TENYÉSZTÉSE. KORIZMICS LÁSZLÓ. FRANKLIN-TÁRSULAT BUDAPEST, 1875.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TENYÉSZTÉSE. KORIZMICS LÁSZLÓ. FRANKLIN-TÁRSULAT BUDAPEST, 1875."

Átírás

1

2

3

4 A TENGERI NYÚLAK TENYÉSZTÉSE. OETTEL RÓBERTNEK REDÁRES M. 5-ik KIADÁST ÉRT MÜVE NYOMÁN UJABB FORRÁSOK ÉS TAPASZTALATOK FIGYELEMBE VÉTELE MELLETT IRT MUNKÁJA UTÁN KÖZLI G E U B I C Y G É Y Z A,, ELŐSZÓVAL ELLÁTTA KORIZMICS LÁSZLÓ. BUDAPEST, FRANKLIN-TÁRSULAT MAGYAR ÍROD. INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA.

5 ELŐSZÓ. Franklin- Társulat nyomdája. Valamely új, hasznot igérő termelési ág felkarolása, habár első tekintetre kevésbé fontosnak mutatkozik is, nemzetgazdászati szempontból mindig felette kivánatos. Egy ily, hazánkra nézve új termelési ág, a tengeri nyálak tenyésztése, melyet a jelen kis irat tárgyal, s mely tenyésztésnek meghonosítása nálunk is kétségkiviil figyelmet érdemel. A tengeri nyulak ugyan is felette szaporák, gyorsan fejlődnek, eltartások számba alig vehető költségbe kerül, olcsó és különösen a szegényebb néposztály által oly annyira nélkülözött hústáplálékot nyújtanak, bőrük keresett czikket képez, s tenyésztésük nehezebb munkára már nem répes elaggott emberek által is űzhető. Ezek mind oly körülmények^ melyek a tengeri íiyúlak tenyésztésének felkarolása mellett szólanak. 1*

6 4 A nyugot országai belátva a tengeri nyálak tenyésztése által elérhető eredményeket, e tekintetben is elöhaladott álláspontot foglalnak el, mert hogy több példát ne emlitsek: Francziaország évenként 85 millió tengeri nyálat tenyészt 2 60 millió frank értékben, Belgium pedig 40,000 drbot exportál havonként Angliáb a, daczára annak, hogy Angliában a tengeri n yálak már okszerűen és rendszeresen hosszabb idö óta tenyésztetnek. De Ausztria örökös tartományaiban is észlelhető már az e tekiiitetbeni üdvös mozgalom, és Bécs piaczain már is találkozunk a tengeri nyálak hásával. A fentebb hangsályozott indokok által vezéreltetve az orsz. magyar gazdasági egylet már a máit évben elhatározta, hogy a főváros közelében fekvő istván-telki birtokán szintén megkezdi a tengeri nyálak rendszeres tenyésztését avégett, hogy ez által is, ha lehet, ösztönt és példát szolgáltasson a haladás és utánzásra, Ily körülmények között gazdasági előhaladásunk érdekében üdvözlöm e kis füzet megjelenését annál is inkább, mert gazdasági irodalmunk oly önálló munkával eddig nem bir, mely 5 a tengeri nyálak tenyésztését tárgyalná, és óhajtom, hogy az a tengeri nyálak tenyésztése felkarolásához, közlője közhaszná intentiojához képest, minél sikeresebben hozzá járulhasson. Budapest, april hóban. Korizmics László.

7 7 13 BEVEZETÉS. Tagadhatlarml tévesztett irányú gazdasági rendszer az, mely csak nagyobb tárgyakkal foglalkozik, és a kisebb kereseti forrásokat figyelmére nem méltatja, habár ezek ugy egyenként, mint összesen nem megvetendők, és gyakran kis költséggel kiaknázhatók, A földbirtoknak mai emelkedett ára mellett nem szabad egy talpalatnyi földet sem használatlanul hevertetnünk, valamint a gazdaság hulladékait sem hagyhatjuk elveszni, a mennyiben azok értékesithetők. De más részt kárpótoltatik szorgalmunk az élelmi szereknek mind inkább emelkedő ára folytán, mi különösen a husnemüekről áll, melyek eddig még nem ismert nagy árt értek el, és még mindég emelkednek. A termelés a fogyasztással nem halad egyenlő arányban, mi különösen a marhahúsnál tapasztalható ; tekintsük csak a borjuk azon nagy számát, me- lyekalig hogy a világra jöttek, már is a mészárszéken elvérzenek, vegyük figyelembe, hogy egy szarvasmarha kifejlődésére több évi időtartam szükségeltetik, végre ne feledjük el, mennyi szarvasmarhát ragad el a le nem küzdhető s itt-ott mindég fellépő keleti marhavész, és meg fogunk győződni e tétel igazságáról. Ebből következik, hogy a szegényebb sorsú néposztály gyakran kénytelen a hústáplálékról lemondani. Mindezen körülmények tekintetbevételével bizonyára igen fontos és indokolt, hogy figyelmünket egy kis hasznos állatra a tengeri nyúlra irányozzuk, mely kis költséggel felnevelhető, igen szapora és néhány hónap alatt már élvezhető eledelt nyújt. Valamint a baromfitenyésztésnél úgy ezen állat tenyésztésénél is Francziaország szolgálhat nekünk mintaképül. Némelyeknek azon előitéletük van, hogy a tengeri nyúlak húsa igen puha, ez azonban nem áll; ellenkezőleg húsuk szép fehér és szilárd, miről bárki könnyen meggyőződhetik, s különféle módon készíttethetik el, egyszerűen sülve, vagy párolva mint ragout, vagy fricassé ;. Francziaországban leggyakrabban Gibelotte név alatt

8 8 13 tálaltatik. Ott ugyan is darabokba vágatván veres borban, champignonokkal, különféle zöldséggel, kevés szalonnával stb. pároltatik, és igen jó izü eledelt ád; de egyszerűbben is készíthető el, és még is Ízletes lesz. Ha már most tekintetbe vesszük a tengeri nyúl olcsó eltartását, nagy szaporaságát és korai érettségét, akkor könnyen meg fogunk győződni arról, hogy különösen korlátolt téren alig képzelhető háládatosabb tenyésztés; ehez hozzájárul még, hogy bőre télen jól fizettetik, és heves természetű trágyája, mely a galambtrágyájával egyértékünektartatik, szivesen vétetik meg. Az új kor szédelgése a tengeri nyúl tenyésztéséből tallér biztos jövedelmet igér, de a nyugodtan itélő ily túlzott állításokat nem hive, a valót a látszattól képes lesz megkülönböztetni. Meggondolatlan cselekedet volna azonban, mindjárt egy nagy tenyészdét állitani anélkül, hogy a legkisebb tapasztalatok felett rendelkeznénk ; a kísérletek csak kicsiben kezdendők meg, ha azután meggyőződtünk a tenyésztés jövedelmező voltáról, könnyű lesz ennek nagyobb keretet adni. A tengeri nyúl Mographiája. A tengeri nyúl a nyúlak családjába tartozik, és körülbelül ugy aránylik a mezei nyúlhoz, mint a szamár a lóhoz; bárminő nagy a mezei és tengeri nyúl közti hasonlatosság, szokásai és életmódja mégis igen különböznek. A tengeri nyúl rendszerint kisebb és gyöngébb, de húsosabb és kövérebb. A hideg iránt igen érzékeny, de a legnagyobb meleget is kiállja, és e mellett jól is érzi magát; ha mezei és tengeri nyúlak a legelőn találkoznak, vagy pedig együvé záratnak, akkor élet-halál harczotkezdenek. Különös,-hogy ilyenkor gyakran a kis tengeri nyúl a győztes. A tengeri nyúlak állítólag Dél-Európából, és pedig eredetileg Spanyol- és O-Görögországból származnak, és innen először Franczia- és Olaszhonba, azután pedig Német- és Angolhonba terjedtek el. Hideg tartományokban, mint p. o. Svédhonban a szabadban nem tenyésznek; ellen-

