HÁROMPONT FÜGGESZTÉSŐ PERMETEZİGÉPEK IS400-IS1500

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÁROMPONT FÜGGESZTÉSŐ PERMETEZİGÉPEK IS400-IS1500"

Átírás

1 HÁROMPONT FÜGGESZTÉSŐ PERMETEZİGÉPEK IS400-IS1500 KEZELÉSI-, ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS Armatúrák Alapgépek Permetszer tartó Öblítıvíz tároló IF4 gyors nyomásszabályozással Töltızsilip Mérıedény Permetszer-öblítı Vízvezeték csatlakozó Alkatrészellátás a HOLDER központi alkatrészraktáron keresztül történik Cím: Postai cím: Max Holder Str. 1 Irányító szám 1555 D Metzingen D Metzingen Tel: 0049 (0) 7123/ Fax: 0049 (0)7123/

2 TARTALOMJEGYZÉK IS funkcióséma kiépítési fokozatokkal... 3 Kezelési séma (IS-sorozat) Általános tudnivalók Dokumentumok Szerelés Funkció Adagolótő Üzembe helyezés, üzemeltetés, üzemen kívül helyezés Karbantartás, téli leállítás, üzemzavarok Garancia, éves átvizsgálás, javítások Hibakeresés DC 205 és DC 205B 822)

3 IS funkcióséma kiépítési fokozatokkal 1 Betöltı csatlakozó a vízvezetékhez 2 Betöltı rosta 3 Folyadéktároló 4 Szívó armatúra 5 Szivattyú 6 Kezelıarmatúra 7 Permetezı vezeték 8 Gyors nyomásszabályozás 9 Injektor 10 Öblítıvíz tároló 11 Kézmosó tartály 12 A belsı tisztítás tárolója 13 Gépek- külsı tisztítás 14 Öblítı szelep 15 Töltı zsilip 16 Töltı slag 17 Csomagolás öblítı 18 Keverımő lekapcsolása 19 Kezelési egység I vagy II 20 Elektronikus tömb E5, M-online 21 Permetszer hordozó 1. ábra 3

4 Kezelési séma IS-sorozat 1. A tartály feltöltése a szívóarmatúrán-szivattyún keresztül IS 800-tól IS 1500-ig Szívóarmatúra-kart (1) >tartály töltése< állásba, frissvíz csapot (3) >zárva< állasba kapcsolni. IS 43 IS 63 IS 83 Saffko-kart (2) >tartály töltése< állásba, frissvíz csapot (3) >zárva< állasba kapcsolni. Ha van töltı zsilip: A 4-es kart >Armatúra< állásba, töltızsilipen keresztül permetszer hozzáadása nélkül. A 4-es kart >Töltés Beöblítés< állásba, töltızsilipen keresztül permetszer hozzáadásával. Ha van keverımő kapcsolás, keverımő kart (5) >keverés< állásba. 2. Permetszer hozzáadás töltızsilipen keresztül 2.a) Az 1-2 kart >tartály töltése< állásba, tartálytöltés esetén (szivattyú). 2.b) Az 1-2 kart > permetezés-üzemi helyzet< állásba, a folyadékot a tárolóból vagy a tároló töltıbıl a vízvezeték csatlakozón keresztül. A 3-as kart >zárva< állásba. A 4-es kart > Töltés Beöblítés < állásba. Az 5-ös kart választhatóan >keverés< vagy >nincs keverés< állásba. A 6-os kart >Beöblítés< állásba, a beöblítés közben és azután megint a >szívás< állásba. 3. Permetezés Az 1-2 kart >permetezés-üzemi helyzet< állásba. A 3-as kart >zárva< állásba. A 4-es kart >Armatúra< állásba. Az 5-ös kart választhatóan >keverés< vagy >nincs keverés< állásba. 4. Öblítés, részben feltöltött tartállyal Az 1-2 kart >tartály töltése< állásba, a vak dugónak leengedett támasztékon kell lennie. A 3-as kart >nyitott< állásba. A 4-es kart >armatúra< állásba. Az 5-ös kart >nincs keverés< állásba. 4

5 Megjegyzés: A tartály belsı tisztító csapja zárva. Megfelelı területen a permetezıt üzembe helyezni. Figyelem: Hígítatlan folyadék a tömlıkben. Megjegyzés: Öblítı víz nem kerül a tartályba. 5. Öblítés üres tartállyal Az 1-2 kart >tartály töltése< állásba, a vakdugónak leengedett támasztékon kell lennie. A 3-as kart >nyitott< állásba. A 4-es kart > Töltés -beöblítés < állásba, az öblítı csappal a töltızsilipet tisztítani. Tisztítás után >armatúra< állásba. A 6-os kart >Beöblítés< állásba, tisztítás után >szívás<. Az 5-ös kart >keverés< állásba. A tartály belsı tisztító csapját igény szerint nyitni. Az öblítı folyadékot megfelelı területen kijuttatni. Megjegyzés: Öblítıvíz kerülhet a tartályba. Figyelem: Hígítatlan folyadék a slagokban. 5

6 Kezelési és Karbantartási Utasítás Az elsı üzembevétel elıtt figyelmesen olvassa el a Kezelési és Karbantartási utasítást. Csak az alábbi elıírások és biztonsági utasítások gondos betartása esetén garantáljuk a probléma- és balesetmentes mőködést, valamint a hosszú élettartamot (lásd piktogram, azonosítószám ). A gép Kezelési és Karbantartási Utasítását gondosan ırizze meg! A gép üzembentartási ideje alatt ez a fontos dokumentáció mindenkor álljon rendelkezésre! 1. Általános tudnivalók 1.1 Növényvédelem A permetezıgép szállítja és juttatja ki a növényvédı szert a célterületen. Ehhez kapcsolódik még a szer kémiájának, a gép technikájának és kezelı személynek az együttmőködése. Míg korábban a növényvédelemben leginkább a hatásfokra és gazdaságosságra ügyeltek, ma már törekednek az olyan nem mellékes jelenségek kiküszöbölésére is, mint szermaradvány, csepp elsodródás, cseppveszteség. A helyes gépbeállítás és adagolás által nemcsak a biológiai és gazdasági siker biztosított, hanem a szerpazarlás és a környezetszennyezés is elkerülhetı. A gyártó és a szállító felelıs a gép megépítéséért és kivitelezéséért, garantálja a jó anyagminıséget és kidolgozást. A gyakorlatban való használatért -úgymint ápolás, karbantartás és javítás-, a felhasználó, ill. gép üzemeltetıje a felelıs. 1.2 Baleset megelızési elıírások, szabályok A permetezıgépek megfelelnek a gépelıírásoknak, különösen az EN907, EN es és 3-as részeinek, valamint az EN 292-nek. Rendeltetésszerő használatnak minısül a hideg vizes permetlé kijuttatás a BBA által ismert szerekkel max C-os hımérsékleten, tiszta víz kijuttatás (öntözés) és folyékony mőtrágya kijuttatás. Más használati célok nem engedélyezettek. Dermedésre vagy ragadásra hajlamos anyagok használata nem megengedett. Az elıírások be nem tartása a garancia elvesztését vonja maga után. A gép gyártási idıpontjában a Gyártó nem ismer olyan, a BBA által engedélyezett növényvédı szert amely a gép anyagaira normál használat mellett káros lenne. A gépen történı változtatások esetén a felelısség átszáll a megbízóra ill. a kivitelezıre (üzem, mőhely). A vontató erıgépre-, a permetezıgépre-, a kezelıre-, az alkalmazott növényvédı szerre, valamint a közlekedési szabályokra vonatkozó elıírásokat a késıbbiekben közöljük. Kérjük tanulmányozza és tartsa be a vonatkozó elıírásokat! Figyelem! A Tele-Space kardántengely rövidítése esetén a gyártó elıírásait kell követni! 6

7 Figyelem! 1.) Kilépı folyadékok-, olaj-, szerégetés-, stb. által okozott sérülés esetén haladéktalanul forduljon orvoshoz! 2.) Minden üzembevétel elıtt az üzemi- és közlekedési biztonságot ellenırizni kell. 3.) A felszerelt figyelmeztetı, biztonsági táblák, matricák elıírásait figyelembe kell venni! 4.) Közúton a közlekedési biztonságra vonatkozó elıírásokat be kell tartani! Az F800 szóró keretet csak az alsó állásban-, az F900 / F900-3 / F1100-at csak összezárt helyzetben lehet szállítani. Ugyanígy kell eljárni a hidraulika-berendezés javítása alatt. 5.) Célszerő testhezálló ruházatot (védıruha, kesztyő, gumicsizma, gázmaszk) viselni és a szerrel való érintkezést és belégzést kerülni. A szergyártó ajánlásait figyelembe kell venni. 6.) A vontatóhoz való csatlakozáshoz meg kell egyezni a munkagép és a vontató függesztı kategóriájának. A felkapcsolásnál különös elıvigyázatossággal járjunk el. A kardántengely védıburkolatát a vontatóra és a gépre is fel kell szerelni. A kardántengely védelmét a biztosítólánc beakasztásával elforgás ellen biztosítsuk. (Felszerelés a vontatóra: lásd 6.3. fejezet). 7.) Üzembevétel elıtt gyızıdjön meg róla, hogy senki nem tartózkodik a veszélyes területeken (menetirány, lengırúd, kardántengely, kihajtás- és bezárás hatósugara), de fennállhat a balesetveszély csavarodás, szétnyomás, becsípés által is. 8.) Szóró keretet csak a vontatóra csatlakoztatott gépre szereljünk és csak úgy állítsunk magasságot. Vigyázat: tartózkodni, dolgozni a lengés által veszélyeztetett területeken és függı terhek alatt tilos! 9.) Hidraulikarendszert a vontatóra csatlakoztassuk és dugót, dugaljat üzemzavarnál kerüljük. Balesetveszély! 2. ábra 10.) A hidraulikusan záródó rendszernél a megfelelı távolságot tartsuk be a magasfeszültségő vezetékek miatt (lásd 2. ábra). 7

8 11.) A munkagépen vagy a munkapadon tartózkodni menet közben tilos! 12.) A traktoron az egy kerék fékezést a fékpedálok összekapcsolásával kell megakadályozni. Kanyarodásánál a felszerelt gép lengésére figyelni kell. 13.) A fülkével nem rendelkezı vontatóra tilos mellsı függesztéső permetezıgépet felszerelni. 14). A gép traktorról való leakasztása elıtt a permetezıvezetékeket a legalsó pozícióba kell állítani, a támasztólábakat pedig támasztó pozícióba kell hozni (ásd a permetezıvezetékek kezelési útmutatójában). 15.) Permetezıt, szállító görgıkön csak akkor mozgathat, ha a tartály üres, a permetezıvezeték a legalsó állásban van, illetve a támasztólábak támasz pozícióban vannak. 16.) A tartályba beszállni tilos. Fulladásveszély! Tartályjavítást lásd a 8.4-es résznél. 17.) Újra üzembe helyezés esetén a 6.3 fejezet elıírásait tartsa be! 18.) Javítás elıtt a gép vegyszer által érintett részeit alaposan öblítsük ki. Szennyezıdésveszély! A védıberendezéseket tilos eltávolítani. Felszerelésükrıl gondoskodni kell! 1.3 A közúti közlekedés szabályainak betartása Felszerelt gép esetében a kormányzott tengely megfelelıen terheltnek hat, ha az Ön által szállított teher eléri a jármő önsúlyának minimum 20 % -át. Felépítmény vagy vontatott eszközök közúton való szállítása esetén mind a jármő üzembentartójának, mind a jármővezetınek be kell tartania a közúti közlekedés szabályait. Ha a vontató jelzı-, és világító berendezéseit a függesztett munkagép eltakarja, akkor a munkagépet a vonatkozó elıírások szerint kell felszerelni jelzı-, és világító berendezésekkel. Az illetékes hatóságok pontos felvilágosítást adnak az érvényben lévı rendelkezésekrıl. (Figyelmeztetı táblatartó és világító berendezés felszerelése a permetezıvezetékre kötelezı). A traktor és a felszerelt munkagép kombinációja Az elsı vagy hátsó függesztési pontokra felszerelt munkaeszközök nem vezethetnek a traktor megengedett össztömegének, a megengedett tengely-, és gumiterhelhetıségének átlépéséhez. A traktor elsı tengelye mindig a traktor üres tömegének 20 %-val legyen terhelve. A gépvásárlásnál gyızıdjön meg, hogy ezek a feltételek teljesülnek. Az alábbiakban ehhez adunk segítséget. Az össztömeg, a tengelyterhelés, a gumi terhelhetıség, illetve a minimális ballaszt tömeg meghatározása. 8

