MUNKATERV Budaörsi Kincskereső Óvoda

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MUNKATERV 2014-15. Budaörsi Kincskereső Óvoda"

Átírás

1 MUNKATERV Budaörsi Kincskereső Óvoda (2040 Budaörs, Szabadság út 64.) Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: aláírás Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében: aláírás Alkalmazotti közösség nevében Szülői szervezet nevében: aláírás aláírás A dokumentum jellege: NYILVÁNOS Érvényessége: Ph.

2 Tartalomjegyzék: I. AZ INTÉZMÉNY ÉVES MUNKATERVÉNEK TÖRVÉNYI HÁTTERE...3 II. HELYZETKÉP...4 III. A NEVELÉSI ÉV KIEMELT FELADATAI...5 IV. SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSEK...8 V. A ES NEVELÉSI ÉV ÉRTEKEZLETEI...9 VI. KAPCSOLATTARTÁS A TÁRSINTÉZMÉNYEKKEL:...11 VII. CSOPORTBEOSZTÁS A ES NEVELÉSI ÉVRE:...12 VIII. HETIREND A ES NEVELÉSI ÉVRE:...13 IX. ÓVÓNŐK MUNKAIDŐ BEOSZTÁSA:...15 X. MUNKAIDŐBEOSZTÁS TECHNIKAI DOLGOZÓKNÁL:...16 XI. A NEVELÉSI ÉV RENDJE:...19 XII. VEZETŐI MUNKAREND ÉS FELADATELLÁTÁSI TERV A ÖS ÉVBEN.20 XIII. A NEVELÉSI ÉV PROJEKTJEI:...22 XIV. A NEVELÉSI ÉV ESEMÉNYNAPTÁRA:...23 XV. FELADATELLÁTÁSI TERV A NEVELÉSI ÉVRE:...26 XVI. ÉRTEKEZLETEK:...34 XVII. AZ INTÉZMÉNYVEZETÉS ELLENŐRZŐ ÉS ÉRTÉKELŐ TEVÉKENYSÉGE:...35 XVIII. PEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A ES TANÉVRE:...41 XIX ES TANÉV FEJLESZTŐ PEDAGÓGIAI MUNKATERVE:...44 XX. GYERMEKVÉDELMI MUNKATERV A ES ÉVRE: XXI. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI MUNKATERV: SZMK MUNKATERV.. 62 ÉRVÉNYESSÉGI RENDELKEZÉS 64 2

3 I. AZ INTÉZMÉNY ÉVES MUNKATERVÉNEK TÖRVÉNYI HÁTTERE évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről A évi CXC. törvény végrehajtási rendeletei: - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról - 229/2012. VIII.28.) Korm. Rendelet a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról. 1. melléklet a 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelethez évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról Oktatási hivatal: Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez. Óvodai nevelés Oktatási hivatal: Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének vonatkozó önkormányzati rendeletei A Budaörsi Kincskereső Óvoda működését és pedagógiai tevékenységét meghatározó dokumentumok, nevelőtestületi határozatok 3

4 II. HELYZETKÉP Intézményünk jellemző adatai: BUDAÖRSI KINCSKERESŐ ÓVODA régi épülete 2 csoporttal a Budaörs, Szabadság út 64. sz. alatt található, az új épület 4 csoporttal a Budaörs, Kossuth Lajos u. 51. sz. alatt. A csoportok száma: 6 csoport Alkalmazottak száma: - 1 intézményvezető - 12 óvónő - 1 fejlesztőpedagógus - 2 pedagógiai asszisztens - 6 dajka - 1 konyhai dolgozó - 2 fűtő-karbantartó 4 órában - 1 takarító - 1 takarító 4 órában - 1 óvodatitkár : 28 fő Óvodai férőhelyeink: - férőhely:130 fő A KINCSKERESŐ ÓVODA szolgáltatásai: Alapszolgáltatások Ssz. Fejlesztési terület Fejlesztő 1. táncház, havi 1 alkalommal Tündik Tamás 2. utazó logopédus Augusztin Annamária 3. fejlesztőpedagógiai ellátás, tehetséggondozás, SNI Kiscelli Zsuzsanna gyermekek komplex fejlesztése 4. SNI gyermekek szomatopedagógiai ellátása Sümeghiné H. Enikő, gyógypedagógus, Pitypang Bölcsöde 5. Pszichológiai ellátás Kiss Judit, pszichológus Holdfény Utcai Óvoda 4

5 6. Érlelő csoport, fejlesztés, meseterápia, Mesezene módszer Szarvasné Tóth Bernadett, Nev. Tanácsadó, Budaörs 7. Meseterápia Trencsényi Magdolna, Nevelési Tanácsadó Budaörs 8. Gyógytestnevelés Gazdagné Papp Zsuzsanna 9. Hittan Szülői igényekre alapozott szolgáltatások Ssz. Szolgáltatás Időpont 1. Ritmikus Sport Gimnasztika kedd óra 2. Néptánc szerda óra 3. Karate csütörtök óra III ös NEVELÉSI ÉV KIEMELT CÉLJAI ÉS FELADATAI A nevelési év kiemelt feladatait a ös nevelési év mérései, értékelései, illetve az Éves Beszámoló értékelése alapján jelöltük ki. Elsődleges cél: A gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek tiszteletben tartásával valamennyi óvodaépületünkben a nyugodt, és kiegyensúlyozott légkör biztosítása Törvényes és színvonalas intézményműködés biztosítása További céljaink: Az óvoda szabályozódokumentumainak (PP, SZMSZ és mellékletei, Házirend) egységes értelmezése, gyakorlati megvalósítása A szervezet szakmai színvonalának további erősítése A célok elérését támogató kiemelt feladataink: Felkészülés a külső tanfelügyeleti szakmai ellenőrzésekre és a pedagógusok előmeneteli rendszerének alapját képező minősítési rendszer bevezetésére Az intézményvezetés felelőssége a nevelőtestület felkészítése a tanfelügyeleti ellenőrzésre, ennek érdekében az intézményi önértékelés jogkövető megszervezése, ha szükséges, a tevékenységlátogatási, dokumentumellenőrzési intézményi gyakorlat megújítása. A pedagógusok felelőssége abban áll, hogy a nevelési, tevékenység és foglalkozáslátogatás, és az azt követő interjú, valamint a dokumentumellenőrzés során úgy a belső, mint a külső ellenőrzésnél felkészültségüket, pedagógiai kompetenciájukat, hivatásszeretetüket bizonyítsák, hiszen az egész intézményről alkotott kép az egyes pedagógusok és a vezetés összteljesítményét mutatja. 5

6 Mind a belső, mind pedig a külső szakmai ellenőrzések során annak feltárása folyik, milyen módon és mértékben jelennek meg a pedagógus munkájában az alábbi szakmai tartalmak: - Az általános pedagógiai szempontoknak való megfelelés, - Az Óvodai nevelés országos alapprogram nevelési céljainak való megfelelés, - Az intézmény pedagógiai programjának való megfelelés. Az intézményi önértékelés (teljesítményértékelés), valamint minősítővizsgán és a minősítési eljárás során a pedagógusnak a mesterségbeli tudásáról kell számot adnia. Pedagóguskompetenciák a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet szerint: - 1. Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás - 2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók - 3. A tanulás támogatása - 4. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség - 5. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység - 6. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének értékelése, elemzése - 7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás - 8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért Vezető feladataim: A meglévő szervezeti egység az új 6 csoportos óvoda beindításával megváltozott, új dolgozók felvétele vált szükségessé. A már összeszokott csapat kibővült új tagokkal, akik máshonnan jöttek, mást hoztak magukkal. Feladatom, hogy a régi és új dolgozókból olyan csapatot alkossak, akikkel tovább folytathatjuk a Kincskeresős hagyományokat, értékeket. Nehézség abból adódik, hogy az intézmény egy telken lévő két épületből fog állni, mely nem tagintézményesített egység, tehát nincs külön vezetője a két épületnek. Így a lehető legnagyobb bizalomra és lojalitásra van szükség, vezető és beosztott részéről egyaránt. Szeretném, ha a két épület és a benne folyó munka, illetve a kollégák szerves egységet alkotnának. Együtt dolgozva, gondolkodva, együttműködve töltenék mindennapjaikat az intézmény falai között. Bármelyik terv is valósul meg segítségemre lesz: az EMK, mely eddig is segített a csapatszellem kialakításában, a megfelelő emberek kiválasztása az intézményvezető helyettes, illetve a munkaközösség vezetői pozíciókra, a szervező készség, 6

7 a rendszerben való gondolkodás, a már kialakult szervezeti hagyományok. Szakmai munkaközösségeink működése A napi mozgás megvalósítására biztosított megfelelő tér és a testnevelés foglalkozások átdolgozása Csoportnapló tartalmi és formai megfelelősége Egyéni fejlesztési tervek: Fejlődési napló Egyéni fejlesztési tervek: SNI gyermekek fejlesztési tervei (fejlődési naplóban) Szakmai fejlődés: tanfolyamokon, továbbképzéseken való részvétel A tehetségígéretek kibontakoztatása és utánkövetés Részvétel egyéb, az óvoda érdekeit szolgáló tevékenységekben (pld. pályázatírás, udvarrendezés, stb.) Az EMK módszerével és gyakorlati alkalmazhatóságával való megismerkedés Belső hospitálások szervezése A minőségirányítási munka átszervezése a minőség gondozó munkaközösség működtetése. Fejlesztési terveink A régi épület elmaradó eszközigényeinek pótlása, garanciális javítások elvégzése a nyár folyamán. Személyi feltételek - néptánc oktatói végzettséggel rendelkező kolleganőnk segít a dramatikus játékaink levezetésében - népi játék és kismesterségi tanfolyamot végzett kolleganőnk számunkra ismeretlen technikákkal ismertet meg bennünket - a fejlesztő pedagógusunk segíti a pedagógusok munkáját az egyéni fejlesztési terv elkészítésekor - a drámapedagógus kolleganőnk, pszicho-drámát végzett óvónőnk segítségével igény szerint drámafoglalkozásokkal egészíti ki az óvónők munkáját - mentálhigiéniát végzett kolleganőnk segít az óvónők és a gyermekek illetve családok lelki egészségének megőrzésében - bábpedagógiai végzettséggel rendelkező kollégánk segít a gyerekeknek szóló előadások szervezésében, rendezésében - vezetői végzettséggel rendelkező kolleganőnk az idei tanévben mentorálja gyakornok pedagógusunkat. 7

8 IV. SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSEK A továbbképzés CÉLJA ÁRA RÉSZTVEVŐK Vezetőképző ELTE saját finanszírozás + 2. Verebélyi Viktória félév költségvetés függő Őszi Pedagógiai Nap ingyenes nevelőtestület szept. 29. Óvodaped-i fórum ingyenes 2-2 fő okt. 9. Az óvónő jobb keze a ingyenes dajkák dajka IV. Országos Dajkakonferencia okt. 18. Gyakornokok és mentorai ingyenes Aranyossy Zita, Csősz Edit közös konzultációja okt. 22. Ped-i asszisztensek I. ingyenes Auer Szilvia, Vighné Országos Konferenciája Buday Mónika nov. 7. Az Ayres terápia ingyenes Kiscelli Zsuzsanna legfontosabb ismertetőjegyei, elvei, alkalmazási lehetőségei nov.12. A tevékenységben ingyenes szervezés alatt megvalósuló tanulás nov. 26. A környezettudatos ingyenes szervezés alatt magatartásra nevelés Elsősegélynyújtó képzés ,- Ft/fő Balatoni Anna Munkahelyi elsősegélynyújtó Tavaszi Pedagógiai Nap ingyenes nevelőtestület ápr. hó Fejlesztő pedagógus saját finanszírozás + 2. Kiscelli Zsuzsanna. családterápiás képzése félév költségvetés függő Városi minőségfejlesztési ingyenes a budaörsi óvodák team pedagógusai (min. irányítási csop.vezetők) Informatikai kompetencia ingyenes az érdeklődő pedagógusok fejlesztése (6 ill. 2 alk.)?? EMK (második félév) ,- Ft új dolgozók 8

9 Intézményen belüli hospitálás rendszere Időpontja Helyszín RÉSZTVEVŐK Dec. 9. Kincskereső Óvoda nevelőtestület, mozgáskotta (V.Viktória) Február 4. Kincskereső Óvoda nevelőtestület, EMK bemutató foglalkozás Február 25. Kincskereső Óvoda nevelőtestület, EMK bemutató foglalkozás Minden egyes hospitálást követően megbeszélést tartunk a nevelői szobában a résztvevő óvónőkkel. A tapasztalatainkat dokumentáljuk és felhasználjuk további munkánkba. V. A ös NEVELÉSI ÉV ÉRTEKEZLETEI 1. Nevelőtestületi értekezletek témái: IDŐPONT RÉSZTVEVŐK TÉMA Szeptember 30. alkalmazotti közösség Évkezdő nevelőtestületi értekezlet, Munkaterv elfogadása Január 16. nevelőtestület félév-záró munkatársi értekezlet, Június 8. alkalmazotti közösség tanév-záró értekezlet, beszámoló elfogadása.augusztus 31. alkalmazotti közösség Évkezdő nevelőtestületi értekezlet 2. Vezető értekezletek: Minden hónap második csütörtökjén 3. Óvodavezetői szakmai munkaközösség értekezletei: 6 alkalommal szerdai napokon óráig. 9

10 Tervezett program az esemény naptár szerint. 4. Szülői értekezletek témái: IDŐPONT RÉSZTVEVŐK TÉMA Augusztus 25. az óvoda dolgozói, szülők Az új munkatársak és az épület bemutatása, tájékoztatás Szeptember 17. nevelőtestület, szülők tanévnyitó szülői értekezlet, az első féléves programok ismertetése Január 21. nevelőtestület, szülők félév-értékelő szülői értekezlet, beiskolázási lehetőségek és feladatok ismertetése alsós tanítónők segítségével, a második féléves programok ismertetése Május 20. nevelőtestület, szülők tanévzáró értekezlet 5. SZMK értekezletek témái: IDŐPONT RÉSZTVEVŐK TÉMA Szeptember 25. óvodavezető, SZMKtagok Munkaterv véleményezése, elfogadása, programok megbeszélése Január 21. óvodavezető, SZMK- a második félév Június 15. tagok óvodavezető, SZMKtagok programjainak ismertetése Beszámoló véleményezése, elfogadása 10

11 VI. KAPCSOLATTARTÁS TÁRSINTÉZMÉNYEKKEL Általános iskolák Jó kapcsolatot alakítottunk ki az iskolák dolgozóival, rendezvényeiken részt veszünk, a volt óvodásainkat meglátogatjuk. A leendő elsős tanító nénik eljönnek a januári szülői értekezletünkre, illetve a leendő elsőseiket is meglátogatják óvodánkban. Kapcsolattartó: Szilágyi Anikó Családsegítő Központ, Esély Gyermekjóléti Szolgálat Az általuk tartott eset-megbeszélő rendezvényeken és értekezleteken a gyermekvédelmi felelősünk szokott megjelenni. Bármikor fordulhatunk hozzájuk segítségért a gyermekek érdekében, munkatársaikkal a kapcsolatunk jó. Kapcsolattartó: Bodnár Mária Bölcsődék Kiváló a kapcsolatunk a bölcsődékkel, a hozzánk jelentkező gyermekekről már az óvodai felvétel előtt tájékoztatást kapunk, különös tekintettel a hátrányos helyzetű és a különös bánásmódot igénylő gyermekekre. Jellemzésük segít minket abban, hogy beszoktatáskor az adott gyermeknek megfelelő pedagógiai módszert alkalmazzuk. Az intézményvezető asszony minden évben ellátogat a bölcsőde által szervezett szülői értekezletre, ahol bemutatja óvodánkat. Kapcsolattartó: Szilágyi Anikó Egészségügyi intézmények A védőnői szolgálat mindig készséges velünk, bármilyen segítséget kérhetünk tőlük. Az óvoda védőnőjével szoros kapcsolatot alakítottunk ki, vele egyeztetjük a tisztasági vizsgálatok időpontját. Kapcsolattartó: Szilágyi Anikó Művelődési Ház Az általuk készített faliújságot rendszeresen frissítjük programismertetőikkel. Kapcsolattartó: Bodnár Mária 11

12 VII. CSOPORTBEOSZTÁS ES NEVELÉSI ÉVRE CICA CSOPORT Óvónők: Dajka: Csősz Edit Aranyossy Zita Juhász Éva KATICA CSOPORT Óvónők: Dajka: Fazekas Tünde Tornai Pálné Bernhardné Dienes Zsuzsanna SÜNI CSOPORT Óvónők: Dajka: Tagscherer Péterné Verebélyi Viktória Pásztor Veronika MÓKUS CSOPORT Óvónők: Dajka: Bodnár Mária Krajczár Ferencné Bódai Lászlóné MACI CSOPORT Óvónők: Dajka: Balatoni Anna Vég Krisztina Lóczi-Bakó Izabella 12

13 MÉHECSKE CSOPORT Óvónők: Dajka: Hugaufné Edöcsény Piroska Lelkes Katalin Jámbrik Lászlóné MIND A HAT CSOPORTBAN Pedagógiai asszisztens: Auer Szilvia Vighné Buday Mónika VIII. HETIREND A ES NEVELÉSI ÉVRE A tevékenységek formája a célnak megfelelően kötött, illetve kötetlen, egyaránt rugalmas időkeretben történik. Katica csoport Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek rajzolás, mintázás, kézimunka mozgás ének, zene, énekes játék mozgás külső világ tevékeny megismerése külső világ tevékeny megismerése vers, mese vers, mese Süni csoport Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek mozgás vers, mese külső világ tevékeny megismerése Rajzolás, mintázás, kézimunka ének, zene, énekes játék külső világ tevékeny megismerése 13

14 Cica csoport Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek mozgás ének, zene, énekes játék mozgás vers, mese külső világ tevékeny megismerése rajzolás, mintázás, kézimunka vers, mese Maci csoport Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek mozgás ének, zene, énekes játék mozgás vers, mese külső világ tevékeny megismerése rajzolás, mintázás, kézimunka vers, mese Mókus csoport Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek rajzolás, mintázás, kézimunka mozgás ének, zene, énekes játék mozgás külső világ tevékeny megismerése külső világ tevékeny megismerése vers, mese vers, mese Méhecske csoport Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek mozgás ének, zene, énekes játék mozgás vers, mese külső világ tevékeny megismerése rajzolás, mintázás, kézimunka vers, mese 14

15 IX. ÓVÓNŐK MUNKAIDŐ BEOSZTÁSA a ös nevelési évre "Páratlan" HÉT Név Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Összesen Aranyossy Zita (heti + 6 óra hospitálás) 7:30-12:30 7:30-12: :30-12:30 7:30-12: óra hospitálás a csoportokban Balatoni Anna 10:30-17:00 10:30-17:00 10:30-16: :30-16:30 32 Bodnár Mária 10: : :30-16:30 10: : Csősz Edit 10: :30 10: :30 32 Fazekas Tünde : : : H-né Edöcsény Piroska 10: : : : :30-16:30 32 Krajczár Ferencné 7-13: : : : Lelkes Katalin : : : :30 32 Tagscherer Péterné : : :30-16:30 10:30-16:30 32 Tornai Pálné 10:30-16:30 10:30-16: : : Verebélyi Viktória Vég Krisztina 7-13: : :30 32 "Páros" HÉT Név Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Össze sen Aranyossy Zita (heti + 6 óra hospitálás) 11:30-16:30 11: :30-16:30 11:30-16: : óra hospitál ás a csoport okban Balatoni Anna 7-13: : : :30 32 Bodnár Mária 7-13: : : : Csősz Edit 7-13: : : Fazekas Tünde 10:30-10: : : :30 16:30 32 H-né Edöcsény Piroska : : : :30 32

16 Krajczár Ferencné 10: : :30-16:30 10: : Lelkes Katalin 10: : : : :30-16:30 32 Tagscherer Péterné : : Tornai Pálné : : : Verebélyi Viktória Vég Krisztina 10: : :30-16: :30-16:30 32 A pénteki nyitás és zárás heti váltásban a következőképpen történik: Nyitás Zárás 1.hét (01.09.) Ildikó Vicus 2.hét (01.16.) Tünde Gabi 3.hét (01.23.) Anka Zita 4.hét (01.30) Kriszta Edit 5.hét (02.06.) Edit Tünde 6.hét (02.13.) Zita Ildikó 7.hét (02.20.) Gabi Kriszta 8.hét (02.27.) Vicus Anka Március 6.-tól ismétlődik az elejéről. Kiscelli Zsuzsanna :00-16 fejlesztő-pedagógus óra Szarvasné Tóth 12 Bettina óra fejlesztő-pedagógus Augusztin Annamária 3 óra logopédus 9-11 pszichológus óra 16

17 X. MUNKAIDŐ BEOSZTÁS TECHNIKAI DOLGOZÓKNÁL Óvodatitkár: heti munkaidő 40 óra Tamási Barbara: hétfőtől péntekig: 8 16 óráig Pedagógiai asszisztens: heti 40 óra Auer Szilvia: hétfőtől-péntekig: 8-16 óráig Vighné Buday Mónika: hétfőtől-péntekig: 8-16 óráig Dajkák: heti munkaidő 40 óra 1. félév Dátum 06:00 saját csoport takarítása 08:00 textíliák mosása, vasalása 08:00 ágyneműhúzás 10:00 saját csoport takarítása 36. hét J. Éva L-B. Izabella B.D. Zsuzsanna Büki Gyuláné 37. hét Büki Gyuláné J. Éva L-B. Izabella B.D. Zsuzsanna 38. hét B.D. Zsuzsanna Büki Gyuláné J. Éva L-B. Izabella 39. hét L-B. Izabella B.D. Zsuzsanna Büki Gyuláné J. Éva 40. hét J. Éva L-B. Izabella B.D. Zsuzsanna Büki Gyuláné 41. hét Büki Gyuláné J. Éva L-B. Izabella B.D. Zsuzsanna 42. hét B.D. Zsuzsanna Büki Gyuláné J. Éva L-B. Izabella 43. hét L-B. Izabella B.D. Zsuzsanna Büki Gyuláné J. Éva 44. hét J. Éva L-B. Izabella B.D. Zsuzsanna Büki Gyuláné 45. hét Büki Gyuláné J. Éva L-B. Izabella B.D. Zsuzsanna 46. hét B.D. Zsuzsanna Büki Gyuláné J. Éva L-B. Izabella 47. hét L-B. Izabella B.D. Zsuzsanna Büki Gyuláné J. Éva 48. hét J. Éva L-B. Izabella B.D. Zsuzsanna Büki Gyuláné 49. hét Büki Gyuláné J. Éva L-B. Izabella B.D. Zsuzsanna 50. hét B.D. Zsuzsanna Büki Gyuláné J. Éva L-B. Izabella 51. hét L-B. Izabella B.D. Zsuzsanna Büki Gyuláné J. Éva 17

18 2. félév Dátum 06:00 saját csoport takarítása 08:00 textíliák mosása, vasalása 08:00 ágyneműhúzás 10:00 saját csoport takarítása 2. hét J. Éva L-B. Izabella B.D. Zsuzsanna Büki Gyuláné 3. hét Büki Gyuláné J. Éva L-B. Izabella B.D. Zsuzsanna 4. hét B.D. Zsuzsanna Büki Gyuláné J. Éva L-B. Izabella 5. hét L-B. Izabella B.D. Zsuzsanna Büki Gyuláné J. Éva 6. hét J. Éva L-B. Izabella B.D. Zsuzsanna Büki Gyuláné 7. hét Büki Gyuláné J. Éva L-B. Izabella B.D. Zsuzsanna 8. hét B.D. Zsuzsanna Büki Gyuláné J. Éva L-B. Izabella 9. hét L-B. Izabella B.D. Zsuzsanna Büki Gyuláné J. Éva 10. hét J. Éva L-B. Izabella B.D. Zsuzsanna Büki Gyuláné 11. hét Büki Gyuláné J. Éva L-B. Izabella B.D. Zsuzsanna 12. hét B.D. Zsuzsanna Büki Gyuláné J. Éva L-B. Izabella 13. hét L-B. Izabella B.D. Zsuzsanna Büki Gyuláné J. Éva 14. hét J. Éva L-B. Izabella B.D. Zsuzsanna Büki Gyuláné 15. hét Büki Gyuláné J. Éva L-B. Izabella B.D. Zsuzsanna 16. hét B.D. Zsuzsanna Büki Gyuláné J. Éva L-B. Izabella 17. hét L-B. Izabella B.D. Zsuzsanna Büki Gyuláné J. Éva 18. hét J. Éva L-B. Izabella B.D. Zsuzsanna Büki Gyuláné 19. hét Büki Gyuláné J. Éva L-B. Izabella B.D. Zsuzsanna 20. hét B.D. Zsuzsanna Büki Gyuláné J. Éva L-B. Izabella 21. hét L-B. Izabella B.D. Zsuzsanna Büki Gyuláné J. Éva 22. hét J. Éva L-B. Izabella B.D. Zsuzsanna Büki Gyuláné 23. hét Büki Gyuláné J. Éva L-B. Izabella B.D. Zsuzsanna 24. hét B.D. Zsuzsanna Büki Gyuláné J. Éva L-B. Izabella A dajkák heti váltásban dolgoznak. A munkaterv megírásakor a régi épület felújítása miatt 2 dajkánk munkaidő beosztása változatlan. A Szabadság út 64. sz. alatti épületben dolgoznak, páros-páratlan heti beosztásban, heti váltásban a következőképpen: 7:30-15:30 és 10:00-18:00 között. Konyhai dolgozó: heti munkaidő 40 óra Cserhalmi Rózsa hétfőtől péntekig óráig 18

19 Karbantartó: páros-páratlan hét, heti váltásban Palytás András (heti munkaideje 20 óra) hétfőtől, péntekig 14-18, 6-10 óráig Rabby Lajos (heti munkaidő 40 óra) hétfőtől, péntekig 6-14, óráig Takarító: páros-páratlan hét, heti váltásban heti munkaidő 20 óra Horváth Csilla hétfőtől, péntekig óráig heti munkaidő 40 óra Sebrek Zsuzsanna hétfőtől, péntekig 6-14 óráig XI. A NEVELÉSI ÉV RENDJE Szorgalmi idő első nap: szeptember 1. utolsó nap: augusztus 31. Az óvoda nyári zárásának tervezett időpontja Az óvoda nyári zárva tartásának ideje 5 hét a fenntartóval egyeztetve. Az óvodavezető február 15-ig közzéteszik a zárva tartás pontos időpontját, ügyeleti lehetőség biztosítása mellett. Iskolai tanítási szünetek (melyek hatással lehetnek az intézmény működésére, és ilyenkor igény szerint- összevont csoportokban működünk, vagy kijelölt óvoda látja el a nevelési feladatokat) Az őszi szünet október 27-től október 31-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 22.(szerda), a szünet utáni első tanítási nap november 3. (hétfő). A téli szünet december 22-től január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap december 19.(péntek), a szünet utáni első tanítási nap január 5. (hétfő). 19

20 A tavaszi szünet április 2-től április 7-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 1. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 8. (szerda). A nevelőtestület pedagógiai célra öt munkanapot nevelés nélküli munkanapként használ fel, melyek időpontját egyezteti a Szülői Közösséggel, illetve a szülőket legalább 7 nappal a tervezett nevelés nélküli munkanap előtt tájékoztatja. A nevelés nélküli napok idejére a gyermekek részére ügyeleti ellátást biztosít a tárintézmények valamelyikében. Nevelés nélküli napok Városi Őszi Pedagógiai Nap Teréz napi továbbképzés a Szentendrei Skanzenben a Néphagyományőrző Óvónők Egyesületének szervezésében Felnőtt karácsony Tavaszi Pedagógiai Nap Tanévzáró értekezlet, kirándulás XII. VEZETŐI MUNKAREND ÉS FELADATELLÁTÁSI TERV A ÖS NEVELÉSI ÉVBEN Szilágyi Anikó intézményvezető óra katica csoportban óra cica csoportban óra Mókus csoportban óra Maci csoportban óra süni csoportban Egész évben részvétel a hagyományőrző programokon, kirándulásokon, iskola-látogatásokon és egyéb rendezvényeken a csoportokkal. VÁRHATÓ FELADAT HATÁRIDŐ vezetői feladatok Szülői értekezletek tartása Dajkai megbeszélés Az óvónői megbeszélések tartása Konzultáció a fejlesztőpedagógussal, logopédussal, szept.23. jan.20. máj.12. havonta egyszer havonta 3 alkalom Igény szerint 20

21 pszichológussal, szülőkkel Krajczár Ferencné megismertetése az óvoda dokumentumaival (új dolgozó) Kapcsolattartás a védőnői szolgálattal Auer Szilvia megismertetése az óvoda dokumentumaival (új feladatkör pedagógiai asszisztens) Statisztikai adatszolgáltatás Óvodásaink meglátogatása az iskolában Tájékozódás gyermekeink DIFER eredményeiről A nevelőtestületi és munkatársi értekezletek vezetése Tavaszi Ped. Nap HACCP dokumentumok vezetése Gazdálkodási feladatok ellátása, kapcsolattartás a Kistérségi Irodával Kapcsolattartás a fenntartóval Adatszolgáltatás Óvodatitkár munkájának irányítása Alapítványi munka Tűz-, és munkavédelmi feladatok ellátása Óvónők munkájának ellenőrzése, értékelése Fejlesztőpedagógus munkájának koordinálása Részvétel a városi óvodavezetői értekezleteken Részvétel a városi vezetői TEAM munkájában Étkezési térítési díj kérelmek elbírálása SZMK ülések összehívása Kapcsolattartás a társintézményekkel Részvétel a Nevelési Tanácsadó értekezletein Pályázatfigyelés, pályázatírás an an an an an október november aug.30.,jan.17.,jún. 18, aug. 29. ápr.23. ellenőrzési terv szerint havonta havonta szeptember szept.19., jan.11., jún.17. alkalmanként an 21

22 Csoportok munkájában való részvétel (dráma foglalkozások, egyéb programok) Óvodai beíratás an április XIII. A NEVELÉSI ÉV PROJEKTJEI PROJEKT NEVE TARTAMA KIEMELT FELADATAI Őszi időszak Adventi időszak szept.15-nov.21. nov.24-dec.19. Téli időszak jan.05-febr. 27. Farsangi febr.09-febr.18. Farsang 22 szüret /alma, szőlő, dió/ szüreti sokadalom madárijesztő készítés Márton nap őszi gyümölcsök, zöldségek, termések természet változásai (öltözködés, időjárás, színek) október 4. Állatok világnapja (költöző madarak,vadonélő állatok ) háziállatok Advent Adventi vásár Luca nap Mikulás Karácsony Család emberi szeretet, kapcsolatok a családban napszakok változása világosság-sötétség Újév Lakodalmas játék Természet változásai /öltözködés, időjárás, színek/ Állatok télen /madáretetés, téli álmot alvó állatok/

23 időszak Tavaszi időszak márc. 02-ápr. 03. kiszebáb égetés Húsvétoló Természet változásai /öltözködés, időjárás színek / Föld-víz napja /környezetvédelem, kísérletezés/ Húsvéti barkácsdélután Madarak-fák napja Zöld ünnep időszak ápr. 20 máj. 11. Föld napja Madarak, fák napja Víz világnapja Pünkösdi Időszak május 12.-jún. 05 Pünkösdölő Gyereknap Évzáró Anyák-napja Közlekedés Kirándulás XIV. A ös NEVELÉSI ÉV ESEMÉNYNAPTÁRA IDŐPONT FELADAT FELELŐS aug. 25. Szülői Értekezlet Szilágyi Anikó aug. 29. Munkatársi értekezlet Szilágyi Anikó szept. 17. Szülői Értekezlet Szilágyi Anikó, óvónők szept. 25. SZMK óvodavezető szept. 25. Zsiráf foci kupa Cica csoport szept. 24. Védőnői ellenőrzés védőnő szept. 29. Őszi pedagógiai nap nevelőtestület okt.2. Szüreti mulatság+táncház Mókus csoport Tamási Barbara, Fazekas okt. 7. Almaszüret Tünde okt.10. LIVER-Foci óvodások felmérése LIVER Fc, Új Róbert okt.9 Lisztérzékenységi vizsgálat Tornai Pálné szept.-nov. okt. őszi dekoráció régi óvódások meglátogatása az iskolában Bodnár Mária., Szilágyi Anikó, Aranyossy Zita? okt. fogászati szűrés Szilágyi Anikó okt. Az új óvoda hivatalos megnyitója Polgármester 23

24 okt.17. Teréz napi továbbképzés, Skanzen óvónők nov. 11. Márton nap az óvodában, táncház óvónők tájékozódás gyermekeink DIFER Szilágyi Anikó, Verebélyi nov. eredményeiről Viktória, H-né E.Piroska nov. Nev. Tan. kérdőíveinek kitöltetése Katica és Mókus csoportos óvónők nov. 26. Adventi barkácsdélután Méhecske csoport dec. 5. dec. 12. Mikulás ünnepség, első adventi gyertyagyújtás Luca nap, második adventi gyertyagyújtás 24 Cica csoport Mókus csoport dec. 13. Felnőtt karácsonyi ünnepség Tamási Barbara harmadik-negyedik adventi dec.19. gyertyagyújtás Cica csoport dec. Téli+Ünnepi dekoráció Cica csoport január beiskolázási feladatok végzése Katica csoportos és Mókus csoportos óő.-k, Kiscelli Zsuzsanna jan.15. szülői értekezlet, SZMK értekezlet Szilágyi Anikó+óvónők jan. 30. lakodalmas játék táncház, zenekarral Katica csoport febr farsangi hét lebonyolítása Süni csop. febr. 13. farsangi délelőtt lebonyolítása, táncházzal csoportos óvónők febr.17. kiszebáb-égetés Süni csop. márc. jún. tavaszi dekoráció Méhecske csop. márc. 13. Nemzeti ünnepünkről való megemlékezés Mókus csop. márc. 23. Víz világnapja Mókus csop. márc. 25. húsvéti barkácsdélután Maci csop. márc. 23. Ovis olimpia, előzetesen felkészítés Katica + Mókus csoportos óvónők+dadus márc. 31. Húsvétoló Mókus ápr. 14. Táncház összes csoport ápr. 22. Föld napja Mókus csop.? általános iskolai beíratás Katica és Mókus csop. ápr. nevelőtestület

25 Tavaszi ped. Nap ápr. ápr Óvodakóstoló - NYÍLT NAP Óvodai beíratás Szilágyi Anikó május 6. Anyák napja csoportok/óvónők május 9. Kirándulás, madárgyűrűzés Jámbrik Lászlóné, Tamási Barbara május 11. Madarak Fák Napja Mókus csoport május 15. kirándulás Tamási Barbara május 20. Szülői értekezlet Sz.A.+nevelőtestület május 22. Pünkösdölő+táncház Mókus csop. május 29. Gyereknap Katica csop. jún. 6. évzáró ünnepség Katica és Mókus csop. jún. Városi pedagógus nap nevelőtestület jún. 10. apák napja Méhecske csop. jún. 15. SZMK értekezlet Szilágyi Anikó Jún. 8. évzáró munkatársi értekezlet, nevelés nélküli munkanap ped.nap. Sz.A.+ munkatársi közösség Aug. 31. Nevelőtestületi értekezlet Nevelőtestület szertár karbantartása pedagógiai asszisztensek könyvtár karbantartása, kölcsönzés könyvárusítás, kapcs.tartás a könyváruházakkal Eszközös szekrények rendben tartása rajzpályázatok pedagógiai asszisztensek pedagógiai asszisztensek Tamási Barbara pedagógiai asszisztensek Tamási Barbara 25

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

MUNKATERV 2014-2015. Mesekert Természetközeli Óvoda (Orosháza. Bajnok utca 17)

MUNKATERV 2014-2015. Mesekert Természetközeli Óvoda (Orosháza. Bajnok utca 17) MUNKATERV 2014-2015. Mesekert Természetközeli Óvoda (Orosháza. Bajnok utca 17) Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 202849 aláírás Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében: Szülői szervezet

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök augusztus 2014. 08.26, 08.28. Szülőértekezletek új óvodások szülei részére

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év Készült, a 229/2012.(VIII.28.) korm.r. és a Nktv 23 (1)-(2) bek. alapján. Intézményünk neve : Kölcsey Utcai és Ligeti Sori

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1.

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. SZABÁLYOZÁS a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 64. a nevelési-oktatási intézmények működéséről

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. NEVELÉSI ÉV SZEPTEMBER 1. 09.01.- Szülői értekezletek megtartása 09.19. 2. 09.24. Ősz a Szigeten c. óvodai Botosné Simon rendezvény Edit Időpont: 09.30 órától 3. 09.26- ig Beválogatás, felmérés a tehetséggondozó műhelyekbe

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016.

MUNKATERV 2015/2016. HÁROM SZIROM ÓVODA 4242 Hajdúhadház, Petőfi u. 1/a Tel/Fax:06-52-384-553 E-mail cím:postmaster@haromszirom.t-online.hu MUNKATERV 2015/2016. Intézmény OM- azonosítója: 030839 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető:

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE BAJI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE DEUTSCHER NATIONALITÄTENKINDERGARTEN UND KINDERKRIPPE WOJ A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE 1 Munkaterv tartalma Helyzetkép 1. Pedagógiai terv 1.1. Gondozási-nevelési

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Az intézmény neve: D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 201948 Az óvoda neve: Eszterlánc óvoda

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA OM 032736 : 2600 Vác, Nyár u.1. /: 27 / 315-419 E-mail: kisvacovi@gmail.com KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA Intézmény neve: Kisvác-Középvárosi Óvoda Intézmény

Részletesebben

MUNKATERV 2015-2016.

MUNKATERV 2015-2016. KERTVÁROSI ÓVODA Békéscsaba Szegfű utca 87-89. OM: 028062 MUNKATERV 2015-2016. 1 KERTVÁROSI ÓVODA Békéscsaba, Szegfű utca 87-89. MUNKATERV 2015-2016. Intézmény OM- azonosítója: 028062 Intézményvezető:

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év A Kormány 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete 23 ( ) alapján az alábbi adatok kerülnek közzétételre: 1. Felvétel, beiratkozás Felvétel: Az óvodai felvétel jelentkezési

Részletesebben

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 Készítette: Szoboszlai Zoltánné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Folyamatosan ellátandó feladatok: Szakmai folyóiratok figyelemmel kísérése. Továbbképzéseken,

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2014-2015. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

SOHASE LÉGY ELÉGEDETT AZZAL, AMI MOST VAGY, HA EL AKAROD ÉRNI AZT, AMI MOST MÉG NEM VAGY. (SZENT ÁGOSTON)

SOHASE LÉGY ELÉGEDETT AZZAL, AMI MOST VAGY, HA EL AKAROD ÉRNI AZT, AMI MOST MÉG NEM VAGY. (SZENT ÁGOSTON) SOHASE LÉGY ELÉGEDETT AZZAL, AMI MOST VAGY, HA EL AKAROD ÉRNI AZT, AMI MOST MÉG NEM VAGY. (SZENT ÁGOSTON) Tartalom tervezet A szakmai ellenőrzés elméleti háttere A tanfelügyelet, mint pedagógiai szakmai

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016 NEVELÉSI ÉV Ikt.sz. 107/2015 A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Az első lépések Felhasznált dokumentum: Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA 2015 (OH) Készítette: Bártfai Lászlóné tanügyigazgatási szakértő, szaktanácsadó

Részletesebben

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére --------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 0kksa09 ---------- csoport részére a 2015/2016-os nevelési évre ---------------------------------------------

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-16.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-16. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-16. 24. (1) A köznevelési intézmény a tájékoztató rendszerben az október 1-jei állapotnak megfelelően közzéteszi a 23. szerinti adatokat és dokumentumokat. A köznevelési

Részletesebben

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12.

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. A feladatok ellátásában közreműködők: Csoport neve, összetétele életkor szerint

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Eseményeink naptára. Ellenőrzést nap. események. 17 órától Tanévnyitó értekezlet Vecsei Brigitta Fenntartó

Eseményeink naptára. Ellenőrzést nap. események. 17 órától Tanévnyitó értekezlet Vecsei Brigitta Fenntartó Év, hó, Időpontja Rendezvény, Team vezetője, nap 8.25-8.28 17 órától Tanévnyitó értekezlet Fenntartó aug.29. 7.00 órától Alkalmazotti kirándulás Szabóné Rozgonyi Krisztina szept. 10. 15.30-19.00 Bográcsozás

Részletesebben

A Pátyolgató Óvoda Munkaterve a 2012/13 nevelési évre

A Pátyolgató Óvoda Munkaterve a 2012/13 nevelési évre A Pátyolgató Óvoda Munkaterve a 2012/13 nevelési évre Intézmény OM azonosítója: 032940 Intézményvezető: \ ^ '.^UvtAA... ajáírás Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében:

Részletesebben

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre Szeptember Programok Befogadási terv alapján új gyerekek fogadása, folyamatosan Telephelyvezetői megbeszélés Nevelési Tanácsadó részképesség felmérés

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

A FELSŐTÁRKÁNYI ÓVODA MUNKATERVE. 2013 / 2014 nevelési évre OM: 201938

A FELSŐTÁRKÁNYI ÓVODA MUNKATERVE. 2013 / 2014 nevelési évre OM: 201938 A FELSŐTÁRKÁNYI ÓVODA MUNKATERVE 2013 / 2014 nevelési évre OM: 201938 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az intézmény adatai Név Cím, elérhetőség Közalkalmazotti létszámadatok Óvodai csoportok, gyermekek száma Munkarend

Részletesebben

MUNKATERV (2015-2016-os tanév)

MUNKATERV (2015-2016-os tanév) MUNKATERV (2015-2016-os tanév) Szentgyörgyiné Szlovák Mária igazgató 1 A Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskola intézményi munkaterve Tartalomjegyzék

Részletesebben

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde 8124 Káloz, Óvoda u. 2. Tel.: 25-506-405 OM azonosító: 029998 Különös közzétételi lista: Bölcsődei gondozók: 2 fő Bölcsődei kisegítő: 1 fő Óvodapedagógusok száma: 9 fő

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 A gyermekekről rengeteget tanulhatsz. Például azt, hogy mennyire vagy türelmes! Franklin P. Jones Készítette: Hornyákné Tóth Szabó Mária gyvf. Halász Lászlóné

Részletesebben

A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő

A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve Óvoda neve, címe: Ajka Városi Óvoda 8400 Ajka Bródy Imre utca 7. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 20. / 202. Személyi feltételek Pedagógus munkakörben dolgozók beosztása, száma, végzettsége, szakképzettsége A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók száma,

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

Dr. Kovácsné Sütő Irma mesterpedagógus szakértő:( pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés)

Dr. Kovácsné Sütő Irma mesterpedagógus szakértő:( pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés) A pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítés szakterületre vonatkozó, a szakértői feladatokhoz kapcsolódó jogszabályváltozások Dr. Kovácsné Sütő Irma mesterpedagógus szakértő:(

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÓVODA MUNKATERV. 2015-16-os nevelési év. Készítette: Sztán Józsefné. Tatabánya, 2015. 09. 22. óvodavezető

ARANY JÁNOS ÓVODA MUNKATERV. 2015-16-os nevelési év. Készítette: Sztán Józsefné. Tatabánya, 2015. 09. 22. óvodavezető ARANY JÁNOS ÓVODA MUNKATERV 2015-16-os nevelési év Készítette: Sztán Józsefné óvodavezető Tatabánya, 2015. 09. 22. 1 Tartalomjegyzék Jogszabályi háttér 3. Intézményi adatok 5. Az óvodai csoportok adatai

Részletesebben

Az Angol- Magyar Képző és Továbbképző Központ Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi és Nemzetközi Vendéglátó Szakközépiskola

Az Angol- Magyar Képző és Továbbképző Központ Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi és Nemzetközi Vendéglátó Szakközépiskola Az Angol- Magyar Képző és Továbbképző Központ Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi és Nemzetközi Vendéglátó Szakközépiskola 2012-2013 es tanév Munkaterve (A munkaterv a tanév eseményeinek megvalósításakor

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796 Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796 Intézményvezető: Nevelőtestület nevében:.. Varró Gyuláné Legitimációs eljárás Gáti Sándorné Alkalmazotti közösség nevében:. Papp Sándorné A dokumentum

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE Alakuló értekezlet 2012. augusztus 27. 9.00 Konzultációk 2012. augusztus 27. 10.00-13.00 2012. augusztus 28. 9.00-13.00 Osztályozó- és javítóvizsgák az esti tagozaton 2012.

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakszolgálata Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága 7100 Szekszárd, Szent István tér 15-17. Telefon/Fax: (74)510-188. Pf. 217. Ikt.szám:

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: ARANY JÁNOS ÓVODA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év

Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év OZORAI MESEVÁR ÓVODA 7086 OZORA, MÁRTÍROK U. 7. OM. : 202311 ovoda@ozora.hu Telefon: 06-74-498-498 Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év A kormány 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ 5600 Békéscsaba, Lenkey u.12. Tel.: 66/645-686, 66/324-462 email: lenkeyovi@t-online.hu Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap 4..sz. MELLÉKLET. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ

Részletesebben

Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre

Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre SZEPTEMBER A. HÉT (szept. 1-4.) Szept. 1. 8 óra Tanévnyitó (9. évfolyam) Szept. 2-4. 9-12 óra Diákgyűlések (évfolyamonként) 8-12 óra Osztályfőnöki órák (órarend, házirend,

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Informatikatanári portfólió. Műhelyfoglalkozás Pásztor Attila

Informatikatanári portfólió. Műhelyfoglalkozás Pásztor Attila Informatikatanári portfólió Műhelyfoglalkozás Pásztor Attila Bevezető kérdések Kérdés: Néhány gondolat magáról Vizsga/eljárás Miért beszélünk róla? Miért én beszélek róla? A pedagógusminősítés elemei 50

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2013/2014 tanév Készítette: Kaszáné Szászi Edit Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola Szent István Általános Tagiskolájának Gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse Nézz

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

Szervezeti, személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat

Részletesebben

A tanév helyi rendje

A tanév helyi rendje A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 471/2013. (VII.4.) EMMI rendelet alapján / 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó

Részletesebben

VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV 1. A közoktatási intézmény adatai A közoktatási intézmény Vároamajori Óvodák neve A közoktatási intézmény címe 1122 Bp. Városmajor utca 59/b.

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista személyes adatokat nem

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016. Budaörsi Kincskereső Óvoda 2040 Budaörs, Szabadság út 64. Intézményvezető: Intézmény OM- azonosítója: 202686

MUNKATERV 2015/2016. Budaörsi Kincskereső Óvoda 2040 Budaörs, Szabadság út 64. Intézményvezető: Intézmény OM- azonosítója: 202686 Budaörsi Kincskereső Óvoda 2040 Budaörs, Szabadság út 64. MUNKATERV 2015/2016 Intézmény OM- azonosítója: 202686 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető:.. Legitimációs eljárás Tornai Pálné Alkalmazotti

Részletesebben

IV. JÓ GYAKORLAT börze IGI-klub. Miskolc, 2013. december 6-7.

IV. JÓ GYAKORLAT börze IGI-klub. Miskolc, 2013. december 6-7. IV. JÓ GYAKORLAT börze IGI-klub Miskolc, 2013. december 6-7. Szakmai ellenőrzés, minősítés és támogatás Intézményértékelés (OH); 5 évente Pedagógus Szaktanácsadás (OFI) Tantárgygondozás, tematikus Minősítés

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista CSICSERGŐ ÓVODA 1149 Budapest, Fráter György tér 12. sz. : 06 1 7947 828 E-mail: frater.ovoda@chello.hu OM azonosító: 034548 Honlap: www. zugloicsicsergo. hu Óvodavezető: Bognárné Szentjóby Zsuzsanna Különös

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV 1. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Tősér Gyuláné minőségügyi csop. vezető Minőségügyi beszámoló Intézményünkben minden kolléga

Részletesebben

AKTUÁLIS FELADATAINK. Vezetői, pedagógusi feladatok A 2014-2015-ös nevelési év tükrében

AKTUÁLIS FELADATAINK. Vezetői, pedagógusi feladatok A 2014-2015-ös nevelési év tükrében AKTUÁLIS FELADATAINK Vezetői, pedagógusi feladatok A 2014-2015-ös nevelési év tükrében "Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, szaporítja tapasztalatait. Ő azt hiszi, csak játszik. De mi már

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Tájékoztató az Óvoda-iskola átmenetet segítő program indításáról Mohács, 2013. október 16 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési

Részletesebben

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Oldal: 2 / 7 Székhelyünk: 2085 Pilisvörösvár, Fő utca 134. Telefon: (26) 374 457 (26) 611-477 Iskolaigazgató: Szakmai vezető: Iskolatitkár: Gazdasági vezető: Gazdasági

Részletesebben