BÉKÉSCSABA MEGl'EIJOGÚ VÁROS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKÉSCSABA MEGl'EIJOGÚ VÁROS"

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGl'EIJOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szem István lér 7. Ikl. so.: I 8nI2009. Elóadó: dr. László Jenó: Lowls-Bortók Viktória Mell.: / db rendelettene:et, I db levél Hiv. s:.: Postacím: 560/ Pf 112. Telefon: (66) Telefax: (66) ~ E-maiI: NYIL V/iNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: Az iparosított technológiával épült lakóépülctck energia megtakarítást eredményezőkorszerusítésének, felújításának támogatásáról szóló (VII.14.) önk. rendelet módosítása ElókészílÓ: Titkársági Osztály Jogi. Önkormányzati és Szervezési Csoport Stratégiai-Fejlesztési Osztály Véleményezö: Városfejlesztési, Környezetvédelmi és MezőgazdaságiBizottság Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Ügyrendi és Ellenárlési Bizottság Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyülésének szeptember hó 24. napján tartandó nyilvános ülésére Tisztelt Közgyiílés! A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium kiírta.,a= iparosilofi led1llo/ógiám/ épült lakóépülelek szélldioxid-kibocsolos csökken/ést és energiameg/(lkarilás/ eredményezó kors=eriisilésének. fehijitosonak tomogalása" clnevezésü pályázatot (a továbbiakban: Panel program). A pályázati felhívás értelmében a minisztérium - a évi pályázati kiíráshoz hasonlóan - legfeljebb a támogatás szempontjából elismerhetó bekerülési költség l!3-át. lakásonként legfeljebb Ft-ot biztosít a pályázat nyerteseinek. Mivel a lakóközösségek többsége a 2/3-os önrészt csak banki hitelfelvételiel tudja megoldani. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az iparosítoli technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszeriísitésének. felújílásának támogahisáról szóló (VI1.I4.) önk. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) megalkotásával úgy döntött, hogy a banki kamatok átvállalásával segíti a lakókőzösségek Panel-program keretében vállalt beruházását. A Rendelet módosítását az alábbiak indokolják :

2 A évi Panel-program keretében a társasházak a korábbi célok mellett az épületek nyári hővédelmének javítására, árnyékoló és árnyékvető szerkezetek beépítésére, továbbá az épületeknek a szoláris nyereségek passzív hasznosítása érdekében lodzsáinak beüvegezésére is pályázhatnak. Szükséges ezért az új pályázati célokat a Rendelet 1. (3) bekezdésében is megjeleníteni. A Rendelet 7. (5) bekezdése értelmében a támogatás folyósítása utólag, évente egy alkalonunal történik. A Csabai Üzemeltető és Szolgáltató Kft. számos békéscsabai társasház közös képviselőjeként azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy adjon lehetőséget arra, hogyakamattámogatást a pályázók ncgycd- vagy féléves időszakonként is lehívhassák, mivel bizonyos pénzintézetek negyedévente kérik a kamat folyósítását. A minisztériumi pályázatot lebonyolító Építésügyi Minőségellenőrző hmovációs Közhasznú Társaság elnevezése Építésügyi MinőségellenörLőlnnováeiós Nonprofit Kft.-vé változott. Tekintettel arra, hogy az idei minisztériumi korábban a szerződéstervezethez mellékclt Rendelet 9. (2) bekezdéséből is törölni. pályázati csomagnak - teljcsítésigazoh'is, nem része a célszerű azt a A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Költségvetési és Pénzügyi Bizottság, valamint az Ügyrendi jegyzőkönyvi kivonatai a jelen előterjesztés mellékletét képezik. Bizottság, a Gazdasági, és Ellenőrzési Bizottság A döntés végrehajtásában közremüködő felelős hivatali egység: Titkársági Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport; Stratégiai-Fejlesztési Osztály Kérem a Tisztelt Közgyűlést, meg. hogy a rendeletet a mellékeit rendelet-tervezet alapján alkossa Béké.fCS{lb{l, szeptember 8. jegyző Ellcnjegyzé,s~ /,..'./tt*'-'- P enzugyl:. 2

3 CSABAI ÜZWIIETŐ ÉS SZOLGÁIIATÓ KORLÁTOII FELELŐSSÉGŰ r TÁRSASÁG0" ( 5000 BtKtsCSABA. ALSÓ KÖRÖS SOR 2..., Levé\clm, CSUSZ KFT 560l Békescsab. Post.fIok 20. c<t, 2009 sim oj iku... ilo':' IXC0. UI Békéscsab'l j\ l legyci Jogú Város Polgármesteri HivaHtla V:wt:ua Gyula polgármester úr részére, I \ (--r...1 J' ",LJ.) Békéscsaba Szent István tér Tisztele Polg:inllcstcr Út"! Társaságunk. mint az iparosított technológiával épült társasházak közös képviselője. pályázatokat nyújtott be a panelprogram keretében 3 társasház cnergia-megtakaritást eredményező korszeriisitésének, felújitásának támogatására. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszter úr i.rásbeli tájékoztatása alapján mindhárom társasház pályázata eredményes volt és vissza nem térítendő állami támogatást nyertek: Békéscsaba, G:ibol" Áron T:li-sash:íz: fiítéskorszerűsítés és napkollektorok felszerelése Békéscsaba, Vécse)' 6-l2. Társasház: Békéscsaba, Tolnai 1-3. Részt:'lrsasház: külső hőszigetelés és ablakok cseréje külső hőszigetelés. A társasházak magántulajdonosai a felújításhoz (korszerusítéshez) szükséges 213 rész öneröt a "Sikeres Magyarországért" Panel Plusz Hitelprogram keretében kivánja megfizetnl Tekintenel arra. hogy a hitelt az OTP Bank Nyrt. a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. által refinanszírozotl forrásból nyújtja. a hitelügylet lebonyolításával kapcsolatos paraméterek kötöttek. melytől az OTP Bank nem tud eltekinteni. Ehhez kapcsolódóan a társasháznak a hitelkamatait a következők szerint kell a Banknak megfizetni: negyedévente, a naptári negyedév utolsó banki munkanapján, illetve a lejárat napján, ha a kölcsön visszafizetési határideje negyedév közben jár le. Az Önkormányzat kamauámogatásról szóló rendelete viszont éves kamatfizetésről rendelkezik. TeLJfn (66) főkönyvelő.könyveles: (66) cg: 04-()Q Hibabejelentés. üzemeltetés: (66) E-maii: Társasházi kőnyvelés: (66) E mai!: Adószám:

4 - 2 - Ezért kérjük tisztelt Polgánnester ural, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 3/2008.(VU.J4.) Önk. rendelete 7.. (5) bekezdése alól a fentiek miau felmentést biztoshani vagy ~l rendeletet módosittatni szívcskcdjen oly módon, hogy II hitclhcz kapcsolódó Önkormányzati kall1awímog~ltást II Bank kamatfizetési értcsíiője alapján a kam.hfizctést közvetlenül megelőzően negyedévenként bocsássa II hitclfclvcvő társasház.-cndclkczésérc. Tájékozlatjuk, hogy az önkonnányzati rendeletben előírt egyéb feltételeknek leginkább az OTP Bank Nyn. felelt meg. ezén kötjük velük a hitelszerzödéseket. Szíves közremüködését és segítségét előre is köszönjük. Békéscsaba, szeptember 02. Tisztelettel:.. ~ I "T -~~i~'f Jan~~rich Mihály... ügyvezetö igazgató

5 Békéscsaba MCg)'ei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének.../2009. (IX. 28.) önkormányzati rendelete az iparosítou technológiával épülllakóépületek cnergia-mcgtakarilást eredményező korszeriisitésénck, felújításának támogatásáról szóló 31nOOS. (VII.I.t) önk. rendelet módosilásáról (tcn'czct) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzat Közgyülése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi Xx. törvény 44/A. (2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekczdésében kapott felhatalmazás alapján az iparosított tcchnológiával épült lakóépülctek energia-megtakaritást eredményező korszerüsitésének, [elújításának támogatásáról szóló 31/2008. (VlI. 14.) önk. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: I. A Rendelet I. (3) bekezdése az alábbi pontokkal egészül ki:..e) az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló vagy árnyék vető szerkezetek beépítése. f) az épületek lodzsáinak beüvcgezése a szoláris nyereségek passziv hasznosítására." 2. A Rendelet 3. (I) bekezdésében és 5. (4) bekezdésében az..építésügyi Minőségellenőrző lnnovációs Közhasznú Társaság" szövegrész helyébe az..építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft." lép. 3. A Rendelet 7. (5) bekezdésének helyébe az alábbi szövegrész lép: "A kamanámogatás folyósítása utólag, a hitelt nyújtó pénzintézet kamat fizetési értesítője vagy a pénzintézet által kibocsátott kölcsöntartozás ügyleti évének elszámolása alapján a kamatfizetést megelőzően - a jelen rendelet 7. (3) bekezdésében meghatározott támogatási szerzödésnek megfelelően - negyedévente, félévente vagy évente egy alkalommal, átutalással történik. A kamatfizetési értesítő. illetőleg az elszámolás bemutatása az önkormányzati kamattámogatásban részesült kötelezettsége." 4. A Rendelet 9. (3) bekezdésének a helyébe az alábbi rendelkezés lép:..a beruházás megvalósulásáról a kérelmező a beruházás befejezéséről szóló Beszámoló másolatának megküldésével köteles az önkormányzat felé tájékoztalást adni abeszámolónak a minisztérium felé történő megküldésével egyidejüleg:' 3

6 10. E rendelet október hó l. napján lép hatályba. Békésc!itlba, szeptember 24. Vantara Gyula polgánnester Dr. Szvercsák Szilvia Jegyző 4

7 Békéscsaba Mcg)'ci Jogú Város Közgyűlésének (Vl). I q önkormány7..ati rcndcletc az iparosított technológiá\'al épüll lakóépületck cncrgia-mcgtakarílást eredményezőkorszcrúsitésének, felújílásának támogatásáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkomlányzat Közgyűlése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/A. (2) bekezdésében. valamint a helyi önkonnányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (l) bekezdésében kapolt felhatalmazás alapján az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatásáról alábbi rendeletet alkotja: Bevezetö rendelkezések I. (I) Jelen rendelel célja: az iparosítoli technológiával épült lakóépületek energlamegtakarítást eredményező felújítása, illetve ezen lakóépü]etek gépészeti rendszereinek. berendezéseinek felújítása. korszerűsítése. valamint megújuló energiafelhasználás növelése céljából tönénő berendezések telepítése. (2) Jelen rendelet alkalmazásában iparosílott techttológiával épült lakóépületnek tekintendő a panel. a közép- és nagyblokk, az alagútzsalu. az öntött. a vashcton vázas és az egyéb. előre gyánott technológia (továbbiakban együtt: iparosított technológia) felhasználásával épült lakóépület. (3) E rendelet hatálya kiterjed Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő, július hó l. napját megelőzően kiadott építési engedély alapján. (l) bekezdés szerinti, igazoltan iparosított technológia felhasználásával épült lakóépületekre, illetve e lakóépületekben az alábbi munkálatokra: a) nyílászárók energia-mcgtakarítást eredményező felújítása vagy cseréje, b) homlokzatok és födémek höszigetelésc. c) épületgépészeti rendszerek korszerűsítése, energia-megtakarítást eredményező felújítása. d) a mcgújuló energiafelhasználás növelése. a hagyományos energiahordozók megújuló energiaforrásokkal való helyeuesítésére irányuló beruházások az energiatennelésre. a tárolásra. az energia szállítására és a hálózatba való esetleges visszatáplálásra. A kérelem benyújtásának fcltétclei 2. (I) Támogatási kérelmet nyújthatnak be saját tulajdonú lakóépületeikre azon társasházak vagy a lakásszövetkezetek (továbbiakban együtt: kérelmező), amelyek a jelen rendelet l. -ában meghatározott célra kiín minisztériumi pályázaton az önkomlányzati kamattámogatás igénylésével egyidejüleg vissza nem térítendő állami támogatást igényelnek.

8 2 (2) Pályázónak a szükséges saját erő biztosítását. rendelkezésre állását. hitelt érdemlő dokumentumokkal. így közgyülési-. illetve lakógyülési határozat hiteles jegyzőkönyve kivonatával. és a szamlavczetö bank által kiállítqu nyilatkozattal kell igazolnia. (3) A pályázat benyújtása előtt már megkezdett beruházáshoz támogatás ncm igényelhető. (4) Támogatás csak teljes épületre, vagy dilatációval határolt épüjclrészre (továbbiakban: épület, vagy épületrész) nyújtható be. (5) Támogatás csak e rendeletben foglalt és a minisztériumi pályázati feltételek együttes teljesítése eselén, valamint a pályázó által készílett felújítási koncepcióban indokolt, kimutatható energia-meglakaritast eredményezőmunkálatokra adható. (6) Támogatás igénylése csak a pályázó közösség tagjainak teljes - illetve a pályázatban vállalt. elvégzendő feladatok feltételei szerinti maximális - részvétele mellett lehetséges. (7) A kérelmező lakóépületében lévő, nem lakáscélú helyiségek felújítására, korszerüsítésére önkormányzati kal11attámogalás nem igényelhető. (8) Egy lakóépület vonatkozásában. egy évben csak cgy kérelem nyújtható be. A pályázónak nyilatkozitia kell a korábban lakóépület felújítási-. korszerusítési munkálatokra már elnyert támogatások összegéről. Támogahísi odaítélésénck fcltélclci 3. (1) Az önkonnányzati kamaltámogatás folyósílásának feltétele. hogyalakóépület energiamegtakarítást eredményező felújítását, korszerűsítését, illetve az épületgépészeti műszaki feltételek előírások szerinti megteremtését az illetékes miniszter, illetve a nevében eljáró Építésügyi Minőségellenőrző innovációs Közhasznú Társaság is támogassa ajelen rendelet 2. (1) bekezdésében meghatározott pályázat keretében. (2) I cm kére1meweti az önkormányzati kamanámogatást az a pályázó. amely nem rendelkezik magyar adóazonositó jellel és/vagy adószammal. (3) em nyújtható önkormányzati kamattámogatás olyan pályázónak, amelynek a székhely szerint illetékes állami-, illetve önkonnányzati adóhatósag (a továbbiakban együtt: adóhat6ság) felé hatáskörébe tartozó, lejárt esedékességü, 60 napot meghaladó adó-, vagy adók módjára behajtható köztartozasa van, kivéve, ha az adóhatóság pályázónak fizetési halasztást, vagy részletfizetést engedélyezett, illetve amelynek az Európai Unió tradicionális saját forrásai eimen tartozása van. Nem nyújtható támogatás továbbá olyan pályázónak sem, amelynek a víz- és csatorna, a távhőszolgáltató közmű üzemeltetökkel szemben fennálló 60 napon túl meg nem fizetett tartozasa van.

9 3 A támogatás formája, mértéke 4. (1) Az önkormányzati vissza nem térítendő kamattámogatás mértéke lakásonként a pályázaton elnyert állami támogatás kétszeresének megfelelő mértékü önrész biztosítására felvett, legfeljebb 5 év futamidejű pénzintézeti hitel legfeljebb évi 6 %-05 mértékű kamata lehet, de nem haladhatja meg lakásonként a , Ft-ot, azaz kettöszázezer forintot. (2) Önkormányzati kamattámogatás az éves költségvetésben jóváhagyott keretősszeg erejéig nyújtható. (3) Az önkonnányzati kamanámogatás egyszer megítélt összeg, ha a pályázónak a pályázatban megje!ő!liől eltérő, pótlólagos költségei merülnek fel, akkor azok megfizetésére a pályázó köteles, az nem növelheti az önkormányzati kamattámogatás összegét. (4) Ha a beruházás megvalósítása során a beruházás költségei a támogatásban részesített pályázatban megjelölt költségeknel alacsonyabbak, az önkonnányzati kamattámogatás összege ezzel arányosan csökken. A t{tl1logah'isi kérelem benyújtásállak módja, helye és hat{lridcjc 5. (I) A kamattámogatás igénylésének módját és feltételeit az önkormányzat a Csabai Mérleg címü városi lapban és hivatalos honlapján közzéteszi. (2) A kamattámogatásért folyamodó társasház vagy lakásszövetkezet önkormányzati támogatás iránti igényét a társasház közös képviselője vagy a társasházat üzemeltető szervezet koordinálja. (3) A kamattámogatás iránti kérelmek (a továbbiakban: kérelem) benyújtása az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon történik minden évben a minisztériumi pályázat benyújtására meghatározott végső időpontig a vállalt önrész rendelkezésre állását igazoló közgyűlési-, illetve lakógyűlési határozat hiteles jegyzőkönyvi kivonatának és a számlavezető bank által kiállított nyilatkozatának csatolásával. (4) A kérelmező az állami támogatás elnyerése esetén az önkormányzati kamattámogatás igényléséhez köteles a támogatási szerződés másolatát a támogatási szerződés általa és az illetékes miniszter, illetve a nevében eljáró Épílésügyi Minőségellenőrző Innovációs Közhasznú Társaság (továbbiakban: ÉMI) által aláírt példányának kézhezvételét követő 30 napon belül az Önkormányzat részére eljuttatni. A támogatási szerződés másolatához a kérellllezőnek csatolnia kell az önerő egészét vagy egy részét biztosító hitelszerződésegy másolati példányát.

10 4 (5) A benyújtott kérelem utólag nem módosí1ható. 6. (I) Amennyiben a kérelem. illetve az 5. (3}-{4) bekezdésben meghatározoli dokumentumok valamelyike hibásan kitöltve kerűl benyújtásra, vagy a kérelmező a támogatás igényléséhez szükséges dokumentumok mindegyikét nem nyújtja be, 8 munkanap határidő tüzésével, egyszeri alkalommal formai hiánypótlásra, illetve kijavitásra kell felsz61ítani. (2) A kérelmező a hiányt eredményesen pótolja, ha a fclszólításban meghatározott dokumentumok a Polgánnesteri Hivatalhoz a megadott határidőben igazoltan beérkeznek. A kérelem a hiánypótlás során sem műszaki tartalmában. sem az igényelt támogatások összegében nem módosítható. (3) A hiánypátlási határidő nem hosszabbítható meg. elmulasztása eseten nincs helye igazolásnak. A hiánypótlási határidő elmulasztása. illetve a nem teljes körü hiánypótlás a kamattámogatási kérelem elbínilásból történő kizárását eredményezi. A kérelmek elbírálása és a kammtámogatás folyósítás:l (1) A beerkezell kérelmek véleményezését az 5. (4) bekezdésében meghatározott dokumentumok benyújtását követően a Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság, valamint a Yárosfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság véleményezi. 7. (2) A kérelmek elbírálásáról a közgyűlés dönt. (3) A kamatlámogalásban részesülő társasházakkal az önkomlányzat támogatási szerződést köt. A szerződések aláírására a polgánnester jogosult. (4) Az önkormányzati kamattámogatásról szóló szerződésben feltüntetésre kerül a) a támogatás jogcíme és összege. b) a támogatott ingatlan helyrajzi száma és címe. c) a társasház kezelőjének vagy közös képviselőjének neve és elérhetőségei. d) a lakóépületen a minisztériumi lámogatásból és a kamanámogatott bankhitel ből biztosíton összegből megvalósuló felújítás, korszerüsítés, telepítésre kerülő berendezés ismertetése. e) a szerződésszegés jogkövetkezményei, t) a kérelmező nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy korábban nem vett igénybe a jelen rendelet alapján önkonllányzati kamattámogatási az érintett ingatlan korszerüsitésére, illetve felújítására.

11 5 g) a kérelmező nyilatkozatát alta vonatkozóan. hogya víz és csatorna, a távhöszolgáltató közmű üzeme[tetőkkel szemben 60 napon túl meg nem fizetett tartozása, valamint a székhelye szerint illetékes állami-, illetve önkormányzali adóhatóság felé hatáskörébe tartozó, lejár! esedékességü, 60 napot meghaladó adó-, vagy adók módjára behajtható köztartozása nincs, kivéve, ha az adóhatóság pá\yázónak fizetési halasztást, vagy részletfizetés! engedélyezett, illetve amelynek az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozása van. (5) A kamattámogatás folyósítása utólag, évente egy alkalommal, átutalással történik a pénzintézet által kibocsátott kölcsöntartozás ügyleti évének elszámolása alapján. Az elszámolás bemutatása az önkormányzati kamattámogatásban részesült kötelezettsége. (6) A pénzintézeti hitel előtörleszlése esetén az önkonnányzati kamattámogatás ennek arányában módosul, és a hitel előrehozott összegű visszafizetésének arányában növekszik. A támogatott projekt mcgvalósítása és annak ellcnőrlésc 8.. (1) A beruházást a támogatási szerződés megkötésétől szamítoll 3 éven belül meg kell valósítani. A beruházásnak a megvalósítás befejezését követően 10 évig fenn kell maradni. (2) A pályázó a támogatott program lebonyolításáért felelős, [elsőfokú építőipari végzettséggel rendelkező szakértőt köteles kijelölní. aki a beruházást saját hatáskörben, folyamatosan ellenőrzi és ellátja a támogatással kapcsolatos ügyintézést, kapcsolatot tart az Önkormányzattal. (3) A felújítási munkák szakszerű elvégzése érdekében, annak ellenőrzésére a pályázó köteles megfelelőjogosultsággal rendelkező műszaki ellenőrt biztosítani. 9. (1) A kéretemben szereplő adatokat, a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek teljesülését és az elvégzett munka műszaki tartaimát az Önkormányzat, vagy megbízottja bármikor ellenőrizheti. (2) Az Önkormányzat a kamattámogatást visszavonja, ha a pályázó a támogatási szerződésben vállaltakat nem tartja be. Az önkormányzati támogatás visszavonása azonnali beszedési megbízás alapján történik, a támogatási szerződésben meghatározott módon. (3) A beruházás megvalósulásáról a kérelmező a minisztériumi támogatási szerződés mellékletét képező Teljesítésigazolás(ok) és a beruházás befejezéséről szóló Beszámoló máso!atának megküldésével köteles az önkonnányzat felé tájékoztatást adni a Teljesítésigazolás(ok)nak és a Beszámolónak a minisztérium felé történő megküldésével egyidejűleg.

12 6 Záró rendelkezések 10. E rendelet július hó 20. napján lép hatályba. Vantara Gyula polgármester Dr. Benedek Mária jegyző Záradék: E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló. az Európai Parlament és a Tanács /EK irányelvénck való megfelelést szolgálja. Békéscsaba, június 25. Dr. Szvcrcsák Szilvia jegyzö Záradék: Kihirdclve a Városháza hirdctötábláján történt kifüggesztéssel július 14 én. Dr. Benedek Mária jegyző

13 KIVONAT Békéscsaba Megyci Jogú Város Önkormányzat Közg)'ülésénck Gazd'ls.\gi, Költség"etési és Pénzügyi Bizottsága szeptember 14-i nyilvános ülése jegyzőkönyvéből Tál-g\': Az iparosított technológiával épült lakóépiiletck cllcrgia-mcgtakarítást credlhéllyc..tő kol"szcrüsítésénck, fcjújítás,í.nak l:ílllogatiís{lról slóló (VII. 14.) önk. rendelet módosítása Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 227/2009. (IX.14.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Határozat Békéscsaba Mcgyei logú Város Önkonnányzat Közgyűlésének Gazdasági. Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés mcllékletét képező rendelettervezet elfogadását javasolja a Közgyúlésnek azzal, hogy az alaprendelet 8. (2) bekezdése kerüljön kiegészítésre: "aki teljesítésigazolást készít a beruházás meg\'alósulását követően. A kamahámogalás lehívasának feltétele a leljcsítésigazolás önkormányzat részére történő benyújtása." Felelős: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző Határidő: 2009.szeptembcr 24. Km r. Fodor Lajos sk. a bizottság elnöke

14 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkomlányzat Közgyülésének Városfejlesztési Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 5600 Békéscsaba. Szent lstván tér 7. KIVONAT a Városfejlesztési Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság szeptember IS-i nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: Az iparosított technológiával épült lakóépülctek energia-megtakaritást eredményező korszerüsitésének, felújílásának támogatásáról szóló 31/2008. (V I1.1 4.) önk.rcndelet módosítása (lx.15.) VKMB határozata 7 igen egyhangú szavazattal Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzat Közgyülésének Városfejlesztési. KörnyezetvédcImi és Mezőgazdasági Bizottsága a melléklet szerinti rendelet-tervezet alapján javasolja a közgyűlésnek az "iparosított technológiával épiilt lakóépiiletek etlergiamegrakarítást eredméllyező korszenisítéséllek, jelújításáflak támogatásáról szóló (VII. U.) ö"k.rendelet" módosítását. Határidő: szeptember 24. Felelős: Dr. Szvercsák Szilviajegyzö Kmf. Dr. Ferenczi Attila s.k. elnök A kivonat hiteléül: l 'tf:o"n~am':::'é:-viczián Anikó Bizollsági titkár

15 BÉKÉSCSABA MEGYEl JOGÚ VÁROS ÖNKOR 1ÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Ügyrendi és Ellenörl.ési Bizot'lságának szeptember l7-én tartott nyilvános ülésének jegyzökönyvi KIVONATA Tárg,,; Az iparosítoll technológiával épült lakóépületek encrgia-meglakarításl eredményező korszerusítésének, felújításának támogatásáról szóló (VII. 14.) önk. rendelet módosítása A bizolts:ig 3 igen egyhangíl S1.11"azntt~11 :I következő lial:í.roz:'ltol hozta: ~ (IX.17.)ÜEB határozat Békéscsaba Mcgyei logó Város Önkormányzat Közgyülésének Ügyrendi és Ellenőrzési Bizotlsága az iparosított teclulológiával épült lakóépületek cncrgia-megtakarílást eredményező korszcrüsítésének, felújításának támogatásáról szóló (VII. 14.) önk. rendelet módosítását ügyrendi szemponlból közgy(i1ési tárgyalásra alkalmasnak tartja. K.m.r. Vrbovszki Viktor sk. a bizottság elnöke A kivonat hiteléül: J~0

Bevezetı rendelkezések 1.

Bevezetı rendelkezések 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlésének 32008. (VII. 14.) önkormányzati rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményezı korszerősítésének, felújításának

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 47/2001. (06. 29.) sz. rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatásáról

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS JEGYZŐJE Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS JEGYZŐJE Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS JEGYZŐJE Békéscsaba, Szent István tér 7. Rt. sz.: 1.313/2007. Előadó: dr. Kiss Gyula Sajben Jánosné Mell.: rendelet-tervezet Hiv. sz: s^ Postacím: 5601 Pf. 112. Telefon: (66)

Részletesebben

5/2013 (III.01.) önkormányzati rendeletének egységes szerkezetbe foglalt szövege

5/2013 (III.01.) önkormányzati rendeletének egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete A HAGYOMÁNYOS TECHNOLÓGIÁVAL ÉPÜLT LAKÓÉPÜLETEK ENERGIA-MEGTAKARÍTÁST EREDMÉNYEZŐ KORSZERŰSÍTÉSE, FELÚJÍTÁSA HELYI TÁMOGATÁSÁNAK RENDJÉRŐL SZÓLÓ az 55/2013.

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 17/2005. (V. 26.) Kt. rendelete 1

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 17/2005. (V. 26.) Kt. rendelete 1 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 17/2005. (V. 26.) Kt. rendelete 1 az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról (módosítással egybefoglalva

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: I 2-334/2009. Tárgy: PANELPROGRAM Üi.: dr. Forgó Mária Melléklet: Pályázati kiírás Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MECYEI JOCÚ VAROS. Békéscsaba, Szell' István lér 7. NYILVANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel!

BÉKÉSCSABA MECYEI JOCÚ VAROS. Békéscsaba, Szell' István lér 7. NYILVANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! BÉKÉSCSABA MECYEI JOCÚ VAROS POLcARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szell' István lér 7. Ikl. s:.: IV. 923-5.12009. Elóllt/ó: Leszkóné Pataki Ágnes Mell.:] db Hiv. sz.: Postacím: 560/ Pf J12. Telefoll: (66) 523-SOl

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I.2-161/2008. Üi. Dr. Stenszky Atilla Előterjesztés Tárgy: Panel és termofor kémény felújítási pályázat kiírása Melléklet: 2 db pályázati kiírás

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Pályázati felhívása. Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Pályázati felhívása. Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Pályázati felhívása Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram Iparosított technológiával épült lakóépületek széndioxid-kibocsátás csökkentést

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 14/2008. (III.28.) sz. rendelete

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 14/2008. (III.28.) sz. rendelete Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 4/008. (III.8.) sz. rendelete a Nemzeti Energiatakarékossági Program energiatakarékossági pályázatainak önkormányzati támogatásáról Tata Város Önkormányzati

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a társasházi lakóépületek felújításának, korszerűsítésének támogatásáról Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

Panel Plusz Hitelprogram. Termékleírás

Panel Plusz Hitelprogram. Termékleírás Panel Plusz Hitelprogram Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram 2009. évi pályázataihoz Termékleírás A. Általános előírások Hitelprogram keretösszege 30 milliárd Ft. 1

Részletesebben

Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2002. (IV.26.) rendelete

Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2002. (IV.26.) rendelete Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/00. (IV.6.) rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatási rendszeréről A Ferencvárosi Önkormányzat

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2008. (IV.1. ) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2008. (IV.1. ) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2008. (IV.1. ) KGY r e n d e l e t e az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról Nyíregyháza Megyei Jogú

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2005. (VIII. 26.) rendelete

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2005. (VIII. 26.) rendelete PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2005. (VIII. 26.) rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának és a lakóépületek

Részletesebben

A rendelet hatálya és célja 1.

A rendelet hatálya és célja 1. Kazincbarcika Város Önkormányzatának /2010. (I. 29.) számú rendelete a hagyományos technológiával épült lakóépületek széndioxid-kibocsátás csökkentést és energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének,

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2002. (VI.01.) sz. rendelete egységes szerkezetbe foglalva 2014. május 6-tól

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2002. (VI.01.) sz. rendelete egységes szerkezetbe foglalva 2014. május 6-tól Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2002. (VI.01.) sz. rendelete egységes szerkezetbe foglalva 2014. május 6-tól az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének,

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete a társasházak magánerős felújításához és a városi közműhálózatok magánerős építéséhez nyerhető pénzügyi támogatásról

Részletesebben

P-S TENDER Kft. Pályázatíró és forráskutató vállalkozás. P-S TENDER Kft. - Pintér Mónika

P-S TENDER Kft. Pályázatíró és forráskutató vállalkozás. P-S TENDER Kft. - Pintér Mónika P-S TENDER Kft. Pályázatíró és forráskutató vállalkozás Tevékenységi kör Pályázatírás - lakosság, társasházak és lakásszövetkezetek Közbeszerzés bonyolítása Kivitelezők pályáztatása, kiválasztása Kivitelezői

Részletesebben

2010. Klímabarát Otthon 2010.02.17.

2010. Klímabarát Otthon 2010.02.17. 2010. Klímabarát Otthon 2010.02.17. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik az Önök elképzeléseihez, kérem,

Részletesebben

Panel Plusz Hitelprogram. Termékleírás

Panel Plusz Hitelprogram. Termékleírás Hatályos: 2011. augusztus 8-tól Panel Plusz Hitelprogram Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram 2009. évi pályázataihoz Termékleírás A. Általános előírások Hitelprogram keretösszege

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MECl'EfJOCÚ VAROS. Békéscsaba, Szent ls/ván lér 7. NI'/LVANOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MECl'EfJOCÚ VAROS. Békéscsaba, Szent ls/ván lér 7. NI'/LVANOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MECl'EfJOCÚ VAROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent ls/ván lér 7. Ikl.so.: XI. 6311-19/2009. E/öadó: Baloghné Bagó Gabriella. Vitrin Nemc/omé Mell. Hivs=.: - Postacím: 560/ Pf 112. Telefon:

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2016. március 30. napján tartandó ülésére! Készítette: dr. Pécsi Mária pályázati referens te 004 G Tárgy: Javaslat

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1/6

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1/6 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Paks Város Önkormányzata (a továbbiakban: kiíró) a 7/2015. (II. 20.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: rendelet) foglaltak alapján nyilvános pályázatot hirdet a panel, a közép-

Részletesebben

Tájékoztató az Otthon Melege Program önkormányzati támogatásáról

Tájékoztató az Otthon Melege Program önkormányzati támogatásáról Tájékoztató az Otthon Melege Program önkormányzati támogatásáról ZFR-TH/15 Társasházak energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása Oroszlány, 2015.01. 29. Németh Gábor,

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 15/2006.(VI.30.) KT. R e n d e l e t e

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 15/2006.(VI.30.) KT. R e n d e l e t e Szentlőrinc Városi Önkormányzat 15/2006.(VI.30.) KT. R e n d e l e t e az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának és a környezet korszerűsítésének támogatásáról. Szentlőrinc

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEG YEI JOGÚ VÁROS TANAcSNOKÁTÓL

BÉKÉSCSABA MEG YEI JOGÚ VÁROS TANAcSNOKÁTÓL BÉKÉSCSABA MEG YEI JOGÚ VÁROS TANAcSNOKÁTÓL Békéscsaba. Szem ISl\'lÍn ter 7. Ikl. s=.: 11/.2/1-6/2010. Elöadó: Dr. Tógye I1diko Mell.: - Postacím: 560/ Pf 112. Telefon: (66) 523-800 Telefax: (66) 523-804

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSA. Lakóközösségek részére. Kódszám: LFP-2009-LA-7

PÁLYÁZATI KIÍRÁSA. Lakóközösségek részére. Kódszám: LFP-2009-LA-7 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÁLYÁZATI KIÍRÁSA Az Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszter által, az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújításának támogatására kiírt pályázatához

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MECYEI JOCÚ VAROS

BÉKÉSCSABA MECYEI JOCÚ VAROS BÉKÉSCSABA MECYEI JOCÚ VAROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba. Szenl ls/vim fér 7. lkt. sz.: IV 24/-212010. Előadó: LOI'lIJ-Bartók Viktória Tarné Dr. M(/Ia~ri"s=ki Anita Postacím: 5601 Pf 112. TelefoIl: (66)

Részletesebben

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKf.."SCSABA MEGfEJ JOGÚ varas POLCÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent ls/ván tér 7. Ikl. sz.:1v.855-612009. Elűadó:Czigléczkiné Liszkai Edil Mell.:2 db Hiv. sz.: Postacím: 560/ Pf 112. relefoll: (66) 523-801

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS TANÁCSNOKÁTÓL Békéscsaba. Szent ls/ván,ér 7. /kl. s=.:xi. 700-/1n009. Eloodo: Sajbell MarglI Mell.: PosraGÍm: 560/ Pf / /2. Tele(oll: (66! 523-SO 7 Tele(ax: (66) 523-SOS E-lIlQil:

Részletesebben

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése.

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése. Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2005.(IX.23.) ökr. számú rendelete a lakáscélú helyi támogatásokról az azt módosító 11/2006. (V.05.) ökr. rendelettel egységes szerkezetben Csolnok

Részletesebben

2. A rendelet hatálya

2. A rendelet hatálya Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2005.(III.02.) számú rendelete a helyi építészeti védelem alatt álló épületek felújításának támogatásáról Kiskunhalas Város Képviselő-testülete

Részletesebben

Dunyha program Társasházak energetikai épület-felújítását ösztönző támogatás

Dunyha program Társasházak energetikai épület-felújítását ösztönző támogatás Dunyha program Társasházak energetikai épület-felújítását ösztönző támogatás Szentendre Város Önkormányzata a társasházak energetikai korszerűsítését elősegítendő ösztönző támogatást kíván nyújtani az

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az újpesti kisvállalkozások gazdaságfejlesztési támogatásáról (T E R V E Z E T) Budapest Főváros

Részletesebben

Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer Mi otthonunk felújítási és új otthon építési alprogram Pályázat kódszáma: ÚSZT-ZBR-MO-2011

Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer Mi otthonunk felújítási és új otthon építési alprogram Pályázat kódszáma: ÚSZT-ZBR-MO-2011 Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer Mi otthonunk felújítási és új otthon építési alprogram Pályázat kódszáma: ÚSZT-ZBR-MO-2011 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Nemzeti Fejlesztési Miniszter az ENSZ Éghajlatváltozási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3141, Fax.: 231-3151 mszabolcs@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE www.tuv.com ID 9105075801 Management System ISO 9001:2008 valid

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS JEGYZŐJE

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS JEGYZŐJE BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS JEGYZŐJE Békéscsaba, Szent István tér 7. lkt. sz.: I 342007. Előadó: dr. Kiss Gyula Mell.: rendelet-tervezet Hiv. sz.: Postacím: 560 Pf lj2. Telefon: (66) 523-802 Telefax: (66)

Részletesebben

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10.

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (III.9.) önkormányzati rendelete a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról Hatályos: 2016. március 10. Nyirád 2016 A hirdetőtáblára

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselo-testülete 31/2004. (V.25.) rendelete. A társasházak felújítási hitelfelvételének támogatásáról

Budaörs Város Önkormányzat Képviselo-testülete 31/2004. (V.25.) rendelete. A társasházak felújítási hitelfelvételének támogatásáról Budaörs Város Önkormányzat Képviselo-testülete 31/2004. (V.25.) rendelete A társasházak felújítási hitelfelvételének támogatásáról Budaörs Város Önkormányzat Képviselo-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az iparosított technológiával épülő lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az iparosított technológiával épülő lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az iparosított technológiával épülő lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására Tapolca Város Önkormányzata az iparosított technológiával

Részletesebben

34/2002. (XII. 19.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet

34/2002. (XII. 19.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet 34/2002. (XII. 19.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet a kerületi ingatlanállomány javítása érdekében a társasházak, valamint a lakásszövetkezeti lakóépületek felújításának pénzügyi támogatására

Részletesebben

Pályázati felhívás. Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot hirdet a évi Környezetvédelmi Alap felhasználására

Pályázati felhívás. Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot hirdet a évi Környezetvédelmi Alap felhasználására Pályázati felhívás Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2011. évi Környezetvédelmi Alap felhasználására A rendelkezésre álló keret összege: 4.885.000.-Ft A Környezetvédelmi Alap rendeltetése:

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat helyett és nevében eljáró XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. PÁLYÁZATOT HIRDET

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat helyett és nevében eljáró XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. PÁLYÁZATOT HIRDET Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat helyett és nevében eljáró XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. PÁLYÁZATOT HIRDET az 51/2011. (XII. 16.) számú rendelte (továbbiakban: Rendelet) alapján kerületi

Részletesebben

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősitett többséget igényel!

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősitett többséget igényel! BÉKÉSCSABA MEGYEI JOCÚ VAROS POLGÁRMESTERE Békéscsaba, Szenl István tér 7. Ikl. SZ.: IV. 560/2010. Előadó: Liplók Margil Mell.: lrósbeli szakvélemény Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801

Részletesebben

Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2013. (III.29.) Önkormányzati rendelete. a lakóépületek felújításához nyújtandó támogatásról

Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2013. (III.29.) Önkormányzati rendelete. a lakóépületek felújításához nyújtandó támogatásról Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (III.29.) Önkormányzati rendelete a lakóépületek felújításához nyújtandó támogatásról Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. lkt. sz.: IV. 65412015. Előadó: Csizmadia Bernadett Mell.: 2 db Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf. 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax:

Részletesebben

10/2008. (III.31.) önkormányzati rendelet 1

10/2008. (III.31.) önkormányzati rendelet 1 1. oldal 10/2008. (III.31.) önkormányzati rendelet 1 az egycsatornás gyűjtőkémények felújításának támogatásáról Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 14/2008. (III.28.) sz. rendelete

Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 14/2008. (III.28.) sz. rendelete Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 14/2008. (III.28.) sz. rendelete TÁJÉKOZTATÁSUL a Nemzeti Energiatakarékossági Program energiatakarékossági pályázatainak önkormányzati támogatásáról 1 (egységes

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 52/2005. (XII.27.) számú rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról Nyergesújfalu Város Önkormányzata a

Részletesebben

60/2015. (III.26.) határozat 1. melléklete. I. A támogatás célja

60/2015. (III.26.) határozat 1. melléklete. I. A támogatás célja 60/2015. (III.26.) határozat 1. melléklete Tiszaújváros Város Önkormányzata pályázatot hirdet lakásszövetkezetek és társasházak részére a lakóépületek energiatakarékosságot célzó beruházásainak 2015. évi

Részletesebben

ALAPÍTÓI DÖNTÉSHOZATAL Tárgy: A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.

ALAPÍTÓI DÖNTÉSHOZATAL Tárgy: A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú V AR OS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. SZ.: IV 394-3/20J5. Előadó: Czigléczkiné Liszkai Edit Mell.: Jdb Hiv. sz: - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801

Részletesebben

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV. 232 - '.U2010. Előadó: Vass Csaba Mell.: Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-SOl Telefax: (66)

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (VI.14.) önkormányzati rendelete

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (VI.14.) önkormányzati rendelete Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (VI.14.) önkormányzati rendelete 1 Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt

Részletesebben

1.. (1) E rendelet hatálya kiterjed Eger Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő távhővel ellátott lakóépületekre.

1.. (1) E rendelet hatálya kiterjed Eger Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő távhővel ellátott lakóépületekre. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 11/2008. (III. 28.) számú rendelete a távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének támogatására

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat rendelete. 28/2000.(V.18.) Kgy. rendelet módosításáról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat rendelete. 28/2000.(V.18.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat rendelete az első lakást szerző fiatal házasok támogatásáról, valamint a helyi önkormányzat lakásvásárlási, lakásépítési támogatásáról szóló 28/2000.(V.18.) Kgy. rendelet

Részletesebben

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (VI.14.) önkormányzati rendelete

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (VI.14.) önkormányzati rendelete Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (VI.14.) önkormányzati rendelete 1 Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt

Részletesebben

POLGÁRMESTER. Az előterjesztés egyeztetve: Szlávik Zoltán beruházási főtanácsadó

POLGÁRMESTER. Az előterjesztés egyeztetve: Szlávik Zoltán beruházási főtanácsadó BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET A többlakásos lakóépületek magánerős felújításához nyerhető pénzügyi támogatásokról szóló 13/2004. (III.2.) Kt. számú rendelet módosítására

Részletesebben

Balatonfenyves község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2001. (II.23.) számú rendelete a lakáscélú támogatásokról

Balatonfenyves község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2001. (II.23.) számú rendelete a lakáscélú támogatásokról Balatonfenyves község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2001. (II.23.) számú rendelete a lakáscélú támogatásokról Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐJÉNEK MEGBÍZÁSÁBÓL SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZIGAZGATÁSI OSZTÁLYA

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐJÉNEK MEGBÍZÁSÁBÓL SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZIGAZGATÁSI OSZTÁLYA SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐJÉNEK MEGBÍZÁSÁBÓL SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZIGAZGATÁSI OSZTÁLYA 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 6601 Szentes, Postafiók: 58., Telefon: 06/63/510-359

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL VANOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL VANOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: 1. 63112015. Előadó: Csizmadia Bernadett, dr. László Jenő Csaba Mell.: l db rendelettervezet; l db pályázatifelhívás Hiv.

Részletesebben

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály 6720 Szeged, Széchenyi tér 11.

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály 6720 Szeged, Széchenyi tér 11. Iktatószám: 23924-1/2016. Előadó: dr. Antal Anikó SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály 6720 Szeged, Széchenyi tér 11. Tárgy: A 2016. évi oktatási

Részletesebben

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 24/2005. /XI.9./ r e n d e l e t e

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 24/2005. /XI.9./ r e n d e l e t e KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 24/2005. /XI.9./ r e n d e l e t e az iparosított technológiával épül lakóépületek energiafelhasználást csökkentő korszerűsítésének és felújításának támogatásáról

Részletesebben

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 12/2007 (X. 11.) Ök. rendelete lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 12/2007 (X. 11.) Ök. rendelete lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 12/2007 (X. 11.) Ök. rendelete lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról Almásfüzitő Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelete a Budapest XVIII. kerület közigazgatási területén lévő társasházak,

Részletesebben

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. a társasházak felújításához nyújtandó önkormányzati támogatásokról

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. a társasházak felújításához nyújtandó önkormányzati támogatásokról Budapest Józsefváros Önkormányzatának 34/2003. (VI.16.) ök. sz. rendelete a társasházak felújításához nyújtandó önkormányzati támogatásokról Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Energetikai korszerűsítés pályázat támogatás társasházaknak 2015

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Energetikai korszerűsítés pályázat támogatás társasházaknak 2015 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Energetikai korszerűsítés pályázat támogatás társasházaknak 2015 1) TÁMOGATÁS CÉLJA, HÁTTERE Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata pályázatot ír ki a társasházak energia-megtakarítást

Részletesebben

Általános rendelkezés 1. 1

Általános rendelkezés 1. 1 Szekszárdi Önkormányzat 7/2002.(IV.29.) rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékosságot célzó felújításának támogatásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd

Részletesebben

Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram ZBR-NY/14

Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram ZBR-NY/14 Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram ZBR-NY/14 A cél, pályázók köre, forrás - Támogatás nyújtása az energiatakarékosság fokozását üvegházhatású gáz kibocsátás csökkentését Pályázók köre: magánszemélyek,

Részletesebben

Jegyzőkönyv /2008. (09.10.) VTLB sz. HATÁROZAT

Jegyzőkönyv /2008. (09.10.) VTLB sz. HATÁROZAT Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Városrendezési, Tulajdonosi és Lakásügyi Bizottsága 2008. szeptember 10-én tartott soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Gila Ferenc, a bizottság elnöke

Részletesebben

Tard Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (IX.29.) önkormányzati rendelete a lakáscélú támogatásokról

Tard Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (IX.29.) önkormányzati rendelete a lakáscélú támogatásokról Tard Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (IX.29.) önkormányzati rendelete a lakáscélú támogatásokról Tard Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 51/2011.(XII.9.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 51/2011.(XII.9.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 51/2011.(XII.9.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A MŰEMLÉKI ÉS HELYI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK FELÚJÍTÁSÁNAK ANYAGI TÁMOGATÁSÁRÓL Mosonmagyaróvár

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról 1. számú melléklet A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének 22/2008. (VII.01.) számú R E N D E L E T E

Zsámbék Város Képviselő-testületének 22/2008. (VII.01.) számú R E N D E L E T E Zsámbék Város Képviselő-testületének 22/2008. (VII.01.) számú R E N D E L E T E Zsámbék Város közigazgatási területén működő üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Zsámbék Város Képviselő-testülete

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 63/1997. (XI.01.) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 63/1997. (XI.01.) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 63/1997. (XI.01.) önkormányzati rendelete a helyi környezet- és természetvédelmi alap létrehozásáról, valamint az azzal való rendelkezés és gazdálkodás szabályozásáról

Részletesebben

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (VII. 12.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről Hegymagas Község Önkormányzatának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága augusztus 05-én tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága augusztus 05-én tartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága 2009. augusztus 05-én tartott üléséről Jelen vannak: Virág András a bizottság elnöke Lauer István a bizottság tagja Dr. Mécs

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. Területi hatály

1. A rendelet célja. 2. Területi hatály Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (V.04.) önkormányzati rendelete a lakó-, és egyéb épületek, építmények felújításának, korszerűsítésének támogatásáról Ajka Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1.

1. A rendelet hatálya 1. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelete az építési telkek értékesítéséhez kapcsolódó támogatásról Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tájékoztató a Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai. fejlesztésének támogatása kombinált hiteltermékkel című,

Tájékoztató a Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai. fejlesztésének támogatása kombinált hiteltermékkel című, Tájékoztató a Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztésének támogatása kombinált hiteltermékkel című, GINOP-4.1.1-8.4.4-16 számú felhívásról A pályázati kiírás keretében a

Részletesebben

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6.

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. Ik!.sz.: 5/2010. Véleményeztc: Gazdas.igi, KiHtscgyclési és Pénzügyi Bizotts:.ig V:irosfejlesztési. Környezetvédelmi és Mcz6gazdasági

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Előterjesztés

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Előterjesztés BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTEJlÉTőL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV. 669-2/2012. Előadó: Márton László Mell: 2db Postacím: 5601 Pl 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2004. (VIII.31.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2004. (VIII.31.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2004. (VIII.31.) KGY r e n d e l e t e az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról szóló 21/2003. (V. 5.)

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1/7

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1/7 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Paks Város Önkormányzata (a továbbiakban: kiíró) a 6/2015. (II. 20.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: rendelet) foglaltak alapján nyilvános pályázatot hirdet a hagyományos

Részletesebben

Budafok-Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzat Polgármester SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY a Képviselő-testület 2012. november 15-i ülésére

Budafok-Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzat Polgármester SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY a Képviselő-testület 2012. november 15-i ülésére Budafok-Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzat Polgármester SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY a Képviselő-testület 2012. november 15-i ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a társasházas és szövetkezeti lakóépületek felújításának

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. NYILVANOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. NYILVANOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV 49112015. Előadó: Edit Mell.: 1 db Hiv.: - Czigléczkiné L iszkai NYILVANOS ÜLÉS napirendje Telefax: (66) 523-804

Részletesebben

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg.

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg. Egységes szerkezetbe a 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelettel Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (IV.22.) önkormányzati rendelete a településképet meghatározó ingatlanok

Részletesebben

SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERE 6600 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. Ikt. sz.:u-23536-2/2012

SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERE 6600 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. Ikt. sz.:u-23536-2/2012 SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERE 6600 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. Ikt. sz.:u-23536-2/2012 Témafelelős: Dr. Kerekes Valéria Tárgy: Méltányossági kérelem MÁV Lakásszövetkezet Köztársaság u. 19-21. számú és Drahos

Részletesebben

honlapról.

honlapról. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében pályázati felhívást tesz közzé az alábbi területen:

Részletesebben

POLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET

POLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET a többlakásos lakóépületek magánerős felújításához nyerhető pénzügyi támogatásokról szóló 10/2008. (IV.17.) Kt. számú rendelet módosításáról

Részletesebben

Pályázati felhívás. Támogatás igényelhető: (2014-ben megvalósított/megvalósítandó célokra)

Pályázati felhívás. Támogatás igényelhető: (2014-ben megvalósított/megvalósítandó célokra) 1. sz. melléklet Pályázati felhívás Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet pályázati úton támogatott sportszervezetek (kiemelt és nem kiemelt sportágak), valamint utánpótlást-nevelés fejlesztést

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.!kt. sz.: VIII 265-212011. Előadó: Tarné Stuber Éva Mell.: l db Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66) 523-804

Részletesebben

(A 25/1998./XII.10./ módosító rendelettel egységes szerkezetben)

(A 25/1998./XII.10./ módosító rendelettel egységes szerkezetben) Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 45/1997.(XII.18.) önkormányzati rendelete a helyi környezet- és természetvédelmi alap létrehozásáról, valamint az azzal való rendelkezés és gazdálkodás szabályozásáról

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi egyesületek, non-profit szervezetek önkormányzati pénzügyi támogatásának feltételeiről és szabályairól szóló 9/2012.(VI.18.), 5/2013.(IV.05.)

Részletesebben

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a helyi lakásfelújítási támogatásáról

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a helyi lakásfelújítási támogatásáról Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a helyi lakásfelújítási támogatásáról Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEJ logú varas POLGIÍRMEsTERÉrőL Békéscsaba, Szent Jstván tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEJ logú varas POLGIÍRMEsTERÉrőL Békéscsaba, Szent Jstván tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEJ logú varas POLGIÍRMEsTERÉrőL Békéscsaba, Szent Jstván tér 7. Ikl. sz: 111.868-212009 Előadó: Dl'. Tőgye Ildikó Mell.. Hiv. sz.: Postacím: 560/ Pf J12. Telefon. (66) 523-801 E~lIIail:

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 44/2009. (IX. 03.) önkormányzati rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek széndioxid-kibocsátás csökkentést és energia-megtakarítást eredményező

Részletesebben