t il [ t\ llt0(lt \ Szervezeti 6s Mfi krid6si SzabSlyzat \\ / / M6dositotta a Kalocsai Szent lstvan GimnSzium nevel6testiilete K6szitette:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "t il [ t\ llt0(lt \ Szervezeti 6s Mfi krid6si SzabSlyzat \\ / / M6dositotta a Kalocsai Szent lstvan GimnSzium nevel6testiilete K6szitette:"

Átírás

1 t7 a \\ / / 4 0) llt0(lt \ t il [ t\ \ Szervezeti 6s Mfi krid6si SzabSlyzat K6szitette: M6dositotta a Kalocsai Szent lstvan GimnSzium nevel6testiilete szeptember 12.

2 Tartalom I BEVEZETÉS A II MŰKÖDÉS RENDJE A K A A A I A A E III A MUNKA RENDJE A A A A A A A IV A KAPCSOLATTARTÁS RENDJE A A V ELJÁRÁSRENDEK R A A MELLÉKLET MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK MELLÉKLET A DIÁKÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MELLÉKLET A KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSE MELLÉKLET ÜGYIRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 3

3 4

4 I. Bevezetés 1. A köznevelési intézmény adatai Hivatalos neve: Kalocsai Szent István Gimnázium Székhelye: Kalocsa, Hunyadi János u Típusa: gimnázium OM azonosító: Alapfeladata gimnáziumi nevelés-oktatás: 4 évfolyammal m köd nappali rendszer iskolai oktatás sajátos nevelési igény tanulók integrált nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, autista-spektrumzavar, egyéb pszichés fejl dési zavarral küzd k, érzékszervi fogyatékos hallási fogyatékos, érzékszervi fogyatékos látási fogyatékos) A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés joga: pontos cím: Kalocsa, Hunyadi János u helyrajzi szám: 353. Fenntartó: Bajai Tankerületi Központ (6500 Baja, Kenderes u. 5-7.) Szervezeti felépítés: nevel testület egy osztályban tanító tanárok közössége munkaközösségek iskolavezetés: intézményvezet, 2 intézményvezet -helyettes munkaközösség-vezet k nevel és oktató munkát közvetlenül segít k: iskolatitkár, rendszergazda, laboráns közalkalmazotti tanács diákönkormányzat (DÖK) szül i munkaközösség (SZMK) 5

5 II. M ködés rendje 1. Az intézmény nyitva tartása 1) Az iskola szorgalmi id ben hétf t l péntekig tart nyitva naponta 6 30 órától óráig. Tanítás nélküli munkanapokon 7 00 órától óráig tart nyitva. Munkaszüneti napokon az intézmény zárva tart. 2) Szorgalmi id szakon kívül az iskolában el zetes ügyeleti rend beosztása szerint ügyeletet kell tartani. Az ügyelet szerdai napokon 9 órától 13 óráig tart. 3) Alkalmanként (pl. iskolai rendezvények) a nyitvatartási rendt l való eseti eltérésre az intézményvezet vagy távollétében utólagos tájékoztatása mellett az intézményvezet -helyettes adhat engedélyt. 4) A nyitvatartási rendt l való adott id szakra vonatkozó rendszeres eltérést kizárólag az intézményvezet engedélyezhet. 5) A nyitvatartási id n túl az iskolában iskolai dolgozó, az iskola tanulója vagy bármely más személy csak külön engedéllyel tartózkodhat. Ilyen engedélyt az intézményvezet adhat. 6) A benntartózkodás jogosságának ellen rzésére az intézményvezet, az intézményvezet helyettes, és a portás jogosult. 7) A nyitvatartási id alatt az iskola f bejárata (Hunyadi u.) használható közlekedésre. A tanulók kerékpárjaikat, motorbiciklijeiket az udvaron tárolhatják, ahova a díszterem melletti bejáraton keresztül juthatnak. Ez a bejárat 7 00 órától 7 45 óráig, majd órától óráig van nyitva. A Szent István király utcai bejáratot használni csak az intézményvezet engedélyével lehet. 8) Az udvarra nyíló ajtókat tornaterem, fizika el adó melletti ajtókat tanítási id n kívül zárva kell tartani. A díszterem csak tanóra, próba, iskolai rendezvény, vagy külön intézményvezet i engedély esetén használható, így a bejáratait zárva kell tartani. 9) Szorgalmi id ben az iskolai be- és kilépést 6 30 órától óráig portai szolgálat felügyeli. A portások feladata többek között, hogy tanítási id ben a tanulók kilépését ellen rizzék óráig tanuló az épületet csak tanári felügyelet mellett, vagy állandó illetve ideiglenes kilépési engedéllyel hagyhatja el. Állandó kilépési engedélyt az intézményvezet, ideiglenes kilépési engedélyt az osztályf nök, az ügyeletes tanár vagy az intézményvezet -helyettes adhat. 10) Mindenféle iskolai ügyben az érdekl d k részére tájékoztatást adunk. Személyesen lehet érdekl dni telefonon a 78/ vagy a 78/ telefonszámon, vagy en a címen. A személyes találkozáshoz itt kell id pontot egyeztetni, vagy az iskola hivatalos fogadóóráján (éves munkatervben meghatározva) van rá lehet ség. Az iskolai dokumentumok (Pedagógiai program, SZMSZ, Házirend, stb.) elérhet k az iskola weblapjáról ( 2. Kulcskezelés 1) Az épület nyitása, zárása a portás, távollétében az illetékes takarító feladata. A f bejárathoz és a Szent István király utcai bejárathoz kulcsa az intézményvezet nek, az intézményvezet -helyetteseknek is van. Az intézményvezet rendkívüli esetben engedélyt adhat másoknak is, hogy ideiglenesen bejárati kulcsot kapjanak. 2) Érték-, vagyon- vagy balesetvédelmi okokból a következ helyiségek kezelése történik egyedi szabályozás szerint: biológia, fizika el adó, természettudományi labor, földrajz, ének szaktanterem rajz szaktanterem 6

6 informatika termek, tornaterem, díszterem, intézményvezet i, intézményvezet -helyettesi iroda, tanári szoba, tanári kabinet, adminisztrátori iroda, könyvtár, stúdió. 3) A portán az épület valamennyi kulccsal záródó helyiségének és bejáratának kulcsát el kell helyezni. A kulcsok elhelyezésére szolgáló táblán jól megkülönböztetett feliratok alapján kell a kulcsokat tárolni. 4) Az intézményvezet, az intézményvezet -helyettesek az épület összes helyiségébe jogosultak bemenni, így a portán bármely kulcsot felvehetik. A többi tanár a fentiek közül valakinek az engedélyével mehet be a bezárt helyiségekbe. Bezárás után a kulcsot azonnal vissza kell tenni a helyére. 5) A technikai dolgozók takarítás vagy karbantartás címén azokhoz a kulcsokhoz férhetnek hozzá, amely teremben munkát végeznek. A munka elvégzése után a kulcsot az elvétel helyére vissza kell juttatni. 6) Az épületet riasztórendszer védi. Bekapcsolása a portás, távollétében az illetékes takarító feladata az épület zárásakor. Kikapcsolása a reggeli belépéskor a munkavégzésre érkez takarítók vagy karbantartók feladata. 7) A riasztórendszer be- illetve kikapcsolásához az intézményvezet ad jogosultságot. Általában jogosultságot kaphatnak azok az iskolai dolgozók, akik tanítási id n kívül iskolai feladatok elvégzése érdekében kívánnak az épületbe belépni. 3. Az intézmény munkarendje 1) Az intézmény egész állásban alkalmazott dolgozóinak heti munkaideje 40 óra, melyb l a pedagógusok kötött munkaideje 32 óra. A fennmaradó 20% felett a pedagógus szabadon rendelkezhet. 2) A pedagógus kötött munkaidejéb l óra neveléssel-oktatással lekötött munkaid. Ebben az id keretben rendelhet el tanórai foglalkozás és egyéb foglalkozások megtartása. Az egyéb foglalkozások körébe tartozik a szakkör, színjátszó kör, sportkör, énekkar vezetése, korrepetálás, egyéni vagy csoportos felzárkóztató, fejleszt foglalkozás, egyéni vagy csoportos tehetségfejleszt foglalkozás. 3) A kötött munkaid fennmaradó részében (6-10 óra) a pedagógus a nevelés-oktatást el készít, neveléssel-oktatással összefügg egyéb feladatokat, tanulói felügyeletet, eseti helyettesítést lát el. Ezek a következ k lehetnek: a) tanítási órák el készítése, b) tanulók teljesítményének értékelése, c) kulturális élet szervezése, d) sportélet szervezése, e) tanulók önszervez désének segítése, f) el re tervezett beosztás szerint vagy alkalomszer en gyermekek, tanulók tanórai és egyéb foglalkozásnak nem min sül felügyelete, g) a tanuló- és gyermekbalesetek megel zésével kapcsolatos feladatok végrehajtása, h) a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefügg feladatok végrehajtása, i) eseti helyettesítés, 7

7 j) a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység, k) az intézményi dokumentumok készítése, vezetése, l) kapcsolattartás szül kkel, m) osztályf nöki munka, n) nevel testületi értekezletek, o) pedagógusjelölt, gyakornok szakmai segítése, mentorálása, p) munkaközösség munkájában való részvétel, q) az intézményfejlesztési és intézményi önértékelési feladatokban való közrem ködés, r) környezeti neveléssel összefügg feladatok ellátása, s) szertárkarbantartás, t) ügyeleti tevékenység, u) a pedagógiai program célrendszerének megfelel, az éves munkatervben rögzített, tanórai vagy egyéb foglalkozásnak nem min sül feladat ellátása, v) a gyakornok felkészülése a min sít vizsgára, valamint w) pedagógus-továbbképzésben való részvétel 4) A pedagógus munkakörben foglalkoztatottak számára a munkaid a) tanítási id ben az órarend szerinti els órájuk megkezdése el tt 10 perccel, b) érettségi felügyelet esetén a beosztás szerinti id pont el tt 30 perccel, c) egyéb felügyeletek esetén (pl. versenyek) a beosztás szerinti id pont el tt 15 perccel, d) egyéb esetekben a munkatervi programok kezdetekor kezd dik. 5) A pedagógus, ha iskolai elfoglaltsága megengedi, nem köteles az iskolában tartózkodni. 6) A pedagógus munkakörben dolgozók részére 21 nap alap- és 25 nap pótszabadság jár. A pedagógus szabadságát a tizenhat évesnél fiatalabb gyermek után járó pótszabadság kivételével els sorban a nyári szünetben kell kiadni. Ha a dolgozó szabadsága a nyári szünetben nem adható ki, akkor azt a tavaszi vagy a téli szünetben, a szünet munkanapjait meghaladó szabadságnapokat pedig a szorgalmi id ben, a nevelési év többi részében kell kiadni. 7) Pótszabadság illeti meg a 16 évesnél fiatalabb gyermekét egyedül nevel szül t a következ módon: 1 gyermek után 2, 2 gyermek után 4, kett nél több gyermek után összesen 7 munkanap. 8) Indokolt esetben szorgalmi id ben fizetés nélküli szabadság adható ki. Ezt írásban kell az intézményvezet t l kérni, aki írásban adhat erre engedélyt. 9) Az intézményvezet legfeljebb három napos távolmaradást engedélyezhet rendkívül indokolt esetben (pl. családi események, civil szervezetekkel kapcsolatos programok, stb.). A kérelem mellé csatolni kell a kies napokra es tanórák cseréjére vagy más módon történ pótlására vonatkozó elképzelést. 10) A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott dolgozók munkaideje a munkaköri leírásukban van rögzítve. A munkaid meghatározása kitér a tanítási szünetek alatti munkabeosztásra is. 11) A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott dolgozók részére 21 nap alap- és a fizetési fokozatával egyenl számú munkanap pótszabadság jár. A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott dolgozók éves szabadságuk 25%-át szorgalmi id szakban is kivehetik. 8

8 4. A tanítás rendje 1) Az intézményben a tanítás a tanév rendjér l kiadott hatályos minisztériumi rendelet szerint zajlik, a tanítási napokon (általában hétf t l péntekig) 45 perces tanórákban (általában 5-7 óra naponta) 2) A csöngetési rend a következ : 1. tanítási óra tanítási óra tanítási óra tanítási óra tanítási óra tanítási óra tanítási óra ) Szükség szerint az órarendbe iktatott délutáni tanórák is tarthatók. Ezek általában órakor kezd dnek. Ett l eltérni csak az intézményvezet ség tudtával és beleegyezésével lehet. 4) A tanítás rendjében nulladik óra nem szerepel. A szaktanár vagy a tanulók kérésére, a tanulók, illetve a szaktanár beleegyezése esetén, az intézményvezet vagy helyettesei engedélyezhetik a 7 00 órakor kezd d ún. nulladik óra megtartását. 5. A tanórán kívüli foglalkozások rendje 1) Tanórák után vagy tanórán kívül programok szervezhet k, melyek szervez je és vezet je a szaktanár, a szakkör-vezet tanár vagy az osztályf nök. 2) A tanórán kívüli foglalkozások típusai: a) tehetséggondozó, verseny-el készít foglalkozás b) konzultáció c) diák-színjátszóköri próba d) stúdió szakkör e) szakkörök, diákkörök f) sportköri foglalkozás (kosárlabda, labdarúgás, röplabda, kézilabda, stb.) 3) A foglalkozások ha a tanulóknak nincs 7. órája órakor, egyébként (általában) órakor kezd dnek. 4) A foglalkozások ideje 1 vagy 2 tanóra. 5) A tanórán kívüli foglalkozásokon a tanulók részvétele önkéntes. 6. Idegenek épületben tartózkodása 1) Az iskola dolgozóin, tanulóin és a tanulók szülein kívül, más személy az iskola épületében csak az iskola m ködése szempontjából elfogadható okkal és céllal tartózkodhat. 2) Tanuló megkeresése tanítási id alatt a szül részére csak rendkívüli indokkal, más részére csak az osztályf nök tudtával és beleegyezésével lehetséges. 3) Tanár keresése tanítási id alatt a szül részére csak el re egyeztetett id pontban lehetséges. 4) A portás ellen rzi az iskola területére belép idegeneket, tájékozódik jövetelük céljáról. A látogatót útba igazítja vagy elvezeti a keresett személyhez illetve szükség esetén udvariasan megakadályozza az épületbe való belépését. 5) Idegenek tanórára önkényesen nem ülhetnek be. Az óralátogatást az intézményvezet nek vagy helyetteseinek kell el zetesen engedélyeznie. 9

9 7. Az iskola hagyományai, ünnepek 1) A szakmai színvonal fenntartása és emelése mellett, a kialakult hagyományok rzése az iskola hírneve és arculata kialakulásának alapvet eszköze. 2) A hagyományteremtés és ápolás módjai és alkalmai: a) Iskolai rendezvények tanévnyitó ünnepély (szeptember a tanév kezdetén) október 23.-ai ünnepély (október) gólyabál (október-november) szalagavató (december-január) karácsonyi m sor (december) farsangi vetélked (február) március 15.-ei ünnepély (március) István Napok (április) ballagás (május) tanévzáró ünnepély (június) iskolagy lések iskolai versenyek, vetélked k balatoni táborozás (nyári szünet) evez s vagy kerékpáros tábor (nyári szünet) b) Iskolai megemlékezések stúdióm sorral: aradi vértanúk emléknapja (október 6.), magyar nyelv napja (november 13.) a Magyar Kultúra Napja (január 22.), a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja (február 25.), Költészet Napja (április 11.) holokauszt áldozatainak emléknapja (április 16.), nemzeti összetartozás napja (június 4.) c) Megemlékezés az elhunyt tanárok sírjánál. (november 1-hez közeli id pont), d) Iskolai szimbólumok címer zászló logó e) Egyéb lehet ségek az iskola életének írásos, fényképes, filmes és videós eszközökkel történ rögzítése, megörökítése; iskolai archívum létrehozása évkönyv megjelentetése digitális vagy nyomtatott formában iskolarádió, iskolaújság 3) Az iskolai rendezvényekre, megemlékezésekre a m sort egy-egy osztály készíti. A beosztást a tanév elején a DÖK és az osztályf nökök közösen készítik el. 10

10 8. Az intézményi véd, óvó el írások Az oktatáshoz szükséges eszközökért és azok rendeltetésszer használatáért a tanárok felel sek. A pedagógus a használatra átvett eszközöket köteles jó gazda módjára meg rizni. Amennyiben javíttatásuk szükségessé válna, ezt jelezni kell az iskolatitkárnak. 1) Az iskola tulajdonát képez eszközök kizárólag az intézményvezet engedélyével vihet k ki az intézmény területér l. A nem rendeltetésszer használatból ered kárért a kölcsönz teljes anyagi felel sséggel tartozik. 2) A szaktantermeket, el adókat, tornatermet a tanóra után a távozó tanárnak zárnia kell. A tanári szobát 14 óra után be kell zárni abban az esetben, ha nem tartózkodik bent senki. 3) A tanórák befejezése után a szaktanár gondoskodjon a világítás lekapcsolásáról. 4) Az iskola teljes területén tilos a dohányzás. Az iskola épületében történ dohányzás jogszabály szerint szabálysértés; az intézménnyel jogviszonyban álló személyek esetén fegyelmi vétség is. 5) Rendkívüli események megel zése érdekében az iskola minden dolgozója a mindennapi feladatok végzése közben különösen figyelje, hogy rendkívüli vagy veszélyesnek látszó tárgyat vagy szokatlan jelenséget érzékelnek. Amennyiben rendellenességet tapasztalnak, haladéktalanul jelezzék az illetékeseknek. 6) Rendkívüli eseményr l az intézményben tartózkodó vezet t haladéktalanul értesíteni kell, aki a továbbiakban intézkedik. 7) Rendkívüli esemény különösen: a) bombariadó b) t zeset c) egyéb az oktatás rendjét megakadályozó esemény 8) A rendkívüli eseményt szaggatott csengetéssel kell jelezni. Ekkor az épületben tartózkodó személyek az épületet a t zriadó tervnek megfelel en haladéktalanul és a legrövidebb útvonalon kötelesek elhagyni. A rendkívüli eseményt jegyz könyvezni kell. 9) Az esetleges rendkívüli esemény miatt elmaradó órák pótlására az éves munkatervben pótnapokat kell kijelölni. Egyéb szabályozások 1) Az iskolában minden reklámtevékenység az oktatási törvény közoktatási intézményekben elfogadott szabályozásnak megfelel en, kizárólag az intézményvezet engedélyével történhet. Az engedély kiadása a helyi el írások és a Reklámetikai Kódex szempontjainak figyelembe vételével történik. 2) Az iskolában nem engedélyezett semmilyen pártpolitikai tevékenység. 11

11 III. A munka rendje 1. Az intézmény testületei a) Nevel testület: a NKT. 40. fejezetében leírtak szerint 1) A nevel testület a nevelési-oktatási intézmény legfontosabb tanácskozó és döntéshozó szerve. Az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézményben az önálló jogi személyiséggel rendelkez szervezeti egységnek egy nevel testülete van, melynek tagja az intézmény minden határozott vagy határozatlan id re kinevezett pedagógusa. 2) A nevel testület dönt: a pedagógiai program elfogadásáról, az SZMSZ elfogadásáról, a nevelési-oktatási intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadásáról, a továbbképzési program elfogadásáról, a nevel testület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztásáról, a házirend elfogadásáról, a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapításáról, a tanulók osztályozó vizsgára bocsátásáról, a tanulók fegyelmi ügyeiben, az intézményvezet i, intézményegység-vezet i pályázathoz készített vezetési programmal összefügg szakmai vélemény tartalmáról, jogszabályban meghatározott más ügyekben. 3) A nevel testület véleményt nyilváníthat vagy javaslatot tehet a nevelési-oktatási intézmény m ködésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. (NKT. 70. (3)) 4) Ki kell kérni a nevel testület véleményét a következ ügyekben: egyes pedagógusok külön megbízásainak során; a helyettesek megbízása, illetve a megbízás visszavonása esetén; az iskolai felvételi követelmények meghatározásához, a tantárgyfelosztás elfogadása el tt. b) Szakmai munkaközösség: NKT 41. fejezet 1) A nevelési-oktatási intézmény pedagógusai szakmai munkaközösségeket hozhatnak létre legalább öt azonos tantárgyat, tantárgycsoportot tanító pedagógus kezdeményezésére. 2) A Szent István Gimnáziumban a következ szakmai munkaközösségek m ködnek: természettudományi (fizika, kémia, biológia, földrajz, matematika, informatika) humán (magyar nyelv és irodalom, ének-zene, rajz, filozófia, dráma és tánc, történelem, etika) idegen nyelvi (angol nyelv, német nyelv, orosz nyelv) osztályf nöki 3) A szakmai munkaközösség gondoskodik a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak nevel -oktató munkájának szakmai segítésér l a következ képpen: éves munkaterv készítése, tantárgyak közös, évfolyamszint tanmenetének elkészítése, tankönyvek kiválasztása, 12

12 tantárgyi segédeszközök kiválasztása, beszerzésük kezdeményezése, tanulmányi versenyekre történ felkészítések szervezése, javaslat a tantárgyra vonatkozó tantárgyfelosztásra, közös óralátogatás, a szakmai tapasztalatok megbeszélése, javaslat a szakmai továbbképzések ütemezésére szakmai továbbképzéseken szerzett információk megosztása a munkaközösség tagjaival. 4) A munkaközösség tagjai általában a tanév alakuló értekezletén maguk közül vezet t választanak, akit az intézményvezet bíz meg határozott id re (általában egy tanévre) a vezet i feladatok ellátásával. 5) A munkaközösség-vezet feladatai: irányítja, szervezi és ellen rzi a munkaközösség munkáját, szakmai tevékenységét; az esetleges mulasztásokról, problémákról, illetve azok okairól az intézmény vezet ségét tájékoztatja. a szakos társak óráit az iskola intézkedési tervében rögzített elvek szerint látogatja; az intézményvezet vagy helyettese kérésére, jelenlétükben vagy írásban értékeli a szakos társak szakmai munkáját, munkafegyelmét; véleményt nyilváníthat új pedagógus felvételével, illetve kinevezésével kapcsolatban; képviseli a munkaközösséget az intézeten belül, valamint az iskolán kívüli szakmai fórumokon; az anyagi lehet ségek ismeretében irányítja a tantárgy tanításához szükséges tárgyi eszközök beszerzését, karbantartását; részt vesz az iskola vezet sége és a többi munkaközösség-vezet rendszeres az éves munkatervben meghatározott id pontban szervezett munkamegbeszélésén, az elhangzottakról tájékoztatja a munkaközösség tagjait; a munkaközösség-vezet tevékenységér l köteles beszámolni az t megválasztó munkaközösségnek, valamint az intézményvezet nek és az intézményvezet helyetteseknek. A tanév elején a munkaközösség tagjainak egyetértésével összeállítja az éves munkatervet, majd év végén írásos összefoglaló beszámolót készít a munkaközösség tevékenységér l. 9. Az intézmény munkakörei a) A teljes állású szaktanár 1) A pedagógus, szaktanár a nevelési-oktatási intézmény alaptevékenységét a nevel oktató munkát közvetlenül végz alkalmazott. Munkaköri leírását az intézményvezet készíti el. Munkáját az intézményvezet, a helyettese, a szakos munkaközösség-vezet k, az érintett osztályok osztályf nökei önállóan, a titkárság dolgozói utasításra ellen rzik. 2) A szaktanár (pedagógus) nevel és oktató tevékenysége keretében gondoskodik a munkaés balesetvédelmi el írások betartásáról, a tanuló testi épségének megóvásáról, erkölcsi védelmér l, személyiségének fejl désér l, továbbá az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan közvetíti a tanulók számára (NKT 62. ) 3) Az iskolai pedagógus munka alapdokumentuma a nevel testület által kialakított és elfogadott pedagógiai program. A szaktanár az iskolai és munkaközösségi éves, illetve havi munkatervek és saját ütemtervei szerint önállóan végzi munkáját. 4) Feladatai a) a tanítási órák és a délutáni órák (pl. szakkör) megtervezésével, el készítésével és vezetésével kapcsolatos nevelési-oktatási feladatok ellátása; 13

13 b) tanítványai munkájának folyamatos ellen rzése és megfelel számú érdemjeggyel történ értékelése; c) az érdemjegyek, a tanulói mulasztások és az elvégzett tananyag pontos adminisztrálása; d) az éves munkatervben elfogadott programokban való aktív részvétel (tervezés, el készítés, szervezés, jelenlét); e) az ügyeletek beosztás szerinti ellátása (pl. tanulmányi versenyek, vizsgák, iskolai rendezvények); f) a szaktanári fogadóórák megtartása; g) részvétel a tanári megbeszéléseken, értekezleteken és konferenciákon; h) az érettségi vizsgabizottság munkájában való részvétel; i) a hiányzó kolléga külön utasításra történ szakszer helyettesítése j) szaktárgyi, módszertani és pedagógiai ismereteinek fejlesztése. 5) A teljes állású szaktanár automatikusan teljes jogú tagja az iskola nevel testületének, azaz az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szervének. b) Az osztályf nök 1) Az osztályf nök az osztályközösségek pedagógus vezet je. Az osztályf nököt az intézményvezet határozott id re (négy évre) bízza meg a kinevezett szaktanárok közül. Az osztályf nökök személyére az osztályf nöki munkaközösség vezet je javaslatot tehet. 2) Az osztályf nök a diákönkormányzatot segít tanárral, a gyermek- és ifjúságvédelmi felel ssel közrem ködve végzi munkáját. 3) Az osztályf nök feladatai különösen: a) A pedagógia programban rögzített elveknek megfelel en neveli az osztály tanulóit, figyelemmel kíséri személyiségük fejl dését. b) Koordinálja és segíti az osztályban tanító pedagógusok munkáját. c) Segíti az osztály szül i közösségének együttm ködését, az SZMK munkáját. Rendszeres kapcsolatot tart az osztály SZMK tagjaival. d) Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi el menetelét, az esetleges problémákat és azok okait igyekszik id ben feltárni. Ha szükséges, értesíti a szül ket és/vagy az iskola vezet ségét. e) Segíti a tanulók együttm ködését, a DÖK munkáját. f) A tanulók javaslatainak figyelembe vétele után - az osztályozó konferencián a kollégákkal egyeztetve - min síti a tanulók magatartását és szorgalmát. g) Az éves munkatervben meghatározott id ben szül i értekezleteket és fogadóórákat tart. h) Ellátja az osztállyal kapcsolatos adminisztratív teend ket, azaz vezeti és ellen rzi: a törzskönyvet; az osztályozó-, haladási és beírási naplót; a tanulói hiányzásokat és azok igazolásait; az év eleji és év végi statisztikai lapokat; az érettségivel, a továbbtanulással kapcsolatos iratokat. i) Igazolja a tanulók távollétét. j) Szül i kérésre engedélyt adhat összesen három napig terjed távolmaradásra. k) Közrem ködik a tanórán kívüli foglalkozások meghirdetésében és szervezésében. Ennek keretében osztálydélutánt, színházlátogatást, tanulmányi osztálykirándulást, balatoni táborozást és más hasznos szabadid s programot szervezhet. l) Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, esetleges segélyezésére. 14

14 m) Tájékoztatja a tanulókat az ket érint határozatokról, szabályokról, illetve a munkatervben szerepl feladatokról. c) A részmunkaid s szaktanár 1) A részmunkaid s szaktanár (pedagógus) a nevelési-oktatási intézmény alaptevékenységét - ti. a nevel -oktató munkát - közvetlenül végz olyan alkalmazott, akinek a munkaszerz dése szerinti heti óraszáma meghaladja a 10 tanórát, de (az esetleges órakedvezményeket is beszámítva) kevesebb a kötelez óraszámnál. Jogai és kötelezettségei megegyeznek a teljes állású szaktanár jogaival és kötelességeivel. 2) Munkakörét (általában) határozott idej, egy tanévre szóló szerz dés alapján látja el. A határozatlan id re kinevezett pedagógusnak saját kérésére legfeljebb két egymást követ tanévben engedélyezheti az intézményvezet, hogy részmunkaid s szaktanárként dolgozzon. d) Az óraadó szaktanár 1) Az óraadó szaktanár (pedagógus) a nevelési-oktatási intézmény alaptevékenységét - ti. a nevel -oktató munkát - közvetlenül végz olyan alkalmazott, akinek a munkaszerz dése szerinti heti óraszáma nem haladja meg 10 tanórát. 2) Az óraadó szaktanár a nevel testület döntési jogkörébe tartozó ügyekben - a tanulók magasabb évfolyamba léptetésének megállapítása, a tanulók fegyelmi ügyeiben való döntés és az osztályozó vizsgára bocsátás kivételével - nem rendelkezik szavazati joggal. Egyéb tekintetben jogai és kötelezettségei megegyeznek a teljes állású szaktanárnál leírtakkal. 3) Munkakörét határozott idej (általában egy tanévre szóló) szerz dés alapján látja el. e) A könyvtárostanár 1) Az intézményben saját m ködési szabályzattal rendelkez iskolai könyvtár m ködik, amelynek felel s vezet je a könyvtárostanár. 2) A könyvtárostanár felel s a) a könyvtár szakszer és szabályos m ködéséért b) a könyvtári állomány állagáért, illetve az esetleges hiányért c) a könyvtár m ködési szabályzatának betartásáért d) a könyvtár gazdálkodásáért 3) A könyvtárostanár munkáját önállóan végzi. Munkaköri leírását az intézményvezet készíti el. Munkájáról az intézményvezet nek, illetve az intézményvezet -helyettesnek köteles beszámolni. f) A rendszergazda 1) Az intézmény jelent s informatikai eszközparkkal rendelkezik. A lokális számítógépes hálózat és a hálózatra rákötött személyi számítógépek, számítástechnikai eszközök karbantartása a logikai m ködés, azaz a felhasználó szintjén els sorban a rendszergazda feladata. A rendszergazda az intézményvezet közvetlen beosztottja. 2) A rendszergazda f bb feladatai: a) az iskolai számítógépes rendszer hibátlan m ködésének biztosítása b) az iskolai e-napló adminisztrálása, c) a LAN adminisztrációja (user-ek, jogosultságok, szolgáltatások) d) a számítógépek telepítése, integrálása e) a hálózati adatmentés f) az iskola honlapjának karbantartása g) a számítástechnikával kapcsolatos problémák megoldása 15

15 h) javaslatot tesz a számítástechnikai eszközrendszer b vítésére, szervezésére 3) A rendszergazdát hivatali titoktartás terheli. A munkája során tudomására jutott adatokat, tényeket csak a munkáltató jogos (gazdasági, szakmai vagy intézményi) érdekeinek veszélyeztetése, illetve a közalkalmazottak és a tanulók személyiségi jogainak megsértése nélkül hozhatja nyilvánosságra. g) A diákönkormányzatot segít tanár 1) A tanulók, a tanulóközösségek és a diákkörök a tanulók érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot (DÖK) hozhatnak létre. (NKT 48. ) A DÖK munkáját a tanulók által felkért, az intézményvezet által megbízott tanár segíti. Megbízatása határozott id re (általában egy tanévre) szól. 2) Jogai és feladatai közül a legfontosabbak: a) Segíti a DÖK munkáját; folyamatos kapcsolatot tart fenn a diákönkormányzattal és az osztályf nöki munkaközösséggel. b) Részt vesz a diákok kezdeményezése által létrejöv rendezvények szervezésében és felügyeletében. c) Képviseli a diákönkormányzatot az iskola vezetésénél és a nevel testületi értekezleteken. d) A DÖK elégtelen m ködése esetén, megszervezi az évenként legalább egyszer megtartandó diákközgy lést. h) A stúdió-vezet 1) Az iskola stúdiójának vezet je az iskola egy kinevezett tanára. Közvetlen felettese nincs. Munkájáról az iskola vezet inek köteles beszámolni. 2) A stúdió-vezet feladata: a) a hivatalos közlemények, hirdetések iskolarádión keresztül történ közzététele, b) az iskolarádió m ködésének segítése, c) az iskolai megemlékezésekre készül m sorok hangfelvétele, d) az iskolai rendezvények jó min ség hangosítása, e) a videószakkör vezetése, f) a fontosabb iskolai rendezvények videófelvételének megszervezése, a felvételek archiválása, nyilvántartása g) az archív felvételek kölcsönzése az igényl szaktanárok részére, h) a stúdió technikai berendezésének üzemeltetése, karbantartási feladatok az intézményvezet vel történt egyeztetés utáni elvégeztetése 3) A stúdió-vezet munkáját a rendszergazdával, az osztályf nökökkel, és az iskolai m sorok rendez tanárával együttm ködve végzi. 10. Az iskola vezet i, a vezet k közötti feladatmegosztás 1) A Kalocsai Szent István Gimnázium vezet je az intézményvezet. A vezet i munkát két intézményvezet -helyettes segíti. 2) Az intézményvezet feladatai: (a NKT. 38. és 39. fejezetében leírtak szerint) a) felel az intézmény szakszer és törvényes m ködéséért, gazdálkodásért, b) gyakorolja a munkáltatói jogokat, c) dönt az intézmény m ködésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörébe, d) felel s az intézményi szabályzatok elkészítéséért, e) jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját, 16

16 f) képviseli az intézményt, g) különös felel sséggel tartozik a pedagógiai munkáért, a nevel testület vezetéséért, a nevel testület jogkörébe tartozó döntések el készítéséért, végrehajtásuk szakszer megszervezéséért és ellen rzéséért, a rendelkezésre álló költségvetés alapján a nevelési-oktatási intézmény m ködéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáért, a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a nevel és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a munkavállalói érdek-képviseleti szervekkel és a diákönkormányzatokkal, szül i szervezetekkel való megfelel együttm ködésért, a tanuló- és gyermekbaleset megel zéséért, a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért; h) a pedagógiai munkáért való felel ssége körében szakmai ellen rzést indíthat az intézményben végzett nevel és oktató munka, egyes alkalmazott munkája színvonalának küls szakért vel történ értékelése céljából, i) A nevelési-oktatási intézményvezet munkáját a nevel testület és a szül k közössége a vezet i megbízásának második és negyedik évében személyazonosításra alkalmatlan kérd íves felmérés alapján értékeli. Az országos pedagógiai-szakmai ellen rzés az intézményvezet munkájának ellen rzése és értékelése során a kérd íves felmérés eredményét is figyelembe veszi. 3) Az intézményvezet feladatait közvetlen munkatársai közrem ködésével látja el. Közvetlen munkatársak: általános intézményvezet -helyettes nevelési intézményvezet -helyettes 4) Az intézményvezet -helyettes kinevezése a nevel testület véleményének kikérésével a tankerületi igazgató jogköre. Megbízatása határozott id re szól. 5) Intézményvezet -helyettesi megbízást az intézmény határozatlan id re alkalmazott pedagógusa kaphat. 6) A vezet beosztás ellátásával megbízott intézményvezet -helyettesek vezet i tevékenységüket az intézményvezet irányítása mellett, egymással együttm ködve és egymással mellérendeltségi viszonyban látják el. 7) Az intézményvezet -helyettesek egyéni felel ssége mindazon területekre kiterjed, amelyeket munkakörük tartalmaz. 8) Az általános intézményvezet -helyettes feladatai Felel s az iskola napi m ködéséért. Általános szervezési, felügyeleti munkájával biztosítania kell az iskolai munka folyamatosságát és zökken mentességét. Részt vesz az oktató-nevel munka szervezésében. (tantárgyfelosztás, órarend, fakultációs rend, csoportbeosztások, munkaközösségi megbeszélések, osztályozó konferenciák stb.) Biztosítja az iskolában folyó munka folyamatosságát Irányítja, koordinálja és ellen rzi 17

17 a nevel testületi, intézményvezet i határozatok végrehajtását, a hiányzó pedagógusok helyettesítését, a tanulmányi versenyek lebonyolítását, az érettségi vizsgával kapcsolatos teend ket, a különböz méréssel, értékeléssel kapcsolatos teend ket; a munkaközösség-vezet k munkáját; kezeli az irattárat, gondoskodik a szükséges nyomtatványok pótlásáról. Elkészíti az évente szükséges statisztikai kimutatásokat, a fenntartó vagy más által igényelt vagy központilag kért iskolai adatszolgáltatást. 9) A nevelési intézményvezet -helyettes feladatai: felel s az iskola napi m ködéséért, általános szervezési, felügyeleti munkájával biztosítania kell az iskolai munka folyamatosságát és zökken mentességét; részt vesz az oktató-nevel munka szervezésében. (tantárgyfelosztás, órarend, fakultációs rend, csoportbeosztások, munkaközösségi megbeszélések, osztályozó konferenciák stb.); biztosítja az iskolában folyó munka folyamatosságát; aktívan részt vesz az iskola m ködéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításában; folyamatos kapcsolatot tart a nyomtatott és írott sajtó munkatársaival; folyamatos kapcsolatot tart az általános iskolákkal, más középiskolákkal és a fels oktatási intézményekkel vezeti és irányítja az iskolai élet hagyományos rendezvényeinek megszervezését; megszervezi az iskola nyílt napjának programját; kapcsolatot tart a szül kkel, érdekl d kkel (fogadóórák) és a szül i munkaközösséggel; kapcsolattartás az iskola egészségügyi szolgálattal, és a gyermekjóléti szolgálattal. 10) Az intézményvezet -helyettest hivatali titoktartás terheli. A munkája során tudomására jutott adatokat, tényeket csak a munkáltató jogos (gazdasági, szakmai vagy intézményi) érdekeinek veszélyeztetése, illetve a közalkalmazottak és a tanulók személyiségi jogainak megsértése nélkül hozhatja nyilvánosságra. 11. A kiadmányozás és a képviselet szabályai A kiadmányozás az ügyben történ közbens intézkedésre, érdemi döntésre, valamint küls szervnek vagy személynek címzett irat kiadására ad felhatalmazást. A kiadmányozási jog magában foglalja az intézkedést, a közbens intézkedést, a döntést, a döntés kialakításának, valamint az irat irattárba helyezésének a jogát. A kiadmányozott irat tartalmáért, alakiságáért a kiadmányozó a felel s. 1) Az intézményvezet kiadmányozza: a) nevel -oktató munka ellen rzését az intézményvezet -helyettesek részére; b) meghatározott esetekben az intézmény képviseletét az intézményvezet -helyettesek részére; c) a nevel testület jogkörébe tartozó döntések végrehajtásának ellen rzését az általános intézményvezet -helyettes részére; 18

18 d) az éves statisztikai jelentés lebonyolítását az általános intézményvezet -helyettes részére; e) az iskolalátogatási igazolások kiadását az intézményvezet -helyettesek részére; f) a bizonyítvány másodlatok kiállítását az általános intézményvezet -helyettes részére. 2) Az intézményvezet egyszemélyben képviseli az intézményt. Akadályoztatása esetén az intézmény képviseletét az intézményvezet -helyettesek vagy más intézményi dolgozó részére átadhatja. 12. A hatáskörök gyakorlásának módja 1) Az egyes hatáskörök a beosztásokhoz rendelt feladatok szerint gyakorolhatók. 13. Az intézményvezet vagy intézményvezet -helyettes helyettesítésének rendje 1) Az intézményvezet akadályoztatása esetén a helyettesítést az általános intézményvezet helyettes látja el. 2) Az általános intézményvezet -helyettes akadályoztatása esetén a helyettesítést a nevelési intézményvezet -helyettes látja el. 3) A nevelési intézményvezet -helyettes akadályoztatása esetén a helyettesítést a nevel testület kijelölt tagja látja el. 14. A bels ellen rzés rendje 1) A pedagógiai munka ellen rzése az intézményvezet és az intézményvezet -helyettesek feladata és kötelessége, amelyhez tényleges segítséget adnak a munkaközösségek vezet i. A nevel -oktató munka ellen rzése kiterjed mind a tanítási órákra, mind a tanórán kívüli foglakozásokra. 2) Az intézményvezet közvetlen ellen rzési területei a) Intézményvezet -helyettesek b) Munkaközösség-vezet k c) Szaktanárok d) iskolatitkár 3) Az intézményvezet -helyettesek közvetlen ellen rzési területei a) a DÖK segít tanár és a könyvtárostanár b) az oktató-nevel munka (munkaközösség-vezet k és a többi szaktanár) c) iskolatitkár 4) A munkaközösség-vezet k közvetlen ellen rzési területei a) a munkaközösség tagjainak munkája, munkafegyelme 5) A nevel -oktató munka ellen rzésének formái: a) a tanórák és a tanórán kívüli foglalkozások látogatása b) beszámoltatás szóban vagy írásban c) az adminisztratív, valamint a munkatervben meghatározott feladatok elvégzésének ellen rzése d) az egyéni ütemtervek évenkénti ellen rzése e) az osztályozó konferenciák beszámolói f) a tizenkettedik év bizonyítványainak, érettségi és felvételi eredményének összevetése g) a témazáró dolgozatok bemutatása és elemzése 19

19 h) pedagógiai felmérés, tantárgyi eredményvizsgálat 6) Az óralátogatást megbeszélés követi. A látogatásról szóló dokumentumokat irattárba kell helyezni. 7) A bels ellen rzésért az intézményvezet ség felel s. 20

20 IV. A kapcsolattartás rendje 1. A bels kapcsolattartás rendje 1) A bels kapcsolatok tartásáért, az intézmény szervezeti egységei tevékenységeinek összefogásáért az intézményvezet felel. 2) A kapcsolattartás formái a) a különböz értekezletek, fórumok, konferenciák b) bizottsági ülések c) fogadóórák d) egyéni megbeszélések e) elektronikus levelezés a) Kapcsolat a nevel testülettel 1) Az iskola vezetése a nevel testülettel a kapcsolatot értekezletek, megbeszélések formájában tartja. A nevel testület megbeszélései (általában) szerdán vannak, ezért a nevel testület tagjai a szerdai napokra egyéb programjaikat csak úgy szervezhetik, hogy szükség esetén ráérjenek. A pedagógus munkakört ellátó dolgozó szerdai nevel testületi programról történ hiányzása esetén csak rendkívül indokolt esetben igazolhatja magát iskolán kívüli elfoglaltságra hivatkozva. 2) A nevel testületi értekezletek formái a) Az alakuló értekezlet Az intézményvezet ismerteti a nyár eseményeit, a tanévkezdéssel kapcsolatos aktuális feladatokat, bemutatja az új kollégákat, ismerteti a tantárgyfelosztást. A nevel testület dönt a pótvizsgák rendjér l. A munkaközösségek megválasztják maguk közül a munkaközösség-vezet t. b) A tanévnyitó értekezlet A nevel testület megtárgyalja az évi feladatokat, elvégzi a tanév megkezdésének el készületeit. c) A félévi értekezlet A nevel testület áttekinti az elmúlt félév fontosabb eseményeit, a tanulmányi eredményeket és a második félév feladatait. d) A tanévzáró értekezlet e) A nevel testület áttekinti az elmúlt tanév eseményeit, eredményeit, a munkaterv megvalósulását. Értékeli a tanulmányi eredményeket, különös tekintettel az érettségi vizsgák eredményeire. Megvitatja a tanév során tapasztalt problémákat, illetve azok kiküszöbölésének lehet ségeit. f) A nevelési értekezlet A nevel testület megvitatja az eltelt id szak során felvet d nevelési, pedagógiai kérdéseket. Általában félévente egyszer november és március hónapokban zajlik. g) Osztályozó konferenciák Az osztályok illetve a tanulók tanulmányi és fegyelmi munkájának áttekintésére, osztályonként szervezett értekezlet, amelyen az osztály tanulóit tanító pedagógusok vesznek részt. h) Rendkívüli nevel testületi ülés Az 1-6. pontokban felsorolt alkalmaktól eltér id pontban összehívott értekezlet. Aktuális kérdésekben dönt. 21

21 i) Tájékoztató megbeszélés Sürg s esetben fontos hirdetnivaló, halasztást nem t r tájékoztatás általában a nagyszünetben összehívott megbeszélés, melynek id pontja a hirdet táblára kerül kiírásra. b) Szakmai munkaközösségek együttm ködését, kapcsolattartásának rendjét 1) A munkaközösségi megbeszéléseket a munkaközösség-vezet szervezi meg. 2) A munkaközösség a kötelez elvárások teljesítésén túl saját maga határoz m ködésének formájáról, tevékenységér l. 3) A munkaközösség-vezet k szakmai közösségét az intézményvezet hívja össze. 4) A közösség m ködése az értelemszer változtatásokkal megegyezik a nevel testület m ködése részben leírtakkal. c) Kapcsolat a pedagógus munkát segít alkalmazottakkal 1) A pedagógusok munkáját egy iskolatitkár segíti. Munkája elvégzéséhez egy irodahelyiség (régi nevén gondnoki iroda) áll rendelkezésükre annak teljes berendezésével. 2) A pedagógusok munkáját segít dolgozók önállóan, az intézményvezet irányításával végzik munkájukat. 3) A gondnoki iroda nyitvatartási ideje: tanítási napokon hétf t l csütörtökig 7 00 órától óráig, pénteken 7 00 órától óráig tanítás nélküli munkanapokon a feladatoktól függ en a szükséges id szakban (általában t l ig) tanítási szünetekben el re rögzített és a szokásos módon (faliújság, hirdet tábla) közzétett id pontokban, külön beosztás szerint (ún. iskolai ügyelet) 4) A tanulók személyes ügyeinek intézése a nyitvatartási id szakokban de lehet leg tanítási id n kívül zajlik. d) A diákönkormányzat 1) A DÖK m ködéséhez megállapodás szerint az iskola helyiségeit igénybe veheti. A használati feltételeket az intézményvezet határozza meg. 2) A DÖK vezet ségével az intézményvezet félévente egy alkalommal megbeszélést tart m ködésük kérdéseir l, terveikr l és a kért támogatásokról. 3) A DÖK a diákönkormányzatot segít tanár közrem ködésével évenként meghatározott mennyiségben és elszámolási kötelezettség mellett másolási lehet séget kap. 4) A DÖK szükség esetén kezdeményezheti a diákfórum összehívását. 5) A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni: a) az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása el tt, b) a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása el tt, c) az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, d) a házirend elfogadása el tt. 22

22 2. A küls kapcsolattartás rendje a) A szül i munkaközösség 1) Az egy osztályba járó tanulók szüleinek közössége a tanév els szül i értekezletén 3 tagú vezet séget választ. Az osztályok munkaközösség-tagjai együtt alkotják az iskola szül i munkaközösségének (SZMK) vezet ségét. Az SZMK vezet sége az els ülésén elnököt választ. 2) Az SZMK-t össze kell hívni azoknak az iskolai dokumentumoknak, választásoknak, egyéb eseményeknek a megvitatására, amelyekben az SZMK-nak véleményezési jogköre van. 3) A szül i munkaközösséggel az osztályf nökök állandó kapcsolatot tartanak. 4) Az intézményvezet vagy helyettese a tanév során legalább egy alkalommal megbeszélést tart az SZMK vezet ivel. Szükség esetén a fenti szervezetek gyakrabban is összehívhatók. 5) Az SZMK vezet ségének összehívását kezdeményezhetik: a szül i képvisel k a nevel testület a DÖK vezet i az intézmény vezet je 6) Az SZMK vezet i tevékenységükr l kötelesek az ket megválasztó szül i közösségnek beszámolni. 7) Az adatkezelési szabályzat elkészítésénél, módosításánál a szül i szervezetet véleményezési jog illeti meg. További kapcsolatok 1) A fenntartóval az intézményvezet, helyettesei, illetve az iskolatitkár folyamatosan tartják a kapcsolatot szóban és írásban. 2) A Kalocsai Járási Hivatallal az intézményvezet és helyettesei tartják a kapcsolatot. 3) Az intézményt támogató Kalocsai Szent István Gimnázium Tanulóifjúságért Alapítvány kuratóriumával az intézményvezet tartja a kapcsolatot szóban és írásban. Az alapítvány alapító okirata szerint az intézményvezet mindenkori tagja a kuratóriumnak. 4) Az intézményvezet és az intézményvezet -helyettesek kapcsolatot tartanak fenn Kalocsa és környez települései általános iskoláival és évente tájékoztatják azokat a felvételi eljárásról. 5) Az intézményvezet és az intézményvezet -helyettesek kapcsolatot tartanak fenn Kalocsa összes középiskolájával. 6) Az intézményvezet kapcsolatot tart fenn az egykori diákok által létre hozott Baráti Kör elnökségével. 7) Az intézményvezet és helyettesei kapcsolatot tartanak fenn a különböz fels oktatási intézményekkel, segítve ezzel a tanulók pályaorientációját. 8) Az iskola szül i értekezleteket és a fogadóórákat tart a szül k részére. A szül i értekezletek általában októberben és februárban, a fogadóórák a szül i értekezletek el tt, valamint december és április hónapok els szerdáján vannak. 9) Az iskola egészségügyi szolgálattal iskolaorvos, véd n, pszichológus az intézményvezet -helyettes tartja a kapcsolatot. A tanév elején közösen állapodnak meg a feladatok ütemezésér l (sz r vizsgálatok, oltások). Az iskola egészséges életmódra nevelés programját a szolgáltató a szaktanárokkal és az osztályf nöki munkaközösségvezet kkel együttm ködésben végzi (prevenció, el adások stb.). 23

23 10) Az iskola-egészségügyi ellátásról a közoktatásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet intézkedik. Ez alapján a Kalocsai Szent István Gimnáziumban a következ szabályokat alkalmazzuk: a) Az iskola-egészségügyi ellátás egyrészt az iskolaorvos és véd n együttes szolgáltatásából áll, másrészt a fogászati sz r vizsgálatból, amelyet a fogorvos és fogászati asszisztens lát el. b) Minden tanuló minden tanévben egészségügyi és fogászati sz r vizsgálaton vesz részt. c) A tanulók egészségügyi ellátását az iskolaorvos és a fogorvos a nevelési-oktatási intézmény vezet jével egyeztetett rend szerint végzi. d) Az iskolaorvos és a fogorvos saját munkabeosztása szerint látja el az egészségügyi felügyeletet. Az iskolaorvos munkabeosztásába az intézménynek nincs beleszólása. e) Az egészségügyi vizsgálatok megszervezését úgy kell megoldani, hogy a tanítási órák menetét ne zavarják meg. A tanulók beosztása ezért a vizsgálatokat megel z napon, illetve a szünetekben történik a véd n, az intézményvezet -helyettes és az osztályf nökök egyeztetése alapján. f) Az iskolaorvos jelenlegi rendelési ideje: minden páros hétf n 9-11 óra. A véd n ugyancsak hétf n 8-10 között tart tanácsadást. Ezen id pontokon kívül rendkívüli esetben telefonos bejelentkezés szükséges. 11) A tanulók egészségügyi ellátásán kívül egyéb iskola-egészségügyi feladatokat (környezet-egészségügy, élelmezés-egészségügy, balesetvédelem, egészségnevelés, pályaválasztási tanácsadás) az iskolaorvos és a véd n az oktatási intézmény vezet jével, illetve az osztályf nökökkel, munkaközösség-vezet kkel együttm ködve végzi. 12) A gyermekjóléti szolgálattal szükség esetén az intézményvezet -helyettes tartja a kapcsolatot. 13) Az intézményt küls kapcsolataiban az intézményvezet, távollétében az SZMSZ helyettesítési rendje szerint a helyettesít k képviselik. 24

24 V. Eljárásrendek 1. Rendkívüli események kezelése 1) Rendkívüli események megel zése érdekében az iskola vezet je, a gondnok, és a technikai személyzet a mindennapi feladatok végzése közben különösen figyeljenek, hogy rendkívüli vagy veszélyes látszó tárgyat vagy szokatlan jelenséget érzékelnek-e. 2) Rendkívüli eseményr l az intézményben tartózkodó vezet t haladéktalanul értesíteni kell, aki a továbbiakban intézkedik. 3) Rendkívüli esemény különösen: a) bombariadó b) t zeset c) egyéb az oktatás rendjét megakadályozó esemény 4) A rendkívüli eseményt szaggatott csengetéssel kell jelezni. Ekkor az épületben tartózkodó személyek az épületet a t zriadó tervnek megfelel en haladéktalanul és a legrövidebb útvonalon kötelesek elhagyni. A rendkívüli eseményt jegyz könyvezni kell. 5) Az esetleges bombariadó miatt elmaradó órák pótlására az éves munkatervben pótnapokat kell kijelölni. 6) Az órák pótlásakor a következ alapelvek érvényesülnek: a) Az órákat abban a sorrendben kell bepótolni, ahogy elmaradtak. b) Ha a 3. óra után érkezik a bejelentés, a tanítás aznap már nem folytatódik. A pótlást az els teljesen elmaradt órától kell megtartani. c) Ha a bejelentés korábban érkezik, akkor az épület átvizsgálása után még annyi órát kell megtartani, hogy az a nap számozott tanítási napként legyen figyelembe vehet. A tanítás az els elmaradt órától legfeljebb óráig folytatódik. d) Az esetleg elmaradt dolgozatokat a következ órán automatikusan meg kell íratni. e) A tanév elején meg kell állapítani az esetleges pótnapok id pontjait, melyeket mindenki számára hozzáférhet módon nyilvánosságra kell hozni. 7) A pótnap akkor lép érvénybe, ha legalább öt elmaradt tanóra gy lik össze. 8) A pótnapon legfeljebb hét tanítási órát lehet tartani. A pótnapra szóló órarendr l az intézményvezet ség köteles gondoskodni. 2. A tanulóval szemben lefolytatásra kerül fegyelmi eljárás részletes szabályai 1) Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, ellene fegyelmi eljárás indítható. A fegyelmi eljárás lefolytatását megel z en ha az lehetséges kezdeményezni kell egyeztet eljárás elindítását. Az eljárás célja a kötelességszegéshez elvezet események feldolgozása, értékelése, ennek alapján a kötelességszeg és a sértett közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. a) Az egyeztet eljárás lefolytatásának szabályai 1) Az egyeztet eljárás lefolytatására akkor van lehet ség, ha azzal a sértett, kiskorú sértett esetén a szül, gondvisel, valamint a kötelességszeg, mulasztó, kiskorú kötelességszeg, mulasztó esetén a szül, gondvisel egyetért. 2) Az egyeztet eljárást a fegyelmi eljárás keretében kell lefolytatni. 3) A fegyelmi eljárás megindításáról szóló értesítésben fel kell hívni a kötelességszeg, mulasztó tanuló, kiskorú esetén a szül, gondvisel figyelmét az egyeztet eljárás lehet ségére. 4) Az egyeztet eljárás igénybevételét a kötelességszeg, mulasztó tanuló, kiskorú esetén a szül, gondvisel az értesítés kézhezvételét l számított öt tanítási napon belül írásban kell, hogy bejelentse. A bejelentést a fegyelmi bizottság elnökének kell címezni. 25

25 5) Az egyeztet eljárás igénybevételéhez a sértettnek, kiskorú esetén a sértett szül jének, gondvisel jének írásban hozzá kell járulnia. A hozzájárulást a fegyelmi bizottság elnökének kell címezni. 6) Az egyeztet eljáráson részt vesz: kötelességszeg, mulasztó tanuló, kiskorú esetén a szül, gondvisel is sértett tanuló, kiskorú esetén a szül, gondvisel is osztályf nök szaktanár, fegyelmi bizottság elnöke iskola intézményvezet je (a fegyelmi vétség nagyságától, súlyától függ en). 7) Ha a kötelességszeg és a sértett az egyeztetési eljárás során megállapodtak a sérelem orvoslásában, a fegyelmi eljárást a sérelem orvoslásához szükséges id re, de legfeljebb három hónapra fel kell függeszteni. 8) A felek aláírásukkal igazolják, hogy a sérelem orvoslására kötött megállapodásról és a felfüggesztésr l szóló jegyz könyvben foglaltakkal egyetértenek, és azt elfogadják. 9) Ha a felek írásban engedélyezik, az egyeztet eljárásban foglaltakat, illetve az eljárás megállapításait nyilvánosságra lehet hozni. 10) A fegyelmi eljárást folytatni kell, ha az egyeztet eljárást nem kérik, továbbá ha az írásbeli bejelentés iskolába történ megérkezését l számított tizenöt napon belül az egyeztet eljárás nem vezetett eredményre. 11) Ha a felfüggesztés ideje alatt a sértett, kiskorú esetén a szül, gondvisel nem kérte a fegyelmi eljárás folytatását, a fegyelmi eljárást meg kell szüntetni. 12) A fegyelmi eljárás megszüntetésér l a fegyelmi bizottság elnöke a feleket írásban értesíti. b) Az egyeztet eljárás lefolytatásának szabályai 1) Ha az egyeztet eljárás nem vezet eredményre, akkor a fegyelmi eljárást meg kell indítani. A tanuló a fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthet. A fegyelmi eljárás megindítása és lefolytatása kötelez, ha a tanuló maga ellen kéri. Kiskorú tanuló esetén e jogot a szül gyakorolja. 2) A fegyelmi büntetés lehet a) megrovás, b) szigorú megrovás, c) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása, d) áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába, e) eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától, f) kizárás az iskolából. 3) Tanköteles tanulóval szemben a (2) bekezdés e)-f) pontjában meghatározott fegyelmi büntetés csak rendkívüli vagy ismétl d fegyelmi vétség esetén alkalmazható. Ekkor a szül köteles új iskolát keresni a tanulónak. 4) Abban az esetben, ha a tanuló más iskolában történ elhelyezése a szül kezdeményezésére tizenöt napon belül nem oldódik meg, ezt jelezni kell a Kalocsai Járási Hivatalnak. A kormányhivatal hét napon belül köteles másik iskolát, kollégiumot kijelölni a tanuló számára. 5) A (2) bekezdés d) pontjában szabályozott fegyelmi büntetés akkor alkalmazható, ha az iskola intézményvezet je a tanuló átvételér l a másik iskola intézményvezet jével megállapodott. 6) A (4) bekezdés c) pontjában meghatározott fegyelmi büntetés szociális kedvezményekre és juttatásokra nem vonatkoztatható. 7) Nem indítható fegyelmi eljárás, ha a kötelezettségszegés óta három hónap már eltelt. 26