9 l O - ben Ázsia és Afrika legmagasabb hegycsúcsain is találhatók. Amerikába az európaiak hozták, és ott, különösen a déli vidékeken, kitűnően tenyésznek. A közönséges vad állapotban élő tengeri nyúl színe első tekintetre a fekete és sárgásbarna szín vegyületét mutatja, hasa fehéres szürke. De közelebbi vizsgálat után észreveszszük, hogy fülei igen kis szőrrel fedvék, melyek színe a külső szélen, valamint az egész belső oldalon fehéres [szürke. A külső oldalon a fül hegyétől kezdve 1 l 1^ centimeter hosszú fe* ketebarna folt húzódik, mely a kifelé álló szélen egy keskenyebb sárgásbarna feketés petyezett, a befelé álló szélen pedig egy hamuszínű széles vonalban végződik. Az épen most emiitett vonallal a fül többi része egész gyökeréig van megjelölve. Egész testének bőre alja sötétszürke gyapjuféle szőrrel fedett, mely szőr között azután fekete és sötét fakó színű szőrök jönnek elő úgy, hogy a felszin sárgafeketének látszik. Vén tengeri nyúlnál a szemek egy sárgás, fiataloknál egy fehéres szegélylyel vannak körülvéve, ebből egy hasonszínü keskeny vonal egészen a j2 milliméter hosszú, részint fekete, 11 - részint szürke színű bajuszhoz nyúlik. Ajkai, melyek hasonlók a mezei nyúl ajkaihoz, valamint álkapczája és torka: fehéres szürke szőrrel van benőve, a szeme fekete. Füle között egy rozsdavörös, ujjnyi szélességű vonal kezdődik, mely az egész nyakon lemegy, és a vállak között egy épen ily színű, /2 milliméter szélességű, 2 milliméter hosszú foltban végződik. Ezen vonal két oldalán a nyakcsiga sárgásfehér és fakó gyapjuféle szőrrel van fedve. Avállaktól kezdve az 'egész derékon keresztül a czombokíg hason keverékben terjed a vörösössárga és fekete szőr, mely a czombok hátulsó részén halvány szürke színt ölt; kicsi farka felülete fehér, hegye egészen fekete, csakhogy fakószínüen szegélyezett; alúl egészen fehér. Oldalai, a vállak, lágyéka és a czombok külső oldala: felül barnább, alantabb világosabb sárgásfakó; a lábak külső ós előre álló részei rozsdásvörösek. A mell sötét zsemlyeszínű, világos fehér szürkével keverve; az altest és a lábak belső oldala egészen a térdekig lefelé fehér, itt-ott hamuszín csillámmal. Öreg tengeri nyúlaknál mindezen szinek élénkebbek és sötétebbek mint a fiataloknál. Egy tökéletesen kifejlődött, vad állapotban

10 10 27 élő tengeri nyúl súlya: 1 l x /2 kilogramm; magassága centimeter; teste hosszasága centimeter; farka 4 centimeter; fülei 5 centimeter hossznak. A bak mindig erősebb a nősténynél, a fülek és a hátulsó lábaknak aránylagos kisebb hosszasága az egyedüli eltérés, melyet a közönséges tengeri nyúlnak a mezei nyúllal való összehasonlítása alkalmával a test külső alakjában találunk; a belső részekben különbség nem észlelhető. Egészen ugy mozog, mint a mezei nyúl. Az első pillanatban gyorsaságával felülmúlja és ügyesebb. Ügyességét különösen azon ide-oda való ugrásaival mutatja, melyeket üldöztetéseközben a nem egészen gyakorlott vadász boszúságára tesz; gyorsasága azonban hamar lankad, és pedig oly annyira, hogy csak egy kissé gyors vizsla szabad mezőben őt elfogja, ha lépésnyi távolban nincsen alkalma elrejtőznie. A látás, hallás és szaglási tehetsége kiválólag van kifejlődve. Ravaszabb és sokkal eszélyesebb mint a mezei nyúl. E tulajdonát az is igazolja, hogy 13 a legelésnél csak igen nehezen lehet meglepni; még jobban bizonyitja ezen tulajdonát ügyes alkalmazása ama tehetségének, melylyel föld alatti lakásait elkészíti, és azon gyorsaság, melylyel ezekbe, [midőn valamely ellenség közeledik, visszavonul. Egyéb életmódjából kifolyó tulajdonainál fogva, még más lényegesebb előnyökkel is bir, mint a mezei nyúl. Ide számitom a társas és békés élethez való hajlamát; a nagyobb és hivebb ragaszkodást, melylyel a párok egymás és fiaik iránt vannak, daczára azon körülmenynek, hogy nekik a természet hasonló erős nemi ösztönt és sokkal nagyobb szaporodási képességet adott.mint a mezei nyulaknak; a tiszteletet,melyet általában a fiatalok az öregek, de kiválólag a család tagjai a családfő iránt tanusitanak; és végre az ösztönt, mondhatnók elő vigyázatot, melylyel közeledő veszély alkalmával nemcsak önnön maguk megmentésére gondolnak, hanem bizonyos óvó jel által a kis gyarmat többi tagjait is értesitik a veszélyről, a mennyiben hátulsó lábaikkal igen hallható, egymásra gyorsan következő kopogást visznek véghez. A tengeri nyúl tisztán fütyülő hangját csak

11 - 14 panaszképen hallhatjuk, midőn menekülésre már módot nem talál, vagy pedig midőn nagy kínokat szenved. Ritkán él tovább hét évnél. Februárius és márczius hónapokban párzani kezdenek.* Espanet franczia író, kinek a tengeri nyúl tenyésztés körül nagy tapasztalatai vannak, a tenyésztésre szánt bak kiválasztásáról következőket mond. Egy jó bak kiválasztása igen fontos; ennek ugyan is nem szabad nagyon fiatalnak lennie, mert egészsége nemi tevékenysége folytán szenvedne és a kivánt czélnak ügyetlensége által csak ártana. Azért legalább is nyolcz hónapos legyen. Ezen idő után négy éves koráig használható és egész bizalommal viseltethetünk irányában, ha következő tulajdonokkal bir: vad mérges természet; gyors mozgások; élénk tekintet ; fényes sürü szőr, mely szép szürke fakó (nyúl) színű; széles mell, kúpidomú fej; előre álló pofák; végre feltűnő erélyesség egész lényében. Egy ily vérmérsékletű bak könnyebben * Ezen állítás csak a vad állapotban élőkre vonatkozik, mert a szelídítettek párzása nem szorítkozik bizonyos időre ijed fel, és biztosabban és erősebben lép lábaira. Ehez járuljon még, hogy a kúpidomú fej kevésbé hegyes, a homlok domború, az orr pedig rövidebb és gömbölyűbb legyen, mint a nőstényé, mely utóbbi tulajdonságon az ismerő a nemeket első tekintetre meg tudja különböztetni egymástól. Egyáltalában nagy előny, csak legjelesebb t u lajdonokkal biró bakokat tartani, mert ezektől függ főképen az utódok szépsége, holott ellenben ezek száma inkább az anya tulajdonságaiból folyik. Espanet még azon tapasztalást is tette, hogy ha a bakok a nőstényektől elkülönítve tartatnak, amazok sokkal dühösebb természetűek és a fiatalok életét sokkal inkább veszélyeztetik. Ha pedig a bakok a nőstényekkel együtt élnek, akkor azok a fiatalokat nem bántják; ugyanezen szerző tapasztalásai szerint a nőstény erejére és termékenységére az alább elősorolandókból lehet következtetést vonni: hegyes fej, nagy gömbölyded far; oly módon alakított czombok, melyek a medencze nagysága miatt igen szét állanak; sima fényesés szürkefakó szőr; élénk tekintet ; könynyü és kellemes mozgások; a mellmi-

12 16 - rigyek erős kifejlődöttsége, mi azonban csak az első, vagy a második fiadzás után vehető észre; középszerű test-tömöttség; ós végre hét hónap, és 4 5 év közötti életkor. Valamint a mezei, úgy a tengeri nyúl is napig hord, és rendesen majdnem minden 5 hétben gyakran 12 vak fiat hoz a világra, vagy inkább egy, saját hasa szőrével gazdagon kibélelt, kényelmes kamrába, mely laképitménye egyik félre eső zugában található. A fiak ritkán hagyják el a lak-épitmény belsejét azon időig, mig anyjuk a szoptatással fel nem hagyott, vagyis mig egy új nemzedék világra hozatalára nem készül. Hogy a nyúlfiak minden veszélytől megóvassanak, az anya midőn lakosztályait elhagyja épitménye kijárását földdel erősen betömi, és a földet maró vizeletével megnedvesiti; egyáltalában csak rövid időre hagyja el fiait, és csak azon czélból, hogy élelmet keressen; lakásában pedig társaságot nem fogad. Fiadzása után néhány napig még a bakot sem ereszti lakába, mert ez ilyenkor vak fiait megölné. Ha megfigyeljük,minő barátságosan és szeretetteljesen viseli magát a bak fiai irányában 17 midőn ezek először jönnek ki a szabadba, mily atyailag enyeleg velük, mily gyöngéden nyalogatja szemeiket, mily gondosan osztozik anyjuk azon fáradozásaiban, hogy velük a jó eleséget megismertesse stb, akkor ezen vérengző kegyetlenséget felfogni sem lehet. Ez a természetnek egy titka, mely a legtöbb őrlőknél található, és az egész macskafajt néha készteti, hogy kölykeit megegye, és az ez ellen harczoló anyát kegyetlenül szétmarczangolja. Közönséges tartózkodási hely gyanánt kiválólag oly vidéket kedvelnek, mely könnyű homokos, vagy még inkább agyaggal kevert talajú, mely tehát a lakok ásását megkönnyíti. Tökéletes rónában soha se érzik magukat jól, kétségtelenül azért, mert ösztönük azt mondja, hogy ily fekvésben lakásaik a betóduló nedvesség ellen csak ritkán óvhatók meg tökéletesen. Hullámos vidékek, kisebbszerü dombok, meredek falak és mélységek természetes repedésekkel, és régi kőbányák legkedvesebb tartózkodási helyük. Ösztönük arra tanitja őket, miszerint a lakásuk gyanánt szolgáló lyukakat a viz rendes állása felett építsék, hogy azokba az árvizne hatolhasson be és csak ott telepedjenek meg, a hol

