Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal"

Átírás

1

2 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Ügyiratszám: BO/10/50-19/ /013. számú Kormánymegbízotti utasítás Melléklete a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi Szabályzatáról

3 3 I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A Szabályzat célja 1.1. A Munkavédelmi Szabályzat (a továbbiakban: MVSZ) célja, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) részére a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvényben (a továbbiakban: Mvt.), az annak végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 6.) MüM rendeletben (a továbbiakban: Mvtr.), valamint a kapcsolódó jogszabályokban előírtak szerint meghatározza az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit, és munkavédelmi kérdésekben egységes szabályozást biztosítson. 1.. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályait úgy kell meghatározni, hogy végrehajtásuk megfelelő védelmet nyújtson a munkavállalókon túlmenően a munkavégzés hatókörében tartózkodóknak is. A munkaeszközöket úgy kell kialakítani, hogy lehetőleg zárják ki a nem szervezett munkavégzés keretében történő rendeltetésszerű használat esetén is a balesetet, az egészségkárosodást.. A Szabályzat hatálya.1. Az MVSZ területi hatálya kiterjed a Kormányhivatal egész területére: a törzshivatalra, szakigazgatási szervekre, a járási hivatalokra (a továbbiakban szervezeti egység), a kezelésükben lévő munkavégzési helyekre, ideértve a telephelyen kívüli munkavégzési helyeket is (pl.: a helyszíni ellenőrzések, külső munkahelyek stb.)... Az MVSZ személyi hatálya kiterjed a Kormányhivatal szervezeti egységeinél foglalkoztatott kormánytisztviselőkre, kormányzati ügykezelőkre, munkaviszonyban álló munkavállalókra, a Kormányhivatalnál szakmai gyakorlatot teljesítő személyekre, valamint minden egyéb a Kormányhivatallal jogviszonyban álló szervezett munkavégzés keretében munkát végzőre (pl.: közfoglalkoztatottak; a továbbiakban együtt: munkavállaló), továbbá a Kormányhivatal munkavállalói munkavégzésének hatókörében tartózkodókra..3. Eltérő külön rendelkezések hiányában az MVSZ-t kell alkalmazni az idegen munkavállalókra, valamint egyéb személyekre, akik ügyeik intézése során, ügyfélként, tanúként, bejelentőként, látogatóként vagy vendégként a kormányhivatal területén tartózkodnak..4. Az MVSZ tárgyi hatálya kiterjed a Kormányhivatalnál végzett valamennyi munkatevékenységre, az azokkal összefüggő valamennyi munkavédelmi célú feladat szabályozására, a Kormányhivatal alapvető belső munkavédelmi követelményeire, a munkavállalók testi épségének, munkaképességének megőrzését biztosító jogokra és kötelezettségekre, a munkáltató jogaira és kötelezettségeire, továbbá a kapcsolódó eljárási szabályokra. 3. Fogalmi meghatározások Az MVSZ alkalmazása során használatos alapfogalmakat az Mvt.-ben foglaltakon túl a XIII. fejezet Értelmező rendelkezései tartalmazzák.

4 4 II. FEJEZET Munkavédelmi feladatok ellátása 1. A kormánymegbízott munkavédelmi feladatai: 1.1. A kormánymegbízott a) felelős az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításáért; b) kinevezi a munkavédelmi felelőst és biztosítja számára a feladata elvégzéséhez szükséges feltételeket; c) a munkavédelmi felelős útján vezeti a Kormányhivatal munkavédelmi tevékenységét; d) dönt a munka- és üzemi balesetek ill. a kapcsolódó kárigények elbírálásáról; e) dönt a munkavállalók munkavédelemmel kapcsolatos észrevételeinek érdemi elbírálásáról; f) gondoskodik a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás biztosításáról, g) kiadmányozza a munkabalesetek, üzemi balesetek jegyzőkönyveit. 1.. A kormánymegbízott az 1.1. pontban rögzített feladatait írásban a főigazgatóra delegálhatja.. A főigazgató munkavédelmi feladatai: a) koordinálja és ellenőrzi a Kormányhivatal munkavédelmi tevékenységét, felügyeli a munkavédelmi felelős munkáját; b) intézkedik a Kormányhivatal munkavállalóját ért munkabalesetek helyszíni kivizsgálásához szükséges tárgyi feltételek biztosításáról; c) eleget tesz a felettes és felügyeleti szervek ellenőrzést követő előírásainak, elősegíti ezen szervek ellenőrzési tevékenységét; d) részt vesz a Kormányhivatalt érintő munkavédelmi tárgyú megbeszéléseken; e) ellenőrzi a munkavédelmi oktatások és vizsgáztatások lebonyolításának rendjét; 3. A szervezeti egység vezetőjének munkavédelmi feladatai: a) ellenőrzi a vezetése alatt álló szervezeti egység munkavédelmi kötelezettségeivel kapcsolatos tevékenységét; b) felelős az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításáért a szervezeti egység vonatkozásában, mellyel összefüggésben intézkedik a munkavégzés személyi és tárgyi feltételeinek biztosításáról; c) eleget tesz a felettes és felügyeleti szervek ellenőrzést követő előírásainak a szervezeti egység vonatkozásában, elősegíti ezen szervek ellenőrzési tevékenységét; d) közreműködik a munkavédelmi oktatások és vizsgáztatások lebonyolításában; e) köteles valamennyi sérülést, balesetet a Koordinációs és Szervezési Főosztálynak haladéktalanul elektronikusan jelenteni (a címre) függetlenül attól, hogy a baleset, sérülés jár-e keresőképtelenséggel; f) szabálytalanságok észlelése esetén (ittasság, balesetveszélyes munkavégzés, védőeszköz használatának elmulasztása stb.) haladéktalanul köteles a munkavállalót a feladat elvégzésétől eltiltani g) a munkavállalók munkavédelemmel kapcsolatos észrevételeit álláspontjával együtt a Koordinációs és Szervezési Főosztály útján továbbítja a kormánymegbízott részére h) részt vesz a szervezeti egységet érintő munkavédelmi tárgyú megbeszéléseken

5 5 i) a jelen szabályzat által megjelölt szervezeti egységek vezetői vezetik a szervezeti egység baleseti nyilvántartását, a Baleseti Naplót (14. sz. függelék) 4. A belső ellenőr munkavédelmi feladatai: a) évente ellenőrzi a munkavédelmi intézkedések teljesülését; b) ellenőrzése során figyelemmel kíséri az intézkedések végrehajtása során érintett szervezeti egységek és személyek tevékenységét az intézkedés kiadásától annak teljesüléséig; c) feltárja az esetleges hiányosságokat, az intézkedések elmaradásának esetleges okait. 5. A Humánpolitikai Főosztály munkavédelmi feladatai: a) gondoskodik az új belépők előzetes, egészségügyi alkalmassági, személyi higiénés alkalmassági, szükség esetén pályaalkalmassági orvosi vizsgálatainak megszervezéséről, illetve azok eredményének a jogszabályban meghatározott adatlapon történő nyilvántartásáról; b) gondoskodik az időszakos munkaköri és szakmai egészségügyi alkalmassági vizsgálat megszervezéséről, vezeti az ezzel kapcsolatos nyilvántartásokat; c) gondoskodik a soron kívüli munkaköri, szakmai illetve személyi higiénés alkalmassági vizsgálat megszervezéséről, vezeti az ezzel kapcsolatos nyilvántartásokat; d) figyelemmel kíséri az időszakos orvosi alkalmassági vizsgálatok érvényességét; e) gondoskodik a kormányhivatalra vonatkozó kockázatértékeléssel kapcsolatos, az egyéni védőeszközök meghatározására és kiválasztására vonatkozó dokumentáció nyilvántartásáról; f) gondoskodik a záróvizsgálatok megszervezéséről és a kapcsolódó nyilvántartás vezetéséről; 6. A Koordinációs és Szervezési Főosztály munkavédelmi feladatai: a) gondoskodik a munkavédelmi tárgyú oktatások hivatalon belüli megszervezéséről, különös tekintettel az előzetes munkavédelmi oktatásra, valamint a munkahelyi elsősegélynyújtó tanfolyamra; b) részt vesz a munkavédelmi felelős, szükség esetén a Jogi Perképviseleti Osztály bevonásával a munkabalesetekkel kapcsolatos kárigények elbírálásában; c) gondoskodik a kockázatértékelések előkészítéséről és felülvizsgálatáról; d) gondoskodik az egyéni védőeszköz juttatási rend és az orvosi alkalmassági vizsgálatok MVSZben előírt rendjének felülvizsgálatáról; 7. A Pénzügyi Főosztály munkavédelmi feladatai: a) gondoskodik a védőfelszerelések beszerzéséről, elosztásáról és nyilvántartásáról; b) gondoskodik az előírt elsősegélynyújtó felszerelések beszerzéséről, illetve feltöltéséről; c) gondoskodik a tisztálkodási szerek beszerzéséről és szétosztásáról; d) gondoskodik a munkavédelmi célok, feladatok megvalósításához szükséges költségek költségvetésbe történő beállításának előkészítéséről; e) gondoskodik a Kormányhivatal épületeiben levő villamos berendezések érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatának, szerelői ellenőrzésének jogszabályban előírt gyakorisággal történő elvégzéséről, valamint az ellenőrzések eredményeképpen feltárt hiányosságok megszüntetésére tett intézkedések végrehajtásáról; f) biztosítja a balesetvizsgálatok elvégzéséhez szükséges eszközök beszerzését, pótlását

6 6 i) gondoskodik a létesítmények, beruházások, berendezések egészséges és biztonságos kialakításáról, szükség szerinti korszerűsítéséről; j) engedélyezi a munkavédelmi felelős véleményezését követően a gépek, berendezések üzembe helyezését; k) a hatáskörébe utalt esetekben intézkedik a munka- és tűzvédelmi szemléken feltárt hiányosságok megszüntetéséről; l) felelős az anyagmozgatásra, személy és teherszállításra és tárolásra vonatkozó biztonsági előírások betartásáért; m) gondoskodik a hivatali gépjárművek időszakos karbantartásáról, műszaki vizsgáztatásáról; n) az általános és munkavédelmi minőségtanúsítás követelményeinek megfelelően a kormányhivatal munkavállalói részére beszerzi és használatba helyezi a munka- és védőeszközöket, továbbá figyelemmel kíséri a gyártói megfelelőségi nyilatkozat, illetve a megfelelőséget tanúsító egyéb dokumentumok előírásait; o) gondoskodik az előírt védőeszközök nyilvántartásáról, tárolásáról, dokumentált módon történő kiadásáról és visszavételéről; p) a felhasználásra kiadott védőeszközök használati utasításait rendelkezésre bocsátja; q) karbantartás, tisztítás, javítás vagy csere útján gondoskodik a védőeszközök rendeltetésszerű használatra, avagy viselésre alkalmas, műszaki és higiénés állapotban tartásáról; r) a védőeszközök tájékoztatójában foglaltakat figyelembe véve a szervezést és költségtervezést is magában foglaló - éves tervet készít a védőeszközök karbantartására és tisztítására, szükség esetén fertőtlenítésére és selejtezésére s) a karbantartásra, tisztításra, selejtezésre átvett védőeszközöket a használatra vagy viselésre alkalmas védőeszközöktől elkülönítve tárolja. III. FEJEZET A munkavédelmi felelős feladatai és jogai 1. A munkavédelmi felelős feladatai: a) a közvetlen vezetőjével való egyeztetés alapján megtervezi, megszervezi az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeire és a munkakörülményekre vonatkozó jogszabályokban előírt (munkabiztonsági, munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi) feladatok végrehajtását; b) kiadmányozásra előkészíti a munkavédelmi rendelkezéseket, belső utasításokat, gondoskodik azok folyamatos aktualizálásáról; c) kiadmányozásra előkészíti a munkahelyi kockázatértékelést, majd az érintettek bevonásával részt vesz a kapcsolódó feladatok végrehajtásában; d) vezeti a munkavédelemmel kapcsolatos nyilvántartásokat; e) a Kormányhivatal munkavédelmi helyzetéről, tevékenységéről évente jelentést készít a kormánymegbízott és a főigazgató részére; f) megszervezi az előzetes, ismétlődő és rendkívüli munkavédelmi oktatásokat; g) a Kormányhivatal valamennyi szervezeti egységénél az egység vezetőjének bevonásával munkavédelmi ellenőrzést tarthat, amelynek megállapításairól feljegyzést készít; h) figyelemmel kíséri a Kormányhivatal épületeiben levő villamos berendezések érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatának, szerelői ellenőrzésének jogszabályban előírt gyakorisággal történő elvégzését, valamint az ellenőrzések eredményeképpen feltárt hiányosságok megszüntetésére tett intézkedések végrehajtását;

7 7 i) részt vesz a munka- és védőeszközök juttatásával kapcsolatos feladatok elvégzésében, ellenőrzi az egyéni védőeszközök kiadását és használatát; j) a munkabaleseteket kivizsgálja, feltárja az ok-okozati összefüggéseket, felveszi a munkabaleseti jegyzőkönyvet; k) munka- illetve üzemi baleset esetén határidőben teljesíti a jogszabályban megjelölt szervek felé történő bejelentési kötelezettségét l) részt vesz a munkabalesetekkel kapcsolatos kárigények elbírálásában; m) szükség esetén részt vesz az üzembe helyezési és a műszaki átadás-átvételi eljárásokban; n) megteszi a szükséges intézkedéseket a veszélyes létesítmény, berendezés munkabiztonsági üzembe helyezésére; o) részt vesz az új létesítmény munkavédelmi bejárásában; p) gondoskodik a veszélyes munkaeszközök időszakos felülvizsgálatáról; q) figyelemmel kíséri az időszakos ellenőrző vizsgálatok érvényességének határidejét, és annak lejárata előtt intézkedést tesz a felülvizsgálatok, ellenőrzések elvégzésére; r) ellenőrzi a munkavédelemmel, a nemdohányzók védelmével kapcsolatos szabályokban foglaltak teljesülését; s) rendellenes körülmények kialakulása esetére, amikor a szabályos üzemvitelre vonatkozó biztonsági előírások nem tarthatók be, a munkahely jellegére, helyzetére, kiterjedésére, valamint a veszélyforrások hatására, továbbá a munkavégzés hatókörében tartózkodókra is tekintettel más munkatársak szükség szerinti bevonásával mentési tervet készít, és a mentéshez szükséges személyek kijelölésére javaslatot tesz a kormánymegbízottnak; t) szabálytalanság észlelése esetén (ittasság, balesetveszélyes munkavégzés, védőeszköz használatának elmulasztása, stb.) haladéktalanul köteles a munkáltatói jogkör gyakorlójánál a munkavállaló munkától való eltiltását kezdeményezni, és ezt írásban rögzíteni;. A munkavédelmi felelős jogkörei: a) a Kormányhivatal munkaterületén a közvetlen vezetőjének beleegyezése mellett munkavédelmi szemlét tarthat; b) közvetlen súlyos veszélyeztetést tapasztalva a veszély elhárítása érdekében munkaeszköz, létesítmény működtetését, használatát azonnal megtilthatja, mely tényről a közvetlen vezetőjét haladéktalanul köteles tájékoztatni; c) közvetlen vezetőjénél kezdeményezi az általa észlelt munkavédelmi hiányosságok megszüntetését, melyekre javaslatot tesz; d) a munkavédelmi követelmények rendszeres megszegőinek felelősségre vonása érdekében az észlelt szabálytalanságokról feljegyzést készít; e) a Kormányhivatal létesítményeiben, bérleményeiben történő kivitelezési munkálatok elvégzésére kötendő szerződés munkavédelmet érintő pontjával kapcsolatosan észrevételt tehet; f) a Kormányhivatal vagyonkezelésében, használatában lévő létesítményekben, a külső vállalkozók által végzett tevékenység munkavédelmi ellenőrzésére, veszélyeztetés esetén a hiányosság felszámolására intézkedést kezdeményezhet. IV. FEJEZET A munkavállaló kötelességei és jogai

8 8 1. A munkavállaló csak a biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban (egészségesen, kipihenten, alkohol, kábítószer befolyásától mentesen), az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályok megtartásával végezhet munkát.. A munkahelyeken tilos minden olyan magatartás (fegyelmezetlenség, mások zavarása munka közben, játék), amely az egészséges és biztonságos munkavégzést akadályozza. 3. A munkavállaló köteles különösen: a) munkája biztonságos elvégzéséhez szükséges szakmai és munkavédelmi ismereteket elsajátítani és azokat a munkavégzés során alkalmazni; b) a részére előírt, illetve a munkakör betöltéséhez szükséges előzetes és időszakos orvosi, vagy pályaalkalmassági vizsgálaton a kijelölt időpontban részt venni; c) fegyelmezett magatartást tanúsítani, munkatársaival együttműködve munkáját úgy végezni, hogy saját vagy más egészségét és testi épségét ne veszélyeztesse; d) együttműködni az egészséges és biztonságos munkakörnyezet megőrzése érdekében hozott rendelkezések teljesítése, illetőleg a munkáltató veszélyt megszüntető intézkedéseinek végrehajtása során; e) a munkavégzéshez az egészséget és a testi épséget nem veszélyeztető lábbelit és ruházatot viselni; f) munkaterületén a fegyelmet, a rendet és a tisztaságot megtartani; g) ha önmagára vagy környezetére vonatkozóan balesetveszélyt, rendellenességet észlel azt a tőle elvárható módon elhárítani és/vagy munkahelyi vezetőjének jelenteni; h) ha munka közben sérülést szenvedett vagy rosszullétet érez, azt munkahelyi vezetőjének haladéktalanul szóban jelenteni; i) amennyiben a sérültet balesete jelentéstételében egészségi állapota akadályozza, a jelentést a munkatársa, vagy az elsősegélynyújtást végző köteles megtenni; j) a veszélyt jelentő rendellenességről, üzemzavarról a munkáltatót azonnal tájékoztatni, a rendellenességet, üzemzavart tőle elvárhatóan megszüntetni, vagy erre intézkedést kérni a felettesétől; k) a balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jelenteni a közvetlen felettesének; l) munkatársát ért baleset esetén az elsősegélynyújtást a tőle elvárható módon megkezdeni; m) baleset bekövetkezése esetén a mentést, elsősegélynyújtást úgy megkezdeni, hogy a helyszín a baleset kivizsgálásáig lehetőleg változatlan maradjon; n) a munkáltatói utasítást megtagadni, ha a munkáltató utasításának teljesítésével másokat közvetlenül és súlyosan veszélyeztetne; o) a rendelkezésre bocsátott munkaeszköz biztonságos állapotáról a tőle elvárható módon meggyőződni, azt rendeltetésének megfelelően és a munkáltató utasítása szerint használni, a számára meghatározott karbantartási feladatokat elvégezni; p) a munkakör végzéséhez előírt egyéni védőeszközt rendeltetésének megfelelően használni és a tőle elvárható tisztításról gondoskodni; q) a veszélyt jelentő rendellenességet, üzemzavart tőle elvárhatóan megszüntetni, vagy erre intézkedést kérni a felettesétől; r) a munkát felfüggeszteni életet, testi épséget, vagy egészséget közvetlen fenyegető veszély elhárításáig

9 9 4. A munkavállaló jogosult: 4.1. megtagadni a munkavégzést, ha azzal saját életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné. 4.. megkövetelni munkáltatójától: a) az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit, a veszélyes tevékenységhez a munkavédelemre vonatkozó szabályokban előírt védőintézkedések megvalósítását; b) az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges ismeretek rendelkezésre bocsátását, annak elsajátításához való lehetőség biztosítását; c) a munkavégzéshez munkavédelmi szempontból szükséges felszerelések, munka- és védőeszközök, valamint tisztálkodó szerek és tisztálkodási lehetőség biztosítását. 5. A munkavállalót nem érheti hátrány az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósítása érdekében történő fellépéséért, illetve a munkáltató vélt, vagy valós mulasztása miatt jóhiszeműen tett bejelentéséért. 6. A szakigazgatási szervek munkavállalóira vonatkozó speciális szabályok: A szakigazgatási szervek munkavállalóira a törzshivatal munkavállalóihoz képest eltérő munkakörülményeikből fakadóan a szakmai irányítást ellátó központi hivatal (a továbbiakban központi hivatal) szaktevékenységére vonatkozó kiegészítő rendelkezéseit is alkalmazni kell. V. FEJEZET A munkáltató kötelességei és jogai 1. A munkáltató köteles: a) az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit biztosítani; b) munkavállaló számára a munkavégzéshez szükséges információt, tájékoztatást és utasítást megadni; c) munkavédelmi oktatást tartani; d) a munkavállalókkal és érdekvédelmi szerveikkel együttműködni. A munkáltató biztosítja a nemdohányzók védelmét, illetve a dohányzóhelyek kijelölését. 3. A munkáltató minden munkavállaló részére köteles biztosítani az ivóvizet, valamint a munkahely és munka jellegének megfelelően az öltözködési, tisztálkodási, egészségügyi, étkezési, pihenési és melegedési lehetőséget. 4. A munkahely és a munka jellegének megfelelően köteles gondoskodni a rendről, tisztaságról, a keletkező szennyező anyagok, szennyvíz, hulladék kezeléséről oly módon, hogy veszélyt vagy egészségi ártalmat ne okozzanak és a környezetet ne károsítsák. 5. A munkáltató köteles minőségileg, szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat.

10 10 6. A munkáltató az egészséges és biztonságos munkavégzés érdekében köteles a munkavállalókkal, illetve munkavédelmi képviselőkkel tanácskozni (érdekegyeztetés, érdekképviselet), valamint biztosítani részükre a lehetőséget, hogy részt vehessenek az egészségre és biztonságra vonatkozó munkáltatói intézkedés kellő időben történő előzetes megvitatásában. 7. A veszélyes munkafolyamatoknál, technológiáknál a veszélyek megelőzése, illetve károsító hatásuk csökkentése érdekében a veszélyforrásokat és az ellenük való védekezés módját, feltételeit az érintett munkavállalókkal mind a munkahely egésze, mind az egyes munkafolyamatok tekintetében meg kell ismertetni. 8. A munkáltató kötelessége a törvényi kötelezettségen túl általánosságban valamennyi, a munkavédelemmel közvetlenül összefüggő kérdés napirendre vétele, amelyet az érdekegyeztetésben, érdekképviseletben részt vevő felek kölcsönösen megtárgyalásra javasolnak. 9. A munkáltató foglalkozás-egészségügyi szolgálatot köteles biztosítani, amely szolgálat ellátja a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást. 10. A munkáltató jogosult megkövetelni, hogy a munkavállaló: a) az általa előírt helyen és időben, munkára képes állapotban jelenjen meg; b) munkáját utasításai és a munkavédelmi szabályok megtartásával, a tőle elvárható szakértelemmel és gondossággal végezze; c) munkájával más személy egészségét és testi épségét ne veszélyeztesse. Az előzőek érdekében a munkáltató jogosult alkoholos állapot ellenőrzést végezni a XI. fejezet. pontja szerint. VI. FEJEZET Az alkalmazás munkavédelmi feltételei 1. Munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálat 1.1 A Humánpolitikai Főosztály nyilvántartást vezet a munkaköri alkalmassági vizsgálatokról és a jogszabály által előírt esetekben a munkavállalókat munkaköri alkalmassági vizsgálatokra utalja. (1.. sz. Függelék) 1. Amennyiben a munkavállaló a Humánpolitikai Főosztály által megjelölt munkaköri alkalmassági vizsgálaton az előírt határidőig nem vesz részt, a Humánpolitikai Főosztály tájékoztatja arról a munkáltatói jogkör gyakorlóját. 1.3 A vizsgálat elvégzéséig a munkáltatói jogkör gyakorlója a munkavállalót a további munkavégzéstől eltiltja. Az eltiltás idejére illetmény illetve munkabér nem jár. 1.4 A vizsgálatok elvégzéséről a Humánpolitikai Főosztály értesítése alapján a foglalkozásegészségügyi szolgálat szakorvosa gondoskodik. Az orvosi alkalmassági vizsgálat tényét, idejét és eredményét a vizsgálatot végző orvos igazolja, amely igazolást a munkavállaló a Humánpolitikai Főosztály részére köteles átadni.. Előzetes orvosi alkalmassági vizsgálat

11 11.1. A Kormányhivatalnál nem létesíthető munkavégzésre irányuló jogviszony előzetes orvosi alkalmassági vizsgálat hiányában... Előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálatot kell végezni különösen az alábbi esetekben: a munkáltató által foglalkoztatni kívánt személynél a munkakör, munkahely, munkakörülmények megváltoztatása előtt, ha fizikai munkát végez, nem fizikai munkakörben foglalkoztatott munkavállaló az új munkakörben vagy munkahelyen a korábbinál nagyobb vagy eltérő jellegű megterhelésnek esetén, a kéthetes időtartamot meghaladó külföldi munkavégzés esetén a kiutazás előtt, ha a foglalkozás-egészségügyiszolgáltató a munkavállaló egészségügyi állapotára tekintettel szükségesnek tartja; esetleg kirendelés esetén (a vizsgálatot az új munkahely foglalkozás-egészségügyi orvosa végzi).3. Az előzetes orvosi alkalmassági vizsgálat megszervezése a Humánpolitikai Főosztály feladata, melynek keretében közli a foglalkozás-egészségügyi szakorvossal, hogy a munkavállalót milyen területen, munkakörben és körülmények között kívánja foglalkoztatni..4. A vizsgálatot követően az alkalmas minősítés a munkavégzésre irányuló jogviszony létesítésének feltétele. 3. Időszakos munkaköri és szakmai egészségügyi alkalmassági vizsgálat 3.1. A szervezett munkavégzés keretében foglalkoztatottak időszakos alkalmassági vizsgálaton kötelesek részt venni a munkaköri alkalmasság újbóli véleményezése céljából. 3.. Az időszakos orvosi vizsgálat esedékességéről az értesítéseket a Humánpolitikai Főosztály köteles kiküldeni a munkavállalóknak és közvetlen vezetőjének a részvétel céljából Az időszakos orvosi vizsgálaton való részvétel kötelező. A vizsgálatokat munkaidőben kell elvégezni Az időszakos orvosi vizsgálat nem megfelelő eredménye esetén a munkavállalót a korábbi munkaköréből az egészségi állapotának megfelelő másik munkakörbe kell áthelyezni. 4. Soron kívüli munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmassági vizsgálat 4.1. Soron kívüli munkaköri vagy szakmai alkalmassági vizsgálatot kell végezni a jogszabály által előírt esetben. 4.. Amennyiben a vizsgálat eredménye alapján a munkavállaló nem alkalmas minősítést kap, úgy a munkavállalót munkaköréből az egészségi állapotának megfelelő másik munkakörbe kell áthelyezni A soron kívüli munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmassági vizsgálat megszervezéséről a Humánpolitikai Főosztály gondoskodik.

12 1 5. Záróvizsgálat 5.1. Záró vizsgálatot kell végezni jogszabály által előírt esetekben 5.. A vizsgálatok elvégzéséről a Humánpolitikai Főosztály értesítése alapján a foglalkozásegészségügyi szolgálat szakorvosa gondoskodik. 6. Pályaalkalmassági vizsgálat 6.1 Az illetékes miniszter meghatározott munkaköröknél a foglalkozást pályaalkalmassági vizsgálathoz kötheti. Pályaalkalmassági vizsgálatra a Kormányhivatalnál és szervezeti egységeinél a hivatásos gépjárművezetők kötelezettek. 6. A vizsgálatok elvégzéséről a Humánpolitikai Főosztály értesítése alapján a foglalkozásegészségügyi szolgálat szakorvosa gondoskodik. 7. Nők foglalkoztatásának speciális szabályai A 33/1998. (VI.4.) NM rendelet 8. számú mellékletben felsorolt egészségkárosító kockázatot jelentő vagy veszélyes megterhelésekkel járó munkakörülmények közötti munkavégzésre fogamzóképes korú nők, terhes nők, nemrég szült nők, szoptató anyák nem kötelezhetőek. A 33/1998. (VI.4.) NM rendelet 9. számú melléklet szerinti munkakörnyezetben jelen lévő kóroki tényezők esetében a munkáltató köteles kockázatbecslést végezni és megállapítani azokat az intézkedéseket, amelyekkel az előzőekben felsorolt személyek egészségét és biztonságát garantálni lehet. VII. FEJEZET Munkavédelmi oktatás 1. Előzetes munkavédelmi oktatás 1.1. A Kormányhivatallal munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesítő munkavállalót munkába állása előtt, munkahely megváltozásakor, hosszú távollét után, új munkaeszköz üzembe helyezésekor - legkésőbb a munkába állás napján előzetes munkavédelmi oktatásban kell részesíteni. 1.. A Humánpolitikai Főosztály az oktatás szükségességéről a munkavállaló munkavégzésre irányuló jogviszonyának megkezdése, ill. a munkahely megváltozása előtt, hosszú távollét után, továbbá új munkaeszköz üzembe helyezése előtt lehetőség szerint 1 munkanappal, de legkésőbb a munkavégzés kezdetének napján értesíti a Koordinációs és Szervezési Főosztály vezetőjét. Az elméleti oktatásról a munkavédelmi felelős az értesítést követően haladéktalanul személyesen illetve a szervezeti egység vezetője részére elektronikus formában megküldött tananyag segítségével gondoskodik Az oktatást igazoló dokumentumokat a munkavédelmi felelős helyezi nyilvántartásba és arról tájékoztatja a Humánpolitikai Főosztályt.

13 Az oktatási tananyagot a főigazgató hagyja jóvá Elektronikus formában történő oktatás esetén a szervezeti egység vezetője haladéktalanul köteles gondoskodni a részére eljuttatott oktatási anyag munkavállaló által történő megismertetéséről, a kapcsolódó kérdéssor, nyilatkozat és oktatási napló kitöltéséről illetve ezen dokumentumok a Kormányhivatal Koordinációs és Szervezési Főosztálya vezetője részére való visszaküldéséről A visszaküldött kérdéssort a munkavédelmi felelős értékeli és annak eredményét az oktatási naplóban dokumentálja az oktatási tematika megjelölésével Szükség esetén a munkavállalót gyakorlati oktatásban kell részesíteni A munkavállaló a munkaköréhez szükséges munkavédelmi ismeretek elsajátításáig nem foglalkoztatható.. Időszakos munkavédelmi oktatás.1. A munkavédelmi felelős a munkavállaló tevékenységére tekintettel, annak jellegének megfelelően terv szerinti időszakos munkavédelmi oktatást határozhat meg... Az időszakos munkavédelmi oktatás megtartására az előzetes munkavédelmi oktatás szabályai az irányadók..3. Amennyiben a munkavállaló hivatali elfoglaltsága, szabadsága vagy munkaképtelensége miatt a megadott időpontban az oktatáson nem tud részt venni, munkába állását követően részére azt soron kívül kell megtartani. 3. Rendkívüli munkavédelmi oktatás 3.1. Rendkívüli munkavédelmi oktatást kell tartani: a) a munkahely, munkakör vagy tevékenység változásakor; b) a hat hónapot meghaladó folyamatos távollét után újbóli munkába álláskor; c) az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzés helyi körülményeinek változásakor; d) a bekövetkezett súlyos munkabaleset esetén; e) a munkavégzésre vonatkozó szabályok súlyos megsértése miatt munkabalesetet szenvedett munkavállaló részére; f) a sérüléssel nem járó, de a munkavállalók testi épségét veszélyeztető esemény bekövetkezése után, ha az tanulságul szolgálhat hasonló események megelőzéséhez; g) munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor; h) a kormánymegbízott utasítása, illetve a közvetlen vezetők kérése alapján munkabiztonsági szempontból indokolt esetben.

14 14 4.Idegen munkavállalók oktatása 4.1. A munkavédelmi felelős a Humánpolitikai Főosztály, illetve a Pénzügyi Főosztály értesítését követően az idegen munkavállaló munkáltatóját a helyi sajátosságokra kiterjedő munkavédelmi oktatásban részesíti a kiadott oktatási tematika és az MVSZ figyelembe vételével. 4.. Az idegen munkavállaló oktatásáról saját munkáltatója köteles gondoskodni. 5. A munkavédelmi oktatási napló 5.1. Az oktatási napló az újonnan felvett munkavállalók előzetes munkavédelmi oktatásának, illetve az időszakos, a rendkívüli-, és a pótoktatások nyilvántartására szolgál. 5.. Az oktatási naplót a munkavédelmi felelős köteles naprakészen vezeti. VIII. FEJEZET Egyéni védőeszközök 1. A Kormányhivatal a védőeszköz juttatására jogosító munkaköröket, az egyes védőeszközök fajtáit és a juttatás dokumentumait jelen szabályzat 3-6. számú függelékében határozza meg.. A meghatározott egyéni védőeszközök beszerzéséről, elosztásáról és nyilvántartásáról a Pénzügyi Főosztály gondoskodik. 3. Az egyéni védőeszköz juttatás MVSZ-ben előírt rendjét a munkavédelmi felelős felülvizsgálja, amennyiben a kockázatértékelés alapján, bármely elemét tekintve változás következik be, vagy jogszabályváltozás ezt szükségessé teszi. 4. Az egyéni védőeszköz a Kormányhivatal tulajdona, amelyet a munkavállaló a munkavégzésre irányuló jogviszonyának megszűnésekor köteles visszaadni. 5. Az egyéni védőeszközt a munkavállaló köteles használni. Amennyiben azt figyelmeztetés ellenére sem használja, akkor a munkavállalót a munkáltatói jogkör gyakorlója a munkavégzéstől el tiltja. 6. A munkavállaló az egyéni védőeszközt csak tevékenységével összefüggésben, és csak rendeltetésszerűen használhatja. Az egyéni védőeszközök használatát, állapotát használat előtt és alatt a munkavállaló közvetlen vezetője köteles ellenőrizni. 7. A munkavállaló haladéktalanul köteles tájékoztatni közvetlen munkahelyi vezetőjét, ha megítélése szerint az egyéni védőeszköz elvesztette védelmi képességét. 8. Elhasználódás, vagy az eszköz védelmi képességének elvesztése esetén a munkavállaló jelzését követően a munkahelyi vezető a Pénzügyi Főosztállyal történő egyeztetést követően intézkedik annak kicseréléséről.

15 15 9. A védőeszköz juttatásra jogosító munkakörben foglalkoztatott munkavállaló a munkaviszony megkezdését követően jogosult a védőeszköz igénybevételére. A védőeszköz munkavállalóknak történő kiadásáról a szervezeti egységének vezetője köteles gondoskodni. 10. A védőeszköz kiadását, szervezeti egységek részére történő átadását a Pénzügyi Főosztály tartja nyilván. 11. A védőeszköz tisztítása (amennyiben nem igényel speciális tisztítást), rendben tartása a munkavállaló feladata. 1. Kormányhivatal területén munkát végző, de más munkáltató alkalmazásában álló munkavállaló egyéni védőeszközökkel történő ellátása a saját munkáltatója kötelessége. 13. Egyéni védőeszköz megrendelése, beszerzése és nyilvántartása: Az egyéni védőeszköz beszerzéséhez, valamint a karbantartási, mosási, tisztítási, selejtezési feladatokhoz szükséges költségek tervezését a Pénzügyi Főosztály végzi A Pénzügyi Főosztály köteles a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével a szükséges védőeszközöket megrendelni, a szervezeti egységek folyamatos ellátását biztosítva beszerezni, és az erre vonatkozó dokumentációt megőrizni. 14. Egyéni védőeszköz kezelése, használata, ellenőrzése A védőeszköz rendeltetésszerű használatára vonatkozó magyar nyelvű tájékoztatót (használati utasítást) a munkavállaló közvetlen felettese a védőeszköz átadásával egyidejűleg bocsátja a munkavállaló rendelkezésére. A tájékoztató átvételét a munkavállaló az átvétel során aláírásával igazolja A védőeszközt a munkavállaló köteles az előírt módon, rendeltetésszerűen használni vagy viselni, védelmi szintjét folyamatosan szemrevételezéssel ellenőrizni A védőeszköz elvesztését a munkavállaló a munkahelyi vezetőnek haladéktalanul köteles jelenteni képességét elvesztett védőeszközt használni tilos. 15. Egyéni védőeszköz tárolása, karbantartása, tisztítása, fertőtlenítése, selejtezése Az egyéni védőeszköz karbantartását, tisztítását, szükség esetén fertőtlenítését a védőeszköz tájékoztatójában foglaltaknak megfelelően a Pénzügyi Főosztály végzi A karbantartásra, tisztításra és selejtezésre átvett védőeszközöket a viselésre alkalmas (pl.: tiszta, új) védőeszközöktől külön kell tárolni A személyi használatra általános jelleggel kiadott védőeszközök tárolásáról és karbantartásáról a munkavállalók kötelesek gondoskodni. A speciális tevékenységek elvégzéséhez beszerzett vészhelyzeti és készletet képező védőeszközöket a Pénzügyi Főosztály a kormányhivatal kijelölt raktárában tárolja.

16 A nem javítható védőeszközt a Pénzügyi Főosztály hulladékként, a veszélyes hulladéknak minősülő védőeszközt vagy részét a veszélyes hulladék kezelésére vonatkozó előírások szerint köteles kezelni. IX. FEJEZET Munkaruha, Tisztálkodási eszköz juttatás általános szabályai 1. Ha a munkavégzés a ruházat nagymértékű szennyeződésével, vagy elhasználódásával jár, a munkáltató a munkavállaló részére munkaruhát biztosít.. A kihordási idő kezdete az a nap, amelyen a munkavállaló a munkaruhát átveszi. A munkaruha a kihordási idő alatt a Kormányhivatal tulajdona. A munkaruhák beszerzését, kiadását, nyilvántartását a Pénzügyi Főosztály végzi. 3. A munkaruha munkavállalóknak történő kiadásáról a szervezeti egységének vezetője köteles gondoskodni. (7. számú függelék) 4. Amennyiben a munkavállaló jogviszonya a kihordási idő alatt megszakad, akkor a beszerzési árból a juttatási idő hátralevő részével arányos összeget köteles megtéríteni. 5. A munkaruha tisztítása, rendben tartása a munkavállaló feladata. 6. Tisztálkodási eszközök juttatási rendje A munkáltató minden munkavállaló részére biztosítja: a munka jellegének megfelelően az öltözködési, tisztálkodási egészségügyi, étkezési lehetőséget, a szociális helyiségekben lévő kézmosóknál kéztisztítószert, szükség esetén kézsúrolót. X. FEJEZET A munkavégzésre vonatkozó rendelkezések 1. Munkavállaló kötelességei: 1.1. Minden munkaeszközt csak a rendeltetésének megfelelően, a kezelési, a karbantartási utasítás szerint használhat. 1.. Veszély észlelése esetén köteles azt haladéktalanul közvetlen vezetőjének jelenteni. A munkát csak a veszély kivizsgálását, illetve elhárítását követően a vezető engedélyével lehet folytatni. A figyelmeztetésnek a munkavégzés hatókörében tartózkodó más személyt fenyegető veszélyre is ki kell terjednie Gőz, gáz, víz, sűrített levegő, villamos áram ki- vagy bekapcsolása előtt meg kell győződnie arról, hogy ez senkit sem veszélyeztet.

17 Ha a munkavállaló a biztonsági ismeretét meghaladó feladatot kap, köteles információt, vagy oktatást kérni Működő berendezést csak akkor hagyhat felügyelet nélkül, ha az felügyelet nélküli üzemre is alkalmas. A rendellenesen működő berendezést le kell állítani és jelenteni kell a közvetlen munkahelyi vezető felé A munkahelyre alkalmas és elrendelt munkaruhát, valamint a kiadott egyéni védőeszközöket viselni kell Veszélyes, ipari munkahelyeken ellenőrzést végzőknek (pl. munkavédelmi felügyelő) tilos a gyűrű, nyaklánc, karkötő, lógó fülbevaló, testhez nem tapadó testékszer, vagy egyéb függelék munkavégzés közbeni viselése.. A munkahelyek általános követelménye:.1. Az ablakoknak nyitott állapotban nem lehetnek olyan helyzetben, ami veszélyt jelent a munkavállalókra nézve... A kijáratokat és vészkijáratokat, a kijelölt menekülési utakat szabadon kell tartani, úgy hogy számuk, méretük, elhelyezésük és megvilágításuk tegye lehetővé a munkahely, a veszélyes terület gyors és biztonságos elhagyását. Vészkijárathoz toló- vagy forgóajtók használata tilos. Vészkijáratot lezárni csak úgy szabad, hogy vészhelyzetben bárki által nyitható legyen..3. A munkahelyi vezető köteles rendszeresen ellenőrizni, hogy a munkavállalók betartják-e a munkavédelmi előírásokat 3. A munkavállalóra vonatkozó előírások, tilalmak: 3.1. A jogszabályban előírt berendezések kezelését a munkavállaló csak ehhez rendelt képesítéssel végezheti. 3.. A munkavállaló önkényesen nem kapcsolhatja ki, nem távolíthatja el és nem alakíthatja át a biztonsági berendezéseket. Védőburkolatot, mozgó vagy feszültség alatti berendezést csak az bonthat meg, akinek a konkrét berendezésre érvényes szakismerete, jogosultsága és munkáltatói engedélye van A munkavállaló anyagot, terméket csak az anyag, termék tulajdonságainak megfelelő, arra alkalmas eszközzel, a kijelölt helyen és módon, a súly- és mérethatárok megtartásával mozgathat Tilos a fejnél magasabban történő kézi rakodás, szerelés érdekében a székre, asztalra, állványra valamint nem erre engedélyezett létrára, történő felmászás A munkavállaló a munkahelyén csak olyan tevékenységet folytathat, amelynek biztonságos elvégzéséhez szükséges szakmai, munkavédelmi, tűzvédelmi ismeretekkel rendelkezik, és a munka elvégzésével megbízták. Kivételt képez a balesetek elhárítása, a megelőzése, a jelentősebb gazdasági kár elhárítására irányuló tevékenység, valamint az elsősegélynyújtás.

18 Amennyiben a munkakörülmények megváltozása miatt bárkinek életét, testi épségét közvetlen veszély fenyegeti, a veszély elhárításáig munkát végezni, vagy végeztetni szigorúan tilos. A veszélyes munkakörülményt észlelő munkavállaló köteles munkatársait és közvetlen felettesét haladéktalanul értesíteni, és tőle intézkedést kérni Fejsérülés, áramütés baleset, szemsérülés, súlyos vágásos, zúzódásos sérülés, törés, erősen szennyezett munkahelyen történt sérülés, égéses sérülés, mérgezés bekövetkeztekor a sérültet azonnal orvoshoz kell küldeni, vagy kísérni. Amennyiben az állapota miatt indokolt, mentőt kell hívni Munkavégzés során a munkaterületet, a szociális helyiségeket szükség szerint, de legalább egyszer a műszak végén takarítani kell Külső ellenőrzési helyszínen az ellenőrzést végző munkavállalónak be kell tartania az ellenőrzött munkáltató által megkövetelt biztonsági szabályokat is, a vonatkozó munkavédelmi előírásokon felül A munkavállaló olyan munkahelyeken, ahol fokozott veszélyeztetésnek van kitéve, egyedül munkát nem végezhet. Az ilyen jellegű munkavégzéshez a szervezeti egység vezetője olyan munkatársakat köteles biztosítani, aki a munkavégzéshez alkati, szakmai szempontból megfelel, veszélyhelyzetben teendő intézkedésekre kiképezték, és ismeri a vonatkozó biztonsági és mentési előírásokat Tilos anyagmozgatás közben a gyűrű, nyaklánc, karkötő, lógó fülbevaló, testhez nem tapadó testékszer, vagy egyéb függelék viselése. 4. Munkavégzés külső szervezeteknél, közterületen: Az idegen munkáltatók munkaterületén, közterületen ellenőrzési feladatokat ellátó, illetve közterületen működő-mozgó munkaeszközök (járművek), technológiák között munkát végző munkavállalót közvetlen felettese speciális oktatással, tájékoztatással látja el legkésőbb a külső munkavégzés megkezdésekor, melynek keretében tájékoztatást nyújt a védőoltások munkavállalók általi igénybevételének lehetőségéről. Az adott területre vonatkozó védőoltás fajtáját a foglalkozásegészségügyi szolgálat orvosa határozza meg. XI. FEJEZET A munkavédelmi ellenőrzések 1. Munkavédelmi-biztonságtechnikai szemle: 1.1. A munkavédelmi felelős a szervezeti egységeknél évente átfogó munkavédelmi szemlét tart. A munkavédelmi szemlén köteles részt venni a szervezeti egység vezetője, vagy az általa kijelölt más személy. A szemlén részt vehet a foglalkozás- egészségügyi szakorvos is.

19 A munkavédelmi felelős a szemléről a szemlét követő 15 napon belül feljegyzést készít, melynek az általános kellékeken kívül tartalmaznia kell a szemle során megállapított hiányosságokat, a hiányosságok megszüntetésére kiszabott határidőket és a megszüntetéséért felelős nevét.. Alkoholos állapot ellenőrzése:.1. Munkaidőben tilos az alkoholfogyasztás és az alkoholos állapotban történő munkavégzés... Amennyiben a munkavállalóknál alkoholos állapot valószínűsíthető közvetlen munkahelyi vezetője soron kívül alkoholos állapot ellenőrzést köteles végezni;.3. A munkabalesetet szenvedett munkavállalóknál lehetőség szerint a balesetet követően alkoholos állapot ellenőrzést kell végezni;.4. Az alkoholos állapot ellenőrzését két személy jelenlétében kell végrehajtani úgy, hogy az eljárás módja a munkavállaló személyiségi jogait ne sértse..5. Amennyiben az alkoholszondás ellenőrzés eredményét, helytállóságát, a munkavállaló (vagy a munkáltató) vitatja, véralkohol vizsgálat elvégzése szükséges. A munkavállaló ez irányú kérelmét a munkáltató köteles teljesíteni, a véralkohol vizsgálathoz a vér levételét írásban kell kérni a munkahely szerint területileg illetékes orvosi ügyelettől vagy a kórház - rendelőintézet szakrendelésétől. Amennyiben a vizsgálat eredménye pozitív, annak költségét a munkavállaló viseli..6. Amennyiben az elvégzett ellenőrzés alapján a kötelezettségszegés megállapítható, a vizsgálat eredményét írásban (8. számú függelék), a felvett jegyzőkönyv útján kell közölni a munkavállalóval..7. A közreműködést megtagadó munkavállalót a további munkavégzéstől el kell tiltani és részére az eltiltás idejére munkabér nem folyósítható;.8. Alkoholos állapot ellenőrzésre a munkahelyi vezető, a szervezeti egység vezetője és a munkavédelmi felelős jogosult. 3. Időszakos felülvizsgálatra kötelezett berendezésekre vonatkozó előírások: Az időszakos felülvizsgálatra kötelezett berendezések felülvizsgálatának elvégzéséről a Pénzügyi Főosztály köteles gondoskodni. 4. Felvonókra vonatkozó előírások A szervezeti egységeknél működtetett személyfelvonók rendszeres ellenőrzéséről, karbantartásáról a felvonó üzemeltetője köteles gondoskodni. Amennyiben azok a Kormányhivatal kezelésében vannak, azok felülvizsgálatáról a Pénzügyi Főosztály köteles gondoskodni. 5. Villamos berendezésekre vonatkozó előírások A munkáltató kisfeszültségű erősáramú villamos berendezés közvetett érintés elleni védelmének (érintésvédelem) ellenőrző felülvizsgálatáról és időszakos ellenőrző felülvizsgálatáról a berendezés

20 0 szerelői, illetve szabványossági felülvizsgálatának megszervezéséről a Pénzügyi Főosztály a munkavédelmi felelőssel együttműködve köteles gondoskodni. XII. FEJEZET Balesetek és foglalkozási megbetegedések, kivizsgálásának, bejelentésének és nyilvántartásának szabályai 1. A balesetek bejelentése 1.1. A munkavállaló a szervezett munkavégzéssel összefüggésben, továbbá a munkába vagy onnan lakására (szállására) menet közben bekövetkezett balesetét lehetőség szerint haladéktalanul köteles jelenteni a munkáltatói jogkört gyakorló vezetőjének. 1.. A munkavállaló a szóbeli bejelentést a baleseti esemény bekövetkezését követő 3 napon belül köteles írásban is megerősíteni az e célt szolgáló formanyomtatvány (9. számú függelék) kitöltésével és annak a munkáltatói jogkört gyakorló vezetőhöz történő eljuttatásával Amennyiben a sérült állapota miatt bejelentési kötelezettségének nem tud eleget tenni, akkor a balesetről tudomást szerző munkavállaló köteles azt haladéktalanul megtenni A munkáltatói jogkört gyakorló vezető a tudomására jutott valamennyi sérülést, balesetet köteles haladéktalanul a Koordinációs és Szervezési Főosztálynak (a e- mail címre) bejelenteni függetlenül attól, hogy a baleset, sérülés jár-e keresőképtelenséggel Minden munka- illetve üzemi balesetet, továbbá a Kormányhivatal munkavállalói munkavégzésének hatókörében tartózkodók balesetét, nyilvántartásba kell venni függetlenül attól, hogy az járt-e munkaképtelenséggel. A munkabaleseti nyilvántartást minden szakigazgatási szervnél és járási hivatalnál külön-külön vezetni kell, melyről a szervezeti egység vezetője gondoskodik (14. számú függelék) A munkabalesetek központi nyilvántartását a Koordinációs és Szervezési Főosztálynál összesítve a munkavédelmi felelős vezeti.. A balesetek kivizsgálása.1. A munkabalesetet a munkavédelmi felelős köteles kivizsgálni, nyilvántartásba venni és a jogszabályban foglaltak szerint eljárni. A vizsgálat megállapításait olyan részletesen kell rögzíteni (lehetőség szerint tanúk meghallgatásáról készült jegyzőkönyvvel, helyszínrajzzal, fényképpel stb.), hogy az alkalmas legyen a munka- illetve üzemi baleset okainak felderítésére és vita esetén a tényállás tisztázására... Amennyiben a balesetnek tanúi vannak akár csak közvetett módon is, illetve akinek tudomása van, vagy lehet a baleset körülményeiről különösen ideértve a sérült közvetlen munkahelyi vezetőjét úgy ezen személyek nyilatkozatát is be kell szerezni..3. A munkavédelmi felelős a munka- illetve üzemi balesetről belső vizsgálati jegyzőkönyvet készít, mely során beszerzi a sérült alábbiakat tartalmazó nyilatkozatát:

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok Nesztinger Péter munkavédelmi főreferens Munkavédelmi

Részletesebben

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Tv. Szabályozza az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

Balog János Tamás r. alezredes a Rendőrség munkavédelmi főfelügyelője közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő-helyettes

Balog János Tamás r. alezredes a Rendőrség munkavédelmi főfelügyelője közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő-helyettes A közfoglalkoztatottak körében előforduló balesetek, foglalkozási megbetegedések bejelentése, kivizsgálása és minősítése" ORFK Humánigazgatási Szolgálat Egészségügyi Szakirányító és Hatósági Főosztály

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Munkavédelmi oktatási tematika Összeállította: Lantos 72 Kft. Lantos György 2145 Szilasliget, Lázár Vilmos u. 27. Pázmány Péter Katolikus Egyetem munkavállalói részére A munkavédelem A munkavédelem a szervezett

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Ügyiratszám: BO/10/-5/015. 37/015. számú Kormánymegbízotti utasítás Melléklete a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal munkavédelmi szabályzatáról 3 I. FEJEZET

Részletesebben

Munkavédelmi Szabályzat

Munkavédelmi Szabályzat ... (társaság neve)... (adószám) Munkavédelmi Szabályzat Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. Munkavédelmi szabályzat célja...3 2. Társaság bemutatása...4 3. Munkavédelmi szabályzat

Részletesebben

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN Készítette: Szabó László Global Safety Kft. A MUNKAVÉDELEM ALAPJAI A MUNKAVÉDELEM JOGI SZABÁLYOZÁSA 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

Részletesebben

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása Munkavédelem jogi és eljárási ismeretei II. Ellenőrző kérdések 2012 1., A munkavédelem általános követelményei. - a munkavédelmi szabályok betarthatósága - a követelmények megválthatóságának elve - a megfelelőség

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A munkavédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A munkavédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A munkavédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI III.

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI III. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI III. követelmények I. A munkafolyamatot, a technológiát, a munkaeszközt, az anyagot úgy kell megválasztani, hogy az sem a munkavállalók,

Részletesebben

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit a szervezetten munkát végzők egészségének, munkavégző képességének

Részletesebben

A munkavédelem szabályozási rendszere Terjék László MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA 1949: XX.Tv.70/D. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG TERÜLETÉN ÉLİKNEK JOGUK VAN A LEHETİ LEGMAGASABB SZINTŐ TESTI ÉS LELKI EGÉSZSÉGHEZ.

Részletesebben

1949. évi XX. TÖRVÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA 70/D.

1949. évi XX. TÖRVÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA 70/D. 1949. évi XX. TÖRVÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA 70/D. (1) A Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez. (2) Ezt a jogot a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Teendők munkabaleset esetén

Teendők munkabaleset esetén Teendők munkabaleset esetén a jó munkahely mindnyájunknak fontos a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu a jó munkahely

Részletesebben

Készítette: Galla Gyula

Készítette: Galla Gyula I. A munkabalesetek bejelentése, kivizsgálása. II. A munkáltatók kötelezettségei és feladatai az új munkabaleseti jegyzőkönyv. III. A munkavédelmi képviselők jogai és kötelezettségei a munkabalesetek kivizsgálásának

Részletesebben

HALLGATÓI BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÉS BEKÖVETKEZETT BALESETEK ESETÉN KÖVETENDŐ ELJÁRÁSOK

HALLGATÓI BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÉS BEKÖVETKEZETT BALESETEK ESETÉN KÖVETENDŐ ELJÁRÁSOK Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/G. melléklete HALLGATÓI BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÉS BEKÖVETKEZETT BALESETEK ESETÉN KÖVETENDŐ ELJÁRÁSOK

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről A munkavédelmi tevékenységet és munkavédelmi szaktevékenységet átalány díjas szerződés alapján - PAD-KÁR Kft. részéről

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat I MUNKAVÉDELMI ÜGYREND

Szervezeti és Működési Szabályzat I MUNKAVÉDELMI ÜGYREND Az iskola biztonságos munkakörülményei és az alkalmazottak egészsége érdekében az alábbi igazgatói utasítást adom ki a Szervezeti és Működési Szabályzat mellékleteként. I MUNKAVÉDELMI ÜGYREND 1. A munkavédelmi

Részletesebben

1. A kormánymegbízott

1. A kormánymegbízott 1. A kormánymegbízott 4. (1) A kormánymegbízott a Kormányhivatal vezetőjeként: a) Vezeti a Kormányhivatalt, gyakorolja annak feladat- és hatásköreit; b) Ellátja a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe

Részletesebben

Országos Idegtudományi Intézet

Országos Idegtudományi Intézet 1. oldal: összesen: 64 Iktatási szám: Országos Idegtudományi Intézet MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT Jóváhagyom: Budapest, 2010. január 06... Főigazgató Főigazgató gazdasági helyettese 2 2. oldal: összesen: 64

Részletesebben

munkabaleseti jegyzőkönyv.

munkabaleseti jegyzőkönyv. MUNKAVÉDELEM Új munkabaleseti jegyzőkönyv A tavalyi évben kiadott módosítás után 2005. január 1-jétől ismét változott a munkabalesetek kivizsgálását és bejelentését szolgáló Munkabaleseti jegyzőkönyv.

Részletesebben

Az alkalmasság véleményezése a munkáltató által megjelölt munkakörre történik.

Az alkalmasság véleményezése a munkáltató által megjelölt munkakörre történik. Milyen esetekben kötelező munkaviszony létesítése előtt az alkalmassági vizsgálat, az időszakos és a soron kívüli vizsgálat? Mit tehetnek a felek, ha nem értenek egyet a vizsgálat eredményével? Összefoglaltuk.

Részletesebben

4. sz. melléklet. 2011. december 10.-i módosításokkal egységes szerkezetben

4. sz. melléklet. 2011. december 10.-i módosításokkal egységes szerkezetben Szervezeti és Működési Szabályzat 4. sz. melléklet Munkavédelmi szabályzat 2011. december 10.-i módosításokkal egységes szerkezetben 1 1.1. Területi hatálya 1.1.1. Jelen Munkavédelmi Szabályzat (továbbiakban:

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 9. sz. melléklet Jálics Ernő Általános és Szakképző Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Diákotthon, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Nevelési Tanácsadó 7530 Kadarkút, Fő u. 1. MUNKAVÉDELMI

Részletesebben

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Munkavédelmi Szabályzat

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Munkavédelmi Szabályzat S z o l n o k i F ő i s k o l a Munkavédelmi Szabályzat 1 PREAMBULUM A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a Főiskola munkavédelmi feladatellátásához a munkavédelemről szóló 1993. évi

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI II.

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI II. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI II. A munkavégzés tárgyi feltételei I. A biztonságos műszaki állapot megőrzése érdekében időszakos biztonsági felülvizsgálat alá

Részletesebben

Munkavédelmi oktatás

Munkavédelmi oktatás Munkavédelmi oktatás Dunaújvárosi Egyetem hallgatóinak oktatása 1 Munkavédelem szabályozása Munkavédelmi Törvény Végrehajtó rendeletek Munkabiztonsági Munkaegészségügyi Biztonsági Szabályzatok Munkáltató

Részletesebben

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER VI. FEJEZET A hallgatói balesetek megelőzésével kapcsolatos és a bekövetkezett balesetek esetén követendő

Részletesebben

A szabályozási dokumentum célja: a rendszerszemléletű munkavédelmi hatósági ellenőrzés lefolytatásának normatív utasításban történő szabályozása.

A szabályozási dokumentum célja: a rendszerszemléletű munkavédelmi hatósági ellenőrzés lefolytatásának normatív utasításban történő szabályozása. Jelen utasítás elkészítéséért és aktualizálásáért a Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság vezetője, a szabályozási dokumentumban foglaltak működtetéséért a főigazgató a felelős. A szabályozási dokumentum

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 2 Tartalomjegyzék I. FEJEZET... 4 Hatályba léptetés... 4 Munkavédelmi szabályzat célja, feladata... 4 A Munkavédelmi szabályzat hatálya... 4 II. FEJEZET...

Részletesebben

Egészségügyi dolgozók munkaköri alkalmassági véleményezésének jogszabályi háttere

Egészségügyi dolgozók munkaköri alkalmassági véleményezésének jogszabályi háttere Egészségügyi dolgozók munkaköri alkalmassági véleményezésének jogszabályi háttere dr. Nagy Károly főosztályvezető Munkahigiénés Főosztály OMFI 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről A MUNKAVÁLLALÓ JOGAI. Információs brossúra

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről A MUNKAVÁLLALÓ JOGAI. Információs brossúra MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi A MUNKAVÁLLALÓ JOGAI Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi Magyarországon a versenyszféra

Részletesebben

Villamosenergia-ipari Munkavédelmi Képviselők Fóruma

Villamosenergia-ipari Munkavédelmi Képviselők Fóruma Villamosenergia-ipari Munkavédelmi Képviselők Fóruma Tájékoztató a Villamosenergia-iparági munkabalesetek alakulásáról a beérkezett munkabaleseti statisztikai adatlapok alapján 2013-2015. A Tájékoztató

Részletesebben

Építőipari Fórum

Építőipari Fórum Építőipar; Feldolgozóipar (leginkább fa- és fémfeldolgozás); Mezőgazdaság (benne fakitermelés is); Egészségügyi, szociális ellátás; Bányászat (csak munkaegészségügy); 2 Munkavédelmi oktatások; Porképződéssel

Részletesebben

1. A szabályzat hatálya

1. A szabályzat hatálya Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium 9700. Szombathely Szent László király u. 10. MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 1. A szabályzat hatálya 1.1. Területi és jogi hatálya 1.1.1. Az Élelmiszer-ipari

Részletesebben

Egyéni vállalkozó orvosok/egészségügyi dolgozók alkalmassági vizsgálata

Egyéni vállalkozó orvosok/egészségügyi dolgozók alkalmassági vizsgálata Egyéni vállalkozó orvosok/egészségügyi dolgozók alkalmassági vizsgálata dr. Nagy Károly osztályvezető Munkahigiénés Osztály Nemzeti Munkaügyi Hivatal 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység

Részletesebben

A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI

A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI Dr. Koch Mária az Országos Érdekegyeztető Tanács Munkavédelmi Bizottsága munkaadói oldalának tagja, a MUFOSZ Munkabiztonsági és Foglalkozásegészségügyi Szövetség elnöke,

Részletesebben

Javaslat A Debreceni Egyetem Hallgatóinak Baleset-megelőzési és Munkavédelmi Szabályzatának június 26-i elfogadására PREAMBULUM

Javaslat A Debreceni Egyetem Hallgatóinak Baleset-megelőzési és Munkavédelmi Szabályzatának június 26-i elfogadására PREAMBULUM Javaslat A Debreceni Egyetem Hallgatóinak Baleset-megelőzési és Munkavédelmi Szabályzatának 2014. június 26-i elfogadására PREAMBULUM A Debreceni Egyetem a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. év CCIV.

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről. MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről. MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi Minden társadalomban különleges

Részletesebben

A bíróság jogszabálysértés megállapítása esetén a közigazgatási döntést hatályon kívül helyezi, és szükség esetén a hatóságot új eljárásra kötelezi.

A bíróság jogszabálysértés megállapítása esetén a közigazgatási döntést hatályon kívül helyezi, és szükség esetén a hatóságot új eljárásra kötelezi. Közigazgatási határozatok felülvizsgálata A munkaügyi jogvitákon kívül a munkaügyi bíróság hatáskörébe tartozik a munkaügyi ellenőrzés, a munkavédelem keretében hozott közigazgatási határozat, a munkaügyi

Részletesebben

1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói követelményrendszer 18. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS, valamint a BEKÖVETKEZETT

Részletesebben

Munka, Baleset és Tűzvédelmi Szabályzat

Munka, Baleset és Tűzvédelmi Szabályzat 1 Munka, Baleset és Tűzvédelmi Szabályzat I. fejezet Általános rendelkezések 1. A MŰISZ Szolgáltató Iskolaszövetkezet (székhely: 1137 Budapest, Szent István krt. 24. fszt. 16., Magyarország, továbbiakban:

Részletesebben

a jó munkahely Munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzések a munkavállalók védelmében mindnyájunknak fontos TÁMOP /

a jó munkahely Munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzések a munkavállalók védelmében mindnyájunknak fontos TÁMOP / Munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzések a munkavállalók védelmében a jó munkahely a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu

Részletesebben

Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során

Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során Előadó: dr. H. Nagy Judit főosztályvezető Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság Munkavédelmi Főosztály E-mail cím:

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Főiskolai Tanács 48-2002/2003. sz. határozatával 2003. március 18. napján elfogadta. 2003. Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás 1(29). oldal TARTALOM I. A MVSZ hatálya II. Ügyrend III.

Részletesebben

21/2000. (VIII. 18.) HM rendelet. a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

21/2000. (VIII. 18.) HM rendelet. a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 21/2000. (VIII. 18.) HM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 9. (3) bekezdésében

Részletesebben

OREMBIK GYULA június 10.

OREMBIK GYULA június 10. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításai OREMBIK 2016 - GYULA 2016. június 10. Nesztinger Péter főosztályvezető Munkafelügyeleti Főosztály Munkaerőpiacért Felelős Helyettes Államtitkárság

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT Csanytelek Önkormányzat.Munkavédelmi Szabályzat CSANYTELEK KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Csanytelek Volentér János tér 2 Csanyteleki Napköziotthonos Óvoda, Csanytelek Kossuth u. 12. Csanytelek Önkormányzat,

Részletesebben

Balesetek előfordulási adatai (gyakoriság tényállás) bejelentése, nyilvántartása, kivizsgálása, dokumentációk

Balesetek előfordulási adatai (gyakoriság tényállás) bejelentése, nyilvántartása, kivizsgálása, dokumentációk Balesetek előfordulási adatai (gyakoriság tényállás) bejelentése, nyilvántartása, kivizsgálása, dokumentációk Társadalmi oldal Korszerűbb jogi szabályozás Multinacionális cégek biztonsági politikája Biztonságosabb

Részletesebben

Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Nemzeti Munkaügyi Hivatal Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelem helyzete hazánkban. Az NMH MMI tevékenysége a szabályozásban és a célellenőrzések megszervezésében, figyelembe véve az e területen bekövetkezendő változásokra. MUNKAVÉDELMI

Részletesebben

A foglalkozás-egészségügy. A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálata

A foglalkozás-egészségügy. A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálata 1 A foglalkozás-egészségügy A foglalkozás-egészségügyi szolgálat A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálata Foglalkozási ártalmak

Részletesebben

MUNKAVÉDELEM A MINDENNAPOKBAN

MUNKAVÉDELEM A MINDENNAPOKBAN MUNKAVÉDELEM A MINDENNAPOKBAN A MUNKAVÉDELEM SZEREPLŐI Állam Munkáltató Szerződés, Munkautasítás Munkavállaló MUNKAVÉDELMI HATÓSÁG Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatósága 2012.

Részletesebben

Magyar Képzőművészeti Egyetem. Hallgatói/tanulói balesetvédelmi szabályzat

Magyar Képzőművészeti Egyetem. Hallgatói/tanulói balesetvédelmi szabályzat Magyar Képzőművészeti Egyetem Hallgatói/tanulói balesetvédelmi szabályzat Elfogadta a Szenátus 66/2016. (XII. 14.) számú határozatával.. Prof. Csanádi Judit rektor 2016. december 14. Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

Amiről tudni kell a. Melyek a munkáltató munkavédelemmel összefüggő kötelezettségei?

Amiről tudni kell a. Melyek a munkáltató munkavédelemmel összefüggő kötelezettségei? Amiről tudni kell a MUNKÁLTATÓKNAK Melyek a munkáltató munkavédelemmel összefüggő kötelezettségei? Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósítása alapvetően a

Részletesebben

Állásfoglalás a munkavállalók alkoholszondával történő ellenőrzéséről

Állásfoglalás a munkavállalók alkoholszondával történő ellenőrzéséről Állásfoglalás a munkavállalók alkoholszondával történő ellenőrzéséről Sok esetben nem csak jogos gazdasági érdeke diktálja a munkáltatónak, hogy munkavállalói tiszta fejjel, alkoholos befolyásoltságtól

Részletesebben

Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola. 1134 Budapest, Dózsa György út 136.

Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola. 1134 Budapest, Dózsa György út 136. Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola 1134 Budapest, Dózsa György út 136. A munkavédelmi szabályozások egységes rendje 2013. 08. 01 KÉSZÍTETTE: Keszthelyi Zoltán s.k. Munkavédelmi Technikus MVT/BP/2007/41

Részletesebben

Munkahelyi elsősegélynyújtás

Munkahelyi elsősegélynyújtás BSZ stúdió Munkavédelem, tűzvédelem, környezetvédelem Munkahelyi elsősegélynyújtás Az elsősegélynyújtó felszerelések kezelése Az elsősegélynyújtó felszerelés beszerzéséről, karbantartásáról, valamint az

Részletesebben

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi szervezetek alapképzése Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi kötelezettség A polgári védelmi kötelezettség személyes kötelezettség az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. Tartalomjegyzék Bevezető rendelkezések... 3 1. Általános rendelkezések... 3 2. Ügyrend... 4 A munkavédelmi tevékenység célja és alapvető feladata...

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA Medgyesegyháza Nagyközség Önkormányzata és intézményei MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA Munkavédelmi Szabályzat I. fejezet 1.0. A Medgyesegyházi Önkormányzatnál a biztonságos és az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

Darukötöző Építményszerkezet-szerelő Targoncavezető Építő- és anyagmozgató gép kezelője 2/42

Darukötöző Építményszerkezet-szerelő Targoncavezető Építő- és anyagmozgató gép kezelője 2/42 A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

5.3.1 Munkaköri alkalmassági vizsgálatok

5.3.1 Munkaköri alkalmassági vizsgálatok 4 5.3 5 Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatók és munkáltatók a munkavédelemben 5.3.1 Munkaköri alkalmassági vizsgálatok A munkaköri alkalmasság vizsgálatát és véleményezését első fokon, szervezett munkavégzés

Részletesebben

Ellensége - e a munkáltatónak a munkavédelmi képviselő? Gyakorlati tudnivalók a munkavédelmi érdekképviselet működésével kapcsolatosan.

Ellensége - e a munkáltatónak a munkavédelmi képviselő? Gyakorlati tudnivalók a munkavédelmi érdekképviselet működésével kapcsolatosan. ÉRDEKEGYEZTETÉS ÉRDEKKÉPVISELET Ellensége - e a munkáltatónak a munkavédelmi képviselő? Gyakorlati tudnivalók a munkavédelmi érdekképviselet működésével kapcsolatosan. BUDAPEST 2015. március 4. BORHIDI

Részletesebben

korreferátum prof. Dr. Veress Gábor előadásához

korreferátum prof. Dr. Veress Gábor előadásához Munkavédelemkockázat értékelés korreferátum prof. Dr. Veress Gábor előadásához Készítette: Almássy Erika minőségügyi szakmérnök, felsőfokú munkavédelmi szakember +36-20-9606845 erikaalmassy@gmail.com 2016.10.19.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS KÖZIGAZGATÁSI FELADATOKRÓL... 2

TARTALOMJEGYZÉK 1. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS KÖZIGAZGATÁSI FELADATOKRÓL... 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS KÖZIGAZGATÁSI FELADATOKRÓL... 2 2. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAÜGGYEL KAPCSOLATOS KÖZIGAZGATÁSI FELADATOKRÓL... 5 1. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS

Részletesebben

Különös biztosítási feltételek Munkáltatói felelősségbiztosítás

Különös biztosítási feltételek Munkáltatói felelősségbiztosítás Különös biztosítási feltételek Munkáltatói felelősségbiztosítás 1. Általános rendelkezések 1.1.Biztosítási esemény (káresemény) Jelen különös biztosítási feltételek szempontjából biztosítási eseménynek

Részletesebben

VIZSGÁLATI SZEMPONTOK AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN HASZNÁLT ÉLES VAGY HEGYES MUNKAESZKÖZÖK ÁLTAL OKOZOTT

VIZSGÁLATI SZEMPONTOK AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN HASZNÁLT ÉLES VAGY HEGYES MUNKAESZKÖZÖK ÁLTAL OKOZOTT VIZSGÁLATI SZEMPONTOK AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN HASZNÁLT ÉLES VAGY HEGYES MUNKAESZKÖZÖK ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉSEK ÉS FERTŐZÉSEK KOCKÁZATÁVAL JÁRÓ TEVÉKENYSÉGEK CÉLVIZSGÁLATÁHOZ I. Kockázatértékelés:

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE Jegyzői értekezlet Tatabánya, 2011.04.12. 1. Bemutatkozás Tisztelt Munkavállaló, Munkáltató, Tisztelt Közigazgatási

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Változások a honvédelmi ágazatot érintő munkavédelmi szabályok területén. Budapest, 2012. május 8.

Változások a honvédelmi ágazatot érintő munkavédelmi szabályok területén. Budapest, 2012. május 8. Változások a honvédelmi ágazatot érintő munkavédelmi szabályok területén Budapest, 2012. május 8. Törvényi szint: Alaptörvény, biztonsággal kapcsolatos egyéb törvények Korm. r. szint: Miniszteri r. szint:

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS SZAKMAI GYAKORLAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS SZAKMAI GYAKORLAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS SZAKMAI GYAKORLAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA amelyet létrejött egyrészről a Károli Gáspár Református Egyetem (1091 Budapest, Kálvin tér 9.; Adószáma: 18060676-2-43; OM azonosító: FI 44189;

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

A azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy

A azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy A 11500-12 azonosító számú megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgy 1. A 11500-12 azonosító számú megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A Nyíregyházi Főiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája dolgozói és tanulói tűzvédelmi

Részletesebben

Fémnyomó Fémipari megmunkálógépsor és berendezés-üzemeltető

Fémnyomó Fémipari megmunkálógépsor és berendezés-üzemeltető A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

1.2.A Házirend tárgyi hatálya az Orientációs Napok elnevezésű rendezvényre terjed ki.

1.2.A Házirend tárgyi hatálya az Orientációs Napok elnevezésű rendezvényre terjed ki. HÁZIREND A kari Orientációs Napok célja, hogy lehetőséget teremtsen a Karra felvételt nyert, személyek (továbbiakban: gólyák) számára, hogy a tanév megkezdése előtt megismerkedjenek az egyetemi és kari

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 2 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Ügyiratszám: BO/10/2-107/2015. 41/2015. Kormánymegbízotti utasítás Melléklete A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Szociális Bizottságáról 3 I. Általános

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 1.) melléklete 9.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKÖRMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA Faluház, Orvosi rendelőben működő Védőnői szolgálat MUNKAVÉDELMI

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi KI ALKALMAS A MUNKAVÉGZÉSRE? Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi A munkavégzésre

Részletesebben

BALESET,ÜZEMI BALESET, MUNKABALESET ÖSSZEFÜGGÉSEI ÉS EZEKKEL KAPCSOLATOS DOKUMENTÁCIÓK

BALESET,ÜZEMI BALESET, MUNKABALESET ÖSSZEFÜGGÉSEI ÉS EZEKKEL KAPCSOLATOS DOKUMENTÁCIÓK BALESET,ÜZEMI BALESET, MUNKABALESET ÖSSZEFÜGGÉSEI ÉS EZEKKEL KAPCSOLATOS DOKUMENTÁCIÓK Hegedüs László Munkavédelmi szakmérnök Emelőgép szakértő Munkabiztonsági szakértő Tel.: 06/20/267-2704 Email:hmatetmoni@t-online.hu

Részletesebben

11/2004. (II. 13.) GKM rendelet. a gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról

11/2004. (II. 13.) GKM rendelet. a gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról 11/2004. (II. 13.) GKM rendelet a gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény 56. (2) bekezdés g)

Részletesebben

2004. évi XI. törvény. a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról

2004. évi XI. törvény. a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról 2004. évi XI. törvény a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról 1. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 1. -ának (1) bekezdése helyébe a következő

Részletesebben

Építőmérnöki Kar Munkavédelmi Szabályzata

Építőmérnöki Kar Munkavédelmi Szabályzata BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Építőmérnöki Kar Munkavédelmi Szabályzata 2012. (Elfogadva az Építőmérnöki Kar Kari Tanácsa a 2012. május 9-i ülésén) 2/39 A munkavédelemről szóló, 1993.

Részletesebben

Ügyiratszám:639-3/2014. SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE SZABÁLYZAT HATÁLYA

Ügyiratszám:639-3/2014. SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE SZABÁLYZAT HATÁLYA Ügyiratszám:639-3/2014. SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE SZABÁLYZAT HATÁLYA A Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal, mint az Ávr. 10. alapján kijelölt költségvetési szerv szabályzatának hatálya

Részletesebben

CSANYTELEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL

CSANYTELEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 1) melléklete 9) függeléke CSANYTELEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL Faluház, Orvosi rendelőben működő Védőnői szolgálat MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA 2013. Felülvizsgálat,

Részletesebben

A MUNKAVÉDELEM SZABÁLYOZÁSI RENDSZERE. 1949. XX.tv. 66.. (3), 70/D.. 1993. XCIII. tv. a munkavédelemről (Mvt.) Kötelező alkalmazású nemzeti szabványok

A MUNKAVÉDELEM SZABÁLYOZÁSI RENDSZERE. 1949. XX.tv. 66.. (3), 70/D.. 1993. XCIII. tv. a munkavédelemről (Mvt.) Kötelező alkalmazású nemzeti szabványok A MUNKAVÉDELEM SZABÁLYOZÁSI RENDSZERE TÖRVÉNYI SZINT ALKOTMÁNY 1949. XX.tv. 66.. (3), 70/D.. 1993. XCIII. tv. a munkavédelemről (Mvt.) KORMÁNYRENDELETI SZINT MINISZTERI RENDELETI Munkaügyi Népjóléti (eü.-i)

Részletesebben

Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015.

Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015. Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015. Rendészeti Szabályzat 3. sz. melléklete Hatályba lépett: 2015. A szabályzat hatálya Kiterjed a Javítóintézet minden dolgozójára, és növendékére.

Részletesebben

Munkaruha juttatás szabályzata

Munkaruha juttatás szabályzata ... egyházi gazdálkodó szervezet neve, címe Munkaruha juttatás szabályzata Hatályos:.. Készítette:. gazdasági feladatokkal megbízott Jóváhagyta:..... A törvény által előírtak szerint 1 Jelen szabályzat

Részletesebben

Köztisztasági munkagép- és járműkezelő Köztisztasági munkagép- és. Köztisztasági munkagép- és.

Köztisztasági munkagép- és járműkezelő Köztisztasági munkagép- és. Köztisztasági munkagép- és. A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A MU KAVÉDELEMRŐL [1993. ÉVI XCIII TÖRVÉ Y ÉS 5/1993. (XII. 26.) RE DELET egységes szerkezetben]

A MU KAVÉDELEMRŐL [1993. ÉVI XCIII TÖRVÉ Y ÉS 5/1993. (XII. 26.) RE DELET egységes szerkezetben] A MU KAVÉDELEMRŐL [1993. ÉVI XCIII TÖRVÉ Y ÉS 5/1993. (XII. 26.) RE DELET egységes szerkezetben] A munkavédelmi jogszabályok célja, hogy szabályozza az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkvégzés

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

KÖSZÖNTÖM A RENDEZVÉNYEN MEGJELENTEKET

KÖSZÖNTÖM A RENDEZVÉNYEN MEGJELENTEKET KÖSZÖNTÖM A RENDEZVÉNYEN MEGJELENTEKET Munkavédelem a mindennapokban Komárom-Esztergom megye munkavédelmi helyzetének alakulása 2014. december 1. KEMKH Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerve Szervezeti

Részletesebben

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Munkavédelmi oktatási tematika Összeállította: Lantos 72 Kft. Lantos György 2145 Szilasliget, Lázár Vilmos u. 27. Pázmány Péter Katolikus Egyetem munkavállalói részére A munkavédelem A munkavédelem a szervezett

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS

KIEGÉSZÍTŐ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR KIEGÉSZÍTŐ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS Készült: A Szegedi Tudományegyetem Munkavédelmi Szabályzat 22. sz. melléklete, 1993. évi CXIII. Törvény

Részletesebben

Orosz Ádám. Munkavédelmi szabályzat

Orosz Ádám. Munkavédelmi szabályzat Orosz Ádám Munkavédelmi szabályzat TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...1 A SZABÁLYZAT HATÁLYA...3 SZABÁLYZAT CÉLJA...3 TERÜLETI HATÁLYA...3 SZEMÉLYI HATÁLYA...3 IDŐBENI HATÁLYA...4 ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK, BESOROLÁSOK...4

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

Szent István Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat 9. sz. melléklet, oldalszám: 1/9. Munkavédelmi szabályzat

Szent István Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat 9. sz. melléklet, oldalszám: 1/9. Munkavédelmi szabályzat Szervezeti és működési szabályzat 9. sz. melléklet, oldalszám: 1/9 Munkavédelmi szabályzat 1. A munkavédelmi szabályzat hatálya. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény, valamint annak egyes rendelkezései

Részletesebben

Munkavédelem helyzete Magyarországon a hatósági munka tükrében

Munkavédelem helyzete Magyarországon a hatósági munka tükrében Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelem helyzete Magyarországon a hatósági munka tükrében Dr. H. Nagy Judit főosztályvezető NMH MMI Munkavédelmi Főosztály A bekövetkezett balesetek időpontja 25000 20000

Részletesebben