NYERS VÁLTOZAT. A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. rendelete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYERS VÁLTOZAT. A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. rendelete"

Átírás

1 A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2009. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló évi XVII. törvény 81. (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el: A támogatás célja, jellege 1. A támogatás célja a helyi igényekhez és sajátosságokhoz igazodó, a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiákban meghatározott LEADER fejlesztések megvalósításának elősegítése, melyek hatékonyan járulnak hozzá a vidéki területeken az és az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program IV. intézkedéscsoportja keretében megfogalmazott célok eléréséhez, a fenntarthatóság és esélyegyenlőség elveinek figyelembe vételével. Értelmező rendelkezés 2. (1) E rendelet alkalmazásában: a) Irányító Hatóság: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet (2005. szeptember 20.) 75. cikke, valamint az Európai Halászati Alapról szóló 1198/2006/EK tanácsi rendelet (2006. július 27.) 58. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az agrárpolitikáért felelős miniszter; b) LEADER Helyi Akciócsoport (továbbiakban: LEADER HACS): az IH által az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoportok közül a 1698/2005/EK tanácsi rendelet 62. cikkének megfelelő helyi közösség; c) LEADER Helyi Akciócsoport tervezési területe: A LEADER HACS tagságát alkotó települések együttes közigazgatási területe (a továbbiakban LEADER HACS terület); d) munkaszervezet: A LEADER Helyi Akciócsoport által létrehozott jogi személyiség, mely az IH-val kötött együttműködési szerződés alapján látja el tevékenységét az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. és IV. intézkedéscsoportja intézkedéseinek végrehajtása és egyéb, az IH által megállapított feladatleírás alapján; e) ügyfél: az a természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, települési önkormányzat, kisebbségi önkormányzat, illetve önkormányzati társulás, nonprofit szervezet és egyházi jogi személy, amely e rendelet keretében fejlesztést valósít meg valamely LEADER HACS tervezési településen;

2 f) Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (a továbbiakban HVS): az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport által az általa lefedett területre kidolgozott fejlesztési stratégia; g) Helyi Vidékfejlesztési Stratégia LEADER része: A HVS azon része, mely a 1698/2005/EK Tanácsi Rendelet cikkében előírtaknak, valamint az IH által meghatározott egyéb feltételeknek megfelelő fejlesztéseket tartalmazza (a továbbiakban LEADER terv), h) non-profit szervezet: közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény 2. (1) bekezdésének a), b), c.) d), g), valamint k) pontja szerinti szervezet, az egyesülési jogról szóló az évi II. törvény alapján létrehozott egyesület; i) egyházi jogi személy: a lelkiismeret és vallásszabadságról szóló, valamint az egyházakról szóló évi IV. törvény 13. (2) és (3) bekezdése szerint megalakult jogi személy; j) hátrányos helyzetű terület: a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglalt leghátrányosabb helyzetű kistérségek, valamint az ezekkel azonos elbánásban részesülő, a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendeletben meghatározott, társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, vagy az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések; k) LEADER: a 1698/2005/EK Rendelet 61. cikke szerinti megközelítés; l) célterület: az intézkedésen, alintézkedésen belül jogszabályban meghatározott cél, amelyre a támogatott művelet irányul; m) pontozási jegyzőkönyv: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 3. és 4. tengelyének keretében megalakuló helyi akciócsoportok elismerési rendjével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet alapján előzetesen elismert helyi közösségek tervezési folyamatával, és a LEADER csoportok kiválasztásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 147/2007 (XII. 4.) FVM rendelet alapján kiválasztott LEADER Helyi Akciócsoport (a továbbiakban: LEADER HACS) által az ügyfél kérelme alapján, a kérelem értékelésének elősegítése érdekében kitöltött értékelési dokumentum; n) LEADER forrás: az IH által, a 147/2007. (XII. 4.) FVM rendeletben közzétett forrásallokáció alapján, a HACS lakosságszámával és településszámával arányosan megállapított forrás, amely magában foglalja a LEADER támogatásra, valamint a HACS működésére fordítható forrást; o) LEADER támogatás: az a fejlesztési forrás, amelyet a HACS az IH által közzétett forrásallokáció, valamint a LEADER jogcímek alapján a LEADER tervben foglalt célok megvalósítására fordíthat; p) LEADER működési forrás: A HACS rendelkezésére álló működési forrás, a LEADER forrásrésze, amelyet az IH-val kötött együttműködési megállapodás és a 147/2007. (XII.4.) FVM rendelet alapján használ fel; q) közhasznú tevékenységek: az évi CLVI törvény V. fejeztében meghatározott, a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló következő - a szervezet létesítő okiratában szereplő - cél szerinti tevékenységek: egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása, műemlékvédelem, természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem, gyermekés ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, emberi és állampolgári jogok védelme, a

3 magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével, közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás, rehabilitációs foglalkoztatás, munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése - ideértve a munkaerő-kölcsönzést is - és a kapcsolódó szolgáltatások, közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető szolgáltatások, bűnmegelőzés és az áldozatvédelem. (2) Az e rendeletben és mellékleteiben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló évi XVII. törvényben (a továbbiakban: Törvény) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007 (IV. 17.) FVM rendeletben (a továbbiakban: Vhr.) foglaltakat kell megfelelően alkalmazni. A támogatás tárgya, mértéke 3. (1) E rendelet alapján támogatás vehető igénybe a LEADER HACS területén érvényes LEADER tervben foglaltaknak megfelelően az alábbi jogcímek keretében megvalósuló beruházások támogatására: a) LEADER közhasznú fejlesztés; b) LEADER vállalkozási alapú fejlesztés; c) LEADER rendezvény; d) LEADER képzés; e) LEADER térségen belüli együttműködés; f) LEADER térségek közötti és nemzetközi együttműködés; g) LEADER komplex fejlesztés. (2) E rendelet keretében LEADER támogatás természeti és környezeti értékeket károsító, valamint ezen értékek hozzáférhetőségét korlátozó tevékenységhez nem vehető igénybe. (3) E rendelet alkalmazásában LEADER támogatás kizárólag olyan fejlesztéshez vehető igénybe: a) amellyel kapcsolatban az ügyfél, a támogatható tevékenység, valamint a támogatási értékhatár vonatkozásában egyéb forrás nem áll rendelkezésre, b) amely a fejlesztés helye szerint illetékes LEADER HACS tervében leírt LEADER megoldási javaslathoz illeszkedik és hozzájárul a megfogalmazott elvárt eredmény eléréséhez, és egyben megfelel a. számú mellékletben az illetékes LEADER HACS területére megállapított egyéb feltételeknek. (4) Jelen támogatás alapján megítélhető összeg alapját az Európai Közösséget létrehozó Szerződés (a továbbiakban: EK Szerződés) 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, december 15-i 1998/2006/EK tanácsi rendeletben foglaltaknak megfelelően:

4 a) a támogatás összege a 1998/2006/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó ügyfelek esetén ügyfelenként egymást követő három pénzügyi évben nem haladhatja meg a eurónak megfelelő forintösszeget; b) a 1998/2006/EK tanácsi rendelet hatálya alá nem tartozó ügyfelek esetében e rendelet által támogatott jogcímek vonatkozásában három egymást követő pénzügyi évben a megítélt támogatás összege nem haladhatja meg a eurónak megfelelő forintösszeget. 4. LEADER közhasznú fejlesztés (1) Amennyiben a fejlesztési hely szerinti LEADER HACS részletes feltételeit szabályozó.számú melléklet eltérően nem rendelkezik, LEADER közhasznú fejlesztésre vonatkozóan az alábbi költségek számolhatók el,: a) a Vhr ában foglaltaknak megfelelő, csak a gazdasági tevékenységgel érintett épülethez, épületrészhez tartozó építés, épületfelújítás, -korszerűsítés, épületgépészet, -kialakítás, -felújítás, -korszerűsítés, új épület kialakítása; b) a Vhr ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások; c) a. számú mellékletben szereplő, a gazdasági tevékenységgel érintett épülethez vagy épületrészhez kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés; d) a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök; e) a fejlesztéshez kapcsolódó marketing tevékenység, az elszámolható kiadás 5 %- áig; f) a szolgáltatás működtetéséhez szükséges minősítési eljárás díja; g) működési kiadás, maximum 7500 eurónak megfelelő forint és maximum az elszámolható kiadás 10 %-a. (2) A támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 100 %-a; (3) Költségvetési szervek esetében a 1698/2005/EK tanácsi rendelet 71. cikk (3) a) pontja alapján a támogatás számításának alapja az összes nettó elszámolható kiadás. (4) A támogatás igénybevételének feltétele: a) önkormányzati társulás esetében a évi CXXXV. törvény 16. -ában meghatározott önálló jogi személyiséggel rendelkező társulás jogosult kérelem benyújtására és a fejlesztés csak egy LEADER HACS tervezési területéhez tartozó településen valósulhat meg; b) az ügyfélnek a fejlesztést a LEADER HACS tervezési területéhez tartozó településen vagy annak külterületén lakóhelyén, székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén jogszerűen használt ingatlanán kell megvalósítania. Az ügyfél kérelme vonatkozásában a beruházás csak egy LEADER HACS vagy HVK területén valósulhat meg; c) az ügyfél székhelye vagy telephelye szerint illetékes LEADER HACS vagy HVK tervezési területén megvalósuló fejlesztések támogathatóak. (5) E rendelet alapján az ügyfél kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be támogatási időszakonként jogcímenként, amely azonban különböző helyrajzi számú ingatlanon megvalósuló fejlesztést is tartalmazhat. E rendelet alapján az ügyfél újabb

5 támogatási kérelmet ugyanazon jogcím vonatkozásában kizárólag a korábbi fejlesztés utolsó kifizetési kérelmének beadását követően nyújthat be. (6) Az egyéb elszámolható kiadások tekintetében, ha eltérő támogatási intenzitások kerülnek megállapításra, egységesen a legalacsonyabb intenzitást kell figyelembe venni. (7) A jóváhagyott elszámolható kiadások mértéke és aránya nem haladhatja meg az építési normagyűjteményben (a továbbiakban: ÉNGY) beazonosítható tételek vonatkozásában az elszámolható kiadás ÉNGY szerinti referenciaárát. (9) Ezen jogcím vonatkozásában a 2. (1) bekezdés e) pontjától eltérően ügyfél mikro-, kis- és középvállalkozás nem lehet. 5. LEADER vállalkozási alapú fejlesztés (1) Amennyiben a fejlesztési hely szerinti LEADER HACS részletes feltételeit szabályozó.számú melléklet eltérően nem rendelkezik, LEADER vállalkozási alapú fejlesztésre vonatkozóanaz alábbi költségek számolhatók el, a) a Vhr ában foglaltaknak megfelelő, csak a gazdasági tevékenységgel érintett épülethez, épületrészhez tartozó építés, épületfelújítás, -korszerűsítés, épületgépészet, -kialakítás, -felújítás, -korszerűsítés, új épület kialakítása; b) a Vhr ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások; c) a. számú mellékletben szereplő, a gazdasági tevékenységgel érintett épülethez vagy épületrészhez kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés; d) a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök; e) a fejlesztéshez kapcsolodó marketing tevékenység, az elszámolható kiadás 5 %- áig; f) a szolgáltatás működtetéséhez szükséges minősítési eljárás díja. (2) A támogatás mértéke: a) amennyiben az ügyfél települési önkormányzat, kisebbségi önkormányzat, illetve önkormányzati társulás, egyház, vagy non-profit szervezet és a megvalósítás helyszíne hátrányos helyzetű település, akkor a támogatási intenzitás 75%, b) amennyiben az ügyfél települési önkormányzat, kisebbségi önkormányzat, illetve önkormányzati társulás, egyház, vagy non-profit szervezet, és a megvalósítás helyszíne nem hátrányos helyzetű település, akkor a támogatási intenzitás 70%, c) amennyiben az ügyfél vállalkozó és természetes személy, és a megvalósítás helyszíne hátrányos helyzetű település, akkor a támogatási intenzitás 60%, d) amennyiben az ügyfél vállalkozó és természetes személy, és a megvalósítás helyszíne nem hátrányos helyzetű település, akkor a támogatási intenzitás 50%. (3) Költségvetési szervek esetében az 1698/2005/EK tanácsi rendelet 71. cikk (3) a) pontja alapján a támogatás számításának alapja az összes nettó elszámolható kiadás. (4) Nem támogatható az a támogatási kérelem, amely esetén a támogatás összege nem éri el az eurónak megfelelő forintösszeget.

6 (5) A támogatás igénybevételének feltétele: e) önkormányzati társulás esetében a évi CXXXV. törvény 16. -ában meghatározott önálló jogi személyiséggel rendelkező társulás jogosult kérelem benyújtására és a fejlesztés csak egy LEADER HACS tervezési területéhez tartozó településen valósulhat meg; f) az ügyfélnek a fejlesztést a LEADER HACS tervezési területéhez tartozó településen vagy külterületén lakóhelyén, székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén jogszerűen használt ingatlanán kell megvalósítania. Az ügyfél kérelme vonatkozásában a beruházás csak egy LEADER HACS vagy HVK területén valósulhat meg; g) az ügyfél székhelye vagy telephelye szerint illetékes LEADER HACS vagy HVK tervezési területén megvalósuló fejlesztések támogathatóak. (6) E rendelet alapján az ügyfél kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be támogatási időszakonként jogcímenként, amely azonban különböző helyrajzi számú ingatlanon megvalósuló fejlesztést is tartalmazhat. E rendelet alapján az ügyfél újabb támogatási kérelmet ugyanazon jogcím vonatkozásában kizárólag a korábbi fejlesztés utolsó kifizetési kérelmének beadását követően nyújthat be. (7) Az egyéb elszámolható kiadások tekintetében, ha eltérő támogatási intenzitások kerülnek megállapításra, egységesen a legalacsonyabb intenzitást kell figyelembe venni. (8) A jóváhagyott elszámolható kiadások mértéke és aránya nem haladhatja meg az ÉNGY-ben beazonosítható tételek vonatkozásában az elszámolható kiadás, ÉNGY szerinti referenciaárát. 6. LEADER rendezvények (1) Amennyiben a fejlesztési hely szerinti LEADER HACS részletes feltételeit szabályozó.számú melléklet eltérően nem rendelkezik, LEADER rendezvényekre vonatkozóan az alábbi költségek számolhatók el, a) a Vhr ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások; b) a. számú mellékletében szereplő, a rendezvény helyszínéhez kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztések; c) a. számú mellékletében szereplő rendezvényszervezői és fellépői költségek; d) a bérleti költségek; e) marketing költségek. (2) A támogatás mértéke: a) amennyiben az ügyfél települési önkormányzat, kisebbségi önkormányzat, illetve önkormányzati társulás, egyház, vagy non-profit szervezet akkor a támogatási intenzitás 100 %, b) amennyiben az ügyfél vállalkozó vagy természetes személy, és a megvalósítás helyszíne hátrányos helyzetű település, akkor a támogatási intenzitás 60%, c) amennyiben az ügyfél vállalkozó vagy természetes személy, és a megvalósítás helyszíne nem hátrányos helyzetű település, akkor a támogatási intenzitás 50%.

