1. A rendelet hatálya

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. A rendelet hatálya"

Átírás

1 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 11/2015.(VI.10.) önkormányzati rendelete a évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: A rendelet hatálya (1) Jászladány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), (2) Képviselő-testület bizottságaira, (3) az önkormányzat költségvetési szerveire, (4) a nem önkormányzati szervek, közösségi szolgáltatások átadott-átvett pénzeszközeire, (5) a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre. 2. A költségvetés előirányzatai 2. (1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét e Ft költségvetési bevétellel e Ft költségvetési kiadással A költségvetési egyenleg a) működési cél szerint 0 e Ft többlet, 0 e Ft hiány, b) felhalmozási cél szerint 0 e Ft többlet 0 e Ft hiány. c) a rendelet tartalmaz finanszírozási bevételt eft értékben. 1

2 (2) A Képviselő-testület a költségvetés bevételeit és kiadásait az 1. és 2. számú melléklet szerinti részletezésben e Ft-ban határozza meg. (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását a 3. sz. melléklet részletezi. (4) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő további két év költségvetésére készült prognózist a) évre eft b) évre eft c) évre eft bevételi és kiadási főösszeggel a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (5) A Képviselő-testület döntéseiből származó többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve az 5. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. (6) Jászladány Nagyközség Önkormányzata által Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások kiadásait és azok forrásait a 6. számú melléklet tartalmazza. 3. A költségvetés évközi folyamatos végrehajtása biztosítása, az átmenetileg jelentkező likviditási gondok kezelése, a pénzügyi egyensúly fenntartása érdekében a Képviselő-testület folyószámlahitel és munkabérhitel felvételéről külön határozattal dönt. 4. A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatát, valamint a költségvetési szervek költségvetését rendeletének módosításával képviselőtestületi döntéssel megváltoztathatja. 5. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi pénzmaradványát a évi költségvetés feladatai finanszírozásába nem vonja be az eredeti előirányzatok tervezésénél. 2

3 (2) Az intézményi pénzmaradvány-elszámolás során az Önkormányzatot illeti meg a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg, b) meghatározott célra rendelkezésre bocsátott áthúzódó, pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa. (3) A Képviselő-testület a évi gazdálkodás intézményi pénzmaradványát, beleértve az intézményi alulfinanszírozást is a gazdálkodási helyzetének ismeretében az intézményétől elvonhatja. (4) Az intézmények a évi bérmegtakarításuk a évi költségvetési beszámoló elfogadását követően a Képviselő-testület dönt. 6. (1) A Polgármesteri Hivatal költségvetését a 7. sz. melléklet, (2) A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde költségvetését a 8. sz. melléklet, (3) Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ költségvetését a 9. sz. melléklet, (4) Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár költségvetését a 10. sz. melléklet, (5) Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény költségvetését a 11. sz. melléklet, (6) Jászladány Nagyközségi Önkormányzat saját költségvetését a 12. sz. melléklet tartalmazza. 7. (1) A Képviselő-testület az előre nem látható feladatok, az évközi többletigények, valamint elmaradó bevételek pótlására az Áht. 23. (3) bekezdése alapján általános tartalékot, a várható feladatok évközi biztosítására céltartalékot képez. (2) A Képviselő-testület a) az általános tartalék összegét 500 eft-ban b) a céltartalék összegét eft-ban határozza meg. 8. A Képviselő-testület a felhalmozási célú kiadások összegét e Ft-ban határozza meg a 13. számú melléklet szerinti bontásban. A felhalmozási célú bevételek szintén ezen mellékletben szerepelnek. 3

4 3. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok 9. A Képviselő-testület elrendelheti az átmenetileg szabad pénzeszközök kamatozó betétbe történő helyezését 10. (1) Az éves költségvetést a) az alapító okiratokban előírt, vagy engedélyezett, valamint az intézményi költségvetési alapokmányokban és a szervezeti és működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett, b) a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata következményeinek érvényesítésével, c) a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával kell végrehajtani. (2) Az éves költségvetés végrehajtása során a rendelet hatálya alá tartozó szervek az árubeszerzéseik, építési beruházásaik és szolgáltatásaik megrendelése során kötelesek a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.), valamint az önkormányzat közbeszerzési és beszerzési szabályzatainak előírásait alkalmazni. (3) A költségvetési szervek minden pénzmozgásról kötelesek elszámolni. A költségvetési szervek minden költségvetési bevétele és költségvetési kiadása költségvetésük részét képezi. (4) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a módosított kiadási előirányzatoknak az azokat terhelő korábbi kötelezettségvállalásokkal csökkentett összege mértékéig a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel vállalható, és kifizetések is ezen összeghatáráig rendelhetők el, kivéve a jogszabályon, bírósági, vagy államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket és járandóságokat. (5) Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható, kivéve a jogszabályon, bírósági vagy államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket. (6) A költségvetési intézményeknél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését. 4

5 11. (1) A Képviselő-testület irányítása alá tartozó költségvetési szerv fizetési számláján lévő szabad pénzeszközeit betétként nem kötheti le. (2) A költségvetési szerv vezetője felelős az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, valamint a belső ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működéséért. (3) Az intézményvezetőt fegyelmi felelősség terheli az intézmény gazdálkodásáért. A rendelet mellékleteiben foglalt kiemelt kiadási előirányzatok túllépése, vagy a rendelet szabályainak be nem tartása munkáltatói fegyelmi intézkedést vonhat maga után. (4) A költségvetés végrehajtását az önállóan működő költségvetési szerveknél a PH által megbízott belső ellenőr ellenőrizheti, az éves ellenőrzési munkatervben foglaltak szerint. (5) Az intézmények a részükre engedélyezett létszám álláshely keretet a tényleges foglalkoztatás során kötelesek betartani. Az intézményeknél nyugdíjas továbbfoglalkoztatás és üres állás betöltése csak az intézményvezető írásbeli előterjesztésére, a Polgármester előzetes véleményének kikérését követően történhet. (6) Az intézmények az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként tervezett előirányzatot túlléphetik, mely nem eredményezheti a költségvetésben tervezett összes személyi juttatás kiemelt előirányzat túllépését. (7) Az intézményeknél rendkívüli munkavégzés, készenléti, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával jogszabály eltérő rendelkezése hiányában nem kerülhet sor. (8) A tartósan távol lévő dolgozó helyettesítésére olyan dolgozó vehető fel, akinek bérét az intézmény saját költségvetése terhére biztosítja. Megbízási díj saját dolgozó részére történő fizetésére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 51. (2) bekezdésében foglalt szabályainak megfelelően kerülhet sor. (9) Az önkormányzati forrásból megvalósuló intézményi felújítási és felhalmozási kiadásokat csak a pénzügyi teljesítéssel összhangban, írásbeli kérelem alapján lehet lehívni. (10) A költségvetési szerv a dologi kiadások körében megtervezett részelőirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre úgy, hogy az az egyes tételekhez kapcsolódó éves fizetési kötelezettségét nem veszélyeztetheti. 5

6 (11) A Képviselő-testület az e rendeletben és az Áht. 24. (4) bekezdésében meghatározott a bevételeket és kiadásokat bemutató mérlegek és kimutatások tartalmát az e rendelethez tartozó táblázatokban, mellékletekben az alábbiakban meghatározott tartalommal állapítja meg: a) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban: aa) -Az önkormányzat évi tervezett bevételei-kiadásait: 3. sz. melléklet b) A évre tervezett közvetett támogatások az Ávr ában foglalt részletezettséggel: 14 számú melléklet c) A többéves kihatással járó döntések: 5. számú melléklet d) Az előirányzat felhasználási és likviditási ütemterv: 15. sz. melléklet (12) A több éves kihatással járó döntések számszerűsítésénél be kell mutatni: a) a feladat tárgyévi, valamint a következő évet vagy éveket terhelő önkormányzati forrásigényét évenként és összesítve, b) a feladathoz kapcsolódó bevételeket, átvett pénzeszközöket, évenként és összesítve. (13) A költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatokat a mindenkor hatályos központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, vagy a szükséges módosításokat végrehajtani. 4. Finanszírozás 12. A költségvetési szervek a részükre jóváhagyott költségvetési irányszámokra építve a következő hónaptól likviditási tervet kötelesek készíteni, melyet a Pénzügyi Osztályra február 28-ig kell eljuttatni,. 5. Információ szolgáltatás 13. A évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló és a évi pénzmaradvány jóváhagyáshoz kapcsolódó információ-szolgáltatási határidőt a képviselő-testület április 30-ban határozza meg. 14. (1) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem tervezett, év közben felmerülő kiadási szükségletek a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen sem 6

7 finanszíroztathatók. Az Ávr. 36. (1)-(3) bekezdésében szabályozott különleges esetek e szabály alól kivételt képeznek. (2) A költségvetésben nem tervezett bevételek teljesülése esetén azok felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. Döntése meghozatalakor elsőbbséget biztosít a hitelállomány csökkentésének, a fejlesztések, felújítások folytatásának. A nem tervezett bevételek csak abban az esetben képezik a költségvetési előirányzat módosítás alapját, ha a tervezett bevételek a feladatellátással arányosan, vagy maradéktalanul teljesültek. 15. A költségvetésben szereplő fejlesztési, felújítási feladatok tekintetében a beruházó köteles a Kbt.-ben és végrehajtási szabályaiban, valamint az önkormányzat közbeszerzési és beszerzési szabályzatban foglaltak szerint eljárni. 16. A Képviselő-testület az intézményi létszámokat 118 fő teljes munkaidős, 14 fő részmunkaidős és 150 átlag közfoglalkoztatott főben hagyja jóvá, a 16. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően. 17. A Képviselő-testület a Jászladányi Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló törvény szerint az illetményalapot 2015-ben Ft-ban állapítja meg. 18. A bevételek és kiadások várható teljesítését bemutató előirányzat felhasználási és likviditási finanszírozási ütemtervet 15. számú melléklet tartalmazza. A likviditási terv szükség szerinti aktualizálásáról a jegyző gondoskodik. 19. (1) Jászladány Nagyközség Önkormányzatának állami támogatásait a 17. mellékletben mutatjuk be. (2) Az Önkormányzat szociálpolitikai kiadásai a 18. sz. mellékletben szerepelnek. (3) A működési bevételek szervezeti egységenkénti megoszlását a 19. számú melléklet tartalmazza. (4) A működési kiadások szervezeti egységenkénti megoszlását a 20. számú melléklet tartalmazza. 7

8

9 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2015.(VI.10.)számú rendelethez évi költségvetés összesített bevételei adatok eft-ban Bevételek ÖSSZESEN Kötelező Önk. váll. Állami Összesen Jövedelemadók Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek összesen: Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Közvetített szolgáltatások ellenértéke Kamatbevételek Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérítése Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési bevételek összesen: Önkormányzatok működési támogatásai: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről: Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: Működési célú támogatások államháztartáson belülről: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: Egyéb működési célú átvett péneszközök: Működési célú átvett pénzeszközök: KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről előző évi maradvány igénybevétele működési célra előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra pénforgalom nélküli bevételek összesen FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek Önkormányzatok felhalmozási támogatásai Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülröl Felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

10 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat évi költségvetés összesített kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN Megnevezés kötelező önk.váll. állami összesen Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Illetménykompenzáció Keresetkiegészítés fedezete Egyéb juttatás Törvény szerinti illetmények,munkabérek Étkezési hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Erzsébet-utalvány kiadásai Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai Iskolakezdési támogatás Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés Egyéb béren kívüli juttatások Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítés Lakhatási támogatások Szociális támogatások Belföldi napidíj Külföldi napídíj Biztosítási díjak Távolléti díj, szabadságmegváltás Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések Egyéb sajátos juttatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Prémiumévek programban résztvevők juttatásai Egyszerűsített fogllakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai További munkaviszonyt létesítők juttatásai Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai Nem foglalkoztatottnak adományozott kitüntetések, díjak, pénzjutalmak Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományba nem tartozók juttatásai Reprezentációs kiadások Egyéb különféle külső személyi juttatások Egyéb külső személyi juttatások Külső személyi juttatások összesen: SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Szociális hozzájárulási adó EKHO Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Korkedvezmény-biztosítási járulék Rehabilitációs hozzájárulás Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK Megnevezés kötelező önk.váll. állami összesen Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Könyv beszerzés

11 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat évi költségvetés összesített kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN Megnevezés kötelező önk.váll. állami összesen Folyórat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Egyéb szakmai anyagbeszerzés Szakmai anyagok beszerzése Élelmiszer-beszerzés Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés Tüzelőanyagbeszerzés Hajtó-és kenőanyagbeszerzés Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés Üzemeltetési anyagok Árubeszerzés Készletbeszerzés összesen: Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgálatás díja Víz és csatornadíjak Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Közvetített szolgáltatások ÁH belülre Közvetített szolgáltatások ÁH kivülre Közvetített szolgáltatások Vásárolt közszolgáltatások Számlázott szellemi tevékenység Szakmai szolgáltatások kiadásai Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Biztosítási szolgáltatási díjak Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak Szállítási szolgáltatási díjak Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások

12 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat évi költségvetés összesített kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN Megnevezés kötelező önk.váll. állami összesen Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások összesen: Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások Működési célú előzetesen felszámított áfa Fizetendő áfa Kamatkkiadások Egyéb pénzügy műveletek kiadásai Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések Díjak, egyéb befizetések Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai Egyéb különféle dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: DOLOGI KIADÁSOK adatok eft-ban Megnevezés kötelező önk.váll. állami összesen Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos ellátások Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások Ellátottak pénzbeni juttatásai Előző évi elszámolásból származó kiadások Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati befizetés Egyéb elvonások és befizetések Elvonások és befizetések Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak Műk.c.tám. kiadás Társulásnak Műk.célú tám.kiadás pénzmaradványból Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre összesen Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre ( non-profit ) Tartalékok Egyéb működési célú kiadások összesen KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Immateriális javak beszerzése Ingatlanok beszerzése,létesítése Informatikai eszközök beszerzése,létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁH-n kívűlre Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belülre Felhalmozási célú céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Hiteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel törl.) Belföldi értékpapírok kiadásai ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

13 3. számú melléklet a 11/2015.(VI.10.)számú rendelethez Működési célú bevételek és kiadások mérlege adatok eft-ban Bevételek Kiadások Intézményi működési bevétel Személyi jellegű kiadások Önkormányzat költségvetési támogatása Munkaadókat terhelő járulékok Támogatásértékű működési bevétel Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel Egyéb működési célú kiadások Működési pénzmaradvány Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú hitelfelvétele 0 0 Működési célú finanszírozási kiadások Összesen Összesen Felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérlege adatok eft-ban Bevételek Kiadások Felahalmozási és tőkejellegű bevételek Felhalm.célú költségvetési támogatás Felújítások Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Beruházások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási pénzmaradvány Felhalmozási célú finanszírozási kiadások Felhalmozási célú hitelfelvétele Összesen Összesen Mindösszesen bevétel Mindösszesen kiadás

14 4.számú melléklet a 11/2015.(VI.10.)számú rendelethez JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI GÖRDÜLŐ TERVEZÉSE e Ft-ban BEVÉTELEK év év év év Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek Intézményi műk.kapcs.bevételek Központi költségvetésből kapott támogatás Támogatásértékű bevételek Működési célú Felhalmozási célú Véglegesen átvett pénzeszköz Működési célú Felhalmozási célú Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatási kölcsönök Pénzforgalom nélküli bevételek Működési célra Felhalmozási célra Hitel, kölcsön felvétele Működési célú Felhalmozási célú TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénbeli juttatása Felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

15 5.számú melléklet a 11/2015.(VI.10.) számú rendelethez Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Az önkormányzat által vállalt több éves kihatással járó kötelezettségek, feladatok előirányzatai és a felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszköz szerinti bontásban adatok eft-ban Kötelezettségvállalás, hitel jellege Döntés, ill. felvétel éve Lejárat éve Kötelezettségvál lalás, ill. felvett hitel összege Lejárat szerinti ütem év év év év Ádám J. Zeneiskola Összesen

16 6. számú melléklet a 11/2015.(VI.10.) számú rendelethez Kedvezményezett Projekt évi Európai Uniós projektek adatok eft-ban Bevétel Kiadás Támogatást biztosító Támogatás összege év Jászladány Nagyközség Önkormányzatának szervezetfejlesztése ÁROP Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt Jászladány Nagyközségi Önkormányzat TÁMOP B Roma nő foglalkoztatása Jászladányon Jászladány Nagyközség szennyvízelvezetése KEOP / (tájékoztató jellegű) EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Nemzeti Környezetvédelmi és Enegiaközpont Nonprofit Kft TÁMOP / Kincskeresőbarangoló TÁMOP / KOMPLEX TELEPPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA JÁSZLADÁNYON EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Összesen

17 INTÉZMÉNYEK ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE 7. számú melléklet a 11/2015. (VI.10.) számú melléklethez Intézmény neve: Polgármesteri Hivatal KIADÁSOK Megnevezés kötelező önk.váll. állami Összesen Alapilletmények Illetménykiegészítések 0 0 Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Illetménykompenzáció 0 0 Keresetkiegészítés fedezete 0 0 Egyéb juttatás 0 0 Törvény szerinti illetmények,munkabérek Normatív jutalmak 0 0 Céljuttatás,projektprémium 0 0 Készenléti, ügyeleti, helyetesítési díj, túlóra, túlszolgálat 0 0 Végkielégítés 0 0 Jubileumi jutalom Étkezési hozzájárulás 0 0 Üdülési hozzájárulás 0 0 Erzsébet-utalvány kiadásai Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai Iskolakezdési támogatás 0 0 Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés 0 0 Egyéb béren kívüli juttatások 0 0 Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés 0 0 Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítés Lakhatási támogatások 0 0 Szociális támogatások 0 0 Belföldi napidíj 0 0 Külföldi napídíj 0 0 Biztosítási díjak 0 0 Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása 0 0 Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések 0 0 Egyéb sajátos juttatások(bérkompenzáció) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: Választott tisztségviselők juttatásai 0 0 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Prémiumévek programban résztvevők juttatásai 0 0 Egyszerűsített fogllakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai 0 0 További munkaviszonyt létesítők juttatásai 0 0 Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai 0 0 Nem foglalkoztatottnak adományozott kitüntetések, díjak, pénzjutalmak 0 0 Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományba nem tartozók juttatásai 0 0 Reprezentációs kiadások 0 0 Egyéb különféle külső személyi juttatások Egyéb külső személyi juttatások Külső személyi juttatások összesen: SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Szociális hozzájárulási adó EKHO 0 0 Egészségügyi hozzájárulás 0 0 Táppénz hozzájárulás 0 0 Korkedvezmény-biztosítási járulék 0 0 Rehabilitációs hozzájárulás 0 0 Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 0 0 Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK

18 7. számú melléklet a 11/2015. (VI.10.) számú melléklethez Megnevezés kötelező önk.váll Összesen Gyógyszerbeszerzés 0 0 Vegyszerbeszerzés 0 0 Könyv beszerzés Folyórat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése 5 5 Egyéb szakmai anyagbeszerzés Szakmai anyagok beszerzése Élelmiszer-beszerzés Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés Tüzelőanyagbeszerzés 0 0 Hajtó-és kenőanyagbeszerzés 0 0 Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés Üzemeltetési anyagok Árubeszerzés 0 0 Készletbeszerzés összesen: Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgálatás díja Víz és csatornadíjak Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés 0 0 Bérleti és lízing díjak 0 0 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Közvetített szolgáltatások ÁH belülre Közvetített szolgáltatások ÁH kivülre Közvetített szolgáltatások Vásárolt közszolgáltatások Számlázott szellemi tevékenység Szakmai szolgáltatások kiadásai Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Biztosítási szolgáltatási díjak 0 0 Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak Szállítási szolgáltatási díjak Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások összesen: Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások Működési célú előzetesen felszámított áfa Fizetendő áfa Kamatkkiadások 0 0 Egyéb pénzügy műveletek kiadásai 0 0 Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések 0 0 Díjak, egyéb befizetések Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai 0 0 Egyéb különféle dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: DOLOGI KIADÁSOK Megnevezés kötelező önk.váll Összesen Társadalombiztosítási ellátások 0 0 Családi támogatások 6 6 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések 0 0 Betegséggel kapcsolatos ellátások 0 0 Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 Egyéb nem intézményi ellátások Ellátottak pénzbeni juttatásai Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés 0 0 Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati befizetés 0 0 Egyéb elvonások és befizetések 0 0 Elvonások és befizetések 0 0 Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek 0 0 Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak 0 0 Műk.c.tám. kiadás Társulásnak 0 0 Műk.célú tám.kiadás pénzmaradványból 0 0 Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre összesen 0 0 Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre ( non-profit ) 0 0 Tartalékok 0 0 Egyéb működési célú kiadások összesen 0 0 KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

19 7. számú melléklet a 11/2015. (VI.10.) számú melléklethez Immateriális javak beszerzése Ingatlanok beszerzése,létesítése 0 0 Informatikai eszközök beszerzése,létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése 0 0 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások 0 0 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások Ingatlanok felújítása 0 0 Informatikai eszközök felújítása 0 0 Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0 0 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0 0 Felújítások Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁH-n kívűlre 0 0 Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belülre 0 0 Felhalmozási célú céltartalék 0 0 KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Hiteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel törl.) 0 0 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése 0 0 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

20 7. számú melléklet a 11/2015. (VI.10.) számú melléklethez Bevételek kötelező önk.váll Összesen Jövedelemadók 0 0 Szociális hozzájárulási adó és járulékok 0 0 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 0 0 Vagyoni tipusú adók 0 0 Értékesítési és forgalmi adók 0 0 Fogyasztási adók 0 0 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók 0 0 Gépjárműadók 0 0 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 0 0 Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek 0 0 Közhatalmi bevételek összesen: Készletértékesítés ellenértéke 0 0 Szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek 0 0 Ellátási díjak 0 0 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Kamatbevételek 2 2 Kiszámlázott ÁFA 0 0 ÁFA visszatérítése Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 0 Egyéb működési bevételek 0 0 Működési bevételek összesen: Önkormányzatok működési támogatásai: 0 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről: 0 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről: 0 0 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: 0 0 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: 0 0 Egyéb működési célú átvett péneszközök: 0 0 Működési célú átvett pénzeszközök: 0 0 KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről előző évi maradvány igénybevétele működési célra előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra 0 0 pénforgalom nélküli bevételek összesen FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése 0 0 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 0 Részesedések értékesítése 0 0 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 0 0 Felhalmozási bevételek 0 0 Önkormányzatok felhalmozási támogatásai 0 0 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 0 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0 0 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0 0 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 0 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülröl 0 0 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0 0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Finanszírozási bevételek kötelező önk.váll állami összesen: Központi, Irányítószervi támogatás

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 20/2015.(XI.30.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 4/2015.(II. 23.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről Jászladány Nagyközségi Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 3/2015.(II. 23.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.(III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé 1. melléklet a 8/216. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI MÓDOSÍTOTT ÖSSZESEN K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő

Részletesebben

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11)

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 377 887 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft)

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft) 1. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Konszolidált

Részletesebben

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2016. (V.12.) önkormányzati rendelethez Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási

Részletesebben

Önkormányzat bevételei és kiadásai

Önkormányzat bevételei és kiadásai Önkormányzat bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE eredeti módosított ssz. előirányzat előirányzat 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez SORKIKÁPOLNA Önkormányzat 2014. évi zárszámadása Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2.

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016.(II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016.(II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016.(II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Jászladány Nagyközségi Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KIADÁSOK. 2013.évi eredeti költségvetés. Rendszeres személyi juttatások 261 472 214 037 263 852

INTÉZMÉNYI KIADÁSOK. 2013.évi eredeti költségvetés. Rendszeres személyi juttatások 261 472 214 037 263 852 Budapest XV. ker. Önkormányzat Intézmény: Egyesített Szociális Intézmény - TERVEZET INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 152,50 150,00 150,00 -pedagógus/szakmai 132,25 134,75

Részletesebben

2013 Elemi költségvetés

2013 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 327361 1091 02 02/02 017530 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2013...... a beszámoló elkészítéséért

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 327361 1091 02 02/02 17530 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012...... a beszámoló elkészítéséért

Részletesebben

1. melléklet a.../2014. (II. 05.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a.../2014. (II. 05.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a.../214. (II. 5.) önkormányzati rendelethez Felcsút Községi Önkormányzat 214. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek e Ft-ban Önkormányzat

Részletesebben

ab) munkaadókat terhelő járulékok

ab) munkaadókat terhelő járulékok Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 17.) önkormányzati

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 10/2014.(VII.19.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.(III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak:

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak: 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 01 Alapilletmények 26 985 0 0 02 Illetménykiegészítések 0 0 0 03 Nyelvpótlék 0 0 0 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok

Részletesebben

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek - 2 - Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 - 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Törvény

Részletesebben

Lipót községi Önkormányzat költségvetési kiadások( K1-K8.) # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4

Lipót községi Önkormányzat költségvetési kiadások( K1-K8.) # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 Lipót községi Önkormányzat költségvetési kiadások( K1-K8.) 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 6 468 000 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 400 000 04

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek május 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek május 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 213. május 27-i ülésére Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 213. évi költségvetésének módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 2 Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS év. Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás

KÖLTSÉGVETÉS év. Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás KÖLTSÉGVETÉS 2016. év Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás (e Ft-ban) Tétel megnevezése 2016. évi terv Személyi juttatás (K1): 600 Munkaadókat terhelő 162 járulékok és szociális

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv: 02 0200...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

Szatymaz község Képviselő-testületének 11/2016.(VII.29.) önkormányzati rendelete

Szatymaz község Képviselő-testületének 11/2016.(VII.29.) önkormányzati rendelete Szatymaz község Képviselő-testületének 11/2016.(VII.29.) önkormányzati rendelete Szatymaz Község Önkormányzata költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek Csabdi Község Önkormányzat előirányzatai 1/a. melléklet /215. (..) Önk. rendelethez Csabdi Község Önkormányzat 214. évi költségvetése

Részletesebben

Egységes rovat azonosító kódok

Egységes rovat azonosító kódok 2. függelék Egységes Rovat Azonosító kódok Az Áhsz. 16. számú mellékletében közzétett Egységes Számlatükör főkönyvi számláinak és az NGM Tájékoztatóban közzétett 2013. évi intézményi költségvetés összeállítására

Részletesebben

Jegyzőkönyv Söpte, Salköveskút, Vasasszonyfa és Vassurány, Vasszilvágy Községek Önkormányzata Képviselőtestületének január 21-én tartott

Jegyzőkönyv Söpte, Salköveskút, Vasasszonyfa és Vassurány, Vasszilvágy Községek Önkormányzata Képviselőtestületének január 21-én tartott 1 Jegyzőkönyv Söpte, Salköveskút, Vasasszonyfa és Vassurány, Vasszilvágy Községek Önkormányzata Képviselőtestületének 215. január 21-én tartott együttes üléséről Jegyzőkönyv Készült: Söpte, Salköveskút,

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 03 0202 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

Önkormányzat évi költségvetése Kiadások (E Ft)

Önkormányzat évi költségvetése Kiadások (E Ft) Önkormányzat 2016. évi költségvetése Kiadások (E Ft) 1. melléklet Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Módosított előirányzat II. Rovat megnevezése államiga zgatási ÖSSZES EN államiga zgatási ÖSSZES

Részletesebben

Felcsút Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése Kiadások (E Ft)

Felcsút Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése Kiadások (E Ft) Felcsút Községi Önkormányzat 214. évi költségvetése Kiadások (E Ft) 2. függelék FELCSÚTű KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATű ŰűVATAL EL űrányzataű kötelez önként vállalt állami (államigazg atási) ÖSSZESEN Törvény szerinti

Részletesebben

Kormányzati funkció:

Kormányzati funkció: Kormányzati funkció: 1751 Szociális étkeztetés 215. évi költségvetés Rovat megnevezése Rovatszám Tétel megnevezése Részletezés (1 havi) Részösszeg eft-ban Rovat összege 214.évi teljesítés,eftban K1 SZEMÉLYI

Részletesebben

2015 PMINFO - III. negyedév

2015 PMINFO - III. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 733315 1254 17 0403 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7132 Bogyiszló

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről Balatonederics község Önkormányzatának

Részletesebben

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 16 16,25 szakmai 13,75 -technikai 12,75

Részletesebben

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 011 130. 2015. évi költségvetés

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 011 130. 2015. évi költségvetés FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 11 13 215. évi költségvetés Rovat megnevezése Rovatszám Tétel megnevezése Részletezés (1 havi) Részösszeg Ft-ban Rovat összege 214.évi teljesítés

Részletesebben

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 24/2015.(10.08.) önkormányzati rendelete

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 24/2015.(10.08.) önkormányzati rendelete B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 24/215.(1.8.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata 215. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/215. (II. 27.) önkormányzati

Részletesebben

PIR: Elemi költségvetés NAPSUGÁR OTTHON Fejezet: 20/01 zaradek.cim02/03 Szakág: Szektor: 1051 Időszak:

PIR: Elemi költségvetés NAPSUGÁR OTTHON Fejezet: 20/01 zaradek.cim02/03 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 07

Részletesebben

07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ( )

07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ( ) Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 04

Részletesebben

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti

Részletesebben

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata és teljesítése 2009. évben

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata és teljesítése 2009. évben Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok a és teljesítése 2009. évben Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelezı illetménypótlékok Egyéb feltételtıl függı pótlékok

Részletesebben

Kiadások K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 16 945

Kiadások K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 16 945 Szöveges indokolás 215. évi kiadásokhoz 9114 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai eft 215.évi eredeti ei. Alapilletmény: Közalkalmazottak (6fő):1.222.*12 hó 14 664 Keresetkiegészítés 293 Közalkalmazottak

Részletesebben

(2) A rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(2) A rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezések lépnek: Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XII.17. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Eredeti előirányzat B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Eredeti előirányzat B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1. melléklet a /2017. ( ) önkormányzati rendelethez Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2017. évi költségvetése bevételei rovatszám -csoport, kiemelt előírányzat megnevezése Vas Megyei Vas

Részletesebben

2015 PMINFO - II. negyedév

2015 PMINFO - II. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 417930 1254 17 0415 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7136 Fácánkert

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 4 9 2 3 2 4 1 0 5 1 2 0 1 0 0 2 8 6 1 0 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

Tárgy: A 2015. évi költségvetési rendeletmódosítás indokolása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet

Tárgy: A 2015. évi költségvetési rendeletmódosítás indokolása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet 11-2/215/A2 Szatymaz Község Képviselőtestületének! S z a t y m a z Tárgy: A 21 évi költségvetési rendeletmódosítás indokolása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet Tisztelt Képviselőtestület! Szatymaz Község

Részletesebben

2/a. függelék. Kiadások

2/a. függelék. Kiadások megnevezése 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 18.29 2 Normatív jutalmak K112 3 Céljuttatás, projektprémium K113 4 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K114 2 5 Végkielégítés

Részletesebben

Hetes Község Képviselőtestületének. 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelete. a 2014.évi költségvetéséről szóló

Hetes Község Képviselőtestületének. 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelete. a 2014.évi költségvetéséről szóló Hetes Község Képviselőtestületének 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelete a 2014.évi költségvetéséről szóló 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról. A Hetes Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosításáról

ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosításáról SOMOGY MEGYE JEGYZŐJE SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE Ügyiratszám: SMÖ/319-2/215. ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 215. évi költségvetési rendeletének módosításáról Az államháztartásról szóló 211. évi CXCV.

Részletesebben

I. Fejezet A rendelet hatálya

I. Fejezet A rendelet hatálya EGYSÉGES SZERKEZET JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2/2015.( II. 13.) önkormányzati rendelete Jászdózsa Község 2015. évi költségvetésének megállapításáról. Jászdózsa Község Önkormányzatának

Részletesebben

2016 Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 308746 1051 20 0500 037789 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1053 Budapest

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Hatályos:2014-03-17 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bánhorváti Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Bánhorváti Községi

Részletesebben

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.NII1.28.1 számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő

Részletesebben

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képvisel -testületének 9/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képvisel -testületének 9/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képvisel -testületének 9/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képvisel -testülete az Alaptörvény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Tabajd Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i soros ülésére. 4. napirendi pont

E L Ő T E R J E S Z T É S. Tabajd Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i soros ülésére. 4. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Tabajd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27-i soros ülésére 4. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének

Részletesebben

Önkormányzat Söpte Képviselőtestületének. 1/2015.(II.4.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Önkormányzat Söpte Képviselőtestületének. 1/2015.(II.4.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről Önkormányzat Söpte Képviselőtestületének 1/2015.(II.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Önkormányzat Söpte Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)

Részletesebben

Indokolás. Előirányzat felhasználása Forrás megnevezése (ezer Ftban) A pénzeszközök forrása. Felhasználás megnevezése Összeg

Indokolás. Előirányzat felhasználása Forrás megnevezése (ezer Ftban) A pénzeszközök forrása. Felhasználás megnevezése Összeg E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőszölnök Község Önkormányzata 2016. február 11-én tartandó képviselő-testületi ülésére. Tárgy: Javaslat Felsőszölnök Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésnek módosítására.

Részletesebben

1.1. számú melléklet a 14/2014 ( XI.27. ) önkormányzati rendelethez Nagycserkesz Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám

Részletesebben

EL TERJESZTÉS. A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalására

EL TERJESZTÉS. A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalására EL TERJESZTÉS A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalására El terjeszt : Czibak László, Nemzetiségi Önkormányzat elnöke El készítésben részt vett: Mezei Norbert,

Részletesebben

Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II. 26.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II. 26.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II. 26.) rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

MÉRLEG. 1. melléklet az.../2015. (II...) önkormányzati rendelethez

MÉRLEG. 1. melléklet az.../2015. (II...) önkormányzati rendelethez MÉRLEG 1. melléklet az.../215. (II.....) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és költségvetési szerve 215. évi költségvetése bevételei és kiadásai A/Bevételek Működési, fenntartási bevételek a Önkormányzat

Részletesebben

MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE I. FÉLÉVES VÉGREHAJTÁSÁNAK SZÁMSZAKI MELLÉKLETEI

MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE I. FÉLÉVES VÉGREHAJTÁSÁNAK SZÁMSZAKI MELLÉKLETEI MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE I. FÉLÉVES VÉGREHAJTÁSÁNAK SZÁMSZAKI MELLÉKLETEI Elfogadva a./2016. (VIII.31.) Kt. határozattal Mór, 2016. augusztus 31. Tartalomjegyzék - 1. melléklet Mór

Részletesebben

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 15/2015. (VI.11.) önkormányzati rendelete

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 15/2015. (VI.11.) önkormányzati rendelete B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 15/215. (VI.11.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata 215. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/215. (II. 27.)

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés %

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Piliscsév Község Önkormányzata I/1.számú melléklet Mérleg 2015.06.30. Bevételek Kiadások eft Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Intézm. működési bev. 8 778 15 853 12 223

Részletesebben

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés 02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok a és teljesítése 1. Alapilletmények 75 895 2. Illetménykiegészítések 2 471 3. Nyelvpótlék 695 4. Egyéb kötelező illetménypótlék 798 5. Egyéb feltételtől

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol Sajobabony Varos. Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete az Alaptorveny

Részletesebben

PIR: Elemi költségvetés Nemzeti Külgazdasági Hivatal Fejezet: 15/01 zaradek.cim17/00 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: 2012.

PIR: Elemi költségvetés Nemzeti Külgazdasági Hivatal Fejezet: 15/01 zaradek.cim17/00 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: 2012. Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 05 Intézményi beruházások,

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai évi évi eredeti módosított BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE előirányzat előirányzat

Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai évi évi eredeti módosított BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE előirányzat előirányzat Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi eredeti módosított BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98 433 98 433 02

Részletesebben

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Önkormányzati hozzájárulások -célhoz kötött támogatás nélküli - összehasonlítása évi hozzájárulás összege

Önkormányzati hozzájárulások -célhoz kötött támogatás nélküli - összehasonlítása évi hozzájárulás összege Önkormányzati hozzájárulások -célhoz kötött támogatás nélküli - összehasonlítása 214.évi hozzájárulás összege 215.évi tervezet Többlet finanszírozási igény, éves összeg Település Felcsút 3 234 7 Ft 4 893

Részletesebben

1.sz.melléklet címrend a 2014.évi költségvetési rendelethez

1.sz.melléklet címrend a 2014.évi költségvetési rendelethez MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1.sz.melléklet címrend a 2014.évi költségvetési rendelethez Önkormányzat Régi Szakfeladat Korm funkc Új Szakfeladat Növényterm. 0100001 0421310001 Közutak fenntart 5220011 045160

Részletesebben

Felügyeleti hatáskör társ I. félévi előirányzat módosítás. Főkönyvi számla Szakfeladat Összeg Megnevezés

Felügyeleti hatáskör társ I. félévi előirányzat módosítás. Főkönyvi számla Szakfeladat Összeg Megnevezés Megnevezés BEVÉTELEK Zomba Körzeti Intézményi Társulás 2011. I. félévi előirányzat módosítás Főkönyvi számla Szakfeladat Összeg Megnevezés KIADÁSOK Főkönyvi számla 39. sz. m Szakfeladat Kisértékű tárgyi

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 8 0 9 7 6 0 1 2 5 1 1 3 1 3 0 0 9 1 0 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 597584 1051 01 02/00 246356 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1067 Budapest

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.18.) önkormányzati

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 8/2014.(VI.18.) önkormányzati rendelethez Sokorópátka Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe következő rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe következő rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2016.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 25.) önkormányzati

Részletesebben

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím 17/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 1. mell.,,1.1 mell. az 1/2014. (II.28.) önkorm. rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Kétvölgy Községi Önkormányzat február 9.-én tartandó képviselő-testületi ülésére.

E L Ő T E R J E S Z T É S Kétvölgy Községi Önkormányzat február 9.-én tartandó képviselő-testületi ülésére. E L Ő T E R J E S Z T É S Kétvölgy Községi Önkormányzat 2016. február 9.-én tartandó képviselő-testületi ülésére. Tárgy: Javaslat Kétvölgy Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésnek módosítására. Tisztelt

Részletesebben

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 7/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 722678 1051 14 07/00 229980 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 6728 Szeged

Részletesebben

Sorokpolány Önkormányzat évi költségvetése. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Sorokpolány Önkormányzat évi költségvetése. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelethez Sorokpolány Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális

Részletesebben

Készült: :05 Ellenörző kód: Értéktípus: Ezer Forint

Készült: :05 Ellenörző kód: Értéktípus: Ezer Forint Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 04 Egyéb

Részletesebben

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege 1.1. melléklet a 2/2014.(II.04.) önkormányzati rendelethez 1 Csernely Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont mérlege B E V É T E L E K 1.. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím

Részletesebben