Felsőoktatásban tanuló fiatalok idő-felhasználási mintázatai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Felsőoktatásban tanuló fiatalok idő-felhasználási mintázatai"

Átírás

1 Felsőoktatásban tanuló fiatalok idő-felhasználási mintázatai Írta: Bocsi Veronika, I. PhD Az egyetemisták életmódja, életritmusa komoly mértékben eltér a magyar társadalom átlagos jellemzőitől. Ennek oka nem csak abban keresendő, hogy a populáció társadalmi háttere, értékrendje partikulárisnak tekinthető, hanem abban is, hogy a diákévek más kötöttségeket követelnek az egyéntől, valamint nagyobb szabadságot biztosítanak annak számára mind a lehetséges tevékenységek kiválasztásakor, mind pedig ezek megvalósításakor. A kötött tevékenységek kevésbé hangsúlyosan jelennek meg, illetve átrendeződnek (pl. a ra fordított idő ebben a kategóriában jelenhet meg), a és a rekreáció formái pedig nagyobb hangsúlyt kapnak. Az utóbbi években a diákok életmódjában komoly változások történtek. Egyik legfontosabb tényező a kereső tevékenységek fokozottabb megjelenése (Molnár-Szegő, 1997), amely a korábbi évtizedek hallgatói populációira sokkal kevésbé volt jellemző. Napjainkra a felsőoktatásban tanuló fiatalok komoly hányada kapcsolódott be a munkaerőpiacra, még ha sok esetben ez csak a részmunkaidős-, be nem jelentett-, vagy diákmunkákat is jelent. A másik fontos, a diákok időfelhasználását átalakító tényező az internet, amelyet a hallgatók sokkal inkább illesztettek bele mindennapjaikba akár a, akár a eszközeként mint az a magyar társadalom egészéről elmondható. A vizsgálat a Regionális Egyetem Kutatócsoport keretein belül folyik, és a 2003-ban lekérdezett közel 1600 első éves hallgatói minta eredményeit elemzi. A diákok a Partium területének felsőoktatási intézményeiben tanulnak, tehát nem csak határon inneni (DE, Nyíregyházi Főiskola), hanem határon túli hallgatók is bekerültek a mintába (PKE, RFKTF). A vizsgálat célja, hogy az idő-felhasználási mintázatokat karonkénti bontásban vizsgálja meg, kiemelje a kiugró értékeket és a legfontosabb sajátosságokat, valamint megpróbáljon összehasonlításokat tenni az egyes hallgatói csoportok időbeosztásai között. 1 A kutatás hipotézisei a következők voltak: Az első hipotézis szerint az idő-felhasználási mintázatokat befolyásolja az, hogy a megkérdezett diák melyik hoz tartozik. Ennek mentén komoly eltérések rajzolódnak ki az egyes hallgatói csoportok között. 1 A kérdőívben a diákoknak meg kellett becsülniük az egyes tevékenységekre fordított napi időmennyiségüket, az elemzés az így kapott adatokat használja fel.

2 A második hipotézis szerint a főiskolai karok idő-felhasználási mintázatai kevésbé térnek el egymástól, míg az ok markánsabban elkülönülő időkezeléssel rendelkeznek. Természetesen a karonkénti eltéréseket nem csak az oktatásban megjelenő követelményrendszerrel, időbeosztással, és a karok infrastrukturális ellátottságával stb. lehet magyarázni. Az egyes tanulói csoportok más-más társadalmi háttérrel rendelkeznek, és ez befolyásolja mind az idő kezelését, mind az elvégzett tevékenységek rendszerét is. 2 A hipotézisek vizsgálata előtt ki kell térni a populáció időfelhasználásának értékeire egyelőre még eltekintve a karonkénti megosztástól (1. táblázat) 1. táblázat Tevékenységek napi idő-ráfordítása (percben megadva) átlag alvás sport tévé-videó 87 rádió 65 internet munka 41 Az es időmérleg-vizsgálatok eredményeivel összevetve ezt az adatsort, mindenképpen ki kell emelni az (66 perc), a sportolás (45 perc) és internetezés (43 perc) magas értékeit. Jóval elmarad a magyar társadalom átlagától a tévézés-videózás napi idő-ráfordítása (87 perc). A munkaerőpiacra való részleges vagy teljes bekapcsolódást a napi 41 munkára fordított perc jelzi. Az első hipotézis vizsgálatakor az adott tevékenységek napi idő-ráfordítását és az ok kapcsolatát kell feltárni. Az első lépést a szignifikanciaszintek vizsgálata (2. táblázat), másodikat pedig a karonkénti idő-ráfordítások elemzése (3. táblázat) jelenti. 2 A mintában a karonkénti megoszlás kereszttáblás elemzés során szignifikáns különbségeket mutat pl. a szülők iskolai végzettségével, a lakóhely településtípusával a nagyobb ok javára, míg a főiskolai karokon alulreprezentáltak a jobb társadalmi háttérrel rendelkező hallgatók.

3 2. táblázat Az ok és az egyes tevékenységek átlagos napi időráfordításának vizsgálata (ANOVA) alvás sportolás rádióhallgatás tévézés, videózás internetezés munka Sum of Squares df Mean Square F Sig , ,849 7,329, , ,028 3,678, , ,119 8,073, , ,302 3,335, , ,168 6,158, , ,126 6,719, , ,395 1,716, , ,731 4,060, , ,721 4,532, , ,080 3,151, , ,014 4,100, , ,297 5,371, , ,813,924,521 Az egyes tevékenységek átlagos napi ideje és a főiskolai-ok között tehát két kivételtől eltekintve szignifikáns kapcsolat található, ami a változók közötti összefüggéseket jelzi. A munka és a rádióhallgatás esetében ez nem mutatható ki, így a további az első hipotézist vizsgáló elemzésekben és táblázatokban ez a két változó nem fog szerepelni. Az egyes tevékenységek karonkénti idő-ráfordításai eltérő mintázatokat rajzolnak ki, néhol pedig az egyes értékek között többszörös eltérés is tapasztalható. Ilyen például az (BTK Orvosi Kar), az internet (Műszaki Főiskolai Kar Közgazdaságtudományi Kar) vagy a (Műszaki Főiskolai Kar Orvosi Kar) kategóriája. A vizsgálat alapján kijelenthető, hogy a kötetlenebb, sal nem összefüggő tevékenységek az Orvosi Karon szorulnak leginkább háttérbe, míg a Műszaki Főiskolai Karon és a TTK-n a leghangsúlyosabban vannak jelen. Szélsőséges értékként ki kell emelni az orvostanhallgatók alvásra (364 perc), a bölcsészek ra (91 perc), a műszaki főiskolások ra (182 perc) fordított idejét. A kiugró időráfordítások (mind a két irányban) fokozottabban jellemzik az okat, a főiskolai karok időbeosztásai pedig inkább az átlaghoz közelítenek.

4 3. táblázat Tevékenységek átlagos napi időráfordítása karonként (percben megadva) 3 alvás sport rádió tévévideó internet Agrártudományi Kar BTK TTK Közgazdaságtudományi Kar Orvosi Kar Műszaki Főiskolai Kar Hajdúböszörményi Főiskolai Kar Nyíregyházi Egészségügyi Főiskola Jogi és Államtudományi Kar Partium Kárpátalja Nyíregyházi Tanárképző Főiskola Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola átlag Kékkel a két legmagasabb, pirossal a két legalacsonyabb érték van kiemelve.

5 A határon túli hallgatók esetében még ha a minta ezen része nem is tekinthető reprezentatívnak mindenképpen ki kell emelni a ra fordított magas időtartamot, amely meghaladja a magyarországi adatokat. A következő ábrák (1-4. ábra) páronként mutatnak rá az eltérő idő-felhasználási mintázatokra ábra BTK-s és TTK-s diákok időfelhasználása BTK TTK sport tévé-videó internet 2. ábra Orvosi és Műszaki Karon tanuló diákok időfelhasználása Orvosi Műszaki sport tévé-videó internet 4 Ezek az ábrák nem ábrázolják az alvás értékeit, mert így a többi eltérés pontosabban leolvasható.

6 3. ábra Partiumi és kárpátaljai diákok időfelhasználása Partium Kárpátalja sport tévé-videó internet 4. ábra Közgazdász és jogász diákok időfelhasználása Közgazdász Jogász sport tévé-videó internet Az előbbi táblázatok megerősítik a kutatás első hipotézisét, amely szerint az egyetemifőiskolai karok és az egyes tevékenységek napi idő-ráfordítása között szoros kapcsolat van, és ez a hallgatói csoportok eltérő időkezelési stratégiáit eredményezi. A második hipotézis vizsgálata klaszteranalízis segítségével történt, amelynek során az egymáshoz legközelebb álló idősorokat kötöttük össze SPSS program segítségével. (5. ábra) A dendogramról leolvasható, hogy egymáshoz legközelebb két főiskola (Kölcsey Ferenc

7 Református Tanítóképző Főiskola és Nyíregyházi Egészségügyi Főiskolai Kar) idősorai állnak Ezekhez az Agrártudományi Kar kapcsolódik, a Partium pedig a Nyíregyházi Tanárképző Főiskolával alkot egy párt. Míg a BTK a főiskolai karok közé ékelődik be, addig a Műszaki Főiskolai Kar az összevonás utolsó lépéseiben illeszkedik a többi idősorhoz. Legutoljára a közgazdaságtudományi, majd az orvosi (tehát két egyetemi) kar csatlakozik a modellhez egymástól is elkülönülő idősorokat produkálva. A második hipotézis tehát nem tekinthető bizonyítottnak, bár a csatlakozási sor szélső pólusain eszerint rendeződnek el a különböző karok. 5. ábra Karok idősorainak dendogramja Nyh-i Eü-i Főiskola. Kölcsey F. Ref. T.F. Agrártud-i Kar BTK H.bösz-i Főiskolai K. Partium Nyh-i Tanárképző F. Kárpátalja Jogi és Áll.tud-i Kar TTK Műszaki Főiskolai K. Közgazd.tud-i Kar Orvosi Kar Az elemzésekből kimutatható, hogy az egyes egyetemi-főiskolai karok eltérő időkezelési stratégiákkal rendelkeznek, amelyek a különböző tevékenységek időráfordításában komoly eltéréseket eredményeznek. A felhasznált módszerek segítségével megfoghatóak bizonyos tendenciák, de ezek pontosabb megrajzolásához még további kutatások szükségesek.

8 Felhasznált irodalom 1) Molnár Péter Szegő Szilvia: Ifjúság: a munkanélküliség fenyegetettségében (Megjelent: Társadalmi Szemle, / 1. szám) 2) A népesség időfelhasználása 1986/87-ben és 1999/2000-ben (2002) KSH, Budapest

A HALLGATÓK INTÉZMÉNYI MENEDZSELÉSE

A HALLGATÓK INTÉZMÉNYI MENEDZSELÉSE Ö S S Z E H A S O N L Í T Ó É R T É K E L É S E K A HALLGATÓK INTÉZMÉNYI MENEDZSELÉSE A magyar egyetemi hallgatók általánosan elégedettek azzal, miként segíti őket az intézmény. Elsősorban a legközvetlenebbül

Részletesebben

A felsőoktatási szakképzés első éve

A felsőoktatási szakképzés első éve A felsőoktatási szakképzés első éve Fehérvári Anikó A felsőoktatás tömegesedésének egyik jele a képzési szerkezet diverzifi kálttá válása, a szakképzés behatolása a felsőoktatásba. Ez egyben azt is jelenti,

Részletesebben

AKTÍV ÉS VÉGZETT HALLGATÓK DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ KUTATÁSOK HAVASI ÉVA KABAI IMRE A ZSKF-EN. ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

AKTÍV ÉS VÉGZETT HALLGATÓK DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ KUTATÁSOK HAVASI ÉVA KABAI IMRE A ZSKF-EN. ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT ZSKF TKK FÜZETEK 14. HAVASI ÉVA KABAI IMRE: AKTÍV ÉS VÉGZETT HALLGATÓK A ZSKF-EN (2011. TAVASZ) AKTÍV ÉS VÉGZETT HALLGATÓK A ZSKF-EN. DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ KUTATÁSOK HAVASI ÉVA KABAI IMRE ZSIGMOND KIRÁLY

Részletesebben

Kik tanulnak tovább? A 2008-BAN EGYETEMRE, FŐISKOLÁRA JELENTKEZŐK NÉHÁNY STATISZTIKAI MUTATÓJA

Kik tanulnak tovább? A 2008-BAN EGYETEMRE, FŐISKOLÁRA JELENTKEZŐK NÉHÁNY STATISZTIKAI MUTATÓJA FÁBRI ISTVÁN FELSŐOKTATÁSI MŰHELY Kik tanulnak tovább? A 2008-BAN EGYETEMRE, FŐISKOLÁRA JELENTKEZŐK NÉHÁNY STATISZTIKAI MUTATÓJA A kilencvenes évek elejéig jellemzően igen zárt volt a hazai felsőoktatás:

Részletesebben

Jelentkezni vagy nem jelentkezni?

Jelentkezni vagy nem jelentkezni? Jelentkezni vagy nem jelentkezni? FELSÔOKTATÁSI MŰHELY A felsôfokú továbbtanulás során észlelt önkirekesztés és annak háttere Nyüsti Szilvia A tanulmány a 2009-ben és 2010-ben érettségizett diákok populációján

Részletesebben

Országos kompetenciamérés 2013. Országos jelentés

Országos kompetenciamérés 2013. Országos jelentés Országos kompetenciamérés 2013 Országos jelentés Szerzők Balázsi Ildikó, Lak Ágnes Rozina, Szabó Vilmos, Szabó Lívia Dóra, Vadász Csaba Tördelő Szabó Ágnes Balázsi Ildikó, Lak Ágnes Rozina, Szabó Vilmos,

Részletesebben

Az idı a campusokon. Felsıfokú tanulmányokat folytató hallgatók idıszociológiai vizsgálata

Az idı a campusokon. Felsıfokú tanulmányokat folytató hallgatók idıszociológiai vizsgálata Az idı a campusokon. Felsıfokú tanulmányokat folytató hallgatók idıszociológiai vizsgálata Értekezés a doktori (Ph.D.) fokozat megszerzése érdekében a neveléstudomány tudományágban Írta: Bocsi Veronika

Részletesebben

A 45 év felettiek és a felnőttképzés Magyarországon. Kutatási beszámoló

A 45 év felettiek és a felnőttképzés Magyarországon. Kutatási beszámoló A 45 év felettiek és a felnőttképzés Magyarországon Kutatási beszámoló A kutatási program a Nemzeti Felnőttképzési Intézet támogatásával valósult meg. Projekt azonosító Echo K147/2005. A kutatási beszámolót

Részletesebben

2010-es új öregségi és öregségi jellegű nyugdíjasok vizsgálata

2010-es új öregségi és öregségi jellegű nyugdíjasok vizsgálata Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Közgazdasági Elemzések Főosztál ya 2010-es új öregségi és öregségi jellegű nyugdíjasok vizsgálata 2012. július Készítette: Hollósné dr. Marosi Judit Dr. Császár

Részletesebben

Foglalkoztatottak életkor, foglalkozás és képzettségi szint szerint 1995 és 2010 között (vertikális kongruenciavizsgálat)

Foglalkoztatottak életkor, foglalkozás és képzettségi szint szerint 1995 és 2010 között (vertikális kongruenciavizsgálat) Foglalkoztatottak életkor, foglalkozás és képzettségi szint szerint 1995 és 2010 között (vertikális kongruenciavizsgálat) Központi Statisztikai Hivatal 2012. november Tartalom Bevezetés... 2 A 15 74 népesség

Részletesebben

Neveltségi szint vizsgálat 2000 - Miskolc, Szerencs, Edelény - kutatási beszámoló -

Neveltségi szint vizsgálat 2000 - Miskolc, Szerencs, Edelény - kutatási beszámoló - Neveltségi szint vizsgálat 2000 - Miskolc, Szerencs, Edelény - kutatási beszámoló - A kutatási beszámolót írta: Kulcsár László Programkoordinátor: Domokos Tamás A kutatásra a Miskolc Városi Pedagógiai

Részletesebben

A médiafogyasztás (át)alakulása az ezredfordulótól napjainkig

A médiafogyasztás (át)alakulása az ezredfordulótól napjainkig Székely Levente A médiafogyasztás (át)alakulása az ezredfordulótól napjainkig 1. BEVEZETÉS Napjainkban a médiának vitathatatlanul egyre fontosabb szerepe van az életünkben. Egyre több időt töltünk mediatizált

Részletesebben

Fér fi ak és nôk a fel sô ok ta tás rész idôs kép zé se i ben

Fér fi ak és nôk a fel sô ok ta tás rész idôs kép zé se i ben Fér fi ak és nôk a fel sô ok ta tás rész idôs kép zé se i ben VENDÉGOLDAL FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Engler Ág nes A ta nul mány tár sa dal mi ne mi meg kö ze lí tés ben tár gyal ja a fel sô fo kú in téz mé

Részletesebben

A férfiak és nők közötti jövedelemegyenlőtlenség. szegregáció a mai Magyarországon

A férfiak és nők közötti jövedelemegyenlőtlenség. szegregáció a mai Magyarországon TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése A férfiak és nők közötti jövedelemegyenlőtlenség és a nemi szegregáció a mai Magyarországon

Részletesebben

10 kérdés az ifjúságról. Magyar Ifjúság 2012. kutatás első eredményei

10 kérdés az ifjúságról. Magyar Ifjúság 2012. kutatás első eredményei 0 kérdés az ifjúságról Magyar Ifjúság 0 kutatás első eredményei tartalom Tartalom Köszöntő... Szociodemográfiai jellemzők.... Családalapítás.... Oktatási helyzetkép... 9. Munkavállalás.... Nemzetközi

Részletesebben

HÁZASSÁG VAGY ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT: KI MIKOR MIT (NEM) VÁLASZT*

HÁZASSÁG VAGY ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT: KI MIKOR MIT (NEM) VÁLASZT* HÁZASSÁG VAGY ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT: KI MIKOR MIT (NEM) VÁLASZT* Ez a tanulmány a házasság és az élettársi kapcsolat közötti választás meghatározóit vizsgálja az életútelemzések egyik speciális fajtájának,

Részletesebben

EGÉSZSÉGTELEN FŐISKOLAI ÉVEK? ÉLELMISZERVÁSÁRLÁSI ÉS FOGYASZTÁSI SZOKÁSOK

EGÉSZSÉGTELEN FŐISKOLAI ÉVEK? ÉLELMISZERVÁSÁRLÁSI ÉS FOGYASZTÁSI SZOKÁSOK EGÉSZSÉGTELEN FŐISKOLAI ÉVEK? ÉLELMISZERVÁSÁRLÁSI ÉS FOGYASZTÁSI SZOKÁSOK Árpád Ferenc PAPP-VÁRY 1 Zoltán SCHWANG 2 ABSTRACT The Marketing Institute of the Budapest College of Communication, Business and

Részletesebben

Józsa Krisztián egyetemi adjunktus, Neveléstudományi Tanszék, BTK, SZTE, Szeged SZTE-MTA Képességkutató Csoport, Szeged

Józsa Krisztián egyetemi adjunktus, Neveléstudományi Tanszék, BTK, SZTE, Szeged SZTE-MTA Képességkutató Csoport, Szeged Iskolakultúra 2004/11 Józsa Krisztián egyetemi adjunktus, Neveléstudományi Tanszék, BTK, SZTE, Szeged SZTE-MTA Képességkutató Csoport, Szeged Az elsõ osztályos tanulók elemi alapkészségeinek fejlettsége

Részletesebben

Nagy Gyula: Munkanélküliség a kilencvenes években

Nagy Gyula: Munkanélküliség a kilencvenes években Nagy Gyula: Munkanélküliség a kilencvenes években (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Nagy Gyula (2000): Munkanélküliség a kilencvenes években in: Társadalmi

Részletesebben

Angelusz Róbert Fábián Zoltán Tardos Róbert: Digitális egyenlőtlenségek és az infokommunikációs

Angelusz Róbert Fábián Zoltán Tardos Róbert: Digitális egyenlőtlenségek és az infokommunikációs Angelusz Róbert Fábián Zoltán Tardos Róbert: Digitális egyenlőtlenségek és az infokommunikációs eszközhasználat válfajai (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent:

Részletesebben

Bevezetés A határvidék kutatás nem csak azért lényeges, mert a tér felosztásakor új

Bevezetés A határvidék kutatás nem csak azért lényeges, mert a tér felosztásakor új Népességföldrajzi vizsgálatok Magyarország ÉK-i határvidékén Bevezetés A határvidék kutatás nem csak azért lényeges, mert a tér felosztásakor új megközelítést igényel, amely elkülönül más társadalmi-gazdasági

Részletesebben

A műszaki és a természettudományi képzési terület a felsőoktatási rangsorok tükrében

A műszaki és a természettudományi képzési terület a felsőoktatási rangsorok tükrében FODOR SZABOLCS KISS LÁSZLÓ A műszaki és a természettudományi képzési terület a felsőoktatási rangsorok tükrében FELSŐOKTATÁSI MŰHELY Kik jelentkeznek a műszaki és a természettudományi képzésekre, milyen

Részletesebben

Sze lek tív el ván dor lás Haj dú-bi har me gye fel vé te li zôi kö ré ben

Sze lek tív el ván dor lás Haj dú-bi har me gye fel vé te li zôi kö ré ben A jók men nek el? VENDÉGOLDAL FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Sze lek tív el ván dor lás Haj dú-bi har me gye fel vé te li zôi kö ré ben Ceg lé di Tí mea Nyüs ti Szil via Haj dú-bi har me gye nagy múl tú fel sô ok

Részletesebben

Magyar Ifjúság. 2012 tanulmánykötet

Magyar Ifjúság. 2012 tanulmánykötet Magyar Ifjúság 2012 tanulmánykötet ISBN 978-963-08-7372-7 2013 Kutatópont Minden jog fenntartva! Felelős kiadó: Zotter Judit Szerzők: Ádám Szilvia, Domokos Tamás, Gazsó Tibor, Kitta Gergely, Makay Zsuzsanna,

Részletesebben

A hátrányos társadalmi helyzetek generációk közötti átörökítése: egy magyarországi követéses vizsgálat eredményei

A hátrányos társadalmi helyzetek generációk közötti átörökítése: egy magyarországi követéses vizsgálat eredményei Kapitány Balázs A hátrányos társadalmi helyzetek generációk közötti átörökítése: egy magyarországi követéses vizsgálat eredményei Tanulmányunk központi kérdése a különféle hátrányos helyzetek generációk

Részletesebben

Jövedelemegyenlõtlenségek tényleg növekszenek, vagy csak úgy látjuk?

Jövedelemegyenlõtlenségek tényleg növekszenek, vagy csak úgy látjuk? Közgazdasági Szemle, L. évf., 2003. március (209 234. o.) TÓTH ISTVÁN GYÖRGY Jövedelemegyenlõtlenségek tényleg növekszenek, vagy csak úgy látjuk? A cikk a jövedelemeloszlás magyarországi trendjeit tekinti

Részletesebben

KÖZ, TEHER, ELOSZTÁS TÁRKI MONITOR JELENTÉSEK 2008. Budapest, 2008. március SZERKESZTETTE SZIVÓS PÉTER TÓTH ISTVÁN GYÖRGY

KÖZ, TEHER, ELOSZTÁS TÁRKI MONITOR JELENTÉSEK 2008. Budapest, 2008. március SZERKESZTETTE SZIVÓS PÉTER TÓTH ISTVÁN GYÖRGY KÖZ, TEHER, ELOSZTÁS TÁRKI MONITOR JELENTÉSEK 2008 SZERKESZTETTE SZIVÓS PÉTER TÓTH ISTVÁN GYÖRGY Budapest, 2008. március A kutatást a TÁRKI Zrt. a Miniszterelnöki Hivatal megrendelésére készítette A kutatásban

Részletesebben

Martin Kíra: A könyv szerinti érték és az eredmény változók hatása a részvényárfolyamokra

Martin Kíra: A könyv szerinti érték és az eredmény változók hatása a részvényárfolyamokra Martin Kíra: egyetemi tanársegéd, Budapesti Corvinus Egyetem A könyv szerinti érték és az eredmény változók hatása a részvényárfolyamokra Az elmúlt években visszatérő téma a szakirodalomban a számviteli

Részletesebben

Jelen kutatási beszámoló további felhasználásához lépjen kapcsolatba az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet Közhasznú Társasággal!

Jelen kutatási beszámoló további felhasználásához lépjen kapcsolatba az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet Közhasznú Társasággal! A kutatásra Ercsi Nagyközség Önkormányzatának megbízásából került sor. A program megvalósítója a Monitor Társadalomkutató Intézet és Módszertani Központ volt. 1999. január Jelen kutatási beszámoló további

Részletesebben

A nemteljesítési valószínűség és az optimális PTI-szint modellezése egy háztartási kérdőíves felmérés felhasználásával

A nemteljesítési valószínűség és az optimális PTI-szint modellezése egy háztartási kérdőíves felmérés felhasználásával Balás Tamás, Banai Ádám, Hosszú Zsuzsanna A nemteljesítési valószínűség és az optimális PTI-szint modellezése egy háztartási kérdőíves felmérés felhasználásával MNB-tanulmányok 117. 2015 Balás Tamás,

Részletesebben