7 (3) Költségvetési szervek esetében az 1698/2005/EK tanácsi rendelet 71. cikk (3) a) pontja alapján a támogatás számításának alapja az összes nettó elszámolható kiadás. (4) Nem támogatható az a támogatási kérelem, amely esetén a támogatás összege nem éri el az eurónak megfelelő forintösszeget. (5) A támogatás igénybevételének feltétele: a) önkormányzati társulás esetében a évi CXXXV. törvény 16. -ában meghatározott önálló jogi személyiséggel rendelkező társulás jogosult kérelem benyújtására és a fejlesztés csak egy LEADER HACS tervezési területéhez tartozó településen valósulhat meg; b) az ügyfélnek a fejlesztést a LEADER HACS tervezési területéhez tartozó településen vagy külterületén lakóhelyén, székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén jogszerűen használt ingatlanán kell megvalósítania. Az ügyfél kérelme vonatkozásában a beruházás csak egy LEADER HACS vagy HVK területén valósulhat meg; c) az ügyfél székhelye vagy telephelye szerint illetékes LEADER HACS vagy HVK tervezési területén megvalósuló fejlesztések támogathatóak. (6) E rendelet alapján az ügyfél kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be támogatási időszakonként jogcímenként, amely azonban különböző helyrajzi számú ingatlanon megvalósuló fejlesztést is tartalmazhat. E rendelet alapján az ügyfél újabb támogatási kérelmet ugyanazon jogcím vonatkozásában kizárólag a korábbi fejlesztés utolsó kifizetési kérelmének beadását követően nyújthat be. (7) Az egyéb elszámolható kiadások tekintetében, ha eltérő támogatási intenzitások kerülnek megállapításra, egységesen a legalacsonyabb intenzitást kell figyelembe venni. (8) A jóváhagyott elszámolható kiadások mértéke és aránya nem haladhatja meg ÉNGY-ben beazonosítható tételek vonatkozásában az elszámolható kiadás, ÉNGY szerinti referenciaárát. 7. LEADER képzések (1) Amennyiben a fejlesztési hely szerinti LEADER HACS részletes feltételeit szabályozó.számú melléklet eltérően nem rendelkezik, LEADER képzésekre vonatkozóan az alábbi költségek számolhatók el, a) terembérleti díj; b) oktató költségek; c) vizsga díjak; d) a képzési tevékenységhez kötödő kisértékű eszközök beszerzésének költségei, maximum az elszámolható kiadás 50 %-áig; e) oktatási segédanyagok készítésének költsége; f) marketing tevékenység, az elszámolható kiadás 15 %-áig; g) a Vhr ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások. (2) A támogatás mértéke:

8 a) amennyiben az ügyfél települési önkormányzat, kisebbségi önkormányzat, illetve önkormányzati társulás, egyház, vagy non-profit szervezet akkor a támogatási intenzitás 100 %, b) amennyiben az ügyfél vállalkozó vagy természetes személy, és a megvalósítás helyszíne hátrányos helyzetű település, akkor a támogatási intenzitás 60%, c) amennyiben az ügyfél vállalkozó vagy természetes személy, és a megvalósítás helyszíne nem hátrányos helyzetű település, akkor a támogatási intenzitás 50%. (3) Költségvetési szervek esetében az 1698/2005/EK tanácsi rendelet 71. cikk (3) a) pontja alapján a támogatás számításának alapja az összes nettó elszámolható kiadás. (4) Nem támogatható az a támogatási kérelem, amely esetén a támogatás összege nem éri el az eurónak megfelelő forintösszeget. (5) A támogatás igénybevételének feltétele: a) önkormányzati társulás esetében a évi CXXXV. törvény 16. -ában meghatározottól önálló jogi személyiséggel rendelkező társulás jogosult kérelem benyújtására és a fejlesztés csak egy LEADER HACS tervezési területéhez tartozó településen valósulhat meg; b) az ügyfélnek a fejlesztést a LEADER HACS tervezési területéhez tartozó településen vagy külterületén lakóhelyén, székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén jogszerűen használt ingatlanán kell megvalósítania. Az ügyfél kérelme vonatkozásában a beruházás csak egy LEADER HACS vagy HVK területén valósulhat meg; c) az ügyfél székhelye vagy telephelye szerint illetékes LEADER HACS vagy HVK tervezési területén megvalósuló fejlesztések támogathatóak. (6) E rendelet alapján az ügyfél kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be támogatási időszakonként jogcímenként, amely azonban különböző helyrajzi számú ingatlanon megvalósuló fejlesztést is tartalmazhat. E rendelet alapján az ügyfél újabb támogatási kérelmet ugyanazon jogcím vonatkozásában kizárólag a korábbi fejlesztés utolsó kifizetési kérelmének beadását követően nyújthat be. (7) Az egyéb elszámolható kiadások tekintetében, ha eltérő támogatási intenzitások kerülnek megállapításra, egységesen a legalacsonyabb intenzitást kell figyelembe venni. 8. LEADER térségen belüli együttműködések (1) Amennyiben a fejlesztési hely szerinti LEADER HACS részletes feltételeit szabályozó. számú melléklet eltérően nem rendelkezik, LEADER térségen belüli együttműködésekre vonatkozóan az alábbi költségek számolhatók elterembérleti díj; a) oktató költségek; b) a képzési tevékenységhez kötődő kisértékű eszközök beszerzésének költségei, maximum az elszámolható kiadás 50 %-áig; c) oktatási segédanyagok készítésének költsége; d) marketing tevékenység, az elszámolható kiadás 15 %-áig; e) a Vhr ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások. (2) A támogatás mértéke:

9 a) amennyiben az ügyfél települési önkormányzat, kisebbségi önkormányzat, illetve önkormányzati társulásakkor a támogatási intenzitás 100 %; b) amennyiben az ügyfél egyház, vagy non-profit szervezet és a megvalósítás helyszíne hátrányos helyzetű település, akkor a támogatási intenzitás 90 %; c) amennyiben az ügyfél vállalkozó vagy természetes személy, és a megvalósítás helyszíne hátrányos helyzetű település, akkor a támogatási intenzitás 60%, d) amennyiben az ügyfél vállalkozó vagy természetes személy, és a megvalósítás helyszíne nem hátrányos helyzetű település, akkor a támogatási intenzitás 50%. (3) Költségvetési szervek esetében az 1698/2005/EK tanácsi rendelet 71. cikk (3) a) pontja alapján a támogatás számításának alapja az összes nettó elszámolható kiadás. (4) Nem támogatható az a támogatási kérelem, amely esetén a támogatás összege nem éri el az eurónak megfelelő forintösszeget. (5) A támogatás igénybevételének feltétele: a) önkormányzati társulás esetében a évi CXXXV. törvény 16. -ában meghatározottól önálló jogi személyiséggel rendelkező társulás jogosult kérelem benyújtására és a fejlesztés csak egy LEADER HACS tervezési területéhez tartozó településen valósulhat meg; b) az ügyfélnek a fejlesztést a LEADER HACS tervezési területéhez tartozó településen vagy külterületén lakóhelyén, székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén jogszerűen használt ingatlanán kell megvalósítania. Az ügyfél kérelme vonatkozásában a beruházás csak egy LEADER HACS vagy HVK területén valósulhat meg; c) az ügyfél székhelye vagy telephelye szerint illetékes LEADER HACS vagy HVK tervezési területén megvalósuló fejlesztések támogathatóak. (6) E rendelet alapján az ügyfél kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be támogatási időszakonként jogcímenként, amely azonban különböző helyrajzi számú ingatlanon megvalósuló fejlesztést is tartalmazhat. E rendelet alapján az ügyfél újabb támogatási kérelmet ugyanazon jogcím vonatkozásában kizárólag a korábbi fejlesztés utolsó kifizetési kérelmének beadását követően nyújthat be. (7) Az egyéb elszámolható kiadások tekintetében, ha eltérő támogatási intenzitások kerülnek megállapításra, egységesen a legalacsonyabb intenzitást kell figyelembe venni. 9. LEADER nemzetközi együttműködések (1) Amennyiben a fejlesztési hely szerinti LEADER HACS részletes feltételeit szabályozó.számú melléklet másként nem szabályozza: LEADER nemzetközi együttműködésekre vonatkozóan az alábbi költségek számolhatók el, terembérleti díj; a) oktató költségek; b) a képzési tevékenységhez kötődő kisértékű eszközök beszerzésének költségei, maximum az elszámolható kiadás 50 %-áig; c) oktatási segédanyagok készítésének költsége;

10 d) marketing tevékenység, az elszámolható kiadás 15 %-áig; e) utazási költségek, f) a Vhr ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások. (2) A támogatás mértéke: a) amennyiben az ügyfél települési önkormányzat, kisebbségi önkormányzat, illetve önkormányzati társulásakkor a támogatási intenzitás 100 %; b) amennyiben az ügyfél egyház, vagy non-profit szervezet és a megvalósítás helyszíne hátrányos helyzetű település, akkor a támogatási intenzitás 90 %; c) amennyiben az ügyfél vállalkozó vagy természetes személy, és a megvalósítás helyszíne hátrányos helyzetű település, akkor a támogatási intenzitás 60%, d) amennyiben az ügyfél vállalkozó vagy természetes személy, és a megvalósítás helyszíne nem hátrányos helyzetű település, akkor a támogatási intenzitás 50%. (3) Költségvetési szervek esetében az 1698/2005/Ek tanácsi rendelet 71. cikk (3) a) pontja alapján a támogatás számításának alapja az összes nettó elszámolható kiadás. (4) Nem támogatható az a támogatási kérelem, amely esetén a támogatás összege nem éri el az eurónak megfelelő forintösszeget. (5) A támogatás igénybevételének feltétele: a) önkormányzati társulás esetében a évi CXXXV. törvény 16. -ában meghatározottól önálló jogi személyiséggel rendelkező társulás jogosult kérelem benyújtására és a fejlesztés csak egy LEADER HACS tervezési területéhez tartozó településen valósulhat meg; b) az ügyfélnek a fejlesztést a LEADER HACS tervezési területéhez tartozó településen vagy külterületén lakóhelyén, székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén jogszerűen használt ingatlanán kell megvalósítania. Az ügyfél kérelme vonatkozásában a beruházás csak egy LEADER HACS vagy HVK területén valósulhat meg; c) az ügyfél székhelye vagy telephelye szerint illetékes LEADER HACS vagy HVK tervezési területén megvalósuló fejlesztések támogathatóak. (6) E rendelet alapján az ügyfél kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be támogatási időszakonként jogcímenként, amely azonban különböző helyrajzi számú ingatlanon megvalósuló fejlesztést is tartalmazhat. E rendelet alapján az ügyfél újabb támogatási kérelmet ugyanazon jogcím vonatkozásában kizárólag a korábbi fejlesztés utolsó kifizetési kérelmének beadását követően nyújthat be. (7) Az egyéb elszámolható kiadások tekintetében, ha eltérő támogatási intenzitások kerülnek megállapításra, egységesen a legalacsonyabb intenzitást kell figyelembe venni. A támogatási kérelem benyújtása 10. (1) A támogatási kérelmet július 1. és július 31. között, ezt követően évente.. valamint. között lehet benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (továbbiakban: MVH) kirendeltségéhez, az MVH által rendszeresített formanyomtatványon vagy az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló 80/2008 (IV. 4.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint az

11 elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül írott formában. (2) A HACS-nak az ügyfél írásbeli meghatalmazása alapján, a támogatási kérelem részét képező, pontozási jegyzőkönyvet, legkésőbb a támogatási kérelem benyújtási időszakának utolsó napját követő 20 napon belül kell az MVH kirendeltségéhez megküldenie. (3) A támogatási kérelemhez mellékelni kell a következő dokumentumokat. a) települési önkormányzat, kisebbségi önkormányzat illetve önkormányzati társulás ügyfél esetén az érintett önkormányzat képviselő-testületének vagy a társulási tanácsnak a beruházás megvalósításáról szóló határozat kivonatát; b) non-profit szervezet ügyfél esetén a bejegyzést igazoló okirat hiteles másolatát; c) egyházi jogi személy ügyfél esetén a felettes egyházi szerv vagy az egyházi főhatóság által kiadott, egyházi jogi személyiséget tanúsító okiratról szóló igazolást; d) amennyiben a kérelmezett támogatás összege az forintot nem haladja meg, a Vhr. 27. (1) bekezdésének h) pontjában foglaltaknak megfelelően pénzügyi tervet; e) ha a kérelmezett támogatás összege az forintot meghaladja; a Vhr. 27. (1) bekezdésének i) pontjában foglaltaknak megfelelően amennyiben az ügyfél természetes személy, mikro,-kis és középvállalkozó pénzügyi és üzleti tervet, amennyiben az ügyfél települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, önkormányzati társulás, egyházi jogi személy vagy non profit szervezet pénzügyi és működtetési és fenntarthatósági tervet, f) az értékeléshez számú mellékletben meghatározott igazolásokat, nyilatkozatokat, dokumentumokat; g) a 1998/2006/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó ügyfelek esetében az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi évben igénybe vett csekély összegű támogatásról szóló nyilatkozatot. A támogatási kérelem elbírálása 11. (1) A támogatási kérelmet az MVH az e rendeletben meghatározott feltételek szerint bírálja el és a 1. számú mellékletben meghatározott pontozási rendszer alapján végzett értékeléssel, valamint a Törvény 32. (1) bekezdés c) pont szerinti rangsor állításával döntést hoz. A Törvény alapján végzett értékelési eljárás lefolytatása során az MVH figyelembe veszi a LEADER HACS vagy HVK által megállapított pontszámot. Kifizetési kérelem benyújtása 14. (1) A kifizetési kérelmet december 1 és december 31. között azt követően évente a) március 1-31.; b) június c) július 1-31.; d) október 1-31.

12 között lehet benyújtani a MVH kirendeltségéhez, az MVH által rendszeresített formanyomtatványon vagy az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló 80/2008. (IV. 4.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint az elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül írott formában. Jogkövetkezmények 15. (1) Amennyiben az.. számú melléklet szerint nyilatkozattal alátámasztott pontozási szempontok ellenőrzése során kiderül, hogy az ügyfél nem valós adatot szolgáltatott, akkor a kifizetett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül és az ügyfél támogatáshoz való jogosultsága megszűnik. Záró rendelkezés 16. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Az Európai Unió jogának való megfelelés 17. Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 61. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg. Budapest, április. Gráf József földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

13 A támogatás célja Helyi Akciócsoport A támogatás célja a. LEADER Helyi Akciócsoport tervezési területén megvalósuló fejlesztések megvalósítása érdekében. Értelmező rendelkezés 2. LEADER közhasznú fejlesztés 3. (1) Támogatás vehető igénybe: a) kisparcellás magán, önkormányzati vagy bérelt, esetleg házi kerti területeken kézi munkaerőt igénylő kisléptékű növénytermesztés vagy állatkihelyezés megvalósítására (továbbiakban: 1. célterület); b) a turisztikai márkanévként is megjelenő települések esetében szükséges a helyben megjelenő művészet, hagyományok, kulturális értékek bemutatására továbbvitelére szabadtéri színpadok kialakítására, létrehozására (továbbiakban: 2. célterület); c) a hátrányos helyzetű gyerekek középiskolai tanulmányainak számítógép beszerzésével és internet hozzáférés biztosításával történő támogatására vonatkozó ösztönző programra (továbbiakban: 3. célterület); d) új erdei iskolák, gyűjteményes kertek, növénykertek, dzsungelgyümölcsösök létrehozására, kialakítására (továbbiakban: 4. célterület); e) marketingeszközök, szolgáltatások fejlesztésére: települési leporellók egységes struktúrában történő elkészítésére és megjelentetésére, kiadványok készítésére, kiállításokon való részvétel támogatására... termékértékesítő helyek marketingjének, közös megjelenések támogatására, média megjelenések és reklámhordozók támogatására (továbbiakban: 5. célterület); f) a hátrányos helyzetű csoportok érdekképviseleti szervezeteinek támogatása elősegíti azokat az infrastrukturális fejlesztéseket, melynek segítségével az érdekérvényesítés erőteljesebbé tehető (továbbiakban: 6. célterület); g) az tervezési területen működő, a HVS megvalósításához fűződő fejlesztőközpont létrehozása, mely egyszerre funkcionál vidék- és projektfejlesztő, marketing-, termékfejlesztő- és minősítő központként, képzőközpontként, valamint a vidékfejlesztésben dolgozó hálózatok számára infrastrukturális háttérként (továbbiakban: 7. célterület); h) otthon a családban program beindítása érdekében az érintett településeken Életmód Házak kialakítására, Családi tündérek új típusú, modell értékű szolgáltatásainak kialakítására (továbbiakban: 8. célterület); i) márkajelzés kialakítása, helyi termékminősítő rendszerek kiépítése, érdekképviseleti közösségek létrehozásának ösztönzése; védjegyoltalom alá az Európai Unió szabályai szerint (továbbiakban: 9. célterület); j) Magocskák születése és fejlődése (továbbiakban: 10. célterület); k) a tipikus népi lakóházak, gazdasági épületek korszerűsítése funkcióval való megtöltése érdekében (továbbiakban: 11. célterület).

14 (2) Támogatható tevékenységek: a) 1. célterület esetében az (1) bekezdés a) pontjában leírtak megvalósítása érdekében az önálló gazdálkodási tevékenység: aa) folytatásához szükséges ingatlan létesítése, fejlesztése, eszközbeszerzése; ab) végzéséhez szükséges szolgáltatások igénybevétele, tanácsadási tevékenység igénybevétele. b) 2. célterület esetében a (1) bekezdés b) pontjában leírtak megvalósítása érdekében: ba) rendezvények háttér infrastruktúrájának létesítése, beszerzése, fejlesztése. c) 3. célterület esetében az (1) bekezdés c) pontjában leírtak megvalósítása érdekében: ca) számítógépek és szoftverek beszerzése. d) 4. célterület esetében a (1) bekezdés d) pontjában leírtak megvalósítása érdekében: ca) gyűjteményes kertek létrehozása; cb) dzsungelgyümölcsök bemutatóvá tétele, fejlesztése; cc) erdei iskolák létrehozása, környezetbarát technológiákkal történő ellátása; cd) kizárólag a fajtabemutatásra szolgáló egyedek korlátozott számú telepítésére. e) 5. célterület esetében az (1) bekezdés e) pontjában leírtak megvalósítása érdekében: ea) térségi marketing tevékenység támogatása, egyedi arculat kialakítása; eb) a térség értékeit, hagyományait, rendezvényeit népszerűsítő kiadványok, megjelenések támogatása. f) 6. célterület esetében a (1) bekezdés f) pontjában leírtak megvalósítása érdekében: fa) szervezeti infrastruktúra, eszközháttér kialakításának támogatása; fb) szervezetfejlesztési folyamatok, programok tréningek szolgáltatásigényeinek és eszközigényeinek támogatása. g) 7. célterület esetében a (1) bekezdés g) pontjában leírtak megvalósítása érdekében: ga) fejlesztőközpontok kialakítása; h) 8. célterület esetében az (1) bekezdés h) pontjában leírtak megvalósítása érdekében, a csalási tanácsadáshoz szükséges: ha) infrastruktúra fejlesztése, felújítása, bővítése életmódház kialakítása érdekében; hb) eszközök beszerzése. i) 9. célterület estében a (1) bekezdés i) pontjában leírtak megvalósítása érdekében a térségi marketing tevékenység támogatása érdekében:

15 ia) térségi minősítő rendszer kidolgozása; ib) a márkajelzés kritériumrendszerének kialakítására, a márkajelzés arculati elemeinek kialakítására és beszerzésére. j) 10. célterület esetében a (1) bekezdés j) pontjában leírtak megvalósítása érdekében a magházak : ja) infrastruktúrájának kialakítására, megteremtésére, fejlesztésére; jb) eszközfeltételeinek kialakítására, megteremtésére, fejlesztésére. k) 11. célterület esetében a (1) bekezdés k) pontjában leírtak megvalósítása érdekében: ka) legalább helyi védettség alatt álló természetes személyek, non-profit személyek vagy egyházi szervezetek tulajdonában lévő ingatlanok egyedi szennyvízkezelő rendszereinek kialakítása, technológiai berendezéseinek beszerzése. (3) Az (1) bekezdés g) pontjában ismertetett 7. célterület vonatkozásában ügyfél csak non-profit szervezet lehet. (4) Ezen jogcím vonatkozásában a minimális támogatható projektek mérete: a) az 1. célterület esetében euronak megfelelő forintösszeg; b) a 2. célterület esetében euronak megfelelő forintösszeg; c) a 3. célterület esetében euronak megfelelő forintösszeg; d) a 4. célterület esetében 4065 euronak megfelelő forintösszeg; e) az 5. célterület esetében 4065 euronak megfelelő forintösszeg; f) a 6. célterület esetében 1220 euronak megfelelő forintösszeg; g) a 7. célterület esetében euronak megfelelő forintösszeg; h) a 8. célterülete esetében euronak megfelelő forintösszeg; i) a 9. célterület esetében euronak megfelelő forintösszeg; j) a 10. célterület esetében euronak megfelelő forintösszeg; k) a 11. célterület esetében euronak megfelelő forintösszeg. (5) Ezen jogcím vonatkozásában a maximális támogatható projektek mérete: a) az 1. célterület esetében euronak megfelelő forintösszeg; b) a 2. célterület esetében euronak megfelelő forintösszeg; c) a 3. célterület esetében euronak megfelelő forintösszeg; d) a 4. célterület esetében euronak megfelelő forintösszeg; e) az 5. célterület esetében euronak megfelelő forintösszeg; f) a 6. célterület esetében euronak megfelelő forintösszeg; g) a 7. célterület esetében euronak megfelelő forintösszeg; h) a 8. célterülete esetében euronak megfelelő forintösszeg; i) a 9. célterület esetében euronak megfelelő forintösszeg; j) a 10. célterület esetében euronak megfelelő forintösszeg; k) a 11. célterület esetében euronak megfelelő forintösszeg. (1) Támogatás vehető igénybe: LEADER vállalkozás fejlesztés 3.

16 a) mezőgazdasági feldolgozás során keletkező másod- és melléktermékek hasznosítására irányuló technológiai fejlesztés, modellprogramok és bemutatóhelyek létrehozása a lehetséges megoldás technológiai fejlesztések és azok eredményeinek, valamint a közösség számára létrejövő hasznosítási és alkalmazási területének kidolgozásának támogatásával (a továbbiakban 1. célterület); b) a helyben jelen levő, tájspecifikus termékekre irányuló K+F folyamatok fejlesztésének támogatására, (a továbbiakban 2. célterület); c) komplex képzési, foglalkoztatási és pszicho-szociális támogató rendszerrel kiegészített programok támogatása (a továbbiakban: 3. célterület); d) szálláshelyek kialakítása (a továbbiakban: 4. célterület). (2) Ezen jogcím (1) bekezdés b) és c) pontjában ismertetett célterületek esetében ügyfél természetes személy nem lehet. (3) Ezen jogcím 2. és 3. célterülete vonatkozásában marketing költség nem számolható el. (4) Ezen jogcím 1. és 2. célterülete vonatkozásában minőségirányítási eljárás díja nem számolható el. (5) Speciális támogatási feltételek: a) 2. célterülete esetében csak pilot programok támogathatóak; b) 4. célterülete esetében kizárólag a 6 fő alatti magánszálláshelyek, a 30 fő alatti ifjúsági szálláshelyek és a 10 fő alatti kereskedelmi szálláshelyek fejlesztése támogatható. (6) Ezen jogcím vonatkozásában a minimális támogatható projektek mérete: a) az 1. célterület esetében euronak megfelelő forintösszeg; b) a 2. célterület esetében euronak megfelelő forintösszeg; c) a 3. célterület esetében euronak megfelelő forintösszeg; d) a 4. célterület esetében euronak megfelelő forintösszeg. (7) Ezen jogcím vonatkozásában a maximális támogatható projektek mérete: a) az 1. célterület esetében euronak megfelelő forintösszeg; b) a 2. célterület esetében euronak megfelelő forintösszeg; c) a 3. célterület esetében euronak megfelelő forintösszeg; d) a 4. célterület esetében euronak megfelelő forintösszeg.

122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet

122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

136/2008. (X. 18.) FVM rendelet

136/2008. (X. 18.) FVM rendelet 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet

122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet 1 26/2008. (III. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés és kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

137/2008. (X. 18.) FVM rendelet

137/2008. (X. 18.) FVM rendelet 137/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

KIVONAT. Támogatási kérelem benyújtás: POSTAI úton 2013. november 25. és 2013. december 20. között a LEADER HACS munkaszervezeti irodájához

KIVONAT. Támogatási kérelem benyújtás: POSTAI úton 2013. november 25. és 2013. december 20. között a LEADER HACS munkaszervezeti irodájához 2. évfolyam 18. szám 2013. november 18. Megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó

Részletesebben

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete Vidéki örökség megőrzése 138/2008. (X.18.) FVM rendelete A támogatás célja A támogatás célja a vidéki térség településein a kulturális örökség fenntartása, helyreállítása, korszerűsítése, ezen belül a

Részletesebben

138/2008. (X. 18.) FVM rendelet

138/2008. (X. 18.) FVM rendelet 1 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

KIVONAT. Letöltés. Letöltés

KIVONAT. Letöltés. Letöltés Megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről

Részletesebben

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5/2013. (I. 9.) közleménye

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5/2013. (I. 9.) közleménye Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5/2013. (I. 9.) közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra nyújtandó

Részletesebben

Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése

Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése 136/2008 ( X.18.) FVM rendelet A támogatás célja A vidéki térségekben a vállalkozói aktivitás, a versenyképesség, az innovációs képesség ösztönzése, munkahelyek

Részletesebben

Támogatás tárgya. E jogcím keretében 3 célterület támogatható.

Támogatás tárgya. E jogcím keretében 3 célterület támogatható. Turisztikai tevékenységek ösztönzése 137/2008 (X.18.) FVM rendelet Támogatás célja A támogatás célja vidéki munkahelyek létrehozása,vagy megırzése érdekében a vidéki turizmusformák közül a fenntartható

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű

Részletesebben

138/2008. (X. 18.) FVM rendelet

138/2008. (X. 18.) FVM rendelet 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

A vidékfejlesztés lehetőségei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban

A vidékfejlesztés lehetőségei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban A vidékfejlesztés lehetőségei az ban Mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltétele 136/2008. (X.18.) FVM rendelet szerint Támogatás célja: A vidéki térségekben

Részletesebben

1. 23/2007. (IV. 17.) FVM

1. 23/2007. (IV. 17.) FVM A Miniszterelnökséget vezető miniszter 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2008. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2008. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2008. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

9.000.000 9.000.000 Célterületre allokált forrás (HUF) nem LHH települések 9.000.000 9.000.000

9.000.000 9.000.000 Célterületre allokált forrás (HUF) nem LHH települések 9.000.000 9.000.000 Célterület azonosítója: 1 019 230 HACS Neve: Tisza-menti LEADER Helyi Akciócsoport Jogcím: 1. Közösségi célú 2. Vállalkozási alapú fejlesztés 3. Rendezvény 4. Képzés 5. Térségen belüli együttműködés 6.

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 165. szám 21367 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 47/2015. (XI. 2.) MvM rendelete a Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit

Részletesebben

125/2009. (IX. 29.) FVM rendelet

125/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 15/009. (IX. 9.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági utak fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Támogatási lehetőségek a Tisza-Tarna-Rima mentén az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban

Támogatási lehetőségek a Tisza-Tarna-Rima mentén az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban Támogatási lehetőségek a Tisza-Tarna-Rima mentén az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban A New Hungary Rural Development Programme Tisza-Tarna-Rima Mente LEADER Akciócsoport 2007-2013 a Kérelmekkel

Részletesebben

Felső-Tisza Völgye Vidékfejlesztési Egyesület Célterület: Új Célterület azonosító:

Felső-Tisza Völgye Vidékfejlesztési Egyesület Célterület: Új Célterület azonosító: Az ÚMVP Irányító Hatóságának 24/20. (IV. 16.) közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által Tiszazugi LEADER Egyesület 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. Tel: 06-56/560-294; 06-56/560-295 E-mail: tiszazug.leader@gmail.com Honlap: www.tiszazugleader.eu HÍRLEVÉL 2015/04. a Tiszazugi LEADER

Részletesebben

2. A támogatás tárgya és a támogatás felhasználása során elszámolható kiadások

2. A támogatás tárgya és a támogatás felhasználása során elszámolható kiadások Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása (312) ÚMVP III. tengely 33/2011. (IV. 28.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter 103/2012. (X. 1.) VM rendelete

A vidékfejlesztési miniszter 103/2012. (X. 1.) VM rendelete A vidékfejlesztési miniszter 103/2012. (X. 1.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe

Részletesebben

A BAKONYÉRT Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület Közösségi célú fejlesztés. Lókút faluközpont-belső terek felújítása

A BAKONYÉRT Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület Közösségi célú fejlesztés. Lókút faluközpont-belső terek felújítása Célterület azonosító: 1023329 HACS neve: Jogcím: Célterület megnevezése: UMVP intézkedés: Vonatkozó HPME kódja Vonatkozó HPME megnevezése I. Fogalom magyarázat A BAKONYÉRT Vidékfejlesztési Akciócsoport

Részletesebben

Célterület adatlap. Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület. Közösségi célú fejlesztés. 430a08

Célterület adatlap. Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület. Közösségi célú fejlesztés. 430a08 Célterület adatlap Pályázati felhívás azonosító: 1 023 183 Helyi Akciócsoport: UMVP intézkedés: Jogcím: Célterület megnevezése: Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület Életminőség/diverzifikáció

Részletesebben

Célterület adatlap. Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen eurónak megfelelő forintösszeg.

Célterület adatlap. Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen eurónak megfelelő forintösszeg. 1 / 6 29.9.22. 8:2 Célterület adatlap Adatlap nyom Célterület azonosító: 1 6 97 HACS neve: KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT Egyesület Jogcím: Vállalkozási alapú fejlesztés Célterület megnevezése: Vállalkozások

Részletesebben

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV LEADER INTÉZKEDÉSI TERV Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából 2013-ban pályázható intézkedések 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése:(kötelező Térségi

Részletesebben

AZ EGYSZERŰSÍTÉS FŐ IRÁNYAI

AZ EGYSZERŰSÍTÉS FŐ IRÁNYAI LEADER (TK3) AZ EGYSZERŰSÍTÉS FŐ IRÁNYAI Korábbi célterületek helyett HVS LEADER része (LEADER terv) szerinti kritériumok. Helyi döntési kompetencia erősítése: HBB dönt a projektek támogatásáról, MVH csak

Részletesebben

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a A NYÍRSÉGÉRT LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a A NYÍRSÉGÉRT LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a A NYÍRSÉGÉRT LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Civil szervezetek tevékenységének

Részletesebben

Hírlevél. Tájékoztató LEADER pályázatokkal illetve ÚMVP EMVA kifizetési kérelmekkel kapcsolatosan

Hírlevél. Tájékoztató LEADER pályázatokkal illetve ÚMVP EMVA kifizetési kérelmekkel kapcsolatosan Hírlevél Tájékoztató LEADER pályázatokkal illetve ÚMVP EMVA kifizetési kérelmekkel kapcsolatosan 2458 Kulcs, Rákóczi u. 139. tel.:25/252-752 email:info@mezofoldihid.hu www.mezofoldihid.hu Ezúton felhívjuk

Részletesebben

138/2008. (X. 18.) FVM rendelet

138/2008. (X. 18.) FVM rendelet 1 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Vidéki örökség megőrzése 103/2012. (X. 1.) VM rendelet. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési alap: A vidéki területekbe beruházó Európa

Vidéki örökség megőrzése 103/2012. (X. 1.) VM rendelet. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési alap: A vidéki területekbe beruházó Európa Támogatás tárgya, az elszámolható kiadások: Támogatás vehető igénybe: Helyi vagy országos védelem alatt álló építmény, építményrész esetén: az építmény, építményrész külső felújítására, bővítésére, restaurálására,

Részletesebben

Statisztikai adatok a teleházakról

Statisztikai adatok a teleházakról Statisztikai adatok a teleházakról A teleházak megoszlása működtetői kör szerint Működtető db Valós % 1,00 civil szervezet 78 55,7 2,00 önkormányzat vagy önkormányzati intézmény 55 39,3 3,00 vállalkozás

Részletesebben

49/2012. (V. 22.) VM rendelet

49/2012. (V. 22.) VM rendelet 49/2012. (V. 22.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez a 2012. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

elızetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoportok közül a 1698/2005/EK tanácsi rendelet 62. miniszter;

elızetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoportok közül a 1698/2005/EK tanácsi rendelet 62. miniszter; NYERS VÁLTOZAT A földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2009. ( ) FVM rendelete az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához

Részletesebben

1. Értelmezõ rendelkezések. 2. A támogatás jellege és célterületei. 3. A támogatás igénybevételének feltételei

1. Értelmezõ rendelkezések. 2. A támogatás jellege és célterületei. 3. A támogatás igénybevételének feltételei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 130. szám 32173 A vidékfejlesztési miniszter 103/2011. (XI. 8.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerûsítéséhez nyújtandó

Részletesebben

136/2008. (X. 18.) FVM rendelet

136/2008. (X. 18.) FVM rendelet 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám

26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám 26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám A Miniszterelnökséget vezető miniszter 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló

Részletesebben

136/2008. (X. 18.) FVM

136/2008. (X. 18.) FVM 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet

28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 1. oldal 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter ( )/2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter ( )/2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter ( )/007. ( ) FVM rendelete Tervezet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez

Részletesebben

A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület - LEADER Intézkedési. Terv

A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület - LEADER Intézkedési. Terv A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület - LEADER Intézkedési 1. számú intézkedés Terv 1.1. Kapcsolódó HVS célkitűzés: Fenntartható gazdaságfejlesztés a KKV-k támogatásával 1.2. HVS intézkedés megnevezése:

Részletesebben

MUNKAANYAG. A vidékfejlesztési miniszter.../. (..) VM rendelete

MUNKAANYAG. A vidékfejlesztési miniszter.../. (..) VM rendelete A vidékfejlesztési miniszter.../. (..) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű

Részletesebben

(TK3) koncepciója. dr. Illés Viktória

(TK3) koncepciója. dr. Illés Viktória Az új LEADER (TK3) koncepciója dr. Illés Viktória Struktúra LEADER rendelet HVS (LEADER terv) 2 Az Egyszerűsítés fő irányai korábbi célterületek helyett HVS LEADER része (LEADER terv) szerinti kritériumok

Részletesebben

138/2008. (X. 18.) FVM rendelet

138/2008. (X. 18.) FVM rendelet 1 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 141/2009. (X. 5.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 141/2009. (X. 5.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 141/2009. (X. 5.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 179/2009 (XI.24.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 179/2009 (XI.24.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 179/2009 (XI.24.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások igénybevételének

Részletesebben

1.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: (kötelező adattartalom) Maximum támogatási összeg:

1.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: (kötelező adattartalom) Maximum támogatási összeg: LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése:

Részletesebben

2. A támogatás tárgya és a támogatás felhasználása során elszámolható kiadások

2. A támogatás tárgya és a támogatás felhasználása során elszámolható kiadások M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 57. szám 9329 A vidékfejlesztési miniszter 47/2012. (V. 11.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére

Részletesebben

136/2008. (X. 18.) FVM rendelet

136/2008. (X. 18.) FVM rendelet 1 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Célterület/HPME megnevezése: Hagyományos magyar állatfajták tartási körülményeinek javítása

Célterület/HPME megnevezése: Hagyományos magyar állatfajták tartási körülményeinek javítása Célterület azonosítója: 1 019 28 HACS Neve: Tisza-menti LEADER Helyi Akciócsoport Jogcím: 1. Közösségi célú Vállalkozási alapú fejlesztés Rendezvény Képzés Térségen belüli együttműködés 6. Tervek, tanulmányok

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete

Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete A támogatás jellege és célterületei Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az ügyfél egy vagy több

Részletesebben

Célterület adatlap. Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete vállalkozás célú fejlesztés

Célterület adatlap. Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete vállalkozás célú fejlesztés Iktatószám: 231/11//1/211 Célterület adatlap Célterület azonosító: HACS neve: Jogcím: Célterület megnevezése: UMVP intézkedés: Vonatkozó HPME kódja Vonatkozó HPME megnevezése Jászsági Kistérségi Helyi

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 137/2008. (XI. 17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 137/2008. (XI. 17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 137/2008. (XI. 17.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ÚJ MAGYARORSZÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM

TÁJÉKOZTATÓ ÚJ MAGYARORSZÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ MAGYARORSZÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM III. TENGELY VIDÉKI ÖRÖKSÉG MEGŐRZÉSE 2012. Támogatás tárgya 103/2012. (x. 1.) Helyi/országos védelem alatt álló építmény, építményrész (1.célterület)

Részletesebben

125/2009. (IX. 29.) FVM rendelet Hatályos: 2012.07.28 -

125/2009. (IX. 29.) FVM rendelet Hatályos: 2012.07.28 - 125/2009. (IX. 29.) FVM rendelet Hatályos: 2012.07.28-125/2009. (IX. 29.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági utak fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

1. számú melléklet 168/2008. (XII. 31.) FVM rendelethez

1. számú melléklet 168/2008. (XII. 31.) FVM rendelethez 1. számú melléklet 168/2008. (XII. 31.) FVM rendelethez 1. Az R. 1. számú mellékletének 1.1 Az alábbi helyi közösségek vonatkozásában alkalmazandó pontozás: alcím 29. sora helyébe a következő szövegrész

Részletesebben

A támogatás célja. Értelmező rendelkezések

A támogatás célja. Értelmező rendelkezések 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzésé igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

A HA-VER Hajdúsági Versenyképesség LEADER Helyi Akciócsoport a következı célterületeket határozta meg:

A HA-VER Hajdúsági Versenyképesség LEADER Helyi Akciócsoport a következı célterületeket határozta meg: Hajdúnánás Városi Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T İ L 21. Száma: 21419-19/2011. Elıkészítık: dr. Dráviczky Gyöngyi önkormányzati és szervezési ügyintézı, Szabó István megbízott Az elıterjesztés

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: A vidéki területekbe beruházó Európa.

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: A vidéki területekbe beruházó Európa. LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése:

Részletesebben

138/2008. (X. 18.) FVM

138/2008. (X. 18.) FVM 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

3. egyházi jogi személy: a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló törvény szerinti egyházi jogi személy;

3. egyházi jogi személy: a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló törvény szerinti egyházi jogi személy; 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

Részletesebben

138/2008 FVM rendelet kivonat,

138/2008 FVM rendelet kivonat, ÚMVP III. tengelyének VIDÉKI ÖRÖKSÉG MEGŐRZÉSÉRE IGÉNYBEVEHETŐ FORRÁSOKRÓL MÓDOSÍTVA!!! (2010.05.06-án) 138/2008 FVM rendelet kivonat, Kivonat mely csak a Mecsekvidék HACS területére vonatkozó, a fenti

Részletesebben

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet 1 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Célterület adatlap. Vonatkozó HPME megnevezése Helyi életminőség fejlesztése, belvíz elleni védekezés

Célterület adatlap. Vonatkozó HPME megnevezése Helyi életminőség fejlesztése, belvíz elleni védekezés Célterület adatlap Célterület azonosító: HACS neve: Jogcím: Célterület megnevezése: UMVP intézkedés: Vonatkozó HPME kódja Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete Közösségi célú fejlesztés Szabadidős

Részletesebben

LEADER és más pályázati lehetőségek Távlatok a falusi- és agro-turizmusban. Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály

LEADER és más pályázati lehetőségek Távlatok a falusi- és agro-turizmusban. Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály LEADER és más pályázati lehetőségek Távlatok a falusi- és agro-turizmusban Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Turisztikai tevékenységek ösztönzése 2007-2013 között négy alkalommal

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 120/2008. (X.18.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 120/2008. (X.18.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 120/2008. (X.18.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások részletes

Részletesebben

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről 2013.02.01 21 138/2008. (X.

Részletesebben

IV. Az értékelési szempontok alapján mindösszesen elérhető pontszámok

IV. Az értékelési szempontok alapján mindösszesen elérhető pontszámok IV. Az értékelési szempontok alapján mindösszesen elérhető ok A 1 Pénzügyi terv összesen: 20 pont 2 Üzleti terv, működtetési és fenntarthatósági terv max. 30+10 pont 3 Az üzleti terv, működtetési és fenntarthatósági

Részletesebben

AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY AVHGA HÍRLEVÉL. II. évfolyam 22. szám október 21.

AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY AVHGA HÍRLEVÉL. II. évfolyam 22. szám október 21. AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY AVHGA HÍRLEVÉL II. évfolyam 22. szám 2008. október 21. Tartalomjegyzék Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása (ÚMVP)... 2 A turisztikai

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs

Részletesebben

76/2011. (VII. 29.) VM

76/2011. (VII. 29.) VM 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Nemzetiségi hagyományok: a térségben élő szlovák, német, cigány nemzetiség történelméhez, életmódjához kötődő szokások, tradíciók.

Nemzetiségi hagyományok: a térségben élő szlovák, német, cigány nemzetiség történelméhez, életmódjához kötődő szokások, tradíciók. There are no translations available. Támogatás vehető igénybe: Fellelhető nemzetiségi hagyományok összegyűjtésére, bemutatására, archiválására, kiadványokban való publikálásra. A térség nemzetiségi hagyományőrző

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 136/2008. (XI. 17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 136/2008. (XI. 17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 136/2008. (XI. 17.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, falumegújításra és fejlesztésre nyújtandó támogatások részletes feltételeinek

Részletesebben

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 dr. Bodnár Éva FVM Agrár-vidékfejlesztési Főosztály A New Hungary Rural Development Programme 2007-2013 a Támogatásokkal kapcsolatos jogszabályok Európai

Részletesebben

IV. Az értékelési szempontok alapján mindösszesen elérhető pontszámok

IV. Az értékelési szempontok alapján mindösszesen elérhető pontszámok M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 68. szám 11297 IV. Az értékelési szempontok alapján mindösszesen elérhető ok A B 1 Pénzügyi terv összesen: 2 2 Üzleti terv, működtetési és fenntarthatósági terv max.

Részletesebben

138/2008. (X. 18.) FVM rendelet

138/2008. (X. 18.) FVM rendelet 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (módosított, egységes szerkezetű, hatályos: 2014.11.01. napjától)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (módosított, egységes szerkezetű, hatályos: 2014.11.01. napjától) Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (módosított, egységes szerkezetű, hatályos: 2014.11.01. napjától) A Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport Közgyűlése

Részletesebben

10. célterület. Célterület neve: "Kell egy hely"- civil szervezetek klubhelyiségeinek kialakítása, eszközbeszerzése, programjai

10. célterület. Célterület neve: Kell egy hely- civil szervezetek klubhelyiségeinek kialakítása, eszközbeszerzése, programjai 10. célterület Célterület neve: "Kell egy hely"- civil szervezetek klubhelyiségeinek kialakítása, eszközbeszerzése, programjai Vonatkozó HPME azonosítója 670a10 Célterület azonosítója 1018284 Jogcím Közösségi

Részletesebben

KÖZGYŰLÉS ELŐKÉSZÍTÉSE Napirendi pont előterjesztése Dátum: 2012.05.24.

KÖZGYŰLÉS ELŐKÉSZÍTÉSE Napirendi pont előterjesztése Dátum: 2012.05.24. KÖZGYŰLÉS ELŐKÉSZÍTÉSE Napirendi pont előterjesztése Dátum: 2012.05.24. Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület közgyűlése részére előzetes tájékoztatás a 2012. május hó 24-i ülés 1. napirendi pontjához

Részletesebben

kiegészítő eszközök,

kiegészítő eszközök, Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztésii Alapból nyújtandó, a vidéki v gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások -Tájékoztató dokumentum

Részletesebben

Értékelési szempontok 1

Értékelési szempontok 1 1. sz. melléklet a 135/2008. (X. 18.) FVM rendelethez Értékelési szempontok 1 1.1 Az alábbi helyi közösségek vonatkozásában alkalmazandó pontozás: 1. Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület 2. Abaúj

Részletesebben

289/2013. (XI. 14.) I. Ügyfélkör

289/2013. (XI. 14.) I. Ügyfélkör A Z E M V A T Á R S F I N A N S Z Í R O Z Á S Ú I N T É Z K E D É S E K I R Á N Y Í T Ó H A T Ó S Á G Á N A K A 289/2013. (XI. 14.) K Ö Z L E M É N Y E az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból

Részletesebben

Értékelési szempontok Az alábbi helyi közösségek felsorolása és az általuk alkalmazandó pontozás:

Értékelési szempontok Az alábbi helyi közösségek felsorolása és az általuk alkalmazandó pontozás: 1. számú melléklet a 138/2008. (X. 18.) FVM rendelethez Értékelési szempontok 1 1.1 Az alábbi helyi közösségek felsorolása és az általuk alkalmazandó pontozás: 1. Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás Megjelent a 61/2012. (VI. 29.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez 2012. évtől

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Web: www.eccconsulting.hu Fax: 76/508-751 E-mail: info@eccconsulting.hu

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Web: www.eccconsulting.hu Fax: 76/508-751 E-mail: info@eccconsulting.hu Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerősítés céljából történı beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl A támogatás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS AZ EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAPBÓL A HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK LEADER FEJEZETÉNEK VÉGREHAJTÁSÁHOZ 2011.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS AZ EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAPBÓL A HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK LEADER FEJEZETÉNEK VÉGREHAJTÁSÁHOZ 2011. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS AZ EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAPBÓL A HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK LEADER FEJEZETÉNEK VÉGREHAJTÁSÁHOZ 2011. 1 Tartalomjegyzék Bevezető... 4 1. A LEADER program célja...

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2014. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

támogatási rendeletek módosításáról szóló 7/2015. (II. 17.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet]

támogatási rendeletek módosításáról szóló 7/2015. (II. 17.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet] Kivonat a 7/2015. (II. 17.) MvM rendeletből 12. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 135/2008. (X.

Részletesebben

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Nagykunságért Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Nagykunságért Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Nagykunságért Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Térségi vállalkozások eszközfejlesztésének

Részletesebben

Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M)

Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M) Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M) A pályázatok benyújtása az alábbiak szerint lehetséges: Közösségi környezet kollégiuma esetén: 2015. március 16-ig Mobilitás és alkalmazkodás

Részletesebben