Remélem hasznos, a mindennapi munkájuk során is használható olvasnivalót kínálunk Önöknek!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Remélem hasznos, a mindennapi munkájuk során is használható olvasnivalót kínálunk Önöknek!"

Átírás

1 ELŐSZÓ Jelen kiadványunk, amit kezében tart a kedves Olvasó a Khetanipe A Romák Összefogásáért Egyesület szerepét hívatott bemutatni az elmúlt 2 évben megvalósított, mára pedig sikeresen befejeződött innovatív programban. Az Esélynövelő Roma Koordinátorok Képzése- Foglalkoztatása elnevezésű EQUAL program keretében egyesületünk az Ec-Pec Alapítvány, a Nyíregyházi Főiskola és az OKTÁV Kht Fejlesztési Partnerségében tevékenykedett. Roma civil szervezet vezetőjeként tudom, mekkora kihívás egy ekkora horderejű és jelentőségű program előkészítése, végrehajtása. Mára büszkén állíthatom, hogy szakmai felkészültségünk, rátermettségünk, empatikus kézségünk alkalmassá tett minket a megvalósítására. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjak a résztvevő koordinátoroknak, mentoroknak, iskoláknak, a Fejlesztési Partnerség tagjainak és munkatársaimnak, hogy egy minta értékű, egyedülálló programot hoztunk létre közösen. A programvezetőnek, Fehér Angélának, aki lelkiismeretes gazdája volt a programnak. A trénereinknek, Csonkáné Csordás Ágotának, Ignácz Máriának, Kalányos Teréziának és Romsits Anitának, akik felkészültségükkel, rátermettségükkel és kitartásukkal nagyban hozzájárultak a program sikeréhez. Felkerekedtek és 20 távoli, hátrányos helyzetű térségben található iskola pedagógusainak ismertették a roma kultúra szépségeit, sajátosságait, illetve a programban résztvevő koordinátorokat munkájukban segítették, bátorították. Ebben a kiadványban arra szeretnénk rávilágítani, hogy miért fontos a romákkal/cigányokkal kapcsolatos programok megvalósításában egy roma civil szervezet szerepe, munkája, jelenléte. Remélem hasznos, a mindennapi munkájuk során is használható olvasnivalót kínálunk Önöknek! Lakatos Szilvia A Khetanipe Egyesület elnöke

2 ESÉLYNÖVELŐ ROMA KOORDINÁTOROK KÉPZÉSE ÉS FOGLALKOZTATÁSA - a program általános bemutatása - A program indokoltsága A címben jelzett koncepció a hátrányos helyzetű, az oktatás és a munkaerőpiac világából szakképesítés vagy érettségi hiányában egyre inkább kirekedő munkavállalók, marginalizálódó társadalmi csoportok számára kínál integrációs lehetőséget. A program segítségével: a. a foglalkoztatásba ágyazott közismereti- és szakképzés biztosításával lehetővé teszi azt, hogy a projekt befejezését követően a támogatott az adott szakterületen vagy másutt a korábbiakhoz képest nagyobb eséllyel pályázhasson arra, hogy szilárd pozíciókat birtokolhasson a munkaerőpiacon b. az élethosszig tartó tanulásra szocializálja a projekt elsődleges célcsoportját azzal, hogy a képzés és foglalkoztatás mindvégig komplex egységet alkot az életükben. Miben hoz innovációt a program? Úgy látjuk, az elmúlt évtizedek gyakorlatával szemben, amely az érintett célcsoport esetében nem hozta meg a kívánt eredményt, ez az elgondolás más, mert pénzügyileg megalapozott garanciákat is tartalmazva reális alternatívát kínál. Az alternativitást két elem jelenti: a. A tanulás nem iskolai (tanórai) keretek között történik, hanem a pedagógusok tanulást irányító (mentoráló) tevékenysége révén, másrészt b. A korai lemorzsolódást meggátolandó, olyan vizsgáztatási szisztémát építettünk a rendszerbe, amely a megszokottakhoz képest biztosítja azt a rugalmasságot, amellyel lehetségessé válik, hogy a vizsgára akkor kerüljön sor, amikor a tanuló felkészítése/felkészülése optimálisnak mondható. Elképzeléseink szerint a programot akkor tekinthetjük eredményesnek noha a részt vevő személyek eredményessége önmagában is jelentős tényező számunkra, ha a képzési program és a működtetett rendszer a társadalom és gazdaság más területein is alkalmazhatóvá válik. Ez lehetővé teheti a

3 többszázezer hátrányos helyzetű, leszakadástól veszélyeztetett személy felzárkóztatását, integrációját, reintegrációját a munkaerőpiac világába. A program terméke lehet egy új szakma - az iskolarendszeren kívüli felnőttoktatás egy innovatív alternatívájaként -, a felnőttképzési mentor szerep megszületése. Projektünkben ezt a szerepet az iskolákban dolgozó pedagógus látja el, de valójában ez nem osztályteremhez, iskolához kötött tevékenység. A koordinátorokat segítő mentorpedagógusok kulcspozíciót töltenek be a projekt végrehajtása során a közismereti képzésben, a szakképzési gyakorlatszerzésben és a későbbi foglalkoztatásban, valamint a befogadó környezetre való személyes motiváció modellálásában egyaránt. A projektben a személyre szabott tanulási út személyre szabott támogatással (a támogató személyek száma is különböző egy-egy koordinátornál) párosul. A célszemélyek iskolarendszerű oktatásban csak nagyon nehezen tudnak megkapaszkodni, onnan rendszerint lemorzsolódnak, ezért választottunk nekik segítőket, akik - társadalmi-kapcsolati tőkével - munka(helyi)tapasztalattal - és szociális-humán tőkével rendelkeznek, azaz életvezetési tanácsokkal és mentáhigiéniás kapacitásukkal is segítik a koordinátorokat. A programban résztvevő iskolák földrajzi elhelyezkedése Magyarország ÉK-DNYi tengelyének végpontjain található. Rendkívül hátrányos helyzetű, főként kisebb településeken, ahol a roma lakosság számaránya és a munkanélküliség nagy, és kiemelten hátrányos helyzetű a régió illetve a kistérség. A koordinátorok lakóhelye rendszerint a kiválasztott, többnyire egyiskolás településen van. A program előkészítése és elindítása A programban 20 iskolában 35 olyan roma származású koordinátor foglalkoztatására kerül sor 42 pedagógusmentor segítségével, akik az adott intézményben rendkívül sokrétű, az iskola pedagógiai szakmai tevékenységét segítő feladatot látnak el azért, hogy jelenlétükkel és munkájukkal hozzájáruljanak a roma tanulók iskolai kudarcainak csökkenéséhez, valamint az iskola, a roma szülők, a tanárok és a roma tanulók közötti konfliktusok feloldásához. A program meghirdetése önmagában is számos, előre látható nehézségnek, nehezen legyűrhető konfliktusnak, előítéletnek lehet a forrása. Az iskolák és a pedagógusok, a szülők és gyerekek eddig nem tapasztalt, új helyzetbe kerülnek, amelynek eredményes működtetéséhez minden bizonnyal hosszabb, az érintettekre egyaránt érvényes tanulási folyamatra lesz szükség. Ebből következik, hogy a projektünk másodlagos célcsoportja a helyi közösségből a iskolavezetők és az iskolák fenntartói (önkormányzatok), valamint az iskolák tantestületei, akik munkájukon keresztül hatást tudnak gyakorolni a szülői és gyermek közösségekre is. A végrehajtási szakaszra történt lemorzsolódás indokolttá és szükségszerűvé tesz egy 4 hónapos beválási szakaszt (az iskolákhoz igazodva szeptembertől

