A mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása"

Átírás

1

2 Pályázat kódja: NFA-2014-KKV Kiemelt kormányzati feladat a munkahelyteremtés, ezért a Kormány a tavalyi évhez képest megemelte az erre a célra felhasználható forrás összegét. A magyar KKV-k fejlődését új munkahelyek létrehozásának támogatásával segíti elő. A pályázaton kizárólag Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkező KKV-k vehetnek részt. A pályázati program alapján, kizárólag hazai forrásból, a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból 13 milliárd Ft támogatási keretösszeg áll a pályázók rendelkezésére. (ebből közel KKV-nál várhatóan 6500 új munkahely létesíthető)

3 NEM VEHET RÉSZT a pályázaton az a vállalkozás,amely jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási eljárás alatt áll; amely már megkezdte a beruházást (megkezdett beruházás); lejárt esedékességű meg nem fizetett köztartozása van, kivéve ha számára a hatóság fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett; amely a NFA foglalkoztatási alaprészéből korábbi években igénybevett munkahelyteremtő támogatásból adódó kötelezettségét megszegve még nem számolt el; amely a NFA-ból a pályázat benyújtásának hónapját megelőző három évben a pályázatban megjelölt beruházáshoz munkahelyteremtő beruházási támogatásban részesült; amely a NFA-ból a pályázat benyújtásának hónapját megelőző 3 évben elnyert munkahelyteremtő támogatásokkal kapcsolatos kötelezettségeit határidőre nem teljesítette; amely nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak; amely a pályázat benyújtását megelőző féléves időszakban a beruházás helye szerinti megyei kormányhivatal munkaügyi központja illetékességi területén csoportos létszámcsökkentést hajtott végre;

4 Pályázni bármely településről lehet, ha a pályázó: A beruházásban érintett telephelye a cégnyilvántartásban-, EV-k esetében az EV-k egységes nyilvántartásában/vállalkozói igazolványában telephelyként bejegyezve szerepel (lezárt üzleti év nem szükséges feltétel, tehát kezdő, induló vállalkozás is pályázhat, amennyiben nyilvántartott vállalkozás); Beruházása eredményeként tervezett új vagy bővítésre kerülő tevékenység a tevékenységei között szerepel; ha beruházását a támogatási igény benyújtását követően kezdi meg; a beruházást legkésőbb november 30-ig befejezi és a támogatás kifizetésére vonatkozó elszámolást benyújtja (építési beruházásnál is!); Építési beruházás esetén az építési hatóság igazolása, hogy az építési tervdokumentációt engedélyeztetésre átvette; Üzleti tervében kellően alátámasztja a stabil piaci háttér meglétét, a tervezett foglalkoztatás megalapozottságát, a beruházás finanszírozási hátterét; Meggyőzően bemutatja a tervezett tevékenység során bevezetésre kerülő technika, technológia korszerűségét, a szolgáltatás hasznosságát;

5 a beruházásban érintett telephelyen legalább 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló számára létesít új munkahelyet; legalább 2 éves folyamatos foglalkoztatási kötelezettséget vállal,megtartva az éves átlagos statisztikai állományi létszámát; a beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat 3 évig folyamatosan fenntartja és működteti az érintett régióban; a beruházás befejezését követő 90 napon belül a létszámbővítést megvalósítja; a beruházás nettó bekerülési költségének legalább 25 %-át saját forrásból biztosítja (Nyilatkozatok 38. pont); megfelelő anyagi biztosítékot (fedezetet) bocsát rendelkezésre a beruházástól számított 3 évig, továbbá az azt követő záró beszámoló elfogadásának, jóváhagyásának napjáig terjedő időtartamra.

6 Kedvező feltétel a pályázatban: 15 millió Ft támogatási összeg igényléséig nem kell fedezetet nyújtani, ha: - a vállalkozás a pályázat benyújtását megelőző legalább 2 teljes mérleggel lezárt naptári éven keresztül folyamatosan működött, és jelenleg is működik és ebből legalább 1 évben az adózás előtti eredménye pozitív volt, továbbá - ha azonnali beszedési megbízásra felhatalmazói nyilatkozatot tesz. Ha a támogatási összeg a 15 millió Ft-ot meghaladja, akkor a pályázónak fedezetet kell felajánlania.

7 FEDEZETEK: 1. A támogatás összegének 120%-át jelentő feltétel nélküli és visszavonhatatlan bankgarancia; 2. A támogatási összeg 150 %-át kitevő forgalmi értékű, permentes, forgalomképes és nem lakás céljára szolgáló ingatlan; 3. Az előző fedezeti formák kombinációja %-os kapcsolt fedezet: legalább 50%-át kitevő permentes, forgalomképes, nem lakás céljára szolgáló ingatlan vagy 50%-át jelentő feltétel nélküli és visszavonhatatlan bankgarancia és maximum 150%-os, a beruházás keretében megszerzett tárgyi eszközökre alapított ingó zálogjog

8 HA A PÁLYÁZATBAN MEGJELÖLT ÖSSZEGNÉL KEVESEBB ÖSSZEG KERÜL MEGÁLLAPÍTÁSRA a pályázó kötelezettséget vállal arra, hogy: - a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet különbözetét pótolja és a pályázatban szereplő beruházást változatlan formában megvalósítja vagy - a beruházás megvalósítására vonatkozó tervét a rendelkezésre álló összegek figyelembe vételével átdolgozza és csökkentett formában valósítja meg; a pályázatban megjelölt projekthez más állami forrás igénybe vétele esetén nyilatkozik, hogy annak esetleges csökkentett összegű odaítélésekor milyen más módon biztosítja a hiányzó forrást; a támogatás felhasználása során vállalja a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályban foglaltak betartását; A beruházás befejezését követően a mérlegében aktiválja, nyilvántartja a megvalósított fejlesztést

9 Elszámolható költségek: - kizárólag új műszaki berendezések, gépek, egyéb berendezések, felszerelések; - a találmány, szabadalom, licenc, know-how beszerzéséhez kapcsolódó költségek, amelyek megfelelnek a számviteli törvény erre vonatkozó rendelkezéseinek; - új épület, épületrész felépítésével kapcsolatos építési költségek, valamint ezen ingatlanok rendeltetésszerű használatának előfeltételét jelentő, jogszabályban nevesített (víz- és csatornahasználati, villamos-fejlesztési.. stb.) hozzájárulások vehetők figyelembe. Más építési költség nem számolható el. Nem számolható el pl.: szinten tartást szolgáló tárgyi eszköz bekerülési értéke, a pótló (helyettesítő) beruházás költségei; ingatlan, ill. földterület vásárlása, a szállítási ágazatban a szállító berendezések (gördülő eszközök) bekerülési értéke, gépjárművek bekerülési értéke, bérleti díjak, lízing költségek stb. a korábban már használatba vett tárgyi eszközök bekerülési értéke, a pályázat benyújtását megelőzően felmerült költségek,

10 NEM NYÚJTHATÓ beruházási támogatás pl: acélipari tevékenységhez; hajóépítési ágazatba tartozó tevékenységekhez, szénbányászathoz, szintetikusszál-ipari tevékenységhez; a Rendeletben meghatározott nagyberuházáshoz; halászati és akvakultúra tevékenységet szolgáló beruházásokhoz, továbbá ilyen termékek feldolgozását és forgalmazását szolgáló beruházáshoz; mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez; mezőgazdasági termékek feldolgozásához, forgalomba hozatalához a Bizottság 1628/2006/EK rendeletének 2. cikk (1) bekezdés p) és q) pontjában meghatározott kizárásos esetekben (támogatható azonban olyan mezőgazdasági terméket feldolgozó és/vagy fogalomba hozó vállalkozás, amely kizárólag más nem partner, nem kapcsolódó vállalkozás által előállított mezőgazdasági terméket dolgoz fel és/vagy hoz forgalomba); nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére;

11 A TÁMOGATÁS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS. A támogatás mértéke: Alaptámogatásként, nem regisztrált álláskereső személy esetén 1,5 millió Ft/új munkahely. Az alaptámogatáson kívül az alábbi kiegészítő támogatásokra lehet pályázni, külön-külön, illetve halmozottan: a) amennyiben a beruházás hátrányos helyzetű kistérségekben, településen valósul meg, új munkahelyenként 200 ezer Ft; b) amennyiben a beruházás a leghátrányosabb helyzetű kistérségben, továbbá a leghátrányosabb helyzetű kistérségekkel azonos elbánásban részesített településen valósul meg, új munkahelyenként 300 ezer Ft; c) amennyiben a beruházás befejezését követően a munkaügyi kirendeltségeken nyilvántartásban lévő kiközvetített álláskeresők foglalkoztatására vállalkozik a pályázó, új munkahelyenként 500 ezer Ft, d) amennyiben a c) pontban meghatározott álláskeresők közül a helyi cigány kisebbségi önkormányzat, ennek hiányában a roma érdekképviseleti vagy a roma civil szervezet vagy az etnikai szószóló ajánlására a pályázó roma munkavállaló foglalkoztatását vállalja, új munkahelyenként 300 ezer Ft e) Amennyiben a beruházás szabad vállalkozási zónában valósul meg, új munkahelyenként 400 ezer Ft (a Közép-dunántúli Régióban nem releváns);

12 A beruházási projekthez legfeljebb 120 millió Ft igényelhető. A projektenkénti támogatás összege a legalább 250 új munkahelyet eredményező beruházás esetén legfeljebb további 100 millió Ft-tal növelhető. A támogatási intenzitás mértéke: A támogatás intenzitása - más állami támogatással együtt - nem haladhatja meg az elszámolható beruházási költségeknek, régiónként eltérő 10-50%-os mértékét. KIEGÉSZÜL! A támogatás számításának alapja: A beruházás levonható és visszaigényelhető ÁFA nélküli összes költsége. ÁFA-t is tartalmazó összköltség után abban az esetben igényelhető támogatás, ha a vállalkozásnak a támogatásból finanszírozott beruházással kapcsolatban nincs ÁFA visszaigénylési jogosultsága, vagy azt a pályázathoz kapcsolódóan nem igényelheti vissza.

13 A pályázati dokumentáció január 9-étől az alábbi honlapokról letölthető: ; A pályázat benyújtása: A pályázatot 2 példányban (1 eredeti, 1 másolati +CD!), külön-külön, egy db zárt borítékban kell postai úton vagy gyorspostai/futárposta szállítás igénybevételével benyújtani a beruházás helye szerint illetékes munkaügyi központja részére a január 9-étől február 14- éig terjedő időszakban, az alábbi címre: Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 1. Egyebek: a beruházás megkezdése; hiánypótlás; támogatási javaslat, támogatásról szóló döntés; a támogatásról szóló hatósági szerződés megkötése, a támogatás folyósítása; szerződésszegés és jogkövetkezményei; Egyedi kérdések, konzultációs igény: Jenvay Viktória szakreferens (22/ /158)

14 Munkahelymegőrző támogatás

15 Munkahelymegőrző támogatás Vonatkozó főbb jogszabályok: évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerő-piaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról A támogatás forrása: NFA Foglalkoztatási Alaprész évi decentralizált kerete A támogatás célja: A munkahelyek megőrzése érdekében olyan munkaadó, aki működésével összefüggő okból a munkavállaló munkaviszonyát felmondással kívánja megszüntetni.

16 Munkahelymegőrző támogatás A támogatás abban az esetben állapítható meg, ha a munkaadó: A támogatási kérelemmel együtt benyújtott likviditási tervében bemutatja az átmeneti nehézséget okozó gazdasági körülményeit és áthidaló intézkedéseit A munkaviszony megszüntetésére irányuló szándékát a támogatás iránti kérelem benyújtásával együtt a felmondás közlését megelőzően legalább 30 nappal korábban a járási munkaügyi kirendeltségéhez írásban bejelenti, és Írásban nyilatkozik arról, hogy a foglalkoztatotti létszám megtartására irányuló intézkedései nem vezettek eredményre és Nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás alatt és A felmondással érintett munkavállalót a kérelem benyújtását megelőzően legalább hat hónapja foglalkoztatja, továbbá Vállalja a munkavállalónak a támogatás folyósítása alatti foglalkoztatását, valamint azt követően legalább a támogatott foglalkoztatás időtartamával megegyező időtartamú továbbfoglalkoztatását; Vállalja, hogy a támogatás folyósítása és a továbbfoglalkoztatási kötelezettség időtartama alatt a telephelyén, a kérelem benyújtását megelőző hónapban meglévő átlagos statisztikai állományi létszámát nem csökkenti és a munkaviszony megszüntetésére a működési körében felmerülő okból felmondással vagy közös megegyezéssel nem kerül sor.

17 Munkahelymegőrző támogatás FONTOS: Ha a munkáltató több telephellyel rendelkezik, akkor az átlagos statisztikai állományi létszám megtartásának kötelezettsége a kérelemben megjelölt telephely szerinti megyében lévő valamennyi telephelyét érintően irányadó. Amennyiben a támogatási igény a megyében meglévő telephelyek közül két vagy több telephelyet érint, úgy telephelyenként külön-külön, de egy időben kell benyújtani a támogatás iránti kérelmet. A támogatás mértéke: A vissza nem térítendő támogatás mértéke a felmondással érintett munkavállaló munkabére és az azt terhelő szociális hozzájárulási adó együttes összegének 25-90%-áig terjedhet.

18 Munkahelymegőrző támogatás A támogatás időtartama: max. 12 hónap, utólagos finanszírozás (tárgyhót követő 12. napig Elszámoló lap, bérkifizetést igazoló lap..stb. benyújtása) A támogatás havi mértéke munkavállalónként nem haladhatja meg a kötelező legkisebb munkabér 150%-át ( ,-Ft) A támogatás igénylése: A támogatás nyújtására vonatkozó kérelmet a munkaadó székhelye/telephelye szerint illetékes kirendeltségen kell benyújtani. Fontos : a munkaadó részére a foglalkoztatási kötelezettség lejártától számított egy évig újabb munkahelymegőrzés NEM nyújtható!

19 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Elérhetőség: Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály Benkó Adrienn osztályvezető 22/ /175

a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: NFA-2014-KKV

a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: NFA-2014-KKV P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: NFA-2014-KKV A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek

Részletesebben

European Conformity Check Vállalkozásfejlesztési Tanácsadó Intézet

European Conformity Check Vállalkozásfejlesztési Tanácsadó Intézet Beadási határidő 2014. január 9-2014. február 14 Rendelkezésre álló forrás 13 milliárd forint Támogatási intenzitás Támogatás összege Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld és Dél-Dunántúl tervezésistatisztikai

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzet Baranya megyében, a Munkaügyi Központ által nyújtható támogatások. Janovics László igazgató Pécs, 2013 március 26.

Munkaerő-piaci helyzet Baranya megyében, a Munkaügyi Központ által nyújtható támogatások. Janovics László igazgató Pécs, 2013 március 26. Munkaerő-piaci helyzet Baranya megyében, a Munkaügyi Központ által nyújtható támogatások Janovics László igazgató Pécs, 2013 március 26. Munkaerő-piaci helyzet 2013. február Győr-Moson-Sopron 6,4% 11,1%

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ, KIZÁRÓLAG INFORMÁLIS JELLEGGEL, A LEGFONTOSABB DE NEM VALAMENNYI- PÁLYÁZATI FELTÉTELRŐL, FIGYELEMFELHÍVÁS CÉLJÁBÓL)

TÁJÉKOZTATÓ, KIZÁRÓLAG INFORMÁLIS JELLEGGEL, A LEGFONTOSABB DE NEM VALAMENNYI- PÁLYÁZATI FELTÉTELRŐL, FIGYELEMFELHÍVÁS CÉLJÁBÓL) NFA 2014-KKV a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházások támogatása (RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ, KIZÁRÓLAG INFORMÁLIS JELLEGGEL, A LEGFONTOSABB DE NEM VALAMENNYI- PÁLYÁZATI FELTÉTELRŐL,

Részletesebben

A foglalkoztatás bővítését elősegítő pályázatok, támogatások, programok a munkaügyi központban

A foglalkoztatás bővítését elősegítő pályázatok, támogatások, programok a munkaügyi központban A foglalkoztatás bővítését elősegítő pályázatok, támogatások, programok a munkaügyi központban A foglalkoztatás bővítését elősegítő pályázatok, támogatások a munkaügyi központban 1. NFA-2013-KKV mikro-,

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Munkahelyteremtő beruházásokra Dunaújvárosban. A pályázat kódjele: MT 2008.

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Munkahelyteremtő beruházásokra Dunaújvárosban. A pályázat kódjele: MT 2008. P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Munkahelyteremtő beruházásokra Dunaújvárosban A pályázat kódjele: MT 2008. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése célul tűzte ki, hogy támogatja új munkahelyek létrehozását

Részletesebben

Munkaerő piaci támogatások

Munkaerő piaci támogatások Munkaerő piaci támogatások 1. Foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatás Az a munkaadó, aki hátrányos helyzetű, továbbá megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatását vállalja. A munkaadó a foglalkoztatást

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló módosított 1991. évi

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Támogatás szakmai iránya. Megvalósítandó cél. Kedvezményezettek

PÁLYÁZAT. Támogatás szakmai iránya. Megvalósítandó cél. Kedvezményezettek PÁLYÁZAT Program neve Támogatás szakmai iránya Megvalósítandó cél Kedvezményezettek Kizáró okok Munkaerő-piaci Alap Álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő tőkejuttatás támogatás igénybevételére A

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja PÁLYÁZATI FELHÍVÁS álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatására A Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja (a továbbiakban:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSA A FOGLALKOZTATÁSBAN ÉS MUNKAHELY TEREMTÉSBEN

VÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSA A FOGLALKOZTATÁSBAN ÉS MUNKAHELY TEREMTÉSBEN Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja VÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSA A FOGLALKOZTATÁSBAN ÉS MUNKAHELY TEREMTÉSBEN Előadó: dr Dérné dr Tóth Judit osztályvezető Az ÁFSZ céljai A Foglalkoztatási Szolgálat

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatására Füzesgyarmat Város Önkormányzata célul tűzte ki, hogy támogatja új munkahelyek létrehozását és ezáltal a város foglalkoztatottsági

Részletesebben

Tájékoztató a foglalkoztatást elősegítő intézkedésekről, támogatásokról, kedvezményekről

Tájékoztató a foglalkoztatást elősegítő intézkedésekről, támogatásokról, kedvezményekről Tájékoztató a foglalkoztatást elősegítő intézkedésekről, támogatásokról, kedvezményekről Munkahelyvédelmi intézkedések A Kormány az alábbi intézkedésekre tett javaslatot, amelyről az Országgyűlés várhatóan

Részletesebben

13/2007. (03.05.) Kgy. sz. rendelet 1. A helyi vállalkozások munkahelyteremtő-, megőrzőés működési támogatásáról 2

13/2007. (03.05.) Kgy. sz. rendelet 1. A helyi vállalkozások munkahelyteremtő-, megőrzőés működési támogatásáról 2 13/2007. (03.05.) Kgy. sz. rendelet 1 A helyi vállalkozások munkahelyteremtő-, megőrzőés működési támogatásáról 2 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi vállalkozások támogatása,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ kezelésében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ kezelésében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ kezelésében a Távmunka alkalmazásának támogatására 1. A pályázat kódjele: 2. A pályázat

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (II.15.) rendelete a gazdaságélénkítésről

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (II.15.) rendelete a gazdaságélénkítésről Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (II.15.) rendelete a gazdaságélénkítésről Módosítva: 24/2012. (V.11.), 28/2012. (VI.08.), Szentes Város Önkormányzata a vállalkozások által foglalkoztatottak

Részletesebben

9/2009. (IV.20.) Orosházi Önkormányzati rendelet. A helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról 1 2

9/2009. (IV.20.) Orosházi Önkormányzati rendelet. A helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról 1 2 9/2009. (IV.20.) Orosházi Önkormányzati rendelet A helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról 1 2 Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.3 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1. A PÁLYÁZATI

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Azonnal cselekszünk elnevezésű támogatási program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Azonnal cselekszünk elnevezésű támogatási program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Azonnal cselekszünk elnevezésű támogatási program keretében meghirdetett Kereset kiegészítés támogatása képzéssel (Pályázati azonosító:

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Környe-Bokod Takarékszövetkezet Kombinált Mikrohitel Termékleírás Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek (b) (c) A KMH (GOP) Hitelprogram keretében a Közvetítő útján Támogatásra jogosultak azon devizabelföldinek

Részletesebben

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5.

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása c. pályázati konstrukcióhoz

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára a Közép-Magyarországi Régióban c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3.A-12/2

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem komplex támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP -2009-2.2.3. A projektek

Részletesebben

2. A támogatás tárgya és a támogatás felhasználása során elszámolható kiadások

2. A támogatás tárgya és a támogatás felhasználása során elszámolható kiadások M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 57. szám 9329 A vidékfejlesztési miniszter 47/2012. (V. 11.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére

Részletesebben

Az Új Széchenyi Terv Kombinált Mikrohitel Program általános feltételei

Az Új Széchenyi Terv Kombinált Mikrohitel Program általános feltételei Az Új Széchenyi Terv Kombinált Mikrohitel Program általános feltételei Érvényes: 2012. január 27.-től visszavonásig (illetve legfeljebb 2015. október 31-ig). Az információk tájékoztató jellegűek és nem

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása A felhívás kódszáma:

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása A felhívás kódszáma:

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A szociális földprogramok megvalósításának támogatására. A pályázati kategória kódja: SZOC-FP-14

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A szociális földprogramok megvalósításának támogatására. A pályázati kategória kódja: SZOC-FP-14 PÁLYÁZATI KIÍRÁS A szociális földprogramok megvalósításának támogatására A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2014. március 4. Módosítás dátuma: 2014. április 3. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Munkahelymegőrző támogatás munkaidő-csökkentéssel és képzéssel kombinálva c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.3/09/01/A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Vállalkozásfejlesztési pályázat c. pályázati konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Vállalkozásfejlesztési pályázat c. pályázati konstrukcióhoz HAJDÚDOROG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Vállalkozásfejlesztési pályázat c. pályázati konstrukcióhoz 2009. február. 2 3 4 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE A Pályázati felhívás és

Részletesebben