Sikeres Magyarországért Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sikeres Magyarországért Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram"

Átírás

1 11. c. számú melléklet Sikeres Magyarországért Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram Terméktájékoztató Budapest november 1/9

2 Hatályos november Sikeres Magyarországért Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram Termékleírás Hitelprogram keretösszege 310 milliárd Ft. Hitel célja A Hitelprogram célja a magyar gazdaság általános versenyképességének fejlıdését szolgáló modernizáció, az infrastruktúra- és a technológiafejlesztést elıidézı beruházások támogatása, a magántıke közszolgáltatások végzésébe való bevonásának elısegítése és a vállalati nemzetköziesedés ösztönzése. A Hitelprogram kiemelt célja a mikro-, kis- és középvállalkozások foglalkoztatásban betöltött szerepének, innovációs és beszállítói tevékenységének erısítéséhez, környezetvédelmi és egészségügyi célú beruházásaihoz kedvezményes kamatozású hitel nyújtása, továbbá fejlesztési és beruházási tárgyú pályázatokhoz, különösen a Nemzeti Fejlesztési Terv pályázataihoz kapcsolódóan kiegészítı forrás biztosítása. A részletes hitelcélokat jelen termékleírás melléklete tartalmazza. Hitel típusa Éven túli lejáratú beruházási hitel. Hitelfelvevık köre 1-9. hitelcélok 1 esetében a kis- és középvállalkozásokról, fejlıdésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény szerinti mikro-, kis- és középvállalkozások (a továbbiakban együtt: KKV). 10. hitelcél esetében a kis- és középvállalkozásokról, fejlıdésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény szerinti mikrovállalkozások. 11. hitelcél esetében a kis- és középvállalkozásokról, fejlıdésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény szerinti KKV-k, KKV-nak nem minısülı nagyvállalatok, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 95. -a szerinti gazdálkodó szervezetek, a Polgári Törvénykönyvrıl szóló évi IV. törvény 57. -a szerinti közhasznú társaságok és 70. -a szerinti vállalatok. Hitelezésbıl kizártak köre Nem vehet részt a Hitelprogramban az olyan gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó, aki/amely a cégbírósági bejegyzés, vagy a vállalkozói igazolvány kiállításának napjától számított egyéves múlttal nem rendelkezik (a 10. hitelcél szerinti mikrovállalkozások kivételével) 1 A melléklet szerinti beruházási és fejlesztési célok alapján. 2/9

3 projekttársaságnak minısül és tulajdonosa egyéves vállalkozói múlttal nem rendelkezik, csıd-, felszámolási eljárás, végelszámolás vagy végrehajtási eljárás alatt áll, lejárt esedékességő, 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajtható köztartozással rendelkezik, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett, hitelszerzıdésbıl vagy bankgarancia-szerzıdésbıl eredı lejárt tartozása áll fenn, a hitelkérelem benyújtását megelızı három éven belül az államháztartás alrendszereibıl juttatott valamely állami támogatással összefüggésben a támogatási szerzıdésben vállalt kötelezettségét nem, vagy csak részben teljesítette, a tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedélyekkel nem rendelkezik, gazdasági társaság esetén saját tıkéje a jogszabályban meghatározott rá vonatkozó mérték alá csökkent. Továbbá 1-6. hitelcélok esetében az olyan gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó, aki/amely az EK-Szerzıdés I. számú mellékletében (mezıgazdaság és halászat) felsorolt termékek elıállításával, feldolgozásával és értékesítésével kapcsolatos tevékenységet folytat, az 1407/2002/EK bizottsági rendelet szerinti szén- és acélipari tevékenységet folytat, hitelcélok esetében az olyan gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó, aki/amely az EK-Szerzıdés I. számú mellékletében (mezıgazdaság és halászat) felsorolt termékek elıállításával, feldolgozásával és értékesítésével kapcsolatos tevékenységet folytat, a szállítási ágazatban tevékenykedik, 11. hitelcél esetében az olyan gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó, aki/amely a szállítási, a szénbányászati vagy a hajógyártási ágazatban tevékenykedik. A hitel felhasználása A hitel felhasználható tárgyi eszközbe való beruházáshoz, beszerzéshez vagy létesítéshez, a beszerzett tárgyi eszközök üzembe helyezéséhez, ezek rendeltetésszerő használatbavételéig végzett tevékenység (szállítás, üzembe helyezés, közvetítés stb.), vagy a beszerzéshez hozzákapcsolható egyéb tevékenységhez (tervezés, elıkészítés, lebonyolítás), vagy a meglévı tárgyi eszközök bıvítéséhez, a beruházáshoz és a fejlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, egy egész üzemre vonatkozó licenc, know-how-k vagy nem szabadalmazott technikai tudás vásárlásához, a beruházáshoz, fejlesztéshez közvetlenül kapcsolódó tartós forgóeszköz finanszírozásához. A hitelbıl a tárgyi eszközök, a szabadalmak, egy egész üzemre vonatkozó licenc, know-how a számvitelrıl szóló évi C. törvény és 51. -ai szerinti bekerülési értéke szerint számolhatók el. A hitel nem használható fel A hitel nem használható fel megkezdett beruházás finanszírozására (a 10. hitelcél kivételével), szinten tartó beruházás finanszírozására, más hitel kiváltására, üzletrész, részvény vásárlására, ÁFA finanszírozására, kivéve ha a hitelfelvevı ÁFA visszaigénylésére nem jogosult, az exporttal kapcsolatos tevékenységekhez nyújtott támogatásokra (nevezetesen az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat létesítéséhez és mőködtetéséhez, illetve az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülı egyéb folyó kiadásokkal közvetlenül kapcsolatos támogatásokra), az import áruk helyett hazai áru használatának finanszírozására. Továbbá 1-6. hitelcélok esetében a fı tevékenységüket a szállítási ágazatban végzı vállalkozások esetében szállítási eszközök és felszerelések (a vasúti gördülı állomány kivételével) finanszírozására, 11. hitelcélok esetében munkahelymegırzésre. 3/9

4 Hitel összege 1-9. és a 11. hitelcélok esetében millió Ft, a 10. hitelcél esetében 1-10 millió Ft. Saját erı A saját erı mértéke a beruházás nettó vagy amennyiben a vállalkozás ÁFA visszaigénylésére nem jogosult, bruttó bekerülési értékének legalább az alábbiak szerint meghatározott mértéke. 1-5., 9. és 11. hitelcélok esetében 25% 6., 8. és 10. hitelcélok esetében 15% 7. hitelcél esetében a pályázatban elıírt saját erı mértékének az 50%-a A saját erıbe nem számítható be az államháztartás más alrendszereibıl vagy közösségi forrásból kapott támogatás. Hitel pénzneme HUF Hiteldíjak Kamat 1-8. és a 11. hitelcélok esetében 3 havi EURIBOR + legfeljebb 4%/év 9. hitelcél esetében 3 havi EURIBOR + legfeljebb 3,25%/év vagy 4%/év (a fedezet függvényében) 10. hitelcél esetében Jegybanki alapkamat, további hiteldíj nem kerül felszámításra. Kezelési költség Nem kerül felszámításra. Folyósítási jutalék Maximum egyszeri 1%, amely az elsı folyósításkor kerül felszámításra. Módosítási díj A finanszírozó hitelintézet aktuális kondíciós listája szerint. Projektvizsgálati díj Egyszeri díjként, a finanszírozó hitelintézet aktuális kondíciós listája szerint kerül felszámításra. Rendelkezésre tartási jutalék 0,25%/év. Elıtörlesztési díj Nem kerül felszámításra. 4/9

5 Futamidı alakulása a szerzıdéskötéstıl számított legfeljebb Rendelkezésre tartási idı 1-9. és a 11. hitelcélok esetében 2 év 10. hitelcél esetében Lejárat 1-9. és a 11. hitelcélok esetében 1 év 15 év 10. hitelcél esetében Türelmi idı 10 év 2 év Törlesztés ütemezése Türelmi idıt követıen negyedéves törlesztı részletek. Biztosítékok A finanszírozó hitelintézet belsı szabályzatai szerinti, szokásos bankári biztosítékok. A 9. hitelcél esetében 100%, vagy alacsonyabb mértékő fedezeti elvárás, a 10. hitelcél esetében a Hitelgarancia Rt. 80%-os készfizetı kezességvállalása szükséges. Egyéb feltételek A folyósítás a benyújtott számlák, vagy a számvitelrıl szóló évi C. törvény 166. (1) bekezdése szerinti számviteli bizonylat alapján nettó vagy amennyiben a vállalkozás ÁFA visszaigénylésére nem jogosult, bruttó összegben történik. Továbbá az 1-6. hitelcélok esetében a hitelfelvevınek vállalnia kell, hogy a beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat az eredeti célnak megfelelıen öt évig folyamatosan fenntartja és mőködteti, a 11. hitelcél esetében a beruházó a beruházással létrehozott munkahelyet vagy munkahelyeket megfelelı ideig köteles folyamatosan fenntartani és mőködtetni: KKV-k esetében az aktiválástól számított 2 évig, KKV-ken kívüli kör esetében az aktiválástól számított 3 évig. További feltételeket a Termékleíráshoz közvetlenül tartozó útmutató tartalmazza. Állami támogatás formája A Hitelprogram keretében nyújtott kedvezményes kamatozású hitel állami támogatásnak, formáját tekintve kedvezményes kamatozású kölcsönnek minısül. 5/9

6 Állami támogatás mértéke Az egy projekthez nyújtható, államháztartási forrásból származó összes támogatás maximális intenzitása nem haladhatja meg: 1., 2. és 4. hitelcélok, továbbá a 11. hitelcél esetében, amennyiben KKV a kedvezményezett 11. hitelcél esetében, amennyiben nem KKV a kedvezményezett Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Közép-Dunántúl és Dél-Dunántúl tervezési-statisztikai régiókban, valamint a celldömölki, letenyei, ıriszentpéteri, téti, vasvári és zalaszentgróti kistérségekben 65% 50% Nyugat-Dunántúl tervezési-statisztikai régiókban (az elsı pontban foglalt kivételekkel) 60% 45% Pest megyében Budapesten 55% 40% 50% 35% 3. hitelcél esetében 5. és 6. hitelcél esetében alkalmazott kutatás esetén kisvállalkozás esetén 70% 15% kísérleti fejlesztés esetén középvállalkozás esetén 45% 7,5% A hitelcélok esetében: Az egy vállalkozásnak csekély összegő támogatás jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma három év vonatkozásában nem haladhatja meg a eurót. A 10. hitelcél esetében a kezességvállalás díjának átvállalása a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete C) pontja szerint számított, a kezességvállalásért feltételesen fizetendı piaci díj és a ténylegesen fizetendı díj különbsége jelenértékének az összege, amely a hitelcélok esetében a kedvezményes kamatozású kölcsön támogatástartalmával összeadódik. A Hitelprogram keretében nyújtott állami támogatás nem halmozható egyéb állami vagy közösségi támogatással, ha az így halmozott összeg támogatástartalma (csekély összegő állami támogatás esetén), vagy támogatási intenzitása (csoportmentességi rendeletek hatálya alá tartozó támogatás esetén) meghaladná a fent meghatározott mértékeket. Az állami támogatással összefüggı feltételek részletes kifejtését és a további feltételeket a Termékleíráshoz közvetlenül kapcsolódó Útmutató tartalmazza. 6/9

7 Állami támogatás kategóriája 1-6. hitelcélok esetében a támogatás kategóriája: ACA. Kis és középvállalkozások beruházási támogatása. A hitelt kizárólag az EK-Szerzıdés 87. és 88. cikkének a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történı alkalmazásáról szóló 70/2001/EK számú rendelettel összhangban lehet nyújtani. (Megjelent az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában én.) hitelcélok esetében a támogatás kategóriája: D. Csekély összegő támogatás. A hitelt kizárólag az EK-Szerzıdés 87. és 88. cikkének a csekély összegő támogatásokra való alkalmazására szóló 69/2001/EK bizottsági rendelettel összhangban lehet nyújtani. (Megjelent az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában én.) 11. hitelcél esetében a támogatás kategóriája ADA. Munkahelyteremtés. A hitelt kizárólag az EK-Szerzıdés 87. és 88. cikkének a foglalkoztatásra nyújtott állami támogatásról szóló 2204/2002/EK bizottsági rendelettel összhangban lehet nyújtani. (Megjelent az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában án.) Támogatástartalom igazolása Az állami támogatásról szóló igazolást a kedvezményezettnek a nyújtott hitel támogatástartalmáról és a támogatásra vonatkozó kategóriáról az MFB Rt. adja ki. Kérelem benyújtása A hitelkérelmet a programban résztvevı hitelintézetekhez, az 50 millió Ft. hitelösszeget meghaladó hitelkérelmet közvetlenül az MFB Rt.-hez is be lehet nyújtani. A 10. hitelcél esetében a kérelem benyújtása az MFB Rt.-vel ügynöki megállapodással rendelkezı ügynökökön keresztül történik. A programban résztvevı hitelintézetek és ügynökök listáját az MFB Rt. a honlapján, a címen teszi közzé. Igénybevételi lehetıség A program keretében hitelszerzıdés megkötésére december 31-ig kerülhet sor. 7/9

8 Melléklet Beruházási és fejlesztési célok a Sikeres Magyarországért Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram Termékleírásához 1. Általános beruházási célok 1.1. Kereskedelemmel összefüggı fejlesztések és beruházások 1.2. Beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó, a beruházás mőködıképessé tételéhez feltétlenül szükséges licenc, know-how beszerzése 1.3. Minıségfejlesztés 1.4. Mőszaki-technológiai háttér fejlesztése 1.5. Állami és önkormányzati közszolgáltatások ellátásában a magánpartner részvételét elısegítı (PPP) fejlesztések és beruházások 1.6. Szolgáltatási infrastruktúra fejlesztése 1.7. Technológiai korszerősítés támogatása 1.8. Termelı infrastruktúrafejlesztés 1.9. Ipari parkok szolgáltatásainak fejlesztése Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése Regionális vállalati központok létesítése Vállalkozói övezetben végrehajtott beruházás Városi területek rehabilitációja Turisztikai vonzerık fejlesztése Gyógyturizmus fejlesztése A sportolás feltételeinek megteremtését célzó beruházások 2. Környezetvédelemhez kapcsolódó beruházási célok 2.1. Környezetvédelmi célú fejlesztések és beruházások Szennyezett területek kármentesítése, rehabilitációja és újrahasznosítása Levegıtisztaság-védelem Vízminıségvédelem Zajvédelem Egyéb 2.2. Hulladék-gazdálkodási beruházások Hulladékhasznosítási beruházások, elsısorban gumi, mőanyag, üveg hasznosító kapacitás kiépítése Veszélyes hulladékkezelı beruházások (győjtés, elıkezelés, hasznosítás, ártalmatlanítás) Nem-veszélyes hulladékkezelı beruházások (győjtés, elıkezelés, hasznosítás, ártalmatlanítás) Biohulladék kezelık létesítése A hulladék keletkezésének megelızését szolgáló beruházások Egyéb 2.3. Megújuló energiaforrások felhasználását elısegítı beruházások Fogyasztó oldali energiafelhasználás csökkentés Energiatermelıi oldalon fosszilis energiahordozó kiváltás megújuló energiaforrások hasznosítása által Fosszilis energiahordozó kiváltás megújuló energiaforrások hasznosítása által Egyéb 3. Innovációs beruházási célok (A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló évi XC. tv. 8. (1) bekezdésében megjelölt jogcímekhez kapcsolódó beruházási és fejlesztési célok finanszírozása) 3.1. Kutatás-fejlesztés valamint új tudományos és technológiai eredmények alkalmazásának elterjesztésével kapcsolatos beruházások finanszírozása (beleértve az országos kutatási-fejlesztési programokat) 3.2. Kutatás-fejlesztés és technológiai innováció infrastrukturális feltételeinek fejlesztése 3.3. Kutatás-fejlesztést és technológiai innovációt erısítı szolgáltatások, innovációs hálózatépítı tevékenységek fejlesztése 3.4. Kutató-fejlesztı munkahelyek létrehozásával kapcsolatos beruházások 3.5. Környezetvédelmi technológia-referenciák létesítése 3.6. Hulladék-megelızést és hulladék-minimalizálást segítı termékfejlesztések 4. Beszállítói beruházási cél 4.1. Beszállítói tevékenység kialakítása (olyan ipari nagyvállalatoknak beszállítói tevékenységet végzı KKV-k, amelyek a számú TEÁOR tevékenység valamelyikét, a 20 és 23-ik tevékenység kivételével fıtevékenységként végzik) 4.2. Beszállítói tevékenység kialalítása (ipari nagyvállalatokkal közvetlen kapcsolatban álló integrátorok részére beszállítói tevékenységet végzı KKV-k számára) 5. Nemzetköziesedést elısegítı beruházási célok 5.1. A beruházás tárgyának külföldi vállalkozásnak történı bérbeadása 5.2. Külföldön lévı telephelyen végrehajtott beruházás (telephelyi beruházás) 6. Kulturális tevékenységhez kapcsolódó beruházási célok 6.1. Filmgyártáshoz és a -terjesztéshez kapcsolódó beruházások 8/9

9 6.2. A kortárs mővészet mőködési feltételeihez kapcsolódó beruházások 7. A Nemzeti Fejlesztési Terv, illetve egyéb hazai finanszírozású pályázatok keretében elnyerhetı támogatás hatékony felhasználásának elısegítése 8. Humán-egészségügyi ellátást szolgáló beruházási cél 8.1. TEÁOR szerint 85.1-el kezdıdı tevékenységet végzı vállalkozások beruházásai 9. ECONOVA garanciális konstrukció 10. Mikrohitel Plusz Program 11. Munkahelyteremtı beruházási cél Munkahelyteremtést elısegítı beruházás [Munkahelyteremtés történhet olyan munkavállalók (e körbe kell érteni az aktív, a hátrányos helyzető vagy a fogyatékkal élı személyeket) felvételével, akik korábban még nem álltak rendszeres alkalmazásban (pályakezdık), vagy elızı munkahelyüket elvesztették (regisztrált munkanélküliek), vagy elızı munkahelyük elvesztésének közvetlen veszélye fenyegeti ıket (csıd-, felszámolási eljárás, vagy végelszámolás alatt álló vállalkozások munkavállalói, vagy a Munka Törvénykönyvérıl szóló évi XXII. törvény 94/B. -ában meghatározott csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok alkalmazása esetén).] 9/9

Új Magyarország Kishitel Termékleírás

Új Magyarország Kishitel Termékleírás Új Magyarország Kishitel Termékleírás Támogatásban részesíthetı Kedvezményezettek A GOP 4 Kishitel Program keretében a Közvetítı útján Támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minısülı, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

MFB Kisvállalkozói Hitel. Termékleírás

MFB Kisvállalkozói Hitel. Termékleírás Hatályos: 2013. április 22-től Hitelprogram keretösszege 10 milliárd forint Hitel típus Éven túli lejáratú beruházási hitel. MFB Kisvállalkozói Hitel Termékleírás Hitelfelvevők köre A hitelt a kis- és

Részletesebben

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1. Útmutató

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1. Útmutató MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1 Útmutató 2013. 07.01. 1 Korábban Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram. Módosítva a 6/2012. számú MFB Közlemény alapján. Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ:

Részletesebben

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1 MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1 Útmutató 2014. 07.01. 1 Korábban Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram. Módosítva a 6/2012. számú MFB Közlemény alapján. Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ:

Részletesebben

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1. Útmutató

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1. Útmutató MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1 Útmutató 2012. 02.06. 1 Korábban Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram. Módosítva a 6/2012. számú MFB Közlemény alapján. Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ:

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram. Terméktájékoztató

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram. Terméktájékoztató MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Terméktájékoztató 2011. április 26. 2 Hatályos: 2011. április 26. MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 15 milliárd

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Környe-Bokod Takarékszövetkezet Kombinált Mikrohitel Termékleírás Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek (b) (c) A KMH (GOP) Hitelprogram keretében a Közvetítő útján Támogatásra jogosultak azon devizabelföldinek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdaságfejlesztési Operatív Program Akkreditált klaszterek vállalati innovációjának támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-1.3.1/B A projektek az Európai

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÚJ SZÉCHENYI HITELGARANCIA

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÚJ SZÉCHENYI HITELGARANCIA TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ A Mohácsi Takarék Bank Zrt. (7700 Mohács, Dózsa Gy. u. 31.) továbbiakban Bank - az Európai Regionális Fejlesztési Alapból nyújtott támogatások közül meghirdetésre került GOP 4. Pénzügyi

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram. Útmutató

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram. Útmutató MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Útmutató 2013. február 13.. 1 1 Módosítva a 2/2013. MFB Közlemény alapján. Hatályos 2013. február 13-tól. Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. AZ

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram. Útmutató

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram. Útmutató MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Útmutató 2014. április 30. 1 1 Közzétéve a 8/2014. MFB Közleményben. Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. AZ ÚTMUTATÓ KIBOCSÁTÁSÁNAK CÉLJA, HÁTTERE...

Részletesebben

Az RVA Új Széchenyi Terv KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM általános feltételei (2012_v1.01)

Az RVA Új Széchenyi Terv KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM általános feltételei (2012_v1.01) Az RVA Új Széchenyi Terv KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM általános feltételei () Érvényes: 2012. február 1-től visszavonásig (illetve legfeljebb 2015. október 31-ig). A program keretében a pályázatnyertes

Részletesebben

Agrár Forgóeszköz Vis Maior Hitelprogram. Útmutató

Agrár Forgóeszköz Vis Maior Hitelprogram. Útmutató Agrár Forgóeszköz Vis Maior Hitelprogram Útmutató 2014. április 30. 1 1 Közzétéve a 8/2014. számú MFB közleményben. Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. AZ ÚTMUTATÓ KIBOCSÁTÁSÁNAK

Részletesebben

Az Új Széchenyi Terv Kombinált Mikrohitel Program általános feltételei

Az Új Széchenyi Terv Kombinált Mikrohitel Program általános feltételei Az Új Széchenyi Terv Kombinált Mikrohitel Program általános feltételei Érvényes: 2012. január 27.-től visszavonásig (illetve legfeljebb 2015. október 31-ig). Az információk tájékoztató jellegűek és nem

Részletesebben

Panel Plusz Hitelprogram

Panel Plusz Hitelprogram MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sikeres Magyarországért Panel Plusz Hitelprogram Terméktájékoztató a Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram 2009. évi

Részletesebben

Útmutató Versenyképességet javító konstrukciók Belföldi forgóeszköz finanszírozási hitelprogram

Útmutató Versenyképességet javító konstrukciók Belföldi forgóeszköz finanszírozási hitelprogram Útmutató Versenyképességet javító konstrukciók Belföldi forgóeszköz finanszírozási hitelprogram 1. Az útmutató célja Jelen Útmutató a Magyar Export-Import Bank Zrt. (EXIM) Belföldi forgóeszköz finanszírozási

Részletesebben

Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek. Támogatható felhasználások

Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek. Támogatható felhasználások 1. MELLÉKLET Termékleírás Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek A GOP 4 Portfoliógarancia Program keretében Támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minősülő, a Magyar Köztársaság területén székhellyel,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hı és hőtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-4.2.0/A Érvényes:

Részletesebben

212/2013. (VI. 19.) Korm. rendelet, a közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elısegítésérıl

212/2013. (VI. 19.) Korm. rendelet, a közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elısegítésérıl 212/2013. (VI. 19.) Korm. rendelet, a közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elısegítésérıl A Kormány hatályos: 2013.07.01-2013.07.01 az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében

Részletesebben

Terméktájékoztató. A termék neve: Kombinált Mikrohitel GOP-2011-2.1.1/M programokhoz

Terméktájékoztató. A termék neve: Kombinált Mikrohitel GOP-2011-2.1.1/M programokhoz Terméktájékoztató A termék neve: Kombinált Mikrohitel GOP-2011-2.1.1/M programokhoz A pályázók köre: Devizabelföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a hitelhez, a bankgaranciához, a faktoringhoz és a pénzügyi lízinghez kapcsolódó készfizetı kezességvállalásról

ÜZLETSZABÁLYZAT. a hitelhez, a bankgaranciához, a faktoringhoz és a pénzügyi lízinghez kapcsolódó készfizetı kezességvállalásról ÜZLETSZABÁLYZAT a hitelhez, a bankgaranciához, a faktoringhoz és a pénzügyi lízinghez kapcsolódó készfizetı kezességvállalásról 2010 1. A GARANTIQA HITELGARANCIA ZRT. CÉLJA ÉS AZ ÁLTALA NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

Összefoglaló. Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése

Összefoglaló. Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Összefoglaló Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2009-1.2.1/A Pályázati kiírás alapján Az összefoglalót készítette: OTP Hungaro-Projekt

Részletesebben

Útmutató Versenyképességet javító konstrukciók Belföldi beruházási hitel

Útmutató Versenyképességet javító konstrukciók Belföldi beruházási hitel Útmutató Versenyképességet javító konstrukciók Belföldi beruházási hitel 2015.06.08-tól 1. Az útmutató célja Jelen Útmutató a Magyar Export-Import Bank Zrt. (EXIM) Belföldi beruházási hitelprogramja (Program)

Részletesebben

Pénzügyi és Számviteli Kar Zalaegerszegi Intézete 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Pénzügyi és Számviteli Kar Zalaegerszegi Intézete 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Pénzügyi és Számviteli Kar Zalaegerszegi Intézete 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag

Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag EA_KFI_07 Pályázati útmutató a Kutatás-fejlesztési és innovációs programhoz 2008 1 Tartalomjegyzék 1. A támogatás

Részletesebben

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló, lakossági energiamegtakarítást

Részletesebben

Helyzetkép a határmenti vállalkozások gazdálkodásáról, forrásszerzési lehet ségeir l. Kutatási jelentés

Helyzetkép a határmenti vállalkozások gazdálkodásáról, forrásszerzési lehet ségeir l. Kutatási jelentés Magyarország-Szlovákia Phare CBC 2003 Program Üzleti infrastruktúra, innováció és humáner forrás-fejlesztés a határ mentén Regionális Vállalkozói Együttm ködés HU2003/004-628-01-21 Helyzetkép a határmenti

Részletesebben

Panel Plusz Hitelprogram

Panel Plusz Hitelprogram MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sikeres Magyarországért Panel Plusz Hitelprogram Terméktájékoztató Budapest, 2011. augusztus 8. Hatályos: 2011. augusztus 8-tól Sikeres Magyarországért

Részletesebben

NYILATKOZAT az Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Programhoz

NYILATKOZAT az Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Programhoz Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 5000 Szolnok, József A. út 83. Tel.: (56)423-134, Fax.: (56)423-134 e-mail: info@jnszvfa.hu web:www.jnszvfa.hu NYILATKOZAT az Új Széchenyi

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ Kombinált Mikrohitel (Jelenleg nem igényelhető 1 )

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ Kombinált Mikrohitel (Jelenleg nem igényelhető 1 ) 1 TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ Kombinált Mikrohitel (Jelenleg nem igényelhető 1 ) A BG Finance Zrt. (1036 Budapest, Pacsirtamező út 5. E/3. ) továbbiakban Társaság - az Európai Unió Strukturális Alapjaiból nyújtott

Részletesebben