Munkaerő piaci támogatások

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Munkaerő piaci támogatások"

Átírás

1 Munkaerő piaci támogatások 1. Foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatás Az a munkaadó, aki hátrányos helyzetű, továbbá megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatását vállalja. A munkaadó a foglalkoztatást legalább 12 hónap időtartamban vállalja, és a támogatás iránti kérelem benyújtását megelőző 6 hónapban azonos, vagy hasonló munkakörben foglalkoztatott munkavállaló munkaviszonyát a működési körében felmerülő okból rendes felmondással nem szüntette meg, és kötelezettséget vállal arra, hogy a munkaviszonyt a támogatás folyósításának időtartama alatt az előző pontban meghatározott okból nem szünteti meg. mértéke és időtartama: hátrányos helyzetű munkaviszony keretében történő foglalkoztatás esetén a munkabér és járuléka 50%-ának, megváltozott munkaképességű személy esetében 60%-ának megfelelő támogatás nyújtható egy évi időtartamra. 2. Hátrányos helyzetű személyek meghatározása Hátrányos helyzetű személynek kell tekinteni azt a személyt, aki a) álláskereső, és legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, vagy a foglalkoztatás megkezdésekor az ötvenedik életévét betöltötte, vagy 25. életévét be nem töltött pályakezdő álláskereső, vagy a foglalkoztatás megkezdését megelőző 16 hónap alatt legalább 12 hónapig, 25. életévét be nem töltött, pályakezdő álláskeresőnek nem tekinthető személy esetében 8 hónap során 6 hónapig álláskeresőként volt nyilvántartva, vagy a saját háztartásában legalább egy 18 évesnél fiatalabb gyermeket egyedül nevel, vagy a foglalkoztatás megkezdését megelőző 12 hónapon belül gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, illetőleg terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban részesült, vagy

2 a foglalkoztatás megkezdését megelőző 12 hónapon belül előzetes letartóztatásban volt, szabadságvesztés, vagy elzárás büntetését töltötte. b) olyan munkavállaló, akit munkahelyének elvesztése fenyeget, és az ötvenedik életévét betöltötte, vagy életkorra tekintet nélkül legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik 3. Megváltozott munkaképességű személyek meghatározása Megváltozott munkaképességű személynek kell tekinteni azt az álláskeresőt: a) akinek munkaképesség-csökkenésének mértéke - az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Orvosszakértői Intézetének, illetőleg az Országos Orvosszakértői Intézet, vasutas biztosítottak esetében a Magyar Államvasutak Orvosszakértői Intézetének szakvéleménye szerint - legalább a 40 százalékot eléri, vagy b) aki a munkaképesség-csökkenésének mértékéről a ba) pontban meghatározott szerv igazolásával nem rendelkezik, de - foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely szakvéleménye alapján - megállapítható, hogy munkavállalási és munkahely-megtartási esélyei testi vagy szellemi károsodása miatt csökkentek. 4. Közhasznú foglalkoztatás támogatása Munkaadó mértéke: A lakosságot vagy települést érintő közfeladat ellátása érdekében az állami foglalkoztatási szerv által kiközvetített álláskereső foglalkoztatását munkaviszony keretében vállalja. Foglalkoztatottainak számát a foglalkoztatás megkezdését megelőző havi átlagos statisztikai állományi létszámhoz képest bővíti (kivéve, ha a álláskereső 45 éven felüli vagy részvételét a foglalkoztatásban a cigány kisebbségi önkormányzat, önkormányzati társulás vagy cigány érdekképviseleti szervezet szervezi vagy abban közreműködik). sal érintett azonos vagy hasonló munkakörben munkaviszonyt a támogatás folyósítását megelőző három hónapban a működési körében felmerülő okból rendes felmondással, illetőleg felmentéssel nem szüntette meg. Vállalja, hogy a munkaviszony megszüntetésére a támogatás folyósításának időtartama alatt nem kerül sor. A foglalkoztatással nyújtott szolgáltatás ellenértékeként más szervtől díjazásban nem részesül. 2

3 mértéke a álláskereső foglalkoztatásából eredő költségek legfeljebb 70%-a, 45 éven felüli (illetve ha a foglalkoztatást cigány kisebbségi önkormányzat, önkormányzati társulás, vagy cigány érdekképviseleti szervezet szervezi vagy abban közreműködik) álláskereső esetén 90%-a. A Munkaügyi Tanács meghatározhatja azon települések körét és a támogatás azon feltételeit, amelyek esetén 90%-os mértékű támogatás nyújtható. egy munkavállaló foglalkoztatásához folyamatosan legfeljebb egyévi, 45 éven felüli álláskereső esetén másfél évi, 50 éven felüli (illetve ha a foglalkoztatást cigány kisebbségi önkormányzat, önkormányzati társulás, vagy cigány érdekképviseleti szervezet szervezi vagy abban közreműködik) álláskereső esetén két évi időtartamra állapítható meg. 5. Munkahelyteremtő támogatás alanya: Vissza nem térítendő munkahelyteremtő támogatás (regionális beruházási és foglalkoztatási támogatás) nyújtható, a munkavállalók létszámának növelésével tartós foglalkozatást biztosító munkaadó részére. a) munkahelyteremtő támogatás iránti kérelmét, illetőleg pályázatát a beruházás megkezdése előtt benyújtja, b) a támogatás keretében elszámolható költségek legalább 25%-át saját forrásból biztosítja, c) rendelkezik a kötelezettségek teljesítését elősegítő anyagi biztosítékkal, d) kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási igényben megjelölt összegnél kevesebb támogatás megállapítása esetén a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet különbözetét pótolja, vagy a beruházás megvalósítására vonatkozó tervét a rendelkezésre álló összegek figyelembevételével átdolgozza, a beruházást a támogatási igényt elbíráló szerv értesítését követően kezdi meg, a beruházást annak megkezdésétől számított két éven belül befejezi, a munkavállalókat a támogatási igényben megjelölt létszámban a beruházás befejezésétől számított 90 napon belül munkaviszony keretében alkalmazza, majd azt követően a beruházásra tekintettel alkalmazott létszámot és a pályázat benyújtását megelőző 12 hónapban meglévő átlagos statisztikai állományi létszámot együttesen foglalkoztatja (foglalkoztatási kötelezettség). Nem haladhatja meg a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásokról, és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV.19.) Korm. Rendelet 30. -ában meghatározott százalékos mértéket. 3

4 A regionális iránymutatás szerinti beruházási támogatások esetében a következő maximális támogatási intenzitások engedélyezhetők - Pest megyében 30%, - Budapesten január 1-től 25%, 2011 január 1-től 10%. További szabályok pályázati eljárás alapján, vagy egyedi kormánydöntést követően vehető igénybe A pályázatot a tervezett beruházás szerint illetékes munkaügyi központhoz, az egyedi kormánydöntésen alapuló kérelmet a Szociális és Munkaügyi Minisztériumhoz kell benyújtani. (A pályázati úton nyújtott támogatásról a Szociális és Munkaügyi Minisztérium dönt.). Munkahelyteremtő támogatás nem nyújtható ból kizárt olyan munkaadó részére, aki nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek, illetve a feltételek igazolására nem, vagy nem a külön jogszabályban meghatározott módon kerül sor, annak, aki a Munkaerőpiaci Alapból, valamint az Aktív foglalkoztatási célok támogatása fejezeti kezelésű előirányzatból a pályázat benyújtásának hónapját megelőző három évben a pályázatában megjelölt beruházáshoz munkahelyteremtő beruházási támogatásban részesült, annak, aki a Munkaerőpiaci Alapból, valamint az Aktív foglalkoztatási célok támogatása fejezeti kezelésű előirányzatból a b) pontban meghatározott időtartam alatt elnyert munkahelyteremtő támogatásokkal kapcsolatos kötelezettségeit határidőre nem teljesítette, annak, aki a beruházás helye szerinti regionális munkaügyi központ illetékességi területén a pályázat benyújtását megelőző féléves időszakban a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény 94/A-94/G. -a szerinti csoportos létszámcsökkentést hajtott végre, annak, aki a támogatási igénnyel érintett beruházást az értesítés kézhezvételét megelőzően megkezdte, csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt álló szervezetnek. 6. Munkahelymegőrző támogatás alanya: 4

5 Az Mt 73 -ban meghatározott munkaadó, aki működésével összefüggő okból a munkavállaló munkaviszonyát rendes felmondással meg kívánja szüntetni. (+bedolgozói jogviszony, szövetkezeti tag) A munkaviszony megszűntetésére irányuló szándékát a támogatási kérelem benyújtásával együtt a felmondás közlését megelőző legalább 30 nappal korábban a munkaügyi központ kirendeltségénél benyújtja, Írásban nyilatkozik, hogy a létszám megtartására irányuló intézkedései nem vezettek eredményre, Nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás alatt, A felmondással érintett munkavállalót a kérelem benyújtását megelőzően legalább 6 hónapja foglalkoztatja, Vállalja a munkavállalónak a támogatás időtartama alatti foglalkoztatását, valamint ezt követően legalább a támogatás időtartamával megegyező továbbfoglalkoztatását vállalja, hogy a támogatás folyósítása és a továbbfoglalkoztatási kötelezettség időtartama alatt a kérelem benyújtásának időpontjában telephelyén meglévő átlagos statisztikai létszámát nem csökkenti, munkaviszony megszüntetésére a működési körében felmerülő okból rendes felmondással, illetőleg felmentéssel nem kerül sor. Munkahelymegőrző támogatás mértéke A vissza nem térítendő támogatás mértéke: A felmondással érintett munkavállaló munkabérének és járulékai együttes összegének 25-75%-áig terjedhet A munkabér és járulékai 50-90%-áig állapítható meg, ha az érintett munkavállaló Személyi alapbére ill. a teljesítmény bérezés alapjául szolgáló bére, azonos a kötelező legkisebb munkabér összegével, Megváltozott munkaképességű személy, vagy Foglalkoztatása a munkaviszony megőrzése érdekében a korábbinál rövidebb időtartamú munkaidőben történik, feltéve, ha a munkaidő mértéke napi 4-6 óra időtartamú. havi mértéke munkavállalónként nem haladhatja meg a kötelező legkisebb munkabér 150%-át. a felmondással érintett munkavállaló foglalkoztatásához legfeljebb 1 évig, havonta, utólag nyújtható. Nem nyújtható támogatás a munkaadónak Ha a kérelem benyújtását megelőzően 2 éven belül munkahelymegőrzés támogatásban részesült. 5

6 7. A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának támogatása Munkaerőpiaci Alap rehabilitációs alaprészéből a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő beruházáshoz, vagy beruházásnak nem minősülő bővítéshez a munkaadó részére pályázati eljárás alapján támogatás nyújtható. A foglalkoztatási kötelezettség, melyet a támogatással érintett, illetőleg a támogatásra tekintettel felvett létszámú személyekre vonatkozóan, ezen belül a támogatás nyújtásának célcsoportjaként megjelölt testi vagy szellemi károsodással élő személyekre, és a pályázat benyújtását megelőző hónapban meglévő havi átlagos statisztikai állományi létszámra kell megállapítani. A foglalkoztatási kötelezettség teljesítését 6 egymást követő hónap átlagában kell vizsgálni. szempontjából megváltozott munkaképességű személynek azt a személyt kell tekinteni: A) akinek munkaképesség-csökkenésének mértéke - az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Orvosszakértői Intézetének, illetőleg az Országos Orvosszakértői Intézet, vasutas biztosítottak esetében a Magyar Államvasutak Orvosszakértői Intézetének szakvéleménye szerint - legalább az 50 százalékot eléri, vagy B) akinek munkaképesség-csökkenése az a) pontban meghatározott mértéket nem éri el, de - a foglalkozásegészségügyi szakellátó hely szakvéleménye alapján - megállapítható, hogy munkavállalási és munkahelymegtartási esélyei testi vagy szellemi károsodása miatt csökkentek. 8. Befogadó munkahely kialakításának támogatása A támogatás Munkaadó a) a pályázat benyújtását megelőzően legalább egy naptári éven keresztül működött, és b) a pályázatban meghatározott célok megvalósításához - a beruházás (felújítás, átalakítás, eszközbővítés) bruttó költségének legalább 20 százalékát elérő - saját erővel is hozzájárul, amelybe az államháztartás más alrendszereiből származó forrás nem számítható be, és c) igazolja, hogy a kötelezettségek teljesítését elősegítő anyagi biztosíték rendelkezésére áll, és d) a megváltozott munkaképességű személyeket a 6

7 foglalkoztatási kötelezettség időtartama alatt munkaviszonyban, a támogatott munkahelyen, a 6/1996.MüM rendelet. 19. (1) bekezdésének b) pontja (termelő, szolgáltató létesítmények átalakítása, akadálymentesítés) alapján nyújtott támogatás esetén a támogatott telephelyen saját maga foglalkoztatja. Nem nyújtható támogatás: a) A Munkaerőpiaci Alapból a pályázat benyújtásának hónapját megelőző 2 éven belül munkahelyteremtő támogatásban részesült, és az azzal kapcsolatos kötelezettségeit határidőre nem teljesítette, továbbá c) a pályázat benyújtását megelőző féléves időszakban a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény 94/A-94/G. -a szerinti csoportos létszámcsökkentést hajtott végre. 9. Rehabilitációs célú foglalkoztatás támogatása A támogatás Munkaadó a) aki a befogadó munkahely kialakításának támogatásban részesíthető, és b) megváltozott munkaképességű munkavállalókat az Flt. 41/A. -ában meghatározott, kötelező foglalkoztatási szintet meghaladó létszámban foglalkoztat legalább egy éve, és c) a munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszáma a kérelem benyújtását megelőző hat hónap átlagában elérte az 50 főt, és d) a c) pontban foglalt időszakban és a kérelem benyújtásakor a pályázatban megjelölt munkahelyteremtő beruházással érintett székhelyén, illetőleg telephelyén foglalkoztatott munkavállalóknak legalább fele megváltozott munkaképességű személy, és e) munkaeszközrendszere, technológiája, tárgyi környezete biztosítja a megváltozott munkaképességű személyek egészségi állapotának megfelelő foglalkoztatást, és vállalja ezek további fenntartását a g) pontban meghatározott ideig, és f) a beruházást legkésőbb a támogatás folyósítását követő naptári év végéig megvalósítja, és g) a beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat a foglalkoztatás megkezdésétől számított öt évig folyamatosan fenntartja, és az eredeti 7

8 célnak megfelelően működteti. mértéke és időtartama: i intenzitás mértéke - beleértve a más államháztartási forrásokból kapott támogatásokat is - nem haladhatja meg a beruházás elismert költségeinek 80 százalékát. A foglalkoztatási kötelezettség időtartama 3 év. 10. A megváltozott munkaképességű munkavállalók költségvetési előirányzatból nyújtható bértámogatások Akkreditáció: Az eljárást a Foglalkoztatási Hivatal folytatja le július 1-től a támogatások alanyai kizárólag akkreditált munkáltatók lehetnek. Akkreditált munkáltató A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának szabályairól szóló külön jogszabály szerint lefolytatott akkreditációs eljárás alapján kiadott akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező munkáltató. Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás a munkabérhez és az azt terhelő járulékokhoz Adható: Munkába helyezéshez és munkahely megtartáshoz Foglalkozási rehabilitációhoz Időtartama: 36 hónap Rehabilitációs foglalkoztatáshoz nyújtható költségkompenzációs támogatás Támogatható: Védett foglalkoztató Támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás Időtartama: Legfeljebb 36 hónap 8

9 Mértéke: A munkaviszony keretében alkalmazott munkavállalók foglalkoztatásához kapcsolódó költségek legfeljebb 80%-a Rehabilitációs költségtámogatás Alanya: Az a munkáltató, amely védett szervezeti szerződést kíván kötni Támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás Időtartama: Legfeljebb 36 hónapra adható Mindkét támogatási forma pályázat útján nyerhető el, a pályázati felhívást a minisztérium teszi közzé. 11. Csoportos létszámleépítés hátrányos következményeinek enyhítését célzó támogatás - A Munka Törvénykön yvéről - a köztisztvisel ők, - a közalkalma zottak a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó munkaadó részére a csoportos létszámcsökkentés következtében a munkavállalókat, köztisztviselőket, közalkalmazottakat, továbbá hivatásos és szerződéses katonákat érintő hátrányos következmények feltételei a) a törvényben előírt, a csoportos létszámleépítésre vonatkozó konzultáció megkezdése iránt intézkedett, és b) vállalja, hogy a létszámleépítéssel érintett telephelyen a munkaügyi központ által megállapított elvek szerint a létszámleépítéssel érintett munkavállalók munkába helyezését elősegítő bizottságot (a továbbiakban: MEB) hoz létre, és működtet, és c) nyilatkozik arról, hogy a MEB működéséhez milyen módon és mértékben járul hozzá, továbbá vállalja, d) hogy a MEB működése alatt, valamint a tevékenységének befejezésekor - a munkaügyi központtal kötött hatósági szerződésben meghatározott időpontokban - a támogatás felhasználásról szóló elszámolás és értékelés elkészítését. iránti kérelmet a munkaadó a munkaviszony megszüntetésére vonatkozó intézkedésének a csoportos létszámleépítésben érintett első munkavállalóval történő közléséig, illetve az első munkavállalóval történő megállapodás megkötéséig nyújthatja be a létszámcsökkentéssel érintett telephelye(i) szerint illetékes regionális munkaügyi központhoz. mértéke és időtartama: A munkaadó részére a létrehozandó MEB működéséhez, legfeljebb tizenkét hónapra történő felhasználásra, bizottságonként legfeljebb egymillió forint vissza nem térítendő támogatás adható. A munkaügyi központ a támogatás mértékét a térség munkaerő-piaci helyzetétől, az érintett munkavállalók számától és az e célra rendelkezésre álló pénzügyi keret nagyságától függően határozza meg. 9

10 enyhítéséhez. 12. A foglalkoztatáshoz kapcsolódó járulékok átvállalása Munkaadók Aki AM könyvvel rendelkező álláskereső személy foglalkoztatását vállalja. Térítések: A munkaadó az alkalmi foglalkoztatás esetében a táblázat második oszlopában meghatározott értékű közteherjeggyel teljesítheti: a társadalombiztosítási járulék, nyugdíjjárulék, egészségügyi hozzájárulás, munkaadói járulék és munkavállalói járulék befizetési, illetve levonási és személyi jövedelem adózási kötelezettségét. a járulékok részben, vagy egészben történő megtérítésére vonatkozhat, s legfeljebb 200 nap időtartamra folyósítható. Az alkalmi foglalkoztatás során kifizetett munkadíj, a közteherjegy és az ellátási alap sávjai. Ha a kifizetett munkadíj A közteherjegy (Ft/nap) értéke (Ft/nap) Az ellátási alap (Ft/nap) Helyközi utazás támogatása 10

11 Munkaadó Munkavállaló Olyan személy foglalkoztatását vállalja, aki legalább hat hónapja pályakezdő, valamint megváltozott munkaképességű személy esetében legalább három hónapja a munkaügyi központ által nyilvántartott álláskereső, és hasonló munkakörben foglalkoztatott munkavállaló munkaviszonyát a kérelem benyújtását megelőző hat hónapon belül a működésével összefüggő okból nem szüntette meg, valamint megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek, illetve a feltételek igazolása a külön jogszabályban meghatározott módon megtörténik. mértéke: A munkaügyi központ a munkaadó részére legfeljebb egy éves időtartamra megtéríti a munkavállalója részére fizetendő, a munkába járást szolgáló bérlet, vagy teljes árú menetjegy díjának 86 százalékát, ha a munkavállaló országos közforgalmú vasút 2. osztályán, illetve 80 százalékát, ha elővárosi vasúton, vagy helyközi díjszabással közlekedő helyi és távolsági autóbuszon utazik. Nemcsak a munkaadót, hanem a munkavállalót terhelő (14, illetve 20 százaléknyi) utazási költséget is megtéríti a munkaügyi központ, amennyiben a munkavállaló ezt kéri. 14. Csoportos személyszállítás támogatása Munkaadó A munkaadó munkavállalóinak a munkahelyükre történő oda-vissza utazását csoportos személyszállítás útján oldja meg. feltétele, hogy a csoportos személyszállítással érintett munkavállalók lakó- (vagy tartózkodási helye) olyan településen legyen, hogy a munkahelyre tömegközlekedési eszközzel történő odavissza utazás nem, vagy csak aránytalan nehézséggel lenne megoldható (ha annak ideje naponta - tömegközlekedési eszközzel - a két órát meghaladja), valamint megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek, illetve a feltételek igazolása a külön jogszabályban meghatározott módon megtörténik. mértéke: legfeljebb egy évre adható, mértéke a csoportos személyszállításban érintett munkavállalók lakóhelyétől (tartózkodási helyétől) a munkahelyig tartó útvonalra vonatkozó autóbuszbérletek árának a munkaadót terhelő részéig (tehát annak 80 százalékáig) terjedhet. 11

12 15. START KÁRTYA A jogosultak köre: az a fiatal, aki 25-ik életévét, felsőfokú végzettség esetén a 30-ik életévét még nem töltötte be, tanulmányait befejezte vagy tanulmányait megszakította, első ízben létesít foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt, vagy ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyt A munkaadót a pályakezdő fiatal foglalkoztatása esetén megillető kedvezmények: a tételes egészségügyi hozzájárulás alóli mentesség az egyébként fizetendő 3 %-os munkaadói járulék és a 29 %-os tb. járulék együttes összege helyett a foglalkoztatás első évében a bruttó munkabér 15 %-ának, második évben 25 %-ának megfelelő fizetési kötelezettség A munkaadó az előző pontban meghatározott kedvezményt alap-és középfokú végzettségű, vagy végzettséggel nem rendelkező pályakezdő esetén legfeljebb a minimálbér másfélszeres, felsőfokú végzettségű esetén a minimálbér kétszeres összegének megfelelő járulékalap után érvényesítheti. 16. START PLUSZ, START EXTRA A Start Plusz kártyát a gyermekgondozási segély (gyes), a gyermekgondozási díj (gyed), illetve a gyermeknevelési támogatás (gyet) folyósításának megszűnését követően, vagy a gyermekgondozási segély folyósítása mellett munkát vállaló személyek, valamint tartósan állást kereső személyek válthatnák ki. A Start Plusz kártya tulajdonosát foglalkoztató munkáltatóknak az első évben nem kell megfizetniük a tételes egészségügyi hozzájárulást, valamint a társadalombiztosítási és munkáltatói járulék helyett csak 15 százalékos a járulékfizetési kötelezettség. A második évben ugyancsak nem kell fizetnie a tételes egészségügyi hozzájárulást, a járulékfizetési kötelezettség pedig 25 százalék. A Start Extra elnevezésű kártyára jogosultak az ötven év feletti, vagy legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkező tartósan állást kereső személyek. A Start Extra kártya tulajdonosát alkalmazó munkáltatóknak ugyancsak nem kell fizetni két évig a tételes egészségügyi hozzájárulást, az első évben viszont teljes járulékmentességgel foglalkoztathatják a kedvezményezetteket, a második évben is csak 15 százalék a járulékfizetési kötelezettségük. A kártyák két éves érvényességi ideje alatt egymást követően több munkáltatónál is érvényesíthető a kedvezmény. A kedvezményeket és a tervezett újabb kedvezmények kiegyenlítését is a Munkaerő-piaci Alap finanszírozza. Készítette: Tatosné Takács Andrea 3. sz. Regionális Kirendeltség igazgató Közép-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ május 12

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Vállalkozói Fórum Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2014. október 21. Az Európai

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 1 IX. Fejezete alapján a kifizetőt a természetes

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szociális és Munkaügyi Minisztérium SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ az Út a munkához program megvalósítására Budapest, 2008. szeptember 2 1. Az Út a munkához program célja Az Út a munkához program fő célja a rendszeres

Részletesebben

A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások

A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások Ki minősül biztosítottnak? Az, aki - munkaviszonyban (ideértve az országgyűlési képviselőt is), közalkalmazotti, illetőleg közszolgálati jogviszonyban, ügyészségi

Részletesebben

Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 2009

Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 2009 8 saldo periodika t009/különszám Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 009 Alkalmazott jelölések TBJ Társadalombiztosítási járulék (/9%) EBJ Egészségbiztosítási járulék (%) NYJ Nyugdíjjárulék

Részletesebben

Mi mennyi 2009-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

Mi mennyi 2009-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) Mi mennyi 2009-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 321/2008. (XII. 29.) Korm. rend. Havi bér Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimális bér Korm. rend. 2. 2009.

Részletesebben

Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető új adókedvezményekről

Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető új adókedvezményekről Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető új adókedvezményekről A munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi

Részletesebben

KEDVES KOLLÉGA! os munkanélküliségi rátát jelent).

KEDVES KOLLÉGA! os munkanélküliségi rátát jelent). KEDVES KOLLÉGA! Egy régóta hiányolt kisokost tartasz a kezedben, melyben a számodra igen nagy jelentőségű MUNKABÉRRŐL olvashatsz. Különös fontosságát nemcsak attól kapta, hogy mintegy négymillió polgártársunk

Részletesebben

Az 50 év feletti korosztály a munkaerõpiacon. A Munkáltatók Esélyegyenlõségi Fóruma Egyesület 2014 októberi rendezvényének szakmai anyaga

Az 50 év feletti korosztály a munkaerõpiacon. A Munkáltatók Esélyegyenlõségi Fóruma Egyesület 2014 októberi rendezvényének szakmai anyaga Az 50 év feletti korosztály a munkaerõpiacon A Munkáltatók Esélyegyenlõségi Fóruma Egyesület 2014 októberi rendezvényének szakmai anyaga BevezetÔ A Munkáltatók Esélyegyenlôségi Fóruma Egyesület célja,

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány A jogszabály mai napon hatályos állapota 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi

Részletesebben

163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet. a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről. I.

163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet. a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről. I. 163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről A Kormány az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. szeptember Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

Költségszámítás. Gépkocsi-használat. Saját személygépkocsi hivatali, üzleti célú használatáért fizetett költségtérítés

Költségszámítás. Gépkocsi-használat. Saját személygépkocsi hivatali, üzleti célú használatáért fizetett költségtérítés Költségszámítás A Munka Törvénykönyve (a továbbiakban: Mt.) 153. -a értelmében: 153. (1) A munkáltató köteles a munkavállalónak megtéríteni azt a költségét, amely a munkával kapcsolatos kötelezettségek

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2011.

Részletesebben

122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet. az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről

122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet. az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről 1. oldal 122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről A Kormány az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (1) bekezdés m) pontjában kapott

Részletesebben

EMELT ÖSSZEGŰ CSALÁDI PÓTLÉK. Az ügyintézés menete:

EMELT ÖSSZEGŰ CSALÁDI PÓTLÉK. Az ügyintézés menete: 2013. április 4-i tájékoztatás: Az 54. számú Magyar Közlönyben foglaltaknak megfelelően a 24/2013. (III.29.) számú EMMI rendelet és annak 26. számú melléklete szerint a scoliosis (M.41.0- M41.9), illetve

Részletesebben

Önkéntesek alkalmazásának pénzügyi feltételei - juttatások rendszere

Önkéntesek alkalmazásának pénzügyi feltételei - juttatások rendszere Önkéntesek alkalmazásának pénzügyi feltételei - juttatások rendszere I. Bevezetés A közérdekû önkéntes tevékenységrõl szóló 2005. évi LXXXVIII. Törvény (továbbiakban: Köt.) egy olyan új, önálló jogviszonyt

Részletesebben

A köznevelési intézményekben történő alkalmazás szabályai a munka törvénykönyvében

A köznevelési intézményekben történő alkalmazás szabályai a munka törvénykönyvében A köznevelési intézményekben történő alkalmazás szabályai a munka törvénykönyvében 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről egységes szerkezetbe foglalva a Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII.

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról a 14/2015. (III.

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról Opten Törvénytár Opten Kft. I. 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A 2010.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről A Kormány a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 42. - ában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. a lakáscélú állami támogatásokról

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. a lakáscélú állami támogatásokról A lakásfinanszírozási kormányrendelet (12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet) egybeszerkesztve az azt módosító 3/2005. (I. 12.) Korm. rendelettel (a módosítások idézõjelben és színnel jelölve). Az egybeszerkesztés

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Szerzők: Keztyűs Mónika, a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. munkatársa (1., 3-5., 7-9. fejezet) Tóth

Részletesebben

AZ ADÓZÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, JÁRULÉKVÁLTOZÁSOK AZ EU-S SZABÁLYOZÁS TÜKRÉBEN

AZ ADÓZÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, JÁRULÉKVÁLTOZÁSOK AZ EU-S SZABÁLYOZÁS TÜKRÉBEN AZ ADÓZÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, JÁRULÉKVÁLTOZÁSOK AZ EU-S SZABÁLYOZÁS TÜKRÉBEN JÁRULÉK FOGALMAK Járulékalapot képező jövedelem 1. Az Szja tv. szerint összevont adóalapba tartozó önálló és nem önálló tevékenységből

Részletesebben

Mit könyveljünk a személyi jellegű egyéb kifizetések közé, hogy könyvvezetésünket és beszámolónkat szakszerűen készíthessük?

Mit könyveljünk a személyi jellegű egyéb kifizetések közé, hogy könyvvezetésünket és beszámolónkat szakszerűen készíthessük? Mit könyveljünk a személyi jellegű egyéb kifizetések közé, hogy könyvvezetésünket és beszámolónkat szakszerűen készíthessük? avagy határozzuk meg pontosan, tételesen a személyi jellegű kifizetések körét,

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

A helyi adókról. (A Fővárosi Közgyűlés helyi iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeleteivel egységes szerkezetben)

A helyi adókról. (A Fővárosi Közgyűlés helyi iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeleteivel egységes szerkezetben) A helyi adókról (A Fővárosi Közgyűlés helyi iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeleteivel egységes szerkezetben) A Fővárosi Közlöny Szerkesztőségének különkiadványa 2 FŐVÁROSI KÖZLÖNY

Részletesebben