kiegészítő eszközök,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "kiegészítő eszközök,"

Átírás

1 Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztésii Alapból nyújtandó, a vidéki v gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások -Tájékoztató dokumentum a rendelet alapján- Támogatási kérelem benyújtásának kezdete: május 4. 8:00-tól Kik pályázhatnak? Az alapszolgáltatások jogcím kedvezményezettjeinek köre a települési önkormányzatok, a települési t nemzetiségi önkormányzatok, azz önálló jogii személyiséggel rendelkező önkormányzati társulások, a beruházás megvalósulási helyszínén székhellyel, telephellyel rendelkező nonprofit szervezetek (egyesületek (például polgárőr egyesületek), alapítványok, nonprofitt gazdasági társaságok, közhasznú tevékenységet ellátó szociális szövetkezetek) ), és egyházi jogi személyekre terjed ki. I. Támogatható tevékenységek: : 1. kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére falu- és tanyagondnoki szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan (a továbbiakban: 1. célterület) új gépjármű beszerzéséree már működőő szolgáltatás kapcsán; a biztonságos közlekedés feltételeit megteremtő a 3. mellékletben meghatározott gépjármű típusokra vonatkozó műszaki paraméterekkel rendelkező r kiegészítő eszközök, berendezések beszerzésére; arculati elemek elhelyezésére; 2. kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére egyéb szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan (a továbbiakban: 2. célterület) új gépjármű beszerzéséree már működőő szolgáltatás kapcsán; a biztonságos közlekedés feltételeit megteremtő a 3. mellékletben meghatározott gépjármű típusokra vonatkozó kiegészítő eszközök, berendezések beszerzésére; arculati elemek elhelyezésére; Támogatás kizárólag a biztonságos közlekedés feltételeit megteremtő eszközök, berendezések és műszaki paraméterekről szóló 3. mellékletben meghatározott műszaki paramétereknek megfelelő gépjárművekre nyújtható. II. Támogatás igénybevételének feltétele: A támogatási határozattal jóváhagyott járműbeszerzést előreláthatólag legkésőbb szeptember 21-ig meg kell valósítani. A Kifizetési Kérelmet előreláthatólag legkésőbb október 5-ig be kell nyújtani! Nem vehet igénybe támogatástt az a szervezet, akinekk az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott támogatással e rendelet szerint megjelölt szolgáltatáshoz kapcsolódóan korábban beszerzett gépjárművek vonatkozásában, e rendelet szerinti támogatási kérelme benyújtásának

2 időpontjában még üzemeltetési kötelezettsége áll fenn, vagy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető v támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet [a továbbiakban: 103/ /2013. (XI. 8.) VM rendelet] alapján az 1-es vagy 2-es célterület c vonatkozásában az utolsó kifizetési kérelmét még nem nyújtotta be. Amennyiben az ügyfél több ellátási körzet működtetéséről gondoskodik, akkor az (1) bekezdéstől eltérően csak azon ellátási körzet fejlesztésére nem vehet igénybe támogatást az 1. célterület c keretében, ahol az EMVA-ból nyújtott támogatással beszerzett gépjárművek vonatkozásában a támogatási kérelme benyújtásának időpontjában még üzemeltetési kötelezettsége áll fenn, vagy a 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet alapján az 1-es célterülett vonatkozásában az utolsó kifizetési kérelmét még nem nyújtotta be. Polgárőrr szervezet abban az esetben nyújthat be támogatási kérelmet, amennyiben a támogatási kérelem benyújtásakor az Országos Polgárőr Szövetség tagja. E rendelet keretében a LEADER Helyi Akciócsoport címmel rendelkező egyesület nem jogosult támogatás igénybevételére. Költségvetési szervek esetében az 1698/2005/EK tanácsi rendelet 71. cikk (3)) bekezdés a) pontja alapján a támogatás számításának alapja az összes nettó elszámolható ó kiadás. Támogatási kérelem akkor is benyújtható, és támogatás akkor is nyújtható, haa az MVH a szervezet vonatkozásában a Vhr december 31-én hatályos 35. (1) bekezdése alapján a támogatási határozatot visszavonó és a támogatáshoz való jogosultság megszűnését megállapító határozatot hozott, és e határozat jogerőre emelkedésétől számított 3 év az e rendelet szerinti támogatásii kérelem benyújtásakor még nem telt el. III. Támogatás mértéke elszámolható kiadások: A tevékenységekhez kapcsolódóan a támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 100 százaléka. Egy támogatási kérelem keretében a támogatás alapját képező elszámolható nettó ó kiadások összege: terepjáró személygépjármű esetében legfeljebb forint; mikro- és kisbusz esetében kevesebb, mint forint. Elszámolható kiadásnak minősül: : a támogatottt célt szolgáló gépjármű beszerzési értéke; a beszerzett gépjármű átalakításának, akadály-mentesítésének költsége; a biztonságos közlekedéss feltételeit megteremtő kiegészítő eszközök költsége; beszerzett gépjármű forgalomba helyezési költsége; a gépjármű forgalomba helyezéséhez z kapcsolódóan megfizetett regisztrációs adó; arculati elemekhez kapcsolódó költségek legfeljebb forintig. A gépjármű beszerzéséhez kapcsolódóan felmerülő illeték nem támogatható!

3 IV. Kötelezettségek: A pályázó nyilatkozatban vállalja, hogy e rendelet alapján beszerzendő gépjárműre legkésőbb a kifizetési k kérelem benyújtásáig CASCO biztosítást köt, és azt az üzemeltetési kötelezettségének időszaka alatt fenntartja; a beszerzettt gépjárművel a falu éss tanyagondnoki szolgáltatást és azz egyéb szolgáltatást ingyenesen látja el, A falu és tanyagondnoki szolgáltatásnak és az egyéb szolgáltatásnak az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 5/A. -ának megfelelő szakmai programon kell alapulnia V. Kérelmek benyújtása: A pályázó a támogatást szabályozó rendelet hatálybalépésének időpontjától kezdve a műveletet saját felelősségére megkezdheti! A pályázó támogatási kérelméhez kizárólagg olyan árajánlat fogadható el, amelyet a támogatást szabályozó rendelet hatálybalépését követőenn állítottak ki és tartalmazza a következőket: az ajánlatkérő nevét, címét, az ajánlattevő nevét, címét és adószámát, a kiadási tétel (jármű) műszaki adatait a gépjárműre vonatkozóan a 3. melléklett szerinti részletezettséggel, a kiadási tétel mennyiségét és mértékegységét, a kiadási tétel nettó összegét, a felszámított áfát, bruttó összegét, és a gépjárműre vonatkozó v árajánlat esetén a regisztrációs adó összegét, a kiadási tétel pénznemét amennyiben forinttól eltérő, az ajánlattevő aláírását, és az árajánlat kiállításánakk dátumát Amennyiben az árajánlat a meghatározott tartalmi követelményeknek nem felel meg, az elszámolni kívánt árajánlatos tételek vonatkozásában a pályázó támogatásra nem jogosult! A gépjárműtípus módosítására a pályázónak a kifizetési kérelem benyújtásakor van lehetősége. Kizárólag a támogatási határozatban szereplőő gépjárműtípussal egyenértékű gépjárműtípus beszerzése támogatható a kifizetési kérelem elbírálása során.

4 VI. Támogatási kérelmek benyújtása: Egy ügyfél a támogatási kérelem benyújtási időszakban egy célterületre kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be, kivéve, ha a támogatási kérelme k tárgyában hozott jogerős elutasító döntéssel rendelkezik, vagyy a korábban benyújtott támogatási t kérelmét legkésőbb az újabb támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg visszavonja. Egy támogatási kérelemben kizárólagg egy célterület szerepelhet. Egy pályázó az egyéb szolgáltatás, és a falu- és tanyagondnoki szolgáltatás ellátásához egy gépjármű beszerzésére vehet igénybee támogatást. Amennyiben egy pályázó több ellátási körzetben látja el a falu-- beszerzésére vehet igénybe támogatást az 1. célterület keretében. Településenként legfeljebb három gépjárműbeszerzés támogatható. A támogatási kérelmet azz ügyfél ügyfélkapun keresztül köteles benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a továbbiakban: MVH) május 4-én 08:00 órától forráskimerülésig, de legkésőbb május 13-án 18:00 óráig. A támogatási kérelemhez csatolandó mellékleteket elektronikus úton, szkennelés útján előállítottt olvasható formában f kell csatolni a kérelemhez. A meghatározott forráskimerülés esetén az irányító hatóság (a továbbiakban: IH) vezetője közleményt tesz közzé, amelyben a támogatási kérelem benyújtási időszakot felfüggeszti. Amennyiben a kérelmek elbírálása során, a rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy a rendelkezésre álló forrást a támogatási igények nem merítik ki, az IH vezetője a forráskimerülésről szóló közleményét visszavonja, azzal, hogyy a benyújtáss ebben az esetben is forráskimerülésig, de legkésőbb május 13-án 18:00-óráig tart. Ezz esetben a benyújtás sorrendjének számítása nem kezdődik elölről, hanem azz újonnan megnyíló időszakban beérkezett kérelmek, a május 4. 08:00 órát követően k a benyújtási időszak felfüggesztéséig beérkezett kérelmekk elbírálása után kerülnekk értékelésre. A támogatási kérelem, valamint v a kifizetési kérelem meghatalmazott általi benyújtásának, illetve a benyújtást követő elektronikus kapcsolattartásnak feltétele a meghatalmazott MVH által vezetett Egységes Mezőgazdasági Pályázó-nyilvántartási Rendszerben való nyilvántartásba vétele éss az eljárására vonatkozó meghatalmazás MVH-hoz történő benyújtása. és tanyagondnoki szolgáltatást, akkor ellátási körzetenként egy gépjármű VII. Jogkövetkezmények: Amennyiben az ügyfél a műveletet szeptember 21-ig nem valósítja meg, vagy a kifizetési kérelmet határidőben nem nyújtja be, abban az esetben az MVH, amennyiben kifizetési kérelem alapján eljárás van folyamatban, úgy a kérelmet határozattal, vagy elkésetten benyújtott kifizetési kérelmet érdemi vizsgálat nélkül, végzéssel elutasítja, és külön határozatban a támogatási határozatát visszavonja, ezzel egyidejűleg megállapítja, hogy az ügyfél támogatáshoz való jogosultsága az intézkedésben való jogosulatlan részvétel r miatt megszűnik. Amennyiben az ellenőrzés során kiderül, hogy a pályázó az üzemeltetési kötelezettségének nem tesz eleget, akkor az igénybe vett támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó v szabályok szerint kell visszafizetni.

5 A megvalósuló beruházás esetén amennyiben a pályázó a rendelet megjelenése előtt megkezdi a beruházást, és ez a támogatási kérelem alapján indult eljárás során megállapításra kerül, akkor az a támogatási kérelem érintett tételeinek elutasítását vonja maga után. Amennyiben ez a kifizetési kérelem alapján indult eljárás során kerül megállapításra, úgy az érintett tétel elutasításra kerül. VIII. Pályázathoz csatolandó mellékletek: Helyi önkormányzat, illetve önkormányzati társulás ügyfél esetén e a évben benyújtható támogatási kérelmekre vonatkozóan az érintett önkormányzatt vagy önkormányzatok képviselő- testületének a szolgáltatásfejlesztés szükségességéről szóló határozatát artalmazó jegyzőkönyvét vagy a határozatát; valamint feladatátadás esetén a évben benyújtható támogatási kérelmekre vonatkozóan az érintett önkormányzatt vagy önkormányzatok képviselő- testületének arról szólóó határozatátt tartalmazó jegyzőkönyvet vagy a határozatot, hogy a szolgáltatástt más szervezettel kötött feladat ellátási szerződés keretében kívánja működtetni; Nonprofit szervezet ügyfél esetén az egységes szerkezetű létesítő okiratot, amely tartalmazza a fejleszteni kívánt tevékenységet; Egyházi jogi személy ügyfél esetében a bevett egyház, egyházi jogi személy nyilvántartásba vett adatait igazoló kivonatot, vagyy nyilvántartásba nem vett belső egyházi jogi személy esetében az egyházi jogi személyiséget igazoló egyházi igazolást, amelyet a bevett egyház egészének, illetve legfőbb szervének, vagy az adott belső egyházi jogi személy közvetlen felettes egyházi szervének az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős miniszternél bejelentettt képviselője vagy a bevett egyház belső szabályai szerint erre feljogosítottt tisztségviselő állít ki; Szakmai programot, amely tartalmazza a 4. mellékletben meghatározott pontozási szempontok alapját képező adatokat; Falu- és tanyagondnokii szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan a falu- és tanyagondnoki szolgáltatás jogerős működési engedélyét Legalább két azonos műszaki tartalommal rendelkező, megfelelő árajánlatot, valamint az ezek közül elfogadni kívánt árajánlat választásának indoklását. Amennyibenn a pályázat felkeltette figyelmét keresse vállalkozásunk pályázati tanácsadóit elérhetőségeinken!

289/2013. (XI. 14.) I. Ügyfélkör

289/2013. (XI. 14.) I. Ügyfélkör A Z E M V A T Á R S F I N A N S Z Í R O Z Á S Ú I N T É Z K E D É S E K I R Á N Y Í T Ó H A T Ó S Á G Á N A K A 289/2013. (XI. 14.) K Ö Z L E M É N Y E az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból

Részletesebben

2. A támogatás tárgya és a támogatás felhasználása során elszámolható kiadások

2. A támogatás tárgya és a támogatás felhasználása során elszámolható kiadások M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 57. szám 9329 A vidékfejlesztési miniszter 47/2012. (V. 11.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére

Részletesebben

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet 1. oldal 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 126. szám 13453 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból

Részletesebben

26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám

26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám 26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám A Miniszterelnökséget vezető miniszter 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 17. szám 827 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 7/2015. (II. 17.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 32/2015. (II. 25.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 32/2015. (II. 25.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 32/2015. (II. 25.) számú KÖZLEMÉNYE a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére

Részletesebben

136/2008. (X. 18.) FVM rendelet

136/2008. (X. 18.) FVM rendelet 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások jogcímhez. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 0 Általános tudnivalók... 1 D2405-03 Kérelem - Főlap...

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból falumegújítására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatás támogatási kérelmének

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Pályázati lehetőség

ELŐ TERJESZTÉS Pályázati lehetőség 6. Napirend Tisztelt képviselő-testület! ELŐ TERJESZTÉS Pályázati lehetőség Csizmár Gábor bánki lakos a tó feletti önkormányzati parkerdőben kiépíthető tanösvény és kilátóhely létesítésének gondolatával

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások jogcímhez. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 0 Általános tudnivalók... 1 D2405-01 Kérelem - Főlap...

Részletesebben

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet. A támogatás célja. Értelmezı rendelkezések

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet. A támogatás célja. Értelmezı rendelkezések A jogszabály mai napon hatályos állapota 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehetı támogatások részletes feltételeirıl

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. Pályázati kategória kódja: NEA-TF-15-SZ Meghirdetés dátuma:

Részletesebben

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 194/2014. (XII.11.) számú KÖZLEMÉNYE A 2015. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről Jelen Közlemény a mezőgazdasági

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.3 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1. A PÁLYÁZATI

Részletesebben

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerben beazonosított ügyfél részére az MVH egyedi azonosítást szolgáló számot, ügyfél-azonosítót állapít meg.

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerben beazonosított ügyfél részére az MVH egyedi azonosítást szolgáló számot, ügyfél-azonosítót állapít meg. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 128/2013. (VII. 30) számú KÖZLEMÉNYE a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő

Részletesebben

4/2015. (II. 19.) FM rendelet. a borászati termékek harmadik országokban 2015 és 2017 között történő promóciójának támogatásáról

4/2015. (II. 19.) FM rendelet. a borászati termékek harmadik országokban 2015 és 2017 között történő promóciójának támogatásáról 4/2015. (II. 19.) FM rendelet a borászati termékek harmadik országokban 2015 és 2017 között történő promóciójának támogatásáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(IV.1.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról, átvételéről Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet

88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet 1 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól A mezőgazdasági,

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben nyújtandó támogatások jogcímhez. Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Változások - 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet - az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint 1. oldal a működési enge 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ. Felhívásokhoz. Verzió: 1.0

ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ. Felhívásokhoz. Verzió: 1.0 ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ a Felhívásokhoz Verzió: 1.0 1 Tartalom 1. Az Útmutató célja, hatálya... 3 2. Kizáró okok listája... 3 3. A támogatási kérelmek elbírálásának módja... 5 3.1 A támogatási kérelmek benyújtásának

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzat, és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 79. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 79. szám MAGYAR KÖZLÖNY 79. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. május 22., szerda Tartalomjegyzék 2013. évi LIX. törvény A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény és az erdőről, az erdő védelméről

Részletesebben