A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 191/2013. (XII. 13.) számú KÖZLEMÉNYE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 191/2013. (XII. 13.) számú KÖZLEMÉNYE"

Átírás

1 A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 191/2013. (XII. 13.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerűsítés céljából történő beszerzéséhez a évben nyújtandó támogatások igénybevételének részletes feltételeiről Jelen közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerűsítés céljából történő beszerzéséhez a évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 116/2013. (XII.12.) VM rendelet (a továbbiakban: támogatási rendelet) alapján nyújtott támogatás igénybevételének részletes rendjéről szól, és a támogatás igényléséhez kapcsolódó elektronikus felületen benyújtandó űrlapokat rendszeresíti. A támogatási feltételekről és az ügyfél kötelezettségeiről a közlemény keretében nyújtott tájékoztatás teljes körű, elolvasása helyettesíti a vonatkozó hatályos jogszabályok megismerését. Felhívjuk a figyelmet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.), valamint a támogatási rendelet alapos tanulmányozására a támogatási kérelem benyújtása előtt. A támogatási rendelet 1. (1) bekezdésében valamint amennyiben azoktól a támogatási rendelet eltérően rendelkezik a Vhr. 3. -ában foglalt meghatározások jelen közleményben szereplő fogalmakra is megfelelően alkalmazandóak. I. Az intézkedésben való részvétel általános feltételei 1. Ügyfél-azonosítási kötelezettségek 1.1. Nyilvántartásba vétellel és meghatalmazással kapcsolatos kötelezettségek A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló évi XVII. törvény (továbbiakban: MVH eljárási törvény) 28. (3) bekezdése alapján az intézkedésekben való részvétel feltétele, hogy az ügyfél legkésőbb a kérelem benyújtásával egyidejűleg kérelmezze nyilvántartásba vételét a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által vezetett ügyfél-nyilvántartási rendszerben. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ügyfél nyilvántartásba vételére, a meghatalmazásra valamint a nyilvántartásba vett adatokra vonatkozó változás-bejelentési kötelezettségének teljesítésére a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő nyilvántartásba vétel és változás bejelentés szabályairól szóló 128/2013. (VII. 30) MVH Közlemény rendelkezései irányadóak. Elérési útvonal: Az MVH a kérelmek ügyintézését részben az ügyfél-nyilvántartásában szereplő adatok alapján végzi, ezért kérjük, fordítson kiemelt figyelmet arra, hogy az MVH ügyfél

2 nyilvántartási rendszerében szereplő adatai naprakészek legyenek, és tegyen eleget a nyilvántartáshoz kapcsolódó változás-bejelentési kötelezettségeinek is. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az MVH eljárási törvény 30/A. -ban szerint, amennyiben az MVH tudomására jut, hogy az ügyfél az ügyfél-nyilvántartási rendszerhez kapcsolódó változás-bejelentési kötelezettségét elmulasztotta, a bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséig, valamint az ezek elmulasztása miatt kiszabott mulasztási bírság megfizetéséig a törvény hatálya alá tartozó intézkedések alapján, az MVH a kérelemre induló eljárásaiban az ügyfél részére jogosultságot állapít meg, illetve támogatást folyósít, valamint az ügyfél által benyújtott új kérelmeket érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. Az Ügyfélkapus regisztráció módjáról részletesebb felvilágosítást jelen közlemény 2. számú mellékletét képező dokumentumban (Segédlet az elektronikus felület használatához és e- kérelem benyújtásához) talál Elektronikus kérelem benyújtásra és a kapcsolattartásra vonatkozó tájékoztatás, kötelezettségek Az ügyfél az MVH részére teljesítendő, a támogatási rendelettel szabályozott intézkedésben való részvétele megalapozottságának vizsgálatához, megállapításához szükséges bejelentési, adatszolgáltatási, valamint nyilatkozattételre vonatkozó kötelezettségét kizárólag elektronikus úton, Ügyfélkapun keresztül köteles teljesíteni. Az MVH az adott eljárási cselekményhez kapcsolódó döntéseit postai úton vagy elektronikus úton közli az ügyféllel. Az MVH a hatályos jogszabályi rendelkezésekben meghatározott eljárási cselekmények elektronikus ügyintézése céljából a Központi Rendszeren (a továbbiakban: KR) keresztül hozzáférhető informatikai rendszert működtet. Az elektronikus úton benyújtott dokumentumok MVH általi fogadásának tényét a KR-ben az ügyfél értesítési tárhelyére történt feltöltés jelenti, benyújtásának időpontját pedig az értesítési tárhelyére automatikusan kapott KR dokumentum igazolja. 2. A támogatás jellege, tárgya és célterületei Vissza térítendő támogatás vehető igénybe az Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH) által a támogatási rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 302/2013 (XII. 13.) IH közleményben közzétett, a támogatási rendeletben megjelölt célterületek vonatkozásában lezárt gépkatalógusban meghatározott kódok alapján beazonosítható gépek és technológiai berendezések (a továbbiakban: gép) beszerzésére az alábbi célterületekhez kapcsolódóan, a támogatási rendelet 2. (2) bekezdése alapján: 1. célterület: az állattenyésztés technológiai fejlesztése céljából támogatható gépek beszerzéséhez, 2. célterület: az élelmiszer-feldolgozás technológiai fejlesztése céljából támogatható gépek beszerzéséhez. 2

3 A támogatási kérelmek az adott célterületen belül, az értékelés alapján jóváhagyott támogatási összeg alapján kis- és nagyértékű gépbeszerzésekre kerülnek csoportosításra és külön rangsorolásra, az alábbiak szerint: Kisértékű gépbeszerzés: amely esetén a támogatási kérelemre jóváhagyott támogatási összeg legfeljebb Ft, Nagyértékű gépbeszerzés: az a kisértékű gépbeszerzésnek minősülő gépbeszerzés, melynek esetében a támogatási kérelemre jóváhagyott támogatási összeg legfeljebb Ft. A támogatási összeg fogalma a támogatási rendelet 1. (1) bekezdés 25. pontja szerint a jogerős támogatási határozattal a nettó kiadás, valamint az ahhoz kapcsolódó általános forgalmi adó tekintetében jóváhagyott kötelezettségvállalás együttes összege. Figyelem! A fentiek alapján tehát az ügyfél által a kérelemben megjelölt, ha a kérelem alapján jóváhagyható támogatási összeg alapul vételével kerül a kisértékű vagy a nagyértékű gépbeszerzés kategória tekintetében besorolásra. A támogatási rendelet 3. (3) bekezdése alapján mindkét célterület tekintetében az ott rendelkezésre álló keretösszeg legalább 25%-át kisértékű gépbeszerzések támogatására kell fordítani vagy ha a nagyértékű beruházásokra benyújtott kérelmek alapján a forrásigény éri el a keretösszeg 75 %-át, úgy a fennmaradó forrást a kisértékű beruházások támogatására lehet fordítani. Amennyiben a kisértékű gépbeszerzésekre fordítandó forrásigény éri el az adott célterület vonatkozásában megállapított keretösszeg 25 %-át, úgy a fennmaradó rész szükség esetén a nagyértékű gépbeszerzések forrásigényének kielégítésére fordítható. 3. A támogatott fejlesztés megvalósítási helye és a művelet megkezdése A támogatási rendelet 1. (1) bekezdés 17. pontja szerint a megvalósítási hely fogalma: a) az 1. célterület vonatkozásában az ügyfél által a támogatási kérelemben megjelölt, állattartó telepként nyilvántartott helyet, b) a 2. célterület vonatkozásában pedig az ügyfél által a támogatási kérelemben megjelölt, élelmiszeripari üzemként nyilvántartott helyet jelenti, ahol a műveleten belül beszerzett, beépített vagy beszerelt gép vagy technológia üzemszerűen használatra kerül, illetve a beépített vagy beszerelt gép vagy technológia üzemszerű használaton kívüli tárolása megvalósul. A fentiek alapján a beépített vagy beszerelt gép vagy technológia esetében a tétel tárolásának a helyét szükséges megadni (e tekintetben a tárolási hely tekintendő megvalósítási helynek), minden egyéb (beépített vagy beszerelt gép vagy technológia) esetben a kérelemben megadott megvalósítási helyen (azaz élelmiszeripari üzem vagy állattartó telep területén) kell a beszerelt gépet vagy technológiát üzemeltetni. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy mivel az adott támogatási kérelem egy konkrét állattartó telep/élelmiszeripari üzem korszerűsítése kapcsán megvalósítandó beruházást tartalmaz, a kérelemben feltüntetett megvalósítási hely és a tárolási hely(ek) csak abban az esetben fogadhatóak el, amennyiben mindegyik ugyanazon állattartó telephez/élelmiszeripari üzemhez tartozik! Az MVH a vizsgálatot az adatért felelős illetékes hatóság, azaz a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBiH) vonatkozó nyilvántartásából, valamint amennyiben arra sor kerül, helyszíni vizsgálat alkalmával ellenőrzi. Ezért javasoljuk 3

