Gazdaságszociológia. Óravázlat. 2006/07-es tanév, ıszi félév. Készítette: Úr Balázs. urbalazs KUKAC gmail.com. Elıadók:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gazdaságszociológia. Óravázlat. 2006/07-es tanév, ıszi félév. Készítette: Úr Balázs. urbalazs KUKAC gmail.com. Elıadók:"

Átírás

1 Gazdaságszociológia Óravázlat Tartalomjegyzék 1. elıadás ( ) elıadás ( ) Társadalmak, gazdasági rendszerek, kapitalizmus...3 Bevezetés: kérdések és gondolatok...3 Gazdasági tevékenység kettıs értelmezése...3 Rendszerelmélet, gazdasági rendszer...3 A nagy átalakulás...4 Integrációs formák a gazdaságban...4 Mindennek ára van...5 Kapitalizmus és szelleme, a modern kor kezdete...5 A protestantizmus etika és a kapitalizmus szelleme elıadás ( ) Az óra címét nem tudom elıadás ( ) A társadalmi intézmények és gazdasági szereplık...7 A társadalmi intézmények fogalma...7 A társadalmi intézmények hatásai...7 Intézményi cselekvés és egyéni cselekvés...7 Kivonulás és tiltakozás...8 Kollektív cselekvés és szelektív ösztönzık elıadás ( ) Társadalmi tıke az emberi tıke termelésében...9 Tıkefajták...9 A társadalmi tıke formái (Coleman)...9 A társadalmi tıkét elımozdító társadalmi struktúra...10 A társadalmi tıke az emberi tıke termelésében...10 A társadalmi tıke a közjószág jellege...10 A társadalmi tıke mechanizmusai...10 A társadalmi tıke típusai elıadás ( ) Társadalmi és kulturális erıforrások...11 Fejlıdés és társadalmi jólét...11 Társadalmi jó(l)lét elıadás ( ) /07-es tanév, ıszi félév urbalazs KUKAC gmail.com Elıadók: További jegyzetek: 2. oldal, összesen 11 oldal

2 1. elıadás ( ) Ez sajnos nincs meg. 2. elıadás ( ) Társadalmak, gazdasági rendszerek, kapitalizmus Bevezetés: kérdések és gondolatok Hogyan függ össze az anyagi gazdaság és társadalmi jólét? Mikor beszélhetünk gazdasági és társadalmi fejlıdésrıl? Az alapvetı cikkek mellett (víz, villany, gáz, stb.) jólétrıl beszélünk, ha elérhetık a luxuscikkek is (autó, számítógép, stb.) Politikai stabilitás Boldogság (tudás, egészség, pénz) Hogyan kapcsolódik össze a gazdasági növekedés a gazdasági fejlıdéssel? Mi a gazdság és mi a gazdálkodás? GDP: éves nemzeti jövedelem Gazdaság Milyen társadalmi / gazdasági rendszereket ismerünk? Léteznek-e kétezer évvel ezelıtti rendszerek ma? Kapitalizmus, szocialista rendszer Afrikai törzsek, dél-amerikai indiánok szervezetei kétezer éve változatlan formában mőködnek Gazdasági tevékenység kettıs értelmezése Formális (közgazdasági) értelmezés: racionális választás, cselekvés és gazdálkodás feltételezése Korlátozott értelmezés (pl.: tervgazdaság, ember és környezet kapcsolata) Szubsztantív (Polányi-féle) értelmezés: forrása az empirikus gazdaság a gazdaság, mint ember és környezete közötti kölcsönhatás intézményesített folyamata az emberi gazdaság gazdasági és gazdaságon kívüli intézményekbe kultúra, vallás, politika ágyazódik Rendszerelmélet, gazdasági rendszer Rendszer: objektumok, eszmék, tevékenységek összessége, együttese, melyeket a kölcsönös függıség bizonyos szabályszerő formája fog egységbe. 3. oldal, összesen 11 oldal Rendszerelmélet, rendszerparadigma (Parsons, Kornai) Problémák és feladatok a társadalomban alrendszerek és megoldások Gazdasági alrendszer Anyagi javak és szolgáltatások termelésével, elosztásával, felhasználásával foglalkozik Fontos intézményes és koordinációs formája a piac Gazdasági ügyletek monetizáltak, pénz szerepe fontos A kapitalizmus nem létezik magántulajdon nélkül, ugyanis nem lenne mit eladni és kinek. Minden pénzben mérhetı, fontos motívum a profitszerzés. A nagy átalakulás Vitathatatlan: társadalmi jólét és gazdaság szorosan összefügg, semmilyen társadalom sem képzelhetı el gazdasági tevékenység nélkül A gazdálkodás nagyon fontos részét képezi életünknek, a gazdaság kiemelten fontos alrendszere a társadalomnak. A társadalmi fejlıdés során a 17. század végén azonban valami olyasmi történt, ami példa nélküli a történelemben: megszületett a homo oeconomicus (ésszerően gondolkodik, számol, kalkulál, haszonmaximalizáló, önérdekkövetı, stb.) uralkodóvá vált egy gazdasági integrációs forma, a piac, valamint létrejött egy új gazdasági-politikai rendszer, a kapitalizmus. A kapitalizmus kialakulása elıtt is folyt gazdálkodás, sıt hatalmas vagyonok is felhalmozódtak, de a gazdaság egésze mégis önellátáson alapult. Már kétezer évvel ezelıtt Arisztotelész különbséget tett az önellátás és a pénzkeresés között, vagyis a felhasználásra és a nyereségszerzésre való termelés között. A nagy átalakulás lényege: a nyereség avagy pénzszerzés, amely nem csak a gazdasági tevékenység fı motiválóereje, hanem az elmúlt háromszáz évben az emberi és társadalmi fejlıdés motorja. Azonban a nyereségért való termelés amikor a gazdasági indíték elválik minden más társadalmi indítéktól és kapcsolattól az ember számára nem volt mindig természetes elv. Egészen a nyugat-európai feudalizmus végéig a reciprocitás, a redisztribúció, az önellátás, vagy autarchia, (ill. ezek kombinációja) voltak a fı gazdasági integrációs formák. Integrációs formák a gazdaságban Reciprocitás elve szimmetria sémája, társadalmi intézménye szükséges félrészek és párok kialakulása Trobriand szigetek: anyai ágon való kölcsönösségi viszonyok; bel- és külkereskedelem (kula-kereskedelem) 4. oldal, összesen 11 oldal

3 Redisztribúció elve minden emberi csoportban fellelhetı séma, a javak és szolgáltatások összegyőjtésének, raktározásának újraelosztásának lehetıségét biztosítja Vadásztörzsek / társadalmak, ókori óriásbirodalmak (Mezopotámia, Egyiptom), feudális gazdaságok Önellátás elve görög oeconomia szó: saját felhasználásra való termelés Valószínőleg a földmővelés fejlettebb szintjén válik fontos integrációs mechanizmussá a saját család / háztartás tág értelemben ellátása, szükségleteinek kielégítése Zárt formában (adott csoporton belül: család, uradalom, stb.) nemnyereségszerzésre irányuló gazdasági tevékenység Árucsere elve oda-vissza mozgás a piaci rendszer személyei között de csak a piac, mint intézmény megléte esetén eredményez egyének csereakciója árumozgásokkal Mindennek ára van Pénz, csere, piacok és kereskedelem már évezredek óta léteztek. Azonban a 17. század végéig nem létezett olyan gazdasági rendszer, ahol a szükséges javak termelése és elosztása önszabályozó rendszerben, önszabályozó mechanizmuson keresztül Adam Smith klasszikus közgazdász felfogásában a láthatatlan kéz által vezérelve un. piacgazdaságban történik. Ennek nagy ára volt: elengedhetetlen, hogy mindennek ára legyen és áruba bocsátható legyen, beleértve a termıföldet és az emberi munkaerıt is. Egy önszabályozó piacgazdaságban végül is mindent piaci eladásra termelnek és minden jövedelem ezen eladásokból származik, minden áru, és mindennek ára van. Polányi Károly gazdaságtörténész és társadalomtudós felfogásában a föld és a munkaerı nem más, mint maguk az emberek, akikbıl minden társadalom áll, illetve a természeti környezet, amiben élnek. Ezek beépítése a piaci mechanizmusokba annyit jelent, hogy maga a társadalom szubsztanciája lényege rendelıdik a piac törvényei alá (szennyezı fizet elve). Kapitalizmus és szelleme, a modern kor kezdete A társadalomtudományok különbözı területeinek történelemtudomány, szociológia, politikatudomány képviselıi régóta kutatják, miért éppen Anglia volt a klasszikus kapitalizmus bölcsıje? Miért nem a 14. századi Itália (mondjuk Genova), vagy a századi Németalföld? Ez nem volt más, mint a protestantizmus. A protestantizmus etika és a kapitalizmus szelleme Max Weber e mővében rávilágított arra, hogyan hatott a kálvini protestantizmus, az e világi boldogulásnak és sikernek vallási igenlése, az azstétikus életmód és Most untam meg végleg!!! 3. elıadás ( ) Az óra címét nem tudom Marx: a fejlett országok által bejárt út kijelöli az utat a fejletlen országok számára. A kapitalizmus feltétele, hogy legyen elegendı népesség a növekedéshez. A II. világháború után a 3. világ került a középpontba. W. Rostow: 1. hagyományos agrártársadalom kora 2. elıfeltételek kora 3. take off idıszaka: hasonlat: take off = amikor a repülı felszáll. 4. út az érettség felé: amikor az ipari termelés súlya megnövekszik 5. magas szintő tömegfogyasztás kora: a modern fogyasztói társadalom kialakulásának idıszaka A. Gerschenkron: nem igaz az, hogy minden ország ugyanazt az utat járja be, hanem attól függ, hogy mennyire van elmaradva az adott ország, más-más fejlıdési utat jár be. Attól függ, hogy mennyire elmaradott egy ország, más a fejlıdés üteme, más lesz a termelési és ipari struktúrája, más lesz a szellemi ideológiája. Pl.: Anglia: az ipari fejlıdés csúcsa. Ehhez erıs tıkekoncentrálódás kell, mert technológiai újításokra van szükség, és ezek igencsak tıkeigényesek. Az angol iparosodás húzóágazata a textilipar volt. Pl.: Németország: angolokhoz képest kicsit elmaradottak. Itt a bankrendszer megerısödése figyelhetı meg. Franciaországban és Németországban kialakultak az univerzális bankok, míg Angliában a kereskedelmi bankok voltak. Az univerzális bankoknak hosszú távú befektetési politikájuk van. Ezek segítségével történt meg az ipar fejlesztése. Oroszország: 1861-ig jobbágyság intézménye volt. Az orosz birodalmat erıszakos terjeszkedési politika jellemezte. Ezért az ipar is erısen a háborúktól függött. Oroszország nagyon elmaradottnak számított: az iparosodáshoz szükséges tıkét nem tudja a bankrendszer összegyőjteni. Ennek ellenére beindul az iparosodás: az állam az aktív iparosító. Az adók segítségével teszi ezt meg: háború esetén magasabbak az adók, míg békeidıben alacsonyabbak. Lassan kialakul itt is a bankrendszer. Anglia Kontinentális Európa Oroszország Tıke agrár bankok állam Húzóágazat textilipar nehézipar nehézipar Állam szerepe kicsi kicsi (nem nagy) nagy (központi) 5. oldal, összesen 11 oldal 6. oldal, összesen 11 oldal

4 Anglia Kontinentális Európa Oroszország Ágazatok egymáshoz való kapcsolat - ipar és a bankszektor állami befolyásolás, elnyomás Magyarország még az Osztrák-Magyar Monarchiánál is elmaradottabb. 4. elıadás ( ) A társadalmi intézmények és gazdasági szereplık A társadalmi intézmények fogalma Társadalmi intézmény: szabályfoganatosító mechanizmus centralizált, formális szankciók Magánintézmények: csoportból való kizárás (pl.: vállalatok, egyetemek, vallási szervezetek) Közintézmények: adók, bírságok, bebörtönözés (pl.: bíróság, adóhivatal, versenyhivatal) Az intézmények szerepe: kényszerítés: költségessé teszi a szabályszegı magatartást (pl.: az adóbevallás elmulasztásakor magasabba a bírság, mintha az adót rendesen befizette volna) ösztönzés: a szabály betartóit külön jutalmazza (pl.: közhasznú alapítvány támogatása után adókedvezmény jár) lehetıségteremtés: alkotmányok alku kontextusának megváltoztatása A társadalmi intézmények hatásai Az intézmény lehet: tisztán hatékony: mindenkit jobb helyzetbe hoz (pl.: ha egy országban közbiztonság van, az mindenki helyzetét javítja) tisztán újraelosztó: veszteség nélküli jövedelemátcsoportosítás veszteséges újraelosztás: minél magasabb az újraelosztás, annál jobban megy ez a hatékonyság rovására. újraelosztás rovására hatékony: ha csökken az újraelosztott jövedelem mértéke, akkor növekszik a hatékonyság. tisztán pusztító: mindenkinek rontja a helyzetét. Olyan szabályok, amelyek mindenkit kellemetlen helyzetbe hoznak (pl.: intézkedések háborúk esetén) Szándékolt és nem szándékolt hatások Intézményi cselekvés és egyéni cselekvés A társadalmi intézményeket egyének hozzák létre és egyénekbıl áll. Szigorúan véve: csak egyének cselekedhetnek és csak egyéneknek lehetnek szándékai Diktatórikus és demokratikus intézmények 7. oldal, összesen 11 oldal Diktatórikus intézmény célja, akarata nem más, mint a diktátor célja, akarata. Demokratikus intézmények célja a vezetık többségi döntése. Az intézmény akarata és érdeke: egyhangú vélemény, többségi szavazás, ciklikus többségi preferenciák Ez az alapelv a módszertani individualizmus. Condorcet-paradoxon: demokratikus intézmények esetén ha három ember három dolgot akar, akkor vagy egyhangú egyetértésben vannak, vagy az alábbi táblázat szerint döntenek: 1. egyén 2. egyén 3. egyén 1. helyre sorolt A B C 2. helyre sorolt B C A 3. helyre sorolt C A B Az így kapott preferencia-sorrendek alapján nem lehet csoportpreferenciát meghatározni. Többségi elv alapján a fenti táblázatból látható, hogy ketten A-t elınyben részesítik B-vel szemben, és csak egy ember részesíti elınyben B-t A-val szemben. Hasonlóan adódik, hogy A > B B > C A < C vagyis a többségi preferencia intranzitív, ciklikus lesz. Az intézmény érdeke és az egyén érdeke ellentmondásba fog kerülni (pl.: korrupció) Megoldási lehetıségek: intézményi tervezés: nyereségérdekeltség, korrupció korlátozása, közhivatalnokok véletlen kiválasztása és rotálása, stb. Intézményi tervezés és hatékonyság ellentmondásai: a társadalmi intézmények teljesítményének hanyatlása: kivonulás, tiltakozás, hőség (Hirschman) Kivonulás és tiltakozás Hogyan reagálnak vállalatok, szervezetek és államok hanyatlására az érintettek? Az intézmény teljesítménye hanyatlani kezd: javak és szolgáltatások minıségromlása Kivonulás: piaci mechanizmus (a közgazdászok szerint) egyszerő, személytelen, egyéni cselekvés közvetett (Láthatatlan Kéz) Tiltakozás: a politikatudomány szerint politikai mechanizmus különféle fokozatai vannak: békés tüntetés, aláírásgyőjtés, erıszakos demonstráció, 8. oldal, összesen 11 oldal

5 forradalom egyéni vélemények nyílt és világos megfogalmazása közvetlen és egyenes kollektív cselekvés Kivonulás és tiltakozás (gazdasági és politikai erık): azonos fontosságú mechanizmus Kivonulás és tiltakozás kapcsolata: a kivonulás jelenléte gátolja a tiltakozás technikájának kialakulását (pl.: kommunista diktatúrák) A kivonulás elımozdíthatja a tiltakozás megjelenését (pl.: az NDK felbomlása 1989 nyarán) Hőség: lehetıvé teszi a korrekciót Kollektív cselekvés és szelektív ösztönzık Tiltakozás, mint kollektív cselekvés: az intézmény (csoport, vagy szervezet) tagjainak közös érdekét elımozdító együttes erıfeszítés (Olson) Közös érdek: közjószág a tagok számára Pl.: 20%-os általános béremelés, demokratikus politikai rendszer, nemzeti függetlenség Megjelenik a potyautas jelenség: a kollektív cselekvés paradoxona A közös érdek elérése esetén senki sem zárható ki az elınyökbıl, még azok sem, akik semmit 5. elıadás ( ) Társadalmi tıke az emberi tıke termelésében Tıkefajták Gazdasági tıke fogalma: beruházás hozam (Marx: Das Capital), pénzügyi tıke Emberi(humán) tıke fogalma: beruházás az emberi tıkébe (Schultz), tanulás, tapasztalatszerzés munka mellett, diploma: érdemes a taníttatásra költeni, mert 5-10 év múlva megtérül, vagyis ez egy lépés hátra, de kettı elıre. Persze ez a beruházás is kockázatos, mint minden beruházás. Társadalmi tıke fogalma: erıforrásként hasznosítható interperszonális kapcsolatok (hálózati tıke): az egyén képes erıforrásként kihasználni a kapcsolatait Kulturális tıke fogalma: részben átfed az emberi tıke fogalmával, ízlés, habitus A társadalmi tıke formái (Coleman) A társadalmi tıke formái Kötelezettségek és elvárások (pl.: fınök-beosztott): a társadalmi kapcsolatainkat úgy tartjuk fent, hogy lekötelezünk valakit. Információs csatornák (pl.: munkahelykeresés, Granovetter: a gyenge kötések ereje): az 9. oldal, összesen 11 oldal embereket a fontos információkat személyközi kapcsolatokon keresztül szerzik be. Normák és szankciók (pl.: kooperációs normák kisközösségekben): face-to-face kapcsolatok, a szankció lehet a kizárás A társadalmi tıkét elımozdító társadalmi struktúra A társadalmi kapcsolatháló zártsága: hatékony normák kialakulásának feltétele Kisajátítható társadalmi szervezetek: adott célra létrehozott szervezet felhasználása más célokra A társadalmi tıke az emberi tıke termelésében Társadalmi tıke a családban: családméret és családnagyság hatása a kimaradási rátákra 1. táblázat (szöveggyőjtemény, 114 oldal körül) Társadalmi tıke a családon kívül: az iskola köré szervezıdı felnıtt közösség hatása a kimaradási rátákra 2. táblázat (szöveggyőjtemény, 114 oldal körül) A társadalmi tıke a közjószág jellege Társadalmi tıke mint magánjószág: egyéni célok elérésének eszközeke Társadalmi tıke mint közjószág: a közösség számára elérhetı közjó (pl.: bizalom) A társadalmi tıke gazdasági, társadalmi és politikai szerepe Gazdasági szerep: csökkenti a tranzakciós költségeket. Két intézmény létezik: a piac, és a hierarchia. Társadalmi szerep: növeli a társadalmi integrációt Politikai szerep: civil társadalom A társadalmi tıke mechanizmusai Információáramlás Kölcsönös segítség (reciprocitás) normája Közösségi fejlıdés és versenyképesség Kollektív cselekvés és társadalmi együttmőködés Közösségi tudat, bizalom, szolidaritás A társadalmi tıke típusai Összekötı (vagy kizáró) társadalmi tıke: erıs kötések (binding): ezek csak családon belül érvényesülnek. Áthidaló (vagy befogadó) társadalmi tıke: gyenge kötések (bridging) 10. oldal, összesen 11 oldal

6 6. elıadás ( ) Társadalmi és kulturális erıforrások Fejlıdés és társadalmi jólét Hogyan függ össze az anyagi gazdaság és jólét azzal, hogy milyen életet élünk, hogyan és meddig élünk általában? Mikor beszélhetünk gazdasági és társadalmi fejlıdésrıl? Hogyan kapcsolódik össze a gazdasági növekedés a gazdasági fejlıdéssel? Mit takar a társadalmi jó(l)lét fogalma? Jóllét: jó életminıség Jólét: anyagi biztonság A gazdasági fejlıdés: anyagi javakkal és szolgáltatásokkal ellátott fejlettség. Társadalmi fejlıdés: a béke, biztonság, kiegyensúlyozott társadalmi feltételek. A gazdasági növekedés a gazdasági fejlıdés közötti kapcsolat. A fejlıdés a lehetıségek bıvülését jelenti. A gazdasági, politikai és szociális szabadságjogok kiteljesedését. A fejlıdés egyszerre cél és eszköz. A végsı cél a társadalmak jóllétének növekedése. A politikai és szociális szabadságjogok korlátozhatják a fejlıdést. Az emberi tıke nagymértékben befolyásolja a gazdasági fejlıdést. Ha nem valósul meg az esélyek kiegyenlítıdése, akkor ott a szabadságjogok sérülnek. Társadalmi jó(l)lét Egy emberi közösség akkor halad a társadalmi jó(l)lét felé, ha biztosítani tudja tagjai számára mindazon jogokat és lehetıségeket, melyek felvértezik arra, hogy Akkor beszélünk fenntartható fejlıdésrıl, ha a fejlıdés hosszútávon szolgálja az adott közösség anyagi, politikai és társadalmi szükségleteinek kielégítését, úgy, hogy a legtágabb természeti környezet és a jövıbeni generációk szempontjait is maximálisan szem elıtt tartja. Az esıerdık irtása kockázatot jelent a jövı generáció számára. A környezetet csak olyan mértékben szabad igénybe venni, hogy a regenerációja meghaladja azt. A társadalmi tıkét egyéni erıforrásként, magánjószágként fogtuk fel. A különbözı tıkefajtákat egymásra át lehet váltani. Intézményesült kulturális tıke: az egyén a megszerzett tudásáról intézményektıl kap diplomát. 7. elıadás ( ) Nem voltam bent, de ez letölthetı a tanszék honlapjáról. 11. oldal, összesen 11 oldal

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6.

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6. Magyar tıke külföldön Budapest 2008. nov. 6. A globalizáció eredménye a növekvı tıkemozgás a világgazdaságban A magyar közgondolkodás középpontjában eddig a beáramló mőködı tıke állt Ha komolyan vesszük

Részletesebben

AZ ÁTMENET GAZDASÁGTANA POLITIKAI GAZDASÁGTANI PILLANATKÉPEK MAGYARORSZÁGON

AZ ÁTMENET GAZDASÁGTANA POLITIKAI GAZDASÁGTANI PILLANATKÉPEK MAGYARORSZÁGON AZ ÁTMENET GAZDASÁGTANA POLITIKAI GAZDASÁGTANI PILLANATKÉPEK MAGYARORSZÁGON Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR KÖZGAZDASÁGTAN ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INTÉZETI TANSZÉK

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR KÖZGAZDASÁGTAN ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INTÉZETI TANSZÉK BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR KÖZGAZDASÁGTAN ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INTÉZETI TANSZÉK Vizsgatételek a Közgazdaságtan alapjai (Mikroökonómia) tárgyból a nappali tagozat I.évfolyamának

Részletesebben

TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK A TÁRSADALMI GAZDASÁGI FÖLDRAJZ ALAPFOGALMAI

TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK A TÁRSADALMI GAZDASÁGI FÖLDRAJZ ALAPFOGALMAI TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK A TÁRSADALMI GAZDASÁGI FÖLDRAJZ ALAPFOGALMAI Geográfia 1.természeti földrajz (amely természettudomány) 2.társadalmi-gazdasági földrajz (amely társadalomtudomány) népességföldrajz

Részletesebben

Bizalom az üzleti kapcsolatok irányításában

Bizalom az üzleti kapcsolatok irányításában Bizalom az üzleti kapcsolatok irányításában Dr. Gelei Andrea Budapesti Corvinus Egyetem Ellátás lánc optimalizálás; bárhonnan, bármikor Optasoft Konferencia 2013 2013. november 19., Budapest Gondolatmenet

Részletesebben

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I.

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

GAZDASÁGPOLITIKA I. AJÁNLOTT IRODALOM:

GAZDASÁGPOLITIKA I. AJÁNLOTT IRODALOM: GAZDASÁGPOLITIKA I. 1 AJÁNLOTT IRODALOM: Veress József (szerk.): Fejezetek a gazdaságpolitikából AULA 2004, ill. 2005. Bod Péter Ákos: Gazdaságpolitika. Intézmények, döntések, következmények AULA 2003.

Részletesebben

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II.

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

A problémák, amikre válaszolni kell

A problémák, amikre válaszolni kell A problémák, amikre válaszolni kell Fenntarthatatlan gazdaság visszatérı válságok Környezeti krízis éghajlatváltozás Kimerülı erıforrások - energiafüggıség Növekvı társadalmi egyenlıtlenség - igazságtalanság

Részletesebben

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve..

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve.. Piac és tényezıi TÉMAKÖR TARTALMA - Piac és tényezıi - Piacok csoportosítása - Piaci verseny, versenyképesség - Nemzetgazdaság - Gazdasági élet szereplıi PIAC A piac a kereslet és a kínálat találkozási

Részletesebben

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

A foglalkoztatás növekedés ökológiai hatásai

A foglalkoztatás növekedés ökológiai hatásai A foglalkoztatás növekedés ökológiai hatásai Környezeti terhelések Természeti erıforrások felhasználása Tér (természetes élıhelyek) felhasználása Környezetbe történı kibocsátások A környezet állapotát

Részletesebben

Bevezetés s a piacgazdaságba. gba. Alapprobléma. Mikroökonómia: elkülönült piaci szereplık, egyéni érdekek alapvetı piaci törvények

Bevezetés s a piacgazdaságba. gba. Alapprobléma. Mikroökonómia: elkülönült piaci szereplık, egyéni érdekek alapvetı piaci törvények A mikroökonómia és makroökonómia eltérése: Bevezetés s a piacgazdaságba gba Alapfogalmak, piaci egyensúly Mikroökonómia: elkülönült piaci szereplık, egyéni érdekek alapvetı piaci törvények Makroökonómia:

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 5-7. Kulcsfogalmak tanítása és gyakorlása

TÖRTÉNELEM 5-7. Kulcsfogalmak tanítása és gyakorlása A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 TÖRTÉNELEM 5-7. Kulcsfogalmak tanítása és gyakorlása 2015. február 26. történelmi

Részletesebben

Bevezetés s a piacgazdaságba. gba. Alapprobléma. Mikroökonómia: elkülönült piaci szereplık, egyéni érdekek alapvetı piaci törvények

Bevezetés s a piacgazdaságba. gba. Alapprobléma. Mikroökonómia: elkülönült piaci szereplık, egyéni érdekek alapvetı piaci törvények A közgazdask zgazdaságtan gtan részei: r Bevezetés s a piacgazdaságba gba Alapfogalmak, piaci egyensúly Elméleti: mikroökonómia makroökonómia nemzetközi gazdaságtan világgazdaságtan komparatív gazdaságtan

Részletesebben

3. Pénzügytan szeminárium Államháztartás. Bárdos Máté Slánicz Melinda GK17 GK18 2010. március 24., 2010. március 31. 1

3. Pénzügytan szeminárium Államháztartás. Bárdos Máté Slánicz Melinda GK17 GK18 2010. március 24., 2010. március 31. 1 3. Pénzügytan szeminárium Államháztartás Bárdos Máté Slánicz Melinda GK17 GK18 2010. március 24., 2010. március 31. 1 Miért van szükség államra? A tıkeáramlási mátrix elméleti keretében az állami szektor

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

2010.04.21. Definiciók. Definiciók. Európa e-gazdaságának fejlıdése. Szélessávú hozzáférés-ezer. Web felhasználók- Európa-fejlett része

2010.04.21. Definiciók. Definiciók. Európa e-gazdaságának fejlıdése. Szélessávú hozzáférés-ezer. Web felhasználók- Európa-fejlett része Definiciók Európa e-gazdaságának fejlıdése Bakonyi Péter c. docens Definiciók Az E-gazdaság fejlıdése Európában Az IKT térhódítása miatt a hagyományos gazdaság az E-gazdaság irányába mozdul Az üzleti és

Részletesebben

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az Információs Társadalom fogalma, kialakulása Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az információs társadalom fogalma Az információs és kommunikációs technológiák

Részletesebben

Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév

Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév Tantárgy: Történelem Osztály: 13/A, 13/B, 13/C Budapest, 2013. január Történelem érettségi szóbeli tételsor (középszint 13/A; 13/B; 13/C) 2012-2013 I./1. Gazdaság,

Részletesebben

Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés. Dr Gısi Zsuzsanna

Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés. Dr Gısi Zsuzsanna Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés Dr Gısi Zsuzsanna A tárgy célja A humán erıforrás menedzsment tárgy azokat az iskolákat, elméleteket és módszereket mutatja be, amelyek a munkaszervezetekben dolgozó

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

A fenntartható fejlıdés a jelen igényeinek a kielégítése a jövı generációk szükségleteinek a veszélyeztetése nélkül (H. Brundtland).

A fenntartható fejlıdés a jelen igényeinek a kielégítése a jövı generációk szükségleteinek a veszélyeztetése nélkül (H. Brundtland). Pál Zoltán - Ember és környezete: fenntartható önpusztítás? A fenntartható fejlıdés a jelen igényeinek a kielégítése a jövı generációk szükségleteinek a veszélyeztetése nélkül (H. Brundtland). Többek számára

Részletesebben

SZOCIOLÓGIA ALAPJAI című digitális tananyag

SZOCIOLÓGIA ALAPJAI című digitális tananyag TÁMOP-4.1.1.F-14/1/KONV-2015-0006 SZOCIOLÓGIA ALAPJAI című digitális tananyag Előadó: Szilágyi Tamás A SZOCIOLÓGIA ELMÉLETÉNEK KIALAKULÁSA, FEJLŐDÉSE A társadalomról és magáról az emberről már az ókori

Részletesebben

JÖVİKERESİ. www.nfft.hu. - In Search For The Future. Nemzeti Fenntartható Fejlıdési Tanács. jelentése a magyar társadalomnak.

JÖVİKERESİ. www.nfft.hu. - In Search For The Future. Nemzeti Fenntartható Fejlıdési Tanács. jelentése a magyar társadalomnak. JÖVİKERESİ - In Search For The Future A Nemzeti Fenntartható Fejlıdési Tanács jelentése a magyar társadalomnak (Report of the National Council for the Sustainable Development to the Hungarian Society)

Részletesebben

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Döntési Alapfogalmak

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Döntési Alapfogalmak Vállalkozási VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Tantárgyfelelős: Prof. Dr. Illés B. Csaba Előadó: Dr. Gyenge Balázs Az ökonómiai döntés fogalma Vállalat Környezet Döntések sorozata Jövő jövőre vonatkozik törekszik

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Az Indigo Network. Pénzügyi fejlesztı programok mélyszegénységben élık körében. http://www.indigo-asset-building.eu/ Levi Strauss Foundation

Az Indigo Network. Pénzügyi fejlesztı programok mélyszegénységben élık körében. http://www.indigo-asset-building.eu/ Levi Strauss Foundation Az Indigo Network http://www.indigo-asset-building.eu/ Levi Strauss Foundation Az Asset Building elvének nemzetközi népszerősítése A mikrohitelezés Grameen modellje A modell adaptációs problémái: Az adott

Részletesebben

Bank rendszer és fenntarthatóság. Cselószki Tamás Bors Alapítvány Ökobank konferencia, 2010 január 22.

Bank rendszer és fenntarthatóság. Cselószki Tamás Bors Alapítvány Ökobank konferencia, 2010 január 22. Bank rendszer és fenntarthatóság Cselószki Tamás Bors Alapítvány Ökobank konferencia, 2010 január 22. A bankok jelentısége Fejlesztéseink, fogyasztásunk erıforrás használat, környezetterhelés, területhasználat;

Részletesebben

DIGITÁLIS GAZDASÁG LAUFER TAMÁS 2014. 03.21.

DIGITÁLIS GAZDASÁG LAUFER TAMÁS 2014. 03.21. DIGITÁLIS GAZDASÁG LAUFER TAMÁS 2014. 03.21. IKT szektor helye a nemzetgazdaságban 1. Forrás: KSH Kibocsátás ágazatonként 2012 folyóáron 0 5 000 000 10 000 000 15 000 000 20 000 000 25 000 000 Mezıgazdaság

Részletesebben

5. A vezetıi dönt. ntéshozatal. A döntéselmélet tárgya. A racionális viselkedés feltételei megszervezésének, megnyilvánulásának, vizsgálata.

5. A vezetıi dönt. ntéshozatal. A döntéselmélet tárgya. A racionális viselkedés feltételei megszervezésének, megnyilvánulásának, vizsgálata. 5. A vezetıi dönt ntéshozatal A döntéselmélet tárgya A racionális viselkedés feltételei megszervezésének, megnyilvánulásának, logikai, matematikai és, empirikus vizsgálata. 1 A döntéselmélet rendeltetése

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Regionális Gazdaságtan II 4. Elıadás. A téma vázlata

Regionális Gazdaságtan II 4. Elıadás. A téma vázlata Regionális Gazdaságtan II 4. Elıadás A REGIONÁLIS VERSENYKÉPESSÉG JAVÍTÁSA A téma vázlata A regionális versenyképesség javítása alulról szervezıdı gazdaságfejlesztés területi szintjei, kompetitív regionális

Részletesebben

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I.

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Társadalomismeret és jelenismeret

Társadalomismeret és jelenismeret Társadalomismeret és jelenismeret I. A társadalmi szabályok ( 2 ): 1. Ismertesse a társadalmi együttélés alapvető szabályait, eredetüket és rendeltetésüket! 2. Mutassa be a hagyomány szerepét a társadalom

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Politológia 2. I. Politikai rendszer funkciói II. A politikai rendszer elemei 2013. I. Politikai rendszer funkciói 1) A társadalom felé 2) A politikai rendszeren

Részletesebben

Szociális vállalkozások jogi szabályozása Európában. Bullain Nilda Európai Nonprofit Jogi Központ

Szociális vállalkozások jogi szabályozása Európában. Bullain Nilda Európai Nonprofit Jogi Központ Szociális vállalkozások jogi szabályozása Európában Bullain Nilda Európai Nonprofit Jogi Központ Jog: definíció? Nincs egységes jogi definíció Európában, de még a legtöbb országban sem. USA megközelítés:

Részletesebben

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I.

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

ELTE TáTK Szociálpolitika Tanszék SZOCIÁLPOLITIKA. Szakmai felelős: Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály

ELTE TáTK Szociálpolitika Tanszék SZOCIÁLPOLITIKA. Szakmai felelős: Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály SZOCIÁLPOLITIKA SZOCIÁLPOLITIKA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék,

Részletesebben

A GDP kritikája Alternatív fejlıdési mérıszámok

A GDP kritikája Alternatív fejlıdési mérıszámok A GDP kritikája Alternatív fejlıdési mérıszámok Dr. Zsóka Ágnes GDP: bruttó hazai termék Definíciója: Valamely országban egy év alatt elıállított javak és szolgáltatások összessége, függetlenül attól,

Részletesebben

FEJLESZTÉSI politika és FENNTARTHATÓSÁGI politika kapcsolata globális, EU és hazai szinten. KvVM Stratégiai Fıosztály

FEJLESZTÉSI politika és FENNTARTHATÓSÁGI politika kapcsolata globális, EU és hazai szinten. KvVM Stratégiai Fıosztály FEJLESZTÉSI politika és FENNTARTHATÓSÁGI politika kapcsolata globális, EU és hazai szinten KvVM Stratégiai Fıosztály Történeti áttekintés - globális szinten Fejlesztési együttmőködés 1944 Bretton Woods

Részletesebben

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan 1. A. Fogyasztói döntéseket befolyásoló tényezık: fogyasztói preferenciák, nominál és reáljövedelem, szükségletek, piaci árak. Fogyasztási kereslet

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

Polányi elosztási elmélete. Marketing 1 fejezet: A marketing szerepe az üzleti életben és a társadalomban. A marketing fogalma.

Polányi elosztási elmélete. Marketing 1 fejezet: A marketing szerepe az üzleti életben és a társadalomban. A marketing fogalma. Polányi elosztási elmélete Marketing 1 fejezet: A marketing szerepe az üzleti életben és a társadalomban Bauer András Berács József Reciprocitás Redisztribúció Piac 2 A piaci csere A piaci csere nem az

Részletesebben

A pénzügyi rendszer fogalma és funkciói. Monetáris és fiskális politika 1. előadás Dr. Vigvári András vigvaria@inext.hu

A pénzügyi rendszer fogalma és funkciói. Monetáris és fiskális politika 1. előadás Dr. Vigvári András vigvaria@inext.hu A pénzügyi rendszer fogalma és funkciói Monetáris és fiskális politika 1. előadás Dr. Vigvári András vigvaria@inext.hu Tananyag-egyéb tudnivalók Tankönyv:Vigvári András: Pénzügy(rendszer)tan. KJK-KERSZÖV.

Részletesebben

2013.09.13. Hogyan hoznak döntéseket az emberek. Hogyan hoznak döntéseket az emberek. Hogyan hoznak döntéseket az emberek

2013.09.13. Hogyan hoznak döntéseket az emberek. Hogyan hoznak döntéseket az emberek. Hogyan hoznak döntéseket az emberek Chapter. Előadás Közgazdaságtan Economy oikonomos (görög) az aki a háztartást vezeti Háztartás sok döntés Szűkös erőforrásokat oszt szét Képesség, erőfeszítés, vágy Társadalom sok döntés Szétoszt erőforrásokat

Részletesebben

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II.

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben?

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? Hol találjuk a 2009. évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? A hagyományoknak megfelelően közöljük, hogy a 2009. május júniusi történelem szóbeli érettségi

Részletesebben

Környezetvédelem (KM002_1)

Környezetvédelem (KM002_1) (KM002_1) 11. Fenntartható erőforrásgazdálkodás és fejlődés 2007/2008-as tanév I. félév Dr. Zseni Anikó egyetemi docens SZE, MTK, BGÉKI, Környezetmérnöki Tanszék Fenntartható fejlődés a fenntartható fejlődés

Részletesebben

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II.

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA

Részletesebben

ÁLLAMKÖZI KAPCSOLATOK KÜLGAZDASÁGI KAPCSOLATOK VÁLLALATKÖZI NEMZETKÖZI GAZDASÁGI KAPCSOLATOK 2010.09.12.

ÁLLAMKÖZI KAPCSOLATOK KÜLGAZDASÁGI KAPCSOLATOK VÁLLALATKÖZI NEMZETKÖZI GAZDASÁGI KAPCSOLATOK 2010.09.12. KÜLGAZDASÁGI KAPCSOLATOK 1 NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK SZÜKSÉGESSÉGE Egymásra utaltság (természeti erıforrások hiánya) Méretgazdaságosság (technikaitechnológiai fejlıdés) Komparatív elınyök 2 NEMZETKÖZI GAZDASÁGI

Részletesebben

regionális politika Mi a régió?

regionális politika Mi a régió? Európai Uniós ismeretek Regionális politika Mi a régió? Régió alatt egy sajátosságokat felmutató, valamilyen közös jellemzıket magába foglaló, s ezek alapján földrajzilag elhatárolható területi egységet

Részletesebben

SZOCIÁLPOLITIKA. Készítette: Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály. Szakmai felelős: Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály. 2010. június

SZOCIÁLPOLITIKA. Készítette: Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály. Szakmai felelős: Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály. 2010. június SZOCIÁLPOLITIKA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Szociálpolitika Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

A MAKROGAZDASÁGI GI FOLYAMATOK NEMZETKÖZI

A MAKROGAZDASÁGI GI FOLYAMATOK NEMZETKÖZI A MAKROGAZDASÁGI GI FOLYAMATOK NEMZETKÖZI ZI ÖSSZEKAPCSOLÓDÁSASA I. A világgazdas ggazdaság g fogalma, kialakulása és s fejlődése 2007.11.08. 1 I. A világgazdaság fogalma, kialakulása és fejlődése A nemzetközi

Részletesebben

Projekttervezés alapjai

Projekttervezés alapjai Projekttervezés alapjai Langó Nándor 2009. október 10. Közéletre Nevelésért Alapítvány A stratégiai tervezés folyamata Külsı környezet elemzése Belsı környezet elemzése Küldetés megfogalmazása Stratégiai

Részletesebben

A problémák, amikre válaszolni kell

A problémák, amikre válaszolni kell A problémák, amikre válaszolni kell Fenntarthatatlan gazdaság visszatérı válságok Környezeti krízis éghajlatváltozás Kimerülı erıforrások - energiafüggıség Növekvı társadalmi egyenlıtlenség - igazságtalanság

Részletesebben

Regionális Gazdaságtan II. 1. Elıadás

Regionális Gazdaságtan II. 1. Elıadás Regionális Gazdaságtan II. 1. Elıadás RÉGI GIÓK VERSENYKÉPESS PESSÉGE A területi verseny és a versenyképesség fogalma, értelmezése Régiók versenyképessége az Európai Unióban - vázlat A területi verseny

Részletesebben

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5.

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5. Etika Bevezető Oktatási cél: A kurzus célja az etika körébe tartozó fogalmak tisztázása. A félév során olyan lényeges témaköröket járunk körbe, mint erény erkölcsi tudat, szabadság, lelkiismeret, moralitás,

Részletesebben

LOGISZTIKA FOGALMA, ALAP KÉRDÉSEI

LOGISZTIKA FOGALMA, ALAP KÉRDÉSEI LOGISZTIKA FOGALMA, ALAP KÉRDÉSEI Történelmi áttekintés Római Birodalom: Marcus Terentius Varro: Logisticon c. mőve A római hadseregben a logistas-ok biztosították a hadtápellátást. Középkor: Baron de

Részletesebben

(közgazdas. zgazdasági) gi) alapok. Az erőforrások, az igények és a szűkösség. A közgazdaságtan:

(közgazdas. zgazdasági) gi) alapok. Az erőforrások, az igények és a szűkösség. A közgazdaságtan: Ökonómiai (közgazdas zgazdasági) gi) alapok Az erőforrások, az igények és a szűkösség. - Avagy mi szükség van a közgazdaságtanra? - Az emberi igények határtalanok. Az erőforrások, melyekkel ki tudnánk

Részletesebben

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II.

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Ötlet / Cégértékelés

Ötlet / Cégértékelés Ötlet / Cégértékelés Fókusz, Módszerek, Eszközök Tisztelet & Teljesítmény Motiváció Az érték meghatározása minden befektetés szükséges elıfeltétele Sokszor érzelmi síkra terelıdik, de léteznek az objektív

Részletesebben

Együtt könnyebb Együttmőködés iskolája

Együtt könnyebb Együttmőködés iskolája Együtt könnyebb Együttmőködés iskolája Magyar Ifjúsági Konferencia, Kolozsvár, 2008. június 14. Kósa András László www.kozeletre.hu Civil szféra definíciója (1) kettıs autonómia: politika és gazdaság kollektív

Részletesebben

Pénzügyi alapvetések (pénzügytan)

Pénzügyi alapvetések (pénzügytan) Pénzügyi alapvetések (pénzügytan) Dr. habil. Farkas Szilveszter PhD egyetemi docens, tanszékvezető BGF, PSZK, Pénzügy Intézeti Tanszék http://dr.farkasszilveszter.hu farkas.szilveszter@pszfb.bgf.hu 1 Úgy

Részletesebben

MAKROÖKONÓMIA 2. konzultáció

MAKROÖKONÓMIA 2. konzultáció MAKROÖKONÓMIA 2. konzultáció Révész Sándor Makroökonómia Tanszék 2012. március 3. Révész Sándor (Makroökonómia Tanszék) Klasszikus modell - gyakorlat 2012. március 3. 1 / 14 1) Egy országban a rövid távú

Részletesebben

Nemzetközi és határ menti együttmőködések támogatása. Bevezetési javaslatok a határ menti jó gyakorlatok országos szintő elterjesztésére

Nemzetközi és határ menti együttmőködések támogatása. Bevezetési javaslatok a határ menti jó gyakorlatok országos szintő elterjesztésére Nemzetközi és határ menti együttmőködések támogatása Bevezetési javaslatok a határ menti jó gyakorlatok országos szintő elterjesztésére TÁMOP-1.3.1-07/1.-2008-0002 Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése

Részletesebben

Külföldi gyakorlatok a napkollektor-használat ösztönzésére

Külföldi gyakorlatok a napkollektor-használat ösztönzésére Külföldi gyakorlatok a napkollektor-használat ösztönzésére Elıadó: Varga Katalin I. Napenergia-hasznosítás az Épületgépészetben Konferencia és Kiállítás Budapest, 2010. november 9. Tartalom 1. Az Energiaklub

Részletesebben

Brundtland jelentés szerinti definíció: a fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a

Brundtland jelentés szerinti definíció: a fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a Brundtland jelentés szerinti definíció: a fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő nemzedékek esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék

Részletesebben

Munkahelyi lelki. keretében. Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness.

Munkahelyi lelki. keretében. Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness. Munkahelyi lelki egészségfejlesztés a C(S)R keretében Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness.org A KUTATÁS CEU Business School,

Részletesebben

A munka. A munka a mindennapi életben az anyagi javak előállításának folyamatában jelentkezik, tehát bizonyos időhöz kötött tevékenységről van szó..

A munka. A munka a mindennapi életben az anyagi javak előállításának folyamatában jelentkezik, tehát bizonyos időhöz kötött tevékenységről van szó.. Munkaszervezés A munka. A munka a mindennapi életben az anyagi javak előállításának folyamatában jelentkezik, tehát bizonyos időhöz kötött tevékenységről van szó.. A szervezés fogalma.. A szervezés szó

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése,

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 6. A szervezet Az egyik legfontosabb vezetıi feladat A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 1 Formális és informális szervezetek A formális szervezet formákban

Részletesebben

Mikroökonómia II. B. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. 8. hét AZ INFORMÁCIÓ ÉS KOCKÁZAT KÖZGAZDASÁGTANA, 1. rész

Mikroökonómia II. B. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. 8. hét AZ INFORMÁCIÓ ÉS KOCKÁZAT KÖZGAZDASÁGTANA, 1. rész MIKROÖKONÓMIA II. B ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Mikroökonómia II. B AZ INFORMÁCIÓ ÉS KOCKÁZAT KÖZGAZDASÁGTANA, 1. rész Készítette: Szakmai felel s: 2011. február A tananyagot készítette: Jack

Részletesebben

Médiapiac Magyarországon

Médiapiac Magyarországon SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Média és társadalom Médiapiac Magyarországon 2008/09. tanév, 1. félév Globalizáció és magyar társadalom I. Páthy Ádám Média és médiafogyasztás

Részletesebben

A házasság társadalom által elismert és jóváhagyott szexuális közösség két ember között. házaspárt házaspárt gyermekkel egy szülőt gyermekkel

A házasság társadalom által elismert és jóváhagyott szexuális közösség két ember között. házaspárt házaspárt gyermekkel egy szülőt gyermekkel CSALÁDTÖRTÉNELEM Családnak nevezzük a szociológiában az olyan együtt élő kiscsoportokat, amelynek tagjait vagy házassági kapcsolat, vagy leszármazás, más szóval rokoni, vérségi (kivételes esetben örökbefogadási)

Részletesebben

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról 106/2009. (XII. 21.) OGY határozat a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról Az Országgyőlés abból a felismerésbıl kiindulva, hogy a kábítószer-használat és -kereskedelem

Részletesebben

A FOGLALKOZTATÁS KÖZGAZDASÁGI ELMÉLETEI A GLOBALIZÁCIÓ TÜKRÉBEN

A FOGLALKOZTATÁS KÖZGAZDASÁGI ELMÉLETEI A GLOBALIZÁCIÓ TÜKRÉBEN A FOGLALKOZTATÁS KÖZGAZDASÁGI ELMÉLETEI A GLOBALIZÁCIÓ TÜKRÉBEN Lipták Katalin Ph.D. hallgató Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Világgazdaságtani Tanszék Eddigi kutatásaim eredményeképpen a közgazdasági

Részletesebben

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

VILÁGGAZDASÁGTAN 2. A világgazdaság fejlıdési szakaszai Képek kellenének bele! Bacsi Vilgazd 2-2013 1

VILÁGGAZDASÁGTAN 2. A világgazdaság fejlıdési szakaszai Képek kellenének bele! Bacsi Vilgazd 2-2013 1 VILÁGGAZDASÁGTAN 2. A világgazdaság fejlıdési szakaszai Képek kellenének bele! Bacsi Vilgazd 2-2013 1 A világgazdaság fejlıdési szakaszai 1. Az ókor és középkor: merkantilizmus és korai gyarmatosítás (1492-1820)

Részletesebben

Az állami gazdaságszabályozás

Az állami gazdaságszabályozás Az állami gazdaságszabályozás A piacgazdaság kudarcai, az állami szerepvállalás szükségessége Tökéletlen verseny Externáliák Közjavak Tökéletlen informáltság Az állam gazdasági feladatai Allokáció Redisztribúció

Részletesebben

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I.

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I.

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Mikroökonómia - 7. elıadás

Mikroökonómia - 7. elıadás Mikroökonómia - 7. elıadás A TERMELÉSI TÉNYEZİK (ERİFORRÁSOK) PIACA 1 A termelési tényezık piaca elsıdleges tényezık - munka - természeti erıforrások másodlagos tényezık - termelt tıkejavak - pénz, értékpapír

Részletesebben

A SZABAD BEVÁNDORLÁS ÉS AZ ERİSZAKOS INTEGRÁCIÓ

A SZABAD BEVÁNDORLÁS ÉS AZ ERİSZAKOS INTEGRÁCIÓ A SZABAD BEVÁNDORLÁS ÉS AZ ERİSZAKOS INTEGRÁCIÓ I A szabad bevándorlást támogató klasszikus érv így hangzik: Ha minden más változatlan, a vállalkozások oda mennek, ahol olcsó a munkaerı, a munkavállalók

Részletesebben

A területfejlesztés és politika tartalma, tárgya és célja

A területfejlesztés és politika tartalma, tárgya és célja A területfejlesztés és politika tartalma, tárgya és célja 1. elıadás Regionális politika egyetemi tanár Politika és fejlesztés gyakorisága (Google keresı program 2005.02.07.) regionális politika 12900

Részletesebben

SZÓBELI TEMATIKA TÖRTÉNELEM közpészint 2013

SZÓBELI TEMATIKA TÖRTÉNELEM közpészint 2013 Tatabányai Integrált Szakiskola Középiskola és Kollégium Cím: 2800 Tatabánya, Cseri u. 35. Telefon: +36 34 309 545 E-mail: ititkar@is-kola.hu Web: www.is-kola.hu Fax: +36 34 309 549 SZÓBELI TEMATIKA TÖRTÉNELEM

Részletesebben

2. Szociálpolitikai alapelvek, technikák és értékek

2. Szociálpolitikai alapelvek, technikák és értékek 2. Szociálpolitikai alapelvek, technikák és értékek A szociálpolitikai alapelvek és technikák arra szolgálnak, hogy szempontrendszert adjanak a szociálpolitikai eszközök, beavatkozási technikák megtervezésekor

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN I. Készítette: Bíró Anikó, K hegyi Gergely, Major Klára. Szakmai felel s: K hegyi Gergely. 2010. június

KÖZGAZDASÁGTAN I. Készítette: Bíró Anikó, K hegyi Gergely, Major Klára. Szakmai felel s: K hegyi Gergely. 2010. június KÖZGAZDASÁGTAN I. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/a/KMR-2009-0041 pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

A pénzügyi rendszer és a pénz

A pénzügyi rendszer és a pénz A pénzügyi rendszer és a pénz Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@bgf.hu Pénzügy Intézeti Tanszék A pénzügyi rendszer funkciói 1. A gazdaság pénzellátásának biztosítása. 2. A

Részletesebben

Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig

Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Helyi Leader Közösség bemutatkozása (2007. október 18.) Elıadó: Horváth Krisztián Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás programfelelıs Megalakult a Zalai

Részletesebben

A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban

A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban A közbeszerzések aktuális kérdései Budapest, 2011. november 16-17. A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban Szuppinger Péter Regionális Környezetvédelmi Központ Magyar

Részletesebben

V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA ( )

V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA ( ) Óra sorszám V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA (1849 1914) Az önkényuralom A kiegyezés Gazdasági felzárkózás A polgárosodó társadalom Városiasodás. A főváros fejlődése Népesedés.

Részletesebben

Területi tervezés, programozás és monitoring

Területi tervezés, programozás és monitoring Területi tervezés, programozás és monitoring 8. elıadás Regionális politika egyetemi tanár A területi tervezés fogalma, jellemzıi Területi tervezés: a közösségi beavatkozás azon módja, amikor egy területrendszer

Részletesebben

Ipar. Szent Korona Értékrend

Ipar. Szent Korona Értékrend Ipar Az ipar anyagi kincseink embert szolgáló átalakítása, vagy környezetromboló szakbarbarizmus? Úgy használjuk, hogy megmaradjon, vagy úgy, hogy felégetjük a jövıt? Miért? Mit? Hogyan? Az EU belsı piaca

Részletesebben

A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS. 7. tétel

A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS. 7. tétel A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS ÉS VEVŐTÍPUSOK 7. tétel A vásárlási döntés folyamata A kereskedelmi vállalkozások létérdeke a forgalom folyamatosságának fenntartása, növelés. Ehhez nem elegendő csupán alkalmazkodniuk

Részletesebben

A könyv segítségével megismerhetitek

A könyv segítségével megismerhetitek A könyv segítségével megismerhetitek az egyes vállalkozási formákat, a működés kereteit, a vállalatok különösen a kereskedelmi vállalatok tevékenységéhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket Az első

Részletesebben

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Kis Zoltán CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Az ezredforduló felé közeledve egyre reálisabbnak és kézzelfoghatóbbnak tőnik Magyarország csatlakozása a

Részletesebben

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I.

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Közgazdaságtan - 8. elıadás

Közgazdaságtan - 8. elıadás Közgazdaságtan - 8. elıadás Vállalatok a nemzetközi piacokon Piaci elégtelenségek Bacsi, 8.ea. 1 HOGYAN VISELKEDIK EGY NEMZETKÖZI KAPCSOLATOKRA TÖREKVİ VÁLLALAT? PIAC: - gazdasági szereplık - szokások

Részletesebben

HARASZTY GÁBOR SÁNDOR VERESS GÁBOR VERESS GÁBORNÉ A KULTÚRA SZEREPE A RENDVÉDELEM MINİSÉGBIZTOSÍTÁSÁBAN

HARASZTY GÁBOR SÁNDOR VERESS GÁBOR VERESS GÁBORNÉ A KULTÚRA SZEREPE A RENDVÉDELEM MINİSÉGBIZTOSÍTÁSÁBAN HARASZTY GÁBOR SÁNDOR VERESS GÁBOR VERESS GÁBORNÉ A KULTÚRA SZEREPE A RENDVÉDELEM MINİSÉGBIZTOSÍTÁSÁBAN A biztonság nehezen meghatározható ( félelem, aggodalom nélkül ) 68 latin eredető fogalom. A biztonság

Részletesebben