Férőhelyek száma: 694 Telephelyek száma : 11

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Férőhelyek száma: 694 Telephelyek száma : 11"

Átírás

1 BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK MÓDSZERTANI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLATA 1081 BUDAPEST, ALFÖLDI U : , 930 : 1430 BUDAPEST, Pf.: 20 /: A évi költségvetési beszámoló szöveges indokolása 1. Beszámoló az intézmény szakmai feladatainak ellátásáról Férőhelyek száma: 694 Telephelyek száma : 11 Álláshelyek száma Szakellátók Szakmát segítők Közoktatás Gazdaságitechnikai Összesen 2010.eredeti 206, , módositott 2010.XII:31. állapot 196, ,5 262 Ebből: Befogadó és utógondozó 71 Otthon Ebből: - nevelő 17 - gyermekfelügyelő 29 - gyermekvéd.assz. 8 Nevelőszülői hálózat 61,5 összesen: TGYSZ feladat 56 20,5 Összesen: Módszertani feladat összesen: 8 2,5 Ellátottak létszáma Normál Utógondozott Különleges Speciális Átmeneti elhelyezés 2010.december 31-én: Gondozási nap szerinti ellátotti létszám 2010.évben 319,1 160,4 133,9 4,7 Utógondozói ellátottak aránya 25,9 % Férőhely-kihasználtság: % (fő/fh*100) 89,1 % Költségtérítéses oktatásban, képzésben résztvevő ellátottak száma 3fő

2 2 Szakszolgálatunk a évi költségvetésében rendelkezésére álló források terhére maradéktalanul végre tudta hajtani a munkatervében meghatározott feladatait. A szakmai feladatok egy részét - a TEGYESZ közvetlen ellátásában működő, otthont nyújtó ellátási feladatok: nevelőszülői hálózat (281 nevelőcsalád), gyermek- (befogadó) otthonok (11 telephelyen), - további jelentős részét az ellátás teljes körére kiterjedő szakszolgálati feladatok tették ki. Az Alapító Okiratban rögzített feladatok struktúrájában 2010-ben lényegi változás nem történt, Alapító Okirat valamint Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására a nem került sor. Az otthont nyújtó ellátási formában évben 618,1 fő gondozási nap alapján számított átlaglétszám ellátását biztosította az intézet. A költségvetés teljesítési adatait figyelembe véve az egy ellátottra jutó kiadás összege TEGYESZ ,- Ft/év volt, amely ellátottanként közel 150 ezer Ft-tal kevesebb az előző évi azonos mutatóhoz képest. Az egy nevelőszülőnél nevelkedő gondozási nap alapján számított átlaglétszámra jutó működési kiadás összege ,- Ft/év volt, amely 108 ezer Ft-tal több az előző évinél. A évi költségvetés végrehajtásával kapcsolatban összességében az állapítható meg, hogy a rendelkezésre álló források a jó színvonalú szakmai munkavégzés feltételeit annak ellenére lehetővé tették, hogy 86 millió Ft-tal kevesebb bevételből, 8 fővel alacsonyabb létszámmal, az előző évhez viszonyítva 16 fővel több gondozottat láttunk el. Itt azonban szükségesnek tartom megjegyezni, hogy a TEGYESZ egyes szakfeladatait az elvonás súlyosan hátrányosan érintette, mivel a nevelőszülői juttatások (melyek összege meghaladja a 300 millió Ft-ot) minimumát jogszabályi előírások szabják meg, ezért a kötelező megtakarítás esetükben nem érvényesíthető. Az elvonások olyan mértékben érintették az intézmény gazdálkodását, hogy IV. negyedévében már napi likviditási gondok jelentkeztek a támogatás leutalása és a napi igény eltéréséből adódóan. Finanszírozási hiány következtében szakmai feladatelmaradás nem következett be.

3 3 1. Beszámoló az intézményi gazdálkodásról I. Bevételek alakulása Megnevezés Eredeti Módosított Telj. Teljesítés előirányzat % Intézeti működési bevétel ,00 Műk.célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről ,00 Tám.értékű működési bevétel ,29 Működési bevétel összesen ,87 Előző évi felhalm.célú pénzm.átvétel Pénzforg.nélküli bevétel ,49 Felügyeleti szervtől kapott tám ,47 Bevételek összesen ,89 Az intézmény feladatainak ellátásához megállapított eredeti, majd év közben többször módosított bevételi előirányzatát 100,89 %-ra teljesítette. Az évközi előirányzat módosítások összege: ezer Ft, melynek 68 %-a saját hatáskörben, 32 %-a felügyeleti szervi hatáskörben történt előirányzat módosítás. Az intézmény működését biztosító bevételek többségét 86,5 %-át a felügyeleti szervtől kapott támogatás teszi ki. Az intézményi működési bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz képest 100,0%-os volt. Az eredeti előirányzathoz képest ezer Ft bevételi többlet realizálódott, a módosított előirányzattól viszont 51 ezer Ft-tal elmaradt. A bevételei többletet többségében az intézeti működési bevételek tervezettet meghaladó teljesítése idézte elő, melynek nagy részét a tervezettnél több képzés megtartásából származó bevétel tette ki.

4 4 Működési célú pénzeszköz átvételre államháztartáson kívülről ezer Ft összegben került sor, az alábbi részletezésben: 1. Magyar Vöröskereszt régészeti, néprajzi táborok 300 ezer Ft 2. Magyar Cetelem Bank régészeti tábor 100 ezer Ft 3. József Attila Kulturális és Szociális Alapítvány 300 ezer Ft 4. Karácsony Sándor emlékére tábor támogatása 40 ezer Ft 5. Nemzetközi Gyermekmentő Egyesület 40 ezer Ft 6. Unger Mátyás Emlékére néprajzi tábor 100 ezer Ft 7. Nemzeti Alapítvány - táborozás 60 ezer Ft 8. Alapítvány a Közjóért régész tábor 100 ezer Ft Összesen : ezer Ft Az átvett pénzeszközök a nyári táborozások megvalósítását szolgálták. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről nem történt, felhalmozási és tőkejellegű bevételünk nem volt. A felügyeleti szervtől kapott támogatás teljesítése 98,47%-os, a 100% alatti teljesítés oka, hogy a évre áthúzódó beruházási és felújítási feladatok támogatási vonzata nem került leutalásra. A támogatás értékű működési bevételi előirányzat teljesítése az eredeti előirányzathoz 104 %-os, a módosított előirányzathoz képest 99,3%. Az előirányzat teljesítés részletezése: 1. SZMM pályázat Módszertani pályázat ezer Ft Gáspár Károly emlékfilm készítés támogatása 500 ezer Ft Összesen : ezer Ft Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele teljes körűen megtörtént, az alábbi kiemelt előirányzati bontásban: Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Támogatásértékű pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadások (2009.évi céljell.) Összesen : ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft Ezer Ft ezer Ft

5 5 II. Kiadások alakulása Megnevezés Eredeti Módosított Telj. Teljesítés előirányzat % Személyi juttatások ,3 Munkaadókat terhelő járulékok ,7 Dologi kiadások ,6 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,8 Működési célú pénzeszköz átadás ,0 Támogatásértékű műk.kiadás ,2 Működési kiadások összesen ,0 Felújítás ,3 Beruházás kiadás ,0 Kiadások összesen ,2 A kiadási előirányzatok teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 109,1%, a módosított előirányzathoz képest 95,2 %-ban realizálódott. A kiadási előirányzat változása ezer Ft, amelyből meghatározott feladatokhoz kapcsolódóan felügyeleti hatáskörben ezer Ft, intézményi hatáskörben ezer Ft előirányzat módosítás történt. Az intézményi hatáskörű előirányzat módosításokat az előző évi pénzmaradvány, valamint pályázatokon nyert források előirányzatosítása tette ki. Működési kiadások alakulása A személyi juttatások eredeti előirányzata ( ezer Ft) ezer Ft-tal emelkedett, amelyet az előző évi pénzmaradvány igénybevétele, valamint a felmentések, prémiumok előirányzatosítása idézett elő. A személyi juttatások előirányzatának a teljesítése 95,3%-os volt, a maradvány döntő része a december havi nevelőszülői díjak tárgyévet követő január hóra történő áthúzódása, valamint a decemberi hó közi kifizetések függő kiadásként jelentkező összege. Az intézmény eredeti költségvetésében jóváhagyott álláshelyek száma 273 fő volt. A rendelkezésre álló béralap biztosította a munkavállalók besorolás szerinti juttatásainak forrását, a dolgozók bérlettérítését az előző évi összeg mértékéig, valamint 50 ezer Ft értékű üdülési csekk egyszeri kifizetését az előző évi maradvány terhére.

6 6 A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata a személyi juttatások előirányzatával arányosan változott. Az előirányzat teljesítése 94,7%-os, úgyszintén a személyi juttatások előirányzatával arányos. Dologi kiadások A dologi és egyéb folyó kiadások eredeti előirányzata ( e Ft) ezer Ft-tal került módosításra. Ennek jelentős része ezer Ft az előző évi pénzmaradvány előirányzatosításával függ össze. A dologi kiadások teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 118,8%-os, a módosított előirányzathoz képest 94,6 %-os. Az előirányzattól elmaradó teljesítés a decemberi szállítói tartozások következménye. Működési célú pénzeszköz átadás az eredeti költségvetésben tervezettnek megfelelően közgyűlési határozat alapján- realizálódott, a Támasz Alapítvány működéséhez ezer Ft átadása történt meg. Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatának teljesítése 99,0 %-os volt. Az előirányzat felhasználásának részletezése: Nevelési díj Kollégista és utógondozott ellátmány Vásárlási utalvány Zsebpénz Rendkívüli kiadások térítései Összesen: ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft 222 ezer Ft ezer Ft Felújítási kiadásokra tervezett kiadások előirányzatának teljesítése 64,3 % volt. A tervezett felújítási feladatainkat részben tudtuk megvalósítani tárgyévben, a közbeszerzési eljárást lefolytattuk, és december 20-án aláírásra kerültek a szerződések a maradék ezer Ft-ra. Megvalósult felújítások 2010-ben: Alföldi utca aula tető felújítása Alföldi utca főépület tető felújítása Alföldi utca főépület nyílászárók és homlokzat részleges felújítása Összesen: ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft

7 7 Beruházási kiadások módosított előirányzata ezer Ft, mely nem tartalmazza a Jeges utcai utógondozó otthon rekonstrukciójára 2009-ben biztosított ezer Ft-ot, melyet az eredménytelen közbeszerzés miatt a évi pénzmaradvány rendezésekor, mint támogatásértékű kiadást vissza kellett fizetni. A Magvető utcai befogadó otthon rekonstrukciójára 2010-ben ezer Ft-ot biztosított az irányító szerv, mely beruházásra a közbeszerzési eljárást lefolytattuk, a szerződést aláírtuk december 20-án, a kivitelezés azonban 2011-re húzódott át. A saját intézményi keret 39%-ban teljesült. Megvalósult beruházások 2010-ben: Jeges utcai utógondozó otthon rekonstrukciója ezer Ft Céljellegű beruházás gép, műszer ezer Ft Céljellegű beruházás bútorok ezer Ft Saját intézeti beruházási keretből számítástechnikai eszközök ezer Ft Összesen: ezer Ft Az intézmény FEUVE rendszerét a vezetői ellenőrzés, a belső- és külső ellenőrzések megállapításait, javaslatait is figyelembe véve folyamatosan karbantartjuk, kiemelten kezelve a munkafolyamatba épített ellenőrzés rendszerét. Az intézmény rendelkezik a jogszabályokban előírt FEUVE szabályzattal, Kockázatok kezelésének Szabályzatával, Ellenőrzési nyomvonallal, valamint a Szabálytalanságok kezelésének eljárási rendjével. A FEUVE rendszerében évben kiemelt hangsúlyt kapott az intézményi tulajdonú és az intézményi célokra igénybe vett magántulajdonú gépjárművek üzemeltetésének, fenntartásának, elszámolásának vizsgálata, az intézmény élelmezési tevékenységének, ÁFA elszámolásának, a közbeszerzési törvény előírásainak érvényesülése, az intézményi térítési díjak, a bizonylati rend és okmányfegyelem megfelelősségének vizsgálata, ellenőrzése. Az intézmény belső ellenőrzését egyetemi végzettségű, regisztrált mérlegképes könyvelői végzettséggel rendelkező szakember látja el, aki szerepel a belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásában. Feladatát a Belső ellenőrzési kézikönyv, valamint az éves Belső ellenőrzési terv alapján végezte szolgáltatási szerződés keretében. A jelentések megállapításaira intézkedési tervek készültek, amelyek végrehajtására folyamatosan sor került.

8 8 A belső ellenőrzés évben az intézményi gazdálkodás ellenőrzése során szabálysértési, kártérítési vagy fegyelmi eljárás megindítására nem tett javaslatot. Kiegészítő melléklet: Intézményünk számviteli politikájában a évre vonatkozóan érdemi változás nem történt. Intézményünk vállalkozási tevékenységet nem folytat, értékcsökkenés megosztásra nem került sor. A piaci értékben történő értékelés lehetőségével nem élünk. Az előző költségvetési év beszámolóját módosító ellenőrzési megállapításra nem került sor. Intézményünk a Támasz Alapítvány részére évben ezer Ft támogatást adott át a Közgyűlés rendeletének megfelelően. Az intézmény gazdasági társaságban részesedéssel nem rendelkezik. Budapest, február 18. Molnár László igazgató Schriffert Andrásné pénzügyi osztályvezető

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 235-112/2009. MELLÉKLETEK: 22+9 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2009. (IV.) Kgy.

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése 1. napirendi pont Megtárgyalják: A közgyűlés bizottságai 01/412-2/2004. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK előterjesztése Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának beszámolója

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a megyei közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének teljesítéséről és a zárszámadási rendelet megalkotásáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-i ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/79-12/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

A fejezet tartalmazza továbbá a költségvetés általános tartalékát és a céltartalék előirányzatokat. módosított ei.

A fejezet tartalmazza továbbá a költségvetés általános tartalékát és a céltartalék előirányzatokat. módosított ei. Általános indoklás A "Miniszterelnökség" költségvetési fejezet a miniszterelnök munkáját, a Kormány testületi működését szolgáló előirányzatokat, továbbá egyes, a kormányzati feladatok ellátását segítő

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 186-16/2005. MELLÉKLETEK: 27 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének /2005. ( ) Kgy. rendelete

Részletesebben

Jánoshida Község Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2010.(II.15.) önkormányzati r e n d e l e t e

Jánoshida Község Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2010.(II.15.) önkormányzati r e n d e l e t e Jánoshida Község Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2010.(II.15.) önkormányzati r e n d e l e t e Jánoshida Község Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről Jánoshida Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium Gazdasági Főosztály. Haág Tibor gazdasági főigazgató. Budapest Kálmán I. u. 3. 1054

Szociális és Munkaügyi Minisztérium Gazdasági Főosztály. Haág Tibor gazdasági főigazgató. Budapest Kálmán I. u. 3. 1054 Keltezés: Tárgy: Ikt. szám: Ügyintézőnk: Hiv.szám: Ügyintézőjük: 2008. február 25. 2007. éves számszaki beszámoló szöveges indoklása Pelyvás Lajosné Szociális és Munkaügyi Minisztérium Gazdasági Főosztály

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁJUS 17. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 19/2013. (V.17.) ÖR. a 2012. évi zárszámadásról ZMJVK 20/2013. (V.17.)

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. június 19. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. június 19. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. június 19. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésére

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésére GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 921 Győr, Városház tér 1..... napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 214. évi költségvetésére Győr, 214. január 29.

Részletesebben

3/2012. (III. 1.) BM rendelet

3/2012. (III. 1.) BM rendelet 3/2012. (III. 1.) BM rendelet a megyei önkormányzati tartalékról, és az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatásáról A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLETEK 2005. február 25. 3. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 5/2005. (II. 25.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről 2 HATÁROZAT 12/2005. (II. 17.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2014. ÁPRILIS 25. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 43/2014. (IV.17.) sz. hat. ZMJVK 68/2014. (IV.17.) sz. hat. A Zalai Közszolgáltató

Részletesebben

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete számára

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete számára Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete számára Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester A képviselő-testületi ülés időpontja: 2012. május 03. sz. napirend Tárgy: A Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/102-14/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének megállapításáról

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének megállapításáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének megállapításáról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL

XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Államháztartási egyedi azonosító száma: 295868 Államháztartási szakágazati besorolása: 841112 Pénzügyi, költségvetési igazgatás Adószáma: 15789934-2-51 Székhelye: 1054

Részletesebben

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet:

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet: Taktaharkány Nagyközség Polgármesterétől Készítette: Dr. Gadnai Mária jegyző és Petróné Vízkeleti Ágota Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 7/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének megállapításáról

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 7/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének megállapításáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 7/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének megállapításáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatok

Részletesebben

BELVÁROS-LIPÓTVÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2014. (I.29.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

BELVÁROS-LIPÓTVÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2014. (I.29.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL BELVÁROS-LIPÓTVÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2014. (I.29.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Belváros-Lipótváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére 13. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére Tárgy: Beszámoló az Állami Számvevőszék vizsgálata alapján

Részletesebben

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben