A 2013/14-es tanév fő feladatai, céljai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 2013/14-es tanév fő feladatai, céljai"

Átírás

1 A Szilágyi Erzsébet Középiskolai Kollégium 2013/2014. évi munkaterve

2 A 2013/14-es tanév fő feladatai, céljai I. A célok meghatározásánál figyelembe kell venni: - a Közoktatási törvényt módosító, 186/2006./VIII.31./ Korm. rendelet által meghatározott feladatok - 11/1994. MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről - 36/2009. OKM rendelet a kollégiumi nevelés országos alapprogramjának módosításáról - 20/2012./VIII.31. Emmi-rendelet - Nemzeti Köznevelési Törvény végrehajtási rendelete - a fenntartó elvárásainak, elképzeléseinek való megfelelés - a rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételek - a kollégium felhasználók igényei (szülő, diák). II. Feladatok: 1. A kollégium minőségirányítási rendszerének, egyéb dokumentumainak hozzáigazítása a gimnázium irataihoz. 2. A közoktatási törvény módosításából adódó feladatok elvégzése 3. A pedagógiai program végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése. 4. A tanulmányi fegyelem erősítése, a tanulmányi munka színvonalának emelése. 5. A hátrányos helyzetű tanulókkal való fokozott törődés. 6. A nevelés differenciálása a más iskolatípusba járó tanulók esetében.. 7. Az iskolai feladatok teljesítésének tanári segítése. 8. A konstruktív életvezetésre, az egészséges életmódra nevelés, környezeti nevelés területének szélesítése (különös tekintettel, dohányzás, drog). 9. Kulturális és történelmi hagyományaink megismertetése./szülőföld, Kisalföld/ 10. Partnerközpontúság gyakorlattá válásának segítése intézményi és fenntartói szinten. 11. A kollégium bevételi forrásainak növelése:- pályázatok figyelemmel kísérése, hétvégén szálláslehetőség csoportoknak. 12. Nyári táborok fogadása. 2

3 A kollégium szervezeti felépítése A kollégiumban szeptember 1-én 88 tanuló kapott elhelyezést., Tanulóink közül: 37 fő a pedagógiai szakközépiskola tanulója, 10 fő a közgazdasági szakközépiskola tanulója, 29 fő a rendvédelmi osztály tanulója, 3 fő az I./13. évfolyam tanulója, 3 fő a Kossuth Lajos Szakképző Iskola tanulója, 1 fő a Csukás Zoltán Szakközépiskola tanulója, 2 fő a Csukás Zoltán Szakiskola tanulója, 3 fő az Berg Gusztáv Szakiskola tanulója. Nemek szerinti megoszlás: 69 lány és 19 fiú A tanulócsoportok száma: szeptember 9-én kiiratkozott: Szegle Veronika Szabó Eszter szeptember 12-én: 86 fő a kollégium létszáma Nemek szerinti megoszlás: 67 lány és 19 fiú A tanulócsoportok a csoportvezető nevelőtanár és a diákvezető irányításával végzik munkájukat a nevelőtanári munkatervek szerint. A kapcsolattartás és információáramlás - hetente (csütörtök 14 óra) nevelőtanári értekezlet - szükség esetén nevelőtanári megbeszélés - az osztályfőnökök folyamatos tájékoztatása, személyes kapcsolattartás 3

4 - részt veszünk az iskolák szülői értekezletein - a diákönkormányzat rendszerint kedden tartja megbeszéléseit - diákközgyűlések megrendezése (tanév eleji, év végi) Kollégiumi csoportfoglalkozások rendje es tanév 1. Csoport Csoportvezető: Selyem Istvánné Csoportlétszám: 25 fő (9. évfolyam 25 fő) Csoportfoglalkozás ideje: Hétfő Csoport Csoportvezető: Samu Zoltán Csoportlétszám: 19 fő (10. évfolyam 19 fő) Csoportfoglalkozás ideje: Hétfő Csoport Csoportvezető: Farkas Balázs Csoportlétszám: 22 fő (11. B D. osztály 19 fő, 9. évfolyam 3 fő) Csoportfoglalkozás ideje: Hétfő Csoport Csoportvezető: Kránitz Eszter Csoportlétszám: 20 fő (12. évfolyam 11 fő, 10. évfolyam 6 fő, 13. évfolyam 3 fő) Csoportfoglalkozás ideje: Hétfő Kollégiumi létszám 86 fő. 4

5 Személyi feltételek Személyi feltételek: a kollégium nevelőtestülete: kollégiumvezető főállású pedagógusok és egy gimnáziumi tanár (6 órában). Pedagógusaink munkabeosztása nevelési területek szerint: Szeőcsné Élő Katalin: kollégiumvezető, a tanulmányi munka, a közösségi nevelés irányítója, a kollégium diákönkormányzatának segítő tanára, a magyar érettségi előkészítő vezetője Kránitz Eszter: csoportvezető nevelőtanár, a jelnyelv és a dekoráció szakkör vezetője, egyéni fejlesztés, tűzjelző berendezés ellenőrzésének felelőse, matematika, biológia korrepetáló Farkas Balázs: csoportvezető nevelőtanár, a film szakkör vezetője, tűzjelző berendezés ellenőrzésének felelőse, történelem korrepetálója, Kövecs Hajnalka: nevelőtanár, kollégiumi énekkar vezetője, a kollégiumi kamarazenekar vezetője, tűzjelző berendezés ellenőrzésének felelőse Samu Zoltán: csoportvezető nevelőtanár, a média szakkör vezetője, tűzjelző berendezés ellenőrzésének felelőse Selyem Istvánné: csoportvezető nevelőtanár, a biológia korrepetálója 5

6 Kollégiumi diákönkormányzat A diákönkormányzat tagjait a közgyűlés választja, munkájukat éves munkaterv alapján végzik. Tevékenységük kiterjed a kollégiumi élet egészére (tanulmányi munka, kulturális tevékenység, sport). A tavalyi évhez hasonlóan feladatként jelentkezik számukra a kollégium nevelőmunkájába való bekapcsolódás, programok szervezése. A kollégiumi DÖK tagjai: - Titkár: Nyers Adrienn - Titkárhelyettes: Gradsach Gabriella - Sportfelelős: Vajas Katinka - Majthényi Boglárka - - Tanulmányi felelős: Németh Nikolett - Kultúrfelelős: Mihályi Tamás - Könyvtárfelelős: Hóbor Dorina Zadravec Mercédesz Az elmúlt tanévben megváltoztattuk a DÖK-választás rendjét. Ezentúl a megbízatások egy évre szólnak ez idő alatt kell bizonyítani a tagoknak, hogy méltóak társaik bizalmára, feladataikat magas színvonalon, precízen és pontosan el tudják látni. A kollégiumi DÖK feladata megszervezni a tanulói ügyelet rendszerét. Ezek a tanulók a diákönkormányzat irányításával, az ügyeletes nevelőtanár segítségével szervezik a kollégium mindennapos tevékenységét (naposi ügyelet). A kollégium hagyományrendszerét a nevelőtestület a diákönkormányzattal közösen alakítja ki, évek óta jó kapcsolatot ápolnak a fiúkollégium önkormányzatával, ill. a kollégium lakóival. /közös rendezvények pl: Gólyabál/Vetélkedők. 6

7 A DÖKfórumai: közgyűlés /kettő alkalommal/ DÖK-ülés /keddi napokon, havonta egy alkalommal/ csoportfoglalkozás /hetente/ Tanulmányi munka A tanulmányi munka segítése, a rendszeres és folyamatos tanulás, az ellenőrzés, az eredmények követelése kiemelt feladatunka tanév során.. Ezen túlmenően a bukások számának csökkentése, a tanulmányi fegyelem erősítése. Az érettségire való felkészülés a tanulóktól is következetes munkát igényel. Korrepetálásra is van lehetőség, többek között magyarból, német nyelvből és történelemből is. Törekvésünk: a tanulás tárgyi feltételeinek optimalizálása: - a helyiségekkel való gazdálkodás (figyelembe véve a szakköri igényeket is) - a nyugodt, egyéni tanulás lehetőségeinek biztosítása - számítógép használatának lehetőségei - könyvtári szolgáltatások igénybevételének biztosítása /kollégiumi, iskolai, városi/ a tanulás időbeni feltételeinek optimalizálása - a tanulási időkeret megfelelő elhelyezése a kollégium napirendjében - a tanulás rugalmas időkereteinek kialakítása - az érettségire készülő diákjainknak biztosítjuk az egyéni tanulás lehetőségét A fő időkeret továbbra is a szilencium, a kiegészítő időkeretnél arra kell törekednünk, hogy az mindig egyénileg differenciált és személyre szóló legyen. 7

