TENYÉSZTÉSE. KORIZMICS LÁSZLÓ. FRANKLIN-TÁRSULAT BUDAPEST, 1875.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TENYÉSZTÉSE. KORIZMICS LÁSZLÓ. FRANKLIN-TÁRSULAT BUDAPEST, 1875."

Átírás

1

2

3

4 A TENGERI NYÚLAK TENYÉSZTÉSE. OETTEL RÓBERTNEK REDÁRES M. 5-ik KIADÁST ÉRT MÜVE NYOMÁN UJABB FORRÁSOK ÉS TAPASZTALATOK FIGYELEMBE VÉTELE MELLETT IRT MUNKÁJA UTÁN KÖZLI G E U B I C Y G É Y Z A,, ELŐSZÓVAL ELLÁTTA KORIZMICS LÁSZLÓ. BUDAPEST, FRANKLIN-TÁRSULAT MAGYAR ÍROD. INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA.

5 ELŐSZÓ. Franklin- Társulat nyomdája. Valamely új, hasznot igérő termelési ág felkarolása, habár első tekintetre kevésbé fontosnak mutatkozik is, nemzetgazdászati szempontból mindig felette kivánatos. Egy ily, hazánkra nézve új termelési ág, a tengeri nyálak tenyésztése, melyet a jelen kis irat tárgyal, s mely tenyésztésnek meghonosítása nálunk is kétségkiviil figyelmet érdemel. A tengeri nyulak ugyan is felette szaporák, gyorsan fejlődnek, eltartások számba alig vehető költségbe kerül, olcsó és különösen a szegényebb néposztály által oly annyira nélkülözött hústáplálékot nyújtanak, bőrük keresett czikket képez, s tenyésztésük nehezebb munkára már nem répes elaggott emberek által is űzhető. Ezek mind oly körülmények^ melyek a tengeri íiyúlak tenyésztésének felkarolása mellett szólanak. 1*

6 4 A nyugot országai belátva a tengeri nyálak tenyésztése által elérhető eredményeket, e tekintetben is elöhaladott álláspontot foglalnak el, mert hogy több példát ne emlitsek: Francziaország évenként 85 millió tengeri nyálat tenyészt 2 60 millió frank értékben, Belgium pedig 40,000 drbot exportál havonként Angliáb a, daczára annak, hogy Angliában a tengeri n yálak már okszerűen és rendszeresen hosszabb idö óta tenyésztetnek. De Ausztria örökös tartományaiban is észlelhető már az e tekiiitetbeni üdvös mozgalom, és Bécs piaczain már is találkozunk a tengeri nyálak hásával. A fentebb hangsályozott indokok által vezéreltetve az orsz. magyar gazdasági egylet már a máit évben elhatározta, hogy a főváros közelében fekvő istván-telki birtokán szintén megkezdi a tengeri nyálak rendszeres tenyésztését avégett, hogy ez által is, ha lehet, ösztönt és példát szolgáltasson a haladás és utánzásra, Ily körülmények között gazdasági előhaladásunk érdekében üdvözlöm e kis füzet megjelenését annál is inkább, mert gazdasági irodalmunk oly önálló munkával eddig nem bir, mely 5 a tengeri nyálak tenyésztését tárgyalná, és óhajtom, hogy az a tengeri nyálak tenyésztése felkarolásához, közlője közhaszná intentiojához képest, minél sikeresebben hozzá járulhasson. Budapest, april hóban. Korizmics László.

7 7 13 BEVEZETÉS. Tagadhatlarml tévesztett irányú gazdasági rendszer az, mely csak nagyobb tárgyakkal foglalkozik, és a kisebb kereseti forrásokat figyelmére nem méltatja, habár ezek ugy egyenként, mint összesen nem megvetendők, és gyakran kis költséggel kiaknázhatók, A földbirtoknak mai emelkedett ára mellett nem szabad egy talpalatnyi földet sem használatlanul hevertetnünk, valamint a gazdaság hulladékait sem hagyhatjuk elveszni, a mennyiben azok értékesithetők. De más részt kárpótoltatik szorgalmunk az élelmi szereknek mind inkább emelkedő ára folytán, mi különösen a husnemüekről áll, melyek eddig még nem ismert nagy árt értek el, és még mindég emelkednek. A termelés a fogyasztással nem halad egyenlő arányban, mi különösen a marhahúsnál tapasztalható ; tekintsük csak a borjuk azon nagy számát, me- lyekalig hogy a világra jöttek, már is a mészárszéken elvérzenek, vegyük figyelembe, hogy egy szarvasmarha kifejlődésére több évi időtartam szükségeltetik, végre ne feledjük el, mennyi szarvasmarhát ragad el a le nem küzdhető s itt-ott mindég fellépő keleti marhavész, és meg fogunk győződni e tétel igazságáról. Ebből következik, hogy a szegényebb sorsú néposztály gyakran kénytelen a hústáplálékról lemondani. Mindezen körülmények tekintetbevételével bizonyára igen fontos és indokolt, hogy figyelmünket egy kis hasznos állatra a tengeri nyúlra irányozzuk, mely kis költséggel felnevelhető, igen szapora és néhány hónap alatt már élvezhető eledelt nyújt. Valamint a baromfitenyésztésnél úgy ezen állat tenyésztésénél is Francziaország szolgálhat nekünk mintaképül. Némelyeknek azon előitéletük van, hogy a tengeri nyúlak húsa igen puha, ez azonban nem áll; ellenkezőleg húsuk szép fehér és szilárd, miről bárki könnyen meggyőződhetik, s különféle módon készíttethetik el, egyszerűen sülve, vagy párolva mint ragout, vagy fricassé ;. Francziaországban leggyakrabban Gibelotte név alatt

8 8 13 tálaltatik. Ott ugyan is darabokba vágatván veres borban, champignonokkal, különféle zöldséggel, kevés szalonnával stb. pároltatik, és igen jó izü eledelt ád; de egyszerűbben is készíthető el, és még is Ízletes lesz. Ha már most tekintetbe vesszük a tengeri nyúl olcsó eltartását, nagy szaporaságát és korai érettségét, akkor könnyen meg fogunk győződni arról, hogy különösen korlátolt téren alig képzelhető háládatosabb tenyésztés; ehez hozzájárul még, hogy bőre télen jól fizettetik, és heves természetű trágyája, mely a galambtrágyájával egyértékünektartatik, szivesen vétetik meg. Az új kor szédelgése a tengeri nyúl tenyésztéséből tallér biztos jövedelmet igér, de a nyugodtan itélő ily túlzott állításokat nem hive, a valót a látszattól képes lesz megkülönböztetni. Meggondolatlan cselekedet volna azonban, mindjárt egy nagy tenyészdét állitani anélkül, hogy a legkisebb tapasztalatok felett rendelkeznénk ; a kísérletek csak kicsiben kezdendők meg, ha azután meggyőződtünk a tenyésztés jövedelmező voltáról, könnyű lesz ennek nagyobb keretet adni. A tengeri nyúl Mographiája. A tengeri nyúl a nyúlak családjába tartozik, és körülbelül ugy aránylik a mezei nyúlhoz, mint a szamár a lóhoz; bárminő nagy a mezei és tengeri nyúl közti hasonlatosság, szokásai és életmódja mégis igen különböznek. A tengeri nyúl rendszerint kisebb és gyöngébb, de húsosabb és kövérebb. A hideg iránt igen érzékeny, de a legnagyobb meleget is kiállja, és e mellett jól is érzi magát; ha mezei és tengeri nyúlak a legelőn találkoznak, vagy pedig együvé záratnak, akkor élet-halál harczotkezdenek. Különös,-hogy ilyenkor gyakran a kis tengeri nyúl a győztes. A tengeri nyúlak állítólag Dél-Európából, és pedig eredetileg Spanyol- és O-Görögországból származnak, és innen először Franczia- és Olaszhonba, azután pedig Német- és Angolhonba terjedtek el. Hideg tartományokban, mint p. o. Svédhonban a szabadban nem tenyésznek; ellen-

9 l O - ben Ázsia és Afrika legmagasabb hegycsúcsain is találhatók. Amerikába az európaiak hozták, és ott, különösen a déli vidékeken, kitűnően tenyésznek. A közönséges vad állapotban élő tengeri nyúl színe első tekintetre a fekete és sárgásbarna szín vegyületét mutatja, hasa fehéres szürke. De közelebbi vizsgálat után észreveszszük, hogy fülei igen kis szőrrel fedvék, melyek színe a külső szélen, valamint az egész belső oldalon fehéres [szürke. A külső oldalon a fül hegyétől kezdve 1 l 1^ centimeter hosszú fe* ketebarna folt húzódik, mely a kifelé álló szélen egy keskenyebb sárgásbarna feketés petyezett, a befelé álló szélen pedig egy hamuszínű széles vonalban végződik. Az épen most emiitett vonallal a fül többi része egész gyökeréig van megjelölve. Egész testének bőre alja sötétszürke gyapjuféle szőrrel fedett, mely szőr között azután fekete és sötét fakó színű szőrök jönnek elő úgy, hogy a felszin sárgafeketének látszik. Vén tengeri nyúlnál a szemek egy sárgás, fiataloknál egy fehéres szegélylyel vannak körülvéve, ebből egy hasonszínü keskeny vonal egészen a j2 milliméter hosszú, részint fekete, 11 - részint szürke színű bajuszhoz nyúlik. Ajkai, melyek hasonlók a mezei nyúl ajkaihoz, valamint álkapczája és torka: fehéres szürke szőrrel van benőve, a szeme fekete. Füle között egy rozsdavörös, ujjnyi szélességű vonal kezdődik, mely az egész nyakon lemegy, és a vállak között egy épen ily színű, /2 milliméter szélességű, 2 milliméter hosszú foltban végződik. Ezen vonal két oldalán a nyakcsiga sárgásfehér és fakó gyapjuféle szőrrel van fedve. Avállaktól kezdve az 'egész derékon keresztül a czombokíg hason keverékben terjed a vörösössárga és fekete szőr, mely a czombok hátulsó részén halvány szürke színt ölt; kicsi farka felülete fehér, hegye egészen fekete, csakhogy fakószínüen szegélyezett; alúl egészen fehér. Oldalai, a vállak, lágyéka és a czombok külső oldala: felül barnább, alantabb világosabb sárgásfakó; a lábak külső ós előre álló részei rozsdásvörösek. A mell sötét zsemlyeszínű, világos fehér szürkével keverve; az altest és a lábak belső oldala egészen a térdekig lefelé fehér, itt-ott hamuszín csillámmal. Öreg tengeri nyúlaknál mindezen szinek élénkebbek és sötétebbek mint a fiataloknál. Egy tökéletesen kifejlődött, vad állapotban

10 10 27 élő tengeri nyúl súlya: 1 l x /2 kilogramm; magassága centimeter; teste hosszasága centimeter; farka 4 centimeter; fülei 5 centimeter hossznak. A bak mindig erősebb a nősténynél, a fülek és a hátulsó lábaknak aránylagos kisebb hosszasága az egyedüli eltérés, melyet a közönséges tengeri nyúlnak a mezei nyúllal való összehasonlítása alkalmával a test külső alakjában találunk; a belső részekben különbség nem észlelhető. Egészen ugy mozog, mint a mezei nyúl. Az első pillanatban gyorsaságával felülmúlja és ügyesebb. Ügyességét különösen azon ide-oda való ugrásaival mutatja, melyeket üldöztetéseközben a nem egészen gyakorlott vadász boszúságára tesz; gyorsasága azonban hamar lankad, és pedig oly annyira, hogy csak egy kissé gyors vizsla szabad mezőben őt elfogja, ha lépésnyi távolban nincsen alkalma elrejtőznie. A látás, hallás és szaglási tehetsége kiválólag van kifejlődve. Ravaszabb és sokkal eszélyesebb mint a mezei nyúl. E tulajdonát az is igazolja, hogy 13 a legelésnél csak igen nehezen lehet meglepni; még jobban bizonyitja ezen tulajdonát ügyes alkalmazása ama tehetségének, melylyel föld alatti lakásait elkészíti, és azon gyorsaság, melylyel ezekbe, [midőn valamely ellenség közeledik, visszavonul. Egyéb életmódjából kifolyó tulajdonainál fogva, még más lényegesebb előnyökkel is bir, mint a mezei nyúl. Ide számitom a társas és békés élethez való hajlamát; a nagyobb és hivebb ragaszkodást, melylyel a párok egymás és fiaik iránt vannak, daczára azon körülmenynek, hogy nekik a természet hasonló erős nemi ösztönt és sokkal nagyobb szaporodási képességet adott.mint a mezei nyulaknak; a tiszteletet,melyet általában a fiatalok az öregek, de kiválólag a család tagjai a családfő iránt tanusitanak; és végre az ösztönt, mondhatnók elő vigyázatot, melylyel közeledő veszély alkalmával nemcsak önnön maguk megmentésére gondolnak, hanem bizonyos óvó jel által a kis gyarmat többi tagjait is értesitik a veszélyről, a mennyiben hátulsó lábaikkal igen hallható, egymásra gyorsan következő kopogást visznek véghez. A tengeri nyúl tisztán fütyülő hangját csak

11 - 14 panaszképen hallhatjuk, midőn menekülésre már módot nem talál, vagy pedig midőn nagy kínokat szenved. Ritkán él tovább hét évnél. Februárius és márczius hónapokban párzani kezdenek.* Espanet franczia író, kinek a tengeri nyúl tenyésztés körül nagy tapasztalatai vannak, a tenyésztésre szánt bak kiválasztásáról következőket mond. Egy jó bak kiválasztása igen fontos; ennek ugyan is nem szabad nagyon fiatalnak lennie, mert egészsége nemi tevékenysége folytán szenvedne és a kivánt czélnak ügyetlensége által csak ártana. Azért legalább is nyolcz hónapos legyen. Ezen idő után négy éves koráig használható és egész bizalommal viseltethetünk irányában, ha következő tulajdonokkal bir: vad mérges természet; gyors mozgások; élénk tekintet ; fényes sürü szőr, mely szép szürke fakó (nyúl) színű; széles mell, kúpidomú fej; előre álló pofák; végre feltűnő erélyesség egész lényében. Egy ily vérmérsékletű bak könnyebben * Ezen állítás csak a vad állapotban élőkre vonatkozik, mert a szelídítettek párzása nem szorítkozik bizonyos időre ijed fel, és biztosabban és erősebben lép lábaira. Ehez járuljon még, hogy a kúpidomú fej kevésbé hegyes, a homlok domború, az orr pedig rövidebb és gömbölyűbb legyen, mint a nőstényé, mely utóbbi tulajdonságon az ismerő a nemeket első tekintetre meg tudja különböztetni egymástól. Egyáltalában nagy előny, csak legjelesebb t u lajdonokkal biró bakokat tartani, mert ezektől függ főképen az utódok szépsége, holott ellenben ezek száma inkább az anya tulajdonságaiból folyik. Espanet még azon tapasztalást is tette, hogy ha a bakok a nőstényektől elkülönítve tartatnak, amazok sokkal dühösebb természetűek és a fiatalok életét sokkal inkább veszélyeztetik. Ha pedig a bakok a nőstényekkel együtt élnek, akkor azok a fiatalokat nem bántják; ugyanezen szerző tapasztalásai szerint a nőstény erejére és termékenységére az alább elősorolandókból lehet következtetést vonni: hegyes fej, nagy gömbölyded far; oly módon alakított czombok, melyek a medencze nagysága miatt igen szét állanak; sima fényesés szürkefakó szőr; élénk tekintet ; könynyü és kellemes mozgások; a mellmi-

12 16 - rigyek erős kifejlődöttsége, mi azonban csak az első, vagy a második fiadzás után vehető észre; középszerű test-tömöttség; ós végre hét hónap, és 4 5 év közötti életkor. Valamint a mezei, úgy a tengeri nyúl is napig hord, és rendesen majdnem minden 5 hétben gyakran 12 vak fiat hoz a világra, vagy inkább egy, saját hasa szőrével gazdagon kibélelt, kényelmes kamrába, mely laképitménye egyik félre eső zugában található. A fiak ritkán hagyják el a lak-épitmény belsejét azon időig, mig anyjuk a szoptatással fel nem hagyott, vagyis mig egy új nemzedék világra hozatalára nem készül. Hogy a nyúlfiak minden veszélytől megóvassanak, az anya midőn lakosztályait elhagyja épitménye kijárását földdel erősen betömi, és a földet maró vizeletével megnedvesiti; egyáltalában csak rövid időre hagyja el fiait, és csak azon czélból, hogy élelmet keressen; lakásában pedig társaságot nem fogad. Fiadzása után néhány napig még a bakot sem ereszti lakába, mert ez ilyenkor vak fiait megölné. Ha megfigyeljük,minő barátságosan és szeretetteljesen viseli magát a bak fiai irányában 17 midőn ezek először jönnek ki a szabadba, mily atyailag enyeleg velük, mily gyöngéden nyalogatja szemeiket, mily gondosan osztozik anyjuk azon fáradozásaiban, hogy velük a jó eleséget megismertesse stb, akkor ezen vérengző kegyetlenséget felfogni sem lehet. Ez a természetnek egy titka, mely a legtöbb őrlőknél található, és az egész macskafajt néha készteti, hogy kölykeit megegye, és az ez ellen harczoló anyát kegyetlenül szétmarczangolja. Közönséges tartózkodási hely gyanánt kiválólag oly vidéket kedvelnek, mely könnyű homokos, vagy még inkább agyaggal kevert talajú, mely tehát a lakok ásását megkönnyíti. Tökéletes rónában soha se érzik magukat jól, kétségtelenül azért, mert ösztönük azt mondja, hogy ily fekvésben lakásaik a betóduló nedvesség ellen csak ritkán óvhatók meg tökéletesen. Hullámos vidékek, kisebbszerü dombok, meredek falak és mélységek természetes repedésekkel, és régi kőbányák legkedvesebb tartózkodási helyük. Ösztönük arra tanitja őket, miszerint a lakásuk gyanánt szolgáló lyukakat a viz rendes állása felett építsék, hogy azokba az árvizne hatolhasson be és csak ott telepedjenek meg, a hol

13 18 élelmi szerekben hiányt nem szenvednek, és azokból egy könnyen ki nem fogynak. Felette nagy szaporaságuk, és azon tulajdonuknál fogva, hogy minden egyes lyuk végén levő kamarában rendszerint csak egyetlen felnőtt állat lakik, a régi lakások természetesen felette megnagyobbittatnak, mert a család szaporodtával a lakásoknak is szaporodniok kell. Ez állatkák patriarchalis módon élnek, La Chapt du Montier mondja, hogy a legnagyobb családnál is, a később lett atyák a törzsapának alárendelvék. Ha valamely veszekedés támad közöttük, a törzsapa rögtön ott terem, és az egymással hajbakapottakat rögtön elválasztja s megbünteti. Innen van az, hogy rendszerint az igazságos és szigorú biró megjelenése a kedélyeket lecsillapítja. A törzsapa uralkodását az is igazolja, hogy nemzetsége midőn fütyre összehivta, háta megett gyűlik össze és követi őt. Ritka kivételeket nem számitva, a tengeri nyulak fátlan vidékeken rendszerint az egész napot lakásukban töltik, különösen sivár vidékeken, a hol őket sem a buja fű, sem egy gabnaföld ki nem csalja, - 19 Ha azonban lakásaik körül bokrok léteznek, melyek cserjékkel és magas füvekkel körül vannak véve, akkor a reggeli legelés után szivesen maradnak egész napon át lakásukon kivül a szabadban, de csak tiszta csöndes és napos időben. Ily körülmények között télben is szeretnek a szabadban időzni. Borús, szeles és esős időjárás, valamint gyakori elriasztás lakásukba visszatereli őket. A nap lementével a lakokban az élet pezsdülni kezd. Egyszerre csönd lesz a lyukakban, és azok torkolatánál meg-megjelen egy-egy kiváncsi fő, megfigyelendő a külvilágot. Ha veszély nem mutatkozik, akkor bátran előlépnek, de még követőkre nem találnak. A lyuk előtti feltúrt földön le ül az állat, körülnézi magát, szemét, fülét megtisztogatja, hogy ezen szerveit jobban használhassa és igy kis ideig figyelve nyugton megmarad. Ha semmi veszély sem mutatkozik, akkor már egy pár lépéssel tovább megy bátor viíézünk, sa lyukakban ismét néhány fej vehető észre. Vitézünk újra pihenő állomást tart, hátulsó lábaira ül, figyel és körül néz; a legkisebb veszélyt jelző ok folytán gondos előőrsünk hátulsó lábaival a földet megkopogtatja, és mint a 2*

14 20 villám, oly gyorsan tűnnek el a fejek a lyukakban s maga vitézünk is haza menekül. Kis idő multával ismét megjelennek, csak hogy ínég lassabban, és nagyobb elővigyázattal, mint az első kisérlet alkalmával. Ha ekkor nem látnak veszélyt, kis ugrásókban tova mennek, de időről időre meg-megállnak, hogy a vidéket megvizsgálják. Ha a sürüs határát elérték, akkor megkétszerezik elő vigyázatukat, hogy megtudják, mi történik oda kint. Ha itt is biztonságban érzik magukat, akkor kimennek a szabadba, hogy legelésszenekésjátszszanak. Időről időre hirtelen felhagynak mindezekkel, hátulsó lábaikra ülnek, és egy ideig ismét figyelnek; ha valami gyanús tüneményt vesznek észre, akkor rögtön megkezdik a vészt jelző kopogást, az egész község villámgyorsasággal szétfut, és szakadásokban, repedésekben menedéket keres az ellenség elöl. Daczára ezen elővigyázatnak, egyikét vagy másikát még is elkapja éjjel a füles bagoly, róka és a macska; nappal pedig a sasok, kányák, solymok, nyestek görények és menyétek pusztitják őket, sőt még lakásaikba is hatolván, ott nagy vérengzéseket visznek véghez. A lakokba a róka, macska nem ha- 13 tolnak, mert habár a lakok torkolatuknál elég szélesek is, befelé annyira megszűkülnek, hogy még a nyest sem hatolhat azokba további ásások nélkül és fent csakis a menyét és a patkányok által lepetnek meg. A kemény télen kivül, a tengeri nyúl legnagyobb ellensége az ember kutyáival és puskáival, pusztitó eszközeivel, végre irtási eszközei koronájával, a vérszomjas és mérges vadász vagy fúrómenyéttel. Egyébiránt eleget üldöztetik a tengeri nyúl, mert húsát az egész világ ragadozó állatja kedveli és jól elkészitve az embernek is Ízletes pecsenyét nyújt, bőre pedig igen jó szőrt ad kalaposok és egyébb gyárosok számára. De másrészt uj lakások ásása, a fáknak rágása, a gabonákban való pusztitása által felette kárttevő állat. Taragona városát egy izben oly kegyetlenül ásták alá, hogy egész házak és városrészek összeomlottak. A Balleári szigeteken annyira elszaporodtak, hogy a lakosság azokat kiirtani képes nem lévén, ebbeli kétségbeesésében ugy vélt magán segíteni, hogy Rómába követséget küldött, mely római katonákat kért ezek irtására. Francziaországban egész erdők fáit feldöntötte a szél,

15 17 mert a fák gyökerei a tengeri nyulak ezer és ezerre menő földalatti lyukai által a biztos alapot elvesztették. Tagadhatlan, hogy a gazdaság és kertészetre igen kártékonyak, és felette nagy számban a sáskákhoz hasonló csapásnak tekinthetők. Ez okból Némethon legtöbb kormánya^ mindenütt ahol ezen állat még nem irtatott ki egészen, a legerelyesebben intézkedett az iránt, hogy veszedelmes elszaporodásuknak gát vettessék. A szabadban való kipusztitások ellen nem volnék képes észrevételt tenni, de ezen kis füzetben bebizonyitani reménylem azt, hogy tökéletes kipusztitásuk esztelen, a gazdaságban való elhanyagolásuk pedig több lényeges előny mellőzésével járna. Espanet a vad állapotban élő tengeri nyúl életét 8-10 esztendőre becsüli, de erről bizonyosat nem lehet állitani; csak azt tudjuk, hogy a szelid tengeri nyúl élete 7 8 évig tart és ezen életkorával be is elégszünk. Feltételezhető azonban, hogy a szelid tengeri nyúl tovább él a vadnál, mert nagyobb, s életszervezete nyugodt életmódja és boldog rabszolgasága által lényegesen megváltozott. Miután a szeliditett tengeri nyúl távol van a veszélyektől és a nyugtalanságtól melyben vad rokonai élnek, és minden szükségesekkel bőven el van látva, mindenesetre lehetséges, hogy nagyobb kort ér el, mint vad rokonai. Ami azonban a szelid tengeri nyúlnak még nagyobb értéket ad, az sokkal nagyobb termékenysége. A szelid tengeri nyúl egyszerre háromannyi fiat hoz a világra, mint a vad, s egy év alatt két egész háromszornálfiadzik többször. Egészen az embertől függ, hogy a szelid tengeri nyúlak minden hóban fiadzzanak; a nőstény szivesen fog ebbeli akaratunknak hódolni, habár minden erejét veszitse is, vagy életét adja áldozatul. Az embertől függ tehát, ezen rendkivüli termékenységet a maga hasznára kizsákmányolni. Habár vad tengeri nyúl-telepekre ritka helyen akadunk, mégis az olvasó érdekében szükségesnek tartottuk a tengeri nyúl életét vad állapotában leirni; és azt hisszük, hogy érdekes adatokat nyujtottunk. Valóságos nyereséget csak a nemesitett szelid tengeri nyúl tenyésztése fog adni, miről a következő czikkekben a legújabb tapasztalások figyelembe vételével lesz szó.

16 25 13 A szelid tengeri nyúl. Különféle fajai. A tengeri nyúl szeliditése és házi állatként való rendszeres tenyésztése a középkornak, a nagyobb és kisebb birtok egyik előnyére, az ipar egyik szép kereseti forrására, és a szegényebb néposztály előnyére szolgáló vivmánya. A tengeri nyúlak a szelidités folytán és az emberek befolyása következtében a társaselet bámulatra méltó erényeit nyerték el, és nagy tanulékonyság, ügyesség és példás engedelmességük csudálatra ragad. Azon személy, ki őket eteti és gondozza, absolut hatalommal uralkodik felettük. Hivását követik, minden oldalról körül veszik és enyelegnek vele. Ragaszkodási érzékük oly nagy, hogy gondozóik által, ugy mint a kutyák és macskák, kitanithatók. Sok tengeri nyulat láttunk; melyek a dobot verték, a kutyákat elkergették, apportiroztak, pisztolyokat elsütöttek, hátulsó lábaikon egyenest jártak stb. Ha a tengeri nyúlak valahol már tökéletesen otthonosak, akkor a macskák ellen is tudják magukat sikeresen védelmezni, és minden támadás ellen védelmező állást foglalnak el. Bátrak és vitézek, mely tulajdonságot vad állapotban egészen nélkülözik. Az emberek általi tenyésztésük a legfeltűnőbb befolyással volt ez állatok színére és bundájára. Mert a szőrnek hossza, szine és finomsága, és tömöttségében való változványok, bizonyosan ezen állatoknak földünk különböző részeiben való elterjedése által keletkeztek. Bizonyos az, hogy a kinézésük szerint oly különböző fajok csak eltérések, égaljokozta változványok és abnormitások, melyek idővel állandósittatván, egy uj faj jellegét fölvették és megtartották. A tengeri nyúlak valamennyi varietása különösen a szőr szine és minősége által különbözik. E tekintetben a változványok száma igen nagy. Ismerjük az angóra tengeri nyúlat (az úgynevezett selyemszőrü tengeri nyulat); a közönséges hófehér tengeri nyúlat, mint albinost vörös

17 26 szemekkel; a közönséges feketét, tarkát, vörösös barnát, vörösös sárgát, és a mindkét szin vegyületében előfordulót; a közönséges vadsziir ke színűt; a sötét hamuszinüt, mely Németországban kéknek neveztetik; továbbá az ezüst tengeri nyulat (le lapin rich); az úgynevezett Leporidokat; és a kosfejü tengeri nyulat. (Lapin belier.) A vadszürke és kékszürke tengeri nyúl, a különböző vidékeken nagyságban és egyébb tulajdonokban különbözik. Közép-Amerikában 10 kilogramm súlyúak is tenyésztetnek, melyek tehát legnagyobb mezei nyúlainkat súlyban fölülmúlják. Ezen faj Francziaországban amerikai" név alatt igen kedvelt; e tengeri nyúlak kifejlődött állapotukban egy erős közönséges mezei nyúl nagyságát birják. Kedvelők kölönös súlyt fektetnek a fülek hoszszaságára. A tenyésztésre legelőnyösebb a meglehetős nagyságú közönséges nyúlszürke szinü, a nagy amerikai faj is igen termékeny, és gyakran 12 fiat is szül, Languedocban 5 6 kilogramm súlyúak is előfordulnak. A fehérek, vörösek és feketék nem tartják meg sziníiket minden generatioban; fekete párok mindenkor néhány vadszürke, vagy kékesszürke fiat nemzenek, mint viszaesést az eredeti ősszinbe. A fehérek és vörösekről hasonló áll. De a vad, szürke párok mindig hasonszinü fiakat szülnek a világra. Ezen körülmeny igen természetesen azon gondolatra ébreszt, hogy az Angóra és ezüst szürke tengeri nyúl csak változványnak tekinthető, ugy mint mások is, a szürkék kivételével. Az Angóra tengeri nyúl nagyságra nézve hasonló a közönséges tengeri nyúlhoz; szőre hosszabb, tömöttebb, selyemszerübb és a vedlési időszakban dugóhúzó alakjában esszecsavarodik ; ellenben a test némely részei szőrtelenek és kellemetlen látványt nyújtanak. Ezen tengeri nyúlak bőrét a kalaposok, harisnyaszövők, kesztyűsök és sapkások igen keresik. Hogy mentől több szőr nyeressék, ezen tengeri nyulak kétszer kopaszthatók meg, anélkül, hogy bennük kár okoztatnek; ezen műtét legczélszerübben nyárban, a természetes vedlés alkalmával eszközlendő. Ezén időszakban finom fésűkkel az egész bőrről meglehetős gyöngéden le lehet a szőrt szedni, de a tulajdonképeni kopasztás sem árt nekik, ha a tenyésztésnél erre nézve figyelemmel vagyunk, hogy p. o. egy hasas vagy

18 28 szoptató anya, vagy pedig ennek egyik tenyésztésre szánt fia a koppasztástól megkíméltessek. A selyemszőrü tengeri nyúl meglehetős szapora, és ezen okból szőre és bőre kedvéért a leggyakrabban tenyésztetik. De kétségkívül némely betegségnek jobban van alávetve, mint a többiek; általában véve sokkal gyöngébb természetű, és bizonyára kevésbé termékeny mint a közönséges vadszinü tengeri nyúl. Az ezüst szinü tengeri nyúl szintén közönséges nagyságú; bőre igen szép, szőre fényes, dús és ezüstszürke szinü, mely szin néka a pala szinbe megy át, szőre igen sürü és gyapjas; kissé vadabb, vidámabb mint a többi. Bőre még mindig 2 V2 3-szor többet ér, mint egy közönséges tengeri nyúlé, mert különösen ügyesen feldolgozva prémnek is használtatik, ós mint ilyen jól fizettetik. Angol- és Spanyolország, valamint Champagne és Burgund Francziaországban, ezen tengeri nyúlakat igen nagy számban tenyészti és bőrével az északi tartományokkal nyereséges kereskedést folytat, a honnan az azután feldolgozva hozzánk kerül; húsa éppen olyan jó, de ugyanazon betegségeknek van kitéve, mint a selyemszőrü nyúl, és kevésbé sza- 13 pora, mint valamennyi más; a fiatalok születésük alkalmával feketék, és csak később lesznek világosabbak. A Leporidok tudvalevőleg a mezei nyúl bakjának és egy Normandi tengeri nyúl nősténynek keresztezési eredménye. Hogy ezen felnőtt korában, egymás irányában felette ellenséges indulattal viseltető lény egyesülése elérethessék, a mezei nyúlat még vak korában a tengeri nyúlanya alá kell tenni és felnevelni, mert másként a tengeri nyúllal nem egyesül, de ellenkezőleg megöli azt. A Leporidok atyjuktól a nagyságot és különösen húsok vad izét öröklik, holott ayjuktól a nagyobb termékenységet és szelídebb vérmérsékletet veszik fel. A mezei nyúlak csak kétszer fiadzanak évenként, holott a tengeri nyúlak ezt többször teszik, A Leporidok más bastardok tulajdonától eltérőleg egymás közt termékenyek, és rendszerint négy izben 4 5-öt fiadzananak, tehát szaporaságukra nézve a közönséges házi nyúl mögött állanak. A Leporidok szine sárga, fehér hassak Hat hónapos korukban 4 4 */2 kilogramm súlyúak. A kosfejü tengeri nyúl (Lapin belier) vagy

19 30 a valódi franczia nyúl leginkább déli Francziaés Angolországban van elterjedve, s a francziák által Algierböl importáltatott. Ezen nyúl 5 6 sőt 9 10 kilogram súlyt is elér: szőre vadszinii, húsa Ízletes; homloka, melynek alakjától nyerte elnevezését, hajlott; fülei lelógók, nyaka golyvás, a vadszinüeken kivül még más szinüek is találtatnak, leginkább fehérek és feketék. A kosfejü nyúl évenként 5 6-szor fiadzik, egyszerre 5 7 fiat szül; a szabadbani tenyésztésre nem alkalmas. Ujabb időben Németországban is kezd tenyésztetni. Vad tengeri nyúlak mindenütt találhatók, ahol egyátalában tenyészhetnek; igen termékenyek, úgyannyira, hogy lakásaik előnyös fekvése és kellő táplálék mellett egy pár ily állat közösülése első napjától számítva egy év lefolyta alatt kétségkívül darabra szaporodik fel, ha az első nemzedéket alkalmas időben párosittatjuk. A vad tengeri nyúlak lakási és élelmezési igényei csekélyebbek, rendszerint jobb egésségüek, kevésbé gyöngék és sokkal tartósabbak. Sok tekintetből a nagybani tenyésztésre ezeket lehetne ajánlani, mert habár bőrük silányabb 13 mint az ezüst vagy Angóra nyulaké, de husuk annál értékesebb. Egyébiránt csak kissé okszerű tenyésztés mellett a tenyésztett állatok értékesítése által bármely faj lényeges előnyöket nyújt. Valóban csudálni kell, hogy a vállalkozási szellem ezen állatokat, ugy minálunk, mint részben még Némethonban is, idáig oly kevéssé használta fel, s hogy egy tekintet a nagyvilágba nem volt elegendő arra, hogy ezen állatok irányában való némely előítéletet és ellenszenvet legyőzze.

20 30 13 A nyálas kert, a nyálas hegy, (lagarenna) és ezek különböző nemei. Francziaország nagyjainak az előbbeniidőkben számos nyúlás kértük volt. Ezen nyúlás kertek abból állottak, hogy bizonyos számú tengeri nyúlak egy j alkalmas szabad helyen kitétettek, gondoztattak, őriztettek s legalább is két évig békében hagyattak. Természetes, hogy ezen idő alatt más helyen már egy régibb kert létezett, melyben az urak a vadászat kellemeit élvezték. Ezen szabad nyúlás kerteket a franczia forradalom megszüntette, a mennyiben a vadászati jogot 2 méter föld tulajdonosának saját földén megadta, mi áltak a nyúlak széltében ptisztíthatók voltak. Ily szabad nyúlás kertek a gazdaságra nézve igen károsak levén, a német kormány ebből kiindulva, ugy intézkedett, hogy most nemcsak hogy nem léteznek, hanem némely tartományaiban a tengeri nyúlak a vadászati regale jogát nem is képezik, és szabadon bárki által lőhetők, foghatók. Bármennyire is igyekezzék JRedares a szabad nyúlás kertek előnyeit föltüntetni, még sem képes megczáfolni azt, amit a természetvizsgálók, gazdák és igazságszerető vadászok már jó ideje elvül állítottak fel, hogy t. i. a tengeri nyúlak a szabadban nagy tömegben megtűrve, felette nagy kárt okoznak, és hogy rnegtiirésük, vagy még inkább gondozásuk igen hátrányos. Miután azonban az ezen tengeri nyúlakra való vadászat a vadászat nemeiben változatosságot nyújt, azért Franczia- és Angolországok, valamint Irhon és Hollandia nagybirtokosai azon gondolatra jutottak, hogy tengeri nyúlhegyeket (garennes forcées) telepítsenek, melyekben a tengeri nyúlak rendszerint tenyésztetnek, természetük és kedves foglalatosságaiknak szabad folyást engedhetnek, de a számukra kijelölt területet el nem hagyhatják, tehát az országnak kárt nem okozhatnak; ellentétül a szabad tengeri nyúlás kertek és hegyeknek (garenna libres), melyek bekerítve nincsenek. Irhon és Dániában a homokos tengerpartokon "tömérdek vad tengeri nyúl létezik, melyek tartása sem- A tengeri nyulak. 3

császármadár tollazatának színe sokat hasonlít a fa kérgének kielégítő eredményével, mégis az erdő más lakói.

császármadár tollazatának színe sokat hasonlít a fa kérgének kielégítő eredményével, mégis az erdő más lakói. egy évre 3 forint. Megjelenik minden hó i-én és 15-én. Budapest, II., Donáti-utcza 7. Folytatás lapunk X. számából. f\ Q S Ó S Z Ó P Í1VQ d Ó 17. * r t a : L a k a t o s K á r o l y- Ila nagy területen

Részletesebben

A szilszkin. Kiadja: BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERTJE. X. ÉVFOLYAM XII. SZAM.

A szilszkin. Kiadja: BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERTJE. X. ÉVFOLYAM XII. SZAM. X. ÉVFOLYAM XII. SZAM. 1914. XII. 15. Dr. LENDL ADOLF és Dr. MÁRKUS JENŐ közreműködésével szerkeszti RAITSITS EMIL. Kiadja: BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERTJE. Előfizetési ára egy évre 8 K,

Részletesebben

Budapest, 1878. Február 15-én. 4-dik sz. Első évfolyam VETERINARIUS

Budapest, 1878. Február 15-én. 4-dik sz. Első évfolyam VETERINARIUS Előfizetési ár: Egész évre...4 frt. Félévre...2 frt. Hirdetések soronként 10 kr. Mindennemü közlemények a szerkesztőhöz intézendők. Budapest, 1878. Február 15-én. 4-dik sz. Első évfolyam VETERINARIUS állatgyógyászati,

Részletesebben

MÉHÉSZETI KÖZLÖNY AZ E^DÉLÍ^ÉSZI MÉHÉSZ-EGYLET KÖZLÖNYE. SZERKESZTI: Dr. BÁLINT SÁ NDOR KOLOZSVÁR. 190Ö. AZ EGYLET TULAJDONA

MÉHÉSZETI KÖZLÖNY AZ E^DÉLÍ^ÉSZI MÉHÉSZ-EGYLET KÖZLÖNYE. SZERKESZTI: Dr. BÁLINT SÁ NDOR KOLOZSVÁR. 190Ö. AZ EGYLET TULAJDONA MÉHÉSZETI KÖZLÖNY AZ E^DÉLÍ^ÉSZI MÉHÉSZ-EGYLET KÖZLÖNYE. TIZENÖTÖDIK ÉVFOLYAM. SZERKESZTI: Dr. BÁLINT SÁ NDOR KOLOZSVÁR. 190Ö. AZ EGYLET TULAJDONA GÁMÁN J. ÖRÖK. KÖNYVNYOMDÁJA, 1 108067 TARTALOM. I. Egyleti

Részletesebben

M ' ü TERMESZETTUDOMANYI

M ' ü TERMESZETTUDOMANYI M ' ü TERMESZETTUDOMANYI k én, h arm ad fél n a g y JZ í \ HTT A TVT n y o lcz a d r ét ív n y i K [)/ I M N Y ta r ta lo m m a l; id ő n k én t fam etszetű áb - HAVI FO LY Ó IR A T rák k al illu sztrálva.

Részletesebben

IX. Évfolyam. Budapest, 1899. május hó 24. 42. (796.) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP.

IX. Évfolyam. Budapest, 1899. május hó 24. 42. (796.) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. IX. Évfolyam. Budapest, 1899. május hó 24. 42. (796.) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. Az országos m. gazdasági egyesület tagjai ingyen kapják. Nem tagoknak előfizetési díj: Egész évre 10 frt,

Részletesebben

BORSZÉK SZEMPONTBÓL. IRTA CSEH KÁROLY, ORVOS-SEBÉSZTUDOR, SZÜLÉSZ, VOLT BORSZÉKI FÜRDŐORVOS ÉS ORSZÁGOS KÉPVISELŐ.

BORSZÉK SZEMPONTBÓL. IRTA CSEH KÁROLY, ORVOS-SEBÉSZTUDOR, SZÜLÉSZ, VOLT BORSZÉKI FÜRDŐORVOS ÉS ORSZÁGOS KÉPVISELŐ. BORSZÉK GYÓGYÁSZATI ÉS NEMZETGAZDASÁGI SZEMPONTBÓL. IRTA CSEH KÁROLY, ORVOS-SEBÉSZTUDOR, SZÜLÉSZ, VOLT BORSZÉKI FÜRDŐORVOS ÉS ORSZÁGOS KÉPVISELŐ. A fokút" látképérel és egy térképpel. A közlött 10 kulön

Részletesebben

Embertan. Testünkön megkülönbi?ztetjük a fejet, a törzset és a végtagokat.

Embertan. Testünkön megkülönbi?ztetjük a fejet, a törzset és a végtagokat. EMBERTAN Embertan Az ember (Homo sapiens) A földi lények között legtökéletesebb az ember A tagolt beszéd szabad akarat kiváló nagy alkalmazkodási és rend kívül kifejlődött szellemi kpesség eléggé megkülönbözteti

Részletesebben

KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS. Megjelenik minden szerdán és szombaton.

KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS. Megjelenik minden szerdán és szombaton. XI. Évfolyam. Budapest, 1091. julius hó I >2. (1012.) szám. KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS Megjelenik minden szerdán és szombaton.! m a g 7 N «'(Mh SZETTÜDÍ

Részletesebben

Títt. évfolyam. Budapest, Í808 évi márczius hó 5. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIYATALOS KÖZLÖNYE.

Títt. évfolyam. Budapest, Í808 évi márczius hó 5. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIYATALOS KÖZLÖNYE. Títt. évfolyam. Budapest, Í808 évi márczius hó 5. KÖZTELEK MA(}3> Az wrszágos m. gazdasági egyesület tagjai ingyen kapják. Nem tagoknak előfizetési díj: Eg&M évre 10 frt, félévre 5 frt, negyedévre 2 frt

Részletesebben

A KOLOZSVÁRI ÁLLAT-VÉDŐ EGYESÜLET HAVI KÖZLÖNYE. SZERKESZTI: SZÉCHY KÁROLYNE LORENZ JOSÉPHINE, AZ EaYESÜLET ELNÖKE. III. ÉVFOLYAM, 1898. KOLOZSVÁRT.

A KOLOZSVÁRI ÁLLAT-VÉDŐ EGYESÜLET HAVI KÖZLÖNYE. SZERKESZTI: SZÉCHY KÁROLYNE LORENZ JOSÉPHINE, AZ EaYESÜLET ELNÖKE. III. ÉVFOLYAM, 1898. KOLOZSVÁRT. ÁLLATOK VÉDELME. A KOLOZSVÁRI ÁLLAT-VÉDŐ EGYESÜLET HAVI KÖZLÖNYE. SZERKESZTI: SZÉCHY KÁROLYNE LORENZ JOSÉPHINE, AZ EaYESÜLET ELNÖKE. III. ÉVFOLYAM, 1898. KOLOZSVÁRT. GOMBOS FERENC?, LYCEUM-KÖNYVNYOMDÁJA.

Részletesebben

KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÖLET HIYATALOS KÖZLÖNYE. Megjelenii rátles szériás és szonmoi,

KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÖLET HIYATALOS KÖZLÖNYE. Megjelenii rátles szériás és szonmoi, IX. Évfolyam. Budapest 1899. november hó 4. 89. (848.) szám. KÖZTELEK fcir- KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÖLET HIYATALOS KÖZLÖNYE. Az országos m. gazdasági egyesület tagjai

Részletesebben

AFRIKAI UTAZÁSOK ÉS VADÁSZ-KALANDOK

AFRIKAI UTAZÁSOK ÉS VADÁSZ-KALANDOK AFRIKAI UTAZÁSOK ÉS VADÁSZ-KALANDOK ÖSSZEÁLLÍTOTTA BERT PÁL MÁSODIK KIADÁS ÁTDOLGOZTA Dr. SIMONYI JENŐ BUDAPEST AZ ATHENAEUM IRODALMI ÉS NYOMDAI R.-T. KIADÁSA AFRIKA ÁLLATVILÁGA. Sehol a földkerekségén

Részletesebben

ÁLLATOK VÉDELME. a kolozsvári ^latvédő-egyesuut havi közlönye.

ÁLLATOK VÉDELME. a kolozsvári ^latvédő-egyesuut havi közlönye. ÁLLATOK VÉDELME. a kolozsvári ^latvédő-egyesuut havi közlönye. Kéziratok a szerkesz ő newre g, Deák Ferencs-utcsa íz. ss kéretnek. Előfizetések és pénzkíildemények az egyesület pénztárosa Virányi Istrán

Részletesebben

JÓSIKA MIKLÓS EMLÉKIRAT GYERMEKKOR 1794

JÓSIKA MIKLÓS EMLÉKIRAT GYERMEKKOR 1794 JÓSIKA MIKLÓS EMLÉKIRAT GYERMEKKOR 1794 I. Ha az ember bizonyos kort elért s egész hosszu életére visszaemlékezik, egy az ami mindenek fölött meglepi, s ez, a leghosszabb életnek is rövidsége. Minden,

Részletesebben

KÉPTELEN TERMÉSZETRAJZ

KÉPTELEN TERMÉSZETRAJZ NAGY LAJOS KÉPTELEN TERMÉSZETRAJZ TARTALOM A KÍGYÓ A KUTYA A MEDVE AZ ELEFÁNT A SAS A HANGYA A SZARVASMARHA A HAL A LÉGY AZ OROSZLÁN A DISZNÓ A KANÁRI A VÍZILÓ A GÓLYA A LÓ A PAPAGÁJ A MACSKA A LÚD A NYÚL

Részletesebben

MÉHÉSZETI KÖZLÖNY. Dr. BÁLINT SÁNDOR. \l E^DÉLYí^ÉSZI MÉHÉSZ-EGÍLET ([HZLUJÍE. AZ EGYLET TULAJDONA. BCU Cluj SZERKESZTI; KOLOZSVÁR, 1899.

MÉHÉSZETI KÖZLÖNY. Dr. BÁLINT SÁNDOR. \l E^DÉLYí^ÉSZI MÉHÉSZ-EGÍLET ([HZLUJÍE. AZ EGYLET TULAJDONA. BCU Cluj SZERKESZTI; KOLOZSVÁR, 1899. MÉHÉSZETI KÖZLÖNY \l E^DÉLYí^ÉSZI MÉHÉSZ-EGÍLET ([HZLUJÍE. TIZENÖTÖDIK ÉVFOLYAM. SZERKESZTI; Dr. BÁLINT SÁNDOR KOLOZSVÁR, 1899. AZ EGYLET TULAJDONA. GÁMÁN J. ÖRÖK. KÖNYVNYOMDÁJA. 108067 TARTALOM. I. Egyleti

Részletesebben

KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. MesjeMlí iliei szeriái és szombatos.

KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. MesjeMlí iliei szeriái és szombatos. VIII. évfolyam. Budapest, l^s évi január hó 8. 3. (653.) szám KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. Az országos m. gazdasági egyesület tagjai ingyen kapják. Nem tagoknak előfizetési díj: Egész évre 10 frt,

Részletesebben

asphalt-burkolatok fektetését és nedves lakások, p l n c z é k, s t b. gyökeres szárazzátételét. 35. SZÁM. 1896. pf dö - iszapborogatasok, meleg zu-

asphalt-burkolatok fektetését és nedves lakások, p l n c z é k, s t b. gyökeres szárazzátételét. 35. SZÁM. 1896. pf dö - iszapborogatasok, meleg zu- 572 34. VASÁKNAPI ÚJSÁG. SZÁM. 1896. 4 3. ÉVFOLYAM. B U D A P E S T I CZEGEK. FOLDVARY férfldi-vat- e s Toronyórán" I M R E palota, laktanya, gyúl órákat, t e h c r n c m i i - r a l t t»íra, villanyórákat,

Részletesebben

XXVI. A néphit jósló állatai.

XXVI. A néphit jósló állatai. XXVI. A néphit jósló állatai. A néphitnek mythologiai alapja. A denevér, macska, kutya, farkas, szarvas, róka, görény, mókna, egér, nyúl, ló, szarvasmarha, juh, kecske, disznó stb. Állatok, némely ragadozó

Részletesebben

ftí. évfolyam. fíudapest, 1897. évi április hó 28-án. te. (56Ó) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP.

ftí. évfolyam. fíudapest, 1897. évi április hó 28-án. te. (56Ó) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. ftí. évfolyam. fíudapest, 1897. évi április hó 28-án. te. (56Ó) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. Az országos m. gazdasági egyesület tagjai ingyen kapják. Nem tagoknak előfizetési díj: Egész évre

Részletesebben

MARCZIUS TIZENÖTÖDIKE

MARCZIUS TIZENÖTÖDIKE 1 MARCZIUS TIZENÖTÖDIKE A magyar szabadság és demokrácia történeti és kulturális folyóirata Alapítva 2010. október 11-én 2012/7-8 szám Tartalom Villám Ballai László: Átló Emlékezet Délibáb Négyezer éve

Részletesebben

A BALATON IRÁSBAN ÉS KÉPBEN A MAGYAR TENGERNEK ÉS VIDÉKÉ- NEK LEIRÁSA A BALATONI FÜRDŐ- ÉS NYARALÓHELYEK ELFOGULATLAN ÉS KIMERÍTŐ ISMERTETÉSE IRTA:

A BALATON IRÁSBAN ÉS KÉPBEN A MAGYAR TENGERNEK ÉS VIDÉKÉ- NEK LEIRÁSA A BALATONI FÜRDŐ- ÉS NYARALÓHELYEK ELFOGULATLAN ÉS KIMERÍTŐ ISMERTETÉSE IRTA: A BALATON IRÁSBAN ÉS KÉPBEN A MAGYAR TENGERNEK ÉS VIDÉKÉ- NEK LEIRÁSA A BALATONI FÜRDŐ- ÉS NYARALÓHELYEK ELFOGULATLAN ÉS KIMERÍTŐ ISMERTETÉSE IRTA: SÁGI JÁNOS. A SZERZŐ MINDEN JOGOT FENTART. KESZTHELY,

Részletesebben

D R. BURGER PÉTER VÉDEKEZZÜNK AZ ISZÁKOSSÁG ELLEN A SZABAD LYCEUMNAK = AJÁNLVA = DEBRECZEN, NYOMATOTT A VÁKOS KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1903-1672.

D R. BURGER PÉTER VÉDEKEZZÜNK AZ ISZÁKOSSÁG ELLEN A SZABAD LYCEUMNAK = AJÁNLVA = DEBRECZEN, NYOMATOTT A VÁKOS KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1903-1672. D R. BURGER PÉTER VÉDEKEZZÜNK AZ ISZÁKOSSÁG ELLEN A SZABAD LYCEUMNAK = AJÁNLVA = DEBRECZEN, NYOMATOTT A VÁKOS KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1903-1672. Előszó: Teljes tudatában vállalkozásom nehézségeinek, melyek nem

Részletesebben

AZ ÁLLATOK VÉDELME" I. évfolyamának TARTALOM-JEGYZÉKE.

AZ ÁLLATOK VÉDELME I. évfolyamának TARTALOM-JEGYZÉKE. AZ ÁLLATOK VÉDELME" I. évfolyamának TARTALOM-JEGYZÉKE. I. füzet. Old Czéljaink. Széchy Károlyné Lorenz Joséphine. 1- Állatvédelem. De Gerandó Antonina. - 1-1 3 A két czicza meg a hamis gyerek. Gyulai Pál.

Részletesebben

Szentes, 1888. junius 8.

Szentes, 1888. junius 8. Szentes, 1888. junius 10. 27. szári). Tizennyolczadik évi folyan\. Előfizetési árak: Egy évre 4 forint. Fél évre 2 forint. Negyed évre.... 1 forint. Szerkesztőség: Kurcaparti-utca 31. szám, hova a lap

Részletesebben

Göthe Salmander. Legendás állatok és megfigyelésük

Göthe Salmander. Legendás állatok és megfigyelésük Göthe Salmander Legendás állatok és megfigyelésük Alkalmi kiadás ALBUS DUMBLEDORE elõszavával Az Animus Kiadó és a Obskurus Könyvek London, Abszol út 129./a közös gondozásában (*) meg Ron Weasleyé, mert

Részletesebben

KÉT VÁROS REGÉNY HÁROM KÖNYVBEN IRTA DICKENS KÁROLY FORDITOTTA BÁLINT MIHÁLY BUDAPEST AZ ATHENAEUM IRODALMI ÉS NYOMDAI R.-T.

KÉT VÁROS REGÉNY HÁROM KÖNYVBEN IRTA DICKENS KÁROLY FORDITOTTA BÁLINT MIHÁLY BUDAPEST AZ ATHENAEUM IRODALMI ÉS NYOMDAI R.-T. KÉT VÁROS REGÉNY HÁROM KÖNYVBEN IRTA DICKENS KÁROLY FORDITOTTA BÁLINT MIHÁLY BUDAPEST AZ ATHENAEUM IRODALMI ÉS NYOMDAI R.-T. KIADÁSA 1914 TARTALOM ELSŐ KÖNYV. ÉLETRE TÁMASZTVA. 1. Fejezet. A Kor. 2. Fejezet.

Részletesebben

KÖLCSÖNÖS SEGÍTSÉG MINT TERMÉSZETTÖRVÉNY

KÖLCSÖNÖS SEGÍTSÉG MINT TERMÉSZETTÖRVÉNY KROPOTKIN PÉTER KÖLCSÖNÖS SEGÍTSÉG MINT TERMÉSZETTÖRVÉNY TELJES KIADÁS FORDÍTOTTA D r. MADZSAR JÓZSEF A NEPSZA BUDAPEST, 1924 KÖNYVKERESKEDÉS KIADÁSA ERZSÉBET-KÖRUT 35 Világosság könyvnyomda rt. Budapest,

Részletesebben

101 kérdés, amit a cicája megkérdezne a dokitól, ha beszélni tudna. Dr. BRUCE FOGLE. Lalla Ward illusztrációival

101 kérdés, amit a cicája megkérdezne a dokitól, ha beszélni tudna. Dr. BRUCE FOGLE. Lalla Ward illusztrációival 101 kérdés, amit a cicája megkérdezne a dokitól, ha beszélni tudna Dr. BRUCE FOGLE Lalla Ward illusztrációival UNIKUM KÖNYVEK, 1994 A mű eredeti címe: 101 Question Your Cat Would Ask Its Vet - If Your

Részletesebben