9 3. ábra A számításhoz, a következı adatokra van szüksége: T L [kg] Az üres traktor tömege (1) T V [kg] Az üres traktor elsı tengelyterhelése (1) T H [kg] Az üres traktor hátsó tengelyterhelése (1) G H [kg] A hátul függesztett munkagép/pótsúly össztömege (2) G V [kg] Össztömeg elöl függesztett munkagép/pótsúly (2) a [m] Súlypont távolság Az elöl függesztett munkagép/pótsúly és az elsı tengely közepe (2,3) b [m] A traktor tengelytávolsága (1,3) c [m] A hátsó tengely és az alsó függesztıkar gömb-közepe közti távolság (1,3) d [m] az alsóhúzó gömb közepe és a hátul függesztett eszköz / pótsúly súlypontja közti távolság (2) (1) Lásd a traktor kezelési útmutatójában (2) Lásd árlista és / vagy az eszköz kezelési utasításában (3) Lemérni Hátul függesztett eszköz illetve elsı- hátsó függesztés kombinációja A) Az elsı minimális súlyozás kiszámítása (G V min ) A kiszámított minimális súlyozást, melyre a traktor elején van szükség, táblázatba kell rögzíteni. 9

10 Elöl függesztett eszköz B) A hátsó minimális súlyozás kiszámítása G Hmin A traktor hátsó tengelyén szükséges minimális terhelését táblázatba kell bevinni. C) A tényleges elsı tengelyterhelés kiszámítása T Vtat Ha az elöl függesztett eszközzel (G V ) nem érik el a minimális megfelelı elsı súlyozást (G Vmin ), akkor az elöl függesztett eszköz tömegét az elsı minimális súlyozás tömegére kell növelni. Vigye be a kiszámolt tényleges-, és a traktor kezelési útmutatójában megadott engedélyezett elsı tengelyterhelés értékét a táblázatba. D) A tényleges össztömeg kiszámítása (G tat ) Ha a hátul függesztett eszközzel (G H ) nem érik el a megfelelı minimális hátsó súlyozást (G Hmin ), akkor a hátul függesztett eszköz tömegét a hátsó minimális súlyozás tömegére kell növelni. G tat= G V + T L + G H Vigye be a kiszámolt tényleges-, és a traktor kezelési útmutatójában megadott engedélyezett össztömeg értékét a táblázatba. E) A tényleges hátsó tengelyterhelés kiszámítása (T H tat ) T H tat= G tat - T V tat Vigye be a kiszámolt tényleges-, és a traktor kezelési útmutatójában megadott engedélyezett hátsó tengelyterhelés értékét a táblázatba. 10

11 F) Kerékterhelhetıség Vigye be az engedélyezett kerékterhelés értékének dupláját (két kerék) a táblázatba (lásd pl. a gumi gyártók dokumentációiban). Táblázat Tényleges érték Engedélyezett érték Kétszeres engedélyezett kiszámolt Kezelési útmutató kerékterhel- hetıség (két kerék) Minimális súlyozás / kg elöl/hátul Össztömeg kg -- Elsı tengelyterhelés kg kg kg Hátsó tengelyterhelés kg kg kg A minimális súlyozásnak, függesztett eszközként vagy pótsúlyozásként a traktoron kell lennie! A kiszámolt értékeknek kissebeknek/ azonosnak kell lenniük az engedélyezett értékekkel! 1.4 BBA-növényvédelmi elıírások és növényvédı gépek A német szövetségi köztársaságban a BBA (Biológiai Szövetségi Intézet) illetékességébe tartozik mind a növényvédı szerek törvényileg elıírt engedélyezése, mind pedig a szabadon használható permetezıgépek használatbavételi engedélyeztetése. (BBAmegfelelıség). A közvetkezıkben bemutatott gépek megfelelnek a BBA-elıírásai szerinti követelményeknek. 1.5 Környezet Az ember, az állatok és a környezet védelme érdekében a permetezıgépet tilos közvetlenül nyílt vizekbıl megtölteni. 2. Dokumentumok Ebben a dokumentumban keretek, tartók, szívórendszerek, kézi kezeléső armatúrák és minden az IS sorozatba integrált alkatrész kezelése megtalálható. Kezelı vezetékek rendje Alapgép IS Szivattyúk Permetezıvezetékek Egységes mindenkinek IS400 IS 1500 Egységes mindenkinek MA típus Különbözı az F200 / FH400 FH812 FH821 / AF 15- AF24 11

12 Példa: IS 600, egy MA 160-as szivattyú és egy FH412-es permetezıvezeték kombinációjához 3 különbözı kezelı vezetékre lenne szükség. Különleges gépek esetén, amelyek légzsákkal, permetezı csövekkel, tömlı csörlıvel vannak felszerelve, még további kezelıvezetékekre van szükség. Használati terület: a.) Terület permetezése. b.) Kötelék és sor permetezés. c.) Permetezı munkálatok tömlı és kézi vezetéső permetezı csövekkel: A növényvédelemben, magasnyomású tisztításhoz (mezıgazdasági gépek, istálló takarítás) és istálló fertıtlenítéshez (csakis nem agresszív permetezıszerrel). d.) Kisebb kultúrákban (bor, gyümölcs, komló) légzsákkal történı permetezés. 3. Szerelés 3.1 Általánosságok Az alapgépek kompletten szivattyúval és armatúrákkal felszerelve kerülnek kiszállításra. Egyes szerkezetcsoportokra -mint pl. permetezıvezetékek-, szerelési utasítások a megfelelı kezelési útmutatóban találhatók. 3.2 Tömlık A nyomással ellátott területeken csak a maximális rendszernyomásnak megfelelı tömlıt szabad felhasználni, melyek a megfelelı jelzéssel vannak ellátva. A maximális rendszernyomás a kezelıi armatúráktól-, vagy az arról kapcsolható gyors nyomásállítástól függ. Kétely esetén, csak 20 bar nyomást is elviselı magasnyomású tömlıt szabad használni. Méretadat: mm-ben, belsı átmérı X falvastagság. Szívótömlık SAFFKO szívóarmatúráktól a szivattyúig. 38x4-es PVC a 160 l/min folyadékszállítású szivattyúkhoz, és 50x5 a 200 l/min folyadékszállítású szivattyúkhoz. Visszafolyó tömlık A szivattyútól a kezelıarmatúráig fekete PVC 20 bar-ig 22x4,5 és 25x5 fekete gumi magasnyomáshoz. 12

13 Nyomótömlı a kezelıarmatúrától a felhasználóig Nyomótömlı a kezelıarmatúrától a levevıig: 10x4 fekete PVC 80 bar meleg éghajlathoz nem alkalmas 10x4,5 Gumi fekete-kék 60 bar minden éghajlati zónához 13x4,5 Gumi fekete-piros 80 bar minden éghajlati zónához 16x4,5 fekete PVC 20 bar minden éghajlati zónához 16x5,5 Gumi fekete 60 bar minden éghajlati zónához 4. Funkció 4.1 Mőszaki adatok (kezelı armatúra) Nyomásbeállítás 0-20 bar max. Átfolyási mennyiség max. 250 l/min. Automatikus nyomásállítás. Nyomószőrı dupla rostával, a legkisebb lyuktávolság 0,25 mm. Nyomószőrı (minden elem saját rostával). Nyomószőrı öntisztítás. Azonos nyomású szelep. Visszaszívó berendezés (a szívás hatásfoka beállítható). A szivattyú nyomáscsatlakozója, karika a tömlıhöz Ø 38 mm LW. Tömlıcsatlakozások: mindegyik csatlakoztatható. Minden funkció manuálisan állítható, vagy a szakaszolás és a teljes lekapcsolás huzalos megoldással és a nyomásállítás elektronikusan. 4.2 Manuális kezelés (7. ábra) A nyomásállítás a kézi kerékrıl történik (A). Jobbra magasabb nyomás, ballra kevesebb nyomás. A teljes munkaszélesség a (B) fıkar segítségével, a szakaszolás a (C) kar segítségével állítható. 4.3 Huzalos és elektronikus kezelés (8. ábra) A nyomásállítás elektronikusan, a (D) kapcsolódoboz által történik. Jobb oldalon nyomva, magasabb nyomás áll elı, bal oldalon nyomva alacsonyabb. A teljes munkaszélesség az (E) kar által, a szakaszolás pedig az (F) kar segítségével állítható. A távirányítás a (D,E,F) elemekkel kényelmesen elérhetı helyen, a fülkében kerül kialakításra. A jármőrıl való leszerelés esetén ez az elem az alapgépre (5. ábra) kerül. A megfelelı rögzítı elemeket a gyártó szállítja. 13

14 4.4 Az azonos nyomású szelepek beállítása (7. ábra) Minden azonos nyomású szelepet (C) kinyitni, a kart fel (permetezı állás), és a nyomást a manométeren leolvasni (pl.: 3 bar). Az elsı azonos nyomású szelepet zárni, a kart lefelé (azonos nyomás), a fojtást (G) pedig addig állítani, míg az elızıleg leolvasott nyomás (3 bar) a rendszerben kialakul. A azonos nyomású szelepet zárva hagyni, a kar állása lefelé mutasson. Ezzel a módszerrel az összes szelepet be kell állítani. Célszerő a külsı szakaszolókkal kezdeni. 4.5 Visszaszívó berendezés A különbözı szállítási mennyiségekhez 4 különbözı mérető, színben megkülönböztetett fúvóka áll rendelkezésre. Ajánlott fúvókanagyságok: A szivattyú térfogatárama Fúvóka Ø Szín [l/min] ,5 fekete kék zöld 90 8,5 fehér Elég egy minimális alacsony nyomás, ahhoz, hogy a membránvisszacsapó szelep biztosan záródjon. Megjegyzés: Ha a szivattyú többnyire magas, vagy alacsony fordulatszámmal üzemel, akkor a következı nagyobb, illetve következı kisebb fúvóka is elınyös lehet. 5. Adagolótő Az armatúrák választhatóan felszerelhetıek DK 100-as vagy DK 110-es adagolótővel. Minden adagoló tőhöz különbözı adagoló tárcsa szolgál. 1 tárcsa a normál, LU,AD,XR,DG,ID,TD,AL-hez - fúvókák DK tárcsa a normál, XR,LU, és AD-hez - fúvókák DK 10 1 tárcsa saját feliratozáshoz a DK 100-nál és a DK 110 Üzembe helyezés elıtt meg kell gyızıdni arról, hogy a felszerelt fúvókákhoz és a kívánt kijuttatott mennyiséghez [l/ha], a megfelelı adagoló tárcsa, és adagolótő lett e felszerelve. Nyomásbeállítás: 1. A kívánt mennyiséget [l/ha] a beállító mutatón megkeresni. A tolattyút, a DK 100-nál, és a DK 110-nél a beállító mutatón, a kívánt haladási sebességre [km/h] kell beállítani. 14

15 2. A nyomást nyitott fúvókáknál úgy kell beállítani, hogy a manométer kijelzı a beállító mutatón a piros nyílra mutat. 6. Üzembe helyezés, üzemeltetés, üzemen kívül helyezés 6.1 A jármő és a berendezés közötti beállítás A gép hajtása normál mérető TLT-t 540 1/perc fordulatszámot igényel. A feltöltött tartály nem okozhat túlzott tengelyterhelést, illetve billentı hatást. Adott esetben mellsı pótsúlyozást kell felszerelni (lásd 1.3 alatt). 6.2 Felszerelés a traktorra Az alsó és felsı függesztı karok rögzítését követıen, az alsó karokat oldal irányban meg kell feszíteni. A kardántengelynek a teljes magasságállítási területen elegendı átfedéssel kell rendelkeznie, illetve üzem közben, lehetıség szerint csak kis mértékő legyen a törésszöge. 6.3 Üzembe helyezés A berendezés, a traktor TLT-rıl történı meghajtásához csak olyan kardántengely használható, mely a biztonsági elıírásoknak megfel. A berendezés felszerelése esetén egy rendeltetésszerő biztosításról kell gondoskodni. Ügyelni kell a jármő megengedett össztömegére, tengelyterhelésére. A kardántengely minden lengımozgása esetén, a tolócsı és a kardánkereszt között 10 mm-es minimális távolságnak kell lennie. Igény szerint a kardántengelyt rövidíteni kell. Funkciópróba Töltse fel a tartályt permetszert nem tartalmazó tiszta vízzel, majd állítsa a SAFFKO szívóarmatúrát permetezı állásba (A) (9. ábra). A SAFFKO 200 egy háromágú csappal van ellátva, mellyel a folyadék áramlási iránya változtatható (permetezés, töltés és leeresztés). A háromágú csap kezelıkarján nyilak találhatók, melyek segítségével látható a mindenkori áramlási irány (10. ábra). A szivattyút nem szabad üresen járatni. Elsıként a nyomásbeállító szelepet kell tehermentesíteni. Elindítást követıen a kardántengelyt lassan az üzemi fordulatszámra kell állítani. Központi leállító kart permetezıállásba helyezni, és a nyomásbeállító szelepen lassan nyomást létrehozni, míg a legmagasabb nyomás elı nem áll. Ellenırizze a szivattyú és a folyadékszállító elemek a kifogástalan mőködését, illetve tömítettségét. A leállító szelepet nyitni és zárni. A permetezıvezetéket csak akkor szabad magasságban állítani, ha az alapberendezés a traktorra fel van szerelve (billenésveszély). A traktorról való leszereléskor a permetezıvezetéket a legalsó helyzetbe kell hozni. Az alapgép csak üres tartállyal kerülhet a szállítógörgıkre. Permetszert csak ürítési próba és próbamenet után szabad betölteni a betöltınyíláson keresztül. A permetszerek csomagolásán feltőntetett koncentrációt, keverhetıséget és védıruha viselését be kell tartani. 15

16 6.4 Üzemeltetés Haladási sebesség A valóságos haladási sebesség megállapítása Adagolás-számítás és ürítési próba különösebb segítség nélkül Kívánt-kijuttatott mennyiség (l/min) A munkaszélességet m-ben, a haladási sebességet km/h-ban és a folyadékmennyiséget l/ha-ban összeszorozni, majd a kapott eredményt 600-zal osztani. Munkaszélesség Haladási sebesség Köztes eredmény Folyadékmennyiség Köztes eredmény Osztva 600-zal Kijuttatott folyadék l/min 15 m X 6 km/h = 90 X 400l/ha = : 600 = 60 l/min 18 m X 8 km/h = 144 X 300l/ha = : 600 = 72 l/min Névleges-kijuttatott mennyiség (l/min) Kijuttatási próba fúvókánként: Csatlakoztasson tömlıdarabot a fúvókára, majd helyezze alá a skálázott mérıedényt. A teljes fúvókasor kijuttatási próbája Álló helyzetben vízzel permetezni. A fogyasztást percenként a tartály skáláján leolvasni, vagy a tartályt a jelzésig feltölteni, majd 1 perc permetezést követıen, skálával ellátott vödörrel a tartályt ismét a jelzésig feltölteni. A mérés leggyorsabban és legpontosabban a es számon rendelhetı adagoló mérıedénnyel végezhetı el. Kívánt- névleges- beállítás Ha a névleges érték minden esetben megegyezik a kívánt értékkel, akkor ilyen beállítás mellett kell a permetezést elvégezni. Ha a két érték nem egyezik meg, akkor valamelyik üzemi paramétert (pl. haladási sebesség, nyomás) vagy a fúvóka méretét meg kell változtatni. A táblázatok, melyek a munkaszélességhez vannak hozzárendelve, a permetezı vezeték használati utasításában találhatók. 16

17 6.4.3 Kijuttatási próba A kijutatott mennyiség az adagolás pontossága mérı edény segítségével a kijuttatási próbán l/ha- ban közvetlenül leolvasható A tartály töltése Biztonsági alapszabályok Az alábbi biztonsági elıírások betartása kötelezı az üzemeltetés során: (1) A töltés kezdésekor: elıször a szivattyút maximális fordulatszámra kell állítani, és a töltı tömlıben alacsony nyomást kell létrehozni. (2) A töltés befejezésekor: elıször a töltı tömlıt a szívórostával együtt a vízbıl ki kell venni. (3) A töltı tömlıt úgy kell felemelni, hogy a maradék folyadék az alacsony nyomással beszívódjon, ne tudjon visszafolyni, aztán elıször az alacsony nyomást a töltı tömlıben kell megszőntetni, majd a szivattyút kell leállítani. (4) A kiürített töltı tömlıt úgy kell a gépen elhelyezni, hogy még a szívó armatúra hibás mőködés estén se kerülhessen permetszer a környezetbe A tartály töltése vízvezetékbıl A víznek szabadeséssel kell a vezetékbıl a tartályba áramlania. A vízvezeték vége soha nem kerülhet a tartályban lévı folyadékfelszín alá, hanem mindig a tartályon kívül a betöltınyílás fölött kell lennie. Ellenkezı esetben fennáll a veszély, hogy permetszer jut be a vízvezetékbe, ha ott hirtelen nyomásesés jön létre (javítási munkálatok, nagyobb fogyasztók felnyitásakor, csıtörés). Hogy elkerüljük a habképzıdést a vizet szabadesésben engedik a tömlın egy tölcsérbe, melybıl egy nagy átmérıjő tömlı vagy csı a tartály aljához vezet Vízeltávolítás a tartálykocsiból, póttartályból Az FU és IF töltıberendezés szakszerő használata esetén nem kerülhet ki a berendezésbıl permetszer. Olyan kezelési hiba, amelynek eredményeként permetszer juthat ki a gépbıl az alapszabályok (lásd: fejezet) betartásával kiküszöbölhetı. Az esetileg megkövetelt szívótömlıben lévı lábszelepek nem nyújtanak teljes biztonságot, mivel a tömítettségük különösen az idegen anyagot tartalmazó víz esetén nem garantálható. Ezenkívül a lábszelepek megnehezítik a szívást és kihatással vannak a töltıteljesítményre. 6.5 Üzemen kívül helyezés A normális használathoz hozzátartozik a munkát követı azonnali kiürítés, öblítés és minden folyadékot vezetı elem tisztítása, különösen a szívó-szőrı és az armatúrában lévı nyomó-szőrı. 17

18 A gép szerkezeti egységeire a permetszer és szerves anyagokat tartalmazó vegyületek által okozott kémiai támadások mértéke a hatás idıtartamától függ. A permetezıgépben technikailag maradt permetszert az integrált öblítıvíz-tartályból a permetezést követıen azonnal öblítıvízzel, csökkentett nyomással és megnövelt haladási sebességgel egy arra megfelelı területen ki kell juttatni. Figyelem! A fogyasztókban és ezek vezetékeiben oldatlan folyadék található, melyet egy még nem kezelt területen kell kijuttatni. A technikai maradék mennyiség kijuttatása és a külsı, belsı alapos tisztítás különösen fontos hígtrágya kijuttatását követıen. Ammóniumnitrát és szerves anyag oldatok permetezésekor a víz dunsztolódását követıen a permetezıgép belsejében és külsı felületein só képzıdik. Az ammónium-nitrát tiszta formában organikus anyagokkal (pl. vizelettel) egyesülve robbanékony, ha javító munkálatok (pl. hegesztés, köszörülés) esetén eléri a kritikus hımérsékletet. Részben töltött öblítés Amennyiben, valamely okból a részben töltött folyadéktartállyal végzett munkát megszakítják, a szivattyú, armatúra, tömlık és permetezıvezeték a kezelési séma szerint, öblítıvízzel öblíthetı (lásd: Kezelési séma 4. Öblítés részben töltött tartállyal). Ezután az oldatlan technikai maradékot öblítıvízzel az öblítıvíz tartályból a fúvókákhoz kell nyomni. Ez néhány liter koncentrált folyadék, mely a szivattyúban, armatúrában, a permetezıvezetékben, és a megfelelı vezetékekben található. A technikai maradék kijuttatását követıen, még egy kis ideig öblítıvizet kell kipermetezni. Öblítés, üres tartállyal A berendezés öblítése, a kezelési séma szerint (lásd: Kezelési séma 5. Öblítés, üres tartállyal). A karállás átkapcsolása esetén a TLT mőködésbe lépésével, öblítıvíz kerül a keverımővön keresztül, a tartályba. Ezután, a fúvókákat azonnal ki kell nyitni, a technikai maradék pedig az öblítıvízzel együtt a fúvókákhoz kerül. Ez néhány liter koncentrált folyadék, mely a szivattyúban, armatúrában, a permetezıvezetékben, és a megfelelı vezetékekben található. A technikai maradék kijuttatását követıen, még egy kis ideig öblítıvizet kell kipermetezni. A tartály belsı tisztítása A belsı tisztító fúvókákat, a fúvókák közvetlen zárását követıen, addig kell üzemeltetni, míg az öblítıvíz-tartály üres nem lesz. A tartályban most maradék permetszerrel kevert öblítıvíz található. Ezt a definiálatlan keveréket (lásd: Kezelési séma 3. Permetezı üzem) szerint egy megfelelı területen, csökkentett nyomással és megnövelt haladási sebességgel kell kijuttatni, míg a tartály üres nem lesz. 18

19 Megjegyzés: Minden permetezést követıen, a belsı tisztító fúvókákat is üzembe kell helyezni, hogy ne képzıdhessen semmi nemő permetszer lerakódás, vagy kérgesedés a rotációs fúvókán. A tartály belsı tisztítását végzı fúvókáknak az öblítés során forogniuk kell, és ezért a funkcióellátó képességüket rendszeresen ellenırizni kell. Szükség esetén le kell szerelni, és ki kell tisztítani ıket. Figyelem: Kritikus permetszer váltás esetén, ajánlott az öblítési folyamatot friss vízzel, többször megismételni. Tisztítási segédanyagok pl.: Agroclean ajánlottak. 7. Karbantartás, téli leállítás, üzemzavarok 7.1 Karbantartás Karbantartási-és javítási munkák megkezdése elıtt a gépet le kell állítani. A nyomás alatt lévı alkatrészek nyitása vagy kioldása elıtt a nyomást a szabályzószelepen le kell engedni. Minden munka után azonnal kiüríteni, és teljesen ki kell öblíteni a gépet: vizet a tartályon keresztül, a szivattyút, fúvókákat teljesen kiüríteni. Az összes csuklót olajozni, a kardántengelyt kenızsírral kenni kell. Különösen gyomirtó szerek esetén fontos: (permetszertıl függıen aktív-szénnel, vagy speciális szerrel tisztítani). A maradék folyadékot, és öblítıvizet szakszerően kell eltávolítani. A berendezés egyes elemeire ható kémiai támadás hatása, a permetszer hatásának idıtartamától függ. Ezért a hatás idıtartamát tisztítással és kiürítéssel alacsonyan kell tartani. A rostát, szőrıt, fúvókákat igény szerint tisztítani kell. A csavarokat idırıl idıre utána húzni, legalább évente egyszer. A gondos tisztítást követıen, a gépet megfelelı, korrózió ellen védı szerrel kell bevonni, majd szennyezıdések ellen le kell takarni. Nyomószőrı-tisztítás A kezelési armatúra egy öntisztuló nyomószőrıvel van felszerelve (3. ábra). Leszereléskor a (H) biztosító csatlakozót ki kell húzni. A öntisztuló csapon (I) az egész nyomószőrı egységet ki lehet húzni. A csap (I) nyitásával vagy zárásával, a nyomószőrıöntisztítása be-vagy ki lesz kapcsolva. Ez azt jelenti, hogy öntisztítás esetén, a szivattyú folyadékáramának egy része, az (I) csap nyitása szerint, az azonos nyomású csatornán keresztül, a tartályba folyik. A túlságosan kinyitott öntisztító csap, befolyásolhatja a nyomásbeállítást (a kívánt maximális nyomást nem érik el). 19

20 7.2 Téli leállítás A manométert fagymentesen kell megırizni. (A téli leállítás tanulmányozásához lásd 6.5 fejezet- Üzemen kívül helyezés) A fagykár elkerülésének két módja van: 1) Minden folyadékot vezetı elemet ki kell üríteni. Ehhez a szívó- és nyomóvezetékeket a szivattyúról le kell szerelni. A víztelenítı végdarabokat a permetezıvezetékbıl és atömlıkbıl ki kell venni, és üresre kell járatni. Lehetıség szerint a tömlıket és a permetezıvezetéket levegıvel kell kifúvatni. 2) A berendezést fagyállóval kell átöblíteni. Az öblítıvizet fel kell fogni, és szakszerően el kell távolítani, vagy újrafelhasználásig meg kell ırizni. Fagyállóval történı öblítés esetén egy idıben egy védıhatás is keletkezik. Fagyálló esetén a 0 veszélyességi osztály használatos. 7.3 Eljárás meghibásodás esetén Hibakeresést lásd a szivattyú kezelési útmutatójában, mely a teljes berendezés szívórendszerére és fúvókáira is kiterjed. Hibakeresés visszaszívás, illetve a fúvóka utáncsepegése setén 1. A fúvókákban lévı szelepnek zárnia kell, ellenkezı esetben tisztítani vagy cserélni kell. 2. A szivattyú-fordulatszámnak megfelelınek kell lennie. 3. Visszaszívó fúvókának megfelelınek kell lennie. 4. A tartály visszafolyó vezetékének 38 mm-es átmérı alatt nem lehet szőkülése, a keverıcsı nem okozhat visszatorlódást (eredeti csöveket kell használni). 5. Visszaszívó-alacsonynyomás (vákuum) vizsgálata, egy fúvókatest alá helyezett papírdarab segítségével végezhetı (itt a bajonett-sapkát a fúvókával lecsavarozni). 8. Garancia, éves átvizsgálás, javítások 8.1 Garancia A garancia az anyagokra és a feldolgozásra a gyártó eladási-és fizetési feltételei szerint érvényes. A garancia nem érvényesíthetı az alábbi esetekben: nem rendeltetésszerő felhasználás, használati utasítás figyelembe nem vétele, nem eredeti alkatrészek felhasználása és egyéb önkényes mőszaki változtatások esetén. Garanciaigényt a meghibásodást követıen írásban 4 héten belül (garanciaajánlat) pontosan megadott adatokkal és a sérült alkatrész visszaküldésével a gépet szállító forgalmazónál kell jelezni. 20

21 8.2 Vizsgálatok Az UVV, VSG technikai munkaanyag szerint, Németországban a növényvédı gépeket 24 havonta szakemberek ellenırzik. Ez az eljárás azonban országonként eltérı lehet. A vizsgálati eredményeket írásban rögzítik. A vizsgálókészüléket a szivattyúra lehet csatlakoztatni. Ezek a nyomott oldalon R3/4 illetve R1 külsı csavarmenetesek, melyekre a kereskedelemben szokásos csatlakozó szerelvényeket fel lehet csatlakoztatni. A gép az elıírásoknak megfelelı kivilágításáért a berendezés üzemeltetıje felelıs. 8.3 Javítások Javításokat csak szakmőhelyekben lehet elvégezni, lehetıleg a forgalmazó ajánlásának figyelembevételével. Csak eredeti alkatrészeket szabad felhasználni. A géppel történı munkavégzés során ezt a használati utasítást, valamint minden, a géphez tartozó használati utasítást figyelembe kell venni. A nyomás alatt álló szerkezeti egységek nyitása vagy kioldása elıtt (szelepek, tömlık, fúvókák, légüst) a nyomást ki kell engedni, a rendszert tehermentesíteni kell. Javítások elıtt a gépet le kell állítani. Az eltávolított védıberendezéseket a használatbavétel elıtt újra vissza kell helyezni. 8.4 A permetszer tartályok javítása Általános irányelvek A tartályban történı javítások esetén a veszélyes gázok képzıdhetnek. Javítások esetén tartsa be az alábbi elıírásokat: 1. A tartályt gondosan ki kell öblíteni és szellıztetni, és a gázképzıdést minimálisra kell redukálni. 2. A javítások során keletkezı gázok biztonságos eltávolításáról gondoskodni kell. 3. Szükség van egy, a tartályon kívül tartózkodó személyre vészhelyzet esetére, biztonsági intézkedésként. A. Polietilén-tartály Polietilén tartályokat meleg-levegıs hegesztı berendezés és hegesztıhuzal alkalmazásával kell hegeszteni, melynek összetétele megegyezik a tartályéval. Hegeszteni csak repedéseket szabad, ahol a repedések elágazása 1 mm-nél nem nagyobb. További szerteágazó sérülések, és más durva károk nem javíthatóak. Javítás: 1. A sérült helyet gondosan meg kell tisztítani. 2. A repedést V-alakúra kell kimunkálni. 3. Több varratot kell egymásra felvinni. Javítási készlet és útmutató: rendelési szám :

22 A legalkalmasabbak a meleg-levegı ( C) szabályzására alkalmas meleg levegıs hegesztı berendezések. A fúvóka átmérıjének kb. 5-6 mm legyen. B. Poliészter-tartály üvegszálas erısítéssel Sérült poliészter-tartályok javítókészlettel javíthatók. A javítókészlet a as szám alatt rendelhetı meg. A javítókészletben egy gondosan kidolgozott javítási útmutató is található. 9. Hibakeresés DC 205 és DC 205B Képtábla és funkcióséma S. 20 Hiba Hibaok Hibaelhárítás a. Nem állandó a szivattyúfordulatszátéken tartása I. Nyomásingadozás a. kanyarodáskor b. a permetezés közben II. Visszaszívó kar magától nyílik b. A golyó (33) nem tömít b1. A bowden nincs megfelelıen beállítva c. A golyó (33) és a szeleprúd (30) külön van d. A szakaszoló szelep nincs teljesen nyitva-zárva d1. A bowdent rendesen beállítani e. Tömítetlen szervó dugattyú a 27+29a elem között a. Hibás visszaszívó fúvóka b. Tömítetlen szervódugattyú 27+29a elem között c. Az elárasztó csatorna szennyezett a. A fordulatszám beállítása, állandó ér- b. A golyót (33) tömítıgyőrővel(32) beszerelni b1. A bowdent megfelelıen beállítani, lásd 9.2 fejezet c. A golyót (33) Loctite ragasztóval a szeleprúdra (30) ragasztani d. Szakaszoló szelepet nyitni-zárni d1. A bowdent beállítani, lásd 9.1 fejezet e. Szervó dugattyú 27+29a cseréje a. A megfelelı visszaszívó fúvóka beépítése, lásd 4.5 fejezet b. Szervó dugattyú 27+29a elemeinek cseréje c. Az elárasztó csatorna tisztítása (átfúvatni) 22

23 Hiba Hibaok Hibaelhárítás III. A visszaszívó hatás túlzottan magas/alacsony a. Nincs, vagy nem megfelelı visszaszívó fúvóka került beépítésre IV. Visszaszíváskor a a. Nincs alacsonynyomás, fúvókák utó csepegése a túl ala- tapasztalhatfordulatszám csony szivattyú- miatt b. Nincs, vagy túl nagy visszaszívó fúvóka jezet c. Nincsenek membránok a fúvókatestekbepermetezı d. Nincs membrántartó a fúvókatestekben e. A golyó (33) és a szeleprúd külön van A bowden nincs megfelelıen beállítva a. A megfelelı fúvóka beépítése, lásd 4.5 fejezet a. A szivattyúfordulatszámot megnövelni b. Megfelelı fúvókát beépíteni, lásd 4.5 fe- c. Membránokat beszerelni, lásd BA- d. Membrántartót beszerelni, lásd BApermetezı e. A golyót(33) Loctite 22-vel a szeleprúdra (30) ragasztani A bowdent megfelelıen beállítani (lásd 9.2) 23

24 Hiba Hibaok Hibaelhárítás a. A szelep rudak (20+38a), M6-os nagyság, szennyezett illetve, öreg szelep rudak M elıtt beépített V. A fı-és szakaszoló szelep nehézkesen jár VI. A nyomásállítás nehézkes, illetve elektronikus állítás esetén nincs funkció VII. A maximális nyomás nem elérhetı VIII. Általános tömítetlenség az armatúrán a. Új M6-os nagyságú (20+38a) szelep rudak és tömítések szerelése a. A szelepvezetı (9), és a a. A szelepvezetıt (9) és a dugattyú (21a) nehézkesen dugattyút (21a) mozgathatóvá tenni, vagy kicserélni mozog a szelepházban b. A hajtómőmotor hibás b. A hajtómotort kicserélni c. Elektronikus állítás esetén, a max. nyomáshatárolás nincs megfelelıen beállítva d. Hiba a kábelben, vagy az elektromos szekrényben a. Az öntisztító csap túlzott mértékben nyitva van b. Elektronikus állítás esetén, a maximális nyomáshatárolás nincs megfelelıen beállítva c. Az injektorhoz és az öblítı szelephez a gyors nyomásállítótól vezetı nyomóslagok össze vannak cserélve d. A szivattyú fordulatszáma túl alacsony, illetve a szivattyúnak nincs teljesítménye c. A maximális nyomáshatárolást megfelelıen beállítani d. A kábelt illetve az elektromos szekrényt javítani vagy kicserélni a. Az öntisztító csapot zárni kell b. A maximális nyomáshatárolást megfelelıen beállítani, lásd 9.3 fejezet c. A slagokat megfelelıen csatlakoztatni, lásd az alapgép kezelési utasításában d. A szivattyú fordulatszámot növelni, illetve a szivattyút átvizsgálni, lásd a szivattyú kezelési utasításában a. Sérült tömítıgyőrők a. Új tömítıgyőrő beépítése b. Sérült mandzsetta b. Új mandzsetta beépítése 9.1 A szakaszolás beállítása- bovden-húzók A beállításhoz lásd 12., 13., 14., 15. ábra. A szakaszolás beállításakor a bowden-karnak (N) még kb. 2-3 mm-t kell kapnia (12. ábra). A szakaszolás átkapcsolása eseténbowdenkar (N) permetezı állásban, a karnak még utólag- nyomhatónak kell lennie. Az ellenırzéshez az (U) fedelet és a rostát ki kell venni, szemmel ellenırizni kell, hogy a (J) tömítı-tárcsa, karállástól függıen, alul és felül tisztán felfekszik e. Ellenkezı esetben, a záró-anya (226) és az ellenanya állításával kell korrigálni. 24

25 9.2 A visszaszívás beállítása - bowden húzó Lásd 12., 14. és 16. ábra. Ha a visszaszívó kar (O) permetezı állásban van, akkor a szelepgolyónak (H) a szelepülésen (T) szorosan fel kell feküdnie. Ellenırzéshez a visszaszívó karikát ki kell venni, szemrevételezéssel kell megvizsgálni, hogy a szelepgolyó (H) megfelelıen fekszik e fel, ellenkezı esetben a záró-anya (226) és az ellenanya állításával kell korrigálni (14. ábra). A visszaszívó kar (O) visszaszívó állásában a szelepgolyó (H) nem nyit teljesen. A szelepgolyó (H) a visszaszívó fojtáson át áramló vízsugár hatására teljesen ki lesz nyitva. 9.3 A maximális nyomáshatárolás beállítása a nyomásállító szelepen A beállításhoz lásd a 4. ábrát. A beállítás lépései: a. A motorháztetıt lecsavarozni b. A fekete fogaskereket az elektromotorról lehúzni c. A piros fogaskereket a nyomásállító szeleprıl leszerelni. d. A nyomásállító szeleprıl minden mellékelt tárcsát eltávolítani. e. A piros fogaskereket az ütközıcsavar területén, a felsı oldalon megjelölni f. A nyomásállító szelepet kézrıl egészen lenyomni 4. ábra g. A motortartó hatlapfejő csavarjának oldása, és az egész motortartó ház teljes lenyomása. h. A piros fogaskereket, a beállító-házra felcsavarozni, míg a piros fogaskerék a nyomásbeállító szelepen játékmentes nem lesz, és egy ellenállás érezhetı. Ez a maximális nyomásbeállítás. i. A piros fogaskerék tetején lévı jelzésnek most az elektromotor irányába kell mutatnia. A nyomásbeállító szelep és a piros fogaskerék közé helyezett tárcsa segítségével érhetı el ez a pozíció. ¼ fordulatnál túl sok 0,4 mm. ½ fordulatnál túl sok 0,8 mm. j. A fogaskerék felsı oldala és a biztosítógyőrő közti maradék játékot tárcsákkal játékmentesre kell állítani. k. A piros fogaskereket egészen maximális nyomásra kell tekerni (lásd h alatt). l. A teljes motortartót egészen addig kell felcsúsztatni, míg az ütközılemez a piros fogaskerék alsó oldalának majdnem nekiütközik. 25

26 m. A fekete fogaskereket az elektromotorra kell felszerelni, és elektromos távirányítással ellenırizni, hogy az elektromotor nyitja e a nyomásállító szelepet, a szivattyú üzemelése nélkül (kb. 1 ½ fordulatot visszatekerni). Ellenırizni kell, hogy a nyomásállító szelep maximális nyomás állásban a csavarfejjel az ütközılemez irányába megy-e. n. A motortartó hatlapfejő csavarjának meghúzása, illetve a motorháztetı lecsavarozása. 9.4 Szakaszoló szelep szerelés- leszerelés Lásd 15. ábra. a. A stiftek (S) leszerelése. b. A szelep-rudat (V) lent csavarhúzóval meglazítani és lefelé kihúzni. c. A szeleptányért (J) a fedélen keresztül kivenni. d. A stiftet (M) kinyomni. e. A szelep-rudat (w) fent, felfelé kinyomni. f. A leszerelés fordított sorrendben zajlik. Megjegyzés A tömítıgyőrőket zsírral kell beszerelni, ügyelni kell, hogy a (V) és a (W) szeleprudak szorosan össze legyenek csavarozva. Az IS-sorozat tömege az alapgép, a legnagyobb szivattyú, az armatúra, a töltı zsilip és frissvíz tartály tömegeibıl áll. Típus IS 400 l IS 600 l IS 800 l IS 1000 l IS 1500 l Tömegek 121 kg 209 kg 270 kg 290 kg 360kg Berendezések kombinációinál a berendezés-mátrixot kérjük a 24 növényvédelmi törvény szerint figyelembe venni. Üres tömeg = Alapgép + permetez vezeték 26

27 Armatúra alkatrész-képtábla 5. ábra Kézi mőködtetéső Dosicontrol funkciósémája 6. ábra 27

28 7. ábra 8. ábra 9. ábra 28

29 10. ábra 29

30 30

31 A permetezıgép kapcsolása a traktorhoz a függesztési pontokon keresztül Betartandó elıírások: A tartálynak a felszerelés elıtt üresnek kell lennie. A permetezıvezetéknek az alsó helyzetben kell lennie. A permetezıvezeték támasztólábai kihajtva álljanak. A kardántengely a szivattyútengelyhez kapcsolódik, és a kardántengely tartóra van helyezve. A traktor felsı függesztı karja fel van szerelve, az alsókar szabadon elmozdulhat. A szállítást, mozgatást segítı görgık fel legyenek szerelve. Ha lehetıség van rá, az alsó kar csapján és a felsı karon a gyorscsatlakozó golyókat fel kell szerelni. 31

32 A felkapcsolás mővelete 1.) A traktorral a permetezıgépre kb. 30 fokban kell rátolatni, míg a traktor jobb oldali, alsó függesztı karja a permetezı jobb oldali, alsó csapjának magasságába nem kerül. A kapcsolatot létre kell hozni, majd biztosítani kell (lásd a 17. ábra). 17. ábra A kardántengelyt a traktor TLT-hez kell csatlakoztatni. Csatlakoztatni kell a hidraulika tömlıket és a világítás csatlakozóit is traktor megfelelı csatlakozó szerelvényeihez. A távirányító kábelt vagy bowdenhuzalt a traktor fülkéjében a megfelelı helyre kell telepíteni. 2.) A felszerelt berendezésen és traktoron kívül a permetezıt a szállítógörgıkön a bal alsó függesztı karhoz kell húzni. Nehéz berendezéseknél melyek kézzel nehezen mozdíthatók, a traktorral lassan rá kell állni a munkagépre úgy, hogy a bal alsó függesztıkar furata és a permetezı bal csapja átfedésbe nem kerül. Azután a kapcsolatot létre kell hozni, majd biztosítani kell. A felsı függesztıkart a traktor ülésébıl lehet a munkagéppel összekapcsolni. A traktor hidraulikájának lassú emelése által változtatható a felszerelt berendezés és a traktor közti távolság. Figyelem! A jármő és a munkagép között tartózkodni tilos 3.) A felszerelt berendezést fel kell emelni, a permetezıvezeték támasztólábait munkapozícióba kell hozni. A traktor alsó függesztıkarjainak lakatanyáit a függesztıkar oldalirányú elmozdulásának megakadályozása érdekében meg kell húzni és biztosítani kell. 4.) A permetezıgép leszerelése ugyanebben a sorrendben visszafelé történik. 32

33 Karbantartási séma IS típusú permetezı 18. ábra 33

34 Karbantartási feladatok Esedékessézeti Érintett szerke- Saját ellenırzés Öblítés, tisztítás, Gondozás, Fagyvédelem, téli egység ürítés kenés leállítás Naponta 1.) Tartály A maradék folyadék tartályt üresre permetezni, a.) BA IS elkerülése a Résztöltet-táblázattal technikai maradékot oldani és kipermetezni 2-5 nap b.) Keverıhatás Vízmozgás a vízfelszínen Évente c.) Keverıcsıpozíció A pozíciót a szemben egyszer lévı csapágyon el- lenırizni (11. ábra) Naponta 2.) Szívóarmatúra Karmozgás Öblíteni, kiüríteni Sárga végfúvókákat leszerelni a.) Funkció 2-5 nap b.) Szívórosta Kivenni Megvizsgálni, tisztítani 2-5 nap 3.) Szivattyú. Rendellenes zörejek Lásd Hibakeresı táblázatban, a BA szivattyúra ellenırzése. Van-e légbuborék a visszafolyó ágban Igény esetén Mőködés közbeni viselkedés b.) Légüst nyomás: A manométer nem üthet. Évente c.) Hajtótengely kardántengely Naponta 4.) Armatúra a.) Manométer 2-5 nap b.) Nyomószőrı c.) Szelepek Naponta 5.) Permetezıvezeték a.) Szállítás biztosítás b.) Fúvókák, sugároznak c.) Kijuttatott mennyiség 2-5 nap d.) rúdelemek e.) Membránszelepek f.) Fúvókaszőrı A légüst nyomásának valamivel alacsonyabbnak kell lennie mint a permetezınyomás Funkciót ellenırizni Kivenni és tisztítani, funkciót ellenırizni Funkciót ellenırizni Szemrevételezéssel történı ellenırzés Mérıedénnyel történı ellenırzés Szemrevételezéssel történı ellenırzés Csepegés mentesség ellenırzése szemrevételezéssel Szemrevételezéssel történı ellenırzés Öblíteni, és teljesen kiüríteni Tisztán tartani, tisztítani kell Öblíteni, és teljesen kiüríteni Fúvóka kefével tisztítani Permetszert lemosni Sárga fúvókán át tisztítani kiszerelni és tisztítani Olajszintet ellenırizni Kenni kell Csuklók, súrlódó felületek tisztítása és kenése Szívó tömlıket, nyomótömlıket levenni, Szivattyút néhány megtekerni. Vagy fagyállót használni. A 0 vízveszélyességi osztály javasolt A manométert fagymentesen megırizni 34

35 Szerelési útmutató Permetszer öblítı alkatrész készlet 19. ábra 20. ábra A készletben található csap a ábra alapján szerelhetı az armatúrára. Alternatíva ként az a pozícióba is kerülhet a csap. A szereléshez szükséges furat Ø 30mm. A zuhanyt, amennyire lehet a fedél közepére kell szerelni. Permetszer tartó alkatrész készlet 21. ábra 22. ábra A permetszer tartó 4 csavarral és tárcsával (405/406 balra) csavarozható a tartályra (21. ábra). Az IS400-IS1000 típusoknál a tartályban csavarmenetek állnak rendelkezésre. Az IS 1500-zas típusnál külön tartókeret is elérhetı. Tömítések, tárcsák és csavarok megtalálhatók a csomagban. 35

36 A permetszer tartó közvetlenül a folyadéktartályra (21). ábra vagy az öblítıvíztartályra szerelhetı. IF 4 alkatrész készlet gyors nyomásállítóval (lásd funkcióséma) A nyomásállítás a tartóval az alapkeret jobb oldalán lesz felszerelve (23. ábra). A alkatrészek közül a nyomótömlı a szivattyú által lesz a nyomásállításra áthelyezve. Az alkatrészek között található egy nyomótömlı a szivattyútól a nyomásállításhoz. Az armatúrához rendelkezésre álló nyomótömlı fent a nyomásállításon lesz csatlakoztatva. A tömlı a felsı, oldalsó csatlakozásától vezet az injektorhoz. A kisebb nyomóstömlı a nyomásállítás alsó, oldalsó csatlakozásától megy az öblítı zsilip öblítı szelepéhez (23. ábra). 24. ábra 36

37 Az injektor rögzítéshez a betöltı elemen furatok állnak rendelkezésre (24. ábra). Az injektor, a hozzá tartozó rögzítı elemekkel a betöltı elemen lesz szerelve (36. ábra). Az alkatrészek között az injektorokhoz két különbözı fúvóka található, melyeket a szivatytyú teljesítményének megfelelıen kell beszerelni. Fúvóka, l/min szállítású szivattyúhoz Fúvóka, l/min szállítású szivattyúhoz Üzem A gyors nyomásállítás IF 4-el való üzemeléséhez a tartályban minimum 20 liter folyadékmennyiségnek kell lennie. Az injektor üzeméhez a nyomásállítás karjának függıleges permetezı állásból vízszintes töltés helyzetbe kell kerülnie (23. ábra). Ebben a helyzetben a folyadékáramot kb. 18 bar-os nyomás irányítja az injektorhoz. Az injektorban alacsony nyomás alakul ki, és a töltési folyamat meg is kezdıdhet. Megtöltve az FU4-es csatlakozó által, a töltı zsilip állásba kerül. A töltési folyamat befejezését követıen a kart újra permetezı állásba kell hozni (lásd fejezet). Töltızsilip alkatrész 25. ábra 26. ábra 37

38 Az alapgép típusától függıen, a töltızsilipnek 4 változata van. Egymástól az IS 400, IS 600, IS 800/ 1000, IS fajta keretében és 2, az IS hoz illetve IS hoz tartozó eltérı tartályban különböznek. Az alkatrész készlet kompletten szerelt töltızsilipbıl (25. ábra) és a hozzá tartozó, a 3. oldalon található funkcióséma szerinti tömlıkbıl áll. A töltızsilip 4 csavarral, az alapgép keretéhez lesz csavarozva (26.. ábra). Az injektorról a tömlıcsatlakozót a töltızsilip a pontjára kell áthelyezni (27. ábra). A szívótömlı az injektorhoz és a töltızsilip b pontjához csatlakozik, (27. ábra). Az öblítıszelep tömlı ( ábra) a gyors nyomásállításhoz lesz csatlakoztatva. A c öblítıszelepet a töltızsilipen beszorítani ( ábra). A d szög a szivattyú rögzítésen lesz felcsavarozva (28. ábra). Üzem Kisebb permetszer mennyiségek beöblítésekor elıször elegendı folyadékot kell beengedni, nagyobb mennyiségekhez (pl.: szerves anyag) megfelelıen többet. A szerves anyagot lassan kell betölteni. Az injektort üzembe kell helyezni. Az öblítı-szelepet a töltızsilipen kell kinyitni és a permetszert lassan hozzávezetni. A töltési folyamat befejeztével a töltızsilipet a permetszer maradékoktól meg kell tisztítani. Öblítıvíz tartály alkatrész, 1990-es gyártási évig 38

39 29. ábra Öblítıvíz-tartályból 3 változat létezik: IS 400-hoz, IS 600-hoz, és IS 800/1000/1500- hoz illeszkedı. Az IS 1500-as folyadéktartály esetén négy, 8,5 mm átmérıjő furatot a rögzítı csavaroknak, és egy, 33,5 mm átmérıjő furatot a lábszelepnek kell kifúrni. Sablonként az öblítıvíz tartó szolgál. Kiegészítı rögzítı elemek az IS 1500-hoz az alkatrész készletben található. A tömítıket (462) a tartóból ki kell csavarozni (29. ábra). Az öblítıvíz tartót és a folyadék tartót a támaszokkal és tömítésekkel együtt kell egymással összecsavarozni (29. ábra). Az öblítıvíz tartót a folyadéktartóra kell csavarokkal és szögekkel, a C furat csavarmenetébe rögzíteni (29. ábra). Leeresztı kar és szelep szerelés a 29. ábra szerint. A szelepgolyót úgy kell a szeleprúdon beállítani, hogy álló helyzetben a kar és a vezetı anya között egy 0,5 1 mm-ig terjedı távolság legyen, majd végül ellenanyával kell biztosítani. A kar áll: lábszelep zárva van A kar fekszik: lábszelep nyitva van A sarokcsap öblítıvíz kivételére szolgál (pl.: kézmosáshoz). 39

40 Figyelem! Az öblítı tartály ürítését követıen, a lábszelepet mindenképpen újra zárni kell. A karnak állnia kell! Mérıtartály alkatrész, folyékony koncentrátumhoz A (b) tartót az IS-tartályra kell felcsavarozni (30. ábra). A mérıtartályt a jobb hátsó sarokba, a frissvíz tartály alá kell helyezni, és a tartóval rögzíteni kell (30. ábra). Az IS 1500-nál a rögzítı elemek alapból szerelve vannak (31. ábra). Egy speciális tartó (b) az IS 1500 tartályrögzítéséhez, az alapgéphez külön lesz hozzáadva. A mérıtartályon lévı háromirányú csap hátoldalán lévı tömlı (g) a az injektorhoz, a 32/33. ábra után kell áthelyezni, és felszerelni. A 33. ábra a mérıtartályon lévı kezelıkart mutatja a nyíllal. A nyíl, a golyóscsapban lévı átjáró pozícióját mutatja. A kezelés a kapcsolási rajz szerint történik (33. ábra). Üzem Az injektort üzembe helyezni. A szívócsonkot a koncentrátum tartóba kell helyezni, majd a kezelıkart töltés helyzetbe kell hozni. Ha elegendı a beszívott koncentrátum, akkor a kezelıkart zárni kell. A koncentrátum mérésnél, a folyadéktartályban a kezelıkart beöblítés állásba kell állítani. A beöblítést követıen a kezelıkart zárni kell és az injektort üzemen kívül kell helyezni. A koncentrátum változtatása elıtt a mérıtartályt gondosan ki kell tisztítani. 40

41 Vízvezeték csatlakozó alkatrész 35. ábra A vízvezeték csatlakozó a 35. ábra alapján a betöltı elemen található. A h töltıfúvóka behelyezéséhez i kart fel-, majd a biztosításhoz lenyomni. A töltıcsatlakozó használatakor a fedélnek, a k fedélben (a 97. gyártási évtıl kezdve, felhajtható fedél esetén nem) kicsavarozva kell lennie. A töltıfúvóka n üres pályájának lefelé kell mutatnia. A töltést követıen, a töltıfúvóka tömlıvezetékkel lesz eltávolítva, és a nyílás az alkatrész készletben található dugókkal lesz lezárva. Permetszer-beöblítés 36. ábra Szerves-anyag feloldása FU-val A tartályt kb. a kétharmadáig vízzel kell feltölteni (36. ábra). A szívó armatúrát a C állásba kell állítani, a tartályt alul zárni kell. A szerves anyagot rosta nélkül kell vízzel a tartályba önteni. Az FU töltıtömlıt csatlakoztatni kell és a tartály betöltınyílásába úgy kell behelyezni, hogy tiszta víz kerüljön beszívásra. Ezt követıen teljes szivattyúteljesítménnyel tiszta vizet kell a töltıtömlın keresztül a tartályból kiszívni és a visszafolyó ágon keresztül-keverımő keringési folyamatban a tartályba visszapumpálni. A szerves-anyag kristályok néhány másodpercet követıen feloldódnak. 41

42 Szivattyú, armatúra és permetezıvezeték öblítése 37. ábra Az öblítési folyamat részben töltött tartály esetén (szivattyú, armatúra, permetezıvezeték) A D kart keverés állj állásba kell állítani. Az A kart zárni, ekkor a permetszer-tartály kifolyónyílása zárva van. A B csapot ki kell nyitni; a friss vizet a szivattyú felszívja. Az F fıkapcsolót és az E szakaszolót permetezésre kell állítani. A berendezést permetezési sebességgel kell üzembe helyezni, majd a maradék szert még nem kezelt területen kell kiengedni, míg a fúvókákon friss víz nem áramlik. Figyelem! A tömlıkben még oldatlan permetlé található! Öblítés üres tartálynál (a teljes berendezés): A D kart Nincs keverés állásba kell állítani. Az A kart zárni a permetszer-tartályból kifolyó nyílása zárva van. A B csapot ki kell nyitni a friss vizet a szivattyú felszívja. Az F fıkapcsolót és az E szakaszolót permetezésre kell állítani. A berendezést permetezési sebességgel kell üzemeltetni és a maradék szert még nem kezelt területen kell kiengedni, mindaddig míg a fúvókákon friss víz nem áramlik. Az E karral a szakaszolót zárni kell. A G a tartály belsı tisztítását addig kell nyitva tartani, míg a tartály a belsı tisztítófúvókák által, friss vízzel ki nem lesz öblítve. Minden kart megint permetezési üzembe kell állítani, és az öblítıvizet permetezési sebességgel megfelelı területen ki kell juttatni. 42

43 38. ábra Szállítógörgık A szállítógörgık 4 darabból állnak (lásd 38. ábra). Ezekbıl kettı forgókerék (elfordul, 428), és kettı merev (429) az A csapon függesztve. Balesetvédelmi okokból a berendezésen a 428-as forgókerekeket mindig elıre, a 429-es merev kerekeket pedig mindig hátra kell felszerelni (lásd a szöveg melletti ábrán). 39. ábra 43

44 Öblítıvíztartály az IS400-IS1000 típusokhoz, 1991-es gyártási évtıl A) Felszerelés 1. A készletben lévı stift csavarokkal, a 39. ábra szerint kell becsavarozni. 2. Az öblítıtartályt feltenni és illeszteni. Ki kell jelölni a kiegészítı tartócsavarokhoz a furatokat, a betöltı mellett ( ábra). 3. A lyukakat 8 mm átmérıjőre kell elkészíteni. Itt ügyelni kell, hogy a lyukak az A peremtıl olyan messze legyenek, hogy a csavarfejnek, a tartályban alulról, egy egyenes felfekvı felülete legyen. 4. A készletben lévı hosszú hatlapfejő csavart alulról, a tartályon keresztül, tömítéssel együtt kell behelyezni, a tartólemezt fel kell helyezni, és önzáró anyával kell rögzíteni (41. ábra). 5. A záró-csapot, a szereléshez szükséges elemekkel az 41. ábra alapján a Saffko 100-as leeresztı csonkjára kell felszerelni. A 41. ábra a nyitott helyzetben lévı zárócsapot mutatja. 6. A Saffko 200-as esetében elıször a 359-es záró-elemeket kell leszerelni. Ehhez fel kell szerelni a készletben lévı fehér mőanyagdugót (778, 42. ábra). A tömítıgyőrők ( , 42. ábra) újra felhasználhatók. A zárócsapot a 41. ábra alapján kell szerelni. Az íven található vakdugót 2 -os csatlakozóval kell felszerelni. A 42. ábra a nyitott helyzetben lévı zárócsapot mutatja. 7. A szívótömlıt a 43. ábra alapján kell felszerelni. Ha kell, a tömlıt rövidebbre kell vágni. 8. A leeresztı-csap a 44. ábra alapján kerül felszerelésre. 40. ábra 44

45 41. ábra 42. ábra 45

46 43. ábra 44. ábra B) Az öblítı berendezés kezelési útmutatója Ehhez lásd a 30. oldalon lévı-, az öblítés menetének sémáját mutató ábrát és a leírást. A maradék folyadék eltávolítása és a berendezés öblítése Az utolsó tartálytöltést követıen, csak annyi folyadékot szabad bele tölteni, mint amennyire szükség van, ezt követıen a tartályt üresre kell járatni, míg a manométeren nem jön nyomás. Ezután már csak az elkerülhetetlen technikai maradék van a gépben. Ezt öblítıvízzel kell keverni, majd így jól feloldva, ahogy a 30. oldalon leírásra került, kell kijuttatni. 46

47 Tartály belsı tisztítása IN Berendezés külsı tisztítása IN Általános információk A tartály belsı, illetve a berendezés külsı tisztításához friss víznek kell a szivattyún át a kezelıarmatúrába áramolnia. A tisztítási munkákhoz, a kezelıarmatúrának a következı kapcsolási állással kell rendelkeznie: A fıkapcsolónak permetezésen kell állnia, és a szakaszolásnak zárva kell lennie. Igény szerint nyitható a lezáró-csap a tartály belsı, illetve a berendezés külsı tisztításához. Az üzemi nyomásnak külsı és belsı tisztítás esetén is kb. 3-4 bar-nak kell lennie. A tartály belsı tisztításánál ki kell szedni a betöltı szőrıt, a minden felületet érintı tökéletes tisztítás érdekében. Megjegyzés: A permetezés befejését követıen, a belsı tisztító fúvókákat üzembe kell helyezni, hogy a forgást a permetszer lerakodása vagy kérgesedése ne akadályozza. Ha kell, a fúvókákat le kell szerelni, és ki kell tisztítani. A külsı tisztításhoz ajánlott egy keverımő lekapcsolás használata, hogy ezzel megakadályozzák a friss víz tartályba jutását. Szerelési vonatkozások 45. ábra 46. ábra 47

48 A külsı tisztításhoz vezetı tömlı egy szakaszoló szelep armatúrájára a 45. ábra alapján kerül felszerelésre. A belsı tisztítás tömlıcsatlakozása az armatúra bal oldalára lesz felszerelve a 45. ábra alapján. Ha az armatúrán egy mennyiségmérı is van, akkor a belsı tisztítás a nyomószőrıre kerül felszerelésre a 45. ábra alapján. (lásd a sémarajzot is, 46. ábra. A tömlıcsörlı és a mosókefe a készletben található rögzítı-elemek segítségével lesznek a folyadéktartály menetirány szerinti jobb oldalára felszerelve (47. ábra). Itt a két tárcsát a heggyel úgy kell felszerelni, hogy a hegy a tartály falába nyomjon (47. ábra). 47. ábra A belsı tisztításhoz az öblítı-fúvókák szerelése a következı útmutató szerint történik: 48. ábra 1. A tartály hátoldalán található furatok pozícióját a fent látható táblázat szerint kell bejelölni. 2. A tartály falát 38 mm-es átmérıvel kell fúrni. Figyelem! A furat kör alakú kell legyen! 48

49 3. Dugó , tömítés , anya , tárcsa , közdarab és öblítı-fúvóka elıszerelése a mellékelt ábra szerint történik. A tisztítófúvókát (a tömítıgyőrőnek még feszültség nélkül kell lennie) a furatba kell bevezetni. 4. A hornyos-anyát R ¾ meghúzni, a dugót egy belsı hatlapfejő kulccsal rögzíteni. A tömítés megfeszül. 5. A fúvókák tömlırendszerét a 46. ábra szerint kell elıvenni, és tömítettségre ellenırizni. 49. ábra 49

50 ( tól növényvédı gépek) Adatok a kezelési útmutatóban Permetezıgépek Permetezıgépek hárompont függesztéssel Típusok és variációk Követelmények 1. Rendeltetésszerő kivitel 2. Betöltés és eljárás veszély esetén 3. Az üzem és a beállítás területe 4. Maradék mennyiségek literben a.) vízszintes b.) lejtés (20%) bal jobb elıl hátul 1 % 1 % 1% 1 % 5. Kiürítés, tisztítás 1.IS 400 Alapgép tartálylyal, Víz: Üzem 1.10,3 10,5;20 16,0;19 11,3;20 10,4;20 Tartály: 2 IS 600 szivattyú, Töltıcsatlakozás terület: 2. 11,8 11,8;20 17,7;20 12,6;20 12,1;20 3.IS IS 1000 armatúra, perm. vezeték FA Töltıslag terület permetezése 3. 14,7 15,2;20 23,9;16 16,0;20 14,7; ,7 15,2;20 30,0;17 16,0;20 14,7;20 5.IS 1500 FU tetszés szerinti 5. 15,9 16,9;20 43,6;11 15,5;20 15,1;20 slag Permetszer: Kézbıl töltızsilippel CF beállítási területek permetezési táblázatok Figyelem: Ezek a lejtési értékek a permetezıben lévı maradék mennyiségre vonatkoznak csak, a traktor függesztı képességére nem vonatkozik. Az adatok a BBA irányelveinek megfelelı tesztméréseken alapulnak. szívó armatúrán keresztül Szivattyú és armatúra: Tömlıket levenni Perm. vezeték: vízelvezetést betömni közelebbit a hozzá kialakított mátrixból közelebbit fejezetek: funkció üzem Kétely esetén az állami szaktanácsadáshoz kell fordulni Öblíteni vízzel az öblítıvíz tartályból

51 6.Adagolás ellenırzés 1.Futó kontroll manométer és táblázat alapján 2. Kiürítés kezelési útmutató szerint 3. Az ellenvizsgálathoz ajánlott: adagolás mérı edény, rendelési száma: Szőrı lyuktávolság mm-ben Töltıszőrı:1,0 Szívószőrı:0,5 Nyomószőrı:0,25 Fúvókaszőrı:0,5 8. Átvizsgálási távolságok 9. Permetszer megszorítások 1. Futó kontroll manométer és táblázat alapján 2. Kiegészítı ellenırzés adagolás mérı edénnyel, rendelési száma: Minden bevetés elıtt szemrevételezés 4. Ellenırzı állomás igény szerint, ill. szövetségi ország elıírása szerint 5. Karbantartási séma IS A gyártás idıpontjáig nem tudnak olyan BBA által forgalmazott permetszerrıl, mely a berendezés anyagában bármiféle sérülést okozhatna. (eredeti szöveg az LGBUVV permetezıkre vonatkozó irányelveibıl.) 10. Felszerelési állapot átállítása Sáv vagy sorpermetezéshez permetezı munkákhoz slaggal, kézi vezetéső csúcscsı, lásd elkülönített kezelési útmutató 11. Összekapcsolás más gépekkel Más gépekkel való összekapcsolás lehetséges. Közben minden ide vonatkozó elıírást be kell tartani. 12. Ellenırzés Az armatúráknak vannak csavarmenetei R1/4 vagy csatlakozó a manométer csatlakozásához. Vizsgáló berendezések. Az armatúráknak vannak csavarmenetei, vagy csatlakozói, az átfolyás-mérıhöz való kapcsolódáshoz. 51

52 1. Általános információk Hárompont függesztéső permetezı gépek különbözı alkatrészcsoportokból (tartálynagyságok) szivattyúk, kezelıarmatúrák permetezı-vezetékek és kiegészítı felszerelések kerülnek kiszállításra. Ezért a kezelési útmutatók is felostásra kerültek. Tehát a hárompont függesztéső gép kezelési útmutatója a következı egyes dokumentációkból áll össze: Alapgép kezelési útmutatója Rendelési szám: Kezelıarmatúra kezelési útmutatója Rendelési szám: vagy Szivattyú kezelési útmutatója Rendelési szám: Permetezı vezeték kezelési útmutatója Rendelési szám: , vagy Magyarázatok a rendeltetésszerő kivitelhez A kiegészítı felszerelések a mellékelt mátrixból vehetık ki. Az összes kivétel a rendeltetésszerő szállítási formákra vonatkozik. Esetleges változtatások esetén az illetékesség, felelısség a változtatást eszközlı személyre hárul. 2.1 Magyarázatok a gép töltéséhez és veszély esetén teendı eljárásokhoz 1. A vízzel való töltést minden esetben úgy kell elvégezni, hogy a környezet, a természet és a vízvezeték ne érintkezzen permetszerrel. A víz betöltéséhez szükséges kiegészítı elemek -mint a töltıcsatlakozó FA, töltıtömlı FU és a töltı injektor IF 4- a kezelési útmutatóban bemutatásra kerülnek. Az összes hárompont függesztéső permetezıgép igény esetén töltıtömlıvel FU és injektorral IF 4 is tölthetı. A veszély esetén szükséges eljárások ebben a kezelési utasításban, a tartály töltése alatti pontban kerülnek ismertetésre. 2. A permetszer betöltését úgy kell végezni, hogy a környezet, a természet és a vízvezeték ne érintkezzen permetszerrel. Adagolási elıírások és felhasználói védelem a permetszer gyártó használati utasítása és a balesetvédelmi elıírásoknak megfelelıen. Minden permetszert gondosan a betöltı szőrön keresztül kell betölteni, még a vízoldású fóliazsákosat is. A környezetbarát töltéshez a CF töltızsilip ajánlott, közelebbit a kezelési útmutatóban Magyarázatok a maradékmennyiséghez, melyet a berendezés nem tud rendeltetésszerően kijuttatni. (BBA-irányelvei alapján ) A fent említett irányelvek szerint a technikai maradék mennyiséget vízszintes helyzetben ugyanúgy, mint függıleges helyzetben ballra, jobbra, elıre és hátra kell megadni. A technikai maradékmennyiség az a folyadékmennyiség, mely már nem juttatható ki rendeltetésszerően.

53 Ezt akkor éri el a gép, ha egy látványos nyomásesés tapasztalható a manométeren, a szivattyú részben levegıt szív. A maradék mennyiség a permetezı különbözı elemeiben található (alapgép, szívóarmatúra, nyomóarmatúra, slagok és szivattyú). Minden adat keverımő- lekapcsolóval ellátott berendezésre vonatkozik. Alapgép szívó-nyomóarmatúrával és tömlıkkel, szivattyúval: IS 400 3,7 l MA 120 1,4 l IS 600 4,9 l MA 120 1,4 l IS 800 5,1 l MA 160 1,8 l IS ,1 l MA 160 1,8 l IS ,0 l MA 200 3,0 l A permetezıvezeték maradék mennyiségeit lásd az F200/ FH 400/ FH 800/ AF- Alu sorozat permetezıvezetékeinek különálló kezelési útmutatójában. A lejtéshez tartozó maradék mennyiségek, melyek a 2. táblázatban láthatók minden típushoz csak a legfontosabb kivitelhez vannak megadva. Az alábbi típus-kivitelek leírása, melyekre a maradékmennyiség adatai a 2. táblázatban hivatkoznak. A különbözı kivitelek vagy választható felszerelések a maradék mennyiségeket illetıen könnyen leolvashatók, ill. kiszámíthatók. Típus-kivitel, az 1.4-es oszlopban lévı maradékmennyiség-adatok 1. IS 400 MA 120 DC 203 F IS 600 MA 120 DC 205 FH IS 800 MA 160 DC 205 FH IS 1000 MA 160 DC 205 FH IS 1500 MA 200 DC 205 FH 815 A 4-es oszlopban technikai maradékmennyiségek vannak vízszintes állás-, és lejtés esetén, az elsı számjegy a technikai maradék, literben, a második számjegy a lejtés, ahol ez a maradékmennyiség a vizsgálóhelyen mérve értendı. A felesleges folyadékmennyiség elkerülése Csak annyi folyadékot szabad betölteni a tartályba, amennyire ténylegesen szükség van és az azonnal kijuttatható. Lásd résztöltés táblázatban (rendelési szám: ). A folyadékmennyiség eltávolítására a következı lehetıségek vannak: 1. A nem higított maradékot a szakaszoló tömlıvel a fúvókacsıbe. Ezt a nem kezelt területre kell kijuttatni, akkor is, ha a manométer már nem jelzi ki pontosan a nyomást. 2. Az alapgépben, armatúrákban, tömlıkben és szivattyúban lévı oldott maradékot hatóanyagtól függıen-erısen oldott (kb.: 1:10) egy arra alkalmas területen kell kijuttatni. 3. A permetszer-maradékot szakszerően (mérgezı hulladék) kell eltávolítani. 4. Kétely esetén környezetvédelmi szaktanácsot kell kérni. 53

54 2.3. Magyarázatok a gépek kiürítéséhez és tisztításához 1. Ürítés: Közelebbit a kezelési utasításban. A szívóarmatúrán illetve a leengedı szelepen az ürítési pozíció beállítását követıen, minden gép vízszintes pozícióban teljesen kiürül. Igény esetén a kijutó folyadék fel is fogható. Az armatúrák a tömlık eltávolításával üríthetık ki. A szakaszoló tömlıvel rendelkezı fúvókacsövet, levegıvel kell kifúvatni (lásd a karbantartás fejezetben). 2. Tisztítás: Közelebbit a kezelési utasításban. A hosszabb üzemkimaradások esetén fagyálló ajánlott, mely a plasztikus elemeket gondozza, és többször felhasználható. Az ilyen anyagok újra felfoghatóak, nem szabad a talajra engedni (lásd a karbantartás fejezetben). A fagyálló esetében a 0 veszélyességi osztály ajánlott Magyarázatok az adagolás-vizsgálatához Az összes berendezésnek precíziós manométere van, a jobb minıségi kategóriának megfelelı 1,6 (elıírt minıségi osztály 2,5) illetve egy adagolótője a leggyakoribb fúvókatípusokkal. Különbözı táblázattípus található még meg a permetezıvezeték kezelési útmutatójában. Választható felszerelés még az elektronikus átfolyásmérı kijelzıvel ellátva. Kiürítési mennyiség mérése A vízzel való kiürítéshez a munka megkezdése elıtt és köztes vizsgálathoz az adagolást ellenırzı mérıedény ajánlott, melyen skála található (rendelési száma: ). 2.5 Magyarázatok a szőrı lyuktávolságához A rosta és a szőrı a táblázat 7. oszlopa szerint érthetıen van felosztva. Szabályoknak megfelelıen minden folyadék és permetszer csak 1 mm lyuktávolságú betöltı rostán kerülhet a gépbe. A szívószőrık 0,5 mm lyuktávolsággal a szivattyú elıtti minden nagyobb elemet védik. Az armatúrában lévı nyomószőrık 0,25 mm-es lyuktávolsággal védik a fúvókákat az eltömıdéstıl. A szívó-és a nyomószőrık lyuktávolság esetén nem a kívül fekvı nagy lyukú támasztórosta, hanem a finomabb belsı lyukak az irányadóak. A fúvókaszőrık a fúvókanyílásokat védik a tömlıben lévı lerakódások okozta eltömıdéstıl, szemcsés permetszertıl. Alapból 0,5 mm-es lyuktávolságú (kb. 25 lyuk jut egy collra) fúvókaszőrı van beépítve a 0,5-ös fúvókanagysághoz. A 03-as, 02-es és annál kisebb fúvókanagyságokhoz akár 50 lyukú szőrı is rendelkezésre áll. Az általánosságban mindenhol elérhetı 100 lyukú fúvókaszőrı, bizonyos permetszerek esetén hajlamosak az erıs eltömıdésre Magyarázatok a távolságokhoz, azokon a gépeken amelyek funkcióra, adagolásra és eloszlatási pontosságra lesznek ellenırizve. (lásd karbantartási séma) Az erısebb igénybevétel gyakoribb vizsgálatot, ellenırzést igényel mint a kisebb igénybevétel. Kétely esetén forduljon szaktanácsadó szolgálathoz! 54

55 Magyarázatok a különbözı növényvédı-szerek korlátozásairól A 9. oszlopban lévı szöveg minden gépgyártónak a mezıgazdasági gépekre vonatkozó baleset megelızési elıírásoknak megfelelıen a permetezıgépekre érvényes irányelveknek felel meg (lásd UVV 3.11, függelék, es fejezet). A permetezı vezetékben lévı technikai maradék sémája. 50. ábra Bal képoldal: Az oldott maradék mennyiség a körfolyamatban a tartálytól a szivattyúig, a kezelıarmatúrához és attól el zárt fúvókák mellett a visszafolyó ágon keresztül vissza a tartályba Jobb képoldal: Az oldatlan maradékmennyiség a szakaszoló szelepekbe, tömlıkbe és a fúvókákhoz vezetı vezetékekben. 55

56 HOLDER-tartály-résztöltés-táblázat (növénytermesztés) rendelési szám Minden permetezés végén el kell dönteni, hogy mennyi folyadék szükséges az utolsó betöltésnél, hogy ne maradjon felesleges maradék. A következı táblázatokból leolvasható, hogy hány liter folyadékra van még szükség a munka végén. 1. Kijuttatott mennyiség l/ha-ban 2. A munkagép munkaszélessége m-ben 3. A maradék út m-ben Például: 1. A kijuttatott mennyiség 200 l/ha, a munkaszélesség 12m, az úthossz 300m. A 3-as táblázat 72 litert ad meg. 2. A kijuttatott mennyiség 350 l/ha, a munkaszélesség 12m, az úthossz 200 m. Az 1-es táblázatból= 12 l + 4-es táblázat= 72 l, a folyadékigény 84 liter. 3. A kijuttatott mennyiség 400 l/ha, a munkaszélesség 15m, az úthossz 500m. Az 5-ös táblázat 300 literes folyadékigényt ad meg. 56

57 57

58 Keretek, tartály IS 400-IS ábra 58

59 52. ábra 59

SD 20, 30, 40, 50 KLO

SD 20, 30, 40, 50 KLO ÖNTÖTTVAS TAGOS KAZÁNOK SZERELÉSI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓJA Forgalmazó: Saunier Duval Magyarország Rt. 1238. Budapest, Helsinki út 120. Tel: 283-0553, 283-0556 Fax: 283-0554 E-mail: sduval@saunierduval.hu

Részletesebben

Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül)

Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Üzemeltetési utasítás Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Először olvassa

Részletesebben

Wilo-Drain TP 80, TP 100, TP -AM, TP THW

Wilo-Drain TP 80, TP 100, TP -AM, TP THW Wilo-Drain TP 80, TP 100, TP -AM, TP THW D Einbau- und Betriebsanleitung LT Montavimo ir naudojimo instrukcija HU Beépítési és üzemeltetési utasítás SK Návod na montáž a obsluhu PL Instrukcja montażu i

Részletesebben

ZPU 08/14/24 típusú központi zsírzószivattyúk

ZPU 08/14/24 típusú központi zsírzószivattyúk ZPU 08/14/24 típusú központi zsírzószivattyúk Változtatás jogát fenntartjuk 1/21 Előszó a felhasználói kézikönyvhöz Előszó és tartalomjegyzék A felhasználói kézikönyv célja, hogy megkönnyítse a szivattyú/zsírzóberendezés

Részletesebben

III. Szerkezeti ismeretek

III. Szerkezeti ismeretek III. Szerkezeti ismeretek 1. A gépkocsi felépítése A személygépkocsi f bb szerkezeti egységei (1. ábra) a kocsiszekrény (karosszéria), a motor és segédberendezései, az er átviteli szerkezetek, a kormány,

Részletesebben

ÚTÜGYI MŐSZAKI ELİÍRÁS ÚT 2-2.124

ÚTÜGYI MŐSZAKI ELİÍRÁS ÚT 2-2.124 ÚTÜGYI MŐSZAKI ELİÍRÁS ÚT 2-2.124 GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI FİOSZTÁLYA Dinamikus tömörségés teherbírásmérés kistárcsás könnyő ejtısúlyos berendezéssel Terjedelem: 24 ÚT 2-2.124:2005

Részletesebben

8 / 12 CC HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

8 / 12 CC HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 11/2012 Maestro 8 / 12 CC Art.: 80430407 hu HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Használatba vétel előtt gondosan olvassa el! Őrízze meg a használati útmutatót! EU megfelelőségi nyilatkozat A 2006/42/EU számú EU irányelvnek

Részletesebben

0212727hu 004 12.2009. Elektromos bontókalapács EHB 11 BL, BLM, BLS. Használati utasítás

0212727hu 004 12.2009. Elektromos bontókalapács EHB 11 BL, BLM, BLS. Használati utasítás 0212727hu 004 12.2009 Elektromos bontókalapács EHB 11 BL, BLM, BLS Használati utasítás Gyártó Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354

Részletesebben

Gázkazán GAZ 3000 W OS/W 23-1 LH KE 23/31. Telepítési és használati utasítás 6 720 680 282 (2009/06) HU

Gázkazán GAZ 3000 W OS/W 23-1 LH KE 23/31. Telepítési és használati utasítás 6 720 680 282 (2009/06) HU Gázkazán GAZ 3000 W OS/W 23-1 LH KE 23/31 hu Telepítési és használati utasítás HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok magyarázata / Biztonsági utasítások..............................

Részletesebben

minived DE, HR, HU, RU, SI, SK

minived DE, HR, HU, RU, SI, SK minived DE, HR, HU, RU, SI, SK Üzemeltetők számára Kezelési útmutató minived Elektromos üzemű átfolyó vízmelegítő nyitott és zárt rendszerekhez, nyomásálló HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések

Részletesebben

Robbanásveszélyes környezetbe való kisfeszültségű motorok Beszerelési, üzemeltetési, karbantartási és munkabiztonsági kézikönyv

Robbanásveszélyes környezetbe való kisfeszültségű motorok Beszerelési, üzemeltetési, karbantartási és munkabiztonsági kézikönyv Robbanásveszélyes környezetbe való kisfeszültségű motorok Beszerelési, üzemeltetési, karbantartási és munkabiztonsági kézikönyv Telepítési, üzemeltetési, karbantartási és munkabiztonsági kézikönyv magyar

Részletesebben

2. füzet Első osztályú füves labdarúgópályák öntözése 15 db szórófejjel. Készítette: Andrássy Dénes, Hordós László Gergely, dr.

2. füzet Első osztályú füves labdarúgópályák öntözése 15 db szórófejjel. Készítette: Andrássy Dénes, Hordós László Gergely, dr. A Magyar Labdarúgó Szövetség és a Magyar Öntözési Egyesület (MÖE) ajánlása labdarúgópályák öntözésének építéséhez beruházóknak, sportegyesületeknek és önkormányzatoknak 2. füzet Első osztályú füves labdarúgópályák

Részletesebben

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381907-UNG -12.05-0.03 Printed in Germany

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381907-UNG -12.05-0.03 Printed in Germany Kezelési Utasítás 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381907-UNG -12.05-0.03 Printed in Germany 33 Az új HATZ-Dízelmotor Önnek dolgozik Ez a motor kizárólag azon gépek gyártója által meghatározott és kipróbált

Részletesebben

close open twist 200 EL H Szerelési és használati útmutató 1-32 Sommer_Twist200EL_V9_HU

close open twist 200 EL H Szerelési és használati útmutató 1-32 Sommer_Twist200EL_V9_HU close open H H Szerelési és használati útmutató - twist 00 EL Sommer_Twist00EL_V9_HU Tartalomjegyzék Általános adatok... Rajzjelek... Biztonsági előírások... Rendeltetésszerű használat... Rendeltetésellenes

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 ÁLLÍTATÓ BEÜLŐ SZÉLESSÉGŰ, VILLAMOS HAJTÁSÚ KEREKESSZÉK REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja. Figyelem:

Részletesebben

Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Vezérlőegység: elektromechanikus hajtómű vezérléssel AUMATIC AC 01.2 Intrusive

Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Vezérlőegység: elektromechanikus hajtómű vezérléssel AUMATIC AC 01.2 Intrusive Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Vezérlőegység: elektromechanikus hajtómű vezérléssel AUMATIC AC 01.2 Intrusive Vezérlés Párhuzamos interfész Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Üzemeltetési

Részletesebben

Hagie Manufacturing Company 721 Central Avenue West Box 273 Clarion, IA 50525-0273 (515) 532-2861

Hagie Manufacturing Company 721 Central Avenue West Box 273 Clarion, IA 50525-0273 (515) 532-2861 Kezelési útmutató Hagie STS 12 magasított permetező traktor Permetező-kukoricacímerező Hagie Manufacturing Company 721 Central Avenue West Box 273 Clarion, IA 50525-0273 (515) 532-2861 493535 A következő

Részletesebben

Az égés és a tőz fogalma. Különbségek és jellegzetességek

Az égés és a tőz fogalma. Különbségek és jellegzetességek 1 1. Az égés és a tőz fogalma. Különbségek és jellegzetességek Az égés legáltalánosabb értelemben oxidáció (tőzvédelmi szempontból a levegı oxigénjével történı egyesülés). Minden tőz égés, de nem minden

Részletesebben

Ez a szimbólum felhívja a figyelmet egy fontos megjegyzésre vagy figyelmeztetésre

Ez a szimbólum felhívja a figyelmet egy fontos megjegyzésre vagy figyelmeztetésre Figyelmesen olvassa el a jelen kézikönyvben megadott utasításokat, mivel a beszerelés biztonságára, a használatra és a karbantartásra vonatkozó fontos információkat tartalmaznak. A használati utasítás

Részletesebben

Hagie Manufacturing Company 721 Central Avenue West Box 273 Clarion, IA 50525-0273 (515) 532-2861

Hagie Manufacturing Company 721 Central Avenue West Box 273 Clarion, IA 50525-0273 (515) 532-2861 Kezelési útmutató Hagie STS 10 magasított permetező traktor Hagie Manufacturing Company 721 Central Avenue West Box 273 Clarion, IA 50525-0273 (515) 532-2861 493527 A következő sorozatszámú permetezőgépekre:

Részletesebben

Condens 2000 W ZWB 24-1 AR. Kondenzációs gázkészülék. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 644 062-00.1O

Condens 2000 W ZWB 24-1 AR. Kondenzációs gázkészülék. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 644 062-00.1O 6 720 644 062-00.1O Kondenzációs gázkészülék Condens 2000 W ZWB 24-1 AR Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 Szimbólumok magyarázata és biztonsági

Részletesebben

LAVAMAT 1046 EL LAVAMAT 1246 EL

LAVAMAT 1046 EL LAVAMAT 1246 EL LAVAMAT 1046 EL LAVAMAT 1246 EL Automatická prácka Automata mosógép Návod na pouzitie Használati Útmutató PERFEKT IN FORM UND FUNKTION Kedves Ügyfelünk! Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el ezt a használati

Részletesebben

Mosógép. használati útmutató. képzelje el a lehetőségeket

Mosógép. használati útmutató. képzelje el a lehetőségeket WF1124ZA(C/U) WF1124ZB(C/U) WF1124XA(C/U) WF1124XB(C/U) Mosógép használati útmutató Az útmutató 100%-ban újrahasznosított papírból készult. képzelje el a lehetőségeket Köszönjük, hogy Samsung terméket

Részletesebben

mennyiségmér Ultraheat T550- (UH50- ) tési energiamér Ultracold T550- (UH50- ) Szerelési-

mennyiségmér Ultraheat T550- (UH50- ) tési energiamér Ultracold T550- (UH50- ) Szerelési- mennyiségmér Ultraheat T550- (UH50- ) tési energiamér Ultracold T550- (UH50- ) Szerelési- UH 206-101d HU és karbantartási leírás Megjegyzés: A szövegben el forduló mennyiségmér kifejezés amennyiben nincs

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK 1. Ez a kézikönyv elválaszthatatlan és nélkülözhetetlen része a berendezésnek. Gondosan meg kell őrizni a készülékkel együtt akkor is, ha más tulajdonoshoz vagy használóhoz kerül

Részletesebben

Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 18-2 DH KE 23 ZW 18-2 DH KE 23 ZS 18-2 DH KE 31 ZW 18-2 DH KE 31 6 720 608 298 HU (07.

Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 18-2 DH KE 23 ZW 18-2 DH KE 23 ZS 18-2 DH KE 31 ZW 18-2 DH KE 31 6 720 608 298 HU (07. Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 18-2 DH KE 23 ZW 18-2 DH KE 23 ZS 18-2 DH KE 31 ZW 18-2 DH KE 31 6 720 608 298 HU (07.02) JS Tárgymutató Tárgymutató 1 Biztonsági útmutató / Jelmagyarázat

Részletesebben

LFF-11 LF-25 IX LF-56 IX

LFF-11 LF-25 IX LF-56 IX LFF-11 LF-25 IX LF-56 IX mosogatógép H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó Elôkészítés és nyomás: PXP ELSÔ MAGYAR DIGITÁLIS NYOMDA RT. 1106 Budapest, Maglódi út 8. Tel.: 264-4238, 264-3218; Fax: 262-6119

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük Önnek, hogy a Fiat márkát részesítette előnyben, és gratulálunk, hogy egy Fiat Doblò gépkocsit választott.

Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük Önnek, hogy a Fiat márkát részesítette előnyben, és gratulálunk, hogy egy Fiat Doblò gépkocsit választott. F I A T D O B L Ó K E Z E L É S É S K A R B A N T A R T Á S Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük Önnek, hogy a Fiat márkát részesítette előnyben, és gratulálunk, hogy egy Fiat Doblò gépkocsit választott. Ezt

Részletesebben

Automatikus digitális vérnyomásmér Model M10-IT Használati utasítás

Automatikus digitális vérnyomásmér Model M10-IT Használati utasítás Automatikus digitális vérnyomásmér Model M10-IT Használati utasítás HU IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Tartalom A készülék használata el tt Bevezetés...3 Fontos biztonsági el írások...4 1. Áttekintés...6 2.

Részletesebben