SPORTISKOLAI HÍRLEVÉL ~ 2006/2007. I. félév ~

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SPORTISKOLAI HÍRLEVÉL ~ 2006/2007. I. félév ~"

Átírás

1 SPORTISKOLAI HÍRLEVÉL ~ 2006/2007. I. félév ~ A Budai Sport Általános Iskola féléves kiadványa szülıknek, gyermekeknek Budapest, XI. Bikszádi u Tel.: ; (tel./fax) honlap: Felelıs kiadó: Kiss Mihály igazgató Kiadványszerkesztı: Vendégh Zsolt Megjelenik: január 26-án (VI. évfolyam 1. szám) A bizalom mindennél fontosabb Félévhez közeledünk a Budai Sport Általános Iskolában, s ilyenkor mindig elemezzük az eltelt idıszak nevelı-oktató munkánkat, illetve célokat határozunk meg nemcsak a következı félévre, hanem annál hosszabb távra is. A 2007/2008-as tanév számunkra egy mérföldkı lesz, mivel törvény által is legitimálni tudjuk magunkat, hiszen új, NAT-ra épülı sportiskolai tanterv szerint taníthatunk. Fontos volt számunkra az elfogadott tanterv tartalmi része, vagyis a fı tantárgyak óraszáma. Nagyon jónak tartjuk, hogy a fı tantárgyak (pl.: matematika, magyar, idegen nyelv) óraszámai megegyeznek a mi elvárásainkkal, sıt annál valamivel többet is biztosít. Remélhetıleg a másik 54 ilyen jellegő iskolával együtt bebizonyíthatjuk országosan is, hogy nemcsak tanulásban, hanem sportszakági képzésben is jól tudunk teljesíteni. Sıt, a magam elfogultságával vallom, hogy gyerekeink késıbb sokkal jobban teljesítenek nem csak tanulásban, sportban, hanem felnıttként a munkahelyeken is. Ahhoz, hogy teljes körő és bizonyítottan minıségi nevelı- oktató munkát végezzünk, szükség van a mindenkori intézmény számára egy objektív visszajelzésre - a mi esetünkben a "tudáspróba"-ra -, vagyis tantárgyi mérésre. Fontos a folyamatos képzéskövetés, s ennek alapján a feladatok teljesítésének elemzése, a lehetséges jobbító tevékenység megszervezése (új módszerek, képzési eljárások, számonkérések bevezetése, stb.). Az idei év egyik legfontosabb hozadéka pontosan az, hogy egyre többen veszünk részt a bemutató órákon, tanulva egymástól, és megbeszélve azokat a módszereket, melyekkel eredményesebbé tudjuk tenni munkánkat. A tartalmi munka jó minısége szükséges és elengedhetetlen annak érdekében, hogy érezzük a teljes körő bizalmat a szülık felıl. Ugyanezt várja el tılünk a fenntartó is. A szülı egyre jobban azt az iskolát preferálja, ahol ismeri, milyen struktúrában folyik a nevelés-oktatás, melyek a tantárgyi "súlypontok", hogyan valósítja meg a differenciálást, a felzárkóztatást, a tehetséggondozást, milyen értékeket tart fontosnak, stb. Minden felelısen gondolkodó

2 szülı tudja, hogy csak közösen (vagyis szülı-iskola) tudja kihozni a gyerekébıl azt a tehetséget, tudást, amivel született úgy, hogy kell motivációval, szorgalommal végzi tankötelezettségét. Számunkra kötelezı feladat mindenkinek megtalálni azt a megfelelı középiskolát, ahol tehetsége és tudása alapján felkészülhet a további feladatok (érettségi, fıiskola, egyetem) abszolválására. Ennek érdekében kell az iskolában az oktatást-nevelést úgy megszervezni, hogy elsajátítsák a gyerekek a tanuláshoz szükséges alapkészségeket, illetve a késıbbi érvényesüléshez szükséges olyan kompatibilis tudást, ami változó világunkban jól alkalmazható. A mérési tantárgyak kiválasztásánál mindenképpen figyelembe vettük a kimenet elvárásait, vagyis azt, hogy minimum két évig tanítottuk azt a tárgyat, és felértékelıdött nagyon az érettségi eredménye. Éppen ezért mérjük: 2. évfolyam végén (júniusban) a matematika, magyar és testnevelés tantárgyakat, 4. évfolyam végén a matematika, magyar, testnevelés tantárgyakat, és a sportszakági képzést (a Testnevelési Egyetem segítségével) 6. évfolyam végén a matematika, magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv (angol v. német), informatika, történelem, testnevelés tantárgyakat, sportszakági képzést és egy választott tantárgyat (pl. földrajz, biológia, késıbb fizika, kémia, stb.) 8. évfolyam végén a matematika, magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv (angol v. német), informatika, történelem, testnevelés tantárgyakat, sportszakági képzést és egy választott tantárgyat A mérésre felkértük a XI. kerületi Pedagógiai Szolgáltató Központot (PSZK), aki szorosan együttmőködik az iskola vezetésével és a munkaközösség vezetıkkel, de csak és kizárólagosan a szervezési kérdésekben, a felmérés anyagát ık állítják össze. A Testnevelési Egyetem nem csak az Eurofitt felméréseit, hanem a megfelelı tanszékkel közösen végzi a sportszakági képzés szakmai értékelését úgy, hogy maximálisan figyeli és méri folyamatosan kétévente, hogy miképpen segíti ezt a munkát a délelıtti testnevelési tantárgy. Az értékelés optimuma a %-os teljesítés, éppen azért, mert tudjuk, hogy lesz, aki 50%-os, de lesz, aki 100 % körüli eredményt fog elérni. A rendszeres mérés feladatot ró ki majdnem minden pedagógus számára, hiszen a fellépı hiányosságok a struktúra tagoltság miatt (1-2, 3-4, 5-6, 7-8 évfolyamok), ciklikusan summázni lehet a fıbb tantárgyakban fellépı hiányosságokat és idıben lehet korrigálni ıket. Így válik az iskola vezetıi számára (és a szülık számára!) követhetıvé a tanulmányi és sportszakági képzés minısége. Ugyanakkor minden gyereket folyamatosan figyelhetünk a képzés folyamán egyenként, de ugyanez vonatkozik a pedagógusokra is. Abban az esetben, ha valamelyik tantárgynál komoly eltéréseket észlelünk a gyerekek tudása és az optimum elvárás között, azonnal közbelépve korrigálhatunk (módszertani megújulás és végsı esetben pedagógusváltást eszközölünk). Ki kell dolgoznunk ennek megfelelıen a pedagógusok éves értékelését, s még szakszerőbbé téve elismerését. A szülık is profitálhatnak mindezekbıl, mert személyre szabottan megkapja a saját gyerekérıl az értékelést és (figyelembe véve a gyerek képességeit) eldönti az osztályfınökkel közösen, milyen középiskolát válasszon csemetéje. A tantárgyi mérés fontossága mellett fontos lesz a testnevelés és sportszakági képzés értékelésénél az egymásra épültség, vagyis miben járul hozzá, a nagy óraszámban tanított testnevelés tantárgy a délutáni sportszakági képzéshez. Másfelıl meghatározott idıben mérhetjük a kiválasztott sportág eredményes elsajátítását, ezzel az edzık munkáját is ellenırizhetjük. S nem utolsó sorban kíváncsiak vagyunk az önállóan végzett tanulói munka elsajátítására is, vagyis, hogy tud levezetni egy bemelegítést, vagy össze tud-e állítani egy állóképességet erısítı edzésprogramot. 2

3 Tudatosítani kell, mit miért teszünk az edzés alatt is a gyerekekkel, a szakszerő ismeretek elsajátításának érdekében. Új elem az idei munkánkban az iskolai sportegyesület - a Budai Diáksport Egyesület - létrehozása. Abból indultunk ki, hogy a velünk együttmőködı egyesületek pénz- és infrastruktúra hiánya miatt egyre inkább csak a pillanatnyilag legtehetségesebb gyerekekkel szeretnének foglalkozni, s azt, aki abban a pillanatban nem teljesíti a megfelelı követelményeket, mellızik. Mi úgy gondoljuk, hogy van, akinek a tehetsége, tudása késıbb "érik be", és ezért nekik helyben szeretnénk biztosítani a megfelelı képzést. A rendszerbıl senki sem "lóghat ki", hiszen a sportszakági képzés mindenki számára kötelezhetı. Éppen ezért a kosárlabdában már ısszel edzési lehetıségeket biztosítunk a 3-4. és 5-6. évfolyam számára, de ugyanúgy labdarúgásban (futsal) is. Új sportágként bevezetünk egy önvédelmi sportágat, a karatét. Az egyesületünk ugyanakkor kifelé, a kerületi gyerekek, illetve felnıttek számára is biztosítani szeretne lehetıséget a rendszeres sportolásra. Éppen ezért fontos a sportinfrastruktúra fejlesztése és újabb lehetıségek sportcsarnok - kialakítása 2008-ra. Az iskola a maga erejébıl a év végére egy kismérető mőfüves pályát akar építeni a "kavicsos" játszótérre a kivágott nyárfák helyére. Itt valósulhat meg az óvodások, illetve az 1-2. évfolyamos gyerekeink labdarúgás elıkészítı foglalkozása. Más téma. Az idei év március 15-ére végre elkészülnek az ünneplı egyenruhák (fiúk - lányok számára más és más), ami tovább erısíti az iskolai kohéziót vagy összetartozást. Számunkra nagyon fontos ebben a szétszabdalt, szétzilált mai közéletben, amit már nagyobb tanulóink is éreznek és megértenek, arra tanítani ıket, hogy összefogva, együvé tartozva sikeresek leszünk, megosztva, szétszakadva vesztesek. Éppen ezért engedjék meg, hogy mindenkinek megköszönjem azt a segítı munkát, amit iskolánk, osztályaink szépítése érdekében kifejtettek. Tisztelettel: Kiss Mihály Igazgató Nyári tábor Badacsonyban Harmadik éve szervezünk tábort alsó tagozatosok részére a Balaton északi partján, Badacsonylábdihegyen. Szállásunk közvetlenül a vízparton, felújított négy ágyas faházakban, hatalmas füves területen helyezkedett el. Ideális helyszín ez a kisgyerekek táborozására, valamint a tervezett programjaink megvalósításához. Mindennapos programunk volt a fürdızés a Balatonban és a csúszdás medencében. A kézmőves foglalkozások keretében gyöngyöt főztünk, gyurma medált készítettünk, labirintus gyorsasági versenyt rendeztünk, tájképet festettünk. A tábor adottságait kihasználva naponta más-más sport versenyre került sor. A vállalkozó kedvő focisták összemérhették tudásukat a szomszédos német táborozó gyerekekkel. A szomszédság nyelvgyakorlás céljából is elınyös volt. Játékos sportversenyt, táncversenyt, tollaslabda bajnokságot és úszóversenyt is rendeztünk. 3

4 Délutánonként a Badacsony tetejére szerveztük a sétáinkat. Sajnos az egész naposra tervezett szigligeti kirándulásunkból csak villám látogatás lett. Szó szerint. Részesei lehettünk egy fergeteges balatoni viharnak. Szerencsénkre, szárazon megúsztuk a rövidre sikerült kirándulást. Mindennapos programunk volt a reggeli zenés torna Gabi nénivel. Esténként Sanyi bácsival gitáros közös énekléssel zárult a nap. Részt vehettek a gyerekek vízibiciklizésben, esti elemlámpás sétán és a vadkacsák etetésében. Köszönetet mondunk a szülıknek, akik csomagjaink szállításában segítettek és biztosították számunkra a friss gyümölcsöt a tábor idejére: Uhljár Andrásnak, Horváth Gábornak, Matyóka Zoltánnak, Simon Enikınek és Istvánnak. Köszönöm Feketéné Balogh Zsuzsanna, Güttlerné Buth Annamária, Nagy Gabriella, Sinkó Sándor és Szlovákné Fehér Éva munkáját. Táborunkat idén, 2007-ben június ig ismét megrendezzük. Minden érdeklıdıt szeretettel várunk! Opánszki Andrea, táborvezetı Diákhírek a 3/b-bıl Rajzverseny a kerületben Megérkeztünk a rajzverseny színhelyére a Farkasréti Ált. Iskolába. A feladat az volt, hogy egy mese részletét kell lerajzolni. A mese a királylányról szólt.,aki nehéz feladatot adott a kérőinek. Úgy kellett elbújniuk, hogy a királylány ne találhassa meg őket. Mindegyik háromszor próbálkozhatott. Csupán egy legénynek sikerült a feladatot teljesítenie, és így elnyerte a királylány kezét. Én azt a jelenetet rajzoltam le, amikor a legény egy hal szájában bújt el. Akik elkészültek egy másik szobában népmeséket nézhettek, üdítőt ihattak. Izgatottan vártuk az eredményeket. A kihirdetéskor ott voltak a szülők nagyszülők is. Nagyon szép rajzot készítettem, de voltak nálam ügyesebbek is. Összesen 18 harmadik osztályos versenyző volt a kerületből. Közülük én az előkelő ötödik helyet értem el. Igyekszem, hogy jövőre még ügyesebb legyek az iskolámért helytálljak! Marcell Zsófi Második lettem a MU Színházban Minden évben megrendezik a vers és prózamondó versenyt a MU Színházban. Én az idén is verssel indultam. Anyukám segített kiválasztani a hozzám illő költeményt. Egy Kosztolányi verset mondtam. Joli néni és Éva néni is segített a felkészülésben..mindenki nagyon izgult. Többen is versenyeztünk az iskolánkból. A verset igazi színpadon mondtuk. Amikor kiléptem a közönség elé, azt gondoltam, hogy jó lenne második vagy harmadik helyet elérni. Az elsőnek szereplő kislány jó sorszámot húzott, meg is nyerte a versenyt. Én a második helyezett lettem. Mindnyájan nagyon örültünk az eredménynek. Elhatároztam, hogy jövőre is indulok ezen a versenyen. Fejes Emese A Mozdulj rá versenyen vettünk részt Novemberben a Keveháza utcai iskolában rendezték a Mozdulj rá versenyt, amelyen a kerület iskolái vettek részt. A verseny témája a következő volt: A Föld ahol élünk. Iskolánk csapatában négy tanuló kapott helyet. A csapatot két tanár vezette Joli néni és Kati néni. Több izgalmas feladat volt. Jelvényt készítettünk, agyagból, termésből. Két különféle állatból kellett egy új állatot kitalálni és lerajzolni stb. Csapatunk derekasan helytállt s a 6. lett. Ezúton is szeretnénk átadni a verseny üzenetét. Óvjuk a Földet! Gundel Takács Bence 4

5 Kedves Szülık! Alsós Hírek Reméljük, hogy Önöket megnyugvással tölti el, hogy gyermekeik a tanulás mellett sok szabadidıs tevékenységen is részt vehetnek. Igyekszünk megtalálni azokat a programokat, melyeket a gyerekek élveznek örömmel vesznek részt rajta. Általában havonta szervezünk foglalkozásokat, színházat vagy táncházat stb. Ezeken kívül az osztályok részt vesznek a tanító nénik által szervezett egyéb programokon is. Szeretném tudatni Önökkel, milyen rendezvényeket szerveztünk, illetve milyen foglalkozásokon vettünk részt az elsı félévben. Októberben táncház és kézmőves foglalkozáson voltunk a gyerekekkel a FONÓ-ban. Avatott szakemberek segítségével ismerkedtek a gyerekek a népszokásokkal, táncokkal, majd természetes anyagokból kis virágkosárkát készítettek. Még ebben a hónapban a 3-4. osztályosoknak kreatív napot tartottak Ozsváthné P. Katalin, Brucknerné Sz. Zsuzsa és Vadász Katalin tanítónık. Könyvjelzıt készítettek szalvéta technikával, valamint sárkányt papírból. Nagyon élvezte mindenki. Novemberben egy nagyon érdekes és élvezetes Grimm mesék feldolgozása tárgyak szerepeltetésével c. elıadáson voltunk. A gyerekek láthatták, hogyan lehet a fantázia segítségével, tárgyakkal eljátszani klasszikus ismert meséket. Hófehérke, A nyúl meg a sün, Csipkerózsika, Piroska és a farkas elevenedett meg a gyerekek elıtt egészen másképpen, mint ahogy megszoktuk. Óriási sikere volt, a nagyok is élvezték. A december az ünnepek hónapja a pihenésé szórakozásé. Gyerekeink legjobban várt ünnepei a Mikulás és a Karácsony. Már harmadik éve rendezünk Mikulás szépségversenyt Az érdeklıdés nemhogy csökkenne, hanem növekedett. Képzeljenek el a Kedves Szülık piros kismikulást, krampuszokat, szarvasokat, akik egyénileg vagy csoportosan zenére egymás után bevonulnak, megmutatják magukat a közönségnek zsőrinek /néha megpróbálják lekenyerezni ıket szaloncukorral. Igazi szórakozás kikapcsolódás ez a program tanárnak diáknak egyaránt. Másik programunk Karácsonyi készülıdés címmel kézmőves volt 1.o-4.o-ig. Harka Zsófi, Hegedős Dóra, Gaál Virág, Vadász Katalin tanító nénik foglalkoztak a gyerekekkel. Alig akarták abbahagyni, annyira élvezték. Van egy kedves visszajáró színházunk a Fabula Bábszínház. Megszoktuk színvonalas, kedves mősoraikat, így januárban ismét vendégeink voltak. Vitéz László és az ördögök c. mősorukat adták elı a tornateremben. Önfeledt, kellemes szórakozást biztosítottak gyerekeinknek. Reméljük Kedves Szülık, öröm és megnyugvás Önöknek, hogy olyan iskolába jár gyerekük, ahol a tanulás és a szórakozás jól megfér egymás mellett, kiegészítik egymást, a gyermekeik és szüleik örömére. (Az íráshoz mellékelt fotón az 1/b. osztály látható a decemberi, karácsonyi ünnepségen.) Feketéné Balogh Zsuzsa Napközis munkaközösség-vezetı 5

6 Erdei iskola Fertődön Külön busszal tettük meg az utat. Először Győrben álltunk meg, megnéztük a várost. Utána elindultunk a fertődi Dori Motel Kempingbe, ahol szállást biztosítottak nekünk. Miután elfoglaltuk a szobákat elmentünk sétálni a táborral megismerkedni. Másnap Nagycenkre kirándultunk a Széchenyi kastélyt és az udvarát néztük meg. Láttuk a lovardát és a kocsiszínt is. Kirándulásunknak még korán sem volt vége Saródra indultunk el a Kócsagvár megtekintésére. Szerintem mindenkinek nagyon tetszett a Fertő- Hanság Nemzeti Park sétája, ahol madárlesen vehettünk részt. A fertődi Eszterházy-kastély nagy élmény volt számunkra. A zene-teremben egy népdalt is énekeltünk. Utolsó napon a Fertőrákosi kófejtőbe mentünk. Törpék voltunk az óriás sziklák között. Fociztunk játszottunk, elemlámpáztunk, sportversenyek is voltak. Sok élményt gyűjtve indultunk haza. Füzesi Dominika 3.b Szakmai munkánkról Az erdei iskola szervezése már januárban megkezdıdött Ebben az évben, szeptemberben az egész alsó tagozat Fertıdön töltött négy napot. A sokrétő programok mellett az új három tanítónak is lehetısége nyílt szorosabb kapcsolatot kialakítania a kollégákkal, gyerekekkel. A tanévnyitó ünnepséget Lakatos Józsefné rendezte. Itt már érvényesült az a tendencia, amelyet szeretnénk kiterjeszteni, hogy a rendezvényeinken több osztályból, évfolyamból lévı gyerek szerepeljen. Tovább kell dolgoznunk a szöveges értékelés rendszerét már harmadik osztályban is. A tanulás tanítása program továbbvitelét szívügyünknek tekintjük. Komoly rendszeres mőhelymunka indult az iskolában. Minden kolléga nyílt órát vállalt, amit az iskolavezetésen kívől az érdeklıdı A matematika tagozat félévi beszámolója Ebben a tanévben újjá szervezıdött munkaközösségünk. A matematikát tanító kollégák 1-8. évfolyamig, valamint a fizika tanárok egy tagozatba kerültek. Úgy gondoljuk, hogy így hatékonyabban tudunk együttmőködni, s problémamentesebb kollégák is megtekintenek. Volt, hogy fı vett részt az órákon. Ezeket az órákat szakmai beszélgetések követik. A tavalyi drámajáték tanfolyam elemeit felfedezhetjük ezeken az órákon. A könyvtári élet felpezsdítése lenne kiemelt feladat ebben a tanévben. Ennek érdekében minden humán szakos pedagógus könyvtári délutáni órát vállalt különféle témában. Bízunk benne, hogy megnı az olvasási kedv. Nagy Gabi Nógrádi Gábor író olvasótalálkozóra vitte tanítványait. Decemberben Feketéné Balogh Zsuzsa szervezésében Brucknerné Sz. Zsuzsa és Ozsváth Katalin a TIT-ben karácsonyi barkács foglalkozást tartott a kerület érdeklıdı napközis pedagógusainak. Jávorné Lupuk Éva PSZK-szaktanácsadó, tagozatvezetı lehet az alsó tagozatból a felsıbe történı átmenet diákjaink számára. Bemutató órákat tartva, s azokat elemezve, egymás óráit látogatva megbeszéljük a matematika tanításának legkritikusabb területeit, s azok módszertanát. A törzsanyag elsajátítása mellett (melyet felzárkóztató órákon gyakoroltatunk be), az elsı félév tehetséges tanulóink versenyekre való 6

7 felkészítésével telik. Februárban a területi Zrínyi Ilona matematika versenyre kerül sor. Tanulóink 3. osztálytól kezdıdıen vesznek részt rajta. Márciusban rendezik a kerületi versenyeket, ezeket házi fordulók elızik meg, hogy a legügyesebbek képviselhessék iskolánkat. Fizika tantárgyból már lezajlott a nyolcadikosok kerületi versenye. Iskolánkból Kiss M. Dávid jutott be, aki 8. helyezést ért el, így a mezıny elsı harmadában végzett. Februárban a 7. évfolyam a Csodák Palotájában egy féléves összefoglaló, kísérletezı órán vesz részt. Köszönöm a tagozat tagjainak segítıkész oktató, nevelı munkáját. Nagyné Monoki Margit tagozatvezetı Kórházi látogatás Grosics Gyulánál alapítványunk tiszteletbeli elnökénél Szomorúan kezdıdött a 2007-es év Grosics Gyulának, az Aranycsapat tagjának, olimpikonnak, aki egyben XI. kerület Díszpolgára is. Megijedtünk, hiszen a hírek arról szóltak, hogy agyérgörccsel a János Kórházba került. Január elsı hetében, egy csütörtöki napon, késı délutáni órában rövid idıre meglátogattuk kórházi szobájában. Csak arra emlékszem, hogy megszédültem a konyhában s már a következı mozzanat szinte a János Kórház volt. A kötés a fejemen ezt jelzi. Egy éve már volt hasonló rosszullétem, éppen a nyolcvanadik születésnapom elıtt. A szervezet már nem a régi. Ma egész nap csak vizsgáltak, már azt hittem, sose lesz vége. Bizakodok. Hosszú és fárasztó év van mögöttem, ez biztosan közrejátszott. idézi fel a rosszullét napját. Míg a kórházi látogatási idı néhány percét az ágy szélén ülve töltjük, szinte pillanatonként cseng a mobiltelefonja. Ismerısök, barátok, a média képviselıi érdeklıdnek, hogy van, mi történt vele. Egyedül van a szobában, nem hiányolja a tévét, rádiót, bıven adnak élményt a telefonon érdeklıdık szavai. Fáradtan, de végtelenül türelmesen válaszol minden kérdésre. Arról faggatom, mennyire viselte meg Puskás Ferenc halála. Nagyon összeszedtük magunkat Buzánszky Jenıvel a temetésre, régóta tudtuk Öcsi bácsi szomorú állapotát és felkészültünk már lélekben erre. De igazából nem ez volt a megterhelı. Rossz szokásom, amelyrıl nem akarok lemondani sohasem, hogy mindenhová elmegyek, ahová hívnak. Ezt most azért át kell gondolnom, többet kell pihennem. Hívnak most is Amerikába, Németországba, vidékre iskolákba. Szeretettel és örömmel mennék, de a tempón jócskán változtatnom kell. Gyerekek között egyébként csodálatos érzés ülni, ık a jövı, s ez óriási energiát ad nekem. Úgy érzem, van még feladatom. Grosics Gyula ez év február 4-én ünnepli 81. születésnapját, remélhetıleg már otthon. Tervei vannak, de ahogy fogalmazott: már módjával. Szóba került még a beszélgetésben egy tavaszi székelyföldi, kovásznai körút terve, de mindez attól függ, a tavasz a felépülés idıszaka lesz-e. Szerencsére a rosszullét, a kórházba kerülés ellenére szellemileg rendkívül friss, s ahogy kikísért minket a folyosón a búcsúzáskor, a mozgása is igazán fiatalos volt. Kívánunk neki mielıbbi felépülést, egészséget! Vendégh Zsolt Forrás: 7

8 Informatikai és idegen nyelvi, féléves híreink Az idei tanév elsı féléve a felkészülés idıszaka volt a tanulmányi versenyekre és a tavaszi nyelvi tanulmányi kirándulásokra. Sinkó Sanyi bácsi vezetésével már részt vettünk az elsı félév során is kerületi pályázatokon, de a nagy megmérettetés csak most, januárban lesz. Remélhetıleg az idén is olyan sikeres pályamunkák születnek majd, mint tavaly. Az idei tanévtıl évfolyamonként az 1/a. osztályban angolt, míg az 1/b. osztályban németet tanulnak a gyerekek. A 2. félévtıl az iskolaotthonos foglalkozások keretében már megkezdıdik a játékos ismerkedés az idegen nyelvvel. Célunk az, hogy felmenı rendszerben megszüntessük a két idegen nyelvet tanulók létszámának aránytalanságát. A jövı tanévtıl a 2. osztályban a rajz tantárgy oktatásába is építjük be a nyelvi képzést. A többi évfolyamon 4 nyelvi csoportban folyik a német és angol nyelvoktatás. Ötödik és hatodik évfolyamon hetente kétszer a 0. órákban nyílik lehetıség a korrepetálásra, de természetesen a tehetséggondozásra is nagy hangsúlyt fektetünk. Az idei tanévben a London stúdió óráit iskolánk nyelvtanárai vállalták át. A tanulni vágyó és tehetséges gyerekeknek heti 2 x 2 órában van lehetıségük plusz nyelvi foglalkozásokon készülni nyelvvizsgára, felvételire vagy egyszerően csak tovább fejleszteni a már megszerzett nyelvtudást. A már korábban is népszerő informatika/nyelvi órákat szeptembertıl tovább folytattuk. Nagyon örültünk az apró, de annál fontosabb technikai újításnak, a fülhallgatóknak. Minden diák saját készüléke segítségével az órán egyéni igényeinek megfelelıen annyiszor hallgathatja meg az új szöveget, vagy kifejezést ahányszor csak szükséges. Az Oxford Könyvkiadó jóvoltából nyelvi személtetı képekkel, gyakorló könyvekkel, DVD lemezekkel és egyéb tanulást/oktatást megkönnyítı segédeszközökkel sikerült bıvítenünk iskolánk meglévı készleteit. Nagyon várjuk a tavaszi nyelvi kirándulásokat. Márciusban ismét Londonba repülünk. A Challenge utazási iroda szervezésében családoknál leszünk elszállásolva és a világváros forgatagában gyakorolhatjuk a már megszerzett nyelvi tudást. Májusban tanulóink találkozhatnak régi stuttgarti ismerıseikkel, bár az idén csak a német nyelvet tanuló gyerekek vehetnek részt a diákcsere-programban. A gyerekek és pedagógusok itt is szeretı családoknál találnak majd otthonra. Remélhetıleg kihasználják majd a legjobb lehetıséget, és eredeti környezetében kamatoztatják a keservesen sok-sok hosszú, fáradságos óra után megszerzett nyelvtudásukat. Lapunk következı számában remélhetıleg egyik élménybeszámolót olvashatjuk majd a másik után. Jó utat és nyelvgyakorlást! Informatika és idegen nyelvi munkaközösség Az Aranyötösök kirándulása két szemszögből Az egyik csütörtöki napon kirándulni mentünk a Börzsönybe. Elég hamar megérkeztünk, rögtön elindultunk felfedezni a terepet. Volt ott egy igazán szuper játszótér, mellette karámban lovak legeltek. A tanárok különböző sportpályákat építettek nekünk, mindegyik játékot nagyon élveztük. A drótkötélpályától mindenki tartott, de amikor már csúszott rajta, lehetett látni, hogy tetszik neki. Az íjászkodás eleinte furcsa volt, a végén azonban belejöttünk. A sok mozgástól megéheztünk, jól esett a szendvics, a sütemény és az üdítő, amit kaptunk. Evés után még játszhattunk. Közben a lovak odajöttek a karám széléhez, és mi boldogan etettük őket fűvel, akáclevéllel. A napvégére nagyon elfáradtunk, jó volt beülni a buszba a hazautazáshoz. Sok élményt szereztem az aranyötös kiránduláson, igazi jutalom volt. Székely Zalán 5/b.

9 Az iskolánkban azok a tanulók, akik az év során 100 ötöst gyűjtenek össze, azok bekerülnek az Aranyötösök klubjába. Jutalomként minden évben külön kiránduláson vehetnek részt ban a Börzsönybe látogattunk el. Remek kiránduló időben busszal indultunk útnak. A tisztáson, ahol letáboroztunk egy bekerített területen lovak legeltek. Mellettük egy röplabda pálya és két kötélpálya helyezkedett el. Megérkezésünk után a tisztás melletti fenyőerdőben a leszakadt ágakból kunyhót építettünk. Ezt követően a hegy tetejéről induló kötélpályán ereszkedtünk le, ami nagyszerű volt. Később célba lőttünk íjjal. Visszatérve a táborhelyre megebédeltünk és rövid pihenő után hazaindultunk. Ez egy fergeteges nap volt és még iskolába se kellett menni Ábrahám Balázs 5/b. RÓLUNK ÍRTÁK A SAJTÓBAN Korabeli hangulat, formabontó 56-os megemlékezés a BSÁI-ban A Budai Sport Általános Iskola hasonlóan más intézményekhez emlékezı mősorral köszöntötte az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 50. évfordulóját, azonban ez a mősor nem volt szokványos. Hiszen sajátos helyzetben, egy korabeli Csepel D350-es teherautón, szabadég alatt zajlott. Az idı is kegyes volt, hiszen hővös szellık ellenére a napsütés kedveskedett az ünnepség résztvevıinek. A teherautót Csanádi Tibor budakeszi győjtı bocsátotta az iskola rendelkezésére, aki személyesen hozta el e muzeális értéket, ritkaságot. Mit kell tudni a képen látható ritkaságról? E Csepel D350-es teherautó 1953-ból (!) származik, diesel motorja van, hengerőrtartalma 5322 cm3, teljesítménye 85 LE, összsúlya 6700 kg, legnagyobb sebessége 74,5 km/h és a Csepel Autógyár gyártotta. Ma Magyarországon összesen 4 db található belıle. A Csepel D350, egysoros, 4 hengeres diesel üzemő D413 típusú erıforrással hajtott kisteherbírású közúti tehergépjármő. A Styer-licensz alapján gyártott gépjármő az egyik legkorábbi típus volt a Csepel Autógyár palettáján. Hosszúsága: 6735 mm, szélessége: 2260 mm, míg magassága: 2740mm. A rakfelület mérete: 3920 mm x 2100 mm. Ennyit a fontosabb paraméterekrıl. A győjtı elmondása szerint nagyon megbízható, népszerő autó volt nemcsak nálunk, hanem a volt szocialista országokban, de Afrikában, a Közel-Keleten és Kínában is. Jellemzıen teherfuvarozásra, mentı- és tőzoltóautóként használták, de erre a vázra építették a"fakarusz" busz fülkét is. 5+1 sebességő váltóval szerelték fel, képességére jellemzı, hogy cm-es gázlókon is áthatolt. A sportiskola tanulói, tanárai, vendégei mintegy félezer jelenlévı kezdetben igen meglepıdött az egyedi "színpadon", de a mősor 1956-ot felidézı elemei egyre közelibbé, barátságosabbá tették e jármővet. Wass Albert és Tamási Lajos verssorai, az 9

10 egyetemisták 1956-os követelései, Nagy Imre szavai sajátos értelmet nyertek ezen a napon. A díszlet része volt még egy eredeti Pannónia motorkerékpár és egy MÁVAUTbuszmegálló tábla is, mely szintén Csanádi Tibor győjteményébıl való. A mősor végén az alsós nebulók, de éppúgy nagyobb gyermekek is próbáltak közel kerülni ezen kordokumentumokhoz. Egy biztos, az 50. évforduló megünneplése a Bikszádi utcai sportiskolában mindenképpen évekig emlékezetes marad, nagyon sokat tanultak az ittlévık ezen az októberi délelıttön a történelemrıl. Budai Sport Általános Iskola ( ) Forrás: A 2006 ıszi papírgyőjtés eredménye: osztály győjtött menny. 1.a 897 kg 1.b 973 kg 2.a 630 kg 2.b 930 kg 3.a 645 kg 3.b 1120 kg 4.a 399 kg 4.b 911 kg 5.a 149 kg 5.b 1272 kg 6.a 498 kg 6.b 772 kg 7.a 245 kg 7.b 52 kg 8.a 106 kg 8.b 646 kg Összesen kg A Diákönkormányzat köszöni mindazoknak, akik segítettek nekünk abban, hogy iskolánk kg hulladék papírt győjtött össze. Az összegyőjtött papírért járó pénz az osztályokat gazdagítja, de talán ennél is fontosabb, hogy ezzel a mennyiséggel, egy erdınyi fát kíméltünk meg a kivágástól. Beszámoló a diákönkormányzat munkájáról (2006/2007. I félév) Szeptemberben megtörtént az osztályközösségekben a tisztségviselık megválasztása, akik egyben a diákönkormányzat képviselıi a vezetıségben. Ezt követıen a diákönkormányzati vezetıket választottuk meg. Az osztályok szabadidıs programjavaslatait figyelembe véve alakítottuk ki a munkatervüket. Elvégzett feladataink: Diák ügyelet ellátása a tanórák közötti szünetekben: A korábbi évek gyakorlatához igazodva osztályonként, ciklusokban látták el tanulóink az ügyeletet. Az Aranyötös-klub jutalomkirándulása: Szeptember végén a tavalyi évben kiváló teljesítményt nyújtó tanulóinkat jutalom kirándulásra vittük a Börzsönybe, ahol egy kalandpálya várt rájuk. A kalandos kirándulás végén fáradtan, de élményekkel telve érkeztünk haza. Papírgyőjtés: Október végén győjtést rendeztünk, mely keretében több mint 12 tonna papírhulladékot szedtünk össze. A hasznosítható hulladékért járó ,-ft-ot az osztályok között szétosztottuk. Mikulás Discó : Decemberben Mikulás Discót rendeztünk, a korábbi hagyományoknak megfelelıen. Luca napi zsibvásár: Ismét nagy sikerrel zajlott a vásárunk, ahol több mint 80 asztalnál árusították a készítık a portékájukat. Az asztaljegyekbıl összegyőjtött pénzzel a diákok karácsonyi ajándékaihoz járultunk hozzá. 10

11 Karácsonyi mősor: Az utolsó tanítási napon a szülıknek iskolai mősort adtunk, ahol a legkisebbektıl a legnagyobbikakig, különbözı ünnepi mősorokkal szórakoztattuk vendégeinket. A végén a tanulócsoportok ajándékokat kaptak. A diákönkormányzati vezetık munkáját értékelve azt mondhatom, hogy rendszeres, folyamatos, jó munkát végeztek. Köszönöm minden kollégám munkáját, akik segítették a diákönkormányzat programjának megvalósulását. Jakobszen Tamás Az én iskolám Ezt az iskolát szerintem mindenki szereti. Szeretek ötödikbe járni. Rengeteg dolog miatt, így tanárokért is, mivel bármilyen tanulóról van szó, mindegyiket segítik. Erre a felsősöknél a reggeli korrepetálás nagyon jó, ha valakinek nincs szüksége rá, akkor a klubszobában van, és egy tanár vigyáz rájuk. Itt még átolvashatják a leckét. Sok kirándulásunk és rendezvényünk volt. Bugya Kati nénivel, Zsolt bácsival, Vadász Kati nénivel voltunk kirándulni és még sok tanárral. Nagyon emlékezetes volt az őszi pákozdi emléktúra is, mert ott 21 kilométert gyalogoltunk, mint az 1848-as huszárok. A papírgyűjtést és a Luca-napi vásárt osztályfőnökünk, Tamás bácsi és az osztálya, azaz mi az 5/b. vállalta el. Az iskolánk szinte minden ünnepet illő módon ünnepelt meg. Az október 23-i ünnepség olyan volt, amit elképzelni sem tudtam, egy nagyon régi teherautón voltak a szereplők. Csak a tévében láttam ilyet. A sporttudása mindenkinek sikeresen fejlődik. Rengeteg gyönyörű helyezéssel dicsekedhet a sportiskola, jó érzés úgy elmenni a versenyekre, hogy minden ellenfelünk tart tőlünk. Sok-sok érmet gyűjtöttünk, ami nagy dicsőség. Szóval, szeretem ezt az iskolát, ez az én iskolám. Készítette: Gyurgyovits Éva az 5/b-ből. Amire mindig büszkék vagyunk - sporteredmények 2006 ıszén Kerületi versenyek: Atlétika Váltó CSB I. hely: I. kcs. leány (Banches Anna, Kókai Kata, Horváth Bettina, Sáska Lilla, Pápai Dominika, Varga Vivien) II. kcs. fiú (Bartha Gábor, Kádár Máté, Adámy Péter, Dévai Roland, Garamszegi Ábris, Lukács Ákos) III. kcs. leány (Tárkányi Éva, Bucskó Gabi, Nagy Viktória, Ditzendy Johanna, Szabó Fanni, Bagi Lídia) III. kcs. fiú (Nagy Dani, Czárán István, Keszler Dani, Zsigmond Dani, Lerner Márk, Ágai Tamás, Fundelits Benı) II. hely I. kcs. fiú (Csala Dávid, Zana Dani, Kubanek Ricsi, Bagi Donát, Incze Ábel, Szatmári Bendegúz) Úszás: I. hely: III. kcs. leány váltó (Csémy Virág, Kiss Dorisz, Szabó Fanni, Rémiás Orsolya) Egyéniben: Rémiás Orsolya gyorsúszás II. hely: I-II kcs. leány váltó I-II kcs. fiú váltó Asztalitenisz: III. hely: III. kcs. Szabó Fanni IV. kcs. Bíró Nikolett 11

12 Labdarúgás Kerületi kispályás bajnokság: I. hely: IV. kcs. (Gyarmati Ádám, Németh Attila, Suskó Márkó, Brunner Gergı, László Csaba, Csinger József, Lukács Olivér, Világos András) II. kcs. (Adámy Péter, Garamszegi Ábris, Dévai Roland, Lukács Levente, Lukács Ákos, Mokos Dániel, Bartha Gábor, Siklós Olivér, Bíró Bence, Kádár Máté) Mikulás Kupa I. hely: I. kcs. (Mátrai Dani, Zana Dani, Muhi Viktor, Herta Edvárd, Kubanek Ricsi, Szabó Martin, Szabó Tamás, Felsı Viktor, Katona Bence, Poschpisek Erik, Incze Ábel, Sáska Balázs, Steiner Bence) Különdíj: Legjobb játékos és gólkirály Zana Dániel. (!) Legjobb kapus: Muhi Viktor III. hely: III. kcs. Jakobszen Tamás tagozatvezetı, testnevelı tanár Bugya Györgyné tantárgyi és szakköri hírei Rajz: A nyolcadikos tanulók havonta a budapesti múzeumok tárlatait látogatták. (pl.: Van Gogh kiállítás, budavári Panoptikum). Az elsı félévben az Alma Galériában nyolc kiállítást rendezett Rigó Mária tanárnı, melyek nagy sikert arattak gyerekeink és a szülık körében is. Biológia: 5. és 6. évfolyamra járó tanítványaink, Baroch Csaba 6/a, Mandula Bence 6/a, Ozsváth Máté 5/b és Ábrahám Balázs 5/b, a kerületi kreativitási versenyen II. helyezést értek el Tamásy Károlyné biológia tanárnı felkészítésével. Történelem: 5., 6. és 7. évfolyamunk a történelem anyaggal összefüggı kiállításokat látogatták (Szépmővészeti Múzeum - Egyiptom kiállítás, Nemzeti Múzeum Árpád-kor), illetve a Szabadság, szerelem c. filmet tekintették meg Bugya Györgyné és Gál Dezsı vezetésével. Történelmi kirándulás révén ismét megtettük a Velence-Sukoró-Pákozd-Agárd túraútvonalat, emlékezve az 1848-as honvédekre, múlt év szeptemberében Gál Dezsı és Vendégh Zsolt vezetésével. Turisztika: Turisztika szakkörünk idén nyáron is megrendezte a lassan hagyománnyá váló Magas Tátrában lévı táborát. Minden nap más nevezetes helyre (Tarpataki vízesés, Lomnic, Dunajeci tutajtúra, Morskie Oko, Szlovák Paradicsom, Csorba-tó) vezette harminc túrázó gyerekünket Bugya Györgyné és Gál Dezsı. A szép hosszú ısszel hétvégenként gyermekeink Vértesszıllısre, Tatára, a Rám-szakadékhoz kirándultak, kerékpáros túrán vettek részt Bugya Györgyné, Dobó Katalin és Kiss Mihály vezetésével. Örülünk, hogy kirándulásainkra egyre több szülı és testvér jön velünk. Célunk, hogy a szabadidı helyes eltöltését gyermekeink a családokkal együtt sportosan, egészségesen töltse. 12

13 Tisztelt Szülık! Két iskolai alapítványunk várja támogatásukat, köztük kiemelten az ún. 1%-os felajánlást. Köszönjük. Komplex Mővészeti Nevelés Alapítvány (1119. Budapest, XI. Bikszádi u ) Köszönjük az 1%-os felajánlásokat az elmúlt években. Kérjük, hogy 2007 tavaszán is adójuk 1%-ával segítsék elı az alapítvány kulturális célkitőzéseinek megvalósítását, egy sportiskolai modell sikerét. Köszönettel: az alapítvány kuratóriuma. Adószámunk: KÖLYÖK ARANYCSAPAT Közhasznú Alapítvány Budapest, XI. Bikszádi u sz. Tel.: Adószámunk: Alapítva: 2001-ben. Fıvárosi Bíróság: sz. társadalmi szervezet Budapest Bank Rt Délbudai Igazgatóság Alapítványunk tól mőködik, közhasznú szervezet formájában. Célja a nevelés, oktatás, képességfejlesztés segítése, a sport tevékenység népszerősítése, tehetséggondozás és a hátrányos helyzetben lévı iskolai tanulók segítése, támogatása. Ennek megfelelıen a fennállás közel öt esztendeje alatt többek között - támogatta a Budai Sport Általános Iskola rendezvényeit, - finanszírozta az ARANYÖTÖSÖK KLUBJA részére szervezett jutalomkirándulásokat, - továbbá elısegítette a hozzá forduló, szociálisan rászoruló gyermekek edzıtáborban, nyári táborban valamint kirándulásokon való részvételét. Alapítványunk további célja a Budai Sport Általános Iskola, mint regionális sportiskola pedagógiai programjához kapcsolódó sportolási lehetıség mind szélesebb körben és jobb minıségben való biztosítása. Kérjük Önt, hogy céljaink elérését személyi jövedelem 1%-ának a Kölyök Aranycsapat Közhasznú Alapítvány részére történı felajánlásával segítse! Adószámunk:

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Felsős Diákönkormányzat 2008/2009

Felsős Diákönkormányzat 2008/2009 Felsős Diákönkormányzat 2008/2009 A DÖK fő céljai ebben a tanévben a következők: - Az alsós programok és a felsős DÖK munkáját lehetőség szerint összehangolni, együttműködni az önkormányzat ifjúsági irodájával.

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 036280 ISKOLAI SPORTKÖR RÉSZLETES SZAKMAI PROGRAMJA 2009. IX. 1. A TANÉV SPORTTAL KAPCSOLATOS KIEMELT FELADATAI Legfontosabb feladatunk, hogy biztosítsunk minél több sportolási

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV 1 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére (A lista személyes adatokat nem tartalmazhat) Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Készítette: Ignácz Krisztina munkaközösség-vezető 2013. szeptember 13. A munkaközösség tagjai: Felső tagozat: Baranyi Katalin Csomor Erika

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév A humán munkaközösség félévi beszámolója 2014-15. tanév Készítette: Ipcsicsné Weinhoffer Csilla mkv. Zalaszentgrót, 2015. január 27. A munkaközösség tagjai magyar, történelem, valamint ének tantárgyakat

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola neve: ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola címe:9484 PERESZTEG Fİ u.76 Az iskola OM azonosítószáma: 030679 Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Labdarúgó Akadémia 2009.

Labdarúgó Akadémia 2009. Labdarúgó Akadémia 2009. Stratégia Filozófia Felépítés Infrastruktúra Tehetségek Kiválasztása Tehetségek Képzése Versenyeztetés Szervezés Felépítés Az ETO, ami nem csak egy ETO sport- szórakoztatóés Szabadidı

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM A DEBRECENI EGYETEM PARTNERISKOLÁJA 4400 NYÍREGYHÁZA, KISS ERNİ u. 8. Tel.: 42/311-920 e-mail: nyhvpg@freemail.hu

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló SPORTEREDMÉNYEK Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló 1997. Megyei Mezei Futóverseny 3. Kovács András Országos Mezei Futóverseny 52. Kovács András Megyei Atlétika 100 m síkfutás 1. Ács Tamás Országos

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Gárdonyi Géza területi matematikaverseny (Ács) A versenyen évfolyamonként egy-egy tanuló vett részt. 4. évfolyam Nagy Adél 6. évfolyam Kocsis Anett 8. évfolyam Kelemen

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

Munkácsy Mihály Általános Iskola OM azonosító: 030052

Munkácsy Mihály Általános Iskola OM azonosító: 030052 A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete Különös közzétételi listát határoz meg a nevelési-oktatási intézmények részére. A fenti rendelkezésnek az alábbi a dokumentummal kívánunk eleget tenni.

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE Összeállította és elfogadta: a Kastélydombi Általános Iskola nevelőtestülete 2011. augusztus 31. Szeptember 08.24. Alakuló értekezlet TÁMOP alakuló értekezlet Mochnács

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2011-2012-es tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2011-2012-es tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 036280 ISKOLAI SPORTKÖR RÉSZLETES SZAKMAI PROGRAMJA 2012. IX. 1. A TANÉV SPORTTAL KAPCSOLATOS KIEMELT FELADATAI Legfontosabb feladatunk a 2012/13-as tanévben is, hogy minél

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás:

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás: ÓRATERV 3.. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt tananyag és a követelmények Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Az iskola bemutatása Ahol a tehetség kiművelése a lehető legtökéletesebbre, Istenre irányul és ahol az elismerést

Részletesebben

2013/14. tanév Versenynaptás és a tanév rendje

2013/14. tanév Versenynaptás és a tanév rendje Dátum: Nap: Óra: Esemény: Szeptember 2. hétfő 8:00 Tanévnyitó ünnepély, első osztályosok fogadása 9. hétfő 17:00 Alsó tagozatos szülői értekezlet 10. kedd 17:00 Felső tagozatos szülői értekezlet 13. péntek

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany VERSENYEREDMÉNYEK 1. osztály Bendegúz matematika levelezős verseny Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany Irodalom, szövegértés Péter Dominik ezüst Felkészítő pedagógus:

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre

Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre Időpont Esemény Felelős Szept. 1. 08 30 Tanévnyitó ünnepség Varga Márta ig. Szept. 1. 17 00 Szülői értekezletek az első évfolyamon Elsős Szept. 7. 14 15 Tanévnyitó

Részletesebben

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır.

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır. A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır Munkaterve a 2011 / 2012 - es tanévben I. Az iskola fıbb mutatói: 1. Az intézmény

Részletesebben

Félévi beszámoló 2011-12 I. félév

Félévi beszámoló 2011-12 I. félév Félévi beszámoló 211-12 I. félév Alternatív Team Változások Kecskeméti Gyızıné 211 szeptemberében 3.o. napközise lett Kecskeméti Gyızıné más munkahelyre távozott 212. októberében 212. november 5-Muskó

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként:

1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként: KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként: Sorszám Végzettség Szak Tanított tantárgy 1. F Angol,magyar Angol 2. F Tanító+szakképesítés Tanító, informatika 3. F Tanító+szakképesítés

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA Személyi változások: A 7-es csoportba új dajka néni érkezett, Kádár Éva Éva néni személyében. Őt jól ismerjük hiszen gyermeke jelenleg

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 A tevékenységi formák kialakításakor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése. A foglalkozások szervezését igényelheti

Részletesebben

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései Készítette: Kozák András köznevelési szakértő Tanulói terhelhetőségi küszöbszám Az egyes évfolyamokra a kerettantervben megállapított

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA:

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Grassalkovich

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2016/17.

A tanév helyi rendje 2016/17. A tanév helyi rendje 2016/17. Az énekkari próbák rendje: : 13.50-14-30 : 13.50-14.30. Szeptember 1. 7. 6. 5-8. 12. 17. 24. 26. Tanévnyitó ünnepély: 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek:17.00 Tűzriadó próba

Részletesebben

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Iskolánk sajátos arculatának hosszú évtizedek óta meghatározó eleme a német nemzetiségi

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest IX. Kerületi Szent Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés Képzési formák Hatosztályos gimnázium Négyosztályos gimnázium Szakközépiskolai képzés (kertész- és növényvédelmi technikus, bor és pezsgőgyártó technikus 4+1 év) A gimnáziumi képzés eredményei Célja, hogy

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

ALSÓS MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG

ALSÓS MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG ALSÓS MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG Féléves beszámolója 2014/2015-es tanév Zalaszentgrót, 2015. január 27. Készítette: Kecskésné Szaksz Judit mk. vezető Munkaközösségünk a félév elején vállalat feladatokat

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztását

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztását 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztását Legmagasabb iskolai végzettség Szakképzettség 2011/2012. tanévben tanított tantárgy angol nyelv

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008.(XI.24.) a nevelési oktatási intézményekrıl szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola és Óvoda Igazgató:

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés Képzési formák Hatosztályos gimnázium Négyosztályos gimnázium Szakközépiskolai képzés (kertész- és növényvédelmi technikus, bor és pezsgőgyártó technikus 4+1 év) A gimnáziumi képzés eredményei Célja, hogy

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

A 2016/2017-ES TANÉV RENDJE

A 2016/2017-ES TANÉV RENDJE A 2016/2017-ES TANÉV RENDJE 1. SZORGALMI IDŐSZAK Első tanítási nap 2016. szeptember 1. Utolsó tanítási nap 2017. június 15. Első félév vége 2017. január 20. A 12. osztályosok utolsó tanítási napja 2017.

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre

A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre A munkaközösségem 28 fővel az iskola két épületében tevékenykedik (Nádasdy épület, Fő utcai épület), a következő felosztásban. Jelenleg 3 hely

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

Diákönkormányzat. munkaterve

Diákönkormányzat. munkaterve Diákönkormányzat munkaterve 2014./2015. Doboz, 2014. szeptember 1. Kádár Ádámné DÖK segítő pedagógus Az iskolai diákönkormányzat jogait és az ezekkel összefüggésben álló feladatokat törvényi és rendeleti

Részletesebben

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE 2015-2016. Készítette: Zsilka-Fekésházi Zsuzsa 1. 1. Tanévnyitó szentmise, első tanítási nap tantestület Érintettek köre 2. 1. HHH tevékenység

Részletesebben

Szakkörök 2015/2016.

Szakkörök 2015/2016. Szakkörök 2015/2016. tantárgy szakkör címe szakkört tartó tanár évfolyam angol egyeztetés alatt Bajza Sándor 7.c angol Felzárkóztatás, beszédkészség fejlesztés Eiben Ingeborg 8. évfolyam angol egyeztetés

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2015-2016. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 30. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók alsó: Szántóné Seller Szilvia, felső: Bekő László,

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként. testnevelés szakos tanár

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként. testnevelés szakos tanár KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként Pedagógus végzettsége: biológia- testnevelés szakos tanár magyar nyelv és irodalom szakos tanár, felsőfokú informatikai végzettség testnevelés

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben