PÁLYÁZAT A Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar dékáni tisztségének betöltésére. Dr. Sótonyi Péter egyetemi tanár

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZAT A Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar dékáni tisztségének betöltésére. Dr. Sótonyi Péter egyetemi tanár"

Átírás

1 PÁLYÁZAT A Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar dékáni tisztségének betöltésére Dr. Sótonyi Péter egyetemi tanár Budapest 2012

2 TARTALOMJEGYZÉK Nyilatkozat 3 Pályázat 4 Önéletrajz 21 Tudományos tevékenység, tudományos publikációk kivonatos jegyzéke 33 Idézettségi adatok 49 Mellékletek 62 2

3 NYILATKOZAT Alulírott Dr. Sótonyi Péter hozzájárulok, hogy a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar dékáni tisztségének betöltésére benyújtott jelen pályázatom anyagát a vonatkozó jogszabály és az egyetem Szervezeti és Mőködési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhessék. Budapest, január 19. Dr. Sótonyi Péter egyetemi tanár 3

4 PÁLYÁZAT a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kara dékáni tisztségének betöltésére 1. OKTATÓ, SZAKMAI, TUDOMÁNYOS ÉS VEZETİI MUNKA Egyetemi tanulmányaimat a budapesti Állatorvos-tudományi Egyetemen végeztem, ahol 1979-ben állatorvos-doktori diplomát kapam.1989-ben állatorvos-tudomány kandidátusa fokozatot szereztem, 1994-ben habilitáltam az Állatorvos-tudományi Egyetemen ben Széchenyi Professzori Ösztöndíjat nyertem el. Az egyetem elvégzése után az Anatómiai és Szövettani Tanszéken kezdtem dolgozni ösztöndíjasként között a SOTE Biológiai Intézetében aspiráns voltam, majd 1985-ben visszakerülve jelenlegi munkahelyemre egyetemi tanársegédi, egyetemi adjunktusi, 1993-tól egyetemi docensi és 2001-tıl egyetemi tanári munkakörökben dolgoztam tıl tanszékvezetı-helyettesi, 2001-tıl tanszékvezetıi feladatokat látok el. Oktatási tevékenység 1979-tıl Anatómia és Tájanatómia tantárgyakból gyakorlatokat és alkalmilag elıadásokat tartottam ig a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen a Biológia tantárgy oktatásában vettem részt (elıadások, gyakorlatok vezetése) tıl egyetemünkön a Biológia tantárgy elıadója vagyok tıl a magyar és a német hallgatóknak elıadom a Tájanatómia tantárgyat, és vezetem a gyakorlatokat tıl az Anatómia tantárgy elıadójaként az elıadásokat és a plenáris gyakorlatokat tartom mind a magyar, mind a német nyelvő képzésben. A tanszéken oktatott fakultatív tárgyak közül bevezettem és elıadom 1995-tıl az Állatorvosi röntgenanatómiát, 1997-tıl a Sebészeti feltáró anatómiát, 1999-tıl a Régészeti állattant, 2001-tıl a Magyar állatorvos képzés történetét, 2003-tól a Szervek fejlıdéstanát, és 2004-tıl a Házimadarak anatómiáját. Elıadásaimon az évfolyamok több mint 90%-a vesz részt, ahol a verbális ismertetést a táblarajzok mellett dia- és írásvetítés, anatómiai preparátumokkal történı demonstráció, bonctermi TV-közvetítés és anatómiai komputerprogramok projekciója is segíti. Az elıadóteremben folyó plenáris gyakorlatokon a hallgatóság elıtt, kamera alatt történı preparálásokat közvetlenül projektor segítségével szemléltetjük, így valamennyi hallgató egyszerre ugyanazt láthatja tıl 17 TDK dolgozat, 8 szakdolgozat, és 7 PhD hallgató témavezetıje voltam, illetve vagyok. Posztgraduális képzés keretében a "Tájanatómia és klinikai vonatkozásai' valamint a "Laborállatok funkcionális anatómiája" címő tárgyakat adom elı. Az orvosbiológiai mérnökképzésben részt vevı hallgatók oktatásában részt veszek, elıadásokat, gyakorlatokat tartok. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem régészet szakán a régész hallgatók számára tartok elıadást és vezetek gyakorlatot a Háziállatok csonttana és a Gyakorlat a háziállatok csonttanához címő tantárgyak oktatójaként. A Semmelweis Egyetem Testnevelési Karán a Lovas szakedzıi képzésben, valamint a Lovaskultúra szak képzésében A ló funkcionális anatómiája címő tantárgy megbízott elıadójaként veszek részt. A Pannon Lovas Akadémián, Kaposváron, az Anatómia címő tantárgy, a SZIE Lovastanár- és szervezı képzésben A ló anatómiája tárgy felkért elıadója illetve a Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Karán a Lótartás építészeti vonatkozásai tantárgy egyik elıadója vagyok. 4

5 A Magyar Állatorvosi Kamara által Budapesten és vidéken tartott továbbképzéseken, valamint a MÁVSZ Kárpát-medencei rendezvényein felkért elıadóként, aktuálisan kijelölt témákból rendszeresen tartok elıadásokat, évente alkalommal tól a Temesvári Agrártudományi Egyetem Állatorvosi Fakultásának vendégprofesszoraként "Sebészeti feltáró anatómia" témakörben tartok kurzusokat. A Mindentudás Egyetemén 2005-ben Az állatok mozgásának elemzése címmel tartottam elıadást. Az általam készített Anatomia canis CD-ROM I-II. magyar, német, angol és japán nyelven jelent meg, és számottevı nemzetközi érdeklıdést keltett. Tudományos értéke nem csak a szőkebb szakterületet, hanem az alkalmazott oktatási informatika módszertanát is érinti. Oktatómunkám elismeréseként 1991-tıl a hallgatók értékelése alapján 44 alkalommal nyertem el a "legjobb oktató" címet. A Diákinfo szerkesztısége által kiadott "Év oktatója" címet és fıdíjat 1999-ben kaptam meg, majd 2001-ben Apáczai Csere János Díjjal, 2002-ben Nagyváthy János Díjjal, ugyanebben az évben Kiadói Nívódíjjal, 2003-ban Mestertanár címmel, 2006-ban Az év állatorvosa díjjal, 2008-ban Magyar állatorvos anatómus emlékéremmel, és a 120 éves a Magyar Állategészségügyi Szolgálat kitüntetéssel, 2009-ben Semmelweis Egyetem díszdoktora (honoris causa) címmel, 2010-ben Hutyra Ferenc emlékéremmel, 2011-ben Kaposvári Egyetem díszdoktora (honoris causa) címmel tüntettek ki (lásd: melléklet). Szakmai és tudományos tevékenység Kutató munkám kezdetben a lúdmagzat kikelése, a m. complexus szerkezetváltozása, az állatkerti állatok összehasonlító anatómiája témakörére terjedt ki. A SOTE Biológiai Intézetében végzett kutatásaim alapján készítettem kandidátusi disszertációmat, amelynek témája a "Házi madarak nemi mirigyeinek fejlıdése, funkcionális szerkezetváltozása, különös tekintettel a szteroid és trophormonok endokrin befolyásolására" volt. Ezt követı kutatási témáim az alábbiak: A neurobiológia területén immunhisztokémiai módszerekkel vizsgálom az agykéreg vasoaktív intestinalis polipeptid (VIP) tartalmú sejtjeinek szinaptikus kapcsolatait, valamint a mitokondriális UCP2, mint neuromodulátor és neuroprotektor, szerepét a Parkinson-kór megelızésében és gyógyításában illetve a hypothalamus szabályozó mechanizmusában szerepet játszó egyes magcsoportok celluláris és molekuláris szervezıdését. Ez utóbbi témából készült az MTA akadémiai doktori disszertációm, melyet évben nyújtottam be A hypothalamicus szabályozás egyes funkcióinak vizsgálata címmel. A doktori eljárás jelenleg folyamatban van (http://mta.hu/cikkek/folyamatban_levo_doktori_eljarasok), a védés várható idıpontja tavasza. A fejlıdéstan területén a kutyák szívének normális és pathológiás fejlıdését elemeztem; A makroszkópos anatómia területén a kutya sebészeti feltáró anatómiája, valamint a modern képalkotó eszközök alkalmazása az állatorvosi anatómiában: így a kutya, a sertés, a juh és a ló keresztmetszeti, CT és MRI anatómiája témakörökben végzek kutatásokat. Jelentıs külföldi tudományos együttmőködéseket alakítottam ki a Kölni Egyetem Anatómiai Intézetével, a düsseldorfi Heinrich Heine Egyetem Neuroanatómiai Intézetével, illetve a C. und O. Vogt Agykutató Intézetével, ahol a kutatómunka egy-egy konkrét fázisát végeztem a VIP bipoláris idegsejtek vizsgálata területén tıl közös kutatásokat folytatok a Yale Egyetemrıl Prof. Dr. Horváth Tamással ben Visiting Research Professor kinevezést kaptam a Yale Egyetemen óta több alkalommal vettem illetve veszek részt jelentıs OTKA és DFG-MTA kutatási programokban. 5

6 Eddigi tudományos tevékenységem eredményei több mint 100 szakmai közleményben, konferencia kiadványban, egyetemi jegyzetben, könyvrészletben jelentek meg. A tudománymetriai értékelés szerint az említett publikációk összesített impakt faktora , citációs indexe pedig 56 cikkre 1167 (ebbıl 981 független) hivatkozás, publikációs faktor: 1419 (lásd: melléklet). Munkáim függı/független Hirsch index értéke 10/9. A közhiteles publikációs adatok a Magyar Tudományos Mővek Tárában az alábbi elérési útvonalon ellenırizhetık: https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&authorid= Vezetıi tapasztalat Vezetıi képességeimet fiatal oktatóként elsısorban a hallgatóság irányításában kamatoztattam: kirándulások, cseregyakorlatok, klubvezetés, valamint számtalan egyetemi rendezvény (pl ban az Európai Állatorvosi Anatómus Kongresszus, 1987-ben a 200 éves jubileumi ünnepségek) szervezésével tıl tanszékvezetı helyettesként, 2001-tıl tanszékvezetıként irányítom közvetlenül a tanszék munkáját, felelek az anatómia, a tájanatómia, a biológia, a szövettan, valamint számtalan fakultatív tárgy oktatásáért és az igen intenzív tanszéki kutatómunkáért. Így az elmúlt több mint tíz év alatt nagy vezetıi gyakorlatra tettem szert, a tanszéket érintı számos döntést hoztam. Tanszéki munkatársaim kivétel nélkül az oktatás elkötelezett hívei, mindemellett komoly tudományos teljesítményre is törekszenek. Ketten a tudomány doktori, ketten a tudomány kandidátusa fokozattal, négyen PhD fokozattal rendelkeznek. PhDhallgatóink tudományos tevékenységük mellett mind a magyar, mind az idegen nyelvő oktatásban részt vesznek, így teljes értékő munkatársaknak tekinthetık, munkájukra a jövıben is számítok. Tanszékünk oktatói létszáma az ellátandó oktatási feladatok mértékéhez képest nagyon szőkös, ennek következménye az átlagot jóval meghaladó óraterhelés, aminek teljesítése csak kiváló tanszéki légkör esetén valósítható meg. Mindezideig sikerült megırizni, sıt fejleszteni a tanszéken belüli jó együttmőködést és emberi kapcsolatrendszert, amit nagymértékben segítenek az évente rendezett kétnapos tanszéki kirándulások. Vezetıi munkám során fontosnak tekintem, hogy a tanszékre háruló feladatok arányos elosztása mellett kollégáim munkája minden téren a lehetı legeredményesebb legyen. A közösen kialakított egységes tematika szerinti oktatásba (elıadások és gyakorlatok), valamint oktatási segédanyagok (jegyzetek, CD-k) készítésébe kollégáimat bevonom, egyre nagyobb önállóságot biztosítva számukra. Fontos feladatomnak tartom, hogy a tanszék anyagi forrásait fenntartsuk, és lehetıség szerint bıvítsük, ezért különösen a fiatalabb kollegákat ösztönzöm az önálló pályázatok benyújtására. Hét PhD-hallgató témavezetıjeként tudományos munkájuk irányítását végeztem, illetve végzem. Vezetésem alatt bátran kijelenthetem, hogy új alapokra helyeztem az Anatómia oktatását, amelyet mind a hazai mind a külföldi szakemberek példamutatónak és követendınek ítélnek tıl az ÁOTE Szenátusának, majd a Kari Tanács tagjaként a Kar vezetésében veszek részt. A Kar TDK elnökeként feladatomnak tekintem a hallgatóságnak egyre nagyobb mértékő bevonását a tudományos munkába, valamint TDK és OTDK konferenciákon történı szereplésre. Vezetésem alatt a TDK megújult, Karunk országos szinten is kiemelkedı eredményeket ért el. A fentieken kívül számos hazai és külföldi tudományos, szakmai és társadalmi társaságban töltök be vezetıi szerepet (lásd: önéletrajz és mellékletek). 6

7 2. SZAKMAI, KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG Számos egyetemi bizottságban vettem illetve veszek részt tól vagyok tagja a Magyar, 1991-tıl az Európai Anatómusok, Hisztológusok és Embryológusok Társaságának tıl Nomina Anatomica Veterinaria (N.A.V.) szerkesztıbizottsági tag, 2004-tıl N.A.V. Subcommittee elnök vagyok ban a Magyar Anatómus Társaság XII. Kongresszusának elnöke, 2004-tıl a Magyar Állatorvosok Világszervezetének alelnöke, 2007-tıl a Semmelweis Egyetem Doktori Tanács külsı tagja, 2007-tıl MTA Közgyőlési Képviselı, 2008-ban a XXVII. Európai Állatorvos-anatómus Kongresszus elnöke, 2008-tól az Állatorvosanatómusok Világszövetségének alelnöke, 2008-tól az Európai Tudományos és Mővészeti Akadémia rendes tagja, 2009-tıl a Magyar Állatorvos-történelmi Társaság elnöke, 2009-tıl a Magyar Lovassport Szövetség alelnöke, 2009-tıl a Magyar Olimpiai Bizottság tagja illetve évtıl a Semmelweis Egyetem, 2011-tıl pedig a Kaposvári Egyetem díszdoktora vagyok (ld.: önéletrajz). 7

8 3. A DÉKÁNI VEZETİI MUNKÁRA VONATKOZÓ JÖVİBENI TERVEK, ELKÉPZELÉSEK ISMERTETÉSE Elöljáróban szeretném leszögezni, hogy dékáni megbízásom során az a korábbi dékáni vezetés által is vallott elv vezérel, hogy a Karon olyan nyugodt körülmények kialakítására törekedjünk, ahol valamennyi oktató, kutató, hallgató és minden dolgozó eredményesen, képességei legjavát nyújtva tud dolgozni, ez ugyanis a Kar optimális mőködését fogja eredményezni. Alapvetıen a korábbi évek megszokott vezetési gyakorlatát szeretném követni, különösen, ami a Kar iránti elkötelezettséget, az értékek, és oktatásunk hagyományainak megırzését jelenti. Talán csupán hangsúlybeli változásokra lehet számítani, ha kell, lendületesebb kiállásra Karunk érdekeiért. Személyes és társadalmi kapcsolataimat felhasználva elsısorban az orvosi-, és az agrártudományok, a szélesebb értelemben vett állatorvosi kar valamint a sport területén szeretnék újabb együttmőködéseket kialakítani. Nagyon számítok az EAEVE elnöki tisztét betöltı jelenlegi dékánunk európai kapcsolataira, és Karunk iránti elkötelezettségét ismerve biztos vagyok benne, hogy a jövıben is támaszkodhatunk segítségére az európai állatorvos-képzı intézményekkel kialakított együttmőködéseink fenntartásában és szélesítésében. Ugyancsak a rektori koncepcióval is összhangban - fokozottan kívánom érvényesíteni Karunk PR megjelenítését, népszerősítését. Fontosnak tartom a tanszékeken, a klinikákon folyó oktatási és kutatási munka szervezett keretek között történı bemutatásával egymás jobb megismerését, Karunk valamennyi dolgozójának biztonságát és hangulatának javítását. Az Állatorvos-tudományi Kar a SZIE egyik legrégibb és vitathatatlanul a hazai és nemzetközi viszonylatban is meghatározó Kara, amely kiválóan képzett állatorvos és más végzettségő oktató-, kutató- gárdával rendelkezik. Az állatorvosi diploma hagyományosan magas színvonalat képvisel, jó hírét az idegennyelvő képzésben végzett állatorvosok is öregbítik szerte a világban. A tanszékeken, a klinikákon és a doktori iskolában folyó kutatás magas színvonalú, jelentıs mértékben hozzájárul ahhoz, hogy a Szent István Egyetem a felsıoktatási intézmények rangsorában jó helyet foglalhasson el. A sikerágazatnak minısülı idegennyelvő képzés és a Kari pályázati aktivitás eredményeként jelentıs források támogatják munkánkat, amelyek hozzájárulnak a Karon folyó oktató és kutató munka feltételeinek javításához. Karunk oktatói, kutatói számos hazai és nemzetközi szervezetben képviselik szakmájuk, de egyben a Kar és az Egyetem érdekeit is. Ugyanakkor Karunknak is, mint minden magyar felsıoktatási intézményben, számos nehézséggel is szembe kell nézni. A középiskolai oktatás színvonala jelentısen befolyásolja a jelentkezık tudásszintjét. Bár jelenleg még mindig magas a jelentkezık aránya, hiszen az állatorvosi szakma érzelmileg is rendkívül motivált, de fel kell készülnünk, hogy a minıségileg heterogén hallgatói közösséget a fokozatosan erısödı nemzetközi követelményszinthez felzárkóztassuk. A végzettekkel szembeni elvárások egyre inkább a jó, megbízható elméleti alapokra épülı, gyakorlati készségeket, a mielıbbi önálló munkavégzésre való alkalmasságot helyezik elıtérbe. Csökken az akadémiai karrier, az egyetemi állások vonzereje. Sok kiváló szakember külföldi munkavállalása ugyancsak jelentısen nehezíti az oktató és kutató munkát. A Kar mőködésének anyagi és szervezeti kereteit jelentıs mértékben befolyásolják az Egyetem döntéshozó szervei, testületei. A rektori elgondolás által a karokra érvényesítendı szubszidiaritás elvéhez való ragaszkodás, ugyanakkor kellı mozgásteret biztosít a kari sajátosságok megjelenítésére. 8

9 A klasszikus alapkutatásokra fordítható keretek szőkültek, illetve nehezebben hozzáférhetıek, teljes mértékben pályázatfüggıvé váltak. Terveim szerint e keretek maximális kihasználását minden lehetséges eszközzel elımozdítani igyekszem. A dékáni megbízás elnyerése esetén természetesen a jelenlegi tanszéki feladataim nagy részét, elsısorban az oktatást tanszékünk kiváló és jól képzett munkatársai veszik át tılem, garantálva az eddig elért kiemelkedı színvonal megırzését és továbbfejlesztését. Jelenlegi dékánunk pályázatának megfelelıen az abban foglaltakkal egyetértve, azokat csak megemlítve, de nem részletezve, elsısorban új elképzeléseimet kívánom ismertetni, a pályázatban megadott kritériumok alapján. Vezetıi elképzelések A mai idıkben, az állandóan változó jogi, gazdasági környezetben és alulfinanszírozott körülmények között nehéz feladatra vállalkozik, aki a dékáni posztra pályázik. Az új felsıoktatási törvény részletei még nem ismertek alaposan, illetve a gyakorlat nem próbálta még ki azokat. A kormányzati elképzelések még változhatnak, jelenleg minden forrong, némi bizonytalanság még a felvételi keretszámok tekintetében is fenn áll, nem beszélve a finanszírozási lehetıségekre, a hallgatói létszám szerinti, a kutatási és a fenntartási normatívára vonatkozó kilátásokról. Elébe kell mennünk a lehetséges problémáknak, hogy mi határozzuk meg szakmánk és képzésünk irányelveit, ne a politika, hiszen Karunk elsıdleges célja és feladata a lehetı legmagasabban képzett diplomások kibocsátása. Lehetıség szerint több elképzelhetı változatra ki kell dolgozni a stratégiát, hogy így a kényszerítı körülményektıl függetlenül a lehetı legjobb választ adhassuk, sıt esetleg a változásokra hatással lehessünk. Éppen ezért minden, a Karunk iránt elkötelezett, jó szándékú és jobbító elképzelésre nyitott leszek, hiszek a kollektív bölcsességben, fontosnak tartom, hogy kikérjem a véleményét minden szervezeti egységnek, és együtt dolgozzuk ki a megoldásokat, a stratégiát, hisz a problémákat helyben ismerik a legjobban. A dékáni pályázatban vázolt elképzelések megvalósításában meghatározó szerepet játszanak a Kar vezetı testületei, a Kari Tanács, amelyek munkáját állandó és eseti bizottságok támogatják. A Kari Tanács alakítja ki a Kar stratégiai tervét, meghozza az ennek megfelelı szabályzatokat és döntéseket, számon kéri azok végrehajtását. Meggyızıdésem, hogy a Kar munkájának minıségét a Kar tanárainak és hallgatóinak aktív együttmőködése és a Kar professzionális, nem választott adminisztratív apparátusa határozza meg. A dékán feladata a tevékenységek koordinálása, egységes formába öntése, a megfelelı döntések kezdeményezése, illetve azok végrehajtásának irányítása és ellenırzése. A döntés elıkészítésének véleményem szerint azon a szinten kell történnie, ahol a szükséges információk rendelkezésre állnak, ezért nagy jelentıséget tulajdonítok az egyes tanszékek, bizottságok részvételének, a megoldandó feladatok körvonalazása és kidolgozása terén. Javaslom, hogy minden komolyabb döntés elıtt tartsunk tanszékvezetıi értekezletet, így is erısíteni kívánom a professzori kar szerepét a koncepciók kidolgozásában. Nagymértékben támaszkodni kívánok a tanári kar tudására, tapasztalataira és szabadságára, ami segítené a hatékonyabb döntés elıkészítést és egyben hozzájárulna a Karon belüli információáramlás javulásához is. Fontosnak tartom a szorosabb együttmőködés kiépítését az elméleti tanszékek és a klinikák között, hiszen az egymásrautaltság kölcsönös, egymás nélkül nem létezhet magas minıségő alap- és alkalmazott kutatás, elméleti és klinikai képzés. 9

10 A SZIE többi karával valamint a rektori és gazdasági vezetéssel összefogva, küzdenünk kell a felsıoktatásra rászabadított bürokrácia (sokféle bontásban kell kimutatni a felsıoktatási intézményekben a ráfordításokat, holott a kimutatásoknak nincs közük a finanszírozáshoz és nem adhatók meg hozzá korrekt adatok, a pénzügyi irányításban túlteng a felesleges adatszolgáltatás, a pályázatok bonyolítása, elszámolása mérhetetlen módon elbürokratizálódott, ami sok esetben a rendelkezésre álló összeg jelentıs hányadának nem érdemi felhasználásához is vezet) ellen. Oktatás Az oktatás fı irányvonalát tekintve Dr. Fodor László dékán úr által megfogalmazottakat széles tudományos igényő, általános, tantárgyakra épülı, rendszerezett, szintetizáló igényő oktatás legyen, amely biztos alapot nyújt a posztgraduális képzésben az állatfaj vagy szakterület szerinti specializációra teljes mértékben osztom. Célom az elért oktatási színvonal megtartása és emelése. Rendkívül fontosnak tartom, a széles látókört biztosító, általános jellegő állatorvos képzést, az egységes diploma kiadását, a specializáció a továbbképzés feladata kell, hogy legyen. A jelenlegi tanterv, az oktatás szerkezete és szervezése jó kereteket biztosít a magas színvonalú oktatómunkának. Úgy gondolom, országosan is kiemelkedı jelentısége van annak, hogy az Európai Állatorvos-képzı Intézmények Szövetsége (EAEVE) által lezárt akkreditáció már két esetben állapította meg, hogy oktatásunk megfelel az Európai Unió irányelveinek. A dékáni megbízatás elnyerése esetén minden erımmel támogatom, hogy az EAEVE 2015-ben esedékes akkreditációja során a megváltozott, két lépcsıssé váló értékelésben is a teljes akkreditációt elnyerhessük. Mivel ennek elıfeltétele, hogy mőködı minıségbiztosítási rendszer garantálja az oktatás egyenletesen magas színvonalát, így a Karunkon nemrég bevezetett minıségbiztosítás általános kiterjesztését fontos célomnak tartom. A minıségbiztosítás része az oktatók hallgatói véleményezése, amely karunkon online rendszer formájában került megvalósításra. Ennek szerepe, figyelembe vétele (több egyetemen is gyakran felmerülı, heves vitákat kiváltó kérdés) nálunk elfogadottá vált. Fontosnak tartom, hogy munkatársaink minısítésében a hallgatóság véleményét is figyelembe vegyük, kezdeményezni fogom a legjobb értékeléseket kapott munkatársak elismerését. Oktatásunk fejlesztése szempontjából kiemelkedı jelentıségő, hogy az oktatási kormányzat az állatorvos-képzés idıtartamát egy félévvel meghosszabbította. Így, ezzel a tizenegyedik félévvel nagyobb súlyt kaphat a szakmai gyakorlati képzés. Ugyanakkor nem szabad feladnunk a hat éves képzésre vonatkozó korábbi elképzeléseket, amivel képzésünket annak idıtartamát tekintve is összehasonlíthatóvá tennénk a legjobb európai állatorvos-képzı helyekkel valamint a hazai orvos-képzéssel. Így tudnánk megteremteni a végzettekkel szembeni azon elvárást, hogy a megbízható elméleti alapokra épülı, jó gyakorlati készségekkel, a mielıbbi önálló munkavégzésre váljanak alkalmassá. Mindent el kell követnünk annak érdekében, hogy a felsıoktatási kormányzat felismerje a kérdés fontosságát és rendelkezésre bocsássa a szükséges anyagi forrásokat. Fel kell hívni a döntéshozók figyelmét arra a tényre, hogy az élelmiszertermelés és az élelmiszerbiztonság legfıbb letéteményese a hazai állatorvos-képzés, amelynek minıségét csak a fenti módon, a képzés meghosszabbításával tudjuk biztosítani. Éppen ezért nemcsak az oktatásban, de a kutatásban is kiemelten fejlesztendınek tartom az élelmiszerhigiéniának, a gazdasági haszonállatok egészségügyének és a járványtannak a súlyát, pillanatra sem feladva orvosi szemléletünket. Különösen fontos ez, amikor az államilag finanszírozott helyek száma erısen csökken, még akkor is, ha a hallgatók részérıl többször nyomás nehezedik a korai szakosodásra. Ez irányú 10

11 kérelmünk elbírálásánál a döntéshozókat kizárólag a fenti (élelmiszertermelési, élelmiszerbiztonsági és járványtani) szempontok érdeklik. A Kar épületállományának nagy része, számos hallgatói laboratórium felszereltsége kritikán aluli minıségőnek ítélhetı. Ez az állapot egyre kevésbé leplezhetı a pénzügyi forrásaink tekintetében kulcsfontosságú külföldi hallgatóságunk elıtt. A források racionális átcsoportosításával tehát határozott ütemtervet kell kidolgozni az oktatási infrastruktúra érdemi megújítása céljából. A gyakorlati képzésünk egyik nagy tartaléka az Üllıi Tangazdaságunk, amelynek képzésorientált fejlesztése, különös tekintettel a vágóhíd gyakorlati képzésbe való bevonása, lehetıvé tenné a húsvizsgálati és élelmiszerhigiéniai gyakorlatok színvonalának és idıtartamának jelentıs növelését (ld.: Fejlesztés). Ugyancsak az Üllıi Tangazdaság bevonásával és fejlesztésével lehetne egy új egyetemi szintő hyppológus szak alapítására is gondolni, a Bécsi Állatorvosi Egyetem mintájára, ahol a Pferdewissenschaftler szak nagy népszerőségnek örvend. A szak szervezése során a Szent István Egyetemen, karunk szervezésében jelenleg is mőködı Lovastanár és szervezı posztgraduális képzés tapasztalatira tudunk alapozni. A szak alapítása tökéletesen beilleszthetı a jelenleg elfogadott és a kormányzat által támogatott új Nemzeti Lovas Stratégiába is. Utóbbi miatt számos más egyetemen is fontolgatják ehhez hasonló szak elindítását, ezért minél elıbb meg kell tennünk az elsı lépéseket (ld.: Fejlesztés). Graduális állatorvos-képzésünk lényeges eleme az idegen nyelven folyó képzés. Ma ez a Kar presztízse és anyagi érdekei szempontjából is eredményes, sikeres tevékenység. A jelentıs anyagi hasznon túl szellemi pezsgést indukált, megismertük más országok diákjainak mentalitását, és a magyar hallgatók számára is egy színes, nemzetközi világ nyílt meg, kapcsolatok alakulnak ki, amelyek távlata beláthatatlan. Kétségtelen az is, hogy az idegennyelvő képzés jelentıs többletterhet ró az oktatókra és az infrastruktúrára. Nem vitás, hogy létezik ennél ideálisabb állapot is, de helyzetünket a közelmúltban is csak többletmunkával javíthattuk és ez sajnos a közeljövıben sem lesz másképp. Célunk a hallgatószám stabilizálása, esetleg kismértékő növelése lehet, a minıségi követelmények nagyon szigorú betartása mellett. A biológus képzés sikeres és népszerő, oktatásunkban szellemi horizontunk tágulását jelenti. A korábbi, alkalmazott zoológus szak hallgatói a karon belüli integráció szép példájaként - több tárgyat az állatorvostan-hallgatókkal közösen hallgattak - új színt és ösztönzést adva az oktatásnak. Sajnálatos, hogy a régi, osztatlan zoológus-képzés a bolognai képzésre való áttérés áldozatává vált. A dékáni megbízatás elnyerése esetén - a Biológiai Intézet munkatársainak véleményét szem elıtt tartva - az új oktatási törvény adta lehetıségek keretein belül, arra törekszem, hogy visszaállítsuk a hazai felsıoktatásnak ezt a különleges színfoltját, és egyben a szak beiskolázási keretszámának emelésével, a hallgatók elvándorlásának megelızésével biztosítsuk gazdaságos mőködtetését. Amennyiben oktatási kapacitásunk lehetıvé teszi, a Karunk számára anyagilag és erkölcsileg is jelentıs lenne az érettségizettek post-secondary képzésének (pl: állatorvosi szakasszisztens, patkoló kovács stb.) bevezetése. Mind az állami, de különösen a magán szférában óriási hiányt pótolnánk, ezért mindenképp megvizsgálandó és megfontolandó, hogy személyi állományunk bıvítésével, illetve megbízott oktatók segítségével elindítsunk ilyen jellegő képzéseket. 11

12 Továbbképzés Az elızı dékáni ciklusok során különösen a területért felelıs dékánhelyettes odaadó munkájának köszönhetıen a továbbképzés rendszere jól kialakult, a megfelelı szakok oktatási tematikája kidolgozásra került. Meggyızıdésem, hogy különösen a rövid tanfolyami szintő, és megyei továbbképzések során, a Magyar Állatorvosi Kamarával is összehangoltan Karunknak az eddigieknél jelentısebb mértékben kell részt vállalnia a posztgradualis képzésben, kiemelten építve az elméleti tanszékeken felhalmozott tudás és tapasztalat bevonására. A megújuló ismeretanyagnak a praktizáló állatorvosokhoz való eljuttatása, az élethosszig tartó tanulás tematikájának összeállítása, magas szintő közvetítése feltétlenül igényli az elméleti tanszékek és klinikák szoros együttmőködését. Különösen ebben a képzési típusban jelentıs, hogy az összefüggések feltárására, az önálló gondolkodási és véleményalkotási képességre helyezzünk hangsúlyt. A továbbképzés területén a jelenlegi dékánunk pályázatában is megfogalmazott módszertani fejlesztéseket messzemenıen támogatom, hiszen a hagyományos továbbképzéseken való részvétel egyre nehezebb feladat elé állítja kollegáinkat. Elıtérbe kell kerülnie a számítógépes internetes oktatás, a számítógépes tanulás és tudásellenırzés lehetıségeinek ( e-learning ). Ezzel egy idıben jelentıs mértékben csökkenteni kell a kötelezı órák számát, a kötelezıen megtanulandó lexikális anyagot, törekedni kell a problémaorientált és adott esetben multi-diszciplináris képzés lehetı legszélesebb körő kiterjesztésére. Ez egy igen idıigényes folyamat, amelynek egyes lépéseit csak teljes szakmai konszenzus birtokában, a Kamara oktatási szervezeteivel egyeztetett módon lehet megtenni. Klinikai szolgáltatási, tanácsadási munka Az elmúlt évtizedekben a Kar jelentıs áldozat vállalásával nyitotta meg az európai szintő betegellátást biztosító Nagyállat-, majd a Kisállatklinikáját, ahol magas betegforgalom mellett színvonalas oktatómunka folyik. A betegellátásban az ügyeleti rendszer és különösen a tizenegyedik félév belépésével a hallgatók aktívan részt vesznek, jelentısen javítva ezzel gyakorlati képzésüket. Ösztönözni szükséges a felkészítésben kiemelt feladatot ellátó klinikus munkatársaink aktív részvételét a különbözı hazai, a Magyar Állatorvosi Kamara által szervezett központi és megyei továbbképzéseken és konferenciákon. Ezzel érhetjük el, hogy a betegek között nagyobb arányban forduljanak elı a külsı praxisokból beküldött ritka, különleges esetek, ami egyrészt jó alapot biztosít a praxisorientált kutatások folytatására, másrészt méltán öregbíti klinikáink hírnevét is. A beteglétszám növelése érdekében fontosnak tartom a Kisállatklinikának egy egységes, közös, minden igényt kielégítı, modern honlap kifejlesztését, ahol úgy az állattartók, mint a praxisban dolgozó kollégák részletes és pontos tájékoztatást kaphatnak. Szükséges erısítenünk a klinikák tevékenységének elismertetését, népszerősítését a hazai média erıteljesebb szerepvállalásának bevonásával. A közeljövıben elengedhetetlen a klinikai mőszerpark fejlesztése. A kutatási pályázatok terhére a klinikák eddig is igyekeztek jelentıs mőszerfejlesztést végrehajtani, a gyorsan avuló klinika berendezése és eszközök beszerzése azonban komoly kari erıfeszítést igényel. Reményeink szerint pályázati források segítségével ez a folyamat meggyorsítható (ld.: Fejlesztés). Törekednünk kell arra, hogy a külsı megbízásokból befolyó összeg növekedjen, ennek érdekében a Karnak érdemes aktív piaci résztvevıként nagyobb szerepet vállalnia, folyamatosan figyelemmel kísérve és megragadva a Kar kutatási profiljába illeszkedı együttmőködési lehetıségeket. Ezek a munkák, az anyagi hasznon túl biztosítják a gyakorlattal való szoros kapcsolatot, sıt új kutatási témákat vetnek fel. A bevételeket a lehetı legnagyobb mértékben azok keletkezési helyén (tanszékek, klinikák) kell hagyni. 12

13 Kutatás A Kar tevékenységének meghatározó, az oktatással egyenrangú fontosságú területe a tudományos kutatás. A Kar tudományos munkájában elsıdlegesnek tartom a magas tudományos színvonal megırzését, a kutatóhelyek mennyiségi és minıségi fejlesztését, a tehetséggondozást, hiszen magas színvonalú kutatómunka nélkül elképzelhetetlen az oktatás megfelelı minısége. A kutatás eredményessége továbbra is fontos szerepet kell, hogy játsszon a Kari követelményrendszerben. Az új felsıoktatási törvény (10 ) alapján a nemzetstratégiai célok megvalósítása érdekében a kiemelkedı színvonalú képzést nyújtó, a tudományos életben elismert egyetem vagy egyetemi kar kutató minısítést kaphat. A tavalyi évben a Kutató elismerést öt egyetem nyerte el. A kormányzati tervek szerint, mind a címpályázat, mind az ezzel együtt járó, pénzügyi támogatást nyújtó projekt újra kiírásra kerül, de ennek pontos konstrukciója még nem ismert. A SZIE nyilvánvaló érdeke a cím elnyerése. Mivel az Állatorvos-tudományi Kar kutatási teljesítménye, a hagyományaiból adódóan, jóval az átlag felett van, Karunk szerepe és felelıssége ezen a téren felértékelıdik. A hazai viszonylatban jelentıs összeg lényegében egyszerre rendelkezésre áll és fordítható eszközbeszerzésre, ami megalapozza, hogy a többi pályázati tevékenységgel összehangolva nemzetközi mércével is mérhetı kiemelkedı teljesítményt nyújtsunk. Éppen ezért indokolt megkezdeni az erre vonatkozó felkészülést. Ha a lehetıségek megengedik, a SZIE által benyújtott közös egyetemi pályázatban való részvétel mellett, Karunknak önállóan is pályáznia kell, hiszen a törvény kutató kar -ról is beszél. A tudományos kutatás nemzetközi és hazai trendjeit figyelembe véve célszerőnek látszik lépéseket tenni a Karon folyó kutatómunka szakmai szervezeti kereteinek továbbfejlesztése irányába is. Törekednünk kell a hasonló területen dolgozó kutatócsoportok közötti együttmőködés további elmélyítésére, javítani kell az elméleti tanszékek és klinikák kutatócsoportjai közötti hatékonyabb együttmőködést, különös tekintettel a közös pályázati tevékenységre. A Kar legelismertebb, legeredményesebb, legtapasztaltabb kutatóinak közremőködésével egy olyan fórumot kívánok létrehozni, amelyik idırıl-idıre beszámol a nemzetközi trendekrıl, a kutatóink által elért eredményekrıl, azoknak a nemzetközi és a SZIE-n belüli visszhangjáról és képes konszenzusra jutni a kiemelt kutatási célok kitőzésében, annak megvalósítási módjában. Ezt a kevés számú, de nagy fontosságú, kiemelt témát úgy kell menedzselnünk, hogy azokról a nemzetközi szakmai világban mindenkinek a budapesti Állatorvos-tudományi Kar jusson az eszébe. Napjaink kutatásfinanszírozásának egyik legnagyobb problémája a kiszámíthatatlanság. A kezdı kutatóknak óriási kihívást jelent az elsı sikeres pályázat elkészítése. Sok kutatás létét fenyegeti, hogy az egyes pályázatok közötti idıszakban hiányzik a financiális háttér. Mindezekre való tekintettel fontosnak tartom a meglévı Normatív Kutatásfinanszírozási Bizottság rendelkezésére álló pályázható alap növelését, hangsúlyosan a kezdı kutatók pályára állításának, illetve az átmenetileg nehéz helyzetbe került kutatások segítésére. Fokozottan kívánok törekedni a szakmai és nem szakmai szponzoroktól származó források felkutatására. Kutatói tevékenységünk szempontjából kiemelkedıen fontosnak ítélem a fiatal tehetségek felismerését és kutatóvá képzését. Ennek érdekében meghatározónak tartom a Tudományos Diákköri (TDK) tevékenységet, amely a közvetlen oktató-utánpótlás mellett biztosítja a tudományos munka folytonosságát is. Ezért szükséges a tehetségek felkutatásában, felnevelésében élen járó kutatók kiemelt elismerése, a mester-tanári rendszer kiterjesztése. A TDK tevékenységünkben, az elitképzés célkitőzéseinek megfelelıen, meg kell ıriznünk az országos szinten is kiemelkedı eredményeinket. A TDK munkát, Karunk kiemelten fogja 13

14 kezelni mind az oktatók, mind a hallgatók értékelésének tekintetében (ez nemcsak szakmai, de gazdasági érdekünk is, mert sokat számít a kutató-egyetem státus elnyerésénél is). Ennek a tevékenységnek a támogatására a Kari TDK elnökeként több olyan pályázatot nyújtottunk be az elmúlt idıszakban, amely kedvezı elbírálásban részesült. Fontos lenne, hogy a jövıben pályázzunk az OTDK Agrártudományi szekciójának a megrendezésére, ez lehetıséget adna Karunk népszerősítésére és jobb megismertetésére is. Az országosan is kiválóan teljesítı Doktori Iskola követelményeit, színvonalát a jövıben is meg kell ırizni. A sikerek nem feledtethetik, hogy a képzési kapacitás nem kielégítı, korlátot jelent a szükségesnél kisebb számú ösztöndíj és a képzıhelyek korlátozott száma is. Feltétlenül törekednünk kell arra, hogy a PhD ösztöndíjak száma a Karunk által képviselt területeken növekedjék, úgy, hogy ez járjon együtt a doktori képzésben részt vevık fokozott erkölcsi és anyagi elismerésével. Ugyancsak törekednünk kell arra, hogy a doktori képzések egy része partnerekkel történı kutatás-fejlesztési együttmőködésekkel valósuljon meg. Ki kell terjeszteni a nemzetközi együttmőködést is, hiszen ma már lehetıség van arra, hogy akkreditált képzıhelyek az EU-n belüli hasonló intézményekkel közös képzést indítsanak külön akkreditáció nélkül. További források megszerzéséért kari és egyetemi pályázatokban való közremőködéssel kell próbálkoznunk. Gazdasági és igazgatási ügyek Beszélgetéseim során az egyik kollégánk így fogalmazott: a dékán legfontosabb feladata a kar finanszírozásának biztosítása. Az elmúlt ciklus ebbıl a szempontból is sikeresnek tekinthetı, hiszen az adott feltételrendszer mellett az állami költségvetési támogatásból a lehetı legtöbbet sikerült elérni. A Kar gazdálkodási feltételei jól kidolgozattak, az elért eredmények az elızı dékáni vezetést, a gazdasági igazgatót és munkatársait dicsérik. Véleményem szerint az idegen nyelvő képzés bevételeit tovább már nemigen tudjuk fokozni, de nagy tartalékot látok a különbözı pályázatokban, különösen az EU-s forrásokban, amelynek kihasználására minden lehetséges segítséget és támogatást megadok. Különösen érvényes ez az Üllıi Tangazdaság fejlesztése esetén, amelyet kizárólagosan pályázati pénzekbıl tudunk csak megvalósítani (ld.: Fejlesztés). Szükségesnek látom a Gazdasági Igazgatóság keretében egy olyan állandó munkatárs bevonását, aki figyeli az aktuális pályázatokat, és akihez pályázatírási segítség ügyében lehet fordulni, hiszen a pályázatok elszámolásáért felelıs elıadónak nem ez a feladata. Kapcsolatrendszeremet kihasználva, a lehetıségek szerint mindent el fogok követni a képzési költségvetések állami támogatásának növeléséért. A pályázatok kapcsán optimizmusra ad okot a 2012-es évre az MTA részére adott 7,7 milliárd forintos költségvetési többlettámogatás, amelybıl 2 milliárd forintot pályázatos formában, az intézmények infrastruktúrájának javítására kell felhasználni. Csak egyetérteni tudok a Solti rektor úr pályázatában megfogalmazott elvekkel: A források allokácója úgy történjék, hogy a karok a közös feladatok ellátására azok tényleges és elismert költségeinek megfelelı pénzeszközökkel járuljanak az egyetem központi pénzalapjaihoz. A kari hozzájárulás mértéke közösen elfogadott objektív paraméterek, mint pl. a hallgatói létszám, a szak állami dotációja, az igénybe vett központi szolgáltatás mennyisége, illetve ezek kombinációja alapján kerüljön megállapításra. A saját bevételek elvonása nem járható út, részben mert igazságtalan, másrészt pedig nem ösztönzi a karokat a bevételek növelésére, végül pedig súlyosan veszélyezteti az egyetem integritását. A gazdálkodási és informatikai rendszer, aminek biztosítania kellene a gazdálkodás tökéletes átláthatóságát mára sokat javult, de a következı idıszakban elérendı, hogy minden szervezeti 14

15 egység naprakész gazdasági és tanulmányi információval rendelkezzék, hiszen számon kérhetı felelısséggel csak így lehet gazdálkodni. Az új felsıoktatási törvénnyel megváltoznak az országos finanszírozás szempontjai és ez el kell, hogy vezessen a SZIE költségvetési paramétereinek módosításaihoz is. Ismereteim szerint ez mindenképp felértékeli a kutatást, így képviselni fogom ennek határozottabb figyelembe vételét (ld.: kutatóegyetem, kutató kar). A közalkalmazotti bértábla szégyenteljesen alacsony fizetést biztosít különösen az alkalmazottak esetén, akiknek ráadásul kevés lehetıségük van plussz bevételekhez jutni. A Kar gazdasági vezetıségének feladata, hogy a központi keretbıl, a jogszabály adta lehetıségeken belül, alternatív megoldásokat találjon az alkalmazottak anyagi helyzetének javítása céljából, ami mind a munkamorálra, mind a hangulatra pozitívan hatna. A Kari igazgatás elızı dékáni ciklusokban kialakult, nagy részben a kari titkárnak is köszönhetı rendje a Kar közvéleménye által is elfogadott, azon változtatni nem kívánok. Már csak az idegen nyelvő képzésünkbıl adódóan sem támogatom azon javaslatokat, hogy a tanulmányi ügyek intézése központosítva a SZIE-re kerüljön. Fontosnak tartom a hallgatóink közvetlen kapcsolattartását a Tanulmányi Csoport munkatársaival, így tudjuk megırizni azt a családias légkört, ami a hagyományainkból fakad. Természetesen a központi, naprakész számítógépes hozzáférés kialakítását, ezzel a tanulmányi ügyek egyetemi szintő koordinációját, fontosnak tartom. Személyzeti ügyek Vallom, hogy Karunk legnagyobb erıssége a személyi állománya. A minısített oktató létszám a tudományos tevékenység tekintetében az egyetemi átlag fölött van és képes a nemzetközi színvonalú oktatás és kutatás ellátására. Minden erımmel arra törekszem, hogy Karunkon a létszámcsökkentést sikerüljön továbbra is elkerülni, és amennyiben a tervezett új tevékenységek (például: hyppológus szak beindítása, Üllıi Tangazdaság fejlesztése, postsecondary képzések) megvalósulásra kerülnek, a dolgozói létszámot racionálisan növelni lehessen. Mindehhez a magas szakmai színvonal megtartására törekszem és messzemenıkig támogatom a jelenlegi oktatói-kutatói követelményrendszer fenntartását, amely követelményrendszer alapjait a Szenátus 1992-ben hagyta jóvá és a magyar felsıoktatásban az elsı olyan szabályzat volt, amely világosan mérhetı paramétereket nevezett meg az oktatás, kutatás, szolgáltatás terén az állások betöltésének elıfeltételeként. Ennek eredménye, a karunkról kikerülı nemzetközi folyóiratokban megjelent publikációk nagy száma. A vezetı oktatók kinevezése Karunkon jól szabályozott, következetes teljesítményre ösztönöz, túlmutat a hazai szokásokon és megfelel a nemzetközi gyakorlatnak. Továbbra is meg kívánom tartani a személyzeti állomány fejlesztésében a Tanszékek, Intézetek és Klinikák önállóságát. Amiben idınként gondok jelentkezhetnek, az a vezetıi utánpótlás, a vezetıi posztra alkalmas jelölt megtalálása. Szükségesnek látom az egyetemi tanár, tanszékvezetıi utódlás lehetıségeinek feltárását, hosszabb idıre elıretekintve jól megalapozni a késıbbiekben megüresedı tanszékvezetıi posztok betöltését. Kihasználva a pályázatok adta lehetıségeket jelentıs kutatási szerepet kell szánnunk a post-doktoroknak és törekednünk kell a legjobbak tartós idevonzására. Minden területen szeretnék újabb kollégákat bevonni a kari feladatok elvégzésére. Különösen indokoltnak tartom a éves korosztály azon tagjainak bevonását, akik eddig nem kerültek elıtérbe. Ez arra is alkalmat biztosít, hogy a Kar közössége e tehetséges fiatalokat közelebbrıl is megismerhesse. Ilyen területek lehetnének az oktatás-korszerősítés, tehetséggondozás, kari pályázat írás, kari kiadványok készítése stb. Ez egyrészt lehetıséget adna a tanszékek közötti munka és személyes kapcsolatok további erısítésére, a kari professzionalitás növelésére, másrészt elısegítené a vezetıi utánpótlás kiválasztását, kinevelését is. 15

16 Fejlesztési tervek A Kar gazdálkodási feltételei az elmúlt évek során folyamatosan nehezedtek, a költségek állandó emelkedése behatárolja mozgási lehetıségeinket. Ugyanakkor lényeges, hogy ez a fejlesztési elképzeléseinket ne korlátozza, hiszen a jól kidolgozott fejlesztési tervek birtokában a kitőzött célt el lehet érni. Így tudta Karunk a Nagyállatklinikát, a Kisállatklinikát, egy újabb elıadótermet, valamint a Diákközpontot kialakítani és felszerelni. Fontosnak tartom megismételni, hogy a központi kampusz oktatási infrastruktúrája, az épületek állaga és a hallgatói laboratóriumok felszereltsége rendkívül sok kívánni valót hagy maga után. E tekintetben bíztató, hogy terv készült az elöregedett és rendkívül leromlott mőszaki állapotban lévı 130 éves épületek és közmővek fontossági sorrendben történı felújítására, amely munkálatok már elkezdıdtek. Felújítottuk Karunk gerincvízhálózatát, elıkészítés alatt van az Aula, valamint két tanszék felújítása és egy bonctermi-oktatási egység kialakítása. Ragaszkodnunk kell a már elfogadott ütemterv további elemeinek megvalósításához, hogy valamennyi kritikus mőszaki állapotban lévı épületünket belátható idın belül megnyugtató módon felújíthassuk. A közeljövıben elengedhetetlen a klinikai, tanszéki mőszerpark fejlesztése is. A kutatási pályázatok terhére a tanszékek eddig is igyekeztek jelentıs mőszerfejlesztést végrehajtani, a gyorsan avuló klinikai berendezések és eszközök beszerzése azonban komoly kari erıfeszítést igényel. Reményeink szerint pályázati források segítségével ez a folyamat meggyorsítható. Terveim alapján, a lehetıségekhez mérten a tanszéki felújításokat, a Kari Tanács által meghatározott sorrendet betartva, elsısorban saját bevételeinkbıl próbáljuk a jövıben is fedezni. Szükséges újragondolni az Üllıi Tangazdaság szerepét és helyzetét a Kar struktúrájában. Nem megengedhetı, hogy a kari keretünkbıl finanszírozzunk egy alapvetıen gazdaságtalanul üzemelı, az oktató és a kutató munkába nem, vagy csak minimálisan bevont egységet. Leszögezhetjük, hogy a klinikától elkülönítetten mőködı Dóra major Tangazdaság kihasználtsága, mőködtetésének hatékonysága messze elmarad az elvárhatótól, évek óta alapvetıen csak vegetál. Gyökeresen új hasznosítási irányba kell elmozdulni, és a kiépítendı új funkcióhoz igazított egységet professzionálisan kell menedzselni. Mindezek ismeretében terjesztem elı azt a vázlatot, amelynek mentén a Dóra majori Tangazdaság nemzeti értéket képviselı, szellemi, szakmai és gazdálkodási szempontból egyaránt Karunk kiemelkedı egységévé válhat és szolgálhat a kari és az egyetemi érdekeket messze meghaladó nemzeti célokat. A projekt két alappillére a Nemzeti Lovas Akadémia és a Lovas Rekreációs Centrum, amelyek köré számtalan alprojekt rendezhetı, mint például az ıshonos haszonállataink bemutatása, népszerősítése bel- és külföldön és a vágóhídi gyakorlatokat is magában foglaló, valóban tancélokat szolgáló, piacgazdasági alapon mőködtetett mintagazdaság kiépítése. A fejlesztésen keresztül tehát olyan forrásokat szabadíthatunk fel, amelyek Karunk alaptevékenységének színvonalát is látványosan emelni fogják. Lényeges, hogy a Tangazdaság állami tulajdonban maradjon, de a mőködtetés megvalósítása, amennyiben a jogszabály lehetıvé teszi, vállalkozói alapon kell, hogy történjen, amihez pályázati lehetıségeket kínál az Új Széchenyi Terv. A Nemzeti Lovas Akadémia egy középiskolai képzéshez illesztett négy éves oktatást, és annak szerves folytatásaként egyetemi szintő képzést foglal magában. A hallgatók magas szakmai színvonalú és komoly erkölcsi normát képviselı környezetben ismerkednek meg a lóval kapcsolatos kultúrával, a lótenyésztés, a lótartás, a ló- és lovassport alapelemeivel. A szakmai curriculum kialakítása a legkiválóbb szakértık bevonásával történik és a reguláris középiskolai képzést a Lovas Akadémiával szorosan együttmőködı üllıi vagy gödöllıi oktatási intézmény biztosítaná. A lovas Akadémia alap infrastruktúrájának kiépítése és a 16

17 bentlakásos környezet létrehozása nemzeti fejlesztés keretében, egyszeri beruházással kerülne kialakításra. A Lovas Akadémia folyamatos mőködtetése részben a normatíva, részben az üzleti eredményt produkálni hivatott Lovas Rekreációs Centrum tevékenysége révén biztosítható. A középiskolai képzést követıen az arra hivatott hallgatók tanulmányaikat a Szent István Egyetem keretein belül folytathatják, ahol alapításra kerülne egy új egyetemi szintő hyppológus szak (ld.: oktatás). Különös hangsúlyt kapna a hagyományırzés és a lovas terápiával kapcsolatos képzés, amelynek kimunkálása, akkreditálása a nemzetközi hírnévre szert tett Magyar Lovasterápiás Szövetség munkatársainak bevonásával valósulna meg. A Lovas Rekreációs Centrum kiépítésével mód nyílna a hobbi lovaglás, a túra lovaglás egyre növekvı népszerősége mellett a Magyarországon lévı külföldi diplomáciai képviseletek munkatársai felıl mutatkozó igény kielégítésére egy úgynevezett diplomatalovarda kiépítésére is, amelyre fekvésénél fogva az Üllıi Tangazdaságunk a legalkalmasabb. Biztosan remélhetı, hogy a lovassportra nézve kiváló természeti adottságokkal rendelkezı Tangazdaságunk infrastruktúrájának megfelelı kiépítésével (hotel, étterem, lovas klub, kiegészítı sportolási lehetıségek) a folyamatos és nyereséges mőködtetés biztosítható. A fenti tervek tökéletesen illenek a parlamenti pártok és a kormány által egységesen támogatott Új Nemzeti Lovas Stratégiába, az alapkoncepciót mind a Magyar Lovas Szövetség, mind az Új Nemzeti Lovas Stratégia végrehajtására kinevezett miniszterelnöki megbízott is támogatja, így reális reményünk van kormányzati források igénybevételére. Természetesen a Nemzeti Lovas Akadémia fejlesztése során a Tangazdaság területén kiépített infrastruktúrát (helyiségek, istállók, állattartó-telepek, vágóhíd stb.) az állatorvosképzés keretein belül is kihasználnánk úgy a klinikai, mint a gazdasági haszonállatokkal és az élelmiszerbiztonsággal kapcsolatos tárgyak gyakorlati oktatása terén. Kapcsolatok A SZIE azon karaival, amelyeknek a képzési céljai, a kutatási területei és módszerei az általunk mővelt szakterületen hasonlóak, a kölcsönös elınyök és közös érdekek mentén szorosabb együttmőködés kiépítésére kell törekednünk, az átfedı területek közös oktatásától (erre már van példa, hiszen így mőködik a biológia alap- és mesterszak, a lovastanár és szervezı posztgraduális képzés) a közösen végzett kutatásokon és pályázatokon át, az egyetemi ügyekben való közös fellépésig. Így válhat lehetıvé, hogy Karunk a SZIE mőködésébe illeszkedve vigye sikerre munkáját. Ennek keretében a Szenátusban illetve a szakmai bizottságokban is magas szinten kell képviselni a Kar érdekeit, amelynek megvalósításában a mindenkori dékán aktivitása mellett rendkívül fontos a Kart képviselı szenátorok és bizottsági tagok elkötelezett, aktív közremőködése is. Karunk alapvetı érdeke, hogy minden szakmai szervezettel jó kapcsolatot ápoljunk. Dékánná választásom esetén személyes és szakmai kapcsolataimat ( pl: Magyar Állatorvosok Világszervezetének alelnöke, Magyar Lovasszövetség alelnöke, a Magyar Állatorvosi Kamara által választottan az év állatorvosa, Magyar Olimpiai Bizottság tagja stb., ld.: melléklet) felhasználva mindent megteszek azért, hogy fennmaradjon, sıt tovább fejlıdjön és szorosabbá váljon kapcsolatunk a különféle szakmai intézményekkel és szervezetekkel. Külön is kiemelendınek tartom a Karunkon és a velünk szorosan együttmőködı MTA Állatorvostudományi Kutatóintézetben folyó meghatározó jelentıségő K+F tevékenység támogatását, valamint a Vidékfejlesztési Minisztériummal, a Magyar Állatorvosi Kamarával illetve azok szervezeteivel való együttmőködés további erısítését. 17

18 Az eddigi magas szintő nemzetközi kapcsolataink, így pl. az EAEVE-ben és a VetNEST szervezetben való tagságunk megırzése mellett újabbak kiépítésére is törekednünk kell, ami elısegíti érdekeink nemzetközi érvényesítését, hiszen csak így képzelhetı el Karunk európai dimenziójú fejlesztése. Véleményem szerint ma már csak fiataloknak lehet azon a címen utazásokat támogatni, hogy ismerjenek meg külföldi társintézményeket. Támogatandó viszont minden olyan együttmőködés elısegítése, amely közös munkavégzéshez, vagy közös kutatásokhoz vezet. Karunk más egyetemekkel, nemzetközi intézményekkel való kapcsolatfelvételének egy lehetséges - és valószínőleg a jelenleginél mélyebben kiaknázható - szintje, a SZIE által kötött együttmőködési megállapodások tartalommal való kitöltése. Ugyanakkor a külkapcsolatok döntı fontosságú, és ma is sokrétően és eredményesen mőködı, területe a tanszékek, intézetek, kutatócsoportok és kutatók ilyen irányú aktivitása. Ezt a Kar mindenkori vezetésének minden eszközzel támogatni szükséges. Ösztönözném, hogy nemzetközi hírő külföldi állampolgárságú kutatókat nevezzünk ki kutatóprofesszornak, címzetes egyetemi tanárnak és elısegíteném munkatársaink külföldi oktatási intézményekben való közremőködését. Erre több forrásból lehet támogatást szerezni (pl.: ERASMUS). Az idegennyelvő képzésben ugyanakkor meg kell növelni a külföldi vendégoktatók bevonását hosszabb-rövidebb oktatói feladatok ellátása céljából. Mindezek fontos értékelési szempontok a már a kutatásnál említett egyetemi rangsorok kialakítása során is. Karunk nemzetközi kapcsolatépítésének fejlesztésében sokat segíthet a külföldön sokféle pozíciót elért volt tanítványainkkal (Alumni), oktatóinkkal való sokrétő rendszeres kapcsolattartás. Elı kívánom segíteni, hogy hallgatóink mind nagyobb számban menjenek hosszabbrövidebb idıre külföldre tanulni, és hazatérve kiváló nyelvtudással és nemzetközi tapasztalattal felvértezve erısítsék a hazai állatorvosi kart. A külföldi tanulmányok növelésének fı akadálya a finanszírozás hiánya. Ennek ellenére minden hallgató számára lehetıséget kell biztosítani nemzetközi tapasztalatszerzésre legalább egy alkalommal egyetemi tanulmányai alatt. Az oktatók és a hallgatók közötti viszony hivatalos kereteit az egyetemi és kari szabályzatok meghatározzák, de e határok között a képzés minıségi céljait nem feladva, kellı rugalmassággal kell eljárni az állatorvosi tudás lehetı leghatékonyabb átadása/elsajátítása érdekében. A hallgatókkal való szorosabb kapcsolat kialakítására az évfolyam-felelısi rendszer kiépítése és tartalommal való megtöltése, az oktatási értekezletek rendszerének megújítása, továbbá a formális és informális kommunikáció élénkítése szükséges. Szerencsés lenne, ha a Kar vezetı oktatói az utóbbi években tapasztaltnál nagyobb létszámban vennének részt a Kar hallgatói rendezvényein, különösen a hivatalos rendezvényeken (pl.: Ballagás, Diplomaosztó ünnepség, Tudományos Diákköri Konferencia). A hallgatói élet színesebbé tételére szükségesnek látom egy kulturális összekötı megbízását, aki a Hallgatói Önkormányzat mindenkori vezetésével szorosan együttmőködve, a meglévı rendezvényeken felül új programokat szervez, a hallgatóság sokrétő igényeinek kielégítése céljából. Továbbra is támogatom a hallgatóság szokásos rendezvényeit (Gólyatábor, Equus napok stb.). Érdemes lenne feleleveníteni a BME mintájára a SzINÁ-t (Szakmai Információs Napok és Állásbörze) ahol a hallgatóinkat foglalkoztató cégek bemutatkozhatnak. Hallgatóink munkájára, ötleteire nagymértékben számítok a Kart népszerősítı tevékenységekben, a tehetséggondozásban, az oktatást korszerősítı törekvésekben. 18

19 Vidéki hallgatóink közül többen vállalkoznának volt iskolájuk felkeresésére, az állatorvos-képzés iránt érdeklıdıkkel való kapcsolattartásra, foglalkozásra. Az ezirányú tevékenységek messzemenı támogatást kell, hogy kapjanak, szükség esetén oktató is segíthetné munkájukat. A programok szervezésére és a kapcsolattartásra jó lehetıséget kínál a honlapunk is. Maximálisan törekedni fogok arra, hogy új feladatköröm hatékony betöltése mellett a hallgatósággal a közvetlen kapcsolatom megmaradjon, ne szakadjak el a diákságtól, mivel az oktatás hatékonyságáról visszajelzéseket áttételek nélkül csak így lehet érzékelni. Kommunikáció A Kar vezetésének, vezetı testületének mindent el kell követnie annak érdekében, hogy oktatóink, kutatóink, hallgatóink és dolgozóink a Kart magukénak érezzék, büszkék lehessenek arra, hogy a Karhoz tartoznak. Ennek érdekében a szükséges külsıségek mellett elengedhetetlen a Kari polgárokkal való rendszeres kommunikáció, valamint az egyes intézetek, személyek eredményeinek szervezett keretek közt történı bemutatása. Természetesen ennek a kommunikációnak kétirányúnak kell lennie, lehetıséget teremtve arra, hogy a kari közvélemény, és az egyes munkatársak véleménye eljusson az arra illetékes szintekre. Ennek érdekében biztosítani kell a Kar vezetıinek az eddiginél rendszeresebb, közvetlen találkozásait az egyes intézeti, hallgatói és más közösségekkel. Az eredmények publicitásának kiszélesítése javíthatja a Kar megítélését, vonzerejét, nemcsak a leendı hallgatók, hanem a potenciális együttmőködı partnerek és szponzorok körében is. Feltétlenül szükséges ezért, hogy - az Egyetem által nyújtott lehetıségeket is kihasználva - megerısítsük, tovább fejlesszük azokat a kommunikációs csatornákat, amelyek révén Karunk hírei elérhetik a szélesebb nyilvánosságot. A Karon sokan végeznek elhivatottságból olyan munkát, amely népszerősíti az állatorvos-tudományt illetve Karunkat. Elıfordul ugyanakkor, hogy az itt elért eredményekrıl csak informális úton értesülünk. Ezt a fajta tevékenységet szeretném a Karon belül összefogni, ennek megfelelı publicitást és elismerést adni, továbbá feleleveníteni a hagyományokat a középiskolákkal való kapcsolatépítésben (az Anatómiai Tanuló Múzeumhoz hasonlóan). Nagyon számítok ebben a legfiatalabb munkatársakra és a hallgatókra, akik már eddig is rengeteget dolgoztak ezen a területen. Rendkívül fontos terület a végzett hallgatók pályakövetése, a Karunkon is megalakult Öregdiák Szervezet ( Alumni ) kiszélesítése, tartalommal megtöltése. Támogatandó mind a magyar, mind az idegennyelvő képzésben részt vett volt hallgatónk személyes felkeresése (ez nem megy csak honlapon keresztül). A Kar szakmai és kulturális életébe történı bevonásuk nagy jelentıségő és az addicionális források tekintetében sem elhanyagolandó (kicsiben ezt jól szemlélteti a TDK díjak példája, az idén több mint 40 felajánlott díjat adhattunk át). Igyekezni fogok olyan fórumot teremteni, ahol a hallgatóság az öregdiákokkal találkozhat, kapcsolatot alakíthat ki. Ez nagy mértékben segítheti diákjaink érdeklıdési körének szélesítését, az elhelyezkedési esélyeiket. Fontosnak tartom, hogy végzett hallgatóink (magyar és idegennyelvő képzésben egyaránt) szakmai elımenetelérıl több információnk legyen, és a visszajelzések eredményei jobban jelenjenek meg a különbözı országos statisztikákban, értékelésekben. Karunk népszerősítése érdekében szükséges az olyan országos rendezvényeken való részvétel, mint a nagy sikerő és jelentıs sajtóvisszhangot keltı Múzeumok Éjszakája, vagy az Állatorvos-történeti Múzeum idıszakos kiállításai. Karunk szakmai múzeumi anyaga egyedülálló állatorvos-történeti ritkaságokat sorakoztat fel. Az Európában elsık között alapított budapesti egyetem olyan több évszázados hagyományokat ıriz, ami lehetıvé tette a győjtemény korai létrejöttét és hosszú tartalmas fejlıdését. Ennek eredményeképp áll ma 19

20 rendelkezésünkre számos állatorvos-történeti tárgyi és írásos ritkaság, ami a győjteményt magasan kiemeli a hasonló európai tárlatok sorából. Ezen értéknek a nyilvánosságra hozatalában, közkinccsé tételében az Internet és a számítógép nyújtotta lehetıséget is kihasználva maximálisan támogatom a Könyvár igazgatója által már megkezdett munkát, egy Virtuális Állatorvos-történeti Múzeum létrehozását. A nemzetközi hallgatói felhasználás, különösen a Karon folyó idegen nyelvő oktatást figyelembe véve, felbecsülhetetlen értékő, hiszen egy többnyelvő portál még jobban idevonzaná az internetezı világ minden érdeklıdıjét. Megválasztásom esetén a Karunk különleges szerepét és küldetését mindig szem elıtt tartó elızı és jelenlegi dékáni vezetés igényes és lelkiismeretes munkáját követve, ugyanazzal a szakma iránti alázattal, a feladatot szolgálatnak tekintve kívánom a Kart vezetni. Mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy a megszakítás nélkül 225 éve mőködı magyar állatorvos-képzést képviselı Állatorvos-tudományi Kar, méltóan hagyományaihoz, oktatói és kutatói gárdájának erıfeszítéseire építve, továbbra is Európa meghatározó jelentıségő állatorvos-tudományi oktató intézménye legyen. Az alapok megvannak, így a vállalások reális eséllyel teljesíthetık. Ennek megvalósításához a józan ész vezérelte, higgadt, elfogulatlan, de elkötelezett munkára, együttmőködésre és a Kar érdekeiért való kiállásra van szükség. Budapest, január 19. Dr. Sótonyi Péter egyetemi tanár 20

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1. A Fizikai Intézet 1.1. Az Intézet neve: Pécsi Tudományegyetem Fizikai Intézete Angolul: Institute of Physics of Pécs 1.2. Az Intézet

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Együttmőködési megállapodás megkötése Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával a TIOP-1.2.1/A-12/1

Részletesebben

Szent István Egyetem, Gödöllı KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MINİSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT

Szent István Egyetem, Gödöllı KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MINİSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT Szent István Egyetem, Gödöllı KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MINİSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT A doktori iskola (DI) minıségbiztosítási tevékenységét a SZIE Doktori és Habilitációs Tanácsa által kidolgozott

Részletesebben

Szent István Egyetem. Állatorvos-tudományi Kar. Kutatókari Intézkedési Terv 2016.

Szent István Egyetem. Állatorvos-tudományi Kar. Kutatókari Intézkedési Terv 2016. Kutatókari Intézkedési Terv 2016. Bevezetés A 2016. évi Kutatókari Intézkedési Terv a 2013. évben megkezdett és a 2014-2015 évek során továbbvitt kutatás-támogatási folyamatokra épülve, azokkal összhangban,

Részletesebben

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Szám: 14945/2009. Javaslat a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központot mőködtetı Mozgáskorlátozottak

Részletesebben

RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK. Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú

RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK. Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK Tájékoztató a ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar neveléstudományi MA szak felsıoktatás-pedagógia szakirányán induló Felsıoktatás-pedagógia,

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. sz. példány A SZAK- ÉS SZAKIRÁNYFELELŐS FELADAT- ÉS HATÁSKÖREINEK SZABÁLYZATA - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET Általános

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM NORMATÍV KUTATÁSTÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM NORMATÍV KUTATÁSTÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Mőködési Rend 18. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM NORMATÍV KUTATÁSTÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A Tudományos Diákkör A Tudományos Diákköri munka Az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács A kari Tudományos Diák

TARTALOMJEGYZÉK A Tudományos Diákkör A Tudományos Diákköri munka Az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács A kari Tudományos Diák 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói követelményrendszer 12. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 138. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Tagintézmény-vezetıi pályázatok véleményezése (TISZK) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. július

Részletesebben

2012. szeptember 13. napján tartandó. Rádpusztai idegenforgalmi centrum fejlesztéséhez benyújtandó támogatáshoz kapcsolódó együttmőködési megállapodás

2012. szeptember 13. napján tartandó. Rádpusztai idegenforgalmi centrum fejlesztéséhez benyújtandó támogatáshoz kapcsolódó együttmőködési megállapodás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 3499/2012. Sorszám: 6. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. szeptember 13.

Részletesebben

Az általános pályázat feladatokon túl a pályázó által ellátandó feladatok:

Az általános pályázat feladatokon túl a pályázó által ellátandó feladatok: KS/HUM/2477/2011 A Semmelweis Egyetem rektora pályázatot hirdet az Általános Orvostudományi Karon, egyetemi docensi álláshelyek betöltésére. Az álláshelyek a pályázati eljárást követően tölthetők be, határozatlan

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM DEMONSTRÁTORI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM DEMONSTRÁTORI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM DEMONSTRÁTORI SZABÁLYZATA Miskolc, 2010 3.8. számú Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM DEMONSTRÁTORI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 373/2010. SZÁMÚ HATÁROZATA. Készült

Részletesebben

BUDA MARIANN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

BUDA MARIANN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ BUDA MARIANN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS mentálhigiénikus 1995 KLTE kutató-fejlesztı szakpedagógus 1987 KLTE matematikus és matematika szakos 1979 KLTE középiskolai tanár II. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

Részletesebben

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009.

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Aszód Város Önkormányzatai Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tárgy: Beszámoló az iskola Minıségirányítási

Részletesebben

A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései

A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései PANNON EGYETEM MÉRNÖKI KAR A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései Dr. Kelemen Gyula 2009. február 09. Az oktatás-képzés és a gazdasági teljesítmény közötti kapcsolat megköveteli

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet 1 / 5 2017.01.06. 8:45 Eötvös Loránd Tudományegyetem a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Eötvös Loránd Tudományegyetem ELTE Bölcsészettudományi

Részletesebben

A Doktoranduszok Országos Szövetségének javaslata a doktoranduszok állami juttatásainak tárgykörében

A Doktoranduszok Országos Szövetségének javaslata a doktoranduszok állami juttatásainak tárgykörében A Doktoranduszok Országos Szövetségének javaslata a doktoranduszok állami juttatásainak tárgykörében A Doktoranduszok Országos Szövetsége (DOSz) Küldöttgyőlése 2009. év február hó 28-i ülésén egyhangú

Részletesebben

A területfejlesztés intézményrendszere

A területfejlesztés intézményrendszere A területfejlesztés intézményrendszere 10. elıadás Regionális politika egyetemi tanár Törvény a területfejlesztésrıl és rendezésrıl (1996. XXI: tv. (III.20.)) Alapelvek és feladatok Alapelv: felkészülni

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

A Budapesti M szaki és Gazdaságtudományi Egyetem Tudományos Diákköri Szabályzata

A Budapesti M szaki és Gazdaságtudományi Egyetem Tudományos Diákköri Szabályzata A fels oktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény, valamint a Szenátus 2009. április 27-i ülésén az Egyetem Szervezeti Felépítés és M ködési Rendje módosításával, a Függelékében kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Elkötelezettség a Kiválóságért Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE 1. A szervezet alapadatai, bemutatkozása Tejes név: Munkanélkülieket Segítı Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Rövid név: MSKSZMSZ Székhely: 4025. Debrecen,

Részletesebben

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK RENDJÉRİL

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK RENDJÉRİL TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK RENDJÉRİL Változat száma: 1. Elfogadás dátuma: 2008.12.09. Határozat száma: 2008/5/49. Hatályos: 2008.12.09 Készítette: dr. Kohány

Részletesebben

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu KÉPZİI FELHÍVÁS Tárgy Megérkezés utáni képzés (4 alkalom) Félidıs értékelı találkozó (4 alkalom) (6 hónapnál hosszabb önkéntes szolgálat esetében) Kiíró NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda és a Konszenzus

Részletesebben

Vezetıi elképzelések, vezetıi program és a motiváció ismertetése

Vezetıi elképzelések, vezetıi program és a motiváció ismertetése Dr. Ács Pongrác Vezetıi elképzelések, vezetıi program és a motiváció ismertetése Vezérfonalam: SZEMÉLYES ÉRINTETTSÉG és EGYÜTTMŐKÖDÉS 14 éve életem szerves része az INTÉZET, illetve annak jogelıdje a Janus

Részletesebben

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium nevében a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet 1 / 5 2017.01.09. 8:53 Eötvös Loránd Tudományegyetem a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKE E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére Tárgy: A felsıfokú akkreditált szakképzés helyzetének felülvizsgálata

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu) CO EUR-PREP 3 JAI 896 POLGEN 229 FELJEGYZÉS Küldi: az elnökség Címzett: az Általános Ügyek Tanácsa / az Európai Tanács Elızı dok.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármesterétıl emihaly@salgotarjan.hu Szám: 81317/02/09. JAVASLAT az Észak-magyarországi Operatív Program Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet támogatására vonatkozó

Részletesebben

Költségvetési alapokmány

Költségvetési alapokmány 1 Költségvetési alapokmány 1. Fejezet száma, megnevezése - Felügyeleti szerv megnevezése: székhelye: száma: Magyar Tudományos Akadémia Budapest XXXIII. 2. Költségvetési szerv a. azonosító adatai - Köztestületi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 85. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Intézményvezetıi pályázatok véleményezése (Szekszárdi Baka István Általános Iskola, Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola) E L İ T E R J E S Z

Részletesebben

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt 3. Melléklet: A Svájci-Magyar Együttmőködési Program keretében mőködı Pályázati Alapok, a Projekt Elıkészítési Alap, a Technikai Segítségnyújtás Alap, és az Ösztöndíj Alap Szabályzata és Eljárásrendje

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 26-i ülésére. pénzügyi-ügyintézı. aljegyzı

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 26-i ülésére. pénzügyi-ügyintézı. aljegyzı E L İ T E R J E S Z T É S 3. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 26-i ülésére Tárgy: Az elıterjesztést készítette: Dömötör Klára Edit pénzügyi-ügyintézı Véleményezésre

Részletesebben

Hatályba lépett: május 4-én

Hatályba lépett: május 4-én A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM FIZIKAI INTÉZETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta a BME Természettudományi Kar Tanácsa 2011. május 4-én Hatályba lépett: 2011. május 4-én

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SOSZÁMA: 204. MELLÉKLET: -1 db TÁRGY: Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetıi állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Intézményfejlesztési Terve

A Debreceni Egyetem Intézményfejlesztési Terve Kivonat a DE Szenátusa által 7. április 9-én elfogadott A Debreceni Egyetem Intézményfejlesztési Terve dokumentumból. . DOKTORI KÉPZÉS FOLYTATÁSA, TOVÁBBFEJLESZTÉSE.. A doktori képzés rendszerének átalakítása

Részletesebben

A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011

A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011 A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011 Készült: a Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar 2009. évi Szervezeti önértékelése alapján, valamint a kari fejlesztési stratégia, a módosított

Részletesebben

BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT. Budapest, 2001 június

BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT. Budapest, 2001 június BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT Budapest, 2001 június T A R T A L O M J E G Y Z É K Oldal 1. Tudományos Diákkör.2. 2. A Tudományos Diákköri munka.. 2. 3. A Főiskolai Tudományos

Részletesebben

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP (PPP) KONSTRUKCIÓ

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP (PPP) KONSTRUKCIÓ PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP (PPP) KONSTRUKCIÓ A MAGYARORSZÁGI FELSİOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSÉBEN Dr. Magyar Bálint A PPP elınyei a felsıoktatásban 1. Forrásszegény gazdasági környezetben

Részletesebben

hatályos: 2012.02.29 -

hatályos: 2012.02.29 - A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Szakképzı és Továbbképzı Intézet közleménye az egészségügyi szakképzések területén mőködı szaktanácsadói hálózatba

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének../2009.(XII.14.) ÖR RENDELETE Egyes pénzügyi alapok létrehozásáról és felhasználásuk részletes szabályairól 1 Aszód Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére 9. Elıterjesztés Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város igazgatói beosztására beérkezett pályázatok elbírálása Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit irodavezetı

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl Tervezet Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl Budapest, 2010. május A Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelvei A Magyar Tudományos Akadémiáról

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény Történelem szakos középiskolai tanár 1999 PPKE Német nyelv és irodalom szakos 1999 PPKE középiskolai tanár II. OKTATÁSI

Részletesebben

2012. EüK. 10. szám közlemény 1 (hatályos: 2012.06.12 - )

2012. EüK. 10. szám közlemény 1 (hatályos: 2012.06.12 - ) A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Szakképzı és Továbbképzı Intézet közleménye az egészségügyi szakképzések területén mőködı szaktanácsadói hálózatba

Részletesebben

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR A A tanulás s az, amely mővel, m a munka az, amely gazdagít. t. Keleti KárolyK (1833-1892) 1892) Amit kínálunk. Amirıl szó lesz. Az infrastruktúra

Részletesebben

Kérdések. M5M0001 Mikor jöttek létre Magyarországon az elsı egyetemek? Jelölje meg a helyes választ!

Kérdések. M5M0001 Mikor jöttek létre Magyarországon az elsı egyetemek? Jelölje meg a helyes választ! Kérdések M5M0001 Mikor jöttek létre Magyarországon az elsı egyetemek? Jelölje meg a helyes választ! A 12. és 13. század fordulóján A 13. és 14. század fordulóján A 14. és 15. század fordulóján M5M0002

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-i ülésére E L İ T E R J E S Z T É S 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-i ülésére Tárgy: Az elıterjesztést készítette: Dömötör Klára Edit adó- és pénzügyi irodavezetı Véleményezésre

Részletesebben

Infrastruktúra-fejlesztési stratégia

Infrastruktúra-fejlesztési stratégia A felsőoktatás minőségének javítása kiválósági központok fejlesztésére alapozva a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területein Infrastruktúra-fejlesztési stratégia Projekt Koordinációs Értekezlet 2011.

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 EGYMI EGYESÜLET Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 Szeretettel köszöntjük a szakmai nap résztvevıit! 2012. Május 21 1 Az Országos EGYMI Egyesület

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Kontakt Humán Szolgáltató Közhasznú Társaság 8900 Zalaegerszeg, Kert utca 39. e-mail: foglalkoztatas@kontaktkht.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Kontakt Humán Szolgáltató Közhasznú Társaság 8900 Zalaegerszeg, Kert utca 39. e-mail: foglalkoztatas@kontaktkht. A Kontakt Kht. pályázatot hirdet tanácsadó munkakörre zalaegerszegi, zalaszentgróti-keszthelyi telephelyre várhatóan 2008. június 1. 2010. július 31-ig terjedı idıtartamra. Az alkalmazás a Munka Törvénykönyve

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 5 Megye: - Helység: Budapest Irányítószám: 1 0 2 5 Utca /

KÉPZÉSI PROGRAM. Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 5 Megye: - Helység: Budapest Irányítószám: 1 0 2 5 Utca / KÉPZÉSI PROGRAM I. A KÉPZÉSI PROGRAMOT MEGVALÓSÍTÓ ADATAI I. 1. A képzési programot megvalósító adatai: Név: KONSZENZUS ALAPÍTVÁNY BUDAPESTI SZERVEZETE Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 Megye: - Utca

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

Oktatás, képzés és tudásmenedzsment

Oktatás, képzés és tudásmenedzsment Oktatás, képzés és tudásmenedzsment Prof. Dr. Kerpel-Fronius Sándor egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet Dr. Oberfrank Ferenc ügyvezető igazgató, MTA Kísérleti Orvostudományi

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA TANGAZDASÁGÁNAK MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. Bevezetés

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA TANGAZDASÁGÁNAK MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. Bevezetés A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA TANGAZDASÁGÁNAK MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezetés A Nyíregyházi Fıiskola Tangazdasága 1994-ben 271 ha földterülettel alakult. Mőködtetésének feltételeit a pénzügyi alapjainak átcsoportosításával

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros 1 Ö N É L E T R A J Z F O R M A N Y O M T A T V Á N Y SZEMÉLYES ADATOK Név DR. LUKÁCS JÁNOS Cím 3535 MISKOLC (MAGYARORSZÁG), ELŐHEGY U. 48/2. Telefon +36 46 565 111/14 11 Fax +36 46 561 504 E-mail janos.lukacs@uni-miskolc.hu

Részletesebben

BKIK Tagcsoport Kollégiumi Elnök Budapest Fıvárosi Önkormányzati képviselı

BKIK Tagcsoport Kollégiumi Elnök Budapest Fıvárosi Önkormányzati képviselı Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara A Fıváros Önkormányzata és a kerületi Önkormányzatok együttmőködése a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarával SZATMÁRYN RYNÉ JÄHL ANGÉLA BKIK Tagcsoport Kollégiumi

Részletesebben

Minőségfejlesztési program 2013/14

Minőségfejlesztési program 2013/14 Minőségpolitika, stratégia és eljárások 1 A kari minőségpolitika aktualizálása Minőségcélok kitűzése és 2 A kari minőségfejlesztési bizottság munkájának 3 Az intézetek, tanszékek minőségbiztosítási tevékenységének

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-12 / 2014. Sorszám: 5. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22-én tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

Kistérségi kulturális stratégia tervezése

Kistérségi kulturális stratégia tervezése Kistérségi kulturális stratégia tervezése A Közkincs Kerekasztal munkája során a kecskeméti kistérségben felméréseket végeztünk. A PEST és SWOT analízis alapján állítottuk össze a kulturális stratégiát.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

Tehetséggondozás a felsőoktatásban

Tehetséggondozás a felsőoktatásban Tehetséggondozás a felsőoktatásban 2010. március 29. Dr. Hudecz Ferenc, az ELTE rektora A felsőoktatás hosszútávú céljai Magas színvonalú és versenyképes tudás elérhetővé tétele az egyén számára. A kiművelt

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára 2/ számú melléklet Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a Zöld Óvodai

Részletesebben

Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra. Háttéranyag

Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra. Háttéranyag Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra Háttéranyag EUREKA Programban való magyar részvétel támogatása Cél: a vállalkozói szféra, különösen a kis- és középvállalkozások

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KRISZBACHER ILDIKÓ TEHETSÉGGONDOZÓ ÖSZTÖNDÍJÁNAK ALAPSZABÁLYA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KRISZBACHER ILDIKÓ TEHETSÉGGONDOZÓ ÖSZTÖNDÍJÁNAK ALAPSZABÁLYA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KRISZBACHER ILDIKÓ TEHETSÉGGONDOZÓ ÖSZTÖNDÍJÁNAK ALAPSZABÁLYA 2015. június 26. 1 A Pécsi Tudományegyetem Kriszbacher Ildikó Tehetséggondozó Ösztöndíjának alapszabálya I. Alapelvek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj a 2016-os évre Tartalom A PÁLYÁZAT CÉLJA... 2 PÁLYÁZATI FELTÉTELEK... 2 IDŐPONT, IDŐTARTAM... 2 A PÁLYÁZATI ELJÁRÁS... 2 AZ ÖSZTÖNDÍJ MÉRTÉKE... 4 PÁLYÁZAT

Részletesebben

A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán

A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 117 MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Pályázati felhívás üres háziorvosi állás betöltésére E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. április 28-i

Részletesebben

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2.

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2. KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 A PROJEKT LEÍRÁSA Kisköre, 2010. március 31. A projekt az Európai Unió

Részletesebben

EMÖT Pontrendszer magyarországi PhD-hoz 2011/2012

EMÖT Pontrendszer magyarországi PhD-hoz 2011/2012 A Magyar Köztársaság Nemzeti Erıforrás Minisztériuma és a Balassi Intézet által magyarországi felsıoktatási nappali tagozatos képzésre jelentkezett és a felsıoktatási intézmény rangsorolása alapján a költségtérítéses

Részletesebben

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról.

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat Képviselıtestülete a kulturális javak védelmérıl és a muzeális

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. megnevezés évszám kibocsátó intézmény Mővelıdési menedzser 2003 Debreceni Egyetem Jogász 2004 Debreceni Egyetem

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. megnevezés évszám kibocsátó intézmény Mővelıdési menedzser 2003 Debreceni Egyetem Jogász 2004 Debreceni Egyetem SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. TAKÁCS-MIKLÓSI MÁRTA I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény Mővelıdési menedzser 2003 Debreceni Egyetem Jogász 2004 Debreceni Egyetem II. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

Részletesebben

MTA Nyelvtudományi Intézet 2011. évi szöveges beszámoló

MTA Nyelvtudományi Intézet 2011. évi szöveges beszámoló MTA Nyelvtudományi Intézet 2011. évi szöveges beszámoló Szervezeti változások 2011. évben szervezeti változás az Intézetben nem volt. Gazdálkodási környezet alakulása, pozitív, negatív hatások Az Intézet

Részletesebben

PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA

PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS doktori képzésben való részvételre 2016-2017. tanév PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA BME TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR 1 A BME Természettudományi Kar pályázatot hirdet a Pszichológia Doktori Iskola

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI. Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár

AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI. Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár Gábor Dénes Fıiskola www.gdf.hu e-mail: tasnadi@gdf.hu Magyar Tudomány Napja - 2008 1 Tartalom Bevezetés Fogalom

Részletesebben

(Min ségirányítási eljárás) 4. sz. verzió. A kiadás dátuma: 2008. március 3. Prof. Dr. Rudas Imre rektor

(Min ségirányítási eljárás) 4. sz. verzió. A kiadás dátuma: 2008. március 3. Prof. Dr. Rudas Imre rektor BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA 11 HALLGATÓI ÉLET (Min ségirányítási eljárás) 4. sz. verzió A kiadás dátuma: 2008. március 3. (Érvényes visszavonásig) FOLYAMATGAZDA: FHÖK elnök JÓVÁHAGYTA: Prof. Dr. Rudas Imre

Részletesebben

AZ SZTE ÁJTK POLGÁRI JOGI, POLGÁRI ELJÁRÁSJOGI ÉS CSALÁDI JOGI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖR ALAPSZABÁLYA

AZ SZTE ÁJTK POLGÁRI JOGI, POLGÁRI ELJÁRÁSJOGI ÉS CSALÁDI JOGI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖR ALAPSZABÁLYA AZ SZTE ÁJTK POLGÁRI JOGI, POLGÁRI ELJÁRÁSJOGI ÉS CSALÁDI JOGI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖR ALAPSZABÁLYA Az SZTE ÁJTK Polgári Jogi, Polgári Eljárásjogi és Családi Jogi Tudományos Diákköre (röviden: Polgári Jogi

Részletesebben

A MŐSZAKI FELSİOKTATÁS HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI

A MŐSZAKI FELSİOKTATÁS HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI . 2007. A MŐSZAKI FELSİOKTATÁS HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI a mőszaki képzés átalakulásának fıbb jellemzıi Dr. Palásti-Kovács Béla, BMF-BGK dékán mőszaki felsıoktatási szakértı, Oktatási és Kulturális Minisztérium

Részletesebben

1. blokk. 30 perc. 2. blokk. 30 perc. 3. blokk. 90 perc. 4. blokk. 90 perc. Beiktatott szünetek. ( open space ): 60 perc

1. blokk. 30 perc. 2. blokk. 30 perc. 3. blokk. 90 perc. 4. blokk. 90 perc. Beiktatott szünetek. ( open space ): 60 perc A Revita Alapítvány szakmai mőhelysorozatának tematikája A program címe: DISKURZUS A tartósan munka nélkül lévı emberek foglalkoztathatóságának fejlesztését célzó komplex szolgáltatástervezés és -fejlesztés

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztési tanulmány Kiegészítés 2010. Készítette: Simeron Consulting Kft. A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 22-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 22-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. szeptember 22-i ülésére Tárgy: Hozzájárulás pályázat benyújtásához Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára részére Az

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére Tárgy: Intézményvezetıi pályázatok Sorszám: IV./ 1 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Sápi András Igazgatási Osztály Tisztelt Képviselı-testület! Kulturális és Sport Bizottság Egyéb elıterjesztés Békés

Részletesebben

2/2015. (06.30.) sz. Dékáni Utasítás

2/2015. (06.30.) sz. Dékáni Utasítás a PTE Általános Orvostudományi Kar tudományos kutatási tevékenységének és teljesítményének növelését támogató ösztönzési rendszerről Preambulum A PTE Szenátusa által elfogadott Kutatás-fejlesztési és Innovációs

Részletesebben

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM monitoring akkreditációs jelentése

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM monitoring akkreditációs jelentése Hely INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS MONITORING ELJÁRÁS 2011/2012 (A második akkreditációs értékeléshez kapcsolódva) A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM monitoring akkreditációs jelentése A MAB 2012/4/VII. sz. HATÁROZATÁNAK

Részletesebben

Mesterszakok és szakirányok célirányos kialakítása MOL MSC szakirány létesítése. Dr. Bartha László Dr. Szalmásné Dr. Pécsvári Gabriella

Mesterszakok és szakirányok célirányos kialakítása MOL MSC szakirány létesítése. Dr. Bartha László Dr. Szalmásné Dr. Pécsvári Gabriella Mesterszakok és szakirányok célirányos kialakítása MOL MSC szakirány létesítése Dr. Bartha László Dr. Szalmásné Dr. Pécsvári Gabriella MOL Ásványolaj és petrolkémiai technológia MSC szakirány Célkitőzés

Részletesebben

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, intézetigazgató MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete A kutatás-fejlesztés és a felsőoktatás

Részletesebben

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában F O N T O S T U D N I V A L Ó K A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: 1. Társadalom, politika és hadsereg a Magyar Királyságban 1740 1867 Programvezető: Prof. Dr. habil Gergely

Részletesebben

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett 7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Építı közösségek Közmővelıdési intézmények az élethosszig tartó tanulásért címő pályázathoz

Részletesebben

./.. (...) 10/1999. (III.31.)

./.. (...) 10/1999. (III.31.) SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ- TESTÜLETÉNEK./.. (...) számú rendelete a helyi közmővelıdés szabályozására címő a 10/1999. (III.31.) számú rendelet módosításáról Sárospatak Város Képviselı-testülete a muzeális

Részletesebben

HR módszerek alkalmazása a Rába Jármőipari Holding Nyrt-nél 2010.02.17.

HR módszerek alkalmazása a Rába Jármőipari Holding Nyrt-nél 2010.02.17. HR módszerek m alkalmazása a Rába JármJ rmőipari Holding Nyrt-nél 2010.02.17. A Rába R csoport Alapítva 1896 Fı adatok (IFRS) 2008 (auditált) 2009 FC Rába Futómő Kft. Rába RábaJármőipari Holding Nyrt.*

Részletesebben

Kódszám: TIOP-2.3.4/07/1. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 1.

Kódszám: TIOP-2.3.4/07/1. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 1. KIEMELT PROJEKT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Mentésirányítási rendszer fejlesztése címő kiemelt projekthez Kódszám: TIOP-2.3.4/07/1 A projekt az

Részletesebben

Oktatás, kutatás és innováció szervezeti integrációja a korszerű mérnökképzésért

Oktatás, kutatás és innováció szervezeti integrációja a korszerű mérnökképzésért Oktatás, kutatás és innováció szervezeti integrációja a korszerű mérnökképzésért Friedler Ferenc Pannon Egyetem Informatikai Oktatási Konferencia 2014 HTTP Alapítvány Budapest, 2014. február 22. Tartalom

Részletesebben