A 2013/14-es tanév fő feladatai, céljai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 2013/14-es tanév fő feladatai, céljai"

Átírás

1 A Szilágyi Erzsébet Középiskolai Kollégium 2013/2014. évi munkaterve

2 A 2013/14-es tanév fő feladatai, céljai I. A célok meghatározásánál figyelembe kell venni: - a Közoktatási törvényt módosító, 186/2006./VIII.31./ Korm. rendelet által meghatározott feladatok - 11/1994. MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről - 36/2009. OKM rendelet a kollégiumi nevelés országos alapprogramjának módosításáról - 20/2012./VIII.31. Emmi-rendelet - Nemzeti Köznevelési Törvény végrehajtási rendelete - a fenntartó elvárásainak, elképzeléseinek való megfelelés - a rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételek - a kollégium felhasználók igényei (szülő, diák). II. Feladatok: 1. A kollégium minőségirányítási rendszerének, egyéb dokumentumainak hozzáigazítása a gimnázium irataihoz. 2. A közoktatási törvény módosításából adódó feladatok elvégzése 3. A pedagógiai program végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése. 4. A tanulmányi fegyelem erősítése, a tanulmányi munka színvonalának emelése. 5. A hátrányos helyzetű tanulókkal való fokozott törődés. 6. A nevelés differenciálása a más iskolatípusba járó tanulók esetében.. 7. Az iskolai feladatok teljesítésének tanári segítése. 8. A konstruktív életvezetésre, az egészséges életmódra nevelés, környezeti nevelés területének szélesítése (különös tekintettel, dohányzás, drog). 9. Kulturális és történelmi hagyományaink megismertetése./szülőföld, Kisalföld/ 10. Partnerközpontúság gyakorlattá válásának segítése intézményi és fenntartói szinten. 11. A kollégium bevételi forrásainak növelése:- pályázatok figyelemmel kísérése, hétvégén szálláslehetőség csoportoknak. 12. Nyári táborok fogadása. 2

3 A kollégium szervezeti felépítése A kollégiumban szeptember 1-én 88 tanuló kapott elhelyezést., Tanulóink közül: 37 fő a pedagógiai szakközépiskola tanulója, 10 fő a közgazdasági szakközépiskola tanulója, 29 fő a rendvédelmi osztály tanulója, 3 fő az I./13. évfolyam tanulója, 3 fő a Kossuth Lajos Szakképző Iskola tanulója, 1 fő a Csukás Zoltán Szakközépiskola tanulója, 2 fő a Csukás Zoltán Szakiskola tanulója, 3 fő az Berg Gusztáv Szakiskola tanulója. Nemek szerinti megoszlás: 69 lány és 19 fiú A tanulócsoportok száma: szeptember 9-én kiiratkozott: Szegle Veronika Szabó Eszter szeptember 12-én: 86 fő a kollégium létszáma Nemek szerinti megoszlás: 67 lány és 19 fiú A tanulócsoportok a csoportvezető nevelőtanár és a diákvezető irányításával végzik munkájukat a nevelőtanári munkatervek szerint. A kapcsolattartás és információáramlás - hetente (csütörtök 14 óra) nevelőtanári értekezlet - szükség esetén nevelőtanári megbeszélés - az osztályfőnökök folyamatos tájékoztatása, személyes kapcsolattartás 3

4 - részt veszünk az iskolák szülői értekezletein - a diákönkormányzat rendszerint kedden tartja megbeszéléseit - diákközgyűlések megrendezése (tanév eleji, év végi) Kollégiumi csoportfoglalkozások rendje es tanév 1. Csoport Csoportvezető: Selyem Istvánné Csoportlétszám: 25 fő (9. évfolyam 25 fő) Csoportfoglalkozás ideje: Hétfő Csoport Csoportvezető: Samu Zoltán Csoportlétszám: 19 fő (10. évfolyam 19 fő) Csoportfoglalkozás ideje: Hétfő Csoport Csoportvezető: Farkas Balázs Csoportlétszám: 22 fő (11. B D. osztály 19 fő, 9. évfolyam 3 fő) Csoportfoglalkozás ideje: Hétfő Csoport Csoportvezető: Kránitz Eszter Csoportlétszám: 20 fő (12. évfolyam 11 fő, 10. évfolyam 6 fő, 13. évfolyam 3 fő) Csoportfoglalkozás ideje: Hétfő Kollégiumi létszám 86 fő. 4

5 Személyi feltételek Személyi feltételek: a kollégium nevelőtestülete: kollégiumvezető főállású pedagógusok és egy gimnáziumi tanár (6 órában). Pedagógusaink munkabeosztása nevelési területek szerint: Szeőcsné Élő Katalin: kollégiumvezető, a tanulmányi munka, a közösségi nevelés irányítója, a kollégium diákönkormányzatának segítő tanára, a magyar érettségi előkészítő vezetője Kránitz Eszter: csoportvezető nevelőtanár, a jelnyelv és a dekoráció szakkör vezetője, egyéni fejlesztés, tűzjelző berendezés ellenőrzésének felelőse, matematika, biológia korrepetáló Farkas Balázs: csoportvezető nevelőtanár, a film szakkör vezetője, tűzjelző berendezés ellenőrzésének felelőse, történelem korrepetálója, Kövecs Hajnalka: nevelőtanár, kollégiumi énekkar vezetője, a kollégiumi kamarazenekar vezetője, tűzjelző berendezés ellenőrzésének felelőse Samu Zoltán: csoportvezető nevelőtanár, a média szakkör vezetője, tűzjelző berendezés ellenőrzésének felelőse Selyem Istvánné: csoportvezető nevelőtanár, a biológia korrepetálója 5

6 Kollégiumi diákönkormányzat A diákönkormányzat tagjait a közgyűlés választja, munkájukat éves munkaterv alapján végzik. Tevékenységük kiterjed a kollégiumi élet egészére (tanulmányi munka, kulturális tevékenység, sport). A tavalyi évhez hasonlóan feladatként jelentkezik számukra a kollégium nevelőmunkájába való bekapcsolódás, programok szervezése. A kollégiumi DÖK tagjai: - Titkár: Nyers Adrienn - Titkárhelyettes: Gradsach Gabriella - Sportfelelős: Vajas Katinka - Majthényi Boglárka - - Tanulmányi felelős: Németh Nikolett - Kultúrfelelős: Mihályi Tamás - Könyvtárfelelős: Hóbor Dorina Zadravec Mercédesz Az elmúlt tanévben megváltoztattuk a DÖK-választás rendjét. Ezentúl a megbízatások egy évre szólnak ez idő alatt kell bizonyítani a tagoknak, hogy méltóak társaik bizalmára, feladataikat magas színvonalon, precízen és pontosan el tudják látni. A kollégiumi DÖK feladata megszervezni a tanulói ügyelet rendszerét. Ezek a tanulók a diákönkormányzat irányításával, az ügyeletes nevelőtanár segítségével szervezik a kollégium mindennapos tevékenységét (naposi ügyelet). A kollégium hagyományrendszerét a nevelőtestület a diákönkormányzattal közösen alakítja ki, évek óta jó kapcsolatot ápolnak a fiúkollégium önkormányzatával, ill. a kollégium lakóival. /közös rendezvények pl: Gólyabál/Vetélkedők. 6

7 A DÖKfórumai: közgyűlés /kettő alkalommal/ DÖK-ülés /keddi napokon, havonta egy alkalommal/ csoportfoglalkozás /hetente/ Tanulmányi munka A tanulmányi munka segítése, a rendszeres és folyamatos tanulás, az ellenőrzés, az eredmények követelése kiemelt feladatunka tanév során.. Ezen túlmenően a bukások számának csökkentése, a tanulmányi fegyelem erősítése. Az érettségire való felkészülés a tanulóktól is következetes munkát igényel. Korrepetálásra is van lehetőség, többek között magyarból, német nyelvből és történelemből is. Törekvésünk: a tanulás tárgyi feltételeinek optimalizálása: - a helyiségekkel való gazdálkodás (figyelembe véve a szakköri igényeket is) - a nyugodt, egyéni tanulás lehetőségeinek biztosítása - számítógép használatának lehetőségei - könyvtári szolgáltatások igénybevételének biztosítása /kollégiumi, iskolai, városi/ a tanulás időbeni feltételeinek optimalizálása - a tanulási időkeret megfelelő elhelyezése a kollégium napirendjében - a tanulás rugalmas időkereteinek kialakítása - az érettségire készülő diákjainknak biztosítjuk az egyéni tanulás lehetőségét A fő időkeret továbbra is a szilencium, a kiegészítő időkeretnél arra kell törekednünk, hogy az mindig egyénileg differenciált és személyre szóló legyen. 7

8 A nevelőtanárok korrepetálják az arra rászoruló tanulókat a következő tantárgyakból: Magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, biológia, angol nyelv, német nyelv és ének-zene. Tanulást segítő foglalkozásaink: tanóra: a nyugodt felkészülés biztosítása, kikérdezés, ellenőrzés korrepetálás: hiányosságok megszüntetésére irányul felzárkóztatás: a tanulók szintre hozása egyéni fejlesztés érettségire felkészítés Feladataink: a kollégiumi tanulmányi tevékenység megszervezése határidő: szeptember 13. felelős: kollégiumvezető, nevelőtanárok egyéni tanulmányi tervek elkészítése határidő: szeptember 20. felelős: csoportvezető nevelőtanár az eredményes kollégiumi tanulás módszereinek ismertetése helyes tanulási módszerek (csoportmunkatervek szerint, egyeztetést kíván) határidő: szeptember 20. felelős: csoportvezető nevelőtanárok. a hátrányos helyzetű tanulókkal való fokozott egyéni törődés felelős: csoportvezető nevelőtanárok a tanulás egyénenként, közösségenként, évfolyamonként való ellenőrzése, az eredmények figyelemmel kísérése, hatékonyság elemzése, heti-havi értékelése kimutatás készítése felelős: nevelőtestület, DÖK tanulmányi felelőse az egyes tantárgyakból kortárs segítők kijelölése felelős: nevelőtanárok 8

9 kollégiumi egyéni tanulmányi verseny megszervezése /kéthavonta a tanuló tanulmányi eredményének értékelése/ felelős: DÖK tanulmányi felelőse, nevelőtanárok könyvtár-használat a tanulásban /kollégiumi, iskolai, városi/ felelős: nevelőtanárok hatékony és motiváló tanulás képességének kialakítása (az idővel való gazdálkodás tanulásához nevelőtanári segítségre van szükség). felelős: nevelőtanárok a hátránnyal induló tanulók ismeretelsajátításának megszervezése felelős: Kránitz Eszter Korrepetálás vagy segítségnyújtás: magyar nyelv- és irodalom - Szeőcsné Élő Katalin matematika, biológia - Kránitz Eszter gyógypedagógiai fejlesztés - Kránitz Eszter ének-zene - Kövecs Hajnalka történelem - Farkas Balázs biológia - Selyem Istvánné ezen kívül a kollégiumban a pedagógus megpróbál bármely tantárgyból segítséget adni a tanulónak, ha szüksége van rá (pl. angol nyelv, német nyelv). Egészséges életmódra nevelés környezeti nevelés A nevelési folyamat egyik rendkívül fontos területe az egészséges életmódra nevelés. E nevelési területe az egészséges életritmus-szükségletek és a higiéniai szabályok betartása, betartatása mellett más veszélyekre is fel kell hívnunk tanulóink figyelmét (dohányzás, drog, AIDS). A preventív munkára nagy hangsúlyt fektetünk, minden olyan iskolai, városi lehetőséget meg kell ragadnunk, amelyek e káros szenvedélyek egészségromboló hatásáról szólnak. Igénybe vesszük a védőnő segítségét is. Fontos tudatosítani diákjainkban, hogy a testi-, lelki egyensúly életükben rendkívüli jelentőséggel bír, ezért igen nagy hangsúlyt kell fektetni az egészséges életmód kialakítá- 9

10 sára a mindennapi gyakorlatban. Ezen belül meg kell ismertetni tanulóinkkal az alapvető higiénés szabályokat, az egészséges táplálkozás fontosságát és a sport szerepét életükben. Mindenképpen növelni, fejleszteni kell szellemi és fizikai állóképességüket. Céljaink: az egészséges életmód belső szükségletté váljon diákjainkban a szellemi és fizikai terhelés helyes arányainak kialakítására törekszünk a mentális egészség, tolerancia fejlesztése. Feladataink: 1./ Az egészséges életmódra nevelés területén: a testi-lelki egészség kialakítása, megőrzésére irányuló szokások kialakítása, gyakoroltatása, megerősítése a helyes napirend kialakítása, kiegyensúlyozott életritmus felelős: nevelőtanárok egészségnevelési nap megszervezése határidő: február 14. felelős: Kránitz Eszter DÖK sportfelelősei, tanulmányi felelőse. sportolási lehetőségek bővítése: házi bajnokságok szervezése - esti sport /csütörtökönként/ - sportszoba eszközeinek hatékonyabb kihasználása határidő: október 3. felelős: Farkas Balázs DÖK sportfelelőse kollégiumi sportest szervezése határidő: tavasz. felelős: DÖK sportfelelősei kollégiumi pingpongverseny szervezése határidő: 2013 őszén és 2014 tavaszán felelős: DÖK sportfelelősei 10

11 kollégiumi léghoki verseny szervezése határidő: március felelős: DÖK sportfelelősei rendszeres kapcsolat a Városi Rendőrkapitányság szakembereivel felelős: kollégiumvezető családi életre nevelés (előadás-beszélgetés) határidő: csoportmunkatervek szerint. felelős: nevelőtanárok Környezetvédelmi vetélkedő határidő: február felelős: Selyem Istvánné 2./ Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok kollégium hátránykompenzációs tevékenysége: - gondoskodás - szocializációs tevékenység speciális kezelést igénylő diák szakemberhez irányítása /pszichológus/ SNI gyermekek külön figyelemmel kísérése, egyéni segítésük. együttműködés a Városi Rendőrséggel, Gyámhivatallal, Gyermek- és ifjúságvédelmi Intézetekkel 3./ Környezeti nevelés területén Kollégiumunk célja: hogy diákjaink ismerjék meg a természeti és emberi környezet értékeit és tanulják megbecsülni azt. Alakuljon ki bennük a környezetbarát életmód iránti igény, alakuljon ki a kultúrált lakóhely kialakításának igénye a kollégiumban, alakuljanak ki bennük környezettudatos fogyasztói szokások, részesítsék előnybe a természetes anyagokat. 11

12 Feladataink: A környezeti nevelés összetettségét csak komplex módszerek segítéségével lehet közvetíteni. Minden lehetőséget meg kell ragadnunk, hogy megfelelő módon diákjainkban egységes képet alakítsunk ki az őket körülvevő világról. Lehetőségek: kiállítás rendezés - JELES NAPOK (pl: Föld Napja) séta a környező parkokba, erdőkbe /pl: Vilmos park/ Zöldítés, élősarok kialakítása szelektív hulladékgyűjtés szorgalmazása környezet- és természetvédelmi témájú vetélkedőn vesznek részt tanulóink mindennapi környezetkultúra elemeinek gyakoroltatása elemek külön gyűjtése /csoportmunkatervek szerint/ felelős: nevelőtanárok Szabadidős tevékenység Arra törekszünk, hogy diákjaink szabadidejüket tartalmasan, érdeklődésüknek megfelelően töltsék el. Célunk továbbra is az, hogy tanulóinkat az itt töltött évek alatt sokirányú és tartalmú művelődési hatások érjék. Az esztétikai neveléssel a kollégium törekszik azt elérni, hogy diákjaink az esztétikai értékeket észleljék, felismerjék élményszerűen átéljék. Célunk a közösségnek szervezett, ugyanakkor egyéni érdeklődést is kielégítő programok szervezése. Szakköri kínálatunkat szeptember első hetében meghirdetjük, így minden tanulónk érdeklődésének megfelelő formát tud választani. 1. Szabadidős- kulturális tevékenység önálló ismeretszerzés és kulturális igény kialakítása (színházlátogatás, kiállítás, koncert, vetélkedő) alkotó tevékenység (zene, dekorációs és kézműves foglalkozások) 12

13 médiakultúra fejlesztés (Info-internet) 2. Szabadidős sporttevékenység mindennapi mozgás biztosítása heti esti sport kollégiumon belül házi bajnokság (asztalitenisz, kollégiumi sportestek) tanulóink részt vehetnek a városi sportegyesület munkájában is. középiskolai kollégiumok között sportversenyek 3. Szabadidős technikai tevékenységek különböző díszítési módok, technikák megismerése (kézműves szakkör) életvezetéshez szükséges ismeretek megszerzése Az idei tanévben beindítandó szakkörök a tartalmas szabadidő eltöltését szolgáló tevékenységformák: 1./ esztétikus környezet kialakítása dekoráció folyamatos biztosítása felelős: Kránitz Eszter nevelőtanár a kollégium környezetének (utca, udvar) gondozása felelős: technikai dolgozók 2./ szakemberek meghívása csoportfoglalkozásra (lehetőség szerint.) /csoportmunkatervek szerint/ felelős: nevelőtanárok 3./ beszéd- és magatartáskultúra kultúrált magatartásformák gyakorlása csoportfoglalkozásokon felelős: nevelőtanárok - beszédkultúra: versmondó verseny meghirdetése határidő: március közepe felelős: nevelőtanárok, DÖK kultúrfelelőse 4./ színházbérlet szervezése határidő: október 1. felelős: Kránitz Eszter 13

14 5./ a Városi Könyvtár, Művelődési Központ rendezvényeinek látogatása /kiállítás, író-olvasó találkozó stb./ felelős: kollégiumvezető 6./ szakköri, érdeklődési körök munkájának beindítása határidő: szeptember 26. felelős: kollégiumvezető média szakkör indítása határidő:október 1. felelős. Samu Zoltán - nevelőtanár dekorációs szakkör indítása határidő:október 1. felelős. Kránitz Eszter nevelőtanár film szakkör indítása határidő:október 1. felelős. Farkas Balázs - nevelőtanár jelnyelv szakkör indítása határidő:október 1. felelős. Kránitz Eszter - nevelőtanár énekkar indítása határidő: szeptember 26. felelős:kövecs Hajnalka furulya és gitár együttes megszervezése határidő: október 1. felelős:kövecs Hajnalka 14

15 Kollégiumi hagyományaink: 9. évfolyamosok fogadása 9. évfolyamosok bemutatkozó estje Gólyabál Megemlékezés az 1956-os forradalom évfordulójáról Egészségnevelési Nap Mikulás est- december 5. Kollégiumi karácsony dec. 16. Versmondó verseny március. Kollégiumi sportest április Környezetvédelmi vetélkedő február Kollégiumi ballagás április 29. Vidám évzáró / esetleg a fiúkollégiummal közös rendezvény/ Egyéb ünnepségeken, kulturális programokon részt vesznek tanulóink a gimnáziumban illetve saját iskoláikban is. 15

16 A kollégium kapcsolatai Célunk: diákjaink személyiségfejlődése érdekében folyamatos információcsere a partnerekkel, kapcsolatainkkal a gyermekközpontúság jellemzi. Kollégiumunk kapcsolatot tart: ~ a szülői házzal: diákjaink tanulmányi eredményéről, magatartásáról, viselkedéséről tájékoztatjuk a szülőket, gondviselőket ~ iskolákkal: a kapcsolat naprakész, szorgalmazni kell az osztályfőnökök kollégiumi látogatását ~ a város kollégiumával: közös rendezvények szervezése, a Diákönkormányzatok együttműködése, közös kiadvány készítése ~ a megyei kollégiumokkal, a szaktanácsadóval: megyei rendezvény megszervezése, megyei programokon való aktív részvétel ~ a Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetséggel: kollégiumunk tagja az Országos Kollégiumi Diákszövetségnek és a Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetségnek, ahonnét sok hasznos tanácsot, módszertani útmutatót kapunk. ~ a város közművelődési intézményeivel: programok rendszeres látogatása, diákok szereplése A tanév rendje megegyezik a Hunyadi János Gimnázium és Szakközépiskola munkarendjével. Csorna, szeptember 12. Szeőcsné Élő Katalin kollégiumvezető 16

17 A Szilágyi Erzsébet Kollégium 2013/2014-es tanévi munkatervét a kollégiumi nevelőtestület szeptember 12-én-tartott nevelőtestületi értekezleten elfogadta. Csorna, szeptember 12. Szeőcsné Élő Katalin Kránitz Eszter Farkas Balázs Kövecs Hajnalka Samu Zoltán Selyem Istvánné A Szilágyi Erzsébet Középiskolai Kollégium 2013/2014-es tanévi munkatervében megfogalmazottakkal a kollégiumi diákönkormányzat a szeptember 12-én tartott ülésén egyetértett. Csorna, szeptember 12. a kollégiumi diákönkormányzat vezetője 17

18 JELENLÉTI IV Készült szeptember 12-én megtartott értekezletről. Téma: A Kollégiumi Munkaterv elfogadása Szeőcsné Élő Katalin Kránitz Eszter Farkas Balázs Samu Zoltán Kövecs Hajnalka Selyem Istvánné A Kollégiumi Munkatervet mindenki egyöntetűen elfogadta. 18

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A nevelőtestület összetétele, feladatai A nevelőtestület létszáma 14 fő, csoportok száma 13 Név Szak óraszám feladat Kurinszky László földrajz - népművelő munkaközösség-vezető,

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015.

KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015. Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015. Készítette: Kiss Ferenc kollégiumvezető Jóváhagyta: a kollégium nevelőtestülete

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Diákönkormányzat. munkaterve

Diákönkormányzat. munkaterve Diákönkormányzat munkaterve 2014./2015. Doboz, 2014. szeptember 1. Kádár Ádámné DÖK segítő pedagógus Az iskolai diákönkormányzat jogait és az ezekkel összefüggésben álló feladatokat törvényi és rendeleti

Részletesebben

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma 4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1. Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debrecen, 2013. szeptember 23. dr. Cserpák

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2013/2014 tanév Készítette: Kaszáné Szászi Edit Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola Szent István Általános Tagiskolájának Gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse Nézz

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2010/2011-es tanévre Petőfiszállás, 2010. szeptember Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 8 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11 Aktuális (minőség) céljaink Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 1. A jelenlegi tanulólétszám megtartása (növelése) Aktuális minőségcélok Sorszám Minőségcél Felelős, határidő Vezetők

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet A diákönkormányzatának szervezeti és működési Szabályzata Ezen szervezeti és működési Szabályzat a

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLA MUNKATERVE. 2015/2016. tanév

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLA MUNKATERVE. 2015/2016. tanév HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLA MUNKATERVE 2015/2016. tanév Készítette: biolológia-földrajz szakos tanár tanító Debrecen,2015. szeptember 2 ÖKO MUNKACSOPORT TAGJAI tanár Munkacsoport vezető tanító

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Budapest XX. kerületi Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium 1203 Budapest Serény u. 1

Budapest XX. kerületi Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium 1203 Budapest Serény u. 1 Budapest XX. kerületi Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium Diákönkormányzat munkaterv 2014/2015. tanév Iskolánk diákönkormányzata a DÖK SZMSZ által szabályozott keretek között, választott vezetőik

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Együttműködési megállapodás 1.sz.melléklet Együttműködési megállapodás mely létrejött az I. István Szakképző Iskola nevelőtestülete

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév 1. A KOLLÉGIUMBAN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOK VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Név Igazgató Igazgatóhelyettes végzettség Szakképesítés (kompetencia terület) matematika-

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36.

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. A tanévkezdés feladatai: Feladat ellátási terv a 2015/2016-os tanévre Javítóvizsgák:

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Készítette: Ignácz Krisztina munkaközösség-vezető 2013. szeptember 13. A munkaközösség tagjai: Felső tagozat: Baranyi Katalin Csomor Erika

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

Radnóti Miklós Általános Iskola

Radnóti Miklós Általános Iskola Osztályfőnökök Németh Istvánné 1.a Lakatos Istvánné 1.b Szabó Erika 1.c Lévai Sándorné 5.a Krauszné Wittner Judit 2.a Krauszné Beck Orsolya 5.b Kovács Zita 2.b Véghné Zsurma Katalin 2.c Ihászné Csilla

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

2. Kérjük, szíveskedjen válaszolni az alábbi kérdésekre, + jelet téve a megfelelő rubrikába! Kérdések agyon Jónak Átlagos Gyenge

2. Kérjük, szíveskedjen válaszolni az alábbi kérdésekre, + jelet téve a megfelelő rubrikába! Kérdések agyon Jónak Átlagos Gyenge 9/A 1. Milyen elvárásai vannak iskolánkkal kapcsolatban? Kérjük, állítson fel fontossági sorrendet az 1-5 skála felhasználásával. Vigyázzon arra, hogy az 1. és 2. helyre maximum két területet jelölhet!

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Munkaterve a 2013/2014. tanévre Fehérgyarmat, 2013. szeptember 2. 1 Készült az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2013 2014.

KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2013 2014. Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2013 2014. Készítette: Kiss Ferenc kollégiumvezető Jóváhagyta: a kollégium nevelőtestülete

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 A gyermekekről rengeteget tanulhatsz. Például azt, hogy mennyire vagy türelmes! Franklin P. Jones Készítette: Hornyákné Tóth Szabó Mária gyvf. Halász Lászlóné

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

Iskola egészségügyi munkaterv. Egressy Béni Általános és Alapfokú Művészeti Iskola M e z ő c s á t. 2014/2015-ös tanév

Iskola egészségügyi munkaterv. Egressy Béni Általános és Alapfokú Művészeti Iskola M e z ő c s á t. 2014/2015-ös tanév Iskola egészségügyi munkaterv Egressy Béni Általános és Alapfokú Művészeti Iskola M e z ő c s á t 2014/2015-ös tanév Az iskola neve: Egressy Béni Általános és Alapfokú Művészeti Iskola A tanulói létszám:

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata 2014. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 2. A diákönkormányzat célja,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

A Madách Imre Kollégium. éves munkaterve

A Madách Imre Kollégium. éves munkaterve A Madách Imre Kollégium éves munkaterve a 2014 / 2015. tanévre Készítette: Magyar Zoltán Balassagyarmat 2014. augusztus 1 A tanév helyi rendje: A tanév kezdő napja: 2014. szeptember 1. A tanév záró napja:

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127.

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Tel: 06-36-490-005 E-mail: mezisko@gmail.hu Ikt.sz:1074/2013.12.02. Ügyintéző: Bartók István ig. Különös közzétételi lista Mezőszemerei

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

Nagykanizsai Szakképzési Centrum Cserháti Sándor Szakképző Iskolája és Kollégium Intézménye Kollégiumának Munkaterve 2015/2016.

Nagykanizsai Szakképzési Centrum Cserháti Sándor Szakképző Iskolája és Kollégium Intézménye Kollégiumának Munkaterve 2015/2016. Nagykanizsai Szakképzési Centrum Cserháti Sándor Szakképző Iskolája és Kollégium Intézménye Kollégiumának Munkaterve 2015/2016.tanév 8800 Nagykanizsa, Ady Endre út 74/A. Tel: 93/313-010; Fax:93/310-107;

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015. TANÉV

MUNKATERV 2014/2015. TANÉV ZALAEGERSZEGI VÁROSI KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM MUNKATERV 2014/2015. TANÉV ELVÉGZENDŐ FELADAT, TEVÉKENYSÉG HATÁRIDŐ FELELŐS SZEPTEMBER Kollégiumi és tagintézményi alakuló értekezletek 08. 26. igazgató, tagintézményvezető

Részletesebben

Projekt előrehaladási jelentés

Projekt előrehaladási jelentés Projekt előrehaladási jelentés Projektazonosító szám: Pályázat címe: Köznevelés az iskolában Intézmény neve: Jászkarajenői Széchenyi István Általános Iskola OM-azonosító: 032339 Időszak, amire a beszámoló

Részletesebben

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata Ikt.sz: Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Gyula Szent István út 38- Diákönkormányzat

Részletesebben

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE 2015. április Az ÖKO-munkacsoport Tóth Violetta Takács Barbara biológia-testnevelés szakos tanár, az ÖKO- munkacsoport vezetője

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016.

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016. Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1-3. Telefon: 42/512-330 Fax: 42/512-330 E-mail: s.muveszeti@chello.hu Weblap: www.muveszeti-nyh.sulinet.hu A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2012/2013.

Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2012. szeptember 1. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

AZ IFJÚSÁGVÉDELMI KOORDINÁTOR SZEREPE A KÖZÉPISKOLÁKBAN

AZ IFJÚSÁGVÉDELMI KOORDINÁTOR SZEREPE A KÖZÉPISKOLÁKBAN AZ IFJÚSÁGVÉDELMI KOORDINÁTOR SZEREPE A KÖZÉPISKOLÁKBAN 2011. december 8. Kása Andrea Ifjúságvédelmi koordinátor ÉPTISZK A MÚLT A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 41..(6.) a nevelési-oktatási

Részletesebben