Tisztelt Somló - Marcalmente - Bakonyalja LEADER Egyesületi Tagok!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Somló - Marcalmente - Bakonyalja LEADER Egyesületi Tagok!"

Átírás

1 FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉK FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM SZAKÁLLAMTITKÁR Ügyiratszám: 3125/6/2009. Nagy Gábor Németbányai Kostajger Mihály Közhasznú Egyesület Németbánya Fő tér Tisztelt Somló - Marcalmente - Bakonyalja LEADER Egyesületi Tagok! A múltat megváltoztatni nem, bemutatni azonban többféle formában is lehet. Álljon itt most az a forma, ahogy az Irányító Hatóság vezetőjeként látom, Egyesületükkel, LEADER Helyi Akciócsoportjukkal kapcsolatosan kialakult helyzetet augusztus 29-én a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (továbbiakban: FVM), mint az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (továbbiakban: ÚMVP) végrehajtásáért felelős Irányító Hatóság (továbbiakban: IH) a 93/2007. (VIlI. 29.) FVM rendeletben (továbbiakban: rendelet) fektette le a tervezési, programozási időszakban alkalmazandó LEADER irányelveket. A rendeletben meghatározott irányelvek szerint 103 helyi közösség kérelmezte október 10-én előzetes elismerését. Az Önök helyi közössége is 139 szervezet közreműködésével kérelmezte LEADER akciócsoportként történő előzetes elismerését. Azonban az Önök közössége és a GEMARA SK helyi közösség a regisztrációs eljárás során területi átfedéssel alakult meg.

2 A területi átfedés megszüntetését a két közösség vezetősége három alkalommal kísérelte meg az ill iránymutatása alapján. A február 28. napján tartott utolsó egyeztetés végén a közösségek közösen kérték az IH döntését. Az IH a közösségek előzetes elismeréséről szóló határozataiban rendelkezett a közösségek területi hatályáról, meghatározta az átfedő települések hovatartozását. Az IH, határozatának meghozatalp során, figyelembe vette a korábbi helyi szintű megállapodásokat, a jogszabályi korlátozásokat és a területi folytonosság megtartását. A.. regisztrációs eljárás során keletkezett iratok az érdekelt felek számára nyilvánosak és közvetlenül is elérhetők az IH-nál. A Sornló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Egyesület (továbbiakban: 5MB) nem, értett egyet a települési lehatárolással így megfellebbezte az ill 26541/1/2008. számú határozatát. A Fővárosi Bíróság január 5. napján kelt 17.K /2008/8. számú ítéletével a határozat hiányossága miatt hatályon kívül helyezte az 5MB előzetes elismeréséről szóló 26541/1/2008. számú határozatot, és új eljárásra utasította az IH-t. A kereset benyújtása, és a Bíróság végzésének meghozatala között eltelt tíz hónap alatt az 5MB elkészítette Helyi Vidékfejlesztési Stratégiáját (HVS) szeptember 26-án az ill az elkészített HVS alapján LEADER helyi akciócsoportként ismerte el az 5MB-t október 19-én pedig az 5MB területén is meghirdetésre kerültek az ÚMVP Ill. tengelyének nem horizontális intézkedései (( (IX. 19), 136/2008. (IX. 19), (IX. 19), (IX. 19) FVM rendelet)). Később, az előzetes elismerésről szóló határozat hatályon kívül helyezése okán, jogalap nélkülivé vált az ill szeptember 26. napján meghozott, az 5MB LEADER helyi akciócsoportként történő (végleges) elismeréséről szóló határozata, így azt az IH január 9. napján kelt határozatával visszavonta. Az IH új eljárása során figyelembe vette a Fővárosi Bíróság ítéletének indokolásában foglalt iránymutatást és annak megfelelően járt el. Az átfedéssel érintett települések besorolásánál elsősorban a települési önkormányzatok döntését vette figyelembe, szem előtt tartva természetesen azt is, hogy valamennyi településnél megmaradjanak az előzetes elismerés feltételei, nehogy elveszítsék a lehetőségét a LEADER helyi akciócsoporton keresztül lehívható uniós források megpályázására. A határozat meghozatala előtt az IH január l G-én helyszíni egyeztetést tartott a területi átfedések megszüntetése érdekében a 5MB valamint a GEMARA helyi közösség

3 képviselőivel. Az IH ennek alapján január 29. napján hozta meg új határozatát az 5MB előzetes elismeréséről, amely részletes indokolást tartalmaz. Az átfedéssel érintett valamennyi településre vonatkozóan kifejtve, hogy milyen szempontok szerint tartozik az adott közösséghez. Az 5MB - figyelmen kívül hagyva azt a körülményt, hogyazúj határozat a Bírósági határozatban foglaltaknak teljes mértékben megfelel - az előzetes elismerésről szóló új határozatot is megtámadta a március 12. napján a Fő~árosi Bírósághoz benyújtott keresettel arra való hivatkozással, hogy az akciócsoport területi hatálya nem módosult. A Bíróság megküldte a keresetlevelet és mellékleteit az IH-nak és felhívta az ügyhöz kapcsolódó iratainak felterjesztésére, valamint a keresetlevélre vonatkozó érdemi nyilatkozat megtételére, amelynek az IH eleget tett. A január 12-éig, az ÚMVP Ill. tengely, nem horizontális intézkedéseinek végrehajtására meghirdetett FVM rendeletek keretében 33 támogatási kérelem érkezett be a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (továbbiakban: MVH) Veszprém Megyei kirendeltségére, amelyekben tervezett beruházások megvalósítása az 5MB területén történne. Az FVM rendeletek úgy rendelkeznek, hogy "A LEADER HACS-nak és HVK-nak az ügyfél Írásbeli meghatalmazása alapján, a támogatási kérelem részét képező, pontozási jegyzőkönyvet, valamint előzetes pontozási jegyzőkönyvet, legkésőbb a támogatási kérelem benyújtási időszakának megküldeni e". utolsó napját követő 20 napon belül kell az MVH kirendeltségéhez Az 5MB ezen kötelezettségének csak a 23. napon tett eleget, emellett 9 olyan támogatási kérelemhez is kiállított pontozási jegyzőkönyvet, amelyben nem az ő tervezési terül etén megvalósuló beruházást kíván megvalósítani a kérelmező. Az FVM rendeletek kikötik továbbá, hogy "E rendelet alkalmazásában az ügyfél székhelye vagy telephelye szerint illetékes LEADER HACS vagy HVK tervezési területén megvalósuló fejlesztések támogathatóak". Az 5MB tervezési terül etén jelenleg sem LEADER HACS, sem pedig HVK nincs. Ennek értelmében a január 12-éig benyújtott 33 db támogatási kérelmet az MVH nem tudja addig elbírálni, ameddig az 5MB nem nyújtja be újra a korábbi, vagy frissített stratégiáját. A felesleges procedúra elkerüléséért, a HVS elfogadásáig és az 5MB újbóli HACS-csá történő IH általi elismeréséig, a 33 db támogatási kérelem feldolgozása nem elutasításra, hanem felfiiggesztésre került.

4 A működési költség finanszírozása további fontos aspektusa az 5MB HACS elismerés visszavonásának, illetve a mai napig hiányzó HYS elfogadásának. A költségek finanszírozását szolgáló 141/2008. (X. 30.) FYM rendelet ugyanis rögzíti, hogy csak a LEADER HACS költségeinek finanszírozására van lehetőség, így január 9-éveI meg szűnt az 5MB jogosultsága a HACS működési költség finanszírozására. Ennek megfelelően az MVH jogszerűen utasította el az 5MB november - december, január-február, márciusra vonatkozó kifizetési kérelmeit, illetve jogalkalmazóként el kell elutasítania április-rnájusra vonatkozóan is, valamint azt követően mindaddig, ameddig nem lesz újra előzetesen elismert vidékfejlesztési közösség, azaz ill által elismert HACS. Eddig több millió forint ki nem fizetett költségtérítést eredményezett, hogy a közösség nem hajlandó benyújtani a stratégiát jóváhagyásra az ill-hoz. Amennyiben a stratégiát benyújtanák, kereshetnénk a lehetőségét annak, hogy milyen formában, keretek között lehetne a finanszírozási szabályozást akként módosítani, hogy az eddig felmerült költségek bizonyos része kifizetésre kerüljön. Tisztelettel felhívom a figyelmüket arra, hogy a HYS elfogadásáig illetve a bírósági eljárás lezárásáig az ill nem tudja elindítani az 5MB területén az ÚMYP IV. tengely LEADER programját sem. Ennek következtében több mint 770 millió Ft támogatást nem tudnak lehívni a térségi vállalkozók, önkormányzatok, civil szervezetek, melynek következtében több mint 1 milliárd forintnyi beruházás maradhat el véglegesen a térségükben. Felhívom a figyelmüket arra, hogy a problémák kezelése csak együttműködve lehetséges. Az ill a jogszabályok által elő írt feladatain túl, szándékai szerint segíti az egyes szervezetek problémáinak megoldását, akkor, ha a szervezetek azt igénylik. Az ill a tevékenysége során folyamatosan kapcsolatban van az Európai Bizottság Mezőgazdasági Főigazgatóságának illetékeseivel. Az Főigazgatóságnál tevékenykedő kollégáinkat a különös esetekről -így az Önökéről is- folyamatosan tájékoztat juk. Megbeszéléseink során elmondták, hogy acél az, hogy Magyarország vidéki területeire vonatkozó tervek, stratégiák végrehajtása megtörténjen, amihez az akciócsoporttá történő elismerés elengedhetetlen. Tehát, ha információim helytállóak és az 5MB vezetősége valóban olyan tájékoztatást adott, hogy az Európai Unió, majd pedig a Bizottság "rendezi" az Il-i-t, és "megmondja, merre van előre", kérem vegyék figyelembe a fent leírtakat. Ne másra várjanak! Ne a múltba tekintsenek! Az Önök által irányított települések, az ott élő emberek jövője érdekben legyenek együttműködőek. A mai lehetőségek kihasználásával

5 tegyenek saját és közösségük jövője érdekében. Higgyék el, minden eltérő információ ellenére, az IH vezetése csak azért tevékenykedik, hogy segítsen, hogy lehetőséghez juttassa a ma különösen nagy nehézséggel küzdő vidéki településeken élőket. Ha bármilyen további információra, tájékoztatásra, iratokba történő betekintésre lenne szükségük, az IH szívesen áll rendelkezésülcre. Budapest, július" ~" Üdvözlettel: szakáll,....-

6 A történések kronologikus sorrendje: október helyi közösség kérelmezte előzetes elismerését. A Gemara és az 5MB területi átfedéssel. (Majd 3 sikertelen egyeztetés következett) február 28. napján tartott utolsó egyeztetés végén a közösségek közösen kérték az illdöntését március 18. Megszületett az ill számú határozata április 22. Az 5MB bíróság előtt megtámadta az IH határozatát január 5. napján kelt 17.K /2008/8. számú ítéletével a Fővárosi Bíróság az IH 5MB előzetes elismeréséről szóló 26541/1/2008 határozatát hatályon kivül helyezte és új eljárásra utasította az Ilí-t január 9-éveI az IH visszavonta a jogalap nélkülivé vált (végleges) elismerésről szóló határozatot/ amelynek jogerőre emelkedését követően megszűnt az 5MB jogosultsága a HACS müködésrköltség finanszírozására vonatkozóan is január 10. a területi átfedések megszüntetése érdekében, új határozata meghozatala előtt, az IH helyszíni egyeztetést tartott, a 5MB valamint a GEMARA helyi közösség képviselőivel január 12-ig, az ÚMVP Ill. tengely, nem horizontális intézkedéseinek végrehajtására meghirdetett FVM rendeletek keretében 33 támogatási kérelem érkezett be a MVH Veszprém Megyei kirendeltségére, amelyekben tervezett beruházások megvalósítása az 5MB terül etén történne január 29. Az IH az egyeztetés után hozta meg új határozatát az 5MB előzetes elismeréséről, amely részletes indokolást is tartalmaz február 2. Lejár a határidő. A "támogatási kérelem benyújtási időszakának utolsó napját követő 20 napon belül kell az MVH kirendeltségéhez megküldenie". (Az 5MB ezen kötelezettségének csak a 23. napon tett eleget.) február 5. Az 5MB 9 olyan támogatási kérelemhez is kiállított pontozási jegyzőkönyvet, amelyben nem az ő tervezési területén megvalósuló beruházást kiván megvalósítani a kérelmező március 12. Az 5MB az ill határozatát nem fogadta el. Keresetet nyújtott be a megismételt határozat felülvizsgálata iránt a Fővárosi Bírósághoz, tekintettel arra, hogya területi hatálya az új határozat eredményeképpen érdemben nem módosult. Az 5MB figyelmen kivül hagyta azt a körülményt, hogy az új határozat a Bírósági határozatban foglaltaknak teljes mértékben megfelel.

7 FÖLDMQVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM SZAKÁLLAMTITKÁR 1055 Budapest, Kossuth tér ll Budapest 55. Pf.l. " I.:;;-. ~" Díj mte~ezve Bu4ap~st 4'" Nagy Gábor Németbányai Kostajger Mihály Közhasznú Egyesület Németbánya Fő tér ,

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 157. szám 15363

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 157. szám 15363 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 157. szám 15363 A Miniszterelnökséget vezető miniszter 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 126. szám 13453 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 107/2012. (VII.20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 107/2012. (VII.20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 107/2012. (VII.20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 156/2013. (IX.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 156/2013. (IX.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 156/2013. (IX.19.) számú KÖZLEMÉNYE A szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez a 2013. évben nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről A Mezőgazdasági

Részletesebben

Észak Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület. Szervezeti és Működési Szabályzat

Észak Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület. Szervezeti és Működési Szabályzat Észak Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzat 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, hatálya és jogi alapja 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám

26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám 26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám A Miniszterelnökséget vezető miniszter 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 111/2014. (VII.22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 111/2014. (VII.22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 111/2014. (VII.22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A FIATAL MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐI MINŐSÉG MEGSZERZÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL. I. Általános tudnivalók

TÁJÉKOZTATÓ A FIATAL MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐI MINŐSÉG MEGSZERZÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL. I. Általános tudnivalók TÁJÉKOZTATÓ A FIATAL MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐI MINŐSÉG I. Általános tudnivalók MEGSZERZÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL A fiatal mezőgazdasági termelői minőséget a Vidékfejlesztési Minisztérium Irányító Hatósága (a továbbiakban:

Részletesebben

2. A támogatás tárgya és a támogatás felhasználása során elszámolható kiadások

2. A támogatás tárgya és a támogatás felhasználása során elszámolható kiadások M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 57. szám 9329 A vidékfejlesztési miniszter 47/2012. (V. 11.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 153/2013. (VIII. 22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 153/2013. (VIII. 22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 153/2013. (VIII. 22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2014. október 2014/7. szám Tartalom 1. Borászati géptámogatás... 1 2. Fiatal gazda pályázati nyertesek teendői... 2 3. Vis maior bejelentés méhészeknek... 2 4. Méhészeti támogatások...

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 16/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 16/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 16/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2013. évben

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 157. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 157. szám MAGYAR KÖZLÖNY 157. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 19., szerda Tartalomjegyzék 47/2014. (XI. 19.) MNB rendelet A Magyar Nemzeti Bank elnöke által adományozható díjakról szóló 27/2013.

Részletesebben

136/2008. (X. 18.) FVM rendelet

136/2008. (X. 18.) FVM rendelet 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

289/2013. (XI. 14.) I. Ügyfélkör

289/2013. (XI. 14.) I. Ügyfélkör A Z E M V A T Á R S F I N A N S Z Í R O Z Á S Ú I N T É Z K E D É S E K I R Á N Y Í T Ó H A T Ó S Á G Á N A K A 289/2013. (XI. 14.) K Ö Z L E M É N Y E az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból

Részletesebben

Jogcím. Támogatási kérelem benyújtási időszak: 2008.03.28-2008.05.05 2008.06.16-2008.07.16 2009.11.01-2009.11.30 2011.09.15-2011.10.

Jogcím. Támogatási kérelem benyújtási időszak: 2008.03.28-2008.05.05 2008.06.16-2008.07.16 2009.11.01-2009.11.30 2011.09.15-2011.10. Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy 2015. augusztus 31-én lejárnak az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozott egyes beruházási jogcímekre vonatkozó megvalósítási illetve

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 32/2015. (II. 25.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 32/2015. (II. 25.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 32/2015. (II. 25.) számú KÖZLEMÉNYE a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről Jelen közlemény

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 17. szám 827 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 7/2015. (II. 17.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 5794 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 63. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 26/2015. (V. 6.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból

Részletesebben

Tisztelt Tagszervezetek!

Tisztelt Tagszervezetek! Tisztelt Tagszervezetek! "Amint azt bizonyára Ti is tudjátok, a 2014.02.21-i közgyűlésen, - a mai napig az egyik tagszervezetünk által jogilag megkérdőjelezett módon -, elfogadott alapszabályunkat, 2014.03.07-én

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2009. (V. 29.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2009. (V. 29.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2009. (V. 29.) számú KÖZLEMÉNYE Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrárkörnyezetgazdálkodás támogatás igényléséről Az Új Magyarország

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A L A P S Z A B Á L Y 1. Általános rendelkezések A jelen alapszabályt elfogadó tagok a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. tv.), az egyesülési jogról szóló törvény (1989. évi II. tv.), a társadalmi szervezetek

Részletesebben

LEADER Zöld Könyv TERVEZET

LEADER Zöld Könyv TERVEZET Készítette: A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium megbízásából a Magyarországi LEADER Központ Magyarországi LEADER Közhasznú Egyesület 2007. január A Zöld Könyv tervezete a 2007-2013 pénzügyi

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: I.2-207/2008. Tárgy: LEADER Egyesület alapítása Üi.: Dr. Bakos Tamás Melléklet: Alapszabály Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 191/2013. (XII. 13.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 191/2013. (XII. 13.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 191/2013. (XII. 13.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerűsítés céljából

Részletesebben

TA RTALOM. ADVOCAT 2014. XVII. évfolyam, 3-4. szám ISSN 1585-5198

TA RTALOM. ADVOCAT 2014. XVII. évfolyam, 3-4. szám ISSN 1585-5198 TA RTALOM Gaál Nóra Nagy Andrea Beszámoló a civil szervezetekkel összefüggő szakmai kerekasztal megbeszélésről... 1 Kiss István A Miskolci Törvényszéken nyilvántartott civil szervezetek számadatai és a

Részletesebben