13 18 élelmi szerekben hiányt nem szenvednek, és azokból egy könnyen ki nem fogynak. Felette nagy szaporaságuk, és azon tulajdonuknál fogva, hogy minden egyes lyuk végén levő kamarában rendszerint csak egyetlen felnőtt állat lakik, a régi lakások természetesen felette megnagyobbittatnak, mert a család szaporodtával a lakásoknak is szaporodniok kell. Ez állatkák patriarchalis módon élnek, La Chapt du Montier mondja, hogy a legnagyobb családnál is, a később lett atyák a törzsapának alárendelvék. Ha valamely veszekedés támad közöttük, a törzsapa rögtön ott terem, és az egymással hajbakapottakat rögtön elválasztja s megbünteti. Innen van az, hogy rendszerint az igazságos és szigorú biró megjelenése a kedélyeket lecsillapítja. A törzsapa uralkodását az is igazolja, hogy nemzetsége midőn fütyre összehivta, háta megett gyűlik össze és követi őt. Ritka kivételeket nem számitva, a tengeri nyulak fátlan vidékeken rendszerint az egész napot lakásukban töltik, különösen sivár vidékeken, a hol őket sem a buja fű, sem egy gabnaföld ki nem csalja, - 19 Ha azonban lakásaik körül bokrok léteznek, melyek cserjékkel és magas füvekkel körül vannak véve, akkor a reggeli legelés után szivesen maradnak egész napon át lakásukon kivül a szabadban, de csak tiszta csöndes és napos időben. Ily körülmények között télben is szeretnek a szabadban időzni. Borús, szeles és esős időjárás, valamint gyakori elriasztás lakásukba visszatereli őket. A nap lementével a lakokban az élet pezsdülni kezd. Egyszerre csönd lesz a lyukakban, és azok torkolatánál meg-megjelen egy-egy kiváncsi fő, megfigyelendő a külvilágot. Ha veszély nem mutatkozik, akkor bátran előlépnek, de még követőkre nem találnak. A lyuk előtti feltúrt földön le ül az állat, körülnézi magát, szemét, fülét megtisztogatja, hogy ezen szerveit jobban használhassa és igy kis ideig figyelve nyugton megmarad. Ha semmi veszély sem mutatkozik, akkor már egy pár lépéssel tovább megy bátor viíézünk, sa lyukakban ismét néhány fej vehető észre. Vitézünk újra pihenő állomást tart, hátulsó lábaira ül, figyel és körül néz; a legkisebb veszélyt jelző ok folytán gondos előőrsünk hátulsó lábaival a földet megkopogtatja, és mint a 2*

14 20 villám, oly gyorsan tűnnek el a fejek a lyukakban s maga vitézünk is haza menekül. Kis idő multával ismét megjelennek, csak hogy ínég lassabban, és nagyobb elővigyázattal, mint az első kisérlet alkalmával. Ha ekkor nem látnak veszélyt, kis ugrásókban tova mennek, de időről időre meg-megállnak, hogy a vidéket megvizsgálják. Ha a sürüs határát elérték, akkor megkétszerezik elő vigyázatukat, hogy megtudják, mi történik oda kint. Ha itt is biztonságban érzik magukat, akkor kimennek a szabadba, hogy legelésszenekésjátszszanak. Időről időre hirtelen felhagynak mindezekkel, hátulsó lábaikra ülnek, és egy ideig ismét figyelnek; ha valami gyanús tüneményt vesznek észre, akkor rögtön megkezdik a vészt jelző kopogást, az egész község villámgyorsasággal szétfut, és szakadásokban, repedésekben menedéket keres az ellenség elöl. Daczára ezen elővigyázatnak, egyikét vagy másikát még is elkapja éjjel a füles bagoly, róka és a macska; nappal pedig a sasok, kányák, solymok, nyestek görények és menyétek pusztitják őket, sőt még lakásaikba is hatolván, ott nagy vérengzéseket visznek véghez. A lakokba a róka, macska nem ha- 13 tolnak, mert habár a lakok torkolatuknál elég szélesek is, befelé annyira megszűkülnek, hogy még a nyest sem hatolhat azokba további ásások nélkül és fent csakis a menyét és a patkányok által lepetnek meg. A kemény télen kivül, a tengeri nyúl legnagyobb ellensége az ember kutyáival és puskáival, pusztitó eszközeivel, végre irtási eszközei koronájával, a vérszomjas és mérges vadász vagy fúrómenyéttel. Egyébiránt eleget üldöztetik a tengeri nyúl, mert húsát az egész világ ragadozó állatja kedveli és jól elkészitve az embernek is Ízletes pecsenyét nyújt, bőre pedig igen jó szőrt ad kalaposok és egyébb gyárosok számára. De másrészt uj lakások ásása, a fáknak rágása, a gabonákban való pusztitása által felette kárttevő állat. Taragona városát egy izben oly kegyetlenül ásták alá, hogy egész házak és városrészek összeomlottak. A Balleári szigeteken annyira elszaporodtak, hogy a lakosság azokat kiirtani képes nem lévén, ebbeli kétségbeesésében ugy vélt magán segíteni, hogy Rómába követséget küldött, mely római katonákat kért ezek irtására. Francziaországban egész erdők fáit feldöntötte a szél,

15 17 mert a fák gyökerei a tengeri nyulak ezer és ezerre menő földalatti lyukai által a biztos alapot elvesztették. Tagadhatlan, hogy a gazdaság és kertészetre igen kártékonyak, és felette nagy számban a sáskákhoz hasonló csapásnak tekinthetők. Ez okból Némethon legtöbb kormánya^ mindenütt ahol ezen állat még nem irtatott ki egészen, a legerelyesebben intézkedett az iránt, hogy veszedelmes elszaporodásuknak gát vettessék. A szabadban való kipusztitások ellen nem volnék képes észrevételt tenni, de ezen kis füzetben bebizonyitani reménylem azt, hogy tökéletes kipusztitásuk esztelen, a gazdaságban való elhanyagolásuk pedig több lényeges előny mellőzésével járna. Espanet a vad állapotban élő tengeri nyúl életét 8-10 esztendőre becsüli, de erről bizonyosat nem lehet állitani; csak azt tudjuk, hogy a szelid tengeri nyúl élete 7 8 évig tart és ezen életkorával be is elégszünk. Feltételezhető azonban, hogy a szelid tengeri nyúl tovább él a vadnál, mert nagyobb, s életszervezete nyugodt életmódja és boldog rabszolgasága által lényegesen megváltozott. Miután a szeliditett tengeri nyúl távol van a veszélyektől és a nyugtalanságtól melyben vad rokonai élnek, és minden szükségesekkel bőven el van látva, mindenesetre lehetséges, hogy nagyobb kort ér el, mint vad rokonai. Ami azonban a szelid tengeri nyúlnak még nagyobb értéket ad, az sokkal nagyobb termékenysége. A szelid tengeri nyúl egyszerre háromannyi fiat hoz a világra, mint a vad, s egy év alatt két egész háromszornálfiadzik többször. Egészen az embertől függ, hogy a szelid tengeri nyúlak minden hóban fiadzzanak; a nőstény szivesen fog ebbeli akaratunknak hódolni, habár minden erejét veszitse is, vagy életét adja áldozatul. Az embertől függ tehát, ezen rendkivüli termékenységet a maga hasznára kizsákmányolni. Habár vad tengeri nyúl-telepekre ritka helyen akadunk, mégis az olvasó érdekében szükségesnek tartottuk a tengeri nyúl életét vad állapotában leirni; és azt hisszük, hogy érdekes adatokat nyujtottunk. Valóságos nyereséget csak a nemesitett szelid tengeri nyúl tenyésztése fog adni, miről a következő czikkekben a legújabb tapasztalások figyelembe vételével lesz szó.

16 25 13 A szelid tengeri nyúl. Különféle fajai. A tengeri nyúl szeliditése és házi állatként való rendszeres tenyésztése a középkornak, a nagyobb és kisebb birtok egyik előnyére, az ipar egyik szép kereseti forrására, és a szegényebb néposztály előnyére szolgáló vivmánya. A tengeri nyúlak a szelidités folytán és az emberek befolyása következtében a társaselet bámulatra méltó erényeit nyerték el, és nagy tanulékonyság, ügyesség és példás engedelmességük csudálatra ragad. Azon személy, ki őket eteti és gondozza, absolut hatalommal uralkodik felettük. Hivását követik, minden oldalról körül veszik és enyelegnek vele. Ragaszkodási érzékük oly nagy, hogy gondozóik által, ugy mint a kutyák és macskák, kitanithatók. Sok tengeri nyulat láttunk; melyek a dobot verték, a kutyákat elkergették, apportiroztak, pisztolyokat elsütöttek, hátulsó lábaikon egyenest jártak stb. Ha a tengeri nyúlak valahol már tökéletesen otthonosak, akkor a macskák ellen is tudják magukat sikeresen védelmezni, és minden támadás ellen védelmező állást foglalnak el. Bátrak és vitézek, mely tulajdonságot vad állapotban egészen nélkülözik. Az emberek általi tenyésztésük a legfeltűnőbb befolyással volt ez állatok színére és bundájára. Mert a szőrnek hossza, szine és finomsága, és tömöttségében való változványok, bizonyosan ezen állatoknak földünk különböző részeiben való elterjedése által keletkeztek. Bizonyos az, hogy a kinézésük szerint oly különböző fajok csak eltérések, égaljokozta változványok és abnormitások, melyek idővel állandósittatván, egy uj faj jellegét fölvették és megtartották. A tengeri nyúlak valamennyi varietása különösen a szőr szine és minősége által különbözik. E tekintetben a változványok száma igen nagy. Ismerjük az angóra tengeri nyúlat (az úgynevezett selyemszőrü tengeri nyulat); a közönséges hófehér tengeri nyúlat, mint albinost vörös

17 26 szemekkel; a közönséges feketét, tarkát, vörösös barnát, vörösös sárgát, és a mindkét szin vegyületében előfordulót; a közönséges vadsziir ke színűt; a sötét hamuszinüt, mely Németországban kéknek neveztetik; továbbá az ezüst tengeri nyulat (le lapin rich); az úgynevezett Leporidokat; és a kosfejü tengeri nyulat. (Lapin belier.) A vadszürke és kékszürke tengeri nyúl, a különböző vidékeken nagyságban és egyébb tulajdonokban különbözik. Közép-Amerikában 10 kilogramm súlyúak is tenyésztetnek, melyek tehát legnagyobb mezei nyúlainkat súlyban fölülmúlják. Ezen faj Francziaországban amerikai" név alatt igen kedvelt; e tengeri nyúlak kifejlődött állapotukban egy erős közönséges mezei nyúl nagyságát birják. Kedvelők kölönös súlyt fektetnek a fülek hoszszaságára. A tenyésztésre legelőnyösebb a meglehetős nagyságú közönséges nyúlszürke szinü, a nagy amerikai faj is igen termékeny, és gyakran 12 fiat is szül, Languedocban 5 6 kilogramm súlyúak is előfordulnak. A fehérek, vörösek és feketék nem tartják meg sziníiket minden generatioban; fekete párok mindenkor néhány vadszürke, vagy kékesszürke fiat nemzenek, mint viszaesést az eredeti ősszinbe. A fehérek és vörösekről hasonló áll. De a vad, szürke párok mindig hasonszinü fiakat szülnek a világra. Ezen körülmeny igen természetesen azon gondolatra ébreszt, hogy az Angóra és ezüst szürke tengeri nyúl csak változványnak tekinthető, ugy mint mások is, a szürkék kivételével. Az Angóra tengeri nyúl nagyságra nézve hasonló a közönséges tengeri nyúlhoz; szőre hosszabb, tömöttebb, selyemszerübb és a vedlési időszakban dugóhúzó alakjában esszecsavarodik ; ellenben a test némely részei szőrtelenek és kellemetlen látványt nyújtanak. Ezen tengeri nyúlak bőrét a kalaposok, harisnyaszövők, kesztyűsök és sapkások igen keresik. Hogy mentől több szőr nyeressék, ezen tengeri nyulak kétszer kopaszthatók meg, anélkül, hogy bennük kár okoztatnek; ezen műtét legczélszerübben nyárban, a természetes vedlés alkalmával eszközlendő. Ezén időszakban finom fésűkkel az egész bőrről meglehetős gyöngéden le lehet a szőrt szedni, de a tulajdonképeni kopasztás sem árt nekik, ha a tenyésztésnél erre nézve figyelemmel vagyunk, hogy p. o. egy hasas vagy

18 28 szoptató anya, vagy pedig ennek egyik tenyésztésre szánt fia a koppasztástól megkíméltessek. A selyemszőrü tengeri nyúl meglehetős szapora, és ezen okból szőre és bőre kedvéért a leggyakrabban tenyésztetik. De kétségkívül némely betegségnek jobban van alávetve, mint a többiek; általában véve sokkal gyöngébb természetű, és bizonyára kevésbé termékeny mint a közönséges vadszinü tengeri nyúl. Az ezüst szinü tengeri nyúl szintén közönséges nagyságú; bőre igen szép, szőre fényes, dús és ezüstszürke szinü, mely szin néka a pala szinbe megy át, szőre igen sürü és gyapjas; kissé vadabb, vidámabb mint a többi. Bőre még mindig 2 V2 3-szor többet ér, mint egy közönséges tengeri nyúlé, mert különösen ügyesen feldolgozva prémnek is használtatik, ós mint ilyen jól fizettetik. Angol- és Spanyolország, valamint Champagne és Burgund Francziaországban, ezen tengeri nyúlakat igen nagy számban tenyészti és bőrével az északi tartományokkal nyereséges kereskedést folytat, a honnan az azután feldolgozva hozzánk kerül; húsa éppen olyan jó, de ugyanazon betegségeknek van kitéve, mint a selyemszőrü nyúl, és kevésbé sza- 13 pora, mint valamennyi más; a fiatalok születésük alkalmával feketék, és csak később lesznek világosabbak. A Leporidok tudvalevőleg a mezei nyúl bakjának és egy Normandi tengeri nyúl nősténynek keresztezési eredménye. Hogy ezen felnőtt korában, egymás irányában felette ellenséges indulattal viseltető lény egyesülése elérethessék, a mezei nyúlat még vak korában a tengeri nyúlanya alá kell tenni és felnevelni, mert másként a tengeri nyúllal nem egyesül, de ellenkezőleg megöli azt. A Leporidok atyjuktól a nagyságot és különösen húsok vad izét öröklik, holott ayjuktól a nagyobb termékenységet és szelídebb vérmérsékletet veszik fel. A mezei nyúlak csak kétszer fiadzanak évenként, holott a tengeri nyúlak ezt többször teszik, A Leporidok más bastardok tulajdonától eltérőleg egymás közt termékenyek, és rendszerint négy izben 4 5-öt fiadzananak, tehát szaporaságukra nézve a közönséges házi nyúl mögött állanak. A Leporidok szine sárga, fehér hassak Hat hónapos korukban 4 4 */2 kilogramm súlyúak. A kosfejü tengeri nyúl (Lapin belier) vagy

19 30 a valódi franczia nyúl leginkább déli Francziaés Angolországban van elterjedve, s a francziák által Algierböl importáltatott. Ezen nyúl 5 6 sőt 9 10 kilogram súlyt is elér: szőre vadszinii, húsa Ízletes; homloka, melynek alakjától nyerte elnevezését, hajlott; fülei lelógók, nyaka golyvás, a vadszinüeken kivül még más szinüek is találtatnak, leginkább fehérek és feketék. A kosfejü nyúl évenként 5 6-szor fiadzik, egyszerre 5 7 fiat szül; a szabadbani tenyésztésre nem alkalmas. Ujabb időben Németországban is kezd tenyésztetni. Vad tengeri nyúlak mindenütt találhatók, ahol egyátalában tenyészhetnek; igen termékenyek, úgyannyira, hogy lakásaik előnyös fekvése és kellő táplálék mellett egy pár ily állat közösülése első napjától számítva egy év lefolyta alatt kétségkívül darabra szaporodik fel, ha az első nemzedéket alkalmas időben párosittatjuk. A vad tengeri nyúlak lakási és élelmezési igényei csekélyebbek, rendszerint jobb egésségüek, kevésbé gyöngék és sokkal tartósabbak. Sok tekintetből a nagybani tenyésztésre ezeket lehetne ajánlani, mert habár bőrük silányabb 13 mint az ezüst vagy Angóra nyulaké, de husuk annál értékesebb. Egyébiránt csak kissé okszerű tenyésztés mellett a tenyésztett állatok értékesítése által bármely faj lényeges előnyöket nyújt. Valóban csudálni kell, hogy a vállalkozási szellem ezen állatokat, ugy minálunk, mint részben még Némethonban is, idáig oly kevéssé használta fel, s hogy egy tekintet a nagyvilágba nem volt elegendő arra, hogy ezen állatok irányában való némely előítéletet és ellenszenvet legyőzze.

20 30 13 A nyálas kert, a nyálas hegy, (lagarenna) és ezek különböző nemei. Francziaország nagyjainak az előbbeniidőkben számos nyúlás kértük volt. Ezen nyúlás kertek abból állottak, hogy bizonyos számú tengeri nyúlak egy j alkalmas szabad helyen kitétettek, gondoztattak, őriztettek s legalább is két évig békében hagyattak. Természetes, hogy ezen idő alatt más helyen már egy régibb kert létezett, melyben az urak a vadászat kellemeit élvezték. Ezen szabad nyúlás kerteket a franczia forradalom megszüntette, a mennyiben a vadászati jogot 2 méter föld tulajdonosának saját földén megadta, mi áltak a nyúlak széltében ptisztíthatók voltak. Ily szabad nyúlás kertek a gazdaságra nézve igen károsak levén, a német kormány ebből kiindulva, ugy intézkedett, hogy most nemcsak hogy nem léteznek, hanem némely tartományaiban a tengeri nyúlak a vadászati regale jogát nem is képezik, és szabadon bárki által lőhetők, foghatók. Bármennyire is igyekezzék JRedares a szabad nyúlás kertek előnyeit föltüntetni, még sem képes megczáfolni azt, amit a természetvizsgálók, gazdák és igazságszerető vadászok már jó ideje elvül állítottak fel, hogy t. i. a tengeri nyúlak a szabadban nagy tömegben megtűrve, felette nagy kárt okoznak, és hogy rnegtiirésük, vagy még inkább gondozásuk igen hátrányos. Miután azonban az ezen tengeri nyúlakra való vadászat a vadászat nemeiben változatosságot nyújt, azért Franczia- és Angolországok, valamint Irhon és Hollandia nagybirtokosai azon gondolatra jutottak, hogy tengeri nyúlhegyeket (garennes forcées) telepítsenek, melyekben a tengeri nyúlak rendszerint tenyésztetnek, természetük és kedves foglalatosságaiknak szabad folyást engedhetnek, de a számukra kijelölt területet el nem hagyhatják, tehát az országnak kárt nem okozhatnak; ellentétül a szabad tengeri nyúlás kertek és hegyeknek (garenna libres), melyek bekerítve nincsenek. Irhon és Dániában a homokos tengerpartokon "tömérdek vad tengeri nyúl létezik, melyek tartása sem- A tengeri nyulak. 3

Magyarországi vadak etológiája

Magyarországi vadak etológiája Magyarországi vadak etológiája VI. Előadás Menyétfélék és a borz Menyétféle ragadozók (Mustelidae) Világszerte elterjedt, fajokban gazdag csoport. Rövid lábú, talponjáró, hosszú testű ragadozók. Erős szagú

Részletesebben

A szárítás módjának befolyása a dohány erjedésére.

A szárítás módjának befolyása a dohány erjedésére. A szárítás módjának befolyása a dohány erjedésére. A zöld dohánynak száritása alatt végbemenı erjedés mérve lényeges a dohány értékére, mert a dohány tömegben tartatván vagy egyébként nedves melegséghez

Részletesebben

A Székelyföld geográfiája dióhéjban

A Székelyföld geográfiája dióhéjban Hankó Vilmos Dr. A Székelyföld geográfiája dióhéjban Az erdélyi felföld keleti részén nagy kiterjedésű, hegyekkel sűrűn behálózott hegyes vidék emelkedik. A hegyek hatalmas tömegéből különösen két hegylánc

Részletesebben

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály IV. osztály 1. feladat. Ha leejtünk egy labdát, akkor az feleakkora magasságra pattan fel, mint ahonnan leejtettük. Milyen magasról ejtettük le a labdát, ha ötödször 10 cm magasra pattant fel? 2. feladat.

Részletesebben

y-íi étíolyai. 1890. iftus 15. 10. szám

y-íi étíolyai. 1890. iftus 15. 10. szám y-íi étíolyai. 1890. iftus 15. 10. szám AZ ERDÉLYRÉSZI MÉHÉSZ-EGYLET SZAKLAPJA, MINT AZ ERDÉLYI GAZDA" ÖNÁLLÓ MELLÉKLETE. Megjelenik minden hó 1-én és 16-én. A méhészetre vonatkozó közlemények 1 Rendes

Részletesebben

NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *)

NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *) NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *) 2. Kor. 18, 11. Végezetre Atyámfiai, legyetek jó egészségben, épüljetek, vigasztaltassatok meg, egy értelemben legyetek, békeségben lakjatok, és a szeretetnek

Részletesebben

A KIS KAKAS MEG A TÖRÖK CSÁSZÁR N é p m e s e

A KIS KAKAS MEG A TÖRÖK CSÁSZÁR N é p m e s e A KIS KAKAS MEG A TÖRÖK CSÁSZÁR N é p m e s e Élt egyszer egy szegény asszony, Semmije se volt, ha mondom! Se kenyere, se garasa, Csak egy kedves kis kakasa. A kis kakas a szeméten Kipir-kapar, kutat éhen.

Részletesebben

A három narancs spanyol népmese

A három narancs spanyol népmese BOLDOG KARÁCSONYT! Veronika meséi A három narancs spanyol népmese Sok-sok évvel ezel tt élt egy faluban egy öregasszony, akinek három feln tt fia volt. Éppen házasulandó korban, de sajnos nem találtak

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Lektorálatlan összegyűjtött változat A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA Farkas Mayer Zsó: Torkos (Fotó: Fetykó Judit) Farkas koma nem volt rest Piroska mamájához

Részletesebben

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám:

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: Jelentkezési lap.. NÉV Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: 1.Feladat TOTÓ (Húzd alá a helyes választ!) 1. Mibe lépett bele Kópé, amikor vérzett a lába? egy hegyes szögbe egy süni

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet)

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet) Angyalka élményei B. Kis János, Orosz T. Csaba, Gwendoline Welsh, Poczai Péter, George Varga, J. Simon Aranka 2013 Publio kiadó Minden jog fenntartva Szerkesztette: Publio Kiadó Kft. George Varga: Az öregember

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek SZÓFOGADÓ füzetek A SZÓFOGADÓ füzetek olyan hétköznapi dolgokban szeretnének segíteni neked, amikről nem biztos, hogy tanulni fogsz az iskolában Ilyen témák például a fogmosás, a közlekedés, táplálkozás,

Részletesebben

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi fia volt, mint a rosta lika, még eggyel több. Éjjel-nappal búslakodott szegény, hogy mit csináljon ezzel a

Részletesebben

Fajtabemutató-Standard Módosítás: 2009. február 04. szerda, 14:59

Fajtabemutató-Standard Módosítás: 2009. február 04. szerda, 14:59 A kaukázusi juhászkutya ősi hazája Közép-Ázsia, Kaukázus, Azerbajdzsán, Örményország, Grúzia, Dagesztán, Csecsenföld, Észak-Oszétia és a környező kisebb köztársaságok. Nagyon nagy számban fordul elő Oroszország

Részletesebben

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY A SZÁZEGYEDIK ASSZONY (Egy kis tréfa) 1883 Sok tarkabarka dolgot írt meg hajdan a pajkos tollú Boccaccio. Veronai, florenci asszonyok segítették benne. Amennyi rossz fát azok a tuzre tettek, annak a hamujában

Részletesebben

A spanyol agarak tragédiájától...

A spanyol agarak tragédiájától... A spanyol agarak tragédiájától... WWW.GALGO-IN-NOT.DE WWW.GREYHOUND-IN-NEED.COM...a családi kedvenc létig Hogy történhetett ez meg? Évszázadok óta csodálja az ember az agarak eleganciáját. Sokakat vonz

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

A franczia és német tölgydonga üzletállása és jelen termelése a magyar birodalomban.

A franczia és német tölgydonga üzletállása és jelen termelése a magyar birodalomban. mindkettőt külön véve is a legmagasabb fokon akarják elérni, lehetetlenség felé törekednék, mert a természet által kiszabott határ áthágásán tul, egyik a másikat zárja ki. Hangsúlyozzuk pedig mindezt azért,

Részletesebben

2. k ö p ü l ( S ) zurbol(d) zürböl(d) Mit csinál az ember, ha a tejfölből vajat készít?

2. k ö p ü l ( S ) zurbol(d) zürböl(d) Mit csinál az ember, ha a tejfölből vajat készít? 1. t e j e s k u k o r i c a ( S ) g y e n g e t e n g e r i ( D ) g y e n g e m á l é ( D ) Mi a neve annak a még nem érett kukoricának, amit nyáron le szoktak szedni, hogy csövestől megfőzzék vízben?

Részletesebben

A pellagra^betegség.

A pellagra^betegség. A pellagra^betegség. A pellagra (pel agra = durva bőr) sajátságos lefolyású, nehéz és rendesen évek hosszú során át elhúzódó betegség, mely kezdetben egyszerű bőrbetegség alakjában mutatkozik (a honnét

Részletesebben

Magyarország rákos betegeinek statisztikája.

Magyarország rákos betegeinek statisztikája. 138 Magyarország rákos betegeinek statisztikája. Magyarország rákos betegeinek összeszámlálására s ezen adatoknak tudományos feldolgozására azon mozgalom szolgáltatta a közvetlen indokot, mely külföldön

Részletesebben

FÖLDHASZNÁLAT ÉS FÖLDBIRTOK-POLITIKA AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN (II.)

FÖLDHASZNÁLAT ÉS FÖLDBIRTOK-POLITIKA AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN (II.) FÖLDHASZNÁLAT ÉS FÖLDBIRTOK-POLITIKA AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN (II.) Az Európai Unió mezőgazdasági politikájában igen fontos szerepet játszó földhasználati és földbirtok-politika általános elveit és

Részletesebben

Alaszkai Malamut Az alaszkai malamut és a szibériai husky összehasonlítása

Alaszkai Malamut Az alaszkai malamut és a szibériai husky összehasonlítása Alaszkai Malamut Az alaszkai malamut és a szibériai husky összehasonlítása (Forrás: Az Amerikai Alaszkai Malamut Klub bírói oktatóanyaga) Összeállította: W. Willhauck Fordította: Romoda Csilla Fajta eredete:

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

Híres Komárom be van véve Klapka György a fővezére Büszkén kiáll a csatatérre Hajrá huszárok! Utánam előre! 02. Százados úr sejehaj

Híres Komárom be van véve Klapka György a fővezére Büszkén kiáll a csatatérre Hajrá huszárok! Utánam előre! 02. Százados úr sejehaj 01 Klapka induló Föl-föl vitézek a csatára A Szent Szabadság oltalmára Mennydörög az ágyú csattog a kard Ez lelkesíti a magyart Föl-föl látjátok lobogómat Indulj vidáman robogó had Édes hazánkért hősi

Részletesebben

Tölgyerdeink aranyszagáról a gubacsról.

Tölgyerdeink aranyszagáról a gubacsról. Tölgyerdeink aranyszagáról a gubacsról. Irta Erdődi Adolf. (Folytatás.) II. A gubacs értékitése. Az erdőbirtokosok a gubacsot minálunk rendesen a fán szokták ajánlatok vagy árverezés utján eladni. Az eladási

Részletesebben

Üvegházhatás. Készítők: Bánfi András, Keresztesi Martin, Molos Janka, Kopányi Vanda

Üvegházhatás. Készítők: Bánfi András, Keresztesi Martin, Molos Janka, Kopányi Vanda Üvegházhatás Készítők: Bánfi András, Keresztesi Martin, Molos Janka, Kopányi Vanda Amikor a Napból a Föld légkörébe behatoló sugárzás a Föld felszínéről visszaverődik, az energia nem jut vissza maradéktalanul

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. 1. témakör A növények és az állatok élete, életműködései. környezeti tényezők;

TANMENETJAVASLAT. 1. témakör A növények és az állatok élete, életműködései. környezeti tényezők; Éves óraszám: 55,5 óra Heti óraszám: 1,5 óra TANMENETJAVASLAT A harmadik osztályos természetismeret témakörei az új leckék óraszámával: 1. témakör: A növények és az állatok élete, életműködése 9 óra 2.

Részletesebben

Dr. Kutnyányszky Valéria

Dr. Kutnyányszky Valéria Dr. Kutnyányszky Valéria Dr. Kutnyányszky Valéria 2009 őszén egy hónapot töltött a Kongói Demokratikus Köztársaság területén fekvő Kiwanjában. A bükkösdi homeopátiás orvos az Afrikai-Magyar Egyesület (AHU)

Részletesebben

A fiú bólintott. Nem is várt mást. Amikor kilépett a szobából, még látta, hogy az újság zavartalan emelkedik eredeti helyére. Ahogy kattant mögötte a

A fiú bólintott. Nem is várt mást. Amikor kilépett a szobából, még látta, hogy az újság zavartalan emelkedik eredeti helyére. Ahogy kattant mögötte a A bolt - Mást se hallok, csak hogy az üzlet, meg az üzlet, és néha még azért az üzlet is szóba kerül... - Ne bolondozz, fiam. Abból élünk- morogta a reggelizőasztal mellől a rezzenéstelen újság. - Nem

Részletesebben

Gyakorlati madárvédelem a ház körül. 4. Téli madáretetés. Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) 2011.

Gyakorlati madárvédelem a ház körül. 4. Téli madáretetés. Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) 2011. Gyakorlati madárvédelem a ház körül 4. Téli madáretetés Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) 2011. Mikor etessünk? Téli madáretetés - a tartós fagyok beálltával, ezek megszűntéig (novembertől

Részletesebben

Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám,

Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám, Ott vess ki! Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám, mi az, felrobban az idegek pályáin. Szépek a rózsák,

Részletesebben

(Ezt az összeállítást nyugodtan továbbküldheti rokonainak, barátainak de kérem, semmilyen módon ne változtassa meg! A szerzői jogok tulajdonosa a

(Ezt az összeállítást nyugodtan továbbküldheti rokonainak, barátainak de kérem, semmilyen módon ne változtassa meg! A szerzői jogok tulajdonosa a 25 ötlet, amelyekkel ünnepek alatt (és után is!) kordában tarthatja családját (Ezt az összeállítást nyugodtan továbbküldheti rokonainak, barátainak de kérem, semmilyen módon ne változtassa meg! A szerzői

Részletesebben

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve Csapat/iskola: Beadás ideje: Tudnivalók A teszt 100 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül a Példabeszédek

Részletesebben

A NYOl\iOZAS BEVEZETESE.

A NYOl\iOZAS BEVEZETESE. I, A NYOl\iOZAS BEVEZETESE. Az általános szolgálati határozványok VII. 4. pontja kötelességévé teszi a csendőrségnek minden közbiztonsági zavar előfordultával azonnal a hely szin ére menni, magát gyorsan

Részletesebben

RADNÓTHY SZABOLCS. A hullámlovas 2015.

RADNÓTHY SZABOLCS. A hullámlovas 2015. RADNÓTHY SZABOLCS A hullámlovas 2015. PROLÓGUS Rájöttem, hogy az élet tenger. Hogy érted? Egyszerre csendes és hangos. Viharos és morajló. Amikor a horizonton a végét keresed, rájössz, hogy se eleje, se

Részletesebben

Camping-lehetőségek az őrségben és ennek erdészeti előfeltételei CEBE ZOLTÁN

Camping-lehetőségek az őrségben és ennek erdészeti előfeltételei CEBE ZOLTÁN (vagy egyéb célok elérésének) szolgálatában. A termelőerők (termelőeszközök és munkaerő) mindenkor korlátozott mennyiségben állnak a gazdálkodó egység rendelkezésére, ugyanakkor rendszerint többféle célra

Részletesebben

konyhába, beletörlöm a kezem abba a nedves törülközőbe, amelyik ott lóg a vízcsap fölött, a szegen. A kályhán már felforrt a víz a fazékban, előhúzom

konyhába, beletörlöm a kezem abba a nedves törülközőbe, amelyik ott lóg a vízcsap fölött, a szegen. A kályhán már felforrt a víz a fazékban, előhúzom NAGYTAKARÍTÁS Én csak egy szegény asszony vagyok. Asszonyiságom utolsó éveit számlálgatom már, a fejemen tincsekké duzzadtak a fehér hajszálak, az arcomon, a szám körül megszaporodtak a ráncok, lekúsznak

Részletesebben

10/b tétel. Dr. Forgó István Gerinces rendszertan II.

10/b tétel. Dr. Forgó István Gerinces rendszertan II. 10/b tétel GERINCES RENDSZERTAN II. KÉTÉLTŰEK TÖRZS: GERINCESEK (VERTEBRATA) ALTÖRZS: ÁLLKAPCSOSAK (GNATHOSTOMATA) OSZTÁLY: KÉTÉLTŰEK (AMPHIBIA) REND: FARKOS KÉTÉLTŰEK» CSALÁD: SZALAMANDRAFÉLÉK Testük

Részletesebben

A karrier galamb. MGKSZ Bíráló tanfolyam2011 - Szakdolgozat. Szabó Gábor

A karrier galamb. MGKSZ Bíráló tanfolyam2011 - Szakdolgozat. Szabó Gábor A karrier galamb MGKSZ Bíráló tanfolyam2011 - Szakdolgozat Szabó Gábor Tartalomjegyzék Bevezetés......2 Eredete.. 2 A karrier galamb helyzete, ahogy én látom....2 Tapasztalataim....3 Bírálata.....4 Mellékletek..

Részletesebben

Az erdötalajban lakó állati véglények (protozoák) szerepének és kutatásának problémái (Befejezés.) írta: Dr. Varga Lajos, egyetemi magántanár.

Az erdötalajban lakó állati véglények (protozoák) szerepének és kutatásának problémái (Befejezés.) írta: Dr. Varga Lajos, egyetemi magántanár. Az erdötalajban lakó állati véglények (protozoák) szerepének és kutatásának problémái (Befejezés.) írta: Dr. Varga Lajos, egyetemi magántanár. 2. A vizsgálatok nehézségei. Ismeretes, hogy a baktériumokhoz

Részletesebben

Észleletek az erdei fenyő csemeték tűhullatása körül.

Észleletek az erdei fenyő csemeték tűhullatása körül. Észleletek az erdei fenyő csemeték tűhullatása körül. Irta : M a n d e 1 i k Dániel, m. kir. erdömester. Nem régiben egy kirándulásom alatt alkalmam nyilt megszemlélni egy csemete kertet, melyben a,3 éves

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

Számoltam a csöngetéseket, Ahogy vártam a betegszobán, Míg kettőkor a szomszéd haza nem vitt.

Számoltam a csöngetéseket, Ahogy vártam a betegszobán, Míg kettőkor a szomszéd haza nem vitt. TAVASZI SZÜNET (Mid Term Break) Számoltam a csöngetéseket, Ahogy vártam a betegszobán, Míg kettőkor a szomszéd haza nem vitt. Az ajtóban apám várt könnyes szemmel, Ő át tudta élni mélyen a gyászt, Szegény

Részletesebben

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget.

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. 5 PERCES MENEDZSMENT TANFOLYAM 1. lecke Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. A feleség gyorsan maga köré csavar egy törölközőt, és

Részletesebben

SOK A DOLGUNK A Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalmával nem régen kerültem kapcsolatba.

SOK A DOLGUNK A Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalmával nem régen kerültem kapcsolatba. gyermekb4.qxd 2006.03.12. 13:46 Page 3 SOK A DOLGUNK A Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalmával nem régen kerültem kapcsolatba. Akkor már a Karaván Mûvészeti Alapítvány kötelékében tevékenykedtem, ahol

Részletesebben

Hírek a nagyvilágból

Hírek a nagyvilágból 8. szám 2014. augusztus szeptember MÓRAHALMI CSAHOLÓ Hírek a nagyvilágból Párt kapott a vörös panda A Szegedi Vadaspark hím vörös pandája párt kapott maga mellé. Összeszoktatásuk után augusztus 26 tól

Részletesebben

FCI-Standard Nr 243 / 09. 06. 1999

FCI-Standard Nr 243 / 09. 06. 1999 FCI-Standard Nr 243 / 09. 06. 1999 Az alábbi idézet Nagy Tamás: AZ ALASZKAI MALAMUT címû könyvébõl való. Az idézet a szerzõ külön engedélyével lett megjelenítve. Az itt látható szöveg szerzõi jogvédelem

Részletesebben

Föléhajolt, melle előrelendült, illat szállt fel a hasa mentén, Darius fölemelte kissé a fejét, hogy lássa a köldökét: parányi kagyló, felül

Föléhajolt, melle előrelendült, illat szállt fel a hasa mentén, Darius fölemelte kissé a fejét, hogy lássa a köldökét: parányi kagyló, felül 1 Föléhajolt, melle előrelendült, illat szállt fel a hasa mentén, Darius fölemelte kissé a fejét, hogy lássa a köldökét: parányi kagyló, felül karimával; örült a látványnak, de ez csak az első fejezet,

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ...

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ... Tompáné Balogh Mária KÖRNYEZETISMERET Élô és élettelen természet TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK. osztályos tanulók részére............. a tanuló neve pauz westermann AZ ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN TERMÉSZET ALAPISMERETEI.

Részletesebben

MENTSÜK MEG! Veszélyben a kék bálnák

MENTSÜK MEG! Veszélyben a kék bálnák MENTSÜK MEG! Veszélyben a kék bálnák Mi a probléma? Az ember a világ legokosabb élőlénye. Tudja, hogyan kell földet művelni, várost építeni, különféle iparágakat létrehozni, repülőgépet készíteni. Ám ez

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

TARTALOM. Ügyintézés A hivatalban. Használt autó eladó. Birtesttás.

TARTALOM. Ügyintézés A hivatalban. Használt autó eladó. Birtesttás. TARTALOM 1. lecke Az emberi külső Neked ki tetszik?. Tanúvallomás. Körözés. Nem is tudom..... A magyarok és nyelvrokonaik Fél füllel hallottam Tükröm, tükröm... 2. lecke Öltözködés Divatbemutatón. Mit

Részletesebben

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K!

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! Gyakran Ismételt Kérdések a Vonzás Törvényéről 2010 KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! A kiadvány a tartalom módosítása nélkül, és a forrás pontos megjelölésével szabadon terjeszthető.

Részletesebben

SZKB103_10. Konfliktusok a közösségben

SZKB103_10. Konfliktusok a közösségben SZKB103_10 Konfliktusok a közösségben tanulói konfliktusok a közösségben 3. évfolyam 103 Diákmelléklet D1 Tornai József: Ki tud tovább lefelé lógni? Kora tavasz köszöntött ránk meleg esővel, s mi a kunyhót

Részletesebben

Dmitrij Alekszandrovics Prigov. Moszkva és a moszkvaiak (1982)

Dmitrij Alekszandrovics Prigov. Moszkva és a moszkvaiak (1982) Dmitrij Alekszandrovics Prigov Moszkva és a moszkvaiak (1982) (részletek) Előhang Lássuk be, hogy a Pétervár- (Leningrád-) témát az orosz költészet kellő mélységében és adekvát módon még nem aknázta ki

Részletesebben

Régi módszer, jó módszer...

Régi módszer, jó módszer... Régi módszer, jó módszer... A kukorica a pontycentrikus hazai hazai horgászat máig kiemelkedő jelentőségű csalija.. Régebben a filléres és a lófogú kukoricát kedvelték. A filléresnek onnan a neve, hogy

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK...1 1. BEVEZETÉS...2 2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS...3

TARTALOMJEGYZÉK...1 1. BEVEZETÉS...2 2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS...3 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...1 1. BEVEZETÉS...2 2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS...3 2.1 Természetes adottság, és tájhasználat... 3 2.1.1 Természetes adottság meghatározása... 3 2.1.2 Tájhasználat jellemzői

Részletesebben

Élménybeszámoló - Dolomitok (Rosengarten)

Élménybeszámoló - Dolomitok (Rosengarten) Élménybeszámoló - Dolomitok (Rosengarten) A 2013/2014. tanévben immár harmadik alkalommal megrendezett Jakucs László Nemzetközi Földrajzversenyen elért első helyezésünkkel csapattársam, Boros János Mátyás,

Részletesebben

A tehenek szórványos és ragályos elvetélése.

A tehenek szórványos és ragályos elvetélése. A tehenek szórványos és ragályos elvetélése. A cultura elıhaladtával nemcsak az emberek, hanem az állatok között is ujabb és ujabb betegségek fészkelik be magukat, melyek egyelıre addig t. i., míg elıidézı

Részletesebben

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1.

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1. Bói Anna Konfliktus? K könyvecskék sorozat 1. Tartalom: Üdvözölöm a kedves Olvasót! Nem lehetne konfliktusok nélkül élni? Lehet konfliktusokkal jól élni? Akkor miért rossz mégis annyira? Megoldás K Összegzés

Részletesebben

ADATLAP. A gyermek neve: Születési év, hely, idő: Állampolgárság: TAJ szám: Lakcím: Otthoni telefon: Anyja neve:

ADATLAP. A gyermek neve: Születési év, hely, idő: Állampolgárság: TAJ szám: Lakcím: Otthoni telefon: Anyja neve: ADATLAP A gyermek neve: Születési év, hely, idő: Állampolgárság: TAJ szám: Lakcím: Otthoni telefon: Anyja neve: Születési év, hely, idő: Foglalkozás: Munkahely megnevezése: Cím: Mobil telefonszám: E-mail

Részletesebben

A RÉTKÖZ SZABOLCS VÁRMEGYE KATONAI LEÍRÁSÁBAN /1782-1785/

A RÉTKÖZ SZABOLCS VÁRMEGYE KATONAI LEÍRÁSÁBAN /1782-1785/ PÓK JUDIT A RÉTKÖZ SZABOLCS VÁRMEGYE KATONAI LEÍRÁSÁBAN /1782-1785/ Az I. katonai adatfelvétel, az ún. Josephinische Aufnahme, egy monumentális térképészeti munka, 1763-ban vette kezdetét, amikor is Mária

Részletesebben

A konkoly mint takarmány és szeszgyári nyersanyag.

A konkoly mint takarmány és szeszgyári nyersanyag. A konkoly mint takarmány és szeszgyári nyersanyag. Általánosan ismeretes, hogy a konkolyt mainapság a trieurök segélyével majdnem az utolsó szemig lehetséges a gabonából kiválogatni. Az ily kitrieurözött

Részletesebben

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-611-5. Mercator Stúdió, 2009

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-611-5. Mercator Stúdió, 2009 A magyar irodalom és kultúra örökbecsű értékeinek ápolása, terjesztése érdekében az Országos Széchenyi Könyvtárral együttműködve kiadja a Mercator Stúdió. Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki

Részletesebben

CSENDORLEOENYSEOI P Á L Y A,

CSENDORLEOENYSEOI P Á L Y A, A,.,,, CSENDORLEOENYSEOI P Á L Y A,, MINT KENYERKERESET. - 1111 I II JnlTIOJll I II fllllllffilllmmlllllllll ri 1 m IlTITIII IUITI rulllllln 1111111111111 fltillji]]jfjltill UTflrulllnrrr A csendőrlegénységi

Részletesebben

A Közép-Európában előforduló egyes bőrtípusok jellemző tulajdonságai. Jellegzetességek I. bőrtípus II. bőrtípus III. bőrtípus IV.

A Közép-Európában előforduló egyes bőrtípusok jellemző tulajdonságai. Jellegzetességek I. bőrtípus II. bőrtípus III. bőrtípus IV. Védekezzünk a napsugárzás káros hatásaival szemben Napsugárzásra egészségünk megőrzése érdekében is szükségünk van. A napsugarak egy része azonban káros. Ennek a káros sugárzásának valamennyien ki vagyunk

Részletesebben

Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22.

Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22. Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22. Kedves Felvételiző! Aláhúzással válaszd ki, melyik idegen nyelvet szeretnéd tanulni! angol német - A feladatlapok mindegyikére írd rá a kódszámodat!

Részletesebben

Munkahelyi és személyi higiénia a vendéglátásban

Munkahelyi és személyi higiénia a vendéglátásban Kiss Irén Munkahelyi és személyi higiénia a vendéglátásban A követelménymodul megnevezése: Biztonságvédelmi és minőségbiztosítási feladatok végzése A követelménymodul száma: 1428-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

ISMERTETÉSEK. I. Légfűtés. (V. tábla I, 2, 3. ábra.)

ISMERTETÉSEK. I. Légfűtés. (V. tábla I, 2, 3. ábra.) ISMERTETÉSEK. I. Légfűtés. (V. tábla I, 2, 3. ábra.) A Zeitschrift des Architecten- und Ingenieur-Voreins zu Hannover" 1867. évi folyamának 2-, 3- és 4-dik együttes füzete a többek között a göttingai országos

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava A hónap régi magyar (katolikus) neve Böjtmás hava. Ez az elnevezés arra utal, hogy március a böjt második hónapja. A nagyböjt java többnyire

Részletesebben

Karácsony máshol, máshogyan

Karácsony máshol, máshogyan Karácsony máshol, máshogyan A karácsonyt sokféleképpen lehet ünnepelni, s mivel a téma nem is oly régen még aktuális volt, gondoltam, pár újonnan szerzett információt közölnék iskolánk szorgalmas diákjaival:

Részletesebben

A melléknevek képzése

A melléknevek képzése A melléknevek képzése 1 ) Helyezkedjen el kényelmesen, először mesélni fogunk... Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer a magyar nyelv, benne sok szóval, kifejezéssel és szabállyal, amelyeket persze

Részletesebben

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés V i c z i á n Á k o s Halálos haszonszerzés Nem is emlékszem, hogy mikor aludtam ilyen jót, igaz nem volt több hat óránál, de ennyit ritkán alszom. Nyújtózkodtam egy hatalmasat, majd felkeltem az ágyból,

Részletesebben

3. Pillanat fölvételek Röntgen-sugarak segélyével.*

3. Pillanat fölvételek Röntgen-sugarak segélyével.* 3. Pillanat fölvételek Röntgen-sugarak segélyével.* (IV. sz. táblával.) Kezdetben, a mig a Röntgen-sugarak előállííására szolgáló berendezés még nem volt eléggé tökéletes, az ember testének vastagabb részeit

Részletesebben

Michael Ben-Menachem. Miki

Michael Ben-Menachem. Miki Michael Ben-Menachem Miki Michael Ben-Menachem Miki Orosházától az Északi-tengerig Regényélet Háttér Kiadó Budapest Alapítva 1987-ben Michael Ben-Menachem, 2010 Háttér Kiadó, 2010 Szerkesztette Benedek

Részletesebben

BOROS KÖZMONDÁSOK. A bor a némát is megtanítja szólani. A bor az öregember teje. A bor értéke a kora.

BOROS KÖZMONDÁSOK. A bor a némát is megtanítja szólani. A bor az öregember teje. A bor értéke a kora. BOROS KÖZMONDÁSOK A bor a némát is megtanítja szólani. A bor az öregember teje. A bor értéke a kora. A bor kis mértékben gyógyszer, nagy mértékben orvosság. A bor lator bajnok, legelőször is a lábáról

Részletesebben

DR. IMMUN Egészségportál

DR. IMMUN Egészségportál Feng shui A belsõ harmónia megteremtése feng shuival A kínaiak évezredek óta a feng shui alapelvei szerint építik és rendezik be házaikat és maguk az építõmesterek is e szabályokat követik. hirdetés Ma

Részletesebben

VILÁG VÁLSÁG Az Isteni színjáték

VILÁG VÁLSÁG Az Isteni színjáték VILÁG VÁLSÁG Az Isteni színjáték Horváth Zoltán Cashflow Mérnök Gazdasági világválság: hisztéria vagy valóság Nos, itt ülünk egy gazdasági világválságnak nevezett helyzet kellős közepén, és a legrosszabb

Részletesebben

www.aranyesoekszer.hu

www.aranyesoekszer.hu Büszkék vagyunk rá, hogy 2007-ben megújultunk, úgy az árukészletünk kibôvített kínálatát, mint a weboldalunk megjelenését és annak szolgáltatásait illetôen. www.antalekszer.hu Különösen kedvezô lehetôségeket

Részletesebben

A fordított út módszere és a gráfok

A fordított út módszere és a gráfok A fordított út módszere és a gráfok 1. feladat: Ilonka az els nap elköltötte pénzének felét, a második nap a meglév pénzének egyharmadát, a harmadik nap a meglév pénz felét, negyedik nap a meglév pénz

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Álmai kertje - valósággá válhat!

Álmai kertje - valósággá válhat! Kert 14 HÁZ és KERT Kert Álmai kertje - valósággá válhat! A Prenor Kft. 60 éve termeszt faiskolai dísznövényeket Szombathelyen, az Alpokalja lábánál. Nálunk több mint 800 féle díszfa, cserje és fenyőféle

Részletesebben

Az emberiség táplálkozásának szocziológiai vonatkozásai.

Az emberiség táplálkozásának szocziológiai vonatkozásai. Az emberiség táplálkozásának szocziológiai vonatkozásai. ÍRTA: D R. BUDAY DEZSŐ. KÜLÖNLENYOMAT A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 651 652. FÜZETÉBŐL. BUDAPEST. A PESTI LLOYD-TÁRSULAT KÖNYVSAJTÓJA. 1916. Az emberiség

Részletesebben

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23.

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. Van olyan ember Tartalomjegyzék 67-es út (Republic)... 18 A széllel szemben járok (Fonográf)... 13 Az ünnep (Zorán)... 17 Élsz valahol (Fonográf)... 11 Elvonult a

Részletesebben

AZ ERDÉLYRÉSZI MÉHÉSZ-EGYLET SZAKLAPJA, MINT. AZ EBDÉLYI GAZDA"ÖNÁLLÓ MELLÉKLETE. Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. Pályázati értesítés.

AZ ERDÉLYRÉSZI MÉHÉSZ-EGYLET SZAKLAPJA, MINT. AZ EBDÉLYI GAZDAÖNÁLLÓ MELLÉKLETE. Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. Pályázati értesítés. V-ii éyfolyai. 1890. jannár 15. 2. szái. Méhészeti Közlöny AZ ERDÉLYRÉSZI MÉHÉSZ-EGYLET SZAKLAPJA, MINT AZ EBDÉLYI GAZDA"ÖNÁLLÓ MELLÉKLETE. Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. A méhészetre vonatkozó közlemények

Részletesebben

MEZİGAZDASÁGI SZEMLE. HAVI FOLYÓIRAT. III. évfolyam. Magyar-Óvár, 1885. évi májushó 15-én. V. füzet. Mit termeljen a magyar gazda?

MEZİGAZDASÁGI SZEMLE. HAVI FOLYÓIRAT. III. évfolyam. Magyar-Óvár, 1885. évi májushó 15-én. V. füzet. Mit termeljen a magyar gazda? MEZİGAZDASÁGI SZEMLE. HAVI FOLYÓIRAT. III. évfolyam. Magyar-Óvár, 1885. évi májushó 15-én. V. füzet. Mit termeljen a magyar gazda? Az utóbbi idıben mindig gyakrabban hangoztatják, hogy a magyar gazdának

Részletesebben

A macska keresztfia. (széki népmese)

A macska keresztfia. (széki népmese) A macska keresztfia (széki népmese) Egyszer egy macska játszadozott egy egérrel. Meg akarta enni. Hát aztán már az egeret megsajnálta, olyan ügyes egér volt. Meggondolkozott a macska, s nem ette meg. -

Részletesebben

a földadó-kataszter nyilvántartásáról szóló 1885. évi XXII-ik tv.-czikk végrehajtása iránt. (1885. évi 45.055. szám.) 1. FEJEZET.

a földadó-kataszter nyilvántartásáról szóló 1885. évi XXII-ik tv.-czikk végrehajtása iránt. (1885. évi 45.055. szám.) 1. FEJEZET. LT t cl S 11 cl s a földadó-kataszter nyilvántartásáról szóló 1885. évi XXII-ik tv.-czikk végrehajtása iránt. (1885. évi 45.055. szám.) 1. FEJEZET. A földadó-kataszter nyilvántartásának czélja és tárgya.

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

DÖRNYEI KÁLMÁN: BANKI MESÉK 13-15. FEJEZET

DÖRNYEI KÁLMÁN: BANKI MESÉK 13-15. FEJEZET DÖRNYEI KÁLMÁN: BANKI MESÉK 13-15. FEJEZET 13. Ha megnyerte, nehogy vigye! Egyre kevésbé tudok a küldetésemre koncentrálni. Lehet, hogy az illuzionista megsejtette, hogy a nyomában vagyok, és mindenféle

Részletesebben

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Józsa Miklós Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Áprily Lajos, a jeles transzszilván költő 1887. november 14-én született Brassóban. Édesapja Jékely Lajos, édesanyja Zigler Berta. A család két év múlva Parajdra

Részletesebben

S Z Í N E S JÁ T É K

S Z Í N E S JÁ T É K S Z Í N E S JÁ T É K 3 10 éves gyermekeknek Láttál már SZIVÁRVÁNYT? Ugye milyen szép? Hogyan keletkezik a szivárvány? Süt a nap és esik az eső, vagy eláll az eső és kisüt a nap. A levegőben sok a vízcsepp.

Részletesebben

Akinek élénk a képzelete, és maga elé idéz egy boldog pillanatot, és majdnem jó neki, nos, ő arra is képes, hogy eget építsen pokolra.

Akinek élénk a képzelete, és maga elé idéz egy boldog pillanatot, és majdnem jó neki, nos, ő arra is képes, hogy eget építsen pokolra. II. A KÉPZELET Akinek élénk a képzelete, maga elé idézhet egy-egy boldog pillanatot, és ha éppen itt áll mellettem, és az útvesztőkbe kémlel, nem lát mást, csak kupoláról kupolára szálló galambokat. De

Részletesebben

Keresztút 2. JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET

Keresztút 2. JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET Keresztút Ha jó emberekkel találkozol, megtapasztalod, milyen jó, ha szeretnek. Kérdezted már egyszer is magadtól: honnan ez a szeretet? Mi, emberek ezt nem az utcán találtuk valahol vagy a kereskedőnél

Részletesebben

Asztrológiai arcok. A Hold arc jellegzetessége

Asztrológiai arcok. A Hold arc jellegzetessége Asztrológiai arcok A következőkben részletesen is bemutatom ábrákkal a hét alaptípus jellegzetességeit, kezdve a bolygó jellegével, amely a legfontosabb asztrológiai analógiás jelentéseket tartalmazza,

Részletesebben

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás 2x '10 '11 Schiedel Kéménygyár Kft. 8200 Veszprém, Kistó u. 12. Tel.: 88 576 700 Fax: 88 576 704 E-mail: info@schiedel.hu www.schiedel.hu Part of the MONIER GROUP Általános

Részletesebben