MUNKATERV Budaörsi Kincskereső Óvoda

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MUNKATERV 2014-15. Budaörsi Kincskereső Óvoda"

Átírás

1 MUNKATERV Budaörsi Kincskereső Óvoda (2040 Budaörs, Szabadság út 64.) Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: aláírás Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében: aláírás Alkalmazotti közösség nevében Szülői szervezet nevében: aláírás aláírás A dokumentum jellege: NYILVÁNOS Érvényessége: Ph.

2 Tartalomjegyzék: I. AZ INTÉZMÉNY ÉVES MUNKATERVÉNEK TÖRVÉNYI HÁTTERE...3 II. HELYZETKÉP...4 III. A NEVELÉSI ÉV KIEMELT FELADATAI...5 IV. SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSEK...8 V. A ES NEVELÉSI ÉV ÉRTEKEZLETEI...9 VI. KAPCSOLATTARTÁS A TÁRSINTÉZMÉNYEKKEL:...11 VII. CSOPORTBEOSZTÁS A ES NEVELÉSI ÉVRE:...12 VIII. HETIREND A ES NEVELÉSI ÉVRE:...13 IX. ÓVÓNŐK MUNKAIDŐ BEOSZTÁSA:...15 X. MUNKAIDŐBEOSZTÁS TECHNIKAI DOLGOZÓKNÁL:...16 XI. A NEVELÉSI ÉV RENDJE:...19 XII. VEZETŐI MUNKAREND ÉS FELADATELLÁTÁSI TERV A ÖS ÉVBEN.20 XIII. A NEVELÉSI ÉV PROJEKTJEI:...22 XIV. A NEVELÉSI ÉV ESEMÉNYNAPTÁRA:...23 XV. FELADATELLÁTÁSI TERV A NEVELÉSI ÉVRE:...26 XVI. ÉRTEKEZLETEK:...34 XVII. AZ INTÉZMÉNYVEZETÉS ELLENŐRZŐ ÉS ÉRTÉKELŐ TEVÉKENYSÉGE:...35 XVIII. PEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A ES TANÉVRE:...41 XIX ES TANÉV FEJLESZTŐ PEDAGÓGIAI MUNKATERVE:...44 XX. GYERMEKVÉDELMI MUNKATERV A ES ÉVRE: XXI. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI MUNKATERV: SZMK MUNKATERV.. 62 ÉRVÉNYESSÉGI RENDELKEZÉS 64 2

3 I. AZ INTÉZMÉNY ÉVES MUNKATERVÉNEK TÖRVÉNYI HÁTTERE évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről A évi CXC. törvény végrehajtási rendeletei: - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról - 229/2012. VIII.28.) Korm. Rendelet a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról. 1. melléklet a 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelethez évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról Oktatási hivatal: Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez. Óvodai nevelés Oktatási hivatal: Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének vonatkozó önkormányzati rendeletei A Budaörsi Kincskereső Óvoda működését és pedagógiai tevékenységét meghatározó dokumentumok, nevelőtestületi határozatok 3

4 II. HELYZETKÉP Intézményünk jellemző adatai: BUDAÖRSI KINCSKERESŐ ÓVODA régi épülete 2 csoporttal a Budaörs, Szabadság út 64. sz. alatt található, az új épület 4 csoporttal a Budaörs, Kossuth Lajos u. 51. sz. alatt. A csoportok száma: 6 csoport Alkalmazottak száma: - 1 intézményvezető - 12 óvónő - 1 fejlesztőpedagógus - 2 pedagógiai asszisztens - 6 dajka - 1 konyhai dolgozó - 2 fűtő-karbantartó 4 órában - 1 takarító - 1 takarító 4 órában - 1 óvodatitkár : 28 fő Óvodai férőhelyeink: - férőhely:130 fő A KINCSKERESŐ ÓVODA szolgáltatásai: Alapszolgáltatások Ssz. Fejlesztési terület Fejlesztő 1. táncház, havi 1 alkalommal Tündik Tamás 2. utazó logopédus Augusztin Annamária 3. fejlesztőpedagógiai ellátás, tehetséggondozás, SNI Kiscelli Zsuzsanna gyermekek komplex fejlesztése 4. SNI gyermekek szomatopedagógiai ellátása Sümeghiné H. Enikő, gyógypedagógus, Pitypang Bölcsöde 5. Pszichológiai ellátás Kiss Judit, pszichológus Holdfény Utcai Óvoda 4

5 6. Érlelő csoport, fejlesztés, meseterápia, Mesezene módszer Szarvasné Tóth Bernadett, Nev. Tanácsadó, Budaörs 7. Meseterápia Trencsényi Magdolna, Nevelési Tanácsadó Budaörs 8. Gyógytestnevelés Gazdagné Papp Zsuzsanna 9. Hittan Szülői igényekre alapozott szolgáltatások Ssz. Szolgáltatás Időpont 1. Ritmikus Sport Gimnasztika kedd óra 2. Néptánc szerda óra 3. Karate csütörtök óra III ös NEVELÉSI ÉV KIEMELT CÉLJAI ÉS FELADATAI A nevelési év kiemelt feladatait a ös nevelési év mérései, értékelései, illetve az Éves Beszámoló értékelése alapján jelöltük ki. Elsődleges cél: A gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek tiszteletben tartásával valamennyi óvodaépületünkben a nyugodt, és kiegyensúlyozott légkör biztosítása Törvényes és színvonalas intézményműködés biztosítása További céljaink: Az óvoda szabályozódokumentumainak (PP, SZMSZ és mellékletei, Házirend) egységes értelmezése, gyakorlati megvalósítása A szervezet szakmai színvonalának további erősítése A célok elérését támogató kiemelt feladataink: Felkészülés a külső tanfelügyeleti szakmai ellenőrzésekre és a pedagógusok előmeneteli rendszerének alapját képező minősítési rendszer bevezetésére Az intézményvezetés felelőssége a nevelőtestület felkészítése a tanfelügyeleti ellenőrzésre, ennek érdekében az intézményi önértékelés jogkövető megszervezése, ha szükséges, a tevékenységlátogatási, dokumentumellenőrzési intézményi gyakorlat megújítása. A pedagógusok felelőssége abban áll, hogy a nevelési, tevékenység és foglalkozáslátogatás, és az azt követő interjú, valamint a dokumentumellenőrzés során úgy a belső, mint a külső ellenőrzésnél felkészültségüket, pedagógiai kompetenciájukat, hivatásszeretetüket bizonyítsák, hiszen az egész intézményről alkotott kép az egyes pedagógusok és a vezetés összteljesítményét mutatja. 5

6 Mind a belső, mind pedig a külső szakmai ellenőrzések során annak feltárása folyik, milyen módon és mértékben jelennek meg a pedagógus munkájában az alábbi szakmai tartalmak: - Az általános pedagógiai szempontoknak való megfelelés, - Az Óvodai nevelés országos alapprogram nevelési céljainak való megfelelés, - Az intézmény pedagógiai programjának való megfelelés. Az intézményi önértékelés (teljesítményértékelés), valamint minősítővizsgán és a minősítési eljárás során a pedagógusnak a mesterségbeli tudásáról kell számot adnia. Pedagóguskompetenciák a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet szerint: - 1. Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás - 2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók - 3. A tanulás támogatása - 4. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség - 5. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység - 6. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének értékelése, elemzése - 7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás - 8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért Vezető feladataim: A meglévő szervezeti egység az új 6 csoportos óvoda beindításával megváltozott, új dolgozók felvétele vált szükségessé. A már összeszokott csapat kibővült új tagokkal, akik máshonnan jöttek, mást hoztak magukkal. Feladatom, hogy a régi és új dolgozókból olyan csapatot alkossak, akikkel tovább folytathatjuk a Kincskeresős hagyományokat, értékeket. Nehézség abból adódik, hogy az intézmény egy telken lévő két épületből fog állni, mely nem tagintézményesített egység, tehát nincs külön vezetője a két épületnek. Így a lehető legnagyobb bizalomra és lojalitásra van szükség, vezető és beosztott részéről egyaránt. Szeretném, ha a két épület és a benne folyó munka, illetve a kollégák szerves egységet alkotnának. Együtt dolgozva, gondolkodva, együttműködve töltenék mindennapjaikat az intézmény falai között. Bármelyik terv is valósul meg segítségemre lesz: az EMK, mely eddig is segített a csapatszellem kialakításában, a megfelelő emberek kiválasztása az intézményvezető helyettes, illetve a munkaközösség vezetői pozíciókra, a szervező készség, 6

7 a rendszerben való gondolkodás, a már kialakult szervezeti hagyományok. Szakmai munkaközösségeink működése A napi mozgás megvalósítására biztosított megfelelő tér és a testnevelés foglalkozások átdolgozása Csoportnapló tartalmi és formai megfelelősége Egyéni fejlesztési tervek: Fejlődési napló Egyéni fejlesztési tervek: SNI gyermekek fejlesztési tervei (fejlődési naplóban) Szakmai fejlődés: tanfolyamokon, továbbképzéseken való részvétel A tehetségígéretek kibontakoztatása és utánkövetés Részvétel egyéb, az óvoda érdekeit szolgáló tevékenységekben (pld. pályázatírás, udvarrendezés, stb.) Az EMK módszerével és gyakorlati alkalmazhatóságával való megismerkedés Belső hospitálások szervezése A minőségirányítási munka átszervezése a minőség gondozó munkaközösség működtetése. Fejlesztési terveink A régi épület elmaradó eszközigényeinek pótlása, garanciális javítások elvégzése a nyár folyamán. Személyi feltételek - néptánc oktatói végzettséggel rendelkező kolleganőnk segít a dramatikus játékaink levezetésében - népi játék és kismesterségi tanfolyamot végzett kolleganőnk számunkra ismeretlen technikákkal ismertet meg bennünket - a fejlesztő pedagógusunk segíti a pedagógusok munkáját az egyéni fejlesztési terv elkészítésekor - a drámapedagógus kolleganőnk, pszicho-drámát végzett óvónőnk segítségével igény szerint drámafoglalkozásokkal egészíti ki az óvónők munkáját - mentálhigiéniát végzett kolleganőnk segít az óvónők és a gyermekek illetve családok lelki egészségének megőrzésében - bábpedagógiai végzettséggel rendelkező kollégánk segít a gyerekeknek szóló előadások szervezésében, rendezésében - vezetői végzettséggel rendelkező kolleganőnk az idei tanévben mentorálja gyakornok pedagógusunkat. 7

8 IV. SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSEK A továbbképzés CÉLJA ÁRA RÉSZTVEVŐK Vezetőképző ELTE saját finanszírozás + 2. Verebélyi Viktória félév költségvetés függő Őszi Pedagógiai Nap ingyenes nevelőtestület szept. 29. Óvodaped-i fórum ingyenes 2-2 fő okt. 9. Az óvónő jobb keze a ingyenes dajkák dajka IV. Országos Dajkakonferencia okt. 18. Gyakornokok és mentorai ingyenes Aranyossy Zita, Csősz Edit közös konzultációja okt. 22. Ped-i asszisztensek I. ingyenes Auer Szilvia, Vighné Országos Konferenciája Buday Mónika nov. 7. Az Ayres terápia ingyenes Kiscelli Zsuzsanna legfontosabb ismertetőjegyei, elvei, alkalmazási lehetőségei nov.12. A tevékenységben ingyenes szervezés alatt megvalósuló tanulás nov. 26. A környezettudatos ingyenes szervezés alatt magatartásra nevelés Elsősegélynyújtó képzés ,- Ft/fő Balatoni Anna Munkahelyi elsősegélynyújtó Tavaszi Pedagógiai Nap ingyenes nevelőtestület ápr. hó Fejlesztő pedagógus saját finanszírozás + 2. Kiscelli Zsuzsanna. családterápiás képzése félév költségvetés függő Városi minőségfejlesztési ingyenes a budaörsi óvodák team pedagógusai (min. irányítási csop.vezetők) Informatikai kompetencia ingyenes az érdeklődő pedagógusok fejlesztése (6 ill. 2 alk.)?? EMK (második félév) ,- Ft új dolgozók 8

9 Intézményen belüli hospitálás rendszere Időpontja Helyszín RÉSZTVEVŐK Dec. 9. Kincskereső Óvoda nevelőtestület, mozgáskotta (V.Viktória) Február 4. Kincskereső Óvoda nevelőtestület, EMK bemutató foglalkozás Február 25. Kincskereső Óvoda nevelőtestület, EMK bemutató foglalkozás Minden egyes hospitálást követően megbeszélést tartunk a nevelői szobában a résztvevő óvónőkkel. A tapasztalatainkat dokumentáljuk és felhasználjuk további munkánkba. V. A ös NEVELÉSI ÉV ÉRTEKEZLETEI 1. Nevelőtestületi értekezletek témái: IDŐPONT RÉSZTVEVŐK TÉMA Szeptember 30. alkalmazotti közösség Évkezdő nevelőtestületi értekezlet, Munkaterv elfogadása Január 16. nevelőtestület félév-záró munkatársi értekezlet, Június 8. alkalmazotti közösség tanév-záró értekezlet, beszámoló elfogadása.augusztus 31. alkalmazotti közösség Évkezdő nevelőtestületi értekezlet 2. Vezető értekezletek: Minden hónap második csütörtökjén 3. Óvodavezetői szakmai munkaközösség értekezletei: 6 alkalommal szerdai napokon óráig. 9

10 Tervezett program az esemény naptár szerint. 4. Szülői értekezletek témái: IDŐPONT RÉSZTVEVŐK TÉMA Augusztus 25. az óvoda dolgozói, szülők Az új munkatársak és az épület bemutatása, tájékoztatás Szeptember 17. nevelőtestület, szülők tanévnyitó szülői értekezlet, az első féléves programok ismertetése Január 21. nevelőtestület, szülők félév-értékelő szülői értekezlet, beiskolázási lehetőségek és feladatok ismertetése alsós tanítónők segítségével, a második féléves programok ismertetése Május 20. nevelőtestület, szülők tanévzáró értekezlet 5. SZMK értekezletek témái: IDŐPONT RÉSZTVEVŐK TÉMA Szeptember 25. óvodavezető, SZMKtagok Munkaterv véleményezése, elfogadása, programok megbeszélése Január 21. óvodavezető, SZMK- a második félév Június 15. tagok óvodavezető, SZMKtagok programjainak ismertetése Beszámoló véleményezése, elfogadása 10

11 VI. KAPCSOLATTARTÁS TÁRSINTÉZMÉNYEKKEL Általános iskolák Jó kapcsolatot alakítottunk ki az iskolák dolgozóival, rendezvényeiken részt veszünk, a volt óvodásainkat meglátogatjuk. A leendő elsős tanító nénik eljönnek a januári szülői értekezletünkre, illetve a leendő elsőseiket is meglátogatják óvodánkban. Kapcsolattartó: Szilágyi Anikó Családsegítő Központ, Esély Gyermekjóléti Szolgálat Az általuk tartott eset-megbeszélő rendezvényeken és értekezleteken a gyermekvédelmi felelősünk szokott megjelenni. Bármikor fordulhatunk hozzájuk segítségért a gyermekek érdekében, munkatársaikkal a kapcsolatunk jó. Kapcsolattartó: Bodnár Mária Bölcsődék Kiváló a kapcsolatunk a bölcsődékkel, a hozzánk jelentkező gyermekekről már az óvodai felvétel előtt tájékoztatást kapunk, különös tekintettel a hátrányos helyzetű és a különös bánásmódot igénylő gyermekekre. Jellemzésük segít minket abban, hogy beszoktatáskor az adott gyermeknek megfelelő pedagógiai módszert alkalmazzuk. Az intézményvezető asszony minden évben ellátogat a bölcsőde által szervezett szülői értekezletre, ahol bemutatja óvodánkat. Kapcsolattartó: Szilágyi Anikó Egészségügyi intézmények A védőnői szolgálat mindig készséges velünk, bármilyen segítséget kérhetünk tőlük. Az óvoda védőnőjével szoros kapcsolatot alakítottunk ki, vele egyeztetjük a tisztasági vizsgálatok időpontját. Kapcsolattartó: Szilágyi Anikó Művelődési Ház Az általuk készített faliújságot rendszeresen frissítjük programismertetőikkel. Kapcsolattartó: Bodnár Mária 11

12 VII. CSOPORTBEOSZTÁS ES NEVELÉSI ÉVRE CICA CSOPORT Óvónők: Dajka: Csősz Edit Aranyossy Zita Juhász Éva KATICA CSOPORT Óvónők: Dajka: Fazekas Tünde Tornai Pálné Bernhardné Dienes Zsuzsanna SÜNI CSOPORT Óvónők: Dajka: Tagscherer Péterné Verebélyi Viktória Pásztor Veronika MÓKUS CSOPORT Óvónők: Dajka: Bodnár Mária Krajczár Ferencné Bódai Lászlóné MACI CSOPORT Óvónők: Dajka: Balatoni Anna Vég Krisztina Lóczi-Bakó Izabella 12

13 MÉHECSKE CSOPORT Óvónők: Dajka: Hugaufné Edöcsény Piroska Lelkes Katalin Jámbrik Lászlóné MIND A HAT CSOPORTBAN Pedagógiai asszisztens: Auer Szilvia Vighné Buday Mónika VIII. HETIREND A ES NEVELÉSI ÉVRE A tevékenységek formája a célnak megfelelően kötött, illetve kötetlen, egyaránt rugalmas időkeretben történik. Katica csoport Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek rajzolás, mintázás, kézimunka mozgás ének, zene, énekes játék mozgás külső világ tevékeny megismerése külső világ tevékeny megismerése vers, mese vers, mese Süni csoport Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek mozgás vers, mese külső világ tevékeny megismerése Rajzolás, mintázás, kézimunka ének, zene, énekes játék külső világ tevékeny megismerése 13

14 Cica csoport Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek mozgás ének, zene, énekes játék mozgás vers, mese külső világ tevékeny megismerése rajzolás, mintázás, kézimunka vers, mese Maci csoport Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek mozgás ének, zene, énekes játék mozgás vers, mese külső világ tevékeny megismerése rajzolás, mintázás, kézimunka vers, mese Mókus csoport Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek rajzolás, mintázás, kézimunka mozgás ének, zene, énekes játék mozgás külső világ tevékeny megismerése külső világ tevékeny megismerése vers, mese vers, mese Méhecske csoport Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek mozgás ének, zene, énekes játék mozgás vers, mese külső világ tevékeny megismerése rajzolás, mintázás, kézimunka vers, mese 14

15 IX. ÓVÓNŐK MUNKAIDŐ BEOSZTÁSA a ös nevelési évre "Páratlan" HÉT Név Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Összesen Aranyossy Zita (heti + 6 óra hospitálás) 7:30-12:30 7:30-12: :30-12:30 7:30-12: óra hospitálás a csoportokban Balatoni Anna 10:30-17:00 10:30-17:00 10:30-16: :30-16:30 32 Bodnár Mária 10: : :30-16:30 10: : Csősz Edit 10: :30 10: :30 32 Fazekas Tünde : : : H-né Edöcsény Piroska 10: : : : :30-16:30 32 Krajczár Ferencné 7-13: : : : Lelkes Katalin : : : :30 32 Tagscherer Péterné : : :30-16:30 10:30-16:30 32 Tornai Pálné 10:30-16:30 10:30-16: : : Verebélyi Viktória Vég Krisztina 7-13: : :30 32 "Páros" HÉT Név Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Össze sen Aranyossy Zita (heti + 6 óra hospitálás) 11:30-16:30 11: :30-16:30 11:30-16: : óra hospitál ás a csoport okban Balatoni Anna 7-13: : : :30 32 Bodnár Mária 7-13: : : : Csősz Edit 7-13: : : Fazekas Tünde 10:30-10: : : :30 16:30 32 H-né Edöcsény Piroska : : : :30 32

16 Krajczár Ferencné 10: : :30-16:30 10: : Lelkes Katalin 10: : : : :30-16:30 32 Tagscherer Péterné : : Tornai Pálné : : : Verebélyi Viktória Vég Krisztina 10: : :30-16: :30-16:30 32 A pénteki nyitás és zárás heti váltásban a következőképpen történik: Nyitás Zárás 1.hét (01.09.) Ildikó Vicus 2.hét (01.16.) Tünde Gabi 3.hét (01.23.) Anka Zita 4.hét (01.30) Kriszta Edit 5.hét (02.06.) Edit Tünde 6.hét (02.13.) Zita Ildikó 7.hét (02.20.) Gabi Kriszta 8.hét (02.27.) Vicus Anka Március 6.-tól ismétlődik az elejéről. Kiscelli Zsuzsanna :00-16 fejlesztő-pedagógus óra Szarvasné Tóth 12 Bettina óra fejlesztő-pedagógus Augusztin Annamária 3 óra logopédus 9-11 pszichológus óra 16

17 X. MUNKAIDŐ BEOSZTÁS TECHNIKAI DOLGOZÓKNÁL Óvodatitkár: heti munkaidő 40 óra Tamási Barbara: hétfőtől péntekig: 8 16 óráig Pedagógiai asszisztens: heti 40 óra Auer Szilvia: hétfőtől-péntekig: 8-16 óráig Vighné Buday Mónika: hétfőtől-péntekig: 8-16 óráig Dajkák: heti munkaidő 40 óra 1. félév Dátum 06:00 saját csoport takarítása 08:00 textíliák mosása, vasalása 08:00 ágyneműhúzás 10:00 saját csoport takarítása 36. hét J. Éva L-B. Izabella B.D. Zsuzsanna Büki Gyuláné 37. hét Büki Gyuláné J. Éva L-B. Izabella B.D. Zsuzsanna 38. hét B.D. Zsuzsanna Büki Gyuláné J. Éva L-B. Izabella 39. hét L-B. Izabella B.D. Zsuzsanna Büki Gyuláné J. Éva 40. hét J. Éva L-B. Izabella B.D. Zsuzsanna Büki Gyuláné 41. hét Büki Gyuláné J. Éva L-B. Izabella B.D. Zsuzsanna 42. hét B.D. Zsuzsanna Büki Gyuláné J. Éva L-B. Izabella 43. hét L-B. Izabella B.D. Zsuzsanna Büki Gyuláné J. Éva 44. hét J. Éva L-B. Izabella B.D. Zsuzsanna Büki Gyuláné 45. hét Büki Gyuláné J. Éva L-B. Izabella B.D. Zsuzsanna 46. hét B.D. Zsuzsanna Büki Gyuláné J. Éva L-B. Izabella 47. hét L-B. Izabella B.D. Zsuzsanna Büki Gyuláné J. Éva 48. hét J. Éva L-B. Izabella B.D. Zsuzsanna Büki Gyuláné 49. hét Büki Gyuláné J. Éva L-B. Izabella B.D. Zsuzsanna 50. hét B.D. Zsuzsanna Büki Gyuláné J. Éva L-B. Izabella 51. hét L-B. Izabella B.D. Zsuzsanna Büki Gyuláné J. Éva 17

18 2. félév Dátum 06:00 saját csoport takarítása 08:00 textíliák mosása, vasalása 08:00 ágyneműhúzás 10:00 saját csoport takarítása 2. hét J. Éva L-B. Izabella B.D. Zsuzsanna Büki Gyuláné 3. hét Büki Gyuláné J. Éva L-B. Izabella B.D. Zsuzsanna 4. hét B.D. Zsuzsanna Büki Gyuláné J. Éva L-B. Izabella 5. hét L-B. Izabella B.D. Zsuzsanna Büki Gyuláné J. Éva 6. hét J. Éva L-B. Izabella B.D. Zsuzsanna Büki Gyuláné 7. hét Büki Gyuláné J. Éva L-B. Izabella B.D. Zsuzsanna 8. hét B.D. Zsuzsanna Büki Gyuláné J. Éva L-B. Izabella 9. hét L-B. Izabella B.D. Zsuzsanna Büki Gyuláné J. Éva 10. hét J. Éva L-B. Izabella B.D. Zsuzsanna Büki Gyuláné 11. hét Büki Gyuláné J. Éva L-B. Izabella B.D. Zsuzsanna 12. hét B.D. Zsuzsanna Büki Gyuláné J. Éva L-B. Izabella 13. hét L-B. Izabella B.D. Zsuzsanna Büki Gyuláné J. Éva 14. hét J. Éva L-B. Izabella B.D. Zsuzsanna Büki Gyuláné 15. hét Büki Gyuláné J. Éva L-B. Izabella B.D. Zsuzsanna 16. hét B.D. Zsuzsanna Büki Gyuláné J. Éva L-B. Izabella 17. hét L-B. Izabella B.D. Zsuzsanna Büki Gyuláné J. Éva 18. hét J. Éva L-B. Izabella B.D. Zsuzsanna Büki Gyuláné 19. hét Büki Gyuláné J. Éva L-B. Izabella B.D. Zsuzsanna 20. hét B.D. Zsuzsanna Büki Gyuláné J. Éva L-B. Izabella 21. hét L-B. Izabella B.D. Zsuzsanna Büki Gyuláné J. Éva 22. hét J. Éva L-B. Izabella B.D. Zsuzsanna Büki Gyuláné 23. hét Büki Gyuláné J. Éva L-B. Izabella B.D. Zsuzsanna 24. hét B.D. Zsuzsanna Büki Gyuláné J. Éva L-B. Izabella A dajkák heti váltásban dolgoznak. A munkaterv megírásakor a régi épület felújítása miatt 2 dajkánk munkaidő beosztása változatlan. A Szabadság út 64. sz. alatti épületben dolgoznak, páros-páratlan heti beosztásban, heti váltásban a következőképpen: 7:30-15:30 és 10:00-18:00 között. Konyhai dolgozó: heti munkaidő 40 óra Cserhalmi Rózsa hétfőtől péntekig óráig 18

19 Karbantartó: páros-páratlan hét, heti váltásban Palytás András (heti munkaideje 20 óra) hétfőtől, péntekig 14-18, 6-10 óráig Rabby Lajos (heti munkaidő 40 óra) hétfőtől, péntekig 6-14, óráig Takarító: páros-páratlan hét, heti váltásban heti munkaidő 20 óra Horváth Csilla hétfőtől, péntekig óráig heti munkaidő 40 óra Sebrek Zsuzsanna hétfőtől, péntekig 6-14 óráig XI. A NEVELÉSI ÉV RENDJE Szorgalmi idő első nap: szeptember 1. utolsó nap: augusztus 31. Az óvoda nyári zárásának tervezett időpontja Az óvoda nyári zárva tartásának ideje 5 hét a fenntartóval egyeztetve. Az óvodavezető február 15-ig közzéteszik a zárva tartás pontos időpontját, ügyeleti lehetőség biztosítása mellett. Iskolai tanítási szünetek (melyek hatással lehetnek az intézmény működésére, és ilyenkor igény szerint- összevont csoportokban működünk, vagy kijelölt óvoda látja el a nevelési feladatokat) Az őszi szünet október 27-től október 31-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 22.(szerda), a szünet utáni első tanítási nap november 3. (hétfő). A téli szünet december 22-től január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap december 19.(péntek), a szünet utáni első tanítási nap január 5. (hétfő). 19

20 A tavaszi szünet április 2-től április 7-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 1. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 8. (szerda). A nevelőtestület pedagógiai célra öt munkanapot nevelés nélküli munkanapként használ fel, melyek időpontját egyezteti a Szülői Közösséggel, illetve a szülőket legalább 7 nappal a tervezett nevelés nélküli munkanap előtt tájékoztatja. A nevelés nélküli napok idejére a gyermekek részére ügyeleti ellátást biztosít a tárintézmények valamelyikében. Nevelés nélküli napok Városi Őszi Pedagógiai Nap Teréz napi továbbképzés a Szentendrei Skanzenben a Néphagyományőrző Óvónők Egyesületének szervezésében Felnőtt karácsony Tavaszi Pedagógiai Nap Tanévzáró értekezlet, kirándulás XII. VEZETŐI MUNKAREND ÉS FELADATELLÁTÁSI TERV A ÖS NEVELÉSI ÉVBEN Szilágyi Anikó intézményvezető óra katica csoportban óra cica csoportban óra Mókus csoportban óra Maci csoportban óra süni csoportban Egész évben részvétel a hagyományőrző programokon, kirándulásokon, iskola-látogatásokon és egyéb rendezvényeken a csoportokkal. VÁRHATÓ FELADAT HATÁRIDŐ vezetői feladatok Szülői értekezletek tartása Dajkai megbeszélés Az óvónői megbeszélések tartása Konzultáció a fejlesztőpedagógussal, logopédussal, szept.23. jan.20. máj.12. havonta egyszer havonta 3 alkalom Igény szerint 20

21 pszichológussal, szülőkkel Krajczár Ferencné megismertetése az óvoda dokumentumaival (új dolgozó) Kapcsolattartás a védőnői szolgálattal Auer Szilvia megismertetése az óvoda dokumentumaival (új feladatkör pedagógiai asszisztens) Statisztikai adatszolgáltatás Óvodásaink meglátogatása az iskolában Tájékozódás gyermekeink DIFER eredményeiről A nevelőtestületi és munkatársi értekezletek vezetése Tavaszi Ped. Nap HACCP dokumentumok vezetése Gazdálkodási feladatok ellátása, kapcsolattartás a Kistérségi Irodával Kapcsolattartás a fenntartóval Adatszolgáltatás Óvodatitkár munkájának irányítása Alapítványi munka Tűz-, és munkavédelmi feladatok ellátása Óvónők munkájának ellenőrzése, értékelése Fejlesztőpedagógus munkájának koordinálása Részvétel a városi óvodavezetői értekezleteken Részvétel a városi vezetői TEAM munkájában Étkezési térítési díj kérelmek elbírálása SZMK ülések összehívása Kapcsolattartás a társintézményekkel Részvétel a Nevelési Tanácsadó értekezletein Pályázatfigyelés, pályázatírás an an an an an október november aug.30.,jan.17.,jún. 18, aug. 29. ápr.23. ellenőrzési terv szerint havonta havonta szeptember szept.19., jan.11., jún.17. alkalmanként an 21

22 Csoportok munkájában való részvétel (dráma foglalkozások, egyéb programok) Óvodai beíratás an április XIII. A NEVELÉSI ÉV PROJEKTJEI PROJEKT NEVE TARTAMA KIEMELT FELADATAI Őszi időszak Adventi időszak szept.15-nov.21. nov.24-dec.19. Téli időszak jan.05-febr. 27. Farsangi febr.09-febr.18. Farsang 22 szüret /alma, szőlő, dió/ szüreti sokadalom madárijesztő készítés Márton nap őszi gyümölcsök, zöldségek, termések természet változásai (öltözködés, időjárás, színek) október 4. Állatok világnapja (költöző madarak,vadonélő állatok ) háziállatok Advent Adventi vásár Luca nap Mikulás Karácsony Család emberi szeretet, kapcsolatok a családban napszakok változása világosság-sötétség Újév Lakodalmas játék Természet változásai /öltözködés, időjárás, színek/ Állatok télen /madáretetés, téli álmot alvó állatok/

23 időszak Tavaszi időszak márc. 02-ápr. 03. kiszebáb égetés Húsvétoló Természet változásai /öltözködés, időjárás színek / Föld-víz napja /környezetvédelem, kísérletezés/ Húsvéti barkácsdélután Madarak-fák napja Zöld ünnep időszak ápr. 20 máj. 11. Föld napja Madarak, fák napja Víz világnapja Pünkösdi Időszak május 12.-jún. 05 Pünkösdölő Gyereknap Évzáró Anyák-napja Közlekedés Kirándulás XIV. A ös NEVELÉSI ÉV ESEMÉNYNAPTÁRA IDŐPONT FELADAT FELELŐS aug. 25. Szülői Értekezlet Szilágyi Anikó aug. 29. Munkatársi értekezlet Szilágyi Anikó szept. 17. Szülői Értekezlet Szilágyi Anikó, óvónők szept. 25. SZMK óvodavezető szept. 25. Zsiráf foci kupa Cica csoport szept. 24. Védőnői ellenőrzés védőnő szept. 29. Őszi pedagógiai nap nevelőtestület okt.2. Szüreti mulatság+táncház Mókus csoport Tamási Barbara, Fazekas okt. 7. Almaszüret Tünde okt.10. LIVER-Foci óvodások felmérése LIVER Fc, Új Róbert okt.9 Lisztérzékenységi vizsgálat Tornai Pálné szept.-nov. okt. őszi dekoráció régi óvódások meglátogatása az iskolában Bodnár Mária., Szilágyi Anikó, Aranyossy Zita? okt. fogászati szűrés Szilágyi Anikó okt. Az új óvoda hivatalos megnyitója Polgármester 23

24 okt.17. Teréz napi továbbképzés, Skanzen óvónők nov. 11. Márton nap az óvodában, táncház óvónők tájékozódás gyermekeink DIFER Szilágyi Anikó, Verebélyi nov. eredményeiről Viktória, H-né E.Piroska nov. Nev. Tan. kérdőíveinek kitöltetése Katica és Mókus csoportos óvónők nov. 26. Adventi barkácsdélután Méhecske csoport dec. 5. dec. 12. Mikulás ünnepség, első adventi gyertyagyújtás Luca nap, második adventi gyertyagyújtás 24 Cica csoport Mókus csoport dec. 13. Felnőtt karácsonyi ünnepség Tamási Barbara harmadik-negyedik adventi dec.19. gyertyagyújtás Cica csoport dec. Téli+Ünnepi dekoráció Cica csoport január beiskolázási feladatok végzése Katica csoportos és Mókus csoportos óő.-k, Kiscelli Zsuzsanna jan.15. szülői értekezlet, SZMK értekezlet Szilágyi Anikó+óvónők jan. 30. lakodalmas játék táncház, zenekarral Katica csoport febr farsangi hét lebonyolítása Süni csop. febr. 13. farsangi délelőtt lebonyolítása, táncházzal csoportos óvónők febr.17. kiszebáb-égetés Süni csop. márc. jún. tavaszi dekoráció Méhecske csop. márc. 13. Nemzeti ünnepünkről való megemlékezés Mókus csop. márc. 23. Víz világnapja Mókus csop. márc. 25. húsvéti barkácsdélután Maci csop. márc. 23. Ovis olimpia, előzetesen felkészítés Katica + Mókus csoportos óvónők+dadus márc. 31. Húsvétoló Mókus ápr. 14. Táncház összes csoport ápr. 22. Föld napja Mókus csop.? általános iskolai beíratás Katica és Mókus csop. ápr. nevelőtestület

25 Tavaszi ped. Nap ápr. ápr Óvodakóstoló - NYÍLT NAP Óvodai beíratás Szilágyi Anikó május 6. Anyák napja csoportok/óvónők május 9. Kirándulás, madárgyűrűzés Jámbrik Lászlóné, Tamási Barbara május 11. Madarak Fák Napja Mókus csoport május 15. kirándulás Tamási Barbara május 20. Szülői értekezlet Sz.A.+nevelőtestület május 22. Pünkösdölő+táncház Mókus csop. május 29. Gyereknap Katica csop. jún. 6. évzáró ünnepség Katica és Mókus csop. jún. Városi pedagógus nap nevelőtestület jún. 10. apák napja Méhecske csop. jún. 15. SZMK értekezlet Szilágyi Anikó Jún. 8. évzáró munkatársi értekezlet, nevelés nélküli munkanap ped.nap. Sz.A.+ munkatársi közösség Aug. 31. Nevelőtestületi értekezlet Nevelőtestület szertár karbantartása pedagógiai asszisztensek könyvtár karbantartása, kölcsönzés könyvárusítás, kapcs.tartás a könyváruházakkal Eszközös szekrények rendben tartása rajzpályázatok pedagógiai asszisztensek pedagógiai asszisztensek Tamási Barbara pedagógiai asszisztensek Tamási Barbara 25

Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési év

Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési év Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési év - - 1 Az intézmény hivatalos elnevezése: BALATON ÓVODA Az intézmény pontos címe telefonszáma: H-1055 Budapest, Balaton u. 10. Telefon: 06-1-312-1415 e-mail:

Részletesebben

Budapest, 2014. szeptember 01.

Budapest, 2014. szeptember 01. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat ikt: 65-1042-2014 Vackor Óvoda 1036. Budapest, Árpád fejedelem útja 60. Mókus tagóvoda 1033 Budapest, Mókus u.1. Budapest, 2014. szeptember 01. 1 Tartalomjegyzék 1. A Vackor

Részletesebben

TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV

TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán u.23 T./F.: 29-341-544 e-mail: ovihir@monornet.hu TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV Készítette: Tulipán Óvoda nevelőtestülete 2013. augusztus 29-én

Részletesebben

Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre

Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre 1 I. Az intézmény jellemző adatai: Intézmény neve: Százszorszép Művészeti Bázisóvoda Székhely címe: Békéscsaba Wlassics sétány 4/1. Telephely: Békéscsaba Pásztor u.

Részletesebben

MUNKATERV 2009/2010. NÉGYSZÍNVIRÁG ÓVODA 2315 Szigethalom, Rákóczi Ferenc u. 145.

MUNKATERV 2009/2010. NÉGYSZÍNVIRÁG ÓVODA 2315 Szigethalom, Rákóczi Ferenc u. 145. MUNKATERV 2009/2010. NÉGYSZÍNVIRÁG ÓVODA 2315 Szigethalom, Rákóczi Ferenc u. 145. Intézmény OM- azonosítója: 032978 Nevelőtestület nevében: aláírás Érvényessége. 2009. 09.01. 2010. 08. 31. Legitimációs

Részletesebben

Előterjesztés 5. Rostásné Rapcsák Renáta Intézményi referens. Az előterjesztést készítette: Muhariné Mayer Piroska aljegyző

Előterjesztés 5. Rostásné Rapcsák Renáta Intézményi referens. Az előterjesztést készítette: Muhariné Mayer Piroska aljegyző Előterjesztés 5. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. november 24-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás

Részletesebben

A Meseház Óvoda 2012/2013. évi munkaterve

A Meseház Óvoda 2012/2013. évi munkaterve A nevelési év rendje: Első nap: 2012. szeptember 03. hétfő Utolsó nap: 2013. augusztus 31. Az óvoda zárva tartásának tervezett időpontja: 2013. június 28. Nyitás: 2013. július 29. A Munkaterv jogszabályi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Vackor Óvoda Budapest, 1036 Árpád fejedelem útja 60. Tel: 388-67-53; E-mail: arpad-o@kszki.obuda.hu Mókus Tagóvoda Budapest, 1036 Mókus utca 1.Tel: 250.43-97; E-mail:

Részletesebben

JÁSZBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYÉNEK 2014/2015 ÉVES MUNKATERVE. OM azonosító: 035646. Jászberény, Bajcsy - Zs. u. 10.

JÁSZBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYÉNEK 2014/2015 ÉVES MUNKATERVE. OM azonosító: 035646. Jászberény, Bajcsy - Zs. u. 10. JÁSZBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYÉNEK 2014/2015 ÉVES MUNKATERVE OM azonosító: 035646 Jászberény, Bajcsy - Zs. u. 10. 1 Tartalomjegyzék 1. Az intézménnyel kapcsolatos általános információk 3 2. Dolgozói

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. Készítette: Törő Krisztina Intézményvezető Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata, jogszabályi alapja

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OROSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 266/2013. (X.31.) Kt. számú határozata alapján 2013. november

Részletesebben

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában 1 Iktatószám: 323-I/2013 Kőbányai Aprók Háza Óvoda Tehetségpont Budapest Újhegyi sétány 5-7. 1108 Email: aprokovi@enternet.hu A 2012/2013-es nevelési év értékelése I. SZEMÉLYI FELTÉTELEK - Humánerőforrás

Részletesebben

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Intézmény OM azonosítója:027000 Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 II. AZ INTÉZMÉNY,

Részletesebben

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE 4177 FÖLDES, Rákóczi u. 11. : (54) 464 068 E-mail: juliovoneni@gmail.com Iktatószám: 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes Községi Napközi Otthonos

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Dorog Városi Óvoda 2014.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Dorog Városi Óvoda 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dorog Városi Óvoda 2014. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, feladatai, jogszabályi alapja 2.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat EGYESÍTETT ÓVODA és BÖLCSŐDE INTÉZMÉNY Szervezeti és Működési Szabályzat BALMAZÚJVÁROS 2013. 1 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI és ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI 1.1. A Szervezeti és Működési szabályzat célja

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata AZ ÚJSZÁSZI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSŐDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT NEVELÉSI KÖZPONT V Á R O S I Ó V O D A INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK Szervezeti és Működési Szabályzata Újszász, 2008. december Tartalomjegyzék

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 368/2011. (XII.31) Kormány rendelet az államháztartás működési rendjéről és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM KÉSZÍTETTE: SZATHMÁRYNÉ PAPP MÁRIA Intézményvezető 2010. 1. BEVEZETÉS A Napsugár Óvoda működését helyi nevelési programja alapján végzi. A program mind a belső mind

Részletesebben

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata A módosításokkal egybe szerkesztett változat készült: 2013. évben TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. Az intézmény

Részletesebben

Szervezeti és Működési

Szervezeti és Működési Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu OM azonosító: 035770 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI

Részletesebben

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Jóváhagyta: Barcza Béláné óvodavezető 1 Tartalom Bevezetés... 4 Törvényi háttér... 5 Az intézmény jellemző adatai... 5 Helyzetelemzés: Óvodánk sajátos arculata...

Részletesebben

Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde. Szervezeti és Működési Szabályzat 2014.

Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde. Szervezeti és Működési Szabályzat 2014. Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzat 2014. 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény

Részletesebben

Készítette: Muhariné Bíró Mária óvodavezető Hatályba lépés időpontja: 2010. szeptember 01.

Készítette: Muhariné Bíró Mária óvodavezető Hatályba lépés időpontja: 2010. szeptember 01. A Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette: Muhariné Bíró Mária óvodavezető Hatályba lépés időpontja: 2010. szeptember 01. 2 1. Az SZMSZ az alábbi jogszabályok, rendeletek alapján jött létre: 137/1996.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda Kelebia SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 Tartalomjegyzék I. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. Az óvoda működésének általános szabályai,munkarendje Alapító okirat Helyi Nevelési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2007. 2 Bevezető A Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Részletesebben

FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE

FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án (csütörtökön) 14,00 órai kezdettel a Fonyódi Ásványvíz Kft termében tartandó Képviselő-testületi

Részletesebben

II. János Pál Pápa Katolikus Általános Iskola. Munkaterve. 2013/2014. tanév

II. János Pál Pápa Katolikus Általános Iskola. Munkaterve. 2013/2014. tanév II. János Pál Pápa Katolikus Általános Iskola Munkaterve 2013/2014. tanév Készítette: Horváthné Tajti Ágnes ( igazgató ) 22 A tanév rendje 2013. szeptember 2.( hétfő) 2014. június 13.(péntek) 10 tanítási

Részletesebben