KÖZIGAZGATÁSI OSZTÁLY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZIGAZGATÁSI OSZTÁLY"

Átírás

1 KÖZIGAZGATÁSI OSZTÁLY Osztályvezető I. emelet 26. iroda Ügyfélfogadási idő: kedd szerda péntek Ügyintéző: Polgár Jenő köztisztviselő osztályvezető Telefon: 89/ cím: Szabálysértési ügyek alkalmazott jogszabályok A szabálysértésekről szóló évi LXIX. tv. és 218/1999. (XII.28.) Korm rendelet A meg nem fizetett pénzbírság esetében alkalmazható végrehajtási módok: letiltás, adók módjára történő végrehajtás, közérdekű munkavégzés, elzárásra átváltoztatás. Az elzárás végrehajtása a Büntetésvégrehajtási Intézetben történik, az önkéntes megjelenés elmaradása esetén az ügyész által jóváhagyott határozat alapján az elővezetést a rendőrség hatja végre. Az ügyintézés határideje A szabálysértésekről szóló évi LXIX. (Sztv.) törvény 82. (4) bek. alapján 30 nap. A szabálysértési eljárás a becsületsértés miatti eljárás kivételével illetékmentes, az utóbbiak illetéke Ft. A szabálysértési határozatok elleni kifogás és panasz szintén illetékmentes, a becsületsértés szabálysértés ügyében hozott határozat ellen a kifogás illetve panasz illetéke Ft. A kiszabott pénzbírság esetén részletfizetés kérhető, annak illetéke Ft. Az illetéket a beadványon illetékbélyegben kell leróni. Birtokháborítási ügyek alkalmazott jogszabály A Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. tv. 228/2009. (X.16.) Korm. rendelet Az eljárás kizárólag kérelem indul, az nyújthatja be, akit birtokától megfosztanak, vagy birtoklásában zavarnak, a cselekmény elkövetésétől számított egy éven belül. A birtokháborítás tárgyában hozott határozatot a közléstől számított 3 napon belül végre kell hajtani. A határozat ellen kizárólag az ellenérdekű fél ellen indított perben a helyi bíróságtól kérhető jogorvoslat. Az ügyintézés határideje A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. (Ket.) törvény 33. (1) bek. alapján 30 nap. Az eljárás 2.200,- Ft illetékköteles, amit a beadványon illetékbélyegben kell leróni. Lakásügy földszint 5. iroda Ügyfélfogadási idő: kedd szerda péntek Ügyintéző: Bakalár Attila köztisztviselő Telefon: 89/ cím: 1

2 Önkormányzat tulajdonában lévő lakások hasznosítása, bérbevételi ajánlatok nyilvántartása, lakásbérbeadás, a lakásbérlet megszűnésével kapcsolatos feladatok ellátása, fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása alkalmazott jogszabályok A lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. tv., Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 49/1993. (XII.21.) rendelete Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2/1995. (I.25.) rendelete A fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról Egyéb feladatok: Külföldiek ingatlanszerzési eljárásában történő közreműködés alkalmazott jogszabály A külföldiek ingatlanszerzéséről szóló 7/1996. (I.18.) Korm rendelet A lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatok, alkalmazott jogszabály A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I.31.) Korm rendelet Lakáscélú állami támogatással épített vagy vásárolt lakás elidegenítése estén a visszafizetési kötelezett felfüggesztése, átjegyzése, közreműködés a visszafizetési kötelezettség teljesítésében Az ügyintézés határideje A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szóló évi CXL. (Ket.) törvény 33. (1) bek. alapján 30 nap. Az eljárás 2.200,- Ft illetékköteles, amit a beadványon illetékbélyegben kell leróni. szabályairól Talált robbanótestek bejelentésével kapcsolatos eljárás alkalmazott jogszabály A tűzszerészeti mentesítési feladatok ellátásáról szóló 142/1999. (IX.8.) Korm rendelet Letölthető dokumentumok: 2

3 B É R B E V É T E L I A J Á N L A T /szociális célú/ /kérjük, hogy a nyomtatványt kitöltés előtt figyelmesen olvassa el/ I. Az ajánlattevő: családi és utóneve: leánykori családi és utóneve: születési helye és ideje: anyja leánykori családi és utóneve:..... lakóhelye (állandó lakcím): bejelentkezés időpontja: tartózkodási helye (ideiglenes lakcím, levelezési cím): állampolgársága: családi állapota: II. Az ajánlattevő: családi és utóneve: leánykori családi és utóneve: születési helye és ideje: anyja leánykori családi és utóneve:..... lakóhelye (állandó lakcím): bejelentkezés időpontja: tartózkodási helye (ideiglenes lakcím, levelezési cím): állampolgársága: családi állapota: Lakhatás jogcíme*: családtag albérlő szívességi lakáshasználó egyéb: Az ajánlattevővel együtt élő és költöző közeli hozzátartozó, illetve tartási szerződést kötött eltartó: Neve:.., születési helye és ideje:... 3

4 NYILATKOZAT 1./ Az ajánlattevő kijelenti, hogy a bérbevételi ajánlaton feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. 2./ Kijelenti továbbá, hogy nincsen - határozatlan időre illetve szociális célú bérbeadás keretében bérbevett önkormányzati bérlakása kivéve a társbérlet, - a tulajdonában beköltözhető állapotban lévő lakása, - idényjellegű tartózkodásra szolgáló üdülő épülete (hétvégi ház, nyaraló), - az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 szorosát meghaladó együttes forgalmi értékű további ingatlana, vagyoni értékű joga, ingó dolga. 3./ Kijelenti továbbá, hogy korábban nem volt olyan önkormányzati bérlakása, melyet bármely önkormányzat javára pénzbeli térítés ellenében leadott volna. 4./ Kijelenti, hogy nem volt olyan önkormányzati bérlakása, amelynek bérleti jogviszonyát felmondással azért szüntették meg: - mert a lakbért a megállapított időpontig nem fizette meg, vagy a lakás karbantartására vonatkozó kötelezettségét nem teljesítette; - a bérlő, vagy a vele együtt lakó személyek a bérbeadóval, a ház kezelőjével, a házfelügyelővel vagy a lakókkal szemben az együtt élés követelményeivel ellentétes, botrányos, tűrhetetlen magatartást tanúsítottak; - a bérlő, vagy a vele együtt lakó személyek a lakás közös használatra szolgáló helyiségeit és területét, az épület állagát rongálták, illetőleg rendeltetésükkel ellentétesen használták; - a bérlő, vagy a vele együtt lakó személyek az épület karbantartásával, felújításával, helyreállításával, átalakításával, bővítésével, korszerűsítésével kapcsolatos munkák elvégzését akadályozzák, illetőleg lakáshasználatának ellenőrzését nekik felróható módon ismételten meghiusították. 5./ Az ajánlattevő kijelenti továbbá, hogy önkormányzati bérlakást anélkül, hogy arra bérleti szerződése, vagy egyéb jogcíme lenne engedély nélkül nem tört fel és oda be nem költözött. 6./ Kijelenti, hogy Pápa városban legalább három éve életvitelszerűen él. Az ajánlattevő tudomásul veszi, hogy ha a nyilatkozat nem a valóságnak megfelelő adatokat tartalmazza, ill. valós adatot elhallgatott, vagy a változásokat 30 napon belül nem jelentette be, és ezáltal jogosulatlanul előnyhöz jutott, úgy a szociálisan rászoruló ajánlattevők nyilvántartásából a bérbeadó törli, és tőle új bérbevételi ajánlatot a későbbiekben sem fogad el. Tudomásul veszi továbbá, hogy ha valótlan adat alapján a szociális célú bérbeadásra sor került, úgy ez azonnali felmondási okul szolgál, és köteles lesz a lakást elhelyezési kötelezettség nélkül, 30 napon belül kiüríteni és elhagyni. A tájékoztató egy példányát átvettem. Pápa, ajánlattevő/k/ aláírása Kérjük, hogy bérbevételi ajánlatot olvasható nyomtatot nagybetűkkel, a személyi igazolványban szereplő adatok alapján töltse ki /a *-gal jelölt rész aláhúzandó/. A bérbevételi ajánlathoz mellékelni kell az ajánlattevőnek és a vele együtt költöző közeli hozzátartozójának, továbbá tartási szerződést kötött eltartójának az ajánlattételt megelőző 12 hónapra vonatkozó jövedelemigazolását, annak hiányában arra vonatkozó nyilatkozatát, továbbá azon egyéb okmányokat, melyek a szociális célú bérbeadásnál pozitív elbírálást jelenthetnek. 4

5 T Á J É K O Z T A T Ó A szociális célú bérbeadás fontosabb szabályairól 3. A szociális célú bérbeadás (1) Szociálisan rászoruló ajánlattevő részére komfortfokozatra tekintet nélkül, maximum 2 szobás (1 + 2 fél szobás) önkormányzati bérlakás biztosítható. (2) Az (1) bekezdésben meghatározottak szerint bérleti szerződés azzal köthető: - akinek egyedülállóként az egy főre eső jövedelme, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (28.500,- Ft) 200 %-a 100,-Ft-ra kerekített összegét (jelenleg ,- Ft), - gyermekével ( -eivel) egyedül költözőként az egy főre eső jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (28.500,- Ft) 185 %-a 100,-Ft-ra kerekített összegét (jelenleg ,- Ft), - korábbi közös lakásban együtt élő és költöző közeli hozzátartozóként, illetve tartási szerződést kötött eltartóként az egy főre eső jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (28.500,- Ft) 170 %-a, 100,-Ft-ra kerekített összegét (jelenleg ,- Ft), a bérleti szerződés megkötését megelőző 12 hónapban nem haladja meg. (3) A szociális célú bérbeadás esetén a bérleti szerződéskötés további feltétele, hogy az ajánlattevő az ajánlattételt megelőzően legalább három éve Pápa városban életvitelszerűen éljen, és lakóhellyel (korábbiakban állandó lakcím) rendelkezzen. (4) Szociális célú bérbeadás esetén a bérleti szerződéskötés további feltétele, hogy az ajánlattevőnek, illetve a korábbi közös lakásban együtt élő és költöző közeli hozzátartozójának, illetve tartási szerződést kötött eltartójának - ne legyen másik, határozatlan időre illetve szociális célú bérbeadás keretében bérbevett önkormányzati bérlakása, kivéve a társbérlet, - ne legyen a tulajdonában beköltözhető állapotban lévő lakása, - ne legyen idényjellegű tartózkodásra szolgáló üdülő épülete (hétvégi ház, nyaraló), - ne legyen továbbá az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100-szorosát ( ,- Ft) meghaladó együttes forgalmi értékű további ingatlana, vagyoni értékű joga, ingó dolga. Nem köthet továbbá önkormányzati bérlakásra szociálisan jogosultként bérleti szerződést az, aki korábban lakását bármely önkormányzat javára pénzbeli térítés ellenében leadta. (5) Nem köthet továbbá szociális jogosultként bérleti szerződést az, akinek a lakásbérleti szerződése az 1/1971. (II. 8.) Korm. sz. rendelet 71. -ában meghatározottak miatt szűnt meg, illetve a Lakástörvény. 24. (1) bekezdés a)-d) pontjában foglaltak miatt felmondással szűnik meg, továbbá aki vételi, elővásárlási jog alapján önkormányzati bérlakást vásárolt. (6) Aki önkormányzati bérlakást anélkül, hogy arra bérleti szerződése vagy egyéb jogcíme lenne, engedély nélkül feltör és oda beköltözik, Pápa városban önkormányzati lakásra bérleti szerződést nem köthet. 4. (1) A szociálisan rászoruló bérleti ajánlatot tesz a bérbeadónak a bérleti szerződés megkötésére. (2) A bérleti ajánlattevőket a bérbeadó nyilvántartja. A nyilvántartásba vételről az ajánlattevőt írásban értesíteni kell. (3) A szociális célú bérbeadásra csak cselekvőképes nagykorú személy tehet ajánlatot. Az ajánlathoz mellékelni kell az ajánlattevő és a vele együtt költöző közeli hozzátartozó, továbbá tartási szerződést kötött eltartó jövedelemigazolását; nyilatkozatát arról, hogy a 3. -ban foglalt kizáró okok nem állnak fenn, továbbá azon egyéb okmányokat, melyek a szociális célú bérbeadásnál pozitív elbírálást jelenthetnek. Az ajánlattevő a szociális célú bérbeadásnál szükséges körülményeiben bekövetkezett lényeges változást 30 napon belül köteles bejelenteni. 5

6 (4) Aki valótlan adatok közlésével vagy valós adatok elhallgatásával illetve más módon a bérbeadót megtéveszti és ezáltal jogosulatlan előnyhöz jut, azt a szociálisan rászoruló ajánlattevők nyilvántartásából a bérbeadó törli és tőle új igénylés szociális célú bérbeadás útján hasznosítható lakásra nem fogadható el. Ha ez alapján szociális célú bérbeadásra már sor került, ez azonnali felmondási okul szolgál és a bérlő köteles lesz elhelyezési kötelezettség nélkül a lakást 30 napon belül kiüríteni és elhagyni. A lakásigénylőnek a bérleti szerződéskötéshez bérbevételi ajánlatot kell tennie, amit a bérbeadó, amennyiben az a fenti feltételeknek megfelel nyilvántartásba vesz. A beérkezett bérbevételi ajánlatokat a lakásügyi bizottság az üres lakások függvényében rangsorolja, és a névjegyzék tervezetet a képviselőtestület hagyja jóvá. A névjegyzékre történő felvétel általában hosszabb idő - több év - elteltével lehetséges. A lakásbérleti szerződés megkötésének további feltétele az óvadék megfizetése, annak összege a bérleti szerződés tárgyát képező lakás 18 havi lakbére száz forintra kerekített összege. Kérjük, hogy a bérbeadással kapcsolatos kérdéseivel bővebb felvilágosítás céljából forduljon a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztályához (Lakásügy fszt. 1. iroda). A tájékoztatóban írt értékhatárok január 1. és december 31. közötti időpontra hatályosak. PMH Közigazgatási Osztály 6

7 B É R B E V É T E L I A J Á N L A T /kérjük, hogy a nyomtatványt kitöltés előtt figyelmesen olvassa el/ /fiatal házas/ I. Az ajánlattevő: családi és utóneve: leánykori családi és utóneve: születési helye és ideje: anyja leánykori családi és utóneve:..... lakóhelye (állandó lakcím): bejelentkezés időpontja: tartózkodási helye (ideiglenes lakcím, levelezési cím): állampolgársága: családi állapota: II. Az ajánlattevő: családi és utóneve: leánykori családi és utóneve: születési helye és ideje: anyja leánykori családi és utóneve:..... lakóhelye (állandó lakcím): bejelentkezés időpontja: tartózkodási helye (ideiglenes lakcím, levelezési cím): állampolgársága: családi állapota: Lakhatás jogcíme*: családtag albérlő szívességi lakáshasználó egyéb: Az ajánlattevővel együtt élő és költöző közeli hozzátartozó, illetve tartási szerződést kötött eltartó: Neve:.., születési helye és ideje:... 7

8 NYILATKOZAT 1./ Az ajánlattevő kijelenti, hogy a bérbevételi ajánlaton feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. 2./ Kijelenti továbbá, hogy nincsen ingatlana - kivéve egy db építési telek, továbbá haszonélvezeti joggal terhelt és a haszonélvező által használt vagy hasznosított ingatlantulajdon -. 3./ Az ajánlattevő kijelenti továbbá, hogy önkormányzati bérlakást anélkül, hogy arra bérleti szerződése, vagy egyéb jogcíme lenne engedély nélkül nem tört fel és oda be nem költözött. 4./ Kijelenti, hogy Pápa városban legalább három éve életvitelszerűen él. Az ajánlattevő tudomásul veszi, hogy ha a nyilatkozat nem a valóságnak megfelelő adatokat tartalmazza, ill. valós adatot elhallgatott, vagy a változásokat 30 napon belül nem jelentette be, és ezáltal jogosulatlanul előnyhöz jutott, úgy a szociálisan rászoruló ajánlattevők nyilvántartásából a bérbeadó törli, és tőle új bérbevételi ajánlatot a későbbiekben sem fogad el. Tudomásul veszi továbbá, hogy ha valótlan adat alapján a fiatal házasok részére történő bérbeadásra sor került, úgy ez azonnali felmondási okul szolgál, és köteles lesz a lakást elhelyezési kötelezettség nélkül, 30 napon belül kiüríteni és elhagyni. Vállalja, hogy a bérleti szerződés időtartama alatt lakáscélú előtakarékosságot folytat, lakásproblémáját önerőből megoldja, és tudomásul veszi, hogy a későbbiekben szociális célú bérbeadásra egyáltalán nem tarthat igényt. Tudomásul veszi, hogy a bérleti szerződés időtartama egy év, amely időtartam legfeljebb négy alkalommal egyévi időtartamra a bérlő kérelmére meghosszabbítható, amennyiben a bérlő a szerződés megszűnésekor a folyamatosan teljesített előtakarékosságot pénzintézeti igazolással igazolja. Vállalja, hogy a bérbeadás feltételeire vonatkozóan a bérleti szerződést megelőzően megállapodást köt, mely megállapodás a bérleti szerződés részét képezi. A tájékoztató egy példányát átvettem. Pápa, ajánlattevő aláírása (I.) ajánlattevő aláírása (II.) Kérjük, hogy bérbevételi ajánlatot olvasható nyomtatot nagybetűkkel, a személyi igazolványban szereplő adatok alapján töltse ki /a *-gal jelölt rész aláhuzandó/. A bérbevételi ajánlathoz mellékelni kell az ajánlattevőnek és a vele együtt költöző közeli hozzátartozójának, továbbá tartási szerződést kötött eltartójának az ajánlattételt megelőző 12 hónapra vonatkozó jövedelemigazolását, annak hiányában arra vonatkozó nyilatkozatát, továbbá azon egyéb okmányokat, melyek a fiatal házasok részére történő bérbeadásnál pozitív elbírálást jelenthetnek. 8

9 T Á J É K O Z T A T Ó A fiatal házasok részére történő bérbeadás fontosabb szabályairól Pápa városban a fiatal házasok részére történő bérbeadást Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló többször módosított 49/1993. (XII.21.) rendelete szabályozza. Bérbeadás fiatal házasok részére Egy év időtartamra egy szobás önkormányzati bérlakásra köthet szerződést az a fiatal házas - minkettő házasfél 35 év alatti - ajánlattevő akinek lakása, ingatlana nincs, - kivéve egy db építési telek, továbbá haszonélvezeti joggal terhelt és a haszonélvező által használt vagy hasznosított ingatlantulajdon -, az ajánlattételt megelőzően legalább három éve Pápa városban életvitelszerűen él és lakóhellyel rendelkezik; vállalja, hogy havonta meghatározott összegű előtakarékosságot teljesít, lakásproblémáját önerőből megoldja, és tudomásul veszi, hogy szociális célú bérbeadásra a későbbiekben egyáltalán nem tarthat igényt. A bérlőt terhelő előtakarékosság összegét úgy kell meghatározni, hogy az együtt költöző jövedelemmel rendelkező házaspár összjövedelmének egyharmadát ne haladja meg, de az nem lehet kevesebb, mint a bérbevett önkormányzati bérlakás havi lakbérének a kétszerese, a mindenkori hatályos lakbéreket figyelembe véve. A bérlő kérelmére a lakásbérleti szerződést a bérbeadó legfeljebb négy alkalommal évente meghosszabbítja, amennyiben a bérlő a szerződés megszűnésekor a folyamatosan teljesített előtakarékosságot pénzintézeti igazolással igazolja. A fiatal házasok átmeneti lakáshoz jutásáról a képviselőtestület dönt oly módon, hogy a rendelkezésre álló üres lakások függvényében, szükség szerint meghatározza a Lakásügyi Bizottság javaslat alapján - figyelembe véve a környezettanulmány során megállapítottakat is a sürgősségi sorrendet. A bérlő lakást a bérleti szerződés fennállása alatt nem jogosult elcserélni. A bérleti szerződés további meghosszabbítására nincsen lehetőség. A lakásigénylőnek a bérleti szerződéskötéshez bérbevételi ajánlatot kell tennie, amit a bérbeadó, amennyiben az a fenti feltételeknek megfelel nyilvántartásba vesz. A beérkezett bérbevételi ajánlatokat a lakásügyi bizottság az üres lakások függvényében rangsorolja, és a névjegyzék tervezetet a képviselőtestület hagyja jóvá. A névjegyzékre történő felvétel általában hosszabb idő - több év - elteltével lehetséges. A lakásbérleti szerződés megkötésének további feltétele az óvadék megfizetése, annak összege a bérleti szerződés tárgyát képező lakás 18 havi lakbére száz forintra kerekített összege. Kérjük, hogy a bérbeadással kapcsolatos kérdéseivel bővebb felvilágosítás céljából forduljon a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztályához (Lakásügy földszint 1. iroda, ügyfélfogadás kedden, pénteken óra, szerdán és óra között). PMH Közigazgatási Osztály 9

10 B É R B E V É T E L I A J Á N L A T /kivételes méltányosság, kisebb lakásra csere/ /kérjük, hogy a nyomtatványt kitöltés előtt figyelmesen olvassa el/ I. Az ajánlattevő: családi és utóneve: leánykori családi és utóneve: születési helye és ideje: anyja leánykori családi és utóneve:..... lakóhelye (állandó lakcím): bejelentkezés időpontja: tartózkodási helye (ideiglenes lakcím, levelezési cím): állampolgársága: családi állapota: II. Az ajánlattevő: családi és utóneve: leánykori családi és utóneve: születési helye és ideje: anyja leánykori családi és utóneve:..... lakóhelye (állandó lakcím): bejelentkezés időpontja: tartózkodási helye (ideiglenes lakcím, levelezési cím): állampolgársága: családi állapota: Az ajánlattevővel együtt élő és költöző közeli hozzátartozó, illetve tartási szerződést kötött eltartó: Neve:.., születési helye és ideje:... 10

11 A bérlet*: önálló bérlet /ebben az esetben a bérlő: önálló bérlő társbérlet bérlőtárs Bérbevételi ajánlat típusa*: kivételes méltányosság kisebb lakásra történő csere. A bérelt lakás szobaszáma:.. komfortfokozata:.. alapterülete:.. m 2. A bérleti szerződés* határozatlan idejű, határozott idejű /a megszűnés időpontja:../ feltétel bekövetkezéséig bérbeadott lakás. Pápa, ajánlattevő/k/ aláírása Kérjük, hogy bérbevételi ajánlatot olvasható nyomtatot nagybetűkkel, a személyi igazolványban szereplő adatok alapján töltse ki. A bérbevételi ajánlathoz mellékelni kell kivételes méltányosság esetén a házi orvos által kiállított súlyos fogyatékosságot vagy maradandó egészségkárosodást igazoló igazolást, azon egyéb okmányokat, melyek a bérbeadásnál pozitív elbírálást jelenthetnek. A *-gal jelölt részen a kívánt rész aláhuzandó. 11

12 T Á J É K O Z T A T Ó A kivételes méltányosság alapján történő bérbeadás fontosabb szabályairól Pápa városban a kivételes méltányosság alapján történő bérbeadást Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló többször módosított 49/1993. (XII.21.) rendelete szabályozza. Kivételes méltányosság esetén tekintettel a bérlők vagy a vele együtt élő közeli hozzátartozójának súlyos fogyatékosságára, vagy maradandó egészségkárosodására, közös megegyezéssel azért is megszűnhet a határozatlan időre szóló, illetve a szociális bérbeadás útján hasznosított lakás lakásbérleti szerződése, mert a bérlő azonos szobaszámú vagy kisebb szobaszámú, de magasabb komfortfokozatú lakás bérletét kéri és ez részére biztosítható is. Ebben az esetben a bérlő a két lakás éves lakbére közötti különbözet hétszeresének egyösszegű befizetésére köteles előre, a szerződés megkötésekor a mindenkori hatályos lakbérnek megfelelően. Ez az igény a lakásbérbeadási jegyzéken kívül is teljesíthető. Ebben az esetben ha határozatlan idejű volt a korábbi lakásbérleti szerződés, úgy a továbbiakban is az marad, ha pedig határozott időre szólt, a korábbi szerződés megkötésétől számít a határozott idő, de legalább 5 évig biztosítani kell részére a lakást. A bérlőnek a nyilvántartásba vételhez bérbevételi ajánlatot kell tennie, azt a bérbeadó, amennyiben a bérlő a fennálló bérleti szerződésből fakadó kötelezettségeinek eleget tett (pl.: nincs lakbérhátraléka) nyilvántartásba veszi. A bérbevételi ajánlathoz mellékelni kell a házi orvos által kiállított, a súlyos fogyatékosságot vagy maradandó egészségkárosodást bizonyító igazolást. A cserelakás bérbeadása az önkormányzat tulajdonában álló lakások számának nagy mértékű csökkenése miatt általában hosszabb idő, több év elteltével lehetséges. Kérjük, hogy a bérbeadással kapcsolatos kérdéseivel bővebb felvilágosítás céljából forduljon a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztályához (Lakásügy földszint 1. iroda)). PMH Közigazgatási Osztály 12

13 T Á J É K O Z T A T Ó A kisebb önkormányzati bérlakásra történő lakáscsere fontosabb szabályairól Pápa városban a kisebb önkormányzati bérlakásra történő lakáscserét Pápa Város Önkormányzatának az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló többször módosított 49/1993. (XII.21.) számú rendelete szabályozza. Ha a felek a határozatlan időre szóló, illetve a szociális helyzet alapján bérbeadott lakás lakásbérleti szerződését közös megegyezéssel azért szüntetik meg, mert a bérlő a bérbeadótól az általa bérelt lakásnál kisebb szobaszámú, vagy alacsonyabb komfortfokozatú lakás bérletét kéri és ez a részére biztosítható is, úgy pénzbeli térítésként a két lakás éves lakbére közötti különbözetre tarthat igényt, a mindenkori hatályos lakbérnek megfelelően. Ez az igény a lakásbérbeadási jegyzéken kívül is teljesíthető. A határozatlan időre szóló bérleti szerződés az új lakás esetében is határozatlan idejű lesz, a szociális helyzet alapján bérbeadott lakás esetében pedig az eredetileg juttatott lakásra vonatkozó bérleti szerződés időpontjától számít a határozott időtartam. A bérlőnek a nyilvántartásba vételhez bérbevételi ajánlatot kell tennie, azt a bérbeadó, amennyiben a bérlő a fennálló bérleti szerződésből fakadó kötelezettségeinek eleget tett (pl.: nincs lakbérhátraléka) nyilvántartásba veszi. A cserelakás bérbeadása az önkormányzat tulajdonában álló lakások számának nagy mértékű csökkenése miatt általában hosszabb idő, több év elteltével lehetséges. Kérjük, hogy a bérbeadással kapcsolatos kérdéseivel bővebb felvilágosítás céljából forduljon a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztályához (Lakásügy földszint 1. iroda). PMH Közigazgatási Osztály 13

14 K É R E L E M fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatására /név*/, /an./ szül.adatok:......, lakóhely: bejelentkezés időpontja: és házastársa /név*/, /an./ szül.adatok:......, lakóhely: bejelentkezés időpontja: házasságkötés időpontja:......, helye: k é r e l e m m e l f o r d u l u n k Pápa Város Önkormányzatának Polgármesteréhez, hogy részünkre a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatását biztosítsa a pápai hrsz alatt nyilvántartott, ténylegesen cím alatt található lakás é p í t é s é h e z * * v á s á r l á s á h o z * *. Büntető jogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy első lakáshoz jutók vagyunk, sem külön-külön, sem együttesen másik lakástulajdonunk - kivéve a haszonélvezeti joggal terhelt tulajdont -, illetve a fiatal házasok részére öt évre történő bérbeadás, pályázati úton 5 évet meg nem haladó időre történő bérbeadás a komfort nélküli és szükséglakás kivételével, lakásbérleti jogviszonyuk, állandó lakáshasználati joguk a kérelem benyújtásakor nincs és azt megelőzően sem volt Kijelentjük, hogy Pápa városban... év... hó napja, illetve..... év... hó napja óta rendelkezünk lakóhellyel, és életvitelszerűen élünk***. Kijelentjük továbbá, hogy a lakást nem bérlői kedvezménnyel vásároljuk meg. Jelenleg... minőségben vagyunk lakáshasználók****. Pápa,... év... hó... nap

15 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Kérjük, hogy az adatlapot nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan a személyi igazolványban szereplő adatok alapján töltsék ki. Az *-gal jelölt résznél a lánykori nevet is be kell írni. A **-gal jelölt résznél a kívánt rész aláhúzandó. A ***-gal jelölt résznél mindkettő házastárs esetében kérjük beírni azt az időpontot, amely óta Pápa városban lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen él. A ****-gal jelölt résznél a lakáshasználat jogcíme: családtag, szívességi lakáshasználó, bérlő, albérlő, jogcím nélküli lakáshasználó, egyéb (nevesítve) A kérelemhez mellékelni kell: építés esetén a jogerős építési engedélyt; vásárlás esetén a földhivatali bejegyzésre alkalmas adás-vételi szerződést, amely a vételár megfizetésének részletezésénél tartalmazza az önkormányzati támogatás összegét is; a házassági anyakönyvi kivonat fénymásolatát, kivéve, ha Pápán kötöttek házasságot. TÁJÉKOZTATÓ Pápa Város Képviselőtestületének többször módosított 2/1995. (I.25.) sz. rendelete alapján a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatására azok a magyar és az évi LXVI. tv. 4. (1) bek. b./ pontja szerinti, Európai Gazdasági Térségről szóló egyezményben részes tagállam állampolgárai - amennyiben rendelkeznek a magyar idegenrendészeti hatóság által kiadott EGT tartózkodási engedéllyel -, fiatal házaspár fiatal házasok jogosultak, akik /akiknek/ - a kérelmet megelőzően legalább három éve Pápa városban életvitelszerűen élnek, és lakóhellyel rendelkeznek; - a rendelet hatályba lépését követően jogerőre emelkedett építési engedély alapján kezdik meg a lakás, vagy lakóház építését; - lakást vagy önálló lakásnak minősülő tulajdoni hányadot vásárolnak; - külön-külön, vagy együttesen másik lakástulajdonuk - kivéve a haszonélvezeti joggal terhelt és a haszonélvező által használt tulajdont - nincs és a kérelmet megelőzően nem volt; - Pápa városban fiatal házasok részére 5 évre történő bérbeadás, pályázati úton 5 évet meg nem haladó időre történő bérbeadás a komfort nélküli és szükséglakás kivételével, lakásbérleti jogviszonyuk, állandó lakáshasználati joguk a kérelem benyújtásakor nincs és azt megelőzően sem volt. A támogatásban azok az igénylők részesülhetnek, akik a lakást Pápa város közigazgatási területén építik, illetve vásárolják. A rendelet alkalmazása szempontjából fiatal házasnak kell tekinteni az igénylőket, ha a támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában a házastársak egyike sem töltötte be a 35. életévét. A kérelem benyújtására az építési engedély jogerőre emelkedésétől számított 90 napon, illetve az adásvételi szerződés megkötését követő 30 napon belül van lehetőség. A fenti határidők jogvesztő határidők. A támogatás mértéke az önkormányzat mindenkori éves költségvetéséről szóló rendeletében erre a célra biztosított összeg erejéig: - lakásépítés esetén ,- Ft, - lakásvásárlás esetén a lakás adás-vételi szerződésben foglalt árának 20 %-a, de legfeljebb ,- Ft. A támogatás visszatérítendő kamatmentes kölcsönként nyújtandó, amelynek futamideje 5 év, de az igénylők kérelmére rövidebb futamidő is megállapítható. 15

16 Ügyfélszolgálati Iroda földszint 6. iroda Ügyfélfogadási idő: hétfő kedd szerda csütörtök péntek Ügyintéző: Orbán Lászlóné köztisztviselő Telefon: 89/ cím: Hatósági bizonyítványok kiállítása alkalmazott jogszabály A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. (Ket.) tv. 83 (1) bek. A hatóság által valamely tény, állapot vagy egyéb adat igazolására kiállított okirat. Az ügyintézés határideje A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. (Ket.) törvény 83. (3) bek. alapján 10 nap. Az eljárás 2.000,- Ft illetékköteles, amit a beadványon illetékbélyegben kell leróni. Talált tárgyak kezelésével kapcsolatos hatósági eljárás alkalmazott jogszabály A Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. tv. Lakcímbejelentés alkalmazott jogszabály A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. tv. Marhalevél kiállítása alkalmazott jogszabály A marhalevél kiváltásáról és kezeléséről szóló 21/1996. (VII.9) FM rendelet Ügyfelek tájékoztatása, hirdetmények közzététele, illetékbélyeg, és önkormányzati kiadványok árusítása Anyakönyv Ügyfélfogadási idő: kedd szerda péntek földszint 10. iroda Ügyintéző: Kázmérné Erdélyi Szilvia köztisztviselő Telefon: 89/ cím: Születés, családi jogállás rendezése, házasságkötési eljárás, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése, névváltozási-, névviselési ügyek, hazai anyakönyvezés. alkalmazott jogszabály Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló évi 17. tvr., továbbá a 6/2003.(III.7.) BM rendelet, Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 20/2011. (VII.7.) önkormányzati rendelete Születés anyakönyvezéséhez szükséges okmányok: - szülők személyi igazolványa és lakcímkártyája 16

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2011. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Kiskunhalas Város

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 16/1999. (V.01.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 16/1999. (V.01.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 16/1999. (V.01.) számú r e n d e l e t e az önkormányzati lakások bérletéről és lakbérének megállapításáról (egységes szerkezetben a 39/1999. (IX.1.) számú,

Részletesebben

egységes szerkezet A rendelet hatálya

egységes szerkezet A rendelet hatálya Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 26/2009. (V. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló bérlakások bérbeadásának, valamint a bérleti díjak és a külön szolgáltatások

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2006. (IV. 29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és elidegenítéséről a 40/2007. (XI. 30.), a 49/2007. (XII.

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. 27/2011. (X. 26.), valamint a 24/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletekkel módosított

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. 27/2011. (X. 26.), valamint a 24/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletekkel módosított Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 27/2011. (X. 26.), valamint a 24/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletekkel módosított 25/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek

Részletesebben

25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet. az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről

25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet. az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről 25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről (Egységes szerkezetbe foglalva az 52/2005. (XI.30.) KR., a 3/2006. (I.31.) KR.,

Részletesebben

25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1

25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1 1. oldal 25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1 az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről (Egységes szerkezetbe foglalva az 52/2005. (XI.30.) KR., a 3/2006. (I.31.)

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 25/2006. (VII. 12.) számú rendelete a lakások bérletéről

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 25/2006. (VII. 12.) számú rendelete a lakások bérletéről Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 25/2006. (VII. 12.) számú rendelete a lakások bérletéről a 41/2006. (XII. 06.) számú, 10/2007. (IV. 20.) számú, a 61/2007. (XII.20) számú, a 6/2008. (III.12.)

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2002. (XII. 12.) sz. r e n d e l e t e

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2002. (XII. 12.) sz. r e n d e l e t e Egységes szerkezetben a 10/2015. (VI. 30.) rendelettel bezárólag, Hatályos: 2015.07.01-től. ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2002. (XII. 12.) sz. r e n d e l e t e az önkormányzat tulajdonában

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 11/2008. (IV.22.) rendelete. a lakások és helyiségek bérletéről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 11/2008. (IV.22.) rendelete. a lakások és helyiségek bérletéről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2008. (IV.22.) rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (egységes szerkezetben az 5/2009. (III.30.), a 16/2009. (XI.2.), a 24/2010.(XI.22.), a 25/2010.(XI.22.),

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1.A rendelet hatálya 1.

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1.A rendelet hatálya 1. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet hatálya II. A lakásbérlet szabályai, a pályázatok elbírálásának rendje

A rendelet hatálya II. A lakásbérlet szabályai, a pályázatok elbírálásának rendje Pécel Város Önkormányzatának /2007.(VI. 8.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról Pécel Város Önkormányzatának

Részletesebben

46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL A 17/2002. (VII. 4.), A 12/2003. (VI. 5.), A 7/2004. (II. 23.),

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletének, valamint elidegenítésének szabályairól Pacsa

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (III. 21.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának

Részletesebben

I. fejezet A rendelet hatálya 1.

I. fejezet A rendelet hatálya 1. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014. (12.18.) önkormányzati rendelete a lakások és a helyiségek bérletéről, valamint a lakbérek mértékéről Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szatymaz Község Képviselőtestületének 2/2005. (I.20.) számú r e n d e l e t e

Szatymaz Község Képviselőtestületének 2/2005. (I.20.) számú r e n d e l e t e Szatymaz Község Képviselőtestületének 2/2005. (I.20.) számú r e n d e l e t e az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről (egységes szerkezetben a módosításáról

Részletesebben

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2010. (III. 30.) rendelete

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2010. (III. 30.) rendelete Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2010. (III. 30.) rendelete a lakások és helyiségek bérletéről Egységes szerkezetben! Dunaharaszti Város Önkormányzatának képviselő-testülete a

Részletesebben

Fertőd Város Önkormányzata Képviselő- testületének. /2012. ( ) önkormányzati rendelete

Fertőd Város Önkormányzata Képviselő- testületének. /2012. ( ) önkormányzati rendelete Fertőd Város Önkormányzata Képviselő- testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakásokról és nem lakáscélú helyiségekről Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2006. (VI.22.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletéről

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2006. (VI.22.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletéről EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 3/2007. (III.5.), az 1/2008. (II.15.), 6/2009. (III.6.), a 23/2009. (IX.18.), a 4/2011. (III.8.) és a 10/2012. (V.1.) ör. sz. rendeletekkel módosítva) Kalocsa Város Önkormányzata

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, a lakbérek mértékéről. A rendelet célja 1.

EGYSÉGES SZERKEZET. az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, a lakbérek mértékéről. A rendelet célja 1. 85. EGYSÉGES SZERKEZET Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2012. (XII. 18.) ÖR, 45/2011. (X. 14.) ÖR, 4/2011. (I. 26.) ÖR, 59/2010. (XII. 15.) ÖR, 43/2010. (X. 26.) ÖR, 51/2008. (XII.

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 41/2014.(XII.19.)

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről és elidegenítéséről Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben

I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2015. (V. 28.) RENDELETE A LAKÁSOK ÉS NEM LAKÁS CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ HELYISÉGEK BÉRBEADÁSÁRA ÉS ELIDEGENÍTÉSÉRE VONATKOZÓ HELYI SZABÁLYOKRÓL Budapest

Részletesebben

Tápiószele Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2006. (III. 24.) rendelete

Tápiószele Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2006. (III. 24.) rendelete Tápiószele Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2006. (III. 24.) rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére vonatkozó szabályokról Tápiószele

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (V.03.) önkormányzati rendelete a lakáscélú támogatásokról Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2002. (II. 25.) 1 RENDELETE 2

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2002. (II. 25.) 1 RENDELETE 2 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2002. (II. 25.) 1 RENDELETE 2 A PÁLYÁZATI ÚTON ELNYERT ÁLLAMI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁVAL MEGVALÓSÍTOTT, KÖLTSÉGALAPON MEGHATÁROZOTT LAKBÉRŰ ÉS GARZON

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. RÉSZ Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K... 1 2. RÉSZ A L A K Á S B É R L E T S Z A B Á L Y A I... 3

TARTALOMJEGYZÉK 1. RÉSZ Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K... 1 2. RÉSZ A L A K Á S B É R L E T S Z A B Á L Y A I... 3 TARTALOMJEGYZÉK 1. RÉSZ Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K... 1 2. RÉSZ A L A K Á S B É R L E T S Z A B Á L Y A I... 3 I. FEJEZET A LAKÁSBÉRLET LÉTREJÖTTE... 3 1. cím A lakásbérbeadás közös szabályai...

Részletesebben

Egységes szerkezetben. 2014. február 1-től hatályos állapot.

Egységes szerkezetben. 2014. február 1-től hatályos állapot. Pécel Város Önkormányzatának /2007.(VI. 8.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról Pécel Város Önkormányzatának

Részletesebben

Melléklet: egységes szerkezetű lakásrendelet

Melléklet: egységes szerkezetű lakásrendelet Melléklet: egységes szerkezetű lakásrendelet MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE MIK Zrt. 3072-5/A10/2007. Miskolc Megyei Jogú Város Kö z g y ű l é s e J a v a s l a t a lakások bérletéről szóló 25/2006.

Részletesebben