Gazdaságszociológia. Óravázlat. 2006/07-es tanév, ıszi félév. Készítette: Úr Balázs. urbalazs KUKAC gmail.com. Elıadók:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gazdaságszociológia. Óravázlat. 2006/07-es tanév, ıszi félév. Készítette: Úr Balázs. urbalazs KUKAC gmail.com. Elıadók:"

Átírás

1 Gazdaságszociológia Óravázlat Tartalomjegyzék 1. elıadás ( ) elıadás ( ) Társadalmak, gazdasági rendszerek, kapitalizmus...3 Bevezetés: kérdések és gondolatok...3 Gazdasági tevékenység kettıs értelmezése...3 Rendszerelmélet, gazdasági rendszer...3 A nagy átalakulás...4 Integrációs formák a gazdaságban...4 Mindennek ára van...5 Kapitalizmus és szelleme, a modern kor kezdete...5 A protestantizmus etika és a kapitalizmus szelleme elıadás ( ) Az óra címét nem tudom elıadás ( ) A társadalmi intézmények és gazdasági szereplık...7 A társadalmi intézmények fogalma...7 A társadalmi intézmények hatásai...7 Intézményi cselekvés és egyéni cselekvés...7 Kivonulás és tiltakozás...8 Kollektív cselekvés és szelektív ösztönzık elıadás ( ) Társadalmi tıke az emberi tıke termelésében...9 Tıkefajták...9 A társadalmi tıke formái (Coleman)...9 A társadalmi tıkét elımozdító társadalmi struktúra...10 A társadalmi tıke az emberi tıke termelésében...10 A társadalmi tıke a közjószág jellege...10 A társadalmi tıke mechanizmusai...10 A társadalmi tıke típusai elıadás ( ) Társadalmi és kulturális erıforrások...11 Fejlıdés és társadalmi jólét...11 Társadalmi jó(l)lét elıadás ( ) /07-es tanév, ıszi félév urbalazs KUKAC gmail.com Elıadók: További jegyzetek: 2. oldal, összesen 11 oldal

2 1. elıadás ( ) Ez sajnos nincs meg. 2. elıadás ( ) Társadalmak, gazdasági rendszerek, kapitalizmus Bevezetés: kérdések és gondolatok Hogyan függ össze az anyagi gazdaság és társadalmi jólét? Mikor beszélhetünk gazdasági és társadalmi fejlıdésrıl? Az alapvetı cikkek mellett (víz, villany, gáz, stb.) jólétrıl beszélünk, ha elérhetık a luxuscikkek is (autó, számítógép, stb.) Politikai stabilitás Boldogság (tudás, egészség, pénz) Hogyan kapcsolódik össze a gazdasági növekedés a gazdasági fejlıdéssel? Mi a gazdság és mi a gazdálkodás? GDP: éves nemzeti jövedelem Gazdaság Milyen társadalmi / gazdasági rendszereket ismerünk? Léteznek-e kétezer évvel ezelıtti rendszerek ma? Kapitalizmus, szocialista rendszer Afrikai törzsek, dél-amerikai indiánok szervezetei kétezer éve változatlan formában mőködnek Gazdasági tevékenység kettıs értelmezése Formális (közgazdasági) értelmezés: racionális választás, cselekvés és gazdálkodás feltételezése Korlátozott értelmezés (pl.: tervgazdaság, ember és környezet kapcsolata) Szubsztantív (Polányi-féle) értelmezés: forrása az empirikus gazdaság a gazdaság, mint ember és környezete közötti kölcsönhatás intézményesített folyamata az emberi gazdaság gazdasági és gazdaságon kívüli intézményekbe kultúra, vallás, politika ágyazódik Rendszerelmélet, gazdasági rendszer Rendszer: objektumok, eszmék, tevékenységek összessége, együttese, melyeket a kölcsönös függıség bizonyos szabályszerő formája fog egységbe. 3. oldal, összesen 11 oldal Rendszerelmélet, rendszerparadigma (Parsons, Kornai) Problémák és feladatok a társadalomban alrendszerek és megoldások Gazdasági alrendszer Anyagi javak és szolgáltatások termelésével, elosztásával, felhasználásával foglalkozik Fontos intézményes és koordinációs formája a piac Gazdasági ügyletek monetizáltak, pénz szerepe fontos A kapitalizmus nem létezik magántulajdon nélkül, ugyanis nem lenne mit eladni és kinek. Minden pénzben mérhetı, fontos motívum a profitszerzés. A nagy átalakulás Vitathatatlan: társadalmi jólét és gazdaság szorosan összefügg, semmilyen társadalom sem képzelhetı el gazdasági tevékenység nélkül A gazdálkodás nagyon fontos részét képezi életünknek, a gazdaság kiemelten fontos alrendszere a társadalomnak. A társadalmi fejlıdés során a 17. század végén azonban valami olyasmi történt, ami példa nélküli a történelemben: megszületett a homo oeconomicus (ésszerően gondolkodik, számol, kalkulál, haszonmaximalizáló, önérdekkövetı, stb.) uralkodóvá vált egy gazdasági integrációs forma, a piac, valamint létrejött egy új gazdasági-politikai rendszer, a kapitalizmus. A kapitalizmus kialakulása elıtt is folyt gazdálkodás, sıt hatalmas vagyonok is felhalmozódtak, de a gazdaság egésze mégis önellátáson alapult. Már kétezer évvel ezelıtt Arisztotelész különbséget tett az önellátás és a pénzkeresés között, vagyis a felhasználásra és a nyereségszerzésre való termelés között. A nagy átalakulás lényege: a nyereség avagy pénzszerzés, amely nem csak a gazdasági tevékenység fı motiválóereje, hanem az elmúlt háromszáz évben az emberi és társadalmi fejlıdés motorja. Azonban a nyereségért való termelés amikor a gazdasági indíték elválik minden más társadalmi indítéktól és kapcsolattól az ember számára nem volt mindig természetes elv. Egészen a nyugat-európai feudalizmus végéig a reciprocitás, a redisztribúció, az önellátás, vagy autarchia, (ill. ezek kombinációja) voltak a fı gazdasági integrációs formák. Integrációs formák a gazdaságban Reciprocitás elve szimmetria sémája, társadalmi intézménye szükséges félrészek és párok kialakulása Trobriand szigetek: anyai ágon való kölcsönösségi viszonyok; bel- és külkereskedelem (kula-kereskedelem) 4. oldal, összesen 11 oldal

3 Redisztribúció elve minden emberi csoportban fellelhetı séma, a javak és szolgáltatások összegyőjtésének, raktározásának újraelosztásának lehetıségét biztosítja Vadásztörzsek / társadalmak, ókori óriásbirodalmak (Mezopotámia, Egyiptom), feudális gazdaságok Önellátás elve görög oeconomia szó: saját felhasználásra való termelés Valószínőleg a földmővelés fejlettebb szintjén válik fontos integrációs mechanizmussá a saját család / háztartás tág értelemben ellátása, szükségleteinek kielégítése Zárt formában (adott csoporton belül: család, uradalom, stb.) nemnyereségszerzésre irányuló gazdasági tevékenység Árucsere elve oda-vissza mozgás a piaci rendszer személyei között de csak a piac, mint intézmény megléte esetén eredményez egyének csereakciója árumozgásokkal Mindennek ára van Pénz, csere, piacok és kereskedelem már évezredek óta léteztek. Azonban a 17. század végéig nem létezett olyan gazdasági rendszer, ahol a szükséges javak termelése és elosztása önszabályozó rendszerben, önszabályozó mechanizmuson keresztül Adam Smith klasszikus közgazdász felfogásában a láthatatlan kéz által vezérelve un. piacgazdaságban történik. Ennek nagy ára volt: elengedhetetlen, hogy mindennek ára legyen és áruba bocsátható legyen, beleértve a termıföldet és az emberi munkaerıt is. Egy önszabályozó piacgazdaságban végül is mindent piaci eladásra termelnek és minden jövedelem ezen eladásokból származik, minden áru, és mindennek ára van. Polányi Károly gazdaságtörténész és társadalomtudós felfogásában a föld és a munkaerı nem más, mint maguk az emberek, akikbıl minden társadalom áll, illetve a természeti környezet, amiben élnek. Ezek beépítése a piaci mechanizmusokba annyit jelent, hogy maga a társadalom szubsztanciája lényege rendelıdik a piac törvényei alá (szennyezı fizet elve). Kapitalizmus és szelleme, a modern kor kezdete A társadalomtudományok különbözı területeinek történelemtudomány, szociológia, politikatudomány képviselıi régóta kutatják, miért éppen Anglia volt a klasszikus kapitalizmus bölcsıje? Miért nem a 14. századi Itália (mondjuk Genova), vagy a századi Németalföld? Ez nem volt más, mint a protestantizmus. A protestantizmus etika és a kapitalizmus szelleme Max Weber e mővében rávilágított arra, hogyan hatott a kálvini protestantizmus, az e világi boldogulásnak és sikernek vallási igenlése, az azstétikus életmód és Most untam meg végleg!!! 3. elıadás ( ) Az óra címét nem tudom Marx: a fejlett országok által bejárt út kijelöli az utat a fejletlen országok számára. A kapitalizmus feltétele, hogy legyen elegendı népesség a növekedéshez. A II. világháború után a 3. világ került a középpontba. W. Rostow: 1. hagyományos agrártársadalom kora 2. elıfeltételek kora 3. take off idıszaka: hasonlat: take off = amikor a repülı felszáll. 4. út az érettség felé: amikor az ipari termelés súlya megnövekszik 5. magas szintő tömegfogyasztás kora: a modern fogyasztói társadalom kialakulásának idıszaka A. Gerschenkron: nem igaz az, hogy minden ország ugyanazt az utat járja be, hanem attól függ, hogy mennyire van elmaradva az adott ország, más-más fejlıdési utat jár be. Attól függ, hogy mennyire elmaradott egy ország, más a fejlıdés üteme, más lesz a termelési és ipari struktúrája, más lesz a szellemi ideológiája. Pl.: Anglia: az ipari fejlıdés csúcsa. Ehhez erıs tıkekoncentrálódás kell, mert technológiai újításokra van szükség, és ezek igencsak tıkeigényesek. Az angol iparosodás húzóágazata a textilipar volt. Pl.: Németország: angolokhoz képest kicsit elmaradottak. Itt a bankrendszer megerısödése figyelhetı meg. Franciaországban és Németországban kialakultak az univerzális bankok, míg Angliában a kereskedelmi bankok voltak. Az univerzális bankoknak hosszú távú befektetési politikájuk van. Ezek segítségével történt meg az ipar fejlesztése. Oroszország: 1861-ig jobbágyság intézménye volt. Az orosz birodalmat erıszakos terjeszkedési politika jellemezte. Ezért az ipar is erısen a háborúktól függött. Oroszország nagyon elmaradottnak számított: az iparosodáshoz szükséges tıkét nem tudja a bankrendszer összegyőjteni. Ennek ellenére beindul az iparosodás: az állam az aktív iparosító. Az adók segítségével teszi ezt meg: háború esetén magasabbak az adók, míg békeidıben alacsonyabbak. Lassan kialakul itt is a bankrendszer. Anglia Kontinentális Európa Oroszország Tıke agrár bankok állam Húzóágazat textilipar nehézipar nehézipar Állam szerepe kicsi kicsi (nem nagy) nagy (központi) 5. oldal, összesen 11 oldal 6. oldal, összesen 11 oldal

4 Anglia Kontinentális Európa Oroszország Ágazatok egymáshoz való kapcsolat - ipar és a bankszektor állami befolyásolás, elnyomás Magyarország még az Osztrák-Magyar Monarchiánál is elmaradottabb. 4. elıadás ( ) A társadalmi intézmények és gazdasági szereplık A társadalmi intézmények fogalma Társadalmi intézmény: szabályfoganatosító mechanizmus centralizált, formális szankciók Magánintézmények: csoportból való kizárás (pl.: vállalatok, egyetemek, vallási szervezetek) Közintézmények: adók, bírságok, bebörtönözés (pl.: bíróság, adóhivatal, versenyhivatal) Az intézmények szerepe: kényszerítés: költségessé teszi a szabályszegı magatartást (pl.: az adóbevallás elmulasztásakor magasabba a bírság, mintha az adót rendesen befizette volna) ösztönzés: a szabály betartóit külön jutalmazza (pl.: közhasznú alapítvány támogatása után adókedvezmény jár) lehetıségteremtés: alkotmányok alku kontextusának megváltoztatása A társadalmi intézmények hatásai Az intézmény lehet: tisztán hatékony: mindenkit jobb helyzetbe hoz (pl.: ha egy országban közbiztonság van, az mindenki helyzetét javítja) tisztán újraelosztó: veszteség nélküli jövedelemátcsoportosítás veszteséges újraelosztás: minél magasabb az újraelosztás, annál jobban megy ez a hatékonyság rovására. újraelosztás rovására hatékony: ha csökken az újraelosztott jövedelem mértéke, akkor növekszik a hatékonyság. tisztán pusztító: mindenkinek rontja a helyzetét. Olyan szabályok, amelyek mindenkit kellemetlen helyzetbe hoznak (pl.: intézkedések háborúk esetén) Szándékolt és nem szándékolt hatások Intézményi cselekvés és egyéni cselekvés A társadalmi intézményeket egyének hozzák létre és egyénekbıl áll. Szigorúan véve: csak egyének cselekedhetnek és csak egyéneknek lehetnek szándékai Diktatórikus és demokratikus intézmények 7. oldal, összesen 11 oldal Diktatórikus intézmény célja, akarata nem más, mint a diktátor célja, akarata. Demokratikus intézmények célja a vezetık többségi döntése. Az intézmény akarata és érdeke: egyhangú vélemény, többségi szavazás, ciklikus többségi preferenciák Ez az alapelv a módszertani individualizmus. Condorcet-paradoxon: demokratikus intézmények esetén ha három ember három dolgot akar, akkor vagy egyhangú egyetértésben vannak, vagy az alábbi táblázat szerint döntenek: 1. egyén 2. egyén 3. egyén 1. helyre sorolt A B C 2. helyre sorolt B C A 3. helyre sorolt C A B Az így kapott preferencia-sorrendek alapján nem lehet csoportpreferenciát meghatározni. Többségi elv alapján a fenti táblázatból látható, hogy ketten A-t elınyben részesítik B-vel szemben, és csak egy ember részesíti elınyben B-t A-val szemben. Hasonlóan adódik, hogy A > B B > C A < C vagyis a többségi preferencia intranzitív, ciklikus lesz. Az intézmény érdeke és az egyén érdeke ellentmondásba fog kerülni (pl.: korrupció) Megoldási lehetıségek: intézményi tervezés: nyereségérdekeltség, korrupció korlátozása, közhivatalnokok véletlen kiválasztása és rotálása, stb. Intézményi tervezés és hatékonyság ellentmondásai: a társadalmi intézmények teljesítményének hanyatlása: kivonulás, tiltakozás, hőség (Hirschman) Kivonulás és tiltakozás Hogyan reagálnak vállalatok, szervezetek és államok hanyatlására az érintettek? Az intézmény teljesítménye hanyatlani kezd: javak és szolgáltatások minıségromlása Kivonulás: piaci mechanizmus (a közgazdászok szerint) egyszerő, személytelen, egyéni cselekvés közvetett (Láthatatlan Kéz) Tiltakozás: a politikatudomány szerint politikai mechanizmus különféle fokozatai vannak: békés tüntetés, aláírásgyőjtés, erıszakos demonstráció, 8. oldal, összesen 11 oldal

5 forradalom egyéni vélemények nyílt és világos megfogalmazása közvetlen és egyenes kollektív cselekvés Kivonulás és tiltakozás (gazdasági és politikai erık): azonos fontosságú mechanizmus Kivonulás és tiltakozás kapcsolata: a kivonulás jelenléte gátolja a tiltakozás technikájának kialakulását (pl.: kommunista diktatúrák) A kivonulás elımozdíthatja a tiltakozás megjelenését (pl.: az NDK felbomlása 1989 nyarán) Hőség: lehetıvé teszi a korrekciót Kollektív cselekvés és szelektív ösztönzık Tiltakozás, mint kollektív cselekvés: az intézmény (csoport, vagy szervezet) tagjainak közös érdekét elımozdító együttes erıfeszítés (Olson) Közös érdek: közjószág a tagok számára Pl.: 20%-os általános béremelés, demokratikus politikai rendszer, nemzeti függetlenség Megjelenik a potyautas jelenség: a kollektív cselekvés paradoxona A közös érdek elérése esetén senki sem zárható ki az elınyökbıl, még azok sem, akik semmit 5. elıadás ( ) Társadalmi tıke az emberi tıke termelésében Tıkefajták Gazdasági tıke fogalma: beruházás hozam (Marx: Das Capital), pénzügyi tıke Emberi(humán) tıke fogalma: beruházás az emberi tıkébe (Schultz), tanulás, tapasztalatszerzés munka mellett, diploma: érdemes a taníttatásra költeni, mert 5-10 év múlva megtérül, vagyis ez egy lépés hátra, de kettı elıre. Persze ez a beruházás is kockázatos, mint minden beruházás. Társadalmi tıke fogalma: erıforrásként hasznosítható interperszonális kapcsolatok (hálózati tıke): az egyén képes erıforrásként kihasználni a kapcsolatait Kulturális tıke fogalma: részben átfed az emberi tıke fogalmával, ízlés, habitus A társadalmi tıke formái (Coleman) A társadalmi tıke formái Kötelezettségek és elvárások (pl.: fınök-beosztott): a társadalmi kapcsolatainkat úgy tartjuk fent, hogy lekötelezünk valakit. Információs csatornák (pl.: munkahelykeresés, Granovetter: a gyenge kötések ereje): az 9. oldal, összesen 11 oldal embereket a fontos információkat személyközi kapcsolatokon keresztül szerzik be. Normák és szankciók (pl.: kooperációs normák kisközösségekben): face-to-face kapcsolatok, a szankció lehet a kizárás A társadalmi tıkét elımozdító társadalmi struktúra A társadalmi kapcsolatháló zártsága: hatékony normák kialakulásának feltétele Kisajátítható társadalmi szervezetek: adott célra létrehozott szervezet felhasználása más célokra A társadalmi tıke az emberi tıke termelésében Társadalmi tıke a családban: családméret és családnagyság hatása a kimaradási rátákra 1. táblázat (szöveggyőjtemény, 114 oldal körül) Társadalmi tıke a családon kívül: az iskola köré szervezıdı felnıtt közösség hatása a kimaradási rátákra 2. táblázat (szöveggyőjtemény, 114 oldal körül) A társadalmi tıke a közjószág jellege Társadalmi tıke mint magánjószág: egyéni célok elérésének eszközeke Társadalmi tıke mint közjószág: a közösség számára elérhetı közjó (pl.: bizalom) A társadalmi tıke gazdasági, társadalmi és politikai szerepe Gazdasági szerep: csökkenti a tranzakciós költségeket. Két intézmény létezik: a piac, és a hierarchia. Társadalmi szerep: növeli a társadalmi integrációt Politikai szerep: civil társadalom A társadalmi tıke mechanizmusai Információáramlás Kölcsönös segítség (reciprocitás) normája Közösségi fejlıdés és versenyképesség Kollektív cselekvés és társadalmi együttmőködés Közösségi tudat, bizalom, szolidaritás A társadalmi tıke típusai Összekötı (vagy kizáró) társadalmi tıke: erıs kötések (binding): ezek csak családon belül érvényesülnek. Áthidaló (vagy befogadó) társadalmi tıke: gyenge kötések (bridging) 10. oldal, összesen 11 oldal

6 6. elıadás ( ) Társadalmi és kulturális erıforrások Fejlıdés és társadalmi jólét Hogyan függ össze az anyagi gazdaság és jólét azzal, hogy milyen életet élünk, hogyan és meddig élünk általában? Mikor beszélhetünk gazdasági és társadalmi fejlıdésrıl? Hogyan kapcsolódik össze a gazdasági növekedés a gazdasági fejlıdéssel? Mit takar a társadalmi jó(l)lét fogalma? Jóllét: jó életminıség Jólét: anyagi biztonság A gazdasági fejlıdés: anyagi javakkal és szolgáltatásokkal ellátott fejlettség. Társadalmi fejlıdés: a béke, biztonság, kiegyensúlyozott társadalmi feltételek. A gazdasági növekedés a gazdasági fejlıdés közötti kapcsolat. A fejlıdés a lehetıségek bıvülését jelenti. A gazdasági, politikai és szociális szabadságjogok kiteljesedését. A fejlıdés egyszerre cél és eszköz. A végsı cél a társadalmak jóllétének növekedése. A politikai és szociális szabadságjogok korlátozhatják a fejlıdést. Az emberi tıke nagymértékben befolyásolja a gazdasági fejlıdést. Ha nem valósul meg az esélyek kiegyenlítıdése, akkor ott a szabadságjogok sérülnek. Társadalmi jó(l)lét Egy emberi közösség akkor halad a társadalmi jó(l)lét felé, ha biztosítani tudja tagjai számára mindazon jogokat és lehetıségeket, melyek felvértezik arra, hogy Akkor beszélünk fenntartható fejlıdésrıl, ha a fejlıdés hosszútávon szolgálja az adott közösség anyagi, politikai és társadalmi szükségleteinek kielégítését, úgy, hogy a legtágabb természeti környezet és a jövıbeni generációk szempontjait is maximálisan szem elıtt tartja. Az esıerdık irtása kockázatot jelent a jövı generáció számára. A környezetet csak olyan mértékben szabad igénybe venni, hogy a regenerációja meghaladja azt. A társadalmi tıkét egyéni erıforrásként, magánjószágként fogtuk fel. A különbözı tıkefajtákat egymásra át lehet váltani. Intézményesült kulturális tıke: az egyén a megszerzett tudásáról intézményektıl kap diplomát. 7. elıadás ( ) Nem voltam bent, de ez letölthetı a tanszék honlapjáról. 11. oldal, összesen 11 oldal

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6.

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6. Magyar tıke külföldön Budapest 2008. nov. 6. A globalizáció eredménye a növekvı tıkemozgás a világgazdaságban A magyar közgondolkodás középpontjában eddig a beáramló mőködı tıke állt Ha komolyan vesszük

Részletesebben

AZ ÁTMENET GAZDASÁGTANA POLITIKAI GAZDASÁGTANI PILLANATKÉPEK MAGYARORSZÁGON

AZ ÁTMENET GAZDASÁGTANA POLITIKAI GAZDASÁGTANI PILLANATKÉPEK MAGYARORSZÁGON AZ ÁTMENET GAZDASÁGTANA POLITIKAI GAZDASÁGTANI PILLANATKÉPEK MAGYARORSZÁGON Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén

Részletesebben

Bizalom az üzleti kapcsolatok irányításában

Bizalom az üzleti kapcsolatok irányításában Bizalom az üzleti kapcsolatok irányításában Dr. Gelei Andrea Budapesti Corvinus Egyetem Ellátás lánc optimalizálás; bárhonnan, bármikor Optasoft Konferencia 2013 2013. november 19., Budapest Gondolatmenet

Részletesebben

GAZDASÁGPOLITIKA I. AJÁNLOTT IRODALOM:

GAZDASÁGPOLITIKA I. AJÁNLOTT IRODALOM: GAZDASÁGPOLITIKA I. 1 AJÁNLOTT IRODALOM: Veress József (szerk.): Fejezetek a gazdaságpolitikából AULA 2004, ill. 2005. Bod Péter Ákos: Gazdaságpolitika. Intézmények, döntések, következmények AULA 2003.

Részletesebben

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II.

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I.

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

A problémák, amikre válaszolni kell

A problémák, amikre válaszolni kell A problémák, amikre válaszolni kell Fenntarthatatlan gazdaság visszatérı válságok Környezeti krízis éghajlatváltozás Kimerülı erıforrások - energiafüggıség Növekvı társadalmi egyenlıtlenség - igazságtalanság

Részletesebben

A foglalkoztatás növekedés ökológiai hatásai

A foglalkoztatás növekedés ökológiai hatásai A foglalkoztatás növekedés ökológiai hatásai Környezeti terhelések Természeti erıforrások felhasználása Tér (természetes élıhelyek) felhasználása Környezetbe történı kibocsátások A környezet állapotát

Részletesebben

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve..

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve.. Piac és tényezıi TÉMAKÖR TARTALMA - Piac és tényezıi - Piacok csoportosítása - Piaci verseny, versenyképesség - Nemzetgazdaság - Gazdasági élet szereplıi PIAC A piac a kereslet és a kínálat találkozási

Részletesebben

Bank rendszer és fenntarthatóság. Cselószki Tamás Bors Alapítvány Ökobank konferencia, 2010 január 22.

Bank rendszer és fenntarthatóság. Cselószki Tamás Bors Alapítvány Ökobank konferencia, 2010 január 22. Bank rendszer és fenntarthatóság Cselószki Tamás Bors Alapítvány Ökobank konferencia, 2010 január 22. A bankok jelentısége Fejlesztéseink, fogyasztásunk erıforrás használat, környezetterhelés, területhasználat;

Részletesebben

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Bevezetés s a piacgazdaságba. gba. Alapprobléma. Mikroökonómia: elkülönült piaci szereplık, egyéni érdekek alapvetı piaci törvények

Bevezetés s a piacgazdaságba. gba. Alapprobléma. Mikroökonómia: elkülönült piaci szereplık, egyéni érdekek alapvetı piaci törvények A mikroökonómia és makroökonómia eltérése: Bevezetés s a piacgazdaságba gba Alapfogalmak, piaci egyensúly Mikroökonómia: elkülönült piaci szereplık, egyéni érdekek alapvetı piaci törvények Makroökonómia:

Részletesebben

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az Információs Társadalom fogalma, kialakulása Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az információs társadalom fogalma Az információs és kommunikációs technológiák

Részletesebben

2010.04.21. Definiciók. Definiciók. Európa e-gazdaságának fejlıdése. Szélessávú hozzáférés-ezer. Web felhasználók- Európa-fejlett része

2010.04.21. Definiciók. Definiciók. Európa e-gazdaságának fejlıdése. Szélessávú hozzáférés-ezer. Web felhasználók- Európa-fejlett része Definiciók Európa e-gazdaságának fejlıdése Bakonyi Péter c. docens Definiciók Az E-gazdaság fejlıdése Európában Az IKT térhódítása miatt a hagyományos gazdaság az E-gazdaság irányába mozdul Az üzleti és

Részletesebben

A fenntartható fejlıdés a jelen igényeinek a kielégítése a jövı generációk szükségleteinek a veszélyeztetése nélkül (H. Brundtland).

A fenntartható fejlıdés a jelen igényeinek a kielégítése a jövı generációk szükségleteinek a veszélyeztetése nélkül (H. Brundtland). Pál Zoltán - Ember és környezete: fenntartható önpusztítás? A fenntartható fejlıdés a jelen igényeinek a kielégítése a jövı generációk szükségleteinek a veszélyeztetése nélkül (H. Brundtland). Többek számára

Részletesebben

JÖVİKERESİ. www.nfft.hu. - In Search For The Future. Nemzeti Fenntartható Fejlıdési Tanács. jelentése a magyar társadalomnak.

JÖVİKERESİ. www.nfft.hu. - In Search For The Future. Nemzeti Fenntartható Fejlıdési Tanács. jelentése a magyar társadalomnak. JÖVİKERESİ - In Search For The Future A Nemzeti Fenntartható Fejlıdési Tanács jelentése a magyar társadalomnak (Report of the National Council for the Sustainable Development to the Hungarian Society)

Részletesebben

Az Indigo Network. Pénzügyi fejlesztı programok mélyszegénységben élık körében. http://www.indigo-asset-building.eu/ Levi Strauss Foundation

Az Indigo Network. Pénzügyi fejlesztı programok mélyszegénységben élık körében. http://www.indigo-asset-building.eu/ Levi Strauss Foundation Az Indigo Network http://www.indigo-asset-building.eu/ Levi Strauss Foundation Az Asset Building elvének nemzetközi népszerősítése A mikrohitelezés Grameen modellje A modell adaptációs problémái: Az adott

Részletesebben

3. Pénzügytan szeminárium Államháztartás. Bárdos Máté Slánicz Melinda GK17 GK18 2010. március 24., 2010. március 31. 1

3. Pénzügytan szeminárium Államháztartás. Bárdos Máté Slánicz Melinda GK17 GK18 2010. március 24., 2010. március 31. 1 3. Pénzügytan szeminárium Államháztartás Bárdos Máté Slánicz Melinda GK17 GK18 2010. március 24., 2010. március 31. 1 Miért van szükség államra? A tıkeáramlási mátrix elméleti keretében az állami szektor

Részletesebben

DIGITÁLIS GAZDASÁG LAUFER TAMÁS 2014. 03.21.

DIGITÁLIS GAZDASÁG LAUFER TAMÁS 2014. 03.21. DIGITÁLIS GAZDASÁG LAUFER TAMÁS 2014. 03.21. IKT szektor helye a nemzetgazdaságban 1. Forrás: KSH Kibocsátás ágazatonként 2012 folyóáron 0 5 000 000 10 000 000 15 000 000 20 000 000 25 000 000 Mezıgazdaság

Részletesebben

A GDP kritikája Alternatív fejlıdési mérıszámok

A GDP kritikája Alternatív fejlıdési mérıszámok A GDP kritikája Alternatív fejlıdési mérıszámok Dr. Zsóka Ágnes GDP: bruttó hazai termék Definíciója: Valamely országban egy év alatt elıállított javak és szolgáltatások összessége, függetlenül attól,

Részletesebben

Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév

Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév Tantárgy: Történelem Osztály: 13/A, 13/B, 13/C Budapest, 2013. január Történelem érettségi szóbeli tételsor (középszint 13/A; 13/B; 13/C) 2012-2013 I./1. Gazdaság,

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Társadalomismeret és jelenismeret

Társadalomismeret és jelenismeret Társadalomismeret és jelenismeret I. A társadalmi szabályok ( 2 ): 1. Ismertesse a társadalmi együttélés alapvető szabályait, eredetüket és rendeltetésüket! 2. Mutassa be a hagyomány szerepét a társadalom

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés. Dr Gısi Zsuzsanna

Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés. Dr Gısi Zsuzsanna Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés Dr Gısi Zsuzsanna A tárgy célja A humán erıforrás menedzsment tárgy azokat az iskolákat, elméleteket és módszereket mutatja be, amelyek a munkaszervezetekben dolgozó

Részletesebben

Szociális vállalkozások jogi szabályozása Európában. Bullain Nilda Európai Nonprofit Jogi Központ

Szociális vállalkozások jogi szabályozása Európában. Bullain Nilda Európai Nonprofit Jogi Központ Szociális vállalkozások jogi szabályozása Európában Bullain Nilda Európai Nonprofit Jogi Központ Jog: definíció? Nincs egységes jogi definíció Európában, de még a legtöbb országban sem. USA megközelítés:

Részletesebben

5. A vezetıi dönt. ntéshozatal. A döntéselmélet tárgya. A racionális viselkedés feltételei megszervezésének, megnyilvánulásának, vizsgálata.

5. A vezetıi dönt. ntéshozatal. A döntéselmélet tárgya. A racionális viselkedés feltételei megszervezésének, megnyilvánulásának, vizsgálata. 5. A vezetıi dönt ntéshozatal A döntéselmélet tárgya A racionális viselkedés feltételei megszervezésének, megnyilvánulásának, logikai, matematikai és, empirikus vizsgálata. 1 A döntéselmélet rendeltetése

Részletesebben

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan 1. A. Fogyasztói döntéseket befolyásoló tényezık: fogyasztói preferenciák, nominál és reáljövedelem, szükségletek, piaci árak. Fogyasztási kereslet

Részletesebben

2013.09.13. Hogyan hoznak döntéseket az emberek. Hogyan hoznak döntéseket az emberek. Hogyan hoznak döntéseket az emberek

2013.09.13. Hogyan hoznak döntéseket az emberek. Hogyan hoznak döntéseket az emberek. Hogyan hoznak döntéseket az emberek Chapter. Előadás Közgazdaságtan Economy oikonomos (görög) az aki a háztartást vezeti Háztartás sok döntés Szűkös erőforrásokat oszt szét Képesség, erőfeszítés, vágy Társadalom sok döntés Szétoszt erőforrásokat

Részletesebben

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Döntési Alapfogalmak

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Döntési Alapfogalmak Vállalkozási VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Tantárgyfelelős: Prof. Dr. Illés B. Csaba Előadó: Dr. Gyenge Balázs Az ökonómiai döntés fogalma Vállalat Környezet Döntések sorozata Jövő jövőre vonatkozik törekszik

Részletesebben

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I.

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

A pénzügyi rendszer fogalma és funkciói. Monetáris és fiskális politika 1. előadás Dr. Vigvári András vigvaria@inext.hu

A pénzügyi rendszer fogalma és funkciói. Monetáris és fiskális politika 1. előadás Dr. Vigvári András vigvaria@inext.hu A pénzügyi rendszer fogalma és funkciói Monetáris és fiskális politika 1. előadás Dr. Vigvári András vigvaria@inext.hu Tananyag-egyéb tudnivalók Tankönyv:Vigvári András: Pénzügy(rendszer)tan. KJK-KERSZÖV.

Részletesebben

Regionális Gazdaságtan II 4. Elıadás. A téma vázlata

Regionális Gazdaságtan II 4. Elıadás. A téma vázlata Regionális Gazdaságtan II 4. Elıadás A REGIONÁLIS VERSENYKÉPESSÉG JAVÍTÁSA A téma vázlata A regionális versenyképesség javítása alulról szervezıdı gazdaságfejlesztés területi szintjei, kompetitív regionális

Részletesebben

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II.

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

FEJLESZTÉSI politika és FENNTARTHATÓSÁGI politika kapcsolata globális, EU és hazai szinten. KvVM Stratégiai Fıosztály

FEJLESZTÉSI politika és FENNTARTHATÓSÁGI politika kapcsolata globális, EU és hazai szinten. KvVM Stratégiai Fıosztály FEJLESZTÉSI politika és FENNTARTHATÓSÁGI politika kapcsolata globális, EU és hazai szinten KvVM Stratégiai Fıosztály Történeti áttekintés - globális szinten Fejlesztési együttmőködés 1944 Bretton Woods

Részletesebben

A problémák, amikre válaszolni kell

A problémák, amikre válaszolni kell A problémák, amikre válaszolni kell Fenntarthatatlan gazdaság visszatérı válságok Környezeti krízis éghajlatváltozás Kimerülı erıforrások - energiafüggıség Növekvı társadalmi egyenlıtlenség - igazságtalanság

Részletesebben

Nemzetközi és határ menti együttmőködések támogatása. Bevezetési javaslatok a határ menti jó gyakorlatok országos szintő elterjesztésére

Nemzetközi és határ menti együttmőködések támogatása. Bevezetési javaslatok a határ menti jó gyakorlatok országos szintő elterjesztésére Nemzetközi és határ menti együttmőködések támogatása Bevezetési javaslatok a határ menti jó gyakorlatok országos szintő elterjesztésére TÁMOP-1.3.1-07/1.-2008-0002 Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése

Részletesebben

Külföldi gyakorlatok a napkollektor-használat ösztönzésére

Külföldi gyakorlatok a napkollektor-használat ösztönzésére Külföldi gyakorlatok a napkollektor-használat ösztönzésére Elıadó: Varga Katalin I. Napenergia-hasznosítás az Épületgépészetben Konferencia és Kiállítás Budapest, 2010. november 9. Tartalom 1. Az Energiaklub

Részletesebben

A MAKROGAZDASÁGI GI FOLYAMATOK NEMZETKÖZI

A MAKROGAZDASÁGI GI FOLYAMATOK NEMZETKÖZI A MAKROGAZDASÁGI GI FOLYAMATOK NEMZETKÖZI ZI ÖSSZEKAPCSOLÓDÁSASA I. A világgazdas ggazdaság g fogalma, kialakulása és s fejlődése 2007.11.08. 1 I. A világgazdaság fogalma, kialakulása és fejlődése A nemzetközi

Részletesebben

ÁLLAMKÖZI KAPCSOLATOK KÜLGAZDASÁGI KAPCSOLATOK VÁLLALATKÖZI NEMZETKÖZI GAZDASÁGI KAPCSOLATOK 2010.09.12.

ÁLLAMKÖZI KAPCSOLATOK KÜLGAZDASÁGI KAPCSOLATOK VÁLLALATKÖZI NEMZETKÖZI GAZDASÁGI KAPCSOLATOK 2010.09.12. KÜLGAZDASÁGI KAPCSOLATOK 1 NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK SZÜKSÉGESSÉGE Egymásra utaltság (természeti erıforrások hiánya) Méretgazdaságosság (technikaitechnológiai fejlıdés) Komparatív elınyök 2 NEMZETKÖZI GAZDASÁGI

Részletesebben

A munka. A munka a mindennapi életben az anyagi javak előállításának folyamatában jelentkezik, tehát bizonyos időhöz kötött tevékenységről van szó..

A munka. A munka a mindennapi életben az anyagi javak előállításának folyamatában jelentkezik, tehát bizonyos időhöz kötött tevékenységről van szó.. Munkaszervezés A munka. A munka a mindennapi életben az anyagi javak előállításának folyamatában jelentkezik, tehát bizonyos időhöz kötött tevékenységről van szó.. A szervezés fogalma.. A szervezés szó

Részletesebben

SZOCIÁLPOLITIKA. Készítette: Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály. Szakmai felelős: Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály. 2010. június

SZOCIÁLPOLITIKA. Készítette: Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály. Szakmai felelős: Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály. 2010. június SZOCIÁLPOLITIKA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Szociálpolitika Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

A házasság társadalom által elismert és jóváhagyott szexuális közösség két ember között. házaspárt házaspárt gyermekkel egy szülőt gyermekkel

A házasság társadalom által elismert és jóváhagyott szexuális közösség két ember között. házaspárt házaspárt gyermekkel egy szülőt gyermekkel CSALÁDTÖRTÉNELEM Családnak nevezzük a szociológiában az olyan együtt élő kiscsoportokat, amelynek tagjait vagy házassági kapcsolat, vagy leszármazás, más szóval rokoni, vérségi (kivételes esetben örökbefogadási)

Részletesebben

LOGISZTIKA FOGALMA, ALAP KÉRDÉSEI

LOGISZTIKA FOGALMA, ALAP KÉRDÉSEI LOGISZTIKA FOGALMA, ALAP KÉRDÉSEI Történelmi áttekintés Római Birodalom: Marcus Terentius Varro: Logisticon c. mőve A római hadseregben a logistas-ok biztosították a hadtápellátást. Középkor: Baron de

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

Mikroökonómia II. B. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. 8. hét AZ INFORMÁCIÓ ÉS KOCKÁZAT KÖZGAZDASÁGTANA, 1. rész

Mikroökonómia II. B. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. 8. hét AZ INFORMÁCIÓ ÉS KOCKÁZAT KÖZGAZDASÁGTANA, 1. rész MIKROÖKONÓMIA II. B ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Mikroökonómia II. B AZ INFORMÁCIÓ ÉS KOCKÁZAT KÖZGAZDASÁGTANA, 1. rész Készítette: Szakmai felel s: 2011. február A tananyagot készítette: Jack

Részletesebben

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II.

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

54 481 04 0010 54 01 Gazdasági informatikus Informatikus

54 481 04 0010 54 01 Gazdasági informatikus Informatikus A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Ötlet / Cégértékelés

Ötlet / Cégértékelés Ötlet / Cégértékelés Fókusz, Módszerek, Eszközök Tisztelet & Teljesítmény Motiváció Az érték meghatározása minden befektetés szükséges elıfeltétele Sokszor érzelmi síkra terelıdik, de léteznek az objektív

Részletesebben

Mikroökonómia - 7. elıadás

Mikroökonómia - 7. elıadás Mikroökonómia - 7. elıadás A TERMELÉSI TÉNYEZİK (ERİFORRÁSOK) PIACA 1 A termelési tényezık piaca elsıdleges tényezık - munka - természeti erıforrások másodlagos tényezık - termelt tıkejavak - pénz, értékpapír

Részletesebben

Brundtland jelentés szerinti definíció: a fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a

Brundtland jelentés szerinti definíció: a fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a Brundtland jelentés szerinti definíció: a fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő nemzedékek esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN I. Készítette: Bíró Anikó, K hegyi Gergely, Major Klára. Szakmai felel s: K hegyi Gergely. 2010. június

KÖZGAZDASÁGTAN I. Készítette: Bíró Anikó, K hegyi Gergely, Major Klára. Szakmai felel s: K hegyi Gergely. 2010. június KÖZGAZDASÁGTAN I. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/a/KMR-2009-0041 pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Projekttervezés alapjai

Projekttervezés alapjai Projekttervezés alapjai Langó Nándor 2009. október 10. Közéletre Nevelésért Alapítvány A stratégiai tervezés folyamata Külsı környezet elemzése Belsı környezet elemzése Küldetés megfogalmazása Stratégiai

Részletesebben

A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig

A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig A jelen kihívások Egy paradoxon A mindennapi életünkben erőteljesen jelen van. Nem ismeri a nagyközönség. Újra időszerűvé vált Tömeges munkanélküliség

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2658-06/3 Egy aktuális gazdaságpolitikai esemény elemzése a helyszínen biztosított szakirodalom alapján

Részletesebben

A VPP szabályozó központ működési modellje, és fejlődési irányai. Örményi Viktor 2015. május 6.

A VPP szabályozó központ működési modellje, és fejlődési irányai. Örményi Viktor 2015. május 6. A VPP szabályozó központ működési modellje, és fejlődési irányai Örményi Viktor 2015. május 6. Előzmények A Virtuális Erőművek kialakulásának körülményei 2008-2011. között a villamos energia piaci árai

Részletesebben

A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS. 7. tétel

A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS. 7. tétel A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS ÉS VEVŐTÍPUSOK 7. tétel A vásárlási döntés folyamata A kereskedelmi vállalkozások létérdeke a forgalom folyamatosságának fenntartása, növelés. Ehhez nem elegendő csupán alkalmazkodniuk

Részletesebben

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I.

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I.

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I.

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

A SZABAD BEVÁNDORLÁS ÉS AZ ERİSZAKOS INTEGRÁCIÓ

A SZABAD BEVÁNDORLÁS ÉS AZ ERİSZAKOS INTEGRÁCIÓ A SZABAD BEVÁNDORLÁS ÉS AZ ERİSZAKOS INTEGRÁCIÓ I A szabad bevándorlást támogató klasszikus érv így hangzik: Ha minden más változatlan, a vállalkozások oda mennek, ahol olcsó a munkaerı, a munkavállalók

Részletesebben

VILÁGGAZDASÁGTAN 2. A világgazdaság fejlıdési szakaszai Képek kellenének bele! Bacsi Vilgazd 2-2013 1

VILÁGGAZDASÁGTAN 2. A világgazdaság fejlıdési szakaszai Képek kellenének bele! Bacsi Vilgazd 2-2013 1 VILÁGGAZDASÁGTAN 2. A világgazdaság fejlıdési szakaszai Képek kellenének bele! Bacsi Vilgazd 2-2013 1 A világgazdaság fejlıdési szakaszai 1. Az ókor és középkor: merkantilizmus és korai gyarmatosítás (1492-1820)

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

Munkahelyi lelki. keretében. Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness.

Munkahelyi lelki. keretében. Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness. Munkahelyi lelki egészségfejlesztés a C(S)R keretében Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness.org A KUTATÁS CEU Business School,

Részletesebben

2. Szociálpolitikai alapelvek, technikák és értékek

2. Szociálpolitikai alapelvek, technikák és értékek 2. Szociálpolitikai alapelvek, technikák és értékek A szociálpolitikai alapelvek és technikák arra szolgálnak, hogy szempontrendszert adjanak a szociálpolitikai eszközök, beavatkozási technikák megtervezésekor

Részletesebben

Növekedés és fenntarthatóság. NFFT műhelykonferencia 2014. június 4. Bessenyei István

Növekedés és fenntarthatóság. NFFT műhelykonferencia 2014. június 4. Bessenyei István Növekedés és fenntarthatóság NFFT műhelykonferencia 2014. június 4. Bessenyei István Egy példa Rókák a Nyulak Szigetén Hová vezet ez: Falánk rókák és kevéssé szapora nyulak esetén mindkét populáció kihal.

Részletesebben

Fenntartható fejlődés és fenntartható gazdasági növekedés. Gyulai Iván 2013. november 20. Budapest

Fenntartható fejlődés és fenntartható gazdasági növekedés. Gyulai Iván 2013. november 20. Budapest Fenntartható fejlődés és fenntartható gazdasági növekedés Gyulai Iván 2013. november 20. Budapest A fenntartható fejlődés mítosza A jelen szükségleteinek kielégítése a jövő sérelme nélkül. A jelen szükségleteinek

Részletesebben

Mikroökonómia - 8. elıadás

Mikroökonómia - 8. elıadás Mikroökonómia - 8. elıadás VÁLLALATOK A NEMZETKÖZI PIACOKON 1 HOGYAN VISELKEDIK EGY NEMZETKÖZI KAPCSOLATOKRA TÖREKVİ VÁLLALAT? PIAC: - gazdasági szereplık - szokások - kultúra, nyelv - jogrendszer, piaci

Részletesebben

Fókuszban a bankok kutatás hazai bankok befektetési tevékenysége

Fókuszban a bankok kutatás hazai bankok befektetési tevékenysége Fókuszban a bankok kutatás hazai bankok befektetési tevékenysége Tanácsadók a Fenntartható Fejlıdésért Bemutatkozás A Tanácsadók a Fenntartható Fejlıdésért (TFF) egyesület 2001- ben alakult. Célunk a szervezetfejlesztıi

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁG????????????????????????????????

FENNTARTHATÓSÁG???????????????????????????????? FENNTARTHATÓSÁG???????????????????????????????? Fenntartható fejlődés Olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen generáció szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációk esélyeit arra, hogy

Részletesebben

Lisszaboni folyamat. 2005- részjelentés: nem sikerült, új célok

Lisszaboni folyamat. 2005- részjelentés: nem sikerült, új célok Gyermekszegénység EU szociális modell célok, értékek, közös tradíció közös érdekek a gazdaságpolitikát és szociálpolitikát egységes keretben kezeli társadalmi biztonság szociális jogok létbiztonság garantálása

Részletesebben

Jogi és menedzsment ismeretek

Jogi és menedzsment ismeretek Jogi és menedzsment ismeretek Értékesítési politika Célja: A marketingcsatorna kiválasztására és alkalmazására vonatkozó elvek és módszerek meghatározása Lépései: a) a lehetséges értékesítési csatornák

Részletesebben

Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig

Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Helyi Leader Közösség bemutatkozása (2007. október 18.) Elıadó: Horváth Krisztián Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás programfelelıs Megalakult a Zalai

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDOMÁNY ALAPJAI

KÖRNYEZETTUDOMÁNY ALAPJAI KÖRNYEZETTUDOMÁNY ALAPJAI FIZIKA ALAPSZAKOS HALLGATÓKNAK SZÓLÓ ELŐADÁS VÁZLATA I. Bevezetés: a környezettudomány tárgya, a fizikai vonatkozások II. A globális ökológia fő kérdései III.Sugárzások környezetünkben,

Részletesebben

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése,

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 6. A szervezet Az egyik legfontosabb vezetıi feladat A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 1 Formális és informális szervezetek A formális szervezet formákban

Részletesebben

A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban

A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban A közbeszerzések aktuális kérdései Budapest, 2011. november 16-17. A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban Szuppinger Péter Regionális Környezetvédelmi Központ Magyar

Részletesebben

A pénzügyi rendszer és a pénz

A pénzügyi rendszer és a pénz A pénzügyi rendszer és a pénz Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@bgf.hu Pénzügy Intézeti Tanszék A pénzügyi rendszer funkciói 1. A gazdaság pénzellátásának biztosítása. 2. A

Részletesebben

II. Az ókori Róma Közép szint: A köztársaságkori Róma története. A római civilizáció szellemi és kulturális öröksége.

II. Az ókori Róma Közép szint: A köztársaságkori Róma története. A római civilizáció szellemi és kulturális öröksége. Emelt szint 11. évfolyam Témakörök I. Az ókori görögök A poliszrendszer kialakulása és jellemzői. Athén felemelkedése és bukása. A hellenizmus kora. Az ókori görögség szellemi, kulturális öröksége. Annak

Részletesebben

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról 106/2009. (XII. 21.) OGY határozat a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról Az Országgyőlés abból a felismerésbıl kiindulva, hogy a kábítószer-használat és -kereskedelem

Részletesebben

Személyes pénzügyek tervezése (Az életpálya pénzügyi tervezése) Kovács Norbert Gyõr, 2008.01.30.

Személyes pénzügyek tervezése (Az életpálya pénzügyi tervezése) Kovács Norbert Gyõr, 2008.01.30. Személyes pénzügyek tervezése (Az életpálya pénzügyi tervezése) Kovács Norbert Gyõr, 2008.01.30. Az elõadás menete Mit értünk emberi életpálya alatt? Hogyan értelmezzük az emberi életpályát pénzügyi szemléletben?

Részletesebben

Fenntarthatóság és nem fenntarthatóság a számok tükrében

Fenntarthatóság és nem fenntarthatóság a számok tükrében Fenntarthatóság és nem fenntarthatóság a számok tükrében Fenntartható fejlıdés: a XXI. Század globális kihívásai vitasorozat 2007. október 18. Dr. Laczka Éva 1 Elızmények 1996 az ENSZ egy 134 mutatóból

Részletesebben

A könyv segítségével megismerhetitek

A könyv segítségével megismerhetitek A könyv segítségével megismerhetitek az egyes vállalkozási formákat, a működés kereteit, a vállalatok különösen a kereskedelmi vállalatok tevékenységéhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket Az első

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

dr. Grezsa Ferenc: Devianciák ea. vázlat

dr. Grezsa Ferenc: Devianciák ea. vázlat dr. Grezsa Ferenc: Devianciák ea. vázlat A devianciák értelmezése Társadalomtudományok 1 Tud.ág Kezdete Kutatója Tárgya Módszer Demográfia XVII. sz. közepe John Graunt népesedés statisztika Politikatudomány

Részletesebben

Területi tervezés, programozás és monitoring

Területi tervezés, programozás és monitoring Területi tervezés, programozás és monitoring 8. elıadás Regionális politika egyetemi tanár A területi tervezés fogalma, jellemzıi Területi tervezés: a közösségi beavatkozás azon módja, amikor egy területrendszer

Részletesebben

A FOGLALKOZTATÁS KÖZGAZDASÁGI ELMÉLETEI A GLOBALIZÁCIÓ TÜKRÉBEN

A FOGLALKOZTATÁS KÖZGAZDASÁGI ELMÉLETEI A GLOBALIZÁCIÓ TÜKRÉBEN A FOGLALKOZTATÁS KÖZGAZDASÁGI ELMÉLETEI A GLOBALIZÁCIÓ TÜKRÉBEN Lipták Katalin Ph.D. hallgató Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Világgazdaságtani Tanszék Eddigi kutatásaim eredményeképpen a közgazdasági

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

Együttmőködés a fejlıdı országokkal a jó adóügyi kormányzás elımozdítása terén

Együttmőködés a fejlıdı országokkal a jó adóügyi kormányzás elımozdítása terén P7_TA(2011)0082 Együttmőködés a fejlıdı országokkal a jó adóügyi kormányzás elımozdítása terén Az Európai Parlament 2011. március 8-i állásfoglalása Adók és a fejlesztés Együttmőködés a fejlıdı országokkal

Részletesebben

Egészséggazdaságtan és - biztosítás

Egészséggazdaságtan és - biztosítás 1 Egészséggazdaságtan és - biztosítás 1. elıadás - Az egészségügyi rendszer problematikája Tantárgyi tematika - emlékeztetı 2 1. Bevezetés: az egészségügyi rendszer problematikája, hazai és külföldi példák

Részletesebben

Visszaesés vagy új lendület? A nemzetközi válság hatása a közép-európai térség járműgyártására

Visszaesés vagy új lendület? A nemzetközi válság hatása a közép-európai térség járműgyártására Visszaesés vagy új lendület? A nemzetközi válság hatása a közép-európai térség járműgyártására Túry Gábor MTA Világgazdasági kutatóintézet Válságról válságra A gazdasági világválság területi következményei

Részletesebben

Nık és férfiak egyenlısége miért jó és kinek kell tenni érte?

Nık és férfiak egyenlısége miért jó és kinek kell tenni érte? Nık és férfiak egyenlısége miért jó és kinek kell tenni érte? Borbíró Fanni Magyar Nıi Érdekérvényesítı Szövetség Nık és Férfiak Társadalmi Egyenlısége Tanács Mi az a gender? Biológiai nem (sex) anatómiai,

Részletesebben

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila Debreceni Egyetem, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék Cím: 4010 Debrecen, Pf. 9., Tel: (52)

Részletesebben

Közgazdaságtan - 8. elıadás

Közgazdaságtan - 8. elıadás Közgazdaságtan - 8. elıadás Vállalatok a nemzetközi piacokon Piaci elégtelenségek Bacsi, 8.ea. 1 HOGYAN VISELKEDIK EGY NEMZETKÖZI KAPCSOLATOKRA TÖREKVİ VÁLLALAT? PIAC: - gazdasági szereplık - szokások

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz kar 1.3 Intézet Magyar Földrajzi Intézet 1.4 Szakterület Földrajz 1.5 Képzési

Részletesebben

Hogyan születik az innováció? A rendszerváltás óta eltelt két évtized tanulságai.

Hogyan születik az innováció? A rendszerváltás óta eltelt két évtized tanulságai. INNOVÁCIÓS KONFERENCIA 2010. március 11. PANNON EGYETEM MŐSZAKI INFORMATIKAI KAR Prof. Dr. Mihályi Péter Tanszékvezetı Pénzügytan Tanszék Pannon Egyetem Hogyan születik az innováció? A rendszerváltás óta

Részletesebben

2016.02.25. Pénzügyek. 2. A pénz fogalma, a pénzrendszerek fejlődése

2016.02.25. Pénzügyek. 2. A pénz fogalma, a pénzrendszerek fejlődése Pénzügyek 2. A pénz fogalma, a pénzrendszerek fejlődése 1 Az előadás témái 1. Mi a pénz? 2. A pénz funkcionális definíciója 3. A pénz kialakulásának elméletei 4. Pénzrendszerek 5. Az infláció mérése 6.

Részletesebben

A felnıttképzés hasznosulása a foglalkoztatásban

A felnıttképzés hasznosulása a foglalkoztatásban A felnıttképzés hasznosulása a foglalkoztatásban ( A partnerség és a párbeszéd szakmai hátterének megerısítése, közös kezdeményezések támogatása címő TÁMOP 2.5.2. program, FSZH) III/III. rész Primárius

Részletesebben

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

A hagyományos (modern) és posztmodern regionális politikák jellemzıi

A hagyományos (modern) és posztmodern regionális politikák jellemzıi A hagyományos (modern) és posztmodern regionális politikák jellemzıi 2. elıadás Regionális politika egyetemi tanár A tradicionális regionális politika jellemzıi 1. 1. Mennyiségi növekedés, minták átültetése

Részletesebben