t il [ t\ llt0(lt \ Szervezeti 6s Mfi krid6si SzabSlyzat \\ / / M6dositotta a Kalocsai Szent lstvan GimnSzium nevel6testiilete K6szitette:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "t il [ t\ llt0(lt \ Szervezeti 6s Mfi krid6si SzabSlyzat \\ / / M6dositotta a Kalocsai Szent lstvan GimnSzium nevel6testiilete K6szitette:"

Átírás

1 t7 a \\ / / 4 0) llt0(lt \ t il [ t\ \ Szervezeti 6s Mfi krid6si SzabSlyzat K6szitette: M6dositotta a Kalocsai Szent lstvan GimnSzium nevel6testiilete szeptember 12.

2 Tartalom I BEVEZETÉS A II MŰKÖDÉS RENDJE A K A A A I A A E III A MUNKA RENDJE A A A A A A A IV A KAPCSOLATTARTÁS RENDJE A A V ELJÁRÁSRENDEK R A A MELLÉKLET MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK MELLÉKLET A DIÁKÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MELLÉKLET A KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSE MELLÉKLET ÜGYIRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 3

3 4

4 I. Bevezetés 1. A köznevelési intézmény adatai Hivatalos neve: Kalocsai Szent István Gimnázium Székhelye: Kalocsa, Hunyadi János u Típusa: gimnázium OM azonosító: Alapfeladata gimnáziumi nevelés-oktatás: 4 évfolyammal m köd nappali rendszer iskolai oktatás sajátos nevelési igény tanulók integrált nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, autista-spektrumzavar, egyéb pszichés fejl dési zavarral küzd k, érzékszervi fogyatékos hallási fogyatékos, érzékszervi fogyatékos látási fogyatékos) A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés joga: pontos cím: Kalocsa, Hunyadi János u helyrajzi szám: 353. Fenntartó: Bajai Tankerületi Központ (6500 Baja, Kenderes u. 5-7.) Szervezeti felépítés: nevel testület egy osztályban tanító tanárok közössége munkaközösségek iskolavezetés: intézményvezet, 2 intézményvezet -helyettes munkaközösség-vezet k nevel és oktató munkát közvetlenül segít k: iskolatitkár, rendszergazda, laboráns közalkalmazotti tanács diákönkormányzat (DÖK) szül i munkaközösség (SZMK) 5

5 II. M ködés rendje 1. Az intézmény nyitva tartása 1) Az iskola szorgalmi id ben hétf t l péntekig tart nyitva naponta 6 30 órától óráig. Tanítás nélküli munkanapokon 7 00 órától óráig tart nyitva. Munkaszüneti napokon az intézmény zárva tart. 2) Szorgalmi id szakon kívül az iskolában el zetes ügyeleti rend beosztása szerint ügyeletet kell tartani. Az ügyelet szerdai napokon 9 órától 13 óráig tart. 3) Alkalmanként (pl. iskolai rendezvények) a nyitvatartási rendt l való eseti eltérésre az intézményvezet vagy távollétében utólagos tájékoztatása mellett az intézményvezet -helyettes adhat engedélyt. 4) A nyitvatartási rendt l való adott id szakra vonatkozó rendszeres eltérést kizárólag az intézményvezet engedélyezhet. 5) A nyitvatartási id n túl az iskolában iskolai dolgozó, az iskola tanulója vagy bármely más személy csak külön engedéllyel tartózkodhat. Ilyen engedélyt az intézményvezet adhat. 6) A benntartózkodás jogosságának ellen rzésére az intézményvezet, az intézményvezet helyettes, és a portás jogosult. 7) A nyitvatartási id alatt az iskola f bejárata (Hunyadi u.) használható közlekedésre. A tanulók kerékpárjaikat, motorbiciklijeiket az udvaron tárolhatják, ahova a díszterem melletti bejáraton keresztül juthatnak. Ez a bejárat 7 00 órától 7 45 óráig, majd órától óráig van nyitva. A Szent István király utcai bejáratot használni csak az intézményvezet engedélyével lehet. 8) Az udvarra nyíló ajtókat tornaterem, fizika el adó melletti ajtókat tanítási id n kívül zárva kell tartani. A díszterem csak tanóra, próba, iskolai rendezvény, vagy külön intézményvezet i engedély esetén használható, így a bejáratait zárva kell tartani. 9) Szorgalmi id ben az iskolai be- és kilépést 6 30 órától óráig portai szolgálat felügyeli. A portások feladata többek között, hogy tanítási id ben a tanulók kilépését ellen rizzék óráig tanuló az épületet csak tanári felügyelet mellett, vagy állandó illetve ideiglenes kilépési engedéllyel hagyhatja el. Állandó kilépési engedélyt az intézményvezet, ideiglenes kilépési engedélyt az osztályf nök, az ügyeletes tanár vagy az intézményvezet -helyettes adhat. 10) Mindenféle iskolai ügyben az érdekl d k részére tájékoztatást adunk. Személyesen lehet érdekl dni telefonon a 78/ vagy a 78/ telefonszámon, vagy en a címen. A személyes találkozáshoz itt kell id pontot egyeztetni, vagy az iskola hivatalos fogadóóráján (éves munkatervben meghatározva) van rá lehet ség. Az iskolai dokumentumok (Pedagógiai program, SZMSZ, Házirend, stb.) elérhet k az iskola weblapjáról ( 2. Kulcskezelés 1) Az épület nyitása, zárása a portás, távollétében az illetékes takarító feladata. A f bejárathoz és a Szent István király utcai bejárathoz kulcsa az intézményvezet nek, az intézményvezet -helyetteseknek is van. Az intézményvezet rendkívüli esetben engedélyt adhat másoknak is, hogy ideiglenesen bejárati kulcsot kapjanak. 2) Érték-, vagyon- vagy balesetvédelmi okokból a következ helyiségek kezelése történik egyedi szabályozás szerint: biológia, fizika el adó, természettudományi labor, földrajz, ének szaktanterem rajz szaktanterem 6

6 informatika termek, tornaterem, díszterem, intézményvezet i, intézményvezet -helyettesi iroda, tanári szoba, tanári kabinet, adminisztrátori iroda, könyvtár, stúdió. 3) A portán az épület valamennyi kulccsal záródó helyiségének és bejáratának kulcsát el kell helyezni. A kulcsok elhelyezésére szolgáló táblán jól megkülönböztetett feliratok alapján kell a kulcsokat tárolni. 4) Az intézményvezet, az intézményvezet -helyettesek az épület összes helyiségébe jogosultak bemenni, így a portán bármely kulcsot felvehetik. A többi tanár a fentiek közül valakinek az engedélyével mehet be a bezárt helyiségekbe. Bezárás után a kulcsot azonnal vissza kell tenni a helyére. 5) A technikai dolgozók takarítás vagy karbantartás címén azokhoz a kulcsokhoz férhetnek hozzá, amely teremben munkát végeznek. A munka elvégzése után a kulcsot az elvétel helyére vissza kell juttatni. 6) Az épületet riasztórendszer védi. Bekapcsolása a portás, távollétében az illetékes takarító feladata az épület zárásakor. Kikapcsolása a reggeli belépéskor a munkavégzésre érkez takarítók vagy karbantartók feladata. 7) A riasztórendszer be- illetve kikapcsolásához az intézményvezet ad jogosultságot. Általában jogosultságot kaphatnak azok az iskolai dolgozók, akik tanítási id n kívül iskolai feladatok elvégzése érdekében kívánnak az épületbe belépni. 3. Az intézmény munkarendje 1) Az intézmény egész állásban alkalmazott dolgozóinak heti munkaideje 40 óra, melyb l a pedagógusok kötött munkaideje 32 óra. A fennmaradó 20% felett a pedagógus szabadon rendelkezhet. 2) A pedagógus kötött munkaidejéb l óra neveléssel-oktatással lekötött munkaid. Ebben az id keretben rendelhet el tanórai foglalkozás és egyéb foglalkozások megtartása. Az egyéb foglalkozások körébe tartozik a szakkör, színjátszó kör, sportkör, énekkar vezetése, korrepetálás, egyéni vagy csoportos felzárkóztató, fejleszt foglalkozás, egyéni vagy csoportos tehetségfejleszt foglalkozás. 3) A kötött munkaid fennmaradó részében (6-10 óra) a pedagógus a nevelés-oktatást el készít, neveléssel-oktatással összefügg egyéb feladatokat, tanulói felügyeletet, eseti helyettesítést lát el. Ezek a következ k lehetnek: a) tanítási órák el készítése, b) tanulók teljesítményének értékelése, c) kulturális élet szervezése, d) sportélet szervezése, e) tanulók önszervez désének segítése, f) el re tervezett beosztás szerint vagy alkalomszer en gyermekek, tanulók tanórai és egyéb foglalkozásnak nem min sül felügyelete, g) a tanuló- és gyermekbalesetek megel zésével kapcsolatos feladatok végrehajtása, h) a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefügg feladatok végrehajtása, i) eseti helyettesítés, 7

7 j) a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység, k) az intézményi dokumentumok készítése, vezetése, l) kapcsolattartás szül kkel, m) osztályf nöki munka, n) nevel testületi értekezletek, o) pedagógusjelölt, gyakornok szakmai segítése, mentorálása, p) munkaközösség munkájában való részvétel, q) az intézményfejlesztési és intézményi önértékelési feladatokban való közrem ködés, r) környezeti neveléssel összefügg feladatok ellátása, s) szertárkarbantartás, t) ügyeleti tevékenység, u) a pedagógiai program célrendszerének megfelel, az éves munkatervben rögzített, tanórai vagy egyéb foglalkozásnak nem min sül feladat ellátása, v) a gyakornok felkészülése a min sít vizsgára, valamint w) pedagógus-továbbképzésben való részvétel 4) A pedagógus munkakörben foglalkoztatottak számára a munkaid a) tanítási id ben az órarend szerinti els órájuk megkezdése el tt 10 perccel, b) érettségi felügyelet esetén a beosztás szerinti id pont el tt 30 perccel, c) egyéb felügyeletek esetén (pl. versenyek) a beosztás szerinti id pont el tt 15 perccel, d) egyéb esetekben a munkatervi programok kezdetekor kezd dik. 5) A pedagógus, ha iskolai elfoglaltsága megengedi, nem köteles az iskolában tartózkodni. 6) A pedagógus munkakörben dolgozók részére 21 nap alap- és 25 nap pótszabadság jár. A pedagógus szabadságát a tizenhat évesnél fiatalabb gyermek után járó pótszabadság kivételével els sorban a nyári szünetben kell kiadni. Ha a dolgozó szabadsága a nyári szünetben nem adható ki, akkor azt a tavaszi vagy a téli szünetben, a szünet munkanapjait meghaladó szabadságnapokat pedig a szorgalmi id ben, a nevelési év többi részében kell kiadni. 7) Pótszabadság illeti meg a 16 évesnél fiatalabb gyermekét egyedül nevel szül t a következ módon: 1 gyermek után 2, 2 gyermek után 4, kett nél több gyermek után összesen 7 munkanap. 8) Indokolt esetben szorgalmi id ben fizetés nélküli szabadság adható ki. Ezt írásban kell az intézményvezet t l kérni, aki írásban adhat erre engedélyt. 9) Az intézményvezet legfeljebb három napos távolmaradást engedélyezhet rendkívül indokolt esetben (pl. családi események, civil szervezetekkel kapcsolatos programok, stb.). A kérelem mellé csatolni kell a kies napokra es tanórák cseréjére vagy más módon történ pótlására vonatkozó elképzelést. 10) A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott dolgozók munkaideje a munkaköri leírásukban van rögzítve. A munkaid meghatározása kitér a tanítási szünetek alatti munkabeosztásra is. 11) A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott dolgozók részére 21 nap alap- és a fizetési fokozatával egyenl számú munkanap pótszabadság jár. A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott dolgozók éves szabadságuk 25%-át szorgalmi id szakban is kivehetik. 8

8 4. A tanítás rendje 1) Az intézményben a tanítás a tanév rendjér l kiadott hatályos minisztériumi rendelet szerint zajlik, a tanítási napokon (általában hétf t l péntekig) 45 perces tanórákban (általában 5-7 óra naponta) 2) A csöngetési rend a következ : 1. tanítási óra tanítási óra tanítási óra tanítási óra tanítási óra tanítási óra tanítási óra ) Szükség szerint az órarendbe iktatott délutáni tanórák is tarthatók. Ezek általában órakor kezd dnek. Ett l eltérni csak az intézményvezet ség tudtával és beleegyezésével lehet. 4) A tanítás rendjében nulladik óra nem szerepel. A szaktanár vagy a tanulók kérésére, a tanulók, illetve a szaktanár beleegyezése esetén, az intézményvezet vagy helyettesei engedélyezhetik a 7 00 órakor kezd d ún. nulladik óra megtartását. 5. A tanórán kívüli foglalkozások rendje 1) Tanórák után vagy tanórán kívül programok szervezhet k, melyek szervez je és vezet je a szaktanár, a szakkör-vezet tanár vagy az osztályf nök. 2) A tanórán kívüli foglalkozások típusai: a) tehetséggondozó, verseny-el készít foglalkozás b) konzultáció c) diák-színjátszóköri próba d) stúdió szakkör e) szakkörök, diákkörök f) sportköri foglalkozás (kosárlabda, labdarúgás, röplabda, kézilabda, stb.) 3) A foglalkozások ha a tanulóknak nincs 7. órája órakor, egyébként (általában) órakor kezd dnek. 4) A foglalkozások ideje 1 vagy 2 tanóra. 5) A tanórán kívüli foglalkozásokon a tanulók részvétele önkéntes. 6. Idegenek épületben tartózkodása 1) Az iskola dolgozóin, tanulóin és a tanulók szülein kívül, más személy az iskola épületében csak az iskola m ködése szempontjából elfogadható okkal és céllal tartózkodhat. 2) Tanuló megkeresése tanítási id alatt a szül részére csak rendkívüli indokkal, más részére csak az osztályf nök tudtával és beleegyezésével lehetséges. 3) Tanár keresése tanítási id alatt a szül részére csak el re egyeztetett id pontban lehetséges. 4) A portás ellen rzi az iskola területére belép idegeneket, tájékozódik jövetelük céljáról. A látogatót útba igazítja vagy elvezeti a keresett személyhez illetve szükség esetén udvariasan megakadályozza az épületbe való belépését. 5) Idegenek tanórára önkényesen nem ülhetnek be. Az óralátogatást az intézményvezet nek vagy helyetteseinek kell el zetesen engedélyeznie. 9

9 7. Az iskola hagyományai, ünnepek 1) A szakmai színvonal fenntartása és emelése mellett, a kialakult hagyományok rzése az iskola hírneve és arculata kialakulásának alapvet eszköze. 2) A hagyományteremtés és ápolás módjai és alkalmai: a) Iskolai rendezvények tanévnyitó ünnepély (szeptember a tanév kezdetén) október 23.-ai ünnepély (október) gólyabál (október-november) szalagavató (december-január) karácsonyi m sor (december) farsangi vetélked (február) március 15.-ei ünnepély (március) István Napok (április) ballagás (május) tanévzáró ünnepély (június) iskolagy lések iskolai versenyek, vetélked k balatoni táborozás (nyári szünet) evez s vagy kerékpáros tábor (nyári szünet) b) Iskolai megemlékezések stúdióm sorral: aradi vértanúk emléknapja (október 6.), magyar nyelv napja (november 13.) a Magyar Kultúra Napja (január 22.), a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja (február 25.), Költészet Napja (április 11.) holokauszt áldozatainak emléknapja (április 16.), nemzeti összetartozás napja (június 4.) c) Megemlékezés az elhunyt tanárok sírjánál. (november 1-hez közeli id pont), d) Iskolai szimbólumok címer zászló logó e) Egyéb lehet ségek az iskola életének írásos, fényképes, filmes és videós eszközökkel történ rögzítése, megörökítése; iskolai archívum létrehozása évkönyv megjelentetése digitális vagy nyomtatott formában iskolarádió, iskolaújság 3) Az iskolai rendezvényekre, megemlékezésekre a m sort egy-egy osztály készíti. A beosztást a tanév elején a DÖK és az osztályf nökök közösen készítik el. 10

10 8. Az intézményi véd, óvó el írások Az oktatáshoz szükséges eszközökért és azok rendeltetésszer használatáért a tanárok felel sek. A pedagógus a használatra átvett eszközöket köteles jó gazda módjára meg rizni. Amennyiben javíttatásuk szükségessé válna, ezt jelezni kell az iskolatitkárnak. 1) Az iskola tulajdonát képez eszközök kizárólag az intézményvezet engedélyével vihet k ki az intézmény területér l. A nem rendeltetésszer használatból ered kárért a kölcsönz teljes anyagi felel sséggel tartozik. 2) A szaktantermeket, el adókat, tornatermet a tanóra után a távozó tanárnak zárnia kell. A tanári szobát 14 óra után be kell zárni abban az esetben, ha nem tartózkodik bent senki. 3) A tanórák befejezése után a szaktanár gondoskodjon a világítás lekapcsolásáról. 4) Az iskola teljes területén tilos a dohányzás. Az iskola épületében történ dohányzás jogszabály szerint szabálysértés; az intézménnyel jogviszonyban álló személyek esetén fegyelmi vétség is. 5) Rendkívüli események megel zése érdekében az iskola minden dolgozója a mindennapi feladatok végzése közben különösen figyelje, hogy rendkívüli vagy veszélyesnek látszó tárgyat vagy szokatlan jelenséget érzékelnek. Amennyiben rendellenességet tapasztalnak, haladéktalanul jelezzék az illetékeseknek. 6) Rendkívüli eseményr l az intézményben tartózkodó vezet t haladéktalanul értesíteni kell, aki a továbbiakban intézkedik. 7) Rendkívüli esemény különösen: a) bombariadó b) t zeset c) egyéb az oktatás rendjét megakadályozó esemény 8) A rendkívüli eseményt szaggatott csengetéssel kell jelezni. Ekkor az épületben tartózkodó személyek az épületet a t zriadó tervnek megfelel en haladéktalanul és a legrövidebb útvonalon kötelesek elhagyni. A rendkívüli eseményt jegyz könyvezni kell. 9) Az esetleges rendkívüli esemény miatt elmaradó órák pótlására az éves munkatervben pótnapokat kell kijelölni. Egyéb szabályozások 1) Az iskolában minden reklámtevékenység az oktatási törvény közoktatási intézményekben elfogadott szabályozásnak megfelel en, kizárólag az intézményvezet engedélyével történhet. Az engedély kiadása a helyi el írások és a Reklámetikai Kódex szempontjainak figyelembe vételével történik. 2) Az iskolában nem engedélyezett semmilyen pártpolitikai tevékenység. 11

11 III. A munka rendje 1. Az intézmény testületei a) Nevel testület: a NKT. 40. fejezetében leírtak szerint 1) A nevel testület a nevelési-oktatási intézmény legfontosabb tanácskozó és döntéshozó szerve. Az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézményben az önálló jogi személyiséggel rendelkez szervezeti egységnek egy nevel testülete van, melynek tagja az intézmény minden határozott vagy határozatlan id re kinevezett pedagógusa. 2) A nevel testület dönt: a pedagógiai program elfogadásáról, az SZMSZ elfogadásáról, a nevelési-oktatási intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadásáról, a továbbképzési program elfogadásáról, a nevel testület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztásáról, a házirend elfogadásáról, a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapításáról, a tanulók osztályozó vizsgára bocsátásáról, a tanulók fegyelmi ügyeiben, az intézményvezet i, intézményegység-vezet i pályázathoz készített vezetési programmal összefügg szakmai vélemény tartalmáról, jogszabályban meghatározott más ügyekben. 3) A nevel testület véleményt nyilváníthat vagy javaslatot tehet a nevelési-oktatási intézmény m ködésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. (NKT. 70. (3)) 4) Ki kell kérni a nevel testület véleményét a következ ügyekben: egyes pedagógusok külön megbízásainak során; a helyettesek megbízása, illetve a megbízás visszavonása esetén; az iskolai felvételi követelmények meghatározásához, a tantárgyfelosztás elfogadása el tt. b) Szakmai munkaközösség: NKT 41. fejezet 1) A nevelési-oktatási intézmény pedagógusai szakmai munkaközösségeket hozhatnak létre legalább öt azonos tantárgyat, tantárgycsoportot tanító pedagógus kezdeményezésére. 2) A Szent István Gimnáziumban a következ szakmai munkaközösségek m ködnek: természettudományi (fizika, kémia, biológia, földrajz, matematika, informatika) humán (magyar nyelv és irodalom, ének-zene, rajz, filozófia, dráma és tánc, történelem, etika) idegen nyelvi (angol nyelv, német nyelv, orosz nyelv) osztályf nöki 3) A szakmai munkaközösség gondoskodik a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak nevel -oktató munkájának szakmai segítésér l a következ képpen: éves munkaterv készítése, tantárgyak közös, évfolyamszint tanmenetének elkészítése, tankönyvek kiválasztása, 12

12 tantárgyi segédeszközök kiválasztása, beszerzésük kezdeményezése, tanulmányi versenyekre történ felkészítések szervezése, javaslat a tantárgyra vonatkozó tantárgyfelosztásra, közös óralátogatás, a szakmai tapasztalatok megbeszélése, javaslat a szakmai továbbképzések ütemezésére szakmai továbbképzéseken szerzett információk megosztása a munkaközösség tagjaival. 4) A munkaközösség tagjai általában a tanév alakuló értekezletén maguk közül vezet t választanak, akit az intézményvezet bíz meg határozott id re (általában egy tanévre) a vezet i feladatok ellátásával. 5) A munkaközösség-vezet feladatai: irányítja, szervezi és ellen rzi a munkaközösség munkáját, szakmai tevékenységét; az esetleges mulasztásokról, problémákról, illetve azok okairól az intézmény vezet ségét tájékoztatja. a szakos társak óráit az iskola intézkedési tervében rögzített elvek szerint látogatja; az intézményvezet vagy helyettese kérésére, jelenlétükben vagy írásban értékeli a szakos társak szakmai munkáját, munkafegyelmét; véleményt nyilváníthat új pedagógus felvételével, illetve kinevezésével kapcsolatban; képviseli a munkaközösséget az intézeten belül, valamint az iskolán kívüli szakmai fórumokon; az anyagi lehet ségek ismeretében irányítja a tantárgy tanításához szükséges tárgyi eszközök beszerzését, karbantartását; részt vesz az iskola vezet sége és a többi munkaközösség-vezet rendszeres az éves munkatervben meghatározott id pontban szervezett munkamegbeszélésén, az elhangzottakról tájékoztatja a munkaközösség tagjait; a munkaközösség-vezet tevékenységér l köteles beszámolni az t megválasztó munkaközösségnek, valamint az intézményvezet nek és az intézményvezet helyetteseknek. A tanév elején a munkaközösség tagjainak egyetértésével összeállítja az éves munkatervet, majd év végén írásos összefoglaló beszámolót készít a munkaközösség tevékenységér l. 9. Az intézmény munkakörei a) A teljes állású szaktanár 1) A pedagógus, szaktanár a nevelési-oktatási intézmény alaptevékenységét a nevel oktató munkát közvetlenül végz alkalmazott. Munkaköri leírását az intézményvezet készíti el. Munkáját az intézményvezet, a helyettese, a szakos munkaközösség-vezet k, az érintett osztályok osztályf nökei önállóan, a titkárság dolgozói utasításra ellen rzik. 2) A szaktanár (pedagógus) nevel és oktató tevékenysége keretében gondoskodik a munkaés balesetvédelmi el írások betartásáról, a tanuló testi épségének megóvásáról, erkölcsi védelmér l, személyiségének fejl désér l, továbbá az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan közvetíti a tanulók számára (NKT 62. ) 3) Az iskolai pedagógus munka alapdokumentuma a nevel testület által kialakított és elfogadott pedagógiai program. A szaktanár az iskolai és munkaközösségi éves, illetve havi munkatervek és saját ütemtervei szerint önállóan végzi munkáját. 4) Feladatai a) a tanítási órák és a délutáni órák (pl. szakkör) megtervezésével, el készítésével és vezetésével kapcsolatos nevelési-oktatási feladatok ellátása; 13

13 b) tanítványai munkájának folyamatos ellen rzése és megfelel számú érdemjeggyel történ értékelése; c) az érdemjegyek, a tanulói mulasztások és az elvégzett tananyag pontos adminisztrálása; d) az éves munkatervben elfogadott programokban való aktív részvétel (tervezés, el készítés, szervezés, jelenlét); e) az ügyeletek beosztás szerinti ellátása (pl. tanulmányi versenyek, vizsgák, iskolai rendezvények); f) a szaktanári fogadóórák megtartása; g) részvétel a tanári megbeszéléseken, értekezleteken és konferenciákon; h) az érettségi vizsgabizottság munkájában való részvétel; i) a hiányzó kolléga külön utasításra történ szakszer helyettesítése j) szaktárgyi, módszertani és pedagógiai ismereteinek fejlesztése. 5) A teljes állású szaktanár automatikusan teljes jogú tagja az iskola nevel testületének, azaz az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szervének. b) Az osztályf nök 1) Az osztályf nök az osztályközösségek pedagógus vezet je. Az osztályf nököt az intézményvezet határozott id re (négy évre) bízza meg a kinevezett szaktanárok közül. Az osztályf nökök személyére az osztályf nöki munkaközösség vezet je javaslatot tehet. 2) Az osztályf nök a diákönkormányzatot segít tanárral, a gyermek- és ifjúságvédelmi felel ssel közrem ködve végzi munkáját. 3) Az osztályf nök feladatai különösen: a) A pedagógia programban rögzített elveknek megfelel en neveli az osztály tanulóit, figyelemmel kíséri személyiségük fejl dését. b) Koordinálja és segíti az osztályban tanító pedagógusok munkáját. c) Segíti az osztály szül i közösségének együttm ködését, az SZMK munkáját. Rendszeres kapcsolatot tart az osztály SZMK tagjaival. d) Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi el menetelét, az esetleges problémákat és azok okait igyekszik id ben feltárni. Ha szükséges, értesíti a szül ket és/vagy az iskola vezet ségét. e) Segíti a tanulók együttm ködését, a DÖK munkáját. f) A tanulók javaslatainak figyelembe vétele után - az osztályozó konferencián a kollégákkal egyeztetve - min síti a tanulók magatartását és szorgalmát. g) Az éves munkatervben meghatározott id ben szül i értekezleteket és fogadóórákat tart. h) Ellátja az osztállyal kapcsolatos adminisztratív teend ket, azaz vezeti és ellen rzi: a törzskönyvet; az osztályozó-, haladási és beírási naplót; a tanulói hiányzásokat és azok igazolásait; az év eleji és év végi statisztikai lapokat; az érettségivel, a továbbtanulással kapcsolatos iratokat. i) Igazolja a tanulók távollétét. j) Szül i kérésre engedélyt adhat összesen három napig terjed távolmaradásra. k) Közrem ködik a tanórán kívüli foglalkozások meghirdetésében és szervezésében. Ennek keretében osztálydélutánt, színházlátogatást, tanulmányi osztálykirándulást, balatoni táborozást és más hasznos szabadid s programot szervezhet. l) Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, esetleges segélyezésére. 14

14 m) Tájékoztatja a tanulókat az ket érint határozatokról, szabályokról, illetve a munkatervben szerepl feladatokról. c) A részmunkaid s szaktanár 1) A részmunkaid s szaktanár (pedagógus) a nevelési-oktatási intézmény alaptevékenységét - ti. a nevel -oktató munkát - közvetlenül végz olyan alkalmazott, akinek a munkaszerz dése szerinti heti óraszáma meghaladja a 10 tanórát, de (az esetleges órakedvezményeket is beszámítva) kevesebb a kötelez óraszámnál. Jogai és kötelezettségei megegyeznek a teljes állású szaktanár jogaival és kötelességeivel. 2) Munkakörét (általában) határozott idej, egy tanévre szóló szerz dés alapján látja el. A határozatlan id re kinevezett pedagógusnak saját kérésére legfeljebb két egymást követ tanévben engedélyezheti az intézményvezet, hogy részmunkaid s szaktanárként dolgozzon. d) Az óraadó szaktanár 1) Az óraadó szaktanár (pedagógus) a nevelési-oktatási intézmény alaptevékenységét - ti. a nevel -oktató munkát - közvetlenül végz olyan alkalmazott, akinek a munkaszerz dése szerinti heti óraszáma nem haladja meg 10 tanórát. 2) Az óraadó szaktanár a nevel testület döntési jogkörébe tartozó ügyekben - a tanulók magasabb évfolyamba léptetésének megállapítása, a tanulók fegyelmi ügyeiben való döntés és az osztályozó vizsgára bocsátás kivételével - nem rendelkezik szavazati joggal. Egyéb tekintetben jogai és kötelezettségei megegyeznek a teljes állású szaktanárnál leírtakkal. 3) Munkakörét határozott idej (általában egy tanévre szóló) szerz dés alapján látja el. e) A könyvtárostanár 1) Az intézményben saját m ködési szabályzattal rendelkez iskolai könyvtár m ködik, amelynek felel s vezet je a könyvtárostanár. 2) A könyvtárostanár felel s a) a könyvtár szakszer és szabályos m ködéséért b) a könyvtári állomány állagáért, illetve az esetleges hiányért c) a könyvtár m ködési szabályzatának betartásáért d) a könyvtár gazdálkodásáért 3) A könyvtárostanár munkáját önállóan végzi. Munkaköri leírását az intézményvezet készíti el. Munkájáról az intézményvezet nek, illetve az intézményvezet -helyettesnek köteles beszámolni. f) A rendszergazda 1) Az intézmény jelent s informatikai eszközparkkal rendelkezik. A lokális számítógépes hálózat és a hálózatra rákötött személyi számítógépek, számítástechnikai eszközök karbantartása a logikai m ködés, azaz a felhasználó szintjén els sorban a rendszergazda feladata. A rendszergazda az intézményvezet közvetlen beosztottja. 2) A rendszergazda f bb feladatai: a) az iskolai számítógépes rendszer hibátlan m ködésének biztosítása b) az iskolai e-napló adminisztrálása, c) a LAN adminisztrációja (user-ek, jogosultságok, szolgáltatások) d) a számítógépek telepítése, integrálása e) a hálózati adatmentés f) az iskola honlapjának karbantartása g) a számítástechnikával kapcsolatos problémák megoldása 15

15 h) javaslatot tesz a számítástechnikai eszközrendszer b vítésére, szervezésére 3) A rendszergazdát hivatali titoktartás terheli. A munkája során tudomására jutott adatokat, tényeket csak a munkáltató jogos (gazdasági, szakmai vagy intézményi) érdekeinek veszélyeztetése, illetve a közalkalmazottak és a tanulók személyiségi jogainak megsértése nélkül hozhatja nyilvánosságra. g) A diákönkormányzatot segít tanár 1) A tanulók, a tanulóközösségek és a diákkörök a tanulók érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot (DÖK) hozhatnak létre. (NKT 48. ) A DÖK munkáját a tanulók által felkért, az intézményvezet által megbízott tanár segíti. Megbízatása határozott id re (általában egy tanévre) szól. 2) Jogai és feladatai közül a legfontosabbak: a) Segíti a DÖK munkáját; folyamatos kapcsolatot tart fenn a diákönkormányzattal és az osztályf nöki munkaközösséggel. b) Részt vesz a diákok kezdeményezése által létrejöv rendezvények szervezésében és felügyeletében. c) Képviseli a diákönkormányzatot az iskola vezetésénél és a nevel testületi értekezleteken. d) A DÖK elégtelen m ködése esetén, megszervezi az évenként legalább egyszer megtartandó diákközgy lést. h) A stúdió-vezet 1) Az iskola stúdiójának vezet je az iskola egy kinevezett tanára. Közvetlen felettese nincs. Munkájáról az iskola vezet inek köteles beszámolni. 2) A stúdió-vezet feladata: a) a hivatalos közlemények, hirdetések iskolarádión keresztül történ közzététele, b) az iskolarádió m ködésének segítése, c) az iskolai megemlékezésekre készül m sorok hangfelvétele, d) az iskolai rendezvények jó min ség hangosítása, e) a videószakkör vezetése, f) a fontosabb iskolai rendezvények videófelvételének megszervezése, a felvételek archiválása, nyilvántartása g) az archív felvételek kölcsönzése az igényl szaktanárok részére, h) a stúdió technikai berendezésének üzemeltetése, karbantartási feladatok az intézményvezet vel történt egyeztetés utáni elvégeztetése 3) A stúdió-vezet munkáját a rendszergazdával, az osztályf nökökkel, és az iskolai m sorok rendez tanárával együttm ködve végzi. 10. Az iskola vezet i, a vezet k közötti feladatmegosztás 1) A Kalocsai Szent István Gimnázium vezet je az intézményvezet. A vezet i munkát két intézményvezet -helyettes segíti. 2) Az intézményvezet feladatai: (a NKT. 38. és 39. fejezetében leírtak szerint) a) felel az intézmény szakszer és törvényes m ködéséért, gazdálkodásért, b) gyakorolja a munkáltatói jogokat, c) dönt az intézmény m ködésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörébe, d) felel s az intézményi szabályzatok elkészítéséért, e) jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját, 16

16 f) képviseli az intézményt, g) különös felel sséggel tartozik a pedagógiai munkáért, a nevel testület vezetéséért, a nevel testület jogkörébe tartozó döntések el készítéséért, végrehajtásuk szakszer megszervezéséért és ellen rzéséért, a rendelkezésre álló költségvetés alapján a nevelési-oktatási intézmény m ködéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáért, a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a nevel és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a munkavállalói érdek-képviseleti szervekkel és a diákönkormányzatokkal, szül i szervezetekkel való megfelel együttm ködésért, a tanuló- és gyermekbaleset megel zéséért, a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért; h) a pedagógiai munkáért való felel ssége körében szakmai ellen rzést indíthat az intézményben végzett nevel és oktató munka, egyes alkalmazott munkája színvonalának küls szakért vel történ értékelése céljából, i) A nevelési-oktatási intézményvezet munkáját a nevel testület és a szül k közössége a vezet i megbízásának második és negyedik évében személyazonosításra alkalmatlan kérd íves felmérés alapján értékeli. Az országos pedagógiai-szakmai ellen rzés az intézményvezet munkájának ellen rzése és értékelése során a kérd íves felmérés eredményét is figyelembe veszi. 3) Az intézményvezet feladatait közvetlen munkatársai közrem ködésével látja el. Közvetlen munkatársak: általános intézményvezet -helyettes nevelési intézményvezet -helyettes 4) Az intézményvezet -helyettes kinevezése a nevel testület véleményének kikérésével a tankerületi igazgató jogköre. Megbízatása határozott id re szól. 5) Intézményvezet -helyettesi megbízást az intézmény határozatlan id re alkalmazott pedagógusa kaphat. 6) A vezet beosztás ellátásával megbízott intézményvezet -helyettesek vezet i tevékenységüket az intézményvezet irányítása mellett, egymással együttm ködve és egymással mellérendeltségi viszonyban látják el. 7) Az intézményvezet -helyettesek egyéni felel ssége mindazon területekre kiterjed, amelyeket munkakörük tartalmaz. 8) Az általános intézményvezet -helyettes feladatai Felel s az iskola napi m ködéséért. Általános szervezési, felügyeleti munkájával biztosítania kell az iskolai munka folyamatosságát és zökken mentességét. Részt vesz az oktató-nevel munka szervezésében. (tantárgyfelosztás, órarend, fakultációs rend, csoportbeosztások, munkaközösségi megbeszélések, osztályozó konferenciák stb.) Biztosítja az iskolában folyó munka folyamatosságát Irányítja, koordinálja és ellen rzi 17

17 a nevel testületi, intézményvezet i határozatok végrehajtását, a hiányzó pedagógusok helyettesítését, a tanulmányi versenyek lebonyolítását, az érettségi vizsgával kapcsolatos teend ket, a különböz méréssel, értékeléssel kapcsolatos teend ket; a munkaközösség-vezet k munkáját; kezeli az irattárat, gondoskodik a szükséges nyomtatványok pótlásáról. Elkészíti az évente szükséges statisztikai kimutatásokat, a fenntartó vagy más által igényelt vagy központilag kért iskolai adatszolgáltatást. 9) A nevelési intézményvezet -helyettes feladatai: felel s az iskola napi m ködéséért, általános szervezési, felügyeleti munkájával biztosítania kell az iskolai munka folyamatosságát és zökken mentességét; részt vesz az oktató-nevel munka szervezésében. (tantárgyfelosztás, órarend, fakultációs rend, csoportbeosztások, munkaközösségi megbeszélések, osztályozó konferenciák stb.); biztosítja az iskolában folyó munka folyamatosságát; aktívan részt vesz az iskola m ködéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításában; folyamatos kapcsolatot tart a nyomtatott és írott sajtó munkatársaival; folyamatos kapcsolatot tart az általános iskolákkal, más középiskolákkal és a fels oktatási intézményekkel vezeti és irányítja az iskolai élet hagyományos rendezvényeinek megszervezését; megszervezi az iskola nyílt napjának programját; kapcsolatot tart a szül kkel, érdekl d kkel (fogadóórák) és a szül i munkaközösséggel; kapcsolattartás az iskola egészségügyi szolgálattal, és a gyermekjóléti szolgálattal. 10) Az intézményvezet -helyettest hivatali titoktartás terheli. A munkája során tudomására jutott adatokat, tényeket csak a munkáltató jogos (gazdasági, szakmai vagy intézményi) érdekeinek veszélyeztetése, illetve a közalkalmazottak és a tanulók személyiségi jogainak megsértése nélkül hozhatja nyilvánosságra. 11. A kiadmányozás és a képviselet szabályai A kiadmányozás az ügyben történ közbens intézkedésre, érdemi döntésre, valamint küls szervnek vagy személynek címzett irat kiadására ad felhatalmazást. A kiadmányozási jog magában foglalja az intézkedést, a közbens intézkedést, a döntést, a döntés kialakításának, valamint az irat irattárba helyezésének a jogát. A kiadmányozott irat tartalmáért, alakiságáért a kiadmányozó a felel s. 1) Az intézményvezet kiadmányozza: a) nevel -oktató munka ellen rzését az intézményvezet -helyettesek részére; b) meghatározott esetekben az intézmény képviseletét az intézményvezet -helyettesek részére; c) a nevel testület jogkörébe tartozó döntések végrehajtásának ellen rzését az általános intézményvezet -helyettes részére; 18

18 d) az éves statisztikai jelentés lebonyolítását az általános intézményvezet -helyettes részére; e) az iskolalátogatási igazolások kiadását az intézményvezet -helyettesek részére; f) a bizonyítvány másodlatok kiállítását az általános intézményvezet -helyettes részére. 2) Az intézményvezet egyszemélyben képviseli az intézményt. Akadályoztatása esetén az intézmény képviseletét az intézményvezet -helyettesek vagy más intézményi dolgozó részére átadhatja. 12. A hatáskörök gyakorlásának módja 1) Az egyes hatáskörök a beosztásokhoz rendelt feladatok szerint gyakorolhatók. 13. Az intézményvezet vagy intézményvezet -helyettes helyettesítésének rendje 1) Az intézményvezet akadályoztatása esetén a helyettesítést az általános intézményvezet helyettes látja el. 2) Az általános intézményvezet -helyettes akadályoztatása esetén a helyettesítést a nevelési intézményvezet -helyettes látja el. 3) A nevelési intézményvezet -helyettes akadályoztatása esetén a helyettesítést a nevel testület kijelölt tagja látja el. 14. A bels ellen rzés rendje 1) A pedagógiai munka ellen rzése az intézményvezet és az intézményvezet -helyettesek feladata és kötelessége, amelyhez tényleges segítséget adnak a munkaközösségek vezet i. A nevel -oktató munka ellen rzése kiterjed mind a tanítási órákra, mind a tanórán kívüli foglakozásokra. 2) Az intézményvezet közvetlen ellen rzési területei a) Intézményvezet -helyettesek b) Munkaközösség-vezet k c) Szaktanárok d) iskolatitkár 3) Az intézményvezet -helyettesek közvetlen ellen rzési területei a) a DÖK segít tanár és a könyvtárostanár b) az oktató-nevel munka (munkaközösség-vezet k és a többi szaktanár) c) iskolatitkár 4) A munkaközösség-vezet k közvetlen ellen rzési területei a) a munkaközösség tagjainak munkája, munkafegyelme 5) A nevel -oktató munka ellen rzésének formái: a) a tanórák és a tanórán kívüli foglalkozások látogatása b) beszámoltatás szóban vagy írásban c) az adminisztratív, valamint a munkatervben meghatározott feladatok elvégzésének ellen rzése d) az egyéni ütemtervek évenkénti ellen rzése e) az osztályozó konferenciák beszámolói f) a tizenkettedik év bizonyítványainak, érettségi és felvételi eredményének összevetése g) a témazáró dolgozatok bemutatása és elemzése 19

19 h) pedagógiai felmérés, tantárgyi eredményvizsgálat 6) Az óralátogatást megbeszélés követi. A látogatásról szóló dokumentumokat irattárba kell helyezni. 7) A bels ellen rzésért az intézményvezet ség felel s. 20

20 IV. A kapcsolattartás rendje 1. A bels kapcsolattartás rendje 1) A bels kapcsolatok tartásáért, az intézmény szervezeti egységei tevékenységeinek összefogásáért az intézményvezet felel. 2) A kapcsolattartás formái a) a különböz értekezletek, fórumok, konferenciák b) bizottsági ülések c) fogadóórák d) egyéni megbeszélések e) elektronikus levelezés a) Kapcsolat a nevel testülettel 1) Az iskola vezetése a nevel testülettel a kapcsolatot értekezletek, megbeszélések formájában tartja. A nevel testület megbeszélései (általában) szerdán vannak, ezért a nevel testület tagjai a szerdai napokra egyéb programjaikat csak úgy szervezhetik, hogy szükség esetén ráérjenek. A pedagógus munkakört ellátó dolgozó szerdai nevel testületi programról történ hiányzása esetén csak rendkívül indokolt esetben igazolhatja magát iskolán kívüli elfoglaltságra hivatkozva. 2) A nevel testületi értekezletek formái a) Az alakuló értekezlet Az intézményvezet ismerteti a nyár eseményeit, a tanévkezdéssel kapcsolatos aktuális feladatokat, bemutatja az új kollégákat, ismerteti a tantárgyfelosztást. A nevel testület dönt a pótvizsgák rendjér l. A munkaközösségek megválasztják maguk közül a munkaközösség-vezet t. b) A tanévnyitó értekezlet A nevel testület megtárgyalja az évi feladatokat, elvégzi a tanév megkezdésének el készületeit. c) A félévi értekezlet A nevel testület áttekinti az elmúlt félév fontosabb eseményeit, a tanulmányi eredményeket és a második félév feladatait. d) A tanévzáró értekezlet e) A nevel testület áttekinti az elmúlt tanév eseményeit, eredményeit, a munkaterv megvalósulását. Értékeli a tanulmányi eredményeket, különös tekintettel az érettségi vizsgák eredményeire. Megvitatja a tanév során tapasztalt problémákat, illetve azok kiküszöbölésének lehet ségeit. f) A nevelési értekezlet A nevel testület megvitatja az eltelt id szak során felvet d nevelési, pedagógiai kérdéseket. Általában félévente egyszer november és március hónapokban zajlik. g) Osztályozó konferenciák Az osztályok illetve a tanulók tanulmányi és fegyelmi munkájának áttekintésére, osztályonként szervezett értekezlet, amelyen az osztály tanulóit tanító pedagógusok vesznek részt. h) Rendkívüli nevel testületi ülés Az 1-6. pontokban felsorolt alkalmaktól eltér id pontban összehívott értekezlet. Aktuális kérdésekben dönt. 21

21 i) Tájékoztató megbeszélés Sürg s esetben fontos hirdetnivaló, halasztást nem t r tájékoztatás általában a nagyszünetben összehívott megbeszélés, melynek id pontja a hirdet táblára kerül kiírásra. b) Szakmai munkaközösségek együttm ködését, kapcsolattartásának rendjét 1) A munkaközösségi megbeszéléseket a munkaközösség-vezet szervezi meg. 2) A munkaközösség a kötelez elvárások teljesítésén túl saját maga határoz m ködésének formájáról, tevékenységér l. 3) A munkaközösség-vezet k szakmai közösségét az intézményvezet hívja össze. 4) A közösség m ködése az értelemszer változtatásokkal megegyezik a nevel testület m ködése részben leírtakkal. c) Kapcsolat a pedagógus munkát segít alkalmazottakkal 1) A pedagógusok munkáját egy iskolatitkár segíti. Munkája elvégzéséhez egy irodahelyiség (régi nevén gondnoki iroda) áll rendelkezésükre annak teljes berendezésével. 2) A pedagógusok munkáját segít dolgozók önállóan, az intézményvezet irányításával végzik munkájukat. 3) A gondnoki iroda nyitvatartási ideje: tanítási napokon hétf t l csütörtökig 7 00 órától óráig, pénteken 7 00 órától óráig tanítás nélküli munkanapokon a feladatoktól függ en a szükséges id szakban (általában t l ig) tanítási szünetekben el re rögzített és a szokásos módon (faliújság, hirdet tábla) közzétett id pontokban, külön beosztás szerint (ún. iskolai ügyelet) 4) A tanulók személyes ügyeinek intézése a nyitvatartási id szakokban de lehet leg tanítási id n kívül zajlik. d) A diákönkormányzat 1) A DÖK m ködéséhez megállapodás szerint az iskola helyiségeit igénybe veheti. A használati feltételeket az intézményvezet határozza meg. 2) A DÖK vezet ségével az intézményvezet félévente egy alkalommal megbeszélést tart m ködésük kérdéseir l, terveikr l és a kért támogatásokról. 3) A DÖK a diákönkormányzatot segít tanár közrem ködésével évenként meghatározott mennyiségben és elszámolási kötelezettség mellett másolási lehet séget kap. 4) A DÖK szükség esetén kezdeményezheti a diákfórum összehívását. 5) A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni: a) az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása el tt, b) a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása el tt, c) az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, d) a házirend elfogadása el tt. 22

22 2. A küls kapcsolattartás rendje a) A szül i munkaközösség 1) Az egy osztályba járó tanulók szüleinek közössége a tanév els szül i értekezletén 3 tagú vezet séget választ. Az osztályok munkaközösség-tagjai együtt alkotják az iskola szül i munkaközösségének (SZMK) vezet ségét. Az SZMK vezet sége az els ülésén elnököt választ. 2) Az SZMK-t össze kell hívni azoknak az iskolai dokumentumoknak, választásoknak, egyéb eseményeknek a megvitatására, amelyekben az SZMK-nak véleményezési jogköre van. 3) A szül i munkaközösséggel az osztályf nökök állandó kapcsolatot tartanak. 4) Az intézményvezet vagy helyettese a tanév során legalább egy alkalommal megbeszélést tart az SZMK vezet ivel. Szükség esetén a fenti szervezetek gyakrabban is összehívhatók. 5) Az SZMK vezet ségének összehívását kezdeményezhetik: a szül i képvisel k a nevel testület a DÖK vezet i az intézmény vezet je 6) Az SZMK vezet i tevékenységükr l kötelesek az ket megválasztó szül i közösségnek beszámolni. 7) Az adatkezelési szabályzat elkészítésénél, módosításánál a szül i szervezetet véleményezési jog illeti meg. További kapcsolatok 1) A fenntartóval az intézményvezet, helyettesei, illetve az iskolatitkár folyamatosan tartják a kapcsolatot szóban és írásban. 2) A Kalocsai Járási Hivatallal az intézményvezet és helyettesei tartják a kapcsolatot. 3) Az intézményt támogató Kalocsai Szent István Gimnázium Tanulóifjúságért Alapítvány kuratóriumával az intézményvezet tartja a kapcsolatot szóban és írásban. Az alapítvány alapító okirata szerint az intézményvezet mindenkori tagja a kuratóriumnak. 4) Az intézményvezet és az intézményvezet -helyettesek kapcsolatot tartanak fenn Kalocsa és környez települései általános iskoláival és évente tájékoztatják azokat a felvételi eljárásról. 5) Az intézményvezet és az intézményvezet -helyettesek kapcsolatot tartanak fenn Kalocsa összes középiskolájával. 6) Az intézményvezet kapcsolatot tart fenn az egykori diákok által létre hozott Baráti Kör elnökségével. 7) Az intézményvezet és helyettesei kapcsolatot tartanak fenn a különböz fels oktatási intézményekkel, segítve ezzel a tanulók pályaorientációját. 8) Az iskola szül i értekezleteket és a fogadóórákat tart a szül k részére. A szül i értekezletek általában októberben és februárban, a fogadóórák a szül i értekezletek el tt, valamint december és április hónapok els szerdáján vannak. 9) Az iskola egészségügyi szolgálattal iskolaorvos, véd n, pszichológus az intézményvezet -helyettes tartja a kapcsolatot. A tanév elején közösen állapodnak meg a feladatok ütemezésér l (sz r vizsgálatok, oltások). Az iskola egészséges életmódra nevelés programját a szolgáltató a szaktanárokkal és az osztályf nöki munkaközösségvezet kkel együttm ködésben végzi (prevenció, el adások stb.). 23

23 10) Az iskola-egészségügyi ellátásról a közoktatásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet intézkedik. Ez alapján a Kalocsai Szent István Gimnáziumban a következ szabályokat alkalmazzuk: a) Az iskola-egészségügyi ellátás egyrészt az iskolaorvos és véd n együttes szolgáltatásából áll, másrészt a fogászati sz r vizsgálatból, amelyet a fogorvos és fogászati asszisztens lát el. b) Minden tanuló minden tanévben egészségügyi és fogászati sz r vizsgálaton vesz részt. c) A tanulók egészségügyi ellátását az iskolaorvos és a fogorvos a nevelési-oktatási intézmény vezet jével egyeztetett rend szerint végzi. d) Az iskolaorvos és a fogorvos saját munkabeosztása szerint látja el az egészségügyi felügyeletet. Az iskolaorvos munkabeosztásába az intézménynek nincs beleszólása. e) Az egészségügyi vizsgálatok megszervezését úgy kell megoldani, hogy a tanítási órák menetét ne zavarják meg. A tanulók beosztása ezért a vizsgálatokat megel z napon, illetve a szünetekben történik a véd n, az intézményvezet -helyettes és az osztályf nökök egyeztetése alapján. f) Az iskolaorvos jelenlegi rendelési ideje: minden páros hétf n 9-11 óra. A véd n ugyancsak hétf n 8-10 között tart tanácsadást. Ezen id pontokon kívül rendkívüli esetben telefonos bejelentkezés szükséges. 11) A tanulók egészségügyi ellátásán kívül egyéb iskola-egészségügyi feladatokat (környezet-egészségügy, élelmezés-egészségügy, balesetvédelem, egészségnevelés, pályaválasztási tanácsadás) az iskolaorvos és a véd n az oktatási intézmény vezet jével, illetve az osztályf nökökkel, munkaközösség-vezet kkel együttm ködve végzi. 12) A gyermekjóléti szolgálattal szükség esetén az intézményvezet -helyettes tartja a kapcsolatot. 13) Az intézményt küls kapcsolataiban az intézményvezet, távollétében az SZMSZ helyettesítési rendje szerint a helyettesít k képviselik. 24

24 V. Eljárásrendek 1. Rendkívüli események kezelése 1) Rendkívüli események megel zése érdekében az iskola vezet je, a gondnok, és a technikai személyzet a mindennapi feladatok végzése közben különösen figyeljenek, hogy rendkívüli vagy veszélyes látszó tárgyat vagy szokatlan jelenséget érzékelnek-e. 2) Rendkívüli eseményr l az intézményben tartózkodó vezet t haladéktalanul értesíteni kell, aki a továbbiakban intézkedik. 3) Rendkívüli esemény különösen: a) bombariadó b) t zeset c) egyéb az oktatás rendjét megakadályozó esemény 4) A rendkívüli eseményt szaggatott csengetéssel kell jelezni. Ekkor az épületben tartózkodó személyek az épületet a t zriadó tervnek megfelel en haladéktalanul és a legrövidebb útvonalon kötelesek elhagyni. A rendkívüli eseményt jegyz könyvezni kell. 5) Az esetleges bombariadó miatt elmaradó órák pótlására az éves munkatervben pótnapokat kell kijelölni. 6) Az órák pótlásakor a következ alapelvek érvényesülnek: a) Az órákat abban a sorrendben kell bepótolni, ahogy elmaradtak. b) Ha a 3. óra után érkezik a bejelentés, a tanítás aznap már nem folytatódik. A pótlást az els teljesen elmaradt órától kell megtartani. c) Ha a bejelentés korábban érkezik, akkor az épület átvizsgálása után még annyi órát kell megtartani, hogy az a nap számozott tanítási napként legyen figyelembe vehet. A tanítás az els elmaradt órától legfeljebb óráig folytatódik. d) Az esetleg elmaradt dolgozatokat a következ órán automatikusan meg kell íratni. e) A tanév elején meg kell állapítani az esetleges pótnapok id pontjait, melyeket mindenki számára hozzáférhet módon nyilvánosságra kell hozni. 7) A pótnap akkor lép érvénybe, ha legalább öt elmaradt tanóra gy lik össze. 8) A pótnapon legfeljebb hét tanítási órát lehet tartani. A pótnapra szóló órarendr l az intézményvezet ség köteles gondoskodni. 2. A tanulóval szemben lefolytatásra kerül fegyelmi eljárás részletes szabályai 1) Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, ellene fegyelmi eljárás indítható. A fegyelmi eljárás lefolytatását megel z en ha az lehetséges kezdeményezni kell egyeztet eljárás elindítását. Az eljárás célja a kötelességszegéshez elvezet események feldolgozása, értékelése, ennek alapján a kötelességszeg és a sértett közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. a) Az egyeztet eljárás lefolytatásának szabályai 1) Az egyeztet eljárás lefolytatására akkor van lehet ség, ha azzal a sértett, kiskorú sértett esetén a szül, gondvisel, valamint a kötelességszeg, mulasztó, kiskorú kötelességszeg, mulasztó esetén a szül, gondvisel egyetért. 2) Az egyeztet eljárást a fegyelmi eljárás keretében kell lefolytatni. 3) A fegyelmi eljárás megindításáról szóló értesítésben fel kell hívni a kötelességszeg, mulasztó tanuló, kiskorú esetén a szül, gondvisel figyelmét az egyeztet eljárás lehet ségére. 4) Az egyeztet eljárás igénybevételét a kötelességszeg, mulasztó tanuló, kiskorú esetén a szül, gondvisel az értesítés kézhezvételét l számított öt tanítási napon belül írásban kell, hogy bejelentse. A bejelentést a fegyelmi bizottság elnökének kell címezni. 25

25 5) Az egyeztet eljárás igénybevételéhez a sértettnek, kiskorú esetén a sértett szül jének, gondvisel jének írásban hozzá kell járulnia. A hozzájárulást a fegyelmi bizottság elnökének kell címezni. 6) Az egyeztet eljáráson részt vesz: kötelességszeg, mulasztó tanuló, kiskorú esetén a szül, gondvisel is sértett tanuló, kiskorú esetén a szül, gondvisel is osztályf nök szaktanár, fegyelmi bizottság elnöke iskola intézményvezet je (a fegyelmi vétség nagyságától, súlyától függ en). 7) Ha a kötelességszeg és a sértett az egyeztetési eljárás során megállapodtak a sérelem orvoslásában, a fegyelmi eljárást a sérelem orvoslásához szükséges id re, de legfeljebb három hónapra fel kell függeszteni. 8) A felek aláírásukkal igazolják, hogy a sérelem orvoslására kötött megállapodásról és a felfüggesztésr l szóló jegyz könyvben foglaltakkal egyetértenek, és azt elfogadják. 9) Ha a felek írásban engedélyezik, az egyeztet eljárásban foglaltakat, illetve az eljárás megállapításait nyilvánosságra lehet hozni. 10) A fegyelmi eljárást folytatni kell, ha az egyeztet eljárást nem kérik, továbbá ha az írásbeli bejelentés iskolába történ megérkezését l számított tizenöt napon belül az egyeztet eljárás nem vezetett eredményre. 11) Ha a felfüggesztés ideje alatt a sértett, kiskorú esetén a szül, gondvisel nem kérte a fegyelmi eljárás folytatását, a fegyelmi eljárást meg kell szüntetni. 12) A fegyelmi eljárás megszüntetésér l a fegyelmi bizottság elnöke a feleket írásban értesíti. b) Az egyeztet eljárás lefolytatásának szabályai 1) Ha az egyeztet eljárás nem vezet eredményre, akkor a fegyelmi eljárást meg kell indítani. A tanuló a fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthet. A fegyelmi eljárás megindítása és lefolytatása kötelez, ha a tanuló maga ellen kéri. Kiskorú tanuló esetén e jogot a szül gyakorolja. 2) A fegyelmi büntetés lehet a) megrovás, b) szigorú megrovás, c) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása, d) áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába, e) eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától, f) kizárás az iskolából. 3) Tanköteles tanulóval szemben a (2) bekezdés e)-f) pontjában meghatározott fegyelmi büntetés csak rendkívüli vagy ismétl d fegyelmi vétség esetén alkalmazható. Ekkor a szül köteles új iskolát keresni a tanulónak. 4) Abban az esetben, ha a tanuló más iskolában történ elhelyezése a szül kezdeményezésére tizenöt napon belül nem oldódik meg, ezt jelezni kell a Kalocsai Járási Hivatalnak. A kormányhivatal hét napon belül köteles másik iskolát, kollégiumot kijelölni a tanuló számára. 5) A (2) bekezdés d) pontjában szabályozott fegyelmi büntetés akkor alkalmazható, ha az iskola intézményvezet je a tanuló átvételér l a másik iskola intézményvezet jével megállapodott. 6) A (4) bekezdés c) pontjában meghatározott fegyelmi büntetés szociális kedvezményekre és juttatásokra nem vonatkoztatható. 7) Nem indítható fegyelmi eljárás, ha a kötelezettségszegés óta három hónap már eltelt. 26

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg 9400 Sopron, Feny tér 1. SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT Sopron, 2013. március Barilichné Tóth Rita igazgató Tartalom

Részletesebben

1.3. Az ellenőrzések területei lehetnek: foglalkozások, tanórák, írásos dokumentumok, tanulói produktumok, tanórai és tanórán kívüli foglalkozások

1.3. Az ellenőrzések területei lehetnek: foglalkozások, tanórák, írásos dokumentumok, tanulói produktumok, tanórai és tanórán kívüli foglalkozások Belső ellenőrzés rendje 1. Az iskolai belső ellenőrzés feladatai: Az intézmény törvényes (a jogszabályokban, az iskola pedagógiai programjában, és egyéb belső szabályzataiban előírt) működésének biztosítása;

Részletesebben

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola 5123 Jászárokszállás, Deák Ferenc u. 59. Tel.: 57/433-313 Fax.: 57/433-314, e-mail: jaszdeak@gmail.com Éves munkaterv a 2015/16-os tanévre

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskola a 2013 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2. Az SZMSZ célja és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemesi Reich Károly Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemes, 2013. március Boór Miklós igazgató 1 Szervezeti és

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Eseménynaptár tanév

Eseménynaptár tanév Eseménynaptár 2017-2018. tanév Dátum Esemény Felelős Augusztus Tantárgyfelosztás, órarend elkészítése és e Aug. 22. Jelentkezés, munkafelvétel tantestület Aug. 23. 8 h Alakuló értekezlet tantestület Aug.

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA OKTÓBER 1.

KÖZZÉTÉTELI LISTA OKTÓBER 1. KÖZZÉTÉTELI LISTA 2018. OKTÓBER 1. Aktív pedagógusok munkakör szakképzettség létszám tanító tanító 11 angol műveltségi terület 1 ember- és társadalom műveltségi terület 1 ének műveltségi terület 6 fejlesztő

Részletesebben

A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium munkatervének időrendbe foglalt feladatai 2018/2019

A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium munkatervének időrendbe foglalt feladatai 2018/2019 A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium munkatervének időrendbe foglalt feladatai 2018/2019 2018. augusztus 22. (szerda) 9.00 alakuló értekezlet, munkaközösség vezetői értekezlet 2018. augusztus

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

A Szekszárdi SZC Magyar László Szakképző Iskolája. Diákönkormányzatának. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szekszárdi SZC Magyar László Szakképző Iskolája. Diákönkormányzatának. Szervezeti és Működési Szabályzata A Szekszárdi SZC Magyar László Szakképző Iskolája Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata Készült: 2017. február 16. A Szekszárdi SZC Magyar László Szakképző Iskolája Diákönkormányzatának

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

Munkaterv a 2018/2019. tanévre

Munkaterv a 2018/2019. tanévre Munkaterv a 2018/2019. tanévre Általános tudnivalók Az Alexandra Általános Iskola és Gimnázium (OM 200324) 2018/2019-es tanévre készített munkatervét a szokásos jogszabályok, feladatok és körülmények határozzák

Részletesebben

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUM Éves kronológia 2017/18

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUM Éves kronológia 2017/18 ARANY JÁNOS GIMNÁZIUM Éves kronológia 2017/18 Augusztus 22-én (kedd) 8.00 Alakuló értekezlet 24-én (csütörtök) 9 óra Összevont értekezlet 28, 29-én 8 óra Javítóvizsga (hétfő, kedd) (külön kiírás szerint)

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Maci Alapítványi Óvoda, Fejlesztő Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat Érvényes 2013. szeptember 1-től Összeállította: Dobó Katalin igazgató Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2016/2017-es tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2016/2017-es tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2016/2017-es tanévre Hét Hónap, nap szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. csütörtök 2. 2. péntek Eseménytervezet Els tanítási nap a nappali munkarend szerinti osztályokban Tanévnyitó ünnepség

Részletesebben

Hó/nap Esemény Helyszín

Hó/nap Esemény Helyszín ok száma: 179 Tanítás nélküli munka: 6 Módosított Tanévtár 2013/2014. tanév 1 tanulmányi kirándulás: 2013. 09. 13. 1 Szalagavató (2013.12.27. helyetti munka): 2013. 11. 30 1 ról az IDB dönt (Kanizsay ):

Részletesebben

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17 ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17 Augusztus 22-én (hétfő) 8.00 Alakuló értekezlet Helye tanári 23, 24-én 8 óra Javítóvizsga (kedd, szerda) (külön kiírás szerint) 26-án (péntek)

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

A 2018/2019. TANÉV ESEMÉNYEI A MUNKATERV ALAPJÁN

A 2018/2019. TANÉV ESEMÉNYEI A MUNKATERV ALAPJÁN 1 A 2018/2019. TANÉV ESEMÉNYEI A MUNKATERV ALAPJÁN 1. számú melléklet: A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet 2. alapján: 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen

Részletesebben

A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Elfogadta: Véleményezte: Tóth József, intézményvezető az intézmény

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: 2013. május 21. Készítette: Bobonka Gyula igazgató Tartalom 1 Bevezető rész... 4 1.1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

3. Lemorzsolódási mutató tankötelezettsége 2013/ /

3. Lemorzsolódási mutató tankötelezettsége 2013/ / Különös közzétételi lista 1. Dolgozók adatai 2. Okév mérés: https://www.kir.hu/okmfit/getjelentes.aspx?tip=i&id=200954 3. Lemorzsolódási mutató tankötelezettsége megszűnt/szünetelt érkezett távozott 2013/14

Részletesebben

Hó/nap Esemény Helyszín. Külön beosztás szerint Kanizsay, nagytanári II Sz V H Egész héten folyamatosan:

Hó/nap Esemény Helyszín. Külön beosztás szerint Kanizsay, nagytanári II Sz V H Egész héten folyamatosan: ok száma: 180 Tanítás nélküli munka: 6 Tanévtár 2014/2015. tanév 1 Szalagavató (2014.12.24. helyetti munka): 2014.11.22. 1 félévi osztályozó értekezlet: 2015.01.17. 1 ról az IDB dönt (Kanizsay ): 2015.03.13.

Részletesebben

Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. 2 észítette: IIKészítette: Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Dátum: Érvényesség: határozatlan

Részletesebben

Az ellenőrzéssel érintett köznevelési intézmény adatai: az intézmény neve: az intézmény székhelye: az intézmény vezetője: OM azonosítója az intézmény

Az ellenőrzéssel érintett köznevelési intézmény adatai: az intézmény neve: az intézmény székhelye: az intézmény vezetője: OM azonosítója az intézmény Az ellenőrzéssel érintett köznevelési intézmény adatai: az intézmény neve: az intézmény székhelye: az intézmény vezetője: OM azonosítója az intézmény fenntartója: a fenntartó székhelye: a fenntartó képviselője:

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) be. IDŐPONTOK ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2013. augusztus 21. szerda 9 00 Együttes alakuló értekezlet 2013. augusztus 23-24. péntek-szombat TÁMOP 3.1.7 képzés / Hajdúszoboszló 2013. augusztus 23. péntek 9 00

Részletesebben

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2012.12.14-i értekezletén. Jóváhagyta: 2012.12.15. Egyed Gyula igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Az iskola nyitvatartási ideje a Vénkert u. 2.szám alatti telephelyen: A Sinay Miklós utcai telephely nyitvatartási ideje:

Az iskola nyitvatartási ideje a Vénkert u. 2.szám alatti telephelyen: A Sinay Miklós utcai telephely nyitvatartási ideje: Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája nyitvatartási rendje, a 2016/2017-es tanévre tervezett jelentősebb események Az iskola nyitvatartási ideje a Vénkert u.

Részletesebben

Szekszárdi Garay János Gimnázium

Szekszárdi Garay János Gimnázium Szekszárdi Garay János Gimnázium H-7100 Szekszárd, Szent István tér 7-9. Tel./fax: 00-36-74-315-633 E-mail: gjg@garayj.sulinet.hu Honlap: www.garayj.sulinet.hu Tisztelt Szülők! Köszöntöm Önöket a 2018/2019.

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA készült a nevelési-oktatási intézmények m ködésér l szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdése alapján, a rendelet 10. mellékletében meghatározott adatokkal I. Iskola

Részletesebben

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 2016-2017. tanév Ellenőrzés fogalma A köznevelési intézmény működésének vizsgálata a hatályos jogszabályok és a pedagógiai program alapján. Ellenőrzés feladata Az ellenőrzés az írott

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Zrínyi Ilona Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja... 3 Az intézmény törvényes mőködését meghatározó dokumentumok... 3 Az intézmény legfontosabb adatai az Alapító

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

A nyitva tartás rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

A nyitva tartás rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai A nyitva tartás rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai TARTALOM NYITVATARTÁS RENDJE... 3 CSENGETÉSI REND NAPPALI TAGOZAT... 3

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

A 2017/2018-es tanév rendje a Soproni Széchenyi István Gimnáziumban Feladat Felelős Időpont

A 2017/2018-es tanév rendje a Soproni Széchenyi István Gimnáziumban Feladat Felelős Időpont Feladat Felelős Időpont Geopolitikai Konferencia 2017 Közép- és Kelet- Európa a 21. század többpólusú világában Farkas Gábor, Simon György augusztus 25. Magyar-Földrajzi Társaság 70. Vándorgyűlése és 141.

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

A KLEBELSBERG KUNO A LTALA NOS ISKOLA E S GIMNA ZIUM SZERVEZETI E S MU KO DE SI SZABA LYZATA

A KLEBELSBERG KUNO A LTALA NOS ISKOLA E S GIMNA ZIUM SZERVEZETI E S MU KO DE SI SZABA LYZATA A KLEBELSBERG KUNO A LTALA NOS ISKOLA E S GIMNA ZIUM (1028 Budapest, Szabadsa g utca 23.) OM azonosí to : 035327 SZERVEZETI E S MU KO DE SI SZABA LYZATA Jo va hagyta: Budapest, 2015. szeptember 08. Ro

Részletesebben

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola 5000 Szolnok, Károly R. u. 2. Gyakornoki Szabályzat. Érvényesség: 2007.

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola 5000 Szolnok, Károly R. u. 2. Gyakornoki Szabályzat. Érvényesség: 2007. Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola 5000 Szolnok, Károly R. u. 2. Gyakornoki Szabályzat Érvényesség: 2007. december 21-t l A SZOLNOKI KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉP- ÉS

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2120 Dunakeszi, Iskola sétány 18.; Telefon/fax: +36-27/341-204 Alsó tagozat: Fő út 143.; Telefon: +36-27/341-004 web: http://bardosiskola.hu e-mail: igazgato@bardosiskola.hu KLIK: 122001; OM azonosító:

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

Széchenyi István Általános Iskola és

Széchenyi István Általános Iskola és Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja A szervezeti

Részletesebben

Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola.

Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola. Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. Az óvoda általános adatai 1.1. Neve: Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodája 1.2. Címe: 1142 Budapest, Ungvár u. 12. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó

Részletesebben

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUM Éves kronológia 2018/19

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUM Éves kronológia 2018/19 ARANY JÁNOS GIMNÁZIUM Éves kronológia 2018/19 Augusztus 22-én (szerda) 8.00 Alakuló értekezlet 24. 8.00 Különbözeti vizsga 29, 30-án 8 óra Javítóvizsga (külön kiírás szerint) 28-án (kedd) 9 óra Összevont

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat [Ide írhatja a szöveget] Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a 2/229/2012.

Részletesebben

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén.

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Tartalomjegyzék I. rész... 4 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2019/2020-as tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2019/2020-as tanévre ESEMÉNYNPTÁR a 2019/2020-as tanévre Hét Hónap, nap szeptember 1.hét 1. "" hét 2. hétfő 2. 3. kedd Eseménytervezet Első tanítási nap a nappali munkarend szerinti osztályokban Tanévnyitó ünnepség nappali

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNYI II. RÁKÓCZI FERENC GIMNÁZIUM KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

VÁSÁROSNAMÉNYI II. RÁKÓCZI FERENC GIMNÁZIUM KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE VÁSÁROSNAMÉNYI II. RÁKÓCZI FERENC GIMNÁZIUM KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Jogszabályi alapja: A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA...

A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... 1 A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA A Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SARKAD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Ady Endre - Bay Zoltán Középiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. fejezet 1.. Az intézmény: (1) Az intézmény neve: Sarkad Város Önkormányzata Ady Endre -

Részletesebben

201 2 /2013. tanév ÉVES MUNKATERV

201 2 /2013. tanév ÉVES MUNKATERV I. A tanév rendje Stábok: 201 2 /2013. tanév ÉVES MUNKATERV Operatív stábok hétfőnként 13.00-16.00 Esetmegbeszélő stábok szerdánként 13.00-16.00 Diákstábok szorgalmi időszakonként szerdán 10.30-11.00 Nyitóstáb

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2016/2017. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium eseményterve a 2017/2018-as tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium eseményterve a 2017/2018-as tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium eseményterve a 2017/2018-as tanévben Augusztus Augusztus 21. Augusztus 22. Augusztus 22-23 Augusztus 23-29. Augusztus 29. Vezetőségi értekezlet Tantestületi alakuló

Részletesebben

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Ezen Szervezeti és Mőködési Szabályzat a Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola

Részletesebben

A 2018/2019. tanév helyi rendje Készült 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet a 2018/2019. tanév rendjéről alapján SZEPTEMBER

A 2018/2019. tanév helyi rendje Készült 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet a 2018/2019. tanév rendjéről alapján SZEPTEMBER 1. sz. melléklet: A tanév helyi rendje A 2018/2019. tanév helyi rendje Készült 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet a 2018/2019. tanév rendjéről alapján Első tanítási nap: 2018. szeptember 3. (hétfő) Utolsó

Részletesebben

Földeáki Návay Lajos Általános Iskola

Földeáki Návay Lajos Általános Iskola Az iskola neve: Földeáki Návay Lajos Általános Iskola Az iskola címe: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. Az iskola OM azonosítószáma: 029695 Tanév megnevezése: 2015/2016-os tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Az iskola neve: Terézvárosi Magyar Angol, Magyar Német Két Tannyelvű Általános Iskola

Az iskola neve: Terézvárosi Magyar Angol, Magyar Német Két Tannyelvű Általános Iskola Az iskola neve: Terézvárosi Magyar Angol, Magyar Német Két Tannyelvű Általános Iskola Az iskola címe: 1065 Budapest, Pethő S. u. 4. Az iskola OM azonosítószáma: 035264 Tanév megnevezése: 2017/2018. tanév

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2018/2019-es tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2018/2019-es tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2018/2019-es tanévben Augusztus Augusztus 21. Augusztus 22-23 Augusztus 24. Augusztus 27-29. Augusztus 27. Augusztus 28. Augusztus 27-30 Augusztus 30.

Részletesebben

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE Alakuló értekezlet 2012. augusztus 27. 9.00 Konzultációk 2012. augusztus 27. 10.00-13.00 2012. augusztus 28. 9.00-13.00 Osztályozó- és javítóvizsgák az esti tagozaton 2012.

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2018/2019-es tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2018/2019-es tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2018/2019-es tanévben Augusztus Augusztus 21. Vezetőségi értekezlet Augusztus 22-23 Augusztus 24. Augusztus 27-29. Augusztus 27. Augusztus 28. Augusztus

Részletesebben

-1- A nyitva tartás rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

-1- A nyitva tartás rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai -1- A nyitva tartás rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai -2- Tartalom Nyitva tartás rendje... 3 Csengetési rend nappali tagozat...

Részletesebben

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Munkaterve a 2013/2014. tanévre Fehérgyarmat, 2013. szeptember 2. 1 Készült az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

Szekszárdi SZC Magyar László Szakképző Iskolája nyitva tartási rendje, jelentősebb rendezvények, események időpontjai

Szekszárdi SZC Magyar László Szakképző Iskolája nyitva tartási rendje, jelentősebb rendezvények, események időpontjai Szekszárdi SZC Magyar László Szakképző Iskolája nyitva tartási rendje, jelentősebb rendezvények, események időpontjai Az intézmény a tanév szorgalmi ideje alatt tanítási napokon 6 óra 30-tól 20 óra 30-ig

Részletesebben

Az els félév január 18-ig (péntek) tart.

Az els félév január 18-ig (péntek) tart. A 2007/2008-AS TANÉV RENDJE, RENDEZVÉNY NAPTÁRA TERVEZET I. Az órarendben rögzítetteken kívüli állandó elfoglaltságok : Hétf : szakköri nap Kedd: szakköri nap Szerda: nevel testületi, szakszervezeti, szakmai

Részletesebben

A 2016/2017. tanév rendje, munkaterve, fő feladatai, programja

A 2016/2017. tanév rendje, munkaterve, fő feladatai, programja SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM Klapka György Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM Azonosító: 203056 H-5100 Jászberény, Hatvani út 2. Tel.: igazgatóság: 06-20/394-9349, gazdasági iroda: 06-20//393-8112

Részletesebben

Palonai Magyar Bálint Általános Iskola

Palonai Magyar Bálint Általános Iskola Intézmény neve: Palonai Magyar Bálint Általános Iskola Igazgató: Makkos Csaba Címe: Fonyód Fő u. 8. Telefon / fax: 85 / 361423 Email cím: mbaltisk@tonline.hu OM azonosító: 034007 Telefon: 85361423 1. Pedagógusok

Részletesebben

A tanítási napok száma: szeptember 3. (hétfő) június 14. (péntek)

A tanítási napok száma: szeptember 3. (hétfő) június 14. (péntek) A tanítási napok száma: 180 2018. szeptember 3. (hétfő) 2019. június 14. (péntek) Tanítás nélküli munkanapok száma: 7 Felhasználásuk: 3 nap az írásbeli érettségi vizsgákra: 2019. május 6-7-8. h-k-sz. 2

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

LázárErvin Általános Iskola

LázárErvin Általános Iskola LázárErvin Általános Iskola Szülői szervezet működési szabályzata 5.sz melléklet Budapest 1043 Erzsébet utca 31 OM-azonosítója: 034862 Intézmény fenntartója:klebersberg Intézményfenntartó Központ Intézmény

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

A szakmai munkaközösségek együttműködésének és kapcsolattartásának rendje

A szakmai munkaközösségek együttműködésének és kapcsolattartásának rendje 11. sz. melléklet MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM A szakmai munkaközösségek együttműködésének és kapcsolattartásának rendje OM azonosító: 031202 Intézményazonosító: HA2301 2017.09.01

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Munkaszervezete Szervezeti és Működési Szabályzat Jóváhagyva a 24/2009. (V. 22.) számú DTÖKT határozattal. Dr. Bóth János elnök Dunakanyar Többcélú

Részletesebben

Gyakornoki Szabályzat. Bükkaranyosi Általános Iskola. Készítette: Váradi Józsefné ig.

Gyakornoki Szabályzat. Bükkaranyosi Általános Iskola. Készítette: Váradi Józsefné ig. Gyakornoki Szabályzat Bükkaranyosi Általános Iskola Készítette: Váradi Józsefné ig. Gyakornoki Szabályzat jogszabályi háttere A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) 138/1992. évi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzat 2011. Balatonalmádi 2 I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja a) A szervezeti

Részletesebben

Művészeti Iskola Martonvásár. Szervezeti és Működési Szabályzat

Művészeti Iskola Martonvásár. Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Művészeti Iskola Martonvásár Szervezeti és Működési Szabályzat 2 Tartalom Tartalom I. A SZABÁLYZAT TARTALMA ÉS HATÁLYA... 4 II. INTÉZMÉNYI JELLEMZŐK, DOKUMENTÁCIÓ... 5 2. Jogállás, gazdálkodás, szakfeladatok...

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

A tanév rendje 2016/2017

A tanév rendje 2016/2017 A tanév rendje 2015/2016 8:00 alakuló értekezlet Szakgimnázium (180 tanítási nap + 7 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap Szakközépiskola (181 tanítási nap + 6 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap

Részletesebben

Palonai Magyar Bálint Általános Iskola

Palonai Magyar Bálint Általános Iskola Intézmény neve: Palonai Magyar Bálint Általános Iskola Igazgató: Makkos Csaba Címe: Fonyód Fő u. 8. Telefon / fax: 85 / 361423 Email cím: mbaltisk@tonline.hu OM azonosító: 034007 Telefon: 85361423 1. Pedagógusok

Részletesebben

Bakonycsernyei Általános Iskola Diákönkormányzat SZMSZ

Bakonycsernyei Általános Iskola Diákönkormányzat SZMSZ Bakonycsernyei Általános Iskola Diákönkormányzat SZMSZ DÖK székhelye: Bakonycsernye Rákóczi út 37. Az iskolai diákönkormányzat a diákok érdekképviseleti szerve, mely választott tagokkal, saját SZMSZ alapján

Részletesebben

aug. 17. hétfő 9.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése aug. 18. kedd Szabadság aug. 19.

aug. 17. hétfő 9.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése aug. 18. kedd Szabadság aug. 19. 2015/16. tanév Augusztus Időpontok nap óra Hamvas 2014/15. aug. 17. hétfő 9.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Tanév előkészítése aug. 18. kedd Szabadság aug. 19. szerda Szabadság aug. 20. csütörtök

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: I/248/2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1106 Budapest, Maglódi út 8. 2013 Készítette: Zsemlye Istvánné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2016. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet a közoktatási intézmények számára 2009. augusztus 31-étől Különös közzétételi lista elkészítését

Részletesebben

ÉVES MUNKATERV 2016/2017

ÉVES MUNKATERV 2016/2017 ÉVES MUNKATERV 2016/2017 I. A TANÉV KIEMELT FELADATAI A köznevelési törvény, szakképzési törvény, új OKJ módosítások megismertetése a tantestülettel; az új szakmai kerettantervek áttekintése, A szakképzés

Részletesebben