8 A nevelőtanárok korrepetálják az arra rászoruló tanulókat a következő tantárgyakból: Magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, biológia, angol nyelv, német nyelv és ének-zene. Tanulást segítő foglalkozásaink: tanóra: a nyugodt felkészülés biztosítása, kikérdezés, ellenőrzés korrepetálás: hiányosságok megszüntetésére irányul felzárkóztatás: a tanulók szintre hozása egyéni fejlesztés érettségire felkészítés Feladataink: a kollégiumi tanulmányi tevékenység megszervezése határidő: szeptember 13. felelős: kollégiumvezető, nevelőtanárok egyéni tanulmányi tervek elkészítése határidő: szeptember 20. felelős: csoportvezető nevelőtanár az eredményes kollégiumi tanulás módszereinek ismertetése helyes tanulási módszerek (csoportmunkatervek szerint, egyeztetést kíván) határidő: szeptember 20. felelős: csoportvezető nevelőtanárok. a hátrányos helyzetű tanulókkal való fokozott egyéni törődés felelős: csoportvezető nevelőtanárok a tanulás egyénenként, közösségenként, évfolyamonként való ellenőrzése, az eredmények figyelemmel kísérése, hatékonyság elemzése, heti-havi értékelése kimutatás készítése felelős: nevelőtestület, DÖK tanulmányi felelőse az egyes tantárgyakból kortárs segítők kijelölése felelős: nevelőtanárok 8

9 kollégiumi egyéni tanulmányi verseny megszervezése /kéthavonta a tanuló tanulmányi eredményének értékelése/ felelős: DÖK tanulmányi felelőse, nevelőtanárok könyvtár-használat a tanulásban /kollégiumi, iskolai, városi/ felelős: nevelőtanárok hatékony és motiváló tanulás képességének kialakítása (az idővel való gazdálkodás tanulásához nevelőtanári segítségre van szükség). felelős: nevelőtanárok a hátránnyal induló tanulók ismeretelsajátításának megszervezése felelős: Kránitz Eszter Korrepetálás vagy segítségnyújtás: magyar nyelv- és irodalom - Szeőcsné Élő Katalin matematika, biológia - Kránitz Eszter gyógypedagógiai fejlesztés - Kránitz Eszter ének-zene - Kövecs Hajnalka történelem - Farkas Balázs biológia - Selyem Istvánné ezen kívül a kollégiumban a pedagógus megpróbál bármely tantárgyból segítséget adni a tanulónak, ha szüksége van rá (pl. angol nyelv, német nyelv). Egészséges életmódra nevelés környezeti nevelés A nevelési folyamat egyik rendkívül fontos területe az egészséges életmódra nevelés. E nevelési területe az egészséges életritmus-szükségletek és a higiéniai szabályok betartása, betartatása mellett más veszélyekre is fel kell hívnunk tanulóink figyelmét (dohányzás, drog, AIDS). A preventív munkára nagy hangsúlyt fektetünk, minden olyan iskolai, városi lehetőséget meg kell ragadnunk, amelyek e káros szenvedélyek egészségromboló hatásáról szólnak. Igénybe vesszük a védőnő segítségét is. Fontos tudatosítani diákjainkban, hogy a testi-, lelki egyensúly életükben rendkívüli jelentőséggel bír, ezért igen nagy hangsúlyt kell fektetni az egészséges életmód kialakítá- 9

10 sára a mindennapi gyakorlatban. Ezen belül meg kell ismertetni tanulóinkkal az alapvető higiénés szabályokat, az egészséges táplálkozás fontosságát és a sport szerepét életükben. Mindenképpen növelni, fejleszteni kell szellemi és fizikai állóképességüket. Céljaink: az egészséges életmód belső szükségletté váljon diákjainkban a szellemi és fizikai terhelés helyes arányainak kialakítására törekszünk a mentális egészség, tolerancia fejlesztése. Feladataink: 1./ Az egészséges életmódra nevelés területén: a testi-lelki egészség kialakítása, megőrzésére irányuló szokások kialakítása, gyakoroltatása, megerősítése a helyes napirend kialakítása, kiegyensúlyozott életritmus felelős: nevelőtanárok egészségnevelési nap megszervezése határidő: február 14. felelős: Kránitz Eszter DÖK sportfelelősei, tanulmányi felelőse. sportolási lehetőségek bővítése: házi bajnokságok szervezése - esti sport /csütörtökönként/ - sportszoba eszközeinek hatékonyabb kihasználása határidő: október 3. felelős: Farkas Balázs DÖK sportfelelőse kollégiumi sportest szervezése határidő: tavasz. felelős: DÖK sportfelelősei kollégiumi pingpongverseny szervezése határidő: 2013 őszén és 2014 tavaszán felelős: DÖK sportfelelősei 10

11 kollégiumi léghoki verseny szervezése határidő: március felelős: DÖK sportfelelősei rendszeres kapcsolat a Városi Rendőrkapitányság szakembereivel felelős: kollégiumvezető családi életre nevelés (előadás-beszélgetés) határidő: csoportmunkatervek szerint. felelős: nevelőtanárok Környezetvédelmi vetélkedő határidő: február felelős: Selyem Istvánné 2./ Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok kollégium hátránykompenzációs tevékenysége: - gondoskodás - szocializációs tevékenység speciális kezelést igénylő diák szakemberhez irányítása /pszichológus/ SNI gyermekek külön figyelemmel kísérése, egyéni segítésük. együttműködés a Városi Rendőrséggel, Gyámhivatallal, Gyermek- és ifjúságvédelmi Intézetekkel 3./ Környezeti nevelés területén Kollégiumunk célja: hogy diákjaink ismerjék meg a természeti és emberi környezet értékeit és tanulják megbecsülni azt. Alakuljon ki bennük a környezetbarát életmód iránti igény, alakuljon ki a kultúrált lakóhely kialakításának igénye a kollégiumban, alakuljanak ki bennük környezettudatos fogyasztói szokások, részesítsék előnybe a természetes anyagokat. 11

12 Feladataink: A környezeti nevelés összetettségét csak komplex módszerek segítéségével lehet közvetíteni. Minden lehetőséget meg kell ragadnunk, hogy megfelelő módon diákjainkban egységes képet alakítsunk ki az őket körülvevő világról. Lehetőségek: kiállítás rendezés - JELES NAPOK (pl: Föld Napja) séta a környező parkokba, erdőkbe /pl: Vilmos park/ Zöldítés, élősarok kialakítása szelektív hulladékgyűjtés szorgalmazása környezet- és természetvédelmi témájú vetélkedőn vesznek részt tanulóink mindennapi környezetkultúra elemeinek gyakoroltatása elemek külön gyűjtése /csoportmunkatervek szerint/ felelős: nevelőtanárok Szabadidős tevékenység Arra törekszünk, hogy diákjaink szabadidejüket tartalmasan, érdeklődésüknek megfelelően töltsék el. Célunk továbbra is az, hogy tanulóinkat az itt töltött évek alatt sokirányú és tartalmú művelődési hatások érjék. Az esztétikai neveléssel a kollégium törekszik azt elérni, hogy diákjaink az esztétikai értékeket észleljék, felismerjék élményszerűen átéljék. Célunk a közösségnek szervezett, ugyanakkor egyéni érdeklődést is kielégítő programok szervezése. Szakköri kínálatunkat szeptember első hetében meghirdetjük, így minden tanulónk érdeklődésének megfelelő formát tud választani. 1. Szabadidős- kulturális tevékenység önálló ismeretszerzés és kulturális igény kialakítása (színházlátogatás, kiállítás, koncert, vetélkedő) alkotó tevékenység (zene, dekorációs és kézműves foglalkozások) 12

13 médiakultúra fejlesztés (Info-internet) 2. Szabadidős sporttevékenység mindennapi mozgás biztosítása heti esti sport kollégiumon belül házi bajnokság (asztalitenisz, kollégiumi sportestek) tanulóink részt vehetnek a városi sportegyesület munkájában is. középiskolai kollégiumok között sportversenyek 3. Szabadidős technikai tevékenységek különböző díszítési módok, technikák megismerése (kézműves szakkör) életvezetéshez szükséges ismeretek megszerzése Az idei tanévben beindítandó szakkörök a tartalmas szabadidő eltöltését szolgáló tevékenységformák: 1./ esztétikus környezet kialakítása dekoráció folyamatos biztosítása felelős: Kránitz Eszter nevelőtanár a kollégium környezetének (utca, udvar) gondozása felelős: technikai dolgozók 2./ szakemberek meghívása csoportfoglalkozásra (lehetőség szerint.) /csoportmunkatervek szerint/ felelős: nevelőtanárok 3./ beszéd- és magatartáskultúra kultúrált magatartásformák gyakorlása csoportfoglalkozásokon felelős: nevelőtanárok - beszédkultúra: versmondó verseny meghirdetése határidő: március közepe felelős: nevelőtanárok, DÖK kultúrfelelőse 4./ színházbérlet szervezése határidő: október 1. felelős: Kránitz Eszter 13

14 5./ a Városi Könyvtár, Művelődési Központ rendezvényeinek látogatása /kiállítás, író-olvasó találkozó stb./ felelős: kollégiumvezető 6./ szakköri, érdeklődési körök munkájának beindítása határidő: szeptember 26. felelős: kollégiumvezető média szakkör indítása határidő:október 1. felelős. Samu Zoltán - nevelőtanár dekorációs szakkör indítása határidő:október 1. felelős. Kránitz Eszter nevelőtanár film szakkör indítása határidő:október 1. felelős. Farkas Balázs - nevelőtanár jelnyelv szakkör indítása határidő:október 1. felelős. Kránitz Eszter - nevelőtanár énekkar indítása határidő: szeptember 26. felelős:kövecs Hajnalka furulya és gitár együttes megszervezése határidő: október 1. felelős:kövecs Hajnalka 14

15 Kollégiumi hagyományaink: 9. évfolyamosok fogadása 9. évfolyamosok bemutatkozó estje Gólyabál Megemlékezés az 1956-os forradalom évfordulójáról Egészségnevelési Nap Mikulás est- december 5. Kollégiumi karácsony dec. 16. Versmondó verseny március. Kollégiumi sportest április Környezetvédelmi vetélkedő február Kollégiumi ballagás április 29. Vidám évzáró / esetleg a fiúkollégiummal közös rendezvény/ Egyéb ünnepségeken, kulturális programokon részt vesznek tanulóink a gimnáziumban illetve saját iskoláikban is. 15

16 A kollégium kapcsolatai Célunk: diákjaink személyiségfejlődése érdekében folyamatos információcsere a partnerekkel, kapcsolatainkkal a gyermekközpontúság jellemzi. Kollégiumunk kapcsolatot tart: ~ a szülői házzal: diákjaink tanulmányi eredményéről, magatartásáról, viselkedéséről tájékoztatjuk a szülőket, gondviselőket ~ iskolákkal: a kapcsolat naprakész, szorgalmazni kell az osztályfőnökök kollégiumi látogatását ~ a város kollégiumával: közös rendezvények szervezése, a Diákönkormányzatok együttműködése, közös kiadvány készítése ~ a megyei kollégiumokkal, a szaktanácsadóval: megyei rendezvény megszervezése, megyei programokon való aktív részvétel ~ a Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetséggel: kollégiumunk tagja az Országos Kollégiumi Diákszövetségnek és a Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetségnek, ahonnét sok hasznos tanácsot, módszertani útmutatót kapunk. ~ a város közművelődési intézményeivel: programok rendszeres látogatása, diákok szereplése A tanév rendje megegyezik a Hunyadi János Gimnázium és Szakközépiskola munkarendjével. Csorna, szeptember 12. Szeőcsné Élő Katalin kollégiumvezető 16

17 A Szilágyi Erzsébet Kollégium 2013/2014-es tanévi munkatervét a kollégiumi nevelőtestület szeptember 12-én-tartott nevelőtestületi értekezleten elfogadta. Csorna, szeptember 12. Szeőcsné Élő Katalin Kránitz Eszter Farkas Balázs Kövecs Hajnalka Samu Zoltán Selyem Istvánné A Szilágyi Erzsébet Középiskolai Kollégium 2013/2014-es tanévi munkatervében megfogalmazottakkal a kollégiumi diákönkormányzat a szeptember 12-én tartott ülésén egyetértett. Csorna, szeptember 12. a kollégiumi diákönkormányzat vezetője 17

18 JELENLÉTI IV Készült szeptember 12-én megtartott értekezletről. Téma: A Kollégiumi Munkaterv elfogadása Szeőcsné Élő Katalin Kránitz Eszter Farkas Balázs Samu Zoltán Kövecs Hajnalka Selyem Istvánné A Kollégiumi Munkatervet mindenki egyöntetűen elfogadta. 18