A legfőbb ügyész tudományos pályázati felhívása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A legfőbb ügyész tudományos pályázati felhívása"

Átírás

1 A legfőbb ügyész tudományos pályázati felhívása Magyarország legfőbb ügyésze Kozma Sándor emlékére tudományos pályázatot hirdet tanulmány készítésére. A pályázaton részt vehet az ügyészi szervezet minden, tudományos fokozattal nem rendelkező tagja, valamint az ügyészi munka iránt érdeklődő joghallgató. A pályázatokat általános, ifjúsági, joghallgatói és PhD joghallgatói tagozaton lehet benyújtani a következők szerint: az általános tagozatra ügyész, illetve más, a továbbiakban nem említett ügyészségi alkalmazott; az ifjúsági tagozatra ügyészségi fogalmazó és alügyész; a joghallgatói tagozatra egyetemi képzésben jogi tanulmányokat folytató (hallgatói jogviszonyban álló) egyetemi hallgató; a PhD joghallgatói tagozatra valamennyi állam- és jogtudományi doktori iskola hallgatója adhat be magyar nyelvű pályázatot. Pályamunkát az alábbi témakörökben lehet benyújtani: Büntetőjogi terület Büntető anyagi jog 1. Enyhébb vagy súlyosabb? A évi C. törvény hatályba lépését követően a büntető törvény időbeli hatályával kapcsolatban felmerült jogértelmezési problémák 2. Egyenes és eshetőleges szándék az élet és testi épség elleni bűncselekmények tükrében 3. Az okozatossági elméletek érvényesülése a gyakorlatban 4. Bűnöző gyermek? A büntetőjogi felelősség megállapítása a tizenkettő-tizennégy év közötti elkövetők esetében 5. A jogos védelem újraszabályozása, különös tekintettel a 4/2013. büntető jogegységi határozatra 6. Van-e helye a magyar jogrendben a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztésnek? 7. A Btk. szankciórendszere 8. Elkobzás, vagyonelkobzás 9. Az összbüntetés új szabályai 10. A cél valóban szentesíti az eszközt? A célzat büntetőjogi jelentősége és bizonyításának gyakorlati problémái 11. Az akaratnyilvánításra és a védekezésre képtelenség hatályos szabályozásának ellentmondásai

2 2 12. Konszumpció és szubszidiaritás a Btk.-ban 13. Az erőszakos többszörös visszaesőkre vonatkozó szabályok 14. Az internet útján elkövetett bűncselekmények gyakorlati problémái 15. Információszabadság és önrendelkezés a büntetőjog tükrében 16. A titkok és a minősített adatok büntetőjogi védelmének rendszere a Btk.-ban 17. Az Alkotmánybíróság határozatainak hatása a büntetőjogra 18. Az okozati összefüggés vizsgálata a foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés esetében 19. A kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények minősítési problémái 20. A szexuális erőszak bűncselekményének minősítési kérdései 21. A kapcsolati erőszak 22. A zaklatás vétségének jogalkalmazási problémái 23. A közúti közlekedési balesetekért való többes felelősség 24. Környezet- és természetkárosítás szándékosan vagy gondatlanul 25. Hálapénz, vesztegetés, korrupció 26. A korrupciós bűncselekmények tényállásai és azok érvényesülése a gyakorlatban 27. A befolyással üzérkedés és a vesztegetés, illetve a csalás látszólagos halmazatának feloldása 28. A terrorcselekmény előkészülete, a terrorcselekménnyel fenyegetés és a közveszéllyel fenyegetés minősítési és elhatárolási kérdései 29. A választás rendjének büntetőjogi védelme. A Btk ának érvényesülése a gyakorlatban 30. A szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértésének minősítési kérdései az új tényállás tükrében 31. A szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértésének jogalkalmazói gyakorlata 32. A készpénz-helyettesítő fizetési eszközök büntetőjogi védelme 33. A költségvetési csalás jogalkalmazási gyakorlata (egység, többség, folytatólagosság) 34. A feketegazdaság visszaszorítását célzó törvényi tényállások és azok érvényesülése a gyakorlatban 35. A cégfantomizálás büntetőjogi megítélése 36. A jogi személy büntetőjogi felelősségének szabályai, és azok érvényesülése a gyakorlatban 37. Az ügyészség informatikai biztonságának jogi kérdései 38. A betöréses lopások kezelése az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztikai rendszerben 39. Az évi IV. és a évi C. törvény megfeleltetési lehetőségei a bűnügyi statisztikai adatközlések tükrében 40. Formális jogi tényezők hatása a statisztikára

3 3 Büntetőeljárási jog 41. Az időszerűség figyelembevétele az ügyész napi munkájában 42. Az Alkotmánybíróság határozatainak érvényesülése a büntetőeljárás során 43. A sértett és a feljelentő elhatárolása, büntetőeljárási jogainak összevetése 44. A sértetti jogok érvényesítésével kapcsolatos ügyészi tevékenység a büntetőeljárás vádelőkészítése során 45. Az eljárás jellemzői külföldi terhelttel szemben 46. A bíróság elé állítás és a távollévő terhelttel szembeni eljárás eredményessége külföldi terhelt esetén 47. A személyi bizonyítékok értékelésének problémái. Lehetőségek és korlátok 48. A tanú a büntetőeljárásban 49. A szakértő a büntetőeljárásban. Problémák a gyakorlatban: kirendelés, a védelem által beszerzett szakvélemény és a hitelesség, kompetencia 50. Az ügyész, illetve a nyomozó hatóság által elrendelt zár alá vétel alkalmazásának, végrehajtásának tapasztalatai 51. Lefoglalás határon innen és túl 52. Az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételének alkalmazása kapcsán felmerülő problémák 53. A bűncselekményből származó vagyoni előny elvonása. A vagyonelkobzás feltételeinek tisztázása a nyomozás és a bíróság előtti bizonyítás során 54. A jogorvoslati rendszer a büntetőeljárás nyomozati szakában 55. A közvetítői eljárás alkalmazásával kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok 56. A poligráfos vizsgálat helye és alkalmazhatósága a büntetőeljárásban 57. Az informatikai környezetben, illetve adathordozón rögzített nyomok és adatok bűnjelkezelésének kérdése. (Gyakorlati kérdések és megoldások, szabályozási javaslatok) 58. Elektronikus okirat a büntetőeljárásban 59. Számítástechnikai eszközzel vagy eszköz felhasználásával elkövetett bűncselekmények nyomozásának, nyomozás felügyeletének lehetséges (jogi és technológiai) módszerei. A bizonyítás jogi és technológiai kérdései 60. A vagyoni hátrány mértékének bizonyítási nehézségei 61. A sanyargatás tényállási elem bizonyítási nehézségei az embercsempészés miatt indult eljárásokban 62. Eredményes bizonyítási taktikák és technikák a korrupciós bűncselekmények bizonyításánál 63. A titkos információgyűjtés eredményeinek felhasználása a korrupciós bűncselekmények bizonyítása során 64. A hűtlen és a hanyag kezelés bizonyítási kérdései

4 4 65. A vádelv és a tettazonosság gyakorlati kérdései 66. A megalapozatlanság és az indokolási kötelezettség elmulasztásának elhatárolása a büntetőítélet elleni fellebbezés során 67. A súlyosítási tilalom 68. Rendes vagy rendkívüli jogorvoslat? A harmadfokú eljárás gyakorlati problémái 69. Melyiket válasszam? A bíróság elé állítás és a tárgyalás elkerülését lehetővé tevő, a büntetőeljárást gyorsító jogintézmények összehasonlító elemzése és jelentőségük a gyakorlatban 70. A vagyonvisszaszerzési eljárás jelentősége és az ügyész szerepe a vagyonvisszaszerzési eljárásban 71. A vagyonkutatás keretei, lehetőségei a magyar büntetőeljárási jogban 72. A fiatalkorúak ellen indult büntetőeljárásokkal szemben támasztott nemzetközi elvárások és kötelezettségek 73. Kényszerintézkedés és időszerűség a fiatalkorúak ellen indult büntetőeljárásokban 74. Mediáció és diverzió a fiatalkorúak ellen indult büntetőeljárásokban 75. Büntetés vagy intézkedés? A fiatalkorú elkövetőkkel szemben alkalmazandó leghatékonyabb joghátrány kiválasztása 76. A katonai büntetőeljárás szabályainak változása 77. A katonai vétségek fegyelmi eljárásra utalásának ügyészi gyakorlata (Be. 485/A. ) 78. A katonai ügyész nyomozásfelügyeleti működése a parancsnoki nyomozásban (Be ) 79. A büntetőeljárás teljes folyamatára kiterjedő bűnözési, bűnüldözési és igazságszolgáltatási statisztika megvalósításának kérdései 80. A bűnügyi statisztikai elemzés elkészítése az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztikai adatgyűjtés, illetve a Vádképviseleti Informatikai Rendszer adatbázisaira építve. (Az elemzés témája a kereteken belül szabadon választható.) 81. Az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztika adatköreinek értelmezése, azok korlátai, valamint a fejlesztésükre vonatkozó javaslatok 82. A bűnügyi statisztikai adatgyűjtési rendszer megújítása, a különböző büntető igazságszolgáltatási statisztikai rendszerek integrációjának lehetőségei 83. Elektronikus kapcsolattartás és ügyintézés a büntetőeljárásban (igények, technológiai megoldások és azok szabályozási igénye, valamint a jelenlegi szabályozás problémái) Európai büntetőjog 84. Nemzetközi bűnügyi együttműködés a közös nyomozó csoportok tevékenysége tükrében

5 5 85. Az Emberi Jogok Európai Bírósága által hozott ítéletek hatása a nemzeti jogrendszerekre és a nemzeti jogalkotásra 86. A kölcsönös elismerés elvén alapuló uniós kerethatározatok szerepe, gyakorlati alkalmazásának problémái 87. A vagyonmegosztás jelene és jövője a nemzetközi bűnügyi együttműködésben 88. Az igazságügyi bűnügyi együttműködés új formáinak alkalmazása a gyakorlatban 89. Az európai bűnügyi együttműködés fejlődése és tendenciái, különös tekintettel a Lisszaboni Szerződésre 90. A Eurojust és más uniós szervek szerepe az Európai Unió költségvetését sértő bűncselekmények elleni fellépés területén, és az együttműködés fejlesztésének lehetőségei 91. Az egyes nemzeti jogrendszerek szervezeti, eljárásjogi és anyagi jogi eltérésének hatása a nemzetközi bűnügyi együttműködés során a jogsegélyek végrehajtására 92. A Stockholmi Program büntetőjogot érintő kérdései 93. Az Európai Ügyészség felállításának várható hatásai a büntetőeljárásra és az ügyészségi szervezetre Közjogi terület Büntetés-végrehajtási jog 94. Az új büntetés-végrehajtási kódex rendelkezéseinek érvényesítésével kapcsolatos időszerű feladatok 95. A büntetések szigorításának hatása a büntetés-végrehajtásra 96. Új jogintézmények a büntetés-végrehajtásban és törvényességi felügyeletük kérdései 97. Az egyes jogoktól megfosztó büntetések (Btk ) érvényesítésének gyakorlati kérdései 98. A büntetés-végrehajtási bíró eljárásának szabályozása az új büntetés-végrehajtási kódexben 99. Az állampolgári jogok változása a szabadságvesztés büntetés végrehajtása alatt, különös figyelemmel az elítéltek választójogának gyakorlására 100. Az ügyészség szerepe a fogvatartottakkal való bánásmód törvényességének biztosításában 101. Az Európa Tanács Kínzás Elleni Bizottsága (CPT) magyarországi látogatásainak hatása a hazai végrehajtó szervek gyakorlatára 102. A tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés végrehajtásának dilemmái 103. A javítóintézeti nevelés végrehajtásának múltja, jelene és várható jövője 104. Alapvető jogok az új büntetés-végrehajtási kódexben

6 6 Az ügyész közérdekvédelmi tevékenysége 105. Az ügyész megváltozott szerepe a közigazgatás területén 106. A hatósági eljárás-kezdeményezés mint az ügyészi közérdekvédelmi tevékenység része, illetve mint a fellépés eszköze 107. A nemperes eljárásokkal kapcsolatos ügyészi hatáskörök 108. A kollektív igényérvényesítési eljárások lehetséges megoldásai a magyar jogban 109. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmára vonatkozó új jogszabályokkal összefüggő közérdekvédelmi ügyészi feladatok 110. Az ingatlan-nyilvántartási eljárás szabályainak változása a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény hatálybalépésével összefüggésben 111. A közlekedési jogsértések közigazgatási jogi szankciói 112. Idegenrendészeti eljárások ügyészi szemmel 113. A kulturális örökségvédelem körébe tartozó hatósági eljárásokra vonatkozó szabályok változása, az örökségvédelmi hatóságok szervezeti rendszere 114. A hulladékgazdálkodás szabályai megsértésének tipikus esetei, szankcionálásuk módja 115. A gyermekvédelmi jelzőrendszer működésének gyakorlati tapasztalatai a közérdekvédelmi tevékenység során, az ügyész mint a jelzőrendszer tagja 116. A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések szabályozásának ez évi változásai 117. Diszpozitivitás és kógencia a évi V. törvény jogi személyekre irányadó szabályozásában a gyakorlat tükrében 118. A civil szervezetek létesítő okiratainak törvényességével kapcsolatos problémák az új Ptk. tükrében 119. A civil szervezetek megszűnésének kérdései a jogalkalmazói gyakorlatban 120. A közhasznú jogállás megváltozott feltételrendszere 121. Az Ectv. hatályba lépése előtt közhasznú jogállást szerzett szervezetek Ectv. szerinti közhasznú jogállás megszerzésére irányuló eljárásainak ügyészi tapasztalatai 122. A közalapítványok további működése és közhasznúsága az új Ptk. és a évi CLXXV. törvény tükrében Az ügyészi szervezetet érintő peres és nemperes eljárások 123. Az ügyész polgári eljárásjogi helyzetének anomáliái 124. A büntető ügyekben hozott ítélethez fűződő jogerőhatás érvényesülése a közigazgatási jogkörben okozott kártérítés iránti perekben 125. A közszereplők személyiségi jogi perei 126. Az ügyész felelőssége a szolgálati viszonyából származó kötelezettségének megszegésével okozott károkért

7 Az elévülés kérdésének vizsgálata az ügyészségi jogkörben okozott kár megtérítése iránt indult polgári perekben 128. A sérelemdíj 129. A sérelemdíj meghatározásának jogalkalmazói problémái, összevetve a nem vagyoni kártérítéssel kapcsolatban kialakított bírói gyakorlattal Pályadíjak Valamennyi tagozaton külön a büntetőjogi, külön a közjogi témákban egységesen: adható ki. 1-1 első díj Ft, 1-1 második díj Ft, 1-1 harmadik díj Ft A kiemelkedő pályamunkák szerzői ezen túlmenően külön díjakkal és elismerésekkel is jutalmazhatók. Pályázatokat kizárólag postai úton fogadunk el a Legfőbb Ügyészség Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Főosztálya címére (1372 Budapest, Pf. 438). Postára adási határidő: március 1. A pályázatokat egy nagyméretű borítékban kell benyújtani, amelyen kérjük feltüntetni: TUDOMÁNYOS PÁLYÁZAT KOZMA SÁNDOR EMLÉKÉRE. A borítékban el kell helyezni a pályázatot két tűzött vagy bekötött példányban és mellékelni kell egy kisméretű lezárt borítékban a pályázó nevét, címét, telefonszámát, beosztását, szolgálati helyét, illetve az oktatási intézmény megnevezését tartalmazó iratot. Mindkét beküldött tanulmányi példány külső borítóján fel kell tüntetni: a jeligét; a tagozat megnevezését (általános, ifjúsági, joghallgatói, PhD joghallgatói); a terület megjelölését (büntetőjogi, közjogi); azt a sorszámot, amellyel jelzett témához a dolgozat kapcsolódik, ennek hiányában a kiíró dönt a besorolásról. A tanulmányokon más, a szerző kilétére utaló adat nem szerepelhet. A mellékelt kisméretű boríték felzetén jól olvashatóan meg kell jelölni: a jeligét; a tagozat megnevezését (általános, ifjúsági, joghallgatói, PhD joghallgatói); a terület megjelölését (büntetőjogi, közjogi); azt a sorszámot, amellyel jelzett témához a dolgozat kapcsolódik, ennek hiányában, illetve a témakör téves megjelölése esetén a kiíró dönt a besorolásról (egyes témaköröket a kiíró a benyújtott pályázat által tárgyalt területnek megfelelően össze is vonhat); továbbá nyilatkozatot, hogy a szerző eredménytelenség esetén hozzájárul-e a boríték felbontásához, tartalmának megismeréséhez.

8 8 A tagozatot meghatározó szolgálati, hallgatói viszony tekintetében a március 1. napján fennálló állapotot kell figyelembe venni. Az írásműveket az adott területek kiemelkedő szakemberei lektorálják. Értékelésük figyelembevételével Bíráló Bizottság tesz javaslatot a pályadíjak odaítélésére. A Bíráló Bizottság a jeligék alapján csak a díjazásra javasolt szerzőket azonosítja. A pályadíjak kiosztására 2015 júniusában az Ügyészség Napja alkalmából rendezendő ünnepségen kerül sor. A pályázatokkal kapcsolatos további ügyintézésre (pl.: a lektori vélemény megismerése, stb.) kizárólag az azonosítható pályázók jogosultak. A Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Főosztály a pályázatokat nyilvántartja. Az adott terület iránt érdeklődők a díjkiosztás után 2 évig a Legfőbb Ügyészség könyvtárában azokba betekinthetnek. Amennyiben a jeligét tartalmazó boríték felbontható, úgy az elismerésben nem részesült szerző neve, elérhetősége is nyilvánosságra hozható. *** A megjelölteken túl más, az ügyészi tevékenységhez kapcsolódó, vagy az ügyészség érdeklődésére számot tartó témakörben is beadható pályázat. Korábban írt szakdolgozattal vagy évfolyamdolgozattal a pályázaton nem lehet részt venni. A pályázatok terjedelme legalább 20, legfeljebb 80 gépelt oldal lehet. *** A pályázati hirdetmény hivatalos megjelenési helyei: az Ügyészségi Közlöny és az ügyészség honlapja (www.mklu.hu).

Közlemények. A legfőbb ügyész tudományos pályázati felhívása

Közlemények. A legfőbb ügyész tudományos pályázati felhívása Közlemények A legfőbb ügyész tudományos pályázati felhívása Magyarország legfőbb ügyésze Kozma Sándor emlékére tudományos pályázatot hirdet tanulmány készítésére. A pályázaton részt vehet az ügyészi szervezet

Részletesebben

T/9553. számú. törvényjavaslat. a büntetőeljárások időszerűségének javítása céljából a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról

T/9553. számú. törvényjavaslat. a büntetőeljárások időszerűségének javítása céljából a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/9553. számú törvényjavaslat a büntetőeljárások időszerűségének javítása céljából a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról Előadó: dr. Draskovics Tibor

Részletesebben

LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 10. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások

LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 10. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 10. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2013. október 31. Tartalom Utasítások oldal 21/2013. (X. 31.) LÜ utasítás a gyermek- és fiatalkorúak

Részletesebben

A legfőbb ügyész 12/2012. (VI. 8.) LÜ. utasítása. az ügyészség szervezetéről és működéséről

A legfőbb ügyész 12/2012. (VI. 8.) LÜ. utasítása. az ügyészség szervezetéről és működéséről A legfőbb ügyész 12/2012. (VI. 8.) LÜ utasítása az ügyészség szervezetéről és működéséről Az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény 8. -ának (3) bekezdése alapján az ügyészség szervezetéről és működésének

Részletesebben

B/2. BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG

B/2. BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG B/2. BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A büntetőeljárásról szóló, többször módosított 1998. évi XIX. törvény (Be.) ismerete minden tétel esetében szükséges. Egyes tételeknél szükséges

Részletesebben

LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 7. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Jogszabályok

LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 7. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Jogszabályok LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 7. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2013. július 31. Tartalom Jogszabályok oldal 2013. évi CXXXI. törvény egyes törvényeknek az Alaptörvény

Részletesebben

Az ügyész feladatai a polgári perben

Az ügyész feladatai a polgári perben Az ügyész feladatai a polgári perben Jelige: palánta Polgári jogi szekció Választott téma sorszáma: 17. 2 T a r t a l o m j e g y z é k Előszó 3. 1. Kisebb, de mégis nagyobb: KÖZÉRDEKVÉDELMI (közjogi)

Részletesebben

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR BŰNÜGYI SZAKJOGÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015. tanév II. félévére A 2014/2015. tanév rendje TAVASZI SZEMESZTER:

Részletesebben

3. Milyen irányban köti a vád bíróságot?

3. Milyen irányban köti a vád bíróságot? 1.Milyen fő szakaszokra osztható a büntető eljárás? Három fő szakasza van: - Nyomozati szakasz bűncselekmény felderítés, és a bizonyítékok beszerzése.- terhelt nyomozási bíró - Vádemelés e rövid szakaszban

Részletesebben

A perújítási eljárással kapcsolatos ügyészi tevékenység vizsgálata

A perújítási eljárással kapcsolatos ügyészi tevékenység vizsgálata LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG Büntetőbírósági Ügyek Főosztálya A perújítási eljárással kapcsolatos ügyészi tevékenység vizsgálata A Legfőbb Ügyészség 2009. évi vizsgálati tervének A/4. pontja előírja a perújítási

Részletesebben

T/12614. számú. törvényjavaslat

T/12614. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12614. számú törvényjavaslat a nemzeti utas-adat információs rendszer létrehozása érdekében szükséges, valamint a rendőrséget érintő és egyes további törvények módosításáról Előadó:

Részletesebben

LVIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1105 Ft 6. SZÁM UTASÍTÁSOK

LVIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1105 Ft 6. SZÁM UTASÍTÁSOK LVIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1105 Ft 6. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2010. június 30. TARTALOM Oldal UTASÍTÁSOK 6/2010. (ÜK. 6.) LÜ utasítás a Legfõbb Ügyészség egyes gazdálkodási szabályairól...

Részletesebben

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról Az Országgyűlés - a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglaltakkal összhangban - a személyes adatok védelmét,

Részletesebben

A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló törvény koncepciója

A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló törvény koncepciója A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló törvény koncepciója I. BEVEZETÉS Az áldozatsegítés 1 a modern büntetőpolitika feladata A bűncselekmények széles értelemben vett

Részletesebben

Ön egy megyei bíróság büntető kezelőirodájában ügyintéző. Egy folyamatban lévő ügyben ügyfélfogadási időben egy tanúként megidézett

Ön egy megyei bíróság büntető kezelőirodájában ügyintéző. Egy folyamatban lévő ügyben ügyfélfogadási időben egy tanúként megidézett Ön egy megyei bíróság büntető kezelőirodájában ügyintéző. Egy folyamatban lévő ügyben ügyfélfogadási időben egy tanúként megidézett személy kérelmére hivatkozva kér tanácsot. Tájékoztassa a tanúvédelem

Részletesebben

VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége. fejezet. 2007. évi költségvetésének. végrehajtása. Budapest, 2008. május hó

VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége. fejezet. 2007. évi költségvetésének. végrehajtása. Budapest, 2008. május hó A VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége fejezet 2007. évi költségvetésének végrehajtása Budapest, 2008. május hó 2 1. Feladatkör, tevékenység Az elmúlt évek során történt változtatások (a fellebbviteli főügyészségek

Részletesebben

T/5680/306. számú EGYSÉGES JAVASLAT. az elektronikus hírközlésről szóló törvényjavaslat. zárószavazásához. Budapest, 2003. november. 2003.

T/5680/306. számú EGYSÉGES JAVASLAT. az elektronikus hírközlésről szóló törvényjavaslat. zárószavazásához. Budapest, 2003. november. 2003. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/5680/306. számú EGYSÉGES JAVASLAT az elektronikus hírközlésről szóló törvényjavaslat zárószavazásához Előadó: Kovács Kálmán informatikai és hírközlési miniszter Budapest,

Részletesebben

Chronowski Nóra Drinóczi Tímea Kocsis Miklós Zeller Judit VÁLOGATOTT ALAPJOGI ESETEK II. SZABADSÁG ÉS EGYENLŐSÉG 1.

Chronowski Nóra Drinóczi Tímea Kocsis Miklós Zeller Judit VÁLOGATOTT ALAPJOGI ESETEK II. SZABADSÁG ÉS EGYENLŐSÉG 1. Chronowski Nóra Drinóczi Tímea Kocsis Miklós Zeller Judit VÁLOGATOTT ALAPJOGI ESETEK II. SZABADSÁG ÉS EGYENLŐSÉG 1. Pécs 2010 TARTALOMJEGYZÉK 1. fejezet A szabadsághoz és a személyi biztonsághoz való jog

Részletesebben

Ütv. 1. (2) bekezdés; Ut. 1 2. Ütv. 2. (1) bekezdés; Ut. 34 54.

Ütv. 1. (2) bekezdés; Ut. 1 2. Ütv. 2. (1) bekezdés; Ut. 34 54. ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 2012. évi 12. szám MELLÉKLET 1 Emlékeztetõ az ügyészségrõl szóló 2011. évi CLXIII. törvény (a továbbiakban: Ütv.), továbbá az ügyészség közérdekvédelmi feladatairól szóló 3/2012. (I.

Részletesebben

Igazságügyi együttműködés az Európai Unióban

Igazságügyi együttműködés az Európai Unióban Igazságügyi együttműködés az Európai Unióban Különös tekintettel a Lisszaboni Szerződés újításaira 2010.05.21. Dr. Jeney Petra Előadásvázlat A Lisszaboni Szerződés (LSZ) legfontosabb változtatásai A szabadság,

Részletesebben

A LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG ELNÖKE AZ ORSZÁGOS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TANÁCS ELNÖKE TÁJÉKOZTATÓ

A LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG ELNÖKE AZ ORSZÁGOS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TANÁCS ELNÖKE TÁJÉKOZTATÓ A LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG ELNÖKE AZ ORSZÁGOS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TANÁCS ELNÖKE 7156/2005/19. OIT Hiv. TÁJÉKOZTATÓ A BÍRÓSÁGOK ÁLTALÁNOS HELYZETÉRŐL ÉS AZ ORSZÁGOS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TANÁCS IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Részletesebben

2007. évi CXXXV. törvény. a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről

2007. évi CXXXV. törvény. a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről 2007. évi CXXXV. törvény a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről A törvény célja, hogy a pénzügyi piacok zavartalan és eredményes működése, a piaci viszonyok átláthatósága, a tisztességes piaci verseny

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. A katonai büntetőeljárás. The military criminal procedure. SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Állam- és Jogtudományi Kar Szeged

SZAKDOLGOZAT. A katonai büntetőeljárás. The military criminal procedure. SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Állam- és Jogtudományi Kar Szeged SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Állam- és Jogtudományi Kar Szeged SZAKDOLGOZAT A katonai büntetőeljárás The military criminal procedure Konzulens: Prof. Dr. Nagy Ferenc egyetemi tanár Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ KONTROLL RENDSZERE. Miskolc, 2014.

A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ KONTROLL RENDSZERE. Miskolc, 2014. A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ KONTROLL RENDSZERE Miskolc, 2014. PREAMBULUM Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 61-62. és 69. -a szabályozza az államháztartási kontrollok rendszerének,

Részletesebben

Halmai Gábor. * A jelentés összeállításában részt vett Bárd Petra, Mészáros Gábor, Polgári Eszter, D. Tóth Balázs és Varsányi Benedek.

Halmai Gábor. * A jelentés összeállításában részt vett Bárd Petra, Mészáros Gábor, Polgári Eszter, D. Tóth Balázs és Varsányi Benedek. Halmai Gábor AZ ALAPJOGOK HELYZETE MAGYARORSZÁGON 2005-BEN * B E V E Z E T Ô M E G J E G Y Z É S E K Az Európai Parlament (EP) 2001. július 5-i ajánlására az Európai Unió Bizottsága 2002 szeptemberében

Részletesebben

szakok) a képzés 2. félévében március 30-ig, keresztféléves képzés esetén november 30-ig kötelesek szakdolgozati témát választani.

szakok) a képzés 2. félévében március 30-ig, keresztféléves képzés esetén november 30-ig kötelesek szakdolgozati témát választani. TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT KARI MELLÉKLETE Közigazgatástudományi Kar (BCE KIK) 1. Tantárgyfelvétel, tantárgyteljesítés (1) Az első szemeszterben a nappali tagozatos hallgatók számára a mintatantervben

Részletesebben

A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL

A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL Dr. Balla Lajos Idzigné Dr. Novák Csilla Dr. Kahler Ilona Dr. Németh Norbert Dr. Szurdi Béla Dr. Vadász Mihály A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL szóló 1999. évi LXIX. törvény gyakorlati kézikönyve jogalkalmazóknak

Részletesebben

AZ ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓSZABADSÁGRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY KONCEPCIÓJA

AZ ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓSZABADSÁGRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY KONCEPCIÓJA AZ ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓSZABADSÁGRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY KONCEPCIÓJA Készítette az Informatikai és Hírközlési Minisztérium megbízásából az 2004 júniusában Bevezetés BEVEZETÉS Az Informatikai és Hírközlési

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 190. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 190. szám MAGYAR KÖZLÖNY 190 szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013 november 18, hétfő Tartalomjegyzék 2013 évi CLXXXVI törvény Egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódó más törvények módosításáról 82285 432/2013

Részletesebben

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabálya

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabálya A Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabálya A kamara küldöttgyűlése elfogadta 2007. november 10-én. Hatályba lépett 2008. január 1-jén. Módosítva 2007. december 15-én, 2008. május 17-én, 2009. május 9-én,

Részletesebben