KÉRELEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE ÉS INDÍTÁSÁRA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÉRELEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE ÉS INDÍTÁSÁRA"

Átírás

1 DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR POLITIKATUDOMÁNYI ÉS SZOCIOLÓGIAI INTÉZET SZOCIOLÓGIA ÉS SZOCIÁLPOLITIKA TANSZÉK KÉRELEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE ÉS INDÍTÁSÁRA GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGPOLITIKAI SZAKREFERENS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK DEBRECEN 2012

2 KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK 1. A SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS MEGNEVEZÉSE: Gyermek- és ifjúságpolitikai szakreferens szakirányú továbbképzési szak 2. A SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSBEN SZEREZHETŐ SZAKKÉPZETTSÉG OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ MEGNEVEZÉSE: Gyermek- és ifjúságpolitikai szakreferens 3. A SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS KÉPZÉSI TERÜLETE: Társadalomtudomány 4. A FELVÉTEL FELTÉTELE: A szakirányú továbbképzési szakra történő felvétel előfeltétele alapképzési szakokon (Bsc/BA) szerzett oklevél az alábbi képzési területeken: társadalomtudomány bölcsészettudomány gazdaságtudományok orvos- és egészségtudomány jogi- és igazgatási pedagógusképzés 5. A KÉPZÉSI IDŐ, FÉLÉVEKBEN MEGHATÁROZVA: 2 félév 6. A SZAKKÉPZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ ÖSSZEGYŰJTENDŐ KREDITEK SZÁMA: 60 kredit 2

3 7. A KÉPZÉS SORÁN ELSAJÁTÍTANDÓ KOMPETENCIÁK, TUDÁSELEMEK, MEGSZEREZHETŐ ISMERETEK, SZEMÉLYES ADOTTSÁGOK, KÉSZSÉGEK, A SZAKKÉPZETTSÉG ALKALMAZÁSA KONKRÉT KÖRNYEZETBEN, TEVÉKENYSÉGRENDSZERBEN 7.1 Elsajátítandó kompetenciák az emberi és gyermeki jogok széles körű érvényesítése a gyakorlati munka során, az elméleti és gyakorlati tudások szintézise, a munka során holisztikus szemlélet megvalósítása, a kirekesztett társadalmi csoportok érdekeinek védelme, valamint az egymással konfliktusba kerülő csoportok érdekellentéteinek feloldása, közvetítése, új programok, projektek, helyi és átfogó politikák kidolgozása és bevezetése, amelyek a gyermek- és ifjúsági korosztályba tartozókat, valamint azok családjait célozzák, építve az intenzív családmegtartó technikák alkalmazására. 7.2 Tudáselemek, megszerezhető ismeretek a) Tudáselemek Általános ismeretek nemzetközi kitekintésben Alapozó ismeretek a gyermekek és ifjúság helyzetéről, a velük kapcsolatos intézkedésekről, fejlesztésekről Szakmai ismeretek a gyermek- és ifjúságpolitikai fejlesztéseket célzó, szociálpolitikai, oktatási projektekről b) Megszerezhető ismeretek Az általános ismeretek területén Gyermekek és fiatalok társadalmi helyzete, gyermekes családok támogatásának formái és módszerei Európai társadalompolitikai megközelítések, kitérve a gyermekek és fiatalok helyzetére A gyermek- és ifjúságpolitikai megközelítések nemzetközi perspektívában Az alapozó ismeretek területén A gyermek- és ifjúságpolitikai projektek funkciói, a gyermekszegénység csökkentésére tett kormányzati és EU-s intézkedések A gyermek- és ifjúságvédelmi, gyermek- és ifjúságpolitikai, szociálpolitikai, oktatási programok értékelésének módszerei Bevezetés a gyermek- és ifjúságpolitika, szociálpolitika, és oktatás rendszerébe Az EU-s és a hazai projektforrások felosztási rendszerei 3

4 A szakmai ismeretek területén A gyermek- és ifjúságpolitika, szociálpolitika és oktatás területén megvalósuló fejlesztési programok tervezése, tartalmi és formai követelményei Pályázati lehetőségek az aktuális tervezési-programozási időszakban A gyermekes családok hatékony támogatásának elemei és módszerei, az intenzív családmegtartás és a kompetenciaalapú nevelés filozófiája és eszközei Innovatív módszerek, jó gyakorlatok a gyermek- és ifjúságpolitika területén A fejlesztési projektekhez kapcsolódó részvétel, közösségfejlesztés, a projektek értékelő elemzése 7.3 Személyes adottságok A végzett gyermek- és ifjúságpolitikai szakreferens képessé válik a társadalmi folyamatok interdiszciplináris elemzésére, társadalmi szükségletek, problémák, kockázatok elemzésére, beavatkozási folyamatok és szakpolitikai döntések tervezésére, menedzselésére, megvalósítására, közösségek szervezésére és fejlesztésére, érdekeik képviseletére, gyermek- és ifjúsági ellátórendszerek, a célcsoporti igényekhez igazodó szolgáltatások szervezésére, az intézmények fenntartói, illetve vezetői feladatainak ellátására, társadalmi szervezetek létrehozásában és működtetésében való közreműködésre, amelyek elsősorban a gyermek és ifjúsági korosztállyal foglalkoznak, gyermekekkel kapcsolatos és az ifjúság problémáit feltáró kutatási tervek kidolgozására és menedzselésére, projektek előkészítésére, generálására, lebonyolítására, a témához kötődő szakmai ismereteik átadására. 7.4 A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben A képzés célterülete a gyermek- és ifjúságpolitikai tartalmú fejlesztési projektek intézményrendszere, a szociálpolitika oktatása területén működő szervezetek, a célcsoportot érintő fejlesztéspolitikában érdekelt profitorientált és nonprofit szerveződések. A képzés célja olyan szakképzettség biztosítása, amely alkalmassá teszi a képzésben résztvevőket a gyermekeket és ifjúságot megcélzó fejlesztési rendszerekben történő munkavégzésre. Olyan jelentkezők számára kínálunk képzést, akik a megjelölt szakterületeken kívánják hasznosítani a megszerzett szakmai ismereteket. 4

5 8. A SZAKKÉPZETTSÉG SZEMPONTJÁBÓL MEGHATÁROZÓ ISMERETKÖRÖK ÉS AZOK KREDITÉRTÉKEI: Ismeretkörök Kontaktóra Kreditérték Általános szakmai ismeretek 18 8 Alapozó ismeretek Közvetlen szakmai ismeretek Szakdolgozat-készítés - 10 Összesen: Általános szakmai ismeretkörök (8 kredit) Európai társadalompolitikák (4 kredit) Ifjúságszociológia (Ifjúság és devianciák) (4 kredit) Alapozó ismeretek (13 kredit) Gyermekszegénység - gyermekesély (5 kredit) Munkaerő-piaci politikák és szociális innováció (4 kredit) Családszociológia (Együttélési szokások, párválasztási és gyermekvállalási tendenciák és hatások a fiatalok körében) (4 kredit) Közvetlen szakmai ismeretek (29 kredit) Műhelyszeminárium gyermek-és ifjúságpolitikai projekt I. (6 kredit) Műhelyszeminárium gyermek-és ifjúságpolitikai projekt II. Intézményi gyakorlattal (8 kredit) Közpolitikák (5 kredit) Intenzív családmegtartó támogatások (5 kredit) Kompetenciaalapú nevelési és fejlesztési módszerek, pályaorientáció (5 kredit) 9. A SZAKDOLGOZAT KREDITÉRTÉKE: 10 kredit Debrecen, február 20. Dr. Fábián István rektor 5

6 A SZAKINDÍTÁSI KÉRELEM INDOKLÁSA 1. A KÉPZÉS SZÜKSÉGESSÉGÉNEK INDOKLÁSA: A szociális tárgyú képzések, továbbképzések rendszerében a gyermek- és ifjúságpolitikai megközelítések iránti társadalmi szükséglet különösen jelentős az ország keleti részében. A társadalmi-gazdasági fejlettség területi képe napjainkra szinte nem változott, a leszakadó térségek továbbra is az ország keleti, északkeleti részében koncentrálódnak. Magas a kislélekszámú települések aránya a térségben (borsodi, szatmári aprófalvak), alacsony a gazdasági teljesítmény, és ebből adódóan a népesség széles köre szorul társadalmi támogatásokra (nagyarányú szegénység, alacsony iskolázottság, rossz egészségi állapot). A szakemberek jelenléte, a gyermekek és szüleik szükségleteire reagáló szolgáltató rendszerek működtetése elengedhetetlen az itt élők jelene és a régió jövője szempontjából. Mindezek, valamint a fejlesztés szükségszerűsége jól felkészült szakembereket igényel, akik a gyermekek és ifjúsági korcsoportok jól-létét elősegítő szolgáltatásokban innovatív, hosszú távra mutató megoldásokat, fejlesztéseket hozhatnak a térségbe. 2. A MUNKAERŐ-PIACI IGÉNY: Az igényfelmérés fő csatornáját a gyakorlatban dolgozó szakemberek, az intézmények által megfogalmazott munkaerő-piaci igények, és a tereptanáraink visszajelzései jelentik. A megfogalmazott szükségletek alapján a gyermek- és ifjúságpolitikai megközelítések, a szegénységben vagy krízisben élő családokkal történő foglalkozás, valamint a hatékony családmegtartó támogatások rendszere tervezési, menedzselési technikáinak elsajátítása vonzó perspektívát jelent a területen dolgozó (vagy a jövőben dolgozni kívánó) gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális és egyéb típusú ellátásokat biztosító intézményekben foglalkoztatottak számára. A szolgáltatások fejlesztésében egyre hangsúlyosabb szerepet kapó gyermekjóléti, oktatási, szociális, munkaerő-piaci területek együttműködése iránti igény növekedése, a foglalkoztatási dimenzió hangsúlyozása, a gyermekes családok helyzetének javítását szolgáló komplex megközelítések, valamint az interdiszciplináris tudással és gyakorlattal rendelkező szakemberek iránti szükséglet megerősíti a gyermek- és ifjúságpolitikai tárgyú képzések szükségességét. A gyermekek és ifjúság jól-létének elősegítése terén alapvető fontosságú, hogy korszerű tudással rendelkező, a gyermekjóléti, oktatási, szociális és munkaerő-piaci területeken egyaránt tájékozott, felkészült szakemberek jelenjenek meg. A gyermek-és ifjúságpolitika témakörében tervezett szakirányú továbbképzésünk korszerű tudást kíván nyújtani a képzésben résztvevő hallgatók számára. Jelenleg teljes mértékben hiányoznak a fenti célok megvalósítása érdekében a speciális tudásra, interprofesszionális megközelítésre épülő képzések, továbbképzések. 3. A KÉPZÉS/SZOLGÁLTATÁS CÉLCSOPORTJA: A képzés elsődleges célcsoportját a gyermekjóléti és gyermekvédelmi rendszerekben, oktatási, szociális, foglalkoztatási célú szervezetekben dolgozók, települési és regionális szintű szervezetek fejlesztéspolitikával foglalkozó szakemberei, döntéshozói, a gyermek- és ifjúságpolitikai koncepciók, stratégiák tervezésében és megvalósításában, valamint az ilyen célokat felvállaló fejlesztési projektek jelenlegi és leendő munkatársai alkotják. 6

7 KÉPZÉSI PROGRAM 1. A KÉPZÉSÉRT FELELŐS KAR MEGNEVEZÉSE: Bölcsészettudományi Kar 2. A SZAKÉRT FELELŐS OKTATÓ: Dr. Csoba Judit (PhD, habil.) 3. KÉPZÉSI CÉL: A képzés célja olyan szakképzettség biztosítása, amely alkalmassá teszi a képzésben résztvevőket a gyermek- és ifjúságpolitikai tematikájú fejlesztési rendszerekben történő munkavégzésre. 4. A KÉPZÉS FORMÁJA: Részidős (levelező) 5. A KÉPZÉS SZERKEZETE: A képzés időtartama 2 féléves, a kontaktórák száma 102, a teljesítendő kreditek száma összesen 60. A szakirányú továbbképzés programja általános, alapozó és szakmai ismereteket nyújtó tantárgycsoportokból áll, melyek mindegyikét 3x3 órás tantárgyblokkok alkotnak. Általános szakmai ismeretkörök: 8 kredit Alapozó ismeretek: 13 kredit Közvetlen szakmai ismeretek: 29 kredit Szakdolgozat: 10 kredit 6. A KÉPZÉS MÓDSZEREI: A képzés elméleti és gyakorlati elemeket tartalmaz. A gyermek- és ifjúságpolitikai tudás elméleti alapozása előadások formájában történik, míg a szakmai készségek és képességek fejlesztése, valamint a kompetenciák erősítése szemináriumi formában valósul meg. A képzés céljainak megfelelően a kompetenciafejlesztésben a gyakorlati módszerek és oktatási formák saját élmény, a speciális területeken nagy gyakorlati tapasztalattal rendelkező szakértők felkérése óratartásra, kiscsoportos feladatok, interaktív beszélgetések, valamint a szakdolgozat megírása során egy speciális fejlesztési terület projektjének komplex megtervezése biztosítják az elvárt szakmai tudás megalapozását. 7

8 7. TANTERV: Sorszám Tantárgy megnevezése Félévek óraszáma Általános szakmai ismeretkörök Vizsgaforma (K/Sz/Gy) 01 Európai társadalompolitikák 9 K 4 02 Ifjúságszociológia (Ifjúság és devianciák) Alapozó szakmai ismeretek Kredit 9 K 4 03 Gyermekszegénység - gyermekesély 9 K 5 04 Munkaerő-piaci politikák és szociális innováció 05 Családszociológia (Párválasztási és gyermekvállalási tendenciák és hatások a fiatalok körében) Közvetlen szakmai ismeretek 9 K 4 9 K 4 06 Műhelyszeminárium gyermek-és 12 SZ 6 ifjúságpolitikai projekt I. 07 Műhelyszeminárium gyermek-és 18 SZ 8 ifjúságpolitikai projekt II. Intézményi gyakorlattal 08 Közpolitikák 9 K 5 09 Intenzív családmegtartó támogatások 9 K 5 10 Kompetenciaalapú nevelési és fejlesztési 9 K 5 módszerek, pályaorientáció 11 Szakdolgozat Összes óraszám: 102 Összes kreditszám: A RÉSZTVEVŐK TELJESÍTMÉNYÉT ÉRTÉKELŐ RENDSZER: Az ismeretek a tantervben előírt, részben egymásra épülő, részben egymástól független teljesítményértékelési rendszere kollokviumok és szemináriumi feladatok teljesítéséből, a szakdolgozat elkészítéséből, valamint a záróvizsgából tevődik össze. a) A SZAKDOLGOZAT: A szakirányú képzettségnek megfelelő és a jelölt által választott téma kidolgozása. A szakdolgozatnak igazolnia kell, hogy a jelölt az adott témában megfelelő elméleti ismeretekkel, szakirodalmi tájékozottsággal rendelkezik, képes az elsajátított ismeretanyagot alkotó módon és a gyakorlati szempontoknak megfelelően is felhasználni. 8

9 b) A ZÁRÓVIZSGA: A záróvizsga tárgya: a szakdolgozat témája. A záróvizsgára bocsátás feltétele: a tantervben előírt követelmények és vizsgák teljesítése. A záróvizsga feltételei: a hallgató által önállóan készített és a felkért bíráló által elfogadott szakdolgozat. A záróvizsga eredménye (oklevél minősítése): az oklevél minősítését a záróvizsga eredménye adja. A záróvizsga eredménye két jegy átlagából állapítható meg a Bölcsészettudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának megfelelően: a hallgató által készített szakdolgozat érdemjegye a záróvizsgán nyújtott szóbeli teljesítmény érdemjegye. 9. A KORÁBBAN SZERZETT ISMERETEK, GYAKORLATOK BESZÁMÍTÁSÁNAK RENDJE: A Bölcsészettudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata előírásainak megfelelően a hallgató kérése alapján lehetőség van a korábban szerzett ismeretek elismerésére. A tantárgyfelelős oktató javaslata alapján az elismerést a szak vezetője engedélyezi. 10. TANTÁRGYI PROGRAMOK: 9

10 A tantárgy neve: EURÓPAI TÁRSADALOMPOLITIKÁK Elsajátítandó ismeretanyag A tantárgy célja, hogy az európai kultúra gyökereit felidézve bevezesse a hallgatókat a társadalompolitika legfontosabb kérdéseibe. A tantárgyi program elemezi, hogy milyen társadalmi, gazdasági és történelmi körülmények között alakulnak ki a modern állam jóléti funkciói, melyek a meghatározó elméleti keretek és fogalmak. A program tanulmányozása megalapozza a társadalompolitika későbbi elemző igényű tanulmányozásának készségét, lehetővé teszi a társadalompolitika társadalmi és politikai beágyazottságának elemzését. Az egyes európai országok jóléti rendszerének elemzése során kitekintést biztosít a családi és jóléti ellátórendszerek kialakulására és működésére, az európai ifjúságpolitika alakulásának elemzésére, összehasonlítási lehetőséget biztosít a hazai jóléti rendszerek és az Európában működő alternatív ellátási formák között. Előtanulmányi feltételek: - Kreditpont: 4 Ajánlott irodalom: Jenei György (2008): Bevezetés a társadalompolitikába. AULA Kiadó, Budapest, és old. Castel, R (1998): A szociális kérdés alakváltozásai A Szociálpolitikai Értesítő Könyvtára, Max Weber Alapítvány, Wesley Zsuzsanna Alapítvány, Kávé Kiadó, Budapest Tomka Béla: Az Európai Szociális Modell múltja és jelene- kelet-közép-európai perspektívák. Esély, 2004/5., old. Jenei György (2008): Bevezetés a társadalompolitikába. AULA Kiadó Budapest, és old. Szalai Júlia: A jóléti fogda. Esély, 2004/6-2005/1. Ferge Zs.(1991): Szociálpolitika és társadalom Az ELTE Szociológia Intézet Szociálpolitika Tanszéke és a T-Twins Kiadói és Tipográfiai Kft., Budapest 10

11 A tantárgy neve: IFJÚSÁGSZOCIOLÓGIA (IFJÚSÁG ÉS DEVIANCIÁK) Elsajátítandó ismeretanyag A tantárgy megismerteti a hallgatókat az ifjúságszociológia legfontosabb hazai és nemzetközi kutatási témaköreivel. A kurzus során a résztvevők megtanulnak eligazodni a vonatkozó szakirodalomban, képessé válnak arra, hogy a publikált empirikus ifjúságkutatások megbízhatóságáról, érvényességéről önállóan ítéletet alkossanak, valamint megismerik a legtöbbet hivatkozott hazai és nemzetközi ifjúsági adatfelvételei programokat és az ifjúságszociológiai elemzésekhez használható elérhető adatbázisokat. A kurzus betekintést nyújt az ifjúságszociológia legújabb kutatási irányaiba és áttekinti azok legfontosabb eredményeit. Előtanulmányi feltételek: - Kreditpont: 4 Ajánlott irodalom: Giddens, Anthony (1995): Szociológia. Osiris Kiadó, pp Babbie, Earl (1995): A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Balassi Kiadó, Budaepst, pp Diósi Pál és Székely Levente: Szakmai sztenderdek az ifjúsági kutatásokhoz. In: Új Ifjúsági Szemle, 2009/1. Domokos Tamás (2010): Az ifjúsági korosztályok és rendszerek megértése, megismerése - kutatás, felmérés, elemzés. In: Földi László, Dr. Nagy Ádám, Járosi Éva (szerk): Kapcsoskönyv 2010., R2/29-56 Laki László: Fiatalok és a magyar valóság. In: Társadalomkutatás, 2003/ 21. Issue 3. pp Spéder Zsolt: Kutatási koncepció. In. Kapitány Balázs (szerk) Műhelytanulmányok az "Életünk Fordulópontjai" kutatási programhoz KSH-NKI (2003/1)

12 A tantárgy neve: GYERMEKSZEGÉNYSÉG - GYERMEKESÉLY Elsajátítandó ismeretanyag A tárgy célja a gyermekes családok helyzetének megismerése a gyermekszegénységgel kapcsolatos hazai és nemzetközi szakirodalmak és kutatási eredmények feltárása által. A gyermekszegénység kapcsán foglalkozunk a hátrányos helyzetű gyermekek oktatási részvételével, az oktatási egyenlőtlenségek kérdésével, valamint azokkal a családtámogatási szolgáltatásokkal és gyermekesély programokkal, amelyek a gyermekszegénység leküzdésében nélkülözhetetlen szerepet játszanak. Előtanulmányi feltételek: - Kreditpont: 5 Ajánlott irodalom: Pukánszky Béla (2003): Két évszázad gyermekei a tizenkilencedik-huszadik század gyermekkorának története. Eötvös J. K., Budapest Gyermekjogi Egyezmény (ENSZ) Gábos András Sebők Csilla (2004): A gyermeknevelés háztartásimunka-költsége. Statisztikai Szemle 82. évfolyam, 2004/2. Darvas Ágnes Tausz Katalin (2006): Gyermekszegénység. DEMOS Magyarország, Budapest A gyermekszegénység néhány metszete. Háttérelemzés. In: Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program. Budapest, 2006 Jövedelmen kívüli tényezőkben megnyilvánuló gyermekszegénység és kirekesztődés. KSH 2010 november, Budapest Ferge Zsuzsa Darvas Ágnes (2011): Gyerekesélyek Magyarországon. A Legyen jobb a gyermeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának évi jelentése, Budapest Bass L.- Darvas Á. Farkas Zs. Ferge Zs. Simon M. Velki R. (2009): Gyerekek Szécsényben. Gyermekesély Füzetek 4. MTA KTI Gyerekprogram Iroda, Budapest 12

13 A tantárgy neve: MUNKAERŐ-PIACI POLITIKÁK ÉS SZOCIÁLIS INNOVÁCIÓ Elsajátítandó ismeretanyag A tárgy a munkaerő-piaci politikák legfontosabb elméleti és gyakorlati problémáival foglalkozik. Kiemelten tárgyalja fiatalokat és a pályakezdőket segítő munkaerő-piaci és szociális rendszereket, együttműködési formákat. A program megvalósítása során bemutatásra kerül a munkaerő-piaci politikák legfontosabb célja és a célok elérését szolgáló eszközök rendszere, továbbá az eszközök működésével kapcsolatos empirikus kutatások legfontosabb eredményei. A legnagyobb terjedelemben a munkanélküli ellátórendszer működésével, az aktív, passzív munkaerő-piaci politikák szervezésével, valamint az eszközök értékelésének elemzésével foglalkozunk. Előtanulmányi feltételek: - Kreditpont: 4 Ajánlott irodalom: Csoba Judit (2010): A tisztes munka. A teljes foglalkoztatás: a 21. század esélye vagy utópiája? L Harmattan Kiadó, Budapest, old. Csoba Judit (szerk) (2009): Peremhelyzetű társadalmi csoportok társadalmi és munkaerőpiaci integrációja Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, old. Castel, R. (1998): A szociális kérdés alakváltozásai Kávé Kiadó Budapest, old. Csoba Judit (szerk) (2009): Peremhelyzetű társadalmi csoportok társadalmi és munkaerőpiaci integrációja Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, old. Frey Mária (2004): Az Európai Unió foglalkoztatáspolitikája 13

14 A tantárgy neve: CSALÁDSZOCIOLÓGIA - EGYÜTTÉLÉSI SZOKÁSOK, PÁRVÁLASZTÁSI ÉS GYERMEKVÁLLALÁSI TENDENCIÁK ÉS HATÁSOK A FIATALOK KÖRÉBEN Elsajátítandó ismeretanyag A családszociológia tantárgy keretében a hallgatók elsajátítják a család rendszerének működését magyarázó szociológiai összefüggéseket, értelmezik annak társadalomtörténeti formációit. Megismerkednek azokkal a jelenségekkel, amelyek leginkább magyarázzák a társadalom és a család változó viszonyát, a különböző funkciók betöltéséhez szükséges feltételek módosulásait és azok következményeit. Előtanulmányi feltételek: - Kreditpont: 4 Ajánlott irodalom: Cseh-Szombathy László (1975): A családszociológia fő problémái és vizsgálati módszerei. In.: Kulcsár Kálmán (szerk): A szociológia ágazatai. Kossuth Könyvkiadó, Budapest A háztartások és a családok rétegződésének alakulása, In.: A háztartások és a családok társadalmi-foglalkozási tagozódása; Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 1999 Tóth Olga: Családformák és együttélési minták a mai magyar társadalomban. In.: Szerk.: Lévai Katalin-Tóth István György (1997): Szerepváltozások Jelentés a nők helyzetéről 1997.; TÁRKI Munkaügyi Minisztérium, Egyenlő Esélyek Titkársága, Budapest Spéder Zsolt - Kapitány Balázs (2007): Gyermekek: vágyak és tények: dinamikus termékenységi elemzések. Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest Buda Béla (1988): Párválasztás: A partnerkapcsolatok pszichológiája. Móra Kiadó, Budapest Cseh-Szombathy László: A gyermekkori szocializáció jelentősége a háztartási és szülői szerepekre való felkészítésben Párválasztás, házasságkötés In: Schadt Mária (1996): Családszociológia (Szöveggyűjtemény) JPTE Tanárképző Intézet Pedagógia Tanszéke, Pécs 14

15 A tantárgy neve: MŰHELYSZEMINÁRIUM GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGPOLITIKAI PROJEKTEK I. Elsajátítandó ismeretanyag A tantárgy célja, hogy az elméletben és terepgyakorlatok során elsajátított ismeretekre és tapasztalatokra építve bemutassa a gyermek- és ifjúságpolitikai problémák projekt szemléletű kezelési lehetőségeit, rávilágítson a projektek szerepére a gyermek- és ifjúságpolitika területén. A kurzus az elméleti megalapozást követően gyakorlatorientáltan mutatja be a projekttervezés, a pályázatmenedzsment és a projektmegvalósítás témáin keresztül a fontosabb fogalmakat, az egyes folyamatok struktúráját, a különböző módszereket és technikákat, a projektmenedzsmenthez szükséges kompetenciákat. Előtanulmányi feltételek: - Kreditpont: 6 Ajánlott irodalom: Görög Mihály (2001): Általános projektmenedzsment, Aula Kiadó, Budapest. Görög Mihály (2008): Projektvezetés, Aula Kiadó, Budapest. Revita Alapítvány (2010): A szükségletfeltárás, igényfelmérés, helyzetelemzés elméleti és gyakorlati vonatkozásai. Marosán György (2002): Stratégiai menedzsment, Zsigmond Király Főiskola, Budapest Verzuh, Eric (2006): Projektmenedzsment, HVG, Budapest. Vörös Mihály László (2004): Versenyképes projektek és pályázatok, TRIU-MESTER Bt., Tatabánya 15

16 A tantárgy neve: MŰHELYSZEMINÁRIUM GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGPOLITIKAI PROJEKTEK II. Elsajátítandó ismeretanyag A kurzus témája a pályázatmenedzsment és projektmegvalósítás. Az első félév ismeretanyagára építve a hallgatók megismerkednek a pályázatírás és projektmegvalósítás alapjaival (pályázati források, pályázati dokumentáció, projektszervezés, kommunikáció, nyomon követés), betekintést nyernek megvalósuló gyermek- és/ vagy ifjúságpolitikai projektekbe, emellett kidolgozzák saját projektjeiket. Előtanulmányi feltételek: - Kreditpont: 8 Ajánlott irodalom: Horváth Gyula (2001): Az Európai Unió strukturális és kohéziós politikájának szabályozása, MTA-RKK, Pécs. Kádár Krisztián Andriska Szilvia (szerk.) (2007): Bevezetés az Európai Unió támogatási rendszerébe, Magyar Közigazgatási Intézet, Budapest, Iván Gábor: Az Európai Unió fejlesztési forrásai, Kádár Krisztián Andriska Szilvia (szerk.) (2007): Bevezetés az Európai Unió támogatási rendszerébe, Magyar Közigazgatási Intézet, Budapest, Haraszti István - Huber Béla - Orosz Beáta (2005): Projektfejlesztés, pályázatírás és projektmenedzselés, Corvinus Kiadó, Budapest. Kádár Krisztián Andriska Szilvia (szerk.) (2007): Bevezetés az Európai Unió támogatási rendszerébe, Magyar Közigazgatási Intézet, Budapest, 16

17 A tantárgy neve: KÖZPOLITIKÁK Elsajátítandó ismeretanyag A kurzus célja a társadalompolitikai és jóléti területeken történő kormányzati intézkedések, politikai döntések okainak és céljainak felismerése, racionális számbavétele és mérlegelése, valamint a célszerűnek, helyesnek gondolt szakpolitikai álláspontok kialakítása, és a helyesnek vélt döntések melletti (és a helytelenek elleni kritikai) érvek megfogalmazása és képviselete. A kurzus célja a racionális mérlegelés képességeinek fejlesztése mellett az érvelés, a meggyőzés, a vitakultúra fejlesztése is. Ennek érdekében az általános bevezető előadások után a hallgatókkal közösen megbeszélt témakörökben a különféle döntési alternatívák hívei (témánként változó összetételben) olyan frakciókat alakítanak ki, amely frakciók egymással egyeztetve készülnek fel a következő órán megtartandó vitákra, és egymás meggyőzésére. Cél az, hogy a viták minimális elvárásként a vitatott álláspontok racionálisan összemérhetők, tisztázhatók legyenek és, ha erre mód van, akár új megoldási alternatívák felvázolásával a közös álláspontok kialakítása felé is lépések történjenek. Előtanulmányi feltételek: - Kreditpont: 5 Ajánlott irodalom: Krémer Balázs (2009): Bevezetés a szociálpolitikába, Napvilág, Bp. Gajduschek György - Hajnal György (2010): Közpolitika HVG-ORAC Pesti Sándor (2001): Közpolitika. Szöveggyűjtemény, Rejtjel Hajnal György: Újszerű kudarcmechanizmusok a Magyar közpolitika világában, Politikatudományi Szemle, 2009, XVIII/ pp, Boda Zsolt-Kovách Imre-Szoboszlai György (szerk.) (2007): Hatalom, közbeszéd, fejlesztéspolitika. Elemzések politikai jelenségekről. MTA-PTI Kincses Gyula: A co-payment alkalmazási lehetősége a korszerű egészségpolitikában. 17

18 A tantárgy neve: INTENZÍV CSALÁDMEGTARTÓ TÁMOGATÁSOK Elsajátítandó ismeretanyag A tárgy célja az intenzív családmegtartó támogatások meghatározása, az egyes támogatási formák filozófiájának, a szolgáltatások nyújtása során képviselt értékeknek a megismerése. Foglalkozunk a támogatások jellegzetességeivel, elkülönítjük az intenzív segítséget nyújtó szolgáltatásokat a hagyományos módszerekre, szemléletre és elkülönült együttműködésekre épülő támogatási formáktól. A tárgy további célja az együttműködési mechanizmusok feltárása a segítők un. sokproblémás családokkal való együttműködése során. Kitérünk az együttműködés alatt alkalmazandó kommunikációs technikákra is. A családok otthonában nyújtott szolgáltatások értékelési módszereit is számba vesszük, megismerve a nyugat-európai gyakorlatot és a témában releváns főbb nemzetközi és hazai kutatási eredményeket. Előtanulmányi feltételek: - Kreditpont: 5 Ajánlott irodalom: Bányai Emőke: Intenzív családmegtartó szolgáltatások. Család, Gyermek, Ifjúság, 2004/6. Liliana Sousa Carla Eusebio: Amikor a sokproblémás szegények mítoszai találkoznak a jóléti szolgáltatások mítoszaival, Esély, 2009/3. K. E. Rudestam M. Frankel (1996): A sokszorosan bajba jutott családok kezelése In: Szilvási Léna (szerk.): Gyermek, család, társadalom. Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület, Budapest Bányai Emőke: Intenzív családmegtartó szolgáltatások. Család, Gyermek, Ifjúság, 2004/6. P. Dale - M. Davis - T. Morrison J. Waters: Veszélyes családok, veszélyes segítők. Részlet. Család, gyermek, ifjúság, 1999/3. Gill Gorell Barnes (1996): Nem véletlen sérülések In: Szilvási Léna (szerk.): Gyermek, család, társadalom. Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület, Budapest 18

19 A tantárgy neve: KOMPETENCIAALAPÚ NEVELÉSI ÉS FEJLESZTÉSI MÓDSZEREK, PÁLYAORIENTÁCIÓ Elsajátítandó ismeretanyag A tárgy célja a kompetencia alapú nevelés pszichológiai alapjainak megismerése, a fejlődéslélektani összefüggések, életkori sajátosságok, pszichoszociális fejlődési szakaszok és kompetenciák feltárása. Kitérve a kompetenciaalapú nevelés pedagógiai koncepcióira, a fejlesztési irányok és módszertani megközelítések megismerésére. Foglalkozunk a pedagógus személyének és az iskola klímájának fontosságával is. A kurzus kitér a szociális kompetenciák (social skills) fejlesztési lehetőségeire az iskolákban. Előtanulmányi feltételek: - Kreditpont: 5 Ajánlott irodalom: Nagy József (2007): Kompetencia-alapú kritériumorientált pedagógia. Mozaik Kiadó, Szeged Dr. Kelemen László (1973): A pedagógiai pszichológia alapkérdései, Tankönyvkiadó, Budapest Klein Sándor- Farkas Katalin (1992): A nevelés pszichológiai alapjai, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Erikson, E. H. (2002): Gyermekkor és társadalom. Osiris Kiadó, Budapest. Vikár György: Az ifjúkor válságai, Gondolat Kiadó, Budapest, M. Nádasi Mária (2003): Projektoktatás. Gondolat Kiadói Kör, Budapest Pedagógusok, akik meg tudták teremteni a szabadság légkörét (2007) In: Rogers, Carl R. Freiberg, Jerome H. (2007): A tanulás szabadsága. EDGE 2000 Kiadó Oktatáskutató- és Fejlesztő Intézet, Budapest ( old.) Zsolnai Anikó: A szociális kompetencia kapcsolata az iskolai teljesítménnyel, In: Magyar Pedagógia, 1998/4. 19

20 11. A KÉPZÉSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES TÁRGYI ÉS SZEMÉLYI FELTÉTELEK, EZEK BIZTOSÍTÁSÁNAK MÓDJA: A szakirányú továbbképzésben résztvevő oktatók a Debreceni Egyetem részéről: NÉV BEOSZTÁS TUDOMÁNYOS FOKOZAT dr. Ábrahám Katalin egyetemi tanársegéd - Dr. Czibere Ibolya egyetemi adjunktus Ph.D Dr. Csoba Judit egyetemi docens Ph.D Dr. Krémer Balázs egyetemi docens Ph.D Dr. Murányi István egyetemi docens Ph.D Dr. Rácz Andrea egyetemi tanársegéd Ph.D A szakmai munkában résztvevő külső tagok: NÉV BEOSZTÁS TUDOMÁNYOS FOKOZAT A képzési igényeknek megfelelően az aktuális témákhoz felkért és az érintett szakterületeken döntési-vezetői pozícióban lévő szakértők, gyakorlati szakemberek. 12. EGYÜTTMŰKÖDŐ KÜLSŐ PARTNER: A SZAK INDÍTÁSÁNAK TERVEZETT IDŐPONTJA: szeptember A KÉPZÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSI DÍJA (FT/FÉLÉV): Ft/félév 20

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az EU projektmenedzser képzés a projektek sikeres előkészítésével, menedzselésével, végrehajtásával, és

Részletesebben

ÜZLETI INFORMATIKA SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelménye

ÜZLETI INFORMATIKA SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelménye ÜZLETI INFORMATIKA SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelménye Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MENEDZSMENT szakirányú továbbképzési szak A 21. században a település- és területfejlesztés fontossága várhatóan tovább növekszik.

Részletesebben

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment szakmérnök levelező szakirányú továbbképzés képzési- és kimeneti követelményei Budapest, 2012. Vállalkozásmenedzsment szakmérnök szakirányú

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

A tantárgy kódja BBNSZ03200 Óraszám 2

A tantárgy kódja BBNSZ03200 Óraszám 2 A tantárgy címe CSALÁDSZOCIOLÓGIA A tantárgy típusa ELŐADÁS Tantárgy célja: A tantárgy kódja BBNSZ0300 Óraszám Félév 6 Kreditek száma A család történeti változásainak, működésének és a társadalomban betöltött

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

Szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Tankerület-igazgatási vezető pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak Szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezés

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak 1. A szak képzési és kimeneti követelményei a. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Diplomás szakreferens

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja A gyermekvédelem intézményrendszere PDB2123L Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + 1+0 gyak.) Koll. PDB1006, PDB1009, PDB1204 Tantárgyfelelős neve és beosztása és beosztása A hallgatók

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2015 A képzés során a hallgatók megismerkednek a településmenedzsment komplex szemléletmódjával, így képessé válnak a stratégiai tervezésre,

Részletesebben

SZOCIÁLIS MENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak. Kiknek ajánljuk? Azoknak, akik el szeretnének elhelyezkedni, vagy már dolgoznak:

SZOCIÁLIS MENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak. Kiknek ajánljuk? Azoknak, akik el szeretnének elhelyezkedni, vagy már dolgoznak: SZOCIÁLIS MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Kiknek ajánljuk? Azoknak, akik el szeretnének elhelyezkedni, vagy már dolgoznak: nonprofit szervezetek vezetői szintjein, állami szférában a szociális

Részletesebben

Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar

Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak 2008 Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Indított szakirányok: - Képzési terület, képzési ág: társadalomtudomány Képzési ciklus: szakirányú

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I.

KÖVETELMÉNYEK /I. Közösségi szociális munka SPB1209 Kreditpont: 3 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 1+1 Gyakorlati jegy SPB1121 Követelmény: Két zárthelyi dolgozat. Gyakorlati jegy. Zh: 2016. okt. 19. 8-9., nov. 30. 8-9. Kötelező,

Részletesebben

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR szakirányú továbbképzési szak Képzés célja: A megújuló tanárképzésben a mentortanár képzés célja a pedagógiai kultúra megerősítése, amelynek segítségével a tanárjelöltek nyitottak

Részletesebben

Mérés-értékelés pedagógus szakvizsga

Mérés-értékelés pedagógus szakvizsga Mérés-értékelés pedagógus szakvizsga KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK 1. A szakirányú továbbképzés megnevezése Pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés 2. A szakirányú továbbképzésben

Részletesebben

SZOCIÁLPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK

SZOCIÁLPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított specializációk: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: SZOCIÁLPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK foglalkoztatáspolitika specializáció

Részletesebben

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek CGB1203 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné dr. Kiss Katalin főiskolai docens A tantárgyfelelős

Részletesebben

TÁRGYLEÍRÁS CSALÁDSZOCIOLÓGIA BBNSZ Oktató: Dr. Földházi Erzsébet 2013/2014. tanév II. félév kedd 10:00-11:30 BTK Ste Dienes Valéria terem

TÁRGYLEÍRÁS CSALÁDSZOCIOLÓGIA BBNSZ Oktató: Dr. Földházi Erzsébet 2013/2014. tanév II. félév kedd 10:00-11:30 BTK Ste Dienes Valéria terem TÁRGYLEÍRÁS CSALÁDSZOCIOLÓGIA BBNSZ03200 Oktató: Dr. Földházi Erzsébet 2013/2014. tanév II. félév kedd 10:00-11:30 BTK Ste Dienes Valéria terem A TANTÁRGY CÉLJA A család történeti változásainak, működésének

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

SZOLNOKI FŐISKOLA VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK SZOLNOK 2012. Vízgazdálkodási szakmérnök szakirányú továbbképzési szak A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: vízgazdálkodási

Részletesebben

SZOCIÁLPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK

SZOCIÁLPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK SZOCIÁLPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: foglalkoztatáspolitika szakirány Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudományi Képzési ciklus: mester Képzési forma (tagozat): nappali A szakért

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM NEVELÉS-ÉS MŰVELŐDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET

DEBRECENI EGYETEM NEVELÉS-ÉS MŰVELŐDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET Felnőttoktató pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak 1. A képzésért felelős kar megnevezése: Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar 2. A szakért felelős oktató: Engler Ágnes Ph.D. 3. Képzési

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Gyermekvédelem az iskolában CSM1002, 1002L Meghirdetés féléve 1 Heti kontaktóraszám (elm. + 1-0 gyak.) kollokvium A hazai és a nemzetközi gyermekvédelem fejlődési tendenciáinak és törvénykezési folyamatának

Részletesebben

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Terméktervező Intézet Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, illetve Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2.

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2. Társadalomtudományi kutatások 2. PDB1702 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy PDB1005 Évközi tanulmányi követelmények: Empirikus vizsgálat adatfelvétele és az adatok statisztikai feldolgozása.

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény Multikulturális nevelés TKM2101 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr. Kis Katalin főiskolai tanár

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve A gyermekvédelem intézményrendszere PDB2123 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+0 K PDB1006, PDB1009, PDB1204 Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

Kulturális menedzser szakirányú továbbképzési szak

Kulturális menedzser szakirányú továbbképzési szak Edutus Főiskola szakirányú továbbképzési szak Tanterv Farkas Beáta.09.28. A szak alapadatai: Cultural Manager Képzésért felelős intézmény Intézményi azonosító száma Edutus Főiskola FI38139 Címe 2800 Tatabánya,

Részletesebben

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ szakirányú továbbképzési szak A szak felvételének feltétele: Alapképzésben szerzett fokozat és szakképzettség birtokában bölcsészettudomány képzési területen

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Back András 1 I. A Közszolgálati

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR E L Ő T E R J E S Z T É S E LÉZERFIZIKUS szakirányú továbbképzési szak létesítésére és indítására Szeged 2013 TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0013

Részletesebben

A modul részletes leírását a mellékelt szakindítási kérelem, regisztrálásának adatait az Oktatási Hivatal mellékelt határozata tartalmazza.

A modul részletes leírását a mellékelt szakindítási kérelem, regisztrálásának adatait az Oktatási Hivatal mellékelt határozata tartalmazza. 1 A modul programja A modul kódja A modul neve A modul részletes leírása (541) SZT-E-SOCSERV Postgraduate certificate program Specialization in complex social services A modul a felsőoktatásról szóló 2005.

Részletesebben

INNOVÁCIÓK AZ ÓVODAI NEVELÉS GYAKORLATÁBAN PEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

INNOVÁCIÓK AZ ÓVODAI NEVELÉS GYAKORLATÁBAN PEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS INNOVÁCIÓK AZ ÓVODAI NEVELÉS GYAKORLATÁBAN PEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS A SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉNEK ÉS INDÍTÁSÁNAK CÉLJA: Olyan szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja Szociális gondoskodás története B1401L Meghirdetés féléve 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) koll Tantárgyfelelős neve és beosztása Tantárgy oktatója és beosztása A tantárgy elsajátításának célja: Annak

Részletesebben

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3 Szak megnevezése: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Közgazdász turizmus-vendéglátás Tagozat: Levelező 2015 A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel Kredit

Részletesebben

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Antal Zsolt PhD

Részletesebben

2. Griffin, E. (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe. (1-3., 7-8., 20., 35. fejezet) Harmat.

2. Griffin, E. (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe. (1-3., 7-8., 20., 35. fejezet) Harmat. A tanácsadás kommunikációs alapja SPF1306 FKF1101 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dudás Marianna, főiskolai tanársegéd Évközi tanulmányi követelmények: Zárthelyi dolgozat (Ideje: 2016. október 20. és

Részletesebben

SSC specialista szakirányú továbbképzési szak

SSC specialista szakirányú továbbképzési szak Edutus Főiskola SSC specialista szakirányú továbbképzési szak Tanterv Farkas Beáta.09.16. A szak alapadatai: SSC specialista * SSC specialist Képzésért felelős intézmény Intézményi azonosító száma Edutus

Részletesebben

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Budapest 2013 Nyomtatott kommunikáció

Részletesebben

PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: - Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudományi Képzési ciklus: alap Képzési forma (tagozat): nappali A szakért felelős kar: Bölcsészettudományi Kar

Részletesebben

EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK

EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=102184.263634 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM NEVELÉS-ÉS MŰVELŐDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET

DEBRECENI EGYETEM NEVELÉS-ÉS MŰVELŐDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET Közösségi művelődés pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak 1. A képzésért felelős kar megnevezése: Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar 2. A szakért felelős oktató: Dr. habil. Szabó József

Részletesebben

REKLÁM szakirányú továbbképzés

REKLÁM szakirányú továbbképzés REKLÁM szakirányú továbbképzés Tudást adunk a munkához! Edutus Főiskola 2015 Célunk olyan szakemberek illetve reklámszakmai tanácsadók képzése, akik ismerik a marketingkommunikáció eszközrendszerét, módszertanát.

Részletesebben

PÁLYAORIENTÁCIÓ SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/1554-3/2014.

PÁLYAORIENTÁCIÓ SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/1554-3/2014. PÁLYAORIENTÁCIÓ SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/1554-3/2014. Képzésvezető: Dr. Móré Mariann egyetemi docens Képzési idő: 4 Szakképzettség megnevezése:

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2017/2018-AS TANÉV

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2017/2018-AS TANÉV A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2017/2018-AS TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Részletesebben

OLASZ-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak

OLASZ-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak OLASZ-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ szakirányú továbbképzési szak A szak felvételének feltétele: Legalább alapképzésben bölcsészettudományi vagy társadalomtudományi képzési területen szerzett

Részletesebben

Szociológia mesterszak. Pótfelvételi tájékoztató Miskolci Egyetem, BTK, Szociológiai Intézet, 2015.

Szociológia mesterszak. Pótfelvételi tájékoztató Miskolci Egyetem, BTK, Szociológiai Intézet, 2015. Szociológia mesterszak Pótfelvételi tájékoztató 2015. Miskolci Egyetem, BTK, Szociológiai Intézet, 2015. JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: AUGUSZTUS 10! JELENTKEZNI LEHET: www.felvi.hu Részletes tájékoztató a képzésről:

Részletesebben

Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak. Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak

Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak. Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA Műszaki és Mezőgazdasági Kar Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak 1. A szakirányú továbbképzés neve: Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak 2.A szakirányú

Részletesebben

GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/297-4/2012.

GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/297-4/2012. GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/297-4/2012. Képzésvezető: Dr. Gortka-Rákó Erzsébet főiskolai docens Képzési idő: 4 félév Szakképzettség megnevezése: Gyermek-

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév KÖVETELMÉNYEK 2014/15/2. félév Tantárgy neve Oktatási rendszerek és gazdaság PDB1601L Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 Kollokvium PDB1005 Tantárgyfelelős neve

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar GAZDASÁGVÉDELMI SZAKKÖZGAZDÁSZ. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar GAZDASÁGVÉDELMI SZAKKÖZGAZDÁSZ. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar GAZDASÁGVÉDELMI SZAKKÖZGAZDÁSZ szakirányú továbbképzési szak A gazdasági büntetőjogi és a kriminalisztikai szakjogász posztgraduális jogi szakirányú továbbképzési

Részletesebben

Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember

Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember levelező szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Budapest, 2013. CSOMAGOLÁSTECHNOLÓGUS

Részletesebben

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: Vállalkozásfejlesztés MSc szak A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalú elsajátított elméleti és módszertani ismeretanyag

Részletesebben

Az ELŐADÁS ifjúságsegítő CÍME curriculum a

Az ELŐADÁS ifjúságsegítő CÍME curriculum a Az ELŐADÁS ifjúságsegítő CÍME curriculum a pedagógus szemével Horváth Ágnes Alapismereti és Szakmódszertani Tanszék, Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Vázlat Kulcsszavak: ifjúságsegítő, tudományág,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) CGF 1004 Tantárgyfelelős neve és beosztása

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) CGF 1004 Tantárgyfelelős neve és beosztása KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve Összefüggő komplex szakmai gyakorlat Tantárgy kódja CGF1005 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont: 30 Óraszám (elm.+gyak.) 0+560 Félévi követelmény Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok:

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat):

Részletesebben

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány Projektzáró tanulmány 1 Projektzáró tanulmány Az elvégzett képzés főbb jellemzői Az elvégzett képzés neve: Egyéni bánásmód differenciált tanulásszervezés pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS. Tudást adunk a munkához!

KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS. Tudást adunk a munkához! KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Tudást adunk a munkához! Edutus Főiskola 2015 Kulturális szakembereknek kínálunk olyan kultúra-gazdaságtani, vállalkozási, marketing, vezetési és szervezési

Részletesebben

EU szabályozási környezet. Tantárgyi útmutató

EU szabályozási környezet. Tantárgyi útmutató Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest EU szabályozási környezet Tantárgyi útmutató Nappali 2014/2015. I. félév 1 Tantárgy megnevezése EU szabályozási környezet Tantárgy kódja:

Részletesebben

Tantárgyfelosztás. Szociálpolitika MA szak, Szociálpolitika MA szak KERESZTFÉLÉV, Szociológia MA szak, 2016/2017-es tanév II.

Tantárgyfelosztás. Szociálpolitika MA szak, Szociálpolitika MA szak KERESZTFÉLÉV, Szociológia MA szak, 2016/2017-es tanév II. Tantárgyfelosztás Szociálpolitika MA szak, Szociálpolitika MA szak KERESZTFÉLÉV, Szociológia MA szak, 2016/2017-es tanév II. félév 1 Szociológia szak MA I. évfolyam Kód Tantárgy Óra Telj. Kredit Oktató

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar. Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak TANTERV

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar. Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak TANTERV Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak TANTERV Szakfelelős: Dr. Christián László - 2015 - I. A Szakokleveles magánnyomozó szakirányú

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Részletesebben

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek értéke: 120 kredit

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek értéke: 120 kredit SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK INTEGRÁCIÓS PEDAGÓGUSA SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: OH-FHF/10237/2010. Képzésvezető: Dr. Mező Ferenc főiskolai

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés (Social and Youth Work at ISCED level 5) 2. A szakképzettség

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudomány Képzési ciklus: szakirányú

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK 1 Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: FRANCIA NYELVI REFERENS

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Az EU. társadalompolitikai rendszere

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Az EU. társadalompolitikai rendszere Az EU. társadalompolitikai rendszere B1406L Kreditpont 4 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) K B1407 1. A tantárgy elsajátításának célja: A szociális ellátások, a hozzájutás feltételrendszerének és a segítségnyújtás

Részletesebben

Teljesítmény és erőforrás controlling

Teljesítmény és erőforrás controlling IV. évfolyam GM szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Teljesítmény és erőforrás controlling 2012/2013 2. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Kontaktórák száma: Teljesítmény

Részletesebben

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel Edutus Főiskola 2015 A képzés célja a változó európai feltételekhez igazodó legkorszerűbb ismeretanyag átadása

Részletesebben

Tanácsadói attitűd a közszférában a közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzés tapasztalatai -

Tanácsadói attitűd a közszférában a közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzés tapasztalatai - Tanácsadói attitűd a közszférában a közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzés tapasztalatai - Innováció Növekedés Fenntarthatóság VII. Országos Tanácsadói Konferencia Budapest, 2014. október

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Takács Tamara főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja SP

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Takács Tamara főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja SP KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve A jóléti ellátások rendszere IS1356 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K Előfeltétel (tantárgyi kód) IS1351 Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció 2013/2014 I. félév 1. sz. táblázat Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Üzleti kommunikáció Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó

Részletesebben

ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2015 A legkülönfélébb üzleti területek sorra vezetik be az üzletfejlesztést, amelynek révén biztosítani kívánják a hosszú távú jövedelmezőséget

Részletesebben

Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója

Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója A képzés célja: A Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzés célja a kortárs diplomácia és nemzetközi kapcsolatok működésének magasabb

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR POLITIKATUDOMÁNYI ÉS SZOCIOLÓGIAI INTÉZET SZOCIOLÓGIA ÉS SZOCIÁLPOLITIKA TANSZÉK KÉRELEM

DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR POLITIKATUDOMÁNYI ÉS SZOCIOLÓGIAI INTÉZET SZOCIOLÓGIA ÉS SZOCIÁLPOLITIKA TANSZÉK KÉRELEM DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR POLITIKATUDOMÁNYI ÉS SZOCIOLÓGIAI INTÉZET SZOCIOLÓGIA ÉS SZOCIÁLPOLITIKA TANSZÉK KÉRELEM SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPISMERETEK 50 KREDITPONTOS DIFFERENCIÁLT SZAKMAI ISMERETEK

Részletesebben

Szent István Egyetem. SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE.

Szent István Egyetem. SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE. Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE TARTALOMJEGYZÉK I. Adatlap 2 II. Képzési kimeneti követelmények (KKK) 3 III.

Részletesebben

Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak I. A szakirányú továbbképzés neve: Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak II. A szakirányú továbbképzési

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS Felsőoktatási szakképzés megjelölése: Indított szakirányok: Képzési terület: Besorolási szak: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): Szakért felelős

Részletesebben

A szak alapadatai, képzési és kimeneti követelményei

A szak alapadatai, képzési és kimeneti követelményei A szak alapadatai, képzési és kimeneti követelményei I. A szakirányú továbbképzés neve Klinikai vizsgálati asszisztens (Clinical Trial Assistant, CTA) II. A szakirányú továbbképzési szak FIR-kódja III.

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET TANTÁRGYI PROGRAM ÉS ÜTEMTERV 2011/2012. tanév II. félév A TANTÁRGY Kódja: NBP_AD102G3 Megnevezése: Emberi erőforrás menedzsment Szak: Sportszervező II. évfolyam Heti tanóra: 2 A tantárgy kreditértéke:

Részletesebben

SSC specialista szakirányú továbbképzés

SSC specialista szakirányú továbbképzés SSC specialista szakirányú továbbképzés (Shared Service Center - SSC) Edutus Főiskola 2016 Az SSC (Shared Service Center/szolgáltató központ) szektor jelenleg a leggyorsabban fejlődő iparág Magyarországon.

Részletesebben

Közpolitikai menedzser

Közpolitikai menedzser Századvég Politikai Akadémia és Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Közpolitikai menedzser Posztgraduális szakirányú továbbképzés 2 011. f e b r u á r Közpolitikai és társadalmi folyamatok elemzése

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI és KIMENETI KÖVETELMÉNYEI. 1. A szak megnevezése: Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI és KIMENETI KÖVETELMÉNYEI. 1. A szak megnevezése: Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak KÖZOKTATÁSI VEZETŐ és PEDAGÓGUS-SZAKVIZSGA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI és KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. A szak megnevezése: Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

Részletesebben

RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2014 A képzés teljesítése után a hallgatók képesek lesznek saját kisvállalkozásban, vagy egy működő rendezvényszervező partnereként különféle

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. CG1046 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Minősített aláírás CG1045 Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr. Figula

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) -

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Konzultációs óraszám 8 Minősített aláírás Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Az óra tréning jelleggel zajlik. A kurzus teljesítésének feltétele a foglalkozáson

Részletesebben