HÁZIREND. Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium. Budapest, 2006.június.1. A házirend tartalma

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÁZIREND. Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium. Budapest, 2006.június.1. A házirend tartalma"

Átírás

1 A házirend tartalma HÁZIREND Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Budapest, 2006.június.1. Bevezetés Általános rendelkezések Házirend feladata 1.2. A tanuló jogviszonya 2. A tanu1ói jogok Személyiségi jogok 2.2. A tanulók tanórán kívüli lehetőségei és az iskola helységek használata 2.3. Támogatások szociális kedvezmények igénybevétele 2.4. Továbbtanulási tájékoztató 2.5. A tanulók vélemény nyilvánítási rendje 2.6. Személyi adatok védelméről 2.7. Tantárgyválasztás 3. A tanuló kötelességei Tanulói kötelezettségek 3.2. Tanulmányi kötelezettségek 4. Általános szabályok Az iskola munkarendje Tanulói munkarend 5.2. Ügyelet 5.3. Szünetek rendje 5.4. A könyvtár és a titkárság munkarendje 6. Mulasztások és igazolása A tanuló távolmaradásának szabályai, mulasztásokra vonatkozó rendelkezések 6.2. Távolmaradási kedvezmények 7. A hetes kötelességei Egyéb rendelkezések A tanulók nagyobb csoportjának fogalma 9.2. Etikai, esztétikai elvárások 10. Jutalmazási és elmarasztalási rendszer A tanulók jutalmazása Fegyelmező intézkedések 11. Védő és óvó intézkedések Általános intézkedések Alapvető balesetvédelmi előírások Legfontosabb tűzrendészeti szabályok Bombariadó miatt elmaradt tanítási órák pótlása 12. Szülő jogai kötelességei Szülő jogai Szülő kötelességei Kiegészítés a tanulók jogai és kötelezettségei szabályzat, szülőket érintő kérdéseihez 13. Záró rendelkezések 21. Aláírások 23. Mellékletek I. (napközis házirend) - II. (csengetési rend) - III. (számtech. terem) - IV. (könyvtár) - V. (technika terem) - VI. (diákügyelet) 1

2 A Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium házirendje A Házirend az iskola egyik alapdokumentuma. Előírásait azzal a szándékkal fogalmaztuk meg, hogy az egyértelmű szabályok megteremtsék mindenki számára a nyugodt oktató-nevelő munka, eredményes tanulás, jó iskolai légkör feltételeit. Az intézmény adatai Neve: Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Székhelye: 1054 Budapest, Szemere u OM azonosítója: Telefon: , Fax: Honlap: Jelen házirend a nevelőtestület és a diákság közös akaratából, a szükséges egyeztetések lefolytatása után, az iskola vezetőjének előterjesztése nyomán, a diákönkormányzat és az szülői szervezet egyetértésével, a tantestület elfogadó határozatával született meg a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba. Iskolánk jogelődje 1875-ben kezdte meg működését a Hold utca 13. számú házban. Mai épületének kapuit szeptember 1-jén nyitotta meg. Jelenlegi nevét (Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium) a ös tanévtől viseli. Iskolánk szerkezete: 8+4 évfolyamos általános iskola és gimnázium. A 2004/2005-ös tanévtől megkezdte működését a gimnáziumi nyelvi előkészítő évfolyam a magasabb szintű nyelvi képzés céljából. A Házirend jogforrásai: Az évi (Közoktatási törvény), 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet (Vhr.), 16/1998. (IV. 8.) MKM rendelet, 30/2004. (X.28.) OM rendelet, valamint a Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium SZMSZ-e és Pedagógiai Programja határozza meg a szabályozási kötelezettséget. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A házirend feladata A házirend az iskolai belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén, illetve szervezett iskolai rendezvényeken és a pedagógiai programban meghatározott iskolán kívüli rendezvényeken, ha a rendezvényen való részvétel az iskola szervezésében történik A házirend érvényes a tanulókra, a pedagógusokra és az intézmény dolgozóira egyaránt A házirend a hatályba lépés napjától visszavonásig érvényes, folyamatosan az iskola területére való belépéstől annak elhagyásáig, továbbá a közös rendezvények időtartama alatt Az iskola házirendje állapítja meg a jogszabályban meghatározott tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, az iskolai tanulói munkarenddel, a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokkal, az iskola helyiségei és az iskolához tartozó területek használatával kapcsolatos helyi szabályokat A házirendet a nevelőtestület fogadja el a diákság és a szülői szervezet egyetértési jogának gyakorlása után. A házirend módosítását meghatározott eljárás keretében bárki kezdeményezheti (lásd: záró rendelkezések) A házirend megsértése esetén számonkérésnek, fegyelmi eljárás lefolytatásának van helye, melynek részletes szabályait a jogszabályok tartalmazzák A tanuló jogviszonya A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait a beírás napjától, egyes jogait pedig csak az első tanév megkezdésétől gyakorolhatja A tanuló az iskolával tanulói jogviszonyban áll A jogviszony a beiratkozás napján jön létre Szünetel a tanulói jogviszony, ha a tanév folytatásától eltiltották A tanulói jogviszony megszűnik: - a tanulmányok befejező évfolyamát követő első vizsgaidőszak első napján, - ha a tanuló kimarad, illetve ha a tanulót az iskolából fegyelmi úton kizárták, - (tanköteles tanuló kivételével) ha az iskola kötelező foglalkozásairól a jogszabályban meghatározott időnél igazolatlanul - többet mulasztott, óra igazolatlan mulasztás esetén a tanulói jogviszony megszűnik kivételt képeznek a tanköteles tanulók. 2. A TANULÓI JOGOK A tanuló jogait és kötelességeit egymással összefüggésbe hozni nem lehet, azok rá külön-külön érvényesek Személyiségi jogok A tanuló joga, hogy az iskola adottságai szerint részesüljön az életkorának megfelelő nevelésben és oktatásban A tanu1ó joga, hogy személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsák, vele szemben fizikai és lelki erőszakot, testi fenyítést ne alkalmazzanak, kínzásnak, kegyetlen, embertelen, megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak ne vessék alá. Ha a tanuló úgy érzi, - 2 -

3 hogy erkölcsi mivoltában megsértették, segítségért fordulhat osztályfőnökéhez, a diákönkormányzathoz, az iskola igazgatójához, illetve írásban panaszt tehet az iskola igazgatójánál, és a törvényben meghatározottak szerint kérheti az őt ért sérelem orvoslását A tanuló joga, hogy választó és választható legyen a diákérdekeket képviselő szervezetekbe. A választás részletes szabályait a diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata tartalmazza A tanulót nem érheti hátrány lelkiismereti meggyőződése, véleménye, kifejtett nézete miatt. Ha a tanuló úgy érzi, hogy e jogában megsértették, segítségért fordulhat osztályfőnökéhez, a diákönkormányzathoz, az iskola igazgatójához, illetve írásban panaszt tehet az iskola igazgatójánál, és a törvényben meghatározottak szerint kérheti az őt ért sérelem orvoslását az iskola fenntartójánál A tanulónak joga, hogy a tanu1mányi munkához a tanítási órán kívül is segítséget kapjon (korrepetálás, szakköri foglalkozás stb.). Ilyen irányú igényét az osztályfőnökének kell jeleznie, aki 10 munkanapon belül tájékoztatja a tanulót a lehetőségekről A tanulók tanórán kívüli lehetőségei, és az iskola helyiségek használata A tanulónak joga, hogy részt vegyen az iskola kulturális életében, iskolai tanulmányi versenyeken, pályázatokon, illetve ilyenek, meghirdetését kezdeményezze az osztályfőnökénél vagy a diákönkormányzatnál. A versenyekre, pályázatokra a kiírásban meghatározottak szerint lehet jelentkezni. Az évi szokásos versenyek, pályázatok időpontját a tanév iskolai helyi programterve tartalmazza. A tanuló szabadon érdeklődési köre szerint választhat. Az iskola létesítményeit térítésmentesen veheti igénybe A tanulónak joga, hogy részt vegyen fe1zárkóztató vagy fakultációs órán, illetve a szakköri, sport-és diákköri csoportok munkájában (együttesen: tanórán kívüli foglalkozások). A tanórán kívüli foglalkozásokra az előző tanév április 15-ig lehet jelentkezni a meghirdetett feltételek szerint A tanulónak joga, hogy igénybe vegye az iskola könyvtárát, más kulturális szolgáltatásait, számítógépes-, internetes termét, az iskola sportfelszereléseit és létesítményeit térítésmentesen használja. Az egyes létesítmények nyitvatartási ideje és használatuk, igénybevételük szabályai a létesítmények ajtajára, illetve falára van kifüggesztve Támogatások, szociális kedvezmények igénybevétele A tanulónak joga, hogy az alábbi szociális kedvezményekben és társadalmi juttatásokban részesüljön: étkezési támogatás, tankönyvsegély. Elbírálásáról jövedelmi viszony (szülői nyilatkozat) alapján a gyermekvédelmi felelős és az osztályfőnök bevonásával az iskolavezetés dönt. Igényeket a megfelelő űrlapon kell előterjesztenie, és azt az iskola titkárságán kell leadnia. Az űrlapokat a titkárságon lehet felvenni Joga a tanulónak, hogy étkezési visszatérítésben részesüljön hiányzása esetén, melynek feltételei a következők: a lemondást a tárgynap előtti napon 8:30-ig kell bejelenteni, a jóváírás a következő befizetéskor történik. Amennyiben nem lehetséges, igénylő lap kitöltésével a GAMESZ visszatéríti az összeget Tanulmányi ösztöndíj esetében a tanulmányi eredmény mellett a rászorultságot is figyelembe vesszük A tanulónak joga, hogy kiemelkedő tanulmányi munkájáért, közösségi tevékenységéért dicséretben, jutalomban részesüljön. A jutalmak odaítéléséről az iskola igazgatója, a nevelőtestület, az osztályfőnök és a diákönkormányzat dönthet. A tanulónak joga, hogy hit- és vallásoktatásban részesüljön, melyet az iskola tanórán kívüli foglalkozás keretében biztosít a tanulóknak. Ilyen irányú igényüket a tanulóknak a tanév elején, szeptember 15-ig kell jelezniük az iskola vezetőségénél A tanulónak joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön. Ennek megfelelően jelentkezhet az iskolaorvosnál vizsgálatra, illetve tanácsadásra, valamint rendszeres időközönként az iskola által szervezett kötelező szűrővizsgálaton vehet részt. A szűrővizsgálatok időpontjáról és tárgyáról az osztályfőnök előre tájékoztatja a tanulót. A szűrővizsgálatokon való részvétel kötelező Továbbtanulási tájékoztató A tanulónak joga, hogy hozzájusson a tanulmányai folytatásához és jogai gyakorlásához, szükséges információkhoz, valamint tájékoztatást kapjon a jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról. E joga érvényesülése érdekében a tanuló a továbbtanulási ügyekkel megbízott pedagógushoz fordulhat kérdésével, valamint használhatja a könyvtárban megtalálható továbbtanulási dokumentumokat. Használhatja az iskola CD-jogtárát, valamint tanácsot kérhet az iskola igazgatójától, a diákönkormányzattól, és használhatja a könyvtárban megtalálható jogi dokumentumokat A tanulók vélemény nyilvánításának rendje A tanulónak joga, hogy személyesen vagy képviselő útján a jogszabályban meghatározottak szerint - részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában, a nevelési-oktatási intézmény irányításában. A tanuló az Iskolaszékbe választó és választható, melynek részletes szabályait a diákönkormányzat SZMSZ-e tartalmazza A tanulónak joga, hogy az iskola igazgatójához, a diákönkormányzathoz forduljon kérdésével, javaslatával, véleményével. E szervek és vezetőik elérhetőségéről az iskola titkárságán adnak felvilágosítást. Javaslataira 30 napon belül érdemi választ kell kapnia az illetékes személytől, szervtől Személyi adatok védelméről A tanulónak joga, hogy adatait az iskola biztonságos körülmények között kezelje, tárolja. A tanuló az iskola igazgatójától írásban kérhet felvilágosítást arról, hogy az iskola - mint adatkezelő szerv - milyen, a személyes adatok biztonságáról szóló törvényben meghatározott nyilvános, személyes, különleges adatokat kezel a tanulóról. Ezzel összefüggésben a tanuló osztályfőnökén keresztül betekinthet az osztálynaplóba, és felvilágosítást kérhet érdemjegyeiről A tanulónak joga, hogy a témazáró dolgozat idejét, témáját 5 munkanappal hamarabb megismerje, és azt a szaktanár 5 munkanappal hamarabb a naplóba ceruzával beírja, hogy ugyanabban az osztályban egy napon ne kerüljön sor több (végső esetben kettőnél több) témazáró dolgozat íratására. (Ha a témazáró dolgozat megíratására szánt idő több mint 60 perc, akkor aznap másik témazáró dolgozat nem íratható, és a hosszú témazáró dolgozat tényét a naplóban is jelölni kell, hogy arról a többi szaktanár is tudomást szerezzen. A témazáró dolgozat javítási határideje 15 munkanap. Ennek túllépése esetén a tanulónak joga van kérni, vagy nem elfogadni az osztályzatot. Az írásbeli feleleteket 10 munkanapon belül kell kijavítani A tanulónak joga, hogy kérje átvételét másik osztályba vagy tanulócsoportba, illetve hogy vendégtanulói jogviszonyt létesítsen másik iskolában, és ott elméleti tanítási tárgyat hallgasson. Átvételi tárgyú kérvényét a tanév folyamán bármikor, áthallgatásra és vendég tanulói jogviszonyra vonatkozókérvényét a tanév első 15 napján nyújthatja be az iskola igazgatójához, aki a szükséges egyeztetéseket elvégzi, majd 30 napon belül tájékoztatja a tanulót kérvénye elbírálásának - 3 -

4 eredményéről A tanulónak joga, hogy - a hatályos jogszabályok figyelembevételével- független vizsgabizottság előtt adjon számot tudásáról. Az ilyen típusú kérelmét a tanulónak írásban, a tanév, illetve a félév vége előtt legalább 30 nappal korábban kell benyújtania az iskola igazgatójához, aki továbbítja kérelmét az illetékes szervhez Tantárgyválasztás A tanulónak joga, hogy a tizenegyedik, tizenkettedik és tizenharmadik évfolyamon folytatott tanulmányai során - az érettségivizsga-szabályzatban meghatározott keretek között - megválassza azokat a tantárgyakat, amelyeket tanulni kíván, valamint, ha erre lehetőség van, megválassza a tantárgyat, tanító pedagógust. E jogainak konkrét gyakorlásáról az iskola a megfelelő évfolyamra lépését megelőzően szóban, az adott évfolyamra lépéskor írásban tájékoztatja a diákot. A tájékoztató tartalmazza a választható tárgyak nevét, a tanár nevét, a heti óraszámot és azt, hogy közép- vagy emelt szintű érettségire történő felkészítő foglalkozásról van-e szó A tanuló a kétszintű érettségi vizsgára felkészítő tárgyak választását minden előző év május 15-ig módosíthatja. Az erre vonatkozó írásos kérvényét az osztályfőnökéhez kell benyújtania, melynek eredményéről az osztályfőnök 10 munkanapon belül tájékoztatja a tanulót A tanulónak joga, hogy részben vagy egészben kérje felmentését a tanórák látogatása, illetve az értékelés alól. Az erre vonatkozó írásos kérvényét indoklással együtt az osztályfőnökéhez kell benyújtania, melynek eredményéről az osztályfőnöke 10 munkanapon belül tájékoztatja a tanulót A tanulónak joga, hogy az iskola pedagógiai programjában meghatározott kötelező és választható tárgyak teljesítéséhez tankönyv-támogatási segélyt kérjen. Az erre vonatkozó kérvényeket a tanév elején, legkésőbb szeptember 15-ig lehet leadni a szükséges formanyomtatvány kitöltésével együtt az osztályfőnöknél. A beérkezett igényekről a diákönkormányzat véleményének kikérésével az osztályfőnökökből álló bizottság dönt szeptember 30-ig. Az eredményekről az osztályfőnökök tájékoztatják a kérvényt benyújtókat A tanuló joga, hogy egy tanévben két alkalommal: félévenként egyszer (témazáró dolgozat esetén tantárgyanként) javítási lehetőséget kapjon. 3. A TANULÓ KÖTELESSÉGEI 3.1. Tanulmányi kötelezettségek A tanuló kötelessége. hogy a pedagógiai programban foglalt tanulmányi kötelezettségének eleget tegyen, felkészüljön a tanórákra, házi feladatait elkészítse A tanuló kötelessége, hogy az írásbeli számonkéréseken jelen legyen, a dolgozatokat megírja, a tantárgyak teljesítési követelményeinek megfeleljen. Annak a tanulónak, aki a vizsgán vagy az írásbeli dolgozat alatt meg nem engedett segédeszközt használ (jegyzet, puska, funkcionális számológép. mobiltelefon). a vizsgáját. dolgozatát a szaktanár elégtelenre értékeli A tanuló kötelessége, hogy a tanórákon jelen legyen, hiányzásait e házirendben szabályozottak szerint igazolja. A tanulónak kötelessége továbbá, hogy azokon a tanórán kívüli foglalkozásokon is megjelenjen, melyekre előzetesen jelentkezett, és hiányzásait ugyancsak igazolnia kell Az iskola létesítményeinek védelme A tanuló kötelessége, hogy magatartása fegyelmezett legyen, a házirend előírásait és a létesítményekre vonatkozó különleges szabályokat tartsa be A tanuló kötelessége, hogy védje a személyi és közösségi tulajdont. E kötelességét a tanuló teljesíti, ha lopás vagy rongálás esetén e tényt jelzi az iskola titkárságán A tanuló kötelessége, hogy az iskola termeiben, berendezésében. létesítményében okozott károkat megtérítse. A kártérítés részletes szabályairól a jogszabályok rendelkeznek A tanuló kötelessége, hogy az iskola vezetőinek, tanárainak, az iskola alkalmazottainak, tanulótársainak emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa. Az osztályterembe belépő és onnan távozó felnőtteket felállással üdvözölje. Az iskola pedagógusainak, dolgozóinak és tanulóinak megszólítása kellő tisztelettel történjen A tanuló kötelessége, hogy az intézményvezetőinek, tanárainak utasításait - az ésszerűség határán belül - teljesítse A tanuló kötelessége, hogy óvja saját és társai testi épségét, egészségét. és haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, ha saját magát, társait, az iskola alkalmazottait, vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet, illetve balesetet észlelt, továbbá - amennyiben állapota lehetővé teszi - ha megsérült. Az iskola a tanulói balesetekről jegyzőkönyvet vesz fel A tanu1ó kötelessége, hogy elsajátítsa és betartsa az egészségvédelmi. baleset-elhárítási és tűzvédelmi szabályokat, melyek az iskola szervezeti és működési szabályzatának mellékletét képezik. Tanév kezdetekor az osztályfőnök a tanu1ó tudomására hozza e szabályzatok tartalmát, melynek elsajátítását a tanuló aláírásával igazolja A tanuló kötelessége, hogy részt vegyen az iskola által szervezett kötelező egészségügyi és szűrő vizsgálatokon, hiányzásait e házirendben szabályozottak szerint igazolja. Az iskolaorvosnak köteles a szakorvosi véleményt 30 napon belül visszahozni A tanuló köteles a szaktantermet, az osztálytermet, valamint a különböző rendezvényekhez szükséges helyiséget maga után tisztán hagyni. Tilos a padokra firkálni A tantermekből való távozáskor a tanuló köteles minden holmiját magával vinni a következő foglalkozás helyére. Az őrizetlenül hagyott felszerelési és értéktárgyakért, pénzért az iskola felelősséget nem tud vállalni A tanuló köteles kabátját, testnevelési és rajzfelszerelését a számára kijelölt helyen, szekrényben tárolni, melynek zárásáról a tanuló köteles gondoskodni. (Kulcs másoltatása a tanuló kötelessége.) A tanuló kötelessége, hogy megtartsa a házirendben foglaltakat Tanulmányi kötelezettségek A tanuló kötelessége, hogy rendszeres tanulmányi munkával és fegyelmezett magatartással képességeinek megfelelően eleget tegyen tanulmányi kötelezettségének. A tanuló a tanítási órára felkészülten, felszereléssel, írásbeli és szóbeli feladatainak elvégzésével, valamint tájékoztató füzettel érkezik A tanuló köteles az iskolai munka segítése érdekében hetesi és ügyeletesi feladatot ellátni a - 4 -

5 meghatározott időben és helyen A tanuló köteles az iskolai munkához szükséges, a tanár által előírt felszerelést magával hozni. A felszerelés hiányáért érdemjegy nem adható, a szaktanár szaktanári figyelmeztetőt ad A tanuló köteles a tantárgyi érdemjegyet a tájékoztató füzetébe beírni és a tanárral, szülővel - legalább hetente - aláíratni A tanuló köteles az iskola értesítéseit, leveleit, üzeneteit az iskola és a szülő közt közvetíteni Az ellenőrző könyvet a tanulók kötelesek a tanév végéig megőrizni, azt az iskolában maguknál tartani, abba a kapott osztályzatokat bejegyezni és azokat a szülőkkel, láttamoztatni. Ha elveszti ellenőrzőjét, újat kérhet az osztályfőnökétől. Az első esetben a tanulónak ki kell fizetni az ellenőrző árát, második alkalommal ezen felül osztályfőnöki intőt kap Minden tanuló járuljon hozzá iskolánk jó hírnevének megőrzéséhez, hagyományaink ápolásához. 4. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 4.1. Balesetvédelmi okokból tilos testékszer, fülbevaló, ékszer és óra viselete a testnevelés órákon, illetve olyan foglalkozásokon, ahol a munkavédelemmel megbízott személy, vagy a létesítményvezető azt írásban elrendeli Az iskola létesítményeinek szabályai tartalmazhatnak egyéb előírásokat, melyek jelen házirendben, mellékletben van szabályozva, és amelyeket a tanulóknak be kell tartaniuk (például: számítógéplabor, könyvtár, szaktantermek, stb.). A létesítmények szabályait a létesítményvezető készíti el, és az intézményvezető hagyja jóvá. A jóváhagyás során a diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol Az iskola tornatermében csak tanári felügyelettel lehet tartózkodni. A tornateremben utcai cipőben tartózkodni, ételt, italt fogyasztani tilos A termekben lévő tv- és videó készülékek és egyéb technikai eszközök csak tanári engedéllyel működtethetők Az internetes termet a tanulók csak az ügyeletes tanár jelenlétében naponta óráig vehetik igénybe Az iskola területét a tanuló csak osztályfőnöke (igazgató-helyettes, igazgató) engedélyével hagyhatja el. Az osztályfőnök engedélyét írásban, az erre rendszeresített nyomtatványon adhatja meg 4.7. A tanulok igénybe vehetik az iskolában működő étkezőt, melyben az iskola térítéses ebédet kínál fel A tanulók az iskola területén zárható folyosói szekrényeket kapnak. A zárak kulcsát a tanulók osztályfőnöküktől kapják meg a tanév elején, amelyről másolatot készít A tanulónak kabátját a kijelölt folyosói szekrényben kell elhelyezni. A folyosói szekrényeket a tanulóknak zárva kell tartani. Ezt minden tanév május 31-ig köteles kiüríteni Az iskolában tilos anyagi ellenszolgáltatás fejében szervezett, vagy engedélyhez kötött szerencse- és hazárdjáték szervezése, lebonyolítása Az iskola területén talált tárgyakat (tankönyv, ruházat) az iskola portájára, az értéktárgyakat, okmányokat (pénztárca, telefon, ékszer, karóra, diákigazolvány) a titkárságra kell leadni, ahol 60 napig őrzik. A 60. napot követően az iskola a nem keresett tárgyakat karitatív célra felajánlja Az iskola területén és szervezett iskolai rendezvényeken élvezeti szereket fogyasztani tilos (dohányzás, drog, alkohol)! Pedagógusok csak a kijelölt dohányzóhelyen dohányozhatnak, ahol diákok nem tartózkodhatnak! Tanítási órákon a mobiltelefon használata tilos tanulóknak és pedagógusoknak egyaránt A tanulók magánjellegű telefonálásra használhatják az iskola pénzérmés nyilvános telefonkészülékét. Az igazgatóságon és a titkárságon található telefonokról csak közérdekű és sürgős hívások kezdeményezhetők Tilos a tanítási órákon étkezni, és innivalót fogyasztani. Tilos továbbá a tanítási órákon rágógumizni Az iskola nem vállal kártérítési felelősséget a tanuló tanulmányai folytatásával összefüggésbe nem hozható káreseményekért Amennyiben a tanuló e házirendben vagy más jogszabályban, iskolai belső szabályzatban foglalt kötelességeit megszegi, fegyelmező intézkedésben, fegyelmi büntetésben részesülhet. A fegyelmező intézkedések fajtáit és ismérveit az iskola szervezeti és működési szabályzata tartalmazza. A fegyelmi eljárás és a fegyelmi büntetés kiszabásának szabályait jogszabály határozza meg A tanulók idegeneket nem fogadhatnak az iskolában, csak külön igazgatói engedéllyel Az iskolában plakátokat, hirdetményeket csak az igazgató engedélyével lepecsételve lehet elhelyezni. Ezeket és a dekorációkat, fényképeket csak az illetékesek szedhetik le. Az engedély nélkülieket azonnal eltávolítjuk A tanuló a szaktantermekben (számítástechnika-, technika-, internet-, rajz-, fizika-, kémia-, biológia-, tornaterem) tanári felügyelet nélkül nem tartózkodhat. 5. AZ ISKOLA MUNKARENDJE 5.1. Iskolai-tanulói munkarend A tanév hosszát, az évközi szüneteket és a központilag szervezett vizsgák idejét jogszabály határozza meg és az iskola tanrendje, egészíti ki Az iskola 7-21 óráig tart nyitva, a tanítás 8 órakor kezdődik. A pontos órakezdés érdekében a tanulóknak legkésőbb 7 óra 55-re kell beérkezniük, és el kell foglalniuk helyüket az osztályteremben, munkára készen Ügyelet A reggeli ügyelet 7 órától 7 óra 30 percig a meghatározott helyen működik (Menza Galéria). 7:30-8:00-ig folyosói tanári és diák ügyeletet biztosítunk. A tanulók a szaktantermekben csak tanári felügyelettel tartózkodhatnak. A délutáni ügyelet 16 órától 17 óra 30 percig tart. Az iskola épületét a tanítás befejezéséig írásbeli osztályfőnöki, igazgató-helyettesi vagy igazgatói engedéllyel lehet elhagyni

6 Azon tanulókra, akik órarendje eltér az előző pontban foglaltaktól, a fenti pont nem vonatkozik. Ők kötelesek az első tanóra előtt legalább 15 perccel korábban megérkezni Szünetek rendje A tanítási órák 45 percesek, köztük 10 perc szünet van, kivéve az első és második szünetet, ami 15 perces. A tanítási óra végét csengő jelzi Az óraközi szünetekkel a tanulók maguk rendelkeznek A tanulóknak lehetőségük van arra, hogy az iskolai ebédlőben ebédeljenek. Az ebédidő 11:30-től 14:45-ig tart. Ebédet kap az a tanuló, aki az arra a hónapra érvényes jegyét felmutatja A tanulók a tanítási szünetekben igénybe vehetik az iskola büféjét, amely reggel 7:30-tól 13:30-ig van nyitva A könyvtár és a titkárság munkarendje Az iskola könyvtár nyitva tartása, rendje mellékletben szabályozva. A könyvtár használatának részletes szabályairól beiratkozáskor a tanulók oktatásban részesülnek, melyet aláírásukkal igazolnak Az iskola titkársága minden tanítási nap 1-2. szünetében és 12:30-14 óra között tart ügyfélfogadást a tanulók részére. Egyéb időpontokban a titkárság a tanulók és az iskola egyéb adminisztratív ügyeit intézik. Tanítási szünetben ügyelet minden szerdán 9-12 óráig. 6. MULASZTÁSOK IGAZOLÁSA 6.1. A tanuló távolmaradásának szabályai, mulasztásokra vonatkozó rendelkezések A szülő hiányzás esetén félévente legfeljebb 3 napot igazolhat. Ezen túlmenő hiányzás igazolása csak a kezelőorvos által adott eredeti igazolás vagy hivatalos dokumentum eredeti példányának bemutatásával történhet. Az eredeti dokumentumot az iskola megőrzi, azt a tanuló nem kapja vissza A tanulónak az igazolást a hiányzás utáni első munkanapon, legkésőbb az azt követő osztályfőnöki órán be kell mutatnia az osztályfőnökének, aki a naplóban a hiányzásokat adminisztrálja Az igazolás bemutatásának elmulasztása esetén az elmulasztott órák igazolatlan óráknak minősülnek, függetlenül attól, hogy a tanuló később az igazolást bemutatta-e vagy sem Három igazolatlan óra elérése esetén a tanulót osztályfőnöki figyelmeztetésben kell részesíteni. A 6. igazolatlan óra elérése esetén osztályfőnöki intőben, a 9. igazolatlan óra esetén igazgatói figyelmeztetésben, a 12. igazolatlan óra elérése esetén igazgatói intőben kell részesíteni. Ezt követő mulasztások esetén az osztályfőnök javaslatára az iskola igazgatója dönt a fegyelmi eljárás megindításáról Az 1., a 10., és a 20. igazolatlan óra elérése után az iskola vezetője levélben értesíti a tanuló szüleit vagy gondviselőit a mulasztások tényéről, továbbá felhívja a figyelmet az igazolatlan mulasztások következményeire A 10. igazolatlan óra elérése után az iskola vezetője levélben értesíti a jegyzőt Ha az igazolatlan órák száma eléri a harmincat, a tanuló hanyag magatartás jegyet kap Amennyiben a tanuló igazolt és igazolatlan hiányzásai elérik a 150 órát, az iskola írásban értesíti e tényről a tanulót és szüleit. Az értesítésben felhívja a figyelmet a mulasztott órák következményeire is. Ezt az értesítést a 200. elért óra esetén meg kell ismételni Távolmaradási kedvezmények Az a tanuló, akinek igazolt hiányzása eléri a 250 órát, tanulmányait csak az évfolyam megismétlésével folytathatja, kivéve, ha a nevelőtestület hozzájárul, hogy a tanuló osztályozóvizsgát tehessen Amennyiben a tanuló az óra megkezdése után 10 percen belül érkezik, későnek számít. Amennyiben a tanuló késései összesen elérik a 45 percet egy igazolt, vagy igazolatlan órának minősül. Az első igazolatlan óra elérése után érvénybe lép az igazolatlan hiányzásra vonatkozó fegyelmi szabály Ha a tanuló sportversenyen vesz részt, azt úgy kell tekinteni, mintha a tanuló hivatalos ügy miatt maradt volna távol. Hiányzását a tanuló utólag, a sportverseny rendezői által adott eredeti igazolással igazolja Ha a tanuló közép- vagy felsőfokú, illetve azzal egyenértékű, államilag elismert nyelvvizsgán vesz részt, tanulmányi versenydolgozatot ír, pályaművet készít el, vagy megyei, regionális, országos tanulmányi versenyre készül, akkor a verseny, illetve a vizsga napján és az azt megelőző két tanítási napon hiányozhat felkészülésre való hivatkozással. A tanuló hiányzását utólag, a vizsgaszervezők által adott eredeti igazolással igazolja úgy, hogy a megelőző két tanítási napot az osztályfőnök szintén igazoltnak tekinti A tanuló tanóráról háziverseny miatt nem hiányozhat, de kerületi, budapesti versenyen való részvételnél az utolsó két óráról felmentést kaphat A tanuló szüleinek, gondviselőjének előzetes távolmaradási engedélyt kell kérni az iskola igazgatójától, ha a tanuló előreláthatólag legalább 2 hétig hiányozni fog. A távolmaradási engedélyt az iskola igazgatója indoklással elutasíthatja, ha az a tanuló tanulmányi kötelezettségének minimum szintű teljesítését veszélyezteti. 7. A HETES KÖTELESSÉGEI 7.1. A hetesek kiválasztása az osztályon belül megállapodás vagy hagyományok útján történik (abc sorrendben) A hetes megbízatása hétfőn reggel kezdődik, és pénteken tanítás után ér véget Egy osztályban mindig két hetes van, ha az egyik vagy mindkettő hiányzik, az osztálynak - az osztályfőnök figyelmeztetése nélkül - kötelessége a VII/ 1. pontban meghatározottak szerint új hetes(eke)t választani A hetes gondoskodik a tanári asztal, a szék és a tábla tisztaságáról, krétáról és a terem szellőztetéséről A hetes jelenti az órát megkezdő szaktanárnak az osztály létszámát és a hiányzók személyét Ha az órát tartó tanár a becsengetés után 10 percen belül nem jelenik meg, azt a hetesnek jelentenie kell az iskola titkárságán A második és utolsó óra között az osztályfőnök által kijelölt naplófelelős feladata, hogy az osztálynapló becsöngetésre a teremben legyen

7 7.8. Tanórák alatti rosszullét esetén lekíséri az orvosi szobába a gyengélkedőt, nagyobb baj esetén erről értesíti az igazgatóhelyetteseket, igazgatót Tanórák után a hetes hagyja el utoljára az osztálytermet: - végignézi a padokat, szemetet szed, - a firkálóknak, szemetet ott hagyóknak szól, ha ennek nincs eredménye, akkor az osztályfőnökkel beszél, - a legutolsó óra után a székeket fel kell tenni az asztalokra (kivétel: a napközis termek) - osztályfőnöki órán a heti eseményekről beszámol az osztályfőnöknek, az osztály pedig a hetesi munkát értékeli, - a példamutató hetesi tevékenység dicséretet érdemel, a feladatok hiányos vagy hanyag ellátása elmarasztalást. 8. TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK 8.1. A tanuló a tantervi anyagon túlmenően - tudományos, technikai, művészeti, szakmai, stb. érdeklődésének kielégítése, alkotóképessége fejlesztése céljából - részt vehet iskolai diákkörök (fakultatív óra, szakkör, énekkar, önképzőkör, sportkör, egyéb) létrehozásában és munkájában. A tanuló javasolhatja az e pontban említett diákkörök megalapítását is az intézmény vezetőjénél A diákkörök szeptember elején kezdik meg működésüket, és a tanév végéig tartanak. A diákkörök tevékenységéről évelején az osztályfőnökök tájékoztatják a tanulókat. A diákkörök kijelölt pedagógus felelőseiről az iskola titkárságán tájékozódhatnak a tanulók A diákkörre történő jelentkezés után a tanuló köteles egy tanítási év időtartamának idejére a foglalkozáson részt venni Az iskolában tanítási idő után iskolai rendezvényeket, programokat lehet szervezni. Ennek feltétele, hogy a rendezvény 21 óráig befejeződjön, valamint hogy a tanulókra legalább 2-5 felnőtt pedagógus felügyeljen. Ilyen irányú programok megszervezéséhez legkésőbb a rendezvény előtti ötödik munkanapon egyeztetni kell az iskola vezetésével és gondnokával a szükséges termeket és felszereléseket. A rendezvény után a tanuló köteles kitakarítani, és az eredeti állapotot visszaállítani Alsó tagozaton óráig szervezzük a szakköröket, fakultációkat Felső tagozatos és gimnazista tanulók részére 14 órától szervezzük a felzárkóztató, tehetséggondozó és egyéb szakköröket Kétszintű érettségire felkészítő órák a 7., 8., illetve 0. órákban zajlanak. 9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 9.1. A tanulók nagyobb csoportjának fogalma A tanulók nagyobb közösségének a tanulók 30%-a + 1 tanulót kell tekinteni Etikai, esztétikai elvárások A tanuló az iskolába érkezéskor, onnan való távozáskor, valamint utcán a tantestület tagjait és az iskola dolgozóit udvariasan, a napszaknak megfelelően köszöntse.(pl. Jó reggelt! ) Ruházatuk, hajviseletük legyen tiszta, ápolt és egyszerű. Az iskolában kerülni kell a feltűnő, az elfogadott társadalmi normákon túlmutató alternatív (többségtől eltérő, szélsőséges) megjelenést, valamint a sapka, fejkendő, fejpánt használatát Tanulóinktól elvárjuk, hogy úgy iskolai tartózkodásuk, mint rendezvényeken történő megjelenésük alkalmával ne sértsék a jó ízlés és az erkölcsi normák határait Az iskolai ünnepélyeken az ünnepi öltözet a következő: Lányoknak -fehér blúz -sötét szoknya vagy nadrág -iskolai sál -alkalmi cipő Fiúknak -fehér ing -sötét nadrág -iskolai nyakkendő -alkalmi cipő A tornaórákon kötelező öltözékről a tanév elején a testnevelő tanárok adnak tájékoztatást. Tanulói érdekképviselet DÖK A tanulók a tanulóközösségek és a diákkörök érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot hoznak létre. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. A diákönkormányzat működését, feladatait, jogkörét a hatályos jogszabályok és a diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata tartalmazza. Évente egyszer diákfórumot tartunk Az iskolai és iskolán kívüli szervezett iskolai rendezvényeken a tanulóknak az osztályfőnök útmutatásai alapján kell részt venniük Az iskola stúdióját csak a megbízott 2 megnevezett tanuló kezelheti. A stúdióból szünetekben lehet zenét sugározni, a stúdió ezen kívül csak közleményekre, az iskolarádió adásaira és hirdetésekre használható. A stúdióban csak és kizárólag a kezeléssel megbízott 2 állandó tanuló tartózkodhat. A kezeléssel megbízott tanulókat a diákönkormányzat jelöli ki, és az iskola igazgatója hagyja jóvá. A kezelők anyagi felelősséggel tartoznak a stúdió eszközeiért, felszereléseiért Ha az osztályfőnök nem tartózkodik az iskolában, döntéshozatali jogát az osztályfőnök helyettes veszi át. Amennyiben az osztályfőnök helyettes nem elérhető, akkor jogkörét az igazgató helyettese vagy az igazgató veszi át A rossz magatartású tanuló a DÖK javaslata alapján nem vehet részt szórakoztató rendezvényeinken A tanulók nagyobb közösségének joga, hogy kezdeményezze DÖK alakítását, szakkörök rendezvények szervezését A tanulók véleménynyilvánítása, tájékoztatása A tanulókat az iskola igazgatója félévkor és év végén fórum keretében tájékoztatja az éves programokról, oktatási-nevelési célkitűzésekről A tanulók az oktatás-nevelés területén szerzett tapasztalataikról az évente rendezett diák diákgyűlésen számolnak be Az igazgató és helyettesei a belépő osztály tapasztalatairól a félév során osztályfőnöki óra keretében tájékozódik A DÖK összekötő tanára tagja az igazgató tanácsnak, az iskolaszéknek, és részt vesz a szülői választmány ülésein Napközis-tanulószobai foglalkozás - 7 -

8 A tanuló alsó tagozatban napközis foglalkozáson vehet részt A felső tagozatos 5., 6., 7. osztályban a tanulók tanulószobai foglalkozáson vehetnek részt A lemaradók és a roma tanulók számára felzárkóztató foglalkozásokat szervezünk heti két alkalommal, az idény szerinti tárgyakból A tanulók fenti foglalkozásokon térítésmentesen vehetnek részt. Kizáró ok a hanyag, fegyelmezetlen magatartás. 10. JUTALMAZÁSI ÉS ELMARASZTALÁSI RENDSZER Tartósan jó, vagy kiemelkedő, példamutató tanulmányi, közösségi egyéni tevékenységért, teljesítményért szóbeli, írásbeli dicséret, jutalmazás jár osztály-vagy iskolaközösség előtt A tanulók jutalmazása Szaktanári dicséretben részesítendő - félévente, aki csak jelest szerez, - félévente, aki kiemelkedő szorgalommal dolgozik az osztályba, - alkalmanként, aki az osztály és iskolai tanulmányi versenyeken képességeinek megfelelően, kiemelkedően szerepel, - aki a tanítási órához egyéni kiemelkedő teljesítménnyel járul hozzá (kiselőadás, diáknapi óra megtartása, ünnepélyen eredményes szereplés, tantárgyi kiállítások résztvevője, kiemelkedő szakköri munkát végez). - aki tartósan 2 hónapon keresztül önmagához képest maximális teljesítményt nyújt, tanulmányi munkájában Osztályfőnöki dicséretben részesítendő: - aki a közösségben vállalt feladatait, tisztségét példamutatóan látja el. - aki a rábízott szervezési feladatokat színvonalasan végzi el, az iskolai programokból kiveszi részét (farsang, diáknap, papírgyűjtés, ünnepek előkészítése, iskolaújság, iskolarádió, karitatív tevékenység részese). - aki társát segíti, korrepetálja Igazgatói dicséretben részesítendő: - aki az iskolát képviselve hozzájárul intézményünk hírnevének öregbítéséhez. (kerületi tanulmányi verseny, sportverseny, pályázat, kórusverseny, farsang, diáknap szervezése) Iskolaközösség előtti dicséretben részesítendő: - aki a Szemere Tanulmányi Versenyen (Szemere Kupa) I-III. helyezést ér el, - aki az egyes tantárgyakon belül I. helyezést ér el az évfolyamversenyen, - aki a Művészeti szemle I-III. helyezettje, - aki a Legeredményesebb Sportoló címet elnyeri, - aki az Év Napközise címet nyeri el, - akit a DÖK erre javasol, - aki év végéig évfolyamokként a legtöbb jeles osztályzatot kapta, - aki I-III. helyezést ért el a Szemere Olvasókörben, - aki olyan egyéni teljesítményt nyújt, hogy bekerül a fővárosi, valamint az országos döntőbe, Folyosói hirdetőtáblák, az iskolaújságok, iskolarádió folyamatosan az iskola tudomására hozzák az eredményeket, elismeréseket Fegyelmező intézkedések Az a tanuló, aki kötelességeit, a házirendben foglaltakat enyhébb formában megszegi, igazolatlanul mulaszt, tanulóhoz nem méltó magatartást tanúsít, fegyelmi intézkedésben részesítendő. A fegyelmi intézkedések közül az intézkedéseket a tanuló tájékoztató füzetén kívül az osztálynaplóba is be kell írni Az írásos fegyelmi intézkedések - a szaktanári, vagy osztályfőnöki figyelmeztetésen túlmenően - a következők lehetnek: - tanítói, tanári, nevelői intés - osztályfőnöki intés, - igazgatói intés Egészségre káros élvezeti cikkek használata esetén első alkalommal igazgatói intő, szülői értesítés; második alkalommal fegyelmi tárgyalás dönt az elbírálásról Az a tanuló, aki kötelességeit szándékosan és súlyosan megszegi fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesítendő Iskolánkban a fegyelmi eljárás lefolytatására, és a fegyelmi büntetés kiszabására a nevelőtestület megbízásából a Fegyelmi Bizottság jogosult, amely három főből áll, vezetője az igazgatóhelyettes Szándékos károkozás esetén a tanuló a teljes kárt köteles megtéríteni, egyben igazgató intőben részesítendő. Többszöri károkozás esetén fegyelmi eljárás indítható a tanuló ellen Alsó tagozaton a büntetések fokozatai: Három osztályfőnöki figyelmeztető és 2 osztályfőnöki intő után igazgatói intő jár Felső tagozaton és a gimnáziumi évfolyamokon a büntetések fokozatai: Szaktanári figyelmeztető, szaktanári intés, osztályfőnöki figyelmeztető, osztályfőnöki intés, igazgatói figyelmeztető, igazgatói intés, fegyelmi tárgyalás. Az egyes fokozatok a vétség súlyától függően kihagyhatók. 11. VÉDŐ ÉS ÓVÓ INTÉZKEDÉSEK Általános intézkedések A tanuló nem veszélyeztetheti társait és köteles óvni mások és saját testi épséget, egészségét A tanuló nem tarthat magánál fegyvert vagy fegyvernek minősülő tárgyat, eszközt A tanulóknak az egészséges és biztonságos környezethez való joga alapján az iskola mindazon helyiségeiben, ahol tanulók tartózkodhatnak egészségre káros anyagok használata és tárolása tilos! A dohányzás, a szeszesital és a drogok fogyasztása az iskola egész területén, továbbá minden iskolán belüli és kívüli iskolai rendezvényen tilos (kirándulás, táborozás, ünnepély, klubrendezvény) Alapvető balesetvédelmi előírások A tanulók jogai és kötelességei szabályzat betartása megvédhet a sérülésektől, balesetektől Szigorúan tilos az ablakból kihajolni, vigyázni kell a saját és mások egészségére, testi épségére a nyílászárók használatakor Az iskolában lévő kapcsolókat, elektromos berendezéseket csak száraz kézzel szabad megfogni

9 A szertárakban és az előadótermekben fokozott óvatosságra van szükség! a. A vegyszerszekrényben tanuló nem nyúlhat be. b. Törött, sérült üvegedényt nem szabad használni. c. Elektromos berendezéseket csak a tanár jelenlétében kezelhet tanuló Az iskolában előforduló balesetet a tanuló, vagy diáktárs köteles a szemtanuk megjelölésével az osztályfőnöknek, az ügyeletes tanárnak vagy az igazgatónak azonnal jelenteni (erről jegyzőkönyv készül). Elsősegélynyújtáshoz megfelelő felszerelés a tanáriban, a titkárságon és a tornateremben is van Legfontosabb tűzrendészeti szabályok A tűz keletkezésének megelőzése, valamint a tűz továbbterjedésének megakadályozása minden tanuló érdeke és kötelessége Tűz keletkezése esetén minden tanuló köteles a rendelkezésre álló módon a tűzjelzést megtenni vagy jelenteni. A tűzjelzéssel egyidejűleg a lehetőségekhez mérten a tűzoltást meg kell kezdeni, a kiérkező állami tűzoltóságot a tűz oltásában segíteni kell. A tűzoltóság száma: Tűzriadó esetén tanulóink kötelessége a kapott utasítás végrehajtása A termekben, az ablakon át és egyéb helyeken hulladék, papír, valamint gyúlékony anyagok ki-, illetve szétszórása szigorúan tilos A kézi tűzoltó készülékeket, tűzcsapokat indokolatlanul használni nem lehet Tűz esetén a helyi tűzvédelmi szabályzat előírásai szerint kell eljárni Bombariadó miatt elmaradt tanítási órák pótlása Bombariadó esetén az elfogadott intézkedési terv alapján történik az iskola biztonságos kiürítése Ha az első négy tanítási órában történik a bombariadó, akkor még ugyanazon a napon (három tanítási óra elteltével, ami az iskola átvizsgálásához kell) folytatódik a tanítás Ha az első négy tanítási óra után történik a bombariadó, akkor aznap már csak napközis foglalkozást tart az iskola Az elmaradt órákat, a bombariadót követő első szombaton pótoljuk. (A megkezdett óra megtartott órának számít.) A bombariadó miatt elmaradt órák pótlásáról nem lehet hiányozni, igazolást nem fogadunk el! A nevelési-oktatási intézmény által meghatározott feltételek mellett kérje, hogy gyermeke a nem kötelező foglalkozásokat igénybe vehesse, illetve ilyen foglalkozás megszervezését kezdeményezze (ez lehet világnézeti alapon szervezett foglalkozás is) Javaslatot tehet az iskolai nevelési-oktatási programjára Megismerje az iskola alapvető dokumentumait (házirend, pedagógiai program, stb.) A Szülő kötelességei Gondoskodjon arról, hogy gyermeke tankötelezettségének, illetve képzési kötelességének eleget tegyen Rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével, foglalkozó pedagógusokkal. Iskolánk telefonszáma: Rendszeresen ellenőrizze gyermeke ellenőrzőjét Betegség esetén 10 óráig jelzi az osztályfőnöknek, vagy a titkárságon gyermeke távolmaradásának okát Vállalja az iskola házirendjének betartását Az iskola oktatási nevelési programját támogatja és segíti Tiszteletben tartja az iskola pedagógus és nem pedagógus dolgozóinak személyiségi jogait Kiegészítés a tanulók jogai és kötelességei szabályzat, szülőket érintő kérdéseihez A szülők részére évente két szülői értekezletet tartunk (szeptember, február) Két alkalommal szülői fórum (október, május) Évente két alkalommal fogadó hetet tartunk (november, április) A bukásra álló tanulók szüleit decemberben ás áprilisban értesítjük jegyeikről, és ha szükséges, részükre külön szülői értekezletet hívunk össze Évente két alkalommal szülői válaszmányi értekezleten az iskola aktuális problémáit beszéljük meg A szülőket érintő kérdésekben a szülők felkereshetik az osztályfőnököt, az igazgató-helyetteseket és az igazgatót. 12. SZÜLŐ JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI Szülő jogai Megismerje a nevelési-oktatási intézmény foglalkozási, illetve pedagógiai programját, a tanulók jogai és kötelességei szabályzatát Részt vegyen az iskolaszék, szülői választmány megválasztásában, mint választó, és mint választható személy. 13. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK A módosított Házirendet december 3-án a tantestület elfogadta, bevezetése a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba, egyúttal a korábban elfogadott házirend hatályát veszti Az elfogadott vagy módosított házirendet nyilvánosságra kell hozni. A házirend elfogadását, módosítását követően egy-egy példányát a mellékleteivel együtt a diákönkormányzatnak és az iskolaszéknek át kell adni, az iskola könyvtárában ki kell függeszteni, valamint az iskola honlapján közzé kell tenni úgy, hogy azt bárki szabadon megtekinthesse. E feladatokért az iskola igazgatója a felelős A házirend 1 példányát beiratkozáskor a tanulónak és szülőjének át kell adni. A házirendnek - 9 -

10 tartalmaznia kell a mellékleteket is, és egységes szerkezetűnek kell lennie. E feladat megszervezése az intézményvezető feladata A házirend módosítására bármely tanuló, pedagógus, dolgozó írásban tehet javaslatot a diákönkormányzatnál, vagy az iskola igazgatójánál. Az így beterjesztett javaslatról 30 napon belül a nevelőtestület dönt A tanév megkezdését követő 4 héten belül az iskola vezetősége és a diákönkormányzat vezetősége áttekinti a házirendet, és határoz arról, hogy a házirendet szükséges-e módosítani, az utolsó házirend-módosítás óta felmerült-e szabályozási probléma, illetve a diákközgyűlés, a diákönkormányzat, vagy az iskola más szerve javasolta-e a házirend módosítását bármely kérdésben Jelen házirend tartalmával és értelmezésével kapcsolatosan bárki fordulhat kérdéssel az intézmény igazgatójához, helyetteséhez, valamint a diákönkormányzat vezetőjéhez. Az illetékes személyeket az iskola titkárságán kell keresni Jelen házirend jóváhagyását az intézmény vezetője kezdeményezi a fenntartó szervnél Jelen házirend kihirdetéséről az intézmény vezetője a jóváhagyást követő 5 munkanapon belül az osztályfőnökökön keresztül gondoskodik. Elfogadó határozat A közoktatásról szóló módosított évi LXXIX. törvény 64. (3) bekezdése értelmében a házirend módosításához az iskolai diákönkormányzat egyetértését beszereztük, a törvényben biztosított jogunknál fogva a Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium házirendjét elfogadjuk. A nevelőtestület nevében: Budapest, december a nevelőtestület képviseletében Egyetértés A közoktatásról szóló módosított évi LXXIX. törvény 59. (1) bekezdés b) pontja értelmében biztosított jogunknál fogva kijelentjük, hogy a Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium házirendjének tartalmával egyetértünk. A Szülői Szervezet nevében: Budapest, december Szülői Szervezet képviseletében Budapest december 3. Margit.... igazgató Ahmadné Elek Egyetértés A közoktatásról szóló módosított évi LXXIX. törvény 64. (3) bekezdése értelmében biztosított jogunknál fogva kijelentjük, hogy a Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium házirendjének tartalmával egyetértünk. A diákönkormányzat nevében:... diákönkormányzati elnök Budapest december 3. Jóváhagyás A közoktatásról szóló, módosított évi LXXIX. törvény 40. (9) bekezdés utolsó mondata értelmében, biztosított jogunknál fogva kijelentjük, hogy a Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium házirendjét mellékleteivel együtt a..-i ülésen hozott... számú határozatával jóváhagyjuk. A fenntartó szerv nevében:

11 a fenntartó képviselője I. SZÁMÚ MELLÉKLET Budapest,.. Napközis házirend 1. A napközi 1-4. évfolyamon az utolsó órák befejeztével kezdődik, és az 1-2. évfolyamon 16:10 óráig tart. Az alsó tagozatos tanulók az osztálytermeikben várják meg a napközis tanítót. Az 5-7. évfolyamon a tanulók a kijelölt tantermekben gyülekeznek, a tanulószobát vezető tanár irányítása mellett. 2. Az ebédidő alatt a csoportok a számukra kijelölt ebédlőbe vonulnak (12-14:45). Étkezés alatt kultúrált viselkedés várható el minden egyes diáktól. 3. A szabadidő balesetmentes és biztonságos eltöltése érdekében fegyelmezett viselkedést kell tanúsítani az utcán, a közlekedési járműveken, a játszótéren, játszóházban, múzeumban, Állatkertben, napközis táborban). Minden gyermek köteles vigyázni saját és társai testi épségére. A kint tartózkodás ideje alatt az idegenekkel szóba állni csak a nevelőtanár engedélyével lehet. 4. A tanulási idő: 1-3. évfolyamon óráig, a 4-6. évfolyamon 15-16:30-ig tart, amelyet a diák köteles tanulással tölteni, ez idő alatt a tanulókat nem lehet elvinni, csak előzetes jelzés alapján. 5. A napközis foglalkozások végén a termet rendben és fegyelmezetten hagyják el. 6. A tanuló tanórán kívüli rendszeres elfoglaltságáról a szülők kötelesek tanév elején írásban tájékoztatást nyújtani a napközis nevelőnek. 7. A tanulókat csak a szülők írásban benyújtott kérése alapján lehet az iskolából elengedni. 8. Távozáskor az 1-2-os tanulókat a nevelők csoportosan kísérik el az iskola kapujáig. Azokat a tanulókat, akikért még nem jöttek, a napközis nevelők az ügyeleti terembe irányítják. Az esti ügyelet a kijelölt termekben 17:30 óráig vehető igénybe! 9. Az ebédbefizetés csekken történik, amit a gazdasági előadó ad ki. A bizonylatot minden tanuló köteles a megadott időpontig visszahozni. Alsó tagozaton az ebédcsekket a napközis nevelő osztja ki és szedi be, míg a felső tagozaton, a portákon elhelyezett dobozokban gyűjtik. 10. Az uzsonnát 14:45 órától 15 óráig lehet átvenni az iskola ebédlőjében. 11. A napközis csoportok délután a Szemere 3-as kijáratot használhatják. 12. Az a tanuló aki a napközis tanulási időben külön órán vesz részt a házi feladatát otthon köteles elkészíteni. 11

12 II. SZÁMÚ MELLÉKLET Csengetési rend III. SZÁMÚ MELLÉKLET Házirend a számítástechnika terem használatához. 1. óra 8:00-8:45 2. óra 9:00-9:45 3. óra 10:00-10:45 4. óra 10:55-11:40 5. óra 11:50-12:35 6. óra 12:45-13:30 7. óra 13:40-14:20 8. óra 14:30-15:15 1. A számítástechnikai termet csak számítástechnika órák megtartására lehet használni. 2. A számítástechnikai teremben csak szaktanár jelenlétében lehet tartózkodni. 3. A számítástechnika tanárt a szakóráról kihívni szigorúan tilos. 4. A szaktanteremben a tanóra ideje alatt illetéktelen személy nem tartózkodhat (kivétel: az iskolavezetőség) 5. A számítástechnikai tanórákat összevonni nem lehet. 6. A számítástechnikai tanár minden tanóra elején és végén ellenőrzi, hogy a géppark minden egyes berendezése működőképes-e. 7. A tanóra alatt a számítógépeken keletkezett hibákat erre a célra vezetett füzetben fel kell jegyezni. 8. A tanórák közötti szünetekben a szaktanár köteles a termet kulccsal bezárni. 9. A délelőtti legutolsó foglalkozást követően a szaktantermek biztonsági riasztóját a szaktanároknak kötelessége bekapcsolni. 10. Anyagi felelősség terheli azt a szaktanárt, aki e rendelkezés pontjainak be nem tartása miatt közvetett módon kárt okoz az iskolának. 12

13 IV. SZÁMÚ MELLÉKLET Könyvtárhasználati szabályzat 1. A könyvtár helyiségeit, állományát hivatalos nyitva tartási időben az iskola minden dolgozója és tanulója díjmentesen használhatja helyben olvasásra, kutatómunka végzésére. 2. A könyvtár rendjére, tisztaságára mindenkinek vigyáznia kell. A helyiségekben enni-és innivalót behozni tilos. 3. Kölcsönzési rend: A tanárok több könyvet is kölcsönözhetnek, kölcsönzési határidő nincs. Csak helyben olvasható dokumentumokat egy-egy tanítási órára igénybe vehetik. A diákoknak kölcsönzési füzetet vezetünk, az olvasó olvasójegyet kap. Egyszerre 2 könyv kölcsönözhető 2 heti időtartamra (kétszer lehet hosszabbítani). A könyvtári olvasóteremben csendben olvashatnak, jegyzetelhetnek társaik tevékenységét tiszteletben tartva. A tanév végéig minden kölcsönzött könyvet vissza kell szolgáltatni. Egész tanévre szóló tartós tankönyvet kölcsönözhet bárki, de év végén ez is visszaszolgáltatandó. Kérhetik a könyvtáros tájékoztató segítségét (esetleg fénymásolást is). 4. Szaktantermekben un. letéti állomány helyezhető el. Az ideiglenesen kikölcsönzött dokumentumokat a tanév elején veszik át a szaktanteremért felelős tanárok (s a tanév végén adják vissza), akik anyagi felelősséggel tartoznak a rájuk bízott könyvekért. 5. A folyóiratok mindenki részére hozzáférhetőek, helybeli (olvasótermi) használatra igénybe vehetők. 6. A könyvtárban előzetes egyeztetés szerint tarthatók olvasást, könyvtárhasználatot segítő rendezvények. Megszervezésüket, lebonyolításukat a könyvtárosok segítik. 7. A könyvtári tanórákra csak tanárral együtt lehet a terembe lépni. Szünetben a csoportoknak a folyosón kell várakozni. 8. Az iskola kötelékéből kilépni szándékozó dolgozó vagy tanuló köteles könyvtári tartozásait, rendezni. Az elveszett, megrongálódott könyvek ára megtérítendő. 9. Hivatalos nyitva tartási idő: V. SZÁMÚ MELLÉKLET A technika szaktanterem rendje 1. Tanári felügyelet nélkül a teremben tartózkodni tilos! 2. Minden órára el kell hozni a szükséges felszerelést. 3. Munkavégzés szempontjából balesetveszélyes ruházat és ékszer viselése tilos! 4. A szerszámokat csak tanári engedéllyel és rendeltetésszerűen szabad használni. 5. Szerszámot és anyagot engedély nélkül elvenni nem szabad. 6. A teremben minden tanuló köteles vigyázni maga és társai testi épségére valamint a balesetmentes munkavégzésre. Az esetleges sérüléseket azonnal jelenteni kell. 7. A szándékosan okozott kárt meg kell téríteni. 8. Óra végén minden tanuló köteles letisztítani a szerszámokat, letakarítani az asztalt, feltenni a széket. A kijelölt tanuló feladata a teremben keletkezett szemét összesöprése. Hétfő: Kedd: Szerda: 8-13:30 Csütörtök: Péntek: 8-13:30 13

14 VI. SZÁMÚ MELLÉKLET Diákügyelet Emeletenként 2 tanuló segíti a tanárok ügyeleti munkáját a folyosókon, tantermekben és a mellékhelységek környékén. Minden gimnáziumi osztály sorra kerül heti váltásban. Az ügyeletes diákok kitűzőt kapnak, és ügyeletes füzetbe vezetik a heti eseményeket. Pénteken az adott osztály osztályfőnöke értékeli az ügyeletesek munkáját, lezárja a füzetet, és továbbadja a következő osztályfőnöknek. Az ügyeletes teendői, kötelességei: 1. lopás, rongálás, dohányzás (alkohol, drog használata) esetén azonnal értesíteni az ügyeletes tanárt, illetve az igazgatóhelyetteseket, 2. ellenőrizni a mellékhelységek rendeltetésszerű használatát, 3. rohangálás, verekedés, lökdösődés, tolakodás (kölünösen a büfé környéke), hangoskodás, firkálás, szemetelés, hirdetmények, növények rongálása esetén felszólítani a diákot, hogy hagyja abba, 4. figyelni arra, hogy a folyosói ablakok mindig zárva legyenek, 5. elvégzett munkájáról, a problémás esetekről (névvel együtt) ügyeletesi füzetet vezetni, ahová a több szóbeli figyelmeztetést kapott tanulók neve is bekerül. Iskolánk minden diákja köteles az ügyeletesnek nevét és osztályát megmondani. 14

Andrássy Gyula Műszaki Középiskola. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. Házirend 2004.

Andrássy Gyula Műszaki Középiskola. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. Házirend 2004. Andrássy Gyula Műszaki Középiskola Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. Házirend 2004. 2 Az Andrássy Gyula Műszaki Középiskola Házirendje 3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán út 10. (tel.: 06 46/412-444) OM

Részletesebben

II. rész: A tanuló jogai A tanuló jogait és kötelességeit egymással összefüggésbe hozni nem lehet, azok rá különkülön

II. rész: A tanuló jogai A tanuló jogait és kötelességeit egymással összefüggésbe hozni nem lehet, azok rá különkülön HÁZIREND Az intézmény neve, címe: Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2025. Visegrád, Rév u.2. OM azonosító: 032406 Tankerületi azonosító szám: 131001 Alapítója: Visegrád Város Önkormányzata

Részletesebben

Andrássy Gyula Szakközépiskola. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. HÁZIREND 2009.

Andrássy Gyula Szakközépiskola. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. HÁZIREND 2009. Andrássy Gyula Szakközépiskola Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. HÁZIREND 2009. 1/33 A nevelőtestület, a diákönkormányzat és az iskolaszék megbízásából készítette az alábbi munkacsoport: Mihalik László

Részletesebben

HÁZIREND. A tanuló jogait és kötelességeit egymással összefüggésbe hozni nem lehet, azok reá külön-külön érvényesek.

HÁZIREND. A tanuló jogait és kötelességeit egymással összefüggésbe hozni nem lehet, azok reá külön-külön érvényesek. HÁZIREND Az intézmény neve: Kiss Bálint Református Általános Iskola Címe: 6600 Szentes, Kossuth tér 2. Típusa: nyolc évfolyamos általános iskola, alapfokú nevelési-oktatási intézmény Az intézmény alapítója

Részletesebben

VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND

VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND 2015 TARTALOMJEGYZÉK A HÁZIREND ÁLTALÁNOS ALAPELVEI... 1 1. A TANULÓK JOGAI

Részletesebben

A tanuló kötelessége, hogy az iskola tanárainak, valamennyi dolgozójának és tanulótársainak emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa.

A tanuló kötelessége, hogy az iskola tanárainak, valamennyi dolgozójának és tanulótársainak emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa. Általános rendelkezések A házirend hatálya a) Területi hatály: A házirend érvényes az iskola teljes területén, illetve az iskola által szervezett és a pedagógiai programban meghatározott iskolán kívüli

Részletesebben

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje Kincskereső Általános Iskola Tófej Házirendje 2014 Az általános iskola házirendje 1. Bevezető A házirendje a hatályos jogszabályok alapján megállapítja a tanulói jogok és kötelességek gyakorlására, az

Részletesebben

- osztályfőnököknél; - tantermekben kifüggesztve

- osztályfőnököknél; - tantermekben kifüggesztve Telefon A tanítási órákon és a délutáni foglalkozásokon a mobiltelefon használata magánjellegű beszélgetésre tilos tanulónak és pedagógusnak egyaránt. Kizárólag tanítási célra használható. A tanulóknak

Részletesebben

Az Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola. házirendje

Az Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola. házirendje Az Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola házirendje 1 I. rész: Általános rendelkezések 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén, illetve szervezett iskolai rendezvényeken

Részletesebben

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Hatályba lép: 2013. szeptember 2. Horváth Zoltán igazgató 1 A HÁZIREND CÉLJA... 5 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 3 A TANULÓK KÖTELESSÉGEI... 6 4 A

Részletesebben

A tanulói kötelezettségekre vonatkozó szabályok. A tanulókkal szemben alkalmazható fegyelmezési intézkedések, büntetések elvei és formái

A tanulói kötelezettségekre vonatkozó szabályok. A tanulókkal szemben alkalmazható fegyelmezési intézkedések, büntetések elvei és formái A Gödöllői Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (a továbbiakban: Iskola) (székhely: 2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel u. 4) a nevelőtestület a diákság és a szülői közösség

Részletesebben

A LUKÁCS SÁNDOR MECHATRONIKAI ÉS GÉPÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE. 9027 Győr, Mártírok útja 13-15.

A LUKÁCS SÁNDOR MECHATRONIKAI ÉS GÉPÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE. 9027 Győr, Mártírok útja 13-15. A LUKÁCS SÁNDOR MECHATRONIKAI ÉS GÉPÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE 2013 9027 Győr, Mártírok útja 13-15. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 1. HÁZIREND...4 2. A HÁZIREND HATÁLYA...6 2.1

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu HÁZIREND Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu A Házirend egységes együttműködési szabályzat tanulók, tanárok és szülők számára,

Részletesebben

A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola. Házirend. Hudacsek Lászlóné igazgató

A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola. Házirend. Hudacsek Lászlóné igazgató A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola Házirend Hudacsek Lászlóné igazgató TARTALOM 1. Bevezetés... 4 2. Általános rendelkezések... 4 3. A tanulókat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK. Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004.

ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK. Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004. ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004. A házirend részei: 0. Bevezető 1. Tanulói jogok 2. Tanulói kötelességek 3. Iskolai munkarend 4. Egyéb rendelkezések 5. Az iskola Etikai

Részletesebben

Versendi Általános Iskola HÁZIREND. Hatályos: 2015. szeptember 01.

Versendi Általános Iskola HÁZIREND. Hatályos: 2015. szeptember 01. , Versendi Általános Iskola HÁZIREND Hatályos: 2015. szeptember 01. Tartalomjegyzék Általános rendelkezések 3. A tanulói jogviszony keletkezésének, megszűnésének szabályai 4. A tankönyvellátás iskolán

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND 2014 Tartalom 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Az Intézmény adatai... 3 3.Az iskola diákjainak jogai és kötelességei, tankötelezettség...

Részletesebben

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény 1. A tanulók jogai 1.1. Az intézmény szabadtéri sportlétesítményeit, játszóterét szorgalmi időben szabadon

Részletesebben

Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081 HÁZIREND

Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081 HÁZIREND Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081 HÁZIREND Érvényes: 2013. szeptember 1-től Elfogadó határozat A házirend módosításához az iskolai diákönkormányzat és a szülői

Részletesebben

SZMSZC SAVARIA KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIREND 2015.

SZMSZC SAVARIA KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIREND 2015. SZMSZC SAVARIA KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIREND 2015. Iskola neve és címe: Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum Savaria Közlekedési Szakképző Iskolája és Kollégiuma 9700 Szombathely,

Részletesebben

A Szilágyi Erzsébet. Gimnázium és Kollégium. Házirendje

A Szilágyi Erzsébet. Gimnázium és Kollégium. Házirendje A Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium Házirendje 3300Eger, Ifjúság út 2. Tel/fax: 36/324 808 www.eszeg.sulinet.hu A Szilágyi Erzsébet Gimnázium házirendje Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium,

Részletesebben

Szabadszállási. Petőfi Sándor Általános Iskola. Házirendje

Szabadszállási. Petőfi Sándor Általános Iskola. Házirendje Szabadszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Házirendje - 2 - I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK I.1. Bevezető A Szabadszállási Petőfi Sándor Általános Iskola, egységes házirendje állapítja

Részletesebben

Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 7. OM: 029300

Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 7. OM: 029300 Ikt.sz.: 643-1/2013. Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 7. OM: 029300 HÁZIREND Fenntartó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest, Nádor utca 32. 1. Általános

Részletesebben

Enesei Általános Iskola Házirend

Enesei Általános Iskola Házirend 1. Bevezetés Az ENESEI ÁLTALÁNOS ISKOLA tanulóitól elvárjuk: A pedagógiai programban kifejtett célkitűzések és értékek elfogadásával végezzék a munkát. Erősítsék az iskola szellemiségét, gazdagítsák hagyományait.

Részletesebben

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIREND DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 12. OM azonosító: 031197 Hatályos: 2015. szeptember 7-től I. Az intézmény adatai; a házirend hatálya, elfogadásának menete

Részletesebben

Kölkedi Baptista Általános Iskola és Óvoda HÁZIREND. Hatályos: 2014. szeptember 01-től

Kölkedi Baptista Általános Iskola és Óvoda HÁZIREND. Hatályos: 2014. szeptember 01-től , Kölkedi Baptista Általános Iskola és Óvoda HÁZIREND Hatályos: 2014. szeptember 01-től Preambulum a ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt, tudomány mellé pedig

Részletesebben

I. A házirend célja és feladata

I. A házirend célja és feladata HÁZIREND,mely a Szigetszentmártoni Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. TARTALOM I. Házirend célja és feladata II. Bevezető

Részletesebben

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG HÁZIREND 2014 1 Tartalom 1 A tanulók mindennapi életét meghatározó szabályok...3 1.1 A tanulók

Részletesebben

Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium

Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIREND Hatályba lép: 2007. szeptember 1. Horváth Zoltán igazgató I. A HÁZIREND CÉLJA Az iskola házirendje állapítja meg a jogszabályokban meghatározott

Részletesebben

Sylvester János Református Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző Intézmény

Sylvester János Református Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző Intézmény 1 Sylvester János Református Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző Intézmény 1149 Budapest, Pillangó park 3-5. / Fax: 1/363 2612 E-mail: sylvester@sylvester.hu OM azonosító: 101138 HÁZIREND 2 I. Ez a

Részletesebben

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013.

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. HÁZIREND 2013 József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 1. Bevezető... 1 2. A házirend

Részletesebben

TERÉZVÁROSI MAGYAR ANGOL, MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

TERÉZVÁROSI MAGYAR ANGOL, MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND TERÉZVÁROSI MAGYAR ANGOL, MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2015 TARTALOM Preambulum... 2 I. Általános rendelkezések... 2 II. A tanuló kötelességei... 2 III. A hetes kötelességei...

Részletesebben

A NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE. Budapest, 2014. március. Tápai Ildikó Anikó igazgató

A NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE. Budapest, 2014. március. Tápai Ildikó Anikó igazgató A NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM JE Budapest, 2014. március Tápai Ildikó Anikó igazgató TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rész... 3 II. Általános rendelkezések... 3 III. A tanuló kötelességei és jogai...

Részletesebben

2 0 1 3. H Á Z I R E N D. Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és. Alapfokú Művészeti Iskola

2 0 1 3. H Á Z I R E N D. Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és. Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje H Á Z I R E N D Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2 0 1 3. 6793. Forráskút, Jókai utca 32. Házirend HÁZIREND 1. BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 Tartalmi elemek Alapelvek és célok A házirend alapvető célja, hogy a köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvényben, valamint

Részletesebben

HÁZIREND. I. Bevezető

HÁZIREND. I. Bevezető Marcali Város Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközép és Szakiskolája 8734 Somogyzsitfa-Szőcsénypuszta Ady E. u. 8. OM azonosító: 034190 HÁZIREND I. Bevezető 1. A Kt. 40 (1) a közoktatási intézmény működésére,

Részletesebben

II. módosításokkal egységes szerkezetben

II. módosításokkal egységes szerkezetben Fischer Mór Porcelánipari Szakiskola 8440 Herend, Kossuth Lajos u. 146. (88) 523-287 E-mail: herendiszakiskola@herend.com Web: www.herendiszakiskola.hu HÁZIREND II. módosításokkal egységes szerkezetben

Részletesebben

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 1 ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Hatos Tiborné intézményvezető helyettes Hatályba lépés időpontja: 2014. január 1. 1 2 Tartalom I. Bevezető rendelkezések... 4 1. A házirend célja...

Részletesebben

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND A házirend az intézmény tanulóinak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az intézmény munkarendjét. Betartása és betartatása minden tanulónak és

Részletesebben

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663 Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663 Telephely: 1071 Damjanich u. 6. / fax 322-7694 és 1073 Kertész u. 30. E-mail: info@miskola.hu Honlap:

Részletesebben

AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE

AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE A házirend célja, hogy a szabályok betartásával biztosítsuk az iskola törvényes működését, az iskolai nevelés-oktatás

Részletesebben

H Á Z I R E N D nappali tagozat

H Á Z I R E N D nappali tagozat Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 031229 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413-113, 413-255, fax: (52) 413-113 E-mail: keri@iskola.debrecen.huhonlap:www.keri-debr.sulinet.hu

Részletesebben

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 032413 Csomád 2013. Tartalom 1Bevezető rendelkezések...4 2Jogok és kötelességek...5 2.1A tanulók jogai...5 2.2A tanulói jogok gyakorlása...6 2.3A

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Házirend A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelezettségeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola HÁZIREND 2015. Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5.

Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola HÁZIREND 2015. Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5. Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola KLIK 080002 OM 031191 4065 Újszentmargita, Hunyadi u. 5. /fax.: 52/214-104 e-mail: hunyadiiskola@gmail.com HÁZIREND 2015 Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita

Részletesebben

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete.

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete. BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete. Hatályba lépés időpontja: 2009. szeptember Felülvizsgálva: 2011. szeptember Hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola Házirend

ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola Házirend ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola Házirend Elfogadva: 2013. március 11. 1088 Budapest, Trefort u. 8. Tartalomjegyzék 1. HATÁLY, ALAPELVEK... 4 1.1 A házirend hatálya... 4 1.2 A személyiségi jogok és

Részletesebben

Tartalomjegyzék Tartalom

Tartalomjegyzék Tartalom Tartalomjegyzék Tartalom 1. Házirend fogalma... 4 2. A házirend hatálya... 4 3. Tanulók véleménynyilvánítási joga, a házirend elfogadása... 4 4. A házirend nyilvános... 5 5. A gyermekek, a tanulók kötelességei...

Részletesebben

Az Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola. Házirendje

Az Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola. Házirendje Az Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola Házirendje 2009 Tartalomjegyzék Bevezető rendelkezések...4 I. Tanulói jogok... 4 I.1. Személyiségi jogok...4 I.2. A tanuló személyéhez fűződő további jogok...5

Részletesebben

A SZERENCSI SZC KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK, SZAKISKOLÁJÁNAK ÉS KOLLÉGIUMÁNAK HÁZIRENDJE

A SZERENCSI SZC KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK, SZAKISKOLÁJÁNAK ÉS KOLLÉGIUMÁNAK HÁZIRENDJE A SZERENCSI SZC KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK, SZAKISKOLÁJÁNAK ÉS KOLLÉGIUMÁNAK HÁZIRENDJE A Házirend tartalma 1. Intézmény adatai 2. A tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával

Részletesebben

Intézmény neve: Székhelye: OM azonosító: Fenntartó:

Intézmény neve: Székhelye: OM azonosító: Fenntartó: Győr, 2013 Intézmény neve: Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Baross Gábor Zweisprachige Fachmittelschule für Wirtschaft Baross Gábor Bilingual Technical Secondary School

Részletesebben

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M H Á Z I R E N D J E

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M H Á Z I R E N D J E T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M H Á Z I R E N D J E 2 0 1 5 TARTALOM 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 5 1.1.

Részletesebben

Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022. Házirend 2013.

Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022. Házirend 2013. Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022 Házirend 2 Tartalomjegyzék Bevezető 4 1. A tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó rendelkezések 4 1.1. A távolmaradás

Részletesebben

TÜKÖRY LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

TÜKÖRY LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND TÜKÖRY LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND Körösladány 2014. TECHNIKAI INFORMÁCIÓK Dokumentum megnevezése Tüköry Házirend Körösladány A szöveget előkészítette Kálmán János intézményvezető Érvényesség kezdete

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és HÁZIREND 2012 2 Tartalom ELFOGADÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK 4 1 A HÁZIREND CÉLJA 5 2 A TANULÓ KÖTELESSÉGEI 5 3 A TANULÓ JOGAI 5

Részletesebben

A tanuló jogviszonya. A tanuló kötelességei. A tanuló jogai

A tanuló jogviszonya. A tanuló kötelességei. A tanuló jogai A tanuló jogviszonya A tanulói jogviszony kezdete a beiratkozás napja. Az osztályba sorolás rendjét az igazgatóhelyettes terjeszti elő, az intézmény vezetője hagyja jóvá. A tanuló felvételéről az igazgató

Részletesebben

Tagintézmény vezető tel/fax: (42) 595 677. E mail: suli@herman oros.sulinet.hu. Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagiskola HÁZIRENDJE

Tagintézmény vezető tel/fax: (42) 595 677. E mail: suli@herman oros.sulinet.hu. Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagiskola HÁZIRENDJE B E M J Ó Z S E F Á L T A L Á N O S I S K O L A H E R M A N O T T Ó T A G I S K O L Á J A 4551 Nyíregyháza Oros, F ő u. 60. Tagintézmény vezető tel/fax: (42) 595 677 E mail: suli@herman oros.sulinet.hu

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola HÁZIREND

Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola HÁZIREND Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola HÁZIREND 2011 TARTALOM I. A TANULÓI JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK... 2 II. A TANULÓI JOGOK ÉS A DIÁKÖNKORMÁNYZAT...

Részletesebben

A Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda. Házirendje. 1. Kötet Német Nemzetiségi Általános Iskola. Vértessomló, 2007. január 9.

A Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda. Házirendje. 1. Kötet Német Nemzetiségi Általános Iskola. Vértessomló, 2007. január 9. A Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Házirendje 1. Kötet Német Nemzetiségi Általános Iskola Vértessomló, 2007. január 9. 3 Tartalomjegyzék 1. Alapelvek és célok... 4 Általános rendelkezések...

Részletesebben

Mezőszemerei Általános Iskola H Á Z I R E N DJE

Mezőszemerei Általános Iskola H Á Z I R E N DJE Mezőszemerei Általános Iskola H Á Z I R E N DJE Érvényes: 2013. 09. 01-től 1.) Bevezető rendelkezések A házirend az általános iskola alapdokumentuma, a gyerekek, diákok, pedagógusok és szülők alkotmánya.

Részletesebben

Szegvári Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Szegvári Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szegvári Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND Preambulum A Szegvári Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak és pedagógusainak munkáját, iskolához

Részletesebben

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5.

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5. Móra Ferenc tagiskolája Püspökszilágy, Kossuth Lajos u. 13. OM azonosító: 037735 ISKOLAI HÁZIREND Átdolgozva: közoktatási szakértő véleménye alapján

Részletesebben

A SZEKSZÁRDI DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA VALÉRIA DIENES GRUNDSCHULE HÁZIRENDJE. Szekszárd, 2014. 12. 15. Simon Andrea intézményvezető

A SZEKSZÁRDI DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA VALÉRIA DIENES GRUNDSCHULE HÁZIRENDJE. Szekszárd, 2014. 12. 15. Simon Andrea intézményvezető A SZEKSZÁRDI DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA VALÉRIA DIENES GRUNDSCHULE HÁZIRENDJE Szekszárd, 2014. 12. 15. Simon Andrea intézményvezető 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 1.1 Az intézmény

Részletesebben

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az

Részletesebben

A TOKAJI KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE

A TOKAJI KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE A TOKAJI KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE A Házirend tartalma 0. Intézmény adatai 1. A tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával összefüggő szabályozás

Részletesebben

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D A Révfülöpi Általános Iskola házirendje - a hatályos jogszabályok alapján - megállapítja a tanulói jogok és kötelességek

Részletesebben

HÁZIREND. Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 2014.06.01.

HÁZIREND. Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 2014.06.01. 2014 HÁZIREND Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 0 2014.06.01. Tartalomjegyzék Bevezető... 2 1. Intézménybe való beiratkozás... 3 2. A tanítás és az iskola rendje... 3 2.1. Iskolába érkezés:...

Részletesebben

A Karácsony Sándor Általános Iskola Ház

A Karácsony Sándor Általános Iskola Ház OM azonosító: 031094 A Karácsony Sándor Általános Iskola Ház ázirendje A tantestület elfogadta: 2011. szeptember 1. Molnár Katalin igazgató 2011. Tartalomjegyzék I. rész: Általános rendelkezések... 4 II.

Részletesebben

A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Rack Ferencné Elfogadta: A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola Nevelőtestülete 2012. augusztus 13. Ritsmann Pál Német

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium házirendje HÁZIREND. 1. A házirend célja és feladata. 2. A házirend hatálya. 3. A házirend nyilvánossága

A Zrínyi Ilona Gimnázium házirendje HÁZIREND. 1. A házirend célja és feladata. 2. A házirend hatálya. 3. A házirend nyilvánossága HÁZIREND 1. A házirend célja és feladata 1.1 A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. 1.2 A házirendbe foglalt

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Dunaújvárosi Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium

H Á Z I R E N D. Dunaújvárosi Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium H Á Z I R E N D Dunaújvárosi Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 3 1.1. Jogi háttér... 3 1.2.Alapelvek... 3 1.3. A nyilvánossága... 3

Részletesebben

A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje. 2015-2016-os tanév. Készítette: Donka Péter igazgató

A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje. 2015-2016-os tanév. Készítette: Donka Péter igazgató A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje 2015-2016-os tanév Készítette: Donka Péter igazgató Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 1.1. A házirendről...

Részletesebben

Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2015.

Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2015. Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola Házirend 2015. Tartalom I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 III. A DIÁKOK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI...

Részletesebben

Házirend (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Házirend (a módosításokkal egységes szerkezetben) Házirend (a módosításokkal egységes szerkezetben) Az intézmény - neve: Béri Balogh Ádám Gimnázium, Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola - székhelye: 9800 Vasvár, Járdányi u. 13. - OM azonosítója: 036740

Részletesebben

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén,

Részletesebben

HÁZIREND. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola

HÁZIREND. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola HÁZIREND Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola 2010 Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 4 II. A házirend célja, feladata, általános elvárások...

Részletesebben

Nagy László Általános Iskola és Gimnázium. Házirend 2013. április 1-től

Nagy László Általános Iskola és Gimnázium. Házirend 2013. április 1-től Nagy László Általános Iskola és Gimnázium Házirend 2013. április 1-től Tartalomjegyzék 1. A tanulói jogok gyakorlásának módja 2. A tanulói kötelességek végrehajtásának módja 3. Az iskola által elvárt viselkedés

Részletesebben

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A.

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A. Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A. Házirend A.) Nappali tagozat B.) Felnőttoktatási tagozat C.) Kollégium Debrecen

Részletesebben

HÁZIREND. Orosháza 2015.

HÁZIREND. Orosháza 2015. HÁZIREND Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések... 3 1. A házirend célja és feladata... 3 2. A házirend hatálya... 3 3. A házirend nyilvánossága... 3 4. A házirend felülvizsgálata...

Részletesebben

KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA = HÁZIREND =

KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA = HÁZIREND = KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA = HÁZIREND = A Házirend a tanulók jogait, kötelességeit, az iskola életét, rendjét meghatározó szabályokat és munkarendet tartalmazza. A Házirend

Részletesebben

Az iskola célja, hogy kulcsot adjon a tudáshoz. A házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok

Az iskola célja, hogy kulcsot adjon a tudáshoz. A házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok 2014. Az iskola célja, hogy kulcsot adjon a tudáshoz. A házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok gyakorlásához és a kötelezettségek teljesítéséhez. A fegyelem és a rend az iskolában sem önmagáért

Részletesebben

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik! SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!) 1. Bevezetés 2. Jogok, kötelességek 3. Jutalmazás, értékelés

Részletesebben

Nagykállói Budai Nagy Antal Szakközépiskola 2013. Tartalom

Nagykállói Budai Nagy Antal Szakközépiskola 2013. Tartalom HÁZIREND Tartalom 1. A házirend az iskola alkotmánya.... 3 2. A tanuló jogai... 3 3. A felvételi eljárással kapcsolatosan a sajátos helyzet meghatározása és az előnyben részesítés... 6 4. A tanuló kötelességei...

Részletesebben

Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934. Tartalom

Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934. Tartalom Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934 A BUDAKESZI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3

Részletesebben

HÁZIREND. Nagykállói Általános Iskola. 4320 Nagykálló Szabadság tér 5-8.

HÁZIREND. Nagykállói Általános Iskola. 4320 Nagykálló Szabadság tér 5-8. 2014 HÁZIREND Nagykállói Általános Iskola 4320 Nagykálló Szabadság tér 5-8. Jelen házirend a nevelőtestület és a diákság közös akaratából, a szükséges egyeztetések lefolytatása után, az iskola vezetőjének

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2014.

H Á Z I R E N D 2014. H Á Z I R E N D 2014. Tartalomjegyzék I. Bevezető... 4 1. A dokumentum jogszabályi alapjai... 4 2. Általános rendelkezések... 4 3. Adatok az intézményről... 4 II. Tanulói jogok és kötelességek... 5 1.

Részletesebben

Házirend. Székesfehérvári Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. Hatálybalépés dátuma: 2013. szeptember 2.

Házirend. Székesfehérvári Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. Hatálybalépés dátuma: 2013. szeptember 2. Székesfehérvári Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola 1. Tanulói kötelességek teljesítése 3 2. A tanuló anyagi felelőssége 6 3. Tanulói jogok gyakorlása 7 4. A szülő kötelessége

Részletesebben

HÁZIREND. Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium 9400 Sopron, Ferenczy János u. 1-3.

HÁZIREND. Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium 9400 Sopron, Ferenczy János u. 1-3. 2013 HÁZIREND Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium 9400 Sopron, Ferenczy János u. 1-3. 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Iskolánk

Részletesebben

HÁZIREND. Németh László Gimnázium és Általános Iskola Hódmezővásárhely

HÁZIREND. Németh László Gimnázium és Általános Iskola Hódmezővásárhely 2013 HÁZIREND Németh László Gimnázium és Általános Iskola Hódmezővásárhely Tartalom I. A tanulók jogai... 2 I.1. A jogok gyakorlásának határai... 2 I.2. A jogok általános keretei... 2 I.3. A véleménynyilvánítás

Részletesebben

Házirend. Pető András Főiskola Gyakorló Általános Iskolája, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma

Házirend. Pető András Főiskola Gyakorló Általános Iskolája, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma Pető András Főiskola Gyakorló Általános Iskolája, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma Házirend 2014. Bányainé Bejczi Erika PAF Gyakorló Általános Iskolája, Egységes Konduktív

Részletesebben

HÁZIREND. Nyírbátori Református Általános Iskola 4300 Nyírbátor, Fáy András utca 17.

HÁZIREND. Nyírbátori Református Általános Iskola 4300 Nyírbátor, Fáy András utca 17. Nyírbátori Református Általános Iskola 4300 Nyírbátor, Fáy András utca 17. HÁZIREND A Házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok gyakorlásához és a kötelezettségek teljesítéséhez. A fegyelem és

Részletesebben

RÉSZEI AZ ISKOLA HÁZIRENDJE A TANMŰHELYEK HÁZIRENDJE A KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE

RÉSZEI AZ ISKOLA HÁZIRENDJE A TANMŰHELYEK HÁZIRENDJE A KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság út 16-20. 3. sz. melléklet HÁZIREND RÉSZEI AZ ISKOLA HÁZIRENDJE A TANMŰHELYEK HÁZIRENDJE A KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE Hatályba

Részletesebben

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3.

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. 1 Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. Az intézmény adatai 1.4. Az iskola nagyobb tanulóközösségei

Részletesebben

Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Házirend

Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Házirend Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola Házirend TARTALOMJEGYZÉK Intézmény adatai... 3 Bevezető rendelkezések... 3 Alkalmazási kör:... 3 A jogi szabályozás alapjai... 3 A nyilvánosságra hozatal

Részletesebben

A Báthori István Középiskola és Szakiskola (4371 Nyírlugos, Debreceni út 2.) Házirendje. Készült: 2007. november Elfogadva: 2008.

A Báthori István Középiskola és Szakiskola (4371 Nyírlugos, Debreceni út 2.) Házirendje. Készült: 2007. november Elfogadva: 2008. A Báthori István Középiskola és Szakiskola (4371 Nyírlugos, Debreceni út 2.) Házirendje Készült: 2007. november Elfogadva: 2008. február 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A házirend célja és feladata... 3 2. A házirend

Részletesebben

Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE

Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE 2010. június 28. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 1. Az intézmény alapadatai... 4 2. Az iskola tanulóközösségei... 5 II. Jogok és kötelességek... 6

Részletesebben

Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND. Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5.

Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND. Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5. Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5. Készítette: Dr. Radványiné Varga Andrea igazgató 1 HÁZIREND, mely a Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola

Részletesebben

H Á Z I R E N D. I. A házirendet szabályozó jogszabályok

H Á Z I R E N D. I. A házirendet szabályozó jogszabályok 1 H Á Z I R E N D I. A házirendet szabályozó jogszabályok 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és köznevelési intézmények

Részletesebben

HÁZIRENDJE. A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród. Készítette: Kozma Andrea igazgató

HÁZIRENDJE. A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród. Készítette: Kozma Andrea igazgató A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród HÁZIRENDJE Készítette: Kozma Andrea igazgató Hatályba lépés időpontja: 2008.szeptember 1. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013.

Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013. Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezető rész 2 1. Törvényi háttér 2 2. A házirend célja 2 3. A házirend hatálya 2 4. A házirend nyilvánossága 3 II. A házirend kötelező

Részletesebben