Közlemények. A legfőbb ügyész tudományos pályázati felhívása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közlemények. A legfőbb ügyész tudományos pályázati felhívása"

Átírás

1 Közlemények A legfőbb ügyész tudományos pályázati felhívása Magyarország legfőbb ügyésze Kozma Sándor emlékére tudományos pályázatot hirdet tanulmány készítésére. A pályázaton részt vehet az ügyészi szervezet minden, tudományos fokozattal nem rendelkező tagja, valamint az ügyészi munka iránt érdeklődő joghallgató. A pályázatokat általános, ifjúsági és joghallgatói tagozaton lehet benyújtani a következők szerint: az általános tagozatra ügyész, illetve más, a továbbiakban nem említett ügyészségi alkalmazott; az ifjúsági tagozatra ügyészségi fogalmazó és alügyész; a joghallgatói tagozatra egyetemi képzésben jogi tanulmányokat folytató (hallgatói jogviszonyban álló) egyetemi hallgató adhat be magyar nyelvű pályázatot. Pályamunkát az alábbi témakörökben lehet benyújtani: Büntetőjogi terület Büntető anyagi jog 1. A Büntető Törvénykönyvről szóló évi C. törvény új intézményei és várható hatásuk a joggyakorlatban 2. Az elkövető életkorához kapcsolódó változások a Büntető Törvénykönyvről szóló évi C. törvényben 3. A büntetőjogi szankciók változásai a Büntető Törvénykönyvről szóló évi C. törvényben 4. A jogos védelem a Büntető Törvénykönyvről szóló évi C. törvényben 5. A büntethetőségi korhatár változása a Büntető Törvénykönyvről szóló évi C. törvényben 6. A gazdasági bűncselekmények szabályozásának lényeges tartalmi és szerkezeti változásai a Büntető Törvénykönyvről szóló évi C. törvényben 7. A nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények új tényállásai, a felmerülő jogértelmezési kérdések 8. A kábítószerrel összefüggő bűncselekmények megváltozott szabályai a Büntető Törvénykönyvről szóló évi C. törvényben, az ezekkel kapcsolatos jogértelmezési kérdések 9. Az elektronikus út, mint a bűncselekmények új elkövetési formája, minősítési, bizonyítási, illetékességi problémák 10. A családon belüli erőszak visszaszorítása és az áldozatok védelme

2 2 11. A Büntető Törvénykönyvről szóló évi C. törvény katona fogalmának jogértelmezési problémái 12. A katonai büntetések és mellékbüntetések alkalmazásának gyakorlati kérdései 13. A költségvetési csalás halmazati kérdései 14. Az emberrablás, a személyi szabadság megsértése és az önbíráskodás elhatárolásának gyakorlati problémái 15. A csődbűncselekménnyel kapcsolatos jogalkalmazási problémák, a törvényi tényállás módosításainak hatása a hitelezők érdekeinek védelmére 16. A bűnszervezet a bírósági gyakorlat tükrében 17. Az élet elleni bűncselekmények minősítési kérdései 18. A közlekedési bűncselekményekkel kapcsolatos jogalkalmazás elemzése 19. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának magyarországi kockázata 20. Kínzás és más embertelen bánásmód megelőzése 21. A kulturális javak hamisítása elleni fellépés jogi eszközei 22. Az erőszakos bűncselekmények és a fiatalkorúak 23. A roma és nem roma együttélést zavaró bűnözés 24. A fiatalkorúak bűnözése, szankcionálása és büntetés-végrehajtása Magyarországon 25. Büntetés, intézkedés vagy elterelés a jogkövetkezmények alkalmazásának gyakorlata a fiatalkorúak ellen indult büntetőügyekben 26. A fiatalok szórakozásának biztonsági kérdései, a sporthuliganizmus visszaszorítása 27. A fiatalkorúak ügyészének komplex feladatai a gyermek- és ifjúságvédelemben Büntetőeljárás 28. A kiemelt jelentőségű ügyek eljárási szabályainak elméleti és gyakorlati kérdései 29. Tárgyalási tapasztalatok a kiemelt jelentőségű ügyekben 30. A családon belüli erőszak bizonyíthatósága 31. Az erőszakos többszörös visszaesővel szembeni ügyészi indítványozás és a büntetéskiszabás tapasztalatai 32. A rendkívüli jogorvoslatok helye és szerepe a jogrendszerben 33. A vagyonelkobzás alkalmazásának gyakorlata 34. A bűncselekményből eredő vagyoni előny elvonásának anyagi és eljárásjogi eszközei 35. Ügyészi jogkörök gyakorlása a hozzátartozók sérelmére elkövetett erőszak miatti távoltartási ügyekben 36. Az információs önrendelkezési jog, a személyes adatok védelme a büntetőeljárásban 37. Az igazságügyi szakértői vélemény, mint bizonyítási eszköz alkalmazásának lehetőségei és korlátai a nyomozás során 38. A szakértői bizonyítás nehézségei az orvosi műhibák miatt indult büntetőügyekben

3 3 39. Az eljárási jogsegély útján beszerzett bizonyítékok bírósági eljárásban történő felhasználhatósága 40. Bizonyítás a másodfokú eljárásban 41. Jogorvoslat a büntetőeljárás nyomozati és vádelőkészítési szakában 42. A sértetti jogok érvényesülése, az okozott kár megtérítésének lehetőségei 43. A tárgyalásról lemondás szabályainak alkalmazása 44. A büntetőeljárást egyszerűsítő intézmények összehasonlító vizsgálata és hatékonyabb összehangolásuk lehetőségei 45. A büntetőeljárás további gyorsításának lehetőségei 46. A büntethetőség elévülésének megelőzésével kapcsolatos ügyészi feladatok 47. Milyen változást hozott a Be. 54/M. és N. -a az ügyész tárgyalási részvételében? Büntetés-végrehajtás 48. A javítóintézeti nevelés jogintézményének történeti áttekintése, összehasonlítása az európai jogrendszerekben ismeretes hasonló, nevelő jellegű, szabadság-elvonással járó intézkedésekkel. A javítóintézeti nevelés elrendelésére vonatkozó ítélkezési gyakorlat elemzése 49. Aktuális jogalkalmazási problémák a büntetés-végrehajtási bíró eljárásában 50. A személyi szabadság korlátozása az idegenrendészeti eljárásban 51. Fogva tartással kapcsolatos magyar ügyek az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlatában 52. Az ügyészi törvényességi felügyelet eszközrendszerének változása és ennek hatása az ügyészi gyakorlatra 53. A magyar ügyészség eredményei a fogvatartottakkal való bánásmód törvényességének biztosításában 54. A közérdekű munka végrehajtásának jelenlegi helyzete hazánkban 55. A zsúfoltság hatása a hazai börtönkörülményekre, és a bánásmód törvényessége Kriminalisztika 56. A szervezett bűnözés nyomozása 57. Eredményes bizonyítási taktikák a közélet tisztasága elleni bűncselekmények körében 58. Mobil informatikai eszközök megjelenése a bűnözésben és a bűnüldözésben Európai büntetőjog 59. Gyermekbarát igazságszolgáltatás magyar jogi szabályozás a nemzetközi egyezmények tükrében 60. A büntetőeljárás gyorsítása, hatékonyságának növelése Európában, ügyészi szerepvállalás 61. A kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények hazai és Európai Uniós tagállamokbeli szabályozásának összevetése

4 4 62. Az Emberi Jogok Európai Bírósága által hozott ítéletek hatása a nemzeti jogrendszerekre és a nemzeti jogalkotásra 63. A kölcsönös elismerés elvén alapuló uniós kerethatározatok gyakorlati alkalmazásának problémái 64. A vagyon-visszaszerzés és a sértettek kártalanítása a nemzetközi bűnügyi együttműködésben 65. A vagyonmegosztás jelene és jövője a nemzetközi bűnügyi együttműködésben 66. Az igazságügyi bűnügyi együttműködés új formáinak alkalmazása a gyakorlatban 67. Az európai bűnügyi együttműködés fejlődése és tendenciái különös tekintettel a Lisszaboni Szerződésre 68. A bűnügyi igazságügyi együttműködéssel foglalkozó Európai Uniós szervek jelene és jövője 69. A nemzetközi és az európai elfogatóparancs a gyakorlatban Büntetőjogon kívüli terület Az ügyész közérdekvédelmi tevékenysége 70. Az új, az ügyészségről szóló évi CLXIII. törvény szerinti hatékony ügyészi intézkedések tapasztalatai, gyakorlati alkalmazásának nehézségei, sikeres alkalmazási területei 71. A perbeli illetékesség megítélése a bíróságok gyakorlatában a budapesti székhelyű, de országos szolgáltatást nyújtó multinacionális vállalkozások ellen indított közérdekű keresetek benyújtásánál 72. Az ügyészi keresetindítás gyakorlata fogyasztóvédelmi ügyekben 73. Elvi és gyakorlati kérdések az ügyész polgári perbeli jogállásával kapcsolatban 74. Perelhárító ügyészi kezdeményezések, felhívások gyakorlati kérdései és eredményei a környezet védelmében 75. A franchise tulajdonos perlésének lehetőségei a franchise partnere által felhasználásra kerülő általános szerződési feltételek tisztességtelenségének megállapítására irányuló perben 76. Jogorvoslat és döntés-felülvizsgálat a közigazgatási hatósági eljárásban 77. A külföldi tulajdonba került magyar termőföld tulajdonjogának visszaszerzésére irányuló ügyészi intézkedési lehetőségek 78. A közlekedési szabályszegések miatt alkalmazható joghátrányok rendszere 79. A szabálysértések számítógépes feldolgozásának gyakorlati tapasztalatai 80. Az egyházak jogi szabályozásának változásai, az egyházként való elismerésre irányuló eljárások problémái, figyelemmel a évi CCVI. törvény rendelkezéseire 81. Az alapítvány és az egyesület tervezett szabályozása az új Polgári Törvénykönyvben, összehasonlítása a jelenlegi rendszerrel

5 5 82. A nonprofit gazdasági társaságok közhasznú jogállásával és tevékenységével kapcsolatos tapasztalatok és problémák a bírói és ügyészi jogalkalmazói gyakorlatban, megoldási lehetőségek Az ügyészi szervezetet érintő peres és nem peres eljárások 83. A polgári per bíróságának vizsgálati lehetőségei az igényérvényesítés alapjául szolgáló büntetőügyek tekintetében az ügyészségi jogkörben okozott kár megtérítése iránti perekben. A bizonyítás egyes kérdései 84. Egyetemleges felelősség a rendőrség, az ügyészség és a bíróság között az államigazgatási jogkörben okozott kár megtérítése iránti perekben. Az államigazgatási jogkörben okozott kárfelelősség szabályozásának változásai és várható iránya 85. Az ügyész és a bíró igényérvényesítési lehetősége a hivatala ellátása során jóhírnevének, becsületének, emberi méltóságának megsértése esetén, és ennek gyakorlata 86. Személyhez fűződő jogok megsértése miatt igényelt nem vagyoni kártérítés megállapításának gyakorlati kérdései az ügyészséggel szemben indult polgári perekben 87. Az elévülés kérdésének vizsgálata az ügyészségi jogkörben okozott kár megtérítése iránt indult polgári perekben 88. Az ügyész egyéni felelősségének a megállapítása az ügyészségi jogkörben okozott kár megtérítése iránti perekben, összevetve hazánk és a nemzetközi jog gyakorlatát Az ügyészi szervezet működése 89. Az informatikai eszközök térnyerése az ügyészségi munkában 90. Az internet elterjedése, felhasználhatósága az ügyészi munkában 91. Az elektronikus iratkezelés bevezetésének várható hatásai az ügyészségi munkarendben 92. A statisztikai adatgyűjtés és adatszolgáltatás elektronizálásának gyakorlati következményei PÁLYADÍJAK Valamennyi tagozaton külön a büntetőjogi, külön a büntetőjogon kívüli témákban egységesen: adható ki. 1-1 első díj Ft 1-1 második díj Ft 1-1 harmadik díj Ft A kiemelkedő pályamunkák szerzői ezen túlmenően külön díjakkal és elismerésekkel is jutalmazhatók.

6 6 Pályázatokat kizárólag postai úton fogadunk el a Legfőbb Ügyészség Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Főosztálya címére (1372 Budapest, Pf: 438.). Postára adási határidő: március 1. A pályázatokat egy nagyméretű borítékban kell benyújtani, amelyen kérjük feltüntetni: TUDOMÁNYOS PÁLYÁZAT KOZMA SÁNDOR EMLÉKÉRE. A borítékban el kell helyezni a pályázatot kettő tűzött vagy bekötött példányban és mellékelni kell egy A/5-ös kisméretű lezárt borítékban a pályázó nevét, címét, telefonszámát, beosztását, szolgálati helyét, illetve az oktatási intézmény megnevezését tartalmazó iratot. Mindkét beküldött tanulmányi példány külső borítóján fel kell tüntetni: a jeligét; a tagozat megnevezését (általános, ifjúsági, joghallgatói); a terület megjelölését (büntetőjogi, büntetőjogon kívüli); azt a sorszámot, amellyel jelzett témához a dolgozat kapcsolódik, ennek hiányában a kiíró dönt a besorolásról. A tanulmányokon más, a szerző kilétére utaló adat nem szerepelhet. A mellékelt A/5- ös boríték felzetén jól olvashatóan meg kell jelölni: a jeligét; a tagozat megnevezését (általános, ifjúsági, joghallgatói); a terület megjelölését (büntetőjogi, büntetőjogon kívüli); azt a sorszámot, amellyel jelzett témához a dolgozat kapcsolódik, ennek hiányában, illetve a témakör téves megjelölése esetén a kiíró dönt a besorolásról (egyes témaköröket a kiíró, a benyújtott pályázat által tárgyalt területnek megfelelően össze is vonhat); továbbá nyilatkozatot, hogy a szerző eredménytelenség esetén hozzájárul-e a boríték felbontásához, tartalmának megismeréséhez. A tagozatot meghatározó szolgálati, hallgatói viszony tekintetében a március 1. napján fennálló állapotot kell figyelembe venni. Az írásműveket az adott területek kiemelkedő szakemberei lektorálják. Értékelésük figyelembevételével Bíráló Bizottság tesz javaslatot a pályadíjak odaítélésére. A Bíráló Bizottság a jeligék alapján csak a díjazásra javasolt szerzőket azonosítja. A pályadíjak kiosztására 2013 júniusában az Ügyészség Napja alkalmából rendezett ünnepségen kerül sor.

7 7 A pályázatokkal kapcsolatos további ügyintézésre (pl.: a lektori vélemény megismerése, stb.) kizárólag az azonosítható pályázók jogosultak. A Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Főosztály a pályázatokat nyilvántartja. Az adott terület iránt érdeklődők a díjkiosztás után 2 évig a Legfőbb Ügyészség könyvtárában azokba betekinthetnek. Amennyiben a jeligét tartalmazó boríték felbontható, úgy az elismerésben nem részesült szerző neve, elérhetősége is nyilvánosságra hozható. *** A megjelölteken túl más, az ügyészi tevékenységhez kapcsolódó, vagy az ügyészség érdeklődésére számot tartó témakörben is beadható pályázat. Korábban írt szakdolgozattal vagy évfolyamdolgozattal a pályázaton nem lehet részt venni. A pályázatok terjedelme legalább 20, legfeljebb 80 gépelt oldal lehet. *** A pályázati hirdetmény hivatalos megjelenési helyei: az Ügyészségi Közlöny, valamint az ügyészség honlapja (www.mklu.hu).

LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 10. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások

LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 10. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 10. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2013. október 31. Tartalom Utasítások oldal 21/2013. (X. 31.) LÜ utasítás a gyermek- és fiatalkorúak

Részletesebben

A legfőbb ügyész 12/2012. (VI. 8.) LÜ. utasítása. az ügyészség szervezetéről és működéséről

A legfőbb ügyész 12/2012. (VI. 8.) LÜ. utasítása. az ügyészség szervezetéről és működéséről A legfőbb ügyész 12/2012. (VI. 8.) LÜ utasítása az ügyészség szervezetéről és működéséről Az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény 8. -ának (3) bekezdése alapján az ügyészség szervezetéről és működésének

Részletesebben

Az ügyész feladatai a polgári perben

Az ügyész feladatai a polgári perben Az ügyész feladatai a polgári perben Jelige: palánta Polgári jogi szekció Választott téma sorszáma: 17. 2 T a r t a l o m j e g y z é k Előszó 3. 1. Kisebb, de mégis nagyobb: KÖZÉRDEKVÉDELMI (közjogi)

Részletesebben

VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége. fejezet. 2007. évi költségvetésének. végrehajtása. Budapest, 2008. május hó

VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége. fejezet. 2007. évi költségvetésének. végrehajtása. Budapest, 2008. május hó A VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége fejezet 2007. évi költségvetésének végrehajtása Budapest, 2008. május hó 2 1. Feladatkör, tevékenység Az elmúlt évek során történt változtatások (a fellebbviteli főügyészségek

Részletesebben

T/9553. számú. törvényjavaslat. a büntetőeljárások időszerűségének javítása céljából a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról

T/9553. számú. törvényjavaslat. a büntetőeljárások időszerűségének javítása céljából a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/9553. számú törvényjavaslat a büntetőeljárások időszerűségének javítása céljából a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról Előadó: dr. Draskovics Tibor

Részletesebben

LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 7. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Jogszabályok

LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 7. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Jogszabályok LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 7. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2013. július 31. Tartalom Jogszabályok oldal 2013. évi CXXXI. törvény egyes törvényeknek az Alaptörvény

Részletesebben

Magyarország 3-4-5. időszakos jelentése a Gyermek. Jogairól Szóló Egyezményben elismert jogok érvényesítése. érdekében elfogadott intézkedésekről

Magyarország 3-4-5. időszakos jelentése a Gyermek. Jogairól Szóló Egyezményben elismert jogok érvényesítése. érdekében elfogadott intézkedésekről Magyarország 3-4-5. időszakos jelentése a Gyermek Jogairól Szóló Egyezményben elismert jogok érvényesítése érdekében elfogadott intézkedésekről Budapest, 2012. június 28. Tartalomjegyzék Pont Oldal Bevezetés

Részletesebben

Ütv. 1. (2) bekezdés; Ut. 1 2. Ütv. 2. (1) bekezdés; Ut. 34 54.

Ütv. 1. (2) bekezdés; Ut. 1 2. Ütv. 2. (1) bekezdés; Ut. 34 54. ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 2012. évi 12. szám MELLÉKLET 1 Emlékeztetõ az ügyészségrõl szóló 2011. évi CLXIII. törvény (a továbbiakban: Ütv.), továbbá az ügyészség közérdekvédelmi feladatairól szóló 3/2012. (I.

Részletesebben

LVIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1105 Ft 6. SZÁM UTASÍTÁSOK

LVIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1105 Ft 6. SZÁM UTASÍTÁSOK LVIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1105 Ft 6. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2010. június 30. TARTALOM Oldal UTASÍTÁSOK 6/2010. (ÜK. 6.) LÜ utasítás a Legfõbb Ügyészség egyes gazdálkodási szabályairól...

Részletesebben

Chronowski Nóra Drinóczi Tímea Kocsis Miklós Zeller Judit VÁLOGATOTT ALAPJOGI ESETEK II. SZABADSÁG ÉS EGYENLŐSÉG 1.

Chronowski Nóra Drinóczi Tímea Kocsis Miklós Zeller Judit VÁLOGATOTT ALAPJOGI ESETEK II. SZABADSÁG ÉS EGYENLŐSÉG 1. Chronowski Nóra Drinóczi Tímea Kocsis Miklós Zeller Judit VÁLOGATOTT ALAPJOGI ESETEK II. SZABADSÁG ÉS EGYENLŐSÉG 1. Pécs 2010 TARTALOMJEGYZÉK 1. fejezet A szabadsághoz és a személyi biztonsághoz való jog

Részletesebben

T/5680/306. számú EGYSÉGES JAVASLAT. az elektronikus hírközlésről szóló törvényjavaslat. zárószavazásához. Budapest, 2003. november. 2003.

T/5680/306. számú EGYSÉGES JAVASLAT. az elektronikus hírközlésről szóló törvényjavaslat. zárószavazásához. Budapest, 2003. november. 2003. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/5680/306. számú EGYSÉGES JAVASLAT az elektronikus hírközlésről szóló törvényjavaslat zárószavazásához Előadó: Kovács Kálmán informatikai és hírközlési miniszter Budapest,

Részletesebben

Ön egy megyei bíróság büntető kezelőirodájában ügyintéző. Egy folyamatban lévő ügyben ügyfélfogadási időben egy tanúként megidézett

Ön egy megyei bíróság büntető kezelőirodájában ügyintéző. Egy folyamatban lévő ügyben ügyfélfogadási időben egy tanúként megidézett Ön egy megyei bíróság büntető kezelőirodájában ügyintéző. Egy folyamatban lévő ügyben ügyfélfogadási időben egy tanúként megidézett személy kérelmére hivatkozva kér tanácsot. Tájékoztassa a tanúvédelem

Részletesebben

T/3019. számú törvényjavaslat. egyes jogállási tárgyú törvények módosításáról

T/3019. számú törvényjavaslat. egyes jogállási tárgyú törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/3019. számú törvényjavaslat egyes jogállási tárgyú törvények módosításáról Előadó: Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter Budapest, 2015. február 2015. évi... törvény egyes

Részletesebben

2. A SZABÁLYZAT CÉLJA

2. A SZABÁLYZAT CÉLJA 1 1. BEVEZETÉS A világ gazdasági folyamatait a határokon többszörösen átnyúló tulajdonosi, termelési, szolgáltatási kapcsolatok jellemzik. Ezen üzleti folyamatok pénzügyi kiszolgálását a pénzügyi szervezetek

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI HATÓSÁGI ÜGYEK ÜGYÉSZI TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETE * SZÕRÖS LÍVIA ÁGNES egyetemi hallgató

AZ ÖNKORMÁNYZATI HATÓSÁGI ÜGYEK ÜGYÉSZI TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETE * SZÕRÖS LÍVIA ÁGNES egyetemi hallgató Iustum Aequum Salutare II. 2006/1 2. 271 288. AZ ÖNKORMÁNYZATI HATÓSÁGI ÜGYEK ÜGYÉSZI TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETE * egyetemi hallgató I. Az ügyészi törvényességi felügyelet 1. Az ügyészségrõl általában A

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ BÜNTETŐJOGI JOGALKOTÁSÁNAK LEGÚJABB TENDENCIÁI UDVARHELYI BENCE

AZ EURÓPAI UNIÓ BÜNTETŐJOGI JOGALKOTÁSÁNAK LEGÚJABB TENDENCIÁI UDVARHELYI BENCE Publicationes Universitatis Miskolcinensis Sectio Juridica et Politica, Tomus XXXII. (2014), pp. 321 337. AZ EURÓPAI UNIÓ BÜNTETŐJOGI JOGALKOTÁSÁNAK LEGÚJABB TENDENCIÁI UDVARHELYI BENCE A 2009-ben hatályba

Részletesebben

AZ ALAPJOGOK HELYZETE MAGYARORSZÁGON 2004-BEN *

AZ ALAPJOGOK HELYZETE MAGYARORSZÁGON 2004-BEN * Halmai Gábor AZ ALAPJOGOK HELYZETE MAGYARORSZÁGON 2004-BEN * BEVEZETÔ MEGJEGYZÉSEK Az Európai Parlament (EP) 2001. július 5-i ajánlására az Európai Unió Bizottsága 2002 szeptemberében létrehozott egy független

Részletesebben

Az új magyar médiaszabályozás

Az új magyar médiaszabályozás Az új magyar médiaszabályozás Az új magyar médiaszabályozás Kiadó: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Nyomtatta: HTSART Kft. Budapest, 2011. november Tartalomjegyzék Előszó...7 2010. évi CIV. törvény

Részletesebben

A gyermekvédelem felelősség(e)

A gyermekvédelem felelősség(e) Dr. Katonáné dr. Pehr Erika A gyermekvédelem felelősség(e) A k k j i k éd l h á A gyermekek jogainak védelme határon belül és kívül Budapest,2009. október 8-9. Mottó Gyengeségeink y g g és kínjaink nem

Részletesebben

Képzési anyag a civil szerveztek működésének támogatására

Képzési anyag a civil szerveztek működésének támogatására Képzési anyag a civil szerveztek működésének támogatására NOSZA Egyesület 2014 Tartalom Bevezetés... 3 I. Részvételi jogok... 4 Közérdekű adatok megismerése... 4 Bírósági jogérvényesítés... 4 Közérdekű

Részletesebben

TITKOS ÜGYKEZELOI ISMERETEK

TITKOS ÜGYKEZELOI ISMERETEK NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TITKOS ÜGYKEZELOI ISMERETEK Tananyag Budapest, 2014 NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Szerzők: I. rész: Tapa Barnabás II. rész: Hegedűs Tamás Lektorálta: Zala Mihály Kézirat lezárva:

Részletesebben

T/12614. számú. törvényjavaslat

T/12614. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12614. számú törvényjavaslat a nemzeti utas-adat információs rendszer létrehozása érdekében szükséges, valamint a rendőrséget érintő és egyes további törvények módosításáról Előadó:

Részletesebben

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Az Országgyűlés a jövő nemzedékért érzett felelősségtől vezérelve a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE

MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Magyarország Szabadság Alkotmányának irányelvei a globalista szocialista-kommunizmus és a liberáliskapitalizmus föderációját a természetes értékrend szerinti konföderációval felváltó

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2014.II.25.) hatályos állapota

Részletesebben

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Az Országgyűlés a jövő nemzedékért érzett felelősségtől vezérelve a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA 2012. I. FÉLÉV

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA 2012. I. FÉLÉV AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA 2012. I. FÉLÉV 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető...8 1. A bíróságok igazgatásának új rendszere...9 2. Az OBH elnökének igazgatási tevékenysége...10 2.1. Stratégiai

Részletesebben

B/2. BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG

B/2. BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG B/2. BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A büntetőeljárásról szóló, többször módosított 1998. évi XIX. törvény (Be.) ismerete minden tétel esetében szükséges. Egyes tételeknél szükséges

Részletesebben

LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 2. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások

LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 2. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 2. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2014. február 28. Tartalom Utasítások oldal 3/2014. (II. 21.) LÜ utasítás az ügyészség szervezetéről

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Médiamenedzsment szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Médiamenedzsment szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Médiamenedzsment szakirány A CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK KÖZÜGGYÉ VÁLÁSA AZ ÁLLAMI ÉS CIVIL SZERVEZETEK

Részletesebben