4 januárig) a végrehajtó szakaszban, amely a roma koordinátorok számára értékeléssel végződik. Az értékelést az intézmények javaslatai által előzetesen kiválasztott roma koordinátorok tekintetében az Ec-Pec Alapítvány végzi háromféle kérdőív alapján: A./ A koordinátor hallgató önértékelése (szakmai gyakorlat + mentorálás) B./ A mentorok értékelése (szakmai gyakorlat + tanulás) C./ Az iskolavezető értékelése (gyakorlati tevékenységek és beilleszkedés) Az értékelésre azért van szükség, mert a roma koordinátoroknak, a mentoroknak és az iskola vezetőinek ez alatt az idő alatt meg kell találniuk az együttműködést megalapozó közös motivációt, a tantestületnek és a roma szülői közösségnek el kell fogadnia a koordinátort ahhoz, hogy ő a hátrányos helyzetű tanulók integrációjában, a konfliktuskezelésben segítséget tudjon nyújtani. Alkalmas ez az időszak arra is, hogy a koordinátorok leendő szakmájukat kipróbálhassák, és a leendő munkaadójuk is megalapozottnak lássa a kiválasztásukat. Ebben az első 4 hónapban tanulmányi ösztöndíj fizetése mellett - már megkezdődik a közismereti képzésük (mivel azután egy-egy középiskolai tanévet fél év alatt kell befejezniük), de a szakképzés még nem, az csak januártól azok számára, akik sikeresen jutnak túl a beválási szakaszon januárjától a roma koordinátorok munkaszerződéssel munkabért kapnak az Ec-Pec Alapítványtól szeptemberéig, amikorra is az iskolákat fenntartó önkormányzatokat abba az irányba befolyásoljuk, hogy teremtsék meg a roma koordinátorok továbbfoglalkoztatásának anyagi feltételit, hiszen addigra ők már saját munkatapasztalatukkal és végzettségük okán is bizonyítják alkalmasságukat a foglalkoztatásra. Az esetlegesen kieső koordinátorok/mentorok helyett januárban az iskolák új koordinátorokat/mentorokat keresnek, hogy a projekt 35 koordinátor+ 42 mentor elsődleges célcsoporttal és 500 fős tantestületi másodlagos célcsoporttal (beleértve a fenntartót és az intézményvezetőt is), valamint az újfajta gyakorlatot kipróbáló vizsgáztatókat is mindenképpen megvalósítható maradjon. Mivel a projekt épít a FÁK (OFA) projekt tapasztalataira, a kiválasztott célcsoport 95%-át szeretnénk a projekt végéig benntartani a programban. Az élethosszig tartó tanulás programunkban a közismereti és szakképzés, valamint a munkavégzés integrált összekapcsolásával valósul meg, miközben a koordinátort foglalkoztató iskola a társadalmi érzékenyítést célzó tréningek és a munkavállaló felnőtt mentorálása által - befogadó munkahelyé válik.

5 Az Fejlesztési Partnerek (FP-tagok) szerepe: A projektvezető Ec-Pec Alapítvány feladatai: A beválási szakaszt lezáró koordinátori értékelések elvégzése a már fentebb részletezett kérdőívek alapján Szakmai fórum biztosítása az elsődleges célcsoportnak Számítógépek beszerzése a gyakorlati képzésnek helyet biztosító iskoláknak a koordinátorok távoktatásához Társadalmi érzékenységet megcélzó tréning tematikájának kidolgozása és ahhoz 2x2 napos trénerképzés 12 főnek Társadalmi érzékenyítést célzó tréningek biztosítása összesen 20 iskolának a befogadó munkahely megteremtéséért. Ennek azért van különösen nagy jelentősége, mert a projektben a befogadó munkahelyi gyakorlat megteremtése ugyancsak célunk. A koordinátorok csak befogadó munkahelyen fognak integrálódni a többségi tantestületbe, és ebben is segítségükre lesznek a mentoraik, valamint a velük szemben megnyilvánuló sztereotípiákat felszínre hozó érzékenyítő tantestületi tréningek. Véleményünk szerint utóbbi hatással lesz a kisebbségi szülőkkel való konfliktusok megelőzésére, feloldására, a korrekt pedagógiai és személyes megnyilvánulások elterjedésére, amely hatékonyan segíti a gyerekek integrációját és inklúzióját az iskolákban. Ebben a roma koordinátor lesz az elsődleges modell, aki maga a tantestületbe integrálódik, miközben a roma gyerekek integrációján is segít, és maga is az élethosszig tartó tanulást példázza a roma, őt elfogadó közösség, és a szűkebb családja körében, összeegyeztetve azt a munkával. Kooperációban a befogadó munkahelyért c. tapasztalat-átadási, disszeminációs konferencia megtartása a tematikus hálózat, és a munkaerő-piaci reintegrációval foglalkozó szakemberek számára. Tárgyalások az önkormányzatokkal a fenntarthatóság biztosításáért 2 alkalommal 20 helyszínen, illetve az intézményvezetőkkel szintén 2 alkalommal 20 helyszínen Részvétel a nemzetközi tevékenységben Jelentések elkészítése Ösztöndíjfizetés koordinátoroknak (4 hónapig) Bérfizetés koordinátoroknak (26 hónapig) PR, honlap működtetése a projekt ideje alatt. Valamint: a.) szakmai jellegű feladatai: a pályázatban vállalt cselekvési programnak megfelelően irányítja és koordinálja a Fejlesztési Partnerség szakmai tevékenységét, biztosítja a projekt szakmai tartalmának minőségét, biztosítja a Fejlesztési Partnerség tematikus hálózati munkában való részvételét,

6 b.) pénzügyi feladatok: benyújtja a kifizetési kérelmeket, a költségigazolásokat, az előrehaladási és a monitoring jelentéseket a támogatónak, c.) adminisztratív-koordinatív feladatok: teljesíti a Fejlesztési Partnerség támogatási szerződésben (dokumentumok bemutatása az ott meghatározott szervek és szervezetek részére, kapcsolattartási, ellenőrzéstűrési, tájékoztatási kötelezettségek, stb.) foglalt kötelezettségeit, felügyeli a projekt szakszerű végrehajtását (különösen a minőségbiztosítás, az önértékelés, és a közbeszerzési eljárások tekintetében). Veszélyek és lehetőségek: A roma célcsoport kiválasztásánál maximálisan ügyeltünk a helyi szintű kereslet és kínálat találkozására, így ez kevésbé jelent veszélyt a program megvalósíthatóságára, mint az, hogy folyamatos motivációt kell fenntartanunk. Ennek alapvető feltétele a kifizetések folyamatos biztosítása. Azon kívül bármiféle ellenállás, előítélet ezt a roma koordinátorok esetében veszélyezteti, sőt az is, ha a saját közösségük fordul ellenük, pl. egy munkahelyi gyerekkel való szülő-iskola közötti konfliktuskezelés kapcsán. Az élethosszig tartó tanulásra a motivációt ezért azzal is biztosítani akarjuk, hogy a nemzetközi tevékenységre is rálátást nyerhetnek tanulmányúton (Szlovákia), illetve a legjobb tanulmányi előremenetelt felmutatók egy jutalom úton (Finnország). A program későbbi befogadásának más iskolák tekintetében az oktatáspolitikai változások, és a HEFOP-os pályázati lehetőségek kedveznek, ugyanakkor az önkormányzati fenntartású iskolák nem tudnak saját maguk új státuszt teremteni a továbbfoglalkoztatásra (hiszen nem önálló gazdálkodási szervek), ebből a szempontból kiszolgáltatottak a fenntartójuknak. Az Ec-Pec Alapítvány az önkormányzatok és iskolavezetők érdekeinek közelítésére - a fenntarthatóság miatt - településenként legalább négyszer fog erőfeszítést tenni, ui. a helyi önkormányzatok megnyerése a program fenntarthatósága miatt kiemelt fontosságú. Az érzékenyítő tréningek kidolgozása és adaptálása más befogadó célcsoportokra (pl. önkormányzatok és más hivatalok), valamint más kisebbségekre (pl. megváltozott munkaképességűek, fogyatékosok, stb.) ezért is lehet a projekt egyik átvehető terméke. Nyíregyházi Főiskola: A projektben a Nyíregyházi Főiskola feladata, hogy az érettségivel nem rendelkező, ennek hiányában a munkaerő piacról kieső roma embereket érettségihez juttassa, mentorálási segítséggel. A mentorálás megvalósítása az oktatási intézmények pedagógusai által történik, egy hallgatót két mentor készít fel a közismereti és a szakmai vizsgákra. Az egyikőjük a reál tantárgyakat mentorálja, a másikuk a humán tantárgyakat, mindezt havonta mentoronként 5

7 órában végzik. Így egy hallgató egy hónapban összesen 10 mentori órán vesz részt. A közismereti képzés megkezdésének időpontja: szeptember 1. A sikeres érettségi eléréséhez a program időtartama alatt 9 7-órás képzést szerveznek a koordinátoroknak, és 9 7-órás képzést a mentoroknak, az általuk előzetesen kidolgozott képzési tematika szerint. A képzést támogató segédanyagokat a résztvevőknek kinyomtatott formában biztosítják. A képzéseken való részvételhez, a mentoroknak és a koordinátoroknak az útiköltséget, a terembérletet és az ellátást a Nyíregyházi Főiskola biztosítja. Ezeket a képzéseket a leendő vizsgaközpontokban szervezik meg azzal a céllal, hogy a koordinátorok motivációjára alapozva alapvető, a tanulásuk sikerességét befolyásoló kompetenciákhoz (tanulásszervezés, tanulási módszerek, időgazdálkodás, kommunikáció, stb.) juttassuk őket, illetve, hogy a mentorokat a hagyományos pedagógusi szerepen túl, a mentorpedagógia megismertetésével hozzásegítsék ahhoz, hogy a koordinátorokat hatékonyan tudják segíteni a tanulásban. A koordinátorokat foglalkoztató iskolák elhelyezkedése - bár 4 kistérség - 3 vizsgaközpont felállítását indokolta: Pécs, Budapest, Debrecen már működő gimnáziumaiban. A gimnáziumok vizsgaközponttá válásához szükséges egy egynapos felkészítő tréning, melynek célja a roma hallgatók egyéni tanulási útvonalainak megismertetése, a mentori rendszer bemutatása, a vizsgakövetelmények egyeztetése. A koordinátorok a közismereti képzések időtartamára az adott gimnázium esti tagozatos (egyéni tanrendű, rugalmas vizsgáztatási rendű) hallgatói lesznek. A koordinátorok ezekben a vizsgaközpontokban félévente vizsgáznak egy tanév anyagából, így jutnak el 2007 júniusában az érettségihez. A vizsgaközpontok a vizsgaidőszak előtt konzultációt biztosítanak a koordinátoroknak a gimnázium tanárai által, összesen 60 órában tanévenként (naptári félévben számolva). Az előkészítő szakasz kutatása alapján, arra építve esettanulmányokat készítenek a projektben részt vevő iskolákról, és az adott települések önkormányzatáról felmérve azt, hogy a roma többségű településeken intézményi kooperációban milyen gyakorlati segítséget lehet adni a célcsoportnak, illetve az intézmények ezáltal hogyan válhatnak maguk is befogadóvá. Az esettanulmányokat a négy kistérségről szóló szociokulturális, illetve a térségeket bemutató elemzés egészíti ki, melyeket együtt tanulmánykötetbe rendezve jelentetnek meg a szakmai közvélemény, illetve a programban résztvevők számára. A programban a mentorok költségeit a Nyíregyházi Főiskola biztosítja szeptembertől június végéig (az érettségiig). A program félidejénél helyzetértékelő tanulmányt készítenek azzal a céllal, hogy bemutassák a koordinátorok előrehaladását, szakmai fejlődésüket, és az iskolákban betöltött szerepük változását. A tanulmány célközönsége a szakmai közvélemény és a résztvevők nyarán a programot bemutató konferencia célja, hogy a projektben gyakorlati kipróbálásra kerülő rugalmas képzési modell megvalósíthatóságáról meggyőzze a szakmapolitikát, és ismertesse annak elért eredményeit a térségek

8 munkaerő-piaci szereplőivel. A program végén záró tanulmánykötetben jelentetik meg a rugalmas képzési modell szakértői elemzését, illetve a résztvevők társadalmi státuszának változásait, és az oktatási intézmények és önkormányzatok integrációra való motiváltságát. OKTÁV: A projektben az OKTÁV Kht. által szervezett és lebonyolított szakképzés célja, hogy az érettségit megszerző roma fiatalokat a lehető legtöbb szakképesítéshez juttassuk. Mivel a célcsoport heterogén, ezért a kimeneteket is differenciáltan határoztuk meg. A szakképzés megkezdésének időpontja: január Az iskolában dolgozó pedagógus mentorok segítik a koordinátorok gyakorlati feladatainak végrehajtását és a vele párhuzamosan zajló elméleti képzés tananyagának elsajátítását. A programban a mentorok költségeit a Nyíregyházi Főiskola biztosítja szeptembertől június végéig, az érettségi megszerzéséig. Az OKTÁV Kht július-augusztusban biztosítja a mentorok fizetését, ennek az indoka, hogy ebben a két hónapban már csak a szakképesítő vizsgákra készülnek a koordinátorok. A szakképesítések megszerzését az OKTÁV Kht. a következő tevékenységekkel biztosítja: - Tananyagfejlesztés: a koordinátorok megkapják a képzéshez szükséges összes tankönyvet és kifejlesztett kiegészítő tananyagot. - Az OKTÁV 2006 márciusában ingyenesen vállalja a mentorok felkészítését a szakképzés segítéséhez januárjában a szakképesítés megkezdése előtt megkötik a szerződéseket a három, a szakképzést lebonyolító oktatóval. Megkötik a felnőttképzési szerződést a képzésben részt vevő koordinátorral az első, kötelezően megszerzendő szakképesítésre. Az előrehaladásnak megfelelően minden képzés előtt megkötésre kerülnek az adott képzésre vonatkozó szerződések. - Az oktatás lebonyolítása a következő formában történik: A koordinátor gyakorlati képzésének lebonyolításához az OKTÁV ajánlott tevékenységi listát állít össze a mentor számára), amely útmutatóként szolgál majd a munkáltatónak a munkaköri leírás elkészítéséhez (2006. január). - A főpályázó által biztosított számítógépek segítségével a koordinátorok akár napi kapcsolatban lehetnek a szakképzésben résztvevő oktatókkal, így a mentorokon kívül az oktatók is segítik a koordinátorok felkészülését. Az oktatók által összeállított feladatokat a koordinátorok megoldás után ben visszaküldik az oktatónak. A szakdolgozat elkészítésekor az opponenssel (külső bíráló) és a konzulenssel (felkészítő tanár) való kapcsolattartás is ezen az úton történik. Az interneten keresztül a koordinátorok irányítottan nagyon sok, a munkájukat és tanulmányaikat segítő plusz információhoz juthatnak, például a szakdolgozatuk elkészítésekor.

9 A gyakorlati valamint az elméleti képzésben előforduló esetleges elakadásuk esetén a koordinátorok útján segítséget kérhetnek a képzés szervezőjétől. A Nyíregyházi Főiskola képzési helyeivel megegyező helyszíneken Budapest, Pécs, Debrecen az OKTÁV konzultációs lehetőséget biztosít a tananyag elsajátításához. - A szakképzés lezárása a rugalmasan szervezett szakképesítő vizsga, melynek szervezője az OKTÁV. A vizsgák a szakképzési konzultációs központokban kerülnek megrendezésre (Budapest, Pécs, Debrecen). Az Oktáv, mint FP-tag felelős azért, hogy a Kethanipe Egyesület által kidolgozott és oktatott roma kultúra modul beépüljön a releváns szakképzési programokba A projekt célja - az EU irányelvét kibővítve - legyen mindenkinek középfokú végzettsége, és arra építve minél több szakképesítése! 8 általánossal rendelkező roma koordinátor (31) A Gyermek- és ifjúsági felügyelő (120 óra ) képesítés megszerzése kötelező. Az egyéni haladástól függően, sikeres érettségi vizsga esetén megszerezhető még: - Gyermek- és ifjúságvédelmi asszisztens (az első szakképzéssel megegyező modulokra épülve még 65 óra) - Pedagógiai asszisztens (+120 óra) - Gyógypedagógiai asszisztens(+220 óra) Be nem fejezett középfokú végzettséggel rendelkező roma koordinátor (2) A Gyermek- és ifjúsági felügyelő (120 óra ) képesítés valamint a Gyermek- és ifjúságvédelmi asszisztens (az első szakképzéssel megegyező modulokra épülve még 65 óra) megszerzése kötelező. Az egyéni haladástól függően, megszerezhető még: - Pedagógiai asszisztens (+120 óra) - Gyógypedagógiai asszisztens(+220 óra) Középfokú végzettséggel rendelkező szakképesítés nélküli roma koordinátor (2) Kötelezően megszerzendő képesítések: - Gyermek- és ifjúságvédelmi asszisztens (185 óra, az alapok megszerzésével együtt) - Pedagógiai asszisztens (120 óra) - Gyógypedagógiai asszisztens (220 óra)

10 A Khetanipe Egyesület feladatai a roma származású szakemberek biztosításán túl: A társadalmi érzékenyítést megcélzó tréningekbe Roma kultúra modul kidolgozása és beillesztése, valamint ezeken e képzéseken páros tréningvezetéssel a modul oktatása, amely a projekt során a releváns OKJ-s szakképzésekbe is beépül (Gyermek- és ifjúsági felügyelő OKJ , Gyermek- és ifjúságvédelmi asszisztens OKJ , Pedagógiai asszisztens OKJ , és Gyógypedagógiai asszisztens OKJ ) Célcsoport: A programban résztvevő oktatási intézmények pedagógusai, első sorban a mentorpedagógusok, valamint a roma koordinátor hallgatók. Célja: A cigányság kultúrájának komplex megismertetése. A Magyarországon élő cigány csoportok bemutatása, különbözőségeinek felfedése. Szemléletformálás. Várható eredmények: A valós ismereteken alapuló kulturális-tudás birtokában szemléletváltozás bekövetkezését várjuk, és azt, hogy a szemléletváltás következtében a gyakorlati képzésnek és foglalkoztatásnak terepet biztosító oktatási intézmények tartósan és sikeresen fogadják be a roma koordinátort, motiváltak lesznek a továbbfoglalkoztatásukra, valamint az intézmények tantestületei nyitottabbakká és befogadóbbakká válnak roma kisebbség felé (szülők, munkavállalók és gyermekek), mely a sikeres integráció feltétele. Szükségesség indoklása: Egy adott népcsoport mindig a kultúráján keresztül érthető meg a legjobban, hisz az egyes ember működése függ ősei tradícióitól (rítusok, nyelvhasználat, öltözködés, gyermek-nevelési szokások, munkára nevelés, családi szerkezetek, szerepek: női, férfi és gyerek -, művészetek: zene, tánc, képzőművészet, irodalom /írott-, szájhagyomány útján terjedő/, életvezetési technikák), melyek ismeretében érthetőbbé válnak az egyes magatartásformák, családi viszonyok, így a konfliktusok megelőzésére és feloldására, az elfogadásra nagyobb az esély. 24 Szakmai fórum az elsődleges célcsoport számára: Célcsoport: A projekt esélynövelő koordinátorai (35 fő). A résztvevők a lakhelyükhöz legközelebb eső helyszínen találkoznak (Pécs, Budapest, Miskolc, Debrecen), a program ideje alatt 6 alkalommal, 3-4 hónapos időközönként. Cél: A koordinátorok munkájának mentális és szakmai támogatása, segítése. A találkozók alkalmával lehetőség nyílik arra, hogy a program résztvevői számára visszacsatolásokat, információkat gyűjtsünk a helyi problémákról (intézményi feladatok, beilleszkedés), illetve a koordinátorok szociális/családi nehézségeiről. A szakmai fórumok segítségével a problémák kibeszélése mellett megoldási stratégiák kialakítására, javaslatok tételére, tapasztalatok átadására is törekszünk. Emellett a hazai roma közélet alakulását is figyelemmel kísérhetik segítségünkkel.

11 Várható eredmények: Jól felkészült, jól informált, szakmai szerepükben és identitásukban megerősödött koordinátorok végezhetik tevékenységeiket helyi szinten. Szükségesség indoklása: Az azonos vonzáskörzetben dolgozó illetve tanuló koordinátorok a munkájuk és tanulmányaik során felmerülő sikereket és sikertelenségeiket őszintén megbeszélhetik. Ezen találkozások rendszeressége biztonságot nyújt a képzés ideje alatt a tekintetben, hogy az oktatási intézményekben a tőlük elvárt feladatokat jobban el tudják látni. Esélynövelő roma koordinátor munkaköri leírása 1. Ellátja a híd szerepét az iskola és család között Igyekszik megismerni a családokat Segíti a pedagógust a családok megismerésében Összehangolja az iskola és a család elvárásait Népszerűsíti az iskolát és a programot a szülők körében Közelíti az iskola és a családok értékrendjét Meggyőzi a szülőket az iskolai szerepvállalás fontosságáról Segíti megoldani az iskola és család, valamint a családok/gyerekek közötti konfliktusokat, szervezési feladatokat Képet ad a gyermek fejlődéséről a szülő számára Képviseli a szülők érdekeit az iskolában, illetve tolmácsolja azokat 2. Segíti a pedagógus munkáját Segít a gyerekeknek a nyelvi hátrányok leküzdésében Egyénileg vagy kiscsoportban foglalkozik a gyerekkel differenciált munka során a pedagógus útmutatása alapján Felismeri és támogatja a tehetséges gyermekeket (pályázat, verseny, kiállítás -információkkal, szervezéssel, felkészítéssel) Felügyel a gyerekekre tanítási órán kívüli időben (fogadja a tanítás előtt őket, szünetben) Segíti a technikai előkészítő munkát a pedagógus útmutatása alapján Részt vesz a diákok értékelésében, szabadidős tevékenységek vezetésében, ünnepélyeken, tanulókíséretben

12 3. Népszerűsíti a roma kultúrát Roma szokásokat, hagyományokat, hiedelmeket közvetít, értelmez a pedagógusok és gyermekek számára Behozza a tanterembe, a tanórákra a roma tárgyi és szellemi kultúrát, felkutatja a helyi roma hagyományokat 4. Kezeli az előítéleteket Segít a gyerekeknek és a családoknak az ön és mások értékeinek felismerésében Támogatja/ értelmezi a szülő felé az iskola küldetését, a kötelezettségeket, ajánlásokat: az iskola és a pedagógus segítője, társa a gyermek megfelelő fejlődésének Jelzi az iskola működésében megjelenő-esetleg-, hátrányos megkülönböztetésre visszavezethető döntéseket, eljárásokat 5. Szervezési feladatokat lát el Kapcsolatot tar roma és más segítő/tanácsadó szervezetekkel, személyekkel (gyermekjóléti szolgálat, ifjúságvédelmi felelős ) Segít megszervezni a szülői értekezleteket (vendéglátás, meghívás ) Kulturális program, kiállítás, születésnap segítő vagy önálló szervezése 6. Tanácsadói és segítő feladatot lát el Hangsúlyozza a gyermekek számára a tanulás fontosságát Tanácsot ad a pedagógusnak a gyermeknél felmerült iskolai problémák kezeléséhez Rábírja a gyerekeket a kötelességeik teljesítésére, segíti őket jogaik megismerésében, érvényesítésében Tájékoztatja a szülőket az iskola nyújtotta lehetőségekről (szakkör, felzárkóztatás, kirándulás, pályázat erre a Szülői Hírlevelet is felhasználja), egészségügyi és szociális ellátás lehetőségeiről, Segíti a szülőket az iskolai ügyek elintézésében (gyermekvédelmi támogatás, kedvezmények.) 7. Továbbképzi magát Részt vesz a nevelőtestület munkaértekezletein Bővíti játékismereteit, pedagógiai és pszichológiai ismereteit, általános műveltségét önképzés, illetve ha mód van rá szervezett továbbképzés révén

13 Közvetlen szakmai irányítója: az iskola igazgatója Híd-szerepének hatóköre: valamennyi az iskolába járó gyermek és családja, elsősorban a roma gyermekek és családjaik Iskolán belüli munkavégzés helye: az igazgató határozza meg (feltétel: időben történő egyeztetés) Iskolán kívüli feladatvégzését az igazgatóval és osztálytanítóval előzetesen egyezteti A program megvalósítóinak bemutatása: Ec-Pec Alapítvány Az Ec-Pec Alapítvány 2001-ben jött létre azzal a céllal, hogy a new-york-i Open Society Institute megbízásából kidolgozott Lépésről lépésre gyermekközpontú pedagógiai módszertani rendszert Magyarországon a hátrányos helyzetű, elsősorban roma gyermekeket nevelő óvodákban, iskolákban elterjessze. Jelenleg országosan mintegy 200 általános iskolában és óvodában működik a Lépésről lépésre program, és évente átlagosan fő pedagógus, valamint több száz köztisztviselő és szociális szférában dolgozó munkatárs képzését végezzük. Az Ec-Pec Alapítvány missziójának megfogalmazása szerint olyan átfogó programokat és projekteket valósít meg, amelyek a perifériára szorult társadalmi csoportok esélyegyenlőségének elősegítéséhez járulnak hozzá, első sorban az oktatás, képzés területén. Kifejlesztett képzési programjaink eddig leginkább a pedagógusok és az iskola módszertani kultúrájának, a differenciált, különböző hátterű (szociális, képességbeli, etnikai stb.) gyermekek neveléséhez adekvát pedagógiai eszköztárának fejlesztésére, bővítésére irányultak. A megváltozott pedagógusszerep elfogadásához, a gyermekközpontú attitűd kialakításához, és a gyermekek szükségleteiből kiinduló tanulás és tanítás szervezéséhez azonban a módszertani képzések önmagukban nem elegendők. Új stratégiánk értelmében tudatosabban kezdtünk el foglalkozni az iskola szervezetére is irányuló komplex iskolafejlesztési szolgáltatási csomag teljessé tételével, valamint a társadalmi befogadást erősítő, a befogadó attitűd kialakítását célzó, nem pedagógus célcsoportoknak szóló képzések fejlesztésével, pl.: Antidiszkriminációs képzések, felnőtt előítélet-kezelő tréningek a civil és a szociális szféra, a média, és az iskolák fenntartói részére. Meggyőződésünk ugyanis, hogy pozitív, a gyermekek jövőjét is pozitívan befolyásoló hatást kizárólag a fentiek együttes alkalmazásával, emellett az összes érintett bevonásával, együttműködésével lehet csak megvalósítani. A társadalmi tudat formálásában projektjein keresztül is szerepet vállal az Alapítvány, szemléletváltásra, befogadásra való képességre készítve fel a társadalmi környezetet jelentő mikroközösségeket, szervezeteket, segítő intézményeket.

14 Nyíregyházi Főiskola A Nyíregyházi Főiskola január 1-jén két intézmény integrációjával jött létre. Az egyik jogelőd, a Bessenyei György Tanárképző Főiskola 1962-ben alakult, s az elmúlt évtizedek alatt óvónők, tanítók és tanárok ezreit bocsátotta ki a magyar alapfokú oktatás valamennyi szakterületére. Több mint harminc tanszéken folyt eredményes oktató- és kutatómunka. A másik jogelőd intézmény, a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Nyíregyházi Mezőgazdasági Kara 1961-től mezőgazdasági gépészmérnököket, agrármérnököket, repülőmérnököket, közgazdászokat bocsátott ki, részben a régió különböző gazdasági területeire, részben az ország egészére. Tizenhárom tanszékén és a képzést segítő egységeiben színvonalas szakmai munka folyt. Az integráció létrejöttével egy új főiskola kiépítése kezdődött meg, amely négy főiskolai karral és az oktatást segítő háttérintézményekkel kezdte meg működését. Jelenleg hallgatójával, 370 oktatójával (2005. szeptember 1- jei adat), két gyakorlóiskolájával - amelyekben 1500 kisdiákot 150 nevelő tanít -, tangazdaságával az ország legnagyobb felsőoktatási intézményei közé tartozik. A folyamatos fejlődéshez jó alapot ad az intézményfejlesztési terv, amelynek akadémiai és beruházási programrésze új szakok sokaságát, a képzési szerkezet teljes átalakítását, a kommunikációs rendszer korszerűsítését, új tanulmányi épületek megépítését eredményezi. Legfontosabb feladatunknak azt tekintjük, hogy ápoljuk a magyar kultúrát és jól felkészült szakembereket képezzünk a régiónak, a magyar társadalomnak. Céljaink közé tartozik az, hogy lehetőségeinkhez képest járuljunk hozzá Nyíregyháza Megyei Jogú Város, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és a régió fejlődéséhez. Gazdasági és Társadalomtudományi Főiskolai Kar A kar a főiskola legfiatalabb és az egyetlen olyan szerveződése, amelyet a jogelőd intézmények közösen alakítottak meg. A karon 9 tanszék található, amelyek több mint 1500 hallgatót tanítanak. Az itt folyó oktatás célja, hogy a folyamatosan változó piaci igényeknek megfelelő, magas szintű gazdasági -és társadalmi ismeretekkel rendelkező szakembereket képezzen a régió és az ország számára. A karon választható szakok közül legnépszerűbb a közgazdász-gazdálkodási, ahol a hallgatók zöme tanul. Itt szakirányokat lehet választani, amelyek között klasszikus pénzügyi, vállalkozási és marketing irányultságon kívül olyan kuriózum is található, mint a közigazgatási gazdálkodás szakirány. Kedvelt a szaknyelvvizsgát is megkövetelő nemzetközi kapcsolatok szak, amelyen többek között jogi, pénzügyi, gazdasági-kereskedelmi és diplomáciai tantárgyakat vehetnek fel a hallgatók. Keresett még az országban elsők között akkreditált kommunikáció szak, amely leendő médiaszakembereket képzi. Népszerűségnek

15 örvend a művelődésszervező szak is, amely a kultúra legkülönbözőbb területein, jó elhelyezkedési lehetőségekkel bocsát ki szakembereket. A karhoz tartoznak a Filozófia, ill. a Politológia és Szociológia Tanszékek, amelyek színvonalas társadalomtudományi képzésükkel a hallgatók értelmiségivé válásában játszanak fontos szerepet. A kar kiemelt figyelmet fordít a szakirányú továbbképzésnek és tudományos kutatómunkának is. Az OKTÁV Kht A felnőttképzés egyik országosan is jelentős központját Esztergom-kertvárosban 1973-ban alakították ki, az egykori műszaki főiskola helyén. A hatvanas évek elejére jellemző gazdasági fejlődés egyre nagyobb mértékben igényelte a korszerű technológiákhoz és üzemirányításhoz értő szakembereket. Az akkori kormányzat 1962-ben Esztergom-Kenyérmezőn -a Hell József Károly Bányagépészeti Technikum jól felszerelt bázisán- létrehozta a Felsőfokú Vegyipari Gépészeti Technikumot -majd főiskolát-, amely a nehézipar vegyipari és bányászati ágazatának szakemberképzését biztosította. A felsőfokú oktatási intézetben Vegyipari Gépész, valamint Bányagépészeti és Bányavillamossági Szakon lehetett magas szintű tanulmányokat folytatni. A tanszéki rendszerben működő intézmény a Nehézipari Minisztérium kiemelt támogatását élvezte, amely biztosítéka volt az új technológiák beépülésének. A tanszékek munkatársai bekapcsolódtak az ipari megbízású kutatásokba, amely a szakmai fejlődést jelentős mértékben felgyorsította. Az intézet tanárai, oktatói nagy figyelmet fordítottak a gyakorlati oktatás színvonalára, ezért a kutatásokba és fejlesztésekbe a hallgatókat is bevonták, így szakmai felkészültségük értékes gyakorlati tapasztalatokkal is bővült. A szakmai munka elismerését jelentette, hogy vegyipari gépész hallgatók, a pécsi Pollack Mihály Műszaki Főiskola jegyzésével üzemmérnöki oklevelet szerezhettek. A bányagépész és bányavillamossági szakos hallgatók a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem Bányamérnöki Karán tettek sikeres üzemmérnöki államvizsgát. A felsőfokú technikum országosan elismert, jó oktatási színvonalú oktatási intézmények sorába tartozott. A technológiák gyors fejlődése, a szakemberek, különösen a vezetők és műszaki gazdasági szakemberek továbbképzését is szükségessé tette. A fejlődéssel lépést tartó szakmai továbbképzés hatékonyabb megoldása érdekében a Nehézipari Minisztérium hatáskörébe tartozó továbbképzési feladatok ellátása céljából október 1-én a műszaki főiskola bázisán létrehozta a Nehézipari Minisztérium Továbbképző Központját (NIM TK). A munkatársak jelentős részét a megszűnt főiskola oktatói és ügyviteli dolgozói köréből vették át. A NIM Továbbképző Központ fő szakmai feladatai közül néhány: felnőttképzési módszerek és szakmai továbbképzési programok, tananyagok kidolgozása, előadók felkészítése, a számítástechnikai kultúra elterjesztése. Ehhez a Nehézipari Minisztérium kiemelt forrást biztosított.

16 A jelentős szakmai, módszertani és technikai fejlesztések három nagyobb szakterületre fókuszáltak: vezetőképzésre és továbbképzésre, funkcionális képzésre és továbbképzésre, valamint műszaki továbbképzésre. Mindebbe beleértve a számítástechnikát. A zömében bentlakásos továbbképzések hallgatóinak elhelyezésére az iskolai kollégiumot korszerű szállodává alakították. A NIM Továbbképző Központ szakmai munkájával jelentős sikereket ért el, majd az államszervezet átalakulásával együtt magasabb elismerést kapott. Így ennek a folyamatnak a részeként 1982-ben Ipari Vezetőképző Intézetté szervezték át. Szakmai munkájában jelentősebb szerepet kapott a vezetők képzése és továbbképzése, valamint a számítástechnikai szakember és alkalmazói képzés (főleg vezetők, technológiai és folyamatszabályozási szakemberek). Mindezek jelentős módszertani és eszközfejlesztéssel is együtt jártak, melynek eredményeként az intézet a szakmaterületen élenjáró szerepet töltött be. A rendszerváltást megelőző évben a közvetlen állami felügyelet megszűnt, és az intézet OKTÁV Ipari Továbbképző Vállalat néven önállóan gazdálkodó vállalattá alakult. Szakmai célként továbbra is a vállalatok szakemberinek képzését fogalmazta meg, amely a nevét jellemző mozaikszóban is kifejezésre került (Oktatás-Képzés-Továbbképzés-Átképzés-Vállalkozás). A privatizáció és rendszerváltás újabb átalakuláshoz vezetett, amelynek eredményeként részvénytársasági formában OKTÁV Továbbképző Központ Rt. néven működik. Az átalakulás jelentős hatással volt az alkalmazkodóképesség növelésében, így a piaci igényekhez rugalmasan alkalmazkodó programok kidolgozásával és megvalósításával éri el sikereit. Az OKTÁV Továbbképző Központ 1973 óta áll a felnőttképzés szolgálatában. Fő tevékenységi területeink: szakképzés és továbbképzés egyéni jelentkezők, vállalati és intézményi megrendelők számára, továbbá vizsgaközpont, szakközépiskola és szálloda működtetése. Központunk Esztergom-kertvárosban található, ezen kívül irodáink és képviseleteink vannak Budapesten, Székesfehérváron, Tatabányán és Szombathelyen. Tanfolyamokat igény esetén az ország bármely pontján szervezünk. Az OKTÁV Továbbképző Központ felnőttképzési területe a szakképző és szakmai továbbképző tanfolyamok, konferenciák és tréningek széles körét kínálja. Célunk az Élethosszig tartó tanulás" gyakorlati megvalósításának az elősegítése, vagyis az, hogy a tanulni vágyó felnőtteket piacképes szaktudás és szakképesítés megszerzésében támogassuk. Állandó kínálatunkban több, mint 250 OKJ-s tanfolyam szerepel, amelyet a szakmai- és vizsgakövetelmény keretein belül a piaci igényekhez alkalmazkodva folyamatosan megújítunk, hogy partnereink számára mindig piacképes, korszerű képzéseket nyújthassunk. Képzéseinket a következő képzési szolgáltatások egészítik ki: előzetes tudásszint felmérés, képzési szükségletek felmérése, álláskeresési tanácsadás.

17 2005-ben több, mint felnőtt tanult nálunk, hogy képesítést, szakképesítést vagy szakmájának gyakorlására jogosító egyéb végzettséget, pl. továbbképzési igazolást szerezzen. A vállalati, intézményi megrendelőink igényei szerint nagy hangsúlyt helyezünk a feladatközpontú testre szabott" képzések szervezésére. Egyéni hallgatóink számára többféle támogatási lehetőséget kínálunk. Akkreditált felnőttképzési intézményként minden információt és adminisztratív segítséget megadunk vállalati és intézményi partnereinknek ahhoz, hogy munkavállalóik képzését a szakképzési hozzájárulási kötelezettségükből finanszírozhassák. Munkatársaink Esztergomi központunkban, továbbá budapesti, székesfehérvári és tatabányai irodánkban, illetve szombathelyi képviseletünkön állnak az Önök rendelkezésére. Az OKTÁV Továbbképző Központ esztergom-kertvárosi székhelyű oktatási intézmény, ahol jelentős szak- és tréningtermi kapacitással, valamint szállodai és éttermi szolgáltatással állunk hallgatóink és vendégeink rendelkezésére. Az iskolarendszeren kívüli felnőttképzés mellett itt kapott helyet az OKTÁV Üzleti Szakközépiskola és Kollégium, amely nappali rendszerben, érettségizetteknek nyújt szakmai képzéseket. Az ország számos pontján szervezünk tréningeket és tanfolyamokat mind egyéni, mind vállalati hallgatóink részére. Több nagyvárosban - Budapesten, Székesfehérváron, Tatabányán, Dunaújvárosban és Szombathelyen önálló irodákat működtetünk. Szakképesítő tanfolyamaink legnagyobb részét budapesti helyszínen szervezzük, ahol mintegy hallgató fordul meg évente. Budapesti irodánk 2005-ben új épületbe költözött, ahol kibővített ügyfélszolgálattal és korszerűbb tantermekkel, színvonalasabb szolgáltatással várja hallgatóit. Esztergom-kertváros Budapesti iroda Székesfehérvári iroda Tatabányai iroda Szombathelyi partner PROJEKTJEINK A jogelődök szakmai sikereire építve, és a piaci igényekhez formálódó OKTÁV Továbbképző Központ a meglévő belső szellemi tőkére támaszkodva, mindig nagy hangsúlyt helyezett a szakmai munka fejlesztésére. A szükséges források jelentős részét hazai és nemzetközi projektekben való részvételével biztosította. A többnyire önálló, illetve nemzetközi konzorciumi keretek között megvalósuló projektekben a vállalkozások fejlesztése, válságmenedzselés, az innovációs kultúra fejlesztése, kistérségi szakmai programok szervezése és koordinálása, valamint szakmai tanácsadás területén használta fel szakmai tapasztalatát.

18 A Munkaügyi Központok partnereként és támogatásával fontos szerepet töltött be a nagyszámban munkanélkülivé vált lakosság átképzésében. Az uniós forrásokra épülő hazai pályázati rendszerek, illetve támogatások lehetőséget teremtettek új módszerek és szakmai programok kidolgozására. Így kerülhetett sor pl. kompetencia alapú moduláris szerkezetű tananyagok kifejlesztésére, hasznosítására, valamint hátrányos helyzetű, illetve átmenetileg nehéz helyzetbe sodródott emberek átképzésére, a munka világába történő visszavezetésére, az esélyegyenlőség növelésére. Az OKTÁV Továbbképző Központ több témakörben csatlakozott a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programhoz (HEFOP), a Regionális Fejlesztési Operatív Programhoz (ROP) és a nemzetközi keretek között működő EQUAL esélyegyenlőséget elősegítő programhoz. A Khetanipe A Romák Összefogásáért Egyesületről A Khetanipe a Romák Összefogásáért Egyesületet 1999-ben alapították meg többségében roma/cigány egyetemisták azzal a céllal, hogy a romák társadalmi és egyéni problémáit, hátrányait kezeljék, önkéntes és lelkes munkájukkal segítsék. Az alapító okirat szerint, az egyesület legfontosabb irányelvei a roma/cigány gyermekek és fiatalok oktatása, nevelése; identitásuk erősítése, a különböző roma/cigány nyelvek elsajátíttatása; a kultúra ápolása; a közösségi élet fellendítése, a roma/cigány emberek életkörülményeinek javítása, jogaik védelme; a drogmegelőzés és az egészséges életre való nevelés köré szerveződnek. Az egyesület kezdettől fogva együttműködik más roma/cigány és nem roma/cigány civil szervezetekkel, állami intézményekkel, hogy a slumosodó városrészekben nagy számban élő roma/cigány közösségeket, hátrányos helyzetű családokat, gyermekeket, fiatalokat segítse, összefogja, valamint problémáikra megoldási lehetőségeket keresve, információkkal, programokkal támogassa őket. A szervezet tevékenysége igen szerteágazó és sokrétű, de arra törekszünk, hogy a különböző programok egymással szerves egységben, a közös célok érdekében komplexen működjenek. Az elmúlt években is több jelentősebb program valósult meg től jelentősen bővült az egyesület által megvalósított immár megyei és regionális szintű programok száma, melyek sikerességét a képzett, többségében roma/cigány származású munkatársak tevékenysége segíti elő. Az egyesület megalakulása óta támogatóink között szerepel az Open Society Institute. Működési támogatásaik mellett a Roma Participation program keretén belül lehetőségünk nyílt nemzetközi kapcsolatok kiépítésére, valamint különböző képzéseket is rendszeresen látogattunk/látogatunk támogatásuk segítségével. A fent említett tevékenységek mellett egyesületünk a civil szervezetek számára megrendezésre kerülő konferenciákon, szemináriumokon, és tréningeken is képviselteti magát. Fontosnak tartjuk a folyamatos továbbképzést, a kapcsolatok kiépítését, valamint az információáramlást és a tapasztalatcserét.

19 Főbb lezárult programjaink Kamipen Akarat program Szervezetünk júniusában a Baranya Megyei Munkaügyi Központ meghívásos pályázatán való eredményes részvételével nyerte el a mentori szolgálat megvalósításának lehetőségét a Kamipen programban. A augusztus 1-jétől július 31-ig tartó program két (képzési és foglalkoztatási) ciklusban zajlott, illetve célja is kettős volt: 70 fő elsősorban roma/cigány származású célcsoporti személy számára 2 éves időtartamban történő komplex képzési- és foglalkoztatási program biztosítása munkaerő-piaci (re)integrációjának elősegítése érdekében. A célcsoport az általános iskola 7-8. osztályának eredményes befejezése után szakképzéssel és 1,5 éves foglalkoztatásban való részvétellel készült fel a tényleges és hosszú távon is fenntartható munkaerő-piaci részvételre. A célcsoport motiválását a projekt adta lehetőségek maximális kihasználására, keresetpótló- és étkezési támogatás biztosításával, valamint egyéb kiegészítő tevékenységekkel segítette elő a BMMK és Khetanipe Egyesület. A program olyan elsősorban roma/cigány származású, aktív korú munkanélkülieket célzott meg, akik az általános iskolai tanulmányaikat a 6. osztály után félbehagyták, így iskolázatlanságuk és származásuk miatt kiszorultak nem csupán a munkaerőpiacról, hanem a felnőttképzési és reintegrációs programokból is. A célcsoport minden tagját jellemezte az alapfokúés szakképzettség hiánya, a tartós munkanélküliség, a képességeknek megfelelő munkahely hiánya, a nem kellően fejlett személyes képességek, az önérvényesítési képességek hiánya, a versenyképesség hiánya, a hátrányos helyzetű családi háttér, a többségi társadalom szempontjából elégtelen szocializáció és a munkaerő-piacon eladhatatlan tudás. Lépésről lépésre program A Baranya Megyei Munkaügyi Központ által támogatott Lépésről lépésre elnevezésű alternatív munkaerő-piaci szolgáltató program június 1-jétől működött Baranya megye 7 városában, a BMMK kirendeltségeihez tartozó térségekben. A programot november 30-ig a Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Kht. működtette december 1-jétől november 30-ig a programot viszont már a Khetanipe a Romák Összefogásáért Egyesület valósította meg. A 2004 decemberétől kezdődő támogatási időszakban a BMMK részéről biztosított anyagi forrásokat a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése is kiegészítette, mely elsősorban a ciklus indításához szükséges működési feltételek kialakításában segített tekintve, hogy a program új megvalósító szervezethez került. A program fő célkitűzése volt, hogy célcsoportját (a munkaerő-piacon hátrányos helyzetű elsősorban roma/cigány származású, tartósan munka nélkül élő

20 személyeket) személyre szabott munkaerő-piaci szolgáltatásban részesítse, számukra megtalálja a megfelelő képzési, átképzési formákat, valamint munkavállalásukat, elhelyezkedésüket a munkaerőpiacon elősegítse. CKÖ-Civil Háló program A Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával 2005-ben megvalósult projekt elsődleges célja volt, hogy bázis-szervezetként a helyi igényekre azonnal reagálni tudó, fejlődőképes helyi vezetőkkel és szervezetekkel alakítsunk ki kapcsolatot a szükségleteknek megfelelően. Szakmai tudásunk és tapasztalataink átadásával sem tudtuk közvetlenül a helyi cigányság életkörülményeit megváltoztatni, képesnek éreztük azonban magunkat is, és a már létrejött kapcsolataink helyi képviselőit is arra, hogy közvetetten változtatni tudjanak a cigányság helyi megítélésében, melynek következményeként hosszabb távú célként - a romák/cigányok a helyi társadalomban is elfoglalhatják méltó helyüket. A korábbi időszakokban már több megyei képviselőt is sikerült meggyőznünk arról, hogy a helyi érdekképviseletet civil szervezeti munka biztosításával érdemes megerősíteni és kiegészíteni. E tevékenységünknek köszönhetően elsőként Vajszlón, majd pedig Keszün és Szentegáton alapítottak lelkes, romákért/cigányokért ténylegesen tenni akaró képviselők és lakosok közhasznú egyesületet. Célunk volt, hogy további (legalább 5-6) ormánsági kistelepülés is létrehozhassa érdekvédelmi szervezetét, s szakmai támogatásunk segítségével megerősödve képviselje ezen elmaradt térség lakóinak érdekeit. FERO Fejlesztés a romákért program A 2005-ös CKÖ-Civil Háló program folytatásaként a program elsődleges célja, hogy bázis-szervezetként a helyi igényekre azonnal reagálni tudó, fejlődőképes helyi vezetőkkel és szervezetekkel alakítsunk ki kapcsolatot a szükségleteknek megfelelően. Szakmai tudásunk és tapasztalataink átadásával sem tudjuk közvetlenül a helyi cigányság életkörülményeit megváltoztatni, képesnek érezzük azonban magunkat is, és a már létrejött kapcsolataink helyi képviselőit is arra, hogy közvetetten változtatni tudjanak a cigányság helyi megítélésében, melynek következményeként hosszabb távú célként - a romák/cigányok a helyi társadalomban is elfoglalhatják méltó helyüket. Tanulószoba-program hátrányos helyzetű roma általános iskolások számára Egyesületünk alapító okiratában a prioritások között találjuk a roma gyermekek és fiatalok oktatása, nevelése, a roma kultúra és nyelvek ápolása célkitűzést is. Ennek megfelelően, - különböző, a lehetőségek által adott formában - megalakulásunk óta működtetünk tanodát/tanulószobát május 1-jével a Partners Hungary Alapítvány támogatásának jóvoltából indíthattuk el, és tarthattuk fent (egy éven keresztül) tanulószoba programunkat. A projekt közvetlen célja egy olyan iskolán kívüli tanulószoba program megvalósítása volt, mely célcsoportbeli fiatalnak közvetlenül segített a

AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE. Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége. Debrecen, 2011.

AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE. Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége. Debrecen, 2011. AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Debrecen, 2011. 1 Küldetésünk A Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége közel 13

Részletesebben

Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală

Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală HURO/0901/165/2.3.1 Maradj az iskolában/ramai la scoala www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală Módszertani kézikönyv 1 Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală Módszertani

Részletesebben

1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához.

1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához. 1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.1.1-11/1/A és TÁMOP-5.1.1-11/1/B 1 Tartalom 1. Általános

Részletesebben

HÁLÓZATI TAGOK BEMUTATKOZÁSA

HÁLÓZATI TAGOK BEMUTATKOZÁSA HÁLÓZATI TAGOK BEMUTATKOZÁSA 0 HÁLÓZATI TAGOK BEMUTATKOZÁSA TARTALOMJEGYZÉK ALBA CARITAS HUNGARICA ALAPÍTVÁNY (KARITÁSZ) 5 BARKA ALAPÍTVÁNY 11 BÉTHEL ALAPÍTVÁNY 14 CIGÁNY KULTURÁLIS ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET

Részletesebben

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására Pályázat a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola intézményvezetői beosztásának ellátására Imréné Lukácsi Ildikó matematika fizika - számítástechnika szakos középiskolai tanár ildiready@gmail.com

Részletesebben

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Véleményem szerint az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli, és hogy neveli eljövendő generációit. Füst

Részletesebben

KOPINT-DATORG Gazdaságfejlesztési Szakközépiskola

KOPINT-DATORG Gazdaságfejlesztési Szakközépiskola KOPINT-DATORG Gazdaságfejlesztési Szakközépiskola OM: 100 536 OKÉV: 01-0698-04 AL-2007 alapítva: 1998....semmiből egy új, más világot teremtettem. Bolyai János Pedagógiai program (2013.) Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

Szakpolitikai javaslatok. Beindító Fővárosi Roma Gyakornoki Ösztöndíj Projekt. Készítette:

Szakpolitikai javaslatok. Beindító Fővárosi Roma Gyakornoki Ösztöndíj Projekt. Készítette: Szakpolitikai javaslatok Beindító Fővárosi Roma Gyakornoki Ösztöndíj Projekt 2009.01.01. 2010.02.28. Készítette: A Budapest Esély Nonprofit Kft. megbízásából a Publicus Research Szakmai lektorok: Kulinyi

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012.

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012. Adjátok kezébe a kérdéseket, és hagyjátok, hadd oldja ő meg maga. Ne azért tegyen szert a tudásra, mert ti megmondjátok neki, Hanem azért, mert magától megétette: ne tanulja a tudományt, hanem fedezze

Részletesebben

TRANZIT - HEFOP 2.3.1.-1. Projekt Esettanulmány

TRANZIT - HEFOP 2.3.1.-1. Projekt Esettanulmány ESETTANULMÁNY/HEFOP/2004/2.3.1.-1. Hátrányos helyzetű emberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása TRANZIT - A DUNAMENTI REGIONÁLIS NÉPFŐISKOLA DUNAÚJVÁROS ÉS VONZÁSKÖRZETE ALTERNATÍV,

Részletesebben

Jelmondatunk: Intelligens Lehetőségek Sora! PEDAGÓGIAI PROGRAM

Jelmondatunk: Intelligens Lehetőségek Sora! PEDAGÓGIAI PROGRAM Jelmondatunk: Intelligens Lehetőségek Sora! PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 5 2. INTÉZMÉNYI ADATOK... 5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 5 AZ ISKOLA PROFILJA... 5 AZ ISKOLA ARCULATA, LOGÓJA...

Részletesebben

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz Oktatás és képzés 1. Az oktatási politika helye az EU jogrendszerében 1.1 Az oktatás és az acquis Az európai

Részletesebben

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum 2004-2006 Magyar Köztársaság Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Egészségügyi Szociális és Családügyi

Részletesebben

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012 MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ 7. A tanulók menedzselése Szemere Bertalan Szakközépiskola,

Részletesebben

A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Roma Integrációs Programjának felülvizsgálatára és aktualizálására

A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Roma Integrációs Programjának felülvizsgálatára és aktualizálására Szolnok Megyei Jogú Város Alpolgármestere Az előkészítésben közreműködött: Munkatársai Romaügyi Integrációs Munkabizottság Az előterjesztést véleményezi: Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság Pénzügyi

Részletesebben

J E L E N T É S. a Kormány részére

J E L E N T É S. a Kormány részére TERVEZET- A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szám: 17.041-1/2007-SZMM J E L E N T É S a Kormány részére a romák társadalmi integrációját elősegítő kormányzati programról

Részletesebben

Makói Oktatási Központ Szakképző Iskola és Kollégium. Intézményi Esélyegyenlőségi Programja

Makói Oktatási Központ Szakképző Iskola és Kollégium. Intézményi Esélyegyenlőségi Programja Makói Oktatási Központ Szakképző Iskola és Kollégium a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelési, oktatási sikeressége érdekében Makó 2007. december 1 1. Bevezetés Az Európai Unió napjainkban fokozott

Részletesebben

A BKF KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BKF KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BKF KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2009. A BKF Kommunikációs Alapítvány által fenntartott BKF KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA BUDAPEST PEDAGÓGIAI PROGRAM Jóváhagyási záradékok

Részletesebben

Németh Szilvia. Tényekre alapozott oktatás egy finn integrált nevelést folytató alsó-középfokú intézményben

Németh Szilvia. Tényekre alapozott oktatás egy finn integrált nevelést folytató alsó-középfokú intézményben Németh Szilvia Tényekre alapozott oktatás egy finn integrált nevelést folytató alsó-középfokú intézményben Esettanulmány, Vesala Yläasteen Koulu, Helsinki, Kontula December 2011 Tartalom Bevezetés... 4

Részletesebben

Szándék és valóság a szakképzésben

Szándék és valóság a szakképzésben 1 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető... 4 Főpolgármesteri köszöntő... 5 A szándékokról és a valóságról, ahogy a szakemberek látják... 8 A valóságról... 8 A szándékokról... 10 A lehetőségekről a konferencián elhangzott

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Levelező tagozat. Public Relations szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Levelező tagozat. Public Relations szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Public Relations szakirány A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐK HELYZETE ÉS LEHETŐSÉGEI MA MAGYARORSZÁGON: PARTNERÜNK

Részletesebben

Nevelési-pedagógiai program

Nevelési-pedagógiai program Pesti Magyar Színiakadémia Művészeti Szakközépiskola Budapest Nevelési-pedagógiai program (a módosításokkal egybeszerkesztett, a nevelőtestület által 2013. március 22-én elfogadott, az igazgató által jóváhagyott

Részletesebben

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg.

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg. FOGALOMTÁR ALACSONY ISKOLAI VÉGZETTSÉG alacsony iskolai végzettségűnek tekinthető az a személy, akiknek sem érettségi bizonyítványa, sem szakképzettsége nincs, csak alapfokú végzettséggel rendelkezik.

Részletesebben

J E L E N T É S A 2008-2009. 1105/2007. (XII.

J E L E N T É S A 2008-2009. 1105/2007. (XII. 3. Konkrét észrevételek és javaslatok a beszámoló rendszerét követve kék szín jelöléssel (Mo-i Roma Parlament) (Piros jelöléssel a beszámolónak az észrevételek szempontjából lényeges részei.) J E L E N

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FELÜLVIZSGÁLT ÉS MÓDOSÍTOTT KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVE

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FELÜLVIZSGÁLT ÉS MÓDOSÍTOTT KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVE MELLÉKLET A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FELÜLVIZSGÁLT ÉS MÓDOSÍTOTT KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2011 1 Tartalomjegyzék 1. Általános elvek, megállapítások 3. oldal 2. Helyzetelemzés 3. oldal 3. Demográfiai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nevelőtestület elfogadta: Igazgató jóváhagyta: 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ ISKOLA ÉS KÖRNYEZETE... 2. 1. Iskolánk helye Vác város és a Dunakanyar

Részletesebben

A Digitális Középiskola. Az elektronikus tanulás lehetőségei a felnőttoktatásban

A Digitális Középiskola. Az elektronikus tanulás lehetőségei a felnőttoktatásban A Digitális Középiskola Az elektronikus tanulás lehetőségei a felnőttoktatásban Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012

Részletesebben

Az ifju sa gi munkane lku lise g cso kkente se t ce lzo NSRK-fejleszte sek ta rsadalmi-gazdasa gi ha ttere nek felta ra sa - 2.

Az ifju sa gi munkane lku lise g cso kkente se t ce lzo NSRK-fejleszte sek ta rsadalmi-gazdasa gi ha ttere nek felta ra sa - 2. Az ifju sa gi munkane lku lise g cso kkente se t ce lzo NSRK-fejleszte sek ta rsadalmi-gazdasa gi ha ttere nek felta ra sa - 2. kötet mellékletek Értékelési zárójelentés végleges változat 2013. január

Részletesebben

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március Az módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március 1 Tartalom Előzmények 3 Az intézmény célja 4 Oktatási célok 4 Távlati oktatási célok 4 Nevelési célok, elvek 5 Az oktatásról 6 A tanárokról

Részletesebben