4 a NÉBiH-nél nyilvántartott telep adatok ügyfél általi ellenőrzését a kérelem benyújtását megelőzően, hogy azok a valóságnak megfelelőek legyenek. Figyelem! Induló vállalkozás ügyfél esetén a támogatási rendelet 4. (2) bekezdés b) pontja alapján kell teljesíteni a támogatási rendelet benyújtásakor - az 1. célterület esetén a támogatási rendelet 5. (1) bekezdés b) és d) pontjaiban foglalt feltételt, amely egyrészt az a kötelezettség, hogy a támogatási kérelemben megjelölt állattartó telep vonatkozásában a NÉBiH nyilvántartásában tulajdonosként vagy üzemben tartóként szerepeljen az ügyfél, másrészt, hogy az ügyfél igazolja, hogy a támogatási kérelemben megjelölt állattartó telepet a NÉBiH nyilvántartásba vette célterület esetén a támogatási rendelet 6. (2) bekezdés b) és d) pontjaiban foglalt feltételt, amely egyrészt az a kötelezettség, hogy a támogatási kérelemben megjelölt élelmiszeripari üzem vonatkozásában a NÉBiH nyilvántartásában tulajdonosként vagy üzemben tartóként szerepeljen az ügyfél, másrészt, hogy az ügyfél igazolja, hogy a támogatási kérelemben megjelölt élelmiszeripari üzemet a NÉBiH nyilvántartásba vette. A fenti feltételeknek az induló vállalkozás ügyfél a támogatási rendelet 8. (2) bekezdés b) pont bb) alpontja alapján a támogatási kérelemhez csatolt nyilatkozatában is szereplő - az utolsó kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak végéig, de legkésőbb január 31-ig kell, hogy megfeleljen. A támogatási kérelemben ebben az esetben az 1. célterület esetén a nyilvántartásba vett állattartó telep, 2. célterület esetén a nyilvántartásba vett élelmiszeripari üzem azonosítószám megadása helyett azon helyrajzi szám vagy számok megjelölése szükséges, amelyeken a telep, illetve az üzem tervezetten nyilvántartásba vételre kerül. A támogatott beruházás megvalósítása és üzemeltetése kizárólag Magyarország területén történhet. A beruházás megvalósításának és üzemeltetésének a helye az 1. célterület esetén az állattartó telep, míg a 2. célterület esetén az élelmiszeripari üzem azzal, hogy az üzemeltetési kötelezettség a beépített gépek vagy mobil technológiai berendezések esetében a megvalósítási helyen kívül is megvalósulhat, azonban az üzemszerű használaton kívüli tárolásnak ebben az esetben is a megvalósítási helyen kell megvalósulnia. A művelet a támogatási rendelet hatályba lépésének időpontjától - azaz december 13. napjától - az ügyfél saját felelősségére kezdhető meg, kivéve, ha az ügyfél a támogatási kérelmében építési tételekre is igényel támogatást, mert abban az esetben az építési tevékenység kizárólag a kérelem befogadását követően kezdhető meg. A fentiek alapján a támogatási kérelemben foglalt gép beszerzése függetlenül attól, hogy tartozik-e hozzá építési tétel avagy a fenti időponttól történhet meg az ügyfél saját felelősségére, kizárólag az építési tételekhez tartozó építési tevékenység megkezdése kötött a kérelem befogadásának időpontjához. A művelet megkezdésének időpontja a gép, berendezés, technológia beszerzése esetén a megrendelés (vételi szándék) írásban történő bejelentésének vagy az adásvételi szerződés megkötésének vagy a számlán szereplő teljesítés dátuma vagy, építési beruházás esetében a támogatással érintett első munkafolyamat építési naplóba történő bejegyzésének dátuma közül a Vhr. 18. (3) bekezdése alapján a legkorábbi időpont. 4

5 A művelet megkezdésére vonatkozó előírás megsértése esetén amennyiben a támogatási kérelem alapján indult eljárás során kerül mindez megállapításra, akkor az a támogatási kérelem érintett tételeinek elutasítását vonja maga után. Figyelem! Amennyiben a beépítendő vagy beszerelendő gép vagy technológia melyhez építési tétel került jóváhagyásra tekintetében a gépbeszerzés a fenti határidőt megelőzően megkezdésre kerül, akkor csak a gép, de a hozzá kapcsolódó építési tételek is elutasításra kerülnek tekintettel arra, hogy építési tevékenység önmagában támogatható a támogatási rendelet alapján. Amennyiben ez a kifizetési kérelem alapján indult eljárás során kerül megállapításra, úgy az érintett tétel elutasításra kerül, a korábbi kifizetési határozatban elszámolt, érintett tételek vonatkozásában az intézkedésben való jogosulatlan részvétel szabályait kell alkalmazni. Az MVH eljárási törvény 39. -ában alapján, amennyiben a kérelem rendelkezik az értékelési eljárás lefolytatásához szükséges, a vonatkozó jogszabályokban előírt valamennyi olyan tartalmi és formai kellékkel, amelyek alapján a kérelem rangsorba állítható, az MVH a kérelmet befogadja. A kérelem befogadásáról az MVH végzésben értesíti az ügyfelet. A jogcím tekintetében befogadó végzés kerül kiadásra a kizárólag beépített vagy beszerelt gép vagy technológiát tartalmazó kérelmek valamint az építéssel járó, de az építési tételekhez kapcsolódóan támogatási igényt tartalmazó kérelmek tekintetében. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a fenti értékelési eljárásban az MVH előzetes helyszíni vizsgálat során is ellenőrizheti az ügyfél által a támogatási kérelemben megadott információk megalapozottságát és megfelelőségét! 4. A támogatás igénybevételére jogosult személyek köre 4.1 Támogatás igénybevételére jogosult a) a jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, ha a bejegyzésére szeptember 1-jén, vagy azt megelőzően került sor, amelyet az MVH a cégnyilvántartás adatai alapján ellenőriz, b) az egyéni vállalkozó valamint az őstermelő, ha egyéni vállalkozói nyilvántartásba vételére, vagy őstermelői igazolványának kiadására szeptember 1-jén, vagy azt megelőzően került sor, amelyet az MVH a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (a továbbiakban: KEKKH), valamint a NÉBiH nyilvántartása alapján ellenőriz, c) az 1. célterület vonatkozásában az a jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, őstermelő, aki a mezőgazdasági tevékenységét szeptember 1-jén, vagy azt megelőzően kezdte meg, d) a 2. célterület vonatkozásában az a jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, őstermelő, aki a támogatási rendelet 6. melléklete szerinti tevékenységét szeptember 1-jén, vagy azt megelőzően kezdte meg. 5

6 4.2 Induló vállalkozások A támogatási rendelet 1. (1) bekezdés 12. pontja szerinti induló vállalkozás is nyújthat be támogatási kérelmet. Induló vállalkozásnak minősül a) az 1. célterület vonatkozásában a Vhr pontjától eltérően aa) a jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, amennyiben a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapon belül, de legkésőbb szeptember 1-ig jegyezték be, ab) az egyéni vállalkozó, ha egyéni vállalkozói nyilvántartásba vételére a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapon belül, de legkésőbb szeptember 1-ig került sor, ac) az őstermelő, ha őstermelői igazolványának kiadására a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapon belül, de legkésőbb szeptember 1-ig került sor; b) a 2. célterület vonatkozásában a Vhr pontjától eltérően ba) a jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, ha a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapon belül, de legkésőbb szeptember 1-ig jegyezték be, bb) az egyéni vállalkozó, ha egyéni vállalkozói nyilvántartásba vételére a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapon belül, de legkésőbb szeptember 1-ig került sor, bc) az őstermelő, ha őstermelői igazolványának kiadására a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapon belül, de legkésőbb szeptember 1-ig került sor A jogcím keretében az induló vállalkozásnak kell a támogatási kérelem benyújtásakor teljesítenie: a) a támogatási rendelet 4. (2) bekezdés a) pontja alapján a támogatási rendelet 4. (1) bekezdés b) pontjában foglalt 4 EUME minimális üzemméret igazolását, amennyiben a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozatban vállalja, hogy legkésőbb a naptári év vonatkozásában meg fog felelni a feltételnek, b) az 1. célterület esetén a támogatási rendelet 5. (1) bekezdés b) és d) pontjaiban foglalt feltételt, amely egyrészt az a kötelezettség, hogy a támogatási kérelemben megjelölt állattartó telep vonatkozásában a NÉBiH nyilvántartásában tulajdonosként vagy üzemben tartóként szerepeljen az ügyfél, másrészt, hogy az ügyfél igazolja, hogy a támogatási kérelemben megjelölt állattartó telepet a NÉBiH nyilvántartásba vette. c) 2. célterület esetén a támogatási rendelet 6. (2) bekezdés b) és d) pontjaiban foglalt feltételt, amely egyrészt az a kötelezettség, hogy a támogatási kérelemben 6

7 megjelölt élelmiszeripari üzem vonatkozásában a NÉBiH nyilvántartásában tulajdonosként vagy üzemben tartóként szerepeljen az ügyfél, másrészt, hogy az ügyfél igazolja, hogy a támogatási kérelemben megjelölt élelmiszeripari üzemet a NÉBiH nyilvántartásba vette. A b) és c) pontban foglalt feltételeknek az ügyfél a támogatási rendelet 8. (2) bekezdés b) pont bb) alpontja alapján a támogatási kérelemhez csatolt nyilatkozatában is szereplő - az utolsó kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak végéig, azaz legkésőbb január 31-ig kell, hogy megfeleljen. 5. Támogatási kérelem benyújtásának követelményei az ügyféllel szemben 5.1. Minden ügyfélre vonatkozó, általános követelmények A támogatási kérelem akkor nyújtható be, ha az ügyfél eleget tesz az MVH tv-ben, a Vhr.-ben, valamint a támogatási rendeletben nak. Egy ügyfél a támogatási kérelem benyújtási időszakban adott célterületen belül megvalósítási helyenként egy támogatási kérelmet nyújthat be, kivéve, ha a megegyező megvalósítási helyre vonatkozó támogatási kérelme tárgyában hozott jogerős elutasító döntéssel rendelkezik, vagy a megegyező megvalósítási helyre korábban benyújtott támogatási kérelmét legkésőbb az újabb támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg visszavonja. Figyelem! Visszavonás esetén az alábbiak kiemelt mérlegelését javasoljuk. - A kérelem visszavonása esetén a visszavont kérelem adatai és csatolt dokumentumai a későbbiekben vehetők figyelembe. A beérkezés sorrendjében történő elbírálás miatt a visszavonást követően az újonnan benyújtott kérelem hátrébb sorolódik. - Előfordulhat, hogy miközben visszavonásra kerül a korábbi kérelem, a vonatkozó rangsor lezárul, így lesz lehetősége a kérelmet benyújtani. - Amennyiben olyan kérelmet von vissza, melyben egy korábbi jogcímre vonatkozó teljes bizonyítóerejű magánokiratba foglalt, a kérelem egészére vonatkozó lemondást tartalmaz, akkor a később benyújtott kérelme/kérelmei (ha azokhoz ezt a dokumentumot csatolta) a jogosultsági vizsgálat során elutasításra kerül/kerülnek. Egy ügyfél több támogatási kérelem benyújtására is jogosult, a kiválasztott célterületek száma, a megvalósítási helyek száma, illetve ezek kombinációinak függvényében. Ha például egy ügyfél 4 megvalósítási hely vonatkozásában kíván kérelmet benyújtani úgy, hogy ezek közül 3 megvalósítási hely az 1. célterületen, 1 megvalósítási hely pedig a 2. célterületen érintett, ez azt jelenti, hogy az ügyfélnek összesen 4 különálló támogatási kérelmet szükséges benyújtania. Amennyiben egy olyan megvalósítási helyre kíván az ügyfél támogatási kérelmet benyújtani, amelyre vonatkozóan már nyújtott be adott célterület vonatkozásában, akkor azt kizárólag a korábban benyújtott kérelme egyidejű visszavonása mellett teheti meg. Védett vagy Natura 2000 területen megvalósuló beruházás tekintetében nyújthat be támogatási kérelmet központi költségvetési szerv, önkormányzat és az önkormányzatok társulásai. 7

8 Támogatási kérelem benyújtására az jogosult, aki az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program egyes intézkedései esetén évben nyújtandó támogatási előleg fizetéséről szóló 91/2009. (IV. 22) Korm. rendelet alapján vett igénybe támogatási előleget, vagy ha igénybe vett, akkor arra vonatkozóan az MVH-val szemben a támogatási kérelem benyújtásakor tartozása áll fenn. Figyelem! A támogatási rendelet vonatkozásában alkalmazandóak a Vhr. alábbi rendelkezései, mivel ha ugyanabban a tárgyban a támogatási rendelet eltérő szabályozást alkalmaz, akkor azokban az esetekben a támogatási rendelet az irányadó. Amennyiben a támogatási rendelet kizárja a Vhr. adott szabályának alkalmazását, ugyanakkor tartalmaz eltérő rendelkezést, az azt jelenti, hogy a Vhr. adott szabályát kell alkalmazni. Nem alkalmazandó Vhr.-en belüli jogszabályhely 7. (1) bekezdés b) pontjában 8. (2) bekezdésében 9. (2) bekezdésében 12. (4) bekezdésében A alkalmazandó Vhr. rendelkezés rövid tartalma A támogatási rendelet irányadó rendelkezése, a Vhr. rendelkezésétől eltérően (amennyiben van ilyen), illetve az eltérés magyarázata [saját tőke minimális értékének előírása] jelen jogcím vonatkozásában a szabályozás vizsgálandó. [egy kifizetési kérelem benyújtási időszakban egy ügyfél egy jogcímre egy kifizetési kérelmet nyújthat be] [a támogatási kérelmet csak a támogatási kérelmek benyújtási időszakának záró napját követően lehet elbírálni] [vis maior esemény meghosszabbítja a megvalósítási határidőt] a támogatási rendelet 11. (3) bekezdése értelmében egy ügyfél ugyanazon támogatási határozat alapján az első kifizetési kérelem benyújtását követően három havonta nyújthat be olyan kifizetési kérelmet melyben az utolsó kifizetési kérelem kivételével a támogatási összeg legalább 25 %-a elszámolásra kerül. Ebben az esetben a % meghatározásához a kifizetési határozatban jóváhagyott kifizethető összeget kell alapul venni, pedig a kifizetési kérelemben igényelt összeget. jelen jogcím vonatkozásában a szabályozás alkalmazandó, a kérelmeket a benyújtás napját követő naptól kezdve el lehet bírálni jelen jogcím vonatkozásában a szabályozás alkalmazandó, a rendelkezés kizárásával a vis maior ok/bejelentés hosszabbítja meg a megvalósítási határidőt. 15. (1) bekezdés [a jogszabályhely által meghatározott Jelen jogcím vonatkozásában kizárás b) pontjában programok bármely intézkedésének okán nyújthat be támogatási keretében nyújtott támogatásból való kizárás kérelmet az érintett célterület hatálya alatt álló ügyfél nyújthat be vonatkozásában az az ügyfél, aki a támogatási kérelmet] támogatási rendelet 4. (9) bekezdésében foglalt intézkedések valamelyikéből kizárás hatálya alatt áll. Az érintett intézkedések célterületenként külön vannak meghatározva. 15. (2) [ha az ügyfél egyéni vállalkozóként jelen jogcím vonatkozásában a 8

9 bekezdésében 16/B. (2) bekezdésében 17. (2)-(4) bekezdésében 23. (1) bekezdés b) pontjában 24. -ában működik és induló vállalkozásnak minősül, akkor a támogatási kérelméhez mellékelnie kell az egyéni vállalkozói nyilvántartást vezető szerv által a támogatási kérelem benyújtását megelőzően 30 napnál régebben kiadott az MVH által rendszeresített formanyomtatvánnyal megegyező tartalmú hatósági bizonyítványt vállalkozói tevékenységéről. Ezzel egyenértékű, ha az ügyfél a megfelelően kitöltött, és az egyéni vállalkozói nyilvántartást vezető szerv által a támogatási kérelem benyújtását megelőzően 30 napnál régebben záradékolt, MVH által rendszeresített formanyomtatványt mellékeli támogatási kérelméhez] [az egy időszakban benyújtható kifizetési kérelmek számára vonatkozó szabályozás] [egy naptári évben legfeljebb két alkalommal nyújtható be kifizetési kérelem, valamint a művelet a támogatási kérelem benyújtását követően az ügyfél saját felelősségére kezdhető meg.] szabályozás alkalmazandó, az érintett dokumentumok benyújtása szükséges a támogatási kérelemhez, az MVH külön adatbázisból ellenőrzi a feltételeket A támogatási rendelet 11. (3) alapján egy ügyfél ugyanazon jóváhagyó támogatási határozat alapján az első kifizetési kérelem benyújtását követően három havonta nyújthat be kifizetési kérelmeket a kifizetési kérelmek benyújtására nyitva álló időszakon belül. A támogatási rendelet 11. (3) alapján egy ügyfél ugyanazon jóváhagyó támogatási határozat alapján az első kifizetési kérelem benyújtását követően három havonta nyújthat be kifizetési kérelmeket a kifizetési kérelmek benyújtására nyitva álló időszakon belül. A művelet megkezdésének szabályozása a támogatási rendelet 11. (10) bekezdése szerint alakul, részletesen lásd a közlemény I. fejezet 3. pontját. [üzemeltetési kötelezettség] Az üzemeltetési kötelezettség a támogatási határozat kézhezvételétől kezdődik és a támogatási rendelet 11. (9) bekezdése alapján az utolsó kifizetési határozat jogerőre emelkedésétől számított öt évig áll fenn. [kifizetési kérelem benyújtási kötelezettsége 9 hónapon belül, valamint 24 hónapon belüli elszámolási kötelezettség előírása] A támogatási rendelet 11. (4) bekezdése szerint az ügyfél a támogatási határozat jogerőre emelkedésétől számított 6 hónapon belül köteles a támogatási határozatban jóváhagyott, egyéb elszámolható kiadásnak minősülő támogatási összeg legalább 10 százalékára vonatkozó kifizetési kérelmet benyújtani. A támogatási rendelet 11. (5) bekezdése szerint mentesül az ügyfél a (4) bekezdésben alól, ha a támogatási kérelemre hozott határozatban kizárólag egy darab gép került jóváhagyásra, és a támogatási 9

10 25. (1)-(2) és (6)- (8) bekezdéseiben 25/A. -ban 27. (1) bekezdés b) pont 27. (1) bekezdés, e)-g) pontok [beruházás megkezdése, 2 és 3 éves megvalósítási határidők, több éves magvalósításra vonatkozó rendelkezések] [a beruházás helyének a támogatási kérelem benyújtási időszakot követő módosítása] [ingatlan használatához hozzájáruló nyilatkozat benyújtásának kötelezettsége] [pénzügyi terv és üzleti terv összeghatártól függő benyújtásának, illetve árajánlat benyújtásának kötelezettsége] határozat jogerőre emelkedését követő 1 hónapon belül az MVH részére megküldi a szállító által kiállított visszaigazolást arról, hogy a megrendelést a támogatási határozat jogerőre emelkedésétől számított 6 hónapon belül miért tudja, és ezen túl mikorra tudja teljesíteni. A 24 hónapos kötelezettség alkalmazandó, tekintettel arra, hogy annál a támogatási rendelet alapján a megvalósítási idő rövidebb. A támogatási rendelet 4. (4) bekezdése szerint a támogatási határozattal jóváhagyott műveletet december 31-éig meg kell valósítani. A támogatási rendelet 4. (5) bekezdése szerint utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb január 31- éig be kell nyújtani. (Figyelem, kifizetési kérelem benyújtási időszak a Vhr. alapján januárban nincs megnyitva, így az utolsó kifizetési kérelem benyújtását legkésőbb december 31-ig lehet megtenni.) Jelen jogcím vonatkozásában a megvalósítási hely módosítására nincs lehetőség. A támogatási rendelet 8. (2) bekezdés d) pontja szerint, amennyiben a beruházás saját tulajdonú, vagy más személy olyan jogával terhelt ingatlanon valósul meg, mely a beruházás megvalósítását, illetve az üzemeltetési kötelezettség lejártáig annak használatát korlátozza vagy kizárja, a használat jogcímét igazoló szerződést, valamint, ha a szerződés erről rendelkezik, azt a teljes bizonyító erejű okiratot, amely igazolja, hogy az ügyfél jogosult a beruházást az okiratban feltüntetett ingatlanon megvalósítani és az ingatlant az üzemeltetési kötelezettsége lejártáig használni A támogatási rendelet 4. (12) bekezdése szerint a rendelet alapján igényelhető támogatások vonatkozásában a Vhr. 27. (1) bekezdés e)-f) pontjaiban meghatározott összeghatártól függetlenül pénzügyi tervet kell elkészíteni, és azt a támogatási kérelemmel együtt kell benyújtani. Jelen jogcím vonatkozásában gépek 10

11 29. (4) és (8) bekezdéseiben 30. (1) c)-d) pontjaiban 30. (12) bekezdésében [gépkatalógusban szereplő gép felvétele a gépkatalógusba, illetve hatályos gépkatalógus meghatározása] [az ÉNGy-ben szereplő tétel esetén árajánlat alkalmazása] [az engedélyköteles beruházások esetében a eurónak megfelelő forintösszeg feletti támogatási igényt tartalmazó támogatási kérelem esetében szükséges a jogerős építési engedély hiteles másolatanak és a kiviteli tervdokumentáció hiteles másolatának csatolása.] és technológiai berendezések kizárólag az IH közleményben közzétett gépkatalógusban szereplő míg építési tételek vonatkozásában kizárólag az ÉNGy-ben szereplő tételekre igényelhetőek, tehát árajánlaton benyújtott tétel fogadható el. A támogatási rendelet 2. (1) bekezdése alapján a támogatási rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az Irányító Hatóság által IH közleményben közzétett, az 1. és a 2. célterületek vonatkozásában lezárt gépkatalógusban meghatározott kódok alapján azonosítható gépek és technológiai berendezésekre vehető igénybe támogatás, továbbá a közzétett lezárt gépkatalógusba történő gépfelvételre nincs lehetőség. Az ÉNGy-ben szereplő tétel árajánlat alapján sem támogatható. A támogatási rendelet 8. (3) és (4) bekezdései alapján, amennyiben az ügyfél az engedélyköteles beruházás vonatkozásában igényel építési tételt, akkor amennyiben azokkal rendelkezik a jogerős engedélyek másolatát - beleértve az engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki tervdokumentációt és műszaki leírást vagy a hatósági engedélyezési eljárás megindításáról szóló nyilatkozatot kell csatolni a támogatási kérelemhez, továbbá minden esetben a támogatási rendelet 3. (10) bekezdés a) pontja szerinti - a Magyar Építész Kamara vagy a Magyar Mérnöki Kamara online névjegyzékében szereplő, az adott szakterületen a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet alapján jogosultsággal rendelkező személy által kiállított igazolást arról, hogy az építési kiadások, valamint azok mennyisége a kapcsolódó gépek beépítéséhez kapcsolódnak, igényel építési tételt, akkor amennyiben azokkal 11

12 30/A. - ban 31. (3) bekezdésében 33. (4) bekezdésében [építési tevékenységhez kapcsolódó előírások] [egyéb elszámolható kiadásokra vonatkozó szabályozás] [közbeszerzési eljárás lefolytatása meghosszabbítja a megvalósítási határidőt] rendelkezik a jogerős engedélyek másolatát - beleértve az engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki tervdokumentációt és műszaki leírást vagy a hatósági engedélyezési eljárás megindításáról szóló nyilatkozatot kell csatolni a támogatási kérelemhez. Amennyiben az ügyfél kizárólag a hatósági engedélyezési eljárás megindításáról szóló nyilatkozatát csatolja a támogatási kérelemhez, akkor a támogatási rendelet 11. (11) bekezdése szerint legkésőbb az első olyan kifizetési kérelemhez, amelyben az ügyfél kizárólag beépített gépet vagy mobil technológiai berendezést vagy egyéb elszámolható kiadást vagy engedélyköteles beépítési tevékenységgel érintett gépet vagy technológiai berendezést számol el, csatolnia kell a jogerős engedélyek másolatát - beleértve az engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki tervdokumentációt és műszaki leírást. A támogatási rendelet 8. (3) és (4) bekezdései és 11. (11) bekezdése rendelkeznek a kizárólag beépített gépek vagy mobil technológiai berendezések beszerzésére irányuló kérelmekhez csatolandó dokumentumokról, valamint a 1. (1) bekezdés 7. pontja és a 13. (4) bekezdése a beruházás üzemeltetésének igazolásáról. A támogatási rendelet 3. (10) bekezdése alapján a jóváhagyható egyéb elszámolható kiadásra jutó támogatási összeg haladhatja meg az adott gépre és amennyiben a támogatási kérelem tartalmaz építési tételt az adott géphez kapcsolódóan igényelt építési tételek összegére jóváhagyható támogatási összegek összegének 12 %-át, de legfeljebb egy támogatási kérelem vonatkozásában mindösszesen a 10 millió forintot. Jelen jogcím vonatkozásában a szabályozás alkalmazandó, a rendelkezés kizárásával a közbeszerzési eljárás lefolytatása hosszabbítja meg sem a megvalósítási határidőt sem az első 12

13 35. (5) bekezdésében 35. (9) bekezdésében 35. (13) bekezdésében kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszakot. [lemondás a támogatás egészéről] A támogatási rendelet 11. (4) bekezdésében foglalt határidőig (első kifizetési kérelem benyújtása), valamint az abban teljesítése esetén a megvalósítási határidőig utolsó napjáig (2014. december 31.) az ügyfél teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, visszavonhatatlan nyilatkozatában vállalhatja, hogy az intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogkövetkezményeinek alkalmazása mellett a támogatás egészéről lemond. [9 hónapon belül az első kifizetési kérelem Jelen jogcím vonatkozásában a benyújtása, illetve 24 hónapon belül 50% szabályozás alkalmazandó, elszámolási kötelezettség elmulasztásának ehelyett a támogatási rendelet 13. jogkövetkezménye] (1) bekezdésében alkalmazandóak az első kifizetési kérelem benyújtása elmulasztásának és a megfelelő mértékben [beruházás idő előtti megkezdésének jogkövetkezménye] történő benyújtásának esetére. Amennyiben az ügyfél a beruházást a támogatási rendelet 11. (10) bekezdésében at megszegve idő előtt megkezdi, és a támogatási kérelem alapján indult eljárás során kerül mindez megállapításra, akkor az a támogatási kérelem érintett tételeinek elutasítását vonja maga után. Amennyiben ez a kifizetési kérelem alapján indult eljárás során kerül megállapításra, úgy az érintett tétel elutasításra kerül, a korábbi kifizetési határozatban elszámolt, érintett tételek vonatkozásában az intézkedésben való jogosulatlan részvétel szabályait kell alkalmazni A támogatási igénybevételének részletes feltételei az 1. célterület vonatkozásában Támogatás az 1. célterület vonatkozásában akkor vehető igénybe, ha az ügyfél: a Vhr pontja szerinti az adózás rendjéről szóló törvény alapján az állami adóhatósághoz bejelentett vagy a NéBiH nyilvántartásában szereplő, bejelentett mezőgazdasági tevékenységet folytat (mezőgazdasági termelő); a támogatási kérelemben megjelölt állattartó telepet a NÉBiH nyilvántartásba vette és a nyilvántartásában tulajdonosként vagy üzemben tartóként szerepel, kivéve az induló vállalkozás ügyfél esetén, mert neki, amennyiben a nyilvántartásban szerepel, úgy legkésőbb a 4. (5) bekezdésben foglalt utolsó kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló határidőig, tehát január 31. napjáig kell a fenti feltételnek megfelelnie a támogatási rendelet 8. (2) bekezdés b) pont bb) alpont alapján; az ÁTK I. jogcímhez, ÁTK II. jogcímhez, a BaTeK jogcímhez kapcsolódóan rendelkezik helyt adó, vagy részben helyt adó támogatási határozattal vagy ha 13

14 rendelkezik helyt adó, vagy részben helyt adó támogatási határozattal, úgy rendelkezik az adott támogatási határozat alapján benyújtott utolsó kifizetési kérelmére hozott jogerős kifizetési határozattal, vagy ÁTK III. jogcímhez, ÁTK IV. jogcímhez valamint a Kertészeti gépbeszerzés jogcímhez kapcsolódóan rendelkezik helyt adó, vagy részben helyt adó támogatási határozattal vagy ha rendelkezik helyt adó, vagy részben helyt adó támogatási határozattal, úgy a műveletet, az e rendelet szerinti támogatási kérelem benyújtásáig megkezdte és fejlesztési, vagy beruházási tevékenységre vonatkozóan már kifizetési kérelmet nyújtott be, vagy az ÁTK I., ÁTK II., ÁTK III., ÁTK IV., a BaTeK, vagy a Kertészeti gépbeszerzés jogcímekhez kapcsolódóan rendelkezik helyt adó, vagy részben helyt adó támogatási határozattal, valamint a támogatási kérelem benyújtásáig nyújtott be kifizetési kérelmet és teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, visszavonhatatlan nyilatkozatában a támogatási határozatában megállapított támogatási összeg egészéről lemond legkésőbb a támogatási kérelme benyújtásáig; a nagyértékű gépbeszerzésre irányuló támogatási kérelem esetén kizárólag annak az ügyfélnek nyújtható támogatás, akinek a támogatási kérelmére az értékelés során adott pontszám a támogatási rendelet 1. mellékletében meghatározott szempontok alapján legalább a 15 pontot, induló vállalkozás esetén a 10 pontot eléri; a támogatási kérelem benyújtásakor az ÁTK I., ÁTK II., ÁTK III., ÁTK IV., BaTeK, Kertészeti gépbeszerzés és az NDP MÜK jogcímek vonatkozásában rendelkezik jogerős kizáró döntéssel; amennyiben az ügyfél az ÁTK I., ÁTK II., ÁTK III., ÁTK IV., BaTeK, Kertészeti gépbeszerzés vagy NDP MÜK jogcímek alapján támogatási kérelmet nyújtott be és az ügyben az e rendelet szerinti támogatási kérelem benyújtásakor - a kifizetési kérelmek kapcsán indult jogorvoslati eljárásokat kivéve - jogorvoslati eljárás van folyamatban, ideértve a bírósági felülvizsgálatot is, akkor e rendelet alapján támogatást kizárólag akkor igényelhet, ha a jogorvoslati kérelmét (kérelmeit) legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásáig visszavonja. Amennyiben az ügyfél támogatási kérelmet nyújt be, de legkésőbb azzal egyidejűleg jogorvoslati kérelmét vonja vissza, úgy az e rendelet alapján benyújtott támogatási kérelmet az MVH elutasítja A támogatási igénybevételének részletes feltételei az 2. célterület vonatkozásában Támogatás az 2. célterület vonatkozásában akkor vehető igénybe, ha az ügyfél: a támogatási rendelet 6. számú melléklete szerinti, az adózás rendjéről szóló törvény alapján az állami adóhatósághoz bejelentett vagy a NÉBiH nyilvántartásában szereplő, bejelentett tevékenységet folytat; őstermelő, vagy KKV-nak (egyéni vállalkozó, egyéni cég, jogi személyiség nélküli, valamint jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság, szövetkezet) vagy nagyvállalatnak minősül; mezőgazdasági termelőnek minősül, tehát az értékesítésből származó árbevételének 50%-a vagy több mint 50%-a -feldolgozott mezőgazdasági termék értékesítéséből származik; minősül mezőgazdasági termelőnek tehát az értékesítésből származó árbevételének kevesebb, mint 50%-a -feldolgozott mezőgazdasági termék értékesítéséből származik; 14

15 a Római Szerződés I. mellékletében szereplő termékek kivéve a halászati termékek értékesítéséből származó árbevétele meghaladja a vállalkozás összárbevételének az 50%-át; a támogatási kérelemben megjelölt élelmiszeripari üzem vonatkozásában a NÉBiH nyilvántartásba vette és a nyilvántartásában tulajdonosként vagy üzemben tartóként szerepel, kivéve az induló vállalkozás ügyfél esetén, mert neki, amennyiben a nyilvántartásban szerepel, úgy legkésőbb a 4. (5) bekezdésben foglalt utolsó kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló határidőig, tehát január 31. napjáig kell a fenti feltételnek megfelelnie a támogatási rendelet 8. (2) bekezdés b) pont bb) alpont alapján; az ÉLIP I., és az ÉLIP II. jogcímekhez kapcsolódóan rendelkezik helyt adó, vagy részben helyt adó támogatási határozattal vagy ha rendelkezik helyt adó, vagy részben helyt adó támogatási határozattal úgy rendelkezik az adott támogatási határozat alapján benyújtott utolsó kifizetési kérelmére hozott jogerős kifizetési határozattal, vagy az ÉLIP III. jogcímhez vagy a Kertészeti gépbeszerzés jogcímhez kapcsolódóan rendelkezik helyt adó, vagy részben helyt adó támogatási határozattal vagy ha rendelkezik helyt adó, vagy részben helyt adó támogatási határozattal úgy az e rendelet szerinti támogatási kérelem benyújtásáig az adott támogatási határozatban jóváhagyott műveletet megkezdte és fejlesztési vagy beruházási tevékenységre vonatkozóan kifizetési kérelmet nyújtott be, vagy az ÉLIP I., ÉLIP II., ÉLIP III., vagy a Kertészeti gépbeszerzés jogcímekhez kapcsolódóan rendelkezik helyt adó, vagy részben helyt adó támogatási határozattal amelyhez kapcsolódóan, valamint a támogatási kérelem benyújtásáig nyújtott be kifizetési kérelmet és teljes bizonyítóerejű magánokiratba foglalt, visszavonhatatlan nyilatkozatában a támogatási határozatában megállapított támogatási összeg egészéről lemond legkésőbb az e rendelet szerint támogatási kérelme benyújtásáig; a nagyértékű gépbeszerzésre irányuló támogatási kérelem esetén kizárólag annak az ügyfélnek nyújtható támogatás, akinek a támogatási kérelmére az értékelés során adott pontszám - a mezőgazdasági termelő esetében a támogatási rendelet 2. mellékletében, - a mezőgazdasági termelő esetében a támogatási rendelet 3. mellékletében meghatározott szempontok alapján legalább a 15 pontot, induló vállalkozás esetén a 10 pontot eléri; a támogatási kérelem benyújtásakor az ÉLIP I., ÉLIP II., ÉLIP III., Kertészeti gépbeszerzés és az NDP ÉLIP jogcímek vonatkozásában rendelkezik jogerős kizáró döntéssel; amennyiben az ügyfél az ÉLIP ÉLIP I., ÉLIP II., ÉLIP III., Kertészeti gépbeszerzés és az NDP ÉLIP jogcímek alapján támogatási kérelmet nyújtott be és az ügyben az e rendelet szerinti támogatási kérelem benyújtásakor - a kifizetési kérelmek kapcsán indult jogorvoslati eljárásokat kivéve - jogorvoslati eljárás van folyamatban, ideértve a bírósági felülvizsgálatot is, akkor e rendelet alapján támogatást kizárólag akkor igényelhet, ha a jogorvoslati kérelmét (kérelmeit) legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásáig visszavonja. Amennyiben az ügyfél támogatási kérelmet nyújt be, de legkésőbb azzal egyidejűleg jogorvoslati kérelmét vonja vissza, úgy az e rendelet alapján benyújtott támogatási kérelmet az MVH elutasítja; amennyiben az ügyfél nyilatkozata alapján a beruházás után a -feldolgozott mezőgazdasági termékek értékesítéséből származó árbevétel aránya kevesebb, mint 50% lesz, a kérelem benyújtásakor mezőgazdasági termelőnek minősül és 15

16 esetében a támogatási kérelem elbírálása során a mezőgazdasági termelőkre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 6. A támogatás mértéke 6.1. Az igényelhető támogatás mértéke az 1. célterület esetén: A célterület vonatkozásában közzétett gépkatalógus alapján ezen célterületen beépített gépek vagy technológiai berendezések, illetve beépített gépek vagy mobil technológiai berendezések beszerzése is támogatható. A beépített gépek vagy mobil technológiai berendezések beszerzése vonatkozásában az igényelhető támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 35 %-a. A beépített gépek vagy technológiai berendezések beszerzése vonatkozásában: az összes elszámolható kiadás 40%-a; KAT-területen vagy NATURA 2000 területen megvalósuló beruházás esetén az összes elszámolható kiadás 50%-a; ha az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő, az összes elszámolható kiadás 50%-a; ha az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő, és a beruházás KAT-területen vagy NATURA 2000 területen valósul meg, az összes elszámolható kiadás 60%-a; A támogatási összeg megállapítása szempontjából beépített gépeknek vagy technológiai berendezéseknek minősülnek a támogatási rendelet 3. (5)-(6) bekezdései, valamint a támogatási rendelet 7. és 8. számú mellékletei alapján támogatható gépkapcsolatok is, melyek vonatkozásában a fenti támogatási intenzitások az irányadóak. Tehát a kerekes traktor (1111) és a támogatási rendelet 7. mellékletében feltüntetett valamely gép vagy technológiai berendezés együttes igénylése, valamint a támogatási rendelet 8. mellékletében feltüntetett valamely gép vagy technológiai berendezés együttes igénylése esetén alkalmazandó a beépített gépre vagy technológiai berendezésre vonatkozó igényelhető támogatás mértéke Az igényelhető támogatás mértéke a 2. célterület esetén: A célterület vonatkozásában közzétett gépkatalógus alapján ezen célterületen kizárólag beépített gépek vagy technológiai berendezések beszerzése támogatható. A támogatás mértéke eltérő lehet attól függően, hogy az ügyfél nagyvállalatnak, illetve mezőgazdasági vagy mezőgazdasági termelőnek minősül A támogatás mértéke a mezőgazdasági termelőnek minősülő ügyfél vonatkozásában: az összes elszámolható kiadás 40%-a, ha a beruházás kedvezőtlen adottságú területen, vagy NATURA 2000 területen valósul meg, vagy az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő, akkor a támogatás mértéke a beruházás összes elszámolható kiadásának 50%-a, ha a beruházás kedvezőtlen adottságú területen, vagy NATURA 2000 területen valósul meg és az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő, akkor a támogatás mértéke a beruházás összes elszámolható kiadásának 60%-a A támogatás mértéke a mezőgazdasági termelő ügyfél vonatkozásában: 16

17 az összes elszámolható kiadás 50%-a, ha a beruházás a Közép-Magyarországi régióban valósul meg, akkor a beruházás összes elszámolható kiadásának 40%-a, Amennyiben az ügyfél nagyvállalatnak minősül, akkor részére a és pontok alapján megállapítható támogatási mérték fele, tehát 50%-a adható. 7. A támogatás forrása Forrás az 1. célterület esetében: a Darányi Ignác Terv Új Magyarország Vidékfejlesztési Programjának (a továbbiakban: DIT-ÚMVP) 121. intézkedésén belül a beruházások az állattenyésztésben alintézkedéshez rendelt legalább 35 milliárd forint a kis- és nagyértékű gépbeszerzések vonatkozásában a közlemény I. fejezet 2. pontjában körülírt módon. Forrás a 2. célterület esetében: mezőgazdasági termelő esetében az DIT-ÚMVP 121. intézkedésén belül az üzemi diverzifikáció alintézkedéshez rendelt legalább 15 milliárd forint a kis- és nagyértékű gépbeszerzések vonatkozásában a közlemény I. fejezet 2. pontjában körülírt módon, valamint mezőgazdasági termelő esetében az DIT-ÚMVP 123. intézkedésén belül a mezőgazdasági termékek értéknövelése alintézkedéshez rendelt legalább 10 milliárd forint a kis- és nagyértékű gépbeszerzések vonatkozásában a közlemény I. fejezet 2. pontjában körülírt módon. 8. Elszámolható kiadások Figyelem! E jogcím keretén belül megvalósuló beruházások vonatkozásában árajánlatos tételek támogathatóak Gépbeszerzés A jogcím keretében támogatható a kapcsolódó IH közleményben célterületenként közzétett, lezárt gépkatalógusban meghatározott kódok alapján azonosítható gépek és technológiai berendezések beszerzésének költségei, az ott meghatározott referenciaár erejéig Építési beruházás Építési kiadások kizárólag abban az esetben támogathatóak, amennyiben a) a támogatási kérelemben szereplő valamennyi építési tétel teljes mennyiségében a Magyar Építész Kamara vagy a Magyar Mérnöki Kamara online névjegyzékében szereplő személy által igazoltan a beépített gépek vagy technológiai berendezések beépítéséhez kapcsolódnak, és b) a kapcsolódó építési tételek szerepelnek az Építési Normagyűjteményben (a továbbiakban: ÉNGy) és 17

18 c) az ügyfél a támogatási kérelem benyújtásakor a támogatási kérelemben megadott építési tételek vonatkozásában jogerős építési engedéllyel rendelkezik vagy amennyiben a beruházás megvalósításához szükséges, úgy vízjogi létesítési engedéllyel is rendelkezik vagy d) amennyiben a beruházás megvalósításához szükséges, az építésügyi hatósági eljárást és a vízügyi hatósági eljárást a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnál a támogatási kérelem benyújtásáig megindította, vagy e) a kiadások építési vagy vízjogi létesítési engedélyköteles építési tevékenységhez tartoznak. A támogatási és a kifizetési kérelemhez kapcsolódó elszámolás célterületenként a 2. (1) bekezdése szerint közzétett IH közleményben szereplő tételek azonosítója szerint történik. A tételhez tartozó elszámolható kiadás haladhatja meg az IH közleményben valamint az ÉNGy-ben szereplő referenciaárat. Egy gép vonatkozásában a beépítéséhez szükséges építési tételekre legfeljebb az adott gépre jóváhagyható támogatási összeg 10 %-a hagyható jóvá. Építési tételek esetén a támogatási kérelem benyújtására rendelkezésre álló időszak első napján hatályos ÉNGy-ben szereplő referenciaárat kell figyelembe venni. Amennyiben a támogatási kérelemben megjelölt gép elutasításra kerül, úgy a hozzá kapcsolódóan igényelt építési tételt is elutasításra kerül. 8.3 Egyéb elszámolható kiadások Az egyéb elszámolható kiadásra jutó támogatási összeg a támogatási rendelet 3. (12) bekezdése alapján haladhatja meg az adott gépre és amennyiben a támogatási kérelem tartalmaz építési tételt az adott géphez kapcsolódóan igényelt építési tételek összegére jóváhagyható támogatási összegek összegének 12 %-át, de legfeljebb egy támogatási kérelem vonatkozásában mindösszesen a 10 millió forintot. Ha a támogatási döntésben eltérő támogatási intenzitások kerülnek megállapításra, úgy az egyéb elszámolható kiadások tekintetében egységesen a legalacsonyabb intenzitást kell figyelembe venni. 9. A támogatási előleg igénybevétele Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az egyes beruházási jogcímek esetén nyújtandó támogatási előlegfizetésről szóló 118/2012. (XI. 22.) VM rendelet alapján támogatási előleg egy kérelem vonatkozásában egyszeri alkalommal igénybe vehető. Az ügyfél által igényelt támogatási előleg mértéke a támogatási határozattal jóváhagyott támogatási összeg legfeljebb 30%-a lehet. A támogatási előleg kifizetése iránti kérelmet az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon lehet benyújtani az első kifizetési kérelem benyújtását megelőzően az MVH-hoz. Az ügyfél legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem benyújtásával egyidejűleg köteles a támogatási előleggel elszámolni. Az előleg elszámoltnak minősül, ha a kifizetési kérelem alapján az MVH által jóváhagyott támogatási összeg az elszámolni kívánt előleg összegét fedezi. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az egyes beruházási jogcímek esetén nyújtható támogatási előleg igénybevételének részletes feltételeiről szóló közlemény a 18

19 ww.mvh.gov.hu oldalon elérhető. További információt az 56/2013. (III. 22.) MVH Közleménnyel módosított, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az egyes beruházási jogcímek esetén nyújtható támogatási előleg igénybevételének részletes feltételeiről szóló 171/2012. (XI. 30.) számú MVH közlemény tartalmaz. 10. A támogatás igénybevételének további feltétele A támogatásra jogosult ügyfeleknek a támogatási rendelet 11. -a szerinti kifizetési kérelmet a Vhr. 16/B. -a szerinti időszakokban elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül kell benyújtani. A kifizetési kérelmek benyújtásának módjáról az MVH külön közleményben rendelkezik. 19

20 II. A kérelem benyújtásával kapcsolatos szabályok Támogatási kérelmet az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló 80/2008. (IV.4.) Korm. rendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet az MVH-hoz benyújtani. A benyújtás ideje: december 16. 8:00 órától forráskimerülésig, de legkésőbb január :00 óráig Forráskimerülés esetén az Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH) vezetője célterületenként, a kisértékű és a nagyértékű beszerzések támogatási kérelmek vonatkozásában, továbbá a 2. célterület esetében a támogatási rendelet 3. (2) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontjai szerinti ügyfelek vonatkozásában összesen hat külön közleményt tesz közzé, amelyben a támogatási kérelem benyújtási időszakot felfüggeszti. Amennyiben a kérelmek elbírálása során, a rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy a rendelkezésre álló forrást a támogatási igények merítik ki, az IH vezetője a forráskimerülésről szóló közleményét visszavonja, azzal, hogy a benyújtás ebben az esetben is forráskimerülésig, de legkésőbb január 31. napján 18:00 óráig tart. Ez esetben a benyújtás sorrendjének számítása kezdődik elölről. Az IH közleményeket az alábbi honlapon lehet megtekinteni: Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási kérelem benyújtása kizárólag elektronikus úton történhet! Az elektronikus felület megnyitásához Mozilla Firefox böngésző szükséges. Az elektronikus felület használata előtt kérjük, olvassa el a 2. számú mellékletben található segédletet. Az Ügyfélkapun keresztül történő benyújtás során a támogatási kérelem formanyomtatványait a rendelkezésre bocsátott elektronikus felületen kell kitölteni, a csatolandó dokumentumokat pedig elektronikusan, szkennelés útján előállított formában (pl. pdf, jpg) kell csatolni a kérelemhez. Az elektronikus benyújtás során szkennelt formátumban feltöltendő dokumentumok listáját jelen közlemény V. fejezete, és a közlemény 1. számú mellékletét képező Önellenőrzési lista is tartalmazza. A támogatási rendelet 7. (4) bekezdése alapján az ügyfél a kérelem benyújtására szolgáló elektronikus felületre történő első belépést követő ötödik nap végéig szerkesztheti és nyújthatja be kérelmét, amennyiben arra lehetőség van (azaz időközben járt le a benyújtási időszak, vagy került felfüggesztésre IH Közleménnyel a benyújtás az adott rangsornál). Ha az ügyfél ezen időkorlátot túllépi, a megkezdett kérelem tovább szerkeszthető és nyújtható be, azonban újabb belépést követően újabb kérelem formájában az újabb belépést követő ötödik nap végéig benyújtható. A kérelem MVH általi elektronikus fogadásának tényét a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszerben (a továbbiakban: KR) az ügyfél ügyfélkapus tárhelyére történt feltöltés jelenti, 20

Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber

Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 156/2013. (IX.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 156/2013. (IX.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 156/2013. (IX.19.) számú KÖZLEMÉNYE A szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez a 2013. évben nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről A Mezőgazdasági

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 1. oldal 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések

1. Értelmező rendelkezések 51316 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 79. szám A vidékfejlesztési miniszter 35/2013. (V. 22.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER

Részletesebben

2. A támogatás tárgya és a támogatás felhasználása során elszámolható kiadások

2. A támogatás tárgya és a támogatás felhasználása során elszámolható kiadások M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 57. szám 9329 A vidékfejlesztési miniszter 47/2012. (V. 11.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 151/2010. (X. 01.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 151/2010. (X. 01.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 151/2010. (X. 01.) számú KÖZLEMÉNYE Az ÚMVP I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatás igényléséről A Mezőgazdasági és

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 157. szám 15363

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 157. szám 15363 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 157. szám 15363 A Miniszterelnökséget vezető miniszter 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 17. szám 827 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 7/2015. (II. 17.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap

Részletesebben

26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám

26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám 26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám A Miniszterelnökséget vezető miniszter 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló

Részletesebben

289/2013. (XI. 14.) I. Ügyfélkör

289/2013. (XI. 14.) I. Ügyfélkör A Z E M V A T Á R S F I N A N S Z Í R O Z Á S Ú I N T É Z K E D É S E K I R Á N Y Í T Ó H A T Ó S Á G Á N A K A 289/2013. (XI. 14.) K Ö Z L E M É N Y E az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 32/2015. (II. 25.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 32/2015. (II. 25.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 32/2015. (II. 25.) számú KÖZLEMÉNYE a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 126. szám 13453 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről Jelen közlemény

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

kiegészítő eszközök,

kiegészítő eszközök, Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztésii Alapból nyújtandó, a vidéki v gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások -Tájékoztató dokumentum

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 157. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 157. szám MAGYAR KÖZLÖNY 157. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 19., szerda Tartalomjegyzék 47/2014. (XI. 19.) MNB rendelet A Magyar Nemzeti Bank elnöke által adományozható díjakról szóló 27/2013.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram Pályázat kódszáma: ZBR-NY/14 2014. szeptember 29. Tartalomjegyzék I. A pályázat általános ismertetése, feltételei...3 1. Előzmények...3 2. Pályázat

Részletesebben

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerben beazonosított ügyfél részére az MVH egyedi azonosítást szolgáló számot, ügyfél-azonosítót állapít meg.

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerben beazonosított ügyfél részére az MVH egyedi azonosítást szolgáló számot, ügyfél-azonosítót állapít meg. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 128/2013. (VII. 30) számú KÖZLEMÉNYE a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) alprogram

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) alprogram PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) alprogram Pályázat kódszáma: ZFR-KAZ/14 2014. szeptember 22. Tartalomjegyzék I. A pályázat általános ismertetése, feltételei... 3 1. Előzmények... 3 2.

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások jogcímhez. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 0 Általános tudnivalók... 1 D2405-01 Kérelem - Főlap...

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások jogcímhez. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 0 Általános tudnivalók... 1 D2405-03 Kérelem - Főlap...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 1 A. ALAPVETŐ

Részletesebben

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet 1. oldal 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2015.május- június 2015/4. szám Tartalom 1. Egységes kérelem 2015 hosszabbítás... 1 2. Átmeneti nemzeti anyatehéntartás támogatást igénylők tejértékesítési jelentése... 1 3. Anyatehén

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Készült: 2011. június 1. Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. Általános feltételek... 5 2. Kifizetési igénylések típusai: előleg, időközi, záró... 7 2.1. Normál előleg...

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Hatályos: 2014. október 13-tól

ÚTMUTATÓ. Hatályos: 2014. október 13-tól ÚTMUTATÓ az általános és speciális feltételű, valamint a 2014. július 7-ét követően megkötött egyedi termék-megállapodások alapján történő egyedi feltételű kezességvállalásokra vonatkozó Üzletszabályzathoz

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus felülethez a LEADER 2013. keretében nyújtandó támogatások esetében, a benyújtandó pályázatok vonatkozásában Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 0 Általános tudnivalók...

Részletesebben

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben