Szakmai ajánlás iskolai szociális munkás hálózat tervezéséhez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakmai ajánlás iskolai szociális munkás hálózat tervezéséhez"

Átírás

1 Szakmai ajánlás iskolai szociális munkás hálózat tervezéséhez Javasolt iskolai szociális munkás alkalmazása a pályázatot megvalósító célterület azon településein, ahol a HHH-s gyerekek aránya eléri a 25%-ot, és kötelező ott, ahol ez az arány 50% vagy magasabb. Az iskolai szociális munkásokat a projekt alkalmazza a szociális (tehát nem pedagógiai, közoktatási) elemei egyikében, amelyben a prevenciós tevékenységek programtervezése szerepel. Problémasúlyozással történhet az alkalmazott iskolai szociális munkások számának meghatározása, amelyhez a következő adatok mérlegelése adhat támpontot: - HHH arány - kompetencia mérések eredményei (ha jóval az országos átlag alattiak) - továbbtanulási mutatók - van-e az ellátási területen: tanoda, közösségi tér, IPR előzmény - esetleg bemeneti mérési adatok, eredmények A programban alkalmazott szociális munkásoknak kötelező olyan belső képzésen való részvétel, amelyet a kísérő program biztosít az egységes szemlélet miatt, valamint alapkövetelmény folyamatos szupervízió biztosítása. Az iskolákkal való együttműködést az illetékes KLIK hatósággal és az adott iskolával kötendő együttműködési megállapodásban szükséges rögzíteni. Az iskolai szociális munka rövid meghatározása: Az iskolai szociális munka szolgáltatás. A közoktatási intézményben biztosított, preventív és korrektív jellegű segítő tevékenység, amely az iskoláskorú gyerekek és fiatalok képességeinek, lehetőségeinek legoptimálisabb kibontakozását támogatja szociális kapcsolataik, társadalmi integrációjuk javításával. Az iskolai szociális munka során nyújtott szolgáltatások célja, a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával az iskoláskorú fiatalok sikeres iskolai előmenetelük támogatása, egészségfejlesztése, illetve veszélyeztetettségének megelőzése, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetésében való közreműködés. Az iskolai szociális munkás tevékenysége során együttműködést alakít ki az iskoláskorú fiatalokkal, családjukkal, az iskolával és közösségeikkel illetve más segítő szervezetekkel. 1 Az iskolai szociális munka olyan személyes segítő szolgáltatás, amely közvetlenül találkozik a közoktatási intézményben tanuló gyermekek problémáival, így része kell, hogy legyen a gyermekvédelmi jelzőrendszernek. 1 Hajnal Renáta, Sidlovics Ferenc Koncepció az iskolai szociális munka jogi szabályozására és országos kiterjesztésére (Bp, Kézirat)

2 Az iskolai szociális munka célcsoportjai: Elsődleges célcsoport: Az (óvodába) iskolába járó HH-s és HHH-s gyermekek és családjaik Másodlagos célcsoport: Az óvoda és iskola teljes gyermek létszáma Harmadlagos célcsoport: A tantestület Az iskolai szociális munkás feladatai: Egyéni esetkezelés és tanácsadás: Információnyújtás (általánosan az iskoláskorú fiatalok életkori sajátosságaiból, életviteléből adódó nehézségek kapcsán továbbá speciálisan a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás) Hivatalos ügyek intézése, szociális ügyintézés (a hivatalos ügyek intézésének segítése.) Tanácsadás /direkt, edukatív/ (a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezés) Konzultáció (counseling) Esetmenedzsment: Érdekvédelem, ennek kertében fegyelmi tárgyaláson való részvétel Esetmegbeszélés kezdeményezése, azokon részvétel, a jelzőrendszer tagjaival történő együttműködés Delegálás, más, a gyermek szükségleteinek megfelelő szolgáltatás, ellátás igénybe vételének segítése Szülőkkel, családokkal végzett szociális munka: Tanácsadás, konzultáció családoknak a gyermek iskolai életét érintő kérdésekben, illetve egyéb problémák kapcsán közvetítés a szülő gyerek kapcsolatban Részvétel a szülő-tanár megbeszéléseken Szülői értekezleten való részvétel Szociális csoportmunka: Közösségfejlesztő csoportmunka, a tematikus és szabadidős kortársközösségek támogatására Pályaorientációs célú csoportmunka, a pályaválasztással és tehetséggondozással kapcsolatos döntések támogatására Prevenciós, edukációs csoportmunka, a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzésére, a hátrányos helyzetű, valamint a tanulmányaiban elmaradt tanulók felzárkóztatására Diákszemináriumok szervezése különböző témákban

3 Közösségi szociális munka: Különböző kommunikációs lehetőségek bevezetése, szervezése diákok számára (diák teázó, filmklub, stb.) Programok tervezése és szervezése a szabadidő eltöltésére, illetve egymás támogatására Diákönkormányzattal való együttműködés Együttműködés a szülői munkaközösségekkel Együttműködés az adott városrész ifjúságsegítő csoportjával (város, nagyobb település esetén) Információs rendezvények megvalósítása nak E feladatainak keretében az iskolai szociális munkás: Naponta minimum két óra fogadóórát tart az iskolában - fogadja a tanulókat, a szülőket és a pedagógus kollégákat. Segítő beszélgetés formájában meghallgatja a gyermeket, szüleit, pedagógus kollégáit és megoldást keres a felmerült problémára. (esetmenedzsment) Családlátogatást végez (Családokkal végzett szociális munka) Csoportfoglalkozásokat tervez, szervez és vezet (szociális csoportmunka) Prevenciós feladatokat lát el (szociális csoportmunka) Közösségi szociális munka keretében iskolai és iskolán kívüli szabadidős programokat tervez, szervez és vezet (Közösségi szociális munka) A gyermekvédelmi jelzőrendszer részeként: Együttműködik a helyi gyermekjóléti szolgálat családgondozójával, a gyerekjóléti jelzőrendszer részeként jelzi a problémákat. Eseti konzultációt, esetmegbeszélést kezdeményez, illetve részt vesz azon. Közös családlátogatáson vesz részt. Részt vesz a védelembe vételi tárgyalásokon. Az iskola oktatási, nevelési feladatainak segítőjeként: Tanórákon megfigyelést végez Hetente 3 alkalommal segítőként részt vesz a pedagógus kollégák által végzett ügyeletben Részt vesz az iskolai értekezleteken Részt vesz a szülői értekezleteken Részt vesz a fegyelmi tárgyaláson Félévente szakmai értékelő értekezletet hív össze az iskolaigazgató, a pedagógusok és a KLIK képviselőének részvételével, melynek célja a szakmai értékelésen túl, javaslatok megfogalmazása a hatékonyabb működés érdekében továbbá a kölcsönös elvárások megfogalmazása és egyeztetése és az együttműködés javítása a gyerekek érdekeinek szem előtt tartásával. Kezdeményezi az iskola pedagógusi kara számára az oktatási nevelési munkájukat segítő szakmai műhelyek, képzések, tréningek megvalósítását, különös tekintettel a kiemelt program által biztosított és szolgáltatott ilyen tartalmú rendezvényekre.

4 Fontos megjegyezni, hogy ezeket a tevékenységeket mind az iskolán belül, mind az iskolán kívül is végezheti az iskolai szociális munkás. Iskolán kívüli helyszín lehet: könyvtár, közösségi ház, művelődési ház, IT pont, sportpálya stb., azonban minimális tárgyi feltételek biztosítása szükséges, amelyeket egyrészt az iskola, másrészt a projekt kell, hogy biztosítson. Az iskolai szociális munka személyi feltételei Az iskolai szociális munkás alkalmazásához a 15/1998. évi (IV. hó 30.) NM rendelet 2. számú melléklet II. részének a Gyermekjóléti szolgálat családgondozóra vonatkozó képesítési előírásai az irányadóak: Felsőfokú szociális alapvégzettség, pszichológus, pszichopedagógus, vagy mentálhigiénés szakember, valamint gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező óvodapedagógus, tanító, tanár, nevelőtanár, pedagógiai előadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus, hittanár, hittantanár Az iskolai szociális munkás állandó meghívottja a jelzőrendszeri esetmegbeszélésnek. Az iskolai szociális munkás lehetőséget kell biztosítani esetmegbeszélő csoport szervezésére illetve abban való részvételre. Az iskolai szociális munkás a szupervízió biztosítása elengedhetetlen. Az iskolai szociális munka tárgyi feltételei Mivel az iskolai szociális munka olyan személyes segítő szolgáltatás, amely közvetlenül találkozik a közoktatási intézményben tanuló gyermekek problémáival és számukra a szociális munka eszközrendszerével (egyéni tanácsadás esetkezelés, szociális csoportmunka, közösségi szociális munka) segítséget nyújt, így elengedhetetlen az iskola részéről az alábbi minimális tárgyi és munkafeltételek biztosítása: Fogadóóra céljából interjúzásra alkalmas helyiséget biztosít heti öt alkalommal 2 óra/nap időtartamra A gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaként minden egyes törvényben rögzített jelzéséről értesíti az iskolai szociális munkást és/vagy az iskolai szociális munkáson keresztül jelez a gyermekjóléti szolgálatnak Lehetőséget biztosít a tanári értekezleteken részvételre Lehetőséget biztosít személyes konzultációra a pedagógusok és a szociális munkás között Helyiséget és lehetőség szerint eszközöket biztosít szociális csoportmunka végzéséhez Helyiséget és lehetőség szerint eszközöket biztosít közösségi szociális munka illetve szabadidős programok végzéséhez Az iskolai szociális munka stratégiai szakmai partnerei a gyerekesély programon belül Közösségi ház munkatársai Biztos Kezdet Gyerekház munkatársai (pl.: közösségi rendezvényeknél) IT pont

5 Kortárssegítés, ifjúságsegítés Az iskolai szociális munkás stratégiai partnerei a gyerekesély programon kívül Védőnők Pedagógusok Családsegítő - és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai Civil szervezetek Egyházi szervezetek Az iskolai szociális munkás munkaideje, munkaidő beosztása Az iskolai szociális munkás munkaideje részben kötött munkaidő. Egyrészt tartalmaz tervezhető és megtervezett, úgynevezett fix időpontokat. Ilyenek lehetnek a fogadóórák, teamen, esetmegbeszélőn és szupervízión való részvétel, valamint egyes tematikus csoportfoglalkozások. Másrészt a munkaideje tartalmaz rugalmas időbeosztást és szakmai tevékenységet. Ilyenek lehetnek a családlátogatások, óralátogatások, intézményi konzultációk, rendkívüli esetmegbeszélés, krízisintervenció stb. Példa az iskolai szociális munkás lehetséges munkaidő beosztására, különös tekintettel az iskolán belüli és iskolán kívüli szakmai tevékenységeire. A táblázat tájékoztató jellegű, csak tervezhető vagy részben tervezhető tevékenységeket tartalmaz. Időpo Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek nt 7-8 Gyerekek fogadása 8-9 fogadóóra, Óvodalátogatás, konzultáció óvodapedagógusok kal fogadóóra Óralátogatás, megfigyelés 9-10 Óralátogatás, fogadóóra megfigyelés fogadóóra Konzultáció a Gyerekjóléti szolgálat munkatársáva l Családlátogatás, Családlátogatá s, fogadóóra fogadóóra GYEP- TEAM Óralátogatás, GYEP-

6 Családlátogat ás, Családlátogat ás, Tanulócsoport Részvétel védelembe vételi tárgyaláson Óvoda látogatás, szülőkkel kapcsolat megfigyelés Óvodalátogat ás, gyerekek megfigyelése Szociális csoportmunk a Szociális csoportmunk a Szupervízió Tanulócsoport Esetmegbeszé lés Gyerekjóléti szolgálat TEAM Közösségi munka Közösségi munka Adminisztrác ió

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program 2012. március 1. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ Szakmai Program 2012. augusztus 15. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI 2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI Családsegítő Szolgálat szakmai programja Bevezetés A családsegítés feladatát Polgár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A CSALÁDSEGÍTÉS FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL 2012. 01. 01. 2012. 01. 31. Készítette: Kámán-Németh Martina Családgondozó 30/842-9870

BESZÁMOLÓ A CSALÁDSEGÍTÉS FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL 2012. 01. 01. 2012. 01. 31. Készítette: Kámán-Németh Martina Családgondozó 30/842-9870 BESZÁMOLÓ A CSALÁDSEGÍTÉS FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL 2012. 01. 01. 2012. 01. 31. Készítette: Kámán-Németh Martina Családgondozó 30/842-9870 2 A CSALÁDGONDOZÓ FELADATAI A Családsegítõ Szolgálat feladata -

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2014.VII.31.) hatályos állapota A jel

Részletesebben

Integrációs stratégia. 2010/2011-es tanévre

Integrációs stratégia. 2010/2011-es tanévre Integrációs stratégia 2010/2011-es tanévre Szikszai György Református Általános Iskola OM: 102612 6900 Makó, Szikszai u. 4. Tel./Fax: 06-62-212-782 E-mail: szikszaigy.hu Internet: www.szikszaigy.hu 1 Tartalom

Részletesebben

A PREVENCIÓ SZÍNTEREI VÁCOTT

A PREVENCIÓ SZÍNTEREI VÁCOTT A PREVENCIÓ SZÍNTEREI VÁCOTT A VÉDŐNŐ ÉS A SZOCIÁLIS MUNKÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSE EGY INTEGRÁLT INTÉZMÉNYBEN 1. Az intézmény felépítése A Szociális Szolgáltatások Háza integrált intézmény, amely a szociális és

Részletesebben

Beszámoló. a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról

Beszámoló. a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról Gondozási Központ 7140 Bátaszék, Budai út 21. Tel.: 74/ 491-622; 74/ 591-113 Beszámoló a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról

Részletesebben

ÚTKERESÉS SEGÍTŐ SZOLGÁLAT GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT szakmai egységének

ÚTKERESÉS SEGÍTŐ SZOLGÁLAT GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT szakmai egységének ÚTKERESÉS SEGÍTŐ SZOLGÁLAT GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT szakmai egységének Szakmai programja DUNAÚJVÁROS I. Általános működési feltételek Az intézmény elnevezése: Útkeresés Segítő Szolgálat, melynek keretében,

Részletesebben

Babus Jolán Középiskolai Kollégium

Babus Jolán Középiskolai Kollégium A pedagógus hit kettőt tételez fel: hogy az emberek (az eddiginél különbbé) nevelhetők, s hogy (az eddiginél többre) taníthatók. Németh László Babus Jolán Középiskolai Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Javaslat. az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására

Javaslat. az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására Előterjesztő: székhely település polgármestere Előkésztő:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Záradék: A Szervezeti és Működési Szabályzatot

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálat szakmai programja

A gyermekjóléti szolgálat szakmai programja A gyermekjóléti szolgálat szakmai programja GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ADATAI Név: Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2541 Lábatlan, Zalka M ltp 5. Nyitva álló helységek: Nyergesújfalu, Óvoda u.

Részletesebben

Beszámoló a Sajókaza mikkrokörzetszuhakálló településen 2009 évben végzett munkájáról

Beszámoló a Sajókaza mikkrokörzetszuhakálló településen 2009 évben végzett munkájáról N a p p a l i S z o c i á l i s K ö z p o n t é s G y e r m e k j ó l é t i S z o l g á l a t V e z e t ő j é t ő l 3 7 2 0. S a j ó k a z a, P e t ő f i ú t 1-3. T e l : 4 8 / 5 0 5-2 0 9, 4 8 / 5 0 5-2

Részletesebben

17.sz. melléklet III. A BIZTOS KEZDET PROGRAM ÉS A GYEREKHÁZAK LEÍRÁSA. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

17.sz. melléklet III. A BIZTOS KEZDET PROGRAM ÉS A GYEREKHÁZAK LEÍRÁSA. a Társadalmi Megújulás Operatív Program 17.sz. melléklet III. A BIZTOS KEZDET PROGRAM ÉS A GYEREKHÁZAK LEÍRÁSA a Társadalmi Megújulás Operatív Program LHH kistérségek projektjei (gyermek- és ifjúságvédelem) c. pályázati felhívás a) tevékenységéhez

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Szigliget

Szakmai beszámoló. Szigliget Szakmai beszámoló Szigliget Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. év Készítette: Dékány Györgyné Intézményvezető Kezet csak megfogni szabad Elveszíteni vétek Ellökni átok Egymásba

Részletesebben

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I.

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I. 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.

Részletesebben

HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZAKMAI PROGRAMJA

HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZAKMAI PROGRAMJA HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZAKMAI PROGRAMJA KÉSZÍTETTE: Szabó Marianna intézményvezető, Hatályos: 2012. szeptember 01. Tartalomjegyzék A szolgáltató adatai 3. o. I. Általános információk 4. o. I. l. A

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A gyermekjóléti szolgálat 2010-ben végzett munkájáról. Készítette: Keresztes Éva családgondozó

BESZÁMOLÓ. A gyermekjóléti szolgálat 2010-ben végzett munkájáról. Készítette: Keresztes Éva családgondozó BESZÁMOLÓ A gyermekjóléti szolgálat 2010-ben végzett munkájáról Készítette: Keresztes Éva családgondozó 1 Az önkormányzat kötelező feladatainak sorába tartozik a gyermekvédelem helyi ellátórendszerének

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának 2014. évi átfogó értékelése.

Monostorpályi Község Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának 2014. évi átfogó értékelése. Monostorpályi Község Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának 2014. évi átfogó értékelése. Előterjesztés a 2015. május 22 -i Képviselő Testületi ülésre. Előterjesztő: Juhász

Részletesebben

Z a l a k a r o s K i s t é r s é g T ö b b c é l ú T á r s u l á s S z o c i á l i s A l a p e l l á t ó K ö z p o n t 8749 Zalakaros Zrínyi u 2

Z a l a k a r o s K i s t é r s é g T ö b b c é l ú T á r s u l á s S z o c i á l i s A l a p e l l á t ó K ö z p o n t 8749 Zalakaros Zrínyi u 2 Z a l a k a r o s K i s t é r s é g T ö b b c é l ú T á r s u l á s S z o c i á l i s A l a p e l l á t ó K ö z p o n t 8749 Zalakaros Zrínyi u 2 Tel.: 93/340-737 Ikt. Sz: 25-8 / 2011 Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

V. SZAKMÁK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS JÓ GYAKORLATAI. A prevenció színterei Vácott a védőnő és a szociális munkás együttműködése egy integrált intézményben

V. SZAKMÁK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS JÓ GYAKORLATAI. A prevenció színterei Vácott a védőnő és a szociális munkás együttműködése egy integrált intézményben TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Koragyermekkori (0-7 év) program V. SZAKMÁK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS JÓ GYAKORLATAI A prevenció színterei Vácott a védőnő és a szociális munkás együttműködése egy integrált intézményben

Részletesebben

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április Átfogó értékelés Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről Budapest, 2013. április 1 Bevezetés 3 1. Demográfiai mutatók 4 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli,

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez KRISTÁLY SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI TÁRSULÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 4177 FÖLDES, Karácsony S. tér 1. : (54) 465 856 E-mail: raczneagi@citromai.hu Iktatószám: 787-6/2010. 15. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM AZ INTÉZMÉNY CÉLJA ÉS FELADATA Az alapszolgáltatások biztosításával az intézmény segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő Központja

Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő Központja Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő Központja SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Általános és bevezető szabályok 1. Az intézmény elnevezése: Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő Központja Székhelye:

Részletesebben

Készítette: Vajai Anett szociális ügyintéző Galler-Mike Éva Gyermekjóléti Szolgálat kihelyezett családgondozó

Készítette: Vajai Anett szociális ügyintéző Galler-Mike Éva Gyermekjóléti Szolgálat kihelyezett családgondozó ÖCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA AJKAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL POLGÁRMESTER JEGYZŐ 8292 Öcs, Béke u. 35. 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 (88) 521-100 fax:(88) 212-794 Ügyszám:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28-án tartandó ülésére.

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28-án tartandó ülésére. Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május

Részletesebben