatkozatát, továbbá azon egyéb okmányokat, melyek a szociális célú bérbeadásnál pozitív elbírálást jelenthetnek. 4

5 T Á J É K O Z T A T Ó A szociális célú bérbeadás fontosabb szabályairól 3. A szociális célú bérbeadás (1) Szociálisan rászoruló ajánlattevő részére komfortfokozatra tekintet nélkül, maximum 2 szobás (1 + 2 fél szobás) önkormányzati bérlakás biztosítható. (2) Az (1) bekezdésben meghatározottak szerint bérleti szerződés azzal köthető: - akinek egyedülállóként az egy főre eső jövedelme, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (28.500,- Ft) 200 %-a 100,-Ft-ra kerekített összegét (jelenleg ,- Ft), - gyermekével ( -eivel) egyedül költözőként az egy főre eső jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (28.500,- Ft) 185 %-a 100,-Ft-ra kerekített összegét (jelenleg ,- Ft), - korábbi közös lakásban együtt élő és költöző közeli hozzátartozóként, illetve tartási szerződést kötött eltartóként az egy főre eső jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (28.500,- Ft) 170 %-a, 100,-Ft-ra kerekített összegét (jelenleg ,- Ft), a bérleti szerződés megkötését megelőző 12 hónapban nem haladja meg. (3) A szociális célú bérbeadás esetén a bérleti szerződéskötés további feltétele, hogy az ajánlattevő az ajánlattételt megelőzően legalább három éve Pápa városban életvitelszerűen éljen, és lakóhellyel (korábbiakban állandó lakcím) rendelkezzen. (4) Szociális célú bérbeadás esetén a bérleti szerződéskötés további feltétele, hogy az ajánlattevőnek, illetve a korábbi közös lakásban együtt élő és költöző közeli hozzátartozójának, illetve tartási szerződést kötött eltartójának - ne legyen másik, határozatlan időre illetve szociális célú bérbeadás keretében bérbevett önkormányzati bérlakása, kivéve a társbérlet, - ne legyen a tulajdonában beköltözhető állapotban lévő lakása, - ne legyen idényjellegű tartózkodásra szolgáló üdülő épülete (hétvégi ház, nyaraló), - ne legyen továbbá az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100-szorosát ( ,- Ft) meghaladó együttes forgalmi értékű további ingatlana, vagyoni értékű joga, ingó dolga. Nem köthet továbbá önkormányzati bérlakásra szociálisan jogosultként bérleti szerződést az, aki korábban lakását bármely önkormányzat javára pénzbeli térítés ellenében leadta. (5) Nem köthet továbbá szociális jogosultként bérleti szerződést az, akinek a lakásbérleti szerződése az 1/1971. (II. 8.) Korm. sz. rendelet 71. -ában meghatározottak miatt szűnt meg, illetve a Lakástörvény. 24. (1) bekezdés a)-d) pontjában foglaltak miatt felmondással szűnik meg, továbbá aki vételi, elővásárlási jog alapján önkormányzati bérlakást vásárolt. (6) Aki önkormányzati bérlakást anélkül, hogy arra bérleti szerződése vagy egyéb jogcíme lenne, engedély nélkül feltör és oda beköltözik, Pápa városban önkormányzati lakásra bérleti szerződést nem köthet. 4. (1) A szociálisan rászoruló bérleti ajánlatot tesz a bérbeadónak a bérleti szerződés megkötésére. (2) A bérleti ajánlattevőket a bérbeadó nyilvántartja. A nyilvántartásba vételről az ajánlattevőt írásban értesíteni kell. (3) A szociális célú bérbeadásra csak cselekvőképes nagykorú személy tehet ajánlatot. Az ajánlathoz mellékelni kell az ajánlattevő és a vele együtt költöző közeli hozzátartozó, továbbá tartási szerződést kötött eltartó jövedelemigazolását; nyilatkozatát arról, hogy a 3. -ban foglalt kizáró okok nem állnak fenn, továbbá azon egyéb okmányokat, melyek a szociális célú bérbeadásnál pozitív elbírálást jelenthetnek. Az ajánlattevő a szociális célú bérbeadásnál szükséges körülményeiben bekövetkezett lényeges változást 30 napon belül köteles bejelenteni. 5

6 (4) Aki valótlan adatok közlésével vagy valós adatok elhallgatásával illetve más módon a bérbeadót megtéveszti és ezáltal jogosulatlan előnyhöz jut, azt a szociálisan rászoruló ajánlattevők nyilvántartásából a bérbeadó törli és tőle új igénylés szociális célú bérbeadás útján hasznosítható lakásra nem fogadható el. Ha ez alapján szociális célú bérbeadásra már sor került, ez azonnali felmondási okul szolgál és a bérlő köteles lesz elhelyezési kötelezettség nélkül a lakást 30 napon belül kiüríteni és elhagyni. A lakásigénylőnek a bérleti szerződéskötéshez bérbevételi ajánlatot kell tennie, amit a bérbeadó, amennyiben az a fenti feltételeknek megfelel nyilvántartásba vesz. A beérkezett bérbevételi ajánlatokat a lakásügyi bizottság az üres lakások függvényében rangsorolja, és a névjegyzék tervezetet a képviselőtestület hagyja jóvá. A névjegyzékre történő felvétel általában hosszabb idő - több év - elteltével lehetséges. A lakásbérleti szerződés megkötésének további feltétele az óvadék megfizetése, annak összege a bérleti szerződés tárgyát képező lakás 18 havi lakbére száz forintra kerekített összege. Kérjük, hogy a bérbeadással kapcsolatos kérdéseivel bővebb felvilágosítás céljából forduljon a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztályához (Lakásügy fszt. 1. iroda). A tájékoztatóban írt értékhatárok január 1. és december 31. közötti időpontra hatályosak. PMH Közigazgatási Osztály 6

7 B É R B E V É T E L I A J Á N L A T /kérjük, hogy a nyomtatványt kitöltés előtt figyelmesen olvassa el/ /fiatal házas/ I. Az ajánlattevő: családi és utóneve: leánykori családi és utóneve: születési helye és ideje: anyja leánykori családi és utóneve:..... lakóhelye (állandó lakcím): bejelentkezés időpontja: tartózkodási helye (ideiglenes lakcím, levelezési cím): állampolgársága: családi állapota: II. Az ajánlattevő: családi és utóneve: leánykori családi és utóneve: születési helye és ideje: anyja leánykori családi és utóneve:..... lakóhelye (állandó lakcím): bejelentkezés időpontja: tartózkodási helye (ideiglenes lakcím, levelezési cím): állampolgársága: családi állapota: Lakhatás jogcíme*: családtag albérlő szívességi lakáshasználó egyéb: Az ajánlattevővel együtt élő és költöző közeli hozzátartozó, illetve tartási szerződést kötött eltartó: Neve:.., születési helye és ideje:... 7

8 NYILATKOZAT 1./ Az ajánlattevő kijelenti, hogy a bérbevételi ajánlaton feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. 2./ Kijelenti továbbá, hogy nincsen ingatlana - kivéve egy db építési telek, továbbá haszonélvezeti joggal terhelt és a haszonélvező által használt vagy hasznosított ingatlantulajdon -. 3./ Az ajánlattevő kijelenti továbbá, hogy önkormányzati bérlakást anélkül, hogy arra bérleti szerződése, vagy egyéb jogcíme lenne engedély nélkül nem tört fel és oda be nem költözött. 4./ Kijelenti, hogy Pápa városban legalább három éve életvitelszerűen él. Az ajánlattevő tudomásul veszi, hogy ha a nyilatkozat nem a valóságnak megfelelő adatokat tartalmazza, ill. valós adatot elhallgatott, vagy a változásokat 30 napon belül nem jelentette be, és ezáltal jogosulatlanul előnyhöz jutott, úgy a szociálisan rászoruló ajánlattevők nyilvántartásából a bérbeadó törli, és tőle új bérbevételi ajánlatot a későbbiekben sem fogad el. Tudomásul veszi továbbá, hogy ha valótlan adat alapján a fiatal házasok részére történő bérbeadásra sor került, úgy ez azonnali felmondási okul szolgál, és köteles lesz a lakást elhelyezési kötelezettség nélkül, 30 napon belül kiüríteni és elhagyni. Vállalja, hogy a bérleti szerződés időtartama alatt lakáscélú előtakarékosságot folytat, lakásproblémáját önerőből megoldja, és tudomásul veszi, hogy a későbbiekben szociális célú bérbeadásra egyáltalán nem tarthat igényt. Tudomásul veszi, hogy a bérleti szerződés időtartama egy év, amely időtartam legfeljebb négy alkalommal egyévi időtartamra a bérlő kérelmére meghosszabbítható, amennyiben a bérlő a szerződés megszűnésekor a folyamatosan teljesített előtakarékosságot pénzintézeti igazolással igazolja. Vállalja, hogy a bérbeadás feltételeire vonatkozóan a bérleti szerződést megelőzően megállapodást köt, mely megállapodás a bérleti szerződés részét képezi. A tájékoztató egy példányát átvettem. Pápa, ajánlattevő aláírása (I.) ajánlattevő aláírása (II.) Kérjük, hogy bérbevételi ajánlatot olvasható nyomtatot nagybetűkkel, a személyi igazolványban szereplő adatok alapján töltse ki /a *-gal jelölt rész aláhuzandó/. A bérbevételi ajánlathoz mellékelni kell az ajánlattevőnek és a vele együtt költöző közeli hozzátartozójának, továbbá tartási szerződést kötött eltartójának az ajánlattételt megelőző 12 hónapra vonatkozó jövedelemigazolását, annak hiányában arra vonatkozó nyilatkozatát, továbbá azon egyéb okmányokat, melyek a fiatal házasok részére történő bérbeadásnál pozitív elbírálást jelenthetnek. 8

9 T Á J É K O Z T A T Ó A fiatal házasok részére történő bérbeadás fontosabb szabályairól Pápa városban a fiatal házasok részére történő bérbeadást Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló többször módosított 49/1993. (XII.21.) rendelete szabályozza. Bérbeadás fiatal házasok részére Egy év időtartamra egy szobás önkormányzati bérlakásra köthet szerződést az a fiatal házas - minkettő házasfél 35 év alatti - ajánlattevő akinek lakása, ingatlana nincs, - kivéve egy db építési telek, továbbá haszonélvezeti joggal terhelt és a haszonélvező által használt vagy hasznosított ingatlantulajdon -, az ajánlattételt megelőzően legalább három éve Pápa városban életvitelszerűen él és lakóhellyel rendelkezik; vállalja, hogy havonta meghatározott összegű előtakarékosságot teljesít, lakásproblémáját önerőből megoldja, és tudomásul veszi, hogy szociális célú bérbeadásra a későbbiekben egyáltalán nem tarthat igényt. A bérlőt terhelő előtakarékosság összegét úgy kell meghatározni, hogy az együtt költöző jövedelemmel rendelkező házaspár összjövedelmének egyharmadát ne haladja meg, de az nem lehet kevesebb, mint a bérbevett önkormányzati bérlakás havi lakbérének a kétszerese, a mindenkori hatályos lakbéreket figyelembe véve. A bérlő kérelmére a lakásbérleti szerződést a bérbeadó legfeljebb négy alkalommal évente meghosszabbítja, amennyiben a bérlő a szerződés megszűnésekor a folyamatosan teljesített előtakarékosságot pénzintézeti igazolással igazolja. A fiatal házasok átmeneti lakáshoz jutásáról a képviselőtestület dönt oly módon, hogy a rendelkezésre álló üres lakások függvényében, szükség szerint meghatározza a Lakásügyi Bizottság javaslat alapján - figyelembe véve a környezettanulmány során megállapítottakat is a sürgősségi sorrendet. A bérlő lakást a bérleti szerződés fennállása alatt nem jogosult elcserélni. A bérleti szerződés további meghosszabbítására nincsen lehetőség. A lakásigénylőnek a bérleti szerződéskötéshez bérbevételi ajánlatot kell tennie, amit a bérbeadó, amennyiben az a fenti feltételeknek megfelel nyilvántartásba vesz. A beérkezett bérbevételi ajánlatokat a lakásügyi bizottság az üres lakások függvényében rangsorolja, és a névjegyzék tervezetet a képviselőtestület hagyja jóvá. A névjegyzékre történő felvétel általában hosszabb idő - több év - elteltével lehetséges. A lakásbérleti szerződés megkötésének további feltétele az óvadék megfizetése, annak összege a bérleti szerződés tárgyát képező lakás 18 havi lakbére száz forintra kerekített összege. Kérjük, hogy a bérbeadással kapcsolatos kérdéseivel bővebb felvilágosítás céljából forduljon a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztályához (Lakásügy földszint 1. iroda, ügyfélfogadás kedden, pénteken óra, szerdán és óra között). PMH Közigazgatási Osztály 9

10 B É R B E V É T E L I A J Á N L A T /kivételes méltányosság, kisebb lakásra csere/ /kérjük, hogy a nyomtatványt kitöltés előtt figyelmesen olvassa el/ I. Az ajánlattevő: családi és utóneve: leánykori családi és utóneve: születési helye és ideje: anyja leánykori családi és utóneve:..... lakóhelye (állandó lakcím): bejelentkezés időpontja: tartózkodási helye (ideiglenes lakcím, levelezési cím): állampolgársága: családi állapota: II. Az ajánlattevő: családi és utóneve: leánykori családi és utóneve: születési helye és ideje: anyja leánykori családi és utóneve:..... lakóhelye (állandó lakcím): bejelentkezés időpontja: tartózkodási helye (ideiglenes lakcím, levelezési cím): állampolgársága: családi állapota: Az ajánlattevővel együtt élő és költöző közeli hozzátartozó, illetve tartási szerződést kötött eltartó: Neve:.., születési helye és ideje:... 10

11 A bérlet*: önálló bérlet /ebben az esetben a bérlő: önálló bérlő társbérlet bérlőtárs Bérbevételi ajánlat típusa*: kivételes méltányosság kisebb lakásra történő csere. A bérelt lakás szobaszáma:.. komfortfokozata:.. alapterülete:.. m 2. A bérleti szerződés* határozatlan idejű, határozott idejű /a megszűnés időpontja:../ feltétel bekövetkezéséig bérbeadott lakás. Pápa, ajánlattevő/k/ aláírása Kérjük, hogy bérbevételi ajánlatot olvasható nyomtatot nagybetűkkel, a személyi igazolványban szereplő adatok alapján töltse ki. A bérbevételi ajánlathoz mellékelni kell kivételes méltányosság esetén a házi orvos által kiállított súlyos fogyatékosságot vagy maradandó egészségkárosodást igazoló igazolást, azon egyéb okmányokat, melyek a bérbeadásnál pozitív elbírálást jelenthetnek. A *-gal jelölt részen a kívánt rész aláhuzandó. 11

12 T Á J É K O Z T A T Ó A kivételes méltányosság alapján történő bérbeadás fontosabb szabályairól Pápa városban a kivételes méltányosság alapján történő bérbeadást Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló többször módosított 49/1993. (XII.21.) rendelete szabályozza. Kivételes méltányosság esetén tekintettel a bérlők vagy a vele együtt élő közeli hozzátartozójának súlyos fogyatékosságára, vagy maradandó egészségkárosodására, közös megegyezéssel azért is megszűnhet a határozatlan időre szóló, illetve a szociális bérbeadás útján hasznosított lakás lakásbérleti szerződése, mert a bérlő azonos szobaszámú vagy kisebb szobaszámú, de magasabb komfortfokozatú lakás bérletét kéri és ez részére biztosítható is. Ebben az esetben a bérlő a két lakás éves lakbére közötti különbözet hétszeresének egyösszegű befizetésére köteles előre, a szerződés megkötésekor a mindenkori hatályos lakbérnek megfelelően. Ez az igény a lakásbérbeadási jegyzéken kívül is teljesíthető. Ebben az esetben ha határozatlan idejű volt a korábbi lakásbérleti szerződés, úgy a továbbiakban is az marad, ha pedig határozott időre szólt, a korábbi szerződés megkötésétől számít a határozott idő, de legalább 5 évig biztosítani kell részére a lakást. A bérlőnek a nyilvántartásba vételhez bérbevételi ajánlatot kell tennie, azt a bérbeadó, amennyiben a bérlő a fennálló bérleti szerződésből fakadó kötelezettségeinek eleget tett (pl.: nincs lakbérhátraléka) nyilvántartásba veszi. A bérbevételi ajánlathoz mellékelni kell a házi orvos által kiállított, a súlyos fogyatékosságot vagy maradandó egészségkárosodást bizonyító igazolást. A cserelakás bérbeadása az önkormányzat tulajdonában álló lakások számának nagy mértékű csökkenése miatt általában hosszabb idő, több év elteltével lehetséges. Kérjük, hogy a bérbeadással kapcsolatos kérdéseivel bővebb felvilágosítás céljából forduljon a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztályához (Lakásügy földszint 1. iroda)). PMH Közigazgatási Osztály 12

13 T Á J É K O Z T A T Ó A kisebb önkormányzati bérlakásra történő lakáscsere fontosabb szabályairól Pápa városban a kisebb önkormányzati bérlakásra történő lakáscserét Pápa Város Önkormányzatának az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló többször módosított 49/1993. (XII.21.) számú rendelete szabályozza. Ha a felek a határozatlan időre szóló, illetve a szociális helyzet alapján bérbeadott lakás lakásbérleti szerződését közös megegyezéssel azért szüntetik meg, mert a bérlő a bérbeadótól az általa bérelt lakásnál kisebb szobaszámú, vagy alacsonyabb komfortfokozatú lakás bérletét kéri és ez a részére biztosítható is, úgy pénzbeli térítésként a két lakás éves lakbére közötti különbözetre tarthat igényt, a mindenkori hatályos lakbérnek megfelelően. Ez az igény a lakásbérbeadási jegyzéken kívül is teljesíthető. A határozatlan időre szóló bérleti szerződés az új lakás esetében is határozatlan idejű lesz, a szociális helyzet alapján bérbeadott lakás esetében pedig az eredetileg juttatott lakásra vonatkozó bérleti szerződés időpontjától számít a határozott időtartam. A bérlőnek a nyilvántartásba vételhez bérbevételi ajánlatot kell tennie, azt a bérbeadó, amennyiben a bérlő a fennálló bérleti szerződésből fakadó kötelezettségeinek eleget tett (pl.: nincs lakbérhátraléka) nyilvántartásba veszi. A cserelakás bérbeadása az önkormányzat tulajdonában álló lakások számának nagy mértékű csökkenése miatt általában hosszabb idő, több év elteltével lehetséges. Kérjük, hogy a bérbeadással kapcsolatos kérdéseivel bővebb felvilágosítás céljából forduljon a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztályához (Lakásügy földszint 1. iroda). PMH Közigazgatási Osztály 13

14 K É R E L E M fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatására /név*/, /an./ szül.adatok:......, lakóhely: bejelentkezés időpontja: és házastársa /név*/, /an./ szül.adatok:......, lakóhely: bejelentkezés időpontja: házasságkötés időpontja:......, helye: k é r e l e m m e l f o r d u l u n k Pápa Város Önkormányzatának Polgármesteréhez, hogy részünkre a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatását biztosítsa a pápai hrsz alatt nyilvántartott, ténylegesen cím alatt található lakás é p í t é s é h e z * * v á s á r l á s á h o z * *. Büntető jogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy első lakáshoz jutók vagyunk, sem külön-külön, sem együttesen másik lakástulajdonunk - kivéve a haszonélvezeti joggal terhelt tulajdont -, illetve a fiatal házasok részére öt évre történő bérbeadás, pályázati úton 5 évet meg nem haladó időre történő bérbeadás a komfort nélküli és szükséglakás kivételével, lakásbérleti jogviszonyuk, állandó lakáshasználati joguk a kérelem benyújtásakor nincs és azt megelőzően sem volt Kijelentjük, hogy Pápa városban... év... hó napja, illetve..... év... hó napja óta rendelkezünk lakóhellyel, és életvitelszerűen élünk***. Kijelentjük továbbá, hogy a lakást nem bérlői kedvezménnyel vásároljuk meg. Jelenleg... minőségben vagyunk lakáshasználók****. Pápa,... év... hó... nap

15 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Kérjük, hogy az adatlapot nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan a személyi igazolványban szereplő adatok alapján töltsék ki. Az *-gal jelölt résznél a lánykori nevet is be kell írni. A **-gal jelölt résznél a kívánt rész aláhúzandó. A ***-gal jelölt résznél mindkettő házastárs esetében kérjük beírni azt az időpontot, amely óta Pápa városban lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen él. A ****-gal jelölt résznél a lakáshasználat jogcíme: családtag, szívességi lakáshasználó, bérlő, albérlő, jogcím nélküli lakáshasználó, egyéb (nevesítve) A kérelemhez mellékelni kell: építés esetén a jogerős építési engedélyt; vásárlás esetén a földhivatali bejegyzésre alkalmas adás-vételi szerződést, amely a vételár megfizetésének részletezésénél tartalmazza az önkormányzati támogatás összegét is; a házassági anyakönyvi kivonat fénymásolatát, kivéve, ha Pápán kötöttek házasságot. TÁJÉKOZTATÓ Pápa Város Képviselőtestületének többször módosított 2/1995. (I.25.) sz. rendelete alapján a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatására azok a magyar és az évi LXVI. tv. 4. (1) bek. b./ pontja szerinti, Európai Gazdasági Térségről szóló egyezményben részes tagállam állampolgárai - amennyiben rendelkeznek a magyar idegenrendészeti hatóság által kiadott EGT tartózkodási engedéllyel -, fiatal házaspár fiatal házasok jogosultak, akik /akiknek/ - a kérelmet megelőzően legalább három éve Pápa városban életvitelszerűen élnek, és lakóhellyel rendelkeznek; - a rendelet hatályba lépését követően jogerőre emelkedett építési engedély alapján kezdik meg a lakás, vagy lakóház építését; - lakást vagy önálló lakásnak minősülő tulajdoni hányadot vásárolnak; - külön-külön, vagy együttesen másik lakástulajdonuk - kivéve a haszonélvezeti joggal terhelt és a haszonélvező által használt tulajdont - nincs és a kérelmet megelőzően nem volt; - Pápa városban fiatal házasok részére 5 évre történő bérbeadás, pályázati úton 5 évet meg nem haladó időre történő bérbeadás a komfort nélküli és szükséglakás kivételével, lakásbérleti jogviszonyuk, állandó lakáshasználati joguk a kérelem benyújtásakor nincs és azt megelőzően sem volt. A támogatásban azok az igénylők részesülhetnek, akik a lakást Pápa város közigazgatási területén építik, illetve vásárolják. A rendelet alkalmazása szempontjából fiatal házasnak kell tekinteni az igénylőket, ha a támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában a házastársak egyike sem töltötte be a 35. életévét. A kérelem benyújtására az építési engedély jogerőre emelkedésétől számított 90 napon, illetve az adásvételi szerződés megkötését követő 30 napon belül van lehetőség. A fenti határidők jogvesztő határidők. A támogatás mértéke az önkormányzat mindenkori éves költségvetéséről szóló rendeletében erre a célra biztosított összeg erejéig: - lakásépítés esetén ,- Ft, - lakásvásárlás esetén a lakás adás-vételi szerződésben foglalt árának 20 %-a, de legfeljebb ,- Ft. A támogatás visszatérítendő kamatmentes kölcsönként nyújtandó, amelynek futamideje 5 év, de az igénylők kérelmére rövidebb futamidő is megállapítható. 15

16 Ügyfélszolgálati Iroda földszint 6. iroda Ügyfélfogadási idő: hétfő kedd szerda csütörtök péntek Ügyintéző: Orbán Lászlóné köztisztviselő Telefon: 89/ cím: Hatósági bizonyítványok kiállítása alkalmazott jogszabály A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. (Ket.) tv. 83 (1) bek. A hatóság által valamely tény, állapot vagy egyéb adat igazolására kiállított okirat. Az ügyintézés határideje A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. (Ket.) törvény 83. (3) bek. alapján 10 nap. Az eljárás 2.000,- Ft illetékköteles, amit a beadványon illetékbélyegben kell leróni. Talált tárgyak kezelésével kapcsolatos hatósági eljárás alkalmazott jogszabály A Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. tv. Lakcímbejelentés alkalmazott jogszabály A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. tv. Marhalevél kiállítása alkalmazott jogszabály A marhalevél kiváltásáról és kezeléséről szóló 21/1996. (VII.9) FM rendelet Ügyfelek tájékoztatása, hirdetmények közzététele, illetékbélyeg, és önkormányzati kiadványok árusítása Anyakönyv Ügyfélfogadási idő: kedd szerda péntek földszint 10. iroda Ügyintéző: Kázmérné Erdélyi Szilvia köztisztviselő Telefon: 89/ cím: Születés, családi jogállás rendezése, házasságkötési eljárás, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése, névváltozási-, névviselési ügyek, hazai anyakönyvezés. alkalmazott jogszabály Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló évi 17. tvr., továbbá a 6/2003.(III.7.) BM rendelet, Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 20/2011. (VII.7.) önkormányzati rendelete Születés anyakönyvezéséhez szükséges okmányok: - szülők személyi igazolványa és lakcímkártyája 16

17 - házassági anyakönyvi kivonatuk - amennyiben nem a szülők veszik át a kivonatot, szükséges szabályosan kiállított meghatalmazás, és az átvevő személyi igazolványa, lakcímkártyája. A születés anyakönyvezése a bejelentést követően azonnal megtörténik. Házassági szándék bejelentéséhez szükséges okmányok: - a házasulandók születési anyakönyvi kivonata, - személyazonosító igazolványa, - lakcímkártyája, - családi állapot igazolása. Apai elismerő nyilatkozathoz szükséges okmányok: - nyilatkozók személyazonosító igazolványa, - lakcímkártyája, - anya részére családi állapot igazolása, - szakorvos igazolása a szülés várható időpontjáról. Születési családi- és utónév megváltoztatásához szükséges kérelem az anyakönyvvezetőnél igényelhető. Az eljárás illetéke Ft ismételt kérelem esetén Ft. Az illetéket a beadványon illetékbélyegben kell leróni. Az ügyintézés határideje 60 nap. Házassági névviselés módosításához szükséges okmányok: - személyazonosító igazolvány, - lakcímkártya, - házassági anyakönyvi kivonat, - elvált családi állapot esetén jogerős bírói ítélet, Az eljárás illetéke 5.000,- Ft, azt a beadványon illetékbélyegben kell leróni. Az új anyakönyvi kivonat kiállítása pápai házasságkötés esetén azonnal megtörténik, egyéb esetekben az ügyintézési határidő a beérkezéstől számított 8 nap. A külföldön történt születés, házasság, haláleset anyakönyvezése iránti kérelem a lakóhely szerint illetékes anyakönyvvezetőnél nyújtható be. Az anyakönyvi okiratok kiállításának illetéke 2.000,-Ft, azt illetékbélyegben kell leróni, kivéve az Illetéktörvényben felsorolt eseteket, ahol, az eljárás illetékmentes. Állampolgársággal összefüggő, az állampolgársági törvényből fakadó hatósági feladatok: honosítás, visszahonosítás, állampolgárságból történő elbocsátás, állampolgársági bizonyítvány iránti kérelem, állampolgársági eskü letételében közreműködés. alkalmazott jogszabály A magyar állampolgárságról szóló évi LV. tv. földszint 11. iroda Ügyintéző: Molnár Andrea Ágnes köztisztviselő Telefon: 89/ cím: Haláleset anyakönyvezése, házasságkötési eljárás, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése. alkalmazott jogszabály Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló évi 17. tvr., továbbá a 6/2003.(III.7.) BM rendelet, Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 20/2011. (VII.7.) önkormányzati rendelete 17

18 Haláleset anyakönyvezéséhez szükséges okmányok: - az elhunyt személyazonosító igazolványa, - lakcímkártyája, - születési anyakönyvi kivonata, - házas családi állapot esetén házassági anyakönyvi kivonata, - özvegy családi állapot esetén az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata. - az átvevő személyi azonosítására szolgáló iratok. A haláleset anyakönyvezése a bejelentést követően azonnal megtörténik, illetve a halotti anyakönyvi kivonat kiállítása munkaidőben, ügyfélfogadási időn kívül is. Hagyatéki ügyintézés, leltározás alkalmazott jogszabály A Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. tv., A hagyatéki eljárásról szóló 2010 évi XXXVIII. tv. A halálesetet annak helye szerint illetékes jegyzőjének a halott vizsgálati bizonyítvány megküldésével kell bejelenteni, a hagyatéki leltár felvétele ettől számított 30 napon belül megtörténik. Ügyintézési határidő: 30 nap 18

KÖZIGAZGATÁSI OSZTÁLY

KÖZIGAZGATÁSI OSZTÁLY KÖZIGAZGATÁSI OSZTÁLY Osztályvezető I. emelet 26. iroda Ügyfélfogadási idő: kedd 7.30 12.00 szerda 7.30 12.00 13.00 17.00 péntek 7.30 12.00 Ügyintéző: Polgár Jenő köztisztviselő osztályvezető Telefon:

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése: Helyi lakáscélú támogatás

Az ügytípus megnevezése: Helyi lakáscélú támogatás Az ügytípus megnevezése: Helyi lakáscélú támogatás Eljáró osztály: Illetékességi terület: Eljárási illeték: Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Hatósági Osztály Sárbogárd Város közigazgatási területe

Részletesebben

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.13.) számú önkormányzati rendelete a letelepedési támogatásról

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.13.) számú önkormányzati rendelete a letelepedési támogatásról Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.13.) számú önkormányzati rendelete a letelepedési támogatásról Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

1.1 Az ügyintézés helye, elérhetőségek: Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal 2856 Szákszend, Száki u. 91. Mezőfi Attiláné anyakönyvvezető

1.1 Az ügyintézés helye, elérhetőségek: Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal 2856 Szákszend, Száki u. 91. Mezőfi Attiláné anyakönyvvezető ANYAKÖNYVI ÜGYINTÉZÉS 1.1 Az ügyintézés helye, elérhetőségek: Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal 2856 Szákszend, Száki u. 91. Mezőfi Attiláné anyakönyvvezető telefonszám: 34/371-524, e-mail: anyakonyv@szakszend.hu

Részletesebben

A rendelet hatálya. A lakásbérlet általános szabályai

A rendelet hatálya. A lakásbérlet általános szabályai Lábatlan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2007. (IV. 25.) számú rendelete feltételeiről Lábatlan Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pálháza Város Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről Pálháza Város Önkormányzat

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2016.(.)önkormányzati rendelete. a helyi lakáscélú támogatásról.

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2016.(.)önkormányzati rendelete. a helyi lakáscélú támogatásról. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének../2016.(.)önkormányzati rendelete a helyi lakáscélú támogatásról (tervezet) 2 Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016.(

Részletesebben

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő testületének 7/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról 1

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő testületének 7/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról 1 Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő testületének 7/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról 1 Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009.(IV.01.) r e n d e l e t e Első lakáshoz jutók támogatásáról

GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009.(IV.01.) r e n d e l e t e Első lakáshoz jutók támogatásáról GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009.(IV.01.) r e n d e l e t e Első lakáshoz jutók támogatásáról Gégény Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

IGÉNYLŐ LAP SZEMÉLYI ADATOK

IGÉNYLŐ LAP SZEMÉLYI ADATOK Érkezett: Nyilvántartásba vétel kelte: ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁS IGÉNYLŐ LAP SZEMÉLYI ADATOK Lakásigénylő Házastárs élettárs (aláhúzandó) Neve: Születéskori neve: Családi állapota: Szül. hely: Szül. idő:

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 49/1993. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről1 /Egységes szerkezetben/ Pápa Város Önkormányzatának

Részletesebben

Pályázat önkormányzati szociális bérlakás 5 év határozott időtartamú bérbevételére Felhívjuk a Tisztelt Pályázó figyelmét a kért adatok pontos, egyértelmű kitöltésére. Amennyiben a pályázat hiányosan kerül

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet

Pályázati Hirdetmény. Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet Pályázati Hirdetmény Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet költségalapon meghatározott lakbérű önkormányzati bérlakások határozott idejű bérleti jogának elnyerésére Pályázati

Részletesebben

Pályázati adatlap. önkormányzati bérlakás 5 év határozott időtartamú bérbevételére szociális alapon

Pályázati adatlap. önkormányzati bérlakás 5 év határozott időtartamú bérbevételére szociális alapon Pályázati adatlap önkormányzati bérlakás 5 év határozott időtartamú bérbevételére szociális alapon Felhívjuk a Tisztelt Pályázó figyelmét a kért adatok pontos, egyértelmű kitöltésére. Amennyiben a pályázat

Részletesebben

Hatáskörrel rendelkező szerv. Öttevény Község Jegyzője 9153 Öttevény, Fő utca 100. Illetékességi terület. Öttevény Község közigazgatási területe.

Hatáskörrel rendelkező szerv. Öttevény Község Jegyzője 9153 Öttevény, Fő utca 100. Illetékességi terület. Öttevény Község közigazgatási területe. Hatáskörrel rendelkező szerv Öttevény Község Jegyzője 9153 Öttevény, Fő utca 100. Illetékességi terület Öttevény Község közigazgatási területe. Elérhetőség Öttevényi Polgármesteri Hivatal 9153 Öttevény,

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzata pályázat kiírásával bérbeadásra meghirdeti a. alábbiak szerint: Lakbér és Komfortfokozat. Ft/hó

Kazincbarcika Város Önkormányzata pályázat kiírásával bérbeadásra meghirdeti a. alábbiak szerint: Lakbér és Komfortfokozat. Ft/hó RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS garzonházi lakások bérbeadására Kazincbarcika Város Önkormányzata pályázat kiírásával bérbeadásra meghirdeti a Bercsényi úton épülõ fiatalok garzonházában lévõ 18 db önkormányzati

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 2/1995. (I.25.) rendelete a fiatal házasok els lakáshoz jutásának támogatásáról1 /Egységes szerkezetben/

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 2/1995. (I.25.) rendelete a fiatal házasok els lakáshoz jutásának támogatásáról1 /Egységes szerkezetben/ PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 2/1995. (I.25.) rendelete a fiatal házasok els lakáshoz jutásának támogatásáról1 /Egységes szerkezetben/ Pápa Város Önkormányzatának Képviseltestülete a helyi

Részletesebben

ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez

ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez I. Kérelem Alulírott anya apa meghatalmazottként eljáró (neve) kérem külföldön történt születésnek hazai anyakönyvezését. II. A gyermek/ anyakönyvezendő

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2014.(VIII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2014.(VIII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2014.(VIII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről szóló 3/1994. (II. 17.) sz. önkormányzati

Részletesebben

1.. (2) A támogatás az önálló, egy teljes lakás épitéséhez, vásárlásához nyújtható, egy lakás résztulajdonának megszerzéséhez nem.

1.. (2) A támogatás az önálló, egy teljes lakás épitéséhez, vásárlásához nyújtható, egy lakás résztulajdonának megszerzéséhez nem. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2014. (II.25.) önkormányzati rendelete a szociális törvény helyi végrehajtásáról, a helyi önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni

Részletesebben

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése.

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése. Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2005.(IX.23.) ökr. számú rendelete a lakáscélú helyi támogatásokról az azt módosító 11/2006. (V.05.) ökr. rendelettel egységes szerkezetben Csolnok

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2016 ( ) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatásainak szabályairól

Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2016 ( ) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatásainak szabályairól Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2016 ( ) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatásainak szabályairól Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2014.(V.05.) sz. önkormányzati rendelete. a lakáscélú helyi támogatásról

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2014.(V.05.) sz. önkormányzati rendelete. a lakáscélú helyi támogatásról TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014.(V.05.) sz. önkormányzati rendelete a lakáscélú helyi támogatásról A rendelet 2014. május 05-én kihirdetésre került. Dr. Menyhárt Anett

Részletesebben

Tüskevár község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2009.(X. 14.) rendelete

Tüskevár község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2009.(X. 14.) rendelete Tüskevár község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2009.(X. 14.) rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Tüskevár község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (IV. 04.) RENDELETE. az első lakáshoz jutók támogatásának rendszeréről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (IV. 04.) RENDELETE. az első lakáshoz jutók támogatásának rendszeréről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (IV. 04.) RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásának rendszeréről (egységes szerkezetben a 24/2010.(XI.22.) rendelettel) Mátészalka Város

Részletesebben

Bakonyszentlászló Község Önkormányzat. Képviselő-testületének. 11/2015. (XI. 2.) önkormányzati rendelete. az első lakáshoz jutók támogatásáról

Bakonyszentlászló Község Önkormányzat. Képviselő-testületének. 11/2015. (XI. 2.) önkormányzati rendelete. az első lakáshoz jutók támogatásáról Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 2.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról A rendeletet Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/1993. (XII. 29.) rendelete az első lakáshoz jutás támogatásáról *

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/1993. (XII. 29.) rendelete az első lakáshoz jutás támogatásáról * PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/1993. (XII. 29.) rendelete az első lakáshoz jutás támogatásáról * Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 6-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 6-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 18-22/2014/JT Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 6-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

(1) R 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) R 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete../2015. (.) rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló, 29/2009.( IX.30.) számú rendelet

Részletesebben

ADATLAP lakásépítéshez és vásárláshoz nyújtandó helyi támogatás igényléséhez

ADATLAP lakásépítéshez és vásárláshoz nyújtandó helyi támogatás igényléséhez ADATLAP lakásépítéshez és vásárláshoz nyújtandó helyi támogatás igényléséhez 2.200,- Ft-os illetékbélyeg helye IGÉNYLŐ HÁZASTÁRSA (ÉLETTÁRSA 1.) Neve.. Leánykori neve.. 2.) Anyja neve.. 3.) Születési helye,

Részletesebben

Személyazonosító okmány csere (rongált)

Személyazonosító okmány csere (rongált) Személyazonosító okmány csere (rongált) országos Amennyiben a fénykép azonosítható: a rongálódott személyazonosító igazolvány lakcímigazolvány (amennyiben rendelkezik vele) születési anyakönyvi kivonat

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Önkormányzati lakás bérbevételére. Igénylő neve:... (születési név)... (születési hely, idő)... (anyja neve)...

PÁLYÁZAT. Önkormányzati lakás bérbevételére. Igénylő neve:... (születési név)... (születési hely, idő)... (anyja neve)... 1. sz. melléklet PÁLYÁZAT Önkormányzati lakás bérbevételére Igénylő neve:......... (születési név).... (születési hely, idő).... (anyja neve)... Állampolgársága:.. amennyiben nem magyar állampolgár, tartózkodási

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(I.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(I.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(I.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről szóló 3/1994. (II. 17.) sz. önkormányzati rendelet

Részletesebben

Az önkormányzati lakások bérbeadásának feltételei 2..

Az önkormányzati lakások bérbeadásának feltételei 2.. Tengelic Község Önkormányzata 12/2008(VI.25.) számú rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, a lakbérek mértékéről a 12/2009. (VIII.19.) és a 22/2011

Részletesebben

Anyakönyvi ügyek. 1. Születés anyakönyvezése. Ügyleírás:

Anyakönyvi ügyek. 1. Születés anyakönyvezése. Ügyleírás: Anyakönyvi ügyek 1. Születés anyakönyvezése A születést a születés helye szerinti anyakönyvvezetőnek kell bejelenteni a születést követő első munkanapon. Az intézetben történt születést az intézet vezetője,

Részletesebben

KÉRELEM Hulladékszállítási díj-kedvezményre

KÉRELEM Hulladékszállítási díj-kedvezményre Nádudvar Város Önkormányzat 4181 Nádudvar, Fő út 119. sz. Tel: 54/529-010 Fax: 54/528-551 E-mail: nadudvar@nadudvar.hu KÉRELEM Hulladékszállítási díj-kedvezményre Alulírott azzal a kéréssel fordulok Nádudvar

Részletesebben

Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2006. (IV.26.) Kt. rendelete a helyi lakáscélú támogatásokról 1

Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2006. (IV.26.) Kt. rendelete a helyi lakáscélú támogatásokról 1 Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2006. (IV.26.) Kt. rendelete a helyi lakáscélú támogatásokról 1 Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete lakás vásárlásának és építésének támogatására,

Részletesebben

29/1996.(V.17.) sz. önk. rendelet

29/1996.(V.17.) sz. önk. rendelet 29/1996.(V.17.) sz. önk. rendelet a lakásépítés támogatásának rendszerérõl, valamint a fiatal házasok elsõ lakáshoz jutásának támogatásáról * A helyi Önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV.

Részletesebben

KÉRELEM A BÉRLETI JOGVISZONY FOLYTATÁSÁRA

KÉRELEM A BÉRLETI JOGVISZONY FOLYTATÁSÁRA Budapest Főváros III. kerületi Polgármesteri Hivatal Szociális Szolgáltató Főosztály 1033 Budapest, Fő tér 2. Ügyfélfogadás: hétfő 9.00 18.00 kedd 8.00 16.30 szerda 8.00 16.30 csütörtök 8.00 16.30 péntek

Részletesebben

24/2002. (VII. 18.) Belváros Lipótváros Önkormányzati rendelet

24/2002. (VII. 18.) Belváros Lipótváros Önkormányzati rendelet 24/2002. (VII. 18.) Belváros Lipótváros Önkormányzati rendelet az Önkormányzat által lakás vásárlásához, illetve tetőtér beépítéshez nyújtott kamatmentes kölcsön feltételeiről Belváros-Lipótváros Budapest

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V.21.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V.21.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról 1 Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V.21.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról Kihirdetve: 2014. május 21. Kifüggesztve: 2014. május

Részletesebben

K É R E L E M fiatal házaspárok első lakáshoz jutásának önkormányzati támogatására. Az igénylő adatai (tel.sz.: ) A házastárs adatai (tel.sz.

K É R E L E M fiatal házaspárok első lakáshoz jutásának önkormányzati támogatására. Az igénylő adatai (tel.sz.: ) A házastárs adatai (tel.sz. K É R E L E M fiatal házaspárok első lakáshoz jutásának önkormányzati támogatására Az igénylő adatai (tel.sz.: ) A házastárs adatai (tel.sz.: ) 1. Neve: (asszonyoknál leánykori név is) 2. Lakóhelyének

Részletesebben

33/1995. (XII. 29.) RENDELETE A FIATAL HÁZASOK ELSŐ LAKÁSHOZ JUTÁSÁRA ADOTT TÁMOGATÁSRÓL, ANNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

33/1995. (XII. 29.) RENDELETE A FIATAL HÁZASOK ELSŐ LAKÁSHOZ JUTÁSÁRA ADOTT TÁMOGATÁSRÓL, ANNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 33/1995. (XII. 29.) RENDELETE A FIATAL HÁZASOK ELSŐ LAKÁSHOZ JUTÁSÁRA ADOTT TÁMOGATÁSRÓL, ANNAK FELTÉTELEIRŐL A 28/1997. (VII. 1.), A 16/2000. (V. 17.),

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről [egységes szerkezetben a módosításáról szóló 13/2014. (VIII.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 3/2005.(II.17.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 3/2005.(II.17.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 3/2005.(II.17.) KGY r e n d e l e t e az önkormányzat által magánszemélyek lakhatásának biztosítása céljából bérbe vett lakások hasznosításáról és a nem önkormányzati

Részletesebben

Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(III. 11.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról

Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(III. 11.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(III. 11.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Bük Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM. gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez. Lakóhelye:...

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM. gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez. Lakóhelye:... Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez Kérelmező adatai: Kérelmező neve (leánykori név):... Születési hely, idő:...,...év,...hó,...nap

Részletesebben

KALOCSAI VAGYONHASZNOSÍTÁSI ÉS KÖNYVVEZETŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Pályázat útján meghirdeti Kalocsa Város Önkormányzata kizárólagos

KALOCSAI VAGYONHASZNOSÍTÁSI ÉS KÖNYVVEZETŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Pályázat útján meghirdeti Kalocsa Város Önkormányzata kizárólagos KALOCSAI VAGYONHASZNOSÍTÁSI ÉS KÖNYVVEZETŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Pályázat útján meghirdeti Kalocsa Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező és a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető

Részletesebben

BÉRLETI JOGVISZONY FOLYTATÁSA

BÉRLETI JOGVISZONY FOLYTATÁSA 1041 Budapest, István út 14. 231-3179, Fax.: 231-3191 lakas.osztaly@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL SZOCIÁLIS FŐOSZTÁLY LAKÁSÜGYI OSZTÁLY www.tuv.com ID

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 9 /2014.(IX. 25.) rendelete. az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról.

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 9 /2014.(IX. 25.) rendelete. az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról. KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9 /2014.(IX. 25.) rendelete az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról. Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések .. BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 56/1994.(XI.8.) sz. önkormányzati rendelete Az első 1ak.ástu1ajdont szerzok: támogatásáról A Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

KÉRELEM A FIATAL HÁZASOK ELSŐ LAKÁSVÁSÁRLÁSÁT SEGÍTŐ TÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

KÉRELEM A FIATAL HÁZASOK ELSŐ LAKÁSVÁSÁRLÁSÁT SEGÍTŐ TÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1041 Budapest, István út 14. 231-3179, Fax.: 231-3191 lakas.osztaly@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL SZOCIÁLIS FŐOSZTÁLY LAKÁSÜGYI OSZTÁLY www.tuv.com ID

Részletesebben

Kérelem nyilatkozat első lakáshoz jutók támogatásához (lakásvásárláshoz, lakásépítéshez)* *a megfelelő aláhúzandó

Kérelem nyilatkozat első lakáshoz jutók támogatásához (lakásvásárláshoz, lakásépítéshez)* *a megfelelő aláhúzandó 1. melléklet a 21/2012. (VIII.31.) önkormányzati rendelethez: Kérelem nyilatkozat első lakáshoz jutók támogatásához (lakásvásárláshoz, lakásépítéshez)* *a megfelelő aláhúzandó 1. A kérelmező feleség (

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Tel.:52/ 517-750

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Tel.:52/ 517-750 DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Tel.:52/ 517-750 SZOCIÁLIS LAKBÉRTÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név / /Nyomtatott

Részletesebben

A rendelet hatálya 2.. /1/ Kiterjed a Mérk Nagyközség közigazgatási területén belül építendő vagy vásárolandó lakásokra.

A rendelet hatálya 2.. /1/ Kiterjed a Mérk Nagyközség közigazgatási területén belül építendő vagy vásárolandó lakásokra. Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 9/2008./VI.20./ kt. rendelete Az eső lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról A Képviselő-testület! Mérk Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi

Részletesebben

Pályázati adatlap. A pályázat benyújtásának határideje: január 31. nap óra

Pályázati adatlap. A pályázat benyújtásának határideje: január 31. nap óra Pályázati adatlap szociális bérlakás bérbevételi ajánlatához A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 31. nap 12.00 óra Megpályázni kívánt bérlakás címe: Kalocsa,.... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2006. (III. 31.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2006. (III. 31.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2006. (III. 31.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről. (Egységes szerkezetben az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről

Részletesebben

KÉRELEM Önkormányzati tulajdonú lakás bérbevételére

KÉRELEM Önkormányzati tulajdonú lakás bérbevételére KÉRELEM Önkormányzati tulajdonú lakás bérbevételére Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán főosztály Szociális Lakásgazdálkodási Csoport Pécs, Kossuth tér 1-3. 7621 Pécs, Pf.:40 72/533-800

Részletesebben

1 Módosította megjelölését: 6/2010. (II. 15.) K t r. s z. rendelet 16.. (1) bekezdése 2 Módosította: 47/2009. (IX. 14.) K t r. s z. rendelet 1.

1 Módosította megjelölését: 6/2010. (II. 15.) K t r. s z. rendelet 16.. (1) bekezdése 2 Módosította: 47/2009. (IX. 14.) K t r. s z. rendelet 1. 1. oldal Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 14/2006. (III. 20.) önkormányzati 1 rendelete a helyi lakáscélú támogatásról A Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat 14/2006(V.25.) Ör.sz. rendelete (egységes szerkezetben) az önkormányzati lakások bérletéről

Jánoshalma Város Önkormányzat 14/2006(V.25.) Ör.sz. rendelete (egységes szerkezetben) az önkormányzati lakások bérletéről Jánoshalma Város Önkormányzat 14/2006(V.25.) Ör.sz. rendelete (egységes szerkezetben) az önkormányzati lakások bérletéről A Képviselő-testület az Alkotmány 44/A..(1) bek. a.) pontjában biztosított alapjogával

Részletesebben

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 28-án tartandó képviselő-testületi ülésére

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 28-án tartandó képviselő-testületi ülésére Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 28-án tartandó képviselő-testületi ülésére napirendi pont előadó készítette megjegyzés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Kérelem szociális bérlakás igénylés nyilvántartásba vételéhez

Kérelem szociális bérlakás igénylés nyilvántartásba vételéhez ... kérelmezők neve, címe Kérelem szociális bérlakás igénylés nyilvántartásba vételéhez (Kérjük, hogy a formanyomtatvány végén található kitöltési útmutatót szíveskedjenek elolvasni.) 1. Lakáscsere esetén

Részletesebben

az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről

az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8 /2005.( IV. 20. ) számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről (egységes szerkezetben

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2016.(VII.15.)önkormányzati rendelete. a helyi lakáscélú támogatásról

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2016.(VII.15.)önkormányzati rendelete. a helyi lakáscélú támogatásról Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016.(VII.15.)önkormányzati rendelete a helyi lakáscélú támogatásról 2 Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016.(VII.15.)

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 18/2008. (XII.12.) önkormányzati rendelete. a fiatal családok első lakáshoz jutásának támogatásáról 1

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 18/2008. (XII.12.) önkormányzati rendelete. a fiatal családok első lakáshoz jutásának támogatásáról 1 PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2008. (XII.12.) önkormányzati rendelete a fiatal családok első lakáshoz jutásának támogatásáról 1 Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP TARTALÉK INGATLANOK BÉRLÉSÉRE

PÁLYÁZATI ADATLAP TARTALÉK INGATLANOK BÉRLÉSÉRE 2. számú melléklet PÁLYÁZATI ADATLAP TARTALÉK INGATLANOK BÉRLÉSÉRE I. A MEGPÁLYÁZOTT INGATLAN CÍME (Csak a pályázati felhívásban megjelölt ingatlanokra lehet pályázni. Legalább egy ingatlan címét kötelező

Részletesebben

A Rendelet 18/A. (1) bekezdés d) pontja az alábbiak szerint módosul: a) fennálló hátralékát a bérbeadó, vagy a szolgáltató felé rendezte,

A Rendelet 18/A. (1) bekezdés d) pontja az alábbiak szerint módosul: a) fennálló hátralékát a bérbeadó, vagy a szolgáltató felé rendezte, 1 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2016.(VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról

Részletesebben

Jánoshalma Város Képviselő-testület 17/2005 (X.20.) Ör. sz. rendelete

Jánoshalma Város Képviselő-testület 17/2005 (X.20.) Ör. sz. rendelete Jánoshalma Város Képviselő-testület 17/2005 (X.20.) Ör. sz. rendelete a Jánoshalma Városban épített fecskeházban történő elhelyezés feltételeiről Jánoshalma Város Önkormányzati Képviselő-testülete a fiatal

Részletesebben

7. Élettársak: a Ptk. 685/A. -ban meghatározott kapcsolatban élők.

7. Élettársak: a Ptk. 685/A. -ban meghatározott kapcsolatban élők. Oroszlány Város Önkormányzatának 19/2009. (X.15) Ör. rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásáról, valamint a letelepedési támogatásról szóló 25/2008. (XI.13.) Ör. rendelet módosításáról Oroszlány Város

Részletesebben

Pályázati kiírás. 60 m2 alapterületű, félkomfortos komfortfokozatú lakás, 1 szoba, előszoba, konyha, fürdő, toalett, kamra helyiségekkel.

Pályázati kiírás. 60 m2 alapterületű, félkomfortos komfortfokozatú lakás, 1 szoba, előszoba, konyha, fürdő, toalett, kamra helyiségekkel. Pályázati kiírás Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- Testülete A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló- többször módosított- 1993. évi

Részletesebben

Döntést hozza: Szociális Bizottság

Döntést hozza: Szociális Bizottság Lakásfenntartási támogatás Leírás A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Üi.: Dr. Szilágyi Tímea Tárgy: Lakáscélú helyi támogatásokra vonatkozó pályázati kiírása Melléklet: pályázati felhívás pályázati anyag (2 db)

Üi.: Dr. Szilágyi Tímea Tárgy: Lakáscélú helyi támogatásokra vonatkozó pályázati kiírása Melléklet: pályázati felhívás pályázati anyag (2 db) Ikt. sz.:i.2-27 /2006 ELŐTERJESZTÉS Üi.: Dr. Szilágyi Tímea Tárgy: Lakáscélú helyi támogatásokra vonatkozó pályázati kiírása Melléklet: pályázati felhívás pályázati anyag (2 db) Makó Város Önkormányzati

Részletesebben

Lakcímbejelentéssel kapcsolatos ügyek: Lakóhely bejelentése, hazatérők nyilvántartásba vétele Illetékesség:

Lakcímbejelentéssel kapcsolatos ügyek: Lakóhely bejelentése, hazatérők nyilvántartásba vétele Illetékesség: Lakcímbejelentéssel kapcsolatos ügyek: Ügyleírás: Lakóhely bejelentése, hazatérők nyilvántartásba vétele Szükséges okiratok: magyar állampolgárságot igazoló okirat (érvényes magyar útlevél vagy 1 évnél

Részletesebben

lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló

lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 28/2013. (XI.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről (Egységes szerkezetben) Pápa Város Önkormányzatának

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 29-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 29-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-17/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 29-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

NAGYRÉCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011. (VIII. 11.) r e n d e l e t e önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről

NAGYRÉCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011. (VIII. 11.) r e n d e l e t e önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről NAGYRÉCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011. (VIII. 11.) r e n d e l e t e önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről Nagyrécse Község Önkormányzati Képviselőtestülete a lakások

Részletesebben

1. A lakásbérlet általános szabályai 2.

1. A lakásbérlet általános szabályai 2. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete Bucsa Község Önkormányzata tulajdonában lévő lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről

Részletesebben

B É R L E T I A J Á N L A T. szociális célú önkormányzati bérlakás bérbevételére. I. Ajánlattevő neve:.. Születési helye, év, hó, nap:.. Anyja neve:.

B É R L E T I A J Á N L A T. szociális célú önkormányzati bérlakás bérbevételére. I. Ajánlattevő neve:.. Születési helye, év, hó, nap:.. Anyja neve:. B É R L E T I A J Á N L A T szociális célú önkormányzati bérlakás bérbevételére I. Ajánlattevő neve:.. Születési helye, év, hó, nap:.. Állandó bejelentett lakcíme:.. Tartózkodási helye:. Jövedelme (évi

Részletesebben

KÉRELEM A FIATAL HÁZASOK ELSŐ LAKÁSVÁSÁRLÁSÁT SEGÍTŐ TÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

KÉRELEM A FIATAL HÁZASOK ELSŐ LAKÁSVÁSÁRLÁSÁT SEGÍTŐ TÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1041 Budapest, István út 14. 231-3179, Fax.: 231-3191 lakas.osztaly@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL SZOCIÁLIS FŐOSZTÁLY LAKÁSÜGYI OSZTÁLY www.tuv.com ID

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület november 14-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület november 14-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 152. 8500 PÁPA, Fő u. 5. T el: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@p apa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. november 14-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

LAKÁSPÁLYÁZATI ADATLAP (Szociális alapú)

LAKÁSPÁLYÁZATI ADATLAP (Szociális alapú) 1/12/ LAKÁSPÁLYÁZATI ADATLAP (Szociális alapú) (KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL, TOLLAL, OLVASHATÓAN KITÖLTENI!) 1) A MEGPÁLYÁZOTT LAKÁS CÍME: XV. kerület....... utca... sz.. emelet.. ajtó XV. kerület.......

Részletesebben

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés bevezető mondata és a c) pontjának első mondata, valamint e) pontja az alábbiak szerint módosul:

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés bevezető mondata és a c) pontjának első mondata, valamint e) pontja az alábbiak szerint módosul: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 5/2010. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról szóló 45/2006.(XII.13.)

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE a bölcsődés-korú gyermeket nevelő családok szociális támogatásáról (Hatálytalan 2011. május 1-jétől, hatályon kívül helyezte a bölcsődés korú

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselıtestületének 30/2004. (VII. 1.) Önkormányzati rendelete az elsı lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselıtestületének 30/2004. (VII. 1.) Önkormányzati rendelete az elsı lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselıtestületének 30/2004. (VII. 1.) Önkormányzati rendelete az elsı lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról Módosítva: - Kihirdetve: 2004. VII.1. 20/2005. (VIII.30.)

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (VI.13.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásának rendjéről

Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (VI.13.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásának rendjéről Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (VI.13.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásának rendjéről Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete. Makó. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete. Makó. Tisztelt Képviselő-testület! 1 / 13 ELŐTERJESZTÉS Ikt. sz.:i. 2-293 /2004. Üi.: dr. Benák Ágnes Tárgy: Makó Város Önkormányzatának lakáscélú helyi támogatásokra vonatkozó pályázati kiírása Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

45/1997. (XII.l6.) sz. önkormányzati rendelete

45/1997. (XII.l6.) sz. önkormányzati rendelete BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 45/1997. (XII.l6.) sz. önkormányzati rendelete Önkormányzati kamatmentes hitel folyósítása és visszafizetése feltételeinek meghatározására az első lakásingatlan szerzéséhez

Részletesebben

Javaslat a 1238 Bp. XXIII... szám (hrsz ) alatti lakás bérlőjének meghatározására. dr. Balázs Orsolya osztályvezető Vagyonkezelési Osztály

Javaslat a 1238 Bp. XXIII... szám (hrsz ) alatti lakás bérlőjének meghatározására. dr. Balázs Orsolya osztályvezető Vagyonkezelési Osztály Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. GAZDASÁGI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a 1238 Bp. XXIII...

Részletesebben

Pályázati űrlap szociális önkormányzati lakás bérbevételére

Pályázati űrlap szociális önkormányzati lakás bérbevételére Pályázati űrlap szociális önkormányzati lakás bérbevételére SZEMÉLYI ADATOK Lakásigénylő Házastárs élettárs - egyéb (aláhúzandó) Neve: I. Pályázó II. Pályázó Születéskori neve: Családi állapota: Szül.

Részletesebben

Tárgy: Makó Város Önkormányzatának lakáscélú helyi támogatásokra vonatkozó pályázati kiírása Melléklet: pályázati felhívás pályázati anyag

Tárgy: Makó Város Önkormányzatának lakáscélú helyi támogatásokra vonatkozó pályázati kiírása Melléklet: pályázati felhívás pályázati anyag 1 / 10 Ikt. sz.:i.2-96/2005. Üi.: Dr. Benák Ágnes ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Makó Város Önkormányzatának lakáscélú helyi támogatásokra vonatkozó pályázati kiírása Melléklet: pályázati felhívás pályázati anyag

Részletesebben

ESZI-ADOS www.algyo.hu A beérkezés dátuma: 200. Ügyintéző aláírása:

ESZI-ADOS www.algyo.hu A beérkezés dátuma: 200. Ügyintéző aláírása: 6750 Algyő, Piac tér 17. ESZI-ADOS www.algyo.hu A beérkezés dátuma: 200. Ügyintéző aláírása: ADÓSSÁGCSÖKKENTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Név: Születéskori név: Születési hely, év, hó, nap:, év hó nap. Anyja

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003. (III. 25.) SZ. RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásáról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003. (III. 25.) SZ. RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásáról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003. (III. 25.) SZ. RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásáról egységes szerkezetben a 19/2003. (VIII. 26.), a 21/2004. (V. 27.), 5/2005. (III. 29.), 17/2009. (V.

Részletesebben

KÉRELEM ELSŐ LAKÁSÉPÍTÉS (VÁSÁRLÁS) HELYI TÁMOGATÁSÁRA

KÉRELEM ELSŐ LAKÁSÉPÍTÉS (VÁSÁRLÁS) HELYI TÁMOGATÁSÁRA MB 08 21/C 3.000,-Ft illetékcsekk KÉRELEM ELSŐ LAKÁSÉPÍTÉS (VÁSÁRLÁS) HELYI TÁMOGATÁSÁRA Az igénylő adatai: Neve: Leánykori neve: Anyja neve:.. Szül. hely: Szül. év, hó, nap:. Adószáma: TAJ-száma:.. Állandó

Részletesebben

Ügyfélszolgálati Iroda 1033 Budapest, Mozaik utca 7., postacím: 1300 Budapest 3., Pf.: 39. cím:

Ügyfélszolgálati Iroda 1033 Budapest, Mozaik utca 7., postacím: 1300 Budapest 3., Pf.: 39.  cím: Ügyfélszolgálati Iroda 1033 Budapest, Mozaik utca 7., postacím: 1300 Budapest 3., Pf.: 39. e-mail cím: info@ovzrt.hu hétfő 8.00 17.30 kedd 8.00 16.00 szerda 8.00 16.00 csütörtök 8.00 16.00 péntek 8.00

Részletesebben