Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal"

Átírás

1

2 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Ügyiratszám: BO/10/50-19/ /013. számú Kormánymegbízotti utasítás Melléklete a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi Szabályzatáról

3 3 I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A Szabályzat célja 1.1. A Munkavédelmi Szabályzat (a továbbiakban: MVSZ) célja, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) részére a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvényben (a továbbiakban: Mvt.), az annak végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 6.) MüM rendeletben (a továbbiakban: Mvtr.), valamint a kapcsolódó jogszabályokban előírtak szerint meghatározza az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit, és munkavédelmi kérdésekben egységes szabályozást biztosítson. 1.. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályait úgy kell meghatározni, hogy végrehajtásuk megfelelő védelmet nyújtson a munkavállalókon túlmenően a munkavégzés hatókörében tartózkodóknak is. A munkaeszközöket úgy kell kialakítani, hogy lehetőleg zárják ki a nem szervezett munkavégzés keretében történő rendeltetésszerű használat esetén is a balesetet, az egészségkárosodást.. A Szabályzat hatálya.1. Az MVSZ területi hatálya kiterjed a Kormányhivatal egész területére: a törzshivatalra, szakigazgatási szervekre, a járási hivatalokra (a továbbiakban szervezeti egység), a kezelésükben lévő munkavégzési helyekre, ideértve a telephelyen kívüli munkavégzési helyeket is (pl.: a helyszíni ellenőrzések, külső munkahelyek stb.)... Az MVSZ személyi hatálya kiterjed a Kormányhivatal szervezeti egységeinél foglalkoztatott kormánytisztviselőkre, kormányzati ügykezelőkre, munkaviszonyban álló munkavállalókra, a Kormányhivatalnál szakmai gyakorlatot teljesítő személyekre, valamint minden egyéb a Kormányhivatallal jogviszonyban álló szervezett munkavégzés keretében munkát végzőre (pl.: közfoglalkoztatottak; a továbbiakban együtt: munkavállaló), továbbá a Kormányhivatal munkavállalói munkavégzésének hatókörében tartózkodókra..3. Eltérő külön rendelkezések hiányában az MVSZ-t kell alkalmazni az idegen munkavállalókra, valamint egyéb személyekre, akik ügyeik intézése során, ügyfélként, tanúként, bejelentőként, látogatóként vagy vendégként a kormányhivatal területén tartózkodnak..4. Az MVSZ tárgyi hatálya kiterjed a Kormányhivatalnál végzett valamennyi munkatevékenységre, az azokkal összefüggő valamennyi munkavédelmi célú feladat szabályozására, a Kormányhivatal alapvető belső munkavédelmi követelményeire, a munkavállalók testi épségének, munkaképességének megőrzését biztosító jogokra és kötelezettségekre, a munkáltató jogaira és kötelezettségeire, továbbá a kapcsolódó eljárási szabályokra. 3. Fogalmi meghatározások Az MVSZ alkalmazása során használatos alapfogalmakat az Mvt.-ben foglaltakon túl a XIII. fejezet Értelmező rendelkezései tartalmazzák.

4 4 II. FEJEZET Munkavédelmi feladatok ellátása 1. A kormánymegbízott munkavédelmi feladatai: 1.1. A kormánymegbízott a) felelős az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításáért; b) kinevezi a munkavédelmi felelőst és biztosítja számára a feladata elvégzéséhez szükséges feltételeket; c) a munkavédelmi felelős útján vezeti a Kormányhivatal munkavédelmi tevékenységét; d) dönt a munka- és üzemi balesetek ill. a kapcsolódó kárigények elbírálásáról; e) dönt a munkavállalók munkavédelemmel kapcsolatos észrevételeinek érdemi elbírálásáról; f) gondoskodik a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás biztosításáról, g) kiadmányozza a munkabalesetek, üzemi balesetek jegyzőkönyveit. 1.. A kormánymegbízott az 1.1. pontban rögzített feladatait írásban a főigazgatóra delegálhatja.. A főigazgató munkavédelmi feladatai: a) koordinálja és ellenőrzi a Kormányhivatal munkavédelmi tevékenységét, felügyeli a munkavédelmi felelős munkáját; b) intézkedik a Kormányhivatal munkavállalóját ért munkabalesetek helyszíni kivizsgálásához szükséges tárgyi feltételek biztosításáról; c) eleget tesz a felettes és felügyeleti szervek ellenőrzést követő előírásainak, elősegíti ezen szervek ellenőrzési tevékenységét; d) részt vesz a Kormányhivatalt érintő munkavédelmi tárgyú megbeszéléseken; e) ellenőrzi a munkavédelmi oktatások és vizsgáztatások lebonyolításának rendjét; 3. A szervezeti egység vezetőjének munkavédelmi feladatai: a) ellenőrzi a vezetése alatt álló szervezeti egység munkavédelmi kötelezettségeivel kapcsolatos tevékenységét; b) felelős az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításáért a szervezeti egység vonatkozásában, mellyel összefüggésben intézkedik a munkavégzés személyi és tárgyi feltételeinek biztosításáról; c) eleget tesz a felettes és felügyeleti szervek ellenőrzést követő előírásainak a szervezeti egység vonatkozásában, elősegíti ezen szervek ellenőrzési tevékenységét; d) közreműködik a munkavédelmi oktatások és vizsgáztatások lebonyolításában; e) köteles valamennyi sérülést, balesetet a Koordinációs és Szervezési Főosztálynak haladéktalanul elektronikusan jelenteni (a címre) függetlenül attól, hogy a baleset, sérülés jár-e keresőképtelenséggel; f) szabálytalanságok észlelése esetén (ittasság, balesetveszélyes munkavégzés, védőeszköz használatának elmulasztása stb.) haladéktalanul köteles a munkavállalót a feladat elvégzésétől eltiltani g) a munkavállalók munkavédelemmel kapcsolatos észrevételeit álláspontjával együtt a Koordinációs és Szervezési Főosztály útján továbbítja a kormánymegbízott részére h) részt vesz a szervezeti egységet érintő munkavédelmi tárgyú megbeszéléseken

5 5 i) a jelen szabályzat által megjelölt szervezeti egységek vezetői vezetik a szervezeti egység baleseti nyilvántartását, a Baleseti Naplót (14. sz. függelék) 4. A belső ellenőr munkavédelmi feladatai: a) évente ellenőrzi a munkavédelmi intézkedések teljesülését; b) ellenőrzése során figyelemmel kíséri az intézkedések végrehajtása során érintett szervezeti egységek és személyek tevékenységét az intézkedés kiadásától annak teljesüléséig; c) feltárja az esetleges hiányosságokat, az intézkedések elmaradásának esetleges okait. 5. A Humánpolitikai Főosztály munkavédelmi feladatai: a) gondoskodik az új belépők előzetes, egészségügyi alkalmassági, személyi higiénés alkalmassági, szükség esetén pályaalkalmassági orvosi vizsgálatainak megszervezéséről, illetve azok eredményének a jogszabályban meghatározott adatlapon történő nyilvántartásáról; b) gondoskodik az időszakos munkaköri és szakmai egészségügyi alkalmassági vizsgálat megszervezéséről, vezeti az ezzel kapcsolatos nyilvántartásokat; c) gondoskodik a soron kívüli munkaköri, szakmai illetve személyi higiénés alkalmassági vizsgálat megszervezéséről, vezeti az ezzel kapcsolatos nyilvántartásokat; d) figyelemmel kíséri az időszakos orvosi alkalmassági vizsgálatok érvényességét; e) gondoskodik a kormányhivatalra vonatkozó kockázatértékeléssel kapcsolatos, az egyéni védőeszközök meghatározására és kiválasztására vonatkozó dokumentáció nyilvántartásáról; f) gondoskodik a záróvizsgálatok megszervezéséről és a kapcsolódó nyilvántartás vezetéséről; 6. A Koordinációs és Szervezési Főosztály munkavédelmi feladatai: a) gondoskodik a munkavédelmi tárgyú oktatások hivatalon belüli megszervezéséről, különös tekintettel az előzetes munkavédelmi oktatásra, valamint a munkahelyi elsősegélynyújtó tanfolyamra; b) részt vesz a munkavédelmi felelős, szükség esetén a Jogi Perképviseleti Osztály bevonásával a munkabalesetekkel kapcsolatos kárigények elbírálásában; c) gondoskodik a kockázatértékelések előkészítéséről és felülvizsgálatáról; d) gondoskodik az egyéni védőeszköz juttatási rend és az orvosi alkalmassági vizsgálatok MVSZben előírt rendjének felülvizsgálatáról; 7. A Pénzügyi Főosztály munkavédelmi feladatai: a) gondoskodik a védőfelszerelések beszerzéséről, elosztásáról és nyilvántartásáról; b) gondoskodik az előírt elsősegélynyújtó felszerelések beszerzéséről, illetve feltöltéséről; c) gondoskodik a tisztálkodási szerek beszerzéséről és szétosztásáról; d) gondoskodik a munkavédelmi célok, feladatok megvalósításához szükséges költségek költségvetésbe történő beállításának előkészítéséről; e) gondoskodik a Kormányhivatal épületeiben levő villamos berendezések érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatának, szerelői ellenőrzésének jogszabályban előírt gyakorisággal történő elvégzéséről, valamint az ellenőrzések eredményeképpen feltárt hiányosságok megszüntetésére tett intézkedések végrehajtásáról; f) biztosítja a balesetvizsgálatok elvégzéséhez szükséges eszközök beszerzését, pótlását

6 6 i) gondoskodik a létesítmények, beruházások, berendezések egészséges és biztonságos kialakításáról, szükség szerinti korszerűsítéséről; j) engedélyezi a munkavédelmi felelős véleményezését követően a gépek, berendezések üzembe helyezését; k) a hatáskörébe utalt esetekben intézkedik a munka- és tűzvédelmi szemléken feltárt hiányosságok megszüntetéséről; l) felelős az anyagmozgatásra, személy és teherszállításra és tárolásra vonatkozó biztonsági előírások betartásáért; m) gondoskodik a hivatali gépjárművek időszakos karbantartásáról, műszaki vizsgáztatásáról; n) az általános és munkavédelmi minőségtanúsítás követelményeinek megfelelően a kormányhivatal munkavállalói részére beszerzi és használatba helyezi a munka- és védőeszközöket, továbbá figyelemmel kíséri a gyártói megfelelőségi nyilatkozat, illetve a megfelelőséget tanúsító egyéb dokumentumok előírásait; o) gondoskodik az előírt védőeszközök nyilvántartásáról, tárolásáról, dokumentált módon történő kiadásáról és visszavételéről; p) a felhasználásra kiadott védőeszközök használati utasításait rendelkezésre bocsátja; q) karbantartás, tisztítás, javítás vagy csere útján gondoskodik a védőeszközök rendeltetésszerű használatra, avagy viselésre alkalmas, műszaki és higiénés állapotban tartásáról; r) a védőeszközök tájékoztatójában foglaltakat figyelembe véve a szervezést és költségtervezést is magában foglaló - éves tervet készít a védőeszközök karbantartására és tisztítására, szükség esetén fertőtlenítésére és selejtezésére s) a karbantartásra, tisztításra, selejtezésre átvett védőeszközöket a használatra vagy viselésre alkalmas védőeszközöktől elkülönítve tárolja. III. FEJEZET A munkavédelmi felelős feladatai és jogai 1. A munkavédelmi felelős feladatai: a) a közvetlen vezetőjével való egyeztetés alapján megtervezi, megszervezi az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeire és a munkakörülményekre vonatkozó jogszabályokban előírt (munkabiztonsági, munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi) feladatok végrehajtását; b) kiadmányozásra előkészíti a munkavédelmi rendelkezéseket, belső utasításokat, gondoskodik azok folyamatos aktualizálásáról; c) kiadmányozásra előkészíti a munkahelyi kockázatértékelést, majd az érintettek bevonásával részt vesz a kapcsolódó feladatok végrehajtásában; d) vezeti a munkavédelemmel kapcsolatos nyilvántartásokat; e) a Kormányhivatal munkavédelmi helyzetéről, tevékenységéről évente jelentést készít a kormánymegbízott és a főigazgató részére; f) megszervezi az előzetes, ismétlődő és rendkívüli munkavédelmi oktatásokat; g) a Kormányhivatal valamennyi szervezeti egységénél az egység vezetőjének bevonásával munkavédelmi ellenőrzést tarthat, amelynek megállapításairól feljegyzést készít; h) figyelemmel kíséri a Kormányhivatal épületeiben levő villamos berendezések érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatának, szerelői ellenőrzésének jogszabályban előírt gyakorisággal történő elvégzését, valamint az ellenőrzések eredményeképpen feltárt hiányosságok megszüntetésére tett intézkedések végrehajtását;

7 7 i) részt vesz a munka- és védőeszközök juttatásával kapcsolatos feladatok elvégzésében, ellenőrzi az egyéni védőeszközök kiadását és használatát; j) a munkabaleseteket kivizsgálja, feltárja az ok-okozati összefüggéseket, felveszi a munkabaleseti jegyzőkönyvet; k) munka- illetve üzemi baleset esetén határidőben teljesíti a jogszabályban megjelölt szervek felé történő bejelentési kötelezettségét l) részt vesz a munkabalesetekkel kapcsolatos kárigények elbírálásában; m) szükség esetén részt vesz az üzembe helyezési és a műszaki átadás-átvételi eljárásokban; n) megteszi a szükséges intézkedéseket a veszélyes létesítmény, berendezés munkabiztonsági üzembe helyezésére; o) részt vesz az új létesítmény munkavédelmi bejárásában; p) gondoskodik a veszélyes munkaeszközök időszakos felülvizsgálatáról; q) figyelemmel kíséri az időszakos ellenőrző vizsgálatok érvényességének határidejét, és annak lejárata előtt intézkedést tesz a felülvizsgálatok, ellenőrzések elvégzésére; r) ellenőrzi a munkavédelemmel, a nemdohányzók védelmével kapcsolatos szabályokban foglaltak teljesülését; s) rendellenes körülmények kialakulása esetére, amikor a szabályos üzemvitelre vonatkozó biztonsági előírások nem tarthatók be, a munkahely jellegére, helyzetére, kiterjedésére, valamint a veszélyforrások hatására, továbbá a munkavégzés hatókörében tartózkodókra is tekintettel más munkatársak szükség szerinti bevonásával mentési tervet készít, és a mentéshez szükséges személyek kijelölésére javaslatot tesz a kormánymegbízottnak; t) szabálytalanság észlelése esetén (ittasság, balesetveszélyes munkavégzés, védőeszköz használatának elmulasztása, stb.) haladéktalanul köteles a munkáltatói jogkör gyakorlójánál a munkavállaló munkától való eltiltását kezdeményezni, és ezt írásban rögzíteni;. A munkavédelmi felelős jogkörei: a) a Kormányhivatal munkaterületén a közvetlen vezetőjének beleegyezése mellett munkavédelmi szemlét tarthat; b) közvetlen súlyos veszélyeztetést tapasztalva a veszély elhárítása érdekében munkaeszköz, létesítmény működtetését, használatát azonnal megtilthatja, mely tényről a közvetlen vezetőjét haladéktalanul köteles tájékoztatni; c) közvetlen vezetőjénél kezdeményezi az általa észlelt munkavédelmi hiányosságok megszüntetését, melyekre javaslatot tesz; d) a munkavédelmi követelmények rendszeres megszegőinek felelősségre vonása érdekében az észlelt szabálytalanságokról feljegyzést készít; e) a Kormányhivatal létesítményeiben, bérleményeiben történő kivitelezési munkálatok elvégzésére kötendő szerződés munkavédelmet érintő pontjával kapcsolatosan észrevételt tehet; f) a Kormányhivatal vagyonkezelésében, használatában lévő létesítményekben, a külső vállalkozók által végzett tevékenység munkavédelmi ellenőrzésére, veszélyeztetés esetén a hiányosság felszámolására intézkedést kezdeményezhet. IV. FEJEZET A munkavállaló kötelességei és jogai

8 8 1. A munkavállaló csak a biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban (egészségesen, kipihenten, alkohol, kábítószer befolyásától mentesen), az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályok megtartásával végezhet munkát.. A munkahelyeken tilos minden olyan magatartás (fegyelmezetlenség, mások zavarása munka közben, játék), amely az egészséges és biztonságos munkavégzést akadályozza. 3. A munkavállaló köteles különösen: a) munkája biztonságos elvégzéséhez szükséges szakmai és munkavédelmi ismereteket elsajátítani és azokat a munkavégzés során alkalmazni; b) a részére előírt, illetve a munkakör betöltéséhez szükséges előzetes és időszakos orvosi, vagy pályaalkalmassági vizsgálaton a kijelölt időpontban részt venni; c) fegyelmezett magatartást tanúsítani, munkatársaival együttműködve munkáját úgy végezni, hogy saját vagy más egészségét és testi épségét ne veszélyeztesse; d) együttműködni az egészséges és biztonságos munkakörnyezet megőrzése érdekében hozott rendelkezések teljesítése, illetőleg a munkáltató veszélyt megszüntető intézkedéseinek végrehajtása során; e) a munkavégzéshez az egészséget és a testi épséget nem veszélyeztető lábbelit és ruházatot viselni; f) munkaterületén a fegyelmet, a rendet és a tisztaságot megtartani; g) ha önmagára vagy környezetére vonatkozóan balesetveszélyt, rendellenességet észlel azt a tőle elvárható módon elhárítani és/vagy munkahelyi vezetőjének jelenteni; h) ha munka közben sérülést szenvedett vagy rosszullétet érez, azt munkahelyi vezetőjének haladéktalanul szóban jelenteni; i) amennyiben a sérültet balesete jelentéstételében egészségi állapota akadályozza, a jelentést a munkatársa, vagy az elsősegélynyújtást végző köteles megtenni; j) a veszélyt jelentő rendellenességről, üzemzavarról a munkáltatót azonnal tájékoztatni, a rendellenességet, üzemzavart tőle elvárhatóan megszüntetni, vagy erre intézkedést kérni a felettesétől; k) a balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jelenteni a közvetlen felettesének; l) munkatársát ért baleset esetén az elsősegélynyújtást a tőle elvárható módon megkezdeni; m) baleset bekövetkezése esetén a mentést, elsősegélynyújtást úgy megkezdeni, hogy a helyszín a baleset kivizsgálásáig lehetőleg változatlan maradjon; n) a munkáltatói utasítást megtagadni, ha a munkáltató utasításának teljesítésével másokat közvetlenül és súlyosan veszélyeztetne; o) a rendelkezésre bocsátott munkaeszköz biztonságos állapotáról a tőle elvárható módon meggyőződni, azt rendeltetésének megfelelően és a munkáltató utasítása szerint használni, a számára meghatározott karbantartási feladatokat elvégezni; p) a munkakör végzéséhez előírt egyéni védőeszközt rendeltetésének megfelelően használni és a tőle elvárható tisztításról gondoskodni; q) a veszélyt jelentő rendellenességet, üzemzavart tőle elvárhatóan megszüntetni, vagy erre intézkedést kérni a felettesétől; r) a munkát felfüggeszteni életet, testi épséget, vagy egészséget közvetlen fenyegető veszély elhárításáig

9 9 4. A munkavállaló jogosult: 4.1. megtagadni a munkavégzést, ha azzal saját életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné. 4.. megkövetelni munkáltatójától: a) az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit, a veszélyes tevékenységhez a munkavédelemre vonatkozó szabályokban előírt védőintézkedések megvalósítását; b) az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges ismeretek rendelkezésre bocsátását, annak elsajátításához való lehetőség biztosítását; c) a munkavégzéshez munkavédelmi szempontból szükséges felszerelések, munka- és védőeszközök, valamint tisztálkodó szerek és tisztálkodási lehetőség biztosítását. 5. A munkavállalót nem érheti hátrány az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósítása érdekében történő fellépéséért, illetve a munkáltató vélt, vagy valós mulasztása miatt jóhiszeműen tett bejelentéséért. 6. A szakigazgatási szervek munkavállalóira vonatkozó speciális szabályok: A szakigazgatási szervek munkavállalóira a törzshivatal munkavállalóihoz képest eltérő munkakörülményeikből fakadóan a szakmai irányítást ellátó központi hivatal (a továbbiakban központi hivatal) szaktevékenységére vonatkozó kiegészítő rendelkezéseit is alkalmazni kell. V. FEJEZET A munkáltató kötelességei és jogai 1. A munkáltató köteles: a) az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit biztosítani; b) munkavállaló számára a munkavégzéshez szükséges információt, tájékoztatást és utasítást megadni; c) munkavédelmi oktatást tartani; d) a munkavállalókkal és érdekvédelmi szerveikkel együttműködni. A munkáltató biztosítja a nemdohányzók védelmét, illetve a dohányzóhelyek kijelölését. 3. A munkáltató minden munkavállaló részére köteles biztosítani az ivóvizet, valamint a munkahely és munka jellegének megfelelően az öltözködési, tisztálkodási, egészségügyi, étkezési, pihenési és melegedési lehetőséget. 4. A munkahely és a munka jellegének megfelelően köteles gondoskodni a rendről, tisztaságról, a keletkező szennyező anyagok, szennyvíz, hulladék kezeléséről oly módon, hogy veszélyt vagy egészségi ártalmat ne okozzanak és a környezetet ne károsítsák. 5. A munkáltató köteles minőségileg, szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat.

10 10 6. A munkáltató az egészséges és biztonságos munkavégzés érdekében köteles a munkavállalókkal, illetve munkavédelmi képviselőkkel tanácskozni (érdekegyeztetés, érdekképviselet), valamint biztosítani részükre a lehetőséget, hogy részt vehessenek az egészségre és biztonságra vonatkozó munkáltatói intézkedés kellő időben történő előzetes megvitatásában. 7. A veszélyes munkafolyamatoknál, technológiáknál a veszélyek megelőzése, illetve károsító hatásuk csökkentése érdekében a veszélyforrásokat és az ellenük való védekezés módját, feltételeit az érintett munkavállalókkal mind a munkahely egésze, mind az egyes munkafolyamatok tekintetében meg kell ismertetni. 8. A munkáltató kötelessége a törvényi kötelezettségen túl általánosságban valamennyi, a munkavédelemmel közvetlenül összefüggő kérdés napirendre vétele, amelyet az érdekegyeztetésben, érdekképviseletben részt vevő felek kölcsönösen megtárgyalásra javasolnak. 9. A munkáltató foglalkozás-egészségügyi szolgálatot köteles biztosítani, amely szolgálat ellátja a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást. 10. A munkáltató jogosult megkövetelni, hogy a munkavállaló: a) az általa előírt helyen és időben, munkára képes állapotban jelenjen meg; b) munkáját utasításai és a munkavédelmi szabályok megtartásával, a tőle elvárható szakértelemmel és gondossággal végezze; c) munkájával más személy egészségét és testi épségét ne veszélyeztesse. Az előzőek érdekében a munkáltató jogosult alkoholos állapot ellenőrzést végezni a XI. fejezet. pontja szerint. VI. FEJEZET Az alkalmazás munkavédelmi feltételei 1. Munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálat 1.1 A Humánpolitikai Főosztály nyilvántartást vezet a munkaköri alkalmassági vizsgálatokról és a jogszabály által előírt esetekben a munkavállalókat munkaköri alkalmassági vizsgálatokra utalja. (1.. sz. Függelék) 1. Amennyiben a munkavállaló a Humánpolitikai Főosztály által megjelölt munkaköri alkalmassági vizsgálaton az előírt határidőig nem vesz részt, a Humánpolitikai Főosztály tájékoztatja arról a munkáltatói jogkör gyakorlóját. 1.3 A vizsgálat elvégzéséig a munkáltatói jogkör gyakorlója a munkavállalót a további munkavégzéstől eltiltja. Az eltiltás idejére illetmény illetve munkabér nem jár. 1.4 A vizsgálatok elvégzéséről a Humánpolitikai Főosztály értesítése alapján a foglalkozásegészségügyi szolgálat szakorvosa gondoskodik. Az orvosi alkalmassági vizsgálat tényét, idejét és eredményét a vizsgálatot végző orvos igazolja, amely igazolást a munkavállaló a Humánpolitikai Főosztály részére köteles átadni.. Előzetes orvosi alkalmassági vizsgálat

11 11.1. A Kormányhivatalnál nem létesíthető munkavégzésre irányuló jogviszony előzetes orvosi alkalmassági vizsgálat hiányában... Előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálatot kell végezni különösen az alábbi esetekben: a munkáltató által foglalkoztatni kívánt személynél a munkakör, munkahely, munkakörülmények megváltoztatása előtt, ha fizikai munkát végez, nem fizikai munkakörben foglalkoztatott munkavállaló az új munkakörben vagy munkahelyen a korábbinál nagyobb vagy eltérő jellegű megterhelésnek esetén, a kéthetes időtartamot meghaladó külföldi munkavégzés esetén a kiutazás előtt, ha a foglalkozás-egészségügyiszolgáltató a munkavállaló egészségügyi állapotára tekintettel szükségesnek tartja; esetleg kirendelés esetén (a vizsgálatot az új munkahely foglalkozás-egészségügyi orvosa végzi).3. Az előzetes orvosi alkalmassági vizsgálat megszervezése a Humánpolitikai Főosztály feladata, melynek keretében közli a foglalkozás-egészségügyi szakorvossal, hogy a munkavállalót milyen területen, munkakörben és körülmények között kívánja foglalkoztatni..4. A vizsgálatot követően az alkalmas minősítés a munkavégzésre irányuló jogviszony létesítésének feltétele. 3. Időszakos munkaköri és szakmai egészségügyi alkalmassági vizsgálat 3.1. A szervezett munkavégzés keretében foglalkoztatottak időszakos alkalmassági vizsgálaton kötelesek részt venni a munkaköri alkalmasság újbóli véleményezése céljából. 3.. Az időszakos orvosi vizsgálat esedékességéről az értesítéseket a Humánpolitikai Főosztály köteles kiküldeni a munkavállalóknak és közvetlen vezetőjének a részvétel céljából Az időszakos orvosi vizsgálaton való részvétel kötelező. A vizsgálatokat munkaidőben kell elvégezni Az időszakos orvosi vizsgálat nem megfelelő eredménye esetén a munkavállalót a korábbi munkaköréből az egészségi állapotának megfelelő másik munkakörbe kell áthelyezni. 4. Soron kívüli munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmassági vizsgálat 4.1. Soron kívüli munkaköri vagy szakmai alkalmassági vizsgálatot kell végezni a jogszabály által előírt esetben. 4.. Amennyiben a vizsgálat eredménye alapján a munkavállaló nem alkalmas minősítést kap, úgy a munkavállalót munkaköréből az egészségi állapotának megfelelő másik munkakörbe kell áthelyezni A soron kívüli munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmassági vizsgálat megszervezéséről a Humánpolitikai Főosztály gondoskodik.

12 1 5. Záróvizsgálat 5.1. Záró vizsgálatot kell végezni jogszabály által előírt esetekben 5.. A vizsgálatok elvégzéséről a Humánpolitikai Főosztály értesítése alapján a foglalkozásegészségügyi szolgálat szakorvosa gondoskodik. 6. Pályaalkalmassági vizsgálat 6.1 Az illetékes miniszter meghatározott munkaköröknél a foglalkozást pályaalkalmassági vizsgálathoz kötheti. Pályaalkalmassági vizsgálatra a Kormányhivatalnál és szervezeti egységeinél a hivatásos gépjárművezetők kötelezettek. 6. A vizsgálatok elvégzéséről a Humánpolitikai Főosztály értesítése alapján a foglalkozásegészségügyi szolgálat szakorvosa gondoskodik. 7. Nők foglalkoztatásának speciális szabályai A 33/1998. (VI.4.) NM rendelet 8. számú mellékletben felsorolt egészségkárosító kockázatot jelentő vagy veszélyes megterhelésekkel járó munkakörülmények közötti munkavégzésre fogamzóképes korú nők, terhes nők, nemrég szült nők, szoptató anyák nem kötelezhetőek. A 33/1998. (VI.4.) NM rendelet 9. számú melléklet szerinti munkakörnyezetben jelen lévő kóroki tényezők esetében a munkáltató köteles kockázatbecslést végezni és megállapítani azokat az intézkedéseket, amelyekkel az előzőekben felsorolt személyek egészségét és biztonságát garantálni lehet. VII. FEJEZET Munkavédelmi oktatás 1. Előzetes munkavédelmi oktatás 1.1. A Kormányhivatallal munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesítő munkavállalót munkába állása előtt, munkahely megváltozásakor, hosszú távollét után, új munkaeszköz üzembe helyezésekor - legkésőbb a munkába állás napján előzetes munkavédelmi oktatásban kell részesíteni. 1.. A Humánpolitikai Főosztály az oktatás szükségességéről a munkavállaló munkavégzésre irányuló jogviszonyának megkezdése, ill. a munkahely megváltozása előtt, hosszú távollét után, továbbá új munkaeszköz üzembe helyezése előtt lehetőség szerint 1 munkanappal, de legkésőbb a munkavégzés kezdetének napján értesíti a Koordinációs és Szervezési Főosztály vezetőjét. Az elméleti oktatásról a munkavédelmi felelős az értesítést követően haladéktalanul személyesen illetve a szervezeti egység vezetője részére elektronikus formában megküldött tananyag segítségével gondoskodik Az oktatást igazoló dokumentumokat a munkavédelmi felelős helyezi nyilvántartásba és arról tájékoztatja a Humánpolitikai Főosztályt.

13 Az oktatási tananyagot a főigazgató hagyja jóvá Elektronikus formában történő oktatás esetén a szervezeti egység vezetője haladéktalanul köteles gondoskodni a részére eljuttatott oktatási anyag munkavállaló által történő megismertetéséről, a kapcsolódó kérdéssor, nyilatkozat és oktatási napló kitöltéséről illetve ezen dokumentumok a Kormányhivatal Koordinációs és Szervezési Főosztálya vezetője részére való visszaküldéséről A visszaküldött kérdéssort a munkavédelmi felelős értékeli és annak eredményét az oktatási naplóban dokumentálja az oktatási tematika megjelölésével Szükség esetén a munkavállalót gyakorlati oktatásban kell részesíteni A munkavállaló a munkaköréhez szükséges munkavédelmi ismeretek elsajátításáig nem foglalkoztatható.. Időszakos munkavédelmi oktatás.1. A munkavédelmi felelős a munkavállaló tevékenységére tekintettel, annak jellegének megfelelően terv szerinti időszakos munkavédelmi oktatást határozhat meg... Az időszakos munkavédelmi oktatás megtartására az előzetes munkavédelmi oktatás szabályai az irányadók..3. Amennyiben a munkavállaló hivatali elfoglaltsága, szabadsága vagy munkaképtelensége miatt a megadott időpontban az oktatáson nem tud részt venni, munkába állását követően részére azt soron kívül kell megtartani. 3. Rendkívüli munkavédelmi oktatás 3.1. Rendkívüli munkavédelmi oktatást kell tartani: a) a munkahely, munkakör vagy tevékenység változásakor; b) a hat hónapot meghaladó folyamatos távollét után újbóli munkába álláskor; c) az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzés helyi körülményeinek változásakor; d) a bekövetkezett súlyos munkabaleset esetén; e) a munkavégzésre vonatkozó szabályok súlyos megsértése miatt munkabalesetet szenvedett munkavállaló részére; f) a sérüléssel nem járó, de a munkavállalók testi épségét veszélyeztető esemény bekövetkezése után, ha az tanulságul szolgálhat hasonló események megelőzéséhez; g) munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor; h) a kormánymegbízott utasítása, illetve a közvetlen vezetők kérése alapján munkabiztonsági szempontból indokolt esetben.

14 14 4.Idegen munkavállalók oktatása 4.1. A munkavédelmi felelős a Humánpolitikai Főosztály, illetve a Pénzügyi Főosztály értesítését követően az idegen munkavállaló munkáltatóját a helyi sajátosságokra kiterjedő munkavédelmi oktatásban részesíti a kiadott oktatási tematika és az MVSZ figyelembe vételével. 4.. Az idegen munkavállaló oktatásáról saját munkáltatója köteles gondoskodni. 5. A munkavédelmi oktatási napló 5.1. Az oktatási napló az újonnan felvett munkavállalók előzetes munkavédelmi oktatásának, illetve az időszakos, a rendkívüli-, és a pótoktatások nyilvántartására szolgál. 5.. Az oktatási naplót a munkavédelmi felelős köteles naprakészen vezeti. VIII. FEJEZET Egyéni védőeszközök 1. A Kormányhivatal a védőeszköz juttatására jogosító munkaköröket, az egyes védőeszközök fajtáit és a juttatás dokumentumait jelen szabályzat 3-6. számú függelékében határozza meg.. A meghatározott egyéni védőeszközök beszerzéséről, elosztásáról és nyilvántartásáról a Pénzügyi Főosztály gondoskodik. 3. Az egyéni védőeszköz juttatás MVSZ-ben előírt rendjét a munkavédelmi felelős felülvizsgálja, amennyiben a kockázatértékelés alapján, bármely elemét tekintve változás következik be, vagy jogszabályváltozás ezt szükségessé teszi. 4. Az egyéni védőeszköz a Kormányhivatal tulajdona, amelyet a munkavállaló a munkavégzésre irányuló jogviszonyának megszűnésekor köteles visszaadni. 5. Az egyéni védőeszközt a munkavállaló köteles használni. Amennyiben azt figyelmeztetés ellenére sem használja, akkor a munkavállalót a munkáltatói jogkör gyakorlója a munkavégzéstől el tiltja. 6. A munkavállaló az egyéni védőeszközt csak tevékenységével összefüggésben, és csak rendeltetésszerűen használhatja. Az egyéni védőeszközök használatát, állapotát használat előtt és alatt a munkavállaló közvetlen vezetője köteles ellenőrizni. 7. A munkavállaló haladéktalanul köteles tájékoztatni közvetlen munkahelyi vezetőjét, ha megítélése szerint az egyéni védőeszköz elvesztette védelmi képességét. 8. Elhasználódás, vagy az eszköz védelmi képességének elvesztése esetén a munkavállaló jelzését követően a munkahelyi vezető a Pénzügyi Főosztállyal történő egyeztetést követően intézkedik annak kicseréléséről.

15 15 9. A védőeszköz juttatásra jogosító munkakörben foglalkoztatott munkavállaló a munkaviszony megkezdését követően jogosult a védőeszköz igénybevételére. A védőeszköz munkavállalóknak történő kiadásáról a szervezeti egységének vezetője köteles gondoskodni. 10. A védőeszköz kiadását, szervezeti egységek részére történő átadását a Pénzügyi Főosztály tartja nyilván. 11. A védőeszköz tisztítása (amennyiben nem igényel speciális tisztítást), rendben tartása a munkavállaló feladata. 1. Kormányhivatal területén munkát végző, de más munkáltató alkalmazásában álló munkavállaló egyéni védőeszközökkel történő ellátása a saját munkáltatója kötelessége. 13. Egyéni védőeszköz megrendelése, beszerzése és nyilvántartása: Az egyéni védőeszköz beszerzéséhez, valamint a karbantartási, mosási, tisztítási, selejtezési feladatokhoz szükséges költségek tervezését a Pénzügyi Főosztály végzi A Pénzügyi Főosztály köteles a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével a szükséges védőeszközöket megrendelni, a szervezeti egységek folyamatos ellátását biztosítva beszerezni, és az erre vonatkozó dokumentációt megőrizni. 14. Egyéni védőeszköz kezelése, használata, ellenőrzése A védőeszköz rendeltetésszerű használatára vonatkozó magyar nyelvű tájékoztatót (használati utasítást) a munkavállaló közvetlen felettese a védőeszköz átadásával egyidejűleg bocsátja a munkavállaló rendelkezésére. A tájékoztató átvételét a munkavállaló az átvétel során aláírásával igazolja A védőeszközt a munkavállaló köteles az előírt módon, rendeltetésszerűen használni vagy viselni, védelmi szintjét folyamatosan szemrevételezéssel ellenőrizni A védőeszköz elvesztését a munkavállaló a munkahelyi vezetőnek haladéktalanul köteles jelenteni képességét elvesztett védőeszközt használni tilos. 15. Egyéni védőeszköz tárolása, karbantartása, tisztítása, fertőtlenítése, selejtezése Az egyéni védőeszköz karbantartását, tisztítását, szükség esetén fertőtlenítését a védőeszköz tájékoztatójában foglaltaknak megfelelően a Pénzügyi Főosztály végzi A karbantartásra, tisztításra és selejtezésre átvett védőeszközöket a viselésre alkalmas (pl.: tiszta, új) védőeszközöktől külön kell tárolni A személyi használatra általános jelleggel kiadott védőeszközök tárolásáról és karbantartásáról a munkavállalók kötelesek gondoskodni. A speciális tevékenységek elvégzéséhez beszerzett vészhelyzeti és készletet képező védőeszközöket a Pénzügyi Főosztály a kormányhivatal kijelölt raktárában tárolja.

16 A nem javítható védőeszközt a Pénzügyi Főosztály hulladékként, a veszélyes hulladéknak minősülő védőeszközt vagy részét a veszélyes hulladék kezelésére vonatkozó előírások szerint köteles kezelni. IX. FEJEZET Munkaruha, Tisztálkodási eszköz juttatás általános szabályai 1. Ha a munkavégzés a ruházat nagymértékű szennyeződésével, vagy elhasználódásával jár, a munkáltató a munkavállaló részére munkaruhát biztosít.. A kihordási idő kezdete az a nap, amelyen a munkavállaló a munkaruhát átveszi. A munkaruha a kihordási idő alatt a Kormányhivatal tulajdona. A munkaruhák beszerzését, kiadását, nyilvántartását a Pénzügyi Főosztály végzi. 3. A munkaruha munkavállalóknak történő kiadásáról a szervezeti egységének vezetője köteles gondoskodni. (7. számú függelék) 4. Amennyiben a munkavállaló jogviszonya a kihordási idő alatt megszakad, akkor a beszerzési árból a juttatási idő hátralevő részével arányos összeget köteles megtéríteni. 5. A munkaruha tisztítása, rendben tartása a munkavállaló feladata. 6. Tisztálkodási eszközök juttatási rendje A munkáltató minden munkavállaló részére biztosítja: a munka jellegének megfelelően az öltözködési, tisztálkodási egészségügyi, étkezési lehetőséget, a szociális helyiségekben lévő kézmosóknál kéztisztítószert, szükség esetén kézsúrolót. X. FEJEZET A munkavégzésre vonatkozó rendelkezések 1. Munkavállaló kötelességei: 1.1. Minden munkaeszközt csak a rendeltetésének megfelelően, a kezelési, a karbantartási utasítás szerint használhat. 1.. Veszély észlelése esetén köteles azt haladéktalanul közvetlen vezetőjének jelenteni. A munkát csak a veszély kivizsgálását, illetve elhárítását követően a vezető engedélyével lehet folytatni. A figyelmeztetésnek a munkavégzés hatókörében tartózkodó más személyt fenyegető veszélyre is ki kell terjednie Gőz, gáz, víz, sűrített levegő, villamos áram ki- vagy bekapcsolása előtt meg kell győződnie arról, hogy ez senkit sem veszélyeztet.

17 Ha a munkavállaló a biztonsági ismeretét meghaladó feladatot kap, köteles információt, vagy oktatást kérni Működő berendezést csak akkor hagyhat felügyelet nélkül, ha az felügyelet nélküli üzemre is alkalmas. A rendellenesen működő berendezést le kell állítani és jelenteni kell a közvetlen munkahelyi vezető felé A munkahelyre alkalmas és elrendelt munkaruhát, valamint a kiadott egyéni védőeszközöket viselni kell Veszélyes, ipari munkahelyeken ellenőrzést végzőknek (pl. munkavédelmi felügyelő) tilos a gyűrű, nyaklánc, karkötő, lógó fülbevaló, testhez nem tapadó testékszer, vagy egyéb függelék munkavégzés közbeni viselése.. A munkahelyek általános követelménye:.1. Az ablakoknak nyitott állapotban nem lehetnek olyan helyzetben, ami veszélyt jelent a munkavállalókra nézve... A kijáratokat és vészkijáratokat, a kijelölt menekülési utakat szabadon kell tartani, úgy hogy számuk, méretük, elhelyezésük és megvilágításuk tegye lehetővé a munkahely, a veszélyes terület gyors és biztonságos elhagyását. Vészkijárathoz toló- vagy forgóajtók használata tilos. Vészkijáratot lezárni csak úgy szabad, hogy vészhelyzetben bárki által nyitható legyen..3. A munkahelyi vezető köteles rendszeresen ellenőrizni, hogy a munkavállalók betartják-e a munkavédelmi előírásokat 3. A munkavállalóra vonatkozó előírások, tilalmak: 3.1. A jogszabályban előírt berendezések kezelését a munkavállaló csak ehhez rendelt képesítéssel végezheti. 3.. A munkavállaló önkényesen nem kapcsolhatja ki, nem távolíthatja el és nem alakíthatja át a biztonsági berendezéseket. Védőburkolatot, mozgó vagy feszültség alatti berendezést csak az bonthat meg, akinek a konkrét berendezésre érvényes szakismerete, jogosultsága és munkáltatói engedélye van A munkavállaló anyagot, terméket csak az anyag, termék tulajdonságainak megfelelő, arra alkalmas eszközzel, a kijelölt helyen és módon, a súly- és mérethatárok megtartásával mozgathat Tilos a fejnél magasabban történő kézi rakodás, szerelés érdekében a székre, asztalra, állványra valamint nem erre engedélyezett létrára, történő felmászás A munkavállaló a munkahelyén csak olyan tevékenységet folytathat, amelynek biztonságos elvégzéséhez szükséges szakmai, munkavédelmi, tűzvédelmi ismeretekkel rendelkezik, és a munka elvégzésével megbízták. Kivételt képez a balesetek elhárítása, a megelőzése, a jelentősebb gazdasági kár elhárítására irányuló tevékenység, valamint az elsősegélynyújtás.

18 Amennyiben a munkakörülmények megváltozása miatt bárkinek életét, testi épségét közvetlen veszély fenyegeti, a veszély elhárításáig munkát végezni, vagy végeztetni szigorúan tilos. A veszélyes munkakörülményt észlelő munkavállaló köteles munkatársait és közvetlen felettesét haladéktalanul értesíteni, és tőle intézkedést kérni Fejsérülés, áramütés baleset, szemsérülés, súlyos vágásos, zúzódásos sérülés, törés, erősen szennyezett munkahelyen történt sérülés, égéses sérülés, mérgezés bekövetkeztekor a sérültet azonnal orvoshoz kell küldeni, vagy kísérni. Amennyiben az állapota miatt indokolt, mentőt kell hívni Munkavégzés során a munkaterületet, a szociális helyiségeket szükség szerint, de legalább egyszer a műszak végén takarítani kell Külső ellenőrzési helyszínen az ellenőrzést végző munkavállalónak be kell tartania az ellenőrzött munkáltató által megkövetelt biztonsági szabályokat is, a vonatkozó munkavédelmi előírásokon felül A munkavállaló olyan munkahelyeken, ahol fokozott veszélyeztetésnek van kitéve, egyedül munkát nem végezhet. Az ilyen jellegű munkavégzéshez a szervezeti egység vezetője olyan munkatársakat köteles biztosítani, aki a munkavégzéshez alkati, szakmai szempontból megfelel, veszélyhelyzetben teendő intézkedésekre kiképezték, és ismeri a vonatkozó biztonsági és mentési előírásokat Tilos anyagmozgatás közben a gyűrű, nyaklánc, karkötő, lógó fülbevaló, testhez nem tapadó testékszer, vagy egyéb függelék viselése. 4. Munkavégzés külső szervezeteknél, közterületen: Az idegen munkáltatók munkaterületén, közterületen ellenőrzési feladatokat ellátó, illetve közterületen működő-mozgó munkaeszközök (járművek), technológiák között munkát végző munkavállalót közvetlen felettese speciális oktatással, tájékoztatással látja el legkésőbb a külső munkavégzés megkezdésekor, melynek keretében tájékoztatást nyújt a védőoltások munkavállalók általi igénybevételének lehetőségéről. Az adott területre vonatkozó védőoltás fajtáját a foglalkozásegészségügyi szolgálat orvosa határozza meg. XI. FEJEZET A munkavédelmi ellenőrzések 1. Munkavédelmi-biztonságtechnikai szemle: 1.1. A munkavédelmi felelős a szervezeti egységeknél évente átfogó munkavédelmi szemlét tart. A munkavédelmi szemlén köteles részt venni a szervezeti egység vezetője, vagy az általa kijelölt más személy. A szemlén részt vehet a foglalkozás- egészségügyi szakorvos is.

19 A munkavédelmi felelős a szemléről a szemlét követő 15 napon belül feljegyzést készít, melynek az általános kellékeken kívül tartalmaznia kell a szemle során megállapított hiányosságokat, a hiányosságok megszüntetésére kiszabott határidőket és a megszüntetéséért felelős nevét.. Alkoholos állapot ellenőrzése:.1. Munkaidőben tilos az alkoholfogyasztás és az alkoholos állapotban történő munkavégzés... Amennyiben a munkavállalóknál alkoholos állapot valószínűsíthető közvetlen munkahelyi vezetője soron kívül alkoholos állapot ellenőrzést köteles végezni;.3. A munkabalesetet szenvedett munkavállalóknál lehetőség szerint a balesetet követően alkoholos állapot ellenőrzést kell végezni;.4. Az alkoholos állapot ellenőrzését két személy jelenlétében kell végrehajtani úgy, hogy az eljárás módja a munkavállaló személyiségi jogait ne sértse..5. Amennyiben az alkoholszondás ellenőrzés eredményét, helytállóságát, a munkavállaló (vagy a munkáltató) vitatja, véralkohol vizsgálat elvégzése szükséges. A munkavállaló ez irányú kérelmét a munkáltató köteles teljesíteni, a véralkohol vizsgálathoz a vér levételét írásban kell kérni a munkahely szerint területileg illetékes orvosi ügyelettől vagy a kórház - rendelőintézet szakrendelésétől. Amennyiben a vizsgálat eredménye pozitív, annak költségét a munkavállaló viseli..6. Amennyiben az elvégzett ellenőrzés alapján a kötelezettségszegés megállapítható, a vizsgálat eredményét írásban (8. számú függelék), a felvett jegyzőkönyv útján kell közölni a munkavállalóval..7. A közreműködést megtagadó munkavállalót a további munkavégzéstől el kell tiltani és részére az eltiltás idejére munkabér nem folyósítható;.8. Alkoholos állapot ellenőrzésre a munkahelyi vezető, a szervezeti egység vezetője és a munkavédelmi felelős jogosult. 3. Időszakos felülvizsgálatra kötelezett berendezésekre vonatkozó előírások: Az időszakos felülvizsgálatra kötelezett berendezések felülvizsgálatának elvégzéséről a Pénzügyi Főosztály köteles gondoskodni. 4. Felvonókra vonatkozó előírások A szervezeti egységeknél működtetett személyfelvonók rendszeres ellenőrzéséről, karbantartásáról a felvonó üzemeltetője köteles gondoskodni. Amennyiben azok a Kormányhivatal kezelésében vannak, azok felülvizsgálatáról a Pénzügyi Főosztály köteles gondoskodni. 5. Villamos berendezésekre vonatkozó előírások A munkáltató kisfeszültségű erősáramú villamos berendezés közvetett érintés elleni védelmének (érintésvédelem) ellenőrző felülvizsgálatáról és időszakos ellenőrző felülvizsgálatáról a berendezés

20 0 szerelői, illetve szabványossági felülvizsgálatának megszervezéséről a Pénzügyi Főosztály a munkavédelmi felelőssel együttműködve köteles gondoskodni. XII. FEJEZET Balesetek és foglalkozási megbetegedések, kivizsgálásának, bejelentésének és nyilvántartásának szabályai 1. A balesetek bejelentése 1.1. A munkavállaló a szervezett munkavégzéssel összefüggésben, továbbá a munkába vagy onnan lakására (szállására) menet közben bekövetkezett balesetét lehetőség szerint haladéktalanul köteles jelenteni a munkáltatói jogkört gyakorló vezetőjének. 1.. A munkavállaló a szóbeli bejelentést a baleseti esemény bekövetkezését követő 3 napon belül köteles írásban is megerősíteni az e célt szolgáló formanyomtatvány (9. számú függelék) kitöltésével és annak a munkáltatói jogkört gyakorló vezetőhöz történő eljuttatásával Amennyiben a sérült állapota miatt bejelentési kötelezettségének nem tud eleget tenni, akkor a balesetről tudomást szerző munkavállaló köteles azt haladéktalanul megtenni A munkáltatói jogkört gyakorló vezető a tudomására jutott valamennyi sérülést, balesetet köteles haladéktalanul a Koordinációs és Szervezési Főosztálynak (a e- mail címre) bejelenteni függetlenül attól, hogy a baleset, sérülés jár-e keresőképtelenséggel Minden munka- illetve üzemi balesetet, továbbá a Kormányhivatal munkavállalói munkavégzésének hatókörében tartózkodók balesetét, nyilvántartásba kell venni függetlenül attól, hogy az járt-e munkaképtelenséggel. A munkabaleseti nyilvántartást minden szakigazgatási szervnél és járási hivatalnál külön-külön vezetni kell, melyről a szervezeti egység vezetője gondoskodik (14. számú függelék) A munkabalesetek központi nyilvántartását a Koordinációs és Szervezési Főosztálynál összesítve a munkavédelmi felelős vezeti.. A balesetek kivizsgálása.1. A munkabalesetet a munkavédelmi felelős köteles kivizsgálni, nyilvántartásba venni és a jogszabályban foglaltak szerint eljárni. A vizsgálat megállapításait olyan részletesen kell rögzíteni (lehetőség szerint tanúk meghallgatásáról készült jegyzőkönyvvel, helyszínrajzzal, fényképpel stb.), hogy az alkalmas legyen a munka- illetve üzemi baleset okainak felderítésére és vita esetén a tényállás tisztázására... Amennyiben a balesetnek tanúi vannak akár csak közvetett módon is, illetve akinek tudomása van, vagy lehet a baleset körülményeiről különösen ideértve a sérült közvetlen munkahelyi vezetőjét úgy ezen személyek nyilatkozatát is be kell szerezni..3. A munkavédelmi felelős a munka- illetve üzemi balesetről belső vizsgálati jegyzőkönyvet készít, mely során beszerzi a sérült alábbiakat tartalmazó nyilatkozatát:

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben 1 / 43 2012.05.30. 16:58 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben [A vastag betűs szedés az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.)

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben. (Hatályos:2011.08.01.

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben. (Hatályos:2011.08.01. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben (Hatályos:2011.08.01.) [ vastag betűs szedés az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.)

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. március 1-jétől TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET: A MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA 1.1. Területi hatálya 1.2. Személyi hatálya 1.3.

Részletesebben

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Munkavédelmi Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat )

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Munkavédelmi Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat ) A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Munkavédelmi Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat ) BUDAPEST, 2013 TARTALOMJEGYZÉK 1. A MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA... 5 VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYBA SOROLÁS... 6

Részletesebben

Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök. Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő

Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök. Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő Lektorálta: Hegedüs László munkavédelmi szakmérnök Ingyenes kiadvány! 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/G.

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/G. Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/G. melléklete A HALLGATÓI BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÉS A BEKÖVETKEZETT BALESETEK

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1 OptiJus Opten Kft. 1. 1993. évi XCIII. törvény 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1 A 2013.1.1. és 2013.2.28. között hatályos szöveg (A végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet tel

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE AZ ÓBUDAI EGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 015. (015. június 3. napjától hatályos 1. verziószámú változat) 1 Bevezetés...

Részletesebben

Munkabiztonsági Szabályzat

Munkabiztonsági Szabályzat A Marcali Szakképző Iskola szervezeti és működési szabályzatának 6. számú melléklete Munkabiztonsági Szabályzat Marcali Szakképző Iskola 8700 Marcali, Hősök tere 3. Marcali, 2006. január 3. Utolsó módosítás:

Részletesebben

Az anyagot készítette:

Az anyagot készítette: Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő Lektorálta: Hegedüs László munkavédelmi szakmérnök Ingyenes kiadvány! 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Hatályos: 2012.01.01-2012.12.31

Hatályos: 2012.01.01-2012.12.31 Hatályos: 2012.01.01-2012.12.31 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemr l a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben [A vastag bet s szedés az 1993. évi XCIII. törvény

Részletesebben

BALESET,ÜZEMI BALESET, MUNKABALESET ÖSSZEFÜGGÉSEI ÉS EZEKKEL KAPCSOLATOS DOKUMENTÁCIÓK

BALESET,ÜZEMI BALESET, MUNKABALESET ÖSSZEFÜGGÉSEI ÉS EZEKKEL KAPCSOLATOS DOKUMENTÁCIÓK BALESET,ÜZEMI BALESET, MUNKABALESET ÖSSZEFÜGGÉSEI ÉS EZEKKEL KAPCSOLATOS DOKUMENTÁCIÓK Hegedüs László Munkavédelmi szakmérnök Emelőgép szakértő Munkabiztonsági szakértő Tel.: 06/20/267-2704 Email:hmatetmoni@t-online.hu

Részletesebben

KFKI Üzemeltető Kft. KFKI TELEPHELYI MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT (TMvSz) 2008.

KFKI Üzemeltető Kft. KFKI TELEPHELYI MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT (TMvSz) 2008. KFKI Üzemeltető Kft. KFKI TELEPHELYI MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT (TMvSz) 2008. 2 BEVEZETŐ... 4 0. KFKI TELEPHELYI MUNKAVÉDELMI ÜGYREND... 4 0.1 KFKI Üzemeltető Kft... 5 0.2 A méregfelelősök... 5 0.3 A veszélyes

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 1. sz. melléklete) Elfogadva: 009. 04.07., hatályba lép: 01.05. Utolsó módosítás 015.

Részletesebben

Munkavéd. Szab. 2008 v.1.2. MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

Munkavéd. Szab. 2008 v.1.2. MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT Munkavéd. Szab. 2008 v.1.2. MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT Munkavédelmi szabályzat Oldalszám:1 [51] Fejezet címe TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám 1. A szabályzat célja 3 2. Alkalmazási terület, hatáskör... 3 3. Hivatkozások....

Részletesebben

Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült MUNKAVÉDELEM. Szerző: Vincze József

Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült MUNKAVÉDELEM. Szerző: Vincze József Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült MUNKAVÉDELEM Szerző: Vincze József Budapest, 2007 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 20/2001. (III. 30.) OGY határozat

Részletesebben

Országos Idegtudományi Intézet

Országos Idegtudományi Intézet 1. oldal: összesen: 64 Iktatási szám: Országos Idegtudományi Intézet MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT Jóváhagyom: Budapest, 2010. január 06... F igazgató F igazgató gazdasági helyettese 2 2. oldal: összesen: 64

Részletesebben

Oktatási segédlet a gépészmérnökkari MUNKAVÉDELEM. c. tantárgyakhoz. szerkesztette: Berecz Tibor. BME Anyagtudomány és Technológia Tanszék

Oktatási segédlet a gépészmérnökkari MUNKAVÉDELEM. c. tantárgyakhoz. szerkesztette: Berecz Tibor. BME Anyagtudomány és Technológia Tanszék Oktatási segédlet a gépészmérnökkari MUNKAVÉDELEM c. tantárgyakhoz szerkesztette: Berecz Tibor BME Anyagtudomány és Technológia Tanszék TARTALOMJEGYZÉK 1 A munkavédelem... 7 1.1 A munkavédelem területei...

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 17. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. április 21., szombat. Tar ta lom je gyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 17. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. április 21., szombat. Tar ta lom je gyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. április 21., szombat 17. szám Tar ta lom je gyzék I. Utasítások 15/2012. (IV. 21.) BM utasítás a munkavédelem egyes ágazati feladatainak

Részletesebben

A munkavédelem hatósági előírásai, a biztonságos munkavégzés feltételei

A munkavédelem hatósági előírásai, a biztonságos munkavégzés feltételei Kovács Ferencné A munkavédelem hatósági előírásai, a biztonságos munkavégzés feltételei A követelménymodul megnevezése: Építőipari közös feladatok A követelménymodul száma: 0459-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

Munka- és Tűzvédelmi feladatok a tankerületekben."

Munka- és Tűzvédelmi feladatok a tankerületekben. Munka- és Tűzvédelmi feladatok a tankerületekben." Készítette: Danyádi Ferenc En Saf Bt. 1 2013.02.20. Tisztelt résztvevők! A téma láttán, ilyenkor az alábbi kérdések vetődhetnek fel. Miről is lesz szó?

Részletesebben

MG.technikus. MODUL: 2206-06 Környezet-, tűz- és munkavédelem KIDOLGOZOTT TÉTELSOR

MG.technikus. MODUL: 2206-06 Környezet-, tűz- és munkavédelem KIDOLGOZOTT TÉTELSOR MG.technikus MODUL: 2206-06 Környezet-, tűz- és munkavédelem KIDOLGOZOTT TÉTELSOR 1 1. Ismertesse a munkavédelem fogalmát, feladatát a tevékenység szabályozóit, felügyeleti szerveit! I. A MUNKAVÉDELEM

Részletesebben

Általános élelmiszeripari munka-, baleset-, tűz és környezetvédelem elméleti ismeretei

Általános élelmiszeripari munka-, baleset-, tűz és környezetvédelem elméleti ismeretei Általános élelmiszeripari munka-, baleset-, tűz és környezetvédelem elméleti ismeretei Modulfüzet tanulók számára Készült a TÁMOP 2.2.3-07-2/2F-2008-0033 támogatásával Összeállította: Namesnyik Ödön Árpád

Részletesebben

Az Mvt. 2. (2) bekezdése a 2004: XI. törvény 2. -ával megállapított szöveg.

Az Mvt. 2. (2) bekezdése a 2004: XI. törvény 2. -ával megállapított szöveg. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemrıl 1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben [A vastag betős szedés az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) szövege, a normál

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 26. szám 127. évfolyam 2012. november 23. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal Utasítások Oldal 55/2012. (XI. 23. MÁV Ért. 26.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

Módszertani útmutató

Módszertani útmutató Az egészség nagy kincs, az egyetlen, amely arra érdemes, hogy ne csak verejtéket, fáradtságot, vagyont vesztegessük reá hiszen nélküle az élet csak szánalmas botrány. (Montaigne) Módszertani útmutató A

Részletesebben

MUNKAANYAG. Horváth Éva Andrea. Termékgyártás során figyelembe veendő tűz,- munka-egészség- és környezetvédelmi előírások

MUNKAANYAG. Horváth Éva Andrea. Termékgyártás során figyelembe veendő tűz,- munka-egészség- és környezetvédelmi előírások Horváth Éva Andrea Termékgyártás során figyelembe veendő tűz,- munka-egészség- és környezetvédelmi előírások A követelménymodul megnevezése: Népi kézműves vállalkozás működtetése A követelménymodul száma:

Részletesebben

Napháza Magánóvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Napháza Magánóvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napháza Magánóvoda köznevelési intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Bádonyi Kinga fenntartó Dömötör Rita óvodavezető Átdolgozásra került a a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

21/2000. (VIII. 23.) BM-IM-TNM

21/2000. (VIII. 23.) BM-IM-TNM 1. oldal 21/2000. (VIII. 23.) BM-IM-TNM együttes rendelet a fegyveres szervek hivatásos, közalkalmazotti és köztisztviselői állományának munkaköri egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, a szolgálat-,

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Dél-kelet Magyarországon működő M E N T Á L H I G I É N É S E G Y E S Ü L E T 5601 Békéscsaba, Pf. 303. Fenntartó székhelye és telephelye: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06/66/643-991 E-mail: menta@internet-x.hu

Részletesebben