A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete december 31. (adatok ezer forintban)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban)"

Átírás

1 1. Általános magyarázatok 1.1 JOGI VISZONYOK Az alapító-tulajdonos Hollóné Dr Baranyi Zita ügyvéd kérelme alapján a BAZ Megyei Ügyvédi Kamara elnöksége július 01-i ülésén az alapító okirat jóváhagyásával a 151/1/2005. számon az Irodát nyilvántartásba vette. Az Iroda az ügyvédi törvény alapján önálló jogi személyként végzi tevékenységét. A vállalkozás neve: Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda. A vállalkozás székhelye és levélcíme: 3580 Tiszaújváros, Szent István út 4/a. 2/1. Az Iroda alapító tagja: 1. Hollóné Dr Baranyi Zita magánszemély A vállalkozás tevékenységi köre az alapító okirat szerint: Jogi tevékenység TEAOR 08 A vállalkozás gazdasági éve megegyezik a naptári évvel. A mérlegkészítés időpontja: március 31. A vállalkozást törvény vagy taggyűlés könyvvizsgálatra nem kötelezi GAZDÁLKODÁSI VISZONYOK Vállalkozásunk 2005-ben kezdte meg működését. Tevékenységünket Tiszaújváros és vonzáskörzete területén végezzük KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLATOK Vállalkozásunk a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Adó - és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalnál a adószám alatt került bejegyzésre. Az Iroda KSH törzsszáma: Bejelentkezési, bevallási kötelezettségünknek minden vonatkozásban időben eleget tettünk. Az ügyvédi iroda január 01-től a évi XLIII. törvény az egyszerűsített vállalkozói adóról előírásai szerint teljesítette adókötelezettségét január 01-től saját döntés alapján az Iroda ismét az évi LXXXVI. törvény a társasági adóról előírásai szerint adózik.

2 1.4. A VÁLASZTOTT SZÁMVITELI POLITIKA FÖBB VONÁSAI Irodánk számviteli politikája azoknak az elveknek, eljárásoknak, módszereknek az írásba foglalása, amely biztosítja, hogy a évi C. tv. a számvitelről jogszabályban előírt beszámoló a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről a társaság tulajdonosainak és a kívül állóknak valós, hű képet adjon. A könyvvezetés Vállalkozásunk könyvvizsgálatra nem kötelezett, a Szt. 12. (3) alapján kettős könyvvitelt vezet és éves beszámoló kötelezettséget teljesít. Az éves beszámoló mérlegét a Szt. 1. sz. mellékletben foglalt A változat szerint készítjük el. Az Iroda a könyvvezetési kötelezettség teljesítésére külső szolgáltatót bízott meg, aki megfelel a számviteli törvény 151. (1) bekezdésben előírt követelményeknek. Az eredmény-kimutatás Az eredmény-kimutatás a mérleg szerinti, illetve adózott eredmény levezetését tartalmazza. Az üzleti tevékenység eredményét a Szt. 2. sz. Mellékletben foglalt A változat szerinti összköltség eljárással állapítjuk meg. Értékelési elvek eljárások A folytonosság elvét figyelembe véve a társaságunk az értékelési gyakorlatot következetesen folyamatosan kívánja biztosítani. Az immateriális javak nyilvántartása beszerzési áron, értékelése folyamatosan történik. A tárgyi eszközök értékelése beszerzési áron a beszerzés és üzembe helyezés ráfordításai alapján történik. A bruttó értéket csökkenti az értékcsökkenési leírás, a mérlegben mind az immateriális javak, mind a tárgyi eszközök nettó értéken kerültek kimutatásra. Vállalkozásunk a vásárolt anyagokat mérlegelt átlagáron, a saját termelésű készleteket önköltség számítás és utókalkuláció alapján közvetlen önköltségen értékeli. A készletekről év közben folyamatosan értékben és mennyiségben nyilvántartást nem vezetünk. Az amortizáció elszámolása Az Ft. alatti tárgyi eszközök értékcsökkenését leírási költségként a Szt. biztosította lehetőség szerint beszerzéskor azonnal elszámoljuk. Az Ft. feletti tárgyi eszközök amortizációját időarányosan az Szt. előírások alapján a várható hasznos élettartam és maradványérték figyelembe vételével számoljuk el. Vállalkozásunk értékcsökkenési leírást évente számol el az üzembe helyezést követő naptól az állományban levő befektetett eszközök bruttó értéke alapján, kivéve, ha a hónapon belül kivezetésre (értékesítés vagy selejtezés) került sor. A céltartalék képzésének módja Az Iroda nem kíván élni a Szt. 41. (2) által biztosított lehetőséggel és a törvényben felsorolt célokra nem képez céltartalékot.

3 2. A befektetett eszközök alakulása IMMATERIÁLIS JAVAK Nyitó- Növekedés + Csökkenés - Záró év Állomány Állomány Bruttó érték Alapítás-átszervezés aktivált értéke K+F aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Értékcsökkenés Alapítás-átszervezés aktivált értéke K+F aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Nettó érték Alapítás-átszervezés aktivált értéke K+F aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték TÁRGYI ESZKÖZÖK Nyitó- Növekedés + Csökkenés - Záró év Állomány Állomány Bruttó érték Ingatlanok Műszaki berendezések, gépek, járművek, Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Beruházások Értékcsökkenés Ingatlanok Műszaki gépek berendezések, Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Beruházások Nettó érték Ingatlanok Műszaki gépek berendezések, Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Beruházások A tárgyévben állományváltozás nem volt. Az eszközökre a tárgyévben kizárólag terv szerinti értékcsökkenés elszámolására került sor.

4 3. Kiegészítések a mérleg, eredmény-kimutatás adataihoz A készletek között 34 EFt értékben mutattuk ki a következő évi hirdetésre adott előleg összegét. A vevők 459 EFt értéke teljes egészében vevő által elismert nem lejárt követelés, mely a mérlegkészítés időpontjáig döntően pénzügyi teljesítésre került. Egyéb követelésként tartottuk nyilván a társasági adó előleg és a véglegesen fizetendő tárgyévi adó különbözetének 85 EFt értékét. A pénzeszközök soron EFt a házipénztár, EFt a folyószámla, míg 35 EFt az ügyvédi letéti számla tartozik egyenlegeinek értékét mutattuk ki. A fordulónapon a saját tőke értéke -929 EFt volt, mely a tárgyévben nem változott. Szállítói kötelezettségünk értéke 95 EFt, mely a mérlegkészítés napjáig kiegyenlítésre került. A költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása soron a tárgyévben kifizetett, de a következő évi költséget mutattuk ki 24 EFt összegben. A passzív elhatárolás soron a tárgyévet terhelő, de a fordulónapot követően benyújtott számlák értékei szerepelnek 28 EFt értékben. A megállapított, levont adókat, járulékokat határidőben bevallottuk, megfizettük. Az Iroda a mérleg fordulónapon 5.000,- EFt értékben hosszú lejáratú tagi kölcsönt mutatott ki az egyéb hosszú lejáratú kölcsönök soron. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek EFt összegéből EFt az előző évben jóváhagyott, de még ki nem fizetett osztalék-kötelezettség (ebből EFt az EVA időszak előtti időszak, míg EFt már az ismét tao hatálya alatti első időszaki eredmény terhére került megállapításra), 205 EFt áfa, 51 EFt szja, 19 EFt cégautóadó, 82 EFt szoc.hozz.adó, 35 EFt ügyvédi letéti kötelezettség, 22 EFt HIPA, 201 EFt bér, 54 EFt TB járulék kifizetendő értéke volt. Az iroda bázisévi és tárgyévi árbevétele kizárólag ügyvédi tevékenységből származott. 4. Foglalkoztatottak létszám és kereseti adatai évben A tárgyévben a vállalkozásnak 2 fő nem fizikai foglalkoztatottja volt. Ebből az 1 fő vezető tisztségviselő részére az iroda bruttó EFt tagi jövedelem kifizetést teljesített, részére kölcsönt nem nyújtott. A munkavállaló részére bruttó EFt jövedelem került elszámolásra és kifizetésre.

5 5. A társasági adó alakulása a beszámolási (2014. év) időszakban A társasági adó levezetése év Adózás előtti eredmény 24 Adózás előtti eredményt növelő tételek - számviteli törvény szerinti értékcsökkenés Tao tv. 8.. (1) b. pontja alapján térítés nélküli pénzátadás Tao tv. 8.. (1) d. pontja alapján 20 - bírságok kés kamatok Tao tv. 8.. (1) e. pontja alapján 9 Adózás előtti eredményt növelő tételek összesen Adózás előtti eredményt csökkentő tételek - társasági adó törvény szerinti értékcsökkenés (Tao tv. 7.. (1) d. pont alapján) Adózás előtti eredményt csökkentő tételek összesen Korrigált adóalap 53 Számított adó 10% 5 Elvárt jövedelem 237 Minimum társasági adó Tao. Tv 6. (7) bek. 24 Adókedvezmények 0 Fizetendő társasági adó 24 Adózott eredmény 0 Osztalék 0 Mérleg szerinti eredmény 0 A évi elvárt jövedelem kiszámítása A tárgyévben elszámolt összes bevétel Tárgyévi összes bevételt csökkentő tételek 0 Tárgyévi összes bevételt növelő tételek 0 Az elvárt jövedelem alapja Az elvárt jövedelem (2%) 237

6 6. Cash-flow kimutatás Adatok ezer forintban (előjelhelyesen) előző év tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszközváltozás Adózás előtti eredmény korrekció az 5., 16. sor miatt Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés Céltartalék képzés és felhasználás különbözete Befektetett eszközök értékesítésének eredménye Szállítói kötelezettség változása Rövid lejáratú kötelezettség változása szállítók, hitelek nélkül Passzív időbeli elhatárolások változása Vevőkövetelés változása Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása Aktív időbeli elhatárolások változása Fizetett adó (nyereség után) Fizetett osztalék, részesedés 0 0 II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás Befektetett eszközök növekedése Befektetett eszközök csökkenése Kapott osztalék 0 0 III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszközváltozás Törzstőke befizetés bevétele Kötvénykibocsátás bevétele Hitelfelvétel Véglegesen kapott pénzeszköz Hosszú lejáratú kötelezettségek növekedése (kivéve hitelek) Részvénybevonás Kötvény visszafizetés Hiteltörlesztés, és visszafizetés Véglegesen átadott pénzeszköz Hosszú lejáratú kötelezettségek csökkenése (kivéve hitelek) Eredménytartalék változása 0 0 IV. Pénzeszközök állományváltozása Pénzeszközök az időszak végén Pénzeszközök az időszak elején

7 7. A vállalkozás képviseletére jogosult személy neve, lakcíme: Hollóné Dr Baranyi Zita 3580 Tiszaújváros, Lévai József út 52. Tiszaújváros, március 31. Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvéd, irodavezető A tárgyévi könyvvezetést végezte és a beszámolót összeállította: a Busitax Kft. nevében Tóbiás Henriett Buséter Béla regisztrált mérlegképes könyvelő regisztrált mérlegképes könyvelő reg.szám: reg.szám:

2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó

2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó Statisztikai számjel: 23314115-3600-113-17 Cégjegyzék száma.17-09-008567 2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó Keltezés: A vállalkozás vezetője 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Készült: Szekszárdon, 2015.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 18932825-6910-131-19 Cégjegyzék száma: Cég adószáma: 18932825-2-19 Vállalkozás megnevezése: Dr Szikora Márta Ügyvédi Iroda Vállalkozás címe: 8100 Várpalota Fehérvári utca 8 Kiegészítő

Részletesebben

econet.hu Informatikai Rt. Éves beszámoló 2001. üzleti évrol

econet.hu Informatikai Rt. Éves beszámoló 2001. üzleti évrol 11404374-7220-114-01 01-10-043483 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma econet.hu Informatikai Rt. 1117 Budapest, Hauszmann A. u. 3. Vállalkozás megnevezése Vállalkozás cime Éves beszámoló 2001. üzleti

Részletesebben

Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához

Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához I. Általános tudnivalók A kiegészítő melléklet a Re-Kom Nonprofit Kft 2012. január 01.-től 2012.

Részletesebben

Pesthy Ügyvédi Iroda Szekszárd Széchenyi u. 34. 7100 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

Pesthy Ügyvédi Iroda Szekszárd Széchenyi u. 34. 7100 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ 1 Pesthy Ügyvédi Iroda Szekszárd Széchenyi u. 34. 7100 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ 2 1.) Általános jelentés A Pesthy Ügyvédi Iroda alapításának időpontja 1997.március 01. Az ügyvédi iroda

Részletesebben

Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. december 31.

Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. december 31. 1. ÁLTALÁNOS HÁTTÉRINFORMÁCIÓK Az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot ( Társaság ) az 2007. szeptember 26-i alapító okirattal alapították. A társaságot a Cégbíróságon a

Részletesebben

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság 22677536-9319 - 572-01 Statisztikai számjel 01-09 - 938607 Cégjegyzékszám HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 01.01-12.31. Könyvvizsgáló

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. évi egyszerűsített éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. évi egyszerűsített éves beszámolójához a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. évi egyszerűsített éves beszámolójához 21102286-2349 - 572-03 Statisztikai számjel 03-09 - 118363 Cégjegyzékszám I.

Részletesebben

K I E G É S Z Í T Ö M E L L É K L E T

K I E G É S Z Í T Ö M E L L É K L E T KEREKEGYHÁZI VÁROSGAZDASÁGI NONPROFIT Kft 6041 KEREKEGYHÁZA Szt. István tér 2. K I E G É S Z Í T Ö M E L L É K L E T Általános kiegészítések: 1. Vállalkozás bemutatása: Vállalkozási forma: Nonprofit Korlátolt

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 22102286-9003-572-03 Statisztikai számjel 03-09-118363 Cégjegyzékszám Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. MÉRLEG Eszközök (aktívák) Adatok

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Cég adószáma: 13920410-2-15 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F.

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2012. évi Éves beszámoló Budapest, 2013. április

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18161777-2-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 01 PK 60138 /2001/ Nyilvántartási szám: 01/01/19 Magyar Kézilabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Éves

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2012. évi éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet. a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2012. évi éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2012. évi éves beszámolóhoz 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK II. AZ ÉVES BESZÁMOLÓ

Részletesebben

MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7.

MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7. Adószám: 10984811-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, Cégjegyzék szám: 01-09-365537 MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7. Kiegészítő melléklet 2013 Fordulónap: 2013.

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2014. évi. Egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2014. évi. Egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1. 2118 Dány, Pesti út 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. évi Egyszerűsített éves beszámolóhoz Dány, 2015. április 10.......... Czininé Tóth Mária I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A társaság bemutatása A cég neve: A társaság

Részletesebben

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2014. április 10. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben

2 3 4 5 6 7 BUDÉP Budai Épületfenntartó Kft. 1027 Budapest Frankel Leó u. 5. Kiegészítő melléklet A 2008. január 01. 2008. december 31. éves beszámolóhoz a 2000. évi C. tv. a számvitelről előírása alapján

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

TVNETWORK. Telekommunikációs Szolgáltató Nyrt.

TVNETWORK. Telekommunikációs Szolgáltató Nyrt. TVNETWORK Telekommunikációs Szolgáltató Nyrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011. év Tartalma: 1. Általános adatokat tartalmazó rész 2. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések 3. Az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2012

Kiegészítő melléklet 2012 Adószám: 11108944-2-51 Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 07-09-003060 Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2471 Baracska, Annamajor utca 1 2012 Fordulónap: 2012. december

Részletesebben

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009 Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 21 Tel..,Fax: 6-28-422-9 E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 29. május 21-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Kalória

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2009. január 1. és a 2009. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2009. január 1. és a 2009. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 18458776-2-06 Szentesi Vízilabda Klub 6600 Szentes, Csallány Gábor part 4. Telefon: 63/400-146 Kiegészítő melléklet 2013. január 1. 2013. december 31. Dátum: Szentes, 2014. május 29. 2 I. Általános

Részletesebben