BÉKÉSCSABA MEGl'EIJOGÚ VÁROS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKÉSCSABA MEGl'EIJOGÚ VÁROS"

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGl'EIJOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szem István lér 7. Ikl. so.: I 8nI2009. Elóadó: dr. László Jenó: Lowls-Bortók Viktória Mell.: / db rendelettene:et, I db levél Hiv. s:.: Postacím: 560/ Pf 112. Telefon: (66) Telefax: (66) ~ E-maiI: NYIL V/iNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: Az iparosított technológiával épült lakóépülctck energia megtakarítást eredményezőkorszerusítésének, felújításának támogatásáról szóló (VII.14.) önk. rendelet módosítása ElókészílÓ: Titkársági Osztály Jogi. Önkormányzati és Szervezési Csoport Stratégiai-Fejlesztési Osztály Véleményezö: Városfejlesztési, Környezetvédelmi és MezőgazdaságiBizottság Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Ügyrendi és Ellenárlési Bizottság Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyülésének szeptember hó 24. napján tartandó nyilvános ülésére Tisztelt Közgyiílés! A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium kiírta.,a= iparosilofi led1llo/ógiám/ épült lakóépülelek szélldioxid-kibocsolos csökken/ést és energiameg/(lkarilás/ eredményezó kors=eriisilésének. fehijitosonak tomogalása" clnevezésü pályázatot (a továbbiakban: Panel program). A pályázati felhívás értelmében a minisztérium - a évi pályázati kiíráshoz hasonlóan - legfeljebb a támogatás szempontjából elismerhetó bekerülési költség l!3-át. lakásonként legfeljebb Ft-ot biztosít a pályázat nyerteseinek. Mivel a lakóközösségek többsége a 2/3-os önrészt csak banki hitelfelvételiel tudja megoldani. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az iparosítoli technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszeriísitésének. felújílásának támogahisáról szóló (VI1.I4.) önk. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) megalkotásával úgy döntött, hogy a banki kamatok átvállalásával segíti a lakókőzösségek Panel-program keretében vállalt beruházását. A Rendelet módosítását az alábbiak indokolják :

2 A évi Panel-program keretében a társasházak a korábbi célok mellett az épületek nyári hővédelmének javítására, árnyékoló és árnyékvető szerkezetek beépítésére, továbbá az épületeknek a szoláris nyereségek passzív hasznosítása érdekében lodzsáinak beüvegezésére is pályázhatnak. Szükséges ezért az új pályázati célokat a Rendelet 1. (3) bekezdésében is megjeleníteni. A Rendelet 7. (5) bekezdése értelmében a támogatás folyósítása utólag, évente egy alkalonunal történik. A Csabai Üzemeltető és Szolgáltató Kft. számos békéscsabai társasház közös képviselőjeként azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy adjon lehetőséget arra, hogyakamattámogatást a pályázók ncgycd- vagy féléves időszakonként is lehívhassák, mivel bizonyos pénzintézetek negyedévente kérik a kamat folyósítását. A minisztériumi pályázatot lebonyolító Építésügyi Minőségellenőrző hmovációs Közhasznú Társaság elnevezése Építésügyi MinőségellenörLőlnnováeiós Nonprofit Kft.-vé változott. Tekintettel arra, hogy az idei minisztériumi korábban a szerződéstervezethez mellékclt Rendelet 9. (2) bekezdéséből is törölni. pályázati csomagnak - teljcsítésigazoh'is, nem része a célszerű azt a A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Költségvetési és Pénzügyi Bizottság, valamint az Ügyrendi jegyzőkönyvi kivonatai a jelen előterjesztés mellékletét képezik. Bizottság, a Gazdasági, és Ellenőrzési Bizottság A döntés végrehajtásában közremüködő felelős hivatali egység: Titkársági Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport; Stratégiai-Fejlesztési Osztály Kérem a Tisztelt Közgyűlést, meg. hogy a rendeletet a mellékeit rendelet-tervezet alapján alkossa Béké.fCS{lb{l, szeptember 8. jegyző Ellcnjegyzé,s~ /,..'./tt*'-'- P enzugyl:. 2

3 CSABAI ÜZWIIETŐ ÉS SZOLGÁIIATÓ KORLÁTOII FELELŐSSÉGŰ r TÁRSASÁG0" ( 5000 BtKtsCSABA. ALSÓ KÖRÖS SOR 2..., Levé\clm, CSUSZ KFT 560l Békescsab. Post.fIok 20. c<t, 2009 sim oj iku... ilo':' IXC0. UI Békéscsab'l j\ l legyci Jogú Város Polgármesteri HivaHtla V:wt:ua Gyula polgármester úr részére, I \ (--r...1 J' ",LJ.) Békéscsaba Szent István tér Tisztele Polg:inllcstcr Út"! Társaságunk. mint az iparosított technológiával épült társasházak közös képviselője. pályázatokat nyújtott be a panelprogram keretében 3 társasház cnergia-megtakaritást eredményező korszeriisitésének, felújitásának támogatására. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszter úr i.rásbeli tájékoztatása alapján mindhárom társasház pályázata eredményes volt és vissza nem térítendő állami támogatást nyertek: Békéscsaba, G:ibol" Áron T:li-sash:íz: fiítéskorszerűsítés és napkollektorok felszerelése Békéscsaba, Vécse)' 6-l2. Társasház: Békéscsaba, Tolnai 1-3. Részt:'lrsasház: külső hőszigetelés és ablakok cseréje külső hőszigetelés. A társasházak magántulajdonosai a felújításhoz (korszerusítéshez) szükséges 213 rész öneröt a "Sikeres Magyarországért" Panel Plusz Hitelprogram keretében kivánja megfizetnl Tekintenel arra. hogy a hitelt az OTP Bank Nyrt. a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. által refinanszírozotl forrásból nyújtja. a hitelügylet lebonyolításával kapcsolatos paraméterek kötöttek. melytől az OTP Bank nem tud eltekinteni. Ehhez kapcsolódóan a társasháznak a hitelkamatait a következők szerint kell a Banknak megfizetni: negyedévente, a naptári negyedév utolsó banki munkanapján, illetve a lejárat napján, ha a kölcsön visszafizetési határideje negyedév közben jár le. Az Önkormányzat kamauámogatásról szóló rendelete viszont éves kamatfizetésről rendelkezik. TeLJfn (66) főkönyvelő.könyveles: (66) cg: 04-()Q Hibabejelentés. üzemeltetés: (66) E-maii: Társasházi kőnyvelés: (66) E mai!: Adószám:

4 - 2 - Ezért kérjük tisztelt Polgánnester ural, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 3/2008.(VU.J4.) Önk. rendelete 7.. (5) bekezdése alól a fentiek miau felmentést biztoshani vagy ~l rendeletet módosittatni szívcskcdjen oly módon, hogy II hitclhcz kapcsolódó Önkormányzati kall1awímog~ltást II Bank kamatfizetési értcsíiője alapján a kam.hfizctést közvetlenül megelőzően negyedévenként bocsássa II hitclfclvcvő társasház.-cndclkczésérc. Tájékozlatjuk, hogy az önkonnányzati rendeletben előírt egyéb feltételeknek leginkább az OTP Bank Nyn. felelt meg. ezén kötjük velük a hitelszerzödéseket. Szíves közremüködését és segítségét előre is köszönjük. Békéscsaba, szeptember 02. Tisztelettel:.. ~ I "T -~~i~'f Jan~~rich Mihály... ügyvezetö igazgató

5 Békéscsaba MCg)'ei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének.../2009. (IX. 28.) önkormányzati rendelete az iparosítou technológiával épülllakóépületek cnergia-mcgtakarilást eredményező korszeriisitésénck, felújításának támogatásáról szóló 31nOOS. (VII.I.t) önk. rendelet módosilásáról (tcn'czct) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzat Közgyülése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi Xx. törvény 44/A. (2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekczdésében kapott felhatalmazás alapján az iparosított tcchnológiával épült lakóépülctek energia-megtakaritást eredményező korszerüsitésének, [elújításának támogatásáról szóló 31/2008. (VlI. 14.) önk. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: I. A Rendelet I. (3) bekezdése az alábbi pontokkal egészül ki:..e) az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló vagy árnyék vető szerkezetek beépítése. f) az épületek lodzsáinak beüvcgezése a szoláris nyereségek passziv hasznosítására." 2. A Rendelet 3. (I) bekezdésében és 5. (4) bekezdésében az..építésügyi Minőségellenőrző lnnovációs Közhasznú Társaság" szövegrész helyébe az..építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft." lép. 3. A Rendelet 7. (5) bekezdésének helyébe az alábbi szövegrész lép: "A kamanámogatás folyósítása utólag, a hitelt nyújtó pénzintézet kamat fizetési értesítője vagy a pénzintézet által kibocsátott kölcsöntartozás ügyleti évének elszámolása alapján a kamatfizetést megelőzően - a jelen rendelet 7. (3) bekezdésében meghatározott támogatási szerzödésnek megfelelően - negyedévente, félévente vagy évente egy alkalommal, átutalással történik. A kamatfizetési értesítő. illetőleg az elszámolás bemutatása az önkormányzati kamattámogatásban részesült kötelezettsége." 4. A Rendelet 9. (3) bekezdésének a helyébe az alábbi rendelkezés lép:..a beruházás megvalósulásáról a kérelmező a beruházás befejezéséről szóló Beszámoló másolatának megküldésével köteles az önkormányzat felé tájékoztalást adni abeszámolónak a minisztérium felé történő megküldésével egyidejüleg:' 3

6 10. E rendelet október hó l. napján lép hatályba. Békésc!itlba, szeptember 24. Vantara Gyula polgánnester Dr. Szvercsák Szilvia Jegyző 4

7 Békéscsaba Mcg)'ci Jogú Város Közgyűlésének (Vl). I q önkormány7..ati rcndcletc az iparosított technológiá\'al épüll lakóépületck cncrgia-mcgtakarílást eredményezőkorszcrúsitésének, felújílásának támogatásáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkomlányzat Közgyűlése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/A. (2) bekezdésében. valamint a helyi önkonnányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (l) bekezdésében kapolt felhatalmazás alapján az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatásáról alábbi rendeletet alkotja: Bevezetö rendelkezések I. (I) Jelen rendelel célja: az iparosítoli technológiával épült lakóépületek energlamegtakarítást eredményező felújítása, illetve ezen lakóépü]etek gépészeti rendszereinek. berendezéseinek felújítása. korszerűsítése. valamint megújuló energiafelhasználás növelése céljából tönénő berendezések telepítése. (2) Jelen rendelet alkalmazásában iparosílott techttológiával épült lakóépületnek tekintendő a panel. a közép- és nagyblokk, az alagútzsalu. az öntött. a vashcton vázas és az egyéb. előre gyánott technológia (továbbiakban együtt: iparosított technológia) felhasználásával épült lakóépület. (3) E rendelet hatálya kiterjed Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő, július hó l. napját megelőzően kiadott építési engedély alapján. (l) bekezdés szerinti, igazoltan iparosított technológia felhasználásával épült lakóépületekre, illetve e lakóépületekben az alábbi munkálatokra: a) nyílászárók energia-mcgtakarítást eredményező felújítása vagy cseréje, b) homlokzatok és födémek höszigetelésc. c) épületgépészeti rendszerek korszerűsítése, energia-megtakarítást eredményező felújítása. d) a mcgújuló energiafelhasználás növelése. a hagyományos energiahordozók megújuló energiaforrásokkal való helyeuesítésére irányuló beruházások az energiatennelésre. a tárolásra. az energia szállítására és a hálózatba való esetleges visszatáplálásra. A kérelem benyújtásának fcltétclei 2. (I) Támogatási kérelmet nyújthatnak be saját tulajdonú lakóépületeikre azon társasházak vagy a lakásszövetkezetek (továbbiakban együtt: kérelmező), amelyek a jelen rendelet l. -ában meghatározott célra kiín minisztériumi pályázaton az önkomlányzati kamattámogatás igénylésével egyidejüleg vissza nem térítendő állami támogatást igényelnek.

8 2 (2) Pályázónak a szükséges saját erő biztosítását. rendelkezésre állását. hitelt érdemlő dokumentumokkal. így közgyülési-. illetve lakógyülési határozat hiteles jegyzőkönyve kivonatával. és a szamlavczetö bank által kiállítqu nyilatkozattal kell igazolnia. (3) A pályázat benyújtása előtt már megkezdett beruházáshoz támogatás ncm igényelhető. (4) Támogatás csak teljes épületre, vagy dilatációval határolt épüjclrészre (továbbiakban: épület, vagy épületrész) nyújtható be. (5) Támogatás csak e rendeletben foglalt és a minisztériumi pályázati feltételek együttes teljesítése eselén, valamint a pályázó által készílett felújítási koncepcióban indokolt, kimutatható energia-meglakaritast eredményezőmunkálatokra adható. (6) Támogatás igénylése csak a pályázó közösség tagjainak teljes - illetve a pályázatban vállalt. elvégzendő feladatok feltételei szerinti maximális - részvétele mellett lehetséges. (7) A kérelmező lakóépületében lévő, nem lakáscélú helyiségek felújítására, korszerüsítésére önkormányzati kal11attámogalás nem igényelhető. (8) Egy lakóépület vonatkozásában. egy évben csak cgy kérelem nyújtható be. A pályázónak nyilatkozitia kell a korábban lakóépület felújítási-. korszerusítési munkálatokra már elnyert támogatások összegéről. Támogahísi odaítélésénck fcltélclci 3. (1) Az önkonnányzati kamaltámogatás folyósílásának feltétele. hogyalakóépület energiamegtakarítást eredményező felújítását, korszerűsítését, illetve az épületgépészeti műszaki feltételek előírások szerinti megteremtését az illetékes miniszter, illetve a nevében eljáró Építésügyi Minőségellenőrző innovációs Közhasznú Társaság is támogassa ajelen rendelet 2. (1) bekezdésében meghatározott pályázat keretében. (2) I cm kére1meweti az önkormányzati kamanámogatást az a pályázó. amely nem rendelkezik magyar adóazonositó jellel és/vagy adószammal. (3) em nyújtható önkormányzati kamattámogatás olyan pályázónak, amelynek a székhely szerint illetékes állami-, illetve önkonnányzati adóhatósag (a továbbiakban együtt: adóhat6ság) felé hatáskörébe tartozó, lejárt esedékességü, 60 napot meghaladó adó-, vagy adók módjára behajtható köztartozasa van, kivéve, ha az adóhatóság pályázónak fizetési halasztást, vagy részletfizetést engedélyezett, illetve amelynek az Európai Unió tradicionális saját forrásai eimen tartozása van. Nem nyújtható támogatás továbbá olyan pályázónak sem, amelynek a víz- és csatorna, a távhőszolgáltató közmű üzemeltetökkel szemben fennálló 60 napon túl meg nem fizetett tartozasa van.

9 3 A támogatás formája, mértéke 4. (1) Az önkormányzati vissza nem térítendő kamattámogatás mértéke lakásonként a pályázaton elnyert állami támogatás kétszeresének megfelelő mértékü önrész biztosítására felvett, legfeljebb 5 év futamidejű pénzintézeti hitel legfeljebb évi 6 %-05 mértékű kamata lehet, de nem haladhatja meg lakásonként a , Ft-ot, azaz kettöszázezer forintot. (2) Önkormányzati kamattámogatás az éves költségvetésben jóváhagyott keretősszeg erejéig nyújtható. (3) Az önkonnányzati kamanámogatás egyszer megítélt összeg, ha a pályázónak a pályázatban megje!ő!liől eltérő, pótlólagos költségei merülnek fel, akkor azok megfizetésére a pályázó köteles, az nem növelheti az önkormányzati kamattámogatás összegét. (4) Ha a beruházás megvalósítása során a beruházás költségei a támogatásban részesített pályázatban megjelölt költségeknel alacsonyabbak, az önkonnányzati kamattámogatás összege ezzel arányosan csökken. A t{tl1logah'isi kérelem benyújtásállak módja, helye és hat{lridcjc 5. (I) A kamattámogatás igénylésének módját és feltételeit az önkormányzat a Csabai Mérleg címü városi lapban és hivatalos honlapján közzéteszi. (2) A kamattámogatásért folyamodó társasház vagy lakásszövetkezet önkormányzati támogatás iránti igényét a társasház közös képviselője vagy a társasházat üzemeltető szervezet koordinálja. (3) A kamattámogatás iránti kérelmek (a továbbiakban: kérelem) benyújtása az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon történik minden évben a minisztériumi pályázat benyújtására meghatározott végső időpontig a vállalt önrész rendelkezésre állását igazoló közgyűlési-, illetve lakógyűlési határozat hiteles jegyzőkönyvi kivonatának és a számlavezető bank által kiállított nyilatkozatának csatolásával. (4) A kérelmező az állami támogatás elnyerése esetén az önkormányzati kamattámogatás igényléséhez köteles a támogatási szerződés másolatát a támogatási szerződés általa és az illetékes miniszter, illetve a nevében eljáró Épílésügyi Minőségellenőrző Innovációs Közhasznú Társaság (továbbiakban: ÉMI) által aláírt példányának kézhezvételét követő 30 napon belül az Önkormányzat részére eljuttatni. A támogatási szerződés másolatához a kérellllezőnek csatolnia kell az önerő egészét vagy egy részét biztosító hitelszerződésegy másolati példányát.

10 4 (5) A benyújtott kérelem utólag nem módosí1ható. 6. (I) Amennyiben a kérelem. illetve az 5. (3}-{4) bekezdésben meghatározoli dokumentumok valamelyike hibásan kitöltve kerűl benyújtásra, vagy a kérelmező a támogatás igényléséhez szükséges dokumentumok mindegyikét nem nyújtja be, 8 munkanap határidő tüzésével, egyszeri alkalommal formai hiánypótlásra, illetve kijavitásra kell felsz61ítani. (2) A kérelmező a hiányt eredményesen pótolja, ha a fclszólításban meghatározott dokumentumok a Polgánnesteri Hivatalhoz a megadott határidőben igazoltan beérkeznek. A kérelem a hiánypótlás során sem műszaki tartalmában. sem az igényelt támogatások összegében nem módosítható. (3) A hiánypátlási határidő nem hosszabbítható meg. elmulasztása eseten nincs helye igazolásnak. A hiánypótlási határidő elmulasztása. illetve a nem teljes körü hiánypótlás a kamattámogatási kérelem elbínilásból történő kizárását eredményezi. A kérelmek elbírálása és a kammtámogatás folyósítás:l (1) A beerkezell kérelmek véleményezését az 5. (4) bekezdésében meghatározott dokumentumok benyújtását követően a Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság, valamint a Yárosfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság véleményezi. 7. (2) A kérelmek elbírálásáról a közgyűlés dönt. (3) A kamatlámogalásban részesülő társasházakkal az önkomlányzat támogatási szerződést köt. A szerződések aláírására a polgánnester jogosult. (4) Az önkormányzati kamattámogatásról szóló szerződésben feltüntetésre kerül a) a támogatás jogcíme és összege. b) a támogatott ingatlan helyrajzi száma és címe. c) a társasház kezelőjének vagy közös képviselőjének neve és elérhetőségei. d) a lakóépületen a minisztériumi lámogatásból és a kamanámogatott bankhitel ből biztosíton összegből megvalósuló felújítás, korszerüsítés, telepítésre kerülő berendezés ismertetése. e) a szerződésszegés jogkövetkezményei, t) a kérelmező nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy korábban nem vett igénybe a jelen rendelet alapján önkonllányzati kamattámogatási az érintett ingatlan korszerüsitésére, illetve felújítására.

11 5 g) a kérelmező nyilatkozatát alta vonatkozóan. hogya víz és csatorna, a távhöszolgáltató közmű üzeme[tetőkkel szemben 60 napon túl meg nem fizetett tartozása, valamint a székhelye szerint illetékes állami-, illetve önkormányzali adóhatóság felé hatáskörébe tartozó, lejár! esedékességü, 60 napot meghaladó adó-, vagy adók módjára behajtható köztartozása nincs, kivéve, ha az adóhatóság pá\yázónak fizetési halasztást, vagy részletfizetés! engedélyezett, illetve amelynek az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozása van. (5) A kamattámogatás folyósítása utólag, évente egy alkalommal, átutalással történik a pénzintézet által kibocsátott kölcsöntartozás ügyleti évének elszámolása alapján. Az elszámolás bemutatása az önkormányzati kamattámogatásban részesült kötelezettsége. (6) A pénzintézeti hitel előtörleszlése esetén az önkonnányzati kamattámogatás ennek arányában módosul, és a hitel előrehozott összegű visszafizetésének arányában növekszik. A támogatott projekt mcgvalósítása és annak ellcnőrlésc 8.. (1) A beruházást a támogatási szerződés megkötésétől szamítoll 3 éven belül meg kell valósítani. A beruházásnak a megvalósítás befejezését követően 10 évig fenn kell maradni. (2) A pályázó a támogatott program lebonyolításáért felelős, [elsőfokú építőipari végzettséggel rendelkező szakértőt köteles kijelölní. aki a beruházást saját hatáskörben, folyamatosan ellenőrzi és ellátja a támogatással kapcsolatos ügyintézést, kapcsolatot tart az Önkormányzattal. (3) A felújítási munkák szakszerű elvégzése érdekében, annak ellenőrzésére a pályázó köteles megfelelőjogosultsággal rendelkező műszaki ellenőrt biztosítani. 9. (1) A kéretemben szereplő adatokat, a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek teljesülését és az elvégzett munka műszaki tartaimát az Önkormányzat, vagy megbízottja bármikor ellenőrizheti. (2) Az Önkormányzat a kamattámogatást visszavonja, ha a pályázó a támogatási szerződésben vállaltakat nem tartja be. Az önkormányzati támogatás visszavonása azonnali beszedési megbízás alapján történik, a támogatási szerződésben meghatározott módon. (3) A beruházás megvalósulásáról a kérelmező a minisztériumi támogatási szerződés mellékletét képező Teljesítésigazolás(ok) és a beruházás befejezéséről szóló Beszámoló máso!atának megküldésével köteles az önkonnányzat felé tájékoztatást adni a Teljesítésigazolás(ok)nak és a Beszámolónak a minisztérium felé történő megküldésével egyidejűleg.

12 6 Záró rendelkezések 10. E rendelet július hó 20. napján lép hatályba. Vantara Gyula polgármester Dr. Benedek Mária jegyző Záradék: E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló. az Európai Parlament és a Tanács /EK irányelvénck való megfelelést szolgálja. Békéscsaba, június 25. Dr. Szvcrcsák Szilvia jegyzö Záradék: Kihirdclve a Városháza hirdctötábláján történt kifüggesztéssel július 14 én. Dr. Benedek Mária jegyző

13 KIVONAT Békéscsaba Megyci Jogú Város Önkormányzat Közg)'ülésénck Gazd'ls.\gi, Költség"etési és Pénzügyi Bizottsága szeptember 14-i nyilvános ülése jegyzőkönyvéből Tál-g\': Az iparosított technológiával épült lakóépiiletck cllcrgia-mcgtakarítást credlhéllyc..tő kol"szcrüsítésénck, fcjújítás,í.nak l:ílllogatiís{lról slóló (VII. 14.) önk. rendelet módosítása Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 227/2009. (IX.14.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Határozat Békéscsaba Mcgyei logú Város Önkonnányzat Közgyűlésének Gazdasági. Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés mcllékletét képező rendelettervezet elfogadását javasolja a Közgyúlésnek azzal, hogy az alaprendelet 8. (2) bekezdése kerüljön kiegészítésre: "aki teljesítésigazolást készít a beruházás meg\'alósulását követően. A kamahámogalás lehívasának feltétele a leljcsítésigazolás önkormányzat részére történő benyújtása." Felelős: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző Határidő: 2009.szeptembcr 24. Km r. Fodor Lajos sk. a bizottság elnöke

14 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkomlányzat Közgyülésének Városfejlesztési Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 5600 Békéscsaba. Szent lstván tér 7. KIVONAT a Városfejlesztési Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság szeptember IS-i nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: Az iparosított technológiával épült lakóépülctek energia-megtakaritást eredményező korszerüsitésének, felújílásának támogatásáról szóló 31/2008. (V I1.1 4.) önk.rcndelet módosítása (lx.15.) VKMB határozata 7 igen egyhangú szavazattal Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzat Közgyülésének Városfejlesztési. KörnyezetvédcImi és Mezőgazdasági Bizottsága a melléklet szerinti rendelet-tervezet alapján javasolja a közgyűlésnek az "iparosított technológiával épiilt lakóépiiletek etlergiamegrakarítást eredméllyező korszenisítéséllek, jelújításáflak támogatásáról szóló (VII. U.) ö"k.rendelet" módosítását. Határidő: szeptember 24. Felelős: Dr. Szvercsák Szilviajegyzö Kmf. Dr. Ferenczi Attila s.k. elnök A kivonat hiteléül: l 'tf:o"n~am':::'é:-viczián Anikó Bizollsági titkár

15 BÉKÉSCSABA MEGYEl JOGÚ VÁROS ÖNKOR 1ÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Ügyrendi és Ellenörl.ési Bizot'lságának szeptember l7-én tartott nyilvános ülésének jegyzökönyvi KIVONATA Tárg,,; Az iparosítoll technológiával épült lakóépületek encrgia-meglakarításl eredményező korszerusítésének, felújításának támogatásáról szóló (VII. 14.) önk. rendelet módosítása A bizolts:ig 3 igen egyhangíl S1.11"azntt~11 :I következő lial:í.roz:'ltol hozta: ~ (IX.17.)ÜEB határozat Békéscsaba Mcgyei logó Város Önkormányzat Közgyülésének Ügyrendi és Ellenőrzési Bizotlsága az iparosított teclulológiával épült lakóépületek cncrgia-megtakarílást eredményező korszcrüsítésének, felújításának támogatásáról szóló (VII. 14.) önk. rendelet módosítását ügyrendi szemponlból közgy(i1ési tárgyalásra alkalmasnak tartja. K.m.r. Vrbovszki Viktor sk. a bizottság elnöke A kivonat hiteléül: J~0

Bevezetı rendelkezések 1.

Bevezetı rendelkezések 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlésének 32008. (VII. 14.) önkormányzati rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményezı korszerősítésének, felújításának

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II/A. sz. melléklet VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A TÁVHŐVEL LAKÓÉPÜLETEK LAKÁSONKÉNTI HŐFOGYASZTÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSÁRA ÉS MÉRÉSÉRE ALKALMAS ESZKÖZÖK BESZERELÉSÉNEK TÁMOGATÁSA

Részletesebben

A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. 12 Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 26/2006. (VI.27.) Kgy. rendelete a lakóépületek felújításának állami támogatásához kapcsolódó önkormányzati támogatásról szóló 28/2003. (VIII.25.) Kgy. rendelet

Részletesebben

(egységes szerkezetben a 14/2006.(V.25.) sz. rendelettel)

(egységes szerkezetben a 14/2006.(V.25.) sz. rendelettel) 31/2005. (VIII. 25.) rendelet Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának, és a lakóépületek lakókörnyezete felújításának támogatásáról (egységes

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1/6

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1/6 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Paks Város Önkormányzata (a továbbiakban: kiíró) a 7/2015. (II. 20.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: rendelet) foglaltak alapján nyilvános pályázatot hirdet a panel, a közép-

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

T A R T A L O M J E G Y Z É K A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2006. évi 11. szám 2006. június 29. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 19/2006. (VI. 29.) Ö.r. Az egycsatornás

Részletesebben

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló, lakossági energiamegtakarítást

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek. energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek. energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat a Képviselő-testület a XVI.

Részletesebben

Panel Plusz Hitelprogram

Panel Plusz Hitelprogram MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sikeres Magyarországért Panel Plusz Hitelprogram Terméktájékoztató a Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram 2009. évi

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. I. A támogatás célja

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. I. A támogatás célja AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó A HAGYOMÁNYOS TECHNOLÓGIÁVAL ÉPÜLT LAKÓÉPÜLETEK SZÉNDIOXID-KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉST EREDMÉNYEZŐ ENERGIA-HATÉKONYSÁGI FELÚJÍTÁST MEGVALÓSÍTÓ BERUHÁZÁSAINAK

Részletesebben

Panel Plusz Hitelprogram

Panel Plusz Hitelprogram MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sikeres Magyarországért Panel Plusz Hitelprogram Terméktájékoztató Budapest, 2011. augusztus 8. Hatályos: 2011. augusztus 8-tól Sikeres Magyarországért

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 16/2012 (IV.26.) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 16/2012 (IV.26.) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 16/2012 (IV.26.) önkormányzati rendelete az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújítási támogatásának 2012. évi pályázati feltételeiről Miskolc Megyei

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

XV.ÉVFOLYAM 5.SZÁM 2005. JÚNIUS/1

XV.ÉVFOLYAM 5.SZÁM 2005. JÚNIUS/1 XV.ÉVFOLYAM 5.SZÁM 2005. JÚNIUS/1 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 5.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 15/2006.(VI.30.) KT. R e n d e l e t e

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 15/2006.(VI.30.) KT. R e n d e l e t e Szentlőrinc Városi Önkormányzat 15/2006.(VI.30.) KT. R e n d e l e t e az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának és a környezet korszerűsítésének támogatásáról. Szentlőrinc

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelete a Budapest XVIII. kerület közigazgatási területén lévő társasházak,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Új Széchenyi Terv Fűtéskorszerűsítés

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Új Széchenyi Terv Fűtéskorszerűsítés Nemzeti Fejlesztési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Új Széchenyi Terv Fűtéskorszerűsítés Pályázat kódszáma: ÚSZT-FŰTÉSKOR/2012 Budapest, 2012. július hó 1 A Nemzeti Fejlesztési Miniszter (a továbbiakban:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram Pályázat kódszáma: ZBR-NY/14 2014. szeptember 29. Tartalomjegyzék I. A pályázat általános ismertetése, feltételei...3 1. Előzmények...3 2. Pályázat

Részletesebben

9/2009. (IV.20.) Orosházi Önkormányzati rendelet. A helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról 1 2

9/2009. (IV.20.) Orosházi Önkormányzati rendelet. A helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról 1 2 9/2009. (IV.20.) Orosházi Önkormányzati rendelet A helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról 1 2 Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. június 20-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. június 20-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2013. június 20-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Munkahelyteremtő beruházásokra Dunaújvárosban. A pályázat kódjele: MT 2008.

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Munkahelyteremtő beruházásokra Dunaújvárosban. A pályázat kódjele: MT 2008. P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Munkahelyteremtő beruházásokra Dunaújvárosban A pályázat kódjele: MT 2008. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése célul tűzte ki, hogy támogatja új munkahelyek létrehozását

Részletesebben

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 12/2007 (X. 11.) Ök. rendelete lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 12/2007 (X. 11.) Ök. rendelete lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 12/2007 (X. 11.) Ök. rendelete lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról Almásfüzitő Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatot az alábbi címre kérjük beküldeni: Tiszaug Község Polgármesteri Hivatala 6064 Tiszaug, Rákóczi Ferenc út 51.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatot az alábbi címre kérjük beküldeni: Tiszaug Község Polgármesteri Hivatala 6064 Tiszaug, Rákóczi Ferenc út 51. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kiíró: Tiszaug Község Önkormányzata Beadási határidő: 2011... Pályázat típusa: települési, civil szervezetek támogatása 1. A pályázat célja: Tiszaug község közigazgatási területén működő

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Vállalkozásfejlesztési pályázat c. pályázati konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Vállalkozásfejlesztési pályázat c. pályázati konstrukcióhoz HAJDÚDOROG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Vállalkozásfejlesztési pályázat c. pályázati konstrukcióhoz 2009. február. 2 3 4 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE A Pályázati felhívás és

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata 2015. 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) előírásainak, így különösen a 48. 54. -okban foglaltaknak érvényre juttatásáért,

Részletesebben

www.bekescsaba.hu Közmeghallgatás a városfejlesztési koncepcióról Az év kórháza Elutasították az észrevételt Ülésezett a testület Közgyűlési visszhang

www.bekescsaba.hu Közmeghallgatás a városfejlesztési koncepcióról Az év kórháza Elutasították az észrevételt Ülésezett a testület Közgyűlési visszhang Ülésezett a testület Közgyűlési visszhang Döntés után, döntés előtt 15 éves a Ruhaipari iskola Óvodai beíratás Versenyeredmények INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA Diákszemmel Az év kórháza Közmeghallgatás